Raport.

ZUE SA (40/2018) Wstępne wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku.

Zarząd ZUE S.A. (Spółka, ZUE) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 21 sierpnia 2018 r. procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2018 r., podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych wyników finansowych za ww. okres.
Wstępne wyniki finansowe ZUE za I półrocze 2018 r.:
- przychody ze sprzedaży: 289 797 tys. zł,
- wynik brutto na sprzedaży: 9 869 tys. zł,
- wynik z działalności operacyjnej: 1 164 tys. zł,
- EBITDA: 6 298 tys. zł,
- wynik netto: 1 236 tys. zł.
Wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2018 r.:
- przychody ze sprzedaży: 319 112 tys. zł,
- wynik brutto na sprzedaży: 12 131 tys. zł,
- wynik z działalności operacyjnej: 1 464 tys. zł,
- EBITDA: 6 682 tys. zł,
- wynik netto: 1 212 tys. zł.
W omawianym okresie sprawozdawczym zarówno Spółka jak i Grupa Kapitałowa ZUE zanotowały wzrost wyników r/r osiągając dodatnie wartości na wszystkich poziomach zysku. Tendencja wzrostowa generowanych przychodów obserwowana w poprzednich kwartałach wynika z wejścia w fazę realizacji pozyskanych kontraktów. Grupa ZUE w I półroczu 2018 r. wygenerowała przychody ze sprzedaży na poziomie 319 112 tys. zł. Były one wyższe o 196% r/r. Natomiast Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 289 797 tys. zł (wzrost o 190% w stosunku do przychodów r/r).
Wynik brutto na sprzedaży Grupy ZUE w I półroczu 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu w roku 2017 wzrósł z poziomu (-) 5 819 tys. zł na koniec I półrocza 2017 r. do poziomu 12 131 tys. zł na koniec I półrocza 2018 r. (ZUE - wzrost z poziomu (-) 6 101 tys. zł do poziomu 9 869 tys. zł).
Wynik na działalności operacyjnej Grupy ZUE wzrósł r/r z poziomu (-) 15 525 tys. zł na koniec I półrocza 2017 r. do poziomu 1 464 tys. zł na koniec I półrocza 2018 r. (ZUE - wzrost z poziomu (-) 13 832 tys. zł tys. zł do poziomu 1 164 tys. zł).
Wynik netto Grupy ZUE wzrósł z poziomu (-) 14 978 tys. zł na koniec I półrocza 2017 r. do poziomu 1 212 tys. zł na dzień 30 czerwca 2018 r. (ZUE - wzrost z poziomu (- ) 12 875 tys. zł do poziomu 1 236 tys. zł).
Spółka w I półroczu 2018 r. nie rozwiązywała znaczących rezerw.
Na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o wartości ok. 2,3 mld zł. Dodatkowo Spółka złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu miejskim o wartości ok. 63 mln zł netto. Spółka w dalszym ciągu rozbudowuje portfel zamówień na kluczowych rynkach - kolejowym i miejskim. Znaczna ilość składanych ofert w przetargach ze względu na rosnące koszty materiałów, robocizny i usług jest składana powyżej kosztorysów inwestorskich, co przekłada się niejednokrotnie na anulowanie postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. zostały anulowane 3 postępowania, w których Spółka złożyła w 2018 roku najlepsze oferty o łącznej wartości ok. 934 mln zł.
ZUE informuje, iż szczegółowe informacje o posiadanym portfelu zamówień oraz ostateczne wyniki finansowe zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym
raporcie Grupy Kapitałowej ZUE za I półrocze 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
Kalendarium raportów
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-08-20Raport półroczny
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649