Raport.

ZUE SA (32/2018) Informacja nt. współpracy z kontrahentem.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (ZUE, Emitent), informuje, iż w dniu 26 czerwca 2018 r. Spółka podpisała z Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie (Kontrahent) umowę na wynajem przez Spółkę maszyn budowlanych, w związku z czym łączna wartość umów zawartych pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej ZUE a Kontrahentem od 9 maja 2018 r. wyniosła ok. 21,9 mln zł netto.
Umową o największej wartości w ww. okresie, jest umowa o wykonanie prac budowlanych w charakterze podwykonawcy zawarta w maju 2018 roku, na podstawie której Spółka zobowiązała się do wykonania dla Kontrahenta obiektów inżynierskich na jednym z kontraktów kolejowych realizowanych przez Kontrahenta (Umowa).
Wartość netto Umowy wynosi 13,3 mln zł netto.
Termin realizacji Umowy został wyznaczony na listopad 2018 r.
Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Spółkę wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego Kontraktu. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.
Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz Kontrahenta w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu prac w uzgodnionym terminie, opóźnienia w usunięciu wad, czy też odstąpienia od realizacji Umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Spółka. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.
Zapłata kary umownej nie pozbawi przy tym Kontrahenta prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Pozostałe warunki Umowy oraz warunki realizacji jego przedmiotu, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju współpracy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
gpwlink:zue.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-03-28Raport roczny
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649