Raport.

ZUE SA (81/2017) Zawarcie umowy z PKP PLK S.A.

Zarząd ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 28 grudnia 2017 r. została podpisana przez Spółkę umowa z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (PKP PLK) na inwestycję pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Budowa linii kolejowej nr 582 Czarnca - Włoszczowa Płn." (Umowa).
Spółka informowała o złożeniu i wyborze oferty jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie w raportach bieżących nr 60/2017 z dnia 26 września 2017 r. i nr 79/2017 z dnia 7 grudnia 2017 r.
Wartość netto Umowy: 40,2 mln zł.
Wartość brutto Umowy: 49,4 mln zł.
Termin realizacji zadania to 16 miesięcy od daty rozpoczęcia prac.
Okres gwarancji jakościowej udzielonej PKP PLK przez Spółkę wynosi 6 lat od daty odbioru końcowego usługi. Okres odpowiedzialności Spółki z tytułu rękojmi za wady jest tożsamy z okresem gwarancji.
Umowa przewiduje możliwość zapłaty kar umownych przez Spółkę na rzecz PKP PLK w przypadkach wskazanych w Umowie, w tym m.in karę za zwłokę w wykonaniu poszczególnego etapu budowy w stosunku do terminów wskazanych w Umowie czy też opóźnienia w usunięciu wad i usterek. Spółka zapłaci również PKP PLK karę w wysokości 30% wartości brutto Umowy w razie odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Spółki. Łączna suma naliczonych kar umownych nie może jednak przekroczyć 30% wartości brutto Umowy.
Zapłata kary umownej nie pozbawia PKP PLK prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
Pozostałe warunki Umowy, w tym m.in. w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy zabezpieczeń nie odbiegają od warunków standardowych dla tego rodzaju umów.
Emitent informuje, że poza ww. Umową w okresie od 14 października 2017 r. spółki z Grupy Kapitałowej ZUE działając samodzielnie zawarły (poza umowami wskazanymi w raportach bieżących) ze spółkami z Grupy Kapitałowej PKP PLK umowy o łącznej wartości przypadającej na spółki z Grupy Kapitałowej ZUE ok. 3 mln zł.
Jednocześnie Spółka informuje, że w związku z zawarciem Umowy, na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 2 220 mln zł, natomiast przewidywana wartość wynagrodzenia dla Spółki z przetargu, w którym Spółka złożyła najlepszą ofertę i oczekuje na finalizację procedury przetargowej wynosi ok. 330 mln zł.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZUE SA
ISIN:PLZUE0000015
NIP:6792740329
EKD: 23.61 produkcja wyrobów budowlanych z betonu
Adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 3 30-048 Kraków
Telefon:+48 12 2663939
www:www.grupazue.pl
gpwlink:zue.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-11-19Raport za III kwartał
2019-05-22Raport za I kwartał
2019-08-20Raport półroczny
2019-03-28Raport roczny
Komentarze o spółce ZUE
2017-11-26 11:35:51
Kolejorz
Aktualna wycena zue to jakiś żart
2017-11-26 12:30:56
Ja
Prawda jest taka, że może jeszcze otrzeć się o 5zł.
Myślę, że później już będzie tylko lepiej.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649