Raport.

ZPUE SA (36/2018) Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu Spółki przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego nr 32/2018 w sprawie rejestracji zmian statutu emitent, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki przyjęła tekst jednolity Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą nr 23/06/2018 oraz Uchwałą nr 24/06/2018 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 czerwca 2018 r. Tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający powyższe zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Strona - 1 - z 9
  STATUT SPÓŁKI
  STATUT SPÓŁKI STATUT SPÓŁKI
  STATUT SPÓŁKI


  ZPUE Spółka Akcyjna
  ZPUE Spółka Akcyjna ZPUE Spółka Akcyjna
  ZPUE Spółka Akcyjna  I. POSTANOWIENIA OG
  I. POSTANOWIENIA OG I. POSTANOWIENIA OG
  I. POSTANOWIENIA OGÓ
  ÓÓ
  ÓLNE
  LNELNE
  LNE  § 1
  § 1§ 1
  § 1

  1. Spółka jest prowadzona pod firmą ZPUE Spółka Akcyjn a Spółka może używać znaku firmowego
  zastrzeżonego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolite j Polskiej.
  2. Siedzibą Spółki jest Włoszczowa.
  3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  4. Spółka może tworzyć i prowadzić na obszarze swego d ziałania oddziały, przedstawicielstwa
  handlowe, uczestniczyć w innych spółkach i tworzyć inne spółki.
  5. Spółka może korzystać z różnych form holdingu, wcho dząc w związki kapitałowe z innymi
  podmiotami w kraju i zagranicą.
  6. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  § 2
  § 2§ 2
  § 2

  Przedmiotem działalności Spółki jest : 1. Produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z )
  2. Produkcja masy betonowej prefabrykowanej (PKD 23.63 .Z)
  3. Produkcja wyrobów formowanych na zimno (PKD 24.33.Z )
  4. Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z)
  5. Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z)
  6. Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemni ków metalowych (PKD 25.29.Z)
  7. Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego (PKD 26.30 .Z)
  8. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej ene rgii elektrycznej (PKD 27.12.Z)
  9. Produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z)
  10. Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27 .90.Z)
  11. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych ( PKD 33.11.Z)
  12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 3 3.14.Z)
  13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposa żenia (PKD 33.20.Z)
  14. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków m ieszkalnych i niemieszkalnych (PKD
  41.20.Z)
  15. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z)
  16. Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z)
  17. Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z)
  18. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie i ndziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
  19. Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictw ie, budownictwie oraz inżynierii lądowej
  i wodnej (PKD 46.63.Z)
  20. Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)
  21. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)
  22. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie ind ziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)
  23. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z)
  24. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B )
  25. Pozostała działalność związana z udostępnieniem pra cowników (PKD 78.30.Z)
  26. Pozostałe zakwaterowanie (PKD 55.90.Z).
  27. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny ra chunek
  28. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami włas nymi i dzierżawionymi
  29. 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
  Strona - 2 - z 9

  30. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztw o podatkowe
  31. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
  32. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  33. 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i ob iektów przemysłowych
  34. 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiek tów przemysłowych
  35. 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obs ługi systemów bezpieczeństwa
  36. 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
  37. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  38. 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele) komuni kacyjnego
  39. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biuro wych, włączając komputery
  40. 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresi e informatyki
  41. 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałe go oprogramowania
  42. 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  43. 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie t echnologii informatycznych
  i komputerowych
  44. 69.10.Z Działalność prawnicza
  45. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
  46. 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele re klamowe w mediach drukowanych
  47. 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach
  elektronicznych (Internet)
  48. 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach.
  49. 74.20.Z Działalność fotograficzna
  50. 82.11.Z Działalność usługowa związana z administrac yjną obsługą biura
  51. 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie doku mentów i pozostała specjalistyczna
  działalność wspomagająca prowadzenie biura
  52. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadze nie działalności gospodarczej, gdzie
  indziej niesklasyfikowana.
  53. 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
  54. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów sa mochodowych, z wyłączeniem motocykli
  55. 77.39. Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, ur ządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowanych.
  56. 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna
  działalność.
  57. 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
  58. 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektroniczn ych i optycznych
  59. 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu t ransportowego
  60. 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlan ych
  61. 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowyc h, z wyłączeniem motocykli
  62. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymani em porządku w budynkach
  63. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
  64. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodaro waniem terenów zieleni
  65. 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  66. 95.22 Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku
  domowego i ogrodniczego
  67. PKD 20.16.Z Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych.
  68. PKD 22.2. Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych.
  69. PKD 22.21 .Z Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształt owników z tworzyw sztucznych.
  70. PKD 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych .
  71. PKD 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z two rzyw sztucznych.
  72. PKD 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych.
  73. PKD 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowyc h.
  74. PKD 25.92.Z Produkcja opakowań z metali.
  75. PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej
  niesklasyfikowana.
  Strona - 3 - z 9

  76. PKD 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych.
  77. PKD 27.1l. Z Produkcja elektrycznych silników, prąd nic i transformatorów.
  78. PKD 38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpiec zne.
  79. PKD 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych.
  80. PKD 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowan ych.
  81. PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i u rządzeń.
  82. PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana.
  83. 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiaro wych, kontrolnych i nawigacyjnych;
  84. 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego p rzeznaczenia, gdzie indziej
  niesklasyfikowana;
  85. 38.12.Z Zbieranie odpadów niebezpiecznych;
  86. 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę;
  87. 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona p oza siecią sklepową, straganami
  i targowiskami;
  88. 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budo wlanych;
  89. 26.12.Z. Produkcja aparatury rozdzielczej i sterown iczej energii elektrycznej.
  90. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych
  91. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykon anych na bazie drewna;
  92. 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych;
  93. 16.23.Z Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
  94. 16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; pr odukcja wyrobów z korka, słomy
  i materiałów używanych do wyplatania;
  95. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki bud owlanej
  96. 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indzie j niesklasyfikowana;
  97. 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej;
  98. 46.13.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą drewna i materiałów budowlanych;
  99. 46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowla nych i wyposażenia sanitarnego;
  100. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalo wych, farb i szkła prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach;
  101. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy s przedaży wysyłkowej lub Internet;
  102. 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania;
  103. 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca kró tkotrwałego zakwaterowania;
  104. 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
  105. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronom iczne;
  106. 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
  107. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomicz na;
  108. 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;
  109. 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodn ego;
  110. 77.35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotn iczego;
  111. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacy jna.
  II. KAPITAŁ
  II. KAPITAŁ II. KAPITAŁ
  II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY
  ZAKŁADOWYZAKŁADOWY
  ZAKŁADOWY  § 3
  § 3§ 3
  § 3

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.362.008,83 zł (d wanaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa
  tysiące osiem złotych 83/100) i jest podzielony na 500 000 (pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii
  A, 100 000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A, 2 33 250 (dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście
  pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii B, 106 750 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji na
  okaziciela serii C, 18.127 (osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii D,
  60 000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E, 381 873 (trzysta osiemdziesiąt jeden
  tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji na okaz iciela serii F oraz 1 (jedną) akcję imienną serii G
  o wartości nominalnej 8,83 zł (osiem złotych 83/100 ) każda.
  Strona - 4 - z 9

  2. Akcje założycielskie serii A w liczbie 100 000 (sto tysięcy) sztuk są akcjami uprzywilejowanymi.
  Uprzywilejowanie akcji serii A polega na przyznaniu im uprzywilejowania co do prawa głosu i co do
  dywidendy. Akcjom tym przyznaje się po pięć głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy i prawo
  do dywidendy w wysokości 2 jednostki powyżej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP w ciągu
  ubiegłego roku obrotowego Spółki.
  3. Spółka może emitować zarówno akcje imienne, jak i a kcje na okaziciela, a także obligacje,
  w tym obligacje zamienne na akcje i obligacje z pra wem pierwszeństwa objęcia akcji, oraz warranty
  subskrypcyjne
  4. Zarząd Spółki prowadzi księgę akcyjną - zgodnie z o bowiązującymi przepisami prawa.
  5. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejsze nie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji
  lub przez umorzenie części akcji na warunkach okreś lonych w Kodeksie spółek handlowych
  i Statucie.
  6. Zasady emisji akcji oraz ich umarzania określa Stat ut i Walne Zgromadzenie.
  7. Zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała powzięta
  będzie większością dwóch trzecich głosów w obecnośc i osób reprezentujących co najmniej połowę
  kapitału zakładowego.
  III. WŁADZE SPÓŁKI
  III. WŁADZE SPÓŁKI III. WŁADZE SPÓŁKI
  III. WŁADZE SPÓŁKI  § 4
  § 4§ 4
  § 4

  Władzami Spółki są:
  a) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Zarząd.
  § 5
  § 5§ 5
  § 5

  1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne i od bywają się w siedzibie Spółki lub
  w Warszawie.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się coro cznie najpóźniej do 30 czerwca. Zwyczajne
  Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, a gdyby Zarząd n ie dokonał tego w terminie określonym
  powyżej, Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w miarę pot rzeby Zarząd z własnej inicjatywy bądź na
  wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezen tujących co najmniej jedną dwudziestą część
  kapitału zakładowego; żądanie akcjonariuszy winno b yć przekazane Zarządowi w formie pisemnej lub
  w postaci elektronicznej. Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie może być zwołane w każdym czasie
  przez Radę Nadzorczą, jeżeli uzna to za wskazane.
  4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kap itału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu
  głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne Walne Zgro madzenie. Akcjonariusze wyznaczają
  przewodniczącego tego zgromadzenia.
  5. Jeżeli Zarząd i Rada Nadzorcza pozostają bezczynni akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną
  dwudziestą kapitału zakładowego mogą zwrócić się do Sądu Rejestrowego o zwołanie
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wniosek powini en odpowiadać ustanowionym przepisom
  prawa dla pozwu oraz zawierać propozycję porządku o brad, projekty uchwał, dokumentację
  niezbędną dla prawidłowego i sprawnego obradowania i uzasadnienie merytoryczne i prawne. Gdyby
  w toku obrad okazało się, że takie zwołanie Walnego Zgromadzenia było bezzasadne, Walne
  Zgromadzenie poweźmie uchwałę o tym, kto winien pon ieść jego koszty. W braku takiej uchwały
  Rada Nadzorcza wystąpi do Sądu Rejestrowego o wydan ie orzeczenia w tej sprawie i przedstawi
  dowody.
  6. Zawiadomienie akcjonariuszy o zwołaniu Walnego Zgro madzenia lub Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia następuje w drodze ogłoszenia na stron ie internetowej Spółki oraz w sposób określony
  dla przekazywania informacji bieżących przez spółki publiczne, jak również listem poleconym tych
  akcjonariuszy, którzy złożyli w Spółce pisemne żąda nie takiego powiadomienia.
  Strona - 5 - z 9
  § 6
  § 6§ 6
  § 6

  1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, jeżeli
  przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią ina czej.
  2. Walne Zgromadzenie może się odbyć i powziąć uchwały także bez formalnego zwoływania, jeśli
  cały kapitał zakładowy jest reprezentowany a nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do
  odbycia Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
  3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów odd anych z zastrzeżeniem uregulowań
  wynikających z Kodeksu spółek handlowych.
  4. Akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego gło su, z zastrzeżeniem postanowień
  § 3 ust. 2 Statutu Spółki. Akcjonariusz może głosow ać odmiennie z każdej z posiadanych akcji.  § 7
  § 7§ 7
  § 7

  Walne Zgromadzenie otwiera prezes Rady Nadzorczej l ub zastępca prezesa Rady Nadzorczej,
  a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Ra dy Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób,
  Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osob a wyznaczona przez Zarząd. Następnie spośród
  uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się każdorazowo przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia.
  § 8
  § 8§ 8
  § 8

  1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki i d ecydować może o wszelkich sprawach
  dotyczących Spółki.
  2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególnoś ci następujące sprawy:
  a) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej,
  b) wybór i odwołanie prezesa, zastępcy prezesa oraz cz łonków Rady Nadzorczej,
  z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 Statutu.
  c) uchwalanie zasad wynagradzania i premiowania członk ów Rady Nadzorczej,
  d) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  e) podział zysku lub ustalenie sposobu pokrycia strat za rok ubiegły,
  f) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z w ykonania przez nich obowiązków,
  g) tworzenie i likwidacja kapitałów rezerwowych oraz f unduszy celowych,
  h) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie
  na nim ograniczonego prawa rzeczowego,
  i) podjęcie zabiegów o dopuszczenie akcji Spółki do ob rotu publicznego,
  j) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art . 362 § 1 pkt. 2 Kodeksu spółek
  handlowych.
  k) umarzanie oraz emisja akcji,
  l) zmiana Statutu,
  m) połączenie spółek,
  n) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szko dy wyrządzonej przy zawiązywaniu
  Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  o) rozwiązanie Spółki, powoływanie i odwoływanie likwi datorów,
  p) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy,
  q) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeńs twa i emisja warrantów
  subskrypcyjnych.
  3. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabywanie i z bywanie przez Spółkę nieruchomości,
  użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości .

  Strona - 6 - z 9

  § 9
  § 9§ 9
  § 9

  1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 9 (dziew ięciu) członków wybieranych na okres pięciu lat
  przez Walne Zgromadzenie. Kadencja pierwszej Rady N adzorczej trwa jeden rok.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję, począwszy od Rady Nadzorczej
  czwartej kadencji.
  3. Członkiem Rady Nadzorczej nie może być Członek Zarz ądu, prokurent, likwidator, kierownik
  oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce głów ny księgowy, radca prawny lub adwokat.
  4. Członkowie Rady Nadzorczej działają osobiście.
  5. W przypadku, gdy Członek Rady Nadzorczej nie może w ypełniać swojej funkcji z przyczyn
  niezależnych, w szczególności śmierci, rezygnacji b ądź innego powodu, przez okres powyżej 6
  miesięcy, co spowodowałoby obniżenie składu Rady Na dzorczej poniżej minimum wskazanego
  w § 9 ust.1, Rada Nadzorcza może powołać w to miejs ce w drodze kooptacji nowego Członka Rady
  Nadzorczej.
  6. Członek Rady Nadzorczej nie może bez zgody Walnego Zgromadzenia zajmować się interesami
  konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konku rencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki
  osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej
  osobie prawnej jako członek organu.
  7. Informacje w zakresie powiązań, o których mowa w § 9 ust. 6, jak również w zakresie udziału
  w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku po siadania w niej przez członka Rady
  Nadzorczej co najmniej 1 % udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego
  członka Zarządu, Członek Rady Nadzorczej jest zobow iązany przekazać Zarządowi Spółki po
  powołaniu na członka Rady Nadzorczej, a także w czasie trwania mandatu, o ile okoliczności te
  uległy zmianie.  § 10
  § 10§ 10
  § 10

  1. Rada Nadzorcza obraduje kolegialnie na posiedzeniac h, odbywających się przynajmniej jeden raz
  w kwartale.
  2. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu prezes Rady Nadzorczej,
  a w razie jego nieobecności zastępca prezesa Rady N adzorczej.
  3. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Z arządu może nastąpić na pisemny wniosek
  zgłoszony prezesowi Rady Nadzorczej lub zastępcy pr ezesa Rady Nadzorczej.
  W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
  4. W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej p rezes Rady Nadzorczej reprezentuje ją
  wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności , czyni to zastępca prezesa Rady Nadzorczej
  lub inny członek upoważniony przez Radę Nadzorczą.
  5. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu Zgromad zeniu zwięzłą ocenę sytuacji Spółki.
  Ocena ta zostanie zamieszczona w raporcie rocznym S półki.  § 11
  § 11§ 11
  § 11

  1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad całością działal ności Spółki w zakresie określonym
  przepisami Kodeksu spółek handlowych.
  2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  a) wyrażenie zgody Zarządowi Spółki na podjęcie przez Spółkę inwestycji rzeczowych
  i kapitałowych o wartości powyżej dwukrotnej wysoko ści kapitału zakładowego,
  b) wyrażanie zgody Zarządowi Spółki na zbycie środków trwałych o wartości powyżej dwukrotnej
  wysokości kapitału zakładowego,
  c) wyrażanie zgody Zarządowi na nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości lub udziału
  w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania n ieruchomości.
  d) rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na tworzen ie lub likwidowanie oddziałów
  przedsiębiorstwa,
  e) ustalenie liczby członków Zarządu,
  Strona - 7 - z 9

  f) określanie zasad zatrudniania i wynagradzania człon ków Zarządu, a także zawieranie
  i rozwiązywanie umów z poszczególnymi członkami Zar ządu,
  g) powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnyc h członków,
  h) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  i) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej
  j) ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.  § 12
  § 12§ 12
  § 12

  1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadają w formie uchwał, p odejmowanych bezwzględną większością
  głosów. Jeżeli głosowanie wykaże równość głosów za i przeciw uchwale, decydującym jest głos
  Prezesa Rady Nadzorczej.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podej mowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorc zej. Oddanie głosu na piśmie nie może
  dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na p osiedzeniu Rady Nadzorczej.
  3. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą może nastę pować w trybie pisemnym lub przy
  wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy
  wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treś ci projektu uchwały.
  4. Członek Rady Nadzorczej Spółki delegowany do samodz ielnego pełnienia określonych czynności
  nadzorczych bądź delegowany do stałego indywidualne go wykonywania czynności nadzorczych ma
  prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głos em doradczym.  § 13
  § 13§ 13
  § 13

  Zarząd składa się z 1 do 7 (jeden do siedmiu ) czło nków powoływanych przez Radę Nadzorczą
  na kadencję wynoszącą 5 (pięć) lat. Kadencja pierws zego Zarządu trwa 1 (jeden) rok. Członkowie
  Zarządu powoływani są na wspólną kadencję począwszy od Zarządu piątej kadencji.  § 14
  § 14§ 14
  § 14

  1. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Spółki we wszy stkich gałęziach jej aktywności i do zakresu jego
  działalności należą wszystkie sprawy, które nie zos tały zastrzeżone do wyłącznej kompetencji
  Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, w szczegó lności Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie
  i poza sądem, zawiera w imieniu Spółki umowy, ustan awia prokurę i pełnomocników, ustanawia na
  bieżąco strukturę organizacyjną Spółki stosownie do zadań stawianych przed Spółką.
  2. Dla ważności czynności prawnych wobec osób trzecich wymaga się współdziałania dwóch członków
  Zarządu lub członka Zarządu i jednego prokurenta łą cznego.
  3. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani
  też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspól nik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
  członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w k onkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
  posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10 % udziałów albo akcji bądź prawa do
  powołania co najmniej jednego członka Zarządu.
  4. Informacje w zakresie powiązań, o których mowa w § 14 ust. 3, jak również w zakresie udziału
  w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku po siadania w niej przez członka Zarządu co
  najmniej 1 % udziałów albo akcji bądź prawa do powo łania co najmniej jednego członka Zarządu,
  Członek Zarządu jest zobowiązany przekazać Radzie N adzorczej po powołaniu na członka Zarządu,
  a także w czasie pełnienia funkcji, o ile okoliczno ści te uległy zmianie.
  5. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza poweźmie wiadomość, że członek Zarządu Spółki naruszył zakaz
  określony przepisem § 14 ust. 3, podejmuje czynnośc i mające na celu odwołanie takiego członka
  Zarządu.

  Strona - 8 - z 9
  § 15
  § 15§ 15
  § 15

  1. W sprawach wewnętrznych Spółki decydujący głos przy sługuje Prezesowi Zarządu, a pozostali
  członkowie Zarządu kierują przypisanymi im szczegół owymi gałęziami aktywności gospodarczej
  Spółki.
  2. W sprawach przekraczających zakres zwykłego zarządz ania określonych w Regulaminie Zarządu
  wymagana jest uchwała Zarządu. Uchwały Zarządu zapa dają na posiedzeniach, bezwzględną
  większością głosów. Posiedzenia Zarządu odbywają si ę nie rzadziej niż 1 (jeden) raz na miesiąc.
  3. Członek Zarządu przegłosowany na posiedzeniu podpis uje uchwałę na równi z pozostałymi, ma
  wszakże prawo domagać się ujęcia w protokole posied zenia Zarządu jego odmiennego stanowiska
  i krótkiego uzasadnienia. W razie gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczą dwie osoby, z których
  żadna nie jest Prezesem Zarządu, a ich zdania co do sposobu załatwienia rozpatrywanej sprawy są
  rozbieżne, mają one obowiązek w najbliższym termini e przedstawić tę sprawę na posiedzeniu całego
  Zarządu, a gdyby to było niemożliwe wysoce utrudnio ne zwrócić się do Rady Nadzorczej o podjęcie
  uchwały. Jeżeli zaś jedna z tych osób jest Prezesem Zarządu uchwała zapada w brzmieniu
  zaproponowanym przez Prezesa Zarządu. Dotyczy to ta kże kwestii, gdy jeden z członków Zarządu
  wstrzyma się od głosu przy głosowaniu danego proble mu. W przypadku równości głosów decyduje
  głos Prezesa Zarządu.
  IV. ZASADY GŁOSOWANIA
  IV. ZASADY GŁOSOWANIA IV. ZASADY GŁOSOWANIA
  IV. ZASADY GŁOSOWANIA


  § 16
  § 16§ 16
  § 16

  Głosowanie we władzach Spółki jest jawne. Tajne gło sowanie zarządza się przy wyborze władz Spółki lub
  uzupełniających ich skład oraz nad wnioskiem o usun ięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, jak
  również we wszystkich sprawach osobistych i persona lnych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie
  na żądanie chociażby jednej z osób uprawnionych do głosowania.  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
  V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI


  § 1
  § 1§ 1
  § 17
  77
  7

  Spółka tworzy następujące kapitały:
  a) kapitał zakładowy - na który składają się wpłaty go tówkowe na pokrycie wartości nominalnej akcji
  oraz wartość aportów wniesionych na pokrycie akcji,
  b) kapitał zapasowy,
  c) kapitały rezerwowe,
  d) fundusze celowe.


  § 18
  § 18§ 18
  § 18  1. Kapitał zakładowy może być podwyższony na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia poprzez :
  a) emisję nowych akcji,
  b) podwyższenie wartości nominalnej akcji poprzez prze niesienie środków kapitału zapasowego
  i kapitału rezerwowego do kapitału zakładowego,
  c) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w miejsce należnej im dywidendy,
  d) wydanie akcjonariuszom nowych akcji „gratisowych” w przypadku podwyższonego kapitału
  zakładowego pokrywanego z kapitału rezerwowego lub zapasowego i przeznaczenie go na
  opłacenie nowo emitowanych akcji.
  2. Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku do podziału oraz z wpłat gotówkowych na akcje
  przekraczających ich wartość nominalną. Odpis na te n kapitał nie może być mniejszy niż 8%
  z zysku do podziału, dopóki kapitał ten nie osiągni e co najmniej jednej trzeciej kapitału
  Strona - 9 - z 9

  zakładowego. Kapitał zapasowy przeznaczony jest na pokrycie strat bilansowych powstałych
  w związku z działalnością Spółki i inne cele zgodni e z uchwałą Walnego Zgromadzenia.
  3. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworz one i wykorzystywane zgodnie
  z obowiązującymi przepisami inne fundusze celowe.
  4. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzy ga Walne Zgromadzenie.
  § 19
  § 19§ 19
  § 19


  1. Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariu sza w drodze ich nabycia przez Spółkę
  (umorzenie dobrowolne).
  2. Umorzenie dobrowolne akcji wymaga uchwały Walnego Z gromadzenia, która w szczególności
  określi sposób obniżenia kapitału zakładowego, wyso kość wynagrodzenia przysługującego
  akcjonariuszowi akcji umarzanych albo uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia.
  § 20
  § 20§ 20
  § 20

  1. Czysty zysk roczny może być przeznaczony na :
  a) dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości ustalonej p rzez Walne Zgromadzenie,
  b) umorzenie akcji,
  c) inne cele stosownie do uchwały Walnego Zgromadzenia .
  2. W przypadku podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy W alne Zgromadzenie wyznacza dzień ustalenia
  prawa do dywidendy oraz termin jej wypłaty.
  3. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczki na poc zet przewidywanej dywidendy na koniec roku
  obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczaj ące na wypłatę, na zasadach określonych
  w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata zaliczki wyma ga zgody Rady Nadzorczej.
  § 21
  § 21§ 21
  § 21

  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

  § 22
  § 22§ 22
  § 22

  Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązujący mi przepisami prawa. Zarząd zatrudnia
  w tym celu osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i nadzoruje realizację nałożonych na nie
  obowiązków służbowych. W szczególności Zarząd jest obowiązany uchwalić zakładowy plan kont
  i zapewnić jego wdrożenie oraz aktualizację stosown ie do obowiązujących przepisów.

  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


  § 23
  § 23§ 23
  § 23

  1. Przewidywane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zam ieszczane w „Monitorze Sądowym
  i Gospodarczym ”, o ile Statut nie stanowi inaczej.
  2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem ma ją zastosowanie przepisy Ustawy
  z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037) oraz inne
  obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.
  3. Wypis tego aktu można wydawać akcjonariuszom Spółki oraz Spółce w dowolnej ilości.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZPUE SA
ISIN:PLZPUE000012
NIP:656-14-94-014
EKD: 27.12 produkcja aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
Adres: ul. Jędrzejowska 79c 29-100 Włoszczowa
Telefon:+48 41 3881000
www:www.zpue.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ZPUE
2019-05-20 19-05-52
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649