Raport.

ZPUE SA (19/2018) Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ZPUE S.A. z siedzibą we Włoszczowie ("Spółka"), nawiązując do raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 25 maja 2018 r., informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. otrzymał wniosek od akcjonariusza Spółki reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, tj. Koronea Investment S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu ("Akcjonariusz"), dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. ("Walne Zgromadzenie").
W ramach złożonego wniosku Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w zakresie podjęcia uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki z równoczesnym przedłożeniem projektów tych uchwał.
W związku z powyższym Zarząd Spółki informuje, że uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia jest następujący:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru składu Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2017.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE w roku 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.
14. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Zarządu Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie absolutorium dla wszystkich Członków Rady Nadzorczej Spółki, którzy pełnili funkcję w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w odniesieniu do miejsca odbywania walnych zgromadzeń oraz ustalania większości w głosowaniach organu nadzoru.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności.
18. Podjęcie uchwał w zakresie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje zaktualizowaną treść projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, uwzględniającą projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariusza.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  UCHWA A NR 1/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: uchylenia tajno
  ści g
  osowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spó
  ek handlowych, u chwala, co nast
  ępuje:
  §1
  Uchyla si
  ę tajno ść g
  osowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej p rzez Walne Zgromadzenie.
  §2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 2/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie § 20 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy, uchwala,
  co nast
  ępuje:

  § 1
  Wybiera si
  ę Komisj ę Skrutacyjn ą w nast ępuj ącym sk
  adzie:
  1. […]
  2. […]
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 3/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: wyboru Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 409 Kodeksu spó
  ek handlowych, uc hwala, co nast
  ępuje:
  § 1
  Wybiera si
  ę Pana/Pani ą […] na Przewodnicz ącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spó
  ki
  odbywanego w dniu 21 czerwca 2018 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  UCHWA A NR 4/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: przyj ęcia porz ądku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonar iuszy
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A . z siedzib
  ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”)
  przyjmuje nast
  ępuj ący porz ądek obrad:
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  2. Podj
  ęcie uchwa
  y w przedmiocie uchylenia tajno ści g
  osowania w sprawie wyboru sk
  adu
  Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór sk
  adu Komisji Skrutacyjnej.
  4. Wybór Przewodnicz
  ącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
  5. Stwierdzenie prawid
  owo
  ści zwo
  ania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i je go
  zdolno
  ści do podj ęcia wi ążą cych uchwa
  .
  6. Przyj
  ęcie porz ądku obrad.
  7. Rozpatrzenie sprawozda
  ń organów Spó
  ki, sprawozdania finansowego Spó
  ki or az
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 20 17.
  8. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Za rz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki za
  rok 2017.
  9. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania fi nansowego Spó
  ki
  sporz
  ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2017 roku.
  10. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej
  ZPUE w roku 2017.
  11. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowaneg o sprawozdania finansowego
  Grupy Kapita
  owej ZPUE sporz
  ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2017 roku.
  12. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie pokrycia straty za rok obroto wy 2017.
  13. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie pokrycia ujemnych zysków zatr zymanych z lat poprzednich.
  14. Podj
  ęcie uchwa
  w sprawie absolutorium dla wszystkich Cz
  onków Zarz ądu Spó
  ki, którzy
  pe
  nili funkcj
  ę w roku obrotowym 2017.
  15. Podj
  ęcie uchwa
  w sprawie absolutorium dla wszystkich Cz
  onków Rady Nadzorczej
  Spó
  ki, którzy pe
  nili funkcj
  ę w roku obrotowym 2017.
  16. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zmiany Statutu Spó
  ki w odnie sieniu do miejsca odbywania
  walnych zgromadze
  ń oraz ustalania wi ększo ści w g
  osowaniach organu nadzoru.
  17. Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zmiany Statutu Spó
  ki w zakre sie przedmiotu dzia
  alno ści.
  18. Podj
  ęcie uchwa
  w zakresie zmian w sk
  adzie Rady Nadzorc zej.
  19. Zamkni
  ęcie obrad.

  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 5/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz ądu z dzia
  alno ści Spó
  ki w roku 2017

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
  ek hand lowych, uchwala, co nast
  ępuje:


  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
  o
  żonego przez Zarz ąd
  sprawozdania z dzia
  alno
  ści Spó
  ki w 2017 roku, postanawia zatwierdzi ć sprawozdanie Zarz ądu
  z dzia
  alno
  ści Spó
  ki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 6/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego S pó
  ki

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
  ek hand lowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
  29 wrze
  śnia 1994 roku o rachunkowo ści (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwala, co n ast ępuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
  o
  żonego przez Zarz ąd
  sprawozdania finansowego sporz
  ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzi ć
  sprawozdanie finansowe Spó
  ki za okres od dnia 1 st ycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017
  roku, na które sk
  ada si
  ę:
  a) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
  wykazuj
  ący strat ę w wysoko ści 5 776 tys. z
  .
  b) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spó
  ki sporz
  ądzone na dzie ń 31 grudnia 2017 r., które
  po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum
  ę 574 682 tys. z
  .
  c) sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów Spó
  ki za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
  31 grudnia 2017 r. wykazuj
  ące ca
  kowity dochód w wysoko ści -5 776 tys. z
  .
  d) sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ęż nych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
  31 grudnia 2017 r. wykazuj
  ące zmniejszenie stanu środków pieni ęż nych o kwot ę
  9 724 tys. z
  .
  e) sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  asnym za okres o d dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
  31 grudnia 2017 r. wykazuj
  ące zmniejszenie kapita
  u w
  asnego do kwoty 270.585 tys. z
  .
  f) dodatkowe informacje i obja
  śnienia do sprawozdania finansowego.

  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 7/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej ZPUE

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
  ek handlow ych, uchwala, co nast
  ępuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
  o
  żonego przez Zarz ąd
  sprawozdania z dzia
  alno
  ści Grupy Kapita
  owej ZPUE w 2017 roku, postanawia z atwierdzi ć


  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  sprawozdanie z dzia
  alno ści Grupy Kapita
  owej ZPUE w okresie od dnia 1 stycz nia 2017 roku do
  dnia 31 grudnia 2017 roku.

  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 8/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozda nia finansowego Grupy Kapita
  owej ZPUE

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spó
  ek handlow ych oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
  29 wrze
  śnia 1994 roku o rachunkowo ści (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.), uchwala, co n ast ępuje:

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozp atrzeniu przed
  o
  żonego przez Zarz ąd
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kap ita
  owej ZPUE sporz
  ądzonego na dzie ń
  31 grudnia 2017 roku, postanawia zatwierdzi
  ć skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapita
  owej ZPUE za rok obrotowy 2017, na które sk
  ada si
  ę:
  a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia
  31 grudnia 2017 r. wykazuj
  ący strat ę w wysoko ści 5 922 tys. z
  .;
  b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej G rupy Kapita
  owej sporz
  ądzone na
  dzie
  ń 31 grudnia 2017 r., które po stronie aktywów i pas ywów wykazuje sum ę
  586 412 tys. z
  .;
  c) skonsolidowane sprawozdanie z ca
  kowitych dochodów Grupy Kapita
  owej za okres od dnia
  1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykaz uj
  ące ca
  kowity skonsolidowany dochód
  w wysoko
  ści -5 922 tys. z
  .;
  d) skonsolidowane sprawozdanie z przep
  ywów pieni
  ęż nych za okres od dnia 1 stycznia 2017
  r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazuj
  ące zmniejszenie stanu środków pieni ęż nych o kwot ę
  17 650 tys. z
  .;
  e) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale w
  a snym za okres od dnia 1 stycznia
  2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazuj
  ące zmniejszenie kapita
  u w
  asnego do kwoty
  282 023 tys. z
  .

  f) dodatkowe informacje i obja
  śnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego .

  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 9/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: pokrycia straty za rok obrotowy 2017

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi ba we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó
  ek hand lowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spó
  ki,
  uchwala, co nast
  ępuje:

  § 1
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przed
  o
  żonego przez Zarz ąd
  Spó
  ki sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017


  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  roku, postanawia powsta
  ą w roku 2017 strat ę w wysoko ści 5 776 244,24 z
  (s
  ownie: pi ęć
  milionów siedemset siedemdziesi
  ąt sze ść tysi ęcy dwie ście czterdzie ści cztery z
  ote dwadzie ścia
  cztery grosze) pokry
  ć w ca
  o ści z kapita
  u zapasowego.

  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  UCHWA A NR 10/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi ba we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj
  ąc
  na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spó
  ek hand lowych oraz § 8 ust. 2 lit. „e” Statutu Spó
  ki,
  uchwala, co nast
  ępuje:
  § 1
  Zwa
  żywszy na ujawnione ujemne zyski z lat poprzednich, w ramach korekty retrospektywnej
  dokonanej przez Spó
  k
  ę w roku 2017, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy post anawia powsta
  ą
  w zwi
  ązku z tym strat ę w kwocie 5 007 764,74 z
  pokry ć w ca
  o ści z kapita
  u zapasowego.

  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.


  UCHWA A NR 11/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Grzybkowi

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie (dalej: „Spó
  ka”),
  dzia
  aj
  ąc na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek ha ndlowych, postanawia, co nast ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Andrzejowi Grzybek z wykonania p rzez niego obowi ązków:
  1) Prezesa Zarz
  ądu Spó
  ki w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 s tycznia 2017 roku;
  2) V-ce Prezesa Zarz
  ądu Spó
  ki w okresie od 1 lutego 2017 roku do 24 sie rpnia 2017 roku;
  3) Cz
  onka Zarz
  ądu Spó
  ki w okresie od 24 sierpnia 2017 roku do dni a 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 12/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi P etrykowskiemu  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Januszowi Petrykowskiemu z wykon ania przez niego obowi ązków
  Prezesa Zarz
  ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 lutego 2017 roku do dni a 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 13/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi S t
  ępniowi

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Tomaszowi St ępniowi z wykonania przez niego obowi ązków
  Cz
  onka Zarz
  ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do d nia 31 sierpnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 14/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi G ajos

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Tomaszowi Gajos z wykonania prze z niego obowi ązków:
  1) Cz
  onka Zarz
  ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 2 4 sierpnia 2017 roku;
  2) V-ce Prezesa Zarz
  ądu ZPUE S.A. w okresie od 24 sierpnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 15/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Iwonie Dobo sz  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Pani Iwonie Dobosz z wykonania przez ni ą obowi ązków Cz
  onka Zarz ądu
  ZPUE S.A. w okresie od 1 wrze
  śnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  UCHWA A NR 16/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kosi ńskiemu

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Wojciechowi Kosi ńskiemu z wykonania przez niego obowi ązków
  Cz
  onka Zarz
  ądu ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 3 1 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.


  UCHWA A NR 17/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku

  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Bogus
  awowi Wypychewicz

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Bogus
  awowi Wypychewicz z wykona nia przez niego obowi ązków
  Prezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 st ycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 18/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Ma
  gorzacie Wypychewicz  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Pani Ma
  gorzacie Wypychewicz z wykona nia przez ni ą obowi ązków
  Wiceprezesa Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
  roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 19/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Ku kurba

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Piotrowi Kukurba z wykonania prz ez niego obowi ązków Cz
  onka
  Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 stycznia 2 017 roku do 30 czerwca 2017 roku oraz
  w okresie od 26 wrze
  śnia 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 20/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Micha
  owi W ypychewicz

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Micha
  owi Wypychewicz z wykonani a przez niego obowi ązków
  Cz
  onka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 st ycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 21/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz


  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________


  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Pani Katarzynie Wypychewicz z wykonan ia przez ni ą obowi ązków
  Cz
  onka Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 1 st ycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  UCHWA A NR 22/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jaros
  awowi Myjak

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie, dzia
  aj ąc na
  podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spó
  ek handlow ych, postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Udziela si
  ę absolutorium Panu Jaros
  awowi Myjak z wykonania pr zez niego obowi ązków Cz
  onka
  Rady Nadzorczej ZPUE S.A. w okresie od 30 czerwca 2 017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  UCHWA A NR 23/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: zmiany Statutu Spó
  ki w odniesieniu do m iejsca odbywania walnych zgromadze
  ń oraz
  ustalania wi
  ększo ści w g
  osowaniach organu nadzoru

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spó
  ki,
  postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  1) W § 5 Statutu Spó
  ki dotychczasowy ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

  „1. Walne Zgromadzenia s ą zwyczajne i nadzwyczajne i odbywaj ą si ę w siedzibie Spó
  ki lub w
  Warszawie.”
  2) W § 12 Statutu Spó
  ki dotychczasowy ust. 1 otrzymuj e nowe brzmienie:

  „1. Decyzje Rady Nadzorczej zapadaj
  ą w formie uchwa
  , podejmowanych bezwzgl ędn ą
  wi
  ększo ścią g
  osów. Je żeli g
  osowanie wyka że równo ść g
  osów za i przeciw uchwale,
  decyduj
  ącym jest g
  os Prezesa Rady Nadzorczej.”
  § 2


  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  Upowa żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spó
  ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó
  ki
  uwzgl
  ędniaj ącego zmiany wprowadzone niniejsz ą uchwa
  ą.
  § 3
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez w
  a ściwy s ąd
  rejestrowy.

  UCHWA A NR 24/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: zmiany Statutu Spó
  ki w zakresie przedmi otu dzia
  alno
  ści

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b
  ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 8 ust. 2 pkt „l” Statutu Spó
  ki,
  postanawia, co nast
  ępuje:
  § 1
  Dokonuje si
  ę zmiany przedmiotu dzia
  alno ści ZPUE S.A. w drodze zmiany § 2 Statutu Spó
  ki,
  w którym po punkcie 89 dodaje si
  ę punkty 90 – 101 w brzmieniu:

  „90. 16.10.Z Produkcja wyrobów tartacznych; 91. 16.21.Z Produkcja arkuszy fornirowych i p
  yt wykon anych na bazie drewna;
  92. 16.24.Z Produkcja opakowa
  ń drewnianych;
  93. 16.23.Z Produkcja pozosta
  ych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa;
  94. 16.29.Z Produkcja pozosta
  ych wyrobów z drewna; pr odukcja wyrobów z korka, s
  omy
  i materia
  ów u
  żywanych do wyplatania;
  95. 25.12.Z Produkcja metalowych elementów stolarki bud owlanej
  96. 32.99.Z Produkcja pozosta
  ych wyrobów, gdzie indzie j niesklasyfikowana;
  97. 43.32.Z Zak
  adanie stolarki budowlanej;
  98. 46.13.Z Dzia
  alno
  ść agentów zajmuj ących si ę sprzeda żą drewna i materia
  ów budowlanych;
  99. 46.73.Z Sprzeda
  ż hurtowa drewna, materia
  ów budowlanych i wyposa żenia sanitarnego;
  100. 47.52.Z Sprzeda
  ż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szk
  a prowadzona
  w wyspecjalizowanych sklepach;
  101. 47.91.Z Sprzeda
  ż detaliczna prowadzona przez domy sprzeda ży wysy
  kowej lub Internet.”
  § 2
  Upowa
  żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spó
  ki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spó
  ki
  uwzgl
  ędniaj ącego zmiany wprowadzone niniejsz ą uchwa
  ą.
  § 3
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez w
  a ściwy s ąd
  rejestrowy.
  UCHWA A NR 25/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: powo
  ania Cz
  onka Rady Nadzorczej  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spó
  ki, uchwala, co
  nast
  ępuje:
  § 1
  Powo
  uje si
  ę Pana/Pani ą ………………. do pe
  nienia funkcji Cz
  onka Rady Nadzorcz ej Spó
  ki.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.
  UCHWA A NR 26/06/2018
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZPUE Spó
  ka Akcyjna z siedzib
  ą we W
  oszczowie
  z dnia 21 czerwca 2018 roku
  w sprawie: odwo
  ania Cz
  onka Rady Nadzorczej

  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZPUE S.A. z siedzi b ą we W
  oszczowie („Spó
  ka”), dzia
  aj ąc
  na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spó
  ek handlowych oraz § 9 ust. 1 Statutu Spó
  ki, uchwala, co
  nast
  ępuje:
  § 1
  Odwo
  uje si
  ę Pana/Pani ą ………………. z pe
  nienia funkcji Cz
  onka Rady Nadzorcze j Spó
  ki.
  § 2
  Uchwa
  a wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.

  Projekty uchwał ZWZA ZPUE S.A. we Włoszczowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2018 r. Projekt
  ___________________________________________________ ______________________________________________

  Uzasadnienie do projektów uchwa
  Zwyczajnego Walneg o Zgromadzenia Akcjonariuszy
  zwo
  anego na dzie
  ń 21 czerwca 2018 roku
  Zgodnie z zasadami okre
  ślonymi w Dobrych Praktykach Spó
  ek Notowanych na GP W projekty
  uchwa
  Walnego Zgromadzenia powinny by
  ć uzasadniane, z wyj ątkiem uchwa
  w sprawach
  porz
  ądkowych i formalnych oraz uchwa
  , które s ą typowymi uchwa
  ami podejmowanymi w toku
  obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  W
  świetle tego, nie wymagaj ą uzasadnienia uchwa
  y w sprawie wyboru Przewodnicz ącego
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w sprawie wyb oru Komisji Skrutacyjnej. Zgodnie
  z art. 395 § 2 Kodeksu spó
  ek handlowych typowymi u chwa
  ami podejmowanymi w toku
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia s
  ą: uchwa
  y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego oraz sprawozda
  ń Zarz ądu z dzia
  alno ści spó
  ki za ubieg
  y rok obrotowy, uchwa
  a w
  sprawie podzia
  u zysku, uchwa
  y w sprawie udzieleni a cz
  onkom organów spó
  ki absolutorium z
  wykonania przez nich obowi
  ązków.

  Uwzgl
  ędnienie w porz ądku obrad Walnego Zgromadzenia Uchwa
  y Nr 10/06/201 8 wynika z
  konieczno
  ści rozliczenia straty z lat poprzednich z tytu
  u ut worzenia rezerw na zaleg
  e urlopy.
  Stosownie do zalecenia audytora w zakresie utworzen ia rezerw na zaleg
  e urlopy, Spó
  ka utworzy
  a
  rezerw
  ę na powy ższe świadczenie w
  ącznej kwocie 6087837,54 z
  , z czego kwota 1.080.07 2,80 z

  zosta
  a odniesiona w wynik roku 2017, a kwota 5.007 .764,74 z
  zosta
  a wykazana w sprawozdaniu
  finansowym za rok 2017 jako strata z lat poprzednic h.


  Podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zmiany Statutu Spó
  ki w odnie sieniu do miejsca odbywania walnych
  zgromadze
  ń oraz ustalania wi ększo ści w g
  osowaniach organu nadzoru, ma na celu dostos owanie
  aktu wewn
  ętrznego Spó
  ki do wymogów jest powszechnie obowi ązuj ącej regulacji prawnej.
  Natomiast podj
  ęcie uchwa
  y w sprawie zmiany statutu Spó
  ki w zakre sie przedmiotu dzia
  alno ści
  ma na celu mo
  żliwo ść ewentualnego podj ęcia prowadzenia dzia
  alno ści w nowych obszarach.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:ZPUE SA
ISIN:PLZPUE000012
NIP:656-14-94-014
EKD: 27.12 produkcja aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej
Adres: ul. Jędrzejowska 79c 29-100 Włoszczowa
Telefon:+48 41 3881000
www:www.zpue.pl
Kalendarium raportów
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce ZPUE
2019-05-20 06-05-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649