Raport.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Raport okresowy półroczny za 2018 PSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone) Przychody ze sprzedaży 519 995 563 475 122 655 132 664 Koszt własny sprzedaży (415 333) (424 158) (97 967) (99 863) Koszty z tytułu rekompensat KDT (83 672) (29 313) (20 061) (6 901) Zysk na działalności operacyjnej 19 596 108 466 4 622 25 537 Zysk przed opodatkowaniem 21 520 108 737 5 076 25 601 Zysk netto 16 899 87 871 3 986 20 689 Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 445 87 378 4 115 20 573 Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym (546) 493 (129) 116 Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 1,17 5,86 0,28 1,38 Inne całkowite dochody netto - - - - Całkowite dochody ogółem 16 899 87 871 3 986 20 689 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 170 896 219 917 40 310 51 777 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49 440) (55 158) (11 662) (12 986) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (12 377) (12 179) (2 919) (2 867) Wybrane dane ze skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 i 31.12.2017 Aktywa trwałe 1 699 502 1 725 453 389 652 413 688 Aktywa obrotowe 642 243 600 237 147 249 143 911 Aktywa razem 2 341 745 2 325 690 536 901 557 599 Zobowiązania długoterminowe 639 969 558 187 146 728 133 829 Zobowiązania krótkoterminowe 219 103 261 092 50 235 62 598 Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 479 454 1 502 239 339 200 360 172 Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 3 219 4 172 738 1 000 Kapitał własny razem 1 482 673 1 506 411 339 938 361 172 Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900 Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 99,51 101,10 22,81 24,24 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone) Przychody ze sprzedaży 322 007 335 510 75 954 78 992 Zysk na działalności operacyjnej 62 346 69 983 14 706 16 477 Zysk przed opodatkowaniem 88 327 105 545 20 834 24 849 Zysk netto 75 867 92 001 17 895 21 661 Inne całkowite dochody netto - - - - Całkowite dochody ogółem 75 867 92 001 17 895 21 661 Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres 01.01.2018-30.06.2018 i 01.01.2017-30.06.2017 (dane przekształcone) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 921 197 503 33 240 46 500 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (33 516) (6 579) (7 906) (1 549) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 162) (11 591) (3 105) (2 729) Wybrane dane ze skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 30.06.2018 i 31.12.2017 Aktywa trwałe 1 378 064 1 408 880 315 954 337 788 Aktywa obrotowe 366 359 316 254 83 996 75 824 Aktywa razem 1 744 423 1 725 134 399 950 413 612 Zobowiązania długoterminowe 157 227 164 229 36 048 39 375 Zobowiązania krótkoterminowe 176 291 185 637 40 419 44 508

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  KOMISJA NA DZORU FINANSOWEGO


  SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE I WYBRANE
  DANE FINANSOWE ZA OKRES
  1 STYCZNIA – 30 CZERWCA 201 8


  Z e s p ó ł E l e k t r o c i e p ł o w n i W r o c ł a w s k i c h K O G E N E R A C J A S . A .
  ( p e ł n a n a z w a e m i t e n t a )
  K O G E N E R A C J A S . A . E n e r g e t y k a
  ( s k r ó c o n a n a z w a e m i t e n t a ) ( s e k t o r w g k l a s y f i k a c j i G P W w W a r s z a w i e )

  50 -2 2 0 W r o c ł a w
  ( k o d p o c z t o w y ) ( m i e j s c o w o ś ć )
  Ł o w i e c k a 24
  ( u l i c a ) ( n u m e r )
  (7 1 ) -32 -38 -1 1 1 (71) -32 -93 -5 2 1 k o g e n e r a c j a @ k o g e n e r a c j a . c o m . p l
  ( t e l e f o n ) ( f a x ) (e-m a i l )
  8 9 6 -0 0 0 -00 -32 9 3 1 0 2 0 0 6 8 w w w . k o g e n e r a c j a . c o m . p l
  ( N I P ) ( R E G O N ) ( w w w )


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  2
  Spis treści
  A. WYBRANE DANE FINA NSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 4
  I. WYBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE (GRUPA KAP=TAŁOWA KOGENERACJA S.A.) ................................ ............................ 4
  II. WYBRANE JEDNOSTKOWE D ANE FINANSOWE (KOGENERACJA S.A.) ................................ ................................ .............................. 5
  III. KURSY WYMIANY EUR/PLN ZASTOSOWANE DO PRZEL ICZENIA WYBRANYCH DA NYCH FINANSOWYCH ................................ ..................... 5
  B. SKRÓCONE ŚRÓDROCZ NE SKONSOLIDOWANE SP RAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ KO GENERACJA S.A. . 6
  I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE S KONSOLIDOWANE SPRAWO ZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ZA OKRES 6 M=ES=ĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA
  2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 6
  II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE S KONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE Z SYTUACJI FI NANSOWEH NA DZ=EŃ 30 CZERWCA 2018 R. ............................. 7
  III. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE S KONSOLIDOWANE SPRAWO ZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ZA OKRES 6 M=ES=ĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA
  2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 9
  IV. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE S KONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE ZE ZMIAN W KA P=TALE WŁASNYM ZA OK RES 6 M=ES=ĘCY ZAKOŃCZONY 30
  CZERWCA 2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 11
  V. WYBRANE DANE OBHAŚN=A HĄCE DO SKRÓCONEGO Ś RÓDROCZNEGO SKONSOL= DOWANEGO SPRAWOZDANI A FINANSOWEGO ....................... 12
  1. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ..................... 12
  2. Kontrola nad Grupą ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 13
  3. Jednostki zależne ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 14
  4. Spółki objęte skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ................................ ............ 14
  5. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w I półroczu 2018 r. ................................ ................................ ..................... 14
  6. Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 14
  7. Sezonowość (cykliczność) działalności ................................ ................................ ................................ ......................... 19
  8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ................................ ................................ .............. 19
  9. Transakcje o charakterze niestandardowym mające istotny wpływ na składniki skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .............. 19
  10. Istotne szacunki ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 20
  11. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda ................................ ................................ ................................ ............... 22
  12. Segmenty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 22
  13. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 23
  14. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ................................ ................................ ............................. 24
  15. Przychody finansowe netto ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 24
  16. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, grunty w użytkowaniu wieczystym i nieruchomości inwestycyjne 24
  17. Podatek odroczony ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 25
  18. Za pasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 26
  19. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ........... 26
  20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool ................................ ................................ ................................ .... 26
  21. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 27
  22. Efektywna st opa podatkowa ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 27
  23. Test na utratę wartości aktywów ................................ ................................ ................................ .............................. 28
  24. Roszczenia i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ..................... 29
  25. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .................... 31
  26. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 33
  27. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania
  finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 35
  28. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestycyjnych ................................ ................................ ............ 36
  29. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ............................... 36
  30. Korekta danych porównawczych ................................ ................................ ................................ ............................... 36


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  3
  C. SKRÓCONE ŚRÓDROCZ NE JEDNOSTKOWE SPRAW OZDANIE FINANSOWE KO GENERACJA S.A. ................................ .......... 44
  I. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE H EDNOSTKOWE SPRAWOZDA N=E Z CAŁKOW=TYC: DO C:ODÓW ZA OKRES 6 M=ES=ĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA
  2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 44
  II. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE H EDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE Z SYTUACJI FINAN SOWEH NA DZ=EŃ 30 CZERWCA 2018 R. ................................ .... 45
  III. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE H EDNOSTKOWE SPRAWOZDA N=E Z PRZEPŁYWÓW P=E N=ĘŻNYC: ZA OKRES 6 M=ES=ĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA
  2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 47
  IV. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE H EDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM ZA OKRES 6 M=ES=ĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA
  2018 R. ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 49
  V. WYBRANE DANE OBHAŚN=A HĄCE DO SKRÓCONEGO Ś RÓDROCZNEGO HEDNOSTK OWEGO SPRAWOZDANIA F INANSOWEGO ..................... 50
  1. Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 50
  2. Sezonowość (cykliczność) działalności ................................ ................................ ................................ ......................... 55
  3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ................................ ................................ .............. 55
  4. Transakcje o charakterze niestandardowym mające istotny wpływ na składniki skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ ................... 55
  5. Istotne szacunki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 55
  6. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda ................................ ................................ ................................ ................. 57
  7. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 57
  8. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ................................ ................................ ............................... 58
  9. Przychody finansowe netto ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 58
  10. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, grunty w użytkowaniu wieczystym i nieruchomości inwestycyjne 58
  11. Podatek odroczony ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 59
  12. Za pasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 59
  13. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ........... 60
  14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool ................................ ................................ ................................ .... 60
  15. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 60
  16. Efektywna st opa podatkowa ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 61
  17. Test na utratę wartości aktywów ................................ ................................ ................................ .............................. 61
  18. Roszczenia i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ..................... 62
  19. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .................... 63
  20. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 66
  21. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania
  finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 67
  22. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestycyjnych ................................ ................................ ............ 68
  23. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ............................... 68
  24. Korekta danych porównawczych ................................ ................................ ................................ ............................... 69
  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  4
  A. Wybrane dane finansowe

  I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe (Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. )


  Wybrane dane ze skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
  dochodów
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.(po przeglądzie)
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.(po przeglądzie)
  1. Przychody ze s przeda ży 519 995 563 475 122 655 132 664
  2. Kos zt wła s ny s przeda ży (415 333) (424 158) (97 967) (99 863)
  3. Kos zty z tytułu rekompens a t KDT (83 672) (29 313) (20 061) (6 901)
  4. Zys k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej 19 596 108 466 4 622 25 537
  5. Zys k przed opoda tkowa ni em 21 520 108 737 5 076 25 601
  6. Zys k netto 16 899 87 871 3 986 20 689
  7. Zys k netto przypi s a ny a kcj ona ri us zom
  Hednos tki Domi nuj ącej 17 445 87 378 4 115 20 573
  8. Zys k netto przypi s a ny
  a kcj ona ri us zom ni ekontrol uj ącym (546) 493 (129) 116
  9. Zys k netto przypi s a ny a kcj ona ri us zom
  Hednos tki Domi nuj ącej na 1 a kcj ę (w zł/EUR) 1,17 5,86 0,28 1,38
  10. = nne ca łkowi te dochody netto - - - -
  11. Ca łkowi te dochody ogółem 16 899 87 871 3 986 20 689
  Wybrane dane ze skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych
  12. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  opera cyj nej 170 896 219 917 40 310 51 777
  13. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  i nwes tycyj nej (49 440) (55 158) (11 662) (12 986)
  14. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  fi na ns owej (12 377) (12 179) (2 919) (2 867)
  Wybrane dane ze skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej
  Na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  Na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  15. Aktywa trwa łe 1 699 502 1 725 453 389 652 413 688
  16. Aktywa obrotowe 642 243 600 237 147 249 143 911
  17. Aktywa ra zem 2 341 745 2 325 690 536 901 557 599
  18. Zobowi ąza ni a długotermi nowe 639 969 558 187 146 728 133 829
  19. Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 219 103 261 092 50 235 62 598
  20. Ka pi ta ł wła s ny a kcj ona ri us zy Hednos tki
  Domi nuj ącej 1 479 454 1 502 239 339 200 360 172
  21. Ka pi ta ł wła s ny a kcj ona ri us zy
  ni ekontrol uj ących 3 219 4 172 738 1 000
  22. Ka pi ta ł wła s ny ra zem 1 482 673 1 506 411 339 938 361 172
  23. Li czba a kcj i (w tys . s zt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
  24. Wa rtoś ć ks i ęgowa i rozwodni ona wa rtoś ć
  ks i ęgowa na j edną a kcj ę (w PLN/EUR) 99,51 101,10 22,81 24,24
  w tys. PLN w tys. EUR


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  5
  II. Wybrane jednostkowe dane finansowe (KOGENERACJA S.A.)
  III. Kursy wymiany EUR/PLN zastoso wane do przeliczenia wybranych danych finansowych


  Wybrane dane ze skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania z całkowitych
  dochodów
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.(po przeglądzie)
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Za okres 6 mies ięcy zakończony 30 czerwca 2017 r.(po przeglądzie)
  1. Przychody ze s przeda ży 322 007 335 510 75 954 78 992
  2. Zys k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej 62 346 69 983 14 706 16 477
  3. Zys k przed opoda tkowa ni em 88 327 105 545 20 834 24 849
  4. Zys k netto 75 867 92 001 17 895 21 661
  5. = nne ca łkowi te dochody netto - - - -
  6. Ca łkowi te dochody ogółem 75 867 92 001 17 895 21 661
  Wybrane dane ze skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania z przepływów
  pieniężnych
  7. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  opera cyj nej 140 921 197 503 33 240 46 500
  8. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  i nwes tycyj nej (33 516) (6 579) (7 906) (1 549)
  9. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  fi na ns owej (13 162) (11 591) (3 105) (2 729)
  Wybrane dane ze skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania z sytuacji
  finansowej
  Na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  Na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  10. Aktywa trwa łe 1 378 064 1 408 880 315 954 337 788
  11. Aktywa obrotowe 366 359 316 254 83 996 75 824
  12. Aktywa ra zem 1 744 423 1 725 134 399 950 413 612
  13. Zobowi ąza ni a długotermi nowe 157 227 164 229 36 048 39 375
  14. Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 176 291 185 637 40 419 44 508
  15. Ka pi ta ł wła s ny 1 410 905 1 375 268 323 483 329 729
  w tys. PLN w tys. EUR 4,3616
  4,2395
  4,1709
  4,2474
  • p o zycje s kró co n ych ś ró d ro czn ych s p ra wo zd a ń z s ytu a cji fi n a n s o we j - we d łu g ś re d n i e go ku rs u
  o gło s zo n e go p rze z NBP n a d zi e ń 30 cze rwca 2018 ro ku
  • p o zycje s kró co n ych ś ró d ro czn ych s p ra wo zd a ń z s ytu a cji fi n a n s o we j - we d łu g ś re d n i e go ku rs u
  o gło s zo n e go p rze z NBP n a d zi e ń 31 gru d n i a 2017 ro ku
  • p o zycje s kró co n ych ś ró d ro czn ych s p ra wo zd a ń z ca łko wi tych d o ch o d ó w o ra z s kró co n ych ś ró d ro czn ych
  s p ra wo zd a ń z p rze p ływó w p i e n i ężn ych - we d łu g ku rs u s ta n o wi ące go ś re d n i ą a rytme tyczn ą ś re d n i ch
  ku rs ó w u s ta l o n ych p rze z NBP n a o s ta tn i d zi e ń ka żd e go mi e s i ąca o kre s u o b ro to we go o d 1 s tyczn i a
  d o 30 cze rwca 2017 ro ku
  • p o zycje s kró co n ych ś ró d ro czn ych s p ra wo zd a ń z ca łko wi tych d o ch o d ó w o ra z s kró co n ych ś ró d ro czn ych
  s p ra wo zd a ń z p rze p ływó w p i e n i ężn ych - we d łu g ku rs u s ta n o wi ące go ś re d n i ą a rytme tyczn ą ś re d n i ch
  ku rs ó w u s ta l o n ych p rze z NBP n a o s ta tn i d zi e ń ka żd e go mi e s i ąca o kre s u o b ro to we go o d 1 s tyczn i a
  d o 30 cze rwca 2018 ro ku


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  6
  B. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej
  KOGENERACJA S.A.


  I. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2018 r.


  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  I. Przychody ze s przeda ży 13 519 995 563 475
  II. Kos zt wła s ny s przeda ży 14 (415 333) (424 158)
  III. Kos zty z tytułu rekompens a t KDT 9 (83 672) (29 313)
  IV. Zysk brutto ze sprzedaży 20 990 110 004
  V. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 4 152 6 308
  VI . Kos zty s przeda ży (856) (1 655)
  VI I . Kos zty ogól nego za rządu (3 336) (3 700)
  VI I I . Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (1 354) (2 491)
  IX. Zysk na działalności operacyjnej 19 596 108 466
  X. Przychody fi na ns owe 4 123 2 650
  XI . Kos zty fi na ns owe (2 199) (2 379)
  XII. Przychody finansowe netto 15 1 924 271
  XIII. Zysk przed opodatkowaniem 21 520 108 737
  XI V. Poda tek dochodowy 22 (4 621) (20 866)
  XV. Zysk netto 16 899 87 871
  XVI. Inne całkowite dochody netto - -
  XVII. Całkowite dochody ogółem 16 899 87 871
  Zysk netto przypadający na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki Do mi n u jące j 17 445 87 378
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące (546) 493
  Całkowite dochody przypadające na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki Do mi n u jące j 17 445 87 378
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące (546) 493
  Zys k p o d s ta wo wy i zys k ro zwo d n i o n y
  a kcjo n a ri u s zy He d n o s tki Do mi n u jące j
  n a 1 a kcję (w zło tych )
  1,17 5,86


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  7
  II. Skrócone śródroczne skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca
  2018 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 16 1 569 128 1 609 634 1 620 749
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne, w tym: 42 729 42 815 42 085
  - wa rtoś ć firmy jednos tek podporządkowa nych 41 559 41 559 41 559
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 12 841 12 935 13 029
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 15 724 16 075 16 200
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 7 853 8 938 11 659
  6. Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 146 4 4
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 17 51 081 35 052 19 379
  Aktywa trwałe razem 1 699 502 1 725 453 1 723 105
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 18 108 776 99 317 96 495
  2. Upra wni eni a do emi s j i CO 2 na byte w cel u
  umorzeni a 1 482 - -
  3. = nwes tycj e krótkotermi nowe 208 12 32
  4. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 657 - 3 563
  5. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 19 70 700 148 417 103 774
  6. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 20 459 760 350 681 367 377
  7. Aktywa przezna czone do s przeda ży 8 660 1 810 9 210
  Aktywa obrotowe razem 642 243 600 237 580 451
  Aktywa razem 2 341 745 2 325 690 2 303 556


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  8
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.
  (ciąg dalszy)

  Informacje objaśniające stanowią integralną częś ć niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 252 503 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci
  nomi na l nej 251 258 251 258 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 660 923 599 814 599 814
  4. Zys ki za trzyma ne 314 770 398 664 354 941
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 479 454 1 502 239 1 458 516
  Udzi a ły ni ekontrol uj ące 3 219 4 172 3 615
  Kapitał własny razem 1 482 673 1 506 411 1 462 131
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 27a 12 480 25 147 37 357
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 5 999 7 663 7 036
  3. Przychody przys złych okres ów 95 803 98 265 102 391
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 17 90 355 81 121 81 442
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 9 420 448 331 107 316 765
  6. Rezerwy długotermi nowe 21 14 884 14 884 12 031
  Zobowiązania długoterminowe razem 639 969 558 187 557 022
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 27a 24 793 24 811 24 821
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe 27a 40 821 230 98 798
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 2 215 15 310 6 567
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 19 115 355 153 379 108 094
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 16 153 17 975 14 890
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 21 19 766 49 387 31 233
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 219 103 261 092 284 403
  Zobowiązania razem 859 072 819 279 841 425
  Pasywa razem 2 341 745 2 325 690 2 303 556


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  9
  III. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów p ieniężnych za okres
  6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.


  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk brutto za okres 21 520 108 737
  II. Korekty
  1. Amortyza cj a 71 093 69 475
  2. (Zys k)/s tra ta z tytułu dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej - 53
  3. (Zys k)/s tra ta ze s przeda ży ś rodków trwa łych (59) 350
  4. Ods etki i dywi dendy 756 1 125
  5. I nne korekty (2 188) 400
  III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
  kapitału pracującego 91 122 180 140
  1. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 78 146 43 613
  2. Zmi a na s ta nu za pa s ów (9 459) 3 565
  3. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych ora z
  pozos ta łych, z wyłączeni em kredytów i pożyczek 39 742 33 448
  4. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych (3 486) (5 782)
  IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
  operacyjnej 196 065 254 984
  1. Poda tek dochodowy za pła cony (25 169) (35 067)
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 170 896 219 917


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  10
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2018 r. (ciąg dalszy)

  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy inwestycyjne 1 866 991
  1. Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 1 866 991
  II. Wydatki inwestycyjne (51 306) (56 149)
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych (51 306) (56 149)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (49 440) (55 158)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy finansowe 800 1 941
  1. Dota cj e otrzyma ne 800 1 941
  II. Wydatki finansowe (13 177) (14 120)
  1. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i - (571)
  2. Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek 27c (12 375) (12 375)
  3. Ods etki za pła cone (751) (1 121)
  4. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów l ea s i ngu fi na ns owego (51) (53)
  III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 377) (12 179)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 109 079 152 580
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 109 079 152 580
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 20 350 681 214 797
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 20 459 760 367 377


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  11
  IV. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w k apita le w łasnym za okres
  6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.

  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe
  Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2017 r.
  (dane przekształcone)
  252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873
  Zys k n e tto - - - 131 225 131 225 1 050 132 275
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - (124) (124) - (124)
  Całkowite dochody - - - 131 101 131 101 1 050 132 151
  Transakcje z właścicielami
  Dywidenda na leżna lub wypła cona
  a kcjona rius zom - - - (98 042) (98 042) (571) (98 613)
  Przezna czenie zys ków na za s ilenie
  ka pita łów wła s nych - - 51 114 (51 114) - - -
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 r. 252 503 251 258 599 814 398 664 1 502 239 4 172 1 506 411
  Zys k n e tto - - - 17 445 17 445 (546) 16 899
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - - - - -
  Całkowite dochody - - - 17 445 17 445 (546) 16 899
  Transakcje z właścicielami
  Dywidenda na leżna lub wypła cona
  a kcjona rius zom - - - (40 230) (40 230) (407) (40 637)
  Przezna czenie zys ków na za s ilenie
  ka pita łów wła s nych - - 61 109 (61 109) - - -
  Kapitał własny na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  252 503 251 258 660 923 314 770 1 479 454 3 219 1 482 673 w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe
  Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2017 r.
  (dane przekształcone)
  252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873
  Zys k n e tto - - - 87 378 87 378 493 87 871
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - - - - -
  Całkowite dochody - - - 87 378 87 378 493 87 871
  Transakcje z właścicielami
  Dywidenda na leżna lub wypła cona
  a kcjona rius zom - - - (98 042) (98 042) (571) (98 613)
  Przezna czenie zys ków na za s ilenie
  ka pita łów wła s nych - - 51 114 (51 114) - - -
  Kapitał własny na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  (dane przekształcone)
  252 503 251 258 599 814 354 941 1 458 516 3 615 1 462 131


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  12
  V. Wybrane dane objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego


  1. Podstawowe dane o Grupie Kapitałowej KOGENERACJA S.A.


  Hednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest Zespół Elektrociepłowni
  Wrocławskich KOGENERACHA S.A. (KOGENERACHA S.A., „Spółka Dominująca”, „Hednostka Dominująca”, „Spółka”) - spółka
  akcyjna zarejestrowana w Polsce. Siedziba Spółki Dominującej mieści się we Wroc ławiu przy ul. Łowieckiej 24, a działalność
  Spółki prowadzona jest w zakładach produkcyjnych we Wrocławiu i w Siechnicach (koło Wrocławia).

  Spółka Dominująca została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej, V= Wydział Gospodarczy
  Krajow ego Rejestru Sądowego dnia 19 lutego 2001 r. pod nr KRS0000001010.

  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

  Spółka Dominująca uzyskała następujące numery identyfikacji podatkowej i statystycznej:

  NIP: 896 -000 -00 -32
  REGON: 931020068


  Na dzień publikacji r aportu skład Zarządu Spółki Dominującej przedstawiał się następująco:

  Piotr Frąszczak ; Prezes Zarządu,
  Krzysztof Skóra ; Członek Zarządu.


  Do dnia 28 marca 2018 r. skład Zarządu Spółki Dominującej przedstawiał się następująco:

  Wojciech Heydel - Prezes Zarządu,
  Marek SalmonowicY ; Członek Zarządu,
  Maciej Tomaszewski ; Członek Zarządu,
  Krzysztof Wrzesiński ; Członek Zarządu.

  W dniu 28 marca 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała Pana Wojciecha :eydla ze składu Zarządu Spółki, w tym
  ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz wyznaczyła Pana Krzysztofa Wrzesińskiego do pełnienia obowiązków
  Prezesa Zarządu.

  W skład Zarządu Spółki Dominującej od dnia 28 marca 2018 r. do dnia 9 kwietnia 2018 r. wchodzili:

  Krzysztof Wrzesiński ; Prezes Zarządu,
  Marek SalmonowicY ; Członek Zarządu,
  Maciej Tomaszewski ; Członek Zarządu.

  W dniu 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Panów: Krzysztofa Wrzesińskiego,
  Marka Salmonowicza i Macieja Tomaszewskiego powołując jednocześnie w skład Zar ządu Panów: Piotra Frąszczaka
  i Krzysztofa Skórę.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  13
  Przedmiotem działalności Spółki Dominującej oraz jej jednostki zależnej, konsolidowanej jest:

   produkcja energii elektrycznej i ciepła,
   handel energią elektryczną, ciepłem, produktami i usługami energetycznymi, dystrybucja ciepła .


  Do dnia 13 listopada 2017 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. należała do Grupy EDF z siedzibą we Francji.

  W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została tr ansakcja pomiędzy Polską Grupą Energetyczną S.A. (PGE)
  a EDF International S.A.S. i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce, w tym wszystkich akcji
  Spółki Dominującej KOGENERACHA S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez EDF .

  W związku z powyższym od dnia 13 listopada 2017 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. należy do Grupy Kapitałowej
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  KOGENERACHA S.A. oraz jednostka zależna E C Zielona Góra S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku były spółka mi objętymi
  konsolidacją metodą pełną przez PGE Energia Ciepła S.A. oraz jednostkę dominującą najwyższego szczebla PGE S.A.
  z siedzibą w Warszawie.  2. Kontrola nad Grupą


  Poniżej przedstawiono wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
  5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KOGENERACH= S.A.

  W dniu 14 marca 2018 r. w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACH= S.A., spółka
  PGE Energia Ciepła S.A. nabyła bezpośrednio 1 202 172 akcji KOGENERACH= S.A. zwiększając swój udział w kapitale
  zakładowym i ogólnej liczbie głosów do 25,81% (Raport bieżący 6/2018 i 7/2018).

  Grupa PGE osiągnęła łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

  W dniu 19 marca 2018 r. KOGENERACHA S.A. otrzymała od Nationale -Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
  zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 5% głosów Spółki. Zmniejszenie zaangażowania nastąpiło
  w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji Spółki, które zostało rozliczone w dniu 14 marca 2018 r. Po rozlicz eniu
  transakcji Fundusz posiada 568 117 akc ji Spółki, co stanowi 3,81% kapitału zakładowego Spółki i jest uprawniony
  do 568 117 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,81% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Raport
  bieżący 9/2018).


  Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  I nves tment I I I B.V. 32,26 32,26
  PGE Energi a Ci epła S.A. 25,81 17,74
  Avi va OFE BZ WBK 9,99 9,99
  OFE PZU "Złota Hes i eń" 7,79 7,79
  Aegon OFE 6,45 6,45
  Na ti ona l e-Nederl a nden OFE 3,81 7,38
  Udział %


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  14
  3. Jednostki zależne


  Procentowy udział Spółki Dominującej w kapitale zakładowym spółki zależnej wedłu g stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  i 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższa tabela .

  4. Spółki objęte skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym


  KOGENERACJA S.A. – Hednostka Dominująca Grupy Kapi tałowej na dzień 30 czerwca 2018 r. objęła skróconym
  śródrocznym skonsolidow anym sprawozdaniem finansowym jednostkę zależną EC Zielon a Góra S .A. (konsolida cja pełna).  5. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowe j w I półroczu 201 8 r.
  W = półroczu 2018 roku nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.  6. Zasady rachunkowości

  a. Oświadczenie o zgodności

  Grupa Kapitałowa stosuje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone
  przez Unię Europejską (zwane dalej MSSF UE). Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowy m Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna
  sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do
  śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie
  przygotowania niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. W zakresie
  nieuregulowanym powyższymi standardami, stosowano przepisy Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze.

  MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związane z nimi =nterpretacje poza wymienionymi poniżej Standarda mi
  oraz =nterpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i =nterpretacjami, które
  zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.


  Zamieszczone poniżej nowe Standardy, zmiany do Standardó w i =nterpretacje nie są jeszcze obowiązujące na dzień
  30 czerwca 2018 r. i nie zostały zastosowane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz pierwszy.  Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  EC Zi el ona Góra S.A. 98,40 98,40
  Udział %


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  15
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:
   MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny
  i leasing finansowy dla leasingobiorcy. Wszystkie umowy speł niające definicje leasingu będą ujmowane co do
  zasady jak obecny leasing finansowy.
   Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) –
  mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dni a 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany
  dotyczą prawa wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem.
  Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:

   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 st ycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją
  Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed
  ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwier dzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia
  2016 roku lub później.
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesieni a aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace
  prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie
  został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony .
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 rok u lub później, Standard definiuje nowe podejście do rozpoznawania
  przychodów oraz zysku/ strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.
   KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku)
  – do dnia za twierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Interpretacja jest stosowana
  do ustalenia dochodu do opodatkowania, podstawy op odatkowania, nierozliczonych strat podatkowych,
  niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych.
   Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do d nia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub później. Zmiana dotyczy wyceny inwestycji długoterminowych w jednostkach stowarzys zonych.
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone prz ez UE – mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycz nia 2019 roku lub później. Zestaw poprawek dotyczących:
  MSSF 3 –wycena posiadanego wcześniej udziału we wspólnych operacjach; MSSF 11 – brak wyceny posiadanego
  wcześniej udziału we wspólnych operacjach; MSSF 12 – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą
  dywidendy; MSR 23 – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został przekazany do użytkowania.
   Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowan o dnia 7 lutego 2018 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą programu
  określonych świadczeń.
   Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarod owych Standardach Sprawozdawczości
  Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2020 roku lub później.


  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania
  wynikających z treś ci standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.

  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  16
  Wpływ nowych regulacji na przyszłe skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.:

  MSSF 16 Leasing
  Nowy standard zmienia definicję leasingu. Zniesiony zostaje podział na leasing operacyjny i finansowy dla leasingobiorcy.
  Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.

  Wdrożenie standardu będzie skutkowało w sposób następujący:
   w sprawozda niu z sytuacji finansowej wzrost wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz zobowiązań
  finansowych,
   w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjnych (innych niż amortyzacja), wzrost
  kosztów amortyzacji oraz kosztów finansowych.

  Grupa jest w trakcie analizy jak zastosowanie MSSF 16 może wpłynąć na przyszłe sprawozdania finansowe.

  Zmiany do MSSF 9

  Zmiana do MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie,
  z możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Na skutek zmiany do MS SF 9, jednostki będą mogły wyceniać aktywa
  finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem według zamortyzowanego
  kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne całkowit e dochody, jeżeli spełniony jest określony warunek – zamiast
  dokonywania wyceny przez wynik finansowy. Grupa zastosuje powyższe zmiany od 1 st ycznia 2019 r. Oczekuje się,
  że zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe będącego skutki em zastosowania nowego
  standardu po raz pierwszy.

  Pozostałe standardy oraz ich zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Grupy
  Kapitałowej.

  b. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  Dane w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (waluta
  funkc jonalna Jednostki Dominującej i waluta prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego), po zaokrągleniu do pełnych tysięcy.

  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu
  history cznego, za wyjątkiem aktywów i pasywów wycenianych według wartości godziwej: instrumentów poch odnych,
  instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub inne całkowite dochody.

  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarcz ej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia
  niniejszego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia
  okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez spółki Grupy.

  Niniejsze skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. obejmuje
  okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz dane porównawcze za okres od dnia 1 stycznia 2017
  rok u do dnia 30 czerwca 2017 roku.

  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( MSSF UE) wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ
  na przy jęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane
  z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne
  w danych okolicznościach, a ich wyn iki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która
  nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związan e
  z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji . Zmiana sz acunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano
  zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu
  bieżącego, jak i okresów przyszłych.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  17
  Osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu M SSF UE, które mają istotny wpływ na skrócone śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe, a także szacunki, obciążone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach
  zostały przedstawione w nocie 10 .

  W niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym dokonano weryfikacji ujęcia
  księgowego i sprawozdawczego r ozliczeń rekompensat z tytułu KDT za I półrocze 2017 r. Ponadto celem doprowadzenia
  danych do porównywalności ujęto zobowiązanie dotyczące korekty cenowej oraz obn iżenie amortyzacji wynikające
  z weryfikacji okresów żywotności urządzeń okołoprodukcyjnych ujęte w księgach we wr ześniu 2017 r. ze skutkiem
  od 1 sty cznia 2017 r. , a także zmieniono prezentację leasingu. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych korekt
  przedstawiono w rozdziale B.V Wybrane dane objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego , punkt 30 .

  Poza wymienionymi, przestrzegano tych samych zasad (polityki rachunkowości) i metod obliczeniowych, co w poprzednim
  rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień i za rok kończący się 31 grudnia 2017 r., za wyjątkiem nowych standardów
  i interpretacji, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku opisanych poniżej.

  Zasady rachunkowości stosowane były w odniesieniu do wszystkich okresów zaprezentowanych w skróconym
  śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Zasady rachunkowości były stosowane przez wszystkie
  jednostki należące do Grupy bezpośrednio w ich księgach rachunkowych lub poprzez dokonanie odpowiednich
  przekształceń w danych sporządzonych zgodnie z Us tawą o Rachunkowości zawartych w dokumentacji konsolidacyjnej.

  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania
  finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego sko nsolidowanego sprawozdania
  finansowego Grupy za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych
  standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i póź niej. Grupa zastosowała po raz pierwszy MSSF 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”) oraz MSSF 9 =nstrumenty
  finansowe („MSSF 9”). Zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Grupa ujawniła opis rodzaju
  oraz skutki zmiany zasad (poli tyki) rachunkowości w dalszej części tej noty. Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz
  interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2018 roku nie mają istotnego wpływu na skrócone śródroczne
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy.

  Wpływ nowych standardów i interpretacji, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku:

  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 9 =nstrumenty finansowe („MSSF 9”). MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku.

  Zmiany wprowadzone przez nowy standard MSSF 9 dotyczyły głównie następujących obszarów:
   Klasyfikacji aktywów finansowych - dotychczasowe cztery kategorie aktywów finansowych wynikające z MSR 39
  =nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zostały zastąpione pr zez trzy kategori e: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie, w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz w wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody. Zmiana klasyfikacji nie spowodowała zmian w sprawozdaniach finansowych oraz nie wpłynę ła
  na wynik finansowy Grupy.
   Zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (przejście z modelu straty
  poniesionej na model straty oczekiwanej):
  - dla należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jedno stek powiązanych Grupa szacuje
  oczekiwane straty kredytowe na podstawie analizy prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych
  dla poszczególnych grup rozrachunków,
  - dla lokat i depozytów w bankach oraz cash -poolingu Grupa szacuje oczekiwane straty kredyt owe w oparciu
  o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przyznanych bankom przez instytucje zewnętrzne;
  poszczególnym ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się, że wyznaczony rating
  zewnętrzny uwzględnia zmienne makroekonomiczne,
  - dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe, wycena jest dokonywana w wartości godziwej; obecnie Grupa
  nie posiada istotnych inwesty cji w instrumenty kapitałowe .


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  18
  Grupa zastosowała MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przeks ztałcania danych porównawczych. Począwszy
  od 1 stycznia 2018 roku Grupa rozpoznaje oczekiwane straty kredytowe zgodnie z wymogami MSSF 9.

  Zastosowanie MSSF 9 nie miało wpływu na wartość bilansową wskazanych wyżej instrumentów finansowych,
  tj. ich wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 jest równa wartości bilansowej na dzień 1 stycznia 2018 roku

  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został
  wydany w maju 2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków
  rozpoznawania przychodów wynikających z umó w z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr
  lub usług klientowi.

  Nowy standard zastąpił wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma
  zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i później.

  Grupa dokonała analizy największych umów z klientami w celu identyfikacji tych, których zapisy mają wpływ na moment
  rozpoznania przychodów oraz ich wysokość w danym okresie sprawozdawczym:
   przychody z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. P rzychody za przy łączenie do sieci ujmowane są
  w wysokości opłat przyłączeniowych j ednorazowo w momencie, w którym stają się one należne tj. wykonania
  przyłącza. =mplementacja nowego standardu nie zmienia podejścia do ujęcia tych przychodów ,
   pełnienie roli pośrednika w stosunku do wybranych, odrębnych usług i towarów, oferowanych kliento wi
  w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji. W tym obszarze nowy standard wpłynął
  na zmianę prezentacji przychodów Grupy z tytułu opłat dystrybucyjnych, opłat przesyłowych oraz opłat OZE.
  W wyniku wdrożenia standardu przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży są niższe o 291 tys. złotych. MSR 39 MSSF 9
  Aktywa finansowe
  Udzia ły i a kcje jednos tek
  innych niż za leżne
  Aktywa fina ns owe dos tępne
  do s przeda ży Wa rtoś ć godziwa przez wynik fina ns owy
  Aktywa z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wa lutę obcą
  Aktywa fina ns owe dos tępne
  do s przeda ży Wa rtoś ć godziwa przez wynik fina ns owy
  Na leżnoś ci z tytułu dos ta w
  i us ług Pożyczki i na leżnoś ci Za mortyzowa ny kos zt
  Na leżnoś ci z tytułu lea s ingu Pożyczki i na leżnoś ci Za mortyzowa ny kos zt
  Zobowiązania
  Otrzyma ne pożyczki Zobowiąza nia fina ns owe wycenia ne
  wg za mortyzowa nego kos ztu
  Początkowo ujęta wa rtoś ć godziwa powięks zona o kos zty
  tra ns a kcji, powięks zona o odwrócenia początkowego
  dys konta do da ty wyceny ora z pomniejs zona o kwotę
  przychodów ujętą w ra chunku wyników
  Zobowiąza nia z tytułu
  lea s ingu fina ns owego
  Zobowiąza nia fina ns owe wycenia ne
  wg za mortyzowa nego kos ztu
  Początkowo ujęta wa rtoś ć godziwa powięks zona o kos zty
  tra ns a kcji, powięks zona o odwrócenia początkowego
  dys konta do da ty wyceny ora z pomniejs zona o kwotę
  przychodów ujętą w ra chunku wyników
  Klasyfikacja


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  19
  Grupa zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcania danych
  porównawczych.

  Grupa nie zdecydowała się na wcześniejsze zastos owanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, które
  zostały opublikowane lecz dotychczas nie weszły w życie.

  Skrócone śródroczne skonsolidowane s prawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez
  Zarząd Spółki Dominującej w dniu 6 sierpnia 2018 r.  7. Sezonowość (cykliczność) działalności

  Działalność Grupy ma charakter sezonowy. W przypadku segmentu wytwarzania energii elektrycznej i ciep ła oraz
  dystrybucji ciepła główne przychody koncentrują się w tzw. sezonie grzewczym obejmującym zimowe miesiące roku.

  W okresie od 1 lipca 201 7 r. do 30 czerwca 201 8 r. Grupa Kapitałowa KOGENERA CHA S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży
  w wysokości 964 001 tys. zł ( w okresie od 1 lipca 201 6 r. do 30 czerwca 2017 r.: 1 025 961 tys. zł ).  8. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz d ziałalność zaniechana

  W dniu 21 lipca 2015 r. Spółka Dominująca KOGENERACHA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem
  Technologicznym o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek
  EC Muchobór częściowo został sprzedany, a po zostałe aktywa wyceniono po demontażu i zakwalifikowano jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży. Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży wynosiła 1 810 tys. zł. Wartość ta wynikała z wyceny rzeczoznawcy, który oszacował wartość
  godziwą w podejściu kosztowym (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). Zarząd Spółki Dominującej podjął decyzję
  o sprzedaży aktywów, został wdrożony aktywny plan do przeprowadzenia tej transakcji.

  W dniu 17 stycznia 2018 r. została podpisana umowa sprzedaży agregatów kog eneracyjnych. Na dzień 30 czerwca 2018 r.
  wartość środków trwałych zaprezentowanych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wynosiła 660 tys. zł.

  W okresie 6 miesięcy 2018 r. zakończonym 30 czerwca nie wystąpiła działalność zaniechana.  9. Transakcje o charakterze niestandardowym mające istotny wpływ na składniki skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego


  Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.

  Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku
  z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 130,
  poz. 905) (ustawa o KDT) spółka zależna EC Zielona Góra S.A. ma prawo do środków na pokrycie kosztów osieroconych
  (tzw. rekompensat KDT).

  Zgodnie z Ustawą o KDT EC Zielona Góra S.A . otrzymuje rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w formie zaliczek
  kwartalnych. Po upływie każdego roku dokonywana jest korekta roczna, a po upływie całego okresu, na który zawarta
  została umowa KDT (okres rozliczania KDT), dokonana będzie korekta końcowa.
  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  20
  Wysokość przychodów, kosztów oraz rozrachunków rozpoznawanych w danym roku z tytułu rekompensat KDT jest
  szacunkiem Zarządu. Szacunek ten jest ustalany w oparciu o interpretacje spółki w zakresie przepisów ustawy o KDT oraz
  spodziewane kwoty kor ekt rocznych i korekty końcowej, których wysokość jest określana w decyzjach Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki.

  Kwoty spodziewanych korekt rocznych oraz korekty końcowej ustalane są w oparciu o wypracowany model kalkulacji
  rekompensat KDT. Kluczowymi czynnikami modelu kalkulacji, które mają wpływ na rozpoznawane w sprawozdaniu
  finansowym przychody, koszty i rozrachunki są ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stopa procentowa
  wykorzystywana do dyskonta długoterminowego zobowiązania.

  Zmiany przyjętych interpretacji zapisów ustawy o KDT lub założeń mogą istotnie wpłynąć na wyniki szacunków
  i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników spółki.

  W wyniku aktualizacji założeń przyjętych w model u kalkulacji należnych rekompensat KDT oszacowano, że korekta
  końcowa będzie niższa niż suma rekompensat KDT wypłaconych w trakcie całego okresu. EC Zielona Góra S.A. w związku
  z przewidywaniami dotyczącymi przychodów ze sprzedaży w latach 2018 do 2024, tj . pozostałym okresie rozliczeniowym
  KDT, nie będzie musiała zwracać wszystkich środków otrzymanych w ramach rekompensat KDT, a środki zatrzymane
  stanowić będą dotację do uzysk iwanych przychodów. Na dzień 30 czerwca 2018 r. szacowana kwota rekompensat, któr a
  nie będzie podlegać korekcie końcowej wynosi 75 412 tys. zł.

  W modelu zastosowano średnią efektywną stopę dyskonta na poziomie 4,41%.

  W związku z rozpoznaniem przez Grupę maksymalnego poziomu Kosztów Osieroconych w całym okresie programu
  (według szacu nków na dzień 30 czerwca 2018 r.), w kosztach z tytułu KDT Grupa rozpoznaje wartość odpowiadającą
  wartości kosztów finansowych przypadających na okres sprawozdawczy oraz zmianę szacunków.

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. prognozowane saldo programu po okresie korygowania spadło o 84 965 tys. zł. w efekcie
  przyjęcia nowych założeń grupowych. Zgodnie z zasadami księgowymi zmiana szacunku została rozpoznana w wynikach
  spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. w bieżącym okresie sprawozdawczym.

  Koszty z tytułu rekompen sat KDT w okresie od 1 styczni a do 30 czer wca 2018 r. wyniosły 83 672 tys. zł.
  Koszty finansowe z tytułu rekompensat KDT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wyniosły 1 293 tys. zł.

  Koszty z tytułu rekompensat KDT w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wyniosły 29 313 tys. zł.
  Koszty finansowe z tytułu rekompensat KDT za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. wyniosły 525 tys. zł.  10. Istotne szacunki


  Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania Grupa dokonuje odpowiednich s zacunków, w tym wynikających
  ze zmian założeń przyjętych przez Zarząd, obejmujących głównie niżej wymienione obszary:

  a) Odpisy aktualizujące wartość aktywów - omówiono w rozdziale B.V. Wybrane dane objaśniające do skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego punkt 23 ,
  b) Świadczenia pracownicze - podstawowe założ enia przyjęte do aktuarialnego wyliczenia rezerw:
   dyskonto na poziomie 3,2% rocznie,
   prawdopodobieństwo pozostania pracownikiem Grupy wyliczono na podstawie historycznych danych
  dotyczących rotacji zatrudnienia oraz szacunków rotacji w branży, uwzględniaj ąc wpływ wewnętrznych
  programów restrukturyzacyjnych,
   warunki uzyskania uprawnień określono na podstawie obowiązujących Grupę przepisów prawa pracy,
   długookresowy wzrost wynagrodzeń zdefiniowany na poziomie korporacyjnym,
   umieralność i prawdopodobieństwo d ożycia – zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2015 publikowanymi przez
  Główny Urząd Statystyczny.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  21
  c) Amortyzacja – na koniec każdego roku obrotowego w Grupie Kapitałowej dokonuje się weryfikacji przewidywanych
  okresów użytkowania środków trwałych, a następnie na tej podstawie dokonuje się zmiany stawek am ortyzacyjnych
  środków trwałych,
  d) Rezerwy - omówiono w rozdziale B.V. Wybrane dane objaśniające do skróconego śródrocznego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego punkt 21 ,
  e) Rozrachunki z tytułu kosztów osieroconych – omówiono w rozdziale B.V. Wybrane dane objaśniające do skróconego
  śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego , punkt 9,
  f) Klasyfikacja leasingów - Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub f inansowego w oparciu o ocenę,
  w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy,
  a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji,
  g) Ujawnianie przychodów - przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi
  w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej Grupy , skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego,
  h) Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi - regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku
  dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanyc h z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym
  zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne
  ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają równ ież niejasności,
  które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy
  organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary
  działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są
  do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą
  zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki p owodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż
  w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane
  w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontro li
  podatkowej. Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia
  postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu
  i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych two rzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR
  definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,
  sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka
  czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie
  nieuzasadnionego dzielenia operacji, angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia
  ekonomicznego lub go spodarczego, elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz inne działania
  o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych
  czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wy magać znacznie większego osądu przy ocenie
  skutków podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji
  dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie kl auzuli
  GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych
  przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników
  prawnych ustaleń i porozumień, tak ich jak restrukturyzacja i reorganizacja grupy. Grupa ujmuje i wycenia aktywa lub
  zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek
  dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowan ia, nierozliczone straty podatkowe,
  niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami
  podatkowymi. Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował
  posz czególne rozliczenia podatkowe transakcji, Grupa ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.


  Pomiar wartości godziwej

  Przy ustalaniu wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, Grupa w jak największym stopniu bazuje
  na obserwowalnych danych rynkowych. Pomiar wartości godziwej klasyfikowany jest na różnych poziomach, w zależności
  od danych wejściowych użytych do wyceny.

   Poziom 1: ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania.
   Poziom 2: dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do poziomu 1, które są obserwowalne
  dla danego składnika aktywów lub zobowiązania w sposób bezpośredni (np. notowania) lub pośredni
  (np. dane na bazie notowań).
   Poziom 3: dane wejściowe do wyceny skł adnika aktywów lub zobowiązania, które nie są oparte
  na obserwowalnych danych rynkowych (nieobserwowalne dane wejściowe).


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  22
  Heśli dane wejściowe użyte do pomiaru wartości godziwej danego składnika aktywów lub zobowiązania zostaną
  sklasyfikowane na różnych poziomach hierarchii wartości godziwej, wówczas pomiar wartości godziwej sklasyfikowany jest
  w całości na najniższym poziomi e hierarchii wartości godziwej, do którego zaliczono dane wejściowe istotne dla całej
  wyceny.

  Grupa ujmuje przeniesienia pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej na koniec okresu sprawozdawczego,
  w którym dana zmiana miała miejsce.

  Dodatkowe info rmacje dotyczące założeń przyjętych przy pomiarze wartości godziwej zostały przedstawione w nocie 26
  Instrumenty finansowe.  11. Zadeklarowana lub wyp łacona dywidenda


  KOGENERACJA S.A.

  Zgodnie z Uchwałą nr 6b /2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r., Spółka pr zeznaczyła z zysku netto za 2017 r. kwotę 40 230 tys. zł, tj. 2,70 zł
  na akcję, na wypłatę dywidendy oraz kwotę 61 109 tys. zł na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych.

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązanie z tego tytułu zaprezentowano w pozycji skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania z sytua cji finansowej Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

  EC Zielona Góra S.A.

  Zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elektrociepło wni „Zielona Góra” S.A. z dnia 29 maja 201 8 r.
  Spółka przeznacz yła z wyniku finansowego za 2017 r. kwotę 25 490 tys. zł na wypłatę dywidendy ( 46,00 zł na akcję) oraz
  kwotę 38 183 tys. zł na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych.

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązanie z tytułu dywidendy ze spółki zależnej wobec akcjonariuszy niekontrolującyc h
  w wysokości 407 tys. zł zaprezentowano w pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
  finansowej Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe.

  Spółka EC Zielona Góra S.A. dokonała w dniu 10 lipca 2018 r. wypłaty dywidendy z zy sku za 2017 r. w łącznej kwocie
  25 490 tys. zł, z czego 25 083 tys. zł przypada Hednostce Dominującej, a 407 tys. zł akcjonariuszom niekontrolującym.  12. Segmenty operacyjne


  Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. działa w jednym segmencie operacyjnym: Wytwarzanie energii elektrycznej
  i cieplnej oraz dystrybucja ciepła.

  =dentyfikacja segmentów wy nika ze struktury zarządzania, podlega regularnej kontroli przez Zarząd Hednostki Dominującej
  („główny decydent operacyjny”) i służy podejmowaniu decyzji o alok acji zasobów, a także ocenie wyników segmentu.

  Wynik segmentu, jego aktywa oraz zobowiązania zawierają pozycje, które go dotyczą w sposób bezpośredni, jak również
  odpowiednie pozycje użytkowane wspólnie, które w oparciu o racjonalne przesłanki można do te go segmentu przypisać.
  Nieprzypisane do segmentu pozycje obejmują niektóre inwestycje strategiczne, niektóre udokumentowane zobowiązania
  dłużne oraz pozycje majątku wspólnego Grupy wraz ze związanymi z nimi kosztami.

  W ramach działalności Grupy nie występ uje zróżnicowanie geograficzne. Grupa prowadzi działalność na terenie kraju
  i w związku z tym nie dokonano podziału działalności na obszary geograficzne.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  23
  Przychody segmentu obejmują przychody ze sprzedaży, przychody z tytułu rekompensat KDT oraz pozostałe przychody
  operacyjne.

  Koszty segmentu obejmują koszt własny sprzedaży, koszty z tytułu rekompensat KDT , koszty sprzedaży, koszty ogólnego
  zarządu oraz pozostałe koszty operacyjne.

  W segmencie „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucja” przychody w transakcjach z PGE Energia
  Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) i Fortum Power and :eat Polska Sp. z o.o. O/Wrocław osiągnęły w okresie
  od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. wartość 367 492 tys. zł (w tym PGE Energia Ciepła S.A.: 191 277 tys. zł; Fortum Power
  and Heat Polska Sp. z o.o.: 176 215 tys. zł) co stanowi 70,11 % przychodów segmentu (w analogicznym okresie roku
  poprzedniego przychody wyniosły 390 441 tys. zł, co sta nowiło 68,52 % przychodów segmentu, w tym PGE Energia
  Ciepła S.A.: 205 513 tys. zł; Fortum Power and :eat Polska Sp. z o.o.: 184 928 tys. zł).  13. Przychody ze sprzedaży

  Niższe przychody ze sprzedaży ciepła w = półro czu 2018 r. są efektem wyższych średnich temperatur w wybranych
  miesiącach = półrocza 2018 r.

  W = półroczu 2018 roku Spółka Dominująca uzyskała niższe przychody o 3 982 tys. zł zarówno z tytułu certyfikatów
  na energię produkowaną w skojarzeniu (certyfikat y czerwone) oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych ze współspalania
  biomasy (certyfikaty zielone).

  W = półroczu 2018 r. spółka zależna EC Zielona Góra S.A. osiągnęła przychody z certyfikatów niższe od osiągniętych
  w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10 406 tys. zł. Niższe przychody z certyfikatów to efekt dwóch czynników: brak u
  sprzedaży białych certyfikatów oraz niższych przychodów z wytworzenia żółty ch certyfikatów.

  Pozostałe przychody ze sprzedaży produktów i usług to głównie szacowana dopłata gazowa w spółce zależnej EC Zielona
  Góra S.A. należna z tytułu art. 46 ust. 5 ustawy o KDT. Na dzień 30 czerwca 2018 r. sz acuje się, że dopłata gazowa
  ze względu na istotny wzrost prognoz cenowych dla energii elektrycznej nie będzie n ależna, dlatego została ujęta
  w księgach w wartości zerowej.
  w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 513 054 555 441
  Przychody ze s przeda ży energi i el ektrycznej ora z dys trybucj a
  i obrót energi ą el ektryczną 211 637 211 110
  Przychody ze s przeda ży ci epła ora z dys trybucj a energi i ci epl nej 256 791 265 777
  Przychody z tytułu certyfi ka tów pochodzeni a energi i 40 929 55 317
  Pozos ta łe przychody ze s przeda ży produktów i us ług 3 697 23 237
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 6 941 8 034
  519 995 563 475


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  24
  14. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów


  Niższy koszt wytworzenia sprzedanych produktów w = półroczu 2018 roku to głównie efekt niższego kosztu zakupionych
  uprawnień CO 2 ze względu na niższą cenę wynikającą z kontraktów forward zrealizowanych w = półroczu 2018 r.
  15. Przychody finansowe netto

  Wzrost wynik u na działalności finansowe j to przede wszystkim efekt wyższych o 846 tys. zł przychodów z tytułu odsetek
  z cash pool , wyceny kontraktu forward dotyczącego zabezpieczenia zobowiązań inwestycyjnych (przychód za okres od
  1 stycznia 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.: 688 tys. zł; koszt za o kres od 1 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.: 604 tys. zł),
  a także efekt dyskonta dotyczącego rozliczania rekompensat kosztów osieroconych KDT w spółce zależnej EC Zielona
  Góra S.A. Koszty finansowe z tytułu rekompensat KDT za okres od 1 stycznia d o 3 0 czerwca 2018 r. wyniosły 1 293 tys. zł.
  (od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.: 525 tys. zł ).  16. Rzeczowe aktywa trwałe , wartości niematerialne, grunty w użytkowaniu wieczystym i nieruchomości
  inwestycyjne


  W = półroczu 201 8 r. spółki Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. poniosł y nakłady na nabycie rzeczowych aktywów
  trwałych w wysokości 28 751 tys. zł , nieruchomości inwestycyjnych 36 tys. zł oraz wartości niematerialnych 1 tys. zł .

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r. Spółka Dominująca poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
  w wysokości 20 290 tys. zł, w tym m.in. na modernizację i remonty zespołów młynowych (1 656 tys. zł), generatora G -1
  w EC Czechnica i EC Wrocław (8 000 tys. zł), modernizację systemów ciepłowniczych (560 tys. zł) obiektów pozablokowych
  (1 323 tys. zł) oraz na modernizacje i remonty wieloletnie podstawowych urządzeń produkcyjnych.

  W spółce zależnej EC Zielona Góra S.A. poniesiono nakłady na modernizację miejskiej s ieci ciepłowniczej, modernizację
  bloku gazowego oraz urządzeń pozablokowych 8 461 tys. zł.

  w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Kos zt wytworzeni a s przeda nych produktów (406 204) (416 231)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów (9 129) (7 927)
  (415 333) (424 158)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  25
  17. Podatek odroczony

  Zgodnie z § 74 MSR 12 aktywa i zobowią zania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie wtedy
  i tylko wtedy, gdy jednostka:
  - posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty aktywów z tytułu podatku
  odroczonego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą
  podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub różnych podatników,
  którzy rozlicza ją się wspólnie.

  Powyższe warunki są spełnione na poziomie poszczególnych spółek należących do Grupy, dlatego kompensacie podlegają
  aktywa i rezerwy odrębnie dla każdej ze spółek.

  W konsekwencji wykazane na dzień 30 czerwca 2018 r. w sprawozdaniu z syt uacji finansowej aktywa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego w wysokości 51 081 tys. zł oraz rezerwy na podatek odroczony w wysokości 90 355 tys. zł są
  efektem kompensaty aktywów i rezerwy na podatek odroczony d la poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej
  KOGENERACJA S.A.


  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51 081 35 052 19 379
  Rzeczowe a ktywa trwa łe 50 014 50 106 42 365
  Za pa s y 890 897 911
  Na l eżnoś ci 139 169 202
  Świ a dczeni a pra cowni cze 3 310 4 048 3 186
  Rezerwy 6 623 12 321 7 980
  Pozos ta łe 156 153 156
  Kompens a ta (10 051) (32 642) (35 421)
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (90 355) (81 121) (81 442)
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (92 676) (107 906) (105 961)
  Za pa s y (7 076) (5 103) (10 072)
  Na l eżnoś ci (621) (699) (677)
  Pozos ta łe (33) (55) (153)
  Kompens a ta 10 051 32 642 35 421
  Wartość netto
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (42 662) (57 800) (63 596)
  Za pa s y (6 186) (4 206) (9 161)
  Na l eżnoś ci (482) (530) (475)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 3 310 4 048 3 186
  Rezerwy 6 623 12 321 7 980
  Pozos ta łe 123 98 3
  RAZEM (39 274) (46 069) (62 063)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  26
  18. Zapasy


  Wartość świadectw pochodzenia energii wzrosła w = półroczu 2018 r. o kwotę 10 578 tys. zł .

  W spółce zależnej EC Zielona Góra S.A. wartość świadectw pochodzenia energii ujętych w zapasach wzrosła w = półrocz u
  2018 r. na skutek ograniczonej sprzedaży spowodo wanej niskimi cenami rynkowymi żółtych certyfikatów .

  W Spółce Dominującej w artość świadectw pochodzenia energii ujętych w zapasach spadła w = półroczu 2018 r. o kwotę
  1 699 tys. zł ze względu na niższy wolumen certyfikatów zielonych wykazany w zapasach. Ponadto ze względu na fakt,
  iż cena certyfikatów na bazie zawartych przez Grupę kontraktów sprzedażowych jest niższa od aktualnej ceny rynkowej ,
  na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość certyfikatów została objęta w księgach odpisem aktualizującym do możliwej
  do uzyskania wartości netto, czyli ceny z zawartych kontraktów sprzedażowych . Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość
  odpisu wynosiła 1 531 tys. zł.  19. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe

  Różnica w poziomie należności i z obowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.
  i 31 grudnia 2017 r. wynika z sezonowości produkcji.  20. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool

  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Ma teri a ły 74 839 75 556 46 746
  Za l i czki na dos ta wy 167 569 188
  Świ a dectwa pochodzeni a energi i 33 770 23 192 49 561
  108 776 99 317 96 495 w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Środki pi eni ężne na ra chunka ch ba nkowych 9 814 14 761 9 897
  Ca s h-pool ora z l oka ty ba nkowe 449 946 335 920 357 480
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool,
  wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej
  459 760 350 681 367 377
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool ,
  wa rtoś ć wyka za na w s pra wozda ni u z przepływów
  pi eni ężnych
  459 760 350 681 350 681


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  27
  21. Rezerwy
  a. Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2

  Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki Grupy Kapitałowej zobowiązane są do pokrycia emisji CO 2 związanej
  z prowadzoną działalnością uprawnieniami do emisji.
  Rezerwę na niedobór uprawnień do emisji CO 2 tworzy się z powodu między innymi:
   zmniejszających się z każdym rokiem limitów darmowy ch uprawnień CO 2 przyznawanych jednostkom
  wytwórczym,
   niższego wolumenu produkcji energii zielonej w EC Czechnica i zastąpienie produkcją energii z węgla.

  Wartość rezerwy na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 19 766 tys. zł ( 31 grudnia 2017 r.: 49 387 tys . zł ) w tym rezerwa
  w Spółce Dominującej: 14 021 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 35 583 tys. zł), a w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.:
  5 745 tys. zł (31 g rudnia 2017 r.: 13 804 tys. zł). Rezerwa została zakwalifikowana do rezerw krótkoterminowych.


  b. Rez erwy na rekultywację składowisk odpadów

  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. ) KOGENERACJA S.A.
  jako zarządzający składowiskiem odpadów w Siechnicach i Kamieniu tworzy fundusz rekultywacyjny na realizację
  obowiązków związanych z jego zamknięciem, rekultywacją, nadzorem i monitoringiem. Rezerwa na rekultywację
  składowisk odpadów szacowana jest do wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 ustawy,
  z wyłączeniem kos ztów budowy i wynosi na dzień 30 czerwca 201 8 r. 14 884 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 14 884 tys. zł tys. zł) .
  Rezerwa została zakwalifikowana do rezerw długoterminowych.  22. Efektywna stopa podatkowa

  W = półroczu 201 8 r. zysk przed opodatkowaniem w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów kształtował się na poziomie 21 520 tys. zł (1 stycznia - 30 czerw ca 2017 r.: 108 737 tys. zł) .
  Efektywn a stopa podatkowa wyniosła 21,47 % i kształtowała się na poziomie porównywalnym do analogicznego okresu
  roku ubiegłego .
  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Rezerwa na ni edobór upra wni eń do emi s j i CO 2 19 766 49 387 29 970
  Rezerwa na rekul tywa cj ę 14 884 14 884 13 294
  RAZEM 34 650 64 271 43 264


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  28
  23. Test na utratę wartości aktywów

  Test na utratę wartości ośrodków generujących przepływy pieniężne, do których została alokowana wartość firmy

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. Grupa przeprowadziła testy na utra tę wartości związane z ośrodkami generującymi środki
  pieniężne, do których alokowano wartość firmy, tj. dla jednostki zależnej, EC Zielona Góra S.A. oraz Hednostki Dominującej.

  Metodologia testów jest zgodna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 3 6 „Utrata wartości aktywów”. Testy
  polegały na porównaniu wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU), do których została
  przypisana wartość firmy z jego wartością odzyskiwalną. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup ak tywów,
  dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku
  elektrociepłowni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe.

  W przeprowadzo nych testach przyjęto za wartość odzyskiwalną tzw. wartość użytkową. Zgodnie ze standardem wartość
  użytkowa jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu
  dalszego użytkowania ośrodka wypracow ującego środki pieniężne - metoda DCF. Zastosowany model zakłada obliczenie
  wartości KOGENERACH= S.A. na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w latach 2018 - 2042 ,
  a w przypadku EC Zielona Góra S.A. w latach 2018 -2025. Zdaniem Grup y przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż,
  rekomendowane przez MSR 36, pięcioletnich jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych
  zmian w otoczeniu regulacyjnym.

  Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

   prognozy cen energii elektrycznej na lata 2018 -2042, zakładające wz rost rynkowej ceny hurtowej o 162 % do roku 2042
  w KOGENERACH= S.A., (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A . może się róż nić ze względu
  na profil produkcji i sposób kontraktacji) oraz prognozy cen energii elektrycznej na lata 2018 -2025 w EC Zie lona Góra S.A.
  (wzrost ceny o 42 %),
   prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 na lata 2018 -2042 w KOGENERACJI S.A ., zakładające wzrost cen y o 498 %
  (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji)
  oraz prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 na lata 2018 -2025 w EC Zie lona Góra S.A. (wzrost ceny o 16 4%),
   prognozy rynkowych cen węgla ka miennego na lata 2018 -2042, zakładające wzrost cen o 118 %, (porównanie
  do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
   prognozy cen gazu na lata 2018 -2025, zakładające wzrost ceny o 19 % (EC Zielona Góra S .A.),
   przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO 2 dla potrzeb produkcji energii elektrycznej na lata
  2015 - 2020 zgodnie z w nioskiem rządu polskiego o przejściowy przydział bez płatnych uprawnień do emisji
  na modernizację wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
  Europejskiego i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji z 13 lipca 2012 roku.
  W zakresie produkcji ciepła uwzględnio no darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień
  do emisji CO 2 na ciepło na lata 2013 - 2020 opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska,
   uwzględnienie przychodów z Rynku Mocy w okresie 2021 -2030,
   uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w okresie 2018 -2023,
   utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
   przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 7,29%,
   otrzymanie przez uprawnionych wytwórców rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów
  długoterminowych oraz częściowy ich zwrot.


  Wyniki analizy wrażliwości wykazały, że największy wpływ na wartość użytkową wycenianych aktywów mają przede
  wsz ystkim zmiany założeń dotyczących średnioważonego kosztu kapita łu, ceny energii elektrycznej oraz rynku mocy .
  W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie średnioważone go kosztu kapitału (WACC)
  o 0,5 p.p. , ceny energii elektr ycznej w całym okresie prognozy o 1% oraz zmiany założeń dotyczących rynku mocy o 5%
  na wartość bieżącą netto (NPV).  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  29  Wartość firmy, która powstaje na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego została przypisana do ośrodka
  generującego przepływy pieniężne EC Zielona Góra S.A.

  Wyniki przeprowadzonego testu wykazują, że wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa
  od wartości bilansowej. Test nie wykazał konieczności dokonywania odpisu aktualizującego wartość firmy
  EC Zielona Góra S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. Wartość użytkowa przewyższa wartość bilansową tego ośrodka
  wypracowującego przepływy pieniężne, do którego alokowano wartość firmy.

  Wartość nad wyżki między wartością odzyskiwalną z testu a wartością testowaną wynosi odpowiednio dla EC Zielona
  Góra S.A. 237 mln zł otych i dla KOGENERACJI S.A. 302 mln złotych.  24. Roszczenia i zobowiązania warunkowe

  a. Porozumienia transakcyjne na zakup brakujących uprawnień do emisji CO 2

  Do dnia 30 czerwca 2018 r. KOGENERACHA S.A. zawarła porozumienia transakcyjne na zakup brakujących w 2018 roku
  uprawnień do emisji CO 2 z datą realizacji na rok 2019 w ilości 1 054 tys. ton za kwotę 26 787 tys. zł, z datą realizacji na rok
  2020 w ilości 658 tys. ton za kwotę 25 241 tys. zł oraz z datą realizacji w grudniu 2020 roku w ilości 42 tys. ton za kwotę
  1 999 tys. zł.

  Do dnia 30 czerwca 2018 r. spółka zależna EC Zielona Góra S.A. zawarła porozumienia transakcyjne na zakup br akujących
  w 2018 roku uprawnień do emisji CO2 z datą realizacji na rok 2019 w ilości 506 tys. ton za kwotę 12 797 tys. zł, z datą
  realizacji na rok 2020 w ilości 287 tys. ton za kwotę 11 017 tys. zł oraz z datą realizacji w gru dniu 2020 roku w ilości
  19 tys. ton za kwotę 914 tys. zł.

  Powyższe transakcje są kwalifikowane jako standardowe transakcje zakupu i sprzedaży na potrzeby własne ujmowane
  w księgach (i tym samym w sprawozdaniu finansowym) w momencie realizacji dostaw.


  KOGENERACJA S.A. - test na utratę wartości Zmiana Wpływ na wartość bieżącą netto (NPV)
  (w mln zł)
  1% 1 461
  -1% 1 409
  0,5 p.p. 1 359
  -0,5 p.p. 1 517
  5% 1 440
  -5% 1 430
  Zmi a na ceny energi i el ektrycznej w ca łym okres i e prognozy
  Zmi a na ś redni owa żonego kos ztu ka pi ta łu (WACC)
  Za łożeni e dotyczące tzw. rynku mocy EC Zielona Góra S.A. - test na utratę wartości Zmiana Wpływ na wartość bieżącą netto (NPV)
  (w mln zł)
  1% 251
  -1% 224
  0,5 p.p. 235
  -0,5 p.p. 239
  5% 238
  -5% 237 Za łożeni e dotyczące tzw. rynku mocy
  Zmi a na ceny energi i el ektrycznej w ca łym okres i e prognozy
  Zmi a na ś redni owa żonego kos ztu ka pi ta łu (WACC)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  30
  b. Wykaz zobowiązań warunkowych  W dniu 25 czerwca 2012 r. zostały zawarte u mowy w ramach systemu cash -pool, których przedmiotem jest świadczenie
  przez =NG Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz KOGENERACH= S.A. i EC Zielona Góra S.A. oraz innych spółek
  Grupy PGE nieobjętych niniejszym skróconym śródrocznym skonsolidowa nym sprawozdaniem finansowym, usługi
  kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową.


  Zabezpieczeniem umów w ramach systemu cash -pool jest system wzajemnych poręczeń pomiędzy spółkami Grupy PGE
  Energia Ciepła S.A. (w tym KOGENERACJI S.A. i EC Ziel ona Góra S.A.). Ogólna wartość poręczeń na dzień 30 czerwca 2018 r.
  udzielonych przez Spółkę Dominującą wynosi 77 000 tys. zł, a przez spółkę zależną EC Zielona Góra S.A. 27 500 tys. zł.


  Ponadto Spółka Dominująca oraz spółka zależna EC Zielona Góra S.A. zostały włączone do systemów cash poolingu Grupy
  Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na mocy aneksów do obecnie funkcjonujących umów zawartych przez
  PGE S.A. i pozostałych uczestników systemu:
   aneks z dnia 26 czerwca 2018 r. do Umowy Systemu Zar ządzania Środkami Pieniężnymi w grupie rachunków zawartej
  pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełniącego funkcję
  Koordynującego oraz innych spółek grupy PGE S.A. będącymi Uczestnikami Systemu,
   aneks z dnia 22 cz erwca 2018 r. do Umowy o świadczenie usługi cash pooling rzeczywisty zawartej pomiędzy
  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełniącego funkcję
  Koordynującego oraz innych spółek grupy PGE S.A. będącymi Uc zestnikami Systemu.

  Nowe systemy cash poolingu funkcjonują bez koniecznoś ci wzajemnego poręczania przez u czestników.

  w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2018 r.
  (badane)
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 104 500 - 104 500 31-08-2019
  104 500 - 104 500 w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2017 r.
  (badane)
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 104 500 - 104 500 31-08-2019
  104 500 - 104 500


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  31
  25. Transakcje z podmiotami powiązanymi


  a. Podmioty powiązane


  Grupa jest powiązana z jednostkami należącymi do Grupy PGE, spółkami Skarbu Państwa oraz kadrą kierowniczą
  ob ejmującą w szczególności członków Zarząd u, Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane.


  b. Transakcje z kadrą kierowniczą


  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze


  Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiono w Sprawozdaniu
  Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w nocie numer 5 Wynagrodzenia, nagrody lub korzyści
  osiągn ięte przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką oraz w nocie numer 6 Umowy między Spółką a osobami
  zarządzającymi przewidujące rekompensaty.


  Inne informacje

  W = półroczu 201 8 i 201 7 r. nie udzielano pożyczek w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych członkom
  Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej.

  Kadra kierownicza Spółki Dominującej posiadała 0,16 % praw głosu na Walnym Zgromadzeniu He dnostki Dominującej
  na dzień 30 czerwca 201 8 r.


  c. Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi

  Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą przede wszystkim:

  - usług dostawy węgla energetycznego i biomasy (PGE Paliwa Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy PGE),
  - sprzedaży energii elektrycznej i handlu prawami majątkowymi, usług wsparcia funkcji nietechn icznych, usług
  konsultingowych oraz usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową tzw. cash -pool, (PGE Energia
  Ciepła S.A., spółka należąca do Grupy PGE),
  - usługi ubezpieczeniowe (EDF Assurances - transakcje dotyczą danych porównawczych),
  - ob sługi składowisk węgla, obsługi urządzeń odpopielania, nawęglania, zagospodarowania odpadów produkcyjnych,
  zarządzanie składowiskiem odpadów (PGE Ekoserwis Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy PGE), w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za rząd - wyna grodzeni e w okres i e pełni eni a funkcj i 1 271 1 606
  Za rząd - wyna grodzeni e potencj a l ni e na l eżne 451 2 159
  Ra da Na dzorcza 77 38
  1 799 3 803


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  32
  - sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, zakupu gazu , oleju opałowego, opłaty koncesyjne i OZE, transport
  kolejowy (Spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. PGNiG S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A.,
  PSE S.A., TGE S.A., Spółki Grupy LOTOS, PKP Cargo S.A.).

  Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, według oceny Zarządu Hednostki Dominującej, są przeprowadzane
  na warunkach rynkowych.  a) Wzajemne należności z pozostałymi podmiotami powiązanymi
  b) Wzajemne zobowiązania z pozostałymi podmiotami powiązanymi


  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  PGE Energi a Ci epła S.A. 21 247 47 308
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 724 3 818
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 1 812 929
  26 783 52 055
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług 23 030 48 274
  Pozos ta łe na l eżnoś ci 3 753 3 781
  26 783 52 055 w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 30 950 23 694
  PGE Energi a Ci epła S.A. 21 045 6 246
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 326 3 705
  I nves tment I I I B.V. 12 979 -
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 11 575 25 245
  79 875 58 890
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług 56 448 58 029
  Zobowi ąza ni a z tytułu na byci a rzeczowych a ktywów trwa łych 66 861
  Zobowi ąza ni a z tytułu dywi dendy 23 361 -
  79 875 58 890


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  33
  c) Przychody osiągnięte we wzajemnych transakcjach


  d) Koszty poniesione we wzajemnych transakcjach

  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE n abyła polskie aktywa od EDF. Po transakcji nabycia zmienione zostały nazwy
  spółek Grupy:

   PGE Paliwa Sp. z o.o. – dawniej EDF Paliwa Sp. z o.o.
   PGE Energia Ciepła S.A. – dawniej EDF Polska S.A.
   PGE Ekoserwis Sp. z o.o. – EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

  W ramach transakcji ze spółkami powiązanymi zaprezentowano wzajemne rozrachunki, przychody i koszty ze Spółkami
  Skarbu Państwa. Od dnia 13 listopada 2017 roku kontrolę nad Grupą objęła Grupa PGE S.A. i z tym dniem Spółki Skarbu
  Państwa wykazywane są jako podmioty powiązane z Grupą Kapitałową KOGENERACHA S.A.  26. Instrumenty finansowe


  a. Wartości bilansowe i wartości godziwe

  Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych (szacunki Zarządu) z wartościami bilansowymi wraz z hierarchią
  instrumentu finansowego. Tabela nie zawiera informacji o wartości godziwej aktywów i zobowiązań niewycenianych
  do wartości godziwej w przypadku, gdy ich wartość bilansowa jest zbliżona do wartości godziwej. w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  PGE Energi a Ci epła S.A. 191 277 205 513
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 167 552
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 2 970 -
  194 414 206 065 w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 114 309 88 895
  PGE Energi a Ci epła S.A. 62 562 63 183
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 9 888 9 777
  EDF As s ura nces - 2 046
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 99 505 -
  286 264 163 901


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  34  b. Wycena w wartości godziwej – techniki wyceny  w tysiącach złotych Wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Wartość godziwa na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  Wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Aktywa
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  Aktywa fina ns owe wycenia ne w wa rtoś ci godziwej
  przez wynik fina ns owy 354 354 2 17 17 2
  Aktywa finansowe niewyceniane w wartości
  godziwej
  Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 65 479 65 479 2 147 058 147 058 2
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 459 760 459 760 2 350 681 350 681 2
  Na leżnoś ci z tytułu lea s ingu 6 886 6 886 2 7 265 7 265 2
  Zobowiązania
  Zobowiązania finansowe wyceniane
  w wartości godziwej
  Zobowiąza nia z tytułu za wa rtego kontra ktu
  na wa lutę obcą - - 2 (350) (350) 2
  Zobowiązania finansowe niewyceniane
  w wartości godziwej
  Otrzyma na pożyczka z WFOŚiGW (37 168) (37 168) 2 (49 561) (49 561) 2
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe (528 201) (528 201) 2 (458 570) (458 570) 2
  Zobowiąza nia z tytułu lea s ingu fina ns owego (184) (184) 2 (277) (277) 2
  Zobowiąza nie z tytułu dywidendy wobec
  a kcjona rius zy (40 742) (40 742) 2 - - 2 Rodzaj Technika wyceny
  Aktywa fina ns owe w wa rtoś ci godziwej wycenia ne
  przez wynik fina ns owy
  Metoda porówna ń rynkowych: Wa rtoś ci godziwe opa rte s ą na notowa nia ch brokers kich.
  Obrót podobnymi kontra kta mi odbywa s ię na a ktywnym rynku a notowa nia odzwierciedla ją
  rzeczywis te tra ns a kcje dla zbliżonych ins trumentów fina ns owych.
  Na leżnoś ci ora z zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług Według oceny Grupy wa rtoś ć godziwa na leżnos ci/zobowiąza ń z tytułu dos ta w i us ług jes t
  s pójna z wa rtoś cią bila ns ową ze względu na krótki okres wyma ga lnoś ci.
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h pool Według oceny Grupy wa rtoś ć godziwa ś rodków pieniężnych i ich ekwiwa lentów ora z ca s h
  pool jes t s pójna z wa rtoś cią bila ns ową ze względu na krótki okres wyma ga lnoś ci.
  Instrumenty wyceniane w wartości godziwej


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  35


  27. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane
  zobowiązania finansowe


  a. Stan kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz innych oprocentowanych zobowiązań finansowych


  b. Zaciągnięte pożyczki i kredyty

  W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACHA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii
  wapienno -gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zobowiązanie Spółki Dominującej na dzień 3 0 czerwca 2018 r. z tego tytułu
  wynosi 37 168 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 49 561 tys. zł).


  c. Spłata pożyczek i kredytów

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. Spółka Dominująca dokonała spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 375 tys. zł. Rodzaj Technika wyceny
  Na leżnoś ci/zobowiąza nia z tytułu lea s ingu
  fina ns owego
  Wa rtoś ć godziwą s za cuje s ię ja ko wa rtoś ć bieżącą przys złych przepływów pieniężnych,
  zdys kontowa ną rynkową s topą procentową dla podobnego rodza ju umów lea s ingowych.
  Os za cowa na wa rtoś ć godziwa uwzględnia zmia nę s tóp procentowych.
  Oprocentowa ne kredyty, pożyczki i wyemitowa ne
  dłużne pa piery wa rtoś ciowe
  Wa rtoś ć godziwa kredytów, pożyczek i wyemitowa nych dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych
  jes t s za cowa na na pods ta wie zdys kontowa nych oczekiwa nych przys złych przepływów
  ka pita łowych i ods etkowych.
  Instrumenty niewyceniane w wartości godziwej w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Długotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek
  za bezpi eczonych na ma j ątku Grupy 12 375 24 750 37 125
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na wa l utę
  obcą - 292 -
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 105 105 232
  Zobowiązania długoterminowe 12 480 25 147 37 357
  Krótkotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek
  za bezpi eczonych na ma j ątku Grupy 24 793 24 811 24 821
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na wa l utę
  obcą - 58 666
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 184 172 90
  Zobowi ąza ni e z tytułu dywi dendy wobec
  a kcj ona ri us zy 40 637 - 98 042
  Zobowiązania krótkoterminowe 65 614 25 041 123 619


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  36
  d. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe

  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. zobowiązanie z tytułu dywidendy Hednostki Dominującej KOGENERACHA S.A. (40 230 tys. zł)
  ora z zobowiązanie spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. (407 tys. zł wobec udziałowców niekontrolujących ) zaprezentowano
  w pozycji skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Inne krótkoterminowe
  zobowiązania finansowe.  28. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestyc yjnych

  Wartość przyszłych zobowiązań z tytułu najistotniejszych umów inwestycyjnych zawartych przez Grupę Kapitałową
  nieujętych jeszcze w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca
  2018 r. wyniosła 45 243 tys. zł (30 czerwca 2017 r. 17 745 tys. zł).

  Nakłady w Spółce Dominującej zostaną poniesione głównie na remonty i modernizacje turbozespołów, generatorów ,
  kotłów i urządzeń obiegów młynowych, zaprojektowanie oraz dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wra z z modułami
  przyłączeniowymi, wykonanie antykorozyjnych powłok oraz dostawę, wymianę i uruchomienie wentylatorów spalin dla
  kotła OP -230/K1 w EC Wrocław.

  =nwestycje w spółce zależnej związane są z budową i uruchomieniem zasilania awaryjnego w Elektrociep łowni Zielona
  Góra S.A. oraz z przebudową odcinka sieci cieplnej wraz z przyłączami.  29. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

  Po dniu 30 czerwca 201 8 r. miały miejsce następujące zdarzenia:

  W dniu 26 lipca 2018 r. KOGENERACHA S.A. przekazała do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki
  finansowe i operacyjne za = półrocze 2018 r. (Raport bieżący 36 /2018).  30. Korekta danych porównawczych

  Korekta związana z ujęciem księgowym programu KDT

  W trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
  2017 roku dokonano weryfikacji ujęcia księgowego i sprawozdawczego rozliczeń z tytułu rekompensat z tytułu KDT.

  W ramach przeprowad zonej analizy uznano ujęcie księgowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku za odmienne w stosunku do zapisów polityki rachunkowości
  GK PGE S.A. W związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu fi nansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  dokonano zmiany metodologii ujęcia księgowego z tytułu KDT oraz adekwatnie skorygowano bilans otwarcia.

  Wprowadzona przez Grupę zmiana sposobu ujęcia rozliczeń z tytułu KDT odzwierciedla metodologię roz rachunków
  z tytułu KDT przyjętą przez nową jednostkę dominującą Grupy – PGE S.A.

  Korekta ta obejmowała zmianę sposobu rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat z tytułu KDT, szacowanie rezerwy
  z tytułu rozliczenia z tytułu korekty końcowej oraz sposobu ujmowania związanych z nią kosztów.
  Ponadto w ramach korekty zastosowano tzw. warunek ograniczający polegający na tym, że na każdy dzień bilansowy
  stosowane jest następujące ograniczenie: skumulowany wynik finansowy z tytułu KDT nie może przekroczyć warto ści
  środków przewidzianych do otrzymania od Zarządcy Rozliczeń w całkowitym rozliczeniu. Po przekroczeniu tej wartości –
  środki z tytułu KDT nie stanowią przychodów Spółki i ponieważ będą podlegały zwrotowi, odnoszone są na zobowiązanie
  z tytułu korekty koń cowej.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  37
  Wpływ poszczególnych elementów opisanych powyżej korekt na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2017 r. jest następujący:
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
   zwiększenie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe: 19 479 tys. zł,
   korekta z tytułu zmiany szacunków z uwzględnieniem warunku ograniczającego - zwiększenie rezerwy
  zaprezentowanej na dzień 30 czerwca 2017: 80 566 tys. zł,
   wyksięgowanie kwoty r ozpoznanych przychodów przyszłych okresów: 75 203 tys. zł,
   wpływ na podatek odroczony: -2 682 tys. zł.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:
   zmniejszenie przychodów z tytułu rekompensat KDT: 39 104 tys. zł,
   zmniejszenie kosztów finansowych (dyskonto dotyczące kosztów osieroconych): 4 670 tys. zł,
   wpływ na podatek dochodowy: 6 542 tys. zł.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
   zmiana stanu należności: 19 479 tys. zł,
   zmiana s tanu zobow iązań: 53 913 tys. zł.


  Pozostałe korekty

  W celu doprowadzenia danych za = półrocze 2017 r. do porównywalności ujęto zobowiązanie dotyczące korekty cenowej
  oraz obniżenie amortyzacji wynikające z weryfikacji okresów żywotności urządzeń okołoprodukcyjnych ujęte w księgach
  we wrześniu 2017 r. ze sku tkiem od 1 stycznia 2017 r. a także zmieniono prezentację leasingu. Powyższe korekty netto
  spowodowały wzrost wyniku finansowego o kwotę 329 tys. zł.

  Wpływ poszczególnych elementów opisanych powyżej korekt na skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdan ie
  finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2017 r. jest następujący:


  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
   zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych: 5 866 tys. zł,
   Zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe: 5 460 tys. zł.
   wpływ na podatek odroczony: 77 tys. zł.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów:
   zmniejszenie przychodów ze sprzedaży: 5 664 tys. zł,
   zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży: 5 868 tys. zł
   zmniejsze nie pozostałych kosztów operacyjnych: 203 tys. zł,
   wpływ na podatek dochodowy: 77 tys. zł.


  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
   zmiana amortyzacji: 5 865 tys. zł,
   zmiana stanu zobowiązań: 5 460 tys. zł.

  Poniżej zaprezentowano wpływ zmiany metodologii ujęcia programu KDT oraz pozostałych korekt na dane wykazane
  w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku
  do dnia 30 czerwca 2017 roku, w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień
  30 czerwca 2017 roku, a także w skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z przepływów pieniężnych oraz
  zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  38
  a. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2017 r.  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Korekty Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  I. Przychody ze s przeda ży 569 139 (5 664) 563 475
  II. Kos zt wła s ny s przeda ży (430 024) 5 866 (424 158)
  III. Kos zty z tytułu rekompens a t KDT 9 791 (39 104) (29 313)
  IV. Zysk brutto ze sprzedaży 148 906 (38 902) 110 004
  V. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 6 308 - 6 308
  VI . Kos zty s przeda ży (1 655) - (1 655)
  VI I . Kos zty ogól nego za rządu (3 700) - (3 700)
  VI I I . Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (2 694) 203 (2 491)
  IX. Zysk na działalności operacyjnej 147 165 (38 699) 108 466
  X. Przychody fi na ns owe 2 650 - 2 650
  XI . Kos zty fi na ns owe (7 049) 4 670 (2 379)
  XII. Koszty finansowe netto (4 399) 4 670 271
  XIII. Zysk przed opodatkowaniem 142 766 (34 029) 108 737
  XI V. Poda tek dochodowy (27 332) 6 466 (20 866)
  XV. Zysk netto 115 434 (27 563) 87 871
  XVI. Inne całkowite dochody netto - - -
  XVII. Całkowite dochody ogółem 115 434 (27 563) 87 871
  Zysk netto przypadający na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki Do mi n u jące j 114 495 (27 117) 87 378
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące 939 (446) 493
  Całkowite dochody przypadające na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki Do mi n u jące j 114 495 (27 117) 87 378
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące 939 (446) 493
  Zys k p o d s ta wo wy i zys k ro zwo d n i o n y
  a kcjo n a ri u s zy He d n o s tki Do mi n u jące j
  n a 1 a kcję (w zło tych )
  7,68 (1,82) 5,86
  w tysiącach złotych


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  39
  b. Skrócone śródroczne skons olidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r.


  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Korekty Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 1 614 883 5 866 1 620 749
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne, w tym: 42 085 - 42 085
  - w a r t o ś ć fi r m y j e d n o s t e k p o d p o r ząd ko w a n yc h 41 559 - 41 559
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 13 029 - 13 029
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 16 200 - 16 200
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 11 659 - 11 659
  6. Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 4 - 4
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 22 061 (2 682) 19 379
  Aktywa trwałe razem 1 719 921 3 184 1 723 105
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 96 495 - 96 495
  2. = nwes tycj e krótkotermi nowe 32 - 32
  3. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 3 563 - 3 563
  4. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 84 295 19 479 103 774
  5. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 367 377 - 367 377
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży 9 210 - 9 210
  Aktywa obrotowe razem 560 972 19 479 580 451
  Aktywa razem 2 280 893 22 663 2 303 556


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  40
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzi eń 30 czerwca 2017 r.
  (ciąg dalszy)

  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Korekty Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 - 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci
  nomi na l nej 251 258 - 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 599 814 - 599 814
  4. Zys ki za trzyma ne 343 360 11 581 354 941
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 446 935 11 581 1 458 516
  Udzi a ły ni ekontrol uj ące 3 433 182 3 615
  Kapitał własny razem 1 450 368 11 763 1 462 131
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 37 357 - 37 357
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 7 036 - 7 036
  3. Przychody przys złych okres ów 159 176 (56 785) 102 391
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego
  poda tku dochodowego 81 365 77 81 442
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 236 199 80 566 316 765
  6. Rezerwy długotermi nowe 12 031 - 12 031
  Zobowiązania długoterminowe razem 533 164 23 858 557 022
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 24 821 - 24 821
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe 98 798 - 98 798
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 6 567 - 6 567
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 121 052 (12 958) 108 094
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 14 890 - 14 890
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 31 233 - 31 233
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 297 361 (12 958) 284 403
  Zobowiązania razem 830 525 10 900 841 425
  Pasywa razem 2 280 893 22 663 2 303 556


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  41
  c. Skrócone śródroczne skonsoli dowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2017 r.  w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Korekty Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk brutto za okres 142 766 (34 029) 108 737
  II. Korekty
  1. Amortyza cj a 75 340 (5 865) 69 475
  2. Zys k z tytułu dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej 53 - 53
  3. (Zys k)/s tra ta ze s przeda ży ś rodków trwa łych 350 - 350
  4. Ods etki i dywi dendy 1 125 - 1 125
  5. I nne korekty 400 - 400
  III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
  kapitału pracującego 220 034 (39 894) 180 140
  1. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 63 092 (19 479) 43 613
  2. Zmi a na s ta nu za pa s ów 3 565 - 3 565
  3. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych ora z
  pozos ta łych, z wyłączeni em kredytów i pożyczek (25 925) 59 373 33 448
  4. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych (5 782) - (5 782)
  IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
  operacyjnej 254 984 - 254 984
  1. Poda tek dochodowy za pła cony (35 067) - (35 067)
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 219 917 - 219 917


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  42
  Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2017 r. (ciąg dalszy)

  w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Korekty Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy inwestycyjne 991 - 991
  1. Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 991 - 991
  II. Wydatki inwestycyjne (56 149) - (56 149)
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych (56 149) - (56 149)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (55 158) - (55 158)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy finansowe 1 941 - 1 941
  1. Dota cj e otrzyma ne 1 941 - 1 941
  II. Wydatki finansowe (14 120) - (14 120)
  1. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i (571) - (571)
  2. Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek (12 375) - (12 375)
  3. Ods etki za pła cone (1 121) - (1 121)
  4. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów
  l ea s i ngu fi na ns owego (53) - (53)
  III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (12 179) - (12 179)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 152 580 - 152 580
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 152 580 - 152 580
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 214 797 - 214 797
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 367 377 - 367 377


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  43
  d. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 30 czerwca 2017 r.
  Wrocław, 6 sierpnia 20 18 r.  ...................................................
  Piotr Frąszczak
  Prezes Zarządu

  ...................................................
  Krzysztof Skóra
  Członek Zarządu  w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (dane zatwierdzone)
  252 503 251 258 599 814 343 360 1 446 935 3 433 1 450 368
  Korekta - - - 11 581 11 581 182 11 763
  Kapitał własny na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (sprawozdanie po przekształceniach)
  252 503 251 258 599 814 354 941 1 458 516 3 615 1 462 131


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  44
  C. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACJA S.A.


  I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2018 r.


  Informacje objaśniające stanowią integralną cz ęść niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. Nota Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  I. Przychody ze s przeda ży 7 322 007 335 510
  II. Kos zt wła s ny s przeda ży 8 (258 453) (263 881)
  III. Zysk brutto na sprzedaży 63 554 71 629
  I V. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 2 249 3 464
  V. Kos zty s przeda ży (589) (1 022)
  VI . Kos zty ogól nego za rządu (1 724) (2 378)
  VI I . Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (1 144) (1 710)
  VIII. Zysk na działalności operacyjnej 62 346 69 983
  I X. Przychody fi na ns owe 26 722 36 772
  X. Kos zty fi na ns owe (741) (1 210)
  XI. Przychody finansowe netto 9 25 981 35 562
  XII. Zysk przed opodatkowaniem 88 327 105 545
  XI I I . Poda tek dochodowy 16 (12 460) (13 544)
  XIV. Zysk netto 75 867 92 001
  XV. Inne całkowite dochody netto - -
  XVI. Całkowite dochody ogółem 75 867 92 001
  Zys k p o d s ta wo wy i zys k ro zwo d n i o n y
  n a 1 a kcję (w złotych) 5,09 6,17
  w tysiącach złotych


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  45
  II. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.

  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 10 1 170 298 1 199 564 1 207 060
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne 2 461 2 528 1 806
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 12 807 12 901 12 994
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 15 709 16 046 16 156
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 7 677 8 729 7 272
  6. = nwes tycj e w j ednos tka ch za l eżnych
  i pozos ta łych j ednos tka ch powi ąza nych 169 112 169 112 169 112
  Aktywa trwałe razem 1 378 064 1 408 880 1 414 400
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 12 76 597 79 348 53 036
  2. Upra wni eni a do emi s j i CO 2 na byte w cel u
  umorzeni a 1 116 - -
  3. = nwes tycj e krótkotermi nowe 12 12 15
  4. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 13 63 672 105 025 29 304
  5. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 14 224 302 130 059 259 425
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży 3 660 1 810 9 210
  Aktywa obrotowe razem 366 359 316 254 350 990
  Aktywa razem 1 744 423 1 725 134 1 765 390


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  46
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r.
  (ciąg dalszy)  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 252 503 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci
  nomi na l nej 251 258 251 258 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 660 923 599 814 599 814
  4. Zys ki za trzyma ne 246 221 271 693 262 479
  Kapitał własny razem 1 410 905 1 375 268 1 366 054
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 21a 12 418 24 817 37 306
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 4 618 6 235 4 419
  3. Przychody przys złych okres ów 34 623 36 235 37 501
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 11 90 574 81 397 81 776
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 110 661 1 125
  6. Rezerwy długotermi nowe 15 14 884 14 884 12 031
  Zobowiązania długoterminowe razem 157 227 164 229 174 158
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 21a 24 793 24 811 24 821
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe 21a 40 368 148 98 151
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 2 215 9 675 6 567
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 13 83 496 103 882 62 140
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 11 398 11 538 9 913
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 15 14 021 35 583 23 586
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 176 291 185 637 225 178
  Zobowiązania razem 333 518 349 866 399 336
  Pasywa razem 1 744 423 1 725 134 1 765 390


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  47
  III. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2018 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk brutto za okres 88 327 105 545
  II. Korekty
  1. Amortyza cj a 51 356 50 788
  2. (Zys k)/s tra ta ze s przeda ży ś rodków trwa łych (59) (149)
  3. Ods etki i dywi dendy (24 329) (34 089)
  4. I nne korekty (1 134) (53)
  III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
  kapitału pracującego 114 161 122 042
  1. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 66 832 78 111
  2. Zmi a na s ta nu za pa s ów 2 751 22 172
  3. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych ora z
  pozos ta łych, z wyłączeni em kredytów i pożyczek (30 322) (22 738)
  4. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych (1 757) (3 345)
  IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
  operacyjnej 151 665 196 242
  1. Poda tek dochodowy za pła cony (10 744) 1 261
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 140 921 197 503
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy inwestycyjne 1 866 36 026
  1. Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 1 866 812
  2. Dywi dendy otrzyma ne - 35 214
  II. Wydatki inwestycyjne (35 382) (42 605)
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych (35 382) (42 605)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (33 516) (6 579)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  48
  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 6 miesięcy
  zakończony 30 czerwca 2018 r. (ciąg dalszy)
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. w tysiącach złotych Nota Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  okres bieżący okres porówna wczy(dane przeks ztałcone)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy finansowe - 1 941
  1. Dota cj e otrzyma ne - 1 941
  II. Wydatki finansowe (13 162) (13 532)
  1. Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek 21c (12 375) (12 375)
  2. Ods etki za pła cone (751) (1 118)
  3. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów l ea s i ngu fi na ns owego (36) (39)
  III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (13 162) (11 591)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 94 243 179 333
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 94 243 179 333
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu
  14 130 059 80 092
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu
  14 224 302 259 425


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  49
  IV. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres
  6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r.  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego. w tys iącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe Zys ki zatrzymane Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2017 r. 252 503 251 258 548 700 319 634 1 372 095
  Zys k n e tto - - - 101 339 101 339
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - (124) (124)
  Całkowite dochody - - - 101 215 101 215
  Transakcje z właścicielami:
  Dywidenda na leżna lub wypła cona
  a kcjona rius zom - - - (98 042) (98 042)
  Przezna czenie zys ków na za s ilenie
  ka pita łów wła s nych - - 51 114 (51 114) -
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 r. 252 503 251 258 599 814 271 693 1 375 268
  Zys k n e tto - - - 75 867 75 867
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - - -
  Całkowite dochody - - - 75 867 75 867
  Transakcje z właścicielami:
  Dywidenda na leżna lub wypła cona
  a kcjona rius zom - - - (40 230) (40 230)
  Przezna czenie zys ków na za s ilenie
  ka pita łów wła s nych - - 61 109 (61 109) -
  Kapitał własny na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  252 503 251 258 660 923 246 221 1 410 905 w tys iącach złotych Kapitał zakładowy Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe Zys ki zatrzymane Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2017 r. 252 503 251 258 548 700 319 634 1 372 095
  Zys k n e tto - - - 92 001 92 001
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - - -
  Całkowite dochody - - - 92 001 92 001
  Transakcje z właścicielami:
  Dywidenda na leżna lub wypła cona
  a kcjona rius zom - - - (98 042) (98 042)
  Przezna czenie zys ków na za s ilenie
  ka pita łów wła s nych - - 51 114 (51 114) -
  Kapitał własny na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  252 503 251 258 599 814 262 479 1 366 054


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  50
  V. Wybrane dane objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansoweg o


  1. Zasady rachunkowości


  a. Oświadczenie o zgodności

  Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym
  Standardem Rachunkowości 34 – „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi standardami
  rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez UE,
  opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowania niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego
  sprawozdania finansowego. W zakresie nieuregulowanym powyższymi standarda mi, stosowano przepisy Ustawy
  o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz wydane na jej podstawie przepisy
  wykonawcze. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.
  powinno być czytane razem ze skróconym śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej
  KOGENERACJA S.A. za ten sam okres oraz zbadanym jednostkowym sprawozdaniem finansowym za okres od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 r.

  MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związane z nimi =nterpretacje poza wymienionymi poniżej Standardami
  oraz =nterpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i =nterpretacjami, które
  zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.


  Zamieszczone poniżej nowe Standardy, zmiany do Standardów i =nterpretacje nie są jeszcze obowiązujące na dzień
  30 czerwca 2018 r. i nie zostały zastosowane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Spółka
  ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz pierwszy.

  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:
   MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Standard znosi rozróżnienie na leasing operacyjny
  i leasing finansowy dla leasingob iorcy. Wszystkie umowy spełniające definic je leasingu będą ujmowane
  co do zasady jak obecny leasing finansowy.
   Zmiany do MSSF 9 Wcześniejsze spłaty z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) –
  mające zastosowanie dla okresów roczny ch rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany
  dotyczą prawa wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem.

  Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:

   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) – zgodnie z decyzją
  Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed
  ukazaniem się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejsz ego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzony przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynaj ących się dnia 1 stycznia
  2016 roku lub później.
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego
  jednostką stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace
  prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie
  został odroczony przez RMSR na czas nieokre ślony.
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  51
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub p óźniej, Standard definiuje nowe podejście do rozpoznawania
  przychodów oraz zysku/ strat w okresie świadczenia usług ubezpieczeniowych.
   KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku)
  – do dnia zatwierdz enia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Interpretacja jest stosowana
  do ustalenia dochodu do opodatkowania, podstawy opodatkow ania, nierozliczonych strat podatkowych,
  niewykorzystanych ulg podatkowych i stawek podatkowych.
   Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zat wierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub później. Zmiana dotyczy wyceny inwestycji długoterminowych w jednostkach stowarzyszonych.
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone prz ez UE – mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Zestaw poprawek dotyczących:
  MSSF 3 –wycena posiadanego wcześniej udziału we wspólnych operacjach; MSSF 11 – brak wyceny posiadanego
  wcześniej udziału we wspólnych operacjach; MSSF 12 – konsekwencje podatkowe w związku z wypłatą
  dywi dendy; MSR 23 – koszty finansowania w przypadku gdy składnik aktywa został przekazany do użytkowania.
   Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowan o dnia 7 lutego 2018 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania fin ansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie
  dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później. Zmiany dotyczą programu
  określonych świadczeń.
   Zmiany do Odniesień do Założeń Koncepcyjnych zawartych w Międzynarodowyc h Standardach Sprawozdawczości
  Finansowej (opublikowano dnia 29 marca 2018 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
  finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2020 roku lub później.


  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania
  wynikających z treści s tandardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.


  Wpływ nowych regulacji na przyszłe jednostkowe sprawozdania KOGENERACJI S.A.:

  MSSF 16 Leasing
  Nowy standard zmienia definicję leasingu. Zniesiony zostaje podział na leasing operacyjny i finansowy dla leasingobiorcy.
  Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.

  Wdrożenie standardu będzie skutkowało w sposób następujący:
   w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wzr ost wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz zobowiązań
  finansowych,
   w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjnych (innych niż amortyzacja), wzrost
  kosztów amortyzacji oraz kosztów finansowych.

  Spółka jest w trakcie analizy jak zastosowanie MSSF 16 może wpłynąć na przyszłe sprawozdania finansowe.

  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  52
  Zmiany do MSSF 9

  Zmiana do MSSF 9 obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie,
  z możliwością jej wcześniejszego zastosowania. Na skutek zmiany do MSSF 9, jednostki będą mogły wyceniać aktywa
  finansowe z tak zwanym prawem do wcześniejszej spłaty z negatywnym wynagrodzeniem według zamortyzowanego
  kosztu lub według wartości godziwej poprzez inne cał kowite dochody, jeżeli spełniony jest określony warunek – zamiast
  dokonywania wyceny przez wynik finansowy. Spółka zastosuje powyższe zmiany od 1 st ycznia 2019 r. Oczekuje się,
  że zmiana nie będzie miała istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe będącego skutkiem zastosowania nowego
  standardu po raz pierwszy.

  Pozostałe standardy oraz ich zmiany nie powinny mieć istotnego wpływu na przyszłe sprawozdania finansowe Spółki.


  b. Podstawa sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

  Dane w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (waluta
  funkcjonalna Spółki i waluta prezentacji niniejszego skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego),
  po zaokrągleniu d o pełnych tysięcy.


  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego,
  za wyjątkiem aktywów i pasywów wycenianych według wartości godziwej: ins trumentów pochodnych , instrumentów
  finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy lub inne całkowite dochody .


  Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania
  działalności gospodarczej w dającej się przewidzieć przysz łości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skróconego
  śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnien ia okoliczności wskazujących
  na zagrożenie kontynuowania działalności.


  Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe KOGENERACH= S.A. obejmuje okres od dnia 1 stycznia
  2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz dane porównawcze za okres od dni a 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r.


  Sporządzenie spraw ozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonymi przez Unię Europejską ( MSSF UE) wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają wpływ
  na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pas ywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki oraz związane
  z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane za racjonalne
  w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów i zobowiązań, która nie
  wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej. Szacunki i związan e
  z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji . Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie, w którym d okonano
  zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu
  bieżącego, jak i okresów przyszłych.


  Osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF UE, które mają istotny wpływ na skrócone śródroczne
  jednostkowe sprawozdanie finansowe, a także szacunki, obciążone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały
  przedstawione w nocie 5.


  W niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym przestrzegano tych samych zasad
  (polityki rachunkowości) i metod obliczeniowych, co w poprzednim rocznym sprawozdaniu finansowym na dzień i za okres
  kończący się 31 grudnia 2017 r., w związku z czym niniejsze sprawozdanie powinno być czytane łącznie z jednostkowym
  sprawozdaniem finansowym za rok 2017 , za wyjątkiem zmiany ujęcia zobowią zania dotyczącego korekty cenowej,
  obniżenia amortyzacji wynikającego z weryfikacji okresów żywotności urządzeń okołoprodukcyjnych ujętego w księgach


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  53
  we wrześniu 2017 r. ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r. oraz prezentacji leasingu. Powyższe korekty netto sp owodowały
  wzrost wyniku finansowego o kwotę 329 tys. zł.

  Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania
  finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu rocznego jednostkowe go sprawozdania finansowego
  Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych standardów oraz
  interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku i później. Spół ka
  zastosowała po raz pierwszy MSSF 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”) oraz MSSF 9 =nstrumenty finansowe
  („MSSF 9”). Zgodnie z wymogami MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa Spółka ujawniła opis rodzaju oraz skutki
  zmiany zasad (polityki) ra chunkowości w dalszej części tej noty. Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz
  interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2018 roku nie mają istotnego wpływu na śródroczne skrócone
  jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki.

  Wpływ nowych standardów i interpretacji, które weszły w życie 1 stycznia 2018 roku:

  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 9 =nstrumenty finansowe ( „MSSF 9”). MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje
  dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2018 roku.

  Zmiany wprowadzone przez nowy standard MSSF 9 dotyczyły głównie następujących obszarów:

   Klasyfikacji aktywów finansowych - dotychczasowe cztery kategorie aktywów finansowych wynikające z MSR 39
  =nstrumenty finansowe: ujmowanie i wycena zostały zastąpione przez trzy kategorie: aktywa finansowe wyceniane
  w zamortyzowanym koszcie, w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz w wartości godziwej przez inne
  całkowite dochody. Zmiana klasyfikacji nie spowodowała zmian w sprawozdaniach fi nansowych oraz nie wpłynęła
  na wynik finansow y Spółki.

   Zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (przejście z modelu straty
  poniesionej na model straty oczekiwanej):
  - dla należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jednostek powiązanych S półka szacuje
  oczekiwane straty kredytowe na podstawie analizy prawdopodobieństwa poniesienia strat kredytowych
  dla poszczególnych grup rozrachunków ,
  - dla lokat i depozytów w bankach oraz cash -poolingu Spółka szacuje oczekiwane straty kredytowe w oparciu
  o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przyznanych bankom przez instytucje zewnętrzne;
  poszczególnym ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się, że wyznaczony rating
  zewnętrzny uwzględnia zmienne makroekonomiczne ,
  - dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe, wycena jest dokonywana w wartości godziwej; obecnie Spółka
  nie posiada istotnych inwestycji w instrumenty kapitałowe.

  Spółka zastosowała MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przekształcania dan ych porównawczych. Począwszy
  od 1 stycznia 2018 roku Spółka rozpoznaje oczekiwane straty kredytowe zgodnie z wymogami MSSF 9.

  Dla inwestycji w udziały i akcje jednostek zależnych i stowarzyszonych, o których mowa w punkcie 2.1 MSSF 9, wycena jest
  dokonywa na na dotychczasowych zasadach, tj. według historycznego kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy z tytułu
  utraty wartości.

  Zastosowanie MSSF 9 nie miało wpływu na wartość bilansową wskazanych wyżej instrumentów finansowych,
  tj. ich wartość bilansowa na dzi eń 31 grudnia 2017 jest równa wartości bilansowej na dzień 1 stycznia 2018 roku.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  54


  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został
  wydany w maju 2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków
  rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr
  lub us ług klientowi.

  Nowy standard zastąpił wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma
  zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i później.

  Spół ka dokonała analizy największych umów z klientami w celu identyfikacji tych, których zapisy mają wpływ na moment
  rozpoznania przychodów oraz ich wysokość w danym okresie sprawozdawczym:
   przychody z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Przychody za przyłączenie do sieci ujmowane są
  w wysokości opłat przyłączeniowych jednorazowo w momencie, w którym stają się one należne tj. wykonania
  przyłącza. =mplementacja nowego standardu nie zmienia podejścia do ujęcia tych przychodów,
   pełnienie roli pośrednika w stosunku do wybranych, odrębnych usług i towarów, oferowanych klientowi
  w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji. W tym obszarze nowy standard wpłynął
  na zmianę prezentacji przychodów Spółki z tytułu opłat dystrybucyjnych, opł at przesyłowych oraz opłat OZE.
  W wyniku wdrożenia standardu przychody ze sprzedaży oraz koszt własny sprzedaży są niższe o 291 tys. złotych.

  Spółka zastosowała MSSF 15 od dnia wejścia w życie standardu, to jest od 1 stycznia 2018 roku, bez przekształcani a danych
  porównawczych.

  Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie żadnego innego standardu, interpretacji lub zmiany, które
  zostały opublikowane lecz dotychczas nie weszły w życie.
  Skrócone śródroczne jednostkowe s prawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane
  przez Zarząd Spółki w dniu 6 sierpnia 201 8 r. MSR 39 MSSF 9
  Aktywa finansowe
  Udzia ły i a kcje jednos tek
  innych niż za leżne
  Aktywa fina ns owe dos tępne
  do s przeda ży Wa rtoś ć godziwa przez wynik fina ns owy
  Aktywa z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wa lutę obcą
  Aktywa fina ns owe dos tępne
  do s przeda ży Wa rtoś ć godziwa przez wynik fina ns owy
  Na leżnoś ci z tytułu dos ta w
  i us ług Pożyczki i na leżnoś ci Za mortyzowa ny kos zt
  Na leżnoś ci z tytułu lea s ingu Pożyczki i na leżnoś ci Za mortyzowa ny kos zt
  Zobowiązania
  Otrzyma ne pożyczki Zobowiąza nia fina ns owe wycenia ne
  wg za mortyzowa nego kos ztu
  Początkowo ujęta wa rtoś ć godziwa powięks zona o kos zty
  tra ns a kcji, powięks zona o odwrócenia początkowego
  dys konta do da ty wyceny ora z pomniejs zona o kwotę
  przychodów ujętą w ra chunku wyników
  Zobowiąza nia z tytułu
  lea s ingu fina ns owego
  Zobowiąza nia fina ns owe wycenia ne
  wg za mortyzowa nego kos ztu
  Początkowo ujęta wa rtoś ć godziwa powięks zona o kos zty
  tra ns a kcji, powięks zona o odwrócenia początkowego
  dys konta do da ty wyceny ora z pomniejs zona o kwotę
  przychodów ujętą w ra chunku wyników
  Klasyfikacja


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  55
  2. Sezonowość (cykliczność) działalności

  Działalność Spółki ma charakter sezonowy. W przypadku segmentu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła oraz
  dystrybucji ciepła główne przychody koncentrują się w tzw. sezonie grzewczym obejmującym zimowe miesiące roku.

  W okresie od 1 lipca 2017 r. do 3 0 czerwca 2018 r. KOGENERACHA S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości
  569 742 tys. zł ( w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.: 596 547 tys. zł).  3. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

  W dniu 21 lipca 2015 r. KOGENERACHA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym
  o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek EC Muchobór częściowo
  został sprzedany, a pozostałe aktywa wyceniono po demontażu i za kwalifikowano jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.
  Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa przeznaczone do sprzedaży
  wynosiła 1 810 tys. zł. Wartość ta wynikała z wyceny rzeczoznawcy, który oszacował wartość godz iwą w podejściu
  kosztowym (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). Zarząd Spółki podjął decyzję o sprzedaży aktywów, został wdrożony
  aktywny plan do przeprowadzenia tej transakcji.

  W dniu 17 stycznia 2018 r. została podpisana umowa sprzedaży agregatów kog eneracyjnych. Na dzień 30 czerwca 2018 r.
  wartość środków trwałych zaprezentowanych jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wynosiła 660 tys. zł.

  W okresie 6 miesięcy 2018 r. zakończonym 30 czerwca nie wystąpiła działalność zaniechana.  4. Transakcje o charakterze niestandardowym mające istotny wpływ na składniki skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego

  W okresach sprawozdawczych objętych niniejszym skróconym śródro cznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym
  nie wystąpiły transakcje o charakterze niestandardowym.  5. Istotne szacunki

  Przy sporządzaniu jednostkowego sprawozdania Spółka dokonuje odpowiednich szacunków, w tym wynikających ze zmian
  założeń przyjętych przez Zarząd, obejmujących głównie niżej wymienione obszary:

  a) Odpisy aktualizujące wartość aktywów - omówiono w rozdziale omówiono w rozdziale B.V. Wybrane dane
  objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego punkt 17 ,
  b) Świadczenia pracownicze - podstawowe założenia przyjęte do aktuarialnego wyliczenia rezerw:
   dyskonto na poziomie 3,2% rocznie,
   prawdopodobieństwo pozostania pracownikiem Spółki wyliczono na podstawie historycznych danych
  dotyczących rotacji zatrudnienia oraz szacunków rotacji w branży, uwzględniając wpływ wewnętrznych
  programów restrukturyzacyjnych,
   warunki uzyskania uprawnień określono na podstawie obowiązujących Spółkę przepisów prawa pracy,
   długookresowy wzrost wynagrodzeń zdefiniowany na poziomie korporacyjnym,
   umieralność i prawdopodobieństwo dożycia – zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2015 publikowanymi przez
  Główny Urząd Statystyczny.
  c) Amortyzacja – na koniec każdego roku obrotowego w Spółce dokonuje się weryfikacji przewidywanych okresów
  użytkowania środków trwałych, a następnie na tej podstawie dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjn ych środków
  trwałych ,
  d) Rezerwy - omówiono w rozdziale omówiono w rozdziale B.V. Wybrane dane objaśniające do skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania finansowego punkt 15 ,


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  56
  e) Klasyfikacja leasingów - Spółka dokonuje kla syfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę,
  w jakim zakresie ryzyko i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy,
  a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każde j transakcji,
  f) Ujawnianie przychodów - przychody są wpływami korzyści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi
  w wyniku (zwykłej) działalności gospodarczej Spółki , skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego,
  g) Niepewność związana z rozliczeniami podatk owymi - regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku
  dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym
  zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interp retacje oraz nieliczne
  ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności,
  które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy
  organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary
  działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są
  do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dod atkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą
  zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż
  w krajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym. W konsekwencji, kwoty prezentowan e i ujawniane
  w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli
  podatkowej. Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia
  postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu
  i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR
  definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu os iągnięcia korzyści podatkowej,
  sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka
  czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie
  nie uzasadnionego dzielenia operacji, angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia
  ekonomicznego lub gospodarczego, elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz inne działania
  o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych
  czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie
  skutków podatkowych poszczególnych transakcji. Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do tra nsakcji
  dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli
  GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych
  przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników
  prawnych ustaleń i porozumień, takich jak restrukturyzacja i reorganizacja spółki. Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub
  zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku do chodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek
  dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe,
  niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozlic zeniami
  podatkowymi. Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował
  poszczególne rozliczenia podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.


  Pomiar wartości godziwej

  Przy ustalaniu wartości godziwej składnika aktywów lub zobowiązania, Spółka w jak największym stopniu bazuje
  na obserwowalnych danych rynkowych. Pomiar wartości godziwej klasyfikowany jest na różnych poziomach, w zależności
  od danych wejściowych użytych do wyce ny.

   Poziom 1: ceny notowane (nieskorygowane) na aktywnych rynkach za identyczne aktywa lub zobowiązania.
   Poziom 2: dane wejściowe inne niż ceny notowane zaliczane do poziomu 1, które są obserwowalne
  dla danego składnika aktywów lub zobowiązania w sposób bezpośredni (np. notowania) lub pośredni
  (np. dane na bazie notowań).
   Poziom 3: dane wejściowe do wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, które nie są oparte
  na obserwowalnych danych rynkowych (nieobserwowalne dane wejściowe).

  Heśli dane wejściowe użyt e do pomiaru wartości godziwej danego składnika aktywów lub zobowiązania zostaną
  sklasyfikowane na różnych poziomach hierarchii wartości godziwej, wówczas pomiar wartości godziwej sklasyfikowany jest
  w całości na najniższym poziomie hierarchii wartości god ziwej, do którego zaliczono dane wejściowe istotne dla całej
  wyceny.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  57
  Spółka ujmuje przeniesienia pomiędzy poziomami hierarchii wartości godziwej na koniec okresu sprawozdawczego,
  w którym dana zmiana miała miejsce.

  Dodatkowe informacje dotyczące założeń przyjętych przy pomiarze wartości godziw ej zostały przedstawione w nocie 20
  Instrumenty finansowe.  6. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda


  Zgodnie z Uchwałą nr 6b/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich
  KOGENERACHA S.A. z dnia 21 czerwca 2018 r., Spółka przeznaczyła z zysku netto za 2017 r. kwotę 40 230 tys. zł, tj. 2,70 zł
  na akcję, na wypłatę dywidendy or az kwotę 61 109 tys. zł na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych.

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązanie z tego tytułu zaprezentowano w pozycji skróconego śródrocznego
  jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Inne krótkoterminowe zobowiąz ania finansowe.  7. Przychody ze sprzedaży

  Niższe przychody ze sprzedaży ciepła w = półroczu 2018 r. są efektem wyższych średnich temperatur w wybranych
  miesiącach = półrocza 2018 r.

  W = półroczu 2018 roku KOGENERACHA S.A. uzyskała niższe przychody o 3 982 tys. zł zarówno z tytułu certyfikatów
  na energię produkowaną w skojarzeniu (certyfikaty czerwone) oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych ze współspalania
  biomasy (certyfikaty zielone).
  w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 321 709 335 060
  Przychody ze s przeda ży energi i el ektrycznej ora z dys trybucj a
  i obrót energi ą el ektryczną 103 404 105 013
  Przychody ze s przeda ży ci epła ora z dys trybucj a energi i ci epl nej 206 793 215 108
  Przychody z tytułu certyfi ka tów pochodzeni a energi i 8 517 12 499
  Pozos ta łe przychody ze s przeda ży produktów i us ług 2 995 2 440
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 298 450
  322 007 335 510


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  58
  8. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów

  Niższy koszt wytworzenia sprzedanych produktów w = pó łroczu 2018 roku to głównie efekt niższego kosztu zakupionych
  uprawnień CO 2 ze względu na niższą cenę wynikającą z kontraktów forward zrealizowanych w = półroczu 2018 r.  9. Przychody finansowe netto


  Obniżenie wyniku na działalności finansowej to efekt niższej o 10 131 tys. zł dywidendy od spółki zależnej EC Zielona Góra S.A.
  (2018 r.: 25 083 tys. zł, 2017 r.: 35 214 tys. zł).  10. Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne, grunty w użytkowaniu wieczystym i nieruchomości
  inwestycyjne


  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. KOGENERACHA S.A. poniosła nakłady na rzeczowe aktywa trwałe
  w wysokości 20 290 tys. zł, w tym m.in. na modernizację i remonty zespołów młynowych (1 656 tys. zł), generatora G -1
  w EC Czechnica i EC Wrocław (8 000 tys. zł), mod ernizację systemów ciepłowniczych 560 tys. zł 560 tys. zł obiektów
  pozablokowych 1 323 tys. zł. oraz na modernizacje i remonty wieloletnie podstawowych urządzeń produkcyjnych.


  w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Kos zt wytworzeni a s przeda nych produktów (258 318) (263 783)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów (135) (98)
  (258 453) (263 881)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  59
  11. Podatek odroczony

  12. Zapasy  Wartość świadectw pochodzenia energii ujętych w zap asach spadła w = półroczu 2018 r. o kwotę 1 699 tys. zł ze względu
  na niższy wolumen certyfikatów zielonych wykazany w zapasach. Ponadto ze względu na fakt, iż cena certyfikatów na bazie
  zawartych przez Spółkę kontraktów sprzedażowych jest niższa od aktual nej ceny rynkowej, na dzień 30 czerwca 2018 r.
  wartość certyfikatów została objęta w księgach odpisem aktualizującym, do możliwej do uzyskania wartości netto, czyli
  ceny z zawartych kontraktów sprzedażowych. Na dzień 30 czerwca 2018 r. wartość odpisu wynos iła 1 531 tys. zł.
  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Za pa s y 884 891 905
  Na l eżnoś ci 95 118 148
  Świ a dczeni a pra cowni cze 2 283 2 799 2 045
  Rezerwy 5 492 9 589 6 527
  Pozos ta łe 12 55 27
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (96 684) (91 735) (87 630)
  Za pa s y (2 002) (2 361) (2 998)
  Na l eżnoś ci (621) (698) (677)
  Pozos ta łe (33) (55) (123)
  Wartość netto
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (96 684) (91 735) (87 630)
  Za pa s y (1 118) (1 470) (2 093)
  Na l eżnoś ci (526) (580) (529)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 2 283 2 799 2 045
  Rezerwy 5 492 9 589 6 527
  Pozos ta łe (21) - (96)
  RAZEM (90 574) (81 397) (81 776) w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Ma teri a ły 69 367 70 078 40 551
  Za l i czki na dos ta wy 167 508 156
  Świ a dectwa pochodzeni a energi i 7 063 8 762 12 329
  76 597 79 348 53 036


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  60
  13. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe


  Różnica w poziomie należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe według stanu na dzień 30 czerwca 2018
  i 31 grudnia 2017 r. wynika z sezonowości produkc ji.  14. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool
  15. Rezerwy  a. Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2

  Zgod nie z obowiązującymi przepisami KOGENERACHA S.A. zobowiązana jest do pokrycia emisji CO 2 związanej z prowadzoną
  działalnością uprawnieniami do emisji.
  Rezerwę na niedobór uprawnień do emisji CO 2 tworzy się z powodu między innymi:
   zmniejszających się z każ dym rokiem limitów darmowych uprawnień CO 2 przyznawanych jednostkom
  wytwórczym,
   niższego wolumenu produkcji energii zielonej w EC Czechnica i zastąpienie produkcją energii z węgla.

  Wartość rezerwy na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła 14 021 tys. zł (31 g rudnia 2017 r.: 35 583 tys. zł). Rezerwa została
  zakwalifikowana do rezerw krótkoterminowych. w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Środki pi eni ężne na ra chunka ch ba nkowych 394 404 78
  Ca s h-pool ora z l oka ty ba nkowe 223 908 129 655 259 347
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool,
  wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej
  224 302 130 059 259 425
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool ,
  wa rtoś ć wyka za na w s pra wozda ni u z przepływów
  pi eni ężnych
  224 302 130 059 130 059 w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Rezerwa na ni edobór upra wni eń do emi s j i CO 2 14 021 35 583 22 323
  Rezerwa na rekul tywa cj ę 14 884 14 884 13 294
  RAZEM 28 905 50 467 35 617


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  61
  b. Rezerwy na rekultywację składowisk odpadów

  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. ) KOGENERACJA S.A.
  jako zarządzający składowiskiem odpadów w Siechnicach i Kamieniu tworzy fundusz rekultywacyjny na realizację
  obowiązków związanych z jego zamknięciem, rekultywacją, nadzorem i monitoringiem. Rezerwa na rekultywację
  składowisk odpadów sza cowana jest do wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 ustawy,
  z wyłączeniem kosztów budowy i wynosi na dzień 30 czerwca 2018 r. 14 884 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 14 884 tys. zł tys. zł) .
  Rezerwa została zakwalifikowana do rezerw długoterminowych.  16. Efektywna stopa podatkowa


  W = półroczu 201 8 r. zysk przed opodatkowaniem w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów wyniósł 88 327 tys. zł (za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 201 7 r.: 105 545 tys. zł).

  Efektywna stopa podatkowa wyniosła 14,11 % i była wyższa o 1,3 p.p. w porównaniu do = półrocza 2017 r. Głównymi
  pozycjami różniącymi wynik przed opodatkowaniem od podstawy opodatkowania w obydwu okresach są zadeklarowane
  (w 2017 r. otrzymane) dywidendy .  17. Test na utratę wartości aktywów

  Test na utratę wartości ośrodków generujących przepływy pieniężne, do których została alokowana wartość firmy

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. Spółka przeprowadziła testy na utratę wartości związane z ośrodkami generującymi środki
  pieniężne, do których alok owano wartość firmy .

  Metodologia testów jest zgodna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36 „Utrata wartości aktywów” . Testy
  polegały na p orównaniu wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU), do których została
  przypisana wartość firmy z jego wartością odzyskiwalną. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów,
  dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku
  elektrociepłowni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe.

  W przeprowadzonych testach przyjęto za wartość odzyskiwalną tz w. wartość użytkową. Zgodnie ze standardem wartość
  użytkowa jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu
  dalszego użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne - metoda DCF. Zastosowa ny model zakłada obliczenie
  wartości KOGENERACH= S.A. na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w latach 2018 - 2042 .
  Zdaniem Spółki przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż, rekomendowane przez MSR 36 , pięcioletnich jest zasadn e
  ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym.

  Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:

   prognozy cen energii elektrycznej na lata 2018 -2042, zakładające wzr ost rynkowej ceny hurtowej o 162 % do roku 2042
  w KOGENERACH= S.A., (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A . może się różnić ze względu
  na profil produ kcji i sposób kontraktacji),
   prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 na lat a 2018 -2042 w KOGENERACJI S.A ., zakładające wzrost ceny o 498 %
  (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
   prognozy rynkowych cen węgla kamiennego na lata 2018 -2042, zakładające wzrost cen o 118%, (porównanie
  do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
   przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO 2 dla potrzeb produkcji energii elektrycznej na lata
  2015 - 2020 zgodni e z w nioskiem rządu polskiego o przejściowy przydział bez płatnych uprawnień do emisji
  na modernizację wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu
  Europejskiego i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który sp ełnia wymogi Decyzji Komisji z 13 lipca 2012 roku.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  62
  W zakresie produkcji ciepła uwzględniono darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień
  do emisji CO 2 na ciepło na lata 2013 - 2020 opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska,
   uwzg lędnienie przychodów z Rynku Mocy w okresie 2021 -2030,
   uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji w okresie 2018 -2023,
   utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
   przyjęcie średniego w ażonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 7,29%,
   otrzymanie przez uprawnionych wytwórców rekompensat z tytułu przedterminowego rozwiązania kontraktów
  długoterminowych oraz częściowy ich zwrot.

  Wyniki analizy wrażliwoś ci wykazały, że największy wpływ na wartość użytkową wycenianych aktywów mają przede
  wszystkim zmiany założeń dotyczących średnioważonego kosztu kapitału oraz ceny energii elektrycznej. W poniższej tabeli
  zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejsz enie średnioważone go kosztu kapitału (WACC) o 0,5 p.p. oraz ceny
  energii elektrycznej w całym okresie prognozy o 1% na wartość bieżącą netto (NPV).  Wyniki przeprowadzonego testu wykazują, że wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa
  od wartości bilansowej.

  Wartość nadwyżki między wartością odzyskiwalną z tes tu a wartością testowaną wynosi dla KOGENERACJI S.A. 302 mln zł .  18. Roszczenia i zobowiązania warunkowe

  a. Porozumienia transakcyjne na zakup brakujących uprawnień do emisji CO 2

  Do dnia 30 czerwca 2018 r. KOGENERACHA S.A. zawarła porozumienia transakcyjne na zakup brakujących w 2018 roku
  uprawnień do emisji CO 2 z datą realizacji na rok 2019 w ilości 1 054 tys. ton za kwotę 26 787 tys. zł, z datą realizacji na rok
  2020 w ilości 658 tys. ton za kwotę 25 241 tys. zł oraz z datą realizacji w grudniu 2020 roku w ilości 42 tys. ton za kwotę
  1 999 tys. zł.

  Powyższe tr ansakcje są kwalifikowane jako standardowe transakcje zakupu i sprzedaży na potrzeby własne ujmowane
  w księgach (i tym samym w sprawozdaniu finansowym) w momencie realizacji dostaw.  KOGENERACJA S.A. - test na utratę wartości Zmiana Wpływ na wartość bieżącą netto (NPV)
  (w mln zł)
  1% 1 461
  -1% 1 409
  0,5 p.p. 1 359
  -0,5 p.p. 1 517
  5% 1 440
  -5% 1 430
  Zmi a na ceny energi i el ektrycznej w ca łym okres i e prognozy
  Zmi a na ś redni owa żonego kos ztu ka pi ta łu (WACC)
  Za łożeni e dotyczące tzw. rynku mocy


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  63
  b. Zobowiązania warunkowe

  W poniższych tabelach przedstawiono informacje o zobowiązaniach warunkowych KOGENERACJI S.A .
  W dniu 25 czerwca 2012 r. zostały zawarte umowy w ramach systemu cash -pool , których przedmiotem jest świadczenie
  przez =NG Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz KOGENERACH= S.A. i EC Zielona Góra S.A. oraz innych spółek
  Grupy PGE nieobjętych niniejszym skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, usłu gi
  kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową.

  Zabezpieczeniem umów w ramach systemu cash -pool jest system wzajemnych poręczeń pomiędzy spółkami Grupy PGE
  Ene rgia Ciepła S.A . Ogólna wartość poręczeń na dzień 30 czerwca 2018 r. udzielonych prze z KOGENERACHĘ S.A. wynosi
  77 000 tys. z ł.

  Ponadto KOGENERACHA S.A. została włączone do systemów cash poolingu Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. na mocy aneksów do obecnie funkcjonujących umów zawartych przez PGE S.A. i pozostałych
  uczes tników systemu:
   aneks z dnia 26 czerwca 2018 r. do Umowy Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi w grupie rachunków zawartej
  pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełniącego funkcję
  Koo rdynującego oraz innych spó łek G rupy PGE S.A. będącymi Uczestnikami Systemu,
   aneks z dnia 22 czerwca 2018 r. do Umowy o świadczenie usługi cash pooling rzeczywisty zawartej pomiędzy
  Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pełniącego funkcję
  Koordynującego oraz innych spółek grupy PGE S.A. będącymi Uczestnikami Systemu.

  Nowe systemy cash poolingu funkcjonują bez konieczności wzajemnego poręczania przez uczestników.  19. Transakcje z podmiotami powiązanymi


  a. Podmioty powiązane

  Spółka jest powiązana z jednostkami należącymi do Grupy PGE, spółkami Skarbu Państwa oraz kadrą kierowniczą
  obejmującą w szczególności członków Zarządu, Rady Nadzorczej oraz osoby blisko z nimi związane.


  w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2018 r.
  (badane)
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 77 000 - 77 000 31-08-2019
  77 000 - 77 000 w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2017 r.
  (badane)
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 77 000 - 77 000 31-08-2019
  77 000 - 77 000


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  64
  b. Transakcje z Kadrą kierowniczą

  Transakcje z kadrą kierowniczą omówiono w rozdziale w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
  KOGENERACJA S.A. w nocie numer 5 Wynagrodzenia, nagrody lub korzyści osiągnięte przez osoby zarządzające
  i nadzorujące Spółką oraz w nocie numer 6 Umowy między S półką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty.


  c. Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi

  Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą przede wszystkim:
  - usług dostawy węgla energetycznego i biomasy (PGE Paliwa Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy PGE),
  - sprzedaży energii elektrycznej i handlu prawami majątkowymi, usług wsparcia funkcji nietechnicznych, usług
  konsultingowych, usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową tzw. cash -pool, (PGE Energia
  Ciepła S.A., spółka należąca do Grupy PGE),
  - usługi ubezpieczeniowe (EDF Assurances - transakcje dotyczą danych porównawczych),
  - obsługi składowisk węgla, obsługi urządzeń odpopielania i nawęglania, zarządzanie składowiskiem odpadów,
  zagospodarowania odpadów produkcyjnych (PGE Ekoserwis Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy PGE),
  - sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, zakupu gazu, oleju opałowego, opłaty koncesyjne i OZE, transport
  kolejowy (Spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. PGNiG S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A.,
  PSE S.A., TGE S.A., Spółki Grupy LOTOS, PKP Cargo S.A. ).


  Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, według oceny Zarządu Spółki, są przeprowadzane na warunkach
  rynkowych.

  a) Wzajemne należności z pozostałymi podmiotami powiązanymi

  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Pozos ta łe s półki powi ąza ne
  PGE Energi a Ci epła S.A. 9 652 33 132
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 724 3 818
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 209 609
  Spółka za l eżna
  EC Zi el ona Góra S.A. 25 083 -
  RAZEM 38 668 37 559
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług 9 832 33 778
  Na l eżnoś ci z tytułu dywi dendy 25 083 -
  Pozos ta łe na l eżnoś ci 3 753 3 781
  38 668 37 559


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  65
  b) Wzajemne zobowiązania z pozostałymi podmiotami powiązanymi

  c) Przych ody osiągnięte we wzajemnych transakcjach

  d) Koszty poniesione we wzajemnych transakcjach

  w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Pozos ta łe s półki powi ąza ne
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 30 938 23 688
  PGE Energi a Ci epła S.A. 18 451 4 735
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 326 3 705
  I nves tment I I I B.V. 12 979 -
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 816 3 403
  RAZEM 66 510 35 531
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług 43 083 34 670
  Zobowi ąza ni a z tytułu na byci a rzeczowych a ktywów trwa łych 66 861
  Zobowi ąza ni a z tytułu dywi dendy 23 361 -
  66 510 35 531 w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Spółki ni epodl ega j ące kons ol i da cj i
  PGE Energi a Ci epła S.A. 117 404 122 192
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 167 552
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 813 -
  Spółka za l eżna
  EC Zi el ona Góra S.A. 25 083 35 278
  RAZEM 143 467 158 022 w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Spółki ni epodl ega j ące kons ol i da cj i
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 114 275 88 895
  PGE Energi a Ci epła S.A. 56 992 56 421
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 9 888 9 777
  EDF As s ura nces - 1 503
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 4 675 -
  RAZEM 185 830 156 596


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  66
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła polskie aktywa od EDF. Po transakcji nabycia zmienione zostały nazwy
  spółek Grupy:
   PGE Paliwa Sp. z o.o. – dawniej EDF Paliwa Sp. z o.o.
   PGE Energia Ciepła S.A. – dawniej EDF Polska S.A.
   PGE Ekoserwis Sp. z o .o. – EDF Ekoserwis Sp. z o.o.

  W ramach transakcji ze spółkami powiązanymi zaprezentowano wzajemne rozrachunki, przychody i koszty ze Spółkami
  Skarbu Państwa. Od dnia 13 listopada 2017 roku kontrolę nad Spółką objęła Grupa PGE S.A. i z tym dniem Spółki Sk arbu
  Państwa wykazywane są jako podmioty powiązane z KOGENERACHĄ S.A.  20. Instrumenty finansowe


  a. Wartości bilansowe i wartości godziwe

  Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych (szacunki Zarządu) z wartościami bilansowymi wraz z hierarchią
  instrumentu finansowego. Tabela nie zawiera informacji o wartości godziwej aktywów i zobowiązań nie wycenianych
  do wartości godziwej w przy padku, gdy ich wartość bilansowa jest zbliżona do wartości godziwej.
  w tysiącach złotych Wartość bilansowa na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Wartość godziwa na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przeglądzie)
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  Wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Aktywa
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  Aktywa fina ns owe wycenia ne w wa rtoś ci godziwej
  przez wynik fina ns owy 12 12 2 12 12 2
  Aktywa finansowe niewyceniane w wartości
  godziwej
  Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 58 274 58 274 2 103 737 103 737 2
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 224 302 224 302 2 130 059 130 059 2
  Na leżnoś ci z tytułu lea s ingu 6 886 6 886 2 7 265 7 265 2
  Zobowiązania
  Zobowiązania finansowe niewyceniane
  w wartości godziwej
  Otrzyma na pożyczka z WFOŚiGW (37 168) (37 168) 2 (49 561) (49 561) 2
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe (77 682) (77 682) 2 (84 604) (84 604) 2
  Zobowiąza nia z tytułu lea s ingu fina ns owego (181) (181) 2 (215) (215) 2
  Zobowiąza nie z tytułu dywidendy wobec
  a kcjona rius zy (40 230) (40 230) 2 - - 2


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  67
  b. Wycena w wartości godziw ej – tec hniki wyceny  21. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane
  zobowiązania finansowe

  a. Stan kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz innych oprocentowanych zobowiązań finansowych

  Rodzaj Technika wyceny
  Aktywa fina ns owe w wa rtoś ci godziwej wycenia ne
  przez wynik fina ns owy
  Metoda porówna ń rynkowych: Wa rtoś ci godziwe opa rte s ą na notowa nia ch brokers kich.
  Obrót podobnymi kontra kta mi odbywa s ię na a ktywnym rynku a notowa nia odzwierciedla ją
  rzeczywis te tra ns a kcje dla zbliżonych ins trumentów fina ns owych.
  Na leżnoś ci ora z zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług Według oceny Spółki wa rtoś ć godziwa na leżnos ci/zobowiąza ń z tytułu dos ta w i us ług jes t
  s pójna z wa rtoś cią bila ns ową ze względu na krótki okres wyma ga lnoś ci.
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h pool Według oceny Spółki wa rtoś ć godziwa ś rodków pieniężnych i ich ekwiwa lentów ora z ca s h
  pool jes t s pójna z wa rtoś cią bila ns ową ze względu na krótki okres wyma ga lnoś ci.
  Instrumenty wyceniane w wartości godziwej Rodzaj Technika wyceny
  Na leżnoś ci/zobowiąza nia z tytułu lea s ingu
  fina ns owego
  Wa rtoś ć godziwą s za cuje s ię ja ko wa rtoś ć bieżącą przys złych przepływów pieniężnych,
  zdys kontowa ną rynkową s topą procentową dla podobnego rodza ju umów lea s ingowych.
  Os za cowa na wa rtoś ć godziwa uwzględnia zmia nę s tóp procentowych.
  Oprocentowa ne kredyty, pożyczki i wyemitowa ne
  dłużne pa piery wa rtoś ciowe
  Wa rtoś ć godziwa kredytów, pożyczek i wyemitowa nych dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych
  jes t s za cowa na na pods ta wie zdys kontowa nych oczekiwa nych przys złych przepływów
  ka pita łowych i ods etkowych.
  Instrumenty niewyceniane w wartości godziwej w tysiącach złotych Na dzień
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  (badane)
  Na dzień
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Długotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek
  za bezpi eczonych na ma j ątku Spółki 12 375 24 750 37 125
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 43 67 181
  Zobowiązania długoterminowe 12 418 24 817 37 306
  Krótkotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek
  za bezpi eczonych na ma j ątku Spółki 24 793 24 811 24 821
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na wa l utę
  obcą - - 43
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 138 148 66
  Zobowi ąza ni e z tytułu dywi dendy wobec
  a kcj ona ri us zy 40 230 - 98 042
  Zobowiązania krótkoterminowe 65 161 24 959 122 972


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  68
  b. Zaciągnięte pożyczki i kredyty

  W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACHA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii
  wapienno -gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zobowiązanie Spółki na dzień 30 czerwca 2018 r. z tego tytułu wynosi
  37 168 tys. zł (31 grudnia 2017 r.: 49 561 tys. zł).


  c. Spłata pożyczek i kredytów

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. KOGENERACJA S.A. dokonała spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego
  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 12 375 tys. zł.


  d. Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. zobowiązanie z tytułu dywidendy KOGENERACJI S.A. w kwocie 40 230 tys. zł zaprezentowano
  w pozycji skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Inne krótkoterminowe
  zobowiązania finansowe.  22. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestyc yjnych

  Wartość przyszłych zobowiązań z tytułu najistotniejszych umów inwestycyjnych zawartych przez Spółkę nieujętych jeszcze
  w skróconym śródrocznym jednostkowym sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 30 czerwca 2018 r. wyniosła
  43 041 tys. zł (30 czerwca 2 017 r. 14 286 tys. zł).

  Nakłady w KOGENERACH= S.A. zostaną poniesione głównie na remonty i modernizacje turbozespołów, generatorów, kotłów
  i urządzeń obiegów młynowych, zaprojektowanie oraz dostawę kompaktowych węzłów cieplnych wraz z modułami
  przyłączeni owymi, wykonanie antykorozyjnych powłok oraz dostawę, wymianę i uruch omienie wentylatorów spalin
  dla kotła OP -230/K1 w EC Wrocław.  23. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego

  Po dniu 30 czerwca 2018 r. miały miejsce następujące zdarzenia:

  W dniu 2 6 lipca 2018 r. KOGENERACHA S.A. przekazała do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane wyniki
  finansowe i operacyjne za = półrocze 2018 r. (Raport bieżący 36 /2018).


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  69
  24. Korekta danych porównawczych


  W celu doprowadzenia danych za = półrocze 2017 r. do porównywalności ujęto zobowiązanie dotyczące korekty cenowej
  oraz obniżenie amortyzacji wynikające z weryfikacji okresów żywotności urządzeń okołoprodukcyjnych ujęte w księgach
  we wrześniu 2017 r. ze sku tkiem od 1 stycznia 2017 r. a także zmieniono prezentację leasingu. Powyższe korekty netto
  spowodowały wzrost wyniku finansowego o kwotę 329 tys. zł.


  Wpływ poszczególnych elementów opisanych powyżej korekt na skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie
  finansowe za okres zakończony dnia 30 czerwca 2017 r. jest następujący:


  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej:
   zwiększenie rzeczowych aktywów trwałych: 5 866 tys. zł,
   Zwiększenie zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozos tałe: 5 460 tys. zł.
   wpływ na podatek odroczony: 77 tys. zł.


  Skrócone śródroczne jednost kowe sprawozdanie z całkowitych dochodów:
   zmniejszenie przychodów ze sprzedaży: 5 664 tys. zł,
   zmniejszenie kosztu własnego sprzedaży: 5 868 tys. zł
   zmniejszenie pozostałych kosztów operacyjnych: 203 tys. zł,
   wpływ na podatek dochodowy: 77 tys. zł.


  Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych:
   zmiana amortyzacji: 5 865 tys. zł,
   zmiana stanu zobowiązań: 5 460 tys. zł.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe i wybrane dane finansowe
  za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r.

  70
  Wrocław, 6 sierpnia 20 18 r.

  ...................................................
  Piotr Frąszczak
  Prezes Zarządu

  ...................................................
  Krzysztof Skóra
  Członek Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  1  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
  Z DZIAŁALNOŚCI
  GRUPY KAPITAŁOWEJ
  KOGENERACJA S.A.  I półrocze 201 8


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  2

  Spis treści

  I. Charakterystyka Grupy ................................ ................................ ................................ ................. 3
  1. Podstawa prawna ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 3
  2. Podstawowe informacje o Grupie ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 3
  3. Akcjonariusze Spółki Dominując ej ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 3
  4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej ................................ ................................ ................................ ....... 4
  5. Wynagrodzenia, nagrody lub korzyści osiągnięte przez osoby zarządz ające i nadzorujące Spółką ................................ .. 5
  6. Umowy między Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty ................................ ............................. 9
  7. Grupa Kapitałowa KOGEN ERACJA S.A. ................................ ................................ ................................ ............................ 10
  8. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .... 12
  II. Podstawowe dane produkcyjno -finansowe ................................ ................................ ............... 14
  1. Podstawowe produkty ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 14
  2. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej ................................ ................................ .............. 16
  3. Zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe ................................ ... 23
  4. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ..................... 23
  5. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .......................... 25
  6. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje ................................ ................................ ................................ ............... 25
  7. Wyniki finansowe wykazane w raporcie a publikowane prognozy wyników ................................ ................................ .. 26
  8. Ocena zarządzania zasobami finansowymi ................................ ................................ ................................ ..................... 27
  9. Zaci ągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczki ................................ ................................ .............................. 30
  10. Udzielone pożyczki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 30
  11. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Gr upy oraz Spółki ................................ ................................ ................. 31
  12. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową oraz Spółkę wyniki w kolejnych okresach ...... 32
  13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń ................................ ................................ ................................ .................. 33
  14. Informacje o postępowaniach sądowych ................................ ................................ ................................ ...................... 34
  15. Akcje Spółki oraz jednoste k powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ................................ ... 34
  16. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda ................................ ................................ ................................ ................... 34
  III. Notowania ................................ ................................ ................................ ............................... 35
  1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ................................ .................... 35
  2. Metodologia liczenia wskaźników ................................ ................................ ................................ ............................... 37
  IV. Oświadczenie Zarządu ................................ ................................ ................................ ............. 37
  1. Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ........................ 37
  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  3
  I. Charakterystyka Grupy


  1. Podstawa prawna

  Sprawozdanie Zarządu z działalności przygotowano zgodnie z § 9 0 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papier ów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
  członkowskim - Dz.U. 2018 poz. 757 („ Rozporządzenie ”).


  2. Podstawowe i nformacje o Grupie

  Hednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KOGENE RACHA S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”) jest Zespół Elektrociepłowni
  Wrocławskich KOGENERACHA S.A. (KOGENERACHA S.A., „Hednostka Dominująca”, „Spółka Dominująca”, „Spółka”), spółka
  akcyjna zarejestrowana w Polsce , notowana na Giełdzie Papierów Wartościowy ch w Warszawie . Siedziba Spółki Dominującej
  mieści się we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, a działalność Spółki, prowadzona jest w trzech zakładach produkcyjnych
  o łącznej mocy elektrycznej 36 5,7 MW i cieplnej 1 08 0,4 MWt, w edłu g posiadanych koncesji we W rocławiu (EC Wrocław
  i EC Zawidawie) oraz w Siechnicach k. Wrocławia (EC Czechnica).
  Elektrociepłownie te stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą
  wodę użytkową i parę technologiczną oraz źródła ener gii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu
  elektroenergetycznego. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się głównie w procesie skojarzonym,
  co zapewnia uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwarzania, tj. najbardziej efekt ywne wykorzystanie energii
  chemicznej paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.
  W skład Grupy wchodzi Elektrociepłownia Zielona Góra S.A., w której akcje zaczęto inwestować od 2001 roku, zajmująca się
  produkcją energii elektrycznej i ci epła oraz po połączeniu z Zielonogórsk ą Energetyk ą Ciepln ą Sp. z o.o. w 2009 roku również
  dystrybucją ciepła .

  Spółkami powiązanymi Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. nie podlegającymi konsolidacji są także: PGE Paliwa Sp. z o.o.
  (dostaw y węgla i biomasy do dnia 30 czerwca 2018 r. ) i PGE Energia Ciepła S.A. (handel energią elektryczną i prawami
  majątkowymi oraz tzw. techniczne i nietechniczne funkcje wsparcia świadczone na rzecz Hednostki Dominującej jak również
  spółki zależnej EC Zielona Góra S.A.).


  3. Ak cjonariusze Spółki Dominującej

  Poniżej przedstawiono wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
  5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A.

  Tabela: Wykaz akcjonariuszy posiadając ych bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
  liczby głosów na walnym zgromadzeniu KOGENERACH= S.A. na dzień przekazania raportu za = półrocze 2018 roku


  I nves tment I I I B.V. 4 807 132 32,26 - 4 807 132 32,26
  PGE Energi a Ci epła S.A. 3 845 041 25,81 - 3 845 041 25,81
  Avi va OFE BZ WBK 1 489 000 9,99 - 1 489 000 9,99
  OFE PZU "Złota Hes i eń" 1 160 000 7,79 - 1 160 000 7,79
  Aegon OFE 960 690 6,45 - 960 690 6,45
  liczba głosów na WZAna dzień przekazania raportu
  % kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na WZA na dzień przekazania raportu
  zmiana % w okresie 15.05.2018-07.08.2018
  liczba głosów na WZA w raporcie za= kwartał 2018 roku
  % kapitału zakładowegoi ogólnej liczby głosów na WZA w raporcie za= kwartał 2018 roku


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  4
  4. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej

  a. Skład Zarządu

  Do dnia 28 marca 2018 r. s kład Zarządu Spółki Dominującej przedstawiał się następująco:

  Wojciech Heydel - Prezes Zarządu,
  Marek Salmonowicz ; Członek Zarządu,
  Maciej Tomaszewski ; Członek Zarządu,
  Krzysztof Wrzesiński ; Członek Zarządu.

  W dniu 28 marca 2018 r. Rada Nad zorcza odwołała Pana Wojciecha :eydla ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej
  funkcji Prezesa Zarządu Spółki oraz wyznaczyła Pana Krzysztofa Wrzesińskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu.

  Do dnia 9 kwietnia 2018 r. w skład Zarządu Spółki Do minującej wchodzili:

  Krzysztof Wrzesiński ; Prezes Zarządu,
  Marek Salmonowicz ; Członek Zarządu,
  Maciej Tomaszewski ; Członek Zarządu.

  W dniu 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza odwołała ze składu Zarządu Panów: Krzysztofa Wrzesińskiego, Marka
  Salmo nowicza i Macieja Tomaszewskiego powołując jednocześnie w skład Zarządu Panów: Piotra Frąszczaka i Krzysztofa
  Skórę.
  Na dzień publikacji raportu skład Zarządu Spółki Dominującej przedstawiał się następująco:

  Piotr Frąszczak ; Prezes Zarządu,
  Krzysztof Skóra ; Członek Zarządu.


  b. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

  Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiał się następująco:


  W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezyg nacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACH= S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. ( Raport bieżący 2/2018 ).

  W dniu 9 kwietnia 2018 r. Pan Krzysztof Skóra złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady N adzorczej ze skutkiem
  na dzień 9 kwietnia 2018 r. ( Raport bieżący 14/2018 ).

  W dniu 23 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza
  Grodzkiego oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. P ana Macieja Hankiewicza oraz Pana Radosława Pobola
  (Raport bieżący 22, 23/2018 ).

  1. Jakub Frejlich – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
  3. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  4. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  5. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  6. Krzysztof Skóra – Członek Rady Nadzorczej
  7. Radosław Woszczyk – R;ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  5
  Skład Rady Nadzorczej na dzień 30 czerwca 2018 r. przedstawiał się następująco:

  W dniu 10 maja 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie d okonało zmiany Statutu Spółki, w tym zapisów w zakresie
  ustalania składu organów i wymogów, jakie musi spełniać kandydat do Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz zasad
  powoływania i odwoływania członków tych organów Spółki ( Raport bieżący 29/2018 ), a także uprawnień i zobowiązań osób
  zarządzających. Zmiany Statutu weszły w życie z dniem 21 czerwca 2018 r. ( Raport bieżący 35/2018 ).


  c. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

  W = półroczu 201 8 roku odbył y się trzy Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni a:
   W dniu 12 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwały w sprawie zasad kształtowania
  wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Spółki (Raport bieżący 18/2018),
   W dniu 23 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało zmian w Radzi e Nadzorczej; odwołało
  z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Grodzkiego oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. Pana
  Macieja Hankiewicza oraz Pana Radosława Pobola (Raport bieżący 22, 23/2018),
   W dniu 10 maja 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie podjęło uchwały w sprawie wdrożenia i stosowania
  zasad kształtowan ia wynagrodzeń członków Zarządu oraz w sprawie zmian Statutu Spółki (Raport bieżący 2 9/2018).

  d. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.

  W dniu 21 czerwca 201 8 r. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, którego przedmiotem były sprawy
  wynikające z zapisu art. 395 par. 2 Kodeksu spółek handlowych ( Raport bieżący 33 /201 8).

  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca 201 8 r. udzieliło absolutorium wszystkim członkom
  Zarządu i Rady Nadzorczej (Raport bieżący 33 /201 8).  5. Wynagrodzeni a, nagrody lub korzyści osiągnięte przez osoby zarządzające i nadzorujące Spółką


  Tabela: Wynagrodzenie (płaca całkowita wraz z dodatkowymi świadczeniami) osiągnięte p rzez osoby zarządzające
  i nadzorujące Spółką Dominującą


  1. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
  2. Jakub Frejlich – Przewodniczący Rady Nadzor czej
  3. Maciej Jankiewicz – Członek Rady Nadzorczej
  4. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  5. Radosław Pobol – Członek Rady Nadzorczej
  6. Radosław Woszczyk – R;ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej w tysiącach złotych Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za rząd - wyna grodzeni e w okres i e pełni eni a funkcj i 1 271 1 606
  Za rząd - wyna grodzeni e potencj a l ni e na l eżne 451 2 159
  Ra da Na dzorcza 77 38
  1 799 3 803


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  6
  A. Wynagrodzenie Zarządu


  Warunki i wysokość wynagrodzenia Zarządu zostały szczegółowo opisane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2017 r.

  Zgodnie z Uchwałą 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z d nia 10 maja 2018 roku z Członkiem Zarządu Spółki
  zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, z obowiązkiem świadczenia osobistego.
  Umowa zawierana jest w ramach prowadzonej przez Członka Zarządu działalności gospodarczej .

  Wynagrodzenie całkowite Członka Zarządu Spółki składa się z części stałej, stanowiącej wynagrodzenie miesięczne
  podstawowe oraz części zmiennej, stanowiącej wynagrodzenie uzupełniające za rok obrotowy Spółki.
  Wynagrodzenie stałe ustalane jest w przedzia le kwotowym mieszczącym się od 4 do 8 - krotności podstawy wymiaru, o której
  mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami
  z uwzględnieniem obowiązujących, szczegółowych przepisów prawa ks ztałtujących jej wysokość. Wynagrodzenie zmienne jest
  uzależnione od poziomu realizacji Celów Zarządczych i nie może przekroczyć 40 % wynagrodzenia stałego, otrzymanego w roku
  obrotowym Spółki, za który ma być przyznane wynagrodzenie zmienne.


  Tabela: War tość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu z a okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r. (w okresie pełnienia
  funkcji)

  Pan Wojciech :eydel po okresie pełnienia funkcji otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu umowy o zakazie konkurencji
  zawartej w okresie sprawowania funkcji w wysokości 220 tys. zł oraz odszkodowanie z tyt ułu rozwiązania umowy o pracę
  w wysokości 248 tys. zł.

  Pan Maciej Tomaszewski po okresie pełnienia funkcji otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu umowy o zakazie
  konkurencji zawartej w okresie sprawowani a funkcji w wysokości 40 tys. zł oraz odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy
  o pracę w wysokości 63 tys. zł.

  Pan Krzysztof Wrzesiński po okresie pełnienia funkcji otrzymał dodatkowo wynagrodzenie z tytułu umowy o zakazie
  konkurencji zawartej w okresie s prawowania funkcji w wysokości 64 tys. zł oraz odszkodowanie z tytułu rozwiązania umowy
  o pracę w wysokości 269 tys. zł.


  w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2018 r.
  Pens ja
  pods ta wowa
  Premia o cele
  za 2017 r.
  Pła ca
  ca łkowita
  Doda tkowe
  ś wia dczenia
  RAZEM
  dochody w 2018 r.
  Pi otr Frąs zcza k 09.04.2018-30.06.2018 88 - 88 - 88
  Krzys ztof Skóra 09.04.2018-30.06.2018 83 - 83 - 83
  Woj ci ech Heydel 01.01.2018-28.03.2018 164 108 272 17 289
  Ma rek Sa l monowi cz 01.01.2018-09.04.2018 103 106 209 3 212
  Ma ci ej Toma s zews ki 01.01.2018-09.04.2018 114 117 231 14 245
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 01.01.2018-09.04.2018 162 168 330 24 354
  714 499 1 213 58 1 271


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  7
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu z a okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. (w okresie pełnienia
  funkcji)

  B. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej


  Zgodnie z §4 Regulaminu Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrodzenie.
  Wynagrodzenie określa Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych
  w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie.

  Zgodnie z Uchwałą 3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 kwietnia 2018 roku członkom Rady Nadzorczej
  przyznano miesięczne wynagrodzenie, jako iloczyn podstawy wymiaru, o której mowa w ust awie z dnia 9 czerwca 2016 r.
  o zasadach ks ztałtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami z uwzględnieniem obowiązujących,
  szczegółowych przepisów prawa kształtujących jej wysokość oraz mnożnika 1.

  Do dnia 12 kwietnia zgodnie z Uchwałą 5/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dni a 21 września 2017 roku prawo
  do wynagrodzenia z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki mieli członkowie Rady Nadzorczej spełniający kryteria
  niezależności określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych
  w Warszawie S.A.

  Do dnia 21 września 2017 r. zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. regulowała uchwała
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 roku, na mocy której prawo do wynagrodzenia z tytułu
  członkostwa w Radzie Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACH= S.A. miał wyłącznie członek Rady
  Nadzorczej, którego kandydatura została zgłoszona przez akcjonariuszy mniejszościowych. Wynagrodzenie ustalano
  w wysokości 1,1 przeciętnego miesięcznego wy nagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzedniego
  kwartału opublikowanego przez Prezesa GUS.
  w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2017 r.
  Pens ja
  pods ta wowa
  Premia o cele
  za 2016 r.
  Pła ca
  ca łkowita
  Doda tkowe
  ś wia dczenia
  RAZEM
  dochody w 2017 r.
  Woj ci ech Heydel 01.01.2017-30.06.2017 330 207 537 33 570
  Ma rek Sa l monowi cz 01.01.2017-30.06.2017 166 102 268 5 273
  Ma ci ej Toma s zews ki 01.01.2017-30.06.2017 182 118 300 20 320
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 01.01.2017-30.06.2017 254 164 418 25 443
  932 591 1 523 83 1 606


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  8
  Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2018 r. (w okresie pełnienia funkcji)


  Tabela: Wynagrodzenie Rady Nadzorczej za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2017 r. (w okresie pełnienia funkcji)


  w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2018 r.
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za okres 6 mies ięcy
  za kończony
  30 czerwca 2018 r.
  Świa dczenia
  doda tkowe
  RAZEM
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za okres 6 mies ięcy
  za kończony
  30 czerwca 2018 r.
  Ra i mondo Eggi nk 01.01.2018-30.06.2018 24 3 27
  Ja kub Frej l i ch 01.01.2018-30.06.2018 8 1 9
  Ma ri us z Grodzki 01.01.2018-23.04.2018 2 - 2
  La urent Gui l l ermi n 01.01.2018-29.01.2018 - - -
  Ma ci ej Ja nki ewi cz 23.04.2018-30.06.2018 6 - 6
  Roma n Nowa k 01.01.2018-30.06.2018 8 - 8
  Ra dos ła w Pobol 23.04.2018-30.06.2018 6 1 7
  Krzys ztof Skóra 01.01.2018-09.04.2018 15 3 18
  Ra dos ła w Wos zczyk 01.01.2018-30.06.2018 - - -
  69 8 77 w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2017 r.
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za okres 6 mies ięcy
  za kończony
  30 czerwca 2017 r.
  Świa dczenia
  doda tkowe
  RAZEM
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za okres 6 mies ięcy
  za kończony
  30 czerwca 2017 r.
  Adri a na Ca rrez 01.01.2017-30.06.2017 - 3 3
  Ni col a s Debl a ye 01.01.2017-30.06.2017 - 3 3
  Thi erry Doucera i n 01.01.2017-30.06.2017 - - -
  Ra i mondo Eggi nk 01.01.2017-30.06.2017 30 - 30
  Ma ri us z Grodzki 01.01.2017-30.06.2017 - - -
  La urent Gui l l ermi n 01.01.2017-30.06.2017 - - -
  Roma n Nowa k 01.01.2017-30.06.2017 - 2 2
  30 8 38


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  9
  6. Umowy między Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty


  Tabela: Wynagrodzenie potencjalnie należne
  Pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu : Piotr em Frąszczak iem i Krzysztof em Skór ą powołanymi w dniu 9 kw ietnia 2018 r.
  zawarte zostały umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu pełnienia funkcji, przy czym zgodnie z uchwałą
  3/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 maja 2018 r. umowa ta może być zawarta jedynie w przypadku
  pełnienia fun kcji przez Członka Zarządu przez okres co najmniej 6 miesięcy, z zastrzeżeniem, że wysokość odszkodowania
  miesięcznego mieścić się będzie w przedziale 25% - 50% s tałego wynagrodzenia. Okres zakazu konkurencji nie może
  przekraczać 6 miesięcy po ustaniu pełn ienia funkcji przez Członka Zarządu.

  Wynagrodzenie potencjalnie należne wykazane w drugiej części tabeli dotyczy wynagrodzenia z tytułu premii o cele za rok
  2018 w okresie sprawowania funkcji w zarządzie Spółki przyznawane decyzją Rady Nadzorczej po zatwi erdzeniu sprawozdań
  za dany rok obrotowy.

  w tysiącach złotych
  Premia
  o cele
  za 2018 r.
  Świa dczenia
  z tyt. za ka zu
  konkurencji
  RAZEM
  Pi otr Frąs zcza k 35 105 140
  Krzys ztof Skóra 33 99 132
  ***
  Woj ci ech Heydel 54 - 54
  Ma rek Sa l monowi cz 34 - 34
  Ma ci ej Toma s zews ki 38 - 38
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 53 - 53
  247 204 451


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  10
  7. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.


  a. Jednostka dominująca najwyższego szczebla
  KOGENERACHA S.A. oraz jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. na dzień 30 czerwca 2018 roku były spółkami objętymi
  konsolidacją metod ą pełną przez PGE Energia Ciepła S.A. oraz Hednostkę Dominującą najwyższego szczebla PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. (PGE S.A.) z siedzibą w Warszawie.

  PGE S.A.
  Grupa Kapitałowa PGE (GK PGE) jest największym zintegrowanym pionowo producentem oraz wiod ącym dostawcą energii
  elektrycznej w Polsce. Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.) notowana
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w pięciu seg mentach:
   Energetyka Konwencjonalna, tj. wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach
  konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła. W segmencie Energetyka Konwencjonalna została ujęta
  działalność PGE Energia Cie pła S.A.,
   Energetyka Odnawialna, tj. wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach
  szczytowo -pompowych,
   Obrót, tj. obrót energią elektryczną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym
  i zag ranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami
  wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO 2, prawami
  majątkowymi i paliwami,
   Dystrybucja, tj. świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń
  elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć,
   Pozostała działalność, tj. świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej PGE, m. in. organizacja
  pozyskiwania finansowania, świadczenie usług informatycznych, księgowo -kadrowych i transportowych. To także
  działalność spółek zależnych powołanych do przygotowania i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej oraz
  inwestycje w start -up y.

  EDF S.A.
  Do dnia 13 listopada 2017 roku Hednostką Dominująca najwyższego szczebla była spółka EDF S.A. z siedzibą we Francji.
  EDF S.A. to firma zintegrowana, działającą w dziedzinach wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług
  energetyc znych. EDF jest światowym liderem energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym
  obejmującym elektrownie atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne.


  b. Struktura Grupy Kapitałowej

  Graficzną strukturę Grupy Kapitałowej oraz udział KOGENERACJI S.A. jako Hednostki Dominującej w kapitale własnym
  poszczególnych spółek zależnych ilustruje poniższy wykres .

  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  11
  Wykres: Struktura Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r.
  LEGENDA: Akcje w posiadaniu KOGENERACJI S .A.


  Spółki PGE Energia Ciepła S.A. i PGE Paliwa Sp. z o.o. są wykazywane jako jednostki powiązane, gdyż KOGENERACHA S.A.
  realizuje istotne transakcje z tymi podmiotami.


  c. Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym

  KOGENERACJA S.A. – Jednost ka Dominująca Grupy Kapitałowej na dzień 30 czerwca 201 8 r. objęła skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym 1 jednost kę zależn ą - EC Zielona Góra S.A. – konsolidacja pełna .

  d. Jednostki zależne

  Tabela: Udział w kapitale spółki zależnej i wartość nominalna a kcji w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
  e. Charakterystyka działalności jednostek zależnych


  EC „Zielona Góra ” S.A.

  EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii
  elektrycznej oraz wytwarzania i d ystrybucji ciepła.

  Do końca lipca 2004 r. produkcja ciepła i energii elektrycznej prowadzona była w procesie skojarzonego wytwarzania przy
  wykorzystaniu węgla jako paliwa produkcyjnego. Od sierpnia 2004 r., po uruchomieniu bloku gazowo -parowego (BGP),
  na stąpiło odwrócenie proporcji produkcji energii elektrycznej i ciepła i obecnie produkowana jest głównie energia
  elektryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł). Zainstalowana moc
  Jed
  nostki zależne

  - konsolidowane
  Jednostki powiązane

  - nie podlegające konsolidacji

  K O G E N E R A C J A S . A .
  ]o}v'?^XX 98,40
  % PGE Paliwa Sp. z o.o.
  W'v?P]]?s^XX Stan na 30 czerwca 2018 r. i 31 grudnia 2017 r.
  Liczba akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  akcji
  (zł)
  %
  kapitału
  EC Zi e l o n a Gó ra S.A. 13 853 150 554 126 25 545 277 13 631 925 98,40
  Kapitał
  zakładowy
  (zł)
  Liczba akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  akcji
  (zł)
  Ilość akcji pozostających
  w posiadaniu KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  12
  elektryczna wynosi 198 MW (b lok gazowo - parowy). Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,594 MW t w tym: 135,00 MW t
  (blok gazowo - parowy), 167,00 MW t (kotłownia gazowo – olejowa), 1,594 MW t (lokalne kotłownie gazowe).

  Spółka stanowi podstawowe źródło dostaw ciepła i ogrzewanej wody u żytkowej dla miasta Zielona Góra, a od 1 kwietnia
  2009 r. jest również dystrybutorem ciepła.

  f. Pozostałe j ednostki powiązane

  KOGENERACHA S.A. nie posiadała na dzień 30 czerwca 201 8 r. udziałów w pozostałych jednostkach powiązanych .

  g. Charakterystyka działal ności pozostałych jednostek powiązanych

  PGE Paliwa Sp. z o.o.

  Przedmiotem działalności spółki są zakupy i dostawy paliw (węgiel i biomasa) dla wszystkich oddziałów PGE Energia Ciepła S.A.
  oraz jej spółek zależnych, a także dostawy sorbentów do instalacji odsiarczania spalin oraz mazutu i olei lekkich. Spółka
  prowadzi także sprzedaż węgla do klientów zewnętrznych. W ofercie są także usługi logistyczne kontraktowane
  z największymi firmami logistycznymi w kraju.

  PGE Energia Ciepła S.A.

  PGE Energia Ciepła S.A. jest producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, czyli w kogeneracji, zaopatrując w ciepło
  miasta: Kraków, Gdańsk i Gdynię (Oddziały PGE Energia Ciepła). PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem systemowej
  elektrowni węglowej w Rybnik u (Oddział PGE Energia Ciepła) oraz spółek zależnych pos iadających sieci ciepłownicze
  w Toruniu i Zielonej Górze: elektrociepłowni PGE Toruń oraz El ektrociepłowni EC Zielona Góra S.A. (bezpośrednio zależnej
  od KOGENERACJI S.A.) oraz spółek zależnych usługo wych: PGE Paliwa – realizującej zakup i dostawę paliw produkcyjnych
  i PGE Ekoserwis, świadczącej usługi zagospodarowania ubocznych produktów spalan ia i inne kompleksowe usługi
  (w obszarach nawęglania, odpopielania, zarządzania składowiska mi) na rzecz elekt rociepłowni i elektrowni. Ponadto PGE
  Energia Ciepła prowadzi obrót energią elektryczną wytworzoną w zakładach należących do PGE Energia Ciepła. PGE Energia
  Ciepła sprzedaje także usługi inżynieryjne oraz energię elektryczną dla klientów biznesowych.


  h. Zmi any w strukturze Grupy Kapitałowej

  W = półroczu 201 8 r. nie nastąpiły zmiany w składzie Grupy Kapitałowej .

  i. Inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej

  W = półroczu 2018 r. Hednostka Dominująca nie dokonała żadnych inwestycj i kapitałow ych.

  j. Pozostałe lokaty kapitałowe

  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. Spółka nie posiada ła innych lokat kapitałowych.


  8. Zatrudnienie

  Na dzień 30 czerwca 2018 r. w Hednostce Dominującej pracowało 34 6 osób, w tym 5 1 kobiet i 295 mężczyzn .
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. w Spółce pracowało 356 osób, w tym 53 kobiety i 303 mężczyzn.

  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  13
  Tabela: Liczba zatrudnionych w KOGENERACJI S.A. wg stanu na 30 czerwca 2018 r. oraz wg stanu na 31 grudnia w latach
  200 9-2017

  Tabela: Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej wg stanu na 30 czerwca 2018 r. oraz wg stanu na 31 grudnia w latach
  200 9-2017

  Spadek zatrudnienia w Grupie Kapitałowej był efektem procesu restrukturyzacji w Jednostce Do minującej oraz w EC Zielona
  Góra S.A. (utworzenie C entrum Usług Wspólnych dla ówczesnej Grupy EDF w Polsce w Krakowie i przeniesienie pracowników
  w trybie art. 231 Kodeksu Pracy ), a także wynika ł ze zmian w strukturze Grup y Kapitałowej (m.in. sprzedaż PPO Siechnice Sp. z o.o.
  w maju 2012 r. , sprzedaż spółki Renevis w czerwcu 2014 r. ; obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o. ). 300
  350
  400
  450
  500
  550
  600
  650
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 czerwiec2018
  650
  598
  559
  536
  463
  366 361 347 356 346
  Liczba pracowników
  Rok 300
  500
  700
  900
  1 100
  1 300
  1 500
  1 700
  1 900
  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 czerwiec2018
  1 406
  1 245
  1 151
  877 842
  537 518 491 485 480
  Liczba pracowników
  Rok


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  14
  II. Podstawowe dane produkcyjno -finansowe


  1. Podstawowe produkty


  a. Podstawowe produkty - KOGENERACJA S.A.

  Podstawowymi produktami Spółki są: cie pło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia ener gii, tzw. certyfikaty
  zielone, czerwone i żółte .

  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wolumen sprzedaży ciepła i energii elektrycznej w = półroczu 2018 i 2017 roku  Sprzedaż ciepła w = półroczu 2018 roku wyniosła 5 358 TJ, tj. o 5 % mniej aniżeli w analogicznym okresie roku ubiegłego.
  Spadek sprzedaży ciepła jest efektem wyższych średnich temperatur w wybranych miesiącach = półrocza 2018 r. częściowo
  skompensowany wzrostem nowych przyłączeń odbiorców ciepła .

  Sprzedaż ener gii elektrycznej w = półroczu 201 8 roku ukształtowała się na poziomie 579 427 MWh i była niższa
  w porównaniu z rokiem 201 7 o 39 431 MWh, tj. o 6 % w wyniku niższej sprzedaży ciepła .

  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 7 444 TJ (w tym 5 358 TH przypada na ciepło) i była ni ższa
  od sprzedaży okresu analogicznego o 5%.


  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w = półroczu 2018 i w 2017 roku


  Ci epło TJ 5 358 5 611 (253)
  Energi a el ektryczna MWh 579 427 618 858 (39 431)
  Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 7 444 7 839 (395)
  J.m.
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  Zmiana
  (ilość) Zmiana
  (wartość)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Ci epło 206 793 64 215 108 64 (8 315)
  Energi a el ektryczna 103 226 32 104 837 31 (1 611)
  Us ługi s ys temowe-
  e n e rgi a e l e ktryczn a 178 0 175 0 3
  Certyfi ka ty 8 517 3 12 499 4 (3 982)
  Pozos ta łe 2 995 1 2 441 1 554
  Przychody ze sprzedaży produktów 321 709 100 335 060 100 (13 351)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r. (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r. (po przeglądzie)
  (dane przekształcone)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  15
  b. Podstawowe produkty EC Zielona Góra S.A.

  Podstawowymi produktam i spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty
  żółte. EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem, podobnie jak KOGENERACHA S.A., prowadzącym działalność gospodarczą
  w zakresie wytwarzania energii elektry cznej i ciepła, ale w odmiennych proporcjach produkcji, tj. z przewagą produkcji
  energii elektrycznej. EC Zielona Góra S.A. wytwarza głównie energię w oparciu o gaz ziemny w bloku gazowo -parowym.

  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wolumen sprzedaży produktów w = półroczu 2018 i 2017 roku


  W = półroczu 2018 r. sprzedaż ciepła osiągnęła poziom 736 TH i była niższa w porównaniu do analogicznego okresu roku
  ubiegłego o 16 TH (tj. o 2%). Niższa sprzedaż ciepła wynikała przede wszystkim z niższego zapotrzebowanie na ciepło
  zgłasza nego przez odbiorców, głównie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe w analizowanym okresie (wyższe średnie
  temperatury w wybranych miesiącach w = półroczu).

  W = półroczu 2018 r. sprzedaż energii elektrycznej ukształtowała się na poziomie 675 265 MWh i była niższa w porównaniu
  z analogicznym okresem roku ubiegłego o 23 739 MWh (tj. o 3%). Spadek sprzedaży energii elektrycznej był efektem
  niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz handlowych a także wystąpiły ograniczenia sieciowe na skutek awarii lini i
  przesyłowych.

  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 3 167 TH i była niższa w porównaniu do = półrocza 2017 r.
  o 101 TJ, tj. o 3%.

  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w = półroczu 2018 i w 2017 roku


  Pozostał e przychod y ze sprzedaży produktów to głównie szacowan a dopłat a gazow a należn a z tytułu art. 46 ust. 5 ustawy
  o KDT. Na dzień 30 czerwca 2018 r. szacuje się, że dopłata gazowa ze względu na istotny wzrost prognoz cenowych dla
  energii elektryc znej nie będzie należna, dlatego została ujęta w księgach w wartości zerowej.


  Ci epło TJ 736 752 (16)
  Energi a el ektryczna MWh 675 265 699 004 (23 739)
  -blok gazowo-parowy MWh 635 320 652 499 (17 179)
  -odsprzedaż MWh 39 945 46 505 (6 560)
  Sprzedaż globalna
  w jednostkach TJ 3 167 3 268 (101)
  J.m.
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  Zmiana
  (ilość) Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Ci epło 49 999 26 50 669 23 (670)
  Energi a el ektryczna 108 233 57 106 088 48 2 145
  Certyfi ka ty 32 412 16 42 818 19 (10 406)
  Pozos ta łe 701 1 20 807 10 (20 106)
  Przychody ze sprzedaży produktów 191 345 100 220 382 100 (29 037)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r. (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r. (po przeglądzie)
  (dane przekształcone) Zmiana
  (wartość)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  16
  2. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej

  a. Elementy skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów

  W = półroczu 201 8 roku Grupa Kapitałowa odnotowa ła spadek skonsolidowa nego wyniku finansowego netto o 70 972 tys. zł
  (16 899 tys. zł w = półroczu 201 8 roku i 87 871 tys. zł w = półroczu 2017 roku ), tj. o 81%, przy czym największy wpływ na tę
  zmianę miał spadek wyniku netto odnotowany przez spółkę zależ ną EC Zie lona Góra S.A.

  W analizowanym okresie najistotniejszy wpływ na wynik finansowy netto Grupy miał głównie spad ek szacowanych
  przychodów z tytułu rekompensat KDT, które w = półroczu 2018 r. były ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł w porównaniu
  do warto ści ujemnej w = półroczu 2017 r. w kwocie 29 313 tys. zł. Zmiana szacunków jest efektem istotnego wzrostu
  prognozowanych ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych latach.

  Tabela: Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej KOGENER ACJA S.A. w = półroczu 2018 r. i 2017 r.

  b. Omówienie wpływu wyniku KOGENERACJI S.A. na wynik Grupy

  W = półroczu 20 18 roku Spółka Dominująca osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 75 867 tys. zł, niższy
  o 16 134 tys. zł w stosunku do = półrocza 2017 roku. Podstawow e wielkości ekonomiczno -finansowe Spółki przedstawiono
  i omówiono w poniższych tabelach.

  Elementy sprawozdania z całkowitych dochodów KOGENERACJ A S.A.

  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Podstawowe dane finansowe w = półroczu 2018 r. i 2017 r.
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 519 995 563 475 (43 480)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (415 333) (424 158) 8 825
  Kos zty z tyt. rekompens a t KDT (83 672) (29 313) (54 359)
  Zys k brutto ze s przeda ży 20 990 110 004 (89 014)
  Kos zty s przeda ży (856) (1 655) 799
  Kos zty za rządu (3 336) (3 700) 364
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 2 798 3 817 (1 019)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 19 596 108 466 (88 870)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej 1 924 271 1 653
  Poda tek dochodowy (4 621) (20 866) 16 245
  Wyni k fi na ns owy netto 16 899 87 871 (70 972)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  (dane przeks ztałcone)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Zmiana
  (wartość) w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 322 007 335 510 (13 503)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (258 453) (263 881) 5 428
  Zys k brutto ze s przeda ży 63 554 71 629 (8 075)
  Kos zty s przeda ży (589) (1 022) 433
  Kos zty za rządu (1 724) (2 378) 654
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 1 105 1 754 (649)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 62 346 69 983 (7 637)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej 25 981 35 562 (9 581)
  Poda tek dochodowy (12 460) (13 544) 1 084
  Wyni k fi na ns owy netto 75 867 92 001 (16 134)
  Zmiana
  (wartość)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie) (dane przeks ztałcone)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  17
  Przychody ze sprzedaży KOGENE RACJA S.A.

  Tabela: Przychody Spółki w = półroczu 2018 r. i 2017 r.
  W = półroczu 20 18 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w kwocie 32 2 007 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży
  produktów w wysokości 321 709 tys. zł oraz ze sprzedaży t owarów i materiałów w kwocie 298 tys. zł. W = półroczu 20 17 roku
  przychody kształtowały się na poziomie 335 510 tys. zł, w tym przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 335 060 tys. zł
  oraz ze sprzedaży towarów i materiałów w kwocie 4 50 tys. zł

  Niższe przychody ze sprzed aży produktów o 4% (o 13 351 tys. zł) osiągnięte w analizowanym okresie I półrocza 201 8 roku
  to efekt głównie :
  ▪ niższych przychodów ze sprzedaży ciepła o 8 315 tys. zł,
  ▪ niższ ych przychod ów ze sprzedaży energii elektrycznej o 1 608 tys. zł,
  ▪ niższych przych odów z certyfikatów majątkowych o 3 982 tys. zł,
  ▪ wy ższ ych pozostał ych przychod ów o 554 tys. zł.


  Niższe przychody ze sprzedaży ciepła w = półroczu 201 8 r. to głównie efekt wolumenowy. Wolumen sprzedaży ciepła
  w analizowanym okresie spadł w porównaniu do I półrocza 201 7 r. o 5%.

  Łączna w artość przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej spadła w relacji do = półrocza 201 7 roku o 1 608 tys. zł
  na skutek niższ ego wolumen u sprzedaży o ok. 6% przy wyższych ce nach energii elektrycznej o ok. 5%.

  W = półroczu 201 8 roku Spółka uzyskała niższe przychody z tytułu certyf ikatów na energię produkowaną w skojarzeniu
  (certyfikaty czerwone) oraz pochodzącą ze źródeł odnawialnych ze współspalani a biomasy (c ertyfikaty zielone) (8 517 tys. zł
  w = półroczu 201 8 roku; 12 49 9 tys. zł w = półroczu 201 7 roku). Produkcja energii elektrycznej w wyniku współspalania
  biomasy spadła o ponad 50 % w analizowanym okresie I półrocza 201 8 roku w stosunku do = półrocza 20 17 roku : produkcja
  energii „zielonej ” w I półroczu 201 8 roku to 16 06 4 MWh , a w = półroczu 2017 roku to 33 316 MWh . Przychody ze sprzedaży
  zielonych certyfikatów były niższe o 2 698 tys. zł .

  W wyniku ni ższ ej produkcj i w skojarzeniu w = półroczu 201 8 r. oraz ze względu na niższą cenę rynkową spadły również
  przychody z certy fikatów czerwonych o 1 022 tys. zł. Przychod y ze sprzedaży żółtych certyfikatów były niższe o 258 tys. zł
  a ze sprzedaży białych certyfikatów o 263 tys. zł.

  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów w = półroczu 201 8 roku wyniosły 298 tys. zł i były na niższym poziomie o 152 tys. zł
  w porównaniu do = półrocza 201 7 r.

  Koszty stałe i koszty zmienne KOGENERACJA S.A.

  W = półroczu 201 8 roku koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów ukształtowały się na poziomie niższym
  o 7 782 tys. zł, tj. o 5 % w relacji do = półrocza 20 17 roku i wyniosły 141 226 tys. zł. W = półroczu 20 17 roku koszty te osiągnęły
  poziom 149 008 tys. zł. w tysiącach złotych
  Przychody ze sprzedaży 322 007 335 510 (13 503)
  Przychody ze s przeda ży produktów 321 709 335 060 (13 351)
  w tym: certyfikaty 8 517 12 499 (3 982)
  w tym: usługi systemowe 178 175 3
  Przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 298 450 (152)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie) (dane przeks ztałcone)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Zmiana
  (wartość)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  18
  Niższy poziom kosztów zmiennych to konsekwencja niższych kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 oraz niższych
  pozostałych kosztó w zmiennych przy wyższych kosztach paliwowych.

  Wyższe koszt y paliwow e o 2 320 tys. zł spowodowan e były następującymi czynnikami :
   wy ższ e koszty zużycia węgla o ok. 9% (o 8 546 tys. zł), przy wy ższ ym wolumen ie zużycia węgla o 2,5 % oraz wyższej cenie
  węgla o ok.8%,
   niższymi kosztami zużycia biomasy ze względu na niższy wolumen produkcji energii zielonej (o 5 831 tys. zł),
   niższymi pozostałymi kosztami paliwowymi o 395 tys. zł.

  Cena węgla energetycznego w zużyciu wraz z kosztami transportu w = półroczu 201 8 r. wyniosła: 11, 79 zł/GH; cena biomasy
  w zużyciu wraz z kosztami transportu: 24,18 zł/GH , natomiast cena węgla energetycznego w zużyciu wraz z kosztami
  transportu w = półroczu 201 7 r. wyniosła : 10,94 zł/GH; cena biomasy w zużyciu wraz z kosztami transportu: 22,93 zł/GH.

  Spadek kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 o 8 320 tys. zł w = półroczu 2018 r. to efekt niższych średnich cen zakupu
  CO 2 (o ok. 32%) oraz niższego deficytu CO 2 ze względu na wyższ y szacowan y do otrzymania limit darmowych uprawnień CO 2
  przyznawany jednostkom wytwórczym (szacowany roczny limit w 201 8 r.: 477 859 Mg, w 201 7 r.: 304 997 Mg) .

  Spadek poziom u pozostałych kosztów zmiennych o 1 782 tys. zł w porównaniu do I półrocza 201 7 roku to efekt głównie
  niższych kosztów ochrony środowiska oraz niższych kosztów zakupu energii na rynku bilansującym (o 1 059 tys. zł) oraz
  niższych koszt ów umorz enia certyfikatów o 623 tys. zł.

  Tabela: Koszty stałe i zmienne Spółki w = półroczu 2018 i 2017 r.


  Koszty stałe w = półroczu 201 8 roku wyniosły 119 405 tys. zł i były niższe o 1 230 tys. zł w porównaniu do = półrocza 201 7 r.
  Koszty stałe w = półroczu 201 7 r. wyniosły 118 175 tys. zł. Na zmianę poziomu kosztów stałych w = półroczu 201 8 r. miały
  wpły w głó wnie niższe koszty usług o 804 tys. zł i pozostałych kosztów stałyc h o 108 tys. zł a także wy ższe koszty pracy
  o 966 tys. zł , wyższe koszty remontów o 608 tys. zł i wyższe koszty amortyzacji o 56 8 tys. zł.

  Wzrost kosztów amortyzacji urządzeń wytwórczych o kwotę 568 tys. zł był głównie efektem przyjęcia nowych środków
  trw ałych. Zmian a okresów żywotności środków trwałych okołoprodukcyjnych od września 2017 roku została uwzględniona
  w danych półrocznych 2017 r. celem doprowadzenia danych do porównywalności.
  Wzrost kosztów remontów o 608 tys. zł to efekt zwięk szonego zakresu prac remontowych w = półroczu 201 8 roku
  w odniesieniu do I półrocz a 201 7 r.

  w tysiącach złotych
  Koszty zmienne (141 226) (149 008) - - - - (141 226) (149 008)
  kos zty pa liwowe (120 346) (118 026) - - - - (120 346) (118 026)
  upra wnienia CO 2 (14 017) (22 337) - - - - (14 017) (22 337)
  pozos ta łe kos zty zmienne (6 863) (8 645) - - - - (6 863) (8 645)
  Koszty stałe (117 092) (114 775) (1 724) (2 378) (589) (1 022) (119 405) (118 175)
  kos zty pra cy (22 450) (20 630) (1 176) (2 038) (456) (448) (24 082) (23 116)
  remonty (8 341) (7 733) - - - - (8 341) (7 733)
  a mortyza cja (51 313) (50 752) (43) (36) - - (51 356) (50 788)
  us ługi (25 704) (26 679) (196) (25) - - (25 900) (26 704)
  pozos ta łe kos zty s ta łe (9 284) (8 981) (309) (279) (133) (574) (9 726) (9 834)
  Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów (135) (98) - - - - (135) (98)
  Koszty razem (258 453) (263 881) (1 724) (2 378) (589) (1 022) (260 766) (267 281)
  Koszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)(dane przekształc one)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)(dane przekształc one)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)(dane przekształc one)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)(dane przekształc one)
  Razem


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  19
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej KOGENERACJA S.A.

  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej w = półroczu 201 8 roku był niższy o 649 tys. zł. Pozostałe przychod y operacyjne
  spadły o 1 215 tys. zł , natomiast pozostał e koszt y operacyjn e spadły o 566 tys. zł.

  Pozostałe przychody operacyjne spadły o 1 215 tys. zł głównie w wyniku odwrócenia w = półroczu 2017 roku odpisu na utratę
  wartości na kwotę 741 tys. zł jako efekt rozwiązania odpisu aktualiz ującego po otrzymaniu należności spornej .

  Pozostałe koszty operacyjne wyniosły w = półroczu 201 8 r. 1 144 tys. zł , a w = półroczu 2017 r. 1 710 tys. zł . Spadek o 566 tys. zł
  dotyczył utworzenia odpisu aktualizującego na należną karę umowną w = półroczu 2017 roku .


  Wynik na działalności finansowej KOGENERACJA S.A.

  Wynik na działalności finansowej w = półroczu 201 8 r. ukształtował się na ni ższym poziomie w porównaniu do = półrocz a
  201 7 r. o 9 581 tys. zł . Jest to efekt niższej o 10 131 tys. zł dywidendy otrzyman ej od spółki zależnej EC Zielona Góra S.A.
  W I półroczu 201 8 r. Jednostk a Dominując a ujęła dywidendę z podziału zysku za rok 201 7 w przychodach finansowych
  w kwocie 25 083 tys. zł. W = półroczu 201 7 r. była to kwota 35 214 tys. zł .

  Koszty finansowe były niższe o 469 tys. zł i wynosiły 741 tys. zł w = półroczu 201 8 roku i 1 210 tys. zł w = półroczu 201 7 roku
  i dotyczyły odsetek od kredytu z WFOŚ iGW na budowę instalacji odsiarczania oraz odsetek w ramach systemu cash -pool .


  Wynik finansowy netto KOGENERACJA S.A.

  Spółka w = półroczu 201 8 roku osiągnęła wynik finansowy netto w kwocie 75 867 tys. zł, niższy o 16 134 tys. zł aniżeli
  w I półroczu 20 17 roku. W = półroczu 201 7 r. wynik netto ukształtował się na poziomie 92 001 tys. zł .

  Spadek wyniku finansowego netto Hednostki Dominującej to efekt częściowo niższej dywidendy od spółki zależnej EC Zielona
  Góra S.A. o 10 131 tys. zł oraz n iższ ego wynik u na sprzedaży o 8 075 tys. zł, tj. o 11 % (w tym głównie niższe przychod y
  ze sprzedaży ciepła i wzrost kosztów węgla ).


  Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE

  Tabela: Podstawowe wskaźniki Spółki w = półroczu 2018 r. i 2017 r.


  Wskaźniki rentowności osiągnięte przez Spółkę w = półroczu 201 8 roku były niższe w relacji do = półrocza 20 17 roku : ROA
  o 17% i ROE o 20 %, co jest konsekwencją przede wszystkim spadku wyniku finansowego netto Spółki w I półroczu 201 8 r.
  (spadek o 18 %) przy spadku wartości aktywów o 1,2% i wzroście kapitałów własnyc h o 3,3 %. W przypadku wskaźnika ROCE ,
  jego spadek spowo dował spadek wyniku na działalności operacyjnej o 12% przy jednoczesnym wzroście kapitału
  zaangażowanego o 5,7 %.

  Metodologia liczenia wskaźników jak w pkt. III 2 niniejszego sprawozdania. w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 4,35 5,21 (17)
  Rentownoś ć ka pi ta łów wła s nych (ROE) 5,38 6,73 (20)
  Zwrot z ka pi ta łu za a na ga żowa nego (ROCE) 4,31 5,09 (15)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Zmiana
  (%)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie) (dane przeks ztałcone)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  20
  c. Omówienie wpływu wyniku EC Zielona Góra S.A. na wynik Grupy

  W = pó łroczu 20 18 roku spółka zależna osiągnęła ujemny wynik finansowy netto w wysokości 35 116 tys. zł, niższy
  o 65 005 tys. zł w stosunku do analizowanego okresu roku poprzedniego. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe
  spółki zale żnej przedstawiono i omów iono w tabelach poniżej.

  Elementy sprawozdania z całkowitych dochodów - EC Zielona Góra S.A.

  Dane finansowe spółki zależnej na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą
  o rachunkowości.

  Tabela: Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe EC Zielona Góra w = półroczu 2018 r. i 2017 r.
  Przychody ze sprzedaży - EC Zielona Góra S.A.

  Tabela: Przychody EC Zielona Góra S.A. w = półroczu 2018 r. i 2017 r.  Przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w = półroczu 2018 r. były niższe o 29 037 tys. zł w porównaniu
  do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na spadek przychodów ze sprzedaży produktów miały wpływ przede wszystkim:
   niższe przychody z dopłaty gazowej o 20 048 tys. zł,
   niższe przychody z certyfikatów o 10 406 tys. zł,
   niższe przychody ze sp rzedaży ciepła o 670 tys. zł,
   niższe pozostałe przychody o 661 tys. zł,
   wyższe przychody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o 2 748 tys. zł. w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 197 988 227 966 (29 978)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (158 807) (162 082) 3 275
  Kos zty z tytułu rekompens a t KDT (83 672) (29 313) (54 359)
  Zys k brutto na s przeda ży (44 491) 36 571 (81 062)
  Kos zty s przeda ży (266) (633) 367
  Kos zty za rządu (1 612) (1 386) (226)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 2 033 2 456 (423)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) (44 336) 37 008 (81 344)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej 1 025 (78) 1 103
  Poda tek dochodowy 8 195 (7 041) 15 236
  Wyni k fi na ns owy netto (35 116) 29 889 (65 005)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  (dane przeks ztałcone)
  Zmiana
  (wartość) w tysiącach złotych
  Przychody ze sprzedaży 197 988 227 966 (29 978)
  Przychody ze s przeda ży produktów 191 345 220 382 (29 037)
  w tym: certyfikaty 32 412 42 818 (10 406)
  Przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 6 643 7 584 (941)
  Koszty z tytułu rekompensat KDT (83 672) (29 313) (54 359)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  (dane przeks ztałcone)
  Zmiana
  (wartość)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  21
  Przychody z tytułu dopłaty gazowej spadły w = półroczu 2018 r. w stosunku do = półrocza 2017 r. o 20 048 tys. zł. W efekcie
  przeliczenia programu KDT na dzień 30 czerwca 2018 r. z godnie z obecnymi prognozami cen energii elektrycznej na rynku
  konkurencyjnym dopłata gazowa nie będzie Spółce nal eżna, dlatego została ujęta w = półroczu 2018 r. w wartości zerowej.
  W I półroczu 2018 r. spółka osiągnęła przychody z certyfikatów w wysokości 32 412 tys. zł i były one niższe od osiągniętych
  w analogicznym okresie roku ubiegłego o 10 406 tys. zł. Niższe przychody z certyfikatów to efekt dwóch czynników:
   brak u sprzedaży białyc h certyfikatów w = półroczu 2018 r. (w = półroczu 2017 r. był to przychód 5 357 tys. zł) ,
   niższych przychodów z wytworzenia żółtych certyfikatów o 5 892 tys. zł, na co wpływ miały niższe ceny rynkowe
  (o 14%) oraz niższy wolumen wytworzonych certyfikatów ( o 2%).

  W = półroczu 2018 r. przychody ze sprzedaży ciepła kształtowały się na poziomie niższym o 1%, w relac ji do = półrocza 2017 r.
  Spadek wynikał z niższego wolumenu sprzedawanego ciepła (spadek o 2%).
  W = półroczu 2018 r. nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej. Spowodowane to było głównie
  uzyskaniem wyższych cen sprzedaży energii przy niższym wolumenie sprzedaży.

  Niższe pozostałe przychody w = półroczu 2018 r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 661 tys. zł są głó wnie
  wynikiem braku przychodów z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy dotyczącej kompleksowej sprzedaży ciepła (549 tys. zł).

  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów ukształtowały się na niższym poziomie w stosunku do = półrocza 2017 r.
  o 941 tys. zł. W = półroczu 2018 r. w czasie p lanowanego postoju BGP w maju 2018 r. sprzedano niższy wolumen energii
  elektrycznej zakupionej na rynku celem odsprzedaży aniżeli w czasie p lanowanego postoju BGP w maju 2017 r.

  Koszty z tytułu rekompensat KDT w pierws zym półroczu 2018 r. wyniosły 83 672 tys. zł wobec 29 313 tys. zł w I półroczu
  2017 r. Wzrost kosztów z tytułu rekompensat KDT to efekt zmian y prognoz ścieżek cenowych energii elektrycznej dla lat
  2018 -2024 o 18% na dzień 30 czerw ca 2018 r . Zgodnie z zasad ami księgowymi zmiana szacunku została rozpoz nana
  w wynikach spółki w bieżącym okresie sprawozdawczym. Szczegółowe informacje dotyczące rekompensat z tytułu KDT
  przedstawiono w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym KOGENERACJI S.A. za okres od 1 st ycznia do 30
  czerwca 2018 r., pkt B. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe V Wybrane dane objaśniające, nota 9
  Transakcje o charakterze niestandardowym (…) .


  Koszty stałe i koszty zmienne - EC Zielona Góra S.A.

  Tabela: Koszty stałe i zmienne EC Zielona Góra S.A. w = półroczu 2018 r. i 2017 r.
  w tysiącach złotych
  Koszty zmienne (103 513) (108 788) - - - - (103 513) (108 788)
  kos zty pa liwowe (94 151) (96 633) - - - - (94 151) (96 633)
  upra wnienia CO 2 (5 626) (7 607) - - - - (5 626) (7 607)
  pozos ta łe kos zty zmienne (3 736) (4 548) - - - - (3 736) (4 548)
  Koszty stałe (46 300) (45 465) (1 612) (1 386) (266) (633) (48 178) (47 484)
  kos zty pra cy (8 918) (8 069) (1 360) (744) - - (10 278) (8 813)
  remonty (5 998) (5 624) - - - - (5 998) (5 624)
  a mortyza cja (20 045) (19 666) - - (7) (7) (20 052) (19 673)
  us ługi (7 299) (8 489) (235) (505) (1) (7) (7 535) (9 001)
  pozos ta łe kos zty s ta łe (4 040) (3 617) (17) (137) (258) (619) (4 315) (4 373)
  Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów (8 994) (7 829) - - - - (8 994) (7 829)
  Koszty razem (158 807) (162 082) (1 612) (1 386) (266) (633) (160 685) (164 101)
  Razem
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)
  Koszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2018 r. (po przeglądzie)
  od 1 stycznia
  do 30 czerwca
  2017 r. (po przeglądzie)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  22
  W = półroczu 2018 r. koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły 103 513 tys. zł i były niższe
  o 5 275 tys. zł w stosunku do = półrocza 2017 r. Spadek kosztów zmiennych wynika głównie z:
   niższych koszt ów paliwow ych - niższego zużycia gazu w efekcie niższej produkcji energii elektrycznej i ciepła, przy
  jednocześnie niższej średniej cenie zużycia gazu,
   niższych kosztów zakupu uprawnie ń CO 2 – niższego deficytu uprawnień w efekcie niższej prod ukcji energii elektrycznej
  i ciepła, przy jednocześnie niższej średniej cenie zakupu CO 2,
   niższych pozostał ych kosz ów zmienn ych – niższych opłat związanych ze sprzedażą energii elektrycznej i certyfikatów
  na rynku oraz niższymi kosztami umorzenia certyfika tów.

  W = półroczu 2018 r. koszty stałe wyniosły 48 178 tys. zł i były wyższe o 694 tys. zł w st osunku do = półrocza 2017 r., w wyniku:
   wyższych kosztów pracy o 1 465 tys. zł ze względu na koszt y związan e ze zmianami we władzach Spółki oraz zmianą
  schematu organizacyjnego,
   wyższych kosztów remontów 374 tys. zł jako efekt innego harmonogramu przeprowadzanych prac na urządzeniach
  produkcyjnych oraz sieciach cieplnych,
   wyższ ych kosztów amortyzacji o 379 tys. zł jako efek t przyjęcia nowych środków trwałych i mo dernizacji istniejących
  środków trwałych (sieci ciepłownicze, węzły oraz agregat prądotwórczy),
   niższych kosztów usług o 1 467 tys. zł – głównie umów SLA, pozostałych opłat ora z pomiarów i usług diagnostycznych,
   niższych pozostałych kosztów stałych o 57 tys. zł.

  Wartość sprzedanych towarów i materiałów w analizowanym okresie wzrosła w stosu nku do = półrocza 2017 r. o 1 165 tys. zł
  w związku ze sprzedażą uprzednio zakupionej energii elektrycznej celem odsprzedaży , jako efekt ceny przy niższ ym
  wolumenie zak upionej energii (w I półroczu 201 8 r.: 8 994 tys. zł; w = półrocz u 201 7 r.: 7 829 tys. zł ).

  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej - EC Zielona Góra S.A.
  W = półroczu 2018 r. wynik na pozostałej działalności operacyjne j kształtował się na poziomie 2 033 tys. zł i był niższy w porównaniu
  do = półrocza 2017 r. o 423 tys. zł, ze względu na otrzymane w 2017 r. odszkodowanie z tytułu postoju bloku BGP w 2015 r.

  Wynik na działalności finansowej - EC Zielona Góra S.A.
  Wynik na działalności finansowej wyniósł w = półr oczu 2018 r. 1 025 tys. zł. i był wyższy o 1 103 tys. zł w porównaniu do I półrocza
  2017 r. Na wzrost wyniku na działalności finansowej wpły nął m.in. wzrost przychodów z tytułu wyceny kontraktu walutowego
  dotyczącego zobowiązania inwestycyjnego w wysokośc i 1 292 tys. zł , wyższe przychody finansowe o 561 tys. zł z tytułu odset ek
  cash -pool oraz wy ższ e o 768 tys. koszt y finansowe związan e z rozliczaniem rekompensat kosztów osieroconych .

  Wynik finansowy netto - EC Zielona Góra S.A.
  W = półroczu 2018 roku spół ka uzyskała ujemny wynik finansowy netto w wysokości 35 116 tys. zł i było on niższy
  od osiągniętego w roku ubiegłym o 65 005 tys. zł. Główny wpływ na wynik finansowy EC Zielona Góra S.A. w = półroczu
  2018 r. miało ujęcie korekty kosztów osieroconych oraz dopłaty gazowej.

  Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE - EC Zielona Góra S.A.
  Tabela: Podstawowe wskaźniki EC Zielona Góra S.A. w = półroczu 2018 r. i 2017 r.

  Wskaźnik rentowności ROA osiągnięty przez spółkę zależną w = półroczu 2018 roku był niższy w relacji do = półr ocza 2017 r.
  Spadek wartości wskaźnika ROA w pierwszym półroczu 2018 roku nastąpił na skutek spadku wyniku finansowego o 217%.
  Wskaźnik rentowności ROE był niższy o 23 3% w relacji do = półrocza 2017 roku w wyniku spadku wartości kapitałów
  własnych. Niższy wskaźnik ROCE był konsekwencją niższego poziomu kapitału zaangażowanego.

  Metodologia liczenia wskaźników została przedstawiona w pkt. III 2 niniejszego sprawozdania. w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) (4,63) 4,37 (206)
  Rentownoś ć ka pi ta łów wła s nych (ROE) (17,95) 13,47 (233)
  Zwrot z ka pi ta łu za a na ga żowa nego (ROCE) (50,56) 34,02 (249)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  (dane przeks ztałcone)
  Zmiana
  (%)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  23
  3. Zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe

  W = półroczu 201 8 roku nie było zdarzeń o nietypowym charakterze mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Istotny
  wpływ na osiągnięte skonsolidowane wyniki finansowe w = półroczu 2018 roku miała zmiana szacunków dotycząca kontraktu
  długoterminowego w EC Zielona Góra S.A. szczegółowa opisana w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym
  KOGENERACJI S.A. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 r., pkt B. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe V Wybrane dane objaśniające, nota 9 Tr ansakcje o charakterze niestandardowym (…).


  4. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej


  a. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej

  W = półroczu 201 8 roku odnotowano wzrost sumy bilansowej o 16 055 tys. zł. Aktywa trwałe stanowiły 72,5% sumy bilansowej
  ze zdecydowanym udziałem rzeczowych aktywów trwałych ( 67%). Natomiast na dzień 31 grudnia 20 17 roku udział aktywów
  trwałych w sumie bilansowej ogółem wyniósł 74,1 %, a 69,2 % stanowił udział rzeczowych aktywów tr wałych.

  W strukturze aktywów obrotowych nastąpił wzrost udziału zapasów głównie na skutek wy ższego wolumenu zak upu węgla
  a także spadek udziału należności w aktywach ogółem spowodowany sezonowością produkcji . Stan środków pieniężnych
  wzrósł o 109 079 tys. zł.

  Tabela: Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. i na dzień
  31 grudnia 2017 r. – struktura aktywów

  w tysiącach złotych
  Na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przegladzie)
  % sumybilansowej Na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  % sumybilansowej
  okres bieżący okres bieżący okres porównawczy okres porównawczy
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 1 569 128 67,0 1 609 634 69,2
  2. Wa rtoś ci niema teria lne, w tym: 42 729 1,8 42 815 1,7
  - wa rtoś ć firmy jednos tek podporządkowa nych 41 559 1,7 41 559 1,7
  3. Grunty w użytkowa niu wieczys tym 12 841 0,5 12 935 0,6
  4. Nieruchomoś ci inwes tycyjne 15 724 0,7 16 075 0,7
  5. Na leżnoś ci długoterminowe 7 853 0,3 8 938 0,4
  6. Pozos ta łe inwes tycje długoterminowe 146 0,0 4 0,0
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 5 1 0 8 1 2 , 2 35 052 1,5
  Aktywa trwałe razem 1 699 502 72,5 1 725 453 74,1
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 108 776 4,6 99 317 4,3
  2. Upra wnienia do emis ji CO 2 na byte w celu
  umorzenia 1 4 8 2 0 , 1 - -
  3. =nwes tycje krótkoterminowe 208 0,0 12 0,0
  4. Na leżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 657 0,0 - -
  5. Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 70 700 3,1 148 417 6,4
  6. Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 459 760 19,6 350 681 15,1
  7. Aktywa przezna czone do s przeda ży 660 0,1 1 810 0,1
  Aktywa obrotowe razem 642 243 27,5 600 237 25,9
  Aktywa razem 2 341 745 100 2 325 690 100


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  24
  b. Struktura pasywów Grupy Kapitałowej

  W strukturze pasywów odnotowano spadek kapitałów o 23 738 tys. zł oraz wzrost zobowiązań łącznie o 39 793 tys. zł.

  W strukturze zobowiązań krótkoterminowych odnotowano spadek zobowiązań z tytułu dostaw i usług , co związane jest
  głównie z sezonowością produkcji oraz wzrost innych zobowiązań finansowych z tytułu zobowiązań dotyczącyc h wypłaty
  dywidendy przez Hednostkę Dominującą , przy spadku poziomu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz rezerw
  krótkoterminowych. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o 81 782 tys. zł z powodu aktualizacji rozli czeń z tytułu KDT
  w jednostce zależnej.


  Tabela: Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. na dzień 30 czerwca 2018 r. i na dzie ń
  31 grudnia 2017 r. – struktura pasywów


  w tysiącach złotych
  Na dzień 30 czerwca 2018 r.(po przegladzie)
  % sumybilansowej Na dzień 31 grudnia 2017 r. (badane)
  % sumybilansowej
  okres bieżący okres bieżący okres porównawczy okres porównawczy
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pita ł za kła dowy 252 503 10,8 252 503 10,9
  2. Ka pita ł ze s przeda ży a kcji powyżej ich wa rtoś ci
  nomina lnej 251 258 10,7 251 258 10,8
  3. Pozos ta łe ka pita ły rezerwowe 660 923 28,3 599 814 25,8
  4. Zys ki za trzyma ne 314 770 13,4 398 664 17,1
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 479 454 63,2 1 502 239 64,6
  Udzia ły niekontrolujące 3 219 0,1 4 172 0,2
  Kapitał własny razem 1 482 673 63,3 1 506 411 64,8
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowiąza nia z tytułu kredytów, pożyczek ora z
  innych ins trumentów dłużnych 12 480 0,5 25 147 1,1
  2. Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 5 999 0,3 7 663 0,3
  3. Przychody przys złych okres ów 95 803 4,1 98 265 4,2
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 90 355 3,9 81 121 3,5
  5. Pozos ta łe zobowiąza nia długoterminowe 420 448 17,9 331 107 14,2
  6. Rezerwy długoterminowe 14 884 0,6 14 884 0,6
  Zobowiązania długoterminowe razem 639 969 27,3 558 187 23,9
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowiąza nia z tytułu kredytów, pożyczek ora z
  innych ins trumentów dłużnych 24 793 1,1 24 811 1,1
  2. =nne krótkoterminowe zobowiąza nia fina ns owe 40 821 1,7 230 0,0
  3. Zobowiąza nia z tytułu poda tku dochodowego 2 215 0,1 15 310 0,7
  4. Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 115 355 4,9 153 379 6,6
  5. Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 16 153 0,7 17 975 0,8
  6. Rezerwy krótkoterminowe 19 766 0,8 49 387 2,1
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 219 103 9,4 261 092 11,3
  Zobowiązania razem 859 072 36,7 819 279 35,2
  Pasywa razem 2 341 745 100 2 325 690 100


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  25
  c. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej

  Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w = półroczu 2018 r. i 2017 r.  Wskaźnik płynności bieżącej za = półrocze 201 8 r. wrósł o 44 %, a wskaźnik płynności szybkiej za = półrocze 201 8 r. wzrósł
  o 43 % w porównaniu do = półrocza 201 7 r. Wzrost wskaźnika płynności bieżącej jest wynikiem wzrostu stanu środków
  pieniężnych w grupie aktywów obrotowych przy jednoczesnym spadku innych krótkoterminowych zobowiązań finansowych,
  tj. zobowiąza nia z tytułu wypł aty dywidendy przez Spółkę Dominującą. W 201 7 r. dywidenda była wypłacana na wy ższym
  poziomie.

  Wzrost w skaźnik a płynności szybkiej to efekt wzrostu poziomu zapasów w I półroczu 201 8 r. o 13 % w związku z wy ższą c eną
  zakupu węgla i niższym zużyciem węgla sp owodowanym sezonowością produkcji , przy spadku zobowiązań
  krótkoterminowych (w tym spadek zobowiązań handlowych związanych z sezonowością produkcji oraz rezerw
  krótkoterminowych) o 23 % oraz wzroście aktywów ob rotowych o 11% w porównaniu do = półrocza 201 7 r.

  Metodologia li czenia wskaźników została przedstawiona w pkt. I II 2 niniejszego sprawozdania.


  5. Transakcje z podmiotami powiązanymi


  a. Transakcje Jednostki Dominującej

  Najistotniejsze transakcje Hednostki Dominującej z podmiotami powiązanymi przeprowad zone w = półroczu 201 8 roku
  przedstawiono w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym KOGENERACH= S.A. na dzień i za rok obrotowy
  kończący się 30 czerwca 201 8 r., pkt C. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe V Wybrane dane
  objaśniające , nota 19 Transakcje z podmiotami powiązanymi .


  b. Transakcje Grupy Kapitałowej

  Najistotniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi w = półroczu 20 18 roku, z uwzględnieniem wyksięgowań w ramach
  wzajemnych transakcji przedstawiono w Skróconym śródrocznym sprawozdaniu finansowym KOGENERACJI S.A. na dzień
  i za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 201 8 r., pkt B. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe V
  Wybrane dane objaśniające, nota 25 Transakcje z podmiotami powiązanymi.

  Transakcje pomięd zy spółkami Grupy są zawierane i realizowane na ogólnych warunkach rynkowych.  6. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje

  a. Gwarancje i poręczenia udzielone

  W dniu 25 czerwca 2012 roku Spółka udzieliła poręczenia zobowiązań w ramach systemu cash -pool, których łączna wartość
  stanowi ponad 10% kapitałów własnych KOGENERACH= S.A. W 2017 r. zawarto kolejne aneksy do powyższych umów, które
  zmieniły strukturę spółek uczestniczących w systemie cash -pool oraz wydłużyły okres wypowiedzenia umów. =NG Bank Śląski SA Płynnoś ć bi eżąca 2,93 2,04 44
  Płynnoś ć s zybka 2,43 1,70 43
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  (dane przeks ztałcone)
  Zmiana
  (%)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  26
  zrezygnował z poręczeń wszystkich Spółek za zobowiązania PGE Energia Ciepła S .A. (wcześniej EDF Polska S.A.) z tytułu Umowy
  Kredytowej i ograniczył zabezpieczenie zobowiązań z Umowy Ramowej na lini e gwarancyjną do poręczenia przez PGE
  Energia Ciepła S .A. (wcześniej EDF Polska S.A.).

  Ogólna wartość poręczeń na dzień 30 czerwca 2018 r. udzielonych przez Spółkę Dominującą w ramach systemu cash -pool
  wynosi 77 000 tys. zł na rzecz =NG Bank Śląski S.A. na wypadek braku spłaty zobowiązań, w tym Limitów Dzien nych oraz
  odsetek od tych Limitów Dziennych, z tytułu Umowy Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów
  Dziennych, przez dłużników – Spółki Grupy PGE Energia Ciepła w Polsce, tj.:
  - PGE Energia Ciepła S.A.,
  - PGE Paliwa Sp. z o.o.,
  - PGE Toruń S.A .,
  - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. ,
  - PGE Gaz Toruń sp. z o.o.

  Wysokość poręczenia s półk i zależn ej EC Zielona Góra S.A. wynosi 27 500 tys. zł
  Przedmiotowe poręczeni a są terminowe i zachowuj ą swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Łączna kwota zobo wiązań, które w części zostały poręczone przez Spółkę Dominującą to kwota 450 000 tys. zł.

  Poręczeni a zostało udzielone odpłatnie.

  Model funkcjonowania systemu cash -pool zakłada udzielenie przez spółki Grupy PGE Energia Ciepła w Polsce wzajemnych
  poręcz eń, dzięki którym będą dokonywane transfery środków pieniężnych.

  Możliwe ryzyka związane z systemem poręczeń cash -pool oraz szczegółowy wykaz wszystkich poręczeń i gwarancji
  udzielonych spółkom przedstawiono i opisano w Śródrocznym s konsolidowanym sprawo zdaniu finansowym Grupy
  Kapitałowej KOGENERACJ A S.A. za = półrocze 201 8 roku , B V Wybrane dane objaśniające do skróconego śródrocznego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego , pkt 24 Roszczenia i zobowiązania warunkowe oraz C V Wybrane dane
  objaśniające do skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, pkt 18 Roszczenia i zobowiązania
  warunkowe.


  b. Gwarancje i poręczenia otrzymane

  W = półroczu 201 8 roku Hednostka Dominująca nie otrzymała poręczenia kredytu, nie udzielono jej też gwarancji , których
  łączna wartość stanowi ponad 10% kapitałów własnych KOGENERACH= S.A.

  W dniu 7 stycznia 2016 roku EDF Polska SA (obecnie PGE Energia Ciepła SA) udzieliła = NG Bank Śląski SA poręczenia
  do maksymalnej kwoty 130 mln zł za zobowiązania niżej wymieni onych spółek z Grup y wynikające z Umowy Ramowej
  na linię gwarancyjną:
  - Zespół E lektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. ,
  - PGE Paliwa Sp. z o.o.,
  - PGE Toruń S.A.,
  - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
  - PGE Gaz Toruń sp. z o.o.

  Poręczenie PGE Energia Ciepł a S .A. (wcześniej EDF Polska S .A.) jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 sierpnia
  2020 r.


  7. Wynik i finansow e wykazan e w raporcie a publikowan e prognoz y wyników


  Prognozy wyników Spółki dotyczące = półrocz a 201 8 roku nie były publikowane . W dniu 26 lipca 2018 roku Spółka
  Dominująca opublikowała szacunek wybranych skonsolidowanych wyników finansowych i operacyjnych za = półrocze 2018
  roku ( Raport bieżący 36/2018 ).
  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  27
  8. Ocena zarządzania zasobami finansowymi

  a. Elementy skonsolidowanego rachunku pr zepływów pieniężnych

  Tabela: Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. w = półroczu 201 8 i 20 17 roku  1) Działalność operacyjna

  W = półroczu 201 8 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy wyniosły 170 896 tys. zł i były niższe
  o 49 021 tys. zł w stosunk u do = półrocza 2017 roku (219 917 tys. zł w = półroczu 20 17 roku), na co wpłynął m.in. spadek
  wyniku brutto w wysokości 87 217 tys. zł oraz dodatnia zmiana kapitału pracującego w wysokości 30 099 tys. zł.

  2) Działalność inwestycyjna

  Ujemne przepływ y pienię żne netto z działalności inwestycyjnej spadły o 5 718 tys. zł (49 440 tys. zł w I półroczu 201 8 roku
  i 55 158 tys. zł w I półroczu 2017 roku ), na co wpłynęły niższe wydatki inwestycyjne (51 306 tys. zł w = półroczu 201 8 r.,
  56 149 tys. zł w = półroczu 2017 r.) oraz niższe wpływy z otrzymanych dotacji o 1 141 tys. zł.

  3) Działalność finansowa

  Przepływ y pieniężn e nett o z działalności finansowej były ujemne w = półroczu 201 8 r. w wysokości 12 377 tys. zł
  w porównaniu do również ujemnych przepływów finansowych w wysokości 12 179 tys. zł w I półroczu 201 7 roku . Wydatk i
  finans ow e dotyczą spła ty pożyczki inwestycyjnej z WFOŚiGW przez Hednostkę Dominującą .

  Poniżej przedstawiono rachunki przepływów pieniężnych KOGENERACH= S.A. i EC Zielona Góra S.A., które mają najis totniejszy
  wpływ na przepływy finansowe Grupy.

  w tysiącach złotych
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej 170 896 219 917 (49 021)
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (49 440) (55 158) 5 718
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej (12 377) (12 179) (198)
  Przepływy pieniężne netto, razem 109 079 152 580 (43 501)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 350 681 214 797 135 884
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 459 760 367 377 92 383
  Zmiana
  (wartość)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  28
  b. Przepływy pieniężne KOGENERACJA S.A.

  Tabela: Przepływy pieniężne KOGENERACH= S.A. w = półroczu 2018 i 2017 roku


  Zarządzanie zasobami finansowymi w = półroczu 201 8 rok u pozwoliło na zrównoważenie prz epływów pieniężnych Spółki,
  tj. sfinansowanie działalnością operacyjną wydatków inwestycyjnych i finansowych.


  1) Działalność operacyjna

  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły w 20 18 roku 140 921 tys. zł przy poziomie 197 503 tys. zł
  w I półroczu 201 7 roku. Nastąpił s padek przepływów z działalności operacyjnej o 29 %, m.in. na skutek spadku wyniku brutto
  Spółki w stosunku do roku poprzedniego o 17 218 tys. zł oraz w wyniku różnicy przepływów na kapita le pracując ym w kwocie
  36 696 tys. zł.


  2) Działalność inwestycyjna

  Ujemne saldo przepływów z działalności inwestycyjnej w = półroczu 201 8 roku jest efektem przede wszystkim niższych
  wpływów inwestycyjnych przy niższych wydatkach inwestycyjnych . W = półroczu 2018 roku przepływy z działalności
  inwestycyjnej były ujemne i osią gnęły wartość 33 516 tys. zł. natomiast w = półroczu 201 7 roku przepływy z działalności
  inwestycyjnej były ujemne i osiągnęły wartość 6 579 tys. zł .
  Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych były niższe o 7 223 tys. zł
  ze względu na odmienny zakres zadań inwestycyjnych. W pływy inwestycyjne były niższe ze względu na późniejszy termin
  wpływu dywidendy z E C Zielona Góra w 201 8 r. III kwartale (w 2017 r. w II kwartale ).


  3) Działalność finansowa

  Saldo przepływów z dzia łalności finansowej w = półroczu 201 8 roku osiągnęło wartość ujemną 13 162 tys. zł, natomiast
  w okresie porówn awczym 11 591 tys. zł. Zmiana o 1 571 tys. zł spowodowana był a niższ ymi odsetkami zapłaconymi
  w ramach systemu cash -pool oraz brakiem wpływu finan sowego z tytułu otrzymanych dotacji w = półroczu 2018 r.


  4) Przepływy pieniężne netto

  Przepływy pieniężne netto razem wykazały dodatnią wartość w = półroczu 201 8 roku w kwocie 94 243 tys. zł. W I półroczu
  20 17 roku kwota ta była również dodatnia i wynosił a 179 333 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec = półrocza 201 8
  roku wyniósł 224 302 tys. zł ( 259 425 tys. zł na koniec = półrocza 20 17 roku).


  w tysiącach złotych
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej 140 921 197 503 (56 582)
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (33 516) (6 579) (26 937)
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej (13 162) (11 591) (1 571)
  Przepływy pieniężne netto, razem 94 243 179 333 (85 090)
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 130 059 80 092 49 967
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 224 302 259 425 (35 123)
  Zmiana
  (wartość)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  29
  c. Płynność finansowa KOGENERACJA S.A.

  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wskaźniki płynności za okres 6 miesięc y 2018 i 2017 roku

  Wskaźnik i płynności, jakie osiągnęła Spółka w = półroczu 201 8 roku ukształtowały się na poziomie: płynność bieżąca 2,08 ;
  płynność szybka na poziomie 1,6 4. Wy ższy poziom wskaźnik a płynności bieżącej w stosunku do = półrocza 20 17 roku
  spowodowany został przede wszys tkim wzrostem aktywów obrotowych (4%) , przy jednoczesnym spadku zobowiązań
  krótkoterminowych o 20 %.

  Na dzień 30 czerwca 201 8 r. Spółka posiadała zobowiązania z tytułu kredytów w kwocie 37 168 tys. zł z tytułu pożyczki
  inwestycyjn ej z WFOŚiGW.


  d. Przepływy pieniężne EC Zielona Góra S.A.

  Tabela: Przepływy pieniężne EC Zielona Góra w = półroczu 2018 i 2017 roku

  1) Działalność operacyjna

  W okresie sprawozdawczym spółka zależna osiągnęła dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w wysokości
  28 561 tys. zł., wyższe w stosunku do pr zepływów z działalności operacyjnej w = półroczu 2017 r. o 10 465 tys. zł.

  W analizowanym okresie nastąpił wzrost poziomu należności i zobowiązań (głównie należności z tytułu dostaw i usług).
  Dodatni efekt na działalności operacyjnej wzmocniony został przez wzrost poziomu zapasów.

  2) Działalność inwestycyjna

  Przepływy z działalności inwestycyjnej były ujemne i kształtowały się na poziomie 14 511 tys. zł (w = półroczu
  2017 r.: 9 047 tys. zł). Wydatki inwestycyjne w wysokości 14 512 tys. zł skompensowane zostały nieznacznie przez wpływy
  inwestycyjne osiągane z lokat bankowych w wysokości 1 492 tys. zł. Wydatki in westycyjne ponoszone były głównie na zakup
  i modernizację sieci ciepłowniczych, węzłów oraz agregat prądotwórczy.

  3) Działalność finansowa

  W = półroczu 2018 r. spółka zależna osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne na działalności finansowej w wysokości 787 tys. zł
  w porównaniu do ujemnych przepływów w = półroczu 2017 r. (35 802 tys. zł). Zmiana ta była efektem wpływu zaliczki na dotację
  oraz efektem wypłaty dywidendy akcjonariuszom w różnych okresach sprawozdawczych, tj. w lipcu 201 8 r. i czerwcu 201 7 r. Płynnoś ć bi eżąca 2,08 1,60 30
  Płynnoś ć s zybka 1,64 1,36 21
  Zmiana
  (%)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie) Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej 28 561 18 096 10 465
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (14 511) (9 047) (5 464)
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej 787 (35 802) 36 589
  Przepływy pieniężne netto, razem 14 837 (26 753) 41 590
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 220 621 134 704 85 917
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 235 458 107 951 127 507
  Zmiana
  (wartość)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  30
  4) Prz epływy pieniężne netto

  Przepływy pieniężne netto razem wykazały wartość dodatnią w = półr oczu 201 8 roku i wyniosły 14 837 tys. zł. W I półroczu
  201 7 r. kwota ta była ujemna i wynosiła 26 753 tys. zł. Stan środków pieniężnych na koniec czerwca 201 8 roku w yniósł
  235 458 tys. zł i odpowiednio 107 951 tys. zł na dzień 30 czerwca 201 7 r.


  e. Płynność finansowa - EC Zielona Góra S.A.

  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wskaźniki płynności za okres 6 miesięcy 2018 i 2017 roku
  Wskaźniki płynności, jakie osiągnęła EC Zielona Góra S.A. w pie rwszym półroczu 2018 r. ukształtowały się na poziomie: 4,24
  – płynność bieżąca i 3,79 – płynność szybka. W okresie porównawczym wskaźniki te osiągnę ły wielkość (odpowiednio 4,26
  i 3,38). Wzrost wskaźników płynności bieżącej i szybkiej została spowodowany d ynamiczniejszym wzrostem aktywów
  obrotowych, głównie środków pieniężnych).


  9. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredytów i pożyczki

  a. Zaciągnięte pożyczki i kredyty

  W okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r. Hednostka Dominująca była uczestniki em systemu cash -pool na mocy
  umow y świadczenia usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową przez =NG B ank Śląski S.A. na rzecz
  spółek Grupy EDF w Polsce zawartej w dniu 25 czerwca 2012 r. Limit zadłużenia w układzie narastającym może osią gnąć
  maksymalny poziom 250 mln zł. Zadłużenie z tego tytułu na dzień 30 czerwca 201 8 r. było zerowe.

  b. Spłata pożyczek i kredytów

  W okresie od 1 stycznia 201 8 r. do 30 czerwca 201 8 r. Grupa dokonała spłaty zadłużenia na kwotę 12 375 tys. zł , tj. spłata
  poż yczki inwestycyjnej z WFOŚ iGW przez KOGENERACHĘ S.A.

  c. Emisja obligacji

  W = półroczu 20 18 roku KOGENERACJA S.A. nie emitowała i nie dokonała wykupu dłużnych papierów wartościowych.


  10. Udzielone pożyczki


  a. Pożyczki udzielone w I półroczu 20 18 roku

  W = półro czu 201 8 roku Spółka nie udzielała pożyczek.

  b. Pożyczki udzielone Czł onkom Zarządu i Rady Nadzorczej

  W = półroczu 201 8 i 201 7 r. nie udzielano pożyczek w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych członkom
  Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki Dominującej .
  Płynnoś ć bi eżąca 4,24 4,26 (0)
  Płynnoś ć s zybka 3,79 3,38 12
  Zmiana
  (%)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2017 r.
  (po przeglądzie)
  Za okres
  6 miesięcy zakończony
  30 czerwca 2018 r.
  (po przeglądzie)


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  31
  11. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy oraz Spółki


  1) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej oraz Spółki w okresie sprawozdawczym

  W = półroczu 201 8 roku należy odnotować następujące zdarzenia, które miały wpływ na dz iałalność Grupy Kapitałowej :

   Grupa wypracowała niższy wynik finansowy netto w = półroczu 2018 r. o 70 972 tys. zł: 16 899 tys. zł w stosunku
  do 87 871 tys. zł w = półroczu 2017 roku, spowodowany głównie spadkiem szacowanych przychodów z tytułu
  rekompensat KDT, które w = półroczu 2018 r. były ujemne i wyniosły 83 672 tys. zł w porównaniu do wartości
  w I półroczu 2017 r. w kwocie 29 313 tys. zł. Zmiana szacunków jest efektem istotnego wzrostu prognozowanych
  ścieżek cenowych energii elektrycznej w kolejnych l atach.
   W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja od Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady
  Nadzorczej KOGENERACH= S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport bieżący 2/2018).
   W dniu 1 lutego 2018 r. PGE Polska Grupa Energet yczna S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż
  2 383 999 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć)
  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez KOGENERACHĘ S.A., po cenie 81 ,80 PLN
  za każdą Akcję, uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
  Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. (Raport bieżący 3/2018).
   Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojeg o składu z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosława
  Woszczyka do Komitetu Audytu (Raport EBI 1/2018).
   W dniu 12 lutego 2018 r. KOGENERACHA S.A. przekazała do publicznej wiadomości wstępne wybrane
  skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za 2017 r. ( Raport bieżący 4/2018 ).
   W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. przekazał do publicznej
  wiadomości swoje stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu
  1 lutego 2018 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. z siedzibą Warszawie ( Raport bieżący 5/2018 ).
   W dniu 13 marca 2018 r. Spółka poinformowała o przyjęciu do stosowania zasad Dobrych Praktyk dotyczących
  spełnienia kryterium niezależności przez dwóch członków Rady Nad zorczej oraz spełnienia kryterium niezależności
  przez Przewodniczącego Komitetu Audytu (Raport EBI 2/2018).
   W dniu 14 marca 2018 r. w wyniku ogłoszonego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACH= S.A., spółka
  PGE Energia Ciepła S.A. nabyła b ezpośrednio 1 202 172 akcji KOGENERACJI S.A. zwiększając swój udział w kapitale
  zakładowym i ogólnej liczbie głosów do 25,81%. Grupa PGE osiągnęła łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Spółki. (Raport bieżący 6/2018 i 7/2018).
   W dniu 16 marca 2018 r. ogłoszono zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACH= S.A w dniu 12
  kwietnia 2018 roku (Raport bieżący 8/2018).
   W dniu 19 marca 2018 r. KOGENERACHA S.A. otrzymała od Nationale -Nederlanden Powszechne Towarzystwo
  Emerytalne S.A . zawiadomienie o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 5% głosów Spółki. Zmniejszenie
  zaangażowania nastąpiło w odpowiedzi na wezwanie do sprzedaży akcji Spółki, które zostało rozliczone w dniu
  14 marca 2018 r. Po rozliczeniu transakcji Fundusz posiada ł 568 117 akcji Spółki, co stanowiło 3,81% kapitału
  zakładowego Spółki i był uprawniony do 568 117 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 3,81% ogółu głosów
  na Walnym Zgromadzeniu Spółki (Raport bieżący 9/2018).
   W dniu 27 marca 2018 r. ogłoszono zwołani e Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A w dniu 23
  kwietnia 2018 roku (Raport bieżący 10/2018).
   W dniu 28 marca 2018 r. Rada Nadzorcza KOGENERACH= S.A. podjęła uchwałę w sprawie odwołania Pana Wojciecha
  :eydla ze składu Zarządu Spółki, w tym ze sprawowanej funkcji Prezesa Zarządu Spółki, wyznaczając jednocześnie
  Pana Krzysztofa Wrzesińskiego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu (Raport bieżący 11/2018 i 12/2018).
   W dniu 31 maja 201 8 r. Walne Zgromadzenie spółki zależnej EC Zielona Góra S.A . podjęło uchwałę w sprawie
  podziału zysku za 201 7 rok; KOGENERACHA S.A. otrzymała 10 lipca 201 8 r. dywidendę w kwocie 35 214 tys. zł (w dniu
  7 czerwca 201 7 r. Hednostka Dominująca otrzymała dywidendę od EC Zielona Góra S.A. w wysokości 35 214 tys. zł),
   W dniu 9 kwietnia 2018 r. Pan Krzysztof Skóra złożył rezygnację z pełnienia fun kcji członka Rady Nadzorczej
  ze skutkiem na dzień 9 kwietnia 2018 r. ( Raport bieżący 14/2018 ).
   W dniu 9 kwietnia 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie odwołania ze sk ładu Zarządu Zespołu
  Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. Pana Krzysztofa Wrzesińskiego – pełniącego obowiązki Prezesa
  Zarządu oraz Pana Marka Salmonowicza i Pana Macieja Tomasz ewskiego – członków Zarządu, ze skutkiem na dzień
  podjęcia uchwały. H ednocześnie Rada Nadzorcza na przedmiotowym posiedzeniu podjęła uchwały o powołaniu
  Pana Piotra Frąszczaka w skład Zarządu z dniem 9 kwietnia 2018 r. i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu oraz
  powołaniu Pana Krzysztofa Skóry w skład Zarządu z dniem 9 kw ietnia 2018 r. ( Raport bieżący 15/2018 ).


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  32
   W dniu 11 kwietnia 2018 r. ogłoszono zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACJI S.A w dniu
  10 maja 2018 roku ( Raport bieżący 16/2018 ). W dniu 7 maja 2018 r. Akcjonariusz AEGON OFE zgłosił projekt
  uchw ały NWZ w sprawie zmian Statutu Spółki ( Raport bieżący 27/2018 ).
   W dniu 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki KOGENERACHA S.A. poinformował o otrzymaniu zgłoszenia kandydatury
  Pana Macieja Hankiewicza na niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki ( Raport bie żący 17/2018 ).
   W dniu 12 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki KOGENERACHA S.A. podał do wiadomości wykaz akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5% liczby głosów oraz uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 kwietnia 2018 roku oraz ( Raport bieżący 18, 19/2018 ).
   W dniu 23 kwietnia 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana
  Mariusza Grodzkiego oraz powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. Pana Macieja Hankiewicza oraz Pan a
  Radosława Pobola ( Raport bieżący 22, 23/2018 ).
   W dniu 24 kwietnia 2018 r. Zarząd Spółki Dominującej poinformował o zmianie Polityki Dywidendy na lata 2018 –
  2022 ( Raport bieżący 24/2018 ) oraz przedstawił deklarację dotycząc ą podziału wyniku za rok 2017
  z przeznaczeniem części wyniku na w ypłatę dywidendy w wysokości 40 230 tys. zł i zasilenie pozostałych ka pitałów
  rezerwowych w kwocie 61 109 tys. zł (Raport bieżący 25/2018).
   W dniu 26 kwietnia 2018 r. KOGENERACHA S.A. przekazała do publicznej wiadomości w stępne wybrane
  skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za = kwartał 2018 r. (Raport bieżący 26/2018).
   W dniu 10 maja 2018 r. Zarząd Spółki KOGENERACHA S.A. podał do wiadomości projekt uchwały zgłoszony podczas
  obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeni a Akcjonariuszy, uchwały podjęte i niepodjęte przez Nadzwyczajne
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 10 maja 2018 roku wykaz akcjonariuszy posiadających
  co najmniej 5% liczby głosów na NWZ (Raport bieżący 28, 29, 30/2018).
   W dniu 24 maja 2018 r. ogłoszono zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACH= S.A w dniu 21
  czerwca 2018 roku ( Raport bieżący 32/2018 ). U chwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 czerwca 2018 roku wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów
  na WZ (Raport bieżący 32,33,34/2018).
   W dniu 29 czerwca 2018 r. otrzymano postanowienie sądu w sprawie rejestracji zmian Statutu Spółki (Raport
  bieżący 35/2018).


  2) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grup y Kapitałowej po zakończeniu okresu sprawozdawczego, do dnia
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego

  Do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego nie wystąpiły zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy
  Kapitałowej po zako ńczeniu okresu sprawozda wczego.


  12. Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięte przez Grupę Kapitałową oraz Spółkę wyniki w kolejnych
  okresach

  Zdaniem Grupy do najistotniejszych czynników jakie będą miały wpływ na działalność Grupy Kapitałowej w kolejnych
  okresach należy zalicz yć:
  a) ceny certyfikatów czerwonych, zielonych i żółtych po zmian ach legislacyjn ych dotycząc ych nowelizacji prawa
  energetycznego i ustaw z nim związanych ,
  b) wielkość produkcji i związana z tym wielkość emisji CO 2 oraz ceny uprawnień do emisji CO 2,
  c) rentowność p rodukcji energii odnawialnej w aspekcie zmian legislacyjnych,
  d) wysokość otrzymanych dopłat z tytułu tzw. kosztów osieroconych, w związku z rozwiązaniem z dniem 1 kwietnia 2008 r.
  Kontraktu Długoterminowego EC Zielona Góra S.A.,
  e) warunk i atmosferyczn e (temper atura zewnętrzna),
  f) decyzje inwestycyjne dotyczące rozwoju zakładu w EC Czechnica,
  g) konkluzje BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) – 17 sierpnia 2017 r. rozpoczął się 4 -letni okres na dostosowanie urządzeń
  energetycznych do nowych wymogów.  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  33
  W 2018 roku został a podjęta decyzja o uruchomieniu kolejnej fazy przygotowania budowy nowej elektrociepłowni
  w Siechnicach. Nowa jednostka ma powstać do końca 2022 roku i zastąpić funkcjonującą obecnie elektrociepłownię
  węglową Czechnica. Przedsięwzięcie wpisuje się w Strat egię Ciepłownictwa Grupy PGE, która zakłada zapewnienie
  bezpieczeństwa energetycznego oraz polepszenie stanu powietrza w polskich miastach.

  W najbliższym czasie Zespół Projektowy przystąpi do szczegółowego opracowania dwóch wariantów technicznych
  zastąpi enia obecnej infrastruktury. Wybór konkretnego rozwiązania technicznego nastąpi pod koniec roku. Moc nowej
  elektrociepłowni zwiększy się z 247 MWt do 320 MWt w perspektywie roku 2030. Większa moc będzie odpowiedzią
  na potencjalny wzrost zapotrzebowania na ciepło w szybko rozwijającej się południowej części Wrocławia. W czerwcu 2018 r.
  został wybrany wykonawca studium wykonalności dla EC Czechnica.


  13. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

  =stotne czynniki ryzyka i zagrożenia związane z działalnością KOGENERACH I S.A.:

  1) Uzależnienie Spółki od odbiorców

  Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest w zakresie sprzedaży ciepła przede wszystkim od Fortum Po wer and Heat
  Polska Sp. z o.o., będącej operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. Istotnym czynnikiem ryzyka i zagrożeniem
  dla KOGENERACH= S.A. jest przedsięwzięcie Fortum Power and :eat Polska Sp. z o.o. polegające na budowie elektrociepłowni
  z Blokiem Gazowo -Parowym o mocy 400 MW, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ulicy Obornickiej 195.

  Zarząd KOGENERACH= S.A. prowadził akcję informacyjną skierowaną do władz Gminy Wrocław ora z Urzędu Regulacji Energetyki
  o skutkach takiej decyzji powodującej nadmiar zainstalowanej mocy w systemie i potencjalny wzrost cen ciepła sieciowego.

  W = półroczu 2018 r. Fortum Power and :eat Polska Sp. z o.o. poinformowało o podjęciu konsultacji społecznych na temat nowej
  lokalizacji budowy własnego źródła energii. =nwestycja przy ul. Obornickiej jest wstrzymana przez Fortum i nie będzie
  kontynuowana.

  2) Zmiany Prawa Energetycznego

  Ust awa Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują politykę energetyczną kraju, zasady i warunki
  zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią.
  =stotny wpływ na rynek e nergii mają przepisy o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Prze pisy o OZE zostały wydzielone
  z Prawa energetycznego do osobnej ustawy (ustawa z 20 lutego 2015 r.), która to ustawa została znowelizowana w czerwcu
  2016 r. Zmienione w znaczącym stopniu regu lacje dotyczące OZE we szły w życie od 1 lipca 2016 r. W dniu 14 sierpnia
  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o OZE z dnia 20 lipca 2017 r . Przeprowadzenie przez Prezesa URE pierwszych aukcji
  na tzw. certyfikaty „zielone” według nowych regulacji jest pla nowane do końca 2018 roku.

  3) Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców

  Spadek zapotrzebowania na ciepło związany z termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat
  w przesyłaniu ciepła, instalowaniem automat yki pogodowej w węzłach cieplnych został w ostatnich latach zahamowany.
  Aktywne działania KOGENERACH= S.A. polegają na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie ma
  współpraca z Gminą Wrocław w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków i istniejących budynków komunalnych.
  Nowe przyłączenia budynków istniejących dotychczas niekorzystających z ciepła z sieci ciepłowniczej pozwalają
  na ograniczenie lokalnej emisji spalin tzw. „niskiej emisji”. Rozwój rynku ciepła rekompensuje zmniejszone za potrzebowanie
  wynikające z procesów termomodernizacji i stabilizowanie sprzedaży ciepła.

  4) Czynniki związane ze zróżnicowaniem poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej

  Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach paźd ziernik -kwiecień zapotrzebowanie
  odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możliwości wytwarzania energii
  elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłown iach Spółki
  istnieją techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej również w okresach z mniejszonego zapotrzebowania na ciepło


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  34
  (w tzw. pseudokondensacji) . Spółka zgłosiła swoje jednostki wytwórcze do certyfikacji ogólnej prowadzonej przez PSE w ram ach
  przygotowań do wprowadzenia Rynku Mocy.

  5) Kontrakty długoterminowe (KDT)

  Z dniem 1 kwietnia 2008 roku uległy rozwiązaniu KDT w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.
  Spółka korzysta z pomocy publicznej w postaci otrzymywanych i co roku rozliczanych rek ompensat na pokrycie kosztów
  osieroconych powstałych po rozwiązaniu KDT oraz dopłat gazowych wynikających z wyżs zych kosztów gazu w stosunku do kosztów
  węgla poniesionych na produkcję energii elektrycznej. Przychody i koszty EC Z ielona Góra S.A. są ustawo wo pod ścisłą kontrolą
  Urzędu Regulacji Energetyki i stanowią podstawę wypłat zaliczek na rekompensaty i rozliczeń rekompensat.
  Przeprowadzone analizy jednoznacznie wskazują, iż rozwiązanie KDT na bazie ostatecznie uchwalonej ustawy nie pogorszyło
  wyników spółki w porównaniu z wariantem, gdyby KDT funkcjonował dalej.

  6) Emisje CO 2

  Został zatwierdzony nowy Plan Krajowy ustanawiający w okresie 2013 -2020 pułapy emisyjne CO 2. Ryzyko związane
  z wprowadzaniem do atmosfery CO 2 oraz koniecznością umorzenia odpowie dniej ilości uprawnień do emisji CO 2 dotychczas
  nie było tak istotne, gdyż rzeczywista emisja CO 2 była niższa aniżeli przyznane w ramach Krajowego Planu Rozdziału
  Uprawnień (KPRU) limity dla Spółki. Niska ilość uprawnień do emisji CO 2 przyznanych w ramach KPRU III na lata 2013 -2020
  oznacza:
  - zmianę sposobu przydziału uprawnień na system aukcyjny wg nowej Dyrektywy o handlu emisjami,
  - tylko część uprawnień dla Spółki jest przyznawana nieodpłatnie, w ramach krajowych środków wykonawczych (KŚW)
  przydziały na cie pło i w ramach Krajowego Planu =nwestycyjnego (KP=) przydziały na energię elektryczną
  udokumentowane dokonanymi inwestycjami,
  - od 2020 roku wszystkie uprawnienia będą nabywane w drodze sprzedaży na aukcjach.
  Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania w związku z koniecznością zakupu kosztownych uprawnień do emisji lub
  koniecznością dodatkowych inwestycji w poprawę sprawności wytwarzania. Dodatkowym ryzykiem jest też niestabilność
  cen uprawnień do emisji CO 2.

  7) Implementacja dyrektywy IED (w sprawie emisji przemysł owych)

  Dyrektywa =ED dotycząca Emisji Przemysłowych, która zastąpiła dyrektywy =PPC i LCP, została zaimplementowana
  do polskiego prawa w latach 2014 -2015 przede wszystkim nowymi przepisami Prawa Ochrony Środowiska (POŚ).
  Wprowadzono zaostrzenie wymagań w zakresie ograniczenia emisji SO 2, NO x i pyłu od 1 stycznia 2016 r. Oznacza to
  konieczność ponoszenia wysokich kosztów budowy instalacji ograniczających emisje lub przedwczesnej wymiany
  posiadanych urządzeń . W EC Wrocław w lipcu 2015 r. została uruchomiona instalacja odsiarczania spalin. W styczniu 2016
  roku zakończono proces uzyskania decyzji aktualizujących Pozwolenia Zintegrowane dla EC Wrocław i EC Czechnica. Praca
  instalacji j est prowadzona w sposób ciągły, z wydajnością pozwalającą na dotrzymanie wymag anych poziomów emisji.


  14. Informacje o postępowaniach sądowych

  W 201 8 roku nie były prowadzone przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej względem KOGENERACH= S.A. ani jej podmiotów zależnych żadne istotne postępowania dotyczące
  zobowiązań albo wierzytelności .

  15. Akcje Spółki oraz jednostek powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących

  Członek Rady Nadzorczej Pan Raimondo Eggink posiada 25 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 125 000 zł, w tym:
  bezpośrednio 24 000 akcji spółki, a za pośrednictwem spółki zależnej 1 000 akcji. W 201 8 roku nie nastąpiły zmiany
  w zakresie posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące akcj i.

  16. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda

  Zgodnie z Uchwałą nr 6B /201 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrociepłowni Wrocła wskich KOGENERACJA S.A.
  z dnia 21 czerwca 201 8 roku, Spółka Dominująca przeznaczyła wynik finansowy za rok 201 7 na wypłatę dywidendy w kwocie
  40 230 tys. zł ( 2,70 zł za akcję) oraz na zwiększenie kapitału rezerwowego Spółki 61 109 tys. zł.


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  35
  III. Notowania

  1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

  Akcje KOGENERACH= S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 r.

  Na pierwszej sesji w 2018 roku cen a akcji KOGENERACH= S.A. na zamknięciu wynosiła 85 zł za akcję i była to najwyższa cena
  w I półroczu 2018 roku. Najniższą cenę w analizowanym okresie 2018 roku, tj. 68 ,00 zł za akcję odnotowano 28 maja i 26
  czerwca 2018 r. Pierwsze półrocze 2018 r. zostało zakończone ceną 69 ,0 zł za akcję.

  Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A.

  W dniu 1 lutego 2018 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski
  Spółka Akcyjn a Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 383 999
  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, po cenie 81,80 PLN za każdą akcję,
  uprawniających do wykonywania 16,00% o gólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiotem nabywającym
  Akcje była PGE Energia Ciepła S.A. Zapisy trwały od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.

  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Spółki przedstawił swoje stanowisko dotyczące powyższego wez wania. Zgodnie z opinią
  sporządzoną przez KMPG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., proponowana w wezwaniu cena nabycia
  akcji KOGENERACH= S.A. w wysokości 81,80 PLN mieści się w przedziale wartości godziwej 100% akcji KOGENERACH= S.A.
  (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki), oszacowanym przez KPMG na dzień wydania tejże Opinii, z punktu widzenia
  mniejszościowych akcjonariuszy Spółki. W oparciu o wskazane w Stanowisku Zarządu przesłanki ( Raport Bieżący 5/2018 ),
  uwzględniając także uzyskaną niezależną opinię KPMG, w ocenie Zarządu Spółki proponowana w wezwaniu cena za akcję
  Spółki w wysokości 81,80 PLN odpowiada ła wartości godziwej Spółki.

  W dniu 14 marca 2018 r. PGE Energia Ciepła S.A. nabyła 1 202 172 akcje Spółki, co stanowi 8,07% ogólnej liczby akcji i głosów
  na walnym zgromadzeniu. W wyniku zakończeni a wezwania pośredni udział PGE S.A. i bezpoś redni udział PGE Energia
  Ciepła S.A. przekroczył próg 58,07% (w tym: PGE EC S.A. 25,81% i =nvestment === B.V. 32,26%).

  Indeks sWIG

  Wykres: Notow ania akcji KOGENERACJI S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku vs. notowania sWIG  65
  70
  75
  80
  85
  90
  12 000
  12 500
  13 000
  13 500
  14 000
  14 500
  15 000
  15 500
  16 000
  16 500
  17 000
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania sWIG


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  36
  Indeks sektorowy WIG -Energia

  KOGENERACJA S.A. jest spółką indeksu W=G - Energia.

  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku vs. notowania WIG -Energia

  Respect Index

  Zgodnie z uchwałą Zarządu GPW w Warszawie S.A. przeprowadzono rewizję listy uczestników Respect =ndex. Od 14 grudnia
  2017 r. obowiązuje nowy skład uczestników Respect =ndex (X= edycja). KOGENERA CHA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie
  najbardziej odpowiedzialnych firm na warszawskiej Giełdzie.

  Spółka weszła do prestiżowego indeksu w lutym 2012 r. (=V edycja) i kolejne weryfikacje przechodzi pomyślnie utrzymując
  wysoki poziom jakości raportowa nia, relacji inwestorskich i ładu korporacyjnego, także z uwzględnieniem czynników
  ekologicznych, społecznych i pracowniczych.


  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018 roku vs. notowania Respect Index  65
  70
  75
  80
  85
  90
  2200
  2400
  2600
  2800
  3000
  3200
  3400 Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania WIG -Energia
  65
  70
  75
  80
  85
  90
  2500
  2700
  2900
  3100
  3300
  3500 Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania Respect Index


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z dział alności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  37
  2. Metod ologia liczenia wskaźników
  ROA = Zysk netto/Aktywa ogółem, ROE = Zysk netto/Kapitał własny, ROCE =EBIT/kapitał zaangażowany, gdzie kapitał zaangażowany = kapitał własny + (kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe – inwestycje krótkoterminowe – inwestycje długoterminowe). Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe Płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
  IV. Oświadczenie Zarządu


  1. Oświadczenie w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozda nia finansowego

  Wedle najlepszej wiedzy Zarządu KOGENERACH= S.A. skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
  Kapitałowej KOGENERACHA S.A. oraz skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Zespołu Elektrociepłowni
  Wrocławskich KOGENERACHA S.A. za = półrocze 2018 roku i dane porównywaln e sporządzone zostały zgodnie
  z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej w ynik finansowy.

  Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. za = półrocze zawiera prawdziwy obraz rozwoju
  i osiągnięć oraz sytuacji Emitenta i Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.


  KOGENERACJA S.A. - Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres
  od 1 stycznia do 30 czerwca 201 8 r.


  38
  Wrocław, 6 sierpnia 2018 r.
  ...................................................
  Piotr Frąszczak
  Prezes Zarządu

  ...................................................
  Krzysztof Skóra
  Członek Zarządu

  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
ISIN:PLKGNRC00015
NIP:896-000-00-32
EKD: 35.30 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław
Telefon:+48 71 3238111
www:www.kogeneracja.com.pl
Kalendarium raportów
2021-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZESPÓŁ ELEKTROCI...
2021-09-24 23-09-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor