Raport.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Raport okresowy roczny za 2017 R

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży 583 245 598 709 137 405 136 826 Zysk na działalności operacyjnej 81 580 84 579 19 219 19 329 Zysk przed opodatkowaniem 117 908 164 952 27 778 37 697 Zysk netto 101 339 149 156 23 874 34 087 Inne całkowite dochody netto (124) (73) (29) (17) Całkowite dochody ogółem 101 215 149 083 23 845 34 070 Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 194 170 229 856 45 744 52 530 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 216) (39 694) (4 998) (9 071) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (122 987) (187 345) (28 974) (42 815) Wybrane dane z jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej Aktywa trwałe 1 408 880 1 462 339 337 788 330 547 Aktywa obrotowe 316 254 266 294 75 824 60 193 Aktywa razem 1 725 134 1 728 633 413 612 390 740 Zobowiązania długoterminowe 164 229 180 962 39 375 40 905 Zobowiązania krótkoterminowe 185 637 175 576 44 508 39 687 Kapitał własny 1 375 268 1 372 095 329 729 310 148

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  1
  JEDNOSTKOWE
  SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES
  1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 201 7
  Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonych przez UE w walucie polskiej (PLN)
  Z e s p ó ł E l e k t r o c i e p ł o w n i W r o c ł a w s k i c h K O G E N E R A C J A S . A .
  ( p e ł n a n a z w a e m i t e n t a )
  K O G E N E R A C J A S . A . E n e r g e t y k a
  ( s k r ó c o n a n a z w a e m i t e n t a ) ( s e k t o r w g k l a s y f i k a c j i G P W w W a r s z a w i e )
  50 -2 2 0 W r o c ł a w
  ( k o d p o c z t o w y ) ( m i e j s c o w o ś ć )
  Ł o w i e c k a 24
  ( u l i c a ) ( n u m e r )
  (7 1 ) -32 -38 -111 (7 1 ) -32 -93 -5 2 1 k o g e n e r a c j a @ k o g e n e r a c j a . c o m . p l
  ( t e l e f o n ) ( f a x ) (e-m a i l )
  896 -000 -00 -32 9 3 1 0 2 0 0 6 8 w w w . k o g e n e r a c j a . c o m . p l
  ( N I P ) ( R E G O N ) ( w w w )


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  2
  Spis tre ści
  A. WYBRANE DANE FINA NSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 4
  I. WYBRANE DANE FINANSOW E ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 4
  II. KURSY WYM IANY EUR/PLN ZASTOSOWANE DO PRZEL ICZENIA WYBRANYCH DA NYCH FINANSOWYCH ................................ ...................... 4
  B. JEDNOSTKOWE SPRAW OZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ............... 5
  I. JEDNOSTKOWE SPR AWOZDAN=E Z CAŁKOW=T YC: DOC:ODÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ ............... 5
  II. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE Z SYTUACJI FINAN SOWEH NA DZ=EŃ 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ ................................ ..... 6
  III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDA N=E Z PRZEPŁYWÓW P=E N=ĘŻNYC: ZA ROK ZAKO ŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ ............. 8
  IV. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDA NIE ZE ZMIAN W KAPIT ALE WŁASNYM ZA ROK Z AKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ ...... 10
  C. INFORMACJA DODATK OWA DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSO WEGO ................................ ................ 11
  I. INFORMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 11
  1. Podstawowe dane o Spółce ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 11
  2. Skład Zarządu Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 11
  3. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 12
  II. OP=S WAŻN=EHSZYC: STO SOWANYCH ZASAD RACHU NKOWOŚC= ................................ ................................ ................................ ...... 13
  1. Oświadczenie zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 13
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .. 16
  3. Profesjonalny osąd oraz niepewność szacunków i założeń ................................ ................................ ......................... 16
  4. W aluty obce ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 17
  5. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 17
  6. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 19
  7. Grunty w użytkowaniu wieczystym ................................ ................................ ................................ ............................. 19
  8. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 19
  9. Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 22
  10. Akcje w jednostkach zależnych ................................ ................................ ................................ ................................ .. 22
  11. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ................................ .... 22
  12. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 22
  13. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów ................................ ................................ ................................ .................. 23
  14. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 24
  15. Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 24
  16. Płatności w akcjach własnych ................................ ................................ ................................ ................................ ... 25
  17. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 25
  18. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ................................ ........ 26
  19. Dotacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 26
  20. Przycho dy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 27
  21. Koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 27
  22. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 28
  23. Działalność zaniec hana oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ................................ ................................ . 28
  24. Informacja o segmentach działalności ................................ ................................ ................................ ...................... 28
  25. Ujęcie i wycena świadectw poc hodzenia energii ................................ ................................ ................................ ....... 29
  26. Prawa do emisji CO 2 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 29
  27. Zysk na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 29
  III. NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 30
  1. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ................................ ................................ .............. 30
  2. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 30
  3. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ................................ ................................ ............................... 31
  4. Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 31
  5. Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ . 32
  6. Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 33
  7. Koszty świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ ................................ 33
  8. Przychody finansowe netto ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 34
  9. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 34


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  3
  10. Należność i z obowiązanie z tytułu podatku dochodowego ................................ ................................ ....................... 35
  11. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 36
  12. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 38
  13. Grunty w użytkowaniu wieczystym ................................ ................................ ................................ ........................... 39
  14. Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 40
  15. Inwestycje w jed nostkach zależnych ................................ ................................ ................................ ......................... 41
  16. Test na utratę wartości aktywów ................................ ................................ ................................ .............................. 41
  17. Pozostałe inwestycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 43
  18. Podatek odroczony ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 43
  19. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 45
  20. Należności długoterminowe oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ............... 45
  21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool ................................ ................................ ................................ .... 46
  22. Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................................ ................................ ................................ .................... 47
  23. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 47
  24. Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ............................. 48
  25. Zobowiązani a z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania
  finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 49
  26. Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 51
  27. Przychody przyszłych okresów ................................ ................................ ................................ ................................ ... 53
  28. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 55
  29. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ............................... 56
  30. Informacja dodatkowa do sprawozdania z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ....... 56
  31. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 58
  32. Zarządzanie ryzykiem finansowym oraz wybranymi ryzykami operacyjnymi ................................ ........................... 61
  33. Leasing operacyjny ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 68
  34. Leasing f inansowy ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 69
  35. Roszczenia i zobowiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ..................... 70
  36. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestycyjnych ................................ ................................ ............ 71
  37. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .................... 72
  38. Szacunki księgowe i założenia ................................ ................................ ................................ ................................ ... 74
  39. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ............................... 75
  D. UJAWNIENIA INFORM ACJI Z ZAKRESU DZIAŁ ALNOŚCI SPÓŁKI REGUL OWANEJ USTAWĄ PRAWO ENERGETYCZNE ...... 76
  1. Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 76
  2. Podstawa ujawnienia informacji z zakresu działalności Spółki regulowanej ustawą Prawo Energetyczne ................ 76
  3. Zasady alokacji przychodów i kosztów ................................ ................................ ................................ ........................ 76
  4. Zasady alokacji aktywów i zobowiązań ................................ ................................ ................................ ....................... 77
  5. Informacja finansowa regulacyjna w zakresie dystrybucji energii elektrycznej ................................ .......................... 78  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  4
  A. Wybrane dane finansowe
  I. Wybrane dane finansowe
  II. Kursy wymiany EUR/ PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
  Wybrane dane z jednostkowego
  sprawozdania z całkowitych dochodów
  1. Przychody ze s przeda ży 583 245 598 709 137 405 136 826
  2. Zys k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej 81 580 84 579 19 219 19 329
  3. Zys k przed opoda tkowa ni em 117 908 164 952 27 778 37 697
  4. Zys k netto 101 339 149 156 23 874 34 087
  5. = nne ca łkowi te dochody netto (124) (73) (29) (17)
  6. Ca łkowi te dochody ogółem 101 215 149 083 23 845 34 070
  Wybrane dane z jednostkowego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych
  7. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  opera cyj nej 194 170 229 856 45 744 52 530
  8. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  i nwes tycyj nej (21 216) (39 694) (4 998) (9 071)
  9. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  fi na ns owej (122 987) (187 345) (28 974) (42 815)
  Wybrane dane z jednostkowego
  sprawozdania z sytuacji finansowej
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  10. Aktywa trwa łe 1 408 880 1 462 339 337 788 330 547
  11. Aktywa obrotowe 316 254 266 294 75 824 60 193
  12. Aktywa ra zem 1 725 134 1 728 633 413 612 390 740
  13. Zobowi ąza ni a długotermi nowe 164 229 180 962 39 375 40 905
  14. Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 185 637 175 576 44 508 39 687
  15. Ka pi ta ł wła s ny 1 375 268 1 372 095 329 729 310 148
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  w tys. PLN w tys. EURO
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r. 4,1709
  4,2447
  4,4240
  4,3757
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z ca łko wi tych d o ch o d ó w o ra z s p ra wo zd a n i a z p rze p ływó w p i e n i ężn ych - we d łu g
  ku rs u s ta n o wi ące go ś re d n i ą a rytme tyczn ą ś re d n i ch ku rs ó w u s ta l o n ych p rze z NBP n a o s ta tn i d zi e ń
  ka żd e go mi e s i ąca o kre s u o b ro to we go o d 1 s tyczn i a d o 31 gru d n i a 2017 ro ku
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z s ytu a cji fi n a n s o we j - we d łu g ś re d n i e go ku rs u o gło s zo n e go p rze z NBP
  n a d zi e ń 31 gru d n i a 2017 ro ku
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z ca łko wi tych d o ch o d ó w o ra z s p ra wo zd a n i a z p rze p ływó w p i e n i ężn ych - we d łu g
  ku rs u s ta n o wi ące go ś re d n i ą a rytme tyczn ą ś re d n i ch ku rs ó w u s ta l o n ych p rze z NBP n a o s ta tn i d zi e ń
  ka żd e go mi e s i ąca o kre s u o b ro to we go o d 1 s tyczn i a d o 31 gru d n i a 2016 ro ku
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z s ytu a cji fi n a n s o we j - we d łu g ś re d n i e go ku rs u o gło s zo n e go p rze z NBP
  n a d zi e ń 31 gru d n i a 2016 ro ku


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  5
  B. Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  I. Jednostkow e sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego jed nostkowego sprawozdania finansowego. Nota Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  I. Przychody ze s przeda ży 2 583 245 598 709
  II. Kos zt wła s ny s przeda ży 3,4 (495 462) (512 425)
  III. Zysk brutto na sprzedaży 87 783 86 284
  I V. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 5 7 151 9 330
  V. Kos zty s przeda ży 4 (2 276) (1 761)
  VI . Kos zty ogól nego za rządu 4 (5 064) (3 966)
  VI I . Pozos ta łe kos zty opera cyj ne 6 (6 014) (5 308)
  VIII. Zysk na działalności operacyjnej 81 580 84 579
  I X. Przychody fi na ns owe 39 112 83 061
  X. Kos zty fi na ns owe (2 784) (2 688)
  XI. Przychody finansowe netto 8 36 328 80 373
  XII. Zysk przed opodatkowaniem 117 908 164 952
  XI I I . Poda tek dochodowy 9 (16 569) (15 796)
  XIV. Zysk netto 101 339 149 156
  XV. Inne całkowite dochody netto (124) (73)
  Pozycje niepodlegajace reklasyfikacji
  na zyski lub straty:
  Zys ki/(s tra ty) a ktua ria lne z tytułu progra mu okreś lonych
  ś wia dczeń (153) (90)
  Poda tek dochodowy odnos zący s ię do elementów innych
  ca łkowitych dochodów 9a 29 17
  XVI. Całkowite dochody ogółem 101 215 149 083
  Zys k p o d s ta wo wy i zys k ro zwo d n i o n y
  n a 1 a kcję (w złotych) 24 6,80 10,01
  w tysiącach złotych


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  6
  II. Jednostkow e sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 11 1 199 564 1 253 240
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne 12 2 528 1 863
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 13 12 901 13 088
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 14 16 046 16 717
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 20 8 729 8 319
  6. = nwes tycj e w j ednos tka ch za l eżnych 15,16 169 112 169 112
  Aktywa trwałe razem 1 408 880 1 462 339
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 19 79 348 75 208
  2. = nwes tycj e krótkotermi nowe 17 12 12
  3. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 10 - 1 415
  4. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 20 105 025 107 017
  5. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty
  ora z ca s h-pool 21 130 059 80 092
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży 1 1 810 2 550
  Aktywa obrotowe razem 316 254 266 294
  Aktywa razem 1 725 134 1 728 633


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  7
  Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. (ciąg dalsz y)
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniej szego jednostkowego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny 23
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej
  i ch wa rtoś ci nomi na l nej 251 258 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 599 814 548 700
  4. Zys ki za trzyma ne 271 693 319 634
  Kapitał własny razem 1 375 268 1 372 095
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 25 24 817 49 787
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych 26 6 235 5 262
  3. Przychody przys złych okres ów 27 36 235 37 350
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego
  poda tku dochodowego 18 81 397 74 953
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 661 1 579
  6. Rezerwy długotermi nowe 28 14 884 12 031
  Zobowiązania długoterminowe razem 164 229 180 962
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 25 24 811 24 842
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a
  fi na ns owe 25 148 65
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku
  dochodowego 10 9 675 -
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 29 103 882 105 200
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych 26 11 538 12 415
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 28 35 583 33 054
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 185 637 175 576
  Zobowiązania razem 349 866 356 538
  Pasywa razem 1 725 134 1 728 633


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  8
  III. Jednostkow e sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk brutto za okres 117 908 164 952
  II. Korekty
  1. Amortyza cj a 4 102 290 108 277
  2. Utworzone/rozwi ąza ne odpi s y a ktua l i zuj ące 447 2 922
  3. (Zys k)/s tra ta ze s przeda ży ś rodków trwa łych (2 377) 68
  4. Ods etki i dywi dendy (33 143) (79 145)
  5. I nne korekty 30d (228) 6 540
  III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
  kapitału pracującego 184 897 203 614
  1. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 30a 950 7 677
  2. Zmi a na s ta nu za pa s ów (4 140) 31 131
  3. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych ora z
  pozos ta łych, z wyłączeni em kredytów i pożyczek 30b 11 401 1 797
  4. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych 96 (12 544)
  IV. Środki pieniężne netto wygenerowane
  na działalności operacyjnej 193 204 231 675
  1. Poda tek dochodowy za pła cony 966 (1 819)
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 194 170 229 856
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy inwestycyjne 44 387 82 178
  1. Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 9 173 937
  2. Dywi dendy otrzyma ne 35 214 81 241
  II. Wydatki inwestycyjne (65 603) (121 872)
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 30c (65 603) (121 872)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (21 216) (39 694)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  9
  Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudni a 2017 r. (ciąg
  dalszy)
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy finansowe 1 941 -
  1. Otrzyma ne dota cj e 1 941 -
  II. Wydatki finansowe (124 928) (187 345)
  1. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i 23d (98 042) (93 125)
  2. Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek (24 750) (91 573)
  3. Ods etki za pła cone (2 058) (2 559)
  4. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów l ea s i ngu fi na ns owego (78) (88)
  III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (122 987) (187 345)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 49 967 2 817
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 49 967 2 817
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 21 80 092 77 275
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 21 130 059 80 092


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  10
  IV. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w k apita le w łasnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Ka pita ł
  za kła dowy
  Ka pita ł ze s przeda ży
  a kcji powyżej ich
  wa rtoś ci nomina lnej
  Pozos ta łe
  ka pita ły
  rezerwowe
  Zys ki
  za trzyma ne
  Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2017 r. 252 503 251 258 548 700 319 634 1 372 095
  Zys k n e tto - - - 101 339 101 339
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - (124) (124)
  Całkowite dochody - - - 101 215 101 215
  Transakcje z właścicielami:
  Dywi d e n d a n a l e żn a l u b wyp ła co n a
  a kcjo n a ri u s zo m - - - (98 042) (98 042)
  Prze zn a cze n i e zys kó w n a za s i l e n i e
  p o zo s ta łych ka p i ta łó w re ze rwo wych - - 51 114 (51 114) -
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 r. 252 503 251 258 599 814 271 693 1 375 268 w tysiącach złotych Ka pita ł
  za kła dowy
  Ka pita ł ze s przeda ży
  a kcji powyżej ich
  wa rtoś ci nomina lnej
  Pozos ta łe
  ka pita ły
  rezerwowe
  Zys ki
  za trzyma ne
  Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2016 r. 252 503 251 258 500 090 312 286 1 316 137
  Zys k n e tto - - - 149 156 149 156
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - (73) (73)
  Całkowite dochody - - - 149 083 149 083
  Transakcje z właścicielami:
  Dywi d e n d a n a l e żn a l u b wyp ła co n a
  a kcjo n a ri u s zo m - - - (93 125) (93 125)
  Prze zn a cze n i e zys kó w n a za s i l e n i e
  p o zo s ta łych ka p i ta łó w re ze rwo wych - - 48 610 (48 610) -
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2016 r. 252 503 251 258 548 700 319 634 1 372 095


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  11
  C. Informacj a dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego
  I. Informacje ogólne
  1. Podstawowe dane o Spółce
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENER ACJA S.A. (KOGENERACHA S.A., Spółka) jest spółką akcyjną zarejestrowaną
  w Polsce. Siedziba Spółki mieści się we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24.
  Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej, V= Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego dnia 19 lutego 2001 r. pod nr KRS0000001010.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Spółka uzyskała następujące numery identyfikacji podatkowej i statystycznej:
  NIP: 896 -000 -00 -32
  REGON: 931020068
  Przedmiotem działalnoś ci Spół ki jest:
   produkcja energii elektrycznej i ciepła,
   handel energią elektryczną, ciepłem, produktami i usługami energetycznymi, dystrybucja ciepła i energii elektrycznej .
  Działalność Spółki prowadzona jest w zakładach produkcyjnych we Wrocławiu i Siec hnicach (koło Wrocławia) .
  Do dnia 13 listopada 2017 r. KOGENERACHA S.A. należała do Grupy EDF z siedzibą we Francji.
  W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została transakcja pomiędzy P olską Grupą Energetyczną S.A. (PGE)
  a EDF International S .A.S. i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce , w tym wszystkich akcji
  KOGENERACJI S. A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez EDF .
  W związku z powyższym od dnia 13 listopada 2017 r. KOGENERACHA S.A. należy do Grupy Kapitałowej PGE Po lska Grupa
  Energetyczna S.A.
  KOGENERACHA S.A. oraz jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku były spółkami objętymi
  konsolidacją metodą pełną prze z PGE Energia Ciepła S.A. oraz jednostkę d ominującą najwyższego szczebla PGE S.A.
  z siedzibą w Warszawie .
  2. Skład Zarządu Spółki
  W skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2017 r. wchodzili:
  Wojciech Heydel - Prezes Zarządu,
  Marek SalmonowicY ; Członek Zarządu,
  Maciej Tomaszewski ; Członek Zarządu,
  Krzysztof Wrzesiński ; Członek Zarządu.
  W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finan sowego skład Zarządu Spółki
  nie zmienił się.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  12
  3. Akcjonariat
  Poniżej przedstawiono wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez pod mioty zależne co najmni ej
  5% ogólnej liczby głosów na walnym z gromad zeniu KOGENERACJ I S.A.
  Stan posiadania Nationale -Nederlanden OFE oraz OFE PZU „Złota Hesień” został zaktualizowany według danych po Walnym
  Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r. ( Raport Bieżący 10/2017 ).
  W dniu 1 września 2017 roku Aegon PTE S.A. przejęło zarządzanie funduszem Nordea OFE. Po przejęciu zarządzania oba
  fundusze zarządzan e posiadały łącznie 960 690 akcji KOGENERACJI S.A. , co stanowi ło 6,45% udziału w kapitale
  zakładowym (Raport Bieżący 18 /2017). W związku z z akończeniem w dniu 17 listopada 2017 roku likwidacji Nordea
  Otwartego Funduszu Emerytalnego, Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny samodzielnie posiada 960 690 akcji Sp ółki ,
  co stanowi 6,45% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 6,45% ogólnej liczby głosó w na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki (Raport Bieżący 32/2017).
  W dniu 19 października 2017 r. EDF =nternational S .A.S. zawarł transakcję sprzedaży wszystkich posiadanych akcji
  KOGENERACJI S.A. na rzecz EDF Investment III B.V. W wyniku transakcji EDF Investmen t III B.V. posiada 4 807 132 akcji
  (32,26%) uprawniających do 4 807 132 głosów (32,26%) na Walnym Zgromadzeniu (Raport Bieżący 24/2017 ).
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsce i w związku z pośre dnim nabyciem akcji
  KOGENERACJI S.A. jest właścicielem 50% plus 1 akcja oraz posiada 50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu
  (Raport Bieżący 26/2017).
  *) W dniu 30 stycznia 2018 r. została zmieniona nazwa spółki EDF Investment III B.V. na Investment III B.V.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  EDF I nves tment I I I B.V. *) 32,26 15,59
  PGE Energi a Ci epła S.A. 17,74 17,74
  Avi va OFE BZ WBK 9,99 9,99
  OFE PZU "Złota Hes i eń" 7,79 6,30
  Na ti ona l e-Nederl a nden OFE 7,38 8,72
  Aegon OFE 6,45 -
  EDF I nterna ti ona l S.A.S. - 16,67
  Udział %


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  13
  II. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  1. Oświadczenie zgodności
  Spółka stosuje Międzynarodowe Standard y Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię
  Europejską (zwane dalej MSSF UE ), a w zakresie nieuregulowanym po wyższymi standardami, zapis y Ustawy z dnia
  29 września 1994 r. o r achunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 , z późn. zm. ) oraz wydane na jej podstawie przepisy
  wykonawcze .
  MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standard y Rachunkowości (MSR) , Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdaw czości Finansowej (MSSF) oraz związane z nimi =nterpretacje poza wymien ionymi poniżej Standardami
  oraz =nterpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami oraz =nterpretacjami, które
  zostały zatwierdzone przez Unię Europ ejską, ale nie weszły jeszcze w życie.
  Zamieszczone poniżej nowe Standardy, zmiany do Standardów i =nterpretacje nie są jeszcze obowiązujące dla okresów
  rocznych kończących się 31 grudnia 201 7 r. i nie zostały zastosowane w jednostkowym sprawozdaniu fina nsowym.
  Hednostka ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz pierwszy.
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:
   Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczenio we
  (opublikowano 12 września 2016 roku) - mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2018 roku lub później,
   MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014 roku), obejmujący zmiany do MSSF 15 Data
  wejścia w życie MSSF 15 (opublikowano dnia 11 września 2015 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowano dnia 12 kwietnia 2016 roku) – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych prz edsięwzięciach będące częścią Zmian
  wynikających z przeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzyn arodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku)
  – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Standardy i Interpreta cje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejską:
   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) - zgodnie z decyzją
  Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjow any przed ukazaniem
  się standardu w wersji ostatecznej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony
  przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,
   Zmiany do M SSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do
  zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE o dłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony
  przez RMSR na czas nieokreślony,


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  14
   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierd zone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego spr awozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
  się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później,
   KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017
  roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   Zmiany do MSR 28 Udzia ły długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych roz poczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub później,
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla o kresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty st osowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania
  wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
  Poniżej przedstawiono wpływ nowych regulacji na przyszłe jednostkowe sprawozdania Zespołu Elektrociepłowni
  Wrocławskich KOGENERACHA S.A. :
  MSSF 9 Instrumenty finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 9 =nstrumenty finansowe („MS SF 9”). MSSF 9 obejmuje trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikację i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje
  dla okresów rocznych rozpoczyna jących się 1 stycznia 2018 roku .
  Spółka planuje zastosować M SSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przekształcania danych porównawczych.
  W 2017 roku Spółka przeprowadziła szczegółową ocenę wpływu wprowadzenia MSSF 9 na stosowane przez Spółkę zasady
  (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Spółk i lub jej wyników finansowych. Niniejsza ocena jest oparta na
  aktualnie dostępnych informacjach i może podlegać zmianom wynikającym z pozyskania racjonalnych i możliwych do
  udokumentowania dodatkowych informacji w okresie, kiedy Spółka zastosuje MSSF 9 po raz pierwszy.
  Przeprowadzona analiza standardu wskazuje, że zmiany dotyczą głównie zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu
  utraty wartości aktywów finansowych (przejście z modelu straty poniesionej na model straty oczekiwanej):
   dla należności z tytu łu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jednostek powiązanych Spółka będzie
  szacowała oczekiwane straty kredytowe na podstawie analizy prawdopodobieństwa poniesienia strat
  kredytowych w poszczególnych przedziałach wiekowania,
   dla lokat i depozytó w w bankach oraz cash -poolingu Spółka będzie szacowała oczekiwane straty kredytowe
  w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przyznanych bankom przez instytucje


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  15
  zewnętrzne; poszczególnym ratingom przypisywane jest prawdopodobieńs two upadłości, zakłada się , że
  wyznaczony rating zewnętrzny uwzględnia zmienne makroekonomiczne,
   dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe, wycena będzie dokonywana w wartości godziwej; obecnie
  Spółka nie posiada istotnych inwestycji w instrumenty kapitałowe, inne niż udziały w spółce zależnej.
  Odpisy na aktywa finansowe dokonane według opisanych powyżej zasad na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosłyby około
  338 tys. zł, wobec kwoty 438 tys. zł wykazanej w niniejszym sprawozdaniu finansowym. Kapitał własny na dzień 31 grudnia
  2017 roku uległby poprawie o 100 tys. zł.
  Oczekiwana strata kredytowa dla lokat i depozytów oraz cash -poolingu wyniosłaby 61 tys. zł. Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 roku uległby pogorszeniu z tego tytułu o 61 tys. zł.
  Dla inwestycji w udziały i akcje jednostek zależnych i stowarzyszonych, o których mowa w punkcie 2.1 MSSF 9, wycena
  będzie dokonywana na dotychczasowych zasadach, tj. według historycznego kosztu nabycia pomniejszonego o odpisy
  z tytułu utraty wartości.
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został
  wydany w maju 2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków
  rozpoz nawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przychody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr
  lub usług klientowi.
  Nowy standard za stąpi wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma
  zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i później.
  Spółka dokonała analizy największych umów z klientami w celu identyfikacji tych, których zapisy potencjalnie mogłyby
  mieć wpływ na moment rozpoznania przychodów oraz ich wysokość w danym okresie sprawozdawczym:
   przychody z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Obecnie przychody za przy łączenie do sieci ujmowane są
  w wysokości opłat przyłączeniowych jednorazowo w momencie, w którym stają się one należne tj. wykonania
  przyłącza. W ocenie Spółki nowy standard nie zmienia tego podejścia,
   pełnienie roli pośrednika w stosunku do wybranych, od rębnych usług i towarów, oferowanych klientowi
  w ramach umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz usługi dystrybucji. W tym obszarze Spółka zidentyfikowała
  opłatę dystrybucyjną, opłatę przesyłowa oraz opłaty OZE.
  Wykazanie przychodów i kosztów z w/w tytu łów w kwocie netto w sprawozdaniu za 2017 rok spowodowałoby
  zmniejszenie przychodów i kosztów działalności operacyjnej o kwotę około 2 184 tys. zł. Zmiana ta nie będzie wpływać
  na raportowany wynik finansowy.
  MSSF 16 Leasing
  Nowy standard zmienia definic ję leasingu . Zniesiony zostaje podział na leasing operacyjny i finansowy dla leasingobiorcy.
  Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.
  Wdrożenie standardu skutkowało w sposób następujący:
   w spr awozdaniu z sytuacji finansowej wzrost wartości niefinansowych aktywów trwałych oraz zobowiązań
  finansowych,
   w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjnych (innych niż amortyzacja), wzrost
  kosztów amortyzacji oraz kosztów finansow ych.
  Spółka jest w trakcie analizy jak zastosowanie MSSF 16 może wpłynąć na przyszłe sprawozdania finansowe.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  16
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Dane w jednostkowym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (waluta funkcjo nalna Spółki i waluta
  prezentacji niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego), po zaokrągleniu do pełnych tysięcy.
  W niniejszym jednostkowym sprawozdaniu finansowym, za wyjątkiem zmian prezentacji rozliczeń rozrachunków z tytułu
  podatku od towaró w i usług, przestrzegano tych samych zasad (polityki rachunkowości) i metod obliczeniowych
  co w poprzednim rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym. Spółka dokonała odpowiednich korekt danych
  porównawczych w sprawozdaniu z sytuacji finansowej. Korekta spowodowała obniżenie sta nu należności z tytułu dostaw
  i usług oraz pozostałych a także zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o k wotę 31 214 tys. zł na dzień
  31 grudnia 2016 r. Na dzień 01.01.2016 r. korekta spowodowała obniżenie stanu należn ości z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałych a także zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o kwotę 23 523 tys. zł (korekta nie miała wpływu
  na wynik finansowy oraz kapitał własny) .
  Hednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w op arciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem
  aktywów i pasywów wycenianych według wartości godziwej: instrumentów pochodnych, instrumentów finansowych
  dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik fi nansowy.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej Spółki
  w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego nie stwierdza się
  istnienia okol iczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności Spółki.
  Niniejsze sprawozdanie finansowe obejmu je okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz dane
  porównawcze za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku .
  Sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki w dniu 5 marca 2018 r.
  KOGENERACHA S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. („Grupa”, „Grupa Kapitałowa”)
  i sporządziła skon solidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, które zostało
  zatwierdzone do publikacji w dniu 5 marca 2018 roku.
  3. Profesjonalny osąd oraz niepewność szacunków i założeń
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają
  wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przycho dów oraz kosztów. Szacunki
  oraz związane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych c zyn nikach, które są uznawane
  za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co d o wartości bilansowej aktywów
  i zobowiązań, która nie wynika bezpośrednio z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.
  Sza cunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie,
  w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy
  zarówno okresu bieżącego, ja k i okresów przyszłych.
  Osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF UE , które mają istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie
  finansowe, a także szacunki, obciążone znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały przedstawione w nocie 38 .
  Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób praw nych oraz obciążeń związanych
  z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. Te częste zmi any powodują brak odpowiednich punktów
  odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie.
  Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do interpretacji prawnej
  przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem
  kontroli organów, któ re uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania
  podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko
  podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bar dziej dojrzałym systemie podatkowym.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  17
  W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych m ogą się zmienić w przyszłości
  w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
  Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji Podatkowej zost ały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień
  Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych
  struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GAAR definiuje u nikanie opodatkowania, jako
  czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzec znej w danych okolicznościach
  z przedmiotem i cel em przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem korzyści
  pod atkowej, jeżeli sposób działania był sztu czny. Wszelkie występowanie nieuzasadn ionego dzielenia operacji,
  angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomi cznego lub gospodarczego, elementów
  wzajemnie się znoszący ch lub kompensujących o raz inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych,
  mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje
  będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszc zególnych transakcji.
  Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które
  zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korz yści
  były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej
  kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień , takich jak restrukturyzacja
  i reorganizacja grupy.
  Spółka ujmuje i wy cenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy
  zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania,
  nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkow e i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności
  związanych z rozliczeniami podatkowymi.
  Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia
  podatkowe transakcji, Spółka ujmuje te roz liczenia uwzględniając ocenę niepewności.
  4. Waluty obce
  Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu
  kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z kt órego usług jednostka korzysta.
  Pozycje pieniężne aktywów i pasywów wyrażone w waluci e obcej są przeliczane na koniec okresu sprawozdawczego
  według średniego kursu NBP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczenia
  transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej aktywów i pasywów pieniężnych wyrażo nych w walutach obcych
  ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów . Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według
  kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonania
  transakcji. Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są przeliczane
  według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień szacowania wa rtości godziwej.
  5. Rzeczowe aktywa trwałe
  a. Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utra ty wartości (zob.: Opis ważniejszych stos owanych zasad
  rachunkowości pkt 13 ). Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku (tj. kwotę należną sprzedającemu,
  pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usł ug oraz akcyzowy), obciążenia o charakterze
  publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
  majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wy ładunku i składowania.
  Rabaty, u pusty oraz inne podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.
  Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych
  przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego
  składnika majątkowego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego , jeśli składnik nie został jeszcze oddany


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  18
  do używania), w tym również niepodlegający odliczeniu poda tek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Koszt
  wytworzenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to wymagane , wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia
  składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
  Koszt wytwo rzenia obejmuje również :
  - koszty finansowania zewnętrznego, które można przypisać bezpośrednio nabyciu, budowie, konstrukcji kwalifikowanego
  składn ika rzeczowych aktywów trwałych,
  - koszty sprawdzenia, czy składnik aktywów działa poprawnie, pomniejszone o przychody ze sprzedaży wyrobów
  wytworzonych w trakcie dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków (na przykład próbna produkcja
  wytworzona w trakcie testowania ).
  Pozycje rzeczowych aktywów trwałych, które zostały przeszacowane przez Spółkę zgodn ie z wymogami MSR 29
  Rachunk owość w warunkach hiperinflacji , są wyceniane w oparciu o skorygowany koszt zakupu, który stanowi wartość
  godziwą na dzień dokonania przeszacowania skorygowaną odpowiednimi w skaźnikami hiperinflacyjnymi.
  W przypadku, gdy okreś lony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części skł adowych
  o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki aktywów.
  b. Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasin gu
  Umowy leasingowe, w ramach których Spółka ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści
  wynikające z posiadania składników rze czowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.
  Nieruchomość zajmowa na przez właściciela nabyta w drodze leasingu finansowe go jest wykazywana początkowo
  w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od tego, która z tych kwot jest
  niższa, a następnie pomniejszana o odpisy amortyzacy jne (zob. poniżej) oraz odpisy z tytułu utraty wartości (zob. : Opis
  ważniejszych stos owanych zasad rachunkowości pkt 13 ).
  c. Składniki rzeczowych aktywów trwałych oddane w leasing
  W celu pozyskania nowych odbiorców ciepła sieci owego Spółka prowadzi działalność polegającą na finansowaniu,
  współfinansowaniu i budowie węzłów cieplnych, które następnie są wydzierżawiane kontrahentom. Po zakończeniu
  umowy odbiorca ma prawo do wykupu na korzystnych warunkach lub przedłużenia jej na na stępny okres. Na dzierżawców
  nałożono ponadto obowiązek bieżącej konserwacji i napraw węzłów cieplnych (przeniesienie ryzyka). Z tego względu
  umowy zostały rozpoznane ja ko leasing finansowy . Dzierżawa węzłów jest bezpośrednio skorelowana z zawartymi nowymi
  umowami na sprzedaż ciepła i mocy. Spółka ujmuje aktywa oddane w leasing finansowy ( wydzierżawione węzły cieplne)
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i prezentuje jako należności w kwocie równej inw estycji leasingowej netto
  tj. w wysokości sumy zdyskonto wanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z dzierżawy węzłów cieplnych
  oraz z odpowiedniej części sprzedaży mocy cieplnej.
  d. Przeklasyfikowanie do nieruchomości inwestycyjnych
  W przypadku zaprzestania wykorzystania nieruchomości na własne potrze by i przeznaczenia jej na cele inwestycyjne,
  nieruchomość zostaje przeklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych.
  e. Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
  Aktywowaniu podlegają poniesione w późni ejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzec zowych aktywów
  trwałych , które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Spółka osiągnie korzyści ekonomiczne związane
  z wymi enianymi składnikami rzeczowych aktywów trwałych . P ozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów jako koszty.
  f. Amortyzacja
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych , względnie ich istotne i odrębne części składowe , amortyzowane są metodą
  liniową przez okres użytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozos tałości
  środka trwałego (wartości rezydualnej). Grunt y nie są amortyzowane. Spółka zakłada poniższe stawki dla poszczególnych
  kategorii środków trwałych:


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  19
  Grupa 1 Budynki 2,5 %
  Grupa 2 Budowle 1,7 % - 5,0 %
  z wyjątkiem:
  211 ; przewody sieci technolog icznych wewnątrzzakładowych 2,5% ; 10,0 %
  Grupa A Kotły i maszyny energetyczne 10,0 % ; 25 ,0 %
  Grupa B Maszyny i urządzenia 10,0 % ; 20 ,0 %
  z wyjątkiem:
  491 – zespoły komputerowe 30,0 %
  Grupa C Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe 12,5 % ; 20 ,0 %
  z wyjątkiem:
  580 – Ładowarki 20,0 %
  Grupa D Urządzenia techniczne 5,> % ; 20 ,0 Ę
  Grupa E Środki transportowe 14: 0 Ę ; 25 ,0 %
  Grupa F Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ?>,0 % ; 20,0 %
  z wyjątkiem:
  aparatura elektroniczn a 20,0% ; 25,0 %
  Poprawność stosowanych stawek , metod amortyzacji oraz wartości rezydualnych środków trwałych (o ile nie jest
  niezna czna) jest przez Spółkę corocznie weryfikowana.
  6. Wartości niematerialne
  a. Pozostałe wartości niematerialne
  Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Spółkę wykazywane są w oparciu o i ch cenę nabycia, pomniejszoną
  o odpisy amortyzacyjne (zob. pon iżej) oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (zob. Opis ważniejszych
  stosowanych zasad rachunkowości pkt 13). Wydatki poniesione na wewnętrznie wytworzoną wartość firmy lub znaki
  towarowe ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia.
  b. Amortyzacja
  Wartości niematerialne amortyzowane są metodą liniową biorą c pod uwagę okres ich uż ytkowania chyba, że nie jest
  on określony. Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem użytkowania podlegają testom pod
  względem utraty wartości na koniec roku obrotowego . =nne wartości niemat erialne są amortyzowa ne od dnia, w którym są
  dostępne do użytkowania. Szacunkowy okres u żytkowania wynosi 5 -20 lat.
  7. Grunty w użytkowaniu wieczystym
  Grunty w użytkowaniu wieczystym są ujmowane jako leasing operacyjny.
  Opłata początkowa związana z gruntem w użytkowaniu wieczy stym ujmowane jest rozliczana w okresie trwania leasingu.
  8. Instrumenty finansowe
  a. Instrumenty finansowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe (w tym aktywa
  wyceni ane w wartości godziwej przez wynik finansowy) , z wyłączeniem przeznaczonych „na własne potrzeby” zgodnie
  z MSR 32 par. 8, są ujmowane w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy Spółka staje się stroną wzajemnego
  zobowiązania dotyczącego danego ins trumentu finansowego. Spółka zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych
  w momencie wygaśnięcia praw wynikających z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  20
  aktywów lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnyc h z aktywa finansowego są przekazywane
  w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział
  w przekazywanym składniku aktywów finansowych, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Spółki jest
  traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie. Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty
  określonych akt ywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych
  kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa
  finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Spółka klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne
  instrumenty finansowe do następujących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe
  dostępne do sprzedaży.
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  Aktywa finansowe są klasyfikowane jako inwestycja wyceniana w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli są
  przeznaczone do o brotu lub zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przy
  początkowym ujęciu. Aktywa finansowe są zaliczane do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli
  Spółka aktywnie zarządza takimi inwestycjami i pode jmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości
  godziwej. Koszty transakcyjne związane z inwestycją są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie
  poniesienia. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finan sowy wycenia się według wartości
  godziwej, które zmiany ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Wszelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji
  ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej prze z wynik
  finansowy obejmują kapitałowe papiery wartościowe, które w innym przypadku byłyby klasyfikowane jako przeznaczone
  do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Heśli Spółka ma zamiar i możliwość utrzymywania dłużnych papierów wartościowych do terminu wymagalności, Spółka
  zalicza je do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności. Aktywa finansowe utrzymywane
  do terminu wymagalności są początkowo ujmowane w wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się
  przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
  w terminie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy ak tualizujące z tytułu utraty wartości. Zbycie lub przeklasyfikowanie
  większej niż nieznaczącej kwoty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności, w terminie innym niż
  blisko upływu terminu wymagalności, powoduje, iż Spółka przekwalifikowuje ws zystkie inwestycje utrzymywane
  do terminu wymagalności do inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz powoduje, iż do końca roku obrotowego oraz przez
  dwa kolejne lata obrotowe Spółka nie może ujmować nabywanych inwestycji jako aktywa finansowe utrzymywane
  do terminu wymagalności. Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się m. in. obligacje.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, które nie są
  notowan e na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane według wartości godziwej powiększonej
  o bezpośrednio dające się przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności w terminie
  późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu, z za stosowaniem metody e fektywnej stopy procentowej,
  po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do pożyczek i należności zalicza się środki
  pieniężne i ich ekwiwalenty oraz należności z tytułu dostaw i usług, w tym należności powstałe w wyniku świadczenia usług
  koncesjonowanych.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie ora z depozyty bankowe na żądanie
  o początkowym okresie zapadalności do trzech mies ięcy. Saldo środków pieniężnyc h i ich ekwiwalentów wykazane
  w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
  pomniejszonych dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, stanowiących integralną część systemu
  zarządzania środkami pieniężnymi Spółki.
  Spółka jest uczestnikiem systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową cash -pool, którego agentem jest PGE
  Energia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polska). W ramach cash -pool, Spółka udostęp nia własną nadwyżkę finansową innym
  spółkom Grupy PGE Energia Ciepła (wcześniej EDF) w Polsce lub w razie niedoboru gotówki korzysta ze środków
  udostępnianych przez pozostałych uczestników.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  21
  Transakcje w ramach systemu cash -pool ujmowane są jako transakcje z jednostkami powiązanymi, w których drugą stroną
  transakcji jest spółka pełniąca rolę agenta. Należności z tytułu cash poolingu prezentowane są jako krótkoterminowe
  aktywa finansowe w kategorii środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool, a zobowiąz ania z tytułu cash -pool
  prezentowane są jako krótkoterminowe zobowiązania finansowe w kategorii zobowiązania finansowe wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu.
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne instrumenty finansowe wyznaczone jako dostępne
  do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej inne niż odpisy z tytułu utraty wartości
  oraz różnice kursowe dotyczące instrumentów dłużnych dostępnych do sprzedaży są ujmowane w innych całkowitych
  dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny do wartości godziwej. Na dzień wyłączeni a inwestycji
  z ksiąg rachunkowych, skumulowaną wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym przenosi się do zysku lub straty
  bieżącego okresu. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się kapitałowe i dłużne papiery wartościowe.
  Polity ka w zakresie utraty wartości aktywów finansowych została opisana w punkcie 13 .
  b. Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Spół kę na dzień ich powstania.
  Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Spółka staje się stroną umowy zobowiązującej
  do wydania instrumentu finansowego. Spółka wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie zostanie spłacone,
  umorzone lub ulegnie przedawnieniu. Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje w sprawozdaniu
  z sytuacji finans owej w kwocie netto, wyłącznie jeśli Spółka posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty określonych
  aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych kompensacie
  składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa finansowe
  zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Spółka klasyfi kuje zobowiązania finansowe nie będące instrumentami
  pochodnymi do kategorii innych zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania fin ansowe początkowo ujmowane są
  w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu
  zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentow ej.
  Do innych zobowiązań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty w rachunku bieżącym,
  zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać
  spłacone na żądan ie banku i stanowią element zarządzania środkami pieniężnymi Spółki , są zaliczane do środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych.
  W momencie początkowego ujęcia kredyty bankowe, pożyczki i papiery dł użne są ujmowane w wartości godziwej, pomniejszonej
  o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu op rocentowane kredyty, pożyczki i papiery dłużne są
  następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
  c. Instrumenty pochodne
  =nstrumenty pochodne, z których Spółka korzysta w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym ze zmianami cen
  praw do emisji CO 2 oraz kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty na zakup upr awnień do emisji CO 2 typu
  forward, kontrakty na zamianę praw do emisji CO 2 EUA na CER (SWAP) oraz kontrakty walutowe typu forward. Tego
  rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. =nstrumenty pochodne wykazuje się jako
  aktywa, gdy ich wartość jest dodatnia, lub jako zobowiązania, gdy ich wartość jest ujemna.
  Wartość godziwa kontraktów na zakup praw do emisji CO 2 typu forward oraz kontraktów na zamianę praw do emisji CO 2
  EUA na CER (SWAP) jest ustalana poprzez odniesienie do b ieżących kursów terminowych występujących przy kontraktach
  o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana na podstawie notowań
  rynkowych, jeśli są dostępne. Heżeli notowania nie są dostępne, to wartość godziwa jest szacowana poprzez dyskontowanie
  różnicy pomiędzy kursem terminowym wynikającym z kontraktu, a kursem terminowym na dzień wyceny.
  Instrumenty pochodne typu forward na zakup praw do emisji CO 2 na własne potrzeby nie są wyceniane.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  22
  d. Akcje zwykłe
  Akcje zwykłe ujmuje się w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, skorygowane o wpływ
  podatków, pomniejszają wartość kapitału.
  9. Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich wartości
  lub z obu przyczyn. Nieruchomości inwestycyjne ujmowane są początkowo w cenie nabycia z uwzględnieniem kosztów
  przeprowadzenia transakcji. Do wyceny po początkowym ujęciu Spółka stosuje model kosztu .
  Nieruchom ości inwestycyjne są amortyzowane metodą liniową przez okres u żytkowania . Średni okres użytkowania
  nieruchomości inwestycyjnych wynosi ok. 40 lat. Weryfikację okresów użytkowania wykonuje się w cyklu rocznym .
  Nieruchomość jest przenoszona do rzeczowych a ktywów trwałych wówczas, gdy zmienia się sposób jej wykorzystania
  i z nieruchomości inwestycyjnej staje się nieruchomością zajmowaną przez właściciela.
  10. Akcje w jednostkach zależnych
  Akcje w jednostkach zależnych wykazywane są według kosztu historycznego po uwzględnieniu odpisów z tytułu utraty
  wartości. Hednostkami zależnymi są takie podmioty, które Spółka kontroluje. Sprawowanie kontroli przez Spółkę ma
  miejsce wtedy, gdy:
  - posiada władzę nad danym podmiotem,
  - ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
  Spółka weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jednego lub
  kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.
  11. Należności z tytułu dostaw i us ług oraz pozostałe
  Należności wycenia się nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagalnej, tj. w wartości
  nominalnej należności powiększonej o ewentualne, należne na dzień wyceny odsetki z tytułu zwłoki, z zachowaniem
  zasady ostrożno ści, tj. po ewentualnym pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość (zob. Odpisy z tytułu utraty
  wartości aktywów, pkt 13 ).
  Należności długoterminowe są wykazywane w wartości bieżącej (zdyskontowanej).
  12. Zapasy
  Składni ki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia nie wyższ ych od możliwej do uzyskania ceny
  sprzedaży netto. Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży
  dokonywaną w toku działalności gospodarcze j a szacowanymi kosztami wykońc zenia i kosztami niezbędnymi
  do doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Rozchód paliwa (węgla, biomasy) wycenia się metodą cen średnioważonych.
  Wartość w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia pozostałych zapasów ustala się me todą pierwsze weszło, pierwsze
  wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
  składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu.
  Certyfikaty pochodzenia energii (ce rtyfikaty na energię zieloną, certyfikaty na energię czerwoną oraz certyfikaty na energię
  żółtą) są wyceniane wg wartości godziwej na koniec miesiąca, w którym wyprodukowano certyfikowaną energię oraz
  ujmowane jako składnik zapasów i drugostronnie jako prz ychody ze sprzedaży produktów . W momencie sprzedaży


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  23
  certyfikatów pochodzenia energii, zysk/strata na sprzedaży, stanowiące różni cę między wartością sprzedaży
  a odpowiadającą im wartością godziwą z dnia wyceny certyfikatów, ujmowane są w przychodach ze sprz edaży produktów.
  Certyfikaty w momencie początkowego ujęcia wyceniane są wg wartości rynkowej, ustalonej według cen sprzedaży na ten
  dzień. Rozchód certyfikatów wycenia się wg metody pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
  Spółka ujmuje wartość zakupionych w celach dalszej odsprzedaży uprawnień do emisji CO 2 jako zapasy. Aktywa te są
  ujmowane w cenie nabycia, przy uwzględnieniu ewentualnej utraty wartości na dzień bilansowy. Rozchód uprawnień
  do emisji CO 2 jest ewidencjonowany metodą szczegółowej identyfika cji.
  13. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Heżeli zmniejszenie wartości godziwej aktywów finansowych było ujmowane bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny
  i powstaną obiektywne przesłanki utr aty wartości tego aktywa, skumulowane straty, które były uprzednio ujęte w kapitale
  z aktualizacji wyceny, ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów , nawet, jeżeli składnik aktywów finansowych
  nie został wyłączony ze sprawozdania z sytuacji finansow ej. Kwota skumulowanych strat z tytułu utraty wartości ujęt ych
  dochodów w sprawozdaniu z całkowitych dochodów stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością
  godziwą, pomniejszoną o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, które zostały uprze dnio ujęte w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów odnośnie danego składnika aktywów finansowych.
  Aktywa niefinansowe
  Wartość bilansowa aktywów Spółki innych niż zapasy (zob. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości pkt 12 ),
  poddawana jest ocenie na każdy koniec okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występują prz esłanki
  wskazujące na utratę jej wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Spółka dokonuje szacunku wartości
  odzyskiwalnej poszczególnyc h aktywów.
  Wartość odzyskiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości
  niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania, jest szacowana na każdy koniec okresu sprawozdawczego.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka
  generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów .
  Utrata wartości ośrodka generującego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości
  firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych
  aktywów tego ośrodka (grupy ośr odków) na zasadzie proporcjonalnej.
  a. Kalkulacja wartości odzyskiwalnej
  Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Wartość odzyskiwalna w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności oraz należności wycenianych
  według skorygowa nej ceny nabycia (zamortyzowanego kosztu) szacowana jest jako wartość bieżąca przyszłych
  oszacowanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
  Należności krótkoterminowe nie podlegają dyskontowaniu.
  Aktyw a niefinansowe
  Wartość odzyskiwalna pozostałych składników aktywów definiowana jest jako większa z ich wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży netto oraz ich wartości użytkowej. W trakcie dokonywania kalkulacji
  wartości użytkowe j przyszłe przepływy pieniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem,
  która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla
  danego składnika aktywów. W przypadku aktyw ów, które nie generują niezależnych przepływów pieniężnych, wartość
  użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego ośrodka generującego środki pieniężne, do którego dany
  składnik aktywów przynależy.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  24
  b. Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości
  Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Odpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do papierów wartościowych utrzymywanych do terminu ich wymagalności
  lub należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz instrumentów kapitałowych są odwracane, jeśli
  późniejszy wzrost wartości odzyskiwalnej może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujęcia straty z tytułu
  utraty wartości.
  Aktywa niefinansowe
  Odpis wartości firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W pozostałych przypadkach odpis aktualizujący z tytułu
  utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis
  z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów p omniejszonej o odpisy
  amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.
  14. Kapitał własny
  Kapitał własny wykazywany jest według wartości nominalnej, powiększonej o skutki przes zacowania hiperinflacyjnego
  (od daty zarejestrowania kapitału akcyjnego w roku 1991 do grudnia 1996 r. Spółka funkcjonowała w warunkach
  hiperinflacji), z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami statutu.
  a. Dywidendy
  Dywidendy , przed ich wypłatą, ujmuje się jako zobowiązania w okresie, w którym podjęto uchwały o ich wypłacie.
  15. Świadczenia pracownicze
  a. Program określonych składek
  Programy określonych składek to programy świadczeń po okresie zatrudnienia, na mocy których jednostka wpłac a składki
  w ustalonej wysokości do odrębnego podmiotu i nie będzie ciążył na niej prawny ani zwyczajowo oczekiwany obowiązek
  zapłacenia dodatkowych składek. Spółka zatrudniająca pracowników zobowiązana jest, na mocy obowiązujących
  przepisów, do pobierania i odprowadzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te stanowią
  program państwowy oraz mają charakter programu określonych składek. Zobowiązanie do wniesienia składek do
  programu emerytalnego określonych składek są ujmowane jako kosz t świadczeń pracowniczych obcią żając zysk lub stratę
  okresu, w którym pracownicy świadczyli pracę.
  b. Program określonyc h świadczeń
  Program określonych świadczeń to program świadczeń po okresie zatrudnienia inny niż program określonych składek.
  Odprawy eme rytalne są rozliczane zgodnie z MSR 19 jako program określonych świadczeń ujmowany jako koszt świadczeń
  pracowniczych, za wyjątkiem zysków i strat aktuarialnych dotyczących programu określonych świadczeń, które ujmuje się
  w innych całkowitych dochodach.
  Odprawy emerytalne
  Spółka zobowiązana jest na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości zgodnej
  z przepisami kodeksu pracy oraz układów zbiorowych pracy.
  Zobowiązanie Spółki wynikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości przyszłego
  wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysokości
  przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowane do wartości bieżącej. St opę dyskontow ą otrzymuje się
  na podstawie rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na koniec okresu sprawozdawczego. Zobowiązanie
  z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane je st proporcjonalnie do przewidywanego okresu świadczenia pracy przez danego
  pracownika. Kalk ulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych
  uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań
  poziomu zatrudnienia w przyszłości.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  25
  c. Rezerwa na zaległe urlopy
  Rezerwa na zaległe urlopy jest tworzona w wysokości iloczynu ilości dni urlopu przypadającego proporcjonalnie na dany
  okres i dziennej stawki ekwiwalentu za zaległy urlop powiększonej o narzuty. Wy korzystanie rezerwy następuje
  w wysokości e kwiwalentu za zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego urlopy powiększonego o narzuty.
  Rozwiązanie rezerwy następuje w wysokości ewentualnej nadwyżki rezerwy nad faktyczną wypłatą. Rezerwa jest
  tworzona, wykorzystywana i rozwiązywana w korespondencji z wydzielonym kontem kosztów rodzajowych korygującym
  koszty wynagrodzeń.
  d. Nagrody roczne
  Zgodnie z zakładowym układem zbiorowym Spółka jest zobowiązana do wypłaty pracownikom nagrody rocznej za rok
  poprzedni w wysokości 8,5% funduszu wynagrodzeń.
  Rezerwa obejmuje szacunkowe koszty przyszłej wypłaty przypadające na bieżący okres i jest tworzona w księgach roku ,
  którego dotyczy, miesięcznie w wysokości 8,5% wartości należnych wynagrodzeń powiększonych o narzuty. Wykorzystanie
  rezerwy następuje w miesiącu i w kwocie wypłaty nagrody powiększonej o narzuty. Rozwiązanie rezerwy następuje
  w wysokości e wentualnej nadwyżki rezerwy nad faktyczną wypłatą. Rezerwa jest tworzona, wykorzystywana
  i rozwiązywana w korespondencji z wydzielonym kontem kosztów rodzajowych ko rygującym koszty wynagrodzeń.
  e. Premia o cele
  Rezerwa na premie o cele jest tworzona w księgach roku , którego dotyczy, w wysokości przewidywanej wypłaty
  powiększonej o narzuty na wynagrodzenia. Wykorzystanie rezerwy następuje w miesiącu i w kwocie wypłaty premii
  powiększonej o narzuty. Rozwiązanie rezerwy następuje w wysokości ewentualnej nadwyżki rezerwy nad faktyczną wypłatą.
  Wypłaty są dokonywane po wykonaniu określonych celów założonych przez Spółkę.
  f. Zobowiązanie z tytułu programu indywidualnych odejś ć
  Rezerwa jest związana z prowadzonym przez Spółkę Programem =ndywidualnych Odejść pracowników i jest ustalana
  w wysokości sumy przewidywanych wypłat odpraw i innych świadczeń przysługujących na mocy regulaminu programu
  i przepisów prawa pracy.
  16. Płatnośc i w akcjach własnych
  Sposób ujęcia i prezentacji programu przyznania akcji jest określony w MSSF 2 Płatności w akcjach własnych („Share based
  payments”) oraz w interpretacji KIMSF 11 „ MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakc je w nabytych akcjach
  własnych ”. Standardy nakazują ujęcie programu jak o przyrostu kapitału własnego z jednej strony oraz jako kosztów
  świadczeń pracowniczych z drugiej strony. Program wycenia się w wysokości wartości godziwej (rynkowej) akcji na dzień
  ich przyznania. Przyrost k apitału i kosztu następuje przy tym proporcjonalnie do upływu czasu w okresie od daty
  przyzna nia do zakończenia okresu nabywania uprawnień .
  Ujęcie programu przyznania akcji powoduje zmniejszenie zysku netto oraz przyrost po zostałych kapitałów rezerwowych .
  17. Rezerwy
  Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Spółce ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest,
  że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości
  pieniąd za w czasie ma ist otne znaczenie, rezerwy są szacow ane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych
  przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowaniem, która odzwierciedla bieżące szacunki
  rynkowe zmian w artości pieniądza w czasie oraz, jeżeli jest to właściwe, ryzyko związane z danym składnikiem pasywów.
  a. Czynności procesowe
  Rezerwa na roszczenia przeciwko Spółce (czynności procesowe) jest tworzona , gdy w związku z toczącym się sporem
  sądowym lub pozasądowym istnieje prawdopodobieństwo powstania zobowiązania na skutek niekorzystnego dla Spółki


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  26
  rozstrzygnięcia sądu lub innego właściwego organu. Przy tworzeniu rezerwy uwzględnia się zarówno przyszłe
  zobowiązanie , łącznie z ewentualnymi odsetkami , jak i koszty prowadzenia procesu.
  b. Umowy rodzące obciążenia
  Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmo wana jest w przypadku, gdy spodziewane p rzez Spółkę korzyści ekonomiczne
  z umowy są niższe niż nieuniknione koszty wypełnienia obowiązków umownych .
  c. Rezerwa podatkowa
  Rezerwa jest tworzona w związ ku z potencjalnym ryzykiem powstania zobowiązań lub zaległości podatkowych.
  d. Rezerwa na rekultywację składowisk odpadów
  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. ) Spółka tworzy
  fundusz rekultywa cyjny na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem i monitoringiem
  składowisk odpadów . Rezerwa na rekultywację składowisk odpadów szacowana jest w war tości bieżącej spodziewanych
  do poniesienia kosztów rekultywacji.
  18. Zobowiąz ania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki, którego wypełnienie, według
  oczekiwań, spowoduje wypływ ze Spółki środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
  Spółka dzieli zobowiązania na następujące kategorie:
  - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy, które obejmują zobowiązania finansowe
  przeznaczone do obrotu oraz zobowiązania finansowe pierwotnie zakwalifikowane do kate gorii wycenianych do wartości
  godziwej przez wynik finansowy
  - pozostałe zobowiązania finansowe, wyceniane na kolejne dni sprawozdawcze wg zamortyzowanego kosztu,
  - zobowiązania niefinansowe.
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozos tałe zobowiązania niefinansowe wykazywane są
  w kwocie wymagającej zapłaty.
  Gdy skutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.
  Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy z obowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek
  określony w umowie został wypełniony, umorzony lub wygasł.
  19. Dotacje
  Dotacja rządowa do przychodów jest ujmowana jako zysk lub strata bieżącego okresu i jest wykazywana w pozostałych
  przychodach operacyjnyc h w momencie , gdy dotacja staje się należna.
  Pozostałe dotacje rządowe (w tym dotacje do składnika aktywów) ujmowane są początkowo jako przychody przyszłych
  okresów w wartości godziwej, jeśli istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz spe łnienia przez Spółkę warunków
  z nimi związanych. Otrzymane dotacje będące zwrotem już poniesionych przez Spółkę nakładów są ujmowane jako zysk
  lub strata bieżącego okresu i wykazywane w pozostałych przychodach operacyjnych według metody systematycznej
  w tych okres ach, w których następuje ujęcie kosztów. Otrzymane przez Spółkę dotacje do aktywów ujmowane są jako zysk
  lub strata bieżącego okresu według metody systematycznej p rzez okres użytkowania składników aktywów objętych
  dotacją .  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  27
  20. Przychody
  a. Sp rzedaż wyrobów g otowych oraz towarów
  Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych są ujmo wane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów , gdy
  znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego.
  Świadectwa pochodzenia energii ( świa dectwa na energię zieloną, świadectwa na energię czerwoną) są ujmowane jako
  składnik zapasów na koniec miesiąca, w którym wyprodukowano certyfikowaną ene rgię i jednocześnie odnoszone
  w przychody ze sprzedaży produktów. Certyfikaty są wyceniane w wartości g odziwej , według cen rynkowych na dzień
  ujęcia w księgach .
  b. Przychody ze świadczenia usług
  Przychody ze świadczenia usług są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w proporcji do realizacji transakcji
  na koniec okresu sprawozdawczego .
  c. Przychody z tytułu najmu
  Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą
  liniową przez okres trwania umowy.
  d. Przychody z dzierżawy węzłów cieplnych
  Przychody z tytułu dzierżawy węzłów cieplnych ujmowan e są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą liniową
  przez okres trwania umowy.
  21. Koszty
  a. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego
  Płatności z tytułu zawartych przez Spółkę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów liniowo przez okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów łącznie z kosztami z tytułu leasingu – umniejszają te koszty przez okres trwania leasingu .
  b. Płatności z tytułu leasingu finansoweg o
  Płatności leasingowe są rozdzielane na część stanowiącą koszt finansowania oraz część zmniejszającą zobowiązanie. Część
  stanowiąca koszt finansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu przy
  zastosowaniu metody ef ektywnej stopy procentowej.
  c. Koszty finansowe
  Koszty finansowe obejmują odsetki pła tne z tytułu zadłużenia ustalone w oparciu o efektywną stopę procentową, odsetki
  należne z tytułu zainwestowanych przez Spółkę środków pieniężnych, należne dywidendy, zysk i i straty z tytułu różnic
  kursowych oraz zyski i straty dotyczące instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów .
  Przychody i koszty z tytułu odsetek wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na zasadzie memoriałowej, przy
  zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów w momencie, kiedy Spółka nabywa prawa do jej otrzymania. Część opłaty z tytułu lea singu finansowego
  stanowiącą koszt finansowania, wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu metody
  efektywnej stopy procentowej.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  28
  22. Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
  Po datek dochodowy ujmowany jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów , za wyjątkiem kwot związanych z pozycj ami
  rozliczanymi bezpośrednio z kapitałem własnym (w ówczas ujmuje się go w kapitale własnym ) oraz w innych całkowitych
  dochodach jako kwoty niepodleg ające reklasyfikacji na zyski lub straty .
  Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowane go dochodu za dany rok, ustalone przy
  zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego oraz korekty podatku
  dotycz ącego lat ubiegłych.
  Podatek odroczony wyliczany jest w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartośc ią aktywów i zobowiązań szacowaną
  dla celów ksi ęgowych a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych. Rezerwy nie tworzy się na następujące różnice
  przejśc iowe: wartość firmy, której ewentualny odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości nie jest uznawany za koszt
  uzyskania przychodu dla celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub pasywów, które nie wpływają ani na zysk
  księgowy ani na dochód do opodatkowania , różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych w zakresie,
  w którym nie jest prawdopodobne, że zostaną one zreali zowane w dającej się pr zewidzieć przyszłości. Ujęta kwota
  podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bilansowej aktywów i pasywów, przy
  zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na koniec okresu sprawozdawczego .
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągni ęty zostanie
  dochód do opodatkowania , który pozwoli na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego . Aktywa z tytułu podatku
  odroczonego obniża się w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
  wystarczającego do częścio wego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu o droczonego podatku
  dochodowego. Uprzednie obniżenie wartości ulega odwróceniu w zakresie, w jakim uzysk anie wystarczającego dochodu
  do opodatkowania staje się prawdopodobne.
  23. Działalność zani echana oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży następuje wycena aktywów
  (lub wszystkich aktywów i zobowiązań stanowiących grupę przeznaczoną do zbycia) zgodnie z p rzyjętą polityką
  rachunkowości dotyczącą tych aktywów.
  Następnie na dzień początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży aktywa t rwałe lub grupa przeznaczona
  do zbycia są ujmowane według niższej z wartości : bilansowej lub wartości godziwej , pomni ejszonej o koszty
  doprowadzenia do sprzedaży.
  Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży jest ujmowana w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów nawet w przypadku, gdy grupa przeznaczona do sprzedaży podlegała uprzednio przeszacowaniu,
  którego skutki ujęto w kapitale własnym. Dotyczy to również zysków i strat wynikających z późniejszej zmiany wartości.
  Działalność zaniechana jest częścią działalności Spółki , która stanowi oddzielną znaczną część działalności lub segment
  geograficzny lub jest jednostką zależną nabytą wyłącznie w celu odsprzedaży.
  Klasyfikacja do działalności zaniechanej dokonuje się w wyniku sprzedaży lub w momencie, kiedy działalność spełnia
  kryteria zaklasyfikowania do przeznaczonej do sprzedaży .
  24. Infor macja o segmentach działalności
  Spółka prowadzi działalność w jednym segmencie branżowym, tj. produkcja energii elektrycznej i cieplnej. Spółka realizuje
  całość swoich przychodów na terytorium Polski.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  29
  25. Ujęcie i wycena świadectw pochodzenia energii
  Nabyte ś wiadectwa pochodzenia energii wyceniane są według ceny nabycia. Świadectwa pochodzenia wytworzone
  we własnym zakresie wyceniane są według cen rynk owych .
  W przypadku braku na koniec okresu sprawozdawczego wystarczającej ilości świa dectw pochodzenia wymaganych
  do zaspokojenia obowiązku umorzenia Spółka tworzy rezerwę na zakup świade ctw pochodzenia według cen rynkowych
  na koniec okresu sprawozdawczego .
  26. Prawa do emisji CO 2
  Prawa d o emisji przyznane nieodpłatnie w Krajowym Planie Rozdziału (zob. Opis ważniejszych stosowanych zasad
  rachunkowości pkt 18 Dotacje ), jak również prawa zakupione są wykazywane w odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji
  finansowej jako Uprawnienia do emisji CO 2 nabyte w celu umorzenia , przy czym prawa otrzymane nieodpłatnie uj mowane
  są w wartości zerowej, natomiast prawa nabyte ujmowane są w cenie nabycia .
  Rezerwa na rzeczywistą emisję CO 2 ujmowana jest w wartości przekraczającej otrzymane dotacje w formie bezpłatnych
  praw do emisji CO 2 według wartości księgowej uprawnień do e misji nabytych w celu umorzenia oraz cen rynkowych
  pozostałego deficytu.
  Przychody z tytułu sprzedaży nadwyżki praw emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaży tych praw i ujmowane
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów jako przychody .
  27. Zysk na jedną akc ję
  Spółka prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akcji zwykłych. Podstawowy zysk na jedną akcję jest
  wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę akcji
  zwykłych w ro ku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną akcję jest wyliczany
  przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych przez średnią ważoną liczbę
  akcji zwykłych skorygowaną o posi adane akcje własne oraz o efekty rozwadniające potencjalnych akcji, które obejmują
  obligacje zamienne na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  30
  III. Noty objaśniające
  1. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zani echana
  W 2017 r. KOGENERACHA S.A. zakwalifikowała jako aktywa przeznaczone do sprzedaży stację transformatorowo -
  rozdzielczą R 2 110 kV w EC Czechnica, położoną w miejscowości Siechnice . W dniu 5 grudnia 2017 r. KOGENERACJA S.A.
  zbyła na rzecz Tauron Dys trybucja S.A. ww. rozdzielnię. Przedmiot sprzedaży obejmował wchodzące w skład ww. stacji:
  budynki i budowle oraz urządzenia techniczne infrastruktury elektroenergetycz nej, które stanowiły kompletną i zdatną
  do użytku całość.
  W dniu 21 lipca 2015 r. KOG ENERACHA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym
  o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek EC Muchobór częściowo
  został sprzedany, a pozostałe aktywa wyceniono po demontażu i zakwa lifikowano jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.
  Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa przeznaczone do sprzedaży wynosi
  1 810 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 550 tys. zł). Wartość ta wynika z wyceny rzeczoznawcy, który oszacował wartość
  godziwą w podejściu kosztowym (poziom 3 hierarchii wartości godziwej). W 2016 r. Spółka dokonała odpisu
  aktualizującego w kwocie 2 922 tys. zł . W 2017 r. po ponownym oszacowaniu wartości przez rzeczoznawcę dokonano
  odpisu aktualizu jącego w kwocie 740 tys. zł.
  Zarząd Spółki podjął decyzję o sprzedaży aktywów, został wdrożony aktywny plan do przeprowadzenia tej transakcji.
  W 2017 r. nie wystąpiła działalność zaniechana.
  2. Przychody ze sprzedaży
  Niższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej (spadek o 12 126 tys. zł) są efektem niższej sprzedaży „na wezwanie”
  (generacja wymuszona) w 2017 r. oraz niższej produkcji i sprzedaż y energii elektrycznej w pseudo kondensacji
  spowodowanej niskimi cenami na rynku energii elektrycznej.
  Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w 201 7 r. spowodowany był wzrostem mo cy zamówionej przez nowych odbiorców
  oraz wyższego zapotrzebowania na ciepło sieci grzewczej w okresie korzystnych warunków pogodowych (niższe średnie
  temperatury) .
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Przychody ze sprzedaży produktów 582 553 597 987
  Przychody ze s przeda ży energi i el ektrycznej 175 269 187 395
  Przychody ze s przeda ży ci epła 374 590 370 050
  Przychody z tytułu certyfi ka tów pochodzeni a energi i 18 564 26 306
  Dys trybucj a i obrót energi ą el ektryczną i ci epl ną 8 293 7 704
  Przychody z na j mu ni eruchomoś ci 3 728 3 779
  Pozos ta łe przychody ze s przeda ży produktów i us ług 2 109 2 753
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 692 722
  Pozos ta łe przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 692 722
  583 245 598 709


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  31
  Spadek przycho dów z przyznanych certyfikatów o 7 742 tys. zł jest efektem niższej produkc ji energii „zielonej”
  otrzymywanej w wyniku współspalania biomasy w 2017 roku . Spowodowane to był o przede wszystkim niskimi cenami
  certyfikatów zielonych, co skutkowało zmniejszeniem spalania biomasy mokrej w EC Czechnica do poziomu utrzymania
  bezpieczeńst wa produkcji w sezonie grzewczym. Ceny sprzedaży certyfikatów zielonych w 2017 roku w porównaniu do
  roku 2016 były niższe o ok. 60%. W 2017 r. odnotowano również spadek ceny certyfikatów czerwonych o 18%. Niższy był
  także w olumen produk cji czerwonych certy fikatów.
  Koszty związane z najmem nieruchomości w 2017 roku wyniosły 1 287 tys. zł (2016 r.: 1 653 tys. zł).
  Głównymi odbiorcami Spółki są: PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) i For tum Power and Heat Polska Sp.
  z o.o. O/Wrocław. Przycho dy w transakcjach ze spółką PGE Energia Ciepła S.A. wyniosły w okr esie od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 r. 207 599 tys. zł, co stanowi 35,16% przychodów (2016 r.: 217 269 tys. zł , co stanowi 35,73%
  przychodów ) a ze spółką Fortum Power and :eat Polska Sp. z o.o. 325 694 tys. zł, co stanowi 55,17% przychodów (2016 r.:
  321 791 tys. zł, co stanowi 52,92% przychodów).
  3. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
  4. Koszty według rodzaju
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Kos zt wytworzeni a s przeda nych produktów (495 223) (512 035)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów (239) (390)
  (495 462) (512 425) w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Amortyza cj a (102 290) (108 277)
  Zużyci e ma teri a łów i energi i (210 000) (233 986)
  Us ługi obce (73 404) (71 606)
  Poda tki i opła ty, w tym: (57 062) (52 636)
  uprawnienia do emisji CO 2 (35 569) (32 593)
  Kos zty ś wi a dczeń pra cowni czych (52 547) (45 752)
  Pozos ta łe kos zty rodza j owe (7 260) (5 505)
  Razem koszty rodzajowe (502 563) (517 762)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów (239) (390)
  Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów
  i materiałów, koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (502 802) (518 152)
  Kos zty s przeda ży 2 276 1 761
  Kos zty ogól nego za rządu 5 064 3 966
  Koszt własny sprzedaży (495 462) (512 425)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  32
  Na koniec każdego roku obrotowego w Spółce dokonuje się weryfikacji przewidywanych okresów użytkowania środków
  trwałych, co skutkuje zmianą stawek amortyzacyjnych środków trwałych. W 2016 r. na podstawie analiz żywotności środków
  trwałych i badań diagnos tycznych urządzeń produkcyjnych w EC Wrocław przyjęto z ałożenie, że bloki węglowe
  przy obecnym reżimie eksploatacyjnym mogą bezpiecznie pracować ok. 300 000 godzin . W EC Czechnica i EC Zawidawie
  okresy żywotności dla podstawowych urządzeń produkcyjnych zostały bez zmian. W 2017 roku zweryfikowano również
  okresy żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych i konsekwentnie wydłużono dla nich okr esy żywotności ze skutkiem
  od 1 stycznia 2017 roku. Zmian a skutkowała obniżeniem poziomu amortyzacji w 2017 roku o 11 775 tys. zł. Spadek ten został
  częściowo zniwelowany wzrostem amortyzacji będącym efektem dokonanych modernizacji oraz oddania do użytkowania
  nowych środków trwałych.
  Niższy poziom kosztów zużyc ia materiałów i energii (spadek o 23 987 tys. zł) to w głównej mierze efekt niższych kosztów
  paliwowych spowodowanych spadkiem ceny węgla o ok. 9,8% i biomasy o ok. 9%. Cena węgla wraz z kosztami
  dodatkowymi wyniosła w 2017 r. 10,95 zł/GH, cena spalonej bi omasy wyniosła w 2017 r.: 23,12 zł/GH, a w 2016 r. cena
  węgla wyniosła 11,93 zł/GH, cena biomasy transportu wyniosła 25,49 zł/GH.
  Wzrost podatków i opłat o 4 426 tys. zł jest głównie efektem wzrost u rezerwy na niedobór uprawnień CO 2
  w związku ze zmniejszającym się z każdym rokiem limitem darmowych uprawnień CO 2 przyznawanym jednostkom wytwórczym
  oraz wzrostem kosztów opłat koncesyjnych i opłat transakcyjnych związanych ze sprzedażą certyfikatów.
  Na wzrost kosztów pracy o 6 795 tys. z ł w 2017 roku miały wpływ przede wszystkim:
   wyższy poziom ubezpieczeń społecznych o 1 976 tys. zł oraz innych świadczeń pracowniczych o 2 710 t ys. zł, łącznie
  o 4 686 tys. zł ( zapłata zaległych składek ZUS od wypłaconych świadczeń będących przedmiotem wy kupów
  pracowniczych ),
   wyższy poziom wynagrodzeń o 759 tys. zł to efekt zwiększenia zatrudnienia w 2017 roku o 9 osób (stan zatrudnienia
  na dzień 31 grudnia 2017 r. 356 osób, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. 347 osób, przeciętne
  zatrudnienie w 2017 r. 352 osoby, przeciętne zatrudnienie w 2016 r. 357 osób) ,
   utworzenie rezerwy na programy pracownicze w kwocie 1 350 tys. zł.
  5. Pozostałe przychody operacyjne
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Otrzyma ne ods zkodowa ni a , ka ry umowne 312 1 031
  Przychody z ma j ątku trwa łego (w tym dota cj a ) 3 244 3 080
  Odwróceni e odpi s ów a ktua l i zuj ących wa rtoś ć
  za pa s ów i na l eżnoś ci 716 -
  Rozwi ąza ni e rezerwy na l i kwi da cj ę ś rodków trwa łych 299 2 350
  Rozwi ąza ni e rezerwy na rekul tywa cj ę s kła dowi s k popi ołów - 2 508
  Zys k ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 1 941 -
  Wykorzys ta ni e odpi s ów a ktua l i zuj ących wa rtoś ć
  ś rodków trwa łych w budowi e 293 -
  I nne 346 361
  7 151 9 330


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  33
  6. Pozostałe koszty operacyjne
  7. Koszty świadczeń pracowniczych
  Zmniejszenie zmiany stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych jest efektem wykupu likwidowanych świadczeń
  pracowniczych w 2016 r.
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Stra ta ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych - (67)
  Odpi s a ktua l i zuj ący wa rtoś ć za pa s ów i na l eżnoś ci - (432)
  Utworzeni e rezerwy na rekul tywa cj ę s kła dowi s k popi ołów (2 853) -
  Odpi s a ktua l i zuj ący wa rtoś ć a ktywów przezna czonych do
  s przeda ży (740) (2 922)
  Spi s a ni e na kła dów i nwes tycyj nych - (586)
  Da rowi zny (495) (495)
  Kos zty utrzyma ni a ESP Młoty (835) (38)
  Kos zty a ktywów odda nych w l ea s i ng (507) (261)
  I nne (584) (507)
  (6 014) (5 308) w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Wypła cone wyna grodzeni a (36 090) (35 331)
  Ubezpi eczeni a s połeczne (8 816) (6 840)
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych (34) 12 731
  Wypła ty z tytułu progra mów pra cowni czych (4 328) (13 145)
  = nne ś wi a dczeni a pra cowni cze (3 279) (3 167)
  (52 547) (45 752)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  34
  8. Przychody finansowe netto
  9. Podatek dochodowy
  a. Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Przychody z tytułu ods etek od pożyczek i na l eżnoś ci ora z
  depozytów ba nkowych 2 426 1 791
  Dywi dendy 35 214 81 241
  Doda tni e różni ce kurs owe 24 -
  Ods etki z tytułu l ea s i ngu 1 445 -
  Pozos ta łe przychody fi na ns owe 3 29
  Razem przychody finansowe 39 112 83 061
  Ods etki od zobowi ąza ń fi na ns owych (2 646) (2 513)
  Uj emne różni ce kurs owe - (100)
  Kos zty ods etek dotyczące zobowi ąza ń z tytułu przys złych
  ś wi a dczeń pra cowni czych (74) (63)
  Pozos ta łe kos zty fi na ns owe (64) (12)
  Razem koszty finansowe (2 784) (2 688)
  Przychody finansowe netto 36 328 80 373 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Poda tek dochodowy za rok bi eżący (10 095) (14 112)
  Poda tek odroczony (6 474) (1 684)
  Poda tek dochodowy odnos zący s i ę do el ementów i nnych
  ca łkowi tych dochodów 29 17
  Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitch
  dochodów (16 540) (15 779)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  35
  b. Efektywna stopa podatkowa
  Głównymi pozycjami przychodów różniącymi wynik przed opodatkowaniem od podstawy opodatkowania są dotacje
  rozliczane w czasie w kwocie 3 241 tys. zł (efekt podatkowy 3 241 tys. zł *19% = 616 tys. zł) oraz otrzymane dywidendy
  w kwocie 35 214 tys. zł (efekt podatkowy 35 214 tys. zł * 19% = 6 691 tys. zł). W 2016 r. otr zymano dywidendy w kwocie
  81 241 tys. zł ( efekt podatkowy 81 241 tys. zł * 19% = 15 436 tys. zł).
  Głównymi pozycj ami kosztów różniącymi wynik przed opodatkowaniem od podstawy opodatkowania są odpisy
  aktualizujące wartość aktywów przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 2 922 tys. zł (efekt podatkowy 2 922 tys. zł *19% =
  555 tys. zł), a mortyzacja dotycząca środków trwałych finansowanych dotacją w kwocie 3 543 tys. zł (efekt podatkowy
  3 543 tys. zł *19% = 673 tys. zł) , z odsetki karne w kwocie 578 tys. zł (efekt podatkowy 578 tys. zł *19% = 110 tys. zł) oraz
  koszty prowizji do tyczące sprz edanych białych certyfikatów odniesione do roku 2016 w kwocie 931 tys. zł (efekt
  podatkowy 931 tys. zł *19% = 177 tys. zł) .
  10. Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego
  Na ko niec okresu sprawozdawczego wystąpił o zobowiązanie z tytułu podatku do chodowego w kwocie 9 675 tys. zł
  (na dzień 31 grudnia 201 6 r. wystąpiła należność w kwocie 1 415 tys. zł).
  w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
  % tys . zł % tys . zł
  Zys k przed opoda tkowa ni em 117 908 164 952
  Poda tek w opa rci u o obowi ązuj ącą s ta wkę
  poda tkową 19,00% (22 402) 19,00% (31 341)
  Kos zty ni es ta nowi ące kos ztów uzys ka ni a
  przychodów (różni ce trwa łe) 1,70% (1 999) 0,35% (570)
  Przychody ni epodl ega j ące opoda tkowa ni u
  (różni ce trwa łe) (6,72%) 7 926 (9,83%) 16 209
  I nne (przeka za ne da rowi zny) 0,08% (94) 0,06% (94)
  14,06% (16 569) 9,59% (15 796)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  36
  11. Rzeczowe aktywa trwałe
  w tysiącach złotych Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Inne środki
  trwałe
  Środki trwałe
  w budowie RAZEM
  Wartość brutto na dzień
  1 stycznia 2016 r. 1 707 851 023 1 921 230 902 7 741 286 031 3 068 634
  Zwi ęks ze n i a (tra n s fe ry) z tytu łu
  p rzyjęci a ś ro d kó w trwa łych d o
  u żytko wa n i a
  - 118 811 248 789 201 2 686 (370 487) -
  Zwi ęks ze n i a z tytu łu za ku p u - - - - - 120 563 120 563
  Za l i czki n a n a b yci e ś ro d kó w trwa łych - - - - - (293) (293)
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - (3) (1 991) - (38) - (2 032)
  Wartość brutto na dzień
  31 grudnia 2016 r. 1 707 969 831 2 168 028 1 103 10 389 35 814 3 186 872
  Wartość brutto na dzień
  1 stycznia 2017 r. 1 707 969 831 2 168 028 1 103 10 389 35 814 3 186 872
  Zwi ęks ze n i a (tra n s fe ry) z tytu łu
  p rzyjęci a ś ro d kó w trwa łych d o
  u żytko wa n i a
  - 6 807 50 897 38 1 556 (59 298) -
  Zwi ęks ze n i a z tytu łu za ku p u - - - - - 53 426 53 426
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - (6 369) (2 000) (226) (570) - (9 165)
  Re kl a s yfi ka cja d o a ktywó w
  p rze zn a czo n ych d o s p rze d a ży - (1 534) (15 233) - (18) - (16 785)
  Wartość brutto na dzień
  31 grudnia 2017 r. 1 707 968 735 2 201 692 915 11 357 29 942 3 214 348


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  37
  a. Zabezpieczenia
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. rzeczo we aktywa trwałe nie były obciążone z tytułu zobowiązań Spółki.
  b. Zmiana stawek amortyzacyjnych
  Na koniec każdego roku obrotowego w Spółce dokonuje się weryfikacji przewidywanych okresów użytkowania środków
  trwałych, a następnie na tej podstawie dokonuje s ię zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych. W wyniku
  przeprowadzonej w 2016 r. weryfikacji okresów uży tkowania Zarząd KOGENERACH= S.A. podjął decyzję o zmianie stawek
  amortyzacyjnych dla wybranych pozycji w celu dost osowania ich do okresów ekonomic znej użyteczności poszczególnych
  bloków z nimi związanych ze skutkiem od 1 stycznia 2017 r . Ponadto w 2017 r. zweryfikowano również okresy żywotności
  dla urządzeń okołoprodukcyjnych i konsekwentnie wydłużono dla nich okresy żywotności ze skutkiem od 1 styc znia 2017 r.
  Zmiana skutkowała obniżeniem poziomu amortyzacji w 2017 roku o 11 775 tys. zł. w tysiącach złotych Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Inne środki
  trwałe
  Środki trwałe
  w budowie RAZEM
  Umorzenie na dzień 1 stycznia 2016 r. - (594 384) (1 219 091) (589) (6 573) - (1 820 637)
  Amo rtyza cja za o kre s - (23 573) (81 215) (115) (253) - (105 156)
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - 3 1 650 - 38 - 1 691
  Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 r. - (617 954) (1 298 656) (704) (6 788) - (1 924 102)
  Umorzenie na dzień 1 stycznia 2017 r. - (617 954) (1 298 656) (704) (6 788) - (1 924 102)
  Amo rtyza cja za o kre s - (22 978) (77 611) (109) (533) - (101 231)
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - 6 352 1 901 226 569 - 9 048
  Re kl a s yfi ka cja d o a ktywó w
  p rze zn a czo n ych d o s p rze d a ży - 1 424 9 296 - 18 - 10 738
  Umorzenie na dzień 31 grudnia 2017 r. - (633 156) (1 365 070) (587) (6 734) - (2 005 547) w tysiącach złotych Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Inne środki
  trwałe
  Środki trwałe
  w budowie RAZEM
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2016 r. - - - - - (9 530) (9 530)
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 31 grudnia 2016 r. - - - - - (9 530) (9 530)
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2017 r. - - - - - (9 530) (9 530)
  Wyko rzys ta n i e - - - - - 293 293
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 31 grudnia 2017 r. - - - - - (9 237) (9 237)
  Wartość netto
  Na d zi e ń 1 s tyczn i a 2016 r. 1 707 256 639 702 139 313 1 168 276 501 1 238 467
  Na d zi e ń 31 gru d n i a 2016 r. 1 707 351 877 869 372 399 3 601 26 284 1 253 240
  Na d zi e ń 31 gru d n i a 2017 r. 1 707 335 579 836 622 328 4 623 20 705 1 199 564


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  38
  c. Odsetki aktywowane na rzeczowych aktywach trwałych
  W 2016 r. aktywowano odsetki w łącznej kwocie 1 268 tys. zł (w tym: 161 tys. zł od pożyczki udzielonej przez ED F
  Investissements Groupe SA oraz 1 107 tys. zł od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW).
  W 2017 r. nie aktywowano odsetek na rzeczowe aktywa trwałe.
  12. Wartości niematerialne
  Szczegóły dotyczące testu na utratę wartości ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego alokowano wartość
  firmy przedstawiono w nocie nr 16 .
  w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe
  Wartości niematerialne RAZEM
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 1 439 7 928 9 367
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 1 439 7 928 9 367
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 1 439 7 928 9 367
  Na byci e - 779 779
  Pozos ta łe zmni ej s zeni a - (7 075) (7 075)
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 1 439 1 632 3 071 w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe
  Wartości niematerialne RAZEM
  Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2016 r. (5 669) (5 669)
  Amortyza cj a za okres (1 835) (1 835)
  Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2016 r. (7 504) (7 504)
  Skumulowana amortyzacja na dzień 1 stycznia 2017 r. (7 504) (7 504)
  Amortyza cj a za okres (114) (114)
  Pozos ta łe zmni ej s zeni a - 7 075 7 075
  Skumulowana amortyzacja na dzień 31 grudnia 2017 r. (543) (543)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2016 r. 1 439 2 259 3 698
  Na dzi eń 31 grudni a 2016 r. 1 439 424 1 863
  Na dzi eń 31 grudni a 2017 r. 1 439 1 089 2 528


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  39
  13. Grunty w użytkowaniu wie czystym
  Grunty w użytkowaniu wieczystym zaliczane są do umów leasingu operacyjnego (por. nota nr 33 ).
  Większość gruntów będących w posiadaniu Spółki została uzyskana nieodpłatnie na drodze decyzji administracyjnych,
  w zwią zku z tym nie są one wykazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej . W pozycji Grunty w użytkowaniu
  wieczystym wykazano tylko te grunty , które Spółka nabyła odpłatnie od osób trzecich.
  w tysiącach złotych
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 14 498
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 14 498
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 14 498
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 14 498
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (1 223)
  Amortyza cj a za okres (187)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 410)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (1 410)
  Amortyza cj a za okres (187)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 597)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2016 r. 13 275
  Na dzi eń 31 grudni a 2016 r. 13 088
  Na dzi eń 31 grudni a 2017 r. 12 901


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  40
  14. Nieruchomości inwestycyjne
  Składnikami inwestycji w nieruchomości Spółki są: częściowo przeznaczone pod wynajem budynki socjalno -biurowe,
  budynek mieszka lny, parkingi samochodowe, plac postojowy jednostek transportowych, składowisko złomu i odpadów
  oraz wiaty o wartości bilansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. 16 046 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 16 717 tys. zł).
  Odpis aktualizuj ący nieruchomości inwestycyjn e wynosi na dzień 31 grudnia 201 7 r. 3 590 tys. zł (31 grudnia 2016 r.:
  3 590 tys. zł) i dotyczy wycenionego w 2008 r. budynku stołówki , który obecnie jest przedmiotem dzierżawy .
  Wartość godziwa nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 grudni a 201 7 r. i n a dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi
  32 666 tys. zł (zaklasy fikowana jako wartość godziwa poziom u 3 zgodnie z MSSF 13 ).
  w tysiącach złotych
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 48 434
  Zwi ęks zeni a 350
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 48 784
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 48 784
  Zwi ęks zeni a 87
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 48 871
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (30 968)
  Amortyza cj a za okres (1 099)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (32 067)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (32 067)
  Amortyza cj a za okres (758)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (32 825)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2016 r. 17 466
  Na dzi eń 31 grudni a 2016 r. 16 717
  Na dzi eń 31 grudni a 2017 r. 16 046


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  41
  15. Inwestycje w jednostkach zależnych
  a. Udziały w jednostce zależnej
  b. Podstawowe dane fina nsowe jednostki zależnej
  Dane spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. za rok 2016 zostały skorygowane w zawiązku ze zmianą metodologii ujęcia
  księgowego rekompensat z tytułu KDT .
  16. Test na utratę wartości aktywów
  Na koniec 201 7 r. został przeprowadzony test na utratę wartości niefinansowych aktywów trwałych KOGENERACJI S.A.
  Metodologia testów jest zgodna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36 Utrata wartości aktywów . Testy
  polegały na porównaniu wartości bilansowej ośrodka wypracowującego środki pieniężne (CGU) z jego wartością
  odzyskiwalną. Określenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów, dla których nie ma aktywnego rynku i mało
  jest porównywalnych transakc ji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku elektrociepłowni, dla których należy określić
  wartość na lokalnym rynku, nie istnieją obserwowalne wartości godziwe.
  W przeprowadzonym teście przyjęto za wartość odzyskiwalną wartość użytkową . Wartość użytko wą ustalono w oparciu
  o szacunkową bieżącą wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego Ilość udziałów /akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  udziału /akcji
  (zł)
  %
  kapitału /głosów
  EC Zi e l o n a Gó ra S .A. 13 853 150 554 126 25 545 277 13 631 925 98,40
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.
  Kapitał
  zakładowy
  (zł)
  Ilość
  udziałów /akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  udziału /akcji
  (zł/akcję
  lub udział )
  Ilość udziałów /akcji pozostających w posiadaniu
  KOGENERACJI S .A. (bezpośrednio ) w tysiącach złotych Cena nabycia Odpis aktualizujący Wartość bilansowa Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Przychody ze sprzedaży Zysk/(strata) za okres
  EC Zi el ona Góra S.A. 169 112 - 169 112 755 334 499 080 256 254 431 561 63 673
  169 112 - 169 112
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych Cena nabycia Odpis aktualizujący Wartość bilansowa Aktywa Zobowiązania Kapitał własny Przychody ze sprzedaży Zysk/(strata) za okres
  EC Zi el ona Góra S.A. 169 112 - 169 112 750 461 522 095 228 366 432 869 80 517
  169 112 - 169 112
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  42
  użytkowania ośrodka wypracowującego śr odki pieniężne metodą DCF . Dla celów prz eprowadzenia testu przyjęto,
  że ośrodkiem w ypracowującym środki pieniężne są aktywa KOGENERACHA S.A . z wyłączeniem inwestycji w jednostkach
  zależnych. Zastosowany model zakłada obliczenie wartości KOGENERACHA S.A. na podstawie metody zdyskontowanych
  przepływów pieniężnych (DCF) w latach 2018 - 204 2. Zdaniem Spółki przyjęcie proj ekcji finansowych dłuższych
  niż pięcioletnie jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych zmian w otoczeniu regulacyjnym.
  Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:
   prognozy cen e nergi i elektrycznej na lata 2018 -20 42 , zakładające wzrost r ynkowej ceny hurtowej o 49 % do roku 2035 ,
  (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACH= S.A. może się różnić z e względu na profil produkcji i spo sób
  kontraktacji),
   prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 na lata 2018 -2042 , zakładające wzrost ceny o 269 % (porównanie do realnie
  występujących cen w KOGENERACH= S .A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
   prognozy rynkowych c en wę gla kamienneg o na lata 2018 -2042 , zakładające wzrost cen o 2%, (porównanie do realnie
  występujących cen w KOGENERACH= S .A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
   przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO 2 dla potrzeb produkcji energi i elektrycznej na lata
  2015 - 2020 zgodnie z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację
  wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
  (tzw. w nioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji z 13 lipca 2012 roku. W zakresie produkcji ciepła
  uwzględniono darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień do emisji CO 2 na ciepło
  na lata 2013 - 2020 opublikowanych prz ez Ministerstwo Środowiska,
   uwzględnienie przydziału darmowych uprawnień do emisji CO 2 na ciepło w okresie 2021 -20 42 dla KOGENERACJA S.A.
  na podstawie prognoz opartych o dotychczasowy sposób ich alokacji,
   uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej k ogeneracji w okresie 2018 -2022,
   utrzymanie zdolności produkcyjnych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
   przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w okresie projekcji na poziomie 7, 56%.
  W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC)
  o 0,5% na wartość bieżącą netto (NPV).
  KOGENERACJA S.A. - test na utratę wartości Wartość bieżąca netto (NPV)
  % mln zł
  Analiza wrażliwości ( ;0,5%) 7,06Ę ? 473
  Średnioważony koszt kapitału ; WACC 7,56% 1 398
  Analiza wrażliwości (+0,5%) 8,06Ę 1 328
  Wyniki przeprowadzonego testu wykazują, że wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa
  od wartości bilansowej . Test nie wykazał k onieczności dokonywania odpisu aktualizującego aktywów trwałych .
  Wartość nadwyżki między wartością odzyskiwalną z testu a wart ością testowaną wynosi 165 mln złotych.
  W 2014 r. Spółka zidentyfikowała grupę aktywów związaną z EC Muchobór, która ze względu na niskie wykorzystanie
  zdolności produkcyjnych oraz brak perspektyw na zmianę tej sytuacji uległa utracie wartości. Wartość księgowa tych
  aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r. była niższa od ich wartości godziwej o 20 124 tys. zł.
  W dniu 21 lipca 2015 r. KOGENERACHA S.A. podpisała porozumienie z Wrocła wskim Parkiem Technologicznym
  o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek EC Muchobór częściowo
  został sprzedany, utworzone w 2014 i 2015 r. odpisy zostały czę ściowo rozwiązane, a pozosta łe aktywa wyceniono
  po demontażu i zakwalifikowano jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  43
  W 2016 r. dokonano ponownej wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży i doko nano odpisu aktualizującego
  ich wartość ( 2 922 tys. zł). Wa rtość netto środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży wynosi 2 550 tys. zł (wartość brutto: 16 345 tys. zł, umorzenie: 2 357 tys. zł, odpis aktualizujący:
  11 438 tys. zł).
  W 2017 r. po ponownym os zacowaniu wartości majątku przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego w kwocie
  740 tys. zł. Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa przeznaczone
  do sprzedaży wynosi 1 810 tys. zł (wartość brutto: 16 345 tys . zł, umorzenie: 2 357 tys. zł, odpis aktualizujący: 12 178 tys. zł ).
  17. Pozostałe inwestycje
  18. Podatek odroczony
  a. Aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  zostały ujęte w odniesi eniu do poniższych pozycji aktywów i zobowiązań .
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Inwestycje krótkoterminowe
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu 12 12
  Razem pozostałe inwestycje krótkoterminowe 12 12 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2016 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2016 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2016 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z
  ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne - - (91 735) (83 631) (91 735) (83 631)
  Za pa s y 891 869 (2 361) (2 549) (1 470) (1 680)
  Na l eżnoś ci 118 192 (698) (753) (580) (561)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 2 799 2 690 - - 2 799 2 690
  Rezerwy 9 589 8 291 - - 9 589 8 291
  Pozos ta łe 55 50 (55) (112) - (62)
  Aktywa/zobowiązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego 13 452 12 092 (94 849) (87 045) (81 397) (74 953)
  Kompens a ta (13 452) (12 092) 13 452 12 092 - -
  Aktywa/zobowiązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego
  wykazane w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej
  - - (81 397) (74 953) (81 397) (74 953)
  Aktywa Rezerwy Wartość netto


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  44
  b. Kompensata aktywó w i rezerw na odroczony podatek
  Zgodnie z par. 7 4 MSR 12 aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlegają kompensacie
  wtedy i tylko wtedy gdy jednostka:
  - posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty a ktywów z tytu łu podatku
  odroczonego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  - aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą
  podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatko wą na tego samego podatnika lub różnych
  podatników, którzy rozliczają się wspólnie.
  Wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej rezerwy z tytułu odroczonego p odatk u dochodowego w wysokości
  81 398 tys. zł są efektem kompensaty aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego (13 452 tys. zł) i rezer wy
  na podatek odroczony (94 849 tys. zł) .
  c. Zmiana różnic przejściowych w okresie
  w tysiącach złotych Stan na 1 stycznia 2017 r. Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z ni eruchomoś ci
  i nwes tycyj ne (440 160) (42 655) (482 815)
  Za pa s y (8 843) 1 106 (7 737)
  Na l eżnoś ci (2 953) (100) (3 053)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 14 154 578 14 732
  Rezerwy 43 635 6 831 50 466
  Pozos ta łe (322) 322 -
  (394 489) (33 918) (428 407) w tysiącach złotych Stan na 1 stycznia 2016 r. Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów Stan na 31 grudnia 2016 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z ni eruchomoś ci
  i nwes tycyj ne (398 161) (41 999) (440 160)
  Pozos ta łe i nwes tycj e (1) 1 -
  Za pa s y (9 092) 249 (8 843)
  Na l eżnoś ci (2 874) (79) (2 953)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 26 590 (12 436) 14 154
  Rezerwy 28 698 14 937 43 635
  Pozos ta łe 402 (724) (322)
  Stra ty poda tkowe podl ega j ące odl i czeni u
  w przys złych okres a ch 34 130 (34 130) -
  (320 308) (74 181) (394 489)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  45
  19. Zapasy
  W 201 7 r. i w 2016 r. nie wystąpiły obciążenia z tyt ułu zabezpieczeń na zapasach.
  Zapasy przedstawione są w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizujące w kwocie 4 688 tys. zł (31 grudnia
  2016 r.: 4 575 tys. zł).
  W 201 7 r. wartość zapasów ujętych w koszcie własnym sprzedaży wyniosła 210 000 tys. zł (201 6 r.: 233 985 tys. zł).
  20. Należności długoterminowe oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  a. Należności długoterminowe
  b. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Ma teri a ły 70 078 63 983
  Za l i czki na dos ta wy 508 284
  Certyfi ka ty energi i ze źródeł odna wi a l nych 8 762 10 941
  79 348 75 208 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu 6 819 5 802
  Na l eżnoś ci z tytułu s przeda ży ś rodków trwa łych 1 910 2 517
  8 729 8 319 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek powi ąza nych 33 778 35 665
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek pozos ta łych 62 449 63 236
  Na l eżnoś ci z tytułu poda tków, ceł ubezpi eczeń s połecznych
  i zdrowotnych ora z i nnych ś wi a dczeń 2 752 5 467
  Na l eżnoś ci z tytułu s przeda ży ś rodków trwa łych 718 743
  Rozl i czeni a mi ędzyokres owe z tytułu progra mu przyła czeń
  budynków do s i eci ci epłowni czej 1 718 1 076
  Rozl i czeni a mi ędzyokres owe z tytułu ubezpi eczeń
  ma j ątkowych i OC 2 911 40
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 446 688
  Pozos ta łe na l eżnoś ci 253 102
  105 025 107 017


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  46
  Poniższa tabela zawiera wiekowanie należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe .
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy
  aktualiz ujące w kwocie 438 tys. złotych (31 grudnia 201 6 r.: 1 366 tys. zł).
  Poniższa tabela zawiera wiekowanie należności przeterminowanych oraz informacje o wysokości odpisów aktualizujących .
  21. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  do 1 m-ca 104 639 106 634
  powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 38 19
  powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 303 334
  powyżej 6 m-cy do 1 roku 45 30
  105 025 107 017 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Należności przeterminowane brutto
  do 1 m-ca 810 537
  powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 38 22
  powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 4 6
  powyżej 6 m-cy do 1 roku 10 191
  powyżej 1 roku 421 833
  1 283 1 589
  Odpi s y a ktua l i zuj ące wa rtoś ć na l eżnoś ci przetermi nowa nych (438) (1 366)
  Należności przeterminowane netto 845 223 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Środki pi eni ężne na ra chunka ch ba nkowych 404 17
  Ca s h-pool 129 655 80 075
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool,
  wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 130 059 80 092
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool , wa rtoś ć
  wyka za na w s pra wozda ni u z przepływów pi eni ężnych 130 059 80 092


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  47
  22. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  W 2017 r. po oszacowaniu wartości majątku EC Muchobór przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego aktywa
  przeznaczone do sprzedaży w kwocie 740 tys. zł. Powyższe aktywa zostały już objęte odpisem w 2016 r. w kwocie
  2 922 tys. zł oraz w 2015 r. w wysokości 8 516 tys. zł.
  23. Kapitał własny
  a. Kapitał zakładowy
  w tysiącach złotych 1 stycznia
  2017 r. Utworzenie odpisu Wykorzystanie/
  odwrócenie odpisu Reklasyfikacja 31 grudnia
  2017 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (9 530) - 293 - (9 237)
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne (3 590) - - - (3 590)
  Za pa s y (4 575) (293) 180 - (4 688)
  Na l eżnoś ci krótkotermi nowe (1 366) - 928 - (438)
  Aktywa przezna czone do s przeda ży (11 438) (740) - - (12 178)
  Odpisy aktualizujące razem (30 499) (1 033) 1 401 - (30 131) w tysiącach złotych 1 stycznia
  2016 r. Utworzenie odpisu Wykorzystanie/
  odwrócenie odpisu
  31 grudnia
  2016 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (9 530) - - (9 530)
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne (3 590) - - (3 590)
  Za pa s y (4 384) (191) - (4 575)
  Na l eżnoś ci krótkotermi nowe (1 152) (653) 439 (1 366)
  Aktywa przezna czone do s przeda ży (8 516) (2 922) - (11 438)
  Odpisy aktualizujące razem (27 172) (3 766) 439 (30 499) w tysiącach akcji Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  = l oś ć a kcj i na początek okres u 14 900 14 900
  = l oś ć a kcj i na koni ec okres u (w pełni opła cone) 14 900 14 900
  Wa rtoś ć nomi na l na 1 a kcj i (w zł) 5 5
  w tysiącach złotych
  Wa rtoś ć emi s j i s eri i A 54 500 54 500
  Wa rtoś ć emi s j i s eri i B 20 000 20 000
  :i peri nfl a cj a 178 003 178 003
  252 503 252 503


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  48
  Od daty zarejestrowania kapitału akcyjnego w rok u 1991 do grudnia 1996 r. Spółka funkcjonowała w w arunkach
  hiperinflacji. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji wymaga przekształcenia każdego składnika
  kapitału ak cjonariuszy (z wyjątkiem niepodzielonych zysków i nadwyżki z przeszacowania) przez ogólną indeksację cen
  w okresie hiperinflacji. Takie retrospektywne zastosowanie MSR 29 skutkowało wzrostem kapitału akc yjnego
  o 178 003 tys. zł, kapitału z emisji akcji pow yżej ich wartości nominalnej o kwotę 56 671 tys. zł oraz spadkiem
  niepodzielonego zysku w tym okresie na łączną kwotę 234 674 tys. zł.
  Opisane powyżej zmiany zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kapitale akcyjnym, kapitale z emisji akcji
  powyżej ich wartości nominalnej oraz w wyniku z lat ubiegłych.
  Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do jednego głosu
  na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Spółki . Wszystkie akcje uprawniają w jednako wym stopniu do majątku Spółki
  w przypadku podziału majątku.
  b. Pozostałe kapitały rezerwowe
  Pozostałe kapitały rezerwowe są t worzone z części lub całości zatwierdzonych zysków S półki . Walne Zgromadzenie może
  również wskazać konkretny cel , na który środk i te mają być przeznaczone (np. inwestycje, restrukturyzacja).
  Pozostałe kapitały rezerwowe powiększono ponadto o wartość akcji EDF prz yznanych pracownikom w ramach programu
  AC T 2007 (3 384 tys. zł) . Program powyższy został zakończony w latach ubiegłych i ni e obowiązywał na dzień 31 grudnia
  2017 i 31 grudnia 2016 r.
  c. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje kapitał zapasowy utworzony w dniu przekształcenia
  Spółki z przedsi ębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną , z części funduszu założycielskiego i funduszu przedsiębiorstwa
  po wydzieleniu kapitału akcyjnego, przeliczenie hiperinflacyjne (56 671 tys. zł) oraz kapit ał z dodatkowej emisji akcji
  na Giełdzie Papierów Wartościowyc h. Warunek określony w art. 396 KS: dotyczący tworzenia kapitału zapasowego
  na pokrycie straty w wysokości 8% zysku za dany rok obrotowy do osiągnięcia przez kapitał zapasowy poziomu co najmniej
  jednej trzeciej kapitału zakładowego został spełniony.
  d. Dywid endy proponowane przez Zarząd
  Zgodnie z Uchwałą nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrocie płowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r., Spółka prz eznaczyła z zysku netto za 2016 r. kwotę 98 042 tys. zł , tj. 6,58 zł
  na akcję na wypłatę dywidendy oraz kwotę 51 114 tys. zł na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych.
  KOGENERACHA S.A. dokonała wypłaty dywidendy w dniu 9 sierpnia 2017 r.
  Zysk netto w 2017 roku wyniósł 101 339 tys. zł. Zarząd S półki nie podjął decyzj i w przedmiocie propozycji podziału wyniku
  finansowego za 2017 rok .
  24. Zysk przypadający na jedną akcję
  a. Podstawowy zysk przypadający na akcję
  Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk akcjonariuszy Spół ki
  w kwocie 101 339 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.: 149 156 tys. zł ) oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień sporządzenia
  sprawozdania finansowego w liczbie 14 900 tys. szt. (31 grudnia 2016 r.: 14 900 tys. szt. ). Wielkości te zostały ustalone
  w sposób pr zeds tawiony poniżej.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  49
  b. Zysk akcjonariuszy Spółki
  c. Średnia ważona liczba akcji zwykłych
  d. Zysk akcjonariu szy na akcje zwykłą
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku o raz 31 grudnia 2016 roku nie występowały instrument y rozwadniając e.
  25. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane
  zobowiązania finansow e
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Zys k a kcj ona ri us zy Spółki 101 339 149 156 w tysiącach akcji Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Średni a wa żona l i czba a kcj i zwykłych na koni ec okres u 14 900 14 900 Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Pods ta wowy zys k a kcj ona ri us zy na 1 a kcj ę (w złotych) 6,80 10,01 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Długotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek 24 750 49 500
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 67 287
  Zobowiązania długoterminowe 24 817 49 787
  Krótkotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek 24 811 24 842
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na wa l utę obcą - 1
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 148 64
  Zobowiązania krótkoterminowe 24 959 24 907


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  50
  a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
  b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
  w tysiącach złotych Razem do 1 roku
  od 1-go roku do
  3 lat od 3 do 5 lat
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów ba nkowych, dywi dend
  i i nnych i ns trumentów, w tym: 49 776 24 959 24 817 -
  Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 49 561 24 811 24 750 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 215 148 67 - Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach złotych Razem do 1 roku
  od 1-go roku do
  3 lat od 3 do 5 lat
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów ba nkowych, dywi dend
  i i nnych i ns trumentów, w tym: 74 694 24 907 49 692 95
  Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 74 342 24 842 49 500 -
  Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 1 1 - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 351 64 192 95 w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa
  (w %) Rok spłaty
  Początkowa
  wartość
  zobowiązania
  Wartość
  bilansowa
  Kredyty ba nkowe i pożyczki , w tym:
  Cash-pool PLN WI BOR 1M+0,53 2018 250 000 -
  Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 49 561
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 4,20 2020 342 215
  349 342 49 776
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  51
  c. Zabezpieczenia ustanowione na ma jątku Spółki
  W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACHA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowanie i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mok rą według
  technologii wapienno -gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrotu pożyczki oraz prawidłowej jej
  obsługi jest weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzytelności od PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej
  EDF Polska S.A. ) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (należność na dzień 31 grudnia 201 7 r. wynosi ła 33 131 tys. zł;
  31 grudnia 2016 r.: 35 619 tys. zł ) oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji
  do kwoty 118 800 tys. zł.
  26. Świadczenia pracownicze
  a. Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe
  w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa
  (w %) Rok spłaty
  Początkowa
  wartość
  zobowiązania
  Wartość
  bilansowa
  Kredyty ba nkowe i pożyczki , w tym:
  Cash-pool PLN WI BOR 1M+0,53 2017 250 000 -
  Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW PLN 3,00 2019 99 000 74 342
  Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę
  obcą EUR - 2017 1 1
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN 5,60 2019 342 351
  349 343 74 694
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. w tysiącach złotych
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
  Odpra wy emeryta l no rentowe 2 169 303 2 472 1 844 194 2 038
  Zobowiązania określonych
  świadczeń 2 169 303 2 472 1 844 194 2 038
  Progra m i ndywi dua l nych odej ś ć 2 211 1 580 3 791 1 631 2 366 3 997
  Na grody roczne - 3 098 3 098 - 2 993 2 993
  Premi e o cel e - 693 693 - 721 721
  Url opy - 675 675 - 383 383
  Za ka z konkurencj i 1 855 - 1 855 1 787 - 1 787
  Na groda za wyni ki - 838 838 - 997 997
  Zobowi ąza ni a z tyt. wyna grodzeń - 2 371 2 371 - 2 606 2 606
  ZUS - 1 980 1 980 - 2 155 2 155
  RAZEM 6 235 11 538 17 773 5 262 12 415 17 677
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  52
  b. Świadczenia emerytalne i rentowe
  w tysiącach złotych
  Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok
  zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Odprawy emerytalno -
  rentowe RAZEM
  Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 2 038 2 038
  Ko s zty o d s e te k 74 74
  Ko s zty b i e żące go za tru d n i e n i a 87 87
  Ko s zty p rze s złe go za tru d n i e n i a 248 248
  Wyp ła co n e ś wi a d cze n i a (128) (128)
  Stra ty a ktu a ri a l n e 153 153
  Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec
  okresu sprawozdawczego 2 472 2 472
  Wa rto ś ć b i l a n s o wa zo b o wi ąza ń d łu go te rmi n o wych 2 169 2 169
  Wa rto ś ć b i l a n s o wa zo b o wi ąza ń kró tko te rmi n o wych 303 303 w tysiącach złotych
  Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok
  zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Odprawy emerytalno -
  rentowe RAZEM
  Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 1 811 1 811
  Ko s zty o d s e te k 63 63
  Ko s zty b i e żące go za tru d n i e n i a 74 74
  Stra ty a ktu a ri a l n e 90 90
  Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na koniec
  okresu sprawozdawczego 2 038 2 038
  Wa rto ś ć b i l a n s o wa zo b o wi ąza ń d łu go te rmi n o wych 1 844 1 844
  Wa rto ś ć b i l a n s o wa zo b o wi ąza ń kró tko te rmi n o wych 194 194 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Kos zty ods etek 74 63
  Kos zty bi eżącego za trudni eni a 87 74
  Kos zty przes złego za trudni eni a 248 -
  409 137
  Stra ty a ktua ri a l ne uj ęte w i nnych ca łkowi tych dochoda ch 153 90
  562 227


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  53
  Na podstawie przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz
  Ponadzakładowego Ukł adu Zbiorowego Pracy, Spółk a jest zobowiązana do wypłaty określonych w tych aktach świadcz eń.
  W związku z powyższym Spółka wycenia i ujawnia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zdyskontowane kwoty tych
  zobowiązań. Wysokość rezerw jest obliczana metodą akt uarialną i podlega corocznej aktualizacji.
  Podstawowe założenia przyjęte do aktuarialnego wyliczenia rezerw na dzień 31 grudnia 201 7 r.:
  a) dyskonto na poziomie 3,2 % rocznie,
  b) prawdopodobieństwo pozostania pracownikiem Spółki wyliczono na podstawie historyczn ych danych dotyczących
  rotacji zatrudnienia oraz szacunków rotacji w branży , uwzględniając wpływ wewnętrznych programów
  restrukturyzacyjnych,
  c) warunki uzyskania uprawnień określono na podstawie obowiązujących Spółkę przepisów prawa pracy ,
  d) długookresowy wzro st wynagrodzeń zdefiniowany na poziomie korporacyjnym,
  e) umieralność i prawdopodobieństwo dożycia – zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2015 publikowanymi przez Główny
  Urząd Statystyczny .
  27. Przychody przyszłych okresów
   W dniu 17 grudnia 2009 r. podpisana została umowa dotacji z Narodowym Fund uszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w ramach działania 4.5 priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura
  i Środowisko 2007 – 2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu „Zmiana technologii spalania –
  przebudowa ko tła węglowego OP130/K2 w EC Czechnica na kocioł biomasowy ” w wysokości 26,75 % kwoty wydatków
  kwalifikowalnych pon iesionych w toku realizacji p rojektu, nie więcej niż 20 000 tys. zł. Spółka przedłożyła wniosek
  o płatność końcową 31 lipca 2011 r. W dniu 1 lutego 2011 r. Spółka otrzymała płatno ść pośrednią w wysokości
  18 930 tys. zł , natomiast pozostała część dotacji 1 070 tys. zł została przekazana w czerwcu 2011 r .
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  8 826 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 10 563 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 1 765 tys. zł wykazano
  w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 7 061 tys. zł w pozycji
  Przychody przyszłych okresów.
   W dniu 11 czerwca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa źródł a skojarzonego
  opartego na gazie w EC Zawidawie”. Projekt został rozliczony i zakończony 30 czerwca 2014 r. Na realizację projektu
  przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskic h, stanowiące pomoc publiczną
  w kwocie 2 771 tys. zł i stanowiącej nie więcej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.
  Całkowita wartość projektu wyniosła 8 945 tys. zł, a kwota wydatków kwalifikowanych związanych z rea lizacją projektu
  6 927 tys. zł.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  2 226 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 473 tys. zł) , w tym część krótkoterminową w kwocie 247 tys. zł wykazano w pozycji
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część dłu goterminową w kwocie 1 979 tys. zł w pozycji Przychody
  przyszłych okresów.
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Dota cj e 36 220 37 334
  Pozos ta łe 15 16
  36 235 37 350


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  54
   W dniu 11 marca 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
  dotycząca dotacji dla Projektu „Wykonanie instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Wrocław
  dla kotłów K1, K2, K3” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 -2014
  w wysokości 20 000 tys. zł. W dniu 3 listopada 2014 r. wpły nęła pierwsza transza dotacji w kwocie 3 763 tys. zł, 15 maja
  2015 r. wpłynęł a druga transza w kwocie 10 589 tys. zł, a 2 września 2015 r. trzecia – w wysokości 3 706 tys. zł.
  Pozostała kwota, tj. 1 941 tys. zł została pr zekazana po usunięciu usterek stwierdzonych w trak cie pomiarów
  gwarancyjnych oraz po rozliczeniu i sporządzeniu raportu końcowego inwestycji w dniu 9 czerwca 2017 r.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  18 615 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 17 531 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 804 tys. zł wykazano
  w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 17 811 tys. zł
  w pozycji Przych ody przyszłych okresów.
   W dniu 27 maja 2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ciepłowniczej
  w południowo -zachodniej Św. Katarzynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
  Dolnośląskiego na lata 2007 -2013. Całkowita wartość dotacji z budżetu środków europejskich wynosi 295 tys. zł
  co stanowi 40% wydatków kwalifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 599 tys. zł, wkład własny 442 tys. zł
  a udział środków własnych 1 304 tys. zł. Wkład własny odpowiada co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych. Projekt
  został zakończony 9 maja 2014 r. oraz rozliczony.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  266 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 27 4 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 7 tys. zł wykazano w pozycji
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 259 tys. zł w pozycji Przychody
  przyszłych okresów.
   W dniu 5 lipca 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
  dotycząca dotacji dla Projektu „Instalacja odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław dla kotła nr 3”
  dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego =nfrastruktura i Środowisko, w ramach działania 4.5 Prio rytetu
  IV na lata 2007 – 2013. Zakończenie i przekazanie instalacji DeNO x do eksploatacji nastąpiło 31 sierpnia 2015 r.
  Zgodnie z umową p rojekt otrzymał pełne dofinansowanie w kwocie 10 800 tys. zł.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  9 501 tys. zł, (31 grudnia 2016 r.: 9 893 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 391 tys. zł wykazano w pozycji
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 9 110 tys. zł w pozycji Przychody
  przyszłych okresów.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  55
  28. Rezerwy
  a. Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2
  Od 2013 r. KOGENERACJA S.A. tworzy rezerwę na niedobór uprawnień do emisji CO2 z powodu między innymi:
   zmniejszających się z każdym rokiem limitów darmowych uprawnień CO 2 przyznawanych jednostkom
  wytwórczym,
   zastąpienia w EC Wrocław produkcji z biomasy produkcją z węgla, co spowodowało wyższe emisje CO 2,
   zmniejszenia produkcji energii zielonej w EC Czechnica i zastąpienie produkcją energii z węgla.
  Główną przyczyną wzrostu rezerwy był niższy limit darmowych u prawnień do emisji CO 2 przyznanych Spółce.
  Zgodnie z obowiązują cą polityką rachunkowości w 2017 r. w Spółce wykorzystano rezerwę w wysokości 31 604 tys. zł oraz
  utworzono rezerwę w wysokości 35 583 tys. zł.
  W 2016 r. wykorzystano rezerwę w wysokości 14 158 tys. zł oraz utwo rzono rezerwę w wysokości 31 604 tys. zł.
  Wartość rezerwy na d zień 31 grudnia 2017 r. wynosiła 35 5 83 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 31 604 tys. zł ). Rezerwa została
  zakwalifikowana do rezerw krótkoterminowych.
  b. Rezerwy na rekultywację składowisk odpadów
  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze z m. ) KOGENERACJA S.A.
  jako zarządzający składowiskiem odpadów w Siechnicach i Kamieniu tworzy fundusz rekultywacyjny na realizację
  obowiązków związanych z jego zamknięciem, rekultywacją, nadzorem i monitoringiem. Rezerwa na rekultywację
  składowisk odpadów s zacowana jest do wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 ustawy,
  z wyłączeniem kosztów budowy i wynosi na dzień 31 grudnia 201 7 r. 14 884 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 12 031 tys. zł) .
  W 2017 r. utworzono rezerwę w kwocie 2 853 tys. zł. W 2016 r. rozwiązano rezerwę w kwocie 2 508 tys. zł. Zmiany
  wynikają z tytułu aktualizacji stopy dyskonta. Rezerwa została zakwalifikowana do rezerw długoterminowych.
  c. Rezerwy na likwidację środków trwałych
  W związku z wyłączeniem z eksploatacj i i rozbiórką komina żelbetowego utworzono rezerwę w wysokości 3 800 tys. zł.
  W 2017 r. po rozbiórce komina rozwiązano /wykorzystano rezerwę w kwocie 1 450 tys. zł. W 2016 r. ro związano rezer wę
  w kwocie 2 350 tys. zł. w tysiącach złotych
  Rezerwa na
  niedobór
  uprawnień do
  emisji CO 2
  Rezerwa na
  rekultywację
  Rezerwa na
  likwidację środków
  trwałych
  RAZEM
  Wartość na dzień 1 stycznia 2016 r. 14 158 14 539 3 800 32 497
  Zwi ęks zeni e 31 604 - - 31 604
  Wykorzys ta ni e (14 158) - - (14 158)
  Rozwi ąza ni e - (2 508) (2 350) (4 858)
  Wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. 31 604 12 031 1 450 45 085
  Wartość na dzień 1 stycznia 2017 r. 31 604 12 031 1 450 45 085
  Zwi ęks zeni a 35 583 2 853 - 38 436
  Wykorzys ta ni e (31 604) - (1 151) (32 755)
  Rozwi ąza ni e - - (299) (299)
  Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r. 35 583 14 884 - 50 467


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  56
  29. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług o raz pozostałe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług od jednostek zależnych i pozostałych jednostek powiązanych obejmują głównie
  zobowiązania wynikające z :
   zakupu paliwa produkcyjnego od spółki PGE Paliwa Sp. z o.o. (dawniej: EDF Paliwa Sp. z o.o.) na kwotę 23 688 tys. zł
  (31 grudnia 2016 r.: 17 021 tys. zł),
   zobowiązania z tytułu usług świadczonych przez PGE Eko serwis Sp. z o.o. (dawniej: EDF Ekoserwis Sp. z o.o.) na kwotę
  3 705 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 4 410 tys. zł) ,
   zobowiązania wobec spółki PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) z tytułu: zakupu zakontraktowan ej
  energii elektrycznej na kwotę 816 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 508 tys. zł z tytułu zakupu zakontraktowanej energii
  elektrycznej i uprawnień do emisji CO 2) oraz zawartych umów SLA i innych zobowiązań w wysokości 3 058 tys. zł
  (31 grudnia 2016 r.: 4 603 tys. zł),
   zobowiązania wobec Spółek Skarbu Państwa (w tym m.in. PGNiG S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A.,
  PSE S.A., TGE S.A., Spółki Grupy LOTOS, PKP Cargo S.A.) na kwotę 3 403 tys. zł.
  30. Informacja dodatkowa do sprawozdania z przepł ywów pieniężnych
  a. Uzgodnienie zmiany stanu należności
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek za l eżnych
  i pozos ta łych j ednos tek powi ąza nych 34 670 24 901
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług od pozos ta łych j ednos tek 13 202 16 357
  Zobowi ąza ni a z tytułu poda tków, ceł, ubezpi eczeń s połecznych
  i i nnych ś wi a dczeń 20 610 17 962
  Zobowi ąza ni a z tytułu na byci a rzeczowych a ktywów trwa łych 27 960 39 271
  Dota cj e 3 214 3 400
  Opła ty za korzys ta ni e ze ś rodowi s ka 1 193 2 812
  Zobowi ąza ni e z tytułu ubezpi eczeni a ma j a tkowego 2 530 -
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a ora z rozl i czeni a mi ędzyokres owe
  kos ztów 503 497
  103 882 105 200 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania
  z sytuacji finansowej: 1 582 8 341
  Na l eżnoś ci długotermi nowe (410) 1 122
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 1 992 7 219
  Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci i nwes tycyj nych (632) (664)
  Zmiana stanu należności w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych 950 7 677


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  57
  b. Uzgodnieni e zmiany stanu zobowiązań , przychodów przyszłych okresów oraz rezerw
  c. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych
  d. Uzg odnienie pozycji Inne korekty
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania
  z sytuacji finansowej, w tym: 2 031 1 014
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe
  (długotermi nowe ora z krótkotermi nowe) (1 318) (5 784)
  Przychody przys złych okres ów (1 115) (3 194)
  Rezerwy (długotermi nowe ora z krótkotermi nowe) 5 382 12 588
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe (918) (2 596)
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń i nwes tycyj nych 11 311 783
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu na l eżnych dota cj i (1 941) -
  Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych 11 401 1 797 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Wydatki inwestycyjne, w tym: (54 292) (120 620)
  Na kła dy i nwes tycyj ne (ta bel e ruchu) (54 292) (120 913)
  Za l i czki na na byci e a ktywów - 293
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń i nwes tycyj nych (11 311) (783)
  Ods etki od kredytu i nwes tycyj nego a ktywowa ne na rzeczowych
  a ktywa ch trwa łych - (469)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (65 603) (121 872) w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Wycena kontra któw na za bezpi eczeni e kurs u wa l uty obcej (1) 1
  Lea s i ng fi na ns owy (72) 118
  Upra wni eni a do emi s j i CO 2 na byte w cel u umorzeni a - 6 524
  Ods etki memori a łowe (31) (31)
  = nne ca łkowi te dochody (124) (72)
  Inne korekty wykazane w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych (228) 6 540


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  58
  31. Instrumenty fi nansowe
  a. Klasyfikacja instrumentów finansowych
  b. Efektywne stopy procentow e i analizy kategorii wiekowych
  W poniższych tabelach przedstawiona została e fektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązań, od których
  naliczane jest oprocentowanie, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe .
  w tysiącach złotych
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu - 12 12
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool - 130 059 130 059
  Pożyczki i na l eżnoś ci 8 729 102 273 111 002
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez
  wyni k fi na ns owy (67) (148) (215)
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe zobowi ąza ni a (25 411) (108 754) (134 165)
  (16 749) 123 442 106 693
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu - 12 12
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool - 80 092 80 092
  Pożyczki i na l eżnoś ci 8 319 101 550 109 869
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez
  wyni k fi na ns owy (287) (65) (352)
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe zobowi ąza ni a (51 079) (112 915) (163 994)
  (43 047) 68 674 25 627
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. w tysiącach złotych
  Środki pi eni ężne i i ch
  ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 1,40% 130 059 130 059 - - - -
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu 4,28% 7 265 376 70 533 1 659 4 627
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 0,00% 104 579 104 579 - - - -
  Otrzyma na pożyczka z WFOŚi GW 3,00% (49 561) (12 436) (12 375) (24 750) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu
  fi na ns owego 9,13% (215) (34) (114) (67) - -
  192 127 222 544 (12 419) (24 284) 1 659 4 627
  Na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Efektywna
  stopa Razem do 6 miesięcy 6 -12
  miesięcy 1-3 lata 3-5 lat powyżej
  5 lat


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  59
  c. Wartości bilansowe i wartości godziwe
  Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych (szacunki Zarządu) z wartościami bilansowymi wraz z hierarchią
  instrumentu finansowego. Tabela nie zawiera infor macji o wartości godziwej aktywów i zobowiązań niewycenianych
  do wartości godziwej w przypadku, gdy ich wartość bilansowa jest zbliżona do wartości godziwej.
  w tysiącach złotych
  Środki pi eni ężne i i ch
  ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 1,37% 80 092 80 092 - - - -
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu 5,00% 6 490 555 133 786 1 837 3 179
  Otrzyma ne pożyczki -WFOŚi GW 3,00% (74 342) (12 467) (12 375) (49 500) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wymi a nę wa l ut 0,00% (1) (1) - - - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu
  fi na ns owego 9,13% (351) (32) (32) (192) (95) -
  11 888 68 147 (12 274) (48 906) 1 742 3 179
  Na dzień 31 grudnia 2016 r.
  1-3 lata 3-5 lat powyżej
  5 lat
  Efektywna
  stopa Razem do 6 miesięcy 6 -12
  miesięcy w tysiącach złotych Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Aktywa
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  Aktywa fina ns owe przezna czone do obrotu 12 12 2 12 12 2
  Aktywa finansowe niewyceniane w wartości
  godziwej
  Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 103 737 103 737 2 103 379 103 379 2
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 130 059 130 059 2 80 092 80 092 2
  Na leżnoś ci z tytułu lea s ingu 7 265 7 265 2 6 490 6 490 2
  Zobowiązania
  Zobowiązania finansowe wyceniane
  w wartości godziwej
  Zobowiąza nia z tytułu za wa rtego kontra ktu na
  wa lutę obcą - - 2 (1) (1) 2
  Zobowiązania finansowe niewyceniane
  w wartości godziwej
  Otrzyma na pożyczka z WFOŚiGW (49 561) (49 561) 2 (74 342) (74 342) 2
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe (84 604) (84 604) 2 (89 652) (89 653) 2
  Zobowiąza nia z tytułu lea s ingu fina ns owego (215) (215) 2 (351) (351) 2


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  60
  d. Wycena w wartości godziwej – techniki wyceny
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży skła dnika aktywów, bądź zapłacona
  w celu przeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów
  między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na
  założeniu, że transakcja sprze daży składnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo:
  - na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
  - w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
  Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy ustalaniu
  ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepsz ym interesie gospodarczym.
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do wytworzenia
  korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu
  ucze stnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne
  dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych
  wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
  Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych notowanych na aktywnych rynkach ustalana jest na podstawie
  notowań rynkowych (tzw. Poziom 1). W pozostałych przypadkach, wartość godziwa jest ustalana na podstawie innych
  danych dających się zaobserwować bezpośrednio lub pośrednio (tzw. Poziom 2), lub danych nieobserwowalnych
  (tzw. Poziom 3).
  Poniższa tabela przedstawia techniki wyceny użyte do pomiaru wartości godziwych należących do poziomu 2 i poziomu 3
  hierarchii wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r.
  Rodzaj Technika wyceny
  Dłużne pa piery wa rtoś ciowe
  przeds iębiors tw/a ktywa fina ns owe przezna czone do
  obrotu/kontra kty typu forwa rd ora z s wa p
  procentowy
  Metoda porówna ń rynkowych: Wa rtoś ci godziwe opa rte s ą na notowa nia ch brokers kich.
  Obrót podobnymi kontra kta mi odbywa s ię na a ktywnym rynku a notowa nia odzwierciedla ją
  rzeczywis te tra ns a kcje dla zbliżonych ins trumentów fina ns owych.
  Aktywa fina ns owe dos tępne do s przeda ży
  Do a ktywów dos tępnych do s przeda ży za liczono udzia ły i a kcje jednos tek innych niż za leżne
  i s towa rzys zone, które s ą prezentowa ne w wa rtoś ci godziwej. Odpis y z tytułu trwa łej utra ty
  wa rtoś ci obciąża ją kos zty fina ns owe. Spółka monitoruje s ta n fina ns owy podmiotów, w
  których pos ia da a kcje, a w ra zie za is tnienia przes ła nek utra ty wa rtoś ci zleca zewnętrznym
  eks pertom wykona nie wyceny.
  Instrumenty wyceniane w wartości godziwej Rodzaj Technika wyceny
  Na leżnoś ci/zobowiąza nia z tytułu lea s ingu
  fina ns owego
  Wa rtoś ć godziwą s za cuje s ię ja ko wa rtoś ć bieżącą przys złych przepływów pieniężnych,
  zdys kontowa ną rynkową s topą procentową dla podobnego rodza ju umów lea s ingowych.
  Os za cowa na wa rtoś ć godziwa uwzględnia zmia nę s tóp procentowych.
  Oprocentowa ne kredyty, pożyczki i wyemitowa ne
  dłużne pa piery wa rtoś ciowe
  Wa rtoś ć godziwa kredytów, pożyczek i wyemitowa nych dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych
  jes t s za cowa na na pods ta wie zdys kontowa nych oczekiwa nych przys złych przepływów
  ka pita łowych i ods etkowych.
  Instrumenty niewyceniane w wartości godziwej


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  61
  32. Zarządzanie ryzykiem finansowym oraz wybranymi ryzykami operacyjnymi
  a. Informacje ogólne
  Działalność Spółki podlega następującym kategoriom ryzyka związanego z in strumentami finansowymi:
   Ryzyko kredytowe ,
   Ryzyko utraty płynności finansowej ,
   Ryzyko rynkowe ,
   Ryzyko w zarządzaniu kapitałami .
  Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Spółki na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej , a także opisuje cele oraz
  pol itykę zarządzania ryzykiem oraz kapitałami. Ujawnienia danych liczbowych zostały zawarte w niniejszym sprawozdaniu
  finansowym.
  Polityka zarządzania ryzykiem Spółki jest zestandaryzowana z wytycznymi jednostki dominującej na jwyższego szczebla
  (Grup y PGE ). Odpowiedzialność za wyznaczenie oraz wypełnianie polity ki zarządzania ryzykiem ponosi Z arząd Spółki .
  W grudniu 2011 roku S półka podpisała u mowę z PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A. ) o świadczenie usług
  w zakresie audytu i kontroli wewnętrz nej oraz zarządzania ryzykiem. Na podstawie podpisanej umowy Dział Audytu
  Wewnętrznego koordynuje proces zarządzania ryzykiem w KOGENERACH= S.A. W aktualizacji Mapy i Kart ryzyk biorą udział
  właściciele ryzyk odpowiedzialni za identyfikację, analizę i ocen ę ryzyk poszczególnych obszarów działal ności spółek Grupy
  oraz Dział Audytu Wewnętrznego, który wspiera właścicieli ryzyk oraz odpowiada za regularne monitorowanie działań
  ograniczających ryzyka. Dział Audytu Wewnętrznego składa raporty ze swoich prac Zarz ądowi Spółki.
  b. Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Spółkę strat finansowych na skutek niewypełni enia przez klienta
  lub kontrahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań .
  Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Spółki od klientów oraz inwestycjami finansowymi .
  Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko kredytowe .
  Inwestycje
  Spółka dokonuje inwestycji finansowych:
  - krótkoterminowych obejmujących głównie lokaty bankowe - overnight, bezpieczne fundusze in westycyjne
  o minima lnym ryzyku kredytowym ,
  - długoterminowych - akcje i udziały w podmiotach zewnętrznych. Spółka prowadzi w tym zakresie stały nadzór
  właścicielski, którego celem jest przyrost wartości inwestycji i minimalizacja związanego z nimi ryzyka. W razie spadku
  wartości inwestycji Spółka dokonuje odpowiednich odpisów aktualizujących.
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 130 059 80 092
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu 12 12
  Pożyczki i na l eżnoś ci 111 002 109 869
  241 073 189 973


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  62
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  W Spółce ryzyko kredytowe w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych grup klientów :
  - należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła od dużych odbiorców zajmujących się dystrybucją
  i obrotem energią nie jest obarczony znaczącym ryzykiem kredytowym,
  - należności z tytułu sprzedaży ciepła do odbiorców indywidualnych charakteryzują się większą ilośc ią należności
  przeterminowanych. Ryzyko związane z tym segmentem nie stanowi jednak znaczącego zagrożenia dla finansów Spółki,
  - należności dotyczące pozostałej działalności również nie są obarczone znaczącym dla Spółki ryzykiem kredytowym.
  Spółka monituje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasad nionych przypadkach występuje
  z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących.
  Pożyczki
  Spółka udziela pożyczek jedynie w ramach Grupy Kapitałowej podmiotom powiązanym, nad którymi spra wuje pełną
  kontrolę, dlatego też ich spłata nie jest obciążona ryzykiem.
  Środki pieniężne
  Spółka posiada środki pieniężne głównie na rachunkach bankowych o minimalnym ryzyku.
  Poręczenia
  Spółka ogranicza udzielanie poręczeń do podmiotów powiązanych oraz najważniejszych dla działalności Spółki
  kontrahentów, z którymi współpracuje na płaszczyźnie handlowej.
  c. Ryzyko utraty płynności finansowej
  Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Spółkę jej zobowiązań
  finansowych w momencie ich wymagalności.
  Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej polega na zapewnieniu śro dków finansowych niezbędnych
  do wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbard ziej
  atrakcyjnych źr ódeł finansowania . W 201 7 r. Spółka korzystała z finansowania wewnętrznego w zakresie wprowadzonego
  w dniu 25 czerwca 2012 roku systemu wspólnego zarządzania płynnością finansową cash -pool w rama ch Grupy PGE
  Energia Ciepła (wcześniej ED F) w Polsce, którego a gentem jest PGE Energia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polsk a S.A. ), a usługę
  świadczy =NG Bank Śląski S.A. W ramach tego s ystemu KOGENERACHA S.A. w okresie występowania niedoboru gotówki
  korzysta ze środków udostępnionych przez pozos tały ch uczestników s ystemu cash -pool. W przypadku występowania
  nadwyżki finansowej środki są udostępniane pozostałym uczestnikom. Z e względu na sezonowe zapotrzebowanie na
  środki finansowe w branży ciepł owniczej, niedobory w systemie cash -pool uzupełniane są o kresowo przez głównego
  akcjonariusza – Grupę PGE Energia Ciepła (wcześniej Grupa EDF ).
  Zarządzanie płynnością Spółki koncentruje się na szczegółowej analizie, planowaniu i podjęciu odpowiednich działań
  w trzech obszarach:
  - CAPEX – obszar obejmujący inwesty cje w aktywa trwałe,
  - kapitał pracujący,
  - zadłużenie finansowe netto.
  W październiku 2013 roku, Spółka zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki
  Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie instalacji odsiarczania spalin met odą mokrą (DeSO x).
  Zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Spó łki pozwala na stwierdzenie,
  że ryzyko utraty płynności utrzymuje się na poziomie minimalnym. Spadek płynności bieżącej jest spowodowany przede
  wszystkim znacznymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z dostosowaniem urządzeń do wymogów środowiskowych .  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  63
  Poniższ e tabel e przedstawi ają maksymalną ekspozycję Spółki na ryzyko utraty płynności .
  d. Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe jest związane z zajściem zmian w zakresie kursów walut zagranicznych, stóp procentowych, ceny kapitału ,
  które wpływają na wyniki Spółki lub wartość posiadanych aktyw ów. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest
  utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
  Ryzyko stóp procentowych
  Poniższa tabela przedstawia profil podatności (maksymalną ekspozycję) Spółk i na ryzyko zmiany stóp procentowych
  poprzez prezentację aktywów i zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych.
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
  w tysiącach złotych Wartość cash flow do 6 mcy 6-12 mcy 1 - 3 lat 3-5 lat
  Zobowiązania finansowe z wyłączeniem
  instrumentów pochodnych
  Otrzyma na pożyczka z WFOŚi GW (49 561) (12 436) (12 375) (24 750) -
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe (84 604) (83 943) - (661) -
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego (215) (34) (114) (67) -
  (134 380) (96 413) (12 489) (25 478) - Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach złotych Wartość cash flow do 6 mcy 6-12 mcy 1 - 3 lat 3-5 lat
  Zobowiązania finansowe z wyłączeniem
  instrumentów pochodnych
  Otrzyma na pożyczka z WFOŚi GW (74 342) (12 467) (12 375) (49 500) -
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe (89 652) (87 593) (480) (1 579) -
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego (351) (32) (32) (192) (95)
  Zobowiązania finansowe - instrumenty
  pochodne
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu
  na wa l utę obcą (1) (1) - - -
  (164 346) (100 093) (12 887) (51 271) (95)


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  64
  Spółka nie posiada instrumentów finansowych o stałej stopie wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  a także nie wyznaczyła instrumen tów pochodnych (swapy na stopy procentowe) jako instrumentów zabezpieczających
  wartość godziwą. W związku z tym zmiana stopy procentowej na koniec okresu sprawozdawczego nie wpłynie
  na sprawozdanie z całkowitych dochodów.
  Spółka nie posiada instrumentów o stałej stopie procentowej odnoszonych bezpośrednio na kapitały, dlatego zmiana
  stopy procentowej nie wpłynie na wysokość kapitałów własnych.
  Spółka przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych o zmiennej stopie procentowej na zmianę
  rynko wych stóp procentowych. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie stopy
  procentowej o 100 bp na wynik finansowy. Analiza została przeprowadzona przy założeniu, że wszystkie inne zmienne jak
  np. kursy wymiany walut pozostaj ą niezmienione. Analizę przeprowadz ono dla roku bieżącego oraz dla roku poprzedniego.
  * kapitał własny nie obejmuje zysku/straty netto
  Ryzyko walutowe
  Spółka nie jest narażona na istotne ryzyko walutowe .
  Pozostałe ryzyka rynkowe niezwiązane z instrumentami finansowymi:
  Cen y i dostaw y węgla
  Węgiel kamienny jest podstawowym paliwem produkcyjnym Spółki. Polityka w zakresie zaopatrzenia w to paliwo polega
  na wspólnych zakupach węgla dla spółek Grupy PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: Grupy EDF) poprzez wyspecjalizowany
  podmiot PGE Paliwa Sp. z o. o. (dawniej: EDF Paliwa Sp. z o.o.) .
  Polityka wspólnych zakupów oraz prowadzone na bieżąco analizy i prognozy cenowe pozwalają na uzyskanie atrakcyjnych
  cen zakupu węgla i znaczące ograniczenie ryzyka poniesienia strat na skutek niekorzystnych ruchów cen.
  Wartość bieżąca Wartość bieżąca
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Instrumenty o stałej stopie procentowej
  Aktywa fi na ns owe ora z pozos ta łe 111 014 109 881
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe (134 165) (163 994)
  (23 151) (54 113)
  Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
  Aktywa fi na ns owe ora z pozos ta łe 130 059 80 092
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe (215) (352)
  129 844 79 740 w tysiącach złotych zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  1 s tyczni a - 31 grudni a 2017 r. 1 298 (1 298) - -
  1 s tyczni a - 31 grudni a 2016 r. 797 (797) - -
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Kapitał własny *


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  65
  W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku nowymi normami emisyjnymi SO 2 i NO x wybudowano w EC Wrocław
  instalację DeSO x i DeNO x, i zmieniono rodzaj spalanego węgla z niskozasiarczonego na węgiel standardowy. EC Czechnica
  nadal będzie spalać węgi el niskozasiarczony w ramach derogacyjnych limitów CO 2.
  Dostawy węgla dla EC Wrocław reali zowane są drogą wodną, która w sezonie zimowym (grudzień – marzec) może być
  zamknięta z e względu na niskie temperatury powodujące zamarznięcie wody w Odrze.
  Ze wzgl ędu na występujące okresowo na wiosnę:
   wydłużone okresy niskich temperatur (zamarznięta Odra),
   wysokie stany wód (opady, topnienie śniegów),
   prace remontowe na jazach na rzece Odrze,
  mogą występować opóźnienia we wznowieniu dostaw (lub zmniejszenie ich in tensywności), co z kolei mogłoby
  potencjalnie spowodować pewne problemy z dotrzymaniem wymaganych zapasów strategicznych paliw (spełnienie
  wymogów prawa, jak i zapewnienie niezawodności dostaw energii dla klientów). W celu zmniejszenia ryzyka wynikającego
  z uwarunkowań transportu wodnego Spółka podejmuje działania w kierunku umożliwienia i maksymalnego wykorzystania
  dostaw drogą kolejową. Pojawiające się w ostatnim okresie problemy wydobywcze kopalń i problemy z dostępnością
  kolejowych środków transportu m ogą mieć wpływ na ilość i cenę dostarczanego węgla przy zmianie źródła węgla
  i przewoźnika.
  Niestabilność polskiego prawodawstwa w zakresie energii z Odnawialnych Źródeł Energii może powodować okresowe
  wstrzymywanie lub wznawianie produkcji energii uzyska nej ze spalania biomasy. =lość spalanej biomasy ma bezpośredni
  wpływ na ilość spalanego węgla, co może powodować potrzebę zakupu, bądź rezygnacji z zakupu pewnej ilości tego
  paliwa. Zmienność zapotrzebowania na węgiel może skutkować zmiennością cen zakupu tego paliwa.
  Cen y i dostaw y biomasy
  Polityka w zakresie zaopatrzenia spółek Grupy EDF w Polsce w biomasę polega na zakupach tego surowca poprzez
  wyspecjalizowany podmiot PGE Paliwa Sp. z o.o. (dawniej: EDF Paliwa Sp. z o.o.).
  Rozwój energetycznego wy korzystania biomasy związany jest ze zobowiązaniami Polski w zakresie udziału energii
  odnawialnej w zużyciu energii finalnej . Niestabilność polskiego prawodawstwa w zakresie mechanizmów wsparcia
  produkcji energii z Odnawialnych Źródeł może doprowadzać do o kresowych zmian koniunkturalnych na rynku „zielonej”
  energii, a tym samym na rynku biomasy. Brak stabilizacji może skutkować dużą zmiennością cen i dostępności tego paliwa
  dla sektora energetycznego.
  Źródła pozyskiwania biomasy są zdywersyfikowane. Szcze gólnie poszukiwaną na rynku biomasą jest biomasa „agro ”
  z uwagi na konieczność rosnących z roku na rok obowiązków w zakresie zwiększenia jej udziału w strumieniu spalanej
  biomasy. Ryzyko dostaw biomasy „agro” związane jest z możliwością wystąpienia nieurod zajów ograniczających podaż
  tego paliwa. Występująca aktualnie ograniczona podaż szczególnie poszukiwanej biomasy „agro” w postaci wierzby
  energetycznej może powodować okresowe niedobory tego rodzaju biomasy lub wzrosty jej cen w zakupie. Nałożenie
  obowiąz ków przedstawiania świadectw pochodzenia biomasy leśnej w znacznym stopniu ograniczył o podaż tego rodzaju
  biomasy na rynku, co może skutkować okresowymi niedoborami tego rodzaju paliwa lub wzrostami cen.
  Cen y produktów
  Główne obszary występowania ryzyka cenowego dla produktów Spółki są ściśle powiązane ze zmianami
  na konkurencyjnym rynku hurtowym energii elektrycznej oraz regulacjami prawnym i tj. mechanizmami wsparcia
  dla energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i energii z wysokosprawnej kogeneracj i. Ceny ciepła w dalszym ciągu
  są objęte regulacją prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki . Na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie:
   Rynek cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym jest rynkiem konkurencyjnym, na którym działa wielu
  produ cen tów energii elektrycznej. W 2017 roku odnotowaliśmy stabilizację cen energii elektrycznej na rynku
  hurtowym na poziomie nieznacznie wyższym w p orównaniu do 2016 roku.
   Wprowadzono istotne zmiany w przepisach regulujących mechanizmy wsparcia dla energii w yprodukowanej
  w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Uchwalona ustawa o OZE wprowadza nowe mechanizmy wsparcia


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  66
  dla producentów w oparciu o mechanizm aukcyjny. W 2017 r. odnotowano znaczący spadek cen za zielone certyfikaty
  będące w obrocie rynkowym.
   Mech anizm wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji tzw. czerwone i żółte certyfikaty obowiązują do 2018 roku.
  W 2017 r. nie wypracowano nowej formuły wsparcia dla technologii wysokosprawnej kogeneracji.
  Spółka przeprowadziła analizę wrażliwości cen podstawow ych produktów. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ
  na wynik finansowy , jaki ma zwiększenie i zmniejszenie ceny o 100 bp. Analizę przeprowadzono dla roku bieżącego
  oraz dla roku poprzedniego.
  * kapitał własny nie obejmuje zysku/straty netto
  Przydział praw do emisji CO 2
  Regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania i odpowiedniego umarzania praw do emisji CO 2.
  Dyrektywa 2009/29/WE zmieniająca dyrektywę z roku 2003 o europejskim systemie handlu emisjami wprowadziła
  rozwiązania obowiązujące w handlu emisjami CO 2 od roku 2013. Spółka na podstawie Rozporządzenia Ministra
  Gospodarki dotyczącego alok acji CO 2 otrzymała przydział darmowych uprawnień do emisji CO 2, który będzie wyemitowany
  w związku z produkcją ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej oraz produkcji energii elektrycznej. Spółka
  zrealizowała jeden z istotnych warunków skorzystania z d armowych uprawnień do emisji CO 2 dla energii elektrycznej,
  jakim jest realizacja modernizacji i inwestycji związanych z ograniczaniem emisji o wartości równej co najmniej wartości
  przydzielanych darmowych uprawnień. Pozostałą potrzebną ilość uprawnień do e misji CO 2 niezbędnych do umorzenia
  za rok 2017 r. Spółka kupiła na rynku.
  Zakupy uprawnień do emisji CO 2 będą także kontynuowane w latach następnych === okresu rozliczeniowego.
  w tysiącach złotych
  Parametr zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  Cena energi i el ektrycznej 1 645 (1 645) - -
  Cena certyfi ka tu zi el onego 36 (36) - -
  Cena certyfi ka tu czerwonego 117 (117) - -
  Cena ci epła 3 785 (3 785) - -
  Cena węgl a w zużyci u (1 756) 1 756 - -
  Cena bi oma s y w zużyci u (147) 147 - -
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Kapitał własny *
  Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych
  Parametr zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  Cena energi i el ektrycznej 1 742 (1 742) - -
  Cena certyfi ka tu zi el onego 96 (96) - -
  Cena certyfi ka tu czerwonego 148 (148) - -
  Cena ci epła 3 738 (3 738) - -
  Cena węgl a w zużyci u (1 913) 1 913 - -
  Cena bi oma s y w zużyci u (228) 228 - -
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Kapitał własny *
  Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  67
  Zmiany cen uprawnień do emisji CO 2
  Spółka narażona jest na ryzyko zmian cen w związku z transakcjami zakupu uprawnień do emisji CO 2 dlatego
  wprowadzony jest w Spółce mechanizm bieżącego bilansowania ilości zakupionych uprawnień i rzeczywistej emisji CO 2.
  Spadek przychodów ze sprzedaży ciepła
  Podstawowymi przyczynami występo wania ryzyka spadku przychodów ze sprzedaży ciepła są:
   obniżanie przez odbiorców zamówionej mocy cieplnej (na skutek termomodernizacji budynków, zastosowania
  energooszczędnych technologii i rozbudowy automatyki sieci ciepłowniczych),
   utrzymania konkurenc yjności cen ciepła sieciowego w stosunku do innych nośników energii a zwłaszcza do cen gazu
  ziemnego,
   niekorzystne warunki pogodowe (gdy średnie miesięczne temperatury w okresie je sienno – zimowym są wyższe
  niż średnie wieloletnie, co ma wpływ na zmniejs zenie sprzedaży ciepła na potrzeby ogrzewania budynków).
  Polityka Spółki w tym zakresie koncentruje się na podejmowaniu działań służących pozyskiwaniu nowych i utrzymaniu
  dotychczasowych odbiorców oraz przygotowaniu i realizacji strategii obrony rynku cie pła.
  e. Zarządzanie kapitałami
  Podstawowym założeniem polityki Spółki w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, która
  będzie podstawą zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która zapewni przyszły rozwój Sp ółki. Ryzyko
  w zakresie zarządzania kapitałami polega na nieuzyskaniu powyższych celów. Spółka monitoruje zmiany w akcjonariacie,
  wskaźniki rentowności kapitału oraz poziom dywidend wypłacanych akcjonariuszom.
  Cele m Spółki jest osiągnię cie wskaźnika rento wności kapitału na poziomie satysfakcjonującym a kcjonariuszy.
  Zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek :andlowych a kcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
  finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez W alne Zgromadzenie do wypłaty
  akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Spółka w swoim s tatucie nie przewiduje innego niż wskazany
  w Kodeksie spółek handlowych sposobu podziału zysku. Zgodnie z jego zapisami Walne Zgromadzenie może prze znaczyć
  część zysku na:
   pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
   dywidendę.
  Zgodnie z art. 348 KS: kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (dywidenda ) nie może przekraczać zysku
  za ostatni rok obrot owy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
  z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy
  pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne ora z o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
  przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (będącej spółką publiczną) ustala dzień, na który ustala się listę akcjonariusz y
  uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy
  może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
  Spółka jest zobowiązana na pod stawie art. 396 KSH d o tworzenia kapitału zapasowego na pokrycie straty, do którego
  przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału
  zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewa ć nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości
  nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty, które
  uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotyc hczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie
  będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.
  Ponadto s tatut Spółki przewiduje tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały
  rezerwowe). O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału
  zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
  w sprawozdaniu finansowym.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  68
  33. Leasing operacyjny
  a. Umowy leasingu operacyjnego, w których Spółka jest leasingobiorcą
  Płatności z tytułu umów leasingu operacyjnego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej.
  Spółka zakwalifikowała do umów leasingu operacyjnego przyznane nieodpłatnie prawo użytkowania wieczystego gruntów .
  W 1991 roku KOGENERACJA S.A. na mocy Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw nabyła prawo
  użytkowania wieczystego gruntów na okres 99 lat. Za korzystanie z tego prawa Spółka ponosi opłaty. Zwiększenie opłat
  z tytułu prawa użytkowania wieczyste go gruntów w roku 2017 wynika z otrzymanych decyzji administ racyjnych
  ustalających nowe opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów. Zmiana szacunkowych opłat
  w kolejnych latach jest przede wszystkim efektem uaktualnienia stopy dyskonta z 3,7% do poziomu 3,2 %.
  b. Umowy leasing u operacyjnego, w który ch Spółka jest leasingodawcą
  Płatności z tytułu umów leasingu operacyjnego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej .
  Spółka wynajmuje powierzchnie biurowe oraz niektóre inne aktywa dostawcom usług prawnych, informatycznych,
  technicznych. Okres trwania zawartych umów z reguły nie jest dłuższy niż 5 l at, a w większości przypadków jest to czas
  nieokreślony . W takich sytuacjach Spółka do obliczeń szacunkowych przyszłych płatności przyjęła okres wypowiedzenia
  6 miesięcy. Przyczyną zmiany wartości leasingu operacyjnego są kończące się terminy podpisanych u mów lub aneksów
  do umów oraz przyjęty do obliczeń 6 -cio miesięczny okres wypowiedzenia, dotyczący tychże umów.
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  do roku 1 883 1 845
  od roku do 5 l a t 6 745 6 495
  powyżej 5 l a t 44 143 38 010
  52 771 46 350 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  do roku 2 952 2 612
  od roku do 5 l a t 3 358 3 283
  powyżej 5 l a t 2 353 2 311
  8 663 8 206


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  69
  34. Leasing finansowy
  a. Umowy leasin gu finansowego, w których Spółka jest leasingobiorcą
  Szacunkowe zdyskontowane płatności z tytułu umów le asingu finansowego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej.
  b. Umowy leasingu f inansowego, w których Spółka jest leasingodawcą
  Szacunkowe zdyskontowane płatności z tytułu umów leasingu finansowego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej.
  w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Odsetki Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 157 (9) 148
  od roku do 5 l a t 69 (2) 67
  226 (11) 215
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Odsetki Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 78 (14) 64
  od roku do 5 l a t 298 (11) 287
  376 (25) 351
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Dyskonto Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 753 (307) 446
  od roku do 5 l a t 3 336 (1 144) 2 192
  powyżej 5 l a t 6 106 (1 479) 4 627
  10 195 (2 930) 7 265
  Na dzień 31 grudnia 2017 r.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  70
  W celu pozyskania nowych odbiorców ciepła sieciowego Spółka prowadzi działalność polegającą na finansowaniu,
  współfinansowaniu i budowie węzłów cieplnych, które nastę pnie są wydzierżawiane kontrahentom. Umowy dzierżawy
  zawierane są zwykle na okres 6 lub 12 lat.
  Po zakończeniu umowy odbiorca ma prawo do przedłużenia jej na następny ok res bądź wyboru opcji wykupu
  na korzystnych warunkach. Na dzierżawców nałożono ponadt o obowiązek bieżącej konserwacji i napraw węzłów cieplnych
  (przeniesienie ryzyka). Z tego względu umowy zostały rozpoznane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 17 jako
  leasing finansowy. Umowy nie przewidują płatności warunkowych.
  Dzierżawa węzłów jest bezpo średnio skorelowana z zawartymi umowami na sprzedaż ciepła i mocy. Dlatego też przy
  księgowym rozliczaniu umów leasingu finansowego zastosowano konstrukcję dostaw wielo elementowych (multiple
  deliverables) polegającą na zaliczeniu do przychodów leasin gowych poza ratami dzierżawnymi także odpowiedniej części
  opłaty za moc cieplną.
  Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka miała zawartych 117 umów leasingu finan sowego na dzierżawę węzłów
  cieplnych, z czego 5 umów zawarto w 2017 roku . Stronami tych umów są główn ie spółdzielnie i wspó lnoty mieszkaniowe
  oraz dew eloperzy. W 201 7 roku po zakończeniu okresu dzierżawy sprzedano 17 węzłów na kwotę 240 tys. zł .
  W dniu 3 września 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy KOGENERACHĄ S.A. a spółką PGE Ekoserwis Sp. z o .o. ,
  na mocy której KOGEN ERACHA S.A. przekazała spółce PGE Ekoserwis Sp. z o.o. instalację waloryzacji popiołów w dzierżawę
  na okres do 31 grudnia 2039 r. Powyższa umowa została ujęta w księgach spółki jako leasing finansowy. Należność z tego
  tytułu na dzi eń 31 grudnia 2017 r. wyniosła 3 781 tys. zł.
  35. Roszczenia i zobowiązania warunkowe
  a. Porozumienia transakcyjne na z akup brakujących uprawnień do emisji CO 2
  Do dnia 31 grudnia 2017 r. KOGENERACHA S.A. zawarła porozumienia transakcyjne na zakup brakującyc h w 2017 roku
  uprawnień do emisji CO 2 z datą realizacji na rok 2018 w ilości 1 520 tys. ton za kwotę 41 122 tys. zł, z datą realizacji na rok
  2019 w ilości 1 027 tys. ton za kwotę 25 924 tys. zł oraz z datą realizacji na rok 2020 w ilo ści 347 tys. ton za k wotę
  9 261 tys. zł.
  Powyższe transakcje są kwalifikowane jako standardowe transakcje zakupu i sprzedaży na potrzeby własne ujmowane
  w księgach (i tym samym w sprawozdaniu finansowym) w momencie realizacji dostaw.
  w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Dyskonto Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 851 (163) 688
  od roku do 5 l a t 3 170 (547) 2 623
  powyżej 5 l a t 4 011 (832) 3 179
  8 032 (1 542) 6 490
  Na dzień 31 grudnia 2016 r.


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  71
  b. Zobowiązania warunkowe
  W poniższ ych tabelach przedstawiono informacje o zobowiązaniach warunkowych Spółki .
  W dniu 25 czerwca 2012 r. zostały zawar te umowy w ramach systemu cash -pool. Przedmiotem umów jest świadczenie
  przez =NG Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz KOGENERACH= S.A. oraz innych spółek Grupy PGE w Polsce
  (obecnie pod kontrolą Grupy PGE Energia Ciepła S.A.), usługi komplekso wego zarządzania wspólną płynnością finansową.
  Zabezpieczeniem umów w ramach systemu cash -pool jest system wzajemnych poręczeń pomiędzy spółkami Grupy PGE
  Energia Ciepła S.A. (w tym KOGENRACJI S.A.). W dniu 7 stycznia 2016 r. zostały zawarte aneksy do um owy w ramach
  systemu cash -pool ( Raport bieżący nr 1/2016 ) zmieniające m. in. limity zadłużenia ora z wysokość poręczeń. Od dnia
  7 stycznia 2016 r. wartość poręczeń udzielonych przez Spółkę wynosi 77 000 tys . zł .
  c. Pozostałe zobowiązania warunkowe, poręczen ia i g warancje
   Zabezpieczeniem wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku związanych z prowadzeniem
  składowiska odpadów paleniskowych w EC Czechnica w Siechnicach jest gwarancja bankowa w wysokości 600 tys. zł.
   W dniu 9 października 2017 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. otworzył odnawialną linię na wystawianie gwarancji
  bankowych do maksymalnej łącznej wysokości 10 000 tys. zł . Zabezpieczeniem roszczenia jest weksel własny
  in blanco do kwoty 12 000 tys. zł.
  36. Przyszłe zobowiązania z tytułu z awartych umów inwestycyjnych
  Wartość przyszłych zobowiąz ań z tytułu najistotniejszych umów inwestycyjnych zawartych przez KOGENERACHĘ S.A.
  nieujętych jeszcze w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 8 013 tys. zł .
  Nakład y w Spółce zostaną poniesione głównie na modernizację urządzeń pomocniczych maszynowni w EC Czechnica,
  wykonanie cyklicznej oceny instalacji oraz badanie pobranych próbek katalizatorów na tej instalacji, a także zaprojektow anie
  oraz dostawę jedno - i dwu fun kcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z modułami przyłączeniowymi. w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2017 r.
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  31 grudnia 2017 r.
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 77 000 - 77 000 31-08-2019
  77 000 - 77 000 w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2016 r.
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  31 grudnia 2016 r.
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 143 000 (66 000) 77 000 31-08-2019
  143 000 (66 000) 77 000


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  72
  37. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  a. Podmioty powiązane
  Spółka jest powiązana z jednostką zależną, pozostałymi jednostkami powiązanymi należącymi do Grupy PGE oraz kadrą
  kierowniczą obejmującą Zarząd oraz członków Rady Nadzorczej.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. Prezes Zarządu KOGENERACH= S.A. Wojciech :eydel pełnił jednocześnie funkcj ę Członka Rady
  Nadzorczej w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.
  b. Transakcje z kadrą kierowniczą
  Całk owite wynagrodzenie pracowników Spółki zostało przedstawione w nocie 7 Koszty świadczeń pracowniczych ,
  natomiast łączne wynagrodzenie (płaca całkowita wraz z dodatkowymi świadczeniami) oraz wynagrodzenie potencjalnie
  należne osiągnięte przez oso by zarządza jące Spółką i nadzorujące kształtowało się zgodnie z poniższą tabelą.
  Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiono w Sprawozdaniu
  Zarządu z działalności w nocie numer 11 System wynagradza nia .
  Inne informacje
  W 2017 i 2016 r. nie udzielano pożyczek w rama ch Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych członkom Zarządu i Rady
  Nadzorczej.
  Kadra kierownicza Spółki posiada na dzień 31 grudnia 201 7 r. 0,16 % udziału w głosach na walnym z gromadzeniu.
  c. Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi
  Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą przede wszystkim:
  - usług dostawy węgla energetycznego i biomasy ( PGE Paliwa Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy PGE ),
  - sprzedaży energii elektrycznej i handlu prawami majątkowymi, usług wsparcia funkcji nietechnicznych, usłu g
  konsultingowych, usługi kompleksowego zarządzania wspólną płynnością finansową tzw. cash -pool, (PGE Energia
  Ciepła S.A., spółka należąca do Grupy PGE),
  - usługi ubezpieczeniowe ( EDF Assurances ),
  - obsługi składowisk węgla, obsługi urządzeń odpopielania i n awęglania, zarządzanie składowiskiem odpadów,
  zagospodarowania odpadów produkcyjnych (PGE Ekoserwis Sp. z o.o. , spółka należąca do Grupy PGE ),
  - pożyczki inwestycyjnej na finansowanie zadania: zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie
  do użytk owania instalacji odazotowania spalin (EDF Investissements Groupe SA . Transakcje dotyczą danych
  porównawczych ),
  - sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, zakupu gazu, oleju opałowego, opłaty koncesyjne i OZE, transport
  kolejowy (Spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. PGNiG S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja S.A.,
  PSE S.A., TGE S.A., Spółki Grupy LOTOS, PKP Cargo S.A. ).
  Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, według oceny Zarządu Spółki, są przeprowadzane na warunkach
  rynkowych. w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Za rząd - wyna grodzeni e w okres i e pełni eni a funkcj i 3 300 2 622
  Za rząd - wyna grodzeni e potencj a l ni e na l eżne 2 353 2 383
  Ra da Na dzorcza 84 72
  5 737 5 077


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  73
  a) należności
  b) zobowiązania
  c) przychody osiągnięte we wzajemnych transakcjach (łącznie z przychodami finansowymi)
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Pozos ta łe s półki powi ąza ne
  PGE Energi a Ci epła S.A. 33 132 35 614
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 818 2 704
  EDF I nves ti s s ements Groupe SA - 74
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 609 -
  RAZEM 37 559 38 392
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług 33 778 35 665
  Pozos ta łe na l eżnoś ci 3 781 2 727
  37 559 38 392 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Pozos ta łe s półki powi ąza ne
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 23 688 17 021
  PGE Energi a Ci epła S.A. 4 735 5 111
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 705 4 410
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 3 403 -
  RAZEM 35 531 26 542
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług 34 670 24 901
  Zobowi ąza ni a z tytułu na byci a rzeczowych a ktywów trwa łych 861 1 641
  35 531 26 542 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Pozos ta łe s półki powi ąza ne
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. - 7
  PGE Energi a Ci epła S.A. 207 266 217 269
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 446 586
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 8 802 -
  Spółka za l eżna
  EC Zi el ona Góra S.A. 35 308 81 598
  RAZEM 251 822 299 460


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  74
  d) koszty poniesione we wzajemnych transakcjach (łącznie z kosztami finansowymi)
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła po lskie aktywa od EDF. Po transakcji nabycia zmienione zostały nazwy
  spółek Grupy:
   PGE Paliwa Sp. z o.o. – dawniej EDF Paliwa Sp. z o.o.
   PGE Energia Ciepła S.A. – dawniej EDF Polska S.A.
   PGE Ekoserwis Sp. z o.o. – EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
  W ramach transak cji ze spółkami powiązanymi zaprezentowano wzajemne rozrachunki, przychody i koszty ze Spółkami
  Skarbu Państwa. Od dnia 13 listopada 2017 roku kontrolę nad Spółką objęła Grupa PGE S.A. i z tym dniem Spółki Skarbu
  Państwa wykazywane są jako podmioty powiąz ane z KOGENERACHĄ S.A.
  38. Szacunki księgowe i założenia
  a. Odpisy z tytułu utraty wartości
  Spółka dokonuje szacunku wartości udziałów i akcji w jednostkach powiązanych, udziałów w spółkach ni epowiązanych,
  wartości firmy oraz aktywów trwałych . Szczegółowe in formacje o dokonanych odpisach aktualizujących zostały
  przedstawione w nocie 22 .
  b. Założenia dotyczące odpraw emer ytalnych
  Spółka dokonuje oszacowań aktuarialnych zobowiązań (r ezerw) na odp rawy emerytalne . Założenia dotyczące tych
  zobowiązań zostały przedstawione w nocie nr 26 .
  c. Amortyzacja
  Omówiono w =nformacji dodatkowej, w rozdziale II Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości w punkcie 5f oraz
  w rozdziale III Noty objaśniając e, punkt 11 c.
  d. Rezerwy
  Omówiono w rozdziale III Noty objaśniające , punkt 28 .
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Pozos ta łe s półki powi ąza ne
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 198 310 180 541
  PGE Energi a Ci epła S.A. 72 910 46 289
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 18 944 20 093
  EDF I nves ti s s ements Groupe SA - 811
  EDF As s ura nces 2 634 2 975
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 1 050 -
  RAZEM 293 848 250 709


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  75
  e. Klasyfikacja leasingów
  Spółka dokonuje k lasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko
  i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta
  opiera się na treści ekonomicznej każ dej transakcji. Szczegółowe informacje dotyczące umów leasingowych przedstawiono
  w nocie 33 i 34 .
  f. Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Omówiono w =nformacji dodatkowej, w rozdziale II Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości w punkcie 3.
  39. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
  Po dniu 31 grudnia 2017 r. miały miejsce zdarzenia opisane poniżej.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. w płynęła rezygnacja od Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. ( Raport bieżący nr 2/2018 ).
  W dniu 1 lutego 2018 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 2 383 999
  (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji zwykłych
  na okaziciela wyemitowanych przez KOGENERACHĘ S.A., po cenie 81,80 PLN za każdą Akcję, uprawni ających do
  wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE
  Energia Ciepła S.A. W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r.
  do 6 marca 2018 r. (Raport bieżący nr 3/2018 ).
  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosława
  Woszczyka do Komitetu Audytu ( Raport EBI 1/2018 ),
  W dni u 12 lutego 2018 r. KOGENERACJA S.A. przekazała do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane
  wyniki finansowe i operacyjne za 2017 r. (Raport bieżący nr 4/2018 ).
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. przekazał do publicznej
  wiadomości swoje stanowisko dotyc zące wezwania do zapisywania się na sprz edaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu
  1 lutego 2018 r. przez PGE Polską Grupę Energet yczną S.A. z siedzibą Warszawie ( Raport bieżący nr 5/2018 ).  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  76
  D. Ujawnienia informacji z zakresu działalności Spółki re gulowanej ustawą Prawo
  Energetyczne
  1. Wprowadzenie
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne, spełnia definicję
  przedsiębiorstwa energetycznego. Działalność regulowana określona w ww. ustawie, zarówno w zakresie podlegającym
  jak i niepodlegającym koncesjonowaniu stanowi działalność gospodarczą Spółki w zakresie:
   wytwarzania energii elektrycznej (WEE),
   wytwarzania ciepła (WCC),
   dystrybucji energii elektrycznej (DEE),
   przesyłania i dystrybucji ciepła (PCC),
   obrotu energią elektryczną (OEE),
   pozostałej działalności niekoncesjonowanej.
  2. Podstawa ujawnienia informacji z zakresu działalności Spółki regulowanej ustawą Prawo Energetyczne
  Ujawnienia dotyczące informacji z zakresu działalności Spółki r egulowanej ustawą Prawo Energetyczne zostało
  sporządzone zgodnie z wymogami art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.
  1059 z późniejszymi zmianami) przy zastosowaniu zasad rachunkowości opisanych w punkcie II Info rmacji dodatkowej
  niniejszego sprawozdania oraz przy zastosowaniu zasad alokacji przychodów i kosztów oraz aktywów i zobowiązań
  przedstawionych poniżej.
  3. Zasady alokacji przychodów i kosztów
  a. Przychody ze sprzedaży
  Przychody ze sprzedaży produktów, towar ów i materiałó w ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w podziale
  na poszczególne rodzaje działalności zgodnie z przedmiotem koncesji przyznanej przez U rząd Regulacji Energetyki (URE) .
  Przychody ze sprzedaży energii zakupionej ujmowane są jako pr zychody ze sprzed aży towarów i prezentowane są
  w działalności obrót energią elektryczną.
  Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów są alokowane do poszczególnych rodzajów działalności
  na podstawie prowadzonej ewidencji księgowej.
  b. Koszty dzia łalności operacyjnej
  Do podziału sprawozdania z całkowitych dochodów w zakresie działalności podstawowej na poszczególne działalności
  zastosowano stałe i zmienne klucze rozliczeniowe:
   stałe klucze rozliczeniowe to wskaźniki uzależnione w głównej mierze o d mocy zainstalowanej poszczególnych
  jednostek wytwórczych oraz zaangażowania w działalność podstawową Spółki.
  Pozycje kosztów w zakresie kosztów stałych ujmowane są w poszczególnych działalnościach zgodnie z następującym
  algorytmem:
  1. =dentyfikacja kosztó w bezpośrednich i przypisanie ich do poszczególnych działalności Spółki, na podstawie
  prowadzonej ewidencji księgowej.
  2. Podział kosztów pośrednich na poszczególne działalności Spółki za pomocą kluczy podziału kosztów stałych.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  77
   zmienne klucze rozliczeniowe t o wskaźniki zależne od wielkości produkcji, sprzedaży lub innych parametrów, które
  ulegają zmianie w każdym miesiącu.
  Pozycje kosztów w zakresie kosztów zmiennych ujmowane są w poszczególnych działalnościach zgodnie z następującym
  algorytmem:
  1. Identyfikacj a kosztów bezpośrednich i przypisanie ich do poszczególnych działalności Spółki, na podstawie
  prowadzonej ewidencji księgowej.
  2. Podział kosztów pośrednich na poszczególne działalności Spółki za pomocą kluczy podziału kosztów zmiennych.
  c. Pozostała działalno ść operacyjna i finansowa
  Podział poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów w zakresie pozostałej działalności operacyjnej został
  dokonany według odpowiednich kluczy podziału uwzględniających wyłączenia dotyczące działalności niekoncesjon owanej.
  Pozycje podz ielone w ten sposób to m.in.: utworzenie /rozwiązanie rezerwy na rekultywację oraz odpis aktualizujący
  wartość zapasów (kluc z kosztów zmiennych), odpis na należności (klucz przychodowy stosowany do podziału kosztów
  stałych).
  Poszczególn e pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów w zakresie działalności finansowej zostały zakwalifikowane
  do działalności pozostałe j.
  d. Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy nie jest przypisywany do żadnego rodzaju działalności i jest prezentowany jako poz ycja nieprzypisana.
  4. Zasady alokacji aktywów i zobowiązań
  Pozycje aktywów i pasywów Spółki zostały podzielone na poszczególne rodzaje działalności przy wykorzystaniu
  następującego algorytmu postępowania:
  1. Na podstawie ewidencji księgowej wyodrębniono poz ycje bezpośrednio związane z wykonywaniem
  poszczególnych działalności, m.in.: wartości niematerialne, rzeczowe aktywa trwałe, należności z tytułu sprzedaży
  energii elektrycznej, rezerwę na zakup praw do emisji CO 2 i zobowiązanie z tytułu podatku akcyzowego .
  2. Pozycje niedające się ze swojej natury przyporządkować do poszczególnych działalności zostały podzielone
  zgodnie z odpowiednimi kluczami podziału , przy uwzględnieniu wyłączeń na działalność niekoncesjonowaną.
  Pozycje podzielone w ten sposób to m.in.: poz ostałe należności (klucz przychodowy), należności z tytułu podatku
  VAT (klucz kosztów zmiennych oraz klucz środków trwałych w budowie), zobowiązania z tytułu podatku VAT
  (klucz przychodowy), rezerwy na świadczenia pracownicze (klucz wynagrodzeń), zobowiąza nia z tytułu dostaw
  i usług oraz pozostałe, przychody przyszłych okresów oraz pozostałe rezerwy (klucz kosztów zmiennych).
  3. Środki pieniężne, należności/zobowiązania z tytułu podatku dochodowego, aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego, zo bowiązania związane z systemem wzajemnego finansowania cash -pool oraz kapitały
  własne nie są przypisywane do żadnego rodzaju działalności i są prezentowane jako pozycja nieprzypisana.  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  78
  5. Informacja finansowa regulacyjna w zakresie dystrybucji ener gii elektryczn ej
  a. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku
  Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Pozycje
  nieprzypisane
  RAZEM
  I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 4 350 578 895 - 583 245
  1. Przychody netto ze s przeda ży produktów 4 350 578 203 - 582 553
  2. Przychody netto ze s przeda ży towa rów
  i ma teri a łów - 692 - 692
  II. Koszty działalności operacyjnej (3 373) (499 429) - (502 802)
  1. Amortyza cj a (621) (101 669) - (102 290)
  2. Zużyci e ma teri a łów i energi i (82) (209 918) - (210 000)
  3. Us ługi obce (2 327) (71 077) - (73 404)
  4. Poda tki i opła ty (221) (56 841) - (57 062)
  5. Wyna grodzeni a (35) (38 368) - (38 403)
  6. Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a (13) (14 131) - (14 144)
  7. Pozos ta łe kos zty rodza j owe (74) (7 186) - (7 260)
  8. Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów - (239) - (239)
  III. Zysk/(strata) brutto na sprzedaży 977 79 466 - 80 443
  IV. Pozostałe przychody operacyjne 26 7 125 - 7 151
  1. Zys k ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 19 1 921 - 1 940
  2. Dota cj e - 3 241 - 3 241
  3. I nne przychody opera cyj ne 7 1 963 - 1 970
  V. Pozostałe koszty operacyjne (2) (6 012) - (6 014)
  1. Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów ni efi na ns owych (2) (112) - (114)
  2. I nne kos zty opera cyj ne - (5 900) - (5 900)
  VI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 1 001 80 579 - 81 580
  VII. Przychody finansowe - 39 112 - 39 112
  1. Dywi dendy i udzi a ły w zys ka ch - 35 214 - 35 214
  2. Ods etki - 2 426 - 2 426
  3. Zys k ze zbyci a i nwes tycj i - - - -
  4. Aktua l i za cj a wa rtoś ci i nwes tycj i - - - -
  5. I nne - 1 472 - 1 472 -
  VIII. Koszty finansowe - (2 784) - (2 784)
  1. Ods etki - (2 646) - (2 646)
  2. I nne - (138) - (138)
  IX. Zysk przed opodatkowaniem 1 001 116 907 - 117 908
  X. Poda tek dochodowy - - (16 569) (16 569)
  XI. Zysk netto 1 001 116 907 (16 569) 101 339
  w tysiącach złotych


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  79
  Za r ok zakończony 31 grudnia 2016 roku
  Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Pozycje
  nieprzypisane
  RAZEM
  I. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 3 950 594 759 - 598 709
  1. Przychody netto ze s przeda ży produktów 3 950 594 037 - 597 987
  2. Przychody netto ze s przeda ży towa rów
  i ma teri a łów - 722 - 722
  II. Koszty działalności operacyjnej (2 755) (515 397) - (518 152)
  1. Amortyza cj a (456) (107 821) - (108 277)
  2. Zużyci e ma teri a łów i energi i (124) (233 862) - (233 986)
  3. Us ługi obce (1 695) (69 911) - (71 606)
  4. Poda tki i opła ty (250) (52 386) - (52 636)
  5. Wyna grodzeni a (118) (35 627) - (35 745)
  6. Ubezpi eczeni a s połeczne i i nne ś wi a dczeni a (59) (9 948) - (10 007)
  7. Pozos ta łe kos zty rodza j owe (53) (5 452) - (5 505)
  8. Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów - (390) - (390)
  III. Zysk/(strata) brutto na sprzedaży 1 195 79 362 - 80 557
  IV. Pozostałe przychody operacyjne - 9 330 - 9 330
  1. Dota cj e - 2 930 - 2 930
  2. I nne przychody opera cyj ne - 6 400 - 6 400
  V. Pozostałe koszty operacyjne (3) (5 305) - (5 308)
  1. Stra ta ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych - (653) - (653)
  2. Aktua l i za cj a wa rtoś ci a ktywów ni efi na ns owych (3) (570) - (573)
  3. I nne kos zty opera cyj ne - (4 082) - (4 082)
  VI. Zysk/(strata) na działalności operacyjnej 1 192 83 387 - 84 579
  VII. Przychody finansowe - 83 061 - 83 061
  1. Dywi dendy i udzi a ły w zys ka ch - 81 241 - 81 241
  2. Ods etki - 1 791 - 1 791
  3. I nne - 29 - 29
  VIII. Koszty finansowe - (2 688) - (2 688)
  1. Ods etki - (2 513) - (2 513)
  2. I nne - (175) - (175)
  IX. Zysk przed opodatkowaniem 1 192 163 760 - 164 952
  X. Poda tek dochodowy - - (15 796) (15 796)
  XI. Zysk netto 1 192 163 760 (15 796) 149 156
  w tysiącach złotych


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  80
  b. Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku
  w tysiącach złotych Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Pozycje
  nieprzypisane
  RAZEM
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 4 703 1 194 861 - 1 199 564
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne 392 2 136 - 2 528
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 205 12 696 - 12 901
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne - 16 046 - 16 046
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe - 8 729 - 8 729
  6. = nwes tycj e w j ednos tka ch za l eżnych
  i pozos ta łych j ednos tka ch powi ąza nych - 169 112 - 169 112
  Aktywa trwałe razem 5 300 1 403 580 - 1 408 880
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 581 78 767 - 79 348
  2. = nwes tycj e krótkotermi nowe - 12 - 12
  3. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 64 104 961 - 105 025
  4. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty - - 130 059 130 059
  5. Aktywa przezna czone do s przeda ży - 1 810 - 1 810
  Aktywa obrotowe razem 645 185 550 130 059 316 254
  Aktywa razem 5 945 1 589 130 130 059 1 725 134


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  81
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 roku
  w tysiącach złotych Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Pozycje
  nieprzypisane
  RAZEM
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy - - 252 503 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej
  i ch wa rtoś ci nomi na l nej - - 251 258 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe - - 599 814 599 814
  4. Zys k z l a t ubi egłych 167 949 167 949
  5. Zys k netto - - 103 744 103 744
  Kapitał własny razem - - 1 375 268 1 375 268
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
  1. Rezerwy na zobowi ąza ni a , ś wi a dczeni a
  pra cowni cze ora z poda tek odroczony 181 67 494 81 962 149 637
  2. Zobowi ąza ni a długotermi nowe 53 25 425 - 25 478
  3. Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 720 137 796 - 138 516
  4. Przychody przys złych okres ów
  - długotermi nowe 480 35 755 - 36 235
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania razem 1 434 266 470 81 962 349 866
  Pasywa razem 1 434 266 470 1 457 230 1 725 134


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  82
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku
  w tysiącach złotych Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Pozycje
  nieprzypisane
  RAZEM
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 6 077 1 247 163 - 1 253 240
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne 411 1 452 - 1 863
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 442 12 646 - 13 088
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne - 16 717 - 16 717
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe - 8 319 - 8 319
  6. = nwes tycj e w j ednos tka ch za l eżnych
  i pozos ta łych j ednos tka ch powi ąza nych - 169 112 - 169 112
  Aktywa trwałe razem 6 930 1 455 409 - 1 462 339
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 366 74 842 - 75 208
  2. = nwes tycj e krótkotermi nowe - 12 - 12
  3. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego - - 1 415 1 415
  4. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 146 106 871 - 107 017
  5. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty - - 80 092 80 092
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży - 2 550 - 2 550
  Aktywa obrotowe razem 512 184 275 81 507 266 294
  Aktywa razem 7 442 1 639 684 81 507 1 728 633


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  83
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 roku
  w tysiącach złotych Dystrybucja
  energii
  elektrycznej
  Pozostała
  działalność
  Pozycje
  nieprzypisane
  RAZEM
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy - - 252 503 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej
  i ch wa rtoś ci nomi na l nej - - 251 258 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe - - 548 700 548 700
  4. Zys k z l a t ubi egłych 170 478 170 478
  5. Zys k netto - - 149 156 149 156
  Kapitał własny razem - - 1 372 095 1 372 095
  II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania
  1. Rezerwy na zobowi ąza ni a , ś wi a dczeni a
  pra cowni cze ora z poda tek odroczony 141 62 621 74 953 137 715
  2. Zobowi ąza ni a długotermi nowe 127 51 239 - 51 366
  3. Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 620 129 387 - 130 007
  4. Przychody przys złych okres ów
  - długotermi nowe 572 36 878 - 37 450
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiazania razem 1 460 280 125 74 953 356 538
  Pasywa razem 1 460 280 125 1 447 048 1 728 633


  KOGENERACJA S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  84
  Wrocław, 5 marca 2018 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ...... .............................................
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Człon ek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  1
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
  ORAZ
  GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A.
  201 7  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  2
  Spis treści
  I. Charakterystyka Grupy ................................ ................................ ................................ ................. 5
  1. Podstawa prawna ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 5
  2. Podstawowe informacje o Grupie ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5
  3. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ................................ .............................. 6
  4. Zasoby ludzkie ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 8
  II. Podstawowe dane produkcyjno -finansowe ................................ ................................ ............... 10
  1. Dostawcy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ................................ ........... 10
  2. Podstawowe produkty i usługi oraz odbiorcy Grupy ................................ ................................ ................................ ....... 10
  3. Podstawowe produkty ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 11
  4. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ............. 13
  5. Podstawowe wielk ości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej ................................ ................................ .............. 14
  6. Otoczenie rynkowe i regulacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 24
  7. Charakterystyka struktury aktywów i pas ywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ..................... 26
  8. Umowy znaczące dla działalności Grupy zawarte w 2017 roku ................................ ................................ ...................... 28
  9. G łówne inwestycje krajowe i zagraniczne ................................ ................................ ................................ ....................... 28
  10. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ........................ 28
  11. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredy tów i pożyczki ................................ ................................ ............................ 28
  12. Udzielone pożyczki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 29
  13. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje ................................ ................................ ................................ ............. 30
  14. Informacje o postępowaniach sądowych ................................ ................................ ................................ ...................... 30
  15. Emisja papierów wartościowych ................................ ................................ ................................ ................................ ... 30
  16. Wyniki fina nsowe wykazane w raporcie a publikowane prognozy wyników ................................ ................................ 30
  17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi ................................ ................................ ................................ ................... 31
  III. Inwestycje i rozw ój w Grupie ................................ ................................ ................................ ... 32
  1. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ................................ ................................ ................................ .. 32
  2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy ................................ ................................ ................................ ...... 34
  3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik Grupy za 2017 rok ................................ ............... 35
  4. Charakterystyka wewnętrznych i zewnę trznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy ................................ .............. 35
  5. Zrównoważony Rozwój i odpowiedzialność społeczna ................................ ................................ ................................ .... 39
  6. Działalność sponsorin gowa i charytatywna ................................ ................................ ................................ .................... 42
  7. Polityka Różnorodności ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 42
  8. Ochrona środowiska ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 43
  9. Opis perspektyw rozwoju Grupy ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 44
  10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ................................ ................................ ... 44


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  3
  11. Opis istotnych c zynników ryzyka i zagrożeń ................................ ................................ ................................ .................. 45
  12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową ................................ .............................. 47
  IV. Oświadczenie o sto sowaniu zasad ładu korporacyjnego ................................ ........................... 48
  1. Zasady ładu korporacyjnego ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 48
  2. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w o dniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań ........................ 50
  3. Akcjonariusze Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 51
  4. Papiery wartościowe o specjalnych uprawnieniach k ontrolnych ................................ ................................ .................... 51
  5. Ograniczenia przenoszenia prawa własności i wykonywania prawa głosu ................................ ................................ .... 51
  6. Zasady zmiany statutu ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 51
  7. Walne Zgromadzenie: działanie, uprawnienia, prawa akcjonariuszy ................................ ................................ ............. 51
  8. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ................................ 52
  9. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających ................................ ................................ ............ 55
  10. Zarząd, Rada Nadzorcza: opis działania organów ................................ ................................ ................................ ........ 56
  11. System wynagradzania ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 59
  12. Akcje Spółki oraz jednostek powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ................................ ....... 62
  V. Notowania ................................ ................................ ................................ ................................ 63
  1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ................................ ........................ 63
  2. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A. ................................ ...... 63
  3. Indeks sWIG80 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 63
  4. Respect Index ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 64
  5. Indeks sektorowy WIG -Energia ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 64
  6. Polityka dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 65
  7. Umowy a zmiany w proporcjach posiadanych akcji ................................ ................................ ................................ ........ 65
  8. System kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ................................ ................................ ........... 65
  9. Umow a zawarta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................................ .................... 66
  10. Metodologia liczenia wskaźników ................................ ................................ ................................ ................................ . 66
  11. Słownik termin ów branżowych i skrótów ................................ ................................ ................................ ...................... 67
  Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych
  Wstęp ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 69
  I. Obszar zarządczy ................................ ................................ ................................ ........................ 69
  1. Model biznesowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 69
  2. Struktura Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 70
  3. Certyfikowane systemy zar ządzania ................................ ................................ ................................ ............................... 70
  4. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 71
  5. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy KOGENERACJ A S.A. ........................... 72


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  4
  II. Obszar środowiskowy ................................ ................................ ................................ ............... 72
  1. Polityki i zarządzanie obszarem: Środowisko ................................ ................................ ................................ .................. 72
  2. Paliwa, energia i inne surowce ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 73
  3. Emisje do atmosfery ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 74
  4. Odpady ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 74
  III. Obszar społeczny i pracowniczy ................................ ................................ ................................ 75
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) ................................ ................................ ................................ ............................. 75
  2. Polityki i zarządzanie obszarem pracowniczy m ................................ ................................ ................................ ............... 76
  3. Relacje ze stroną pracowniczą ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 76
  4. Rozwój i edukacja ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 77
  5. Poziom zatrudnienia ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 77
  6. Zarządzanie różnorodnością ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 79
  7. Przeciwdziałanie korupcji i prawa człowieka ................................ ................................ ................................ .................. 80
  8. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne ................................ ................................ ................................ ........... 80  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  5
  I. Charakterystyka Grupy
  1. Podstawa prawna
  Sprawozdanie Zarządu z działalności przygotowano zgodnie z § 91 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  19 lutego 20 09 r.- Dz.U. Nr 33, poz.259 („ Rozporządzenie ”) oraz Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.- Dz.U.
  2017 poz. 2342 („Ustawa ”).
  2. Podstawowe i nformacje o Grupie
  Hednostką Dominującą G rupy Kapit ałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. („Grupa”, „Grupa
  Kapitałowa” , „Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ”) jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  (KOGENERACHA S.A., „Hednostka Dominująca”, „Spółka Dominująca”, „Spó łka”), spółka a kcyjna zarejestrowana w Polsce.
  Siedziba Spółki Dominującej mieści się we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24.
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
  Adres: ul. Łowiecka 24, 50 ;220 Wrocław
  Telefon: 71/[email protected] ;38 ;11?
  Fax: 71/[email protected] ;93 ;52?
  Strona internetowaH http://www.kogeneracja.com.pl
  e;mailH [email protected]
  REGON: 93102006F
  NIP: 89D ;00> ;00 ;32
  KRS: 0000001010
  W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą trzy zakłady produkcyjne:
   Elektrociepłownia Wrocław, zlokal izowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,
   Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia,
   Elektrociepłownia Zawidawie, zlokalizowana we wschodniej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole,
  o łącznej mocy elektryczn ej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW t, co pozwala na zajęcie czołowej pozycji w grupie elektrociepłowni
  zawodowych.
  Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia i okolic w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą
  wodę użytkową i ci epło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu
  elektroenergetycznego. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia
  uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwar zania, tj. najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej
  paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  6
  3. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.
  a. Jednostka Dominująca najwyższego szczebla
  KOGENERACHA S.A. oraz jednostka zależna EC Zi elona Góra S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku były spółkami objętymi
  konsolidacją metodą pełną przez PGE Energia Ciepła S.A. oraz Hednostkę Dominującą najwyższego szczebla PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. (PGE S.A.) z siedzibą w Warszawie .
  PGE S.A.
  Gru pa Kapitałowa PGE (GK PGE) jest największym zintegrowanym pionowo producentem oraz wiodącym dostawcą energii
  elektrycznej w Polsce. Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE P olska Grupa Energetyczna S.A. ( PGE S.A. ) notowana
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w pięciu segmentach:
   Energetyka Konwencjonalna, tj. wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach
  konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła. W segmencie Energetyka Konwencjonalna została ujęta
  działalność PGE Energia Ciepła S.A. ,
   Energetyka Odnawialna , tj. wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach
  szczytowo -pompowych,
   Obrót, tj . obrót energią elektry czną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym
  i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami
  wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO 2, prawami
  majątkowymi i paliwami,
   Dystrybucja , tj. świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń
  elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć ,
   Pozostała dzi ałalność, tj. świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej PGE, m.in. organizacja
  pozyskiwania finansowania, świadczenie usług informatycznych, telekomunikacyjnych i księgowo -kadrowych. To także
  działalność spółki zależnej powołanej do przygotowania i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, inwestycje
  w start -upy czy budowanie systemu elektromobilności.
  EDF S.A.
  Do dnia 13 listopada 2017 roku Hednostką Dominująca najwyższego szczebla była spółka EDF S.A. z siedzibą we Francji.
  EDF S.A. to firm a zintegrowan a, działającą w dziedzinach wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług
  energetycznych. EDF jest światowym lide rem energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym
  obejmującym elektrownie atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  7
  b. Struktura Grupy Kapitałowej
  Hednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  z siedzibą we Wrocławiu, notowany na Giełdzie Papierów Wartościo wych w Warszawie. W skład Grupy wchodzi jedna spółka
  zależna EC Zielona Góra S.A . z siedzibą w Zielonej Górze (98,4% udziału w kapitale i głosach KOGENERACH= S.A.).
  Wykres: Graficzn a struktur a Grupy Kapitałowej KOGENERACH A S.A.
  Stan na 31 grudnia 201 7 roku
  LEGENDA: Akcje w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
  Spółki PGE Energia Ciepła S.A. i PGE Paliwa Sp. z o.o. są wykazywane jako jednos tki powiązane, gdyż KOGENERACHA S.A.
  realizuje istotne transakcje z tymi podmiotami.
  c. Spółki objęte skonsol idowanym sprawozdaniem finansowym
  KOGENERACJA S.A. – Hednostka Dominująca Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 201 7 r. objęła skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym jedną jednostkę zależną EC Zielona Góra S.A. (konsolidacja pełna).
  d. Jednostki zależne
  Tabela: Udział w kapitale spółki zależnej i wartość nominalna akcji w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
  e. Charakterystyka działalności jednostk i zależn ej
  EC Zielona Góra S.A.
  EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii
  elekt rycznej oraz wytwarzania i dystrybucj i ciepła.
  Jednostki
  powiązane
  - nie
  podlegające konsolidacji
  Jednostk
  a zależn
  a
  - konsolidowan
  a
  K O G E N E R A C J A S . A .
  EC Zielo na Góra S.A. PGE Paliwa Sp. z o.o.
  PGE Energia Ciepła S.A.
  98,4 % Ilość udziałów/akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  udziału/akcji
  (zł)
  %
  kapitału/
  głosów
  EC Zi el ona Góra S.A. 13 853 150 554 126 25 545 277 13 631 925 98,40
  Stan na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.
  Kapitał
  zakładowy
  Ilość
  udziałów/akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  udziału/akcji
  (zł)
  Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu
  KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  8
  Do końca lipca 2004 r. produkcja ciepła i energii elektrycznej prowadzona była w procesie skojarzonego wytwarzania przy
  wykorzystaniu węgla jako paliwa produkcyjnego. Od sierpnia 2004 r ., po uruchomieniu bloku gazowo -parowego (BGP ),
  nastąpiło odwrócenie proporcji produkcji energii elektrycznej i ci epła i obecnie produkowana jest głównie energia
  elektryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł). Zainstalowana moc
  elektryczna wynosi 198 MW (blok gazowo - parowy). Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,594 MW t w tym: 135,00 MW t (blok
  gazowo - parowy), 167,00 MW t (kotłownia gazowo – olejowa), 1,594 MW t (lokalne kotłownie gazowe).
  Spółka stanowi podstawowe źródło dost aw ciepła i ogrzewanej wody uż ytkowej dla miasta Zielona Góra, a od 1 kwietnia
  20 09 r. jest również dystrybutorem ciepła.
  f. Pozostałe jednostki powiązane
  KOGENERACHA S.A. nie posiadała na dzień 31 grudnia 201 7 r. udziałów w pozostałyc h jednostkach powiązan ych.
  g. Charakterystyka działalności pozostałych jednostek powiązanych
  PGE Paliwa Sp. z o.o.
  Przedmiotem działalności spółki są zakupy i dostawy paliw (węgiel i biomasa) dla wszystkich oddziałów PGE Energia Ciepła S.A.
  oraz jej spółek zależnych, a także do stawy sorbentów do instalacji odsiarczania spalin oraz mazut u i olei lekki ch. Spółka
  prowadzi także sprzedaż węgla do klientów zewnętrznych. W ofercie są także usł ugi logistyczne kontraktowane
  z największymi firmami logistycznymi w kraju.
  PGE Energia Ciep ła S.A.
  PGE Energia Ciepła S.A. jest producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, czy li w kogeneracji, zaopatrując w ciepło
  miasta: Kraków, Gdańsk i Gdynię (Oddziały PGE Energia Ciepła). PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem systemowej
  elektrowni węglowej w Rybniku (Oddział PGE Energia Ciepła) oraz spółek zależnych - elektrociepłowni PGE Toruń oraz
  Elektrociepłowni w Zielonej Górze, posiadających sieci ciepłownicze w Toruniu i Zielonej Górze, oraz spółek zależnych
  usługowych: PGE Paliwa – realizującej zakup i dostawę paliw produkcyjnych i PGE Ekoserwis, świadczącej usługi
  zagospodarowania ubocznych produktów spalania i inne kompleksowe usługi (w obszarach nawęglania, odpopielania,
  zarządzania składowiskami) na rzecz elektrociepłowni i el ektrowni. Ponadto PGE Energia Ciepła prowadzi obrót energią
  elektryczną wytworzoną w zakładach n ależących do PGE Energia Ciepła . PGE Energia Ciepła sprzedaje także usługi
  inżynieryjne oraz energię elektryczną dla klientów biznesowych.
  h. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
  W 201 7 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.
  i. Inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej
  W 201 7 r. w ramach Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. nie były dokonywane inwestycje kapitałowe.
  j. Pozostałe l okaty kapitałowe
  Na dzień 31 grudnia 2017 i 201 6 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. nie posiadała udziałów/akcji innych spółek.
  4. Zasoby ludzkie
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. w Hednostce Dominującej pracowało 356 osób , w tym 5 3 kobiety i 303 mężczyzn (na dzień
  31 grudnia 201 6 r. w Spółce pracowało 347 osób, w tym 52 kobiet y i 295 mężczyzn ).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  9
  Spadek zatrudnienia w latach 2008 -2016 był efektem przeprowadzanej restrukturyzacji zatrudnienia, a w latach 2010 -2014
  był to efekt wydzielenia działalności okołop rodukcyjnej i sukcesywnego przenoszenia pomocniczych obszarów działalności
  Spółki do Centrum Usług Wspólnych w Krakowie realizującego wówczas usługi na r zecz spółek Grupy EDF w Polsce (obecnie
  PGE Energia Ciepła S.A.).
  W 2010 roku outsourcingiem objęto ob szary: =nżynieria, Finanse, Logistyka i Zakupy, =nformatyka, w 2011 roku obszary: HR,
  Audyt wewnętrzny, Badania i Rozwój, w 2012 roku Administracja i usługi telekomunikacyjne, a w grudniu 2013 roku obszar
  remontów. W 2013 wydzielony został także obszar odp opielania do ówczesnej spółki zależnej Renevis Sp. z o.o. (obecnie
  PGE Ekoserwis Sp. z o.o.) i obszar Komunikacji wewnętrznej do EDF Polska S.A. (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.) W 2014
  roku przekazano obszar nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.) .
  Tabela: Liczba zatrudnionych w KOGENERACJI S.A. w latach 2008 -2017
  Spadek zatrudnienia w Grupie Kapitałowej był efektem : procesu restrukturyzacji w Hednostce Dominującej oraz w EC Zielona
  Gór a S.A. (utworzenie w 2010 r. Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF w Polsce w Krakowie i przeniesienie pracowników
  w trybie art. 231 Kodeksu Pracy ), sprzedaż y spółki PPO Siechnice Sp. z o.o. w 2012 r. i spółki Renevis Sp. z o.o. oraz pozostał ych
  zmian w składzie Grupy Kapitałowej.
  Tabela: Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej KOGENERACJ A S.A. w latach 2008 -2017
  300
  380
  460
  540
  620
  700
  780
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  687
  650
  598
  559 536
  463
  366 361 347 356
  Liczba pracowników
  Rok 300
  500
  700
  900
  1 100
  1 300
  1 500
  1 700
  1 900
  2 100
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  1 867
  1 406
  1 245
  1 151
  877 842
  537 518 491 485 Liczba pracowników
  Rok


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  10
  II. Podstawowe dane produkcyjno -finansowe
  1. Dostawcy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.
  Tabela: Główn i dostaw cy w ramach Grupy Kapitałowej i dostarczane produkty
  2. Podstawowe produkty i usługi oraz odbiorcy Grupy
  Wykaz podstawowych produktów/usług oraz odbiorców w Grupie Kapitałowej i udział w przychodach
  Podstawowymi produktami Grupy Kapitałowej są energia elektryczna i ciepło produkowane głównie w skojarzeniu
  oraz świadectwa pochodzenia energii tzw. certyfikaty majątkowe .
  Podstawową grupą odbiorców produktów/usług Grupy są przedsiębiorstwa dz iałające na rynku krajowym, a w przypadku
  ciepła, na rynku lokalnym. Najistotni ejszym odbiorcą w Grupie w 201 7 roku był a spółka pośrednicząca w sprzedaży energii
  elektrycznej i praw majątkowych – PGE Energia Ciepła S.A.
  Tabela: Produkty/usługi spółek Grupy z uwzględnieniem podziału na odbiorców na rynku krajowym
  DOSTAWCY PRODUKTY/USŁUGI ODBIORCY
  PGE Pa liwa Sp. z o.o. węgiel i bioma s a
  ORLEN Południe S.A. ma zut
  PGNiG S.A. ga z
  OT Logis tics obs ługa bocznic kolejowych, tra ns port węgla
  PGE Energia Ciepła S.A. us ługi nietechniczne i us ługi ws pa rcia
  PGE Ekos erwis Sp. z o.o. us ługi na węgla nia , odpopiela nia ,
  za gos poda rowa nia odpa dów
  PGNiG S.A. ga z
  PGE Energia Ciepła S.A. us ługi nietechniczne i us ługi ws pa rcia
  KOGENERACJA S.A.
  EC Zielona Góra S.A. DOSTAWCY PRODUKTY/USŁUGI ODBIORCY % przychodówze sprzedaży
  KOGENERACJA S.A. ciepło rynek krajowy-lokalny
  Fortum Power a nd :ea t Sp. z o.o. O/Wrocła w 92,7%
  s ieć ciepłownicza w Siechnica ch 7,0%
  pozos ta li odbiorcy 0,3%
  energia elektryczna rynek krajowy
  PGE Energia Ciepła S.A. 99,9%
  klienci końcowi 0,1%
  EC Zielona Góra S.A. energia elektryczna rynek krajowy
  PGE Energia Ciepła S.A. 36%
  PSE-Opera tor S.A. 1%
  TGE S.A. 63%
  ciepło (produkcja , dys trybucja i przes ył) rynek krajowy-lokalny
  budownictwo mies zka niowe 70%
  obiekty handlowo-us ługowe i użytecznoś ci publicznej 26%
  przemys ł 4%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  11
  3. Podstawowe produkty
  a. Podstawow e produkty – KOGENERACJA S.A.
  Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia ener gii, tzw. certyfikaty
  zielone, czerwone , żółte i białe .
  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wolumen sprzedaży produktów w 2017 i w 20 16 roku
  Sprzedaż ciepła wzrosła w 20 17 r. o 1% ( 139 TH). Wzrost sprzedaży ciepła w 201 7 r. spowodowany był wzrostem mocy
  zamówionej przez nowych odbiorców.
  Sprzedaż energii elektrycznej spadła w 20 17 r. o 2% (18 206 MWh) . Spadek sprzedaży energii elektrycznej t o efekt niższej
  sprzedaży „na wezwanie” (generacja wymuszona) w 2017 r. oraz niższej produkcji i s przedaży energii elektrycznej w pseudo
  kondensacji spowodowanej niskimi cenami na rynku energii elektrycznej .
  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okre sie wyniosła 13 391 TJ (w tym 9 617 TH przypada na ciepło) i osiągnęła
  poziom wyższy o 1% w porównaniu do roku ubiegłego.
  Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 201 7 i w 201 6 roku kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą
  (przychody z dystrybucji ciepła i energii elektrycznej uwzględniono odpowiednio: 3 943 tys. zł w przychodach ze sprzedaży
  ciepła (w 2016 r.: 3 755 tys. zł) i 4 350 tys. zł w przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej (w 2016 r.: 3 950 tys. zł).
  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2017 i w 2016 roku
  Ci epło TJ 9 617 9 478 139
  Energi a el ektryczna MWh 1 048 442 1 066 648 (18 206)
  Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 13 391 13 318 73
  Zmiana
  (ilość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  J.m. Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Zmiana
  (wartość)
  Ci epło 378 533 65 373 805 62 4 728
  Energi a el ektryczna 179 103 31 188 545 32 (9 442)
  Us ługi s ys temowe-
  energi a el ektryczna 516 0 3 019 1 (2 503)
  Certyfi ka ty 18 564 3 26 306 4 (7 742)
  Pozos ta łe 5 837 1 6 312 1 (475)
  Przychody ze sprzedaży
  produktów 582 553 100 597 987 100 (15 434)
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  12
  b. Podstawowe produkty – EC Zielona Góra S.A.
  Podstawowymi produktami spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty
  żółte. EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem, podobnie jak KOGENERACHA S.A., prowadzącym działalność gospodarczą
  w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale w odmiennych proporcjach produkcji, tj. z przewagą produkcji
  energii elektrycznej. Odmien ne jest też paliwo produkcyjne, EC Zielona Góra S.A. wytwarza głównie energię w oparciu o gaz
  ziemny w bloku gazowo -parowym. Spółka jest także właścicielem sieci ciepłowniczej oraz dystrybutorem ciepła w Zielonej
  Górze.
  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wolu men sprzedaży produktów w 2017 i w 2016 roku
  Sprzedaż ciepła w 201 7 r. osiągnęła poziom 1 281 TJ i była wyższa, w porównaniu do roku poprzedniego o 9 TJ (tj. o 0,7 %).
  Wyższa sprzedaż ciepła wynikała przede wszystkim z wyższego zapotrzebowania na ciepło sieci grz ewczej w okresie
  korzystnych warunków pogodowych (niższe średnie temperatury).
  Sprzedaż energii elektrycznej w 201 7 r. ukształtowała się na poziomie 1 393 044 MWh i była wy ższa w porównaniu
  ze sprzeda żą w 201 6 roku o 7 679 MWh (tj. o ok. 0,6%). W 2016 r. był prowadzony remont generalny bloku
  gazowo -parowego (BPG), co spowodowało dłuższy post ój BGP o 25 dni aniżeli w 201 7 r. i w konsekwencji niższą sprzedaż
  w okresie porównawczym. W związku z dłuższym okresem pracy BGP w 2017 r. niższy był o 50% wolumen za kupu
  i odsprzedaży energii elektrycznej.
  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 6 296 TH i była wyższa w porównaniu do roku 201 6 o 37 TJ,
  tj. o 0,6 %.
  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży pr oduktów w 2017 i w 2016 roku
  Główną pozycją w pozostałych przychodach ze sprzedaży produktów jest dopłata gazowa należna z tytułu art. 46 ust. 5
  ustawy o KDT. W 201 7 roku jednostka zależna uzyskała przychody z tego tytułu w wysokości 43 204 tys. zł wobec
  41 910 tys. zł w 201 6 r. Ci epło TJ 1 281 1 272 9
  Energi a el ektryczna MWh 1 393 044 1 385 365 7 679
  -blok gazowo-parowy MWh 1 335 950 1 265 918 70 032
  -odsprzedaż MWh 57 094 119 447 (62 353)
  Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 6 296 6 259 37
  J.m.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  Zmiana
  (ilość) Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Zmiana
  (wartość)
  Ci epło 90 142 21 89 232 22 910
  Energi a el ektryczna 219 492 52 215 446 52 4 046
  Certyfi ka ty 69 260 16 62 627 15 6 633
  Pozos ta łe 44 247 11 42 372 11 1 875
  Przychody ze sprzedaży
  produktów 423 141 100 409 677 100 13 464
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  13
  4. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe KOGENERACJA S.A.
  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Podstawowe dane finansowe i wskaźniki za lata 2008 -2017
  Metodologia liczenia wskaźników została zaprezentowana w punkcie V 10 niniejszego sprawo zdania.
  w tysiącach złotych od 1 sty czniado 31 grudnia 2017 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2016 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2015 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2014 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2013 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2012 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2011 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2010 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2009 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2008 r.
  Przychody ze s przeda ży, w tym: 583 245 598 709 551 212 508 431 550 626 595 204 604 872 587 237 531 802 429 667
  Przychody ze s przeda ży en. elektrycznej 179 619 191 564 187 752 164 753 223 553 218 073 208 538 220 220 226 709 214 057
  Przychody ze s przeda ży en. cieplnej 378 533 373 805 329 423 311 245 315 810 286 000 258 388 274 668 239 109 174 741
  Certyfika ty 18 564 26 306 22 457 22 929 3 774 69 180 96 792 84 421 57 058 35 073
  Kos zt wła s ny s przeda ży (495 462) (512 425) (490 824) (492 971) (513 859) (558 700) (532 074) (506 352) (437 802) (386 022)
  Zys k brutto na s przeda ży 87 783 86 284 60 388 15 460 36 767 36 504 72 798 80 885 94 000 43 645
  Kos zty za rządu (5 064) (3 966) (3 834) (4 294) (3 887) (5 317) (6 294) (6 916) (7 135) (7 340)
  Kos zty s przeda ży (2 276) (1 761) (1 736) (1 489) (1 394) (1 558) (1 023) (939) (920) (1 009)
  Wynik na pozos t. dzia ła lnoś ci opera cyjnej 1 137 4 022 (366) (15 877) (7 440) (7 265) 155 (6 136) 5 742 (4 538)
  Wynik na dzia ła lnoś ci opera cyjnej (EB=T) 81 580 84 579 54 452 (6 200) 24 046 22 364 65 636 66 894 91 687 30 758
  Wynik na dzia ła lnoś ci fina ns owej 36 328 80 373 98 964 172 747 51 794 51 376 42 466 39 506 29 459 25 055
  Poda tek dochodowy (16 569) (15 796) (11 681) 1 943 (2 972) (4 456) (9 788) (13 438) (17 680) (8 266)
  Wynik fina ns owy netto 101 339 149 156 141 735 168 490 72 868 69 284 98 314 92 962 103 466 47 547
  Aktywa trwa łe 1 408 880 1 462 339 1 451 459 1 339 287 1 166 325 1 129 220 1 080 294 1 052 987 966 291 847 183
  Aktywa obrotowe 316 254 266 294 334 679 288 397 250 114 294 756 287 466 269 798 293 977 202 676
  Aktywa ra zem 1 725 134 1 728 633 1 786 138 1 627 684 1 416 439 1 423 976 1 367 760 1 322 785 1 260 268 1 049 859
  Zobowiąza nia długoterminowe 164 229 180 962 204 909 234 281 121 321 103 683 131 711 136 045 125 611 64 110
  Zobowiąza nia krótkoterminowe 185 637 175 576 265 092 218 996 289 935 386 933 306 313 302 704 290 094 215 247
  Ka pita ł wła s ny 1 375 268 1 372 095 1 316 137 1 174 407 1 005 183 933 360 929 736 884 036 844 563 770 502
  Przepływy z dzia ła lnoś ci opera cyjnej 194 170 229 856 183 781 44 111 167 647 57 776 85 975 150 209 69 903 27 587
  Przepływy z dzia ła lnoś ci inwes tycyjnej (21 216) (39 694) (135 645) (75 643) (38 495) (35 428) (37 517) (116 266) (121 533) (72 549)
  Przepływy z dzia ła lnoś ci fina ns owej (122 987) (187 345) 29 120 31 145 (128 897) (25 578) (57 847) (28 161) 52 553 50 622
  Przepływy pieniężne netto, ra zem 49 967 2 817 77 256 (387) 255 (3 230) (9 389) 5 782 923 5 660
  Na kła dy inwes tycyjne 54 292 120 620 222 990 301 140 134 250 114 550 126 202 136 575 151 603 144 791
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 5,87 8,48 7,94 10,35 5,14 4,87 7,19 7,03 8,26 4,52
  Rentownoś ć ka pita łów wła s nych (ROE) 7,37 10,87 10,77 14,35 7,25 7,42 10,57 10,52 12,25 6,17
  Zwrot z za a nga żowa nego ka pita łu (ROCE) 6,50 6,62 4,14 (0,53) 2,52 2,29 7,13 11,05 11,98 5,05
  Płynnoś ć bieżąca 1,70 1,44 1,24 1,32 0,86 0,76 0,87 0,89 1,01 0,94
  Płynnoś ć s zybka 1,28 1,08 0,84 0,64 0,48 0,41 0,45 0,51 0,52 0,48
  Sprzeda ż ciepła (TH) 9 617 9 478 8 328 8 237 9 217 9 068 8 669 8 943 9 061 8 717
  Sprzeda ż energii elektrycznej (MWh) 1 048 442 1 066 648 1 008 309 988 076 1 059 571 1 033 946 1 041 248 1 126 308 1 125 446 1 175 336
  w tym energia z biomasy (MWh) 42 391 60 411 66 612 77 832 23 882 295 603 280 812 191 040 132 211 56 348
  Wypła cona dywidenda (zł/a kcja ) 6,58 6,25 - - - 4,41 3,50 3,50 2,05 2,05


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  14
  5. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej
  Tabela: Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - Podstawowe dane finansowe i wskaźniki za lata 2008 -2017
  Metodologia liczenia wskaźników została zaprezentowana w punkcie V 10 niniejszego sprawozdania.
  w tysiącach złotych od 1 s tyczniado 31 grudnia 2012 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2011 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2010 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2009 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2008 r.
  (d a n e p rzekszta łco n e) (d a n e p rzekszta łco n e) (d a n e p rzekszta łco n e) (d a n e p rzekszta łco n e)
  Przychody ze s przeda ży 1 014 796 1 027 157 972 881 880 318 904 659 1 098 452 1 033 060 981 490 974 415 808 485
  Kos zt wła s ny s przeda ży (816 873) (837 815) (813 549) (824 221) (831 980) (929 059) (820 330) (763 987) (724 587) (703 126)
  Przychody / (kos zty) z tyt. rekompens a t KDT (27 180) 4 531 18 119 17 726 65 750 12 859 8 546 10 244 18 340 25 674
  Zys k brutto na s przeda ży 170 743 193 873 177 451 73 823 138 429 182 252 221 276 227 747 268 168 131 033
  Kos zty s przeda ży (3 236) (2 903) (3 002) (3 226) (3 828) (8 164) (10 083) (3 859) (12 412) (12 609)
  Kos zty za rządu (7 139) (6 500) (6 189) (5 874) (14 139) (28 304) (29 113) (31 527) (37 966) (36 985)
  Wynik na pozos ta łej dzia ła lnoś ci opera cyjnej 4 746 6 097 772 (7 042) 3 465 (10 192) 576 (7 666) 8 095 10 321
  Wynik na dzia ła lnoś ci opera cyjnej (EB=T) 165 114 190 567 169 032 57 681 123 927 135 592 182 656 184 695 225 885 91 760
  Wynik na dzia ła lnoś ci fina ns owej (570) (4 326) (10 630) (9 403) (1 083) (16 400) (20 730) (15 429) (18 012) (16 122)
  Poda tek dochodowy (32 269) (35 301) (31 665) (9 173) (22 717) (24 127) (34 101) (30 758) (37 276) (15 887)
  Wynik fina ns owy netto 132 275 150 940 126 737 39 105 100 127 95 065 127 825 138 508 167 399 60 127
  =nne ca łkowite dochody netto (124) (73) (5) - - - - - - -
  Dzia ła lnoś ć za niecha na - - - 10 913 (20 345) (1 167) (5 525) 791 - -
  Ca łkowite dochody ogółem 132 151 150 867 126 732 50 018 79 782 93 898 122 300 139 299 167 399 60 127
  Aktywa trwa łe 1 725 453 1 776 003 1 747 233 1 631 474 1 455 091 1 438 536 1 385 872 1 343 012 1 258 444 1 144 868
  Aktywa obrotowe 600 237 470 124 474 823 440 641 474 112 410 742 493 309 507 811 551 722 370 336
  Aktywa ra zem 2 325 690 2 246 127 2 245 579 2 072 115 1 929 203 1 849 278 1 879 181 1 850 823 1 810 166 1 515 204
  Zobowiąza nia długoterminowe 558 187 508 476 489 193 538 408 382 633 258 957 363 544 424 543 442 787 395 323
  Zobowiąza nia krótkoterminowe 261 092 264 778 316 414 288 975 349 714 471 237 423 915 396 384 418 315 306 443
  Ka pita ł wła s ny 1 506 411 1 472 873 1 416 449 1 244 732 1 196 856 1 119 084 1 091 722 1 029 896 949 064 813 438
  Przepływy z dzia ła lnoś ci opera cyjnej 330 694 429 495 340 229 115 051 389 807 228 035 204 533 281 582 256 603 153 038
  Przepływy z dzia ła lnoś ci inwes tycyjnej (77 361) (162 727) (287 176) (276 705) (135 339) (129 925) (155 817) (187 880) (174 420) (122 775)
  Przepływy z dzia ła lnoś ci fina ns owej (117 449) (181 963) 35 956 43 563 (106 463) (183 592) (128 359) (101 261) (650) (20 244)
  Przepływy pieniężne netto, ra zem 135 884 84 805 89 009 (118 091) 148 005 (85 482) (79 643) (7 559) 81 533 10 019
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 5,68 6,72 5,62 2,41 4,14 5,08 6,50 7,53 9,24 3,97
  Rentownoś ć ka pita łów wła s nych (ROE) 8,77 10,24 9,25 4,02 6,67 8,39 11,20 13,53 17,64 7,39
  Zwrot z za a nga żowa nego ka pita łu (ROCE) 10,61 13,24 11,01 4,10 9,23 9,85 12,56 12,62 16,15 7,63
  Płynnoś ć bieżąca 2,30 1,78 1,45 1,52 1,36 0,87 1,10 1,28 1,32 1,21
  Płynnoś ć s zybka 1,92 1,52 1,07 0,94 1,01 0,51 0,72 0,91 0,93 0,82
  Sprzeda ż ciepła (TH) 10 898 10 750 9 483 9 383 10 595 10 439 10 001 10 556 11 228 10 275
  Sprzeda ż energii elektrycznej (MWh) 2 441 486 2 452 013 2 402 515 2 387 326 2 437 622 2 740 176 2 357 099 2 323 653 2 322 410 2 341 809
  w tym energia z biomasy (MWh) 42 391 60 411 66 612 77 832 23 882 295 603 280 812 191 040 132 211 56 348
  Wypła cona dywidenda (zł/a kcja ) 6,58 6,25 - - - 4,41 3,50 3,50 2,05 2,05
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2014 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2015 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2013 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  15
  a. Zmiana metodologii rozliczania rekompensat z tytułu KDT
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku dokonano zmiany metodologii
  ujęcia księgowego rekompensat z tytułu KDT. Wprowadzona pr zez Grupę zm iana sposobu ujęcia rozliczeń z tytułu KDT
  odzwierci edla metodologię rozrachunków z tytułu KDT stosowaną w Jednost ce Dominując ej najwyższego szczebla –
  PGE S.A. , która objęła kontrolę nad Grupą Kapitałową KOGENERACHA S.A. w dniu 13 listopada 20 17 roku.
  W ramach nowej metodologii zastosowano tzw. warunek ograniczający polegający na tym, że na każdy dzień bilansowy
  stosowane jest następujące ograniczenie: skumulowany wynik finansowy z tytułu KDT nie może przekroczyć wartości
  środków przewidzianyc h do otrzymania od Zarządcy Rozliczeń w całkowitym rozliczeniu. Po przekroczeniu tej wartości środki
  z tytułu KDT nie stanowią przychodów Grupy i ponieważ będą podlegały zwrotowi, odnoszone są na zobowiązanie z tytułu
  korekty końcowej. Dotychczas stosowany model rozliczenia rekompensat z tytułu KDT polegał na alokacji korekty końcowej
  do okresu sprawozdawczego dokonywanej w oparciu o planowany rozkład przychodów ze s przedaży energii elektrycznej
  i usług systemowych w okresie korygowania , proporcjonalnie prz ez okres trwania rozliczenia .
  W związku z przyjęciem nowej metodologii w 2017 roku adekwatnie skorygowano sprawozdania na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Korekta dotyczyła zmian y sposobu rozpozna wa nia przychodów z tytułu rekompensat KDT, szacowani a rezerwy z tyt ułu
  rozliczenia z tytułu korekty końcowej oraz sposobu ujmowani a związanych z nią kosztów.
  Tabela: Skonsolidowane s prawozdani e z całkowitych dochodów w 2016 roku po przekształceniu
  Tabela: Skonsolidowane s prawozdani e z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku ( korygowane pozycje)
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 1 027 157 - 1 027 157
  Przychody z tyt. rekompens a t KDT 18 835 (14 304) 4 531
  Kos zt wła s ny s przeda ży (837 815) - (837 815)
  Zys k brutto na s przeda ży 208 177 (14 304) 193 873
  Kos zty s przeda ży (2 903) - (2 903)
  Kos zty za rządu (6 500) - (6 500)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 6 097 - 6 097
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 204 871 (14 304) 190 567
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej (9 652) 5 326 (4 326)
  Poda tek dochodowy (37 007) 1 706 (35 301)
  Wyni k fi na ns owy netto 158 212 (7 272) 150 940
  = nne ca łkowi te dochody netto (73) - (73)
  Całkowite dochody ogółem 158 139 (7 272) 150 867
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (dane zatwierdzone)
  Korekty
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (dane przekształcone) w tysiącach złotych
  Aktywa razem, w tym: 2 255 352 (9 225) 2 246 127
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 27 521 (9 225) 18 296
  Pasywa razem, w tym: 2 255 352 (9 225) 2 246 127
  Ka pi ta ł wła s ny (zys ki za trzyma ne) 1 433 547 39 326 1 472 873
  Przychody przys złych okres ów 163 276 (66 708) 96 568
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 230 493 36 575 267 068
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług i pozos ta łe 164 714 (18 418) 146 296
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.
  (dane zatwierdzone)
  Korekty
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.
  (dane przekształcone)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  16
  Najbardziej kluczowe czynniki modelu kalkulacji rozliczenia rekompensat z tytułu KDT , które mają wpływ na rozpoznawane
  w sprawozdaniu finansowym przychody, koszty i rozrachunki to ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stopa procentowa
  wykorzystywan a do dyskonta długoterminowego zobowiązania. Zmiany szacunków związane z obliczaniem korekty
  końcowej są uwzględniane prospektywnie poprzez ujęcie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu, w którym
  nastąpiła zmiana oraz okresów przyszłych, jeżeli zmian a ta dotyczy wszystkich tych okresów .
  W 2017 roku przyjęto nową metodologię rozliczenia rekompensat z tytułu KDT oraz dodatkowo dokonano zmiany
  szacunków.
  b. Elementy całkowitych dochodów
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa odnotowała spadek całkowitych dochodó w ogółem o 18 716 tys. zł, tj. o 1 2%.
  Tabela: Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej w 2017 r. i 2016 r.
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 1 014 796 1 027 157 (12 361)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (816 873) (837 815) 20 942
  Przychody / (kos zty) z tyt. rekompens a t KDT (27 180) 4 531 (31 711)
  Zys k brutto na s przeda ży 170 743 193 873 (23 130)
  Kos zty s przeda ży (3 236) (2 903) (333)
  Kos zty za rządu (7 139) (6 500) (639)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 4 746 6 097 (1 351)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 165 114 190 567 (25 453)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej (570) (4 326) 3 756
  Poda tek dochodowy (32 269) (35 301) 3 032
  Wyni k fi na ns owy netto 132 275 150 940 (18 665)
  = nne ca łkowi te dochody netto (124) (73) (51)
  Całkowite dochody ogółem 132 151 150 867 (18 716)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  17
  c. Wpływ wyników Spółek Grupy Kapitałowej na skonsolidowany wynik finansowy w latach 2017 i 2016
  Całkowite dochody ogółem KOGENERACJA S.A.
  W 2017 r oku Hednostka Dominująca osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 10 1 339 tys. zł, niższy o 4 7 817 tys. zł
  w stosunku do roku 2016, kiedy osiągnął poziom 149 156 tys. zł.
  Tabela: Podstawowe dane finansowe Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  Przychody KOGENERACJA S.A.
  Tabela: Przychody Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  W 2017 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 15 464 tys. zł (3%) w porównaniu do 2016 roku.
  Niższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w 2017 roku to efekt netto głównie:
  a) niższych przychodów z tytułu sprzedaży ener gii elektrycznej o 4,6% (łącznie o 11 945 tys. zł, w tym: niższych przychodów
  z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o 9 442 tys. zł i ni ższych przychodów z tytułu sprzedaży usług systemowych
  o 2 503 tys. zł). Spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 1,7% przy średniej cenie energii elektrycznej niższej o ok. 5,5%
  w porównaniu do 2016 roku, w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 583 245 598 709 (15 464)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (495 462) (512 425) 16 963
  Zys k brutto na s przeda ży 87 783 86 284 1 499
  Kos zty za rządu (5 064) (3 966) (1 098)
  Kos zty s przeda ży (2 276) (1 761) (515)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 1 137 4 022 (2 885)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 81 580 84 579 (2 999)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej 36 328 80 373 (44 045)
  Poda tek dochodowy (16 569) (15 796) (773)
  Wynik finansowy netto 101 339 149 156 (47 817)
  = nne ca łkowi te dochody netto (124) (73) (51)
  Całkowite dochody ogółem 101 215 149 083 (47 868)
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r. w tysiącach złotych
  Przychody 583 245 598 709 (15 464)
  Przychody ze s przeda ży produktów 582 553 597 987 (15 434)
  w tym: certyfikaty 18 564 26 306 (7 742)
  w tym: usługi systemowe, energia elektryczna 516 3 019 (2 503)
  Przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 692 722 (30)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  Zmiana
  (wartość)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  18
  b) niższych przychodów z certyfikatów (o 7 742 tys. zł); w 2017 roku Spółka uzyskała przychody z certyfikatów w wysokości
  18 564 tys. zł: certyfikaty zielone (4 888 tys. zł), c ertyfikaty czerwone (11 789 tys. zł), żółte i białe (1 887 tys. zł). W 2016
  roku przychody z certyfikatów wyniosły 26 306 tys. zł: certyfikaty zielone (10 089 tys. zł ), certyfikaty czerwone
  (13 012 tys. zł), certyfikaty żółte i białe 3 205 tys. zł,
  c) niższyc h pozostałych przychodów ze sprzedaży (o 475 tys. zł),
  d) wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła (o 4 728 tys. zł, tj. o 1%), jako efekt wzrostu wolumenu sprzedaży o ok.1%
  przy porównywalnych cenach wynikających z taryfy dla ciepła.
  Produkcja energii „zielonej” otrzymywanej w wyniku współspalania biomasy w 2017 roku spadła o 29,8 % (w 2017 r.:
  42 391 MWh , w 2016 r.: 60 411 MWh). Spadek ten spowodowany był przede wszystkim niskimi cenami certyfikatów
  zielonych, co skutkowało zmniejszeniem spalania bioma sy mokrej w EC Czechnica do poziomu utrzymania bezpieczeństwa
  produkcji w sezonie grzewczym. Ceny sprzedaży certyfikatów zielonych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 były niższe
  o ok. 7%.
  W 2017 r. odnotowano spadek ceny certyfikatów czerwonych o 4,3 %. Wolumen produkcji czerwonych certyfikatów był
  niższy o 3% ze względu na niższą produkcję energii brutto, w tym głównie energii elektrycznej w pseudo kondensacji.
  Koszty stałe i koszty zmienne KOGENERACJA S.A.
  W 2017 roku koszty zmienne wytworzenia spr zedanych produktów ukształtowały się na poziomie niższym o ponad 7%
  w relacji do 2016 roku, tj. o 19 806 tys. zł.
  Niższe koszty zmienne to spadek kosztów paliwowych o 23 935 tys. zł oraz wzrost kosztów niedoboru uprawnień CO 2
  o 2 976 tys. zł i pozostałyc h kosztów zmiennych o 1 153 tys. zł.
  Wzrost kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 o 2 976 tys. zł (w tym rezerwa na niedobór uprawnień wyższa o 3 979 tys . zł)
  to efekt wyższego wolumenu zakupu uprawnień CO 2 w wyniku zmniejszające go się z każdym rokiem l imit u darmowych
  uprawnień CO 2 przyznawanych jednostkom wytwórczym (w 201 7 r.: 304 997 Mg, w 201 6 r.: 665 993 Mg) . Emisj a CO 2 w 2017
  roku była niższa ze względu na niższą produkcj ę energii brutto. U prawnienia CO 2 otrzymane w 201 7 r. pokryły 20 % emisji,
  upra wnienia CO 2 otrzymane w 2016 r. pokryły 43% emisji . C en y zakupu CO 2 w 2017 roku były niższe o 18%.
  Spadek kosztów paliwowych o 23 935 tys. zł to konsekwencja głównie niższych kosztów zakupu węgla o 15 716 tys. zł
  i biomasy o 8 043 tys. zł, ni ższych kosztó w paliw płynnych o 655 tys. zł przy wyższych kosztach zużycia gazu o 366 tys. zł oraz
  chemikaliów o 113 tys. zł.
  Koszty zużycia węgla spadły o 15 716 tys. zł głównie ze względu na niższ e cen y węgla oraz przy nieznacznie wyższym
  wolumenie jego zużycia . Spadek cen węgla wyniósł ok . 9,8% (średnia cena spalonego węgla wraz z kosztami dodatkowymi
  w roku 201 7: 10 ,95 zł/GH, a w roku 201 6: 11 ,93 zł/GH). Wolumen zużytego węgla wzrósł o ok. 0,9 % i wyniósł odpowiednio
  16 334 TJ w 201 7 roku i 16 319 TJ w 2016 roku.
  Koszty zużycia biomasy spadły o 8 043 tys. zł, głównie ze względu na niższy wolumen produkcji energii „zielonej” z powodu
  niskich cen certyfikatów zielonych . Wolumen spalonej biomasy wyniósł 696 TJ w 2017 roku i 966 TJ w 2016 roku.
  Jednostkowe ceny biomasy spadły o ok. 9% . Ś rednia cena spalonej biomasy w 201 7 roku wyniosła 23,12 zł/GH, w 2016
  roku : 25,49 zł/GH .
  Wzrost pozostałych kosztów zmiennych o 1 153 tys. zł (15 873 tys. zł w 201 7 r. i 14 720 tys. zł w 2016 r. ) to głównie:
   wzrost kosztów umorzenia cer tyfikatów o 1 035 tys. zł,
   wzrost kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na rynku bilansującym o 510 tys. zł,
   wzrost pozostałych kosztów związanych z zakupem energii o 237 tys. zł,
   spadek kosztów ochrony środowiska o 99 tys. zł,
   spadek kosztów pozostałych usług o 547 tys. zł.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  19
  Tabela: Koszty stałe i zmienne Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów w 201 7 roku wzrosły o 4 606 tys. zł w porównaniu do 201 6 roku.
  Na wzrost kosztów stałych miały wpływ głównie wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty remontów przy niższych kosztach
  amortyzacji.
  Spadek kosztów amortyzacji urządzeń wytwórczych o kwotę 5 989 tys. zł to wpływ zmiany okresów żywotności środków
  trwałych w 2017 roku, które zostały dokonane we wrześniu 2017 roku ze skutkiem od 1 styczni a 2017 roku. Korekta dotyczyła
  okres ów żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych w elektrociepłowni Wrocław, dla których okresy żywotności zostały
  dostosowane do podstawowych urządzeń produkcyjnych.
  Na wzrost kosztów pracy o 6 795 tys. zł w 201 7 roku mia ły wpływ przede wszystkim:
   wyższy poziom ubezpieczeń społecznych o 1 976 tys. zł oraz innych świadczeń pracowniczych o 4 060 tys. zł, łącznie
  o 6 036 tys. zł,
   wy ższy poziom wynagrodzeń o 759 tys. zł.
  Na wyższy poziom świadczeń pracowniczych wpłynęły dwa jednorazowe wydarzenia: zapłata zobowiązań z tytułu
  ubezpieczeń społecznych związanych z porozumieniami z organizacjami związkowymi w sprawie wykupu świadczeń
  pracowniczych w 2015 roku oraz utworzenie rezerwy na programy indywidualnych odejść do roku 2020.
  Wyższy poziom wynagrodzeń to efekt zwiększenia zatrudnienia w 201 7 roku o 9 osób (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia
  201 7 r. 356 osób, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. 347 osób, przeciętne zatrudnienie w 201 7 r. 352 osoby,
  przeciętne zatr udnienie w 2016 r. 357 osób ).
  Koszty remontów wzrosły o 2 163 tys. zł, głównie ze względu na zwiększenie zakresu harmonogramu remontów w porównaniu
  do 201 6 roku , w tym o koszty utrzymania instalacji odsiarczania . Koszty usług obcych spadły o 365 tys. zł.
  Pozostałe koszty stałe wzrosły o 1 638 tys. zł z powodu wzrostu kosztów opłat koncesyjnych i opłat transakcyjnych
  związanych ze sprzedażą certyfikatów .
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej KOGENERACJA S.A.
  Dodatni wynik na pozostałej działalno ści operacyjnej w roku 201 7 wyniósł 1 137 tys. zł w stosunku do 4 022 tys. zł w 201 6
  roku ( spadł o 2 885 tys. zł ), na co wpłynęły następujące zdarzenia:
  w tysiącach złotych
  Koszty zmienne (253 246) (273 052) - - - - (253 246) (273 052)
  kos zty pa liwowe (201 804) (225 739) - - - - (201 804) (225 739)
  upra wnienia CO 2 (35 569) (32 593) - - - - (35 569) (32 593)
  pozos ta łe kos zty zmienne (15 873) (14 720) - - - - (15 873) (14 720)
  Koszty stałe (241 976) (238 983) (5 064) (3 966) (2 276) (1 761) (249 316) (244 710)
  kos zty pra cy (47 418) (41 468) (4 156) (3 348) (973) (936) (52 547) (45 752)
  remonty (19 949) (17 786) - - - - (19 949) (17 786)
  a mortyza cja (102 203) (108 183) (86) (95) - - (102 289) (108 278)
  us ługi (52 039) (52 377) (641) (304) - - (52 680) (52 681)
  pozos ta łe kos zty s ta łe (20 367) (19 169) (181) (219) (1 303) (825) (21 851) (20 213)
  Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów (240) (390) - - - - (240) (390)
  Koszty razem (495 462) (512 425) (5 064) (3 966) (2 276) (1 761) (502 802) (518 152)
  Koszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  Razem
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  20
  a) Zdarzenia o ujemnym wpływie na różnicę na wynik u na pozostałej działalności operacyjnej:
   5 36 1 tys. z ł: 2 85 3 tys. zł zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk w 2017 r.; 2 508 tys. zł zmniejszenie
  rezerwy na rekultywację składowisk w 2016 r.,
   1 465 tys. zł niższe przychody z tytułu rozwiązania rezerw na likwidację środków trwałych,
   79 7 tys. zł wy ższe koszty utrzymania inwestycji ESP Młoty ,
   719 tys. zł niższe otrzymane odszkodowania w 2017 r. ,
   174 tys. zł niższe pozostałe koszty.
  b) Zdarzenia o pozytywnym wpływie na różnicę na wynik u na pozostałej działalności operacyjnej:
   3 62 3 tys. zł efekt net to utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących (w tym o 2 182 tys. zł niższy odpis
  w 2017 r. na aktywa przeznaczone do sprzedaży)
   2 008 tys. zł: efekt netto na sprzedaży aktywów trwałych (w tym 2 377 tys. zł sprzedaż rozdzielni do dystrybutora).
  Wynik na działalności finansowej KOGENERACJA S.A.
  Niższy wynik na działalności finansowej w 201 7 roku o kwotę 44 045 tys. zł to przede wszystkim efekt uzyskania niższych
  przychodów finansowych z tytułu niższej dywidendy od spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. o 46 027 tys. zł ( 35 214 tys. zł
  w 201 7 r. i 81 241 tys. zł w 201 6 r.).
  Przychody finansowe spadły o 43 949 tys. zł z powodu niższej dywidendy o 46 027 tys. zł. Z drugiej strony w 2017 roku
  wzrosły przychody finansowe (efekt dyskonta) z tytułu zmia ny harmonogramu leasingu urządzeń o 1 445 tys. zł oraz odsetki
  naliczone w syst emie cash -pool i od należności, łącznie o 635 tys. zł.
  Koszt y finansow e był nieznacznie niższe w porównaniu do 2016 r. i kształtowały się na poziomie 2 784 tys. zł.
  Wynik f inansowy netto KOGENERACJA S.A.
  Spółka w 201 7 roku osiągnęła wynik finansowy netto w kwocie 101 339 tys. zł, natomiast w 201 6 roku wynik ten ukształtował
  się na poziomie 149 156 tys. zł. Ni ższy wynik netto z całokształtu działalności o 32 %, tj. o 47 817 tys. zł to efekt:
   niższego wyniku z działalności finansowej o 44 045 tys. zł z powodu niższej dywidendy od spółki zależnej EC Zielona
  Góra S.A. (o 46 027 tys. zł),
   wyższych kosztów zakupu CO 2 o 3 618 tys. zł (niższe limity darmowych uprawnień) ,
   niższych ko sztów paliwowych o 23 935 tys. zł przy wyższych kosztach stałych o 4 606 tys. zł,
   wyższego wyniku na sprzedaży o 1 499 tys. zł aniżeli w 201 6 r. na skutek wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła,
  przy niższym wolumenie i cenach sprzedaży energii elektryczne j.
  Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE KOGENERACJA S.A.
  Tabela: Podstawowe wskaźniki Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 5,87 8,48 (31)
  Rentownoś ć ka pi ta łów wła s nych (ROE) 7,37 10,87 (32)
  Zwrot z za a nga żowa nego ka pi ta łu (ROCE) 6,50 6,62 (2)
  Zmiana
  (%)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  21
  Zmiana metodologii rozliczania rekompensat z tytułu KDT w EC Zielona Góra S.A.
  W ramach przeprowadzonej analizy rozliczania rekompensat z tytułu kosztów osieroc onych uznano ujęcie księgowe
  zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym EC Zielona Góra S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku za odmienne
  w stosunku do zapisów polityki rachunkowości GK PGE S.A. Ujęci e księgowe z tytułu KDT różni ło się podejściem rozł ożenia
  kosztów w czasie.
  W 2017 roku spółka dostosowa ła metodologi ę rozliczania kosztów osieroconych do Grup y Kapitałowej PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. oraz adekwatnie skorygowa ła bilans otwarcia. Przychody z tytułu KDT w 20 16 r. skorygowano
  o 14 304 tys. zł (wpływ na EB=TDA). W 2017 roku w pozycji z tytułu rekompensat KDT spółka wykazała koszty 27 181 tys. zł .
  Szczegółowy opis zmiany metodologii rozliczania rekompensat z tytułu KDT oraz wpływu zmian na wynik 2017 roku i lata
  ubiegłe przedstawiono w nocie 5. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej .
  Wynik finansowy netto EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 63 673 tys. zł i był on niższy o 16 84 4 tys. zł. w stosunku
  do roku poprze dniego.
  Tabela: Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe EC Zielona Góra w 2017 r. i 2016 r.
  Dane finansowe spółki zależnej na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, dostosowane do zasad Grupy.
  Przychody EC Zielona Góra S.A.
  Tabela: Przychody EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 431 551 428 448 3 103
  Przychody/(kos zty) z tytułu rekompens a t KDT (27 181) 4 531 (31 712)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (325 196) (328 874) 3 678
  Zys k brutto na s przeda ży 79 174 104 105 (24 931)
  Kos zty s przeda ży (960) (1 142) 182
  Kos zty za rządu (2 139) (2 891) 752
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 4 334 2 751 1 583
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 80 409 102 823 (22 414)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej (1 684) (3 458) 1 774
  Poda tek dochodowy (15 052) (18 848) 3 796
  Wyni k fi na ns owy netto 63 673 80 517 (16 844)
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r. w tysiącach złotych
  Przychody ze sprzedaży 431 551 428 448 3 103
  Przychody ze s przeda ży produktów 423 141 409 677 13 464
  w tym: certyfikaty 69 260 62 627 6 633
  Przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 8 410 18 771 (10 361)
  Przychody z tytułu rekompensat KDT - 4 531 (4 531)
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  22
  W 2017 r. EC Zielona Góra S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 423 141 tys. zł wyższe
  o 13 464 tys. zł (o 3%) niż w 2016 roku, gdy kształtowały się na poziomie 4 09 677 tys. zł.
  Wyższ e przychody ze sprzedaży produktów to głównie efekt:
  a) wyższych przychodów z białych certyfikatów (o 6 155 tys. zł), w wyniku wyższego wolumenu sprzedaży,
  b) wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła (o 910 tys. zł), ze względu na wyższy o 0,7% wolumen spr zedaży oraz
  wyższą cenę sprzedaży wynikającą z zatwierdzonej przez URE nowej taryfy cen dla ciepła (od listopada 2016 r.),
  c) wyższych przychodów z żółtych certyfikatów (o 478 tys. zł), w wyniku wyższego o 2,7% wolumenu wytworzonych
  certyfikatów w związku z wyższą produkcją ciepła, przy jednocześnie niższej cenie wytworzenia certyfikatów o 2,1%,
  d) wyższych przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (o 4 0 46 tys. zł), głównie w wyniku wyższego wolumenu
  produkcji energii elektrycznej ,
  e) wyższ ych pozostał ych przychod ów ze sprzedaży o ( 1 875 tys. zł), w tym głównie wyższe przychody z tytułu dopłaty
  gazowej o 3% .
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 8 410 tys. zł i były niższe od osiągniętych w 2016 r. o 10 361 tys. zł,
  co związane było z niższy m wolumenem zakupionej energii elektrycznej w 2017 r. celem dalszej odsprzedaży. W 2016 r.
  przeprowadzono remont generalny BGP, co przy braku produkcji własnej energii elektrycznej obligowało spółkę do jej
  zakupu a następnie odsprzedaży.
  W wyniku zmiany m etodologii rozliczania KDT w 2017 r. spółka nie odnotowała Przychod ów z tytułu rekompensat KDT ,
  a koszty, które wyniosły 27 181 tys. zł. W 2016 roku Przychod y z tytułu rekompensat KDT kształtowały się na poziomie
  4 531 tys. zł . Różnica netto z tytułu roz liczenia rekompensat KDT wyniosła 31 712 tys. zł.
  Koszty stałe i koszty zmienne EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 roku koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły 222 190 tys. zł i były wyższe o 9 740 tys. zł
  w porównaniu do kosztów w 2016 r. Wzrost kosztów zmiennych nastąpił głównie w obszarze kosztów zużycia paliw oraz
  pozostałych kosztów zmiennych.
  Tabela: Koszty stałe i zmienne EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  Wyższe koszty zużycia gazu ziemnego spowodowane było głównie wyższym o ok. 5% wolumenem zużyc ia gazu w 2017 r.
  ze względu na wyższ ą produkcj ę energii elektrycznej stosunku do 2016 r. przy jednocześnie wyższej cenie gazu. Wyższa
  produkcja energii elektrycznej związana była z większą dyspozycyjnością BGP (w 2017 r.: 93 ,4%, w 2016 r.: 86,04%).
  W 201 6 r. miał miejsce długi postój BGP spowodowany jego generalnym remontem . w tysiącach złotych
  Koszty zmienne (222 190) (212 450) - - - - (222 190) (212 450)
  kos zty pa liwowe (197 409) (186 373) - - - - (197 409) (186 373)
  upra wnienia CO 2 (13 764) (16 458) - - - - (13 764) (16 458)
  pozos ta łe kos zty zmienne (11 017) (9 619) - - - - (11 017) (9 619)
  Koszty stałe (93 746) (94 867) (2 139) (2 891) (960) (1 142) (96 845) (98 900)
  kos zty pra cy (17 563) (18 609) (1 302) (1 738) - - (18 865) (20 347)
  remonty (11 193) (11 854) - - - - (11 193) (11 854)
  a mortyza cja (41 369) (40 614) - - (14) (17) (41 383) (40 631)
  us ługi (15 658) (16 084) (113) (380) (10) (6) (15 781) (16 470)
  pozos ta łe kos zty s ta łe (7 963) (7 706) (724) (773) (936) (1 119) (9 623) (9 598)
  Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów (9 260) (21 557) - - - - (9 260) (21 557)
  Koszty razem (325 196) (328 874) (2 139) (2 891) (960) (1 142) (328 295) (332 907)
  Razem
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  Koszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  23
  Niższe koszty z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 o 2 694 tys. zł to efekt głównie niższej ceny zakupionych uprawnień CO 2
  o 21,9% przy wyższ ej emisj i CO 2 w związku z wyższym wolumenem produkcj i energii elektrycznej i ciepła. P rzydział
  darmowych uprawnień CO 2 przyznanych EC Zielona Góra S.A. był niższy o 13% w porównaniu z 2016 rokiem.
  Pozostałe koszty zmienne były wyższe o 1 398 tys. zł , na co wpłynęły głównie wyższe koszty wody zużywane j do celów
  produkcyjnych, wyższe koszty zagospodarowania odpadów i ścieków oraz koszty ochrony środowiska.
  Koszty stałe w 2017 r. wyniosły 9 6 84 5 tys. zł i ukształtowały się na poziomie niższym o 2 05 5 tys. zł w porównaniu
  do 2016 roku.
  Wzrost kosztów stałych odnotowano jedynie na kosztach amortyzacji o 752 tys. zł, co było wynikiem przekazania na majątek
  nowych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sieci magistralnej. Pozostałe koszty stałe były na porównywalnym
  poziomie w stosunku do roku 201 6 lub nastąpił ich spadek.
  Koszty pracy w 2017 roku okresie były niższe o 1 482 tys. zł w porównaniu do 2016 r. Było to efektem spadku kosztów
  wynagrodzeń z tytułu osobowego funduszu płac (spadek zatrudnienia o 1 5 osób, spadek przeciętnego zatrudnienie o 26
  etat ów ) oraz z tytułu niższych kosztów świadczeń pracowniczych.
  W 2017 r. koszty remontów były niższe o 661 tys. zł w porównaniu do 2016 r., głównie z tytułu remontu kapitalnego bloku
  BGP i aktywowania wydatków na nakłady inwestycyjne, a nie jako cykl iczny koszt remontu, jak w latach poprzednich. Koszty
  usług obcych kształtowały się na niższym poziomie.
  Wartość sprzedanych materiałów i towarów w 2017 r. wyniosła 9 260 tys. zł i była niższa o 12 29 7 tys. zł w porównaniu
  do 2016 r., co wynikało z niższ ego wolumenu zakupu energii elektrycznej celem dalszej odsprzedaży.
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej - EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 4 334 tys. zł i był wyższy od wynik u
  osiągniętego w 2016 roku o 1 583 tys. zł. W 2017 r. wpływ na wynik na pozostałej działalności operacyjnej miały po stronie
  przychodów : rozliczeni e dotacji, odpis ujemnej wartości firmy oraz odszkodowani e z tytułu awarii turbiny w 2015 r.,
  natomiast po st ronie kosztów częściowa likwidacja składników majątk u trwałego (sieci ciepłownicze) oraz koszty darowizn.
  Wynik na działalności finansowej - EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 r. wynik na działalności finansowej EC Zielona Góra S.A. był ujemny i wyniósł 1 684 t ys. zł (w 2016 roku : ujemny
  wynik finansowy 3 45 8 tys. zł). W 2017 roku spółka osiągnęła wyższe przychody finansowe o 1 029 tys. zł (w tym: wyższe
  odsetki otrzymane z tytułu cash -pool o 998 tys. zł). Koszty fina nsowe były niższe o 744 tys. zł, głównie ze w zględu na niższe
  koszty dyskonta z tytułu kosztów osieroconych będące efektem zmiany metodol ogii rozliczania rekompensat KDT.
  Wynik finansowy netto EC Zielona Góra S.A.
  W 201 7 roku spółka uzyskała wynik finansowy netto w wysokości 63 673 tys. zł. W 201 6 r. spółka osiągnęła wynik finansowy
  w kwocie 80 517 tys. zł. Wynik netto niższy o 16 844 tys. zł kształtował w głównej mierze ujemny efekt z tytułu rozliczenia
  rekompensat KDT (31 712 tys. zł) skompensowany częściowo przez wyższy wynik na sprzedaży ciepła, wyższe przychody
  z wytworzon ych żółt ych certyfikat ów oraz wyższe przychody z tytułu rekompensaty gazowej , przy negatywnym wpływie
  na wynik niższych cen energii elektrycznej.
  Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE EC Zielona Góra S.A.
  Tabela: Podstawowe ws kaźniki EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 8,43 11,74 (28)
  Rentownoś ć ka pi ta łów wła s nych (ROE) 24,85 42,59 (42)
  Zwrot z ka pi ta łu za na ga żowa nego (ROCE) 66,20 189,54 (65)
  Zmiana
  (%)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  24
  6. Otoczenie rynkowe i regulacyjne
  a. Sytuacja makroekonomiczna
  KOGENERACJA SA i EC Zielona Góra są spółkami działając ymi na rynku polskim. Tym samym tempo rozwoju gospodarczego,
  jak i kondycja polskiej gospodarki wpływają istotnie na osiągane przez Grupę wyniki.
  b. Otoczenie regulacyjne
  KOGENERACHA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego , posiada stosowne koncesje
  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakr esie wytwarzania energii
  elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach z odbiorcami energii stosuje ceny, których wysoko ść
  ustalona została w taryfach.
  W 2016 r. Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE w dni u 10 października decyzją nr OWR -4210 -
  39/2016/1276/XVII -A/AŁ. Weszła w życie od 1 listopada 2016 r. i miała zastosowanie do 31 grudnia 2017 roku.
  Nowa Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE 12 grudnia 2017 roku decyzją nr
  OWR.4210.35.201 7.1276.XV===.A.GM i została wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
  Dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku jej przedkładania do zatwierdzenia decyzją nr
  OWR -4211 -5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.
  Ponadto, uzyskano decyzję o zmianie taryfy dystrybucyjnej dla energii elektrycznej – nr decyzji
  OWR.4211.37.2.2018.1276.V=.B.RP z dnia 4 stycznia 2018 r. Nowy wniosek taryfowy został złożony w URE w dniu 18 stycznia
  2018 roku.
  c. Opis branży i rynki zbytu
  KOGENERACHA S.A. jest głównym producentem ciepła we Wrocławiu oraz producentem energii elektrycznej .
  RYNEK CIEPŁA
  Rynek ciepła w Polsce jest dobrze rozwiniętym sektorem gospodarki. Rynek ciepła jest rynkiem lokalnym, gdyż transport
  nośników ciep ła jest bardzo ograniczony w przeciwieństwie do energii elektrycznej czy gazu ziemnego, które mogą być
  przesyłane na znaczne odległości. Polska jest w czołówce krajów europejskich, które posiadają znaczący udział zaopatrzenia
  w ciepło z istniejących system ów ciepłowniczych w zaopatrzeniu w ciepło ogółem. Około 40% produkcji ciepła do ogrzewania
  w kraju pochodzi z systemów ciepłowniczych.
  W KOGENERACH= S.A. ciepło sieciowe jest produkowane jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej
  kogener acji w 3 zakładach: dwie elektrociepłownie we Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawi dawie) oraz elektrociepłownia
  w Siechnicach (EC Czechnica). Spółka pokrywa 53% całkowitego zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu i 56%
  zapotrzebowania na ciepło w Siechnicach.
  Zakłady produkcyjne KOGENERACJI S.A.
  EC WROCŁAW EC CZECHNICA EC ZAWIDAWIE
  Hednostka węglowa
   812 MWt
   263 MWe
  Sieć lokalnego dystrybutora
  ciepła (Fortum)
  Hednostka węglowa
   247 MWt
   100 MWe
  Sieć ciepłownicza: 27 km
  Jednostka gazowa
   21 MWt
   3 MWe
  Sieć ciepłownicza: 2,7 km
  Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Rozwój rynku ciepła to efekt
  głównie nowych przyłączeń związanych z budową nowych budynków oraz likwidacji kotłowni lokalnych lub indywidua lnych
  pieców (programy likwidacji „niskiej emisji” prowadzone we współpracy z władzami lokalnymi).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  25
  Wykres: Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego
  Zapotrzebowanie na ciepło
  Wzrost zapotrzebowania na ciepło jest spodziewany w ciągu najbliższych lat z powodu ogólnego wzrostu
  makroekonomicznego Polski, migracji ludności do obszarów miejskich, przyłączania semi -scentralizowanych źródeł ciepła
  do sieci ciepłownicz ej i ograniczaniem lokalnej emisji poprzez przepisy dotyczące ochrony środowiska. W tym samym czasie
  podniesienie efektywności energetycznej, ograniczanie strat w istniejących budynkach i instalacjach ograniczy dynamikę
  wzrostu do umiarkowanego poziomu. Efektywność energetyczna powoduje zmniejszen ie zużycia ciepła na rynku
  pierwotnym i wtórnym, ale z drugiej strony jest także okazją do rozwoju scentralizowanej sieci ciepłowniczej, do której ciepło
  jest dostarczane przez elektrociepłownie z procesu wysokosprawnej kogeneracji.
  Wsparcie wysokosprawn ej kogeneracji
  W Polsce są 3 programy certyfikatów wspierających rozwój kogeneracji (w zależności od rodzaju zużywanego paliwa). Firmy
  sprzedające energię odbiorcom końcowym są prawnie zobowiązane do nabywania i uma rzania świadectw pochodzenia
  do wysokości odpowiadającej ustalonej części dostarczanej energii elektrycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Świadectwa
  pochodzenia energii wydawane są elektrociepłowniom przez Prezesa URE jako dowód poch odzenia energii. Certyfikaty
  po zamianie na prawa majątkowe są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). KOGENERACHA S.A. korzysta
  z dwóch rodzajów wsparcia – certyfikatów dla energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji – tzw. certyfikaty
  „czerwone” dla energii wytworzonej w EC Wrocław i EC Czech nica oraz certyfikaty dla energii wytworzonej z gazu
  w EC Zawidawie oraz w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A. – certyfikaty „żółte”
  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Polski rynek energii elektrycznej jest na szóstym miejscu pod względem wielkości gen eracji i na siódmym miejscu
  pod względem łącznej mocy zainstalowanej generacji w Unii Europejskiej. Roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce
  w roku 2017 wyniosło 169,9 TWh (w 2016 roku: 167 TWh). Według Polityki energetycznej do 2030 roku zużycie energii
  elektr ycznej na mieszkańca w Polsce ma wzrosnąć o ponad 50% w tym okresie. Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest
  głównie oparta na węglu kamiennym i brunatnym.
  Cztery polskie firmy energetyczne (PGNiG, Enea, Energa, Tauron) posiadają łączny udział w rynk u wytwarzania energii
  elektrycznej na poziomie 60%. Grupa PGE Energia Ciepła S.A. , której częścią jest KOGENERACHA S.A. ma 9% udziału w rynku,
  z czego 3% udziału to elektrociepłownie.
  KOGENERACHA S.A. jest największym producentem ciepła i energii elektryc znej dla Wrocławia. EC Wrocław posiada koncesje
  na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 263 MWe. EC Czechnica posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej
  o mocy 100 MWe. Stanowi to ok. 0,9% mocy zainstalowanych w Polsce, które na chwilę obecną wynoszą ponad
  38 000 MWe.
  Energia elektryczna powstająca w KOGENERACH= S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie
  wysokosprawnej kogeneracji. Hej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Biomasa
  spa lana jest w dedykowanych instalacjach zastępując węgiel i obniżając w ten sposób emisję CO 2. Fo rtu m Po we r
  a n d Heat Po lska
  Sp . z o .o . O/
  Wro cła w ; 92,7 %
  Si e ć ci epłownicza
  w Si e ch nicach ;
  7,0 %
  Si e ć ci epłownicza
  z EC Za wi dawie ;
  0,3 %


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  26
  Wykres: Odbiorcy energii elektrycznej
  KOGENERACHA S.A. świadczy także na rzecz PSE – Operator S.A. usługi dyspozycyjności jedno stek wytwórczych (usługi
  systemowe).
  7. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  a. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej
  Wzrost sumy bilansowej w 201 7 roku o 79 563 tys. zł to efekt głównie wzrostu poziom u aktywów obrotowych . Spadek
  rzeczowych aktywów trwałych był efektem niższych nakładów inwestycyjnych ponoszony ch przez Hednostkę Dominującą
  w 2017 roku . W grupie aktywów obrotowych nastąpił wzrost poziomu środków pieniężnych .
  Tabela : Sprawozdanie z sytua cji finansowej Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r. – struktura a ktyw ów
  PGE En e rgi a
  Ci e p ła S.A. ;
  99,9 %
  Kl i e nt "koń cowy" ;
  0,1 % 31 grudnia 2017 r. % sumybilansowej 31 grudnia 2016 r. % sumybilansowej
  okres bieżący okres bieżący okres porównawczy(dane przeks ztałcone) okres porównawczy
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 1 609 634 69,2 1 677 238 74,7
  2. Wa rtoś ci niema teria lne, w tym: 42 815 1,7 42 161 1,8
  - wa rtoś ć firmy jednos tek podporządkowa nych 41 559 1,7 41 559 1,8
  3. Grunty w użytkowa niu wieczys tym 12 935 0,6 13 122 0,6
  4. Nieruchomoś ci inwes tycyjne 16 075 0,7 16 776 0,7
  5. Na leżnoś ci długoterminowe 8 938 0,4 8 406 0,4
  6. Pozos ta łe inwes tycje długoterminowe 4 0,0 4 0,0
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 35 052 1,5 18 296 0,8
  Aktywa trwałe razem 1 725 453 74,1 1 776 003 79,0
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 99 317 4,3 100 060 4,5
  2. =nwes tycje krótkoterminowe 12 0,0 12 0,0
  3. Na leżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego - - 1 415 0,1
  4. Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 148 417 6,4 151 290 6,7
  5. Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 350 681 15,1 214 797 9,6
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży 1 810 0,1 2 550 0,1
  Aktywa obrotowe razem 600 237 25,9 470 124 21,0
  Aktywa razem 2 325 690 100 2 246 127 100


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  27
  b. Struktura pasywów Grupy Kapitałowej
  W strukturze pasywów wzrosły pozostałe zobowiązania długoterminowe, głównie ze względu na zmianę metodologii
  rozliczania KDT oraz spadły długoterminowe zobowiązan ia z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu zbliżającego się terminu
  zakończenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW w 2019 r.
  Tabela : Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r. – struktura p asyw ów
  w tysiącach złotych 31 grudnia 2017 r. % sumybilansowej 31 grudnia 2016 r. % sumybilansowej
  okres bieżący okres bieżący okres porównawczy(dane przeks ztałcone) okres porównawczy
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pita ł za kła dowy 252 503 10,9 252 503 11,2
  2. Ka pita ł ze s przeda ży a kcji powyżej ich wa rtoś ci
  nomina lnej 251 258 10,8 251 258 11,2
  3. Pozos ta łe ka pita ły rezerwowe 599 814 25,8 548 700 24,5
  4. Zys ki za trzyma ne 398 664 17,1 416 719 18,5
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 502 239 64,6 1 469 180 65,4
  Udzia ły niekontrolujące 4 172 0,2 3 693 0,2
  Kapitał własny razem 1 506 411 64,8 1 472 873 65,6
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowiąza nia z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z innych ins trumentów dłużnych 25 147 1,1 49 978 2,2
  2. Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 7 663 0,3 7 879 0,4
  3. Przychody przys złych okres ów 98 265 4,2 96 568 4,3
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego 81 121 3,5 74 952 3,3
  5. Pozos ta łe zobowiąza nia długoterminowe 331 107 14,2 267 068 11,8
  6. Rezerwy długoterminowe 14 884 0,6 12 031 0,5
  Zobowiązania długoterminowe razem 558 187 23,9 508 476 22,5
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowiąza nia z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z innych ins trumentów dłużnych 24 811 1,1 24 842 1,1
  2. =nne krótkoterminowe zobowiąza nia fina ns owe 230 0,0 117 0,0
  3. Zobowiąza nia z tytułu poda tku dochodowego 15 310 0,7 24 027 1,1
  4. Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 153 379 6,6 146 296 6,6
  5. Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 17 975 0,8 19 830 0,9
  6. Rezerwy krótkoterminowe 49 387 2,1 49 666 2,2
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 261 092 11,3 264 778 11,9
  Zobowiązania razem 819 279 35,2 773 254 34,4
  Pasywa razem 2 325 690 100 2 246 127 100


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  28
  8. Umowy znaczące dla działalności Grupy zawarte w 20 17 roku
  W 2017 roku nie były zawierane umowy znaczące dla działalności Grupy ani Spółki.
  9. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne
  W 201 7 roku Grupa Kapitałowa nie in westowała w papiery wartościowe, udziały spółek nie będących jednostkami zależnymi ,
  wart ości niematerialne ani też w nieruchomości.
  10. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Najistotniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w 201 7 roku przedstawiono w Skonsolidowanym
  Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. na dzień i za rok obroto wy kończący się 31 grudnia
  201 7 r., III Noty objaśniające , nota 40 Transakcje z podmiotami powiązanymi i w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym
  KOGENERACJI S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201 7 r., III Noty obj aśniające , nota 3 7 Transakcje
  z podmiotami powiązanymi.
  Transakcje pomiędzy spółkami Grupy są zawierane i realizowane na ogólnych warunkach rynkowych.
  11. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredyt ów i pożyczki
  Tabela: Zestawienie umów kredytowych wg stanu na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  a. Umowy kredytów i pożyczek zaciągnięte w 201 7 roku
  W 201 7 r. spółki Grupy nie zawierał y umów kredytów lub pożyczek.
  b. Umowy kredytów i pożyczek zaciągnięte w latach poprzednich
  KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A.
  1) Cash -pool – ING Bank Śląski S.A.
  W dniu 2 5 czerwca 2012 r. zostały zawarte następujące umowy znaczące w ramach pakietu umów tzw. systemu cash -pool;
  ▪ Umowa ramowa,
  ▪ Umowa Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, Kredyty
  I NG Ca s h-pool 250 000 WIBOR 1M + 0,53% PLN 25-06-2012 - 2018
  Pożyczki
  WFOŚ i GW Pożyczka
  inwes tycyjna 99 000 3% PLN 29-11-2013 49 561 2019
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  w tysiącach złotych Kwota wg
  umowy Stopa procentowa Waluta Zaciągnięcie kredytu/pożyczki Wartość do
  spłaty
  Termin
  wymagalności


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  29
  ▪ Porozumienie Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzan ia Płynnością W Formie Limitów Dziennych
  (Raport Bieżący 14/2012 ) zmienione kolejnymi aneksami w dniu 7 stycznia 2016 r. ( Raport Bieżący 1/2016).
  Oprocentowanie dla salda ujemnego zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od s tawki
  bazowej jaką jest W=BOR1M powiększony o marżę banku w wysokości 0,53%.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest system wzajemnych poręczeń opisany w punkcie 10 Udzielone i otrzymane poręczenia
  i gwarancje . Zadłużenie Spółki i Grupy z tego tytułu na dzień 31 grudnia 201 7 r. wynosiło 0 zł.
  2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  W dniu 29 października 2013 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwoci e 99 000 tys. zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zaprojektowanie
  i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metoda mokrą według technologii wapienno -gipsowej w Elektrociepłowni
  Wrocław (Raport Bieżący 27/2013). Wypłata pożyczki nastąpiła w transzac h zgodnych z harmonogramem zakończonym
  w 2015 r. Spłata pożyczki w półrocznych ratach rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. i zostanie zakończona w grudniu 2019 r.
  Na podstawie aneksu z dnia 23 maja 2014 r. zmieniono oprocentowanie rat pożyczek wypłacanych po dniu 16 czerwca 2014 r.,
  z 3,5% na 3,0%.
  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest:
  - weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł,
  - przelew wierzytelności z umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z EDF Energia Sp. z o.o. (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.),
  - oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 118 800 tys. zł.
  Saldo do spłaty na dzień 31 grudnia 201 7 r. wyniosło 49 561 tys. zł.
  12. Udzielone pożyczki
  a. Pożyczk i udzielone w 201 6 roku
  W 201 7 roku Hednostka Dominująca nie udzieliła pożyczek spółkom zależnym.
  b. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  W 201 7 r. w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie udzielano pożyczek jednostkom powiązanym –
  pracownikom Spó łki: członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  30
  13. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
  a. Gwarancje i poręczenia udzielone
  W dniu 25 czerwca 2012 roku Spółka udzieliła poręczenia zobowiązań w ramach systemu cash -pool, których łączna wartość
  stanowi ponad 10% kapitałów własnych KOGENERACH= S.A. W 2017 r. zawarto kolejne aneksy do powyższych umów, które
  zmieniły strukturę spółek uczestniczących w systemie cash -pool (wyłącz enie uczestnika FENICE Poland Sp. z o.o.) oraz
  wydłużyły okres wypowiedzenia umów. =NG Bank Śląski S .A. zrezygnował z poręczeń wszystkich spółek za zobowiązania PGE
  Energia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polska S .A.) z tytułu Umowy Kredytowej i ograniczył zabezpieczenie zobowiązań z Umowy
  Ramowej na linię gwarancyjną do poręczenia przez PGE Ene rgia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polska S .A.).
  Obowiązujące poręczenie to p oręczenie do maksymalnej wysokości 77 000 tys. zł na rzecz =NG Bank Śląski S.A. na wypadek
  braku spłaty zobowiązań, w tym Limitów Dziennych oraz odsetek od tych Limitów Dziennych, z tytułu Umowy Świadczenia
  Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, przez dłużników – Spółki Grupy PGE Energia Ciepła, tj.:
  - PGE Energia Ciepła S.A.,
  - PGE Paliwa Sp. z o.o.,
  - PGE Toruń S.A.,
  - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. ,
  - PGE Gaz Toruń sp. z o.o.
  Przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Łączna kwota zobowiązań, które w części zostały poręczone przez Spółkę to kwota 450 000 tys. zł. Poręczenie zostało
  udzielone odpłatnie.
  Model funkcj onowania systemu cash -pool zakłada udzielenie przez spółki Grupy PGE Energia Ciepła wzajemnych poręczeń,
  dzięki którym będą dokonywane transfery środków pieniężnych.
  Możliwe ryzyka związane z systemem poręczeń cash -pool oraz szczegółowy wykaz wszystkich poręczeń i gwarancji
  udzielonych spółkom przedstawiono i opisano w Hednostkowym sprawozdaniu finansowym KOGENERACH= S.A. na dzień
  i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., III Noty objaśniające, nota 3 5 Roszczenia i zobowiązania warunkowe .
  b. Gwa rancje i poręczenia otrzymane
  W 201 7 roku Hednostka Dominująca nie otrzymała poręczenia kredytu, nie udzielono jej też gwarancji, których łączna
  wartość stanowi ponad 10% kapitałów własnych KOGENERACH= S.A.
  14. Informacje o postępowaniach sądowych
  W 201 7 roku nie były prowadzone przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej względem Hednostki Dominującej ani jej podmiotów zależnych żadne postępowania dotyczące
  zobowiązań albo wierzytelności, których wart ość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Hednostki Dominującej .
  15. Emisja papierów wartościowych
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka nie posiadała wyemitowanych papierów wartościowych. Hednostka Dominująca
  nie aktywowała też programu emisji obligacji.
  16. Wynik i finansow e wykazan e w raporcie a publikowan e prognoz y wyników
  Prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 201 7 rok nie były publikowane .
  W dniu 12 lutego 2018 roku Spółka opublikowała szacunek wybranych skonsol idowanych wyników finansowych
  i operacyjnych za 201 7 rok (Raport Bieżący 4/2018) .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  31
  17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
  a. Elementy skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Tabela: Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  W 201 7 roku w relacji do roku 201 6, nastąpił spadek przepływów z działalności operacyjnej o 98 80 1 tys. zł. Spadek
  przepływów operacyjnych to efekt niższego wyniku finansowego brutto o 21 697 tys. zł, różnicy na korektach o 21 580 tys. zł
  (w tym: spadek na pozycjach : amortyzacja, podatki, zysk ze sprzedaży środków trwałych) i kapita le pracując ym netto
  o 25 18 9 tys. zł.
  W 201 7 roku przepływy z działaln ości inwestycyjnej były ujemne tak jak w roku 201 6, jednak na poziomie niższym
  o 85 366 tys. zł . Spadek był efektem niższych wydatków na nabycie środków trwał ych , głównie w Hednostce Dominującej
  oraz wyższych przychodów o 8 317 tys. zł ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  Przepływy z działalność finansowej były ujemne w 201 7 r. i wyniosły 117 449 tys. zł (w 201 6 r. były także ujemne i wyniosły
  181 96 3 tys . zł). Różnica 64 51 4 tys. zł była efektem niższych wydatków na spłatę kredytów o 66 823 tys. zł oraz nieznacznie
  wyższych wpływów finansow ych o 1 331 tys. zł. W 201 6 r. Hednostka Dominująca dokonała jednorazowej spłat y pożyczki
  inwestycyjnej do ED F IG SA w wysokości 67 310 tys. zł.
  Przepływy pieniężne netto razem wykazały wartość dodatnią w 201 7 roku w kwocie 135 884 tys. zł. W 201 6 roku kwota ta
  była dodatnia i wynosiła 84 805 tys. zł. Zarządzanie zasobami finansowymi w 201 7 roku pozwoliło na zrównoważan ie
  przepływów pieniężnych Grupy , tj. sfinansowanie działalnością operacyjną wydatk ów inwestycyjnych i finansowych .
  b. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej
  Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł o 29 % i wskaźnik płynności szybkiej wzrósł o 27 % jako efekt : porównywalnego poziomu
  zobowiązań krótkoterminowych przy wzroście a ktywów obrotowych o 28 %, w tym głównie środków pieniężnych.
  w tysiącach złotych
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej 330 694 429 495 (98 801)
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (77 361) (162 727) 85 366
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej (117 449) (181 963) 64 514
  Przepływy pieniężne netto, razem 135 884 84 805 51 079
  Środki pieniężne na początek okresu 214 797 129 992 84 805
  Środki pieniężne na koniec okresu 350 681 214 797 135 884
  Za okres
  od 1 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r.
  Zmiana
  (wartość)
  Za okres
  od 1 stycznia 2016 r.
  do 31 grudnia 2016 r. Płynnoś ć bi eżąca 2,30 1,78 29
  Płynnoś ć s zybka 1,92 1,52 27
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. Zmiana (%)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  32
  III. Inwestycje i rozwój w Grupie
  1. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  a. Informacje ogólne dotyczące najważniejszych inwestycji w Grupie w 201 7 roku
  =nwestycje rzeczowe w Grupie ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem d ziałań proekologicznych oraz
  na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Inwestycj e zewnętrzne maj ą z kolei na celu zdobywanie nowych rynków
  energii, umacnianie posiadanej pozycji rynkowej i powiększanie zdolności produkcyjnych.
  W ocenie Hednostki Dominującej nie istnieją istotne przeszkody, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby realizację zamierzeń
  inwestycyjnych Grupy. Planowane wydatki są zabezpieczone przez środki pieniężne z różnych źródeł: środki własne
  posiadane przez spółki , system wzajemnego finansowania cash -pool , pożyczka z WFOŚiGW (KOGENERACJA S.A. ), dotacj e
  z Narodoweg o Funduszu Ochrony Śr odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Wydatki inwestycyjne Grupy na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych wyniosły w 201 7 roku
  86 713 tys . zł ( 163 762 tys. zł w 201 6 roku).
  Tabela: Wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 r. i 201 6 r.
  b. Inwestycje wew nętrzne
  Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem ekologi cznych rozwiązań
  oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych.
  Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych mają na celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników
  majątku produkcyjneg o, połączone z ich modernizacją oraz wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów
  produkcyjnych a także popraw ę bezpieczeństwa pracy.
  W 201 6 roku znacząca część ogólnych nakładów skierowana była na kontynuację zadań zwią zanych z dostosowaniem kotłów
  w EC Wrocław do nowych standardów emisyjnych w zakresie SO x i NO x: dostosowanie kotłów w EC Wrocław do nowych
  standardów emisyjnych w zakresie SO 2 (25 855 tys. zł) oraz dostos owanie kotłów w EC Wrocław do nowych standardów
  emisyjnych w zakresie NO x (6 492 tys. zł).
  Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 201 7 roku należy zaliczyć:
   modernizacj ę sprężarkowni w EC Wrocław ,
   modernizację w ybranych obiektów pozablokowych w EC Wroc ław ,
   remont kapitalizowany instalacji młynowych w EC Czechnica,
   rozb iórka komina : -120 w EC Wrocław.
  Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 201 7 roku były finansowane głównie ze środków własnych Spółki oraz cz ęściowo
  ze środków zewnętrznych w ramach syste mu cash -pool. KOGENERACJA S.A. 54 292 120 620
  =nwes tycje wewnętrzne 48 021 115 674
  =nwes tycje zewnętrzne 6 271 4 946
  EC Zielona Góra S.A. 26 901 37 253
  Nakłady inwestycyjne razem 81 193 157 873
  Za okres
  od 1 stycznia 2016 r.
  do 31 grudnia 2016 r.
  Za okres
  od 1 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  33
  Szczegółowy opis d otacj i przedstawiono w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowy m Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A.
  na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201 7 r., III Noty objaśniające , nota 29 Przychody przyszłych okresów .
  c. Inwe stycje wewnętrzne planowane w Grupie na rok 20 18
  Do pozostałych najważniejszych zadań zaplanowanych na 201 8 rok należy zaliczyć:
   remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Wrocław ,
   remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Czechnica ,
   remont kapitalizowany insta lacji młynowych w EC Wrocław ,
   modernizacja wybranych układów oczyszczania spalin w EC Wrocław ,
   zabudowa powłok ochronnych K -1 w EC Wrocław ,
   remont kapitalizowany kotła K -1 w EC Czechnica .
  Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 201 8 roku będą finanso wane ze środków własnych Spółki.
  d. Inwestycje zewnętrzne
  Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC Zielona Góra S.A. realizuj ą inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej
  sieci ciepłowniczej odpowiednio we Wrocławiu i w Zielonej Górze , które mają na c elu powiększenie rynku ciepła i wynikają
  z celów strategicznych Spół ek oraz , w przypadku Hednostki Dominującej, inwe stycje w rozwój sieci własnej i przyłączanie
  nowych odbi orców w miejscowości Siechnice.
  W roku 201 7 przyłączono do sieci ciepłowniczej odb iorców o łącznej mocy 15 ,7 MW t (w 201 6 r. 19,16 MW t,):
   15,7 MW t - na terenie Wrocławia 35 węzłów o mocy 12,3 MW t, poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców
  ze środków własnych Spółki i węzłów sfinansowanych przez odbiorców; w tym na rynku pierwotnym 8,9 MW t i na rynku
  wtórnym 3,4 MW t. Hednocześnie w Siechnicach i Świętej Katarzynie wybudowano i przyłączono do własnej sieci
  ciepłowniczej 26 węzłów o łącznej mocy 3,4 MW t.
   8,3 MW t na terenie Zielonej Góry.
  Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2018 roku b ędą finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków
  zewnętrznych, tj. dotacj e z NFOŚiGW.
  W dniu 21 grudnia 201 7 r. Hednostka Dominująca podpisała dwie umowy z NFOŚiGW na re alizację projektów związanych
  z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość do tacji w ramach umów wynosi 4 634 tys. zł przy nakładach 13 476 tys. zł
  z czasem realizacji w latach 2017 – 202 0.
  W dniu 16 października 201 7 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie, w ramach
  Zintegrowanych Inwestycji Ter ytorialnych, dotyczące czterech projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego.
  W dniu 19 grudnia 201 7 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra trzy umowy z NFOŚiGW na realizację projektów związanych
  z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość dotac ji dla 7 projek tów w ramach powyższych umów podpisanych wynosi
  29 15 8 tys. zł przy nakładach 63 538 tys. zł (średnie dofinansowania i nwestycji na poziomie 46 %), z czasem realizacji w latach
  2017 – 2021 . Powyższe umowy dotacji zabezpieczone zostały wekslam i in -blanco.
  e. Inwestycje zewnętrzne planowane w Grupie na 20 18 rok
  W 201 8 roku działania związane z nowymi przyłączeniami będą kontynuowane i rozwijane. KOGENERACJA S.A. planuje
  przyłączyć 47 ,6 MW t a EC Zielona Góra S.A. planuje przyłączenie 9,63 MW t.
  f. Inwestycje kapitałowe
  W 20 17 roku KOGENERACJA S.A. nie do konała inwestycji kapitałowych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  34
  2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy
  1) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
  W 201 7 roku należy odnotować na stępujące zdarzenia, które miały wpływ na finansową działalność Grupy:
   sprzyjające warunki atmosferyczne, wpływające na wyższy wolumen produkcji ciepła ,
   niższe ceny energii elektrycznej,
   zmniejszanie z każdym rokiem liczby otrzymanych nieodpłatnie uprawn ień emisji CO 2 w okresie 2013 -2020, konieczno ść
  zakupu brakujących uprawnień,
   zmiana akcjonariusza dominującego.
  Tabela: Istotne zdarzenia w 2017 r.
  Data Zdarzenia
  27.01.2017 Podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) między EDF =nternationa l oraz
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A.
  14.02.2017 Zakończenie sporu zbiorowego i podpisanie porozumienia płacowego
  03.03.2017 „Wrocław – łączy nas ciepło” – rozpoczęcie programu edukacyjnego dla dziec i dot. walki ze
  smogiem w mieście we współpracy z Fundacją Open Mind
  07.03.2017 Publikacja na GPW Raportu Rocznego 2016
  07.03.2017 Deklaracja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.
  10.03.2017 Powołanie Członków Zarządu na kolejn ą kadencję w n iezmienionym składzie
  13.04.2017 Otwarcie Centrum Szkoleniowego "0 wypadków" przy EC Wrocław
  20.04.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  11.05.2017 Umowa opcji sprzedaży pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a EDF International
  SAS i EDF Investment II B.V.
  12.05.2017 Publikacja na GPW Raportu za = kwartał 2017
  16.05.2017 Konferencja Finansowa w Warszawie
  18.05.201 7 Raport Roczny 2016 on -line (2. Edycja)
  18.05.2017 Biały Listek CSR "Polityki" dla KOGENERACH= S.A.
  19.05.2017 Podpisanie warunkowej u mowy sprzedaży akcji pomiędzy EDF =nternational SAS i EDF
  Investment II B.V. a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  09.06.2017 Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie (Porozumienie z Gminą Siechnice)
  26.06.2017 X=V edycja Międzynarodowego Turnieju Te nisa na Wózkach Wrocław CUP
  27.07.2017 Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie (Porozumienie z Gminą Wrocław)
  09.08.2017 Dzień wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy; 6,58 zł/akcję
  29.08.2017 Publikacja na GPW Raportu za = półrocze 2017
  21.09.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  25.09.2017 KOGENERACHA wyróżniona statuetką Orła „Wprost” dla Lidera Regionu w dziedzinie biznesu
  29.09.2017 XXI edycja Dni Otwartych Drzwi w KOGENERACJI S.A.
  23 -27.10.2017 Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy
  2016 –17 - Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"
  30.10.2017 Zakończenie rozbiórki 120 -metrowego komina rozpoczętej 23 maja 2017 r.
  10.11.2017 Publikacja na GPW Raportu za === kwartał 2017
  13.11.2017 Zamknięcie transa kcji zakupu aktywów EDF w Polsce przez PGE oraz pośrednie nabycie akcji
  KOGENERACJI przez PGE
  13.11.2017 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej: Thierry Doucerain, Adriana Carrez, Nicolas Deblaye.
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej: Piotr Czak, Hakub Frejlic h, Krzysztof Skóra, Radosław
  Woszczyk
  16.11.2017 Laur BiałegoTygrysa Polskiej Energetyki dla Prezesa KOGENERACH= S.A. Wojciecha :eydla
  05.12.2017
  Złoty i Srebrny Spinacz 2017 dla KOGENERACH= S.A. za projekt "Rozbiórka komina
  wrocławskiej elektrociepłow ni"
  08.12.2017 Złoty sponsor "Fabryki św. Mikołaja"
  13.12.2017 Taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE (obowiązująca od 01.01.2018)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  35
  13.12.2017 Zatwierdzenie Strategii Ciepłownictwa dla Grupy Kapitałowej PGE
  14.12.2017 KOGENERACHA w gronie spó łek odpowiedzialnych społecznie Respect =ndex
  18.12.2017 Wybór Jakub Frejlich a na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Radosław a Woszczyk a
  na Wicep rzewodniczącego Rady Nadzorczej
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej: Piotr Czak
  21.12.2017 Umowa dotacji z NFOŚ na rozwój sieci na 4,6 MPLN
  2) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej po zakończeniu roku obrotowego, do dnia
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wystąpiły następujące zdarzenia:
   w dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia fun kcji członka Rady Nadzorczej
  ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport Bieżący 2/2018 ),
   w dniu 1 lutego 2018 roku PGE Polska Gru pa Energetyczna S.A. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
  Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwani e do zapisyw ania się na sprzedaż
  2.383.999 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela KOGENERA CJI S.A. , po cenie 81,80 PLN za każdą akcję
  (16,00% ogólnej liczby głosów na W alnym Zgromadzeniu Spółki). Podmiotem nabywającym akcje jest PGE Energia Ciepła
  S.A. W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r.
  do 6 marca 2018 r. (Raport Bieżący 3/2018 ),
   Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosła wa
  Woszczyka do Komitetu Audytu (Raport EBI 1/2018 ),
   w dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Spółki przedstawił swoje stanowisko w sprawie ogłoszenia wezwania do zapisyw ania
  się na sprzedaż akcji KOGENERACH= S.A. (Raport Bieżący 5/2018 ),
   na dzień 6 marca 201 8 r. Zarząd Hednostki Dominującej nie przedstawił deklaracj i dotycząc ej podziału wyniku
  za rok 20 17.
  3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik Grupy za 201 7 rok
  W 201 7 r. nie odnotowano nietypowych zdarzeń mających wpływ na działalność Grupy.
  4. Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy
  a. Czynniki z ewnętrzne
  1) Tendencje spadkowe w zużyciu ciepła i sprzedaży energii elektrycznej
  Ponieważ KOGENERACHA S.A. produkuje energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, niezwykle istotnym aspektem
  produkcji jest stabilizacja wolumenu ciepła odbierane go przez klientów, co jest zadaniem ambitnym wobec ciągle
  postępującej termomodernizacji budynków i wdrażania energooszczędnych technologii przez odbiorców.
  W 201 7 roku zostało przyłączone na terenie Wrocławia i Siechnic 15,7 MW t (12, 08 MW t w 201 6 r.) i 8,3 MW t (6,08 MW t
  w 201 6 r.) w Zielonej Górze.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  36
  2) System handlu uprawnieniami do emisji CO 2
  Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest dokonywany w ramach Krajowego Planu Rozdziału
  Uprawnień do Emisji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Minist rów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu instalacji
  wytwarzających energię elektryczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu
  instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.
  Podstawowym warunkiem do otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji CO 2 na produkcję energii elektrycznej jest
  wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie =nwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację
  do rozliczenia przyznanych uprawnień. Liczba uprawnie ń przyznanych do wydania może być niższa aniżeli wynikająca
  z Rozporządzenia.
  W oparciu o rozporządzenia obejmujące lata 2013 -2020 przyznawany limit darmowych uprawnień do emisji CO 2 jest coraz
  niższy.
  Na 2017 rok Spółce przyznano limit w ilości 585 956 Mg , jednak wartość nakładów inw estycyjnych będąca warunkiem
  do otrzymania uprawnień pozwala na oszacowanie wolumenu darmowych uprawnień w ilości 304 997 Mg, w tym darmowe
  przydziały do emisji CO 2 przypadające na produkcję energii elektrycznej po oszacowan iu przez Spółkę wynoszą 11 775 Mg
  a na produkcję cieplną 293 222 Mg (665 993 Mg limit w 2016 roku, 882 819 Mg limit w 2015 roku , 1 091 947 Mg limit w 2014
  roku, 1 280 830 limit w 2013 roku, 1 626 966 Mg limit w 2012 roku wg KPRU II ):
  rzeczywista emisja w 2017 r. wynosiła – 1 53C 40C Mg
  roczny przydział uprawnień – 30B 99E Mg
  bilans roku 20? E po rozliczeniu całkowitym (niedobór) – 1 23> 40F Mg
  transakcje forward (netto) zakontraktowane na marzec 2018 r. – 1 27B 26D Mg
  Elektrociepłownia Zi elona Góra S.A. otrzymała limit na rok 201 7 w ilości 55 354 Mg , w tym wyłącznie darmowe przydziały
  do emisji CO 2 na produkcję ciepła wynoszą 55 354 Mg (63 477 limit na 2016 rok, 187 443 Mg limit na 2015 rok wynosił, 343 161
  Mg limit na 2014 roku, 380 712 Mg limit na 2013 roku wynosił i 606 639 Mg CO 2 limit na 2012 rok wg KPRU II) .
  rzeczywista emisja w 201 7 r. wynosiła – 56D 71G Mg
  roczny przydział emisji – 55 35B Mg
  bilans roku 20? E po rozliczeniu całkowitym (niedobór) – 51? 36C Mg
  transakcje forwa rd (netto) zakontraktowane na marzec 2018 r. – 52B 24B Mg
  Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości Grupa utworzyła rezerwy na niedobór uprawnień CO 2 w łącznej wysokości
  49 387 tys. zł ( w 201 6 r.: 47 996 tys. zł), w tym Hednostka Dominująca w wysoko ści 35 583 tys . zł (w 201 6 r.: 31 604 tys. zł)
  oraz jednostka zal eżna 13 804 tys. zł (w 201 6 r.: 16 392 tys. zł).
  3) Sytuacja sektora energetycznego
  W 201 7 r. sytuację przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej kształtowały następujące czynniki zewnętr zne:
  - zapotrzebowanie na energię elektryczną
  Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) było stabilne i porównywalne
  do roku ubiegłego. Do głównych wskaźników wpływających na zapotrzebowanie na energię elektryczn ą należały:
  utrzymujący się poziom produkcji przemysłowej oraz niższe niż w poprzednich latach temperatury zewnętrzne w pierwszym
  kwartale 2017 r. Ponownie, jak w roku 2016, w grudniu 2017 wystąpiła n adpodaż energii elektrycznej ze względu na dużą
  produkcj ę z energetyki wiatrowej (okres silnej wietrzności) przy ograniczonym zapotrzebowaniu odbiorców w okresie
  świątecznym.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  37
  - ceny energii elektrycznej
  Odnotowano kontynuację okresu „niskich” cen energii elektrycznej, na który wpłynęły: niska wycena notowań upr awnień
  do emisji CO 2, rosnąca generacja z OZE (wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych) oraz zwiększenie
  możliwości importu energii elektrycznej.
  - ceny certyfikatów zielonych i czerwonych
  W 2017 roku nastąpiła dalsza obniżka cen certyfikatów zielonych. Główną przyczyną takiej sytuacji była nadpodaż praw
  majątkowych na rynku z lat poprzednich oraz zwiększona podaż certyfikatów z energetyki wiatrowej.
  b. Czynniki w ewnętrzne
  Celem Nadrzędnym KOGENERACH= S.A. jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez
  akcjonariuszy, działając w zgodzie z misją firmy.
  1) Strategia KOGENERACJI S.A.
  W roku 2017 KOGENERACHA S.A. kontynuowała realizację przyjętej w roku 2015 Strategii, w której celem nadrzędnym Spółki
  jest uzyskiwanie wysokie j rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy. W związku z tym realizowano przyjęte
  w 2015 roku cele strategiczne obejmujące:
  1. Rozwój kultury bezpieczeństwa
  2. Zabezpieczanie przyszłości Spółki w perspektywie długoterminowej
  3. Zwiększenie konkure ncyjności aktywów i ograniczanie wpływu procesu wytwarzania na środowisko
  4. Rozwój rynku i sprzedaży, w tym do klienta końcowego
  5. Zapewnienie planowanej rentowności
  6. Zostanie preferowanym partnerem dla miasta Wrocławia i władz regionu
  7. Rozwój organizacji i kom petencji w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
  Powyższe cele strategiczne przełożone na konkretne działania operacyjne, zebrane zostały w szczegółowym Planie
  Operacyjnym KOGENERACJI S.A. na lata 2015 -2018.
  Zgodnie z ideą kontynuowanego w Spó łce zarządzania przez cele, monitoring i ocena stopnia zaawansowania realizacji
  poszczególnych celów strategicznych dokonywana jest przez poprzez cykliczne analizowanie wykonania działań
  przypisanych Członkom Zarządu i skaskadowanych na poziom menedżerów o peracyjnych.
  W związku ze zmianą w dniu 13 listopada 2017 r. inwestora strategic znego Zarząd KOGENERACH= S.A. w kolejnych pracach
  nad aktualizacją Strategii Spółki zamierza kierować się Strategią ciepłownictwa ogłoszoną w grudniu 2017 roku przez PGE Polska
  Grupa Energetyczna S.A .
  2) Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Priorytetem dla Spółki jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy. Działania mają na celu ciągłe podnoszenie
  kultury bezpieczeństwa wśród pracowników KOGENERACH= S.A. i pracujących na jej t erenie firm wykonawczych, m.in.
  poprzez realizację Planu poprawy B:P i wynikających z niego działań organizacyjno -technicznych. W 201 7 r. kontynuowano
  rozpoczętą w 2015 r. akcję Pracuj z głową , która jest element em projektu Partnerstwo dla bezpieczeństwa , w ramach
  którego zespoły robocze pracują nad kształtowaniem wspólnej kultury bezpieczeństwa, jednakowo wysokiej wśród
  pracowników jak i wykonawców.
  W 2017 roku odnotowano 2 wypadki przy pracy pracowników i nie odnotowano wypadk ów przy pracy podwykonawców
  (w 2016 r.: 1 wypadek przy pracy wśród podwykonawców i 0 wypadków przy pracy pracowników ; w 2015 r.: 2 wypadki przy
  pracy podwykonawców oraz 2 wypadki przy pracy pracowników).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  38
  3) Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives – MBO)
  W 2013 r. wdrożono w KOGENERACH= S.A. „ Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO ”, która umożliwia powiązanie służących
  realizacji Strategii kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje
  także sposób oceny stopnia realizacji celów i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych zadań.
  Na początku 2017 roku zostały zawarte szczegółowe Kontrakty MBO pomiędzy Dyrektorem Generalnym a poszczególnymi
  Dyrektorami Operacyjnymi. Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO na rok 201 7 wynikały bezpośrednio ze Strategii
  KOGENERACH= S.A. W dalszej kolejności zadania objęte Kontraktami Dyrektorów Opera cyjnych zostały skaskadowane
  na Kierowników Działów, z którymi także zawarto Kontrakty MBO, zgodnie z metodą określoną w znowelizowanej instrukcji.
  4) Pozwolenia Zintegrowane, decyzje środowiskowe
  W roku 2017 nie było zmian w obowiązując ych pozwoleniach zintegrowanych w Hednostce Dominującej.
  Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. uzyskała, decyzją z dnia 28 grudnia 2017 r. zmianę Pozwolenia Zintegrowan ego
  wydanego 6 lutego 2012 r. przez Marszałka Województwa Lubuskiego . Zmiana decyzji była podyktowana włączeniem
  do eksploatacji agregatu prądotwórczego. Pozostałe zapisy Pozwolenia Zintegrowanego nie uległy zmianie. Pozwolenie jest
  wydane na czas nieoznac zony.
  5) Zintegrowany System Zarządzania
  KOGENERACHA S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:
  1. System Zarządzania Hakością zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:2009,
  2. System Zarządzania Środow iskowego zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 14001:2005,
  3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i :igieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN -N 18001:2004 oraz OHSAS
  18001:2007.
  W dniach 11 -22 maja 2017 roku audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audyt nadzoru
  certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hakością, Środowiskowego i B:P w KOGENERACH I S.A.
  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez PCBC w Warszawie ważny jest do 15 września 2018 r.
  dla System u Zarządzania Hakością i Zarządzania Środowiskowego oraz do 5 maja 2019 r. dla Systemu Zarządzania
  Bezpieczeństwem i :igieną Pracy.
  EC Zielona Góra S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:
  1. Syst em Zarządzania Hakością zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:200 9,
  2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 14001:2005,
  3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i :igieną Pracy zgodny z wymaganiami standardu PN -N 18001:2004 ora z
  OHSAS 18001:2007.
  W czerwcu 201 7 roku audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audyt odnowienia certyfikatu
  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hakością, Środowiskowego i B:P w EC Zielona Góra S.A.
  Powyższe c ertyfikat y są ważn e do 6 sierpnia 2018 r.
  6) Polityka Zatrudnienia
  W 2013 r. przyjęto programy wsparcia mające na celu restrukturyzację zatrudnienia: Program =ndywidualnych Odejść (P=O),
  Program Urlop do Emerytury (PUE), Program Wcześniejszych Emerytur (PWE), Program Transferu Pracowników (PTP),
  Program Obniżania Czasu Pracy (POC), Program Odejść Emerytalnych (POE). W 201 7 r. z Programów Wsparcia skorzystało
  27 osób: 9 osób w Hednostce Dominującej i 18 osób w jednostce zależnej EC Zielona Góra S.A. (35 osób w 2016 r. : 19 osób
  w Hednostce Dominującej i 1 1 osób w jednostce zależnej EC Zielona Góra S.A. ).
  W 2017 r. zatrudniono w Hednostce Dominującej 22 osoby (9 osób w 2016 r.).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  39
  7) Centralizacja obszarów działalności
  Poszukując synergii w spółkach powiązanych ówczesna Grupa EDF utworzyła w Krakowie Centrum Usług Wspólnych
  (obecnie Centrum Usług Wspólnych PGE Energia Ciepła S.A.). Od 1 lipca 2010 r. Centrum to świadczy usługi w obszarach
  inżynierii, zakupów i logis tyki, finansów oraz =T, od 2011 r. również w obszarach HR, Audyt wewnętrzny i R&D, w 2012 r.
  przekazano obszar Telekomunikacji i Administracji, a w 2013 r. obszar Komunikacji przeszedł do EDF Centrala oraz obszar
  Remontów do CUW =nżynieria. W związku z potrzebą koordynacji działań w obszarze odpopielania ówczesna spół ka zależna
  Renevis Sp. z o.o. ( obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o. ) przejęła Wydział Odpopielania i rozpoczęła kompleksowe świadczenie usług
  na rzecz ówczesnej Grupy EDF w Polsce. W roku 2014 r. ze struktur Dyrekcji Technicznej przekazano do EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
  (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.) obszar nawęglania.
  8) Rozwój kompetencji pracowników
  W 201 7 roku średnia liczba dni szkoleń na pracownika wyniosła ok. 3 ,6 dni a (w 201 6 r.: 2,8 dni a). Łącznie w 201 7 roku
  zrealizowano 10,2 tys. godzin szkoleń (w 201 6: 7,9 tys. godzin szkoleń).
  Projekt „Gotowi na przyszłość ”- w programie szkoleń bierze udział 107 osób. Program szkolenia jest ściśle dostosowany
  do potrzeb szkoleniowych pracowników nim objętych i wpisuje się w docelową strukturę organizacyjną S półki. W 201 7 r.
  zorganizowano dodatkowo dwie sesje szkoleniowe dla Dyżurnych Ruchu i Mistrzów z udziałem pracowników ze spółek
  Grupy PGE Energia Ciepła S .A. Szkolenia miały na celu zapoznanie średniej kadry zarządzającej z procesami wspomagającymi
  proces produkcji (ekonomika produkcji, KP= itp.) oraz integrację pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.
  Letnia Akademia Rozwoju - organizowana od 4 lat Letnia Akademia Rozwoju dla pracowników Spółki ma na celu pogłębienie
  znajomości tematów, na które w ciągu rok u brakuje pracownikowi czasu, a często mają one istotne znaczenie w codziennej
  pracy, tj.: szkolenia informatyczne, techniki przekonywania, prezentacji, asertywność, automotywacja, zarządzanie energią
  życiową w stresie, prezentacje biznesowe.
  5. Zrównoważon y Rozwój i odpowiedzialność społeczna
  Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego
  z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
  ŚRODOWISKO NATURALNE
  a. Zakończono kluczowe i nwestycje środowiskowe
  Pod koniec 2015 roku uruchomiono w EC Wrocław instalację odsiarczania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący
  wpłynęło na poprawę jakości powietrza oraz zapewni długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii dla stolicy Dolnego
  Śląska. Dzięki instalacji odsiarczania spalin w EC Wrocław emisje tlenków siarki zmniejszyły się pięciokrotnie, a dzięki
  instalacji odazotowania spalin emisje tlenków azotu spadły trzykrotnie.
  b. Działania na rzecz bioróżnorodności
  Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi KOGENERACHA S.A. zrealizowała następujące działania w obszarze edukacji
  ekologicznej:
   realizacja programu Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem Programu KAWKA, prowadzonego przez
  Gminę Wrocław w celu likwidacji źródeł niskiej e misji i poprawy jakości powietrza we Wrocławiu, w którym
  wykorzystywane są środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
  wkład własny samorządu.
  W ramach programu KOGENERACHA S.A. wspierała projekty przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Prowadziła
  też promocję ciepła sieciowego, jako najkorzystniejszej alternatywy dla indywidualnych palenisk węglowych
  z popularyzacją wiedzy na temat negatywnych skutków niskiej emisji, zarówno poprzez szkolenia dla zarządc ów,
  spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak i uczestnictwo w festynach organizowanych na terenie osiedla


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  40
  Nadodrze, na którym zlokalizowana jest elektrociepłownia Wrocław a równocześnie występuje wysokie skupisko
  budynków, w których wykorzystywane są p aleniska na paliwo stałe.
   kontynuacja współpracy z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym (lekcje o tematyce ekologicznej we wrocławskich
  szkołach podstawowych i gimnazjach, warsztaty ekologiczne dla uczniów, poświęcone ekologicznym aspektom ciepła
  sieciowego, współorganizacja Konkursu Ekologicznego dla uczniów wrocławskich gimnazjów).
  c. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi przy uzyskaniu białych certyfikatów
  W 2017 r. za przedsięwzięcia zgłoszone do 5 . przetargu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2 016 uzyskano 20
  świadectw efektywności ene rgetycznej o łącznej wartości 8 925 toe, w tym 1 278 toe za zrealizowane przedsięwzięcie
  na majątku własnym. Zakres przedsięwzięć obejmował: modernizację sieci i rurociągów ciepłowniczych, sprężarkow ni,
  termomodern izację budynków, modernizację zakładu przemysłowego, wymianę niskosprawnych węzłów cieplnych oraz
  zamianę lokalnych , niskoefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne węzły cieplne.
  W 2017 r. KOGENERACHA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności ene rgetycznej na majątku własnym
  i zasobach odbiorców końcowych ciepła. Złożono do URE 6 wniosków zbiorczych na świadectwa efektywności energetycznej
  o łącznej wartości 490 toe, w tym 244 toe dotyczyło działań poprawiających efektywność zużycia energii na majątku
  własnym. Przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji obejmowały : modernizacj ę oświetlenia i urządzeń potrzeb
  własnych, termomodernizacj ę oraz wymian ę starych, niskoefektywnych węzłów cieplnych.
  OTOCZENIE SPOŁECZNE
  Społeczna odpowiedzi alność Spółki, wpisująca się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się poprzez Wartości Grupy
  PGE : Partnerstwo , Rozwój , Odpowiedzialność .
  Partnerstwo
   podejmujemy działania wyprzedzające i socjalne wspomaganie planowanych restrukturyzacji,
   przygotowujem y do tzw. wymiany pokoleniowej Ready for the Future,
   badamy nastroje społeczne ( Badanie Opinii Pracowników 2017 ),
   współpracujemy z czterema reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi,
   finansujemy Pracowniczy Program Emerytalny,
   współfinansujemy działalność Sto warzyszenia Seniorów, emerytowanych pracowników KOGENERACH= S.A.,
   włączamy pracowników oraz emerytowanych pracowników w organizację Dni Otwartych Drzwi ,
   współpracujemy ze Stowarzyszeniem KARAN we Wrocławiu w ramach programu niesienia pomocy osobom
  mającym problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych.
   przeciwdziałamy wykluczeniu (energetycznemu), dzięki następującym inicjatywom:
  - Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie*,
  - wsparcie Stowarzyszenia S=EMAC:A opiekującego się młodzieżą ze środowisk wrażliw ych społecznie,
  - patronat energetyczny i edukacyjny nad Ośrodkiem Socjoterapii dla Młodzieży nr 2 we Wrocławiu, przy
  współpracy z Fundacją MiserArt (warsztaty wypiekania chleba i nauki techniki sitodruku ),
  - Fundacja im. Hózefa Pupki - wsparcie niezam ożnych, uzdolnionych studentów,
   współdziałanie pracowników:
  - Klub :onorowych Dawców Krwi „Kropelka” przy KOGENERACJI S.A. (3 akcje, ok. 4 0 l krwi, 4 6-lecie w 201 7 r.),
  - akcje charytatywne z inicjatywy pracowników n a rzecz lokalnych beneficjentów, np. Wrocławski ego
  Centrum Pomocy i Wychowania pod Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia
  * Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie dla mieszkańców Wrocławia i Siechnic. Podstawą programów są porozumienia
  podpisane z władzami Wrocławia i Gminy Siechnice w 2016 r. KOGENE RACJA S.A. wspiera swoich odb iorców w opłacaniu rachunków
  za ciepło. Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz placówek opiekuńczo -wychowawczych posiadających
  umowy sprzedaży z wrocławskim producentem ciepła. O podziale środków de cydują Ośrodki Pomocy Społecznej.
  Rozwój
   realizujemy roczną ocenę jakości pracy, która jest podstawą do Rocznego Planu Szkoleń,
   aktywizujemy osoby niepełnosprawne:
  - edukacja dzieci we wrocławskich szkołach we współpracy z Fundacją L’Arche - etiudy z udzia łem lalek
  teatralnych poruszające tematykę niepełnosprawności. W 201 7 roku w 1 10 przedstawieniach w szkołach,
  przedszkolach i ośrodkach wychowawczych udział wzięło 3,5 tys. wrocławskich dzieci,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  41
  - patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisa na Wózkach Wrocł aw Cup – w 201 7 r. odbyła się X V
  edycja Turnieju,
   aktywizujemy społeczności lokalne:
  - „Wrocław – łączy nas ciepło” – rozpoczęcie programu edukacyjnego dla dzieci dot. walki ze smogiem
  w mieście we współpracy z Fundacją Open Mind .
  Odpowiedzialność
   dbamy o najwyższe standardy Bezpieczeństwa i :igieny Pracy, za pomocą:
  - programów podnoszących świadomość pracowników, podwykonawców i gości,
  - wizyt medżerskich w terenie (WMT),
  - „Wiadomości bezpieczeństwa” na każdy dzień,
  - nominacji „Bezpiecznego pracownika kwartału/ roku” w Spółce,
  - promocji Kampanii OSHA,
   promujemy zdrowy tryb życia wśród pracowników poprzez:
  - pakiet dodatkowych usług medycznych (porozumienie w ramach trójstronnej współpracy pomiędzy
  ubezpieczycielem, placówką medyczną a KOGENERACHĄ S.A.),
  - Towarzystw o Sportowo Turystyczne,
  - działania prozdrowotne w ramach akcji Zdrowy Tydzień ,
   planujemy i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła,
   działamy na rzecz poprawy jakości powietrza we Wrocławiu - program KAWKA (wymiana pieców na ciepło
  siec iowe),
   edukujemy społeczność lokalną realizując szeroko zakrojone działania komunikacyjne dotyczące realizowanej przez
  nas produkcji przyjaznej dla środowiska, poprzez:
  - Dni Otwartych Drzwi – zwiedzanie zakładów produkcyjnych umożliwione szerokiej publiczno ści, połączone
  z edukacja ekologiczną, XX I edycja w dni u 29 września 201 7 r. w elektrociepłowni Wrocław ,
  - warsztaty dla uczniów gimnazjum przy współpracy z D olnośląskim Klubem Ekologicznym.
  a. Kodeks i Rada Etyki
  W Spółce od 2004 roku działa Rada Etyki, w sk ład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Funkcjonuje ona poza
  strukturami formalnymi i jest to działalność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowników postaw
  i zachowań etycznych.
  W styczniu 2018 roku Zarząd KOGENERAC H= S.A. przyjął do stosowania Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. Wdrożono również Politykę zapobiegania korupcji i oszustwom oraz Regulamin przeciwdziałania
  mobbingowi.
  b. Respect Index
  W dniu 14 grudnia 201 7 r. Giełda Papieró w Wartościowych S.A. w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek
  odpowiedzialnych. KOGENERACJA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm notowanych
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  c. Dodatkowe inicjatywy
  Spółka znalazła się w gronie 38 firm wyróżnionych przez tygodnik Polityka „Białym Listkiem CSR”, w V zestawieniu firm
  odpowiedzialnych społecznie opublikowanym w 201 7 rok u. Biały Listek CSR otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie
  wszystkich najistotniejsz ych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę =SO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje
  działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.
  Począwszy od 2014 r. KOGENERACHA S.A. jest członkiem UN Global Compact i tym samym zobowiązuje się do popierania, przyjęcia
  i stosowania, we wszystkich sferach działalności, praw człowieka, standardów pracy oraz zasad ochrony środowiska
  i przeciwdziałania korupcji.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  42
  6. Działalność sponsoringowa i charytatywna
  Działalność sponsoringowa i charytatywna KOGENERACH= S.A. ma pozytywny wpływ na otoczenie, buduje wizerunek Spółki
  odpowiedzialnej społecznie, prowadzącej działalność w zgodzie z polityką Zrównoważonego Rozwoju, wartościami
  etycznymi Spółki oraz wartościami Grupy PGE , takimi jak: Par tnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność .
  W dniu 30 stycznia 2018 roku Zarząd KOGENERACH= S.A. przyjął do stosowania Procedurę Ogólną dotyczącą Zasad
  Prowadzenia Działalności Sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitało wej PGE .
  Założenia i cele działalności sponsoringowej i charytatywnej
  Działalność sponsoringowa i charytatywna KOGENERACH= S.A. realizowana jest w obszarach:
   Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie, tj. odbiorców ciepła sieciowego w trudnej sytuacji mate rialnej ,
   Ochrona i promocja zdrowia ,
   Wspomaganie kształcenia zdolnej młodzieży, szczególnie w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
   Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
   Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych,
   Inne – np. aktywizacja środowiska seniorów, występowanie jako mecenas kultury i sztuki w regionie.
  Beneficjenci
  Beneficjentami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obrębie Dolnego Śląska,
  głównie z Wrocławia i pobliskich gmin, w szczególnoś ci tam, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki.
  Wspieramy wyłącznie podmioty prawne.
  Regulacje
  Zgodnie z par. 17 pkt 5 ust.7 Statutu Spółki Zarząd opracowuje roczny Plan darowizn, który jest przyjmowany w formie
  uchwały. Następnie Zarząd Spó łki występuje do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie rocznego Planu darowizn.
  Każdorazowe dokonanie darowizny w imieniu Spółki wymaga uchwały Zarządu (zgodnie z par. 12 pkt 2 ust.12 Statutu
  Spółki), a dokonanie darowizny w kwocie przekraczającej 100 tys. zł w ymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej udzielanej
  na wniosek Zarządu Spółki.
  7. Polityka Różnorodności
  Realizacja polityki różnorodności
  Działania na rzecz różnorodności oznaczają wszelkie formy aktywności zmierzające do akceptacji i efektywnego wykorzystan ia
  w organizacji różnorodności, tj. różnic m.in. w takich aspektach jak: płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religia i opinie,
  orientacja seksualna, niepełnosprawność, czy równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
  Promując ideę różnorodno ści, KOGENERACHA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników
  na cztery kwestie:
  1. równość pozycji kobiet i mężczyzn,
  2. różnorodność wiekowa w pracy,
  3. równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
  4. zawodowa integracja niepełnosprawnych.
  Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego
  oraz budowa atmosfery szacunku i tolerancji dla różnorodności, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania
  zdolności do innow acji, a także jest realizacją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
  Spółka podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych:
   utworzona została Sieć Kobiet, której celem jest wspiera nie rozwoju zawodowego kobiet w organizacji poprzez :
  cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu budowania kompetencji, konferencje,
   spółka przyjęła zasadę różnorodności w procesie rekrutacji,
   projekt Ready for the future (Gotowi na przyszłość), będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce,
   Zdrowy Tydzi eń - budowa społeczności promującej aktywne wspieranie działań na rzecz zdrowia i równowagi życie
  zawodowe -życie prywatne.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  43
  Spółka komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:
   KOGENERACJA S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez
  Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania
  różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a tak że aktywnego
  przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
   wydano Praktyczny przewodnik zarz ądzania różnorodnością dla menedżerów ,
   przeprowadzono kampanię dotyczącą stereotypów na temat płci, niepełn osprawności, dostępu do awansów,
   obchodzony jest każdego roku Diversity Day – Dzień Różnorodności ,
   wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
   wydano Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, przeprowadzono szkolenia dla kierow ników, Zarządu i Rady Etyki
  w ramach realizacji idei środowiska pracy wolnego od mobbingu,
   propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa,
  zdrowe odżywianie – programy Zdrowa Wiosna oraz Tydzień Zd rowia ,
   organizowane są konferencje, szkolenia, wydano Przewodnik Cztery filary kobiecego sukcesu w ramach Sieci Kobiet
  Polityka różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących
  Według stanu na dzień publikacji spraw ozdania, Spółka nie ustanowiła jeszcze for malnej polityki różnorodności
  w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących. Od listopada 2017 r. Spółka należy do grupy
  PGE i jest w okresie integracji KOGENERACH= S.A. z grupą PGE.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako spółka giełdowa deklaruje, że proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz
  menedżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświad czenie zawodowe, kwalifikacje
  i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie =.Z.1.15
  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW elementy polityki różnorodności. Wobec aktualnego brzmienia Statutu
  KOGENERACH= S.A., to spółki z grupy PGE mają decydujący wpły w na obsadę kluczowych stanowisk zarządczych, co – wobec
  wyżej przytoczonej deklaracji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – gwarantuje stosowanie ww. zasady także w Spółce.
  8. Ochrona środowiska
  KOGENERACHA S.A. wytwarza w skojarzeniu (kogeneracji) energię e lektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się
  do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Podstawą
  działalności Spółki jest Zrównoważony Rozwój umożliwiający osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego
  z troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
  W dniach 21 listopada 2017 r. i 5 lutego 2018 roku zaktualizowano Polityk ę Hakości, Środowiskowej i B:P Zespołu
  Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. i Polityk ę BHP Zes połu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  Wykres: Emisje rzeczywiste w 201 7 i 201 6 roku oraz emisje dopuszczalne w KOGENERACJI S.A.
  -
  2 000
  4 000
  6 000
  8 000
  SO2 NOx Pyły
  1 937 1 870
  5 058
  1 726 1 677
  2 620
  95 83 497
  Emisje w Mg
  Emisje zrealizowane w 2017 roku
  Emisje zrealizowane w 2016 roku
  Emisje dopuszczalne w 2017 roku


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  44
  9. Opis per spektyw rozwoju Grupy
  Perspektywy rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. i jej spółki zależnej - Elektrociepłowni
  „Zielona Góra” S.A. są ściśle powiązane z realizacją Strategii Ciepłownictwa nowej linii biznesowej PGE Energia Ciep ła
  w Grupie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (jednostka dominująca naj wyższego szczebla ).
  Niezmiennym celem dla KOGENERACH= S.A. i EC „Zielona Góra” S.A. pozostanie utrzymanie wysokiej rento wności i stabilnych
  wyników operacyjnych (EB=TDA), co skutkować będzie wzrostem wartości obydwu firm. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
  dalszą optymalizację przychodów obu spółek, minimalizację kosztów zmiennych, kontrolowanie kosztów stałych,
  zwiększanie sprzedaży usług okołociepłowniczych i multienergetycznych oraz optymalizację majątku. Na wyniki Grupy
  Kapitałowej będą też miały wpływ rozliczenia rekompensaty na pok rycie kosztów osieroconych w EC „Zielona Góra” S.A.
  Biorąc pod uwagę dostępne prognozy cen energii elektrycznej, otrzymane kwoty rekompensaty będą podle gały
  częściowemu zwrotowi w przyszłości.
  Ważnym celem spółek Grupy Kapitałowej pozostaje wzrost efektywności. Konsekwentnie prowadzone działania
  modernizacyjne pozytywnie wpływają na sprawność wytwarzania, dzięki czemu w latach kolejnych utrzymana zostanie
  zarówno wysoka niezawodność posiadanych aktywów produkcyjnych, gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne
  odbiorcom, jak i konkurencyjność wytwarzanych produktów, tj. ciepła i energii elektrycznej. Kluczową sprawą dla przyszłości
  KOGENERACH= S.A. jest podję cie decyzji o budowie nowych urządzeń w Elektrociepłowni Cz echnica, które powinny wejść
  do eksploatacji przed 1 stycznia 2023 roku. Obecnie trwają zaawansowane prace analityczne nad tym projektem, a decyzja
  inwestycyjna oczekiwana jest do końca roku 2018. W innej sytuacji jest EC „Zielona Góra” S.A., która posiada nowoczesne
  urządzenia produkcyjne (blok gazowo -parowy i kotły gazowo -olejowe), skutkiem czego pozostanie pr oekologicznym
  i niezawodnym wytwórcą ciepła i energii elektrycznej także w przyszłości. A ktualnie Grupa Kapitałowa prowadzi także analizy
  w temacie dostosowania posiadanych urządzeń do wymogów ko nkluzji BAT/BREF, które wejdą w życie w roku 2021.
  Po planowanych modernizacjach spółki spełnią wszystkie restrykcyjne normy w tym zakresie.
  Zarówno K OGENERACHA S.A. jak i EC „Zielona Góra” S.A. są liderami na lokalnych rynkach ciepła i zamierzają pozostać
  firmami ciepłowniczymi pierwszego wyboru dla odbiorców ciepła także w przyszłości. Dzięki sprawnie funkcjonującym
  instalacjom odsiarczania i odazotow ania spalin we Wrocławiu, KOGENERACHA S.A. pozostanie ekologicznym wytwórcą ciepła
  dla mieszkańców miasta. Promowanie ciepła sieciowego jest ważnym elementem w ogranic zaniu tzw. „niskiej emisji”
  i smogu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powie trza w regionie. W tym zakresie KOGENERACHA będzie nadal
  utrzymywać partnerskie relacje i ściśle współpracować z lokalnymi władzami oraz z dystrybutorem ciepła. Efektem
  wspólnych działań będzie coroczne przyłączanie do sieci ciepłowniczej 40 -50 MW nowych k lientów, również dzięki
  finansowaniu w ramach programu KAWKA oraz Zintegrowanych Inwestycji Te rytorialnych (ZIT). Podobnie EC „Zielona Góra”
  S.A., jako właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze, zamierza modernizować i rozbudowywać swą sieć
  w kolejnych latach. Generalną zasadą w obu spółkach pozos tanie pozytywne odpowiadanie na pojawiające się wyzwania
  i wykorzystywanie szans rozwoju.
  Priorytetem pozostanie dla Grupy Kapitałowej bezpieczeństwo pracowników i wykonawców – cel jest niezmienny:
  „0 wypadków”. W obszarze tym kontynuowane będą działania poprawiające bezpieczeństwo i zwiększające zaangażowanie
  pracowników w budowanie kultury bezpiecznej pracy.
  Nie zmieni się również pozytywne zaangażowanie KOGENERACH= S.A. i EC „Zielonej Góry” S.A. w życie regionów. Spółki Grupy
  Kapitałowej dalej prowadzić będą partnerski dialog z lokalnymi społecznościami oraz wspierać zrównoważony rozwój
  w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu i wartości obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej PGE S.A.
  Zarzą d Spółki Dominującej jest przekonany, że realizacja wszystkich opisanych wyżej działań stanowi solidną gwarancję
  uzyskiwania dobrych wyników przez spółki Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. również w przyszłości.
  10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  W 201 7 roku, w ramach Umowy o świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju z PGE Energia Ciepła S.A. , KOGENERACJA S.A.
  brała udział w realizacji projektów badawczych dotyczą następujących obszarów tematycznych:
  1. Działania w obszarze sprawności energetycznej,
  2. Działania dotyczące efektywności środowiskowej,
  3. Działania związane z optymalizacją żywotności,
  4. Działania w zakresie niezawodności, diagnostyki i pomiarów,
  5. Działania w obszarze sieci ciepłowniczych, energetyki odnawialnej oraz nowych technolo gii.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  45
  W 2017 roku prowadzono realizację projektów badawczych:
   Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu,
   Badanie emisji rtęci do środowiska pod kątem nowych wymagań środowiskowych oraz Najlepszych dostępnych
  Technologii (BREF/BAT),
   Optymalizacja j akości ubocznych produktów spalania,
   Ograniczenie zjawiska zanieczyszczania się powierzchni ogrzewalnych w kotle typu BFB -100 w EC Czechnica,
   Optymalizacja pracy hydrocyklonów gipsu,
   Badanie katalizatora do redukcji tlenków azotu bez użycia amoniaku,
   Rozwó j cieplnych mocy szczytowych,
   Optymalizacja pracy zdmuchiwaczy parowych w oparciu o pomiar on -line stopnia zanieczyszczenia ,
   Analiza i weryfikacja nowych technik czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła,
   Opracowanie dodatku antyszlakującego na bazie osad u ściekowego z =nstalacji Mokrego Oczyszczania Spalin,
   Pomiar i kontrola zawartości amoniaku w popiele lotnym,
   Rozwój systemu monitoringu ciągłego warstwy przyściennej do oceny zagrożenia korozyjnego,
   Redukcja azotanów w ściekach z =nstalacji Oczyszczania Spalin,
   Optymalizacja zużycia wody na cele energetyczne,
   Optymalizacja pracy układów Oczyszczania Spalin i przygotowanie do wymagań Najlepszych dostępnych
  Technologii (BREF/BAT).
  11. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
  Istotne czynniki ryzyka i zagr ożenia związane z działalnością KOGENERACH= S.A. przedstawiono poniżej.
  1) Uzależnienie Spółki od odbiorców, plan budowy konkurencyjnej elektrociepłowni
  Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest w zakresie sprzedaży ciepła przede wszystkim od Fortum P ower and Heat Polska
  Sp. z o.o. (dalej Fortum), będącej operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. =stotnym czynnikiem ryzyka i zagrożeniem dla
  KOGENERACH= S.A. jest przedsięwzięcie Fortum polegające:
  - w = wersji na budowie elektrociepłowni z Blokiem Gazowo -Parowym o mocy 400 MW, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ulicy
  Obornickiej 195,
  - w II wersji na budowie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa
  alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195.
  Zarząd KOGENERACH= S.A. prowadził akcję informacyjną skierowaną do władz Gminy Wrocław ora z Urzędu Regulacji Energetyki
  o skutkach takiej decyzji , powodującej nadmiar zainstalowanej mocy w systemie i potencjalny wzrost cen ciepł a sieciowego.
  W 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wstrzymał się z wydaniem uzgodnień budowy spalarni przy ul. Obornickiej,
  ponieważ dostał dokumenty niezgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
  W dniu 7 sierpnia 2017 roku, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wydał oświadczenie, kierowane do przedstawicieli
  mieszkańców (Komitet Społeczny NASZE OS=EDLE „STOP Spalarni Odpadów”), w którym zapewnił m.in., że nie jest przewidywana
  realizacja inwestycji związanej ze spalaniem odpadów przy u licy Obornickiej we Wrocławiu. Prezydent oświadczył, że jakakolwiek
  tego typu inwestycja musi być poprzedzona wiążącymi konsultacjami społecznymi.
  2) Zmiany Prawa Energetycznego
  Ustawa – Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują polityk ę energetyczną kraju, zasady i warunki
  zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią.
  W 2017 r. ustawa Prawo energetyczne zmieniana była kilkakrotnie:
  - zmiany z dnia 1 stycznia 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - zmiany z dnia 10 stycznia 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  konsumenckich,
  - zmia ny z dnia 1 marca 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
  o Krajowej Administracji Skarbowej,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  46
  - zmiany z dnia 29 kwietnia 2017 r. - wynikają z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumen tami
  finansowymi oraz niektórych innych ustaw,
  - zmiany z dnia 21 czerwca 2017 r. – zmiany wynikają z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - zmiany z dnia 2 sierpnia 2017 r. - wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej,
  produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
  paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
  3) Emisje CO 2
  Ryzyko związane z wprowadzaniem do atmosfery CO 2 oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień
  do emisji CO 2 dotychczas nie było tak istotne, gdyż rzeczywista emisja CO 2 była niższa aniżeli przyznane w ramach Krajowego
  Planu Rozdziału Upraw nień (KPRU) limity dla Spółki. Niska ilość uprawnień do emisji CO 2 przyznanych w ramach KPRU III
  na lata 2013 -2020 oznacza:
  - zmianę sposobu przydziału uprawnień na system aukcyjny wg nowej Dyrektywy o handlu emisjami,
  - tylko część uprawnień dla Spółki jest p rzy znawana nieodpłatnie, w ramach K rajowych Środków Wykonawczych (KŚW)
  przydziały na ciepło i w ramach Krajowego Planu =nwestycyjnego (KP=) przydziały na energię elektryczną
  udokumentowane dokonanymi inwestycjami,
  - od 2020 roku wszystkie uprawnienia będą na bywane w drodze sprzedaży na aukcjach.
  Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania w związku z koniecznością zakupu uprawnień do emisji lub koniecznością
  dodatkowych inwestycji w poprawę sprawności wytwarzania. Dodatkowym ryzykiem jest też niestabilność cen upr awnień
  do emisji CO 2.
  4) Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców
  Spadek zapotrzebowania na ciepło związany z termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat
  w przesyłaniu ciepła, instalowaniem automatyki po godowej w węzłach cieplnych został w ostatnich latach zahamowany.
  Aktywne działania KOGENERACH= S.A., polegają na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie ma
  współpraca z Gminą Wrocław w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków i ist niejących budynków komunalnych,
  która pozwala na rekompensowanie zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży ciepła. W ostatnim roku
  nastąpił wzrost sprzedanej zamówionej moc y cieplnej o 13,76 MWt, tj.1,35 %.
  5) Czynniki związane ze zróżnicowanie m poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej
  Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach październik -kwiecień zapotrzebowanie
  odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możli wości wytwarzania energii
  elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki
  istnieją techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej również w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na
  ciepło (w tzw. pseudo kondensacji), ale od 1 lipca 2007 r., tj. po wejściu w życie kolejnej nowelizacji ustawy Prawo
  energetyczne, zostały one znacznie ograniczone z uwagi na dotrzymanie granicznej sprawności przetwarzania energii
  chemicznej w energię e lektryczną i ciepł o w kogenera cji tj. 75%. W 2017 r. sprawność w EC Wrocław osiągnęła wartość
  84,9% (w 2016 r. 82,5%), a w EC Czechnica 76,2% (w 2016 r.: 78,0%).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  47
  12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową
  W 201 7 roku nie na stąpiły zmian y w zasadach zarządzania Spółką i Grupą.
  Z dniem 1 lipca 2010 r. rozpoczęto wdrażanie wieloetapowego projektu związanego z wydzieleniem obszarów nietechnicznych
  do Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. W efekcie połączenia i powstania CUW zmian ie uległa struktura organizacyjna
  KOGENERACH= S.A. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w grudniu 2013 roku. Ze struktury organizacyjnej wyłączono Dział
  Komunikacji, którego funkcje przejęła Dyrekcja Komunikacji Korporacyjnej EDF Polska S.A. (obecnie PGE En ergia Ciepła S.A.).
  W związku z potrzebą koordynacji działań w obszarze odpopielania spółka EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.)
  przejęła Wydział Odpopielania i rozpoczęła świadczenie usług na rzecz Grupy. W roku 2014 r. w ramach Dyr ekcji Technicznej
  przekazano obszar nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.).
  Wykres: Struktura organizacyjna KOGENERACH= S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  Struktura organizacyjna KOGENERACJI S.A.
  Controlling i Giełda
  Kontrola techniczno - ekonomiczna
  Sprzedaż
  Rozwój rynku ciepła
  Eksploatacja i rozwój infrastruktury sieciowej
  Bezpieczeństwo i środowisko
  Organizacja
  Wydziały produkcyjne: EC Wrocław EC Czechnica
  Wydział koordynacji i wsparcia ruchu EC Wrocław i EC Czechnica
  Wydział produkcyjny EC Zawidawie
  =nżynieria
  Produkcji
  Laboratorium chemiczne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  48
  IV. Oświadc zenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
  1. Zasady ładu korporacyjnego
  a. Zbiory zasad ładu korporacyjnego
  KOGENERACHA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega zasadom „Dobr e Praktyki Spółek Notowanych
  na GPW 2016” obowiązującym od 1 styczni a 2016 roku i do nich odnosi się poniższe Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu
  korporacyjnego.
  Treść dokumentów dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego www.corp -gov.gpw.pl .
  b. Stosowane dobre praktyki ładu korporacyjnego i odstąpienie od stosowanych zasad
  =nformacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016” została opublikowana w formie ra portu EB= 2/2016. Według aktualnego stanu stosowania
  Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: =V.R.2., V=.R.3 oraz 7 zasad szczegółowych: =.Z.1.20., ==.Z.2., II.Z. 3., II.Z.7.,
  II.Z. 8., =V.Z.2., V.Z.5. Pełna treść raportu dostępna jest na korporac yjnej stronie internetowej.
  Zgodnie z zasadą comply or explain poniżej przedstawiono wyjaśnienie do niestosowanych przez Spółkę zasad Dobrych
  Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
  ZASADA KOMENTARZ KOGENERACJA S.A.
  1 I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad wa lnego
  zgromadzenia, w formie audio lub wideo
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółka nie planuje
  zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
  2 II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w
  zarządach lub radach nadzorczych s półek
  spoza grupy kapitałowej spółki wymaga
  zgody rady nadzorczej
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Obowiązki dotyczące uzyskiwania zgód na zasiadanie
  w Radach Nadzorczych innych spółek przez członków
  Zarządu zostały uregulowane przez Akcjonariuszy
  w Statucie S półki. Wolą Akcjonariuszy było uzyskiwanie
  zgód na zasiadanie członków Zarządu w Radach
  Nadzorczych spółek Grupy – taka zasada została
  zapisana i jest przestrzegana. Aktualnie 1 członek
  Zarządu KOGENERACJI S.A. zasiada w 2 Radach
  Nadzorczych spółek spoza G rupy Kapitałowej oraz 1
  członek Zarządu KOGENERACJI S.A. zasiada w 1 Radzie
  Nadzorczej spółki spoza Grupy Kapitałowej.
  3 II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady
  nadzorczej spełnia kryteria niezależności,
  o których mowa w zasadzie ==.Z.4.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zasada jest stosowana, jednak na dzień publikacji
  raportu Spółka nie zmieniła jeszcze swojego
  oświadczenia w tym zakresie.
  4 II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania
  komitetów działających w radzie nadzorczej
  zastosowanie mają postanowienia
  Załącznika = do Zalecenia Komisji
  Europejskiej, o którym mowa w zasadzie
  ==.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu
  audytu pełni rada nadzorcza, powyższe
  zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zasada ta nie może być stosowana obecnie, gd yż
  aktualnie żaden z członków Komitetu Wynagrodzeń
  Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. nie spełnia
  kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie
  II.Z.4., stąd niemożliwym jest, aby większość członków
  Komitetu ds. Wynagrodzeń była niezależna.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  49
  5 II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu
  spełnia kryteria niezależności wskazane w
  zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zasada jest stosowana, jednak na dzień publikacji
  raportu Spółka nie zmieniła jeszcze swojego
  oświadczenia w tym zakresie.
  6 IV.Z.2. Heż eli jest to uzasadnione z uwagi na
  strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną
  transmisję obrad walnego zgromadzenia w
  czasie rzeczywistym.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zarząd Spółki podjął decyzję o niewykorzystywaniu
  w toku Walneg o Zgromadzenia środków komunikacji
  elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego
  typu rozwiązań (które są niewspółmierne do
  ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy). Obecna
  struktura akcjonariatu oraz dotychczasowe
  doświadczenia Spółki nie przemawiaj ą ponadto za
  przyjęciem takiego rozwiązania. Spółka przestrzega
  wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie
  organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań,
  aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i
  efektywna. Powyższe, w opinii Zarzą du Spółki, niweluje
  ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej
  zasady.
  7 V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę
  istotnej umowy z akcjonariuszem
  posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
  głosów w spółce lub podmiotem
  powiązanym zarząd zwraca się do rady
  nadzorczej o wyrażenie zgody na taką
  transakcję. Rada nadzorcza przed
  wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu
  takiej transakcji na interes spółki.
  Powyższemu obowiązkowi nie podlegają
  transakcje typowe i zawierane na
  warunkach rynkowych w ramach
  prowadzone j działalności operacyjnej przez
  spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład
  grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy
  decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę
  istotnej umowy z podmiotem powiązanym
  podejmuje walne zgromadzenie, przed
  podjęciem takiej decyzji s półka zapewnia
  wszystkim akcjonariuszom dostęp do
  informacji niezbędnych do dokonania
  oceny wpływu tej transakcji na interes
  spółki.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Interes inwestorów zabezpiecza § 7 ust. 8 Regulaminu
  Zarządu KOGENERACJI S.A., zgodnie z który m przy
  dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi
  osobami, których interesy wpływają na interes Spółki,
  Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby
  transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  50
  2. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  a. System kontroli wewnętrznej
  Hednostka Dominująca posiada system kontroli wewnętrznej, który dostarcza racjonalnego zapewnienia dotyczącego
  osiągania celów Spółki w następujących obsza rach:
  • efektywność i skuteczność operacji,
  • rzetelność sprawozdań finansowych,
  • zgodność działań ze stosownymi przepisami i regulacjami.
  Hednostka Dominująca wykorzystuje model COSO do budowy i rozwoju swojego systemu kontroli wewnętrznej. Kontrola
  wewnętrzna wg modelu COSO składa się z pięciu wzajemnie powiązanych elementów: środowisko kontroli, ocena ryzyk,
  czynności kontrolne, informacja i komunikacja, sterowanie kontrolą wewnętrzną.
  System kontroli wewnętrznej KOGENERACH= S.A. obejmuje kontrolę funkcjonaln ą i kontrolę instytucjonalną. Kontrola
  wewnętrzna funkcjonalna sprawowana przez wszystkich pracowników Hednostki Dominującej, jest regularnie
  monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, realizowanej przez Dyrekcję Zarządz ania Ryzykiem
  i Na dzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług (tzw. umowa SLA). Spółka
  corocznie dokonuje samooceny systemu kontroli wewnętrznej, a prace z tym związane koordynuje Dyrekcja Zarz ądzania
  Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A.
  Na podstawie podpisanej umowy SLA za realizację audytów wewnętrznych w Hednostce Dominującej oraz monitorowanie
  realizacji rekomendacji poaudytowych odpowiedzialne są odpowiednio Departament Audytu Wewnętrznego oraz Dyrekcja
  Zarząd zania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. Plan Audytów 2017 dla KOGENERACH= S.A.
  sporządzony został w oparciu o Mapę Ryzyk oraz o wyniki Samooceny system u kontroli wewnętrznej Spółki i zatwierdzony
  przez Zarząd. Wyniki audytów wewnętr znych były raportowane do Zarządu.
  Spółka oraz Grupa Kapitałowa posiadają stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu
  zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie. Funkcjonują ca
  w Spółce polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie
  budżetowania, prognozowania, jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej. Dane finansowe będące podstawą
  sprawozdań finansowych i raportów okresowyc h są przygotowywane przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla,
  po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym
  SAP, dzięki któremu możliwa jest analiza wszelkich zagadnień ekonomiczno -finan sowych, które są udostępnione
  w odpowiednim zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki. System SAP posiada pełną dokumentację
  techniczną, a dostęp do zasobów informacyjnych określony jest odpowiednimi uprawnieniami.
  Na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych wszystkie spółki zależne KOGENERACH= S.A. korzystają z tego samego systemu
  do konsolidacji i stosują te same zasady prezentacji. Konsolidacja na Giełdzie Papierów Wartościowyc h dokonywana jest
  w KOGENERACH= S.A. i jest każdorazowo w eryfikowana w przypadku zmiany w strukturze udziałów. KOGENERACHA S.A.
  posiada system gromadzenia i przetwarzania danych ze spółek zależnych.
  Za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Dział Controlingu i Gi ełdy
  w Dyrekcji Finansów. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad sporządzeniem sprawozdania finansowego sprawuje
  Dyrektor Finansów – Członek Zarządu Spółki. Sprawozdanie finansowe jest weryfikowane przez Zarząd, następnie badane
  przez niezależnego audytor a i oceniane przez Radę Nadzorczą.
  b. System zarządzania ryzykiem
  System zarządzania ryzykiem w KOGENERACH= S.A. obejmuje wszystkie obszary jej działalności, w tym obszar działalności
  finansowej, i prowadzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami. W Spółce two rzona jest i regularnie aktualizowana Mapa
  ryzyk Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej. Ryzyka zidentyfikowane dla wszystkich obsz arów działalności są oceniane
  i hierarchizowane według 3 kryteriów: wpływ - prawdopodobieństwo - poziom kontroli. W przypadku, gdy ryzyko jest
  ocenione jako wysokie, ustala się osobę odpowiedzialną oraz plan działań dla jego opanowania. Dla głównych ryzyk
  dokonuje się okresowej oceny realizacji planów opanowania ryzyka. W ocenie ryzyk udział biorą Kontrolerzy Ryzyk oraz
  Dyrektorzy . Dyrekcja Zarzadzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. w ramach umowy SLA
  koordynuje proces raportowania ryzyk Spółki do właściciela.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  51
  W celu określenia zagrożeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółki na rynku, prowadzona jest tabela ryzyk
  kontrahenckich, w której wyliczane są kwoty ewentualnych strat wynikające z bankructwa kontrahenta.
  Spółka sprawuje funkcje kontrolne w stosunku do spółki zależnej (konsolidowan ej na potrzeby sporządzania sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej ) za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej tej spółk i.
  3. Akcjonariusze Spółki
  Stan na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła aktywa EDF w Polsce ( Raport Bieżący 26/2017 )
  i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACH= S.A. jest właścicielem 50% plus 1 akcja oraz posiada 50% plus 1 głos
  na Walnym Zgromadzeniu.
  W dniu 30 stycznia 2018 r. dokonano rejestracji zmiany nazwy spółki zależnej PGE Energia Ciepła S.A. z dotychcza sowej EDF
  Investment III B.V. na Investment III B.V.
  4. Papiery wartościowe o specjalnych uprawnieniach kontrolnych
  Wszystkie akcje KOGENERACH= S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie dają specjalnych uprawnień.
  5. Ograniczenia przenoszenia prawa wła sności i wykonywania prawa głosu
  Nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych oraz ograniczenia
  w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.
  6. Zasady zmiany statutu
  Zasady zmiany sta tutu Spółki wynikają z art. 430 i 402 § 2 Kodeksu Spółek :andlowych. Ostatnich zmian w Statucie Spółki
  dokonano na mocy uchwały 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2014 r. ( Raport Bieżący 6/2014 )
  poprzez wpis do Rejestru Przedsiębi orców KRS nowej treści Statutu Spółki w dniu 26 maja 2014 r.
  7. Walne Zgromadzenie: działanie, uprawnienia, prawa akcjonariuszy
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia zamieszczone są w Statucie KOGENERACH= S.A.
  i Regulaminie Wa lnego Zgromadzenia.
  I nves tment I I I B.V. 4 807 132 4 807 132 32,26 32,26
  PGE Energi a Ci epła S.A. 2 642 869 2 642 869 17,74 17,74
  Avi va OFE BZ WBK 1 489 000 1 489 000 9,99 9,99
  OFE PZU "Złota Hes i eń" 1 160 000 1 160 000 7,79 7,79
  Na ti ona l e-Nederl a nden OFE 1 100 000 1 100 000 7,38 7,38
  Aegon OFE 960 690 960 690 6,45 6,45
  Pozos ta l i a kcj ona ri us ze 2 740 309 2 740 309 18,39 18,39
  Razem 14 900 000 14 900 000 100,00 100,00
  ilość akcji zwykłych
  na okaziciela
  ilość głosów
  na WZA
  % kapitału
  zakładowego
  % ogólnej liczby
  glosów na WZA


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  52
  Do spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 24 Statutu Spółki należy w szczególności:
   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania za ubiegły rok obrotowy
  Spółki oraz udz ielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   podział zysków lub pokrycie strat,
   zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
   zmiana statutu Spółki,
   podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   sposób i warunki umor zenia akcji,
   połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
   rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
   zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na n ich ograniczonego
  prawa rzeczowego,
   wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
   tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy,
   wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nie ruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
  o wartości przekraczającej w złotych polskich kwoty 5 000 tys. euro,
   pozostałe sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  Prawa akcjonarius zy wykonywane i sposób ich wykonywania wynika z Kodeksu Spółek :andlowych.
  a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.
  W dniu 21 września 201 7 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trakcie którego dokonano zmiany
  w składzie osobow ym Rady Nadzorczej Spółki, obciążono Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, zmieniono zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  b. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.
  W dniu 20 kwietnia 201 7 r. odbyło się Zwy czajne Walne Zgromadzenie, którego przed miotem były sprawy wynikające
  z zapisu art. 395 par. 2 Kodeksu spółek handlowych ( Raport Bieżący 9/201 7).
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ( Raport Bieżą cy
  9/201 7), dokonało podziału zysku ( Raport Bieżący1 1/201 7) oraz powoła ło nowych członków Rady Nadzorczej ( Raport
  Bieżący12/2017 ).
  8. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących
  a. Zmiany w składzie Zarządu
  Skład Zarządu od dnia 26 czerwca 2014 rok u nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:
  1. Wojciech Heydel – Prezes Zarządu
  2. Marek Salmonowicz – Członek Zarządu
  3. Maciej Tomaszewski – Członek Zarządu
  4. Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu
  Doświadczenie i kompetencje członków Zarządu KOG ENERACJI S.A.
  Wojciech Heydel - Prezes Zarządu
  Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Transportu Samochodowego Specjalizacja Silniki Spalinowe. Pracownik Naukowy
  Instytutu Technologii Nafty w Krakowie (1985 -1990).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  53
  Doświadczenie zdobywał w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych (14 lat p racy), w tym Prezesa Zarządu
  BP POLSKA, 4 lata w centrali koncernu w Londynie (1991 -2004). Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A.
  (2004 -2008). Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. (2008). Prezes Zarządu Ruch S.A. (2010 -2012). W lata ch 2013 -2016 członek
  Zarządu EC Zielona Góra S.A. Od czerwca 2016 r. do obecnie członek Rady Nadzorczej EC Zielona Góra S.A. Były członek Rad
  Nadzorczych: BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Może jki Nafta, Equus SA, Polkomtel
  SA, KOELNER S.A. (obecnie Rawlplug S.A.) . Od listopada 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Renevis Sp. z o.o. (obecnie
  PGE Ekoserwis Sp. z o.o.), w tym, w okresie: listopad 2012 – grudzień 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od czerwca 2016
  roku do obecnie członek Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.
  Funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni od 1 października 2012 r. Aktualnie nadzoruje całość funkcjonowania
  Spółki oraz kontakty zewnętrzne Spółki, kieruje pracą Zarządu, nadzoruj e obszar działania Dyrekcji Wsparcia i obszar B:P
  oraz kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w Spółce. Odpowiada za realizację polityki socjalnej oraz za relacje społeczne
  wewnątrz i na zewnątrz Spółki.
  Marek Salmonowicz - Członek Zarządu
  Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność Maszyny i urządzenia energetyczne oraz studiów podyplomowych
  Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia
  podyplomowe Analiza i ocena ekonomiczna organizacj i gospodarczych .
  Od 1986 roku w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.: Operator Urządzeń Energetycznych, Mistrz
  zmianowy Kotłowni, Starszy Mistrz Kotłowni, Kierownik Wydziału Produkcji Cieplnej EC Czechnica (1996 -2002), Kierownik
  Wydziału =nżynierii Produkcji (EC Wrocław i EC Czechnica) (2002 -2005), Zastępca Dyrektora Produkcji (2005 -2008), Zastępca
  Dyrektora Rozwoju Przemysłowego Ds. =nfrastruktury EC Czechnica (2008 -2010), Główny =nżynier EC Czechnica (2010 -2012),
  Kierownik =nżynierii P rodukcji (2012 -2013), Dyrektor Techniczny od 2013 r. Były członek Rad Nadzorczych: PPO Siechnice Sp. z o.o.,
  KOGENERACHA S.A. (członek Rady Nadzorczej a następnie Wiceprzewodniczący), Diagpom Sp. z o.o.
  Funkcję Członka Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni od 24 września 2013 r. Aktualnie pełni nadzór nad obszarem działania
  Dyrekcji Technicznej.
  Maciej Tomaszewski - Członek Zarządu
  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996), studia podyplomowe: Zarządzanie Systemami Przemysłowymi -
  Studium Polskie - Politechnika Wrocławska – Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne (2002 -2003).
  Od ukończenia studiów związany z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. Początkowo z obszarem finansów. W 1997 roku
  uczestniczył w przygotowaniu i wdrożeniu contr ollingu w Elektrociepłowni Zielona Góra a od 2004 roku kierownik Wydziału
  Budżetu i Controllingu. W 2009 roku objął funkcję Zastępcy Dyrektora ds. handlu i jakości. Dyrektor ds. handlu i jakości
  w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w latach 2010 -2016.
  W latach 2006 -2009 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Remontowego Elektrociepłowni
  „ECeRemont” Spółka z o.o. Zaangażowany w rozwój kogeneracji, działając miedzy innymi na rzecz Polskiego Towarzystwa
  Elektrociepłowni Zawodowych. Brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawą rozwiązu jącą Kontrakty Długoterminowe
  w 2008 roku. Lider wielu projektów prowadzonych w ramach ówczesnej grupy EDF.
  Funkcję Członka Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni od 26 czerwca 2014 r. Aktualnie pełni nadz ór nad obszarem działania
  Dyrekcji :andlu i Rozwoju w tym eksploatacją urządzeń energetycznych systemu ciepłowniczego będących własnością
  Spółki. W szczególności odpowiada za efekty handlowe rynków: energii elektrycznej i ciepła, certyfikatów oraz uprawnie ń
  do emisji CO 2.
  Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu
  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Mat. -Fiz. -Chem. - specjalność Fizyka doświadczalna oraz
  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - kierunek: Zarządzanie finansami. Ab solwent podyplomowych studiów
  menedżerskich w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dyplom Master of Business
  Administration brytyjskiej uczelni Nottingham Trent University.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  54
  Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane były m.in. z „PROF=L” Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC w Pile, Philips
  Lighting Poland S.A. w Pile, Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A. i PKO BP S.A.
  Od 2002 r. w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego, a w latach
  2009 - 2011 również jako Dyrektor :R. W okresie od lipca 2003 r. do lipca 2013 r. w składzie Rady Nadzorczej
  w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze. Członek Zarządu Renevis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.)
  w okresie od 2012 r. do 2013 r.
  Funkcję Członka Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni o d 2006 r. Aktualnie p ełni nadzór nad obszarem działania Dyrekcji
  Finansów (w tym nad obszarem Giełdy Papierów Wartościowych i Strategią KOGENERACH= S.A. w stosunku do spółek córek)
  oraz r ealizowanymi dla Spółki usługami informatycznymi.
  b. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 20 kwietnia 2017 r. przedstawiał się następująco:
  W dni u 20 kwietnia 2017 r., z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACH= S.A., w związku
  z upływem czasu trwania kadencji wygasły mandaty 2 członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  akcjonariuszy powołało 2 członków Rady Nadzorc zej ( Raport Bieżący 12/2017 ):
  W dniu 21 września 2017 r. wpłynęły rezygnacje złożone pod warunkiem zbycia przez EDF =nternational SAS oraz EDF =nvestment
  == BV wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Pols ka S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od:
  1. Thierry Doucerain z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Spółki,
  2. Adriany Carrez z pełnienia fun kcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Zastępcy Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej,
  3. Nicolas Deblaye z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu
  Audytu oraz członka Komitetu Wynagrodzeń Spółki (Rapo rt Bieżący 21/2017 ).
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2017 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. z dniem
  21 października 2017 r.:
  1. Krzysztofa Skórę,
  oraz pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
  przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF
  =nternational SAS oraz (ii) EDF =nvestment == BV, przenoszących posiadanie wszystkich przys ługują cych im akcji imiennych
  w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. następujących członków (Raport Bieżący 22 /2017 ):
  2. Piotra Czaka,
  3. Jakuba Frejlicha,
  4. Radosława Woszczyka.
  1. Adriana Carrez – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  2. Nicolas Deblaye – Członek Rady Nadzorczej
  3. Thierry Doucerain – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  4. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
  5. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  6. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  7. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  1. Adriana Carrez
  2. Laurent Guillermin


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  55
  Spółka w dniu 13 listopada 2017 roku otrzymała informację o zbyciu przez EDF =nternational SAS oraz EDF =nvestment == BV
  wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z tym dniem
  został spełn iony warunek rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:
  - Thierry Doucerain,
  - Adriany Carrez,
  - Nicolas Deblaye.
  Spółka otrzymała w dniu 14 listopada 2017 roku pisemne oświadczenia złożone w imieniu EDF =nternational SAS oraz EDF
  Investment == BV, o przeniesieniu posiadania wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz
  potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., a tym samym
  został spełniony warunek w sprawie po wołania do Rady Nadzorczej Spółki Panów (Raport Bieżący 29 /2017 ):
  - Piotra Czaka,
  - Jakuba Frejlicha,
  - Radosława Woszczyka.
  Skład Rady Nadzorczej od dnia 14 listopada 2017 r. przedstawiał się następująco:
  Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej.
  Hednocześnie w dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Czaka z pełnienia funkcji czło nka Rady Nadzorczej
  Spółki ze skutkiem na dzień 18 grudnia 2017 r. (Raport Bieżący 35 /201 7).
  Skład Rady Nadzorczej od 18 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. przedstawia ł się następująco:
  W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport Bieżący 2/2018 ).
  Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorcz ej KOGENERACJI S.A.
  Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczono na stronie internetowej Spółki: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla -
  inwestora/lad -korporacyjny/ .
  9. Zasad y dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
  Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających odbywa się na zasadach ustalonych w Kodeksie Spółek :andlowych. Statut
  Spółki nie ustalił odmiennych zasad od przedstawionych powyżej. W 201 7 roku nie dokonano żadnej zmiany zasad
  powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnień osób zarządzających, w szczególności prawa do podjęcia
  decyzji o emisji lub wykupie akcji.
  1. Piotr Czak – Członek Rady Nadzorczej
  2. Jakub Frejl ich – Członek Rady Nadzorczej
  3. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
  4. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  5. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  6. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  7. Krzysztof Skóra – Członek Rady Nadzorczej
  8. Radosław Woszczyk – Członek Rady Nadzorczej
  1. Jakub Frejlich – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Raimondo Eggi nk – Członek Rady Nadzorczej
  3. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  4. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  5. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  6. Krzysztof Skóra – Członek Rady Nadzorczej
  7. Radosław Woszczyk – R;ca Przewodniczącego Rady Nadzor czej


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  56
  10. Zarząd, Rada Nadzorcza: opis działania organów
  a. Zasady działania Zarządu
  Ogólny sposób działania Zarządu i jego zasadnicze uprawnienia zamieszczone są w Statucie Spółki KOGENERACHA S.A., tryb
  działania szczegółowo określa Regulamin Zarządu.
  Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi wszystkie sprawy Spółki, które nie są zastrzeżon e dla kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu.
  Do spraw tych zalicza się w szczególności:
  • przyjęcie planu strategicznego oraz obszarów rozwoju Spółki, uchwale nie budżetu, oraz planów Spółki a także map i tabel
  ryzyka, sprawozdań z kontroli wewnętrznej,
  • przyjęcie regulaminu organizacyjnego określającego organizację działalności Spółki,
  • zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nie ruchomości a także środków trwałych
  o wartości przekraczającej 2 000 tys. zł,
  • zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, wystawianie weksli własnych, emitowanie
  obligacji i bonów komercyjnych,
  • zakup lub umorzenie jednos tek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wartości przekraczającej jednorazowo
  40 000 tys. zł a także zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych lub obligacji innych emitentów,
  • zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowej o wartości przekraczając ej jednorazowo 10 000 tys. zł,
  • zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzania, sprzedaży lub kupna, energii, ciepła, paliw oraz
  transportu paliw, CO 2, CER, świadectw pochodzenia o wartości ponad 30 000 tys. zł,
  • wykonywanie transakcj i powiązanych ze sobą o wartości ponad 4 000 tys. zł lub podejmowanie innych czynności
  skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę powyżej 4 000 tys. zł,
  • dokonywanie darowizny w imieniu Spółki,
  • nabycie i/lub zapis na jakiek olwiek prawa, akcje i/lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach,
  • powoływanie prokurentów,
  • ustalanie sposobu wykonywania praw głosu na walnych zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników spółek, których
  Spółka jest akcjonariuszem/wsp ólnikiem,
  • wykonywanie czynności, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
  Zarząd Spółki działając na podstawie KS: zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego
  wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za dany rok obrotowy oraz zlecenia badania sprawozdania finansowego
  przez biegłego rewidenta celem przedstawienia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
  Zgodnie z zapisem Statutu Spółki Zarząd ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o każdej istotnej tran sakcji, nie
  przewidzianej w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki budżecie, która może mieć istotny wpływ na rentowność lub
  płynność Spółki.
  Zarząd zobowiązany jest także zapewnić, aby organy zarządzające jednostek zależnych Spółki miały takie same obowiązki
  informacyjne względem swoich organów nadzorczych (Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia), jakie Zarząd
  ma względem Rady Nadzorczej Spółki.
  Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku ob rotowego, jeżeli
  Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata ta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  b. Zasady działania Rady Nadzorczej
  Ogólny sposób działania Rady Nadzorczej i jej zasadnicze uprawnienia zamieszczone są w Statucie Spółki KOGENERACHA S.A.,
  tryb działania szczegółowo określa Regulamin Rady Nadzorczej.
  Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej wynikające z zapisu Statutu Spółki:
  1. Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Obowiązki dotyczące rocznych s prawozdań finansowych , w tym:
   ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wniosków dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat a także ocena
  zgodności sprawozdań finansowych zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  57
   składanie Wa lnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ww. ocen,
   wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
   uchwalenie budżetu Spółki oraz przyjęcie planu strategicznego oraz obszarów rozwoju Spółki.
  3. Obowiązki dotyczące Zarządu i Człon ków Zarządu:
   powołanie, odwołanie, zawieszenie członka lub wszystkich członków Zarządu,
   delegowanie członka/członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki,
   zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i opiniowanie regulaminu organ izacyjnego,
   określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i ustalanie wysokości wynagrodzenia,
   wyrażanie zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk we władzach spółek, w których Spółka jest
  wspólnikiem/akcjonariuszem i otrzymywanie przez nich wynagrodzenia z tego tytułu;
  a także m.in. udzielanie zgody (na wniosek Zarządu) na m.in.:
   zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za kwotę przekraczającą
  1 000 tys. zł,
   zbycie środków trwałych o wartości umowne j przekraczającej 20 000 tys. zł,
   zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, wystawianie weksli własnych, emitowanie
  obligacji lub bonów komercyjnych, przekraczających jednorazowo kwotę 40 000 tys. zł,
   udzielenie zgody na r ealizację inwestycji rozwojowych, w związku z którymi dochodzi do powstania nowych środków
  trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 tys. zł,
   zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych i obligacji o wartości umownej przekraczającej jednorazowo kwotę
  40 000 tys. zł,
   udzielanie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowych (FX forward).
  Dodatkowe, obowiązki związane z zarządzaniem sprawami Spółki i reprezentowaniem Spółki (realizowane na wniosek Zarządu):
   wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację innych spółek lub zagranicznych oddziałów Spółki,
   upoważnianie Spółki, do wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego lub zawarcia ugody, o ile takie
  postępowania i ugody dotyczą spraw, gdzie całkowita wartość roszczeń przekracza kwotę 2 000 tys. zł,
   wyrażanie zgody, na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji/udziałów w spółkach, a także określanie warunków i procedur
  dla takich transakcji,
   udzielanie zgody, na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy dla akcjonariuszy,
   udzielanie zgody, na wykonywanie prawa głosu wynikającego z udziałów/akcji lub innych praw w danym podmiocie
  przysługujących Spółce, jeżeli jest to związane z rozporządzeniem prawem lu b zaciągnięciem zobowiązania
  do świadczenia przez daną spółkę oraz w przypadku inwe stycji rozwojowych, w związku z którymi dochodzi do powstania
  nowych środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 tys. zł,
   udzielanie zgody, na zawarcie umowy społecznej/przyjęcie planu społecznego oraz innych regulacji dotyczących
  określenia p olityki socjalnej/społecznej a przewidujących zobowiązania Spółki o wartości ponad 20 000 tys. zł,
   udzielanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie darowizny w kwocie przekraczającej 100 tys. zł oraz zatwierdzanie
  rocznego planu darowizn przygotowanego p rzez Zarząd.
  Pozostałe obowiązki Rady Nadzorczej:
   opiniowanie wszelkich wniosków Zarządu skierowanych do Walnego Zgromadzenia,
   przyjmowanie, w formie uchwały, tekstu jednolitego Statutu Spółki sporządzonego przez Zarząd,
   wyrażanie zgody na przyjęcie plan u audytu oraz map i tabel ryzyka,
   wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów.
  Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień Statutu
  i odpowiednich przepisów prawa.
  W ramach Rady Nadzorczej powołano dwa komitety stałe, których zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej:
   Komitet Wynagrodzeń,
   Komitet Audytu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  58
  Komitet Wynagrodzeń
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
  1. Thierry Doucerain Przewodniczący K omitetu Wynagrodzeń ,
  2. Nicolas Deblaye ,
  3. Roman Nowak.
  W związku ze złożon ymi rezygnacj ami w dniu 21 września 2017 r. ze skutkiem na dzień 14 listopada 2017 r.:
  - Thierry Doucerain z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodnicząc ego Komitetu
  Wynagrodzeń Spółki oraz
  - Nicolas Deblaye z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i członka Komitetu Wynagrodzeń Spółki
  W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza uzupełniła dotychczasowy skład Komitetu ( Uchwała nr 27/645/2017 ) powołu jąc :
  - Jakuba Frejlicha ,
  - Radosława Woszczyka .
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
  1. Jakub Frejlich Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń ,
  2. Radosław Woszczyk ,
  3. Roman Nowak.
  Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
   tworzenie projektów umów w procesie zatrudniania nowych członków Zarządu,
   monitorowanie realizacji systemu wynagrodzeń Zarządu zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu,
   rekomendowanie wynagrodzeń premiowych Zarządu,
   monitorowanie świadczeń dodatkowych d la Zarządu wynikających z umów.
  Komitet Audytu
  Od dnia 8 listopada 2016 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
  1. Nicolas Deblaye Przewodniczący Komitetu Audytu ,
  2. Raimondo Eggink ,
  3. Mariusz Grodzki ,
  4. Laurent Guillermin.
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 października 2017 r., działając na podstawie: art. 128 ust. 1 i 129 Ustawy z dnia 11 maja
  2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), Regulaminu Rady
  Nadzorczej i Regulaminu Komitetu Audytu, p odjęła uchwałę, ze skutkiem na dzień 21 października 2017 r., w sprawie
  powołania ze swojego składu Pana Krzysztofa Skóry do Komitetu Audytu, powierzając mu rolę Przewodniczącego, którą
  pełnił dotychczas Pan Nicolas Deblaye.
  Do Spółki wpłynęły dwie rezyg nacje złożone na dzień 21 października 2017 r.:
  - Pana Nicolas Deblaye z pełnie nia funkcji Przewodniczącego i c złonka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki ,
  - Pana Mariusza Grodzkiego z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki .
  Od dnia 21 października 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
  1. Krzysztof Skóra Przewodniczący Komitetu Audytu ,
  2. Raimondo Eggink,
  3. Laurent Guillermin.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Gu illermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACH= S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. ( Raport Bieżący 2/2018 ). Rada Nadzorcza uzupełniła
  dotychczasowy skład Komitetu działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, pow ołując ze swojego składu
  z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosława Woszczyka do Komitetu Audytu ( Raport EBI 1/2018 ).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  59
  Od dnia 8 lutego 2018 r. skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
  1. Raimondo Eggink ,
  2. Krzysztof Skóra Przewodniczący Komitetu Aud ytu ,
  3. Radosław Woszczyk.
  Do zadań Komitetu Audytu należy:
   monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
   monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
   monitorowanie wykonywania czynności rewizj i finansowej,
   monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych,
   rekomendowanie radzie nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
  Członkami spełnia jącymi kryteria niezależnoś ci, o których mowa w art. 129 ust.3 Us tawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzor ze publicznym (Dz.U . poz. 1089) oraz zgodnie z Zaleceniem Komisji
  Europejskiej (Załącznik ==) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym ro li dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami
  rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są Pan Raimondo Eggink i Pan Krzysztof Skóra.
  11. System wynagradzania
  a. Ogólna informacja na temat przyjętego w Spółce systemu wy nagrodzeń
  Dokumentami regulującymi zasady wynagradzania pracowników Spółki są: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
  dla pracowników Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A., Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych oraz dodatkowe porozum ienia ze stroną społeczną.
  Pracownicy Spółki otrzymują następujące składniki wynagrodzenia:
  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • premia miesięczna,
  • ryczałt zmianowy dla pracowników pracujących w systemie zmianowym,
  • premia roczna,
  • PPE (Pracowniczy Program Emerytalny ) opłacany przez pracodawcę,
  • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (Pakiet PZU),
  • nagroda za wyniki Spółki,
  • dofinansowanie z funduszu świadczeń socjalnych.
  Zasady wynagradzania Zarządu Spółki i Dyrektorów zapisane są w indywidualnych umowach o pracę.
  b. Warunki i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu
  System wynagradzania Członków Zarządu składa się z części stałej, części zmiennej oraz świadczeń pozapłacowych.
  Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu
  W Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A. funkcjonuje Komitet Wyna grodzeń. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest
  wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie
  kształtowania polityki płacowej i systemu wynagradzania.
  W szczególności do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
  • okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń i polityki płacowej odnoszącej się do Członków
  Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania;
  • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczącej określenia wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu.
  Członkowie Zarządu otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania powierzonych obowiązków związanych
  z reprezentowaniem i prowadzeniem spraw spółki na podstawie umowy o pracę oraz umow y cywilnoprawnej (kontrakt
  menedżerski), zawieranych z Radą Nadzorczą Spółki.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  60
  Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu
  Premię roczną (wynagrodzenie zmienne) przyznaje Rada Nadzorcza przez podjęcie uchwały. Zasady przyznawania premii
  rocznej określa Regula min premiowania Członków Zarządu KOGENERACH= S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.
  Premie dla Członków Zarządu przyznawane są na podstawie oceny Rady Nadzorczej wyników osiągniętych przez Spółkę
  i stopnia realizacji innych celów Zarządu, zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej i zgodnych ze strategią Spółki.
  Motywacyjny system premiowy Członków Za rząd u oparty jest na ocenie realizacji celów MBO ( Management by Objectives
  – Zarządzanie przez Cele ) w pięciu kategoriach: wyniki finansowe oraz wskaźniki oper acyjne, rozwój i zarządzanie ryzykiem,
  projekty strategiczne i rozwojowe, bezpieczeństwo, zaangażowanie pracowników i relacje społeczne oraz cele indywidualne.
  Kwota premii rocznej nie może przekroczyć czterokrotności miesięcznego wynagrodzenia Członka Zar ządu.
  Pozafinansowe składniki wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu
  Zgodnie z Ogólnymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu mogą oni uzyskać prawo do korzystania również
  z dodatkowych świadczeń, których zakres wymaga określenia w umowie zawarte j pomiędzy Członkiem Zarządu a Radą
  Nadzorczą, w szczególności takich jak:
  • wynajem mieszkania dla członka Zarządu wraz z pokryciem kosztów z nim związanych,
  • pokrycie kosztów korzystania z prywatnego samochodu na przejazdy lokalne lub alternatywnie udostępn ienie
  samochodu służbowego,
  • nieodpłatne udostępnienie środków technicznych, niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, w tym
  m. in. telefonu komórkowego,
  • korzystanie z innych świadczeń (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Pracowniczy Program Emer ytalny oraz
  dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne),
  • inne świadczenia przyznane w trybie uchwały przez Radę Nadzorczą.
  Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu z a okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 r.
  *) Wynagrodzenie z tytułu doda tkowej premii zawiera wypłaconą zaliczkowo część premii o cele za 2017 r. oraz dochody uzyskane
  w spółkach powiązanych. W 2016 roku Członkowie Zarządu nie uzyskali wynagrodzenia z powyższego tytułu.
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu z a o kres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 r.
  w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2017 r.
  Pens ja
  pods ta wowa
  Premia o cele
  za 2016 r.
  Premia
  doda tkowa *
  Doda tkowe
  ś wia dczenia
  RAZEM dochody
  w 2017 r.
  Woj ci ech Heydel 01.01.2017-31.12.2017 660 207 391 66 1 324
  Ma rek Sa l monowi cz 01.01.2017-31.12.2017 327 102 81 9 519
  Ma ci ej Toma s zews ki 01.01.2017-31.12.2017 355 118 91 44 608
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 01.01.2017-31.12.2017 508 164 127 50 849
  1 850 591 690 169 3 300 w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2016 r.
  Pens ja
  pods ta wowa
  Premia o cele
  za 2015 r.
  Doda tkowe
  ś wia dczenia
  RAZEM dochody
  w 2016 r.
  Woj ci ech Heydel 01.01.2016-31.12.2016 641 209 87 937
  Ma rek Sa l monowi cz 01.01.2016-31.12.2016 303 96 30 429
  Ma ci ej Toma s zews ki 01.01.2016-31.12.2016 358 111 59 528
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 01.01.2016-31.12.2016 498 158 72 728
  1 800 574 248 2 622


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  61
  Umowy między Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty
  Tabela: Wynagrodzenie potencjalnie należne Członków Zarządu na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  Pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu, a także Członkami Zarządu zawarte zostały indywidualnie umowy o zakazie
  konkure ncji przewidujące zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w okresie zatrudnienia oraz
  12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy. Zakaz konkurencji obowiązuje na terytorium Polski, za wyjątkiem
  wskazanych w umowie spółek. Umo wy przewidują rekompensatę równą 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto
  wypłaconego z tytułu umowy o pracę i umowy menedżerskiej za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie
  ww. umów.
  g. Istotne zmiany, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń
  W roku 2017 nie dokonano żadnych istotnych zmian w polityce wynagradzania.
  h. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń
  Polityka wynagradzania w KOGENERACH= S.A. oparta jest na konkurencyjności wobec ryn ku zewnętrznego (a trakcyjność
  i budowanie lojalności) oraz sprzyja stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. W szczególności część zmienna
  wynagrodzeń posiada charakter motywacyjny, gdyż wspiera realizowanie celów przez Członków Zarządu, menadżerów
  Spółki i jej pracownik ów. Cele te są spójne ze Strategią KOGENERACH= S.A. oraz umożliwiają budowę długoterminowej
  wartości Spółki dla akcjonariuszy.
  i. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
  Zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrod zenie.
  Wynagrodzenie określa Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych
  w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie.
  Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej w 2017 r oku
  Zgodnie z Uchwałą 5/2017 Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2017 roku prawo do wynagrodzenia
  z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przyznano członkom Rady Nadzorczej, spełniającym kryteria niezależności
  określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę G iełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
  przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego
  Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1. Członkom tym przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych
  posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym
  z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo
  nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
  Do dnia 21 września 2017 r. zasady wynagradzania C złonków Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. regulowała uchwała
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 roku, na mocy której prawo do wynagrodzenia z tytułu
  członkostwa w Radzie Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACH= S .A. miał wyłącznie członek Rady
  Nadzorczej, którego kandydatura została zgłoszona przez akcjonariuszy mniejszościowych. Wynagrodzenie ustalano w tysiącach złotych
  Premia
  o cele
  za 2017 r.
  Świa dczenia
  z tyt. za ka zu
  konkurencji
  RAZEM
  Woj ci ech Heydel 109 659 768
  Ma rek Sa l monowi cz 106 322 428
  Ma ci ej Toma s zews ki 117 365 482
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 167 508 675
  499 1 854 2 353


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  62
  w wysokości 1,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzednieg o
  kwartału opublikowanego przez Prezesa GUS.
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 r.
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 r.
  12. Akcje Spółki oraz jednostek powiązanych w posiadaniu osób zarzą dzających i nadzorujących
  Członek Rady Nadzorczej Pan Raimondo Eggink posiada 25 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 125 000 zł, w tym:
  bezpośrednio 24 000 akcji Spółki, a za pośrednictwem spółki zależnej 1 000 akcji.
  W 201 7 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie posiadanych akcji i udziałów przez osoby zarządzające i nadzorujące. w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2017 r.
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2017 r.
  Świa dczenia
  doda tkowe
  RAZEM
  Wyna grodzenie
  otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2017 r.
  Adri a na Ca rrez 01.01.2017-13.11.2017 - 6 6
  Pi otr Cza k 13.11.2017-18.12.2017 - - -
  Ni col a s Debl a ye 01.01.2017-13.11.2017 - 6 6
  Thi erry Doucera i n 01.01.2017-13.11.2017 - - -
  Ra i mondo Eggi nk 01.01.2017-31.12.2017 58 1 59
  Ja kub Frej l i ch 13.11.2017-31.12.2017 - - -
  Ma ri us z Grodzki 01.01.2017-31.12.2017 - 1 1
  La urent Gui l l ermi n 01.01.2017-31.12.2017 - - -
  Roma n Nowa k 01.01.2017-31.12.2017 - 2 2
  Krzys ztof Skóra 21.10.2017-31.12.2017 10 - 10
  Ra dos ła w Wos zczyk 13.11.2017-31.12.2017 - - -
  68 16 84 w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2016 r.
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2016 r.
  Świa dczenia
  doda tkowe
  RAZEM
  Wyna grodzenie
  otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2016 r.
  Rya dh Boudj ema di 01.01.2016-13.01.2016 - - -
  Adri a na Ca rrez 01.01.2016-31.12.2016 - 10 10
  Ni col a s Debl a ye 13.01.2016-31.12.2016 6 6
  Thi erry Doucera i n 01.01.2016-31.12.2016 - 1 1
  Ra i mondo Eggi nk 01.01.2016-31.12.2016 57 1 58
  Ma ri us z Grodzki 01.01.2016-31.12.2016 - 1 1
  La urent Gui l l ermi n 01.01.2016-31.12.2016 - - -
  Roma n Nowa k 01.01.2016-31.12.2016 - 2 2
  57 21 78


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  63
  V. Notowania
  1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Akcje KOGENERACH= S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 r.
  Na pierwsze j sesji w 201 7 roku cena akcji KOGENERACH= S.A. na zamknięciu wynosiła 91,95 zł za akcję . Najwyższa cena
  w analizowanym okresie 201 7 roku, tj. 10 4,95 zł została osiągnięta 18 maja 201 7 r., najniższa, tj. 74,10 zł odnotowana została
  25 października 201 7 r. Rok 201 7 został zakończony ceną 85 zł za akcję przy obrotach 7 882 szt.
  2. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A.
  W dniu 1 lutego 2018 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za pośrednictwem Powszechnej Kasy O szczędności Bank Polski
  Spółka Akcyjna Oddział – Do m Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwani e do zapisywania się na sprzedaż 2 383 999
  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, po cenie 81,80 PLN za każdą akcję,
  uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosó w na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiotem nabywającym
  Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. W przypadku braku przedłużeni a okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy
  potrwają od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Spółki przedstawi ł swoje stanowisko dotyczące powyższego wezwania. Zgodnie z opinią
  sporządzoną przez KMPG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , proponowana w wezwaniu cena nabycia
  akcji K OGENERACH= S.A. w wysokości 81,80 PLN mieści się w przedziale wartości godziwej 100% akcji KOGENERACH= S.A.
  (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki), oszacowanym przez KPMG n a dzień wydania tejże Opinii, z punktu widzenia
  mniejszościowych akcjonariuszy Spółk i. W oparciu o wskazane w Stanowisku Zarządu przesłanki (Raport Bieżący 5/2018 ),
  uwzględniając także uzyskaną niezależną opinię KPMG, w ocenie Zarządu Spółki proponowana w wezwaniu cena za akcję
  Spółki w wysokości 81,80 PLN odpowiada wartości godziwej Spół ki.
  3. Indeks sWIG80
  KOGENERACJA S.A. jest spółką indeksu sW=G80.
  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w 2017 roku vs. Notowania s WIG
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  13 000
  13 500
  14 000
  14 500
  15 000
  15 500
  16 000
  16 500
  17 000
  17 500
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania sWIG


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  64
  4. Respect Index
  Od 1 4 grudnia 201 7 r. obowiązuje nowy skład uczestników Respect =ndex (X I edycja). KOGENERACJA S. A. po raz ósmy znalazła
  się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm na warszawskiej Giełdzie. Spółka weszła do prestiżowego indeksu w lutym
  2012 r. (=V edycja) i kolejne weryfikacje przechodzi pomyślnie utrzymując wysoki poziom jakości raportowania, rel acji
  inwestorskich i ładu korporacyjnego, także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.
  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w 2017 roku vs. Respect Index
  5. Indeks sektorowy WIG -Energia
  W dniu 4 stycznia 2010 r. Gieł da Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację dziesiątego
  subindeksu sektorowego WIG -energia Obecnie indeks tworzą: Będzin, CEZ, Enea, Energa, =nteraolt, KOGENERACHA, PEP,
  PGE, Tauron Polska Energia, Zespół Elektrowni Pątnów -Adam ów -Konin.
  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w 2017 roku vs. WIG Energia
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  2500
  2700
  2900
  3100
  3300
  3500
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania Respect Index
  65
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  2400
  2600
  2800
  3000
  3200
  3400
  3600
  3800
  4000
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania WIG Energia


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  65
  6. Polityka dywidendy
  Wypłata dywidendy zależy od uwarunkowań finansowych Jednostki Dominującej . Najistotniejszymi czynnikami są nakłady
  inwestycyjne, wysokości zadłużenia o raz związany z tym poziom płynności finansowej. Spółka wypłacała dywidendę z wyniku
  finansowego netto z a lata 2005 -2011 oraz 2015 -2016.
  Tabela: Dywidenda w latach 2005 -20 16
  W dniu 2 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Polityki Dywidendy Spółki (Raport Bieżący
  18/2014 ). Zgodnie z niniejszą Polityką intencją Zarządu Spółki jest regularne wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia
  o wypłacenie dywidendy w wysokości 65% wykazanego przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku netto .
  Hednakże realizacja powy ższej Polityki uzależniona jest w znacznym stopniu od aktualnej sytuacji rynkowej, potrzeb
  finansowania rozwoju Spółki, w szczególności związanych z wysokością planowa nych wydatków inwestycyjnych
  na strategiczne dla Spółki inwestycje oraz uwzględniać będzi e potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu płynności
  finansowej.
  Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za lata 2012 -2014 zakładały przeznaczenie zysku w pełnej kwocie na zasilenie
  kapitału rezerwowego, który był wykorzystany na finansowanie ważnych dl a Spółki inwestycji strategicznych, w tym m.in.:
  budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław.
  Do dnia publikacji sprawozdania Zarząd Spółki nie przedstawił propozycji podziału zysku za 201 7 r.
  Przedstawiając w poprzednich la tach Walnemu Zgromadzeniu propozycję dnia ustanowienia prawa do dywidendy i dnia
  wypłaty dywidendy Spółka rekomendowała, zgodnie z pkt =V Z 16 Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, aby okres pomiędzy
  tymi dwoma datami nie przekraczał 15 dni.
  Tabela: Dzień u stanowienia prawa i dzień wypłaty dywidendy w latach 200 6-2017
  7. Umowy a zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  KOGENERACHA S.A. nie powzięła żadnych informacji o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku
  których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  i obligatariuszy.
  8. System kontroli programów akcji pracowniczych
  W Hednostce Dominującej nie występują systemy kontroli programów akcji pracowniczych.
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Wyni k netto (w tys. zł) 149 156 141 735 168 490 72 868 69 284 98 314 92 962 103 466 47 547 60 026 37 793 10 652
  Kwota zys ku przezna czona
  na dywi dendę (w tys. zł) 98 042 93 125 - - - 65 709 52 150 52 150 30 545 30 545 27 565 11 920
  Procent zys ku przezna czony
  na dywi dendę (w %) 66 66 - - - 67 56 50 64 51 73 112
  Li czba a kcj i (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900
  Dywidenda za rok (w zł/akcja) 6,58 6,25 - - - 4,41 3,50 3,50 2,05 2,05 1,85 0,80 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Dzień ustanowienia prawa
  do dywidendy 20 lipca 10 s ierpnia - - - 14 s ierpnia 22 lipca 22 wrześ nia 22 wrześ nia 8 lipca 13 lipca 14 lipca
  Dzień wypłaty dywidendy 9 s ierpnia 30 s ierpnia - - - 28 s ierpnia 10 s ierpnia 13 października 13 października 8 s ierpnia 24 s ierpnia 28 s ierpnia


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  66
  9. Umowa zawarta z podmiotem uprawnio nym do badania sprawozdań finansowych
  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego KOGENERACJI S.A. za 2017 rok
  oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. za 2017 rok jest spółka
  Ernst&You ng Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego KOGENERACJI S.A. za 2016 rok oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. za 2016 rok a także przeglądu
  jednostkowego i skonsolid owanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku była spółka KPMG Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  10. Metodologia liczenia wskaźników
  ROA = Zysk netto/Aktywa ogółem,
  ROE = Zysk netto/Kapitał własny,
  ROCE =EBIT/kapitał zaangażowany, gdzie kapitał zaangażow any = kapitał własny + (kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe – inwestycje
  krótkoterminowe – inwestycje długoterminowe).
  Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,
  Płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowią zania krótkoterminowe.
  EBIT - Zysk (strata) operacyjny, EBITDA - Zysk (strata) operacyjny + Amortyzacja Da ta za wa rci a umowy o przegl ąd s pra wozda ni a
  fi na ns owego - -
  Da ta za wa rci a umowy o ba da ni e s pra wozda ni a
  fi na ns owego 27 lis topa da 2017 r. -
  Okres obowi ązywa ni a umowy o ba da ni e 30 wrześ nia 2019 r. -
  Wynagrodzenie łącznie ( w złotych) bez podatku VAT: 293 500 -
  za ba da nie rocznego s pra wozda nia fina ns owego 163 300 -
  za us ługi poś wia dcza jące: 130 200 -
  w tym przegląd sprawozdania finansowego -
  za us ługi dora dztwa - -
  za pozos ta łe us ługi -
  Sprawozdania za rok 2016 E&Y Sprawozdania za rok 2017 Wynagrodzenie łącznie ( w złotych) bez podatku VAT: 90 000 230 000
  za ba da nie rocznego s pra wozda nia fina ns owego - 139 400
  za us ługi poś wia dcza jące: 90 000 90 600
  w tym przegląd sprawozdania finansowego 60 000 80 600
  za us ługi dora dztwa - -
  za pozos ta łe us ługi
  KPMG Sprawozdania za rok 2017 Sprawozdania za rok 2016


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  67
  11. Słownik terminów branżowych i skrótów
  Biomasa Sta łe lub ciekłe s ubs ta ncje pochodzenia roś linnego lub zwierzęcego, które ulega ją biodegra da cji, pochodzące z produktów,
  odpa dów i pozos ta łoś ci z produkcji rolnej ora z leś nej, a ta kże przemys łu przetwa rza jącego ich produkty, lub częś ci pozos ta łych
  odpa dów, które ulega ją biodegra da cji. W EC Wrocła w kocioł K-1 jes t przys tos owa ny do s pa la nia bioma s y s uchej (do 13 %
  wilgotnoś ci) w formie pelet. W EC Czechnica kocioł K-2 jes t przys tos owa ny do s pa la nia bioma s y mokrej (od 30 do 50 % wilgotnoś ci)
  w pos ta ci zrębek.
  Capex (a ng. Ca pita l Expenditures ) - na kła dy inwes tycyjne
  CER (a ng. Certified Emis s ion Reduction) – jednos tka poś wia dczonej redukcji emis ji – wyra żona w ekwiwa lencie emis ja zredukowa na
  ga zów ciepla rnia nych lub emis ja uniknięta ga zów ciepla rnia nych, otrzyma na w wyniku rea liza cji projektu mecha nizmu czys tego
  rozwoju
  Ciepło sieciowe Ciepło produkowa ne w proces ie kogenera cji, wykorzys tywa ne na potrzeby centra lnego ogrzewa nia , ciepłej wody użytkowej,
  wentyla cji ora z proces ów technologicznych
  CO2 Dwutlenek węgla
  Cash pooling Sys tem fina ns owa nia krótkoterminowego, który umożliwia wza jemne bila ns owa nie za potrzebowa nia na gotówkę z na dwyżka mi
  fina ns owymi s półek na leżących do tej s a mej grupy ka pita łowej
  Certyfikaty pra wa ma jątkowe wynika jące ze ś wia dectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w s pos ób podlega jący ws pa rciu, tzw.
  kolorowe certyfika ty:
  1) zielone – ś wia dectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odna wia lnych (OZE),
  2) czerwone – ś wia dectwa pochodzenia energii z kogenera cji
  3) żółte – ś wia dectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogenera cji ze źródeł opa la nych pa liwa mi ga zowymi lub o łącznej mocy
  za ins ta lowa nej poniżej 1 MW
  4) bia łe - ś wia dectwa pochodzenia wynika jące z efektywnoś ci energetycznej
  CSR (a ng. Corpora te Socia l Res pons ibility) s połeczna odpowiedzia lnoś ć biznes u
  CUW Centrum Us ług Ws pólnych Grupy EDF w Kra kowie
  Instalacja DeSO x Ins ta la cja ods ia rcza nia s pa lin, pa trz: IMOS
  Instalacja DeNO x Ins ta la cja oda zotowa nia s pa lin, pa trz: SNCR
  Dobre Praktyki 2016 Dobre Pra ktyki Spółek Notowa nych na GPW 2016 (od 1 s tycznia 2016 r.)
  EC Elektrociepłownia
  EDF Electricite de Fra nce- fra ncus kie przeds iębiors two zintegrowa ne, dzia ła jące w obs za ra ch wytwa rza nia , przes yłu, obrotu, s przeda ży
  energii
  EUA (a ng. Europea n Union Allowa nces ) – upra wnienie do emis ji w ra ma ch Europejs kiego Sys temu :a ndlu Emis ja mi
  GJ Giga dżul – (milion kilodżuli), 1 GH - to jednos tka pra cy i energii odpowia da jąca 277,8 kWh. W energetyce s tos owa na do okreś la nia
  iloś ci produkowa nego ciepła ora z iloś ci energii chemicznej zużywa nego pa liwa .
  GPW Giełda Pa pierów Wa rtoś ciowych w Wa rs za wie S.A. z s iedzibą w Wa rs za wie
  generacja wymuszona Sprzeda ż na wezwa nie, tj. wytwa rza nie energii elektrycznej wymus zone ja koś cią i nieza wodnoś cią pra cy Kra jowego Sys temu
  Elektroenergetycznego
  GWh Giga wa togodzina
  IMOS / IOS Ins ta la cja ods ia rcza nia s pa lin
  Investment III B.V. Akcjona rius z Spółki (do dnia 30 s tycznia 2018 roku s półka za rejes trowa na była pod na zwą EDF =nves tment === B.V.)
  KDT Kontra kty Długoterminowe na s przeda z energii elektrycznej (dotyczy s półki za leżnej EC Zielona Góra S.A.)
  kogeneracja Proces technologiczny jednoczes nego wytwa rza nia energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni
  KPRU III Kra jowy Pla n Rozdzia łu Upra wnień do emis ji CO 2 na la ta 2013-2020
  Ksh Kodeks s półek ha ndlowych
  Mg Mega gra m – milion gra mów (1 000 000 g) tj. tona
  MSSF Międzyna rodowe Sta nda rdy Spra wozda wczoś ci Fina ns owej
  MWe Mega wa t mocy elektrycznej
  MWh Mega wa togodzina
  MWt Mega wa t mocy cieplnej
  NFOŚiGW Na rodowy Fundus z Ochrony Środowis ka i Gos poda rki Wodnej
  NWZ Na dzwycza jne Wa lne Zgroma dzenie
  PGE Akcjona rius z Spółki (50% + 1 a kcja ) PGE Pols ka Grupa Energetyczna S.A.
  PGE Energia Ciepła S.A. Akcjona rius z Spółki (dotychcza s EDF Pols ka S.A.)
  PGE Ekoserwis Sp. z o.o. Spółka za leżna PGE Energia Ciepła prowa dząca za gos poda rowa nie ubocznych produktów s pa la nia , ś wia dczenie kompleks owych
  us ług w obs za ra ch na węgla nia , odpopiela nia , za rządza nia s kła dowis ka mi; http://www.pgeekos erwis .pl/pl
  RESPECT Index =ndeks giełdowy s półek s pełnia jących kryteria ESG
  toe Tona oleju ekwiwa lentnego
  OZE Odna wia lne Źródła Energii
  SNCR Ins ta la cja oda zotowa nia s pa lin
  Taryfa na ciepło Ta ryfa (cena ) za twierdza na przez Prezes a URE, który reguluje dzia ła lnoś ć przeds iębiors tw energetycznych zmierza jąc do
  równowa żenia interes ów przeds iębiors tw energetycznych i odbiorców energii
  URE Urząd Regula cji Energetyki
  Węgiel niskozasiarczony Węgiel ka mienny (mia ł węglowy energetyczny kla s y M == A) o za wa rtoś ci s ia rki do 0,6 %.
  Węgiel standardowy Węgiel ka mienny (mia ł węglowy energetyczny kla s y M == A) o za wa rtoś ci s ia rki powyżej 0,6 %.
  WFOŚiGW Wojewódzki Fundus z Ochrony Środowis ka i Gos poda rki Wodnej
  WZ Wa lne Zgroma dzenie
  Zarządca Rozliczeń Spółka Za rządca Rozliczeń S.A. rea lizująca od roku 2007 progra m pomocy publicznej okreś lony w us ta wie z dnia 29 czerwca 2007 r.,
  tzw.us ta wy KDT
  ZiT Zintegrowa ne Inwes tycje Terytoria lne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  68
  OŚWIADCZENIE O UJAWNIANIU
  DANYCH NIEFINANSOWYCH
  GRUP A KAPITAŁOW A
  KOGENERACJA S.A.
  2017  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  69
  Wstęp
  Oświ adczenie sporządzon o zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, która zobowiązuje jednostki zainteresowania
  publicznego do uj awniania danych pozafinansowych.
  Oświadczenie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grup y Kapitałow ej KOGENERACJA S.A . za okr es od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównawcze i stanowi integralną część sprawozdania z działalności Grup y Kapitałow ej
  KOGENERACJA S.A.
  Oświadczenie obejmuje wybrane wskaźniki własne oparte na strategii Spółki , podlegające okresowemu moni torowaniu,
  raportowaniu i korygowaniu w procesie zarządzania.
  I. Obszar zarządczy
  1. Model biznesow y
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy ele ktrycznej
  365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. KO GENERACHA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie
  skojarzonym.
  Jako producent ciepła dla Wrocławia i okolic , Spółka pokrywa potrzeb y na ogr zewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło
  technologiczne oraz jest producentem energ ii elektrycznej stanowiące j część krajowego systemu elektroenergetycznego.
  Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia uzyskiwanie średniorocznie
  wysokiej sprawności wytwarzania, tj. najbardziej efektywne wyk orzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród
  przedsiębiorstw energetyki zawodowej. Paliwo, które wykorzystuje się do produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej
  to głównie węgiel kamienny i biomasa.
  Wykres: Model biznesowy KOGENERACJI S.A.
  Ciepło
  Lokalny dystrybutor ciepła (FORTUM)
  Klienci indywidualni (TPA) Sieć dystrybucyjna w Siechnicach
  Gospodarstwa domowe
  Klient biznesowy
  Energia
  elektryczna
  Przedsiebiorstwo obrotu (PGE Energia Ciepła) Obrót energią elektryczną
  Sieć dystr. EC Zawidawie
  Wolny rynek (klient biznesowy)
  Wytwarzanie i sprzedaż praw majątkowych
  Certyfikaty czerwone
  Certyfikaty zielone
  Certyfikaty żółte
  Certyfikaty białe
  Obrót uprawnieniami do emisji CO 2


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  70
  Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą
  w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Spółka wytwarza ener gię elektryczną w k ogeneracji
  w bloku gazowo – parowym o mocy zainstalowanej 198 MW oraz jest właścicielem sieci ciepłowniczej i dystrybutorem
  ciepła .
  Wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja ciepła
  Głównym produktem wytwarzanym w układzie skojarzonym w KOGENERACH= S.A. jest ciepło. Sprzedawane jest ono
  do klientów lokalnych (Wrocław, Siechnice) w postaci ciepłej wody .
  Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Odbiorcą hurtowym ciepła jest
  przedsiębiorstwo dystrybucji Fortum Wroc ław oraz klienci indywidualni. Spółka prowadzi też dystrybucję ciepła na własnej
  sieci w Siechnicach.
  EC Zielona Góra S.A. również wytwarza ciepło w układzie skojarzonym oraz dodatkowo jest właścicielem sieci ciepłowniczej
  i dystrybutorem ciepła. Hest jed ynym źródłem ciepła zasilającym system ciepłowniczy w Zielonej Górze na potrzeby
  ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest właścicielem tego systemu). Udział
  Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w rynku ciepła w Zielonej G órze wynosi 44 %. Długość si eci ciepłowniczych wynosi
  119,6 km (w tym 68,5 km to sieci preizolowane). Spółka posiada 13 lokalnych kotłowni gazowych.
  Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej
  Energia elektryczna w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest w proce sie skojarzenia z ciepłem przez 3 jednostki wytwórcze:
  EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie i przesyłana do rozdzielni dystrybutorów .
  Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A.
  W EC Zielona Góra S.A . od sierpnia 2004 r., po uruchomieniu bloku gazowo -parowego (BGP), nastąpiło odwrócenie proporcji
  produkcji energii elektrycznej i ciepła i obecnie produkowana jest głównie energia elektryczna w BGP w procesie
  częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (g az z lokalnych źródeł).
  Wytwarzanie i sprzedaż praw majątkowych
  KOGENERACHA S.A. uzyskuje świadectwa pochodzenia głównie z produkcji w skojarzeniu (czerwone i żółte) oraz
  ze współspalania biomasy (certyfikaty zielone). EC Zielona Góra S.A. uzyskuje świad ectwa pochodzenia z produkcji
  w skojarzeniu (żółte).
  Obrót certyfikatami odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A. Spółki realizują obowiąz ek
  umorzenia certyfikatów w związku ze sprzedaż ą energii do odbiorców końcowych także za pośr ednictwem spółki obrotu
  PGE Energia Ciepła S.A.
  Obrót uprawnieniami do emisji CO 2
  Zakup i sprzedaż u prawnie ń do emisji CO 2 jest realizowany w Grupie za pośrednictwem s półki obrotu PGE Energia Ciepła S.A.
  Spółki niezależnie umarzają pozwolenia do emisji C O2 w powiązaniu z rzeczywistą emisją.
  2. Struktura Grupy Kapitałowej
  W skład Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. wchodzi J ednostka Dominująca KOGENERACHA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  oraz 1 jednostka zależna Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (98,4% udziału w kapitale
  zakładowym). Wskaźniki w raporcie niefinansowym zostały zaprezentowane osobno dla każdego z powyższych podmiotów.
  Hednostką Dominująca najwyższego szczebla jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)
  3. Certyfi kowane systemy zarządzania
  W każdej s półce Grupy funkcjonuj ą Zintegrowan e System y Zarządzani a, które swoim zakresem obejmują :
  1. System Zarządzania Hakością zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:200 9,
  2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymagani ami normy PN -EN ISO 14001:2005,
  3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i :igieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN -N 1 8001:2004 oraz
  OHSAS 18001:2007 .
  Powyższe systemy podlegają corocznym audytom prowadzonym przez niezależne jednostki certyfikujące.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  71
  4. Zarząd zanie ryzykiem
  W Spółkach Grupy obowiązuje Procedur a Zarządzania Ryzykiem . Procedura określa organizację działań kontrolnych
  zapewniających prawidłowe zarządzanie ryzykiem w Grupie, w tym sposób postępowania przy opracowaniu i aktualizacji
  mapy ryzyk. Dod atkowo w tym obszarze obowiązują Procedura zarządzania ryzykiem kontrahenckim, Procedura i standardy
  kontroli wewnętrznej oraz Procedura audytu wewnętrznego .
  System zarządzania ryzykiem w KOGENERACH= S.A. obejmuje wszystkie obszary jej działalności, w tym obszar działalności
  finansowej, i prowadzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami. W Spółce tworzona jest i regularnie aktualizowana Mapa ryzyk
  Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej. Ryzyka zidentyfikowane dla wszystkich obsz arów działalności są oceniane
  i hierarchizowane według 3 kryteriów: wpływ - prawdopodobieństwo - poziom kontroli. W przypadku, gdy ryzyko jest
  ocenione jako wysokie, ustala się osobę odpowiedzialną oraz plan działań dla jego opanowania. Dla głównych ryzyk dokonuje
  się okresowej oceny real izacji planów opanowania ryzyka. W ocenie ryzyk udział biorą Kontrolerzy Ryzyk oraz Dyrektorzy.
  Dyrekcja Zarzą dzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. w ramach umowy SLA koordynuje proces
  raportowania ryzyk Spółki do właściciela.
  W celu określenia zagrożeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółki na rynku, prowadzona jest tabela ryzyk
  kontrahenckich, w której wyliczane są kwoty ewentualnych strat wynikające z bankructwa kontrahenta.
  Zarząd każdej ze Spół ek prowadzi niezależ ny monitoring ryzyk: finansowych, prawnych i środowiskowych, operacyjnych,
  rynkowych i związanych z opinią publiczną i mediami oraz inwestycyjnych. Mapy ryzyk przestawiane są na posiedzeniach
  Rady Nadzorczej.
  =dentyfikując ryzyka wraz z analizą prawdopodo bieństwa ich wystąpienia i możliwego wpływu na Spółkę wybrano kluczowe
  ryzyka niefinansowe:
  Ryzyka społeczne
  1. Niewystarczające kompetencje pracowników - potencjał obecnych pracowników technicznych w odniesieniu do modelu
  referencyjnego RFF (Ready for the f uture), Ryzyko nie zrealizowania Szczegółowych :armonogramów Szkoleń
  Działania w stałej realizacji:
  a) Szkolenie pracowników technicznych w ramach szkoleń RFF, według =ndywidualnych Planów Szk oleń (=PS)
  i Szczegółowych :armonogramów Szkoleń (S:S). Dostosowan ie organizacji w Dyrekcji Technicznej do modelu
  referencyjnego RFF do 2020 r.
  b) Zapewnienie przestrzeni szkoleniowej w celu realizacji S:S zgodnie z Planem szkoleń.
  c) Rekrutowanie nowych pracowników zgodnie z profilem kompetencji wpisującym się w Model RFF.
  2. Ryzyko wypadku przy pracy w wyniku nieprawidłowego zachowania pracownika Spółki lub podwykonawcy
  Działania w stałej realizacji:
  a) Plany poprawy BHP
  b) Wizyty Menadżerskie w Terenie
  c) Współpraca z podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa
  d) Wymiana dobrych praktyk w ramach sieci BHP
  e) Dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje
  f) Przegląd funkcjonowania systemu PnP z uwzględnieniem POR
  g) Szkolenia pracowników i podwykonawców w „ Centrum 0 wypadków"
  Ryzyka środowiskowe
  Niedotrzymanie wymagań wynikających z dyr ektywy IED w E C Czechnica. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązujące standardy
  emisyjne przy spalaniu węgla zostały zaostrzone i wynoszą: SO 2 - 250mg/Nm3, NO x - 200mg/Nm3, pył - 25mg/Nm3.
  Do końca roku 2022 EC Czechnica może pracować na bazie uzyskanych derogacji. Po tej dacie niezbędne jest uruchomienie
  nowych urządzeń spełniających zaostrzone normy środowiskowe.
  Działania planowane:
  Podjęcie decyzji o budowie nowych urządzeń w EC Czechnica po 2022 r.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  72
  5. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Gr upy KOGENERACJ A S.A.
  W procesie zarządzania i podejmowania decyzji analizowane są w szczególności poniższe kluczowe wskaźniki niefinansowe:
   Całkowita liczba wypadków związanych z pracą pracowników ,
   Całkowita liczba wypadków związanych z pracą podwykonawc ów ,
   Zużycie surowców ,
   Emisje do atmosfery ,
   Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń ,
   Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach) .
  II. Obszar ś rodowisko wy
  1. Polityki i zarządzanie obs zarem: Środowisko
  Zwiększenie konkurencyjności aktywów i ograniczanie wpływu procesu wytwarzania na środowisko jest jednym z celów
  Strategii Spółki. Grupa zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary wpływu działalności na środowisko naturalne .
  Wdrożo no certyfikowan e system y zarządzania środowiskowego PN -EN ISO 14001: 2005. Systemy są monitorowane
  i audytowane przez niezależne jednostki certyfikujące. W Jednostce D ominującej certyfikat jest ważny do 15 września 2018
  roku oraz w spółce zależnej certyfik at jest ważny do 6 sierpnia 2018 roku.
  Niezależne Zintegrowan e System Zarządzania (ZSZ) w KOGENERACH= S.A . i EC Zielona Góra S.A. funkcjonuj ą w oparciu
  o Polityk i Hakości, Środowisk a i BHP .
  Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka
  zobowiązuje się do:
   zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz usług o wymaganej jakości w sposób bezpieczny
  i efektywny ekonomicznie
   przestrzegania wymagań i przepisów prawnych, wymagań GK PGE oraz innych wymagań, mających zastosowanie
  do prowadzonej działalności
   podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania
  wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pr acy oraz ochrony środowiska oraz
  motywowanie pracowników do realizacji zaplanowanych celów,
   systematycznego identyfikowania i analizowania ryzyk i szans związanych z procesem produkcji i sprzedaży
  energii elektrycznej i ciepła oraz realizacji usług, jak ró wnież podejmowania niezbędnych działań w tym obszarze,
   współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z lokalnymi władzami i społecznościami,
   zaangażowania najwyższego kierownictwa w kreowaniu kultury zarządzania jakością,
   podejmowania działań zmierzających do ograniczania niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko
  naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności,
   spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN -EN
  ISO 9001, P N-EN ISO 14001, PN -N-18001 oraz OHSAS 18001.
  Grupa wytwarza energię w sposób przyjazny środowisku dzięki wykorzystaniu efektywnych technologii, do których należy
  wysokosprawna kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Ciepł o w postaci gorącej wody jest
  dostarczane do odbiorców za pośrednictwem miejskich sieci ciepłowniczych.
  Kogeneracja (produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu) charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż
  oddzielne wytwarzanie energii elek trycznej w elektrowni i ciepła w ciepłowni. Zawart a w paliwie energia pierwotna
  w elektrociepłowniac h jest przetwarzana na ciepło i elektryczność ze sprawnością ok. 80%, gdy dla porównania średnia
  sprawność polskich elektrowni wynosi 36%. Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa i wody oraz niższej emisji kogeneracja jest
  dużo bardziej przyjazna dla środowiska.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  73
  Przyjęt a p olityk a zarządzania obszarem środowiskowym podlega weryfikacji prowadzonej zarówno w trakcie audytów
  wewnętrznych jak i przez zewnętrzne niezależ ne instytucje (np. audyt ZSZ, audyt emisji CO 2).
  Tabela: Kary pieniężne za nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska
  2. Paliwa, energia i inne surowce
  Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem
  środowiska natur alnego. Grupa dokłada starań, aby zapewnić rosnące potrzeby energetyczne z jednoczesną dbałością
  o jakość powietrza w obliczu zmian klimatycznych i wyczerpywania się surowców. Grupa regularnie monitoruje zużycie
  surowców i dąży do ich optymalnego wykorzyst ania.
  Tabela: Zużycie surowców
  Energ ia elektryczna
  W celu z apewnienie efektywnego wykorzystania energii:
   prowadzone są analizy procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w celu o kreślenia miejsc i wielkości st rat
  energetycznych a następnie ich eliminowanie lub minimalizacja.
   prowadz ona jest stała kontrola parametrów i wskaźników decydujących o ekonomice pracy elektrociepłowni wraz
  z ocen ą dotrzymywania optymalnych parametrów pracy urządzeń energetycznych.
  Woda
  Spółka korzysta z u jęci a wody dla obiegu głównego zlokalizowanego na praw ym brzegu Odry w EC Wrocław oraz na lewym
  brzegu rzeki Oławy w EC Czechnica z przeznaczeniem wody na cele technologicz ne i chłodnicze (dla głównego
  i pomocniczego obiegu chłodzenia). Spółka w racjonalny sposób gospodaruje zasobami wodnymi i dba o ich jakoś ć.
  Prowadzone są działania mające na celu ogranicz enie zużycia wody w produkcji poprzez podniesienie dyscypliny pracy
  urządzeń produkcyjnych, optymalizacj ę odzysku ciepła, likwidację przecieków w instalacjach technologicznych,
  optymalizację sprzętu do t echnologii próbkowania wody .
  w tysiącach złotych Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Wa rtoś ć ka r pi eni ężnych na łożonych
  w da nym roku za ni eprzes trzega ni e
  pra wa i regul a cj i dotyczących ochrony
  ś rodowi s ka
  0 0 0 0
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A. Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  węgi el (TH) 16 334 16 319 - -
  bi oma s a (TJ) 696 966 - -
  ga z zi emny (TJ) 223 212 10 364 9 890
  woda (tys . m3) 1 053 1 092 1 012 917
  energi a el ektryczna (GWh) 228 238 36 34
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  74
  3. Emisje do atmosfery
  Aktualnym problemem dużych miast jest szkodliwa dla zdrowia niska emisja generowana podczas spalania paliw kopalnych
  i odpadów w niskosprawnych przydomowych piecach. KOGENERACHA S.A. w ramach ograniczan ia tzw. niskiej emisji zawarła
  z miastem Wrocław i dystrybutorem Fortum trójstronne Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego
  Rozwoju.
  KOGENERACJA S.A. włącza się w realizowany przez miasto Wrocław program KAWKA , w ramach którego wspólnie
  z dystrybutorem ciepła ułatwia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym proces przyłączania kamienic do miejskiej sieci
  ciepłowniczej. W programie przewidziano również edukację mieszkańców nt. możliwości korzystania z ciepła sieciowego.
  W styczniu 2016 r . w EC Wrocław uruchomiono instalacje : odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób
  znaczący wpły nęło na poprawę jakości powietrza – emisj a tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu
  trzykrotnie. Spółka EC Zielona Góra S.A. produkuje ciepło i energię elektryczną z paliwa gazowego, co ogranicza emi sje
  do atmosfery.
  Tabela: Emisje do atmosfery
  4. Odpady
  Uboczne produkty spalania powstającym w procesie technologicznym Hednostki Dominującej to głównie mieszanki żużlowe,
  popiół lotny, gips . Przekaz ywane są one w 100% do spółki PGE Ekoserwis Sp. z o.o. zajmującej się zagospodarowaniem
  a następnie lokowaniem popiołów i żużlu w inwestycjach drogowych, hydrotechnicznych czy przemyśle budowlanym.
  Hednostka Dominująca prowadzeni zintegrowan y system gospo darowania odpadami poprzez:
   racjonalne gospodarowanie materiałami i surowcami,
   gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych (żużli i popiołów lotnych jako surowca dla drogownictwa,
  przemysłu cementowego, budownictwa, etc.),
   selektywne zbieranie odpadów,
   poddawanie wytworzonych odpadów w pierwszej kolejności procesom odzysku, a w dalszej kolejności procesom
  unieszkodliwiania,
   magazynowanie odpadów do czasu odbioru, w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko oraz
  specjalnie w tym celu przygot owanych i wyznaczonych miejscach,
   magazynowanie odpadów niebezpiecznych w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach
  umieszczonych w wannach lub w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach z utwardzonym lub
  uszczelnionym podłożem w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo -wodnego przed zanieczyszczeniem,
   przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
  odpadami,
   utrzymywanie poszczególnych instalacji w dobrym stanie technicznym.
  Decyzja n a wytwarzanie odpadów dla EC Zielona Góra S.A. wydana 31 maja 2012 r. przez Marszałka Województwa
  Lubuskiego reguluje zasady gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zezwolenia na transport odpadów, w związ ku
  z eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji oraz produkcji ciepła w lokalnych kotłowniach (gazowych) na terenie miasta
  i gminy Zielona Góra.
  (Mg) Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku
  SO 2 1 937 1 870 7,5 7,2
  NO x 1 724 1 677 405 307
  Pyły 95 83 0 0
  CO 2 1 535 622 1 551 437 570 888 544 875
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  75
  III. Obszar społeczny i pracowniczy
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  Kultura organizacyjna Grupy opiera się przede wszystkim na stałym doskonaleniu środowi ska pracy poprzez zapewn ienie
  bezpieczeństwa pracowników a także pracowników podwykonawców i gości przebywających na terenie Spółek.
  W dniu 5 lutego 2018 roku Zarząd KOGENERACH= S.A. a 15 grudnia 201 7 r., Zarząd EC Zielona Góra przyjął do stosowania
  zakt ualizowaną Politykę Hakości, Środowiskową, Bezpieczeństwa i :igieny Pracy. Wprowad zone zmiany wynikają głównie
  ze zmian właścicielskich. Rozwinięciem polityk ZSZ w obszarze bezpieczeństwa są Polityk i BHP w każdej ze spółek.
  Polityka BHP oparta jest na prz ekonaniach:
   można zapobiec wszystkim wypadkom i poważnym awariom ,
   żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba,
  aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,
   bezpieczne podejście do prac y jest zasadniczym elementem profesjonalizmu,
   wysoka kultura techniczna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń instalacji,
   wysoki poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.
  Tabela: Całkowita l iczba wypadków związanych z pracą
  Ocena i monitoring bezpieczeństwa
  Grupa KOGENERACHA dąży do ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy dzięki kreowaniu kultury
  bezpieczeństwa. Osiągane jest to m.in. przez:
   wdrażanie środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identy fikacji i ocenie ryzyk ,
   wyciąganie wniosków z zaistniałych zdarzeń ,
   poszukiwanie najlepszych praktyk zarówno wewnątrz Grupy, jak i poza nią ,
   obserwacje zachowań.
  By móc dokonać pełnej oceny postępów w rozwoju kultury bezpieczeństwa, Grupa w 2010 r. wdroż yła system audytów
  kultury bezpieczeństwa. Audyty obejmują 13 obszarów działalności, m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, efektywną
  komunikację, procedury i standardy jakości oraz zaangażowanie kierownictwa. Kultura bezpieczeństwa jest oceniana
  w pięciostopn iowej skali. Oznacza to efektywne wykorzystanie systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz ich
  systematyczny rozwój.
  Bezpieczeństwo elementem oceny pracowniczej
  Działania w zakresie bezpieczeństwa są jednym z istotnych wskaźników oceny jakości pracy pracow ników. Z drugiej strony
  pracownicy co roku oceniają środowisko pracy pod wzglę dem BHP w ankiecie satysfakcji, np. priorytetowość kwestii
  bezpieczeństwa czy zaangażowanie bezpośredniego przełożonego w zapobieganie zagrożeniom w zakresie BHP.
  Wizyty Menadże rskie w terenie (WMT)
  System obserwacji menedżerskich w terenie ma na celu identyfikację i eliminowanie niewłaściwych warunków oraz działań,
  które mogą być przyczyną groźnych incydentów. Efekt wizyt (pozytywny jak i negatywny) jest rejestrowany w systemie
  informatycznym. Takie usystematyzowanie obserwacji pozwala monitorować zagrożenia B:P i dostosować działania
  zapobiegawcze. Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2016 roku
  Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2016 roku
  Li czba wypa dków przy pra cy pra cowni ków 2 0 1 0
  Wypa dki ś mi ertel ne 0 0 0 0
  Wypa dki zbi orowe 0 0 0 0
  Ws ka źni k częs totl i woś ci wypa dków pra cowni cy 3,5 0 4,6 0
  Ws ka źni k a bs encj i 0,4 0 0,2 0
  Li czba wypa dków przy pra cy podwykona wców 0 1 1 0
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  76
  Centrum szkoleniowe 0 wypadków
  W 2017 roku w lokalizacjach spółek Grupy (Wrocław, Zielona Góra) powstał o Centr um 0 wypadków , utworzo ne w ramach
  programu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa , którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze B:P głównie wśród
  pracowników firm zewnętrznych.
  Metody promowania BHP
  Grupa wdraża programy rozwoju pracowników w obszarze B:P: Champion BHP, Pracu j z głową, Lider BHP w zespole - SOWA
  oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w pracy.
  2. Polityki i zarządzanie obszarem pracowniczym
  Spółka opracowała i stosuje politykę personalną Zarządzanie Personelem , której cele są monitorowane.
  Niezależnymi d okume ntami regulującymi zasady wynagradzania pracowników w spółkach Grupy są: Zakładowy Układy
  Zbiorowy Pracy , Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe regulaminy i poro zumienia
  ze stroną społeczną.
  Spółk i prowadz ą wśród pracowników cykliczne badania dotyczące nastrojów, satysfakcji, których wynik stanowi przedmiot
  dalszych a naliz oraz działań naprawczych. W yniki ankiety przedstawiane są wszystkim pracownikom oraz stanowią jeden
  z kluczowych elementów oceny członków zarządu KOGENERACJ = S.A. i EC Zielona Góra S.A.
  Spółki Grupy oferuj ą dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników, Pracowniczy Program Emerytalny,
  częściową refundację kosztów zajęć sportowych czy wydarzeń kulturalnych.
  Ponadto S półka przyjęła uporządkowane podejś cie do zarządzania różnorodnością , jednak nie uregulowała tej problematyki
  w sposób formalny . Podejmuje my działania skierowane do wybranych grup pracowniczych ( Program Dobrowolnych Odejść,
  Urlop do emerytury, Sieć Kobiet). W 2017 r. w KOGENERACH= S.A. wpro wadzono ruchomy czas pracy na stanowiskach
  jednozmianowych.
  3. Relacje ze stroną pracowniczą
  Dialog społeczny jest preferowanym sposobem konsultacji z pracownikami. KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. działają
  w tym w tym zakresie samodzielnie i niez ależn ie.
  W KOGENERACJ I S.A. pracowni cy zrzeszeni są w 4 organizacjach związkowych:
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Energetyków
   Związ ek Zawodow y Pracowników Kadrowych
  W EC Zielona Góra S.A. pracowni cy zrzeszeni są w 3 organizacjach związkowych:
   Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ Solidarność Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
   Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
   Związek Zawodowy „Alternatywa” Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
  Tabela: Pracownicy objęci układem zbiorowym
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Li czb a p ra co wn i kó w o b jętych u kła d e m
  zb i o ro wym
  357 349 122 142
  Pro ce n t p ra co wn i kó w o b jętych u kła d e m
  zb i o ro wym
  98 98 95 96
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  77
  4. Rozwój i edukacja
  Dla wszystkich pracowników Grupy dostępne są szkolenia z szerokiego zakresu tematów : zawodowe, BHP, doskonalenie
  umiejętności miękkich, informatyczne, językowe, menedżerskie oraz z zakresu systemów zarządzania czy wspierające rozwój
  zawodowy kobiet. Zakres szkoleń jest ustalany podczas corocznych rozmów indywidualnych. Grupa oferuje częś ciową lub
  pełną refundację kosz tów nauki w szkołach wyższych lub nauki języków obcych . Zasady szkoleń reguluje procedura:
  Zarządzanie szkoleniami oraz Organizacja dokształcania .
  Tabela : Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń
  Tabela: Średnia liczba dni szkoleniowych w p odziale na strukturę zatrudnienia
  Pracownicy podlegają corocznej ocenie kompetencji. Proces jest regulowany w i nstrukcj i: Ocena okresowa pracowników
  i monitoring oceny . Wyniki okresowych rozmów oceniających są podstawą do ustalania potrzeb szkoleniowych
  i rozwojowych pracowników.
  Tabela: Pr ocent pracowników podlegających regularnej ocenie
  5. Poziom zatrudnienia
  Zasady , odpowiedzialności i przebieg procesu rekrutacji oraz narzędzia wykorzystywane podczas procesu rekrutacji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, Kodeksem Etyki oraz zasadami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w zatru dnieniu
  określa instrukcja : Rekrutacja pracowników . Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Li czba godzi n s zkol eń 10 185 7 906 3 859 5 689
  Kos zty s zkol eń 601 541 268 318
  Kos zty s zkol eń na za trudni onego (w zł) 1 707 1 515 2 145 2 111
  Li czba pra cowni ków przes zkol onych 342 343 118 141
  Li czba godzi n s zkol eń na za trudni onego 29 22 31 38
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A. Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Liczba dni szkoleniowych w roku 3,6 2,8 4,1 5,0
  Ki erowni ctwo wyżs zego s zczebl a 5,4 2,7 4,7 5,0
  Sta nowi s ka ki erowni cze 5,4 4,8 5,0 5,5
  Eks perci , s pecj a l i ś ci 2,6 4,3 5,2 5,5
  Pra cowni cy a dmi ni s tra cyj ni 2,8 2,7 1,3 3,5
  Pra cowni cy produkcyj ni 3,6 2,2 3,9 4,2
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A. Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2016 roku
  Pra cowni cy podl ega j ący oceni e 322 352 127 142
  Procent pra cowni ków obj ętych oceną 93 97 88 90
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  78
  Instrukcja: Zasady zatrudniania i zmiany warunków zatrudnienia określa schemat postępowania w procesie zatrudniania
  a instrukcja: Adaptacja pracowników ustala zasady procesu adaptacji pracowników nowozatr udnionych lub zmieniających
  stanowisko.
  Tabela: Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach).
  Tabela: Liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  Pra cowni cy za trudni eni na :
  pełen eta t 53 303 52 295 31 98 33 111
  ni epełny eta t 0 1 0 1 0 0 0 0
  cza s ni eokreś l ony 0 0 0 0 0 0 0 0
  cza s okreś l ony 0 0 0 0 0 4 0 0
  Umowy zl eceni e 0 0 0 0 3 2 4 2
  Umowy o dzi eło 0 0 0 0 1 0 1 0
  Li czba pra cowni ków wg płci 53 304 52 296 31 98 33 111
  Łączna l i czba pra cowni ków
  wg eta tów
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  357 348
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  129 144 Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych 22 9 4 1
  Kobi ety 3 4 0 1
  Mężczyźni 19 5 4 0
  <30 l a t 1 8 2 0
  30-50 l a t 19 1 2 1
  >50 l a t 2 0 0 0
  Udział pracowników nowo zatrudnionych (%) 6 3 3 1
  Kobi ety 1 1 0 1
  Mężczyźni 5 1 3 0
  <30 l a t 0 2 2 0
  30-50 l a t 5 0 2 1
  >50 l a t 1 0 0 0
  Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 16 21 19 14
  Kobi ety 1 6 1 0
  Mężczyźni 15 15 18 14
  <30 l a t 0 1 0 0
  30-50 l a t 2 2 0 1
  >50 l a t 14 19 19 13
  Udział pracowników, którzy odeszli z pracy (%) 4 6 15 10
  Kobi ety 0 2 1 0
  Mężczyźni 4 4 14 10
  <30 l a t 0 0 0 0
  30-50 l a t 1 1 0 1
  >50 l a t 3 5 15 9
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  79
  6. Zarządzanie różnorodnością
  Według stanu na dzień publikacji sprawozdania, Spółka nie us tanowiła jeszcze for malnej polityki różnorodności
  w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących. Od listopada 2017 r. Spółka należy do grupy
  PGE i jest w okresie integracji KOGENERACH= S.A. z grupą PGE.
  PGE Polska Grupa Energe tyczna S.A., jako spółka giełdowa deklaruje, że proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz
  menedżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświad czenie zawodowe, kwalifikacje
  i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dysk walifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie =.Z.1.15
  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW elementy polityki różnorodności. Wobec aktualnego brzmienia Statutu
  KOGENERACH= S.A., to spółki z grupy PGE mają decydujący wpływ na obsadę kluczowych stanowisk zarządczych, co – wobec
  wyżej przytoczonej deklaracji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – gwarantuje stosowanie ww. zasady także w Spółce.
  Tabela: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w podziale na kategorie według płci i wie ku (w osobach)
  Skład Zarząd u nie uległ zmianie na dzień publikacji raportu rocznego. Skład Rady Nadzorczej zmienił się w związku
  z rezygnacj ą Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r.
  Tabela: Skład kadry pracownicz ej w podziale na kategorie według płci i wie ku (w osobach)
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  <30 l a t 0 0 0 0
  30-50 l a t 0 1 0 1
  >50 l a t 0 3 0 3
  Zarząd 0 4 0 4
  <30 l a t 0 0 0 0
  30-50 l a t 0 6 1 7
  >50 l a t 0 1 0 0
  Rada Nadzorcza 0 7 1 7
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  <30 l a t 5 14 6 6 0 0 0 0
  30-50 l a t 22 118 25 118 22 72 26 78
  >50 l a t 26 171 21 171 9 26 7 33
  Łączna liczba pracowników 53 303 52 295 31 98 33 111
  <30 l a t 1 4 2 2 0 0 0 0
  30-50 l a t 6 33 7 34 17 56 18 54
  >50 l a t 7 48 6 49 7 20 5 23
  Udział pracowników (%) 15 85 15 85 24 76 23 77
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.
  Na dzień 31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.
  Na dzień 31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  80
  7. Przeciwdziałanie korupcji i p rawa człowieka
  Działania biznesowe Grupy prowadzone są w oparciu o standardy etyki i transparentność.
  W dniu 31 grudnia 2013 r. Grupa przystąpiła do Global Compact ONZ – największej na świe cie inicjatywy na rzecz społecznej
  odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Grupa zobowiązała się w ten sposób do realizowania
  strategii rozwoju przestrzegając jednocześnie dziesięciu zasad w zakresie ochrony praw człowieka, praw prac owniczych,
  ochrony środowiska oraz zwalczania korupcji.
  W 2013 roku wdrożono formalny dokument Polityka zapobiegania oszustwom . Wydano Praktyczny przewodnik
  zapobiegania oszustwom oraz Postępowanie z oszustwami w KOGENERACJI S.A. Dokumenty te obowiązywał y również
  w 2017 roku. W każdym roku przeprowadza no szkolenia antykorupcyjne. W 2017 roku została przeszkolona w tym obsza rze
  cała kadra zarządzająca Spółki.
  Na początku 2018 r. została wdrożona Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej PGE , która reguluj e zasady
  przeciwdziałania korupcji oraz unikania k onfliktu interesów w Grupie Kapitałowej PGE oraz stosowania środków
  przyczyniających się do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  Polityka Antykorupcyjna ma na celu:
   określenie kluczowych działań realizowanych w GK PGE w celu przeciwdziałania korupcji oraz unikania k onfliktu
  interesów,
   określenie zasad, uprawnień i odpowiedzialnoś ci w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz unikania k onfliktu
  interesów,
   określenie zasad wręczania i przyjmowania upominków biznesowych i innych korzyści,
   stałe podnoszenie świadomości pracowników oraz i nnych os ób w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz k onfliktu
  interesów.
  Polityka stanowi uszczegółowienie zapisów Kodeksu Etyki Grupy Kapitałow ej PGE , w szczególności zasady Nie tolerujemy
  korupcji oraz nieuczciwych zachowań . Nawiązuje również do Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych .
  W spółkach Grupy obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. , w którym zosta ła
  zawarta deklaracja „Szanujemy prawa człowieka”. Rozwinięciem tej zasady jest poszanowanie praw, takich jak: godność,
  prawo do zrzeszania się, wolność poglądów, wolność słowa czy prawo do prywatności. W KOGENERACJI S.A. od 2004 roku
  działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie
  wśród pracowników postaw i zachowań etycznych.
  8. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne
  Spółki Grupy wspiera ją zrównoważony rozwój budując partnerskie relacje z lokalnymi społecznościami. Głównym celem
  współpracy jest ograniczanie niskiej emisji. W tym celu zostało zawarte w 2016 roku t rójstronne Porozumienie dla
  Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia pomiędzy KOGENERACJ Ą S.A., Fortum i władz ami Wrocławia , któ re działały razem
  na lokalnym rynku ciepła w ramach Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Współpraca
  tych podmiotów obejmowała cztery obszary: bezpieczeństwo i efektywność ener getyczna, ochrona środowiska
  (w szczególności likw idacja „niskiej emisji”) i odpowiedzialność społeczna. W ramach bezpieczeństwa i efektywności
  energetycznej oraz ochrony środowiska strony porozumienia skupiały się na projektach umożliwiające szerszy dostęp
  mieszkańców do ciepła sieciowego. Szerszy dost ęp do ciepła sieciowego będzie działał na rzecz poprawy jakości powietrza
  w mieście, a ściślej – przeciwdziałaniu zjawisku tzw. niskiej emisji.
  W ramach odpowiedzialności społecznej były realizowane działania na rzecz promocji postaw proekologicznych. Spółka
  inicjuje działania edukacyjne. W 2017 roku rozpoczęto program edukacyjn y dla dzieci dot yczący walki ze smogiem w mieście
  we współpracy z Fundacją Open Mind „Wro cław – łączy nas ciepło”.
  KOGENERACJA S.A. organizuje warsztaty ekologiczne dla uczniów gimnazjów we współpracy z Dolnośląskim Klubem
  Ekologicznym. Wspólnie z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego działa na rzecz wrocławskiej dzielnicy Nadodrze –
  aktywnie rewitalizowanej dzielnicy, na której terenie mieści się główna siedziba spółki. C iepło sieciowe promowane jest


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  81
  wśród mieszkańców starych kamienic podczas letnich festynów podwórkowych pod hasłem Dbam to mam! Są one nie tylko
  okazją do aktywizacji mieszkańców, ale także do rozmów na temat uciepłownienia budynków.
  Spółki Grupy wspierają odbiorców wrażliwych społecznie w gminie Wrocław i Siechnice oraz Zielona Góra. Beneficjentami
  programów są organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej
  lub materialnej.
  Wspierana przez KOGENE RACHĘ Fundacja im. Hózefa Pupki, pierwszego prezesa Spółki, pomaga szczególnie utalentowanym
  studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspiera
  działania w zakresie szerzenia oświaty wśród młodz ieży mającej do niej utrudniony dostęp.
  Spółka wspomaga kształcenie zdolnej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i życiowej realizując Patronat energetyczny
  i edukacyjny nad Ośrodkiem Socjoterapii dla Młodzieży we Wrocławiu. Spółka we współpracy ze zw iązkami
  zawodowymi wspiera wychowanków tej placówki poprzez aktywny wolontariat pracowniczy, darowizny finansowe
  i rzeczowe oraz działania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
  W 2018 roku Grupa przyjęła do stosowania Zasady prowadz enia działalności sponsoringowej w GK PGE i w innych spółkach
  Grupy Kapitałowej PGE .  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  82
  Wrocław, 5 marca 201 8 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ........................................ ...........
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Wrocław, 5 marca 2018 r.
  Szanowni Akcjonariusze !
  Pragnę gorąco zachęcić Państwa do lektury Raportu Rocznego Zespołu Elektroci epłowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. za 2017 rok.
  Rok 2017 był kolejnym udanym rokiem dla Spółki . KOGENERACJA S.A. wypracowała ponad 101 mln zł
  zysku netto. Choć uzyskane wyniki finansowe były niższe niż w roku 2016 , co wynikało z uzyskanej niższej
  o 46 m ln zł dywidendy od spółki EC „Zielona Góra” S.A. , to wyn iki sprzedaż owe KOGENERACJI S.A. w obu
  omawianych latach był y podobn e (zysk brutto ze sprzedaży 88 mln zł w 2017 roku wobec 86 mln zł
  uzyskanych rok wcześniej).
  Omawiany r ok 2017 obfitował w istotne dla Spółki wydarzenia , poczynając od zmian y głównego
  akcjonariusza Spółki. Po trwającym blisko dwa lata procesie sprzedaży aktywów, 13 listopada 2017 r oku
  nastąpiło z amknięcie transakcji zakupu aktywów EDF w Polsce (w tym KOGENERACJI S.A.) przez Grupę
  PGE S.A . Tym samym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. pośrednio stała się akcjonariuszem
  większościowym KOGENERACJI S.A. (50% + 1 akcja). Dokonane też zostały zmiany w składzie Rady
  Nadzorczej Spółki.
  Również pod koniec 2017 roku Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ogłosił Strategię
  Ciepłownictwa na lata 2018 -2023 z perspektywą do roku 2030 . Strategia, prócz wielu ważnych zapisów ,
  zakłada promowanie produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z produkcją ciepła, wydatkowanie
  znacznych kwot na modernizację aktywów wytwórczych oraz rozwój sieci ciepło wniczych. Podniesiono
  także rangę biznes u ciepłownicz ego poprzez wydzielenie ze struktur PGE S.A. nowej linii biznesowej –
  PGE Energia Ciepła . Wszystkie te zmiany są bardzo korzystne z punktu widzenia KOGENERACJI S.A., gdyż
  m.in. stwarzają szansę na pozytywną decyzję odnośnie odbudow y mocy zainstalowanej w należącej
  do nas Elektrociepłowni Czechnica . Warto nadmienić, że w 2017 roku KOGENERACJA S.A.
  zintensyfikowała działania przygotowawcze do tej inwestycji , przygotowując niezbędne analizy
  w ramach projektu pod nazwą „Nowa Czechnica”.
  Dużym zainteresowaniem mediów w 2017 roku cieszyło się „znikn ięcie ” jedn ego z komin ów
  Elektrociepłowni Wrocław. Ta żel betowa konstrukcja o wysokości 120 m , wyłączona już z eksploatacji ,
  została wyburzona przy zastosowaniu specjalnej maszyny kruszącej . Prac e rozbiórkow e były realizowane
  w sąsiedztwie pracujących instalacji zakładu, a cały proces przebiegł bezpieczn ie i zakończył się
  sukcesem.
  Bezpieczeństwo pozostaje priorytetem Spółki. Ważnym dla nas wydarzeniem w tym obszarze b yło
  otwarcie w 2017 roku Centrum szkoleniowego „0 wypadków ”. Zostało ono utworzone w ramach
  programu "partnerstwo dla bezpieczeństwa", którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze
  BHP poprzez wiedzę z zakresu bezpiecznego wykonywania prac, pierwsz ej pomocy oraz zabezpieczeń
  przeciwpożarowych wśród pracowników KOGENERACJI S.A. i firm zewnętrznych.
  Nadal też rozwijamy kompetencje nasz ych pracowników . W rama ch programu „Przygotujmy się
  do przyszłości” realizowane są szkolenia rozwojowe dla uczestników programu .  Jednym z celów strategicznych KOGENERACJI S.A. jest bycie niezawodnym dostawcą energii.
  Prowadzone projekty modernizacyjne oraz wdrażane programy proefektywnościowe pozwalają
  zapewnić wysoką dys pozycyjność urządzeń produkcyjnych i relatywnie niskie koszty produkcji . Spółka
  realiz uje także program y prośrodowiskow e oraz prowadzi działania na rzecz rozwoju lokalnego rynku
  ciepła i rozbudowy sieci ciepłowniczej . W 2017 r oku kontynuowaliśmy współpracę z władzami
  Wrocławia oraz z dystrybutorem ciepła – firmą Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. , m.in. w ramach
  realizacji programu KAWKA, mając ego na celu ogr aniczenie tzw. niskiej emisji w naszym mieście .
  Jako Spółka odpowiedzialna społecznie w 2017 rok u kontynuowaliśmy działania polegające
  na wsp ieraniu potrz ebujących, w tym np. odbiorc ów ciepła w trudnej sytuacji materialnej, organizacj i
  pożytku publicznego, pomagaliśmy w aktywizacji osób niepełnosprawnych . Po raz kolejny działania z tego
  obszaru zostały docenione na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i KOGENERACJA S.A. już
  po raz ósmy znalazła się w gronie spółek Respect Index .
  W imieniu całego Zarządu Spółki oraz swoim własnym chciałbym za deklar ować , że KOGENERACJA S.A.
  również w przyszł ości pozostanie niezawodnym dostawcą energii dla swoich odbiorców oraz podmiotem
  dbającym o środowisko naturalne i utrzymującym wysoką rentownoś ć swej działalności .
  Zapraszam raz jeszcze do lektury Raportu , w którym znajdą Państwo szczegółowe info rmacje i dane
  za 2017 rok.
  Z wyrazami szacunku
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE
  Zarząd KOGENERACJI S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
  rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok
  2017 został wybran y zgodnie z przepisami prawa. Podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania,
  spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i standardami zawod owymi.
  Wrocław, 5 marca 2018 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ...................................................
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ................................. ..................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE
  Zarząd KOGENERACJI S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. za rok 2017 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie
  z obowiązującym i zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
  i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kap itałowej
  KOGENERACJA S.A. za rok 2017 zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis
  podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Wrocław, 5 marca 2018 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ...................................................
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
ISIN:PLKGNRC00015
NIP:896-000-00-32
EKD: 35.30 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław
Telefon:+48 71 3238111
www:www.kogeneracja.com.pl
Kalendarium raportów
2020-03-10Raport roczny
2020-05-12Raport za I kwartał
2020-08-11Raport półroczny
2020-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZESPÓŁ ELEKTROCI...
2020-02-17 00-02-21
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649