Raport.

ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA Raport okresowy roczny skonsolidowany za 2017 RS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 2017 2016 2017 2016 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów Przychody ze sprzedaży 1 014 796 1 027 157 239 074 234 741 Koszt własny sprzedaży (816 873) (837 815) (184 646) (191 470) Przychody/(koszty) z tytułu rekompensat KDT (27 180) 4 531 (6 212) 1 035 Zysk na działalności operacyjnej 165 114 190 567 38 899 43 551 Zysk przed opodatkowaniem 164 544 186 241 38 765 42 563 Zysk netto na działalności kontynuowanej - - Zysk/(strata) netto na działalności zaniechanej - - Zysk netto 132 275 150 940 31 162 34 495 Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej 131 225 149 620 30 915 34 193 Zysk netto przypisany akcjonariuszom niekontrolującym 1 050 1 320 247 302 Zysk netto przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej na 1 akcję (w zł/EUR) 8,81 10,04 2,07 2,29 Inne całkowite dochody netto (124) (73) (29) (17) Całkowite dochody ogółem 132 151 150 867 31 133 34 478 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 330 694 429 495 77 908 98 155 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 361) (162 727) (18 225) (37 189) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (117 449) (181 963) (27 670) (41 585) Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej Aktywa trwałe 1 725 453 1 776 003 413 688 401 447 Aktywa obrotowe 600 237 470 124 143 911 106 267 Aktywa razem 2 325 690 2 246 127 557 599 507 714 Zobowiązania długoterminowe 558 187 508 476 133 829 114 936 Zobowiązania krótkoterminowe 261 092 264 778 62 598 59 850 Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 502 239 1 469 180 360 172 332 093 Kapitał własny akcjonariuszy niekontrolujących 4 172 3 693 1 000 835 Kapitał własny razem 1 506 411 1 472 873 361 172 332 928 Liczba akcji (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900 Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 101,10 98,85 24,24 22,34

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  1
  SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA OKRES
  1 STYCZNIA – 31 GRUDNIA 2017
  Sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
  zatwierdzonych przez UE w walucie polskiej (PLN)
  Z e s p ó ł E l e k t r o c i e p ł o w n i W r o c ł a w s k i c h K O G E N E R A C J A S . A .
  ( p e ł n a n a z w a e m i t e n t a )
  K O G E N E R A C J A S . A . E n e r g e t y k a
  ( s k r ó c o n a n a z w a e m i t e n t a ) ( s e k t o r w g k l a s y f i k a c j i G P W w W a r s z a w i e )
  50 -2 2 0 W r o c ł a w
  ( k o d p o c z t o w y ) ( m i e j s c o w o ś ć )
  Ł o w i e c k a 24
  ( u l i c a ) ( n u m e r )
  (7 1 ) -32 -38 -1 1 1 (71) -32 -93 -5 2 1 k o g e n e r a c j a @ k o g e n e r a c j a . c o m . p l
  ( t e l e f o n ) ( f a x ) (e-m a i l )
  8 9 6 -0 0 0 -00 -32 9 3 1 0 2 0 0 6 8 w w w . k o g e n e r a c j a . c o m . p l
  ( N I P ) ( R E G O N ) ( w w w )


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  2
  Sp is treści
  A. WYBRANE DANE FINA NSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 4
  I. WYBRANE SKONSOLIDOWAN E DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........................... 4
  II. KURSY WYMIANY EUR/PLN ZASTOSOWANE DO PRZEL ICZENIA WYBRANYCH DA NYCH FINANSOWYCH ................................ ...................... 5
  B. SKONSOLIDOWANE SP RAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ........ 6
  I. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ .............. 6
  II. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE Z SYTUACJI FI NANSOWEH NA DZ=EŃ 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ ............................... 7
  III. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDAN=E Z PRZEPŁYWÓW P=EN=ĘŻNYC: ZA ROK Z AKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R................................. ........ 9
  IV. SKONSOLIDOWANE SPRAWO ZDANIE ZE ZMIAN W KA PITA LE WŁASNYM ZA ROK ZA KOŃCZONY 31 GRUDNIA 2017 R. ................................ ........ 11
  C. INFORMACJA DODATK OWA DO SKONSOLIDOWAN EGO SPRAWOZDANIA FIN ANSOWEGO ................................ ......... 12
  I. INFO RMACHE OGÓLNE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 12
  1. Podstawowe dane o Grupie ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 12
  2. Skład Zarządu Spółki Dominującej ................................ ................................ ................................ ............................... 13
  3. Kontrola nad Grupą ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 13
  4. Jednostki zależne ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 14
  5. Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym ................................ ................................ ................... 14
  6. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej w 2017 roku ................................ ................................ ................................ 14
  II. OP=S WAŻN=EHSZYC: STO SOWANYCH ZASAD RACHU NKOWOŚC= ................................ ................................ ................................ ...... 14
  1. Oświadczenie zgodności ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 14
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego ................................ ................................ ................................ .. 17
  3. Profesjonalny osąd oraz niepewność szacunków i założeń ................................ ................................ ......................... 18
  4. Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 19
  5. Waluty obce ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ 20
  6. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 20
  7. Wartości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 22
  8. Grunty w użytkowaniu wieczystym ................................ ................................ ................................ ............................. 22
  9. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 22
  10. Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 25
  11. Jednostki zależne ................................ ................................ ................................ ................................ ....................... 25
  12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ................................ .... 25
  13. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 25
  14. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów ................................ ................................ ................................ .................. 26
  15. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 27
  16. Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 27
  17. Płatności w akcjach własnych ................................ ................................ ................................ ................................ ... 28
  18. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 28
  19. Zobowiązania z t ytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ................................ ................................ ........ 29
  20. Dotacje ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 29
  21. Przychody ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 30
  22. Koszty ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 31
  23. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 31
  24. Raportowanie segmentów działalności ................................ ................................ ................................ ..................... 32
  25. Działalność zaniechana oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ................................ ................................ . 32
  26. Połączenia jednostek wchodzących w skład Grupy ................................ ................................ ................................ ... 33
  27. Ujęcie i wycena świadectw pochodzenia energii ................................ ................................ ................................ ....... 33
  28. Prawa do emisji CO 2 ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 33
  29. Zysk na jedną a kcję ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 33
  III. NOTY OBHAŚN=AHĄCE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 34
  1. Segmenty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 34
  2. Akty wa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana ................................ ................................ .............. 34
  3. Przychody ze sprzedaży ................................ ................................ ................................ ................................ ............... 35


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  3
  4. Rekompensaty na pokrycie kosztów osier oconych w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A. ................................ ........ 36
  5. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów ................................ ................................ ............................... 37
  6. Koszty według rodzaju ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 37
  7. Pozostałe przychody operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ . 38
  8. Pozostałe koszty operacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 38
  9. Koszty świadczeń pracowniczych ................................ ................................ ................................ ................................ 39
  10. Koszty finansowe netto ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 39
  11. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 40
  12. Należność i zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego ................................ ................................ ....................... 40
  13. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 41
  14. Wa rtości niematerialne ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 43
  15. Grunty w użytkowaniu wieczystym ................................ ................................ ................................ ........................... 46
  16. Nieruchomości inwestycyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 47
  17. Inwestycje w jednostkach powiązanych ................................ ................................ ................................ .................... 47
  18. Test na utratę wartości aktywów ................................ ................................ ................................ .............................. 48
  19. Pozostałe inw estycje ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 48
  20. Podatek odroczony ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 49
  21. Zapasy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 50
  22. Należności dł ugoterminowe oraz należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ............... 51
  23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool ................................ ................................ ................................ .... 52
  24 . Odpisy aktualizujące wartość aktywów ................................ ................................ ................................ .................... 53
  25. Kapitał własny ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 54
  26. Zysk przypadający na jedną akcję ................................ ................................ ................................ ............................. 55
  27. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane zobowiązania
  finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 56
  28. Świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 58
  29. Przychody przyszłych okresów ................................ ................................ ................................ ................................ ... 60
  30. Rezerwy ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 63
  31. Zobowiązania z tytu łu dostaw i usług oraz pozostałe ................................ ................................ ............................... 64
  32. Pozostałe zobowiązania długoterminowe ................................ ................................ ................................ ................. 64
  33. Informacja dodatkowa do sprawozdania z przepł ywów pieniężnych ................................ ................................ ....... 65
  34. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 66
  35. Zarządzanie ryzykiem finansowym oraz wybranymi ryzykami operacyjnymi ................................ ........................... 70
  36. Leasing operacyjny ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 78
  37. Leasing finansowy ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 79
  38. Roszczenia i zobo wiązania warunkowe ................................ ................................ ................................ ..................... 80
  39. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestycyjnych ................................ ................................ ............ 82
  40. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ .................... 82
  41. Szacunki księgowe i założenia ................................ ................................ ................................ ................................ ... 85
  42. Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego ................................ ................................ ................................ ......... 86
  43. Korekta bilansu otwarcia związana z ujęciem księgowym programu KDT ................................ ................................ 87  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  4
  A. Wybrane dane finansowe
  I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  Wybrane dane ze skonsolidowanego
  sprawozdania z całkowitych dochodów
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  1. Przychody ze s przeda ży 1 014 796 1 027 157 239 074 234 741
  2. Kos zt wła s ny s przeda ży (816 873) (837 815) (184 646) (191 470)
  3. Przychody/(kos zty) z tytułu
  rekompens a t KDT (27 180) 4 531 (6 212) 1 035
  4. Zys k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej 165 114 190 567 38 899 43 551
  5. Zys k przed opoda tkowa ni em 164 544 186 241 38 765 42 563
  6. Zys k netto 132 275 150 940 31 162 34 495
  7. Zys k netto przypi s a ny a kcj ona ri us zom
  Hednos tki Domi nuj ącej 131 225 149 620 30 915 34 193
  8. Zys k netto przypi s a ny
  a kcj ona ri us zom ni ekontrol uj ącym 1 050 1 320 247 302
  9. Zys k netto przypi s a ny a kcj ona ri us zom
  Hednos tki Domi nuj ącej na 1 a kcj ę
  (w zł/EUR)
  8,81 10,04 2,07 2,29
  10. = nne ca łkowi te dochody netto (124) (73) (29) (17)
  11. Ca łkowi te dochody ogółem 132 151 150 867 31 133 34 478
  Wybrane dane ze skonsolidowanego
  sprawozdania z przepływów pieniężnych
  12. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  opera cyj nej 330 694 429 495 77 908 98 155
  13. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  i nwes tycyj nej (77 361) (162 727) (18 225) (37 189)
  14. Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci
  fi na ns owej (117 449) (181 963) (27 670) (41 585)
  Wybrane dane ze skonsolidowanego
  sprawozdania z sytuacji finansowej
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  15. Aktywa trwa łe 1 725 453 1 776 003 413 688 401 447
  16. Aktywa obrotowe 600 237 470 124 143 911 106 267
  17. Aktywa ra zem 2 325 690 2 246 127 557 599 507 714
  18. Zobowi ąza ni a długotermi nowe 558 187 508 476 133 829 114 936
  19. Zobowi ąza ni a krótkotermi nowe 261 092 264 778 62 598 59 850
  20. Ka pi ta ł wła s ny a kcj ona ri us zy Hednos tki
  Domi nuj ącej 1 502 239 1 469 180 360 172 332 093
  21. Ka pi ta ł wła s ny a kcj ona ri us zy
  ni ekontrol uj ących 4 172 3 693 1 000 835
  22. Ka pi ta ł wła s ny ra zem 1 506 411 1 472 873 361 172 332 928
  23. Li czba a kcj i (w tys . s zt.) 14 900 14 900 14 900 14 900
  24. Wa rtoś ć ks i ęgowa i rozwodni ona
  wa rtoś ć ks i ęgowa na j edną a kcj ę
  (w zł / EUR)
  101,10 98,85 24,24 22,34
  w tys. PLN w tys. EURO


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  5
  II. Kursy wymiany EUR/PLN zastosowane do przeliczenia wybranych danych finansowych
  4,1709
  4,2447
  4,4240
  4,3757
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z ca łko wi tych d o ch o d ó w o ra z s p ra wo zd a n i a z p rze p ływó w p i e n i ężn ych - we d łu g
  ku rs u s ta n o wi ące go ś re d n i ą a rytme tyczn ą ś re d n i ch ku rs ó w u s ta l o n ych p rze z NBP n a o s ta tn i d zi e ń
  ka żd e go mi e s i ąca o kre s u o b ro to we go o d 1 s tyczn i a d o 31 gru d n i a 2017 ro ku
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z s ytu a cji fi n a n s o we j - we d łu g ś re d n i e go ku rs u o gło s zo n e go p rze z NBP
  n a d zi e ń 31 gru d n i a 2017 ro ku
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z s ytu a cji fi n a n s o we j - we d łu g ś re d n i e go ku rs u o gło s zo n e go p rze z NBP
  n a d zi e ń 31 gru d n i a 2016 ro ku
  • p o zycje s p ra wo zd a n i a z ca łko wi tych d o ch o d ó w o ra z s p ra wo zd a n i a z p rze p ływó w p i e n i ężn ych - we d łu g
  ku rs u s ta n o wi ące go ś re d n i ą a rytme tyczn ą ś re d n i ch ku rs ó w u s ta l o n ych p rze z NBP n a o s ta tn i d zi e ń
  ka żd e go mi e s i ąca o kre s u o b ro to we go o d 1 s tyczn i a d o 31 gru d n i a 2016 ro ku


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  6
  B. Skonsolidowane s prawozdanie finansowe
  I. Skonsolidowan e sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Nota Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  I. Przychody ze s przeda ży 3 1 014 796 1 027 157
  II. Kos zt wła s ny s przeda ży 5,6 (816 873) (837 815)
  III. Przychody/(kos zty) z tytułu rekompens a t KDT 4 (27 180) 4 531
  IV. Zysk brutto ze sprzedaży 170 743 193 873
  V. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 7 11 874 13 388
  VI . Kos zty s przeda ży 6 (3 236) (2 903)
  VI I . Kos zty ogól nego za rządu 6 (7 139) (6 500)
  VI I I . Pozos ta łe kos zty opera cyj ne 8 (7 128) (7 291)
  IX. Zysk na działalności operacyjnej 165 114 190 567
  X. Przychody fi na ns owe 6 216 3 109
  XI . Kos zty fi na ns owe (6 786) (7 435)
  XII. Koszty finansowe netto 10 (570) (4 326)
  XIII. Zysk przed opodatkowaniem 164 544 186 241
  XI V. Poda tek dochodowy 11 (32 269) (35 301)
  XV. Zysk netto 132 275 150 940
  XVI. Inne całkowite dochody netto (124) (73)
  Pozycje niepodlegajace reklasyfikacji
  na zyski lub straty:
  Zys ki/(s tra ty) a ktua ria lne z tytułu progra mu
  okreś lonych ś wia dczeń (153) (90)
  Poda tek dochodowy odnos zący s ię do elementów
  innych ca łkowitych dochodów 11a 29 17
  XVII. Całkowite dochody ogółem 132 151 150 867
  Zysk netto przypadający na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki D o mi n u jące j 26 131 225 149 620
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące 1 050 1 320
  Całkowite dochody przypadające na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki D o mi n u jące j 131 101 149 547
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące 1 050 1 320
  Zys k p o d s ta wo wy i zys k ro zwo d n i o n y
  a kcjo n a ri u s zy He d n o s tki D o mi n u jące j
  n a 1 a kcję (w zło tych )
  26 8,81 10,04
  w tysiącach złotych


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  7
  II. Skonsolidowan e sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolido wanego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 13 1 609 634 1 677 238 1 661 996
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne, w tym: 14 42 815 42 161 44 056
  - w a r t o ś ć fi r m y j e d n o s t e k p o d p o r ząd ko w a n yc h 41 559 41 559 41 559
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 15 12 935 13 122 13 310
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 16 16 075 16 776 17 554
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 22 8 938 8 406 9 441
  6. Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 19 4 4 4
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 20 35 052 18 296 872
  Aktywa trwałe razem 1 725 453 1 776 003 1 747 233
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 21 99 317 100 060 128 127
  2. Upra wni eni a do emi s j i CO 2 na byte w cel u
  umorzeni a - - 11 944
  3. = nwes tycj e krótkotermi nowe 19 12 12 12
  4. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 12 - 1 415 1 297
  5. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe 22 148 417 151 290 197 979
  6. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty
  ora z ca s h-pool 23 350 681 214 797 129 992
  7. Aktywa przezna czone do s przeda ży 2 1 810 2 550 5 472
  Aktywa obrotowe razem 600 237 470 124 474 823
  Aktywa razem 2 325 690 2 246 127 2 222 056


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  8
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. (ciąg dalszy)
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny 25
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 252 503 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci
  nomi na l nej 251 258 251 258 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 599 814 548 700 500 090
  4. Zys ki za trzyma ne 398 664 416 719 408 907
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 502 239 1 469 180 1 412 758
  Udzi a ły ni ekontrol uj ące 4 172 3 693 3 691
  Kapitał własny razem 1 506 411 1 472 873 1 416 449
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 27 25 147 49 978 74 570
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych 28 7 663 7 879 11 224
  3. Przychody przys złych okres ów 29 98 265 96 568 104 196
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 20 81 121 74 952 60 660
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 32 331 107 267 068 220 504
  6. Rezerwy długotermi nowe 30 14 884 12 031 18 039
  Zobowiązania długoterminowe razem 558 187 508 476 489 193
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 27 24 811 24 842 92 649
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe 27 230 117 159
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 12 15 310 24 027 5 300
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 31 153 379 146 296 159 039
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych 28 17 975 19 830 36 064
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 30 49 387 49 666 23 203
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 261 092 264 778 316 414
  Zobowiązania razem 819 279 773 254 805 607
  Pasywa razem 2 325 690 2 246 127 2 222 056


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  9
  III. Skonsolidowan e sprawozdanie z przepływów p ieniężnych za rok zakończony 31 gru dnia 2017 r.
  Informacje objaśniają ce stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk brutto za okres 164 544 186 241
  II. Korekty
  1. Amortyza cj a 6 142 316 146 452
  2. Utworzone odpi s y a ktua l i zuj ące 447 2 922
  3. Zys k z tytułu dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej 32 170
  4. (Zys k)/s tra ta ze s przeda ży ś rodków trwa łych (1 756) 1 138
  5. Ods etki i dywi dendy 2 087 2 094
  6. I nne korekty 33d (30) 11 900
  III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
  kapitału pracującego 307 640 350 917
  1. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 33a 1 709 39 369
  2. Zmi a na s ta nu za pa s ów 743 28 067
  3. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych ora z
  pozos ta łych, z wyłączeni em kredytów i pożyczek 33b 72 832 50 545
  4. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych (2 071) (19 579)
  IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
  operacyjnej 380 853 449 319
  1. Poda tek dochodowy za pła cony (50 159) (19 824)
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 330 694 429 495


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  10
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  (ciąg dalszy)
  Informacje objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Nota Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres bieżący okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy inwestycyjne 9 352 1 035
  1. Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 9 352 1 035
  II. Wydatki inwestycyjne (86 713) (163 762)
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 33c (86 713) (163 762)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (77 361) (162 727)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy finansowe 8 081 6 750
  1. Dota cj e otrzyma ne 8 081 6 750
  II. Wydatki finansowe (125 530) (188 713)
  1. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i 25d (98 613) (94 443)
  2. Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek (24 750) (91 573)
  3. Ods etki za pła cone (2 057) (2 573)
  4. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów l ea s i ngu fi na ns owego (110) (124)
  III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (117 449) (181 963)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 135 884 84 805
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 135 884 84 805
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 23 214 797 129 992
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 23 350 681 214 797


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  11
  IV. Skon solidowane sprawozdanie ze z mian w kapita le w łasnym za rok zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Informac je objaśniające stanowią integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe
  Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2017 r. 252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873
  Zys k n e tto - - - 131 225 131 225 1 050 132 275
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - (124) (124) - (124)
  Całkowite dochody - - - 131 101 131 101 1 050 132 151
  Transakcje z właścicielami:
  Dywi d e n d a wyp ła co n a
  l u b n a l e żn a a kcjo n a ri u s zo m - - - (98 042) (98 042) (571) (98 613)
  Prze zn a cze n i e zys kó w n a
  za s i l e n i e p o zo s ta łych
  ka p i ta łó w re ze rwo wych
  - - 51 114 (51 114) - - -
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 r. 252 503 251 258 599 814 398 664 1 502 239 4 172 1 506 411 w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe
  Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej
  Udziały niekontrolujące Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2016 r. 252 503 251 258 500 090 408 907 1 412 758 3 691 1 416 449
  Zys k n e tto - - - 149 620 149 620 1 320 150 940
  = n n e ca łko wi te d o ch o d y - - - (73) (73) - (73)
  Całkowite dochody - - - 149 547 149 547 1 320 150 867
  Transakcje z właścicielami:
  Dywi d e n d a wyp ła co n a
  l u b n a l e żn a a kcjo n a ri u s zo m - - - (93 125) (93 125) (1 318) (94 443)
  Prze zn a cze n i e zys kó w n a
  za s i l e n i e p o zo s ta łych
  ka p i ta łó w re ze rwo wych
  - - 48 610 (48 610) - - -
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2016 r. 252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  12
  C. Informacj a dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  I. Informacje ogólne
  1. Podstawowe dane o Grupie
  Hednostką Dominującą Grupy Kapitałowej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. („Grupa”, „Grupa
  Kapitałowa” , „Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. ) jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  (KOGENERACHA S.A., „Spółka Dominująca”, „Hednostka Dominująca”, „Spółka”) - spółka a kcyjna zarejestrowana w Polsce.
  Siedziba Spółki Dominującej mieści się we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24, a dział alność Spółki prowadzona jest
  w zakładach produkcyjnych we Wrocławiu i w Siechnicach (koło Wrocławia).
  Spółka Dominująca została zarejestrow ana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia -Fabrycznej, V= Wydział Gospodarczy
  Krajowego Rejestru Sądowego dnia 19 lutego 2001 r. pod nr KRS0000001010.
  Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.
  Spółka Dominująca uzyskała następujące numery identyfikacji podatkowej i statystycznej:
  NIP: 896 -000 -00 -32
  REGON: 931020068
  Przedmiotem działalności Spółk i Dominującej oraz jej jednostki zal eżnej, konsolidowanej jest:
   produkcja energii elektrycznej i ciepła,
   handel energią elektryczną, ciepłem, produktami i usługami ene rge tycznymi, dystrybucja ciepła .
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres kończący się 3 1 grudnia 201 7 r. obejmuje sprawozdania finansowe
  Spółk i Dominującej oraz jej jednostki zależnej zwanych łącznie „Grupą” .
  Do dnia 13 listopada 2017 r. Grupa Kapi tałowa KOGENERACHA S.A. należała do Grupy EDF z siedzibą we Francji.
  W dniu 13 listopada 2017 r. zakończona została transakcja pomiędzy P olską Grupą Energetyczną S.A. (PGE)
  a EDF International S .A.S. i EDF Investment II B.V. dotycząca sprzedaży aktywów E DF w Polsce, w tym wszystkich akcji
  Spółki Dominującej KOGENERACHA S.A. posiadanych bezpośrednio lub pośrednio przez EDF.
  W związku z powyższym od dnia 13 listopada 2017 r. Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. należy do Grupy Kapitałowej
  PGE Polska Grupa En ergetyczna S.A.
  KOGENERACHA S.A. oraz jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku były spółkami objętymi
  konsolidacją metodą pełną prze z PGE Energia Ciepła S.A. oraz jednostkę d ominującą najwyższego szczebla PGE S.A.
  z siedzibą w Warszawie.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  13
  2. Skład Zarządu Spółki Dominującej
  W skład Zarządu Spółki Dominującej na dzień 31 grudnia 2017 r. wchodzili:
  Wojciech Heydel - Prezes Zarządu,
  Marek SalmonowicY ; Członek Zarządu,
  Maciej Tomaszewski ; Członek Zarządu,
  KrzyV ztof Wrzesiński ; Członek Zarządu.
  W ciągu okresu sprawozdawczego i do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego skład Zarządu Spółki
  Dominującej nie zmienił się.
  3. Kontrola nad Grupą
  Poniżej przedstawiono wykaz akcjonariuszy posiadają cych bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej
  5% ogólnej liczby głosów na Walnym Z gromadzeniu KOGENERACJI S.A.
  Stan posiadania Nationale -Nederlanden OFE oraz OFE PZU „Złota Hesień” został zaktualizowany według danych po Walnym
  Zgromadzeniu KOGENERACJI S.A. w dniu 20 kwietnia 2017 r. (Raport Bieżący 10/2017 ).
  W dniu 1 września 2017 roku Aegon PTE S.A. przejęło zarządzanie funduszem Nordea OFE. Po przejęciu zarządzania oba
  fundusze zarządzane posiadały łącznie 960 690 akcji KOGENERACH= S.A., co stanowi ło 6,45% udziału w kapitale
  zakład owym (Raport Bieżący 18/ 2017). W związku z zakończeniem w dniu 17 listopada 2017 roku likwidacji Nordea
  Otwartego Funduszu Emerytalnego, Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny samodzielnie posiada 960 690 akcji Spółki ,
  co stanowi 6,45% udziału w kapitale zakłado wym i uprawnia do 6,45% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
  Spółki Dominującej (Raport Bieżący 32/2017).
  W dniu 19 października 2017 r. EDF =nternational S .A.S. zawarł transakcję sprzedaży wszystkich posiadanych akcji
  KOGENERACJI S.A. na rzecz ED F Investment III B.V. W wyniku transakcji EDF Investment III B.V. posiada 4 807 132 akcji
  (32,26%) uprawniających do 4 807 132 głosów (32,26%) na Walnym Zgromadzeniu (Raport Bieżący 24/2017 ).
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła aktywa EDF w Polsc e i w związku z pośre dnim nabyciem akcji
  KOGENERACJI S.A. jest właścicielem 50% plus 1 akcja oraz posiada 50% plus 1 głos na Walnym Zgromadzeniu
  (Raport Bieżący 26/2017).
  *) W dniu 30 stycznia 2018 r. została zmieniona nazwa spółki EDF Investment III B.V . na Investment III B.V. Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  EDF I nves tment I I I B.V. *) 32,26 15,59
  PGE Energi a Ci epła S.A. 17,74 17,74
  Avi va OFE BZ WBK 9,99 9,99
  OFE PZU "Złota Hes i eń" 7,79 6,30
  Na ti ona l e-Nederl a nden OFE 7,38 8,72
  Aegon OFE 6,45 -
  EDF I nterna ti ona l S.A.S. - 16,67
  Udział %


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  14
  4. Jednostki zależne
  Udział Spółki Dominującej w jednostce zależnej podlegającej konsolidacji przedstawia się następująco (powiązania
  bezpośrednie):
  EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii
  elektrycznej oraz wytwar zania i dystrybucji ciepła. S iedziba spółki mieści się w Zielonej Górze, al. Zjednoczenia 103.
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 grudnia 2016 roku udział w ogólnej liczbie głosów posiadanych przez Grupę
  w podmiotach zależnych jest równy udziałowi Grup y w kapitałach jednostek.
  5. Spółki objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym
  KOGENERACJA S.A. – Hednostka Dominująca Grupy Kapi tałowej na dzień 31 grudnia 201 7 r. objęła skonsolidowanym
  sprawozdaniem finans owym jedną jednostkę zależną EC Zielon a Gó ra S.A. (konsolidacja pełna).
  6. Zmiany w strukturz e Grupy Kapitałowej w 201 7 roku
  W 2017 roku nie miały miejsca żadne zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A .
  II. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości
  1. Oświadczenie zgodności
  Grup a Kapitałowa stosuje Międzynarodowe Standard y Sprawozdawczości Finansowej, k tóre zostały zatwierdzone
  przez Unię Europejską (zwane dalej MSSF UE ), a w zakresie nieuregulowanym po wyższymi standardami, zapisy ustawy
  z dnia 29 września 1994 r. o r achunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 , z późn. zm. ) oraz wydane na jej podstawie przepisy
  wykonawcze.
  MSSF UE zawierają wszystkie Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) , Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związane z nimi =nter pretacje poza wymien ionymi poniżej Standardami
  oraz =nterpretacjami, które oczekują na zatwierdzenie przez Unię Europejską oraz Standardami i =nterpretacjami, które
  zostały zatwierdzone przez Unię Europejską, ale nie weszły jeszcze w życie.
  Zamieszczone poniżej nowe Standardy, zmiany do Standardów i =nterpretacje nie są jeszcze obowiązujące dla okresów
  rocznyc h kończących się 31 grudnia 2 017 r. i nie zostały zastosowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Grupa ma zamiar zastosować je dla okresów, dla których są obowiązujące po raz pierwszy.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  EC Zi el ona Góra S.A. 98,40 98,40
  Udział %


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  15
  Standardy i interpretacje zatwierdzone przez Unię Europejską:
   Zmiany do MSSF 4 Stosowanie MSSF 9 Instrumenty finansowe łącznie z MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe
  (opublikowano 12 września 2016 roku) - mające zas tosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia
  1 stycznia 2018 roku lub później,
   MSSF 9 Instrumenty Finansowe (opublikowano dnia 24 lipca 2014 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub póź niej,
   MSSF 16 Leasing (opublikowano dnia 13 stycznia 2016 roku) - mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowano dnia 28 maja 2014 roku), obejmujący zm iany do MSSF 15 Data
  wejścia w życie MSSF 15 (opublikowano dnia 11 września 2015 roku) – mający zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Wyjaśnienia do MSSF 15 Przychody z umów z klientami (opublikowano dnia 12 kwietnia 2016 roku) – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSR 28 Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach będące częścią Zmian
  wynikających z p rzeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy
  będące częścią Zmian wynikających z przeglądu MSSF 2014 -2016 (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 2 Klasyfikacja i wycena transakcji płatności na bazie akcji (opublikowano dnia 20 czerwca 2016 roku)
  – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później.
  Standardy i Interpretacje oczekujące na zatwierdzenie przez Unię Europejsk ą:
   MSSF 14 Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe (opublikowano dnia 30 stycznia 2014 roku) - zgodnie z decyzją
  Komisji Europejskiej proces zatwierdzania standardu w wersji wstępnej nie zostanie zainicjowany przed ukazaniem
  się standardu w wersji ostateczn ej - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finan sowego niezatwierdzony
  przez UE – mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2016 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 10 i MSR 28 Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką
  stowarzyszoną lub wspólnym przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) – prace prowadzące do
  zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony
  przez RMSR na czas nieokreślony,
   KIMSF 22 Transakcje w walucie obcej i zaliczki (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocz nych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   Zmiany do MSR 40: Przeniesienie nieruchomości inwestycyjnej (opublikowano dnia 8 grudnia 2016 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – maj ące zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku lub później,
   MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego niezatwierdzony przez UE - ma jący zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających
  się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później,
   KIMSF 23 Niepewność związana z ujmowaniem podatku dochodowego (opublikowano dnia 7 czerwca 2017 roku) –
  do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finans owego niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla
  okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   Zmiany do MSSF 9 Kontrakty z cechami przedpłat z ujemną rekompensatą (opublikowano dnia 12 października 2017
  roku) – do dn ia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające
  zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   Zmiany do MSR 28 Udziały długoterminowe w jednostkach stowarzyszonych i ws pólnych przedsięwzięciach
  (opublikowano dnia 12 października 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
  niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019
  roku lub późn iej,


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  16
   Zmiany wynikające z przeglądu MSSF 2015 -2017 (opublikowano dnia 12 grudnia 2017 roku) – do dnia zatwierdzenia
  niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów rocznych
  rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później,
   Zmiany do MSR 19 Zmiana, ograniczenie lub rozliczenie programu (opublikowano dnia 7 lutego 2018 roku) – do dnia
  zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE – mające zastosowanie dla okresów
  rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2019 roku lub później.
  Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej
  Sprawozdawczości Finansowej. Daty stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą różnić się od dat stosowania
  wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
  Poniżej przedstawiono wpływ nowych regulacji na przyszłe skonsolidowane sprawozdania Grupy Kapitałowej:
  MSSF 9 Instrument y finansowe
  W lipcu 2014 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała Międzynarodowy Standard
  Sprawozdawczości Finansowej 9 =nstrumenty finansowe („MSSF 9”). MSSF 9 o bejmuje trzy aspekty związane
  z instrumentami finansowymi: klasyfikacj ę i wycenę, utratę wartości oraz rachunkowość zabezpieczeń. MSSF 9 obowiązuje
  dla okresów rocznych rozpoczyna jących się 1 stycznia 2018 roku .
  Grupa planuje zastosować MSSF 9 od dnia wejścia w życie standardu, bez przekształcania danych porównawczych.
  W 2 017 roku Spółki Grupy przeprowadziły szczegółową ocenę wpływu wprowadzenia MSSF 9 na stosowane przez Grupę
  zasady (politykę) rachunkowości w odniesieniu do działalności Grupy lub jej wyników finansowych. Niniejsza ocena jest
  oparta na aktualnie dostępnych informacjach i może podlegać zmianom wynikają cym z pozyskania racjonalnych
  i możliwych do udokumentowania dodatkowych informacji w okresie, kiedy Spółka zastosuje MSSF 9 po raz pierwszy.
  Przeprowadzona analiza standardu wskazuje, że zmiany dotyczą głównie zasad szacowania i ujmowania odpisów z tytułu
  utraty wartości aktywów finansowych (przejście z modelu straty poniesionej na model straty oczekiwanej):
   dla należności z tytułu dostaw i usług od pozostałych klientów oraz od jednostek powiązanych Grupa będzi e
  szacowała oczekiwane straty kredytowe na podstawie analizy prawdopodobieństwa poniesienia strat
  kredytowych w poszcze gólnych przedziałach wiekowania,
   dla lokat i depozytów w bankach oraz cash -poolingu Grupa będzie szacował a oczekiwane straty kredytowe
  w oparciu o model służący do oceny tego ryzyka bazujący na ratingach przyznanych bankom przez instytucje
  zewnętrzne; poszczególnym ratingom przypisywane jest prawdopodobieństwo upadłości, zakłada się ,
  że wyznaczony rating zewnętrzny uwzg lędnia zmienne makroe konomiczne,
   dla inwestycji w pozostałe instrumenty kapitałowe, wycena będzie dokonywana w wartości godziwej; obecnie
  Spółka nie posiada istotnych inwestycji w instrumenty kapitałowe, inne niż udziały w spółce zależnej .
  Odpisy na aktywa finansowe dokonane według opisanych powyżej zasad na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosłyby około
  1 971 tys. zł, wobec kwoty 2 215 tys. zł wykazanej w niniejszym sprawozdaniu finanso wym. Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 roku uległby poprawie o 244 tys. zł.
  Oczekiwana strata kredytowa dla lokat i depozytów ora z cash -poolingu wyniosłaby 166 tys . zł. Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2017 roku uległby pogorszeniu z tego tytułu o 166 tys. zł.
  Dla inwestycji w udziały i akcje jednostek zależnych i stowarzyszonych, o któ rych mowa w punkcie 2.1 MSSF 9, wycena
  będzie dokonywana na dotychczasowych zasadach, tj. według historycznego kosztu na bycia pomniejszonego o odpisy
  z tytułu utraty wartości.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  17
  MSSF 15 Przychody z umów z klientami
  Międzynarodowy Standard Sprawozdawczoś ci Finansowej 15 Przychody z umów z klientami („MSSF 15”), który został
  wydany w maju 2014 roku, a następnie zmieniony w kwietniu 2016 roku ustanawia tzw. Model Pięciu Kroków
  rozpoznawania przychodów wynikających z umów z klientami. Zgodnie z MSSF 15 przyc hody ujmuje się w kwocie
  wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem jednostki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr
  lub usług klientowi.
  Nowy standard zastąpi wszystkie dotychczasowe wymogi dotyczące ujmowania przychodów zgodnie z MSSF. Standard ma
  zastosowanie w odniesieniu do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2018 roku
  i później.
  Grupa dokonała analizy największych umów z klientami w celu identyfikacji tych, których zapisy potencjalnie mogł yby mieć
  wpływ na moment rozpoznania przychodów oraz ich wysokość w danym okresie sprawozdawczym:
   przychody z tytułu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej. Obecnie przychody za przyłączenie do sieci ujmowane są
  w wysokości opłat przyłączeniowych jednorazowo w momencie, w którym stają się one należne tj. wykonania
  przyłącza. W ocenie Grupy nowy stan dard nie zmienia tego podejścia,
   pełnienie roli pośrednika w stosunku do wybranych, odrębnych usług i t owarów, oferowanych klientowi
  w ramach umowy sprzedaży energ ii elektrycznej oraz usługi dystrybucji. W tym obszarze Grupa zidentyfikowała
  opłatę dystrybucyjną, opłatę przesyłowa oraz opłaty OZE.
  Wykazanie przychodów i kosztów z w/w tytułów w kwocie netto w sprawozdaniu za 2017 rok spowodowałoby
  zmniejszenie przyc hodów i kosztów działalności operacyjnej o kwotę około 2 184 tys. zł. Z miana ta nie będzie wpływać
  na raportowany wynik finansowy.
  MSSF 16 Leasing
  Nowy standard zmienia definicję leasingu. Zniesiony zostaje podział na leasing oper acyjny i finansowy dla leasingobiorcy.
  Wszystkie umowy spełniające definicję leasingu będą ujmowane co do zasady jak obecny leasing finansowy.
  Wdrożenie standardu skutkowało w sposób następujący:
   w spra wozdaniu z sytuacji finansowej wzrost wartości niefinansowych aktywów trwały ch oraz zobowiązań
  finansowych,
   w sprawozdaniu z całkowitych dochodów: zmniejszenie kosztów operacyjnych (innych niż amortyzacja), wzrost
  kosztów amortyzacji oraz kosztów finansowych.
  Grupa jest w trakcie analizy jak zastosowanie M SSF 16 może wpłynąć na p rzyszłe sprawozdania finansowe.
  2. Podstawa sporządzenia sprawozdania finansowego
  Dane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zostały podane w złotych polskich (waluta funkcjonalna Jednostki
  Dominującej i waluta prezentacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego), po zaokrągleniu do pełnych
  tysięcy.
  W niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zmieniono prezentację rozliczeń rozrachunków z tytułu
  podatku od towarów i usług. Spółka Dominująca dokonała odpowiednich korekt danych po równawczych w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej. Korekta spowodowała obniżenie stanu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych a także
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o kwotę 31 214 tys. zł na dzień 31 grudnia 2016 r. Na dzie ń
  01.01.2016 r. korekta spowodowała obniżenie sta nu należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych a także
  zobowiązań z tytułu dostaw i usług oraz pozostałych o kwotę 23 523 tys. zł (korekta nie miała wpływu na wynik finansowy
  oraz kapitał własny). Po nadto dokonano weryfikacji ujęcia księgowego i sprawozdawczego rozliczeń z tytułu rekompensat
  z tytułu KDT. Szczegółowe informacje dotyczące wprowadzonych korekt przedstawiono w rozdziale III Noty objaśniające ,
  punkt 43 . Poza w ymienionymi przestrzegano tych samych zasad (polityki rachunkowości) i metod obliczeniowych,
  co w poprzednim rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  18
  Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zasadę kosztu historycznego, za wyjątkiem
  aktywów i pasywów wycenianych według wartości godziwej: instrumentów pochodnych, instrumentów finan sowych
  dostępnych do sprzedaży oraz instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy.
  Niniejsze skonsolidowane s prawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnie nia okoliczności wskazujących na zagrożenie
  kontynuowania działalności przez spółki Grupy.
  Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. obejmuje okres od dnia
  1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz dan e porównawcze za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia
  31 grudnia 2016 roku.
  Skonsolidowane s prawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji oraz podpisane przez Zarząd Spółki
  Dominującej w dniu 5 marca 2018 r.
  3. Profesjonalny osąd oraz niep ewność szacunków i założeń
  Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF UE wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, które mają
  wpływ na przyjęte zasady oraz prezentowane wartości aktywów, pasywów, przychodów oraz kosztów. Szacunki
  oraz związ ane z nimi założenia opierają się na doświadczeniu historycznym oraz innych czynnikach, które są uznawane
  za racjonalne w danych okolicznościach, a ich wyniki dają podstawę osądu, co do wartości bilansowej aktywów
  i zobowiązań, która nie wynika bezpośredni o z innych źródeł. Faktyczna wartość może różnić się od wartości szacowanej.
  Szacunki i związan e z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji . Zmiana szacunków księgowych jest ujęta w okresie,
  w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłych, jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy
  zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
  Osądy dokonywane przez Zarząd przy zastosowaniu MSSF UE , które mają istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie
  finansowe, a także szacunki, obciążon e znaczącym ryzykiem zmian w przyszłych latach zostały przedstawione w nocie 41 .
  Zasady rachunkowości przedstawione poniżej stosowane były w odniesieniu do wszyst kich okresów zaprezentowanych
  w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym . Zasady rachunkowości były stosowane przez wszystkie jednostki
  należące do Grupy bezpośrednio w ich księgach rachunkowych lub poprzez dokonan ie odpowiednich przekształceń
  w danych s porządzonych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości zawa rtych w dokumentacji konsolidacyjnej.
  Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób praw nych oraz obciążeń związanych
  z ubezpieczeniami społecznymi podlegają częstym zmianom. T e częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów
  odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie.
  Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach, co do in terpretacji prawnej
  przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
  Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem
  kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania
  podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko
  podatkowe w Polsce jest większe niż w k rajach o bardziej dojrzałym systemie podatkowym.
  W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych m ogą się zmienić w przyszłości
  w wyniku ostatecznej decyzji organu kontroli podatkowej.
  Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji P odatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień
  Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powst awaniu i wykorzystywaniu sztucznych
  struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty podatku w Polsce. GA AR definiuje unikanie opodatkowania, jako
  czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzec znej w danych okolicznościach


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  19
  z przedmiotem i cel em przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięcie m korzyści
  podatkowej, jeżeli sposób działania był sztu czny. Wszelkie występowanie nieuzasad nionego dzielenia operacji,
  angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomi cznego lub gospodarczego, elementów
  wzajemnie się znoszący ch lub ko mpensujących oraz inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych,
  mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje
  będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków pod atkowych poszczególnych transakcji.
  Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które
  zostały przeprowadzone przed wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzul i w życie korzyści
  były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych przepisów umożliwi polskim organom kontroli podatkowej
  kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień , takich jak restrukturyzacja
  i reorganizacja grupy.
  Grup a ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy
  zastosowaniu wymogów MSR 12 Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania,
  nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności
  związanych z rozliczeniami podatkowymi.
  Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia
  podatkowe transakcji, Grupa ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.
  4. Zasady konsolidacji
  a. Jednostki zależne
  Jednostkami zależnymi są jednostki kontrolowane przez Spółkę Dominującą. Kontrola ma miejsce wtedy, gdy Jednostka
  Dominująca z tytułu swojego zaangażowania pod lega ekspozycji na zmienne wyniki finansowe, lub gdy ma prawa
  do zmiennych wyników finansowych, oraz ma możliwość wywierania wpływu na wysokość tych wyników finansowych
  poprzez sprawowanie władzy nad jednostką zależną. Przy ocenie stopnia kontroli bierze s ię pod uwagę wpływ istniejących
  i potencjalnych praw głosu, które na dzień bilansowy mogą zostać zrealizowane lub mogą podlegać konwersji. Grupa
  weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jed nego lub
  kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.
  Sprawozdania finansowe spó łek zależnych uwzględniane są w skonsolidowanym spraw ozdaniu finansowym począwszy
  od dnia uzyskania nad nimi kontroli aż do momentu jej wygaśnięcia.
  Sprawozdania finansowe jednostek zależnych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do zgodności z MSSF ,
  sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy co sprawozdanie jednostki dominującej, przy wykorzystaniu spójnych
  zasad rachunkowości, w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla trans akcji i zdarzeń gospodarczych
  o podobnym charakterze. W celu eliminacji jakichkolwiek rozbieżności w stosowanych zasadach rachunkowości
  wprowadza się korekty.
  b. Korekty konsolidacyjne
  Salda rozrachunków wewnętrznych pomię dzy jednostkami Grupy, transakcje zawierane w obrębie Grupy oraz wszelkie
  wynikające stąd niezrealizowane zyski lub straty, a także przychody oraz koszty Grupy są eliminowane w trakcie
  sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  20
  5. Waluty obce
  Transakcje wyrażone w walutach obcych w dniu dokonania transakcji ujmowane są w złotych przy zastosowaniu kursu
  kupna lub kursu sprzedaży walut z dnia zawarcia transakcji stosowanym przez bank, z którego usług jednostka korzysta.
  Pozycje pieniężne ak tywów i pasywów wyrażone w walucie obcej są przeliczane na koniec okresu sprawozdawczego
  według średniego kursu N BP dla danej waluty obowiązującego na ten dzień. Różnice kursowe wynikające z rozliczenia
  transakcji w walutach obcych oraz wyceny bilansowej a ktywów i pasywów pieniężnych wyrażo nych w walutach obcych
  ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów . Niepieniężne pozycje aktywów i zobowiązań wyceniane według
  kosztu historycznego w walucie obcej są przeliczane według średniego kursu NBP obowiązuj ącego w dniu dokonania
  transakcji. Niepieniężne pozycje bilansowe wyrażone w walucie obcej wyceniane według wartości godziwej są przeliczane
  według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień szacowania wartości godziwej.
  6. Rzeczowe aktywa trwałe
  a. Własne składniki rzeczowych aktywów trwałych
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych ujmuje się w księgach według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia
  pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz odpisy z tytułu utraty wartości (zob. Opis ważniejszych stosowanych zas ad
  rachunkowości pkt 14 ). Cena nabycia obejmuje cenę zakupu składnika majątku (tj. kwotę należną sprzedającemu,
  pomniejszoną o podlegające odliczeniu podatki: od towarów i usług oraz akcyzowy), obciążenia o char akterze
  publicznoprawnym (w przypadku importu) oraz koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika
  majątku do stanu zdatnego do używania, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wy ładunku i składowania.
  Rabaty, o pusty oraz inn e podobne zmniejszenia i odzyski zmniejszają cenę nabycia składnika aktywów.
  Koszt wytworzenia składnika środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów poniesionych
  przez jednostkę w okresie jego budowy, montażu, przystosowania i u lepszenia poniesionych do dnia przyjęcia takiego
  składnika majątkowego do używania (lub do końca okresu sprawozdawczego , jeśli składnik nie został jeszcze oddany
  do używania), w tym również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy. Koszt
  wytworzenia obejmuje również w przypadkach, gdy jest to wymagane , wstępny szacunek kosztów demontażu i usunięcia
  składników rzeczowych aktywów trwałych oraz przywrócenia do stanu pierwotnego.
  Koszt wytworzenia obejmuje również :
  - koszty fi nansowania zewnętrznego, które można przypisać bezpośrednio nabyciu, budowie, konstrukcji kwalifikowanego
  składn ika rzeczowych aktywów trwałych,
  - koszty sprawdzenia, czy składnik aktywów działa poprawnie, pomniejszone o przychody ze sprzedaży wyrobów
  wytw orzonych w trakcie dostosowania składnika aktywów do miejsca i warunków (na przykład próbna produkcja
  wytworzona w trakcie testowania ).
  Pozycje rzeczowych aktywów trwałych, które zostały przeszacowane przez G rupę zgodnie z wymogami MSR 29
  Rachunk owość w w arunkach hiperinflacji , są wyceniane w oparciu o skorygowany koszt zakupu, który stanowi wartość
  godziwą na dzień dokonania przeszacowania skorygowaną odpowiednimi w skaźnikami hiperinflacyjnymi.
  W Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. środki trwałe zostały wy cenione wg wartości godziwej na dzień objęc ia kontroli .
  W przypadku, gdy określony składnik rzeczowych aktywów trwałych składa się z odrębnych i istotnych części składowych
  o różnym okresie użytkowania, części te są traktowane jako odrębne składniki akty wów.
  b. Składniki rzeczowych aktywów trwałych użytkowane na podstawie umów leasingu
  Umowy leasingowe, w ramach których Grupa ponosi praktycznie całość ryzyka oraz czerpie praktycznie wszystkie korzyści
  wynikające z posiadania składników rze czowych aktywów trwałych klasyfikowane są jako umowy leasingu finansowego.
  Nieruchomość zajmowana przez właściciela nabyta w drodze leasingu finansowe go jest wykazywana początkowo
  w wartości godziwej lub wartości bieżącej minimalnych opłat leasingowych, w zależności od t ego, która z tych kwot jest
  niższa, a następnie pomniejszana o odpisy amortyzacyjne (zob. poniżej) oraz odpisy z tytułu utraty wartości (zob. Opis
  ważniejszych stos owanych zasad rachunkowości pkt 14 ).  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  21
  c. Składnik i rzeczowych aktywów trwałych oddane w leasing
  W celu pozyskania nowych odbiorców ciepła sieciowego Spółka prowadzi działalność polegającą na finansowaniu,
  współfinansowaniu i budowie węzłów cieplnych, które następnie są wydzierżawiane kontrahentom. Po za kończeniu
  umowy odbiorca ma prawo do wykupu na korzystnych warunkach lub przedłużenia jej na następny okres. Na dzierżawców
  nałożono ponadto obowiązek bieżącej konserwacji i napraw węzłów cieplnych (przeniesienie ryzyka). Z tego względu
  umowy zostały rozpo znane jako leasing finansowy. Dzierżawa węzłów jest bezpośrednio skorelowana z zawartymi nowymi
  umowami na sprzedaż ciepła i mocy. Spółka ujmuje aktywa oddane w leasing finansowy ( wydzierżawione węzły cieplne)
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej i prezent uje jako należności w kwocie równej inw estycji leasingowej netto
  tj. w wysokości sumy zdyskontowanych przyszłych przepływów pieniężnych uzyskanych z dzierżawy węzłów cieplnych
  oraz z odpowiedniej części sprzedaży mocy cieplnej.
  d. Przeklasyfikowanie do nier uchomości inwestycyjnych
  W przypadku zaprzestania wykorzystania nieruchomości na własne potrzeby i przeznaczenia jej na cele inwestycyjne,
  nieruchomość zostaje przeklasyfikowana do nieruchomości inwestycyjnych.
  e. Nakłady ponoszone w terminie późniejszym
  Aktywowaniu podlegają poniesione w późni ejszym okresie koszty wymienianych części składnika rzeczowych aktywów
  trwałych , które można wiarygodnie oszacować i jest prawdopodobne, że Grupa osiągnie korzyści ekonomiczne związane
  z wymi enianymi składnikami rzecz owych aktywów trwałych . P ozostałe nakłady są ujmowane na bieżąco w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów jako koszty.
  f. Amortyzacja
  Składniki rzeczowych aktywów trwałych , względnie ich istotne i odrębne części składowe , amortyzowane są metodą
  liniową przez okres użytkowania przy uwzględnieniu przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości
  środka trwałego (wartości rezydualnej). Grunt y nie są amortyzowane. Grupa zakłada poniższe stawki dla poszczególnych
  kategorii środków trwałych:
  Grupa 1 Budynki 2,5 %
  Grupa 2 Budowle 1,7 % - 5,0 %
  z wyjątkiem:
  211 ; przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych 2,5% ; 10,0 %
  Grupa A Kotły i maszyny energetyczne 10,0 % ; 25,0 %
  Grupa B Maszyny i urządzenia 10,0 % ; 20,0 %
  z wyjątkiem:
  49? – zespoły komputerowe 30,0 %
  Grupa C Maszyny, urządzenia i aparaty specjalne branżowe 12,5 % ; 20,0 %
  z wyjątkiem:
  580 – Ładowarki 20,0 %
  Grupa D Urządzenia techniczne 5,0 % ; 20,0 %
  Grupa E Środki transportowe 14,0 % ; 25,0 %
  Grupa F Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 10,0 % ; 20,0 %
  z wyjątkiem:
  aparatura elektroniczna 20,0% ; 25,0 %
  Poprawność stosowanych stawek użytkowania, metod amortyzacji oraz wartości rezydualn ych środków trwałych
  (o ile nie jest niezna czna) jest przez Grupę corocznie weryfikowana.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  22
  7. Wartości niematerialne
  a. Wartość firmy
  Połączenia jednostek, z wyłączeniem jednostek znajdujących się pod wspólną kontrolą, rozliczane są metodą nabycia.
  W odniesieniu do przejęć od 1 stycznia 2004 r., wartość firmy wyli cza się jako nadwyżkę kosztów poniesionych w wyniku
  połączenia jednostek nad udziałem nabywcy w wartości ach godziwych możliwych do zidentyfikowania aktywów netto.
  Po początkowym ujęciu wartość firmy jest wykazywana według ceny nabycia pomniejszonej o skum ulowane odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości. Wartość firmy jest alokowana do ośrodków generujących środki pieniężne i nie jest
  amortyzowana, ale podlega testom na utratę wartości ( zob. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości pkt 14 ).
  W przypadku połączeń, dla których ustalono nadwyżkę możliwych do zidentyfikowania aktywów netto nad ceną nabycia,
  kwota ta jest bezpośrednio odnoszona do sprawozdania z całkowitych dochodów .
  b. Pozostałe wartości niematerialne
  Pozostałe wartości niematerialne nabyte przez Grupę wykazywane są w oparciu o ich cenę nabycia, pomniejszoną o odpisy
  amortyzacyjne (zob. pon iżej) oraz odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości (zob. Opis ważniejszych stosowanych zasad
  rachunkowości pkt 14 ). Wydatki poniesione na wewnętrznie wytworzoną wartość firmy lub znaki towarowe ujmowane
  są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w momencie ich poniesienia.
  c. Amortyzacja
  Wartości niemater ialne amortyzowane są metodą liniową biorąc pod uwagę okres ich uż ytkowania chyba, że nie jest
  on określony. Wartość firmy i wartości niematerialne z nieokreślonym okresem użytkowania podlegają testom
  pod względem utraty wartości na koniec roku obrotowego . =nne wartości niemat eri alne są amortyzowane od dnia,
  w którym są dostępne do użytkowania. Szacunkowy okres użytkowania dla programów ko mputerowych wynosi 2 -8 lat,
  dla patentów i znaków towarowych oraz innych wartości niematerialnych wynosi 5 -20 lat .
  8. Gru nty w użytkowaniu wieczystym
  Grunty w użytkowaniu wieczystym są ujmowane jako leasing operacyjny.
  Opłata początkowa związana z gruntem w użytkowaniu wieczystym ujmowane jest rozliczana w okresie trwania leasingu.
  9. Instrumenty finansowe
  a. Instrumenty finan sowe inne niż instrumenty pochodne
  Pożyczki, należności i depozyty ujmowane są w dacie powstania. Wszystkie pozostałe aktywa finansowe (w tym aktywa
  wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy) , z wyłączeniem przeznaczonych „na własne potrzeby” zgodnie
  z MSR 32 par. 8, są ujmowane w dniu dokonania transakcji, który jest dniem, gdy Grupa staje się stroną wzajemnego
  zobowiązania dotyczącego danego instrumentu finansowego. Grupa zaprzestaje ujmować składnik aktywów finansowych
  w momencie wygaśnięcia p raw wynikających z umowy do otrzymywania przepływów pieniężnych z tego składnika
  aktywów lub od momentu, kiedy prawa do otrzymywania przepływów pieniężnych z aktywa finansowego są przekazywane
  w transakcji przenoszącej zasadniczo wszystkie znaczące ryzyka i korzyści wynikające z ich własności. Każdy udział
  w przekazywanym składniku aktywów finansowych, który jest utworzony lub pozostaje w posiadaniu Grupy jest
  traktowany jako składnik aktywów lub zobowiązanie. Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą i wykazuje
  w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, wyłącznie, jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł do kompensaty
  określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto poddanych
  kompensa cie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające kompensacie aktywa
  finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Grupa klasyfikuje instrumenty finansowe, inne niż pochodne
  instrumenty finansowe do następuj ących kategorii: aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, pożyczki i należności oraz aktywa finansowe
  dostępne do sprzedaży.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  23
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej p rzez wynik finansowy
  Aktywa finansowe są klasyfikowane jako inwestycja wyceniana w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli są
  przeznaczone do obrotu lub zostały wyznaczone jako wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy przy
  początkowym uję ciu. Aktywa finansowe są zaliczane do wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, jeśli
  Grupa aktywnie zarządza takimi inwestycjami i podejmuje decyzje odnośnie kupna i sprzedaży na podstawie ich wartości
  godziwej. Koszty transakcyjne związane z inwestycją są ujmowane w zysku lub stracie bieżącego okresu w momencie
  poniesienia. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy wycenia się według wartości
  godziwej, które zmiany ujmuje się w zysku lub stracie bieżącego okresu. Ws zelkie zyski i straty dotyczące tych inwestycji
  ujmowane są w zysku lub stracie bieżącego okresu. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
  obejmują kapitałowe papiery wartościowe, które w innym przypadku byłyby klasyfikowane jak o przeznaczone do sprzedaży.
  Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności
  Heśli Grupa ma zamiar i możliwość utrzymywania dłużnych papierów wartościowych do terminu wymagalności, Grupa
  zalicza je do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wym agalności. Aktywa finansowe utrzymywane
  do terminu wymagalności są początkowo ujmowane w wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające się
  przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności
  w termin ie późniejszym odbywa się według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem metody efektywnej stopy
  procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości. Zbycie lub przeklasyfikowanie
  większej niż nieznaczącej kwoty aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wym agalności, w terminie innym
  niż blisko upływu terminu wymagalności, powoduje, iż Grupa przekwalifikowuje wszystkie inwestycje utrzymywane
  do terminu wymagalności do inwestycji dostępnych do sprzedaży oraz powoduje, i ż do k ońca roku obrotowego oraz
  przez dwa kolejne lata obrotowe Grupa nie może ujmować nabywanych inwestycji jako aktywa finansowe utrzymywane
  do terminu wymagalności. Do aktywów finansowych utrzymywanych do terminu wymagalności zalicza się m. in. obligacj e.
  Pożyczki i należności
  Pożyczki i należności są aktywami finansowymi o ustalonych lub możliwych do ustalenia płatnościach, kt óre nie są notowane
  na aktywnym rynku. Takie aktywa są początkowo ujmowane według wartości godziwej powiększonej o bezpośrednio dające
  się przyporządkować koszty transakcyjne. Wycena pożyczek i należności w terminie późniejszym odbywa się według
  zamortyzowanego kosztu, z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej, po pomniejszeniu o ewentualne odpisy
  aktualizujące z tytułu utraty wartości. Do pożyczek i należności zalicza się środki pieniężne i ic h ekwiwalenty oraz należności
  z tytułu dostaw i usług, w tym należności powstałe w wyniku świadczenia usług koncesjonowanych.
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool
  Śro dki pieniężne i ich ekwiwalenty obejmują środki pieniężne w kasie ora z depozyty bankowe na żądanie
  o początkowym okresie zapadalności do trzech miesięcy. Saldo środków pieniężnyc h i ich ekwiwalentów wykazane
  w skonsolidowanym rachunku przepływów pieniężnyc h składa się z określonych powyżej środków pieniężnych i ich
  ekwiwalentów, pomniejszonych dodatkowo o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących, stanowiących integralną część
  systemu zarządzania środkami pieniężnymi Grupy.
  Spółka Dominująca i jednostka z ależna EC Zielona Góra S.A. są uczestnikami systemu wspólnego zarządzania płynnością
  finansową cash -pool, którego agentem jest PGE Energia Ciepła S.A.(wcześniej EDF Polska). W ramach cash -pool, spółki
  Grupy udostępnia ją własną nadwyżkę finansową innym spół kom Grupy PGE Energia Ciepła (wcześniej EDF) w Polsce lub
  w razie niedoboru gotówki korzysta ze środków udostępnianych przez pozostałych uczestników.
  Transakcje w ramach systemu cash -pool ujmowane są jako transakcje z jednostkami powiązanymi, w których dru gą stroną
  transakcji jest spółka pełniąca rolę agenta. Należności z tytułu cash poolingu prezentowane są jako krótkoterminowe
  aktywa finansowe w kategorii środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool, a zobowiązania z tytułu cash -pool
  prezentowane są jako krótkoterminowe zobowiązania finansowe w kategorii zobowiązania finansowe wyceniane według
  zamortyzowanego kosztu.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  24
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży
  Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży obejmują inne niż pochodne instrumenty finansowe wyzn aczone jako dostępne
  do sprzedaży lub niesklasyfikowane do żadnej z powyższych kategorii. Po początkowym ujęciu aktywa finansowe dostępne
  do sprzedaży są wyceniane w wartości godziwej, a skutki zmiany wartości godziwej inne niż odpisy z tytułu utraty warto ści
  oraz różnice kursowe dotyczące instrumentów dłużnych dostępnych do sprzedaży są ujmowane w innych całkowitych
  dochodach i prezentowane w kapitale własnym jako kapitał z wyceny do wartości godziwej. Na dzień wyłączenia inwestycji
  z ksiąg rachunkowych, s kumulowaną wartość zysków lub strat ujętych w kapitale własnym przenosi się do zysku lub straty
  bieżącego okresu. Do aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży zalicza się kapitałowe i dłużne papiery wartościowe.
  Polityka w zakresie utraty wartości aktywó w finansow ych została opisana w punkcie 14 .
  b. Zobowiązania finansowe nie będące instrumentami pochodnymi
  Wyemitowane instrumenty dłużne oraz zobowiązania podporządkowane są ujmowane przez Grupę na dzień ich
  pows tania. Wszystkie pozostałe zobowiązania finansowe, w tym zobowiązania wyceniane w wartości godziwej przez wynik
  finansowy, są ujmowane na dzień zawarcia transakcji, który jest dniem, w którym Grupa staje się stroną umowy
  zobowiązującej do wydania instrumen tu finansowego. Grupa wyłącza z ksiąg zobowiązanie finansowe, kiedy zobowiązanie
  zostanie spłacone, umorzone lub ulegnie przedawnieniu. Aktywa i zobowiązania finansowe kompensuje się ze sobą
  i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto, w yłącznie jeśli Grupa posiada ważny prawnie tytuł
  do kompensaty określonych aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza rozliczyć daną transakcję w wartości netto
  poddanych kompensacie składników aktywów i zobowiązań finansowych lub zamierza jednocześnie podlegające
  kompensacie aktywa finansowe zrealizować, a zobowiązania finansowe rozliczyć. Grupa klasyfi kuje zobowiązania
  finansowe nie będące instrumentami pochodnymi do kategorii innych zobowiązań finansowych. Tego typu zobowiązania
  finansowe początkowo uj mowane są w wartości godziwej powiększonej o dające się bezpośrednio przyporządkować
  koszty transakcyjne. Po początkowym ujęciu zobowiązania te wyceniane są według zamortyzowanego kosztu przy użyciu
  metody efektywnej stopy procentowej.
  Do innych zobowiąz ań finansowych zalicza się kredyty, pożyczki i inne instrumenty dłużne, kredyty w rachunku bieżącym,
  zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. Kredyty w rachunku bieżącym, które muszą zostać
  spłacone na żądanie banku i stanowią elem ent zarządzania środkami pieniężnymi Grupy , są zaliczane do środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów dla celów sporządzenia sprawozdania z przepływów pieniężnych.
  W momencie początkowego ujęcia kredyty bankowe, pożyczki i papiery dłużne są ujmowane w wartoś ci godziwej,
  pomniejszonej o koszty związane z uzyskaniem kredytu lub pożyczki. Po początkowym ujęciu oprocentowane kredyty,
  pożyczki i papiery dłużne są następnie wyceniane według zamortyzowanego kosztu przy zastosowaniu metody
  efektywnej stopy procento wej.
  c. Instrumenty pochodne
  =nstrumenty pochodne, z których korzysta Grupa Kapitałowa w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem związanym
  ze zmianami cen praw do emisji CO 2 oraz kursów wymiany walut, to przede wszystkim kontrakty na zakup uprawnień
  do emisj i CO 2 typu forward, kontrakty na zamianę praw do emisji CO 2 EUA na CER (SWAP) oraz kontrakty walutowe typu
  forward. Tego rodzaju pochodne instrumenty finansowe są wyceniane do wartości godziwej. =nstrumenty pochodne
  wykazuje się jako aktywa, gdy ich wartoś ć jest dodatnia, lub jako zobowiązania, gdy ich wartość jest ujemna.
  Wartość godziwa kontraktów na zakup praw do emisji CO 2 typu forward oraz kontraktów na zamianę praw do emisji CO 2
  EUA na CER (SWAP) jest ustalana poprzez odniesienie do bieżących kursów terminowych występujących przy kontraktach
  o podobnym terminie zapadalności. Wartość godziwa walutowych kontraktów forward jest ustalana na podstawie
  notowań rynkowych, jeśli są dostępne. Heżeli notowania nie są dostępne, to wartość godziwa jest szacowana poprzez
  dyskontowanie różnicy pomiędzy kursem terminowym wynikającym z kontraktu, a kursem terminowym na dzień wyceny.
  Instrumenty pochodne typu forward na zakup praw do emisji CO 2 na własne potrzeby nie są wyceniane.
  d. Akcje zwykłe
  Akcje zwykłe ujmuje s ię w kapitale własnym. Koszty bezpośrednio związane z emisją akcji zwykłych, skorygowane o wpływ
  podatków, pomniejszają wartość kapitału.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  25
  10. Nieruchomości inwestycyjne
  Nieruchomości inwestycyjne są utrzymywane w celu uzyskiwania przychodów z tytułu najmu, z tytułu wzrostu ich wartości
  lub z obu przyczyn. Nieruchomości inwestycyjne ujmowane są początkowo w cenie nabycia z uwzględnieniem kosztów
  przeprowadzenia transakcji. Do wyceny po początkowym ujęciu Grupa stosuje model kosztu .
  Nieruchomości inwestycyjne s ą amortyzowane metodą l iniową przez okres użytkowania. Średni okres użytkowania
  nieruchomości inwestycyjnych wynosi ok. 40 lat. Weryfikację okresów użytkowania wykonuje si ę w cyklu rocznym.
  Nieruchomość jest przenoszona do rzeczowych aktywów trwałych wówc zas, gdy zmienia się sposób jej wykorzystania
  i z nieruchomości inwestycyjnej staje się nieruchomoś cią zajmowaną przez właściciela.
  11. Jednostki zależn e
  Hednostkami zależnymi są takie podmioty, które Grupa kontroluje. Sprawowanie kontroli przez Grupę ma mi ejsce wtedy, gdy:
  - posiada władzę nad danym podmiotem,
  - podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania
  w danej jednostce,
  - ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
  Spółka weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jednego lub
  kilku z wyżej wymienionych warunków sprawowania kontroli.
  12. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Należności wyce nia się nie rzadziej niż na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie wymagalnej, tj. w wartości
  nominalnej należności powiększonej o ewentualne, należne jednostkom Grupy na dzień wy ceny odsetki z tytułu zwłoki,
  z zachowaniem zasady ostrożności, tj. po ewentu alnym pomniejszeniu o odpisy aktualizujące ich wartość (zob. Odpisy
  z tytułu utraty wartości aktywów, pkt 14 ).
  Należności długoterminowe są wykazywane w wartości bieżącej (zdyskontowanej).
  13. Zapasy
  Składniki zapasów wycenia się w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do uzyskania ceny
  sprzedaży netto. Możliwa do uzyskania cena sprzedaży netto jest różnicą pomiędzy szacowaną ceną sprzedaży
  dokonywaną w toku działalności gospodarczej a szacowanymi kosztami wykończenia i kosztami niezbędnymi do
  doprowadzenia sprzedaży do skutku.
  Rozchód paliwa (węgla, biomasy) wycenia się metodą cen średnioważonych.
  Wartość w cenie nabycia lub w koszcie wytworzenia pozostałych zapasów ustala się meto dą pierwsze weszło, pierwsze
  wyszło. Cena nabycia obejmuje cenę zakupu powiększoną o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem
  składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu.
  Certyfikaty pochodzenia energii (cert yfikaty na energię zieloną, certyfikaty na energię czerwoną oraz certyfikaty na energię
  żółtą) są wyceniane wg wartości godziwej na koniec miesiąca, w którym wyprodukowano certyfikowaną energię oraz
  ujmowane jako składnik zapasów i drugostronnie jako przyc hody ze sprzedaży produktów . W momencie sprzedaży
  certyfikatów pochodzenia energii, zysk /strata na sprzedaży, stanowiące różnicę między wartością sprzedaży
  a odpowiadającą im wartością godziwą z dn ia wyceny certyfikatów, ujmowane są w przychodach ze sprzed aży produktów.
  Certyfikaty w momencie początkowego ujęcia wyceniane są wg wartości rynkowej, ustalonej według cen sprzedaży na ten
  dzień. Rozchód certyfikatów wycenia się wg metody pierwsze weszło – pierwsze wyszło.
  Grupa ujmuje wartość zakupionych w cel ach dalszej odsprzedaży uprawnień do emisji CO 2 jako zapasy. Aktywa te są
  ujmowane w cenie nabycia, przy uwzględnieniu ewentualnej utraty wartości na dzień bilansowy. Rozchód uprawnień
  do emisji CO 2 jest ewidencjonowany metodą szczegółowej identyfikacji.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  26
  14. Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów
  Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Heżeli zmniejszenie wartości godziwej aktywów fina nsowych było ujmowane bezpośrednio w kapitale z aktualizacji wyceny
  i powstaną obiektywne przesłanki utraty warto ści tego aktywa, skumulowane straty, które były uprzednio ujęte w kapitale
  z aktualizacji wyceny, ujmuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów , nawet, jeżeli składnik aktywów finansowych
  nie został wyłączony ze sprawozdania z sytuacji finansow ej. Kwota skumulowanych strat z tytułu utraty wartości ujętych
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów stanowi różnicę pomiędzy ceną nabycia a aktualną wartością godziwą,
  pomniejszoną o ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości, które zostały uprzednio ujęte w spraw ozdaniu z całkowitych
  dochodów odnośnie danego składnika aktywów finansowych.
  Aktywa niefinansowe
  Wartość bilansowa aktywów Grupy innych niż zapasy (zob. Opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości pkt 13 ),
  poddawana je st ocenie na każdy koniec okresu sprawozdawczego w celu stwierdzenia, czy występują przesłanki
  wskazujące na utratę jej wartości. W przypadku wystąpienia takich przesłanek Grupa dokonuje szacunku wartości
  odzyskiwalnej poszczególnych aktywów.
  Wartość odzy skiwalna wartości firmy, wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytkowania oraz wartości
  niematerialnych, które nie są jeszcze zdatne do użytkowania, jest szacowana na każdy koniec okresu sprawozdawczego.
  Odpis z tytułu utraty wartości ujmowany jest w momencie, kiedy wartość bilansowa składnika aktywów lub ośrodka
  generującego środki pieniężne przewyższa jego wartość odzyskiwalną. Odpisy z tytułu utraty wartości ujmowane są
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów .
  Utrata wartości ośrodka generuj ącego środki pieniężne jest w pierwszej kolejności ujmowana jako zmniejszenie wartości
  firmy przypisanej do tego ośrodka (grupy ośrodków), a następnie jako zmniejszenie wartości bilansowej pozostałych
  aktywów tego ośrodka (grupy ośrodków) na zasadzie propo rcjonalnej.
  a. Kalkulacja wartości odzyskiwalnej
  Aktywa finansowe niebędące instrumentami pochodnymi
  Wartość odzyskiwalna w odniesieniu do inwestycji utrzymywanych do terminu wymagalności oraz należności wycenianych
  według skorygowanej ceny nabycia (zamor tyzowanego kosztu) szacowana jest jako wartość bieżąca przyszłych
  oszacowanych przepływów pieniężnych zdyskontowanych przy użyciu pierwotnej efektywnej stopy procentowej.
  Należności krótkoterminowe nie podlegają dyskontowaniu.
  Aktywa niefinansowe
  Wartość odzyskiwalna pozostałych składników aktywów definiowana jest jako większa z ich wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży netto oraz ich wartości użytkowej. W trakcie dokonywania kalkulacji
  wartości użytkowej przyszłe przepływy pi eniężne dyskontowane są przy użyciu stopy procentowej przed opodatkowaniem,
  która odzwierciedla aktualną rynkową ocenę wartości pieniądza w czasie oraz czynniki ryzyka charakterystyczne dla
  danego składnika aktywów. W przypadku aktywów, które nie generują niezależnych przepływów pieniężnych, wartość
  użytkowa szacowana jest dla najmniejszego identyfikowalnego ośrodka generującego środki pieniężne, do którego dany
  składnik aktywów przynależy.
  b. Odwrócenie odpisów z tytułu utraty wartości
  Aktywa finansowe ni ebędące instrumentami pochodnymi
  Odpisy z tytułu utraty wartości w odniesieniu do papierów wartościowych utrzymywanych do terminu ich wymagalności
  lub należności wycenianych według zamortyzowanego kosztu oraz instrumentów kapitałowych są odwracane, jeśli
  późniejszy wzrost wartości odzyskiwalnej może być obiektywnie przypisany do zdarzenia po dniu ujęcia straty z tytułu
  utraty wartości.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  27
  Aktywa niefinansowe
  Odpis wartości firmy z tytułu utraty wartości nie jest odwracany. W pozostałych przypadkach odpis ak tualizujący z tytułu
  utraty wartości jest odwracany, jeżeli zmieniły się szacunki zastosowane do szacowania wartości odzyskiwalnej. Odpis
  z tytułu utraty wartości odwracany jest tylko do wysokości wartości bilansowej składnika aktywów pomniejszonej o odpis y
  amortyzacyjne, jaka byłaby wykazana w sytuacji, gdyby odpis z tytułu utraty wartości nie został ujęty.
  15. Kapitał własny
  Kapitał własny wykazywany jest według wartości nominalnej, powiększonej o skutki przes zacowania hiperinflacyjnego
  (od daty zarejestro wania kapitału akcyjnego w roku 1991 do grudnia 1996 r. Spółka Dominująca funkcjonowała
  w warunkach hiperinflacji), z podziałem na jego rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa i postanowieniami
  statutu.
  a. Dywidendy
  Dywidendy przed ich wypłatą ujmuje się jako zobowiązania w okr esie, w którym podjęto uchwały o ich wypłacie .
  16. Świadczenia pracownicze
  a. Program określonych składek
  Programy określonych składek to programy świadczeń po okresie zatrudnienia, na mocy których jednostka wpłaca składki
  w ustalonej wysokości do odrębnego podmiotu i nie będzie ciążył na niej prawny ani zwyczajowo oczekiwany obowiązek
  zapłacenia dodatkowych składek. Spółki Grupy zatrudniające pracowników zobowiązane są, na mocy obowiązujących
  przepisów, do pobierania i odpro wadzania składek na świadczenia emerytalne pracowników. Świadczenia te stanowią
  program państwowy oraz mają charakter programu określonych składek . Zobowiązanie do wniesienia składek do
  programu emerytalnego określonych składek są ujmowane jako koszt świad czeń pracowniczych obcią żając zysk lub stratę
  okresu, w którym pracownicy świadczyli pracę.
  b. Program określonych świadczeń
  Program określonych świadczeń to program świadczeń po okresie zatrudnienia inny niż program określonych składek.
  Odpr awy emerytaln e są rozliczane zgodnie z MSR 19 jako program określonych świadczeń ujmowany jako koszt świadczeń
  pracowniczych, za wyjątkiem zysków lub strat aktuarialnych dotyczących programu określonych świadczeń , które ujmuje
  się w innych całkowitych dochodach .
  Program określonych świadczeń – odprawy emerytalne
  Spółki Grupy zobowiązane są na podstawie obowiązujących przepisów do wypłaty odpraw emerytalnych w wysokości
  zgodnej z przepisami kodeksu pracy oraz układów zbiorowych pracy.
  Zobowiązanie Spółek Grupy wyn ikające z odpraw emerytalnych obliczane jest poprzez oszacowanie wysokości przyszłego
  wynagrodzenia pracownika w okresie, w którym pracownik osiągnie wiek emerytalny oraz poprzez oszacowanie wysokości
  przyszłej odprawy emerytalnej. Odprawy te są dyskontowa ne do wartości bieżącej. Stopę dyskontową otrzymuje się
  w odniesieniu do rynkowej stopy zwrotu z obligacji Skarbu Państwa na koniec okresu sprawozdawczego . Zobowią zanie
  z tytułu odpraw emerytalnych ujmowane jest proporcjonalnie do przewidywanego okresu świ adczenia pracy przez danego
  pracownika. Kalkulacja przeprowadzana jest przez uprawnionego aktuariusza przy zastosowaniu metody prognozowanych
  uprawnień jednostkowych. Rotacja pracowników jest szacowana na podstawie danych historycznych oraz przewidywań
  poz iomu zatrudnienia w przyszłości.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  28
  c. Rezerwa na zaległe urlopy
  Rezerwa na zaległe urlopy jest tworzona w wysokości iloczynu ilości dni urlopu przypadającego proporcjonalnie na dany
  okres i dziennej stawki ekwiwalentu za zaległy urlop powiększonej o narzu ty. Wy korzystanie rezerwy następuje
  w wysokości ekwiwalentu za zrealizowane do końca okresu sprawozdawczego urlopy powiększonego o narzuty.
  Rozwiązanie rezerwy następuje w wysokości ewentualnej nadwyżki rezerwy nad faktyczną wypłatą. Rezerwa jest
  tworzona, wykorzystywana i rozwiązywana w korespondencji z wydzielonym kontem kosztów rodzajowych korygującym
  koszty wynagrodzeń.
  d. Nagrody roczne
  Zgodnie z zak ładowym układem zbiorowym Hednostka Dominująca i spółka zależna , EC Zielona Góra S.A., są zobowiązane
  do wypłaty pracownikom nagrody rocznej za rok poprzedni w wysokości 8,5% wynagrodzeń.
  Rezerwa obejmuje szacunkowe koszty przyszłej wypłaty przypadające na bieżący okres i jest tworzona w księgach roku
  którego dotyczy, miesięcznie w wysokości 8,5% wartości nal eżnych wynagrodzeń powiększonych o narzuty. Wykorzystanie
  rezerwy następuje w miesiącu i w kwocie wypłaty nagrody powiększonej o narzuty. Rozwiązanie rezerwy następuje
  w wysokości e wentualnej nadwyżki rezerwy nad faktyczną wypłatą. Rezerwa jest tworzona, w ykorzystywana
  i rozwiązywana w korespondencji z wydzielonym kontem kosztów rodzajowych korygującym koszty wynagrodzeń.
  e. Premia o cele
  Rezerwa na premie o cele jest tworzona w księgach roku , którego dotyczy, w wysokości przewidywanej wypłaty
  powiększonej o narzuty na wynagrodzenia. Wykorzystanie rezerwy następuje w miesiącu i w kwocie wypłaty premii
  powiększonej o narzuty. Rozwiązanie rezerwy następuje w wysokości ewentualnej nadwyżki rezerwy nad faktyczną wypłatą.
  Wypłaty są dokonywane po wykonaniu określ onych celów założonych przez Spółkę.
  f. Zobowiązanie z tytułu programu indywidualnych odejść
  Rezerwa jest związana z prowadzonym przez Grupę Programem =ndywidualnych Odejść pracowników i jest ustalana
  w wysokości sumy przewidywanych wypłat odpraw i innych ś wiadczeń przysługujących na mocy regulaminu programu
  i przepisów prawa pracy.
  17. Płatności w akcjach własnych
  Sposób ujęcia i prezentacji programu przyznania akcji jest określony w MSSF 2 Płatności w akcjach własnych („Share based
  payments”) oraz w interpr etacji KIMSF 11 „ MSSF 2 – Wydanie akcji w ramach grupy i transakcje w nabytych akcjach
  własnych ” Standardy nakazują ujęcie programu jak o przyrostu kapitału własnego z jednej strony oraz jako kosztów
  świadczeń pracowniczych z drugiej strony. Program wyceni a się w wysokości wartości godziwej (rynkowej) akcji na dzień
  ich przyznania. Przyrost kapitału i kosztu następuje przy tym proporcjonalnie do upływu czasu w okresie od daty
  przyzna nia do zakończenia okresu nabywania uprawnień . Ujęcie programu przyznania a kcji powoduje zmniejszenie zysku
  netto oraz przyrost pozostałych kapitałów rezerwowych .
  18. Rezerwy
  Rezerwa zostaje ujęta w przypadku, gdy na Grupie ciąży obowiązek wynikający z przeszłych zdarzeń i prawdopodobne jest,
  że wypełnienie tego obowiązku wiązać się będzie z wypływem korzyści ekonomicznych. W przypadku, kiedy efekt wartości
  pieniądza w czasie ma ist otne znaczenie, rezerwy są szacow ane poprzez dyskontowanie oczekiwanych przyszłych
  przepływów środków pieniężnych w oparciu o stopę przed opodatkowani em, która odzwierciedla bieżące szacunki
  rynkowe zmian w artości pieniądza w czasie oraz, jeżeli jest to właściwe, ryzyko związane z danym składnikiem pasywów.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  29
  a. Czynności procesowe
  Rezerwa na roszczenia przeciwko Spółce Grupy (czynności procesowe) jes t tworzona , gdy w związku z toczącym się
  sporem sądowym lub pozasądowym istnieje prawdopodobieństwo powstania zobowiązan ia na skutek niekorzystnego
  dla Grupy rozstrzygnięcia sądu lub innego właściwego organu. Przy tworzeniu rezerwy uwzględnia się zarówno p rzyszłe
  zobowiązanie , łącznie z ewentualnymi odsetkami , jak i koszty prowadzenia procesu.
  b. Umowy rodzące obciążenia
  Rezerwa na umowy rodzące obciążenia ujmo wana jest w przypadku, gdy spodziewane p rzez Grupę korzyści ekonomiczne
  z umowy są niższe niż nieun iknione koszty wypełnienia obowiązków umownych .
  c. Rezerwa podatkowa
  Rezerwa jest tworzona w związku z potencjalnym ryzykiem powstania zobowiązań lub zaległości podatkowych.
  d. Rezerwa na rekultywację składowisk odpadów
  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dni a 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. ) Spółka Dominująca
  tworzy fundusz rekultywacyjny na realizację obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem
  i monitoringiem składowisk odpadów. Rezerwa na rekultywację składowi sk odpadów szacowana jest w wartości bieżącej
  spodziewanych do poniesienia kosztów rekultywacji.
  19. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania
  Zobowiązania stanowią obecny, wynikający ze zdarzeń przeszłych obowiązek Spółki Grupy , któ rego wypełnienie, według
  oczekiwań, spowoduje wypływ środków zawierających w sobie korzyści ekonomiczne.
  Grupa dzieli zobowiązania na następujące kategorie:
  - zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
  - pozostałe zobowiąz ania finansowe, wyceniane na kolejne dni sprawozdawcze wg zamortyzowanego kosztu,
  - zobowiązania niefinansowe.
  Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania niefinansowe wykazywane są
  w kwocie wymagającej zapłaty.
  Gdy s kutek zmiany wartości pieniądza w czasie jest istotny, zobowiązania prezentowane są w wartości zdyskontowanej.
  Grupa wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie, gdy zobowiązanie wygasło – to znaczy, kiedy obowiązek określony
  w umowie został wypełniony, umorz ony lub wygasł.
  20. Dotacje
  Dotacja rządowa do przychodów jest ujmowana jako zysk lub strata bieżącego okresu i jest wykazywana w pozostałych
  przychodach operacyjnych w momencie , gdy dotacja staje się należna.
  Pozostałe dotacje rządowe (w tym dotacje do s kładnika aktywów) ujmowane są początkowo jako przychody przyszłych
  okresów w wartości godziwej, jeśli istnieje wystarczająca pewność ich otrzymania oraz sp ełnienia przez Grupę warunków
  z nimi związanych. Otrzymane dotacje będące zwrotem już poniesionych pr zez Grupę nakładów są ujmowane jako zys k
  lub strata bieżącego okresu i wykazywane w pozostałych przychodach operacyjnych według metody systematycznej
  w tych okresach, w których następuje ujęcie kosztów. Otrzymane przez Gr upę dotacje do aktywów ujmowane są jako zysk
  lub strata bieżącego okresu według metody systematycznej przez okres użytkowa nia składników aktywów objętych
  dotacją .  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  30
  21. Przychody
  a. Sprzedaż wyrobów gotowych oraz towarów
  Przychody ze sprzedaży towarów i wyrobów gotowych są ujmo wane w sprawozda niu z całkowitych dochodów , gdy
  znaczące ryzyko i korzyści wynikające z ich własności zostały przeniesione na kupującego.
  Świadectwa pochodzenia energii ( świadectwa na energię : zieloną, czerwoną i żółtą ) są uj mowane jako składnik zapasów
  na koniec miesiąc a, w którym wyprodukowano certyfikowaną energię i jednocześnie odnoszone w przychody ze sprzedaży
  produktów. Certyfikaty są wyceniane w wartości godziwej , według cen rynkowych na dzień ujęcia w księgach .
  b. Przychody ze świadczenia usług
  Przychody ze świa dczenia usług są ujmowane w sprawozdaniu z całkowitych dochodów w proporcji do realizacji transakcji
  na koniec okresu sprawozdawczego .
  c. Przychody z tytułu najmu
  Przychody z tytułu najmu nieruchomości inwestycyjnych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowityc h dochodów metodą
  liniową przez okres trwania umowy.
  d. Przychody /koszty z tytułu rekompensat na pokrycie kosztów osie roconych powstałych w związku
  z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (KDT)
  EC Zielona G óra S.A., tak jak inni producenci energii elektrycznej, którzy przystąpili do programu przedterminowego
  rozwiązania kontraktów długoterminowych na sprzedaż mocy i energii elektrycznej („KDT”) jest uprawniona
  do otrzymywania rekompensat na pokrycie kosztów osieroconych.
  Rekompensaty są wypłacane w formie zaliczek rocznych płatnych w kwartalnych ratach oraz korygowane w okresach
  rocznych.
  Na koniec okresu korygowania zostanie określona ostateczna kwota kosztów osieroconych. W związku z powyższym
  wytwórcy energii wchodzący w skład Grupy szacują i ujmują przychód za dany okres z tytułu otrzymanych rekompensat
  KDT w wysokości, w której zostanie ostatecznie dla danego okresu zatwierdzona, tj. po uwzględnieniu przewidywanej
  na datę sporządzenia sprawozdania fin ansowego korekty rocznej oraz korekty końcowej.
  W przypadku gdy skumulowany wynik finansowy z tytułu KDT przekroczy na dzień bilansowy szacowaną wartość środków
  przewidzianych do otrzymania w całkowitym rozliczeniu programu, Spółka stosuje warunek ogranic zający. Środki
  otrzymane ponad wartość warunku ograniczającego, w związku z faktem ich zwrotu, nie stanowią przychodu Spółki i są
  odnoszone wprost na zobowiązanie korekty końcowej.
  Zobowiązanie z tytułu korekty końcowej jest kalkulowane poprzez różnicę m iędzy zdyskontowaną kwotą środków
  otrzymywanych z tytułu KDT w okresie trwania programu do kwoty oszacowanych kosztów osieroconych. Kwota
  spodziewanej korekty końcowej ustalana jest w oparciu o wypracowany model kalkulacji rekompensat KDT. Najbardziej
  klu czowe czynniki modelu kalkulacji, które mają wpływ na rozpoznawane w sprawozdaniu finansowym przychody, koszty
  i rozrachunki to ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stopa procentowa wykorzystywana do dyskonta
  długoterminowego zobowiązania. Zmiany przyj ętych interpretacji zapisów ustawy o KDT lub założeń mogą istotnie
  wpłynąć na wyniki szacunków i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji majątkowej i finansowej
  oraz wyników spółki. Alokacja korekty końcowej do danego okresu sprawozdawc zego dokonywana jest w oparciu
  o planowany rozkład przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej w okresie korygowania (w praktyce: część korekty
  końcowej przypadająca do rozpoznania w danym roku zależna od proporcji: przychód ze sprzedaży danego roku / sum a
  przychodów w całym okresie KDT).
  Ponadto zgodnie z Art. 6 Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania k osztów powstałych u wytwórców
  w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej łączna suma
  środków przekazanych wytwórcy na pokrycie kosztów osieroconych, zdyskontowanych n a dzień 1 stycznia 2007 r.,


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  31
  nie może przekroczyć ustalonej dla tego wytwórcy maksymalnej wysokości tych kosztów, określonej w załączniku nr 2
  do ustawy, w cenach stałych na dzień 1 stycznia 2007 r.
  Zmiany szacunków związane z obliczaniem korekty końcowej są uwzględniane prospektywnie poprzez ujęcie
  w sprawozdaniu z całkowitych docho dów okresu, w którym nastąpiła zmiana oraz okresów przyszłych , jeżeli zmiana ta
  dotyczy wsz ystkich tych okresów .
  e. Przychody z dzierżawy węzłów cieplnych
  Przychody z tytułu dzierżawy węzłów cieplnych ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych dochodów metodą liniową
  przez okres trwania umowy.
  22. Koszty
  a. Płatności z tytułu leasingu operacyjnego
  Pła tności z tytułu zawartych przez Grupę umów leasingu operacyjnego ujmowane są w sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów liniowo przez okres trwania leasingu. Otrzymane specjalne oferty promocyjne ujmowane są w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów łącznie z koszt ami z tytułu leasingu – umniejszają te koszty przez okres trwania leasingu.
  b. Płatności z tytułu leasingu finansowego
  Płatności leasingowe są rozdzielane na część stanowiącą koszt finansowania oraz część zmniejszającą zobowiązanie. Część
  stanowiąca koszt f inansowania jest przypisywana do poszczególnych okresów w czasie trwania umowy leasingu
  przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej.
  c. Koszty finansowe
  Koszty finansowe obejmują odsetki pła tne z tytułu zadłużenia ustalone w oparciu o efektywną s topę procentową, odsetki
  należne z tytułu zainwestowanych przez Grupę środków pieniężnych, należne dywidendy, zyski i straty z tytułu różnic
  kursowych oraz zyski i straty dotyczące instrumentów zabezpieczających, które ujmowane są w sprawozdaniu
  z całkowit ych dochodów .
  Przychody i koszty z tytułu odsetek wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów na zasadzie memoriałowej,
  przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Dochód z tytułu dywidend ujmuje się w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów w momencie, kiedy Grupa nabywa prawa do jej otrzymania. Część opłaty z tytułu lea singu
  finansowego stanowiącą koszt finansowania, wykazuje się w sprawozdaniu z całkowitych dochodów przy zastosowaniu
  metody efektywnej stopy procentowej.
  23. Podatek dochodowy
  Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów obejmuje część bieżącą i część odroczoną.
  Podatek dochodowy ujmowany jest w sprawozdaniu z całkowitych dochodów , za wyjątkiem kwot związanych z pozycj ami
  rozliczanymi bezpośrednio z kapita łem własnym (w ówczas ujmuje się go w kapitale własnym) oraz w innych całkowitych
  dochodach jako kwoty niepodlegające reklasyfikacji na zyski lub straty .
  Podatek bieżący stanowi zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowane go dochodu za dany rok, ustalone
  przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących na koniec okresu sprawozdawczego oraz korekty podatku
  dotyczącego lat ubiegłych.
  Podatek odroczony wyliczany jest w oparciu o różnice przejściowe pomiędzy wartośc ią aktywów i zobowiązań szacowaną
  dla cel ów ksi ęgowych a ich wartością szacowaną dla celów podatkowych. Rezerwy nie tworzy się na następujące różnice
  przejśc iowe: wartość firmy, której ewentualny odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości nie jest uznawany za koszt
  uzyskania przychodu dla celów podatkowych, początkowe ujęcie aktywów lub pasywów, które nie wpływają ani na zysk
  księgowy ani na dochód do opodatkowania , różnice związane z inwestycjami w jednostkach zależnych w zakresie,


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  32
  w którym nie jest prawdopodobne , że zostaną one zrealizowane w dającej się pr zewidzieć przyszłości. Ujęta kwota
  podatku odroczonego opiera się na oczekiwaniach, co do sposobu realizacji wartości bil ansowej aktywów i pasywów,
  przy zastosowaniu stawek podatkowych obowiązujących lub uchwalonych na koniec okresu sprawozda wczego .
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego są ujmowane do wysokości, do której jest prawdopodobne, iż osiągnięty zostanie
  dochód do opodatkowania , który pozwoli na realizację aktywa z tytułu podatku odroczonego . Aktywa z tytułu podatku
  odroczonego obniża się w zakresie, w jakim nie jest prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania
  wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika aktywów z tytułu o droczonego podatku
  dochodowego. Uprzednie obniżenie wartości ulega odwróceniu w zak resie, w jakim uzysk anie wystarczającego dochodu
  do opodatkowania staje się prawdopodobne.
  Grupa nie tworzy podatku odroczonego:
  - gdy składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynika z początkowego ujęcia składnika aktywów lub
  zobowiązań w ramach transakcji nie będącej połączeniem jednostek gospodarczych, zaś w momencie transakcji nie ma
  ona wpływu ani na wynik finansowy brutto, ani na dochód do opodatkowania (stratę podatkową) oraz
  - od różnic związanych z inwestycjami w jednostkach zależ nych, jednostkach stowarzyszonych i udziałami we wspólnych
  przedsięwzięciach, w przypadku których aktywa z tytułu odroczonego podatku ujmuje się tylko w takim zakresie, w jakim
  prawdopodobne jest, że różnice przejściowe ulegną odwróceniu w możliwej do prze widzenia przyszłości oraz dostępny
  będzie dochód do opodatkowania, który pozwoli na zrealizowanie ujemnych różnic przejściowych, oraz
  - od różnic związanych z początkowym ujęciem wartości firmy.
  24. Raportowanie segmentów działalności
  Segment działalności j est wyodrębnioną częścią Grupy, która zajmuje się dostarczaniem określonych produktów lub usług
  (segment branżowy) lub dostarczaniem produktów lub usług w określonym środowisku ekonomicznym (segment
  geograficzny), który podlega ryzykom i czerpie korzyści o dmienne niż inne segmenty.
  Sprawozdawczość dotycząca segmentów sprawozdawczych grupuje segmenty na poziomie tych części składowych Grupy:
  - które angażują się w działalność gospodarczą, z której mogą uzyskiwać przyc hody i ponosić koszty,
  - których wyniki są regularnie przeglądane przez organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych w jednostce
  oraz wykorzystujący te wyniki przy decydowaniu o alokacji zasobów i ocenie wyniku działalności segmentu oraz
  - w przypadku których dostępne są oddzielne informacje finansowe.
  25. Działalność zaniechana oraz aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży
  Bezpośrednio przed przeklasyfikowaniem do aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży następuje wycena aktywów
  (lub wszystkich aktywów i zobowiązań stanowiących g rupę przeznaczoną do zbycia) zgodnie z przyjętą polityką
  rachunkowości dotyczącą tych aktywów.
  Następnie na dzień początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży , aktywa t rwałe lub grupa przeznaczona
  do zbycia są ujmowane według niższej z wartości : bilansowej lub wartości godziwej , pomniejszonej o koszty
  doprowadzenia do sprzedaży.
  Utrata wartości ujęta przy początkowej klasyfikacji jako przeznaczone do sprzedaży jest ujmowana w sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów nawet w przyp adku, gdy grupa prze znaczona do sprzedaży podlegała uprzednio przeszacowaniu,
  którego skutki ujęto w kapitale włas nym. Dotyczy to również zysków lub strat wynikających z późniejszej zmiany wartości.
  Działalność zaniechana jest częścią działalności Grupy, która stanowi oddzie lną znaczną część działalności lub segment
  geograficzny lub jest jednostką zależną nabytą wyłącznie w celu odsprzedaży.
  Klasyfikacja do działalności zaniechanej dokonuje się w wyniku sprzedaży lub w momencie, kiedy działalność spełnia
  kryteria zaklasyfiko wania do przeznaczonej do sprzedaży.
  Grupa Kapitałowa przekształca informacje ujawniane w zakresie działalności zaniechanej dla poprzednich okresów
  sprawozdawczych prezentowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w taki sposób, aby ujawnienia


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  33
  te odnosiły się do wszystkich działalności, które zostały zaniechane przed dniem sprawozdawczym ostatniego
  prezentowanego okresu.
  Heśli Grupa Kapitałowa zaprzestaje klasyfikacji działalności zaniechanej, wyniki tej działal ności poprzednio prezentowane
  w dzia łalności zaniechanej zostają przeklasyfikowane i włączone do wyników z działalności kontynuowanej dla wszystkich
  prezentowanych okresów. W takiej sytuacji Grupa wskazuje, że kwoty prezentowane dla poprzednich okresów zostały
  przekształcone.
  26. Połączenia jednostek wchodzących w skład Grupy
  Połączenia jednostek wchodzących w skład Grupy mają miejsce, kiedy połączeniem objęte s ą spółki podlegające kontroli
  Grupy zarówno przed jak i po połączeniu, przy założeniu, że kontrola taka nie jest krótkotrwała.
  W zw iązku z brakiem szczegółowych wytycznych dotyczących sposobu ujęcia połączeń jednostek znajdujących się
  pod wspólną kontrolą, stosuje się metodę wyceny aktywów netto łączonych spółek według wartości księgowej.
  27. Ujęcie i wycena świadectw pochodzenia energi i
  Nabyte ś wiadectwa p ochodzenia energii wyceniane są według ceny nabycia. Świadectwa pochodzenia wytworzone
  we własnym zakresie wy ceniane są według cen rynkowych .
  W przypadku braku na koniec okresu sprawozdawczego wystarczającej ilości świa dectw pochodz enia wymaganych
  do zaspokojenia obowiązku umorzenia Grupa tworzy rezerwę na zakup świade ctw pochodzenia według cen rynkowych
  na koniec okresu sprawozdawczego .
  28. Prawa do emisji CO 2
  Prawa do emisji przyznane nieodpłatnie w Krajowym Planie Rozdziału ( zob. Opis ważniejszych stosowanych zasad
  rachunkowości pkt 20 Dotacje ), jak również prawa zakupione są wykazywane w odrębnej pozycji sprawozdania z sytuacji
  finansowej jako Uprawnienia do emisji CO 2 nabyte w celu umor zenia, przy czym prawa otrzymane nieodpłatnie ujmowane
  są w wartości zerowej, natomiast prawa nabyt e ujmowane są w cenie nabycia .
  Rezerwa na rzeczywistą emisję CO 2 ujmowana jest w wartości przekraczającej otrzymane dotacje w formie bezpłatnych
  praw do emi sji CO 2 według wartości księgowej uprawnień do emisji nabytych w celu umorzenia oraz cen rynkowych
  pozostałego deficytu.
  Przychody z tytułu sprzedaży nadwyżki praw emisji rozpoznawane są w momencie sprzedaży tych praw i ujmowane
  w sprawozdaniu z całkowit ych dochodów .
  29. Zysk na jedną akcję
  Spółka Dominująca prezentuje podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję dla akc ji zwykłych. Podstawowy zysk
  na jedną akcję jest wyliczany przez podzielenie zysku lub straty przypadającej posiadaczom akcji zwykłych prz ez średnią
  ważoną liczbę akcji zwykłych w roku, skorygowaną o posiadane przez Spółkę akcje własne. Rozwodniony zysk na jedną
  akcję jest wyliczany przez podzielenie skorygowanego zysku lub straty przypadającej dla posiadaczy akcji zwykłych
  przez średnią waż oną liczbę akcji zwykłych skorygowaną o posiadane akcje własne oraz o efekty rozwadniające
  potencjalnych akcji, które obejmują obligacje zamienne na akcje, a także opcje na akcje przyznane pracownikom.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  34
  III. Noty objaśniające
  1. Segmenty operacyjne
  Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. działa w jednym segmencie operacyjnym: Wytwarzanie energii elektrycznej
  i cieplnej oraz dystrybucja ciepła.
  =dentyfikacja segmentów wynika ze struktury zarządzania, podlega regularnej kontroli przez Zarząd Hednostki Dominując ej
  („główny decydent operacyjny”) i służy podejmowaniu decyzji o alokacji zasobów, a także ocenie wyników segmentu.
  Wynik segmentu, jego aktywa oraz zobowiązania zawierają pozycje, które go dotyczą w sposób bezpośredni, jak również
  odpowiednie pozycje uży tkowane wspólnie, które w oparciu o racjonalne przesłanki można do tego segmentu przypisać.
  Nieprzypisane do segmentu pozycje obejmują niektóre inwestycje strategiczne, niektóre udokumentowane zobowiązania
  dłużne oraz pozycje majątku wspólnego Grupy wraz z e związanymi z nimi kosztami.
  W ramach działalności Grupy nie występuje zróżnicowanie geograficzne. Grupa prowadzi działalność na terenie kraju
  i w związku z tym nie dokonano podziału działalności na obszary geograficzne.
  Przychody segmentu obejmują przy chody ze sprzedaży, przychody z tytułu rekompensat KDT oraz pozostałe przychody
  operacyjne.
  Koszty segmentu obejmują koszt własny sprzedaży, koszty z tytułu rekompensat KDT, koszty sprzedaży, koszty ogólnego
  zarządu oraz pozostałe koszty operacyjne.
  W se gmencie „Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła oraz dystrybucja” przychody w transakcjach z PGE Energia
  Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A. ) i Fortum Power and :eat Polska Sp. z o.o. O/Wrocław osiągnęły w okresie
  od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. w artoś ć 688 816 tys. zł, (w tym PGE Energia Ciepła S.A.: 363 122 tys. zł; Fortum Power
  and Heat Polska Sp. z o.o. : 325 694 tys. zł) co stanowi 67,09 % przychodów segmentu ( w 2016 r. przycho dy wyniosły
  686 248 tys. zł, co stanowiło 65,65 % przychodów segmentu , w tym w tym PGE Energia Ciepła S.A.: 364 457 tys. zł; Fortum
  Power and Heat Polska Sp. z o.o.: 321 791 tys. zł ).
  2. Aktywa przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana
  Spółka Dominująca KOGENERACHA S.A. zakwalifikowała jako aktywa przeznaczone do sprzedaży stację transformatorowo -
  rozdzielczą R -2 1 10 kV w EC Czechnica, położoną w m iejscowości Siechnice. W dniu 5 grudnia 2017 r. KOGENERACJA S.A.
  zbyła na rzecz Tauron Dystrybucja S.A. ww. rozdzielnię. Przedmiot sprzedaży obejmował wchodzące w skład ww. stacji:
  budynki i budowle oraz urządzenia techniczne infrastruktury elektroenergetycznej, które stanowiły kompletną i zdatną
  do użytku całość.
  W dniu 21 lipca 2015 r. Spółka Dominująca KOGENERACHA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem
  Technologicznym o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek
  EC Muchobór częściowo został sprzedany, a pozostałe aktywa wyceniono po demontażu i zakwalifikowano jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży. Wartość śro dków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży wynosi 1 810 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 550 tys. zł). Wartość ta wynika z wyceny
  rzeczoznawcy, który oszacował wartość godziwą w podejściu kosztowym (pozio m 3 hierar chii wartości godziwej).
  W 2016 r. KOGENERACHA S.A. dokonała odpisu aktualizującego w kwocie 2 922 tys. zł. W 2017 r. po ponownym
  oszacowaniu wartości przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego w kwocie 740 tys. zł.
  Zarząd Spółki Dominuj ącej podjął decyzję o sprzedaży aktywów, został wdrożony aktywny plan do przeprowadzenia tej
  transakcji.
  W 2017 r. nie wystąpiła działalność zaniechana.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  35
  3. Przychody ze sprzedaży
  a. Rekompensata gazowa
  W roku 2017 r. spółka zależna EC Zielona Góra S.A. otrzymała 4 zaliczki kwartalne z tytułu dopłaty gazowej w łącznej
  wysokości 36 780 tys. zł. Ponadto spółka rozpoznała szacowaną korektę roczną za rok 2017 w wysokości 6 938 tys. zł oraz
  dokonała korekty przychodów dotyczącej rozliczenia roku 2016 w ujemnej wartości 514 tys. zł. Warunkiem koniecznym
  do otrzymani a dopłaty gazowej jest wyższy jednostkowy koszt wytworzenia energii elektrycznej z paliwa gazowego
  Wytwórcy od średniej ceny energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym, publikowa nej przez URE w roku następującym
  po roku, za który szacowana jest dopłata g azowa. Dopłata gazowa kalkulowana jest w oparciu o produkcję energii
  elektrycznej z paliwa gazowego Wytwórcy objętej klauzulą "minimum Take" oraz różnicy pomiędzy kosztem wytworzenia
  1 MWh z paliwa gazowego Wytwórcy, a kosztem wytworzenia 1 MWh z węgla w jednostkach centralnie dysponowanych
  opalanych węglem (HWCD), a także różnicy pomiędzy ceną jednostkową energii elektrycznej z paliwa gazowego osiągniętą
  przez Wytwórcę, a ceną osiągniętą z węgla przez HWCD. W przypadku, gdy cena jednostkowa HWCD jest wyższ a od ceny
  jednostkowej Wytwórcy, różnica ta przyjmowana jest w wartości zerowej. Wskaźniki HWCD publikowane są p rzez URE
  w roku następującym po roku, za który szacowana jest dopłata gazowa.
  b. Pozostałe informacje dotyczące przychodów ze sprzedaży
  Niższe pr zychody ze sprzedaży energii elektrycznej (spadek o 7 524 tys. zł) są efektem niższej sprzedaży „na wezwanie”
  (generacja wymuszona) w 2017 r. oraz niższej produkcji i sprzedaży energii elektrycznej w pseudo kondensacji
  spowodowanej niskimi cenami na rynku energii elektrycznej.
  Wzrost przychodów ze sprzedaży ciepła w 2017 r. spowodowany był wzrostem mocy zamówionej przez nowych odbiorców
  we Wrocławiu i Siechnicach .
  Niższe przychody z odsprzedaży energii elektrycznej wynikają z niższego wolumen u zakupione j energii przez spółkę zależną
  EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. celem dalszej odsprzedaży.
  Koszty związan e z najmem nieruchomości w 2017 roku wyniosły 1 287 tys. zł (2016 r.: 1 653 tys. zł).
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Przychody ze sprzedaży produktów i usług 1 005 695 1 007 621
  Przychody ze s przeda ży energi i el ektrycznej ora z dys trybucj a
  i obrót energi ą el ektryczną 399 121 406 645
  Przychody ze s przeda ży ci epła ora z dys trybucj a energi i ci epl nej 468 675 463 036
  Przychody z tytułu certyfi ka tów pochodzeni a energi i 87 825 88 933
  Przychody z na j mu ni eruchomoś ci 3 728 3 779
  Przychody z tytułu rekompens a t ga zowych 43 204 41 910
  Pozos ta łe przychody ze s przeda ży produktów i us ług 3 142 3 318
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 9 101 19 536
  Pozos ta łe przychody z ods przeda ży energi i el ektrycznej 8 378 18 783
  Pozos ta łe przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 723 753
  1 014 796 1 027 157


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  36
  4. Rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w spółce zależ nej EC Zielona Góra S.A.
  Na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów pow stałych u wytwórców w związku
  z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 130,
  poz . 905) (ustawa o KDT) spółka zależna EC Zielona Góra S.A. ma prawo do środków na pokrycie kosztów osieroconych
  (tzw. rekompensat KDT).
  Zgodnie z Ustawą o KDT EC Zielona Góra S.A otrzymuje rekompensaty na pokrycie kosztów osieroconych w formie zaliczek
  kwartalnych. Po upływie każdego roku dokonywana jest korekta roczna, zaś po upływie całego okresu, na który zawarta
  została umowa KDT (okres rozliczania KDT), dokonana będzie korekta końcowa.
  Wysokość przychodów, kosztów oraz rozrachunków rozpoznawanych w danym roku z tytułu rekompensat KDT jest
  szacunkiem Zarządu. Szacunek ten jest ustalany w oparciu o interpretacje spółki w zakresie przepisów ustawy o KDT oraz
  spodziewane kwoty korekt rocznych i korekty końcowej, których wysokość jest określana w decyzja ch Prezesa Urzędu
  Regulacji Energetyki.
  Kwoty spodziewanych korekt rocznych oraz korekty końcowej ustalane są w oparciu o wypracowany model kalkulacji
  rekompensat KDT. Najbardziej kluczowe czynniki modelu kalkulacji, które mają wpływ na rozpoznawane w sp rawozdaniu
  finansowym przychody, koszty i rozrachunki to ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stopa procentowa
  wykorzystywana do dyskonta długoterminowego zobowiązania.
  Zmiany przyjętych interpretacji zapisów ustawy o KDT lub założeń mogą istotnie wpłynąć na wyniki szacunków
  i w konsekwencji mogą doprowadzić do istotnych zmian sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników spółki.
  W wyniku aktualizacji założeń przyjętych w modelu kalkulacji należnych rekompensat KDT, oszacowano, że korekta
  końcowa b ędzie niższa niż suma rekompensat KDT wypłaconych w trakcie całego okresu. EC Zielona Góra S.A. w związku
  z przewidywaniami dotyczącymi przychodów ze sprzedaży w latach 2018 do 2024, tj. pozostałym okresie rozliczeniowym
  KDT, nie będzie musiała zwracać ws zystkich środków otrzymanych w ramach rekompensat KDT, a środki zatrzymane
  stanowić będą dotację do uzyskiwanych przychodów. Na dzień 31 grudnia 2017 r. szacowana kwota rekompensat, która
  nie będzie podlegać korekcie końcowej wynosi 160 377 tys. zł.
  W m odelu zastosowano średnią efektywną stopę dyskonta na poziomie 3,85%.
  Koszty z tytułu rekompensat KDT za ok res 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wyniosły 27 180 tys. zł. Przychody z tytułu
  rekompensat KDT w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. wyniosły 4 531 tys. zł. Kos zty z tytułu rekompensat KDT
  w 2017 roku wynikają głównie z tytułu zmian szacunków na dzień 31 grudnia 2017 r. dotyczący ch wartości należnych
  środków w całym okresie programu, tj. 160 377 tys. zł (wartość szacunku na dzień 31 grudnia 2016 r.: 190 215 tys. zł).
  W okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wartość kosztów finansowych kształt owała się na poziomie 2 657 tys. zł.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  37
  5. Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów
  6. Koszty według rodzaju
  Na koniec każdego roku obrotowego w Grupie Kapitałowej dokonuje się weryfikacji przewidywanych okresów użytkowania
  środków trwałych, co skutkuje zmianą stawek amortyzacyjnych środków trwałych. W 2016 r. na podstawie analiz żywotności
  środków trwałych i badań diagnos tycznych urządzeń produkcyjnych w EC Wrocław przyjęto z ałożenie, że bloki węglowe
  przy obecnym reżimie eksploatacyjnym mogą bezpiecznie pracować ok. 300 000 godzin . W EC Czechnica i EC Zawidawie
  okresy żywotności dla podsta wowych urządzeń produkcyjnych zostały bez zmian. W 2017 roku zweryfikowano również
  okresy żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych i konsekwentnie wydłużono dla nich okr esy żywotności ze skutkiem
  od 1 stycznia 2017 roku. Zmiana skutkowała obniżeniem pozi omu amortyzacji w 2017 roku o 11 775 tys. zł. Spadek ten został
  częściowo zniwelowany wzrostem amortyzacji będącym efektem dokonanych modernizacji oraz oddania do użytkowania
  nowych środków trwałych.
  Niższy poziom kosztów zużycia materiałów i energii (spa dek o 12 582 tys. zł) to w głównej mierze efekt niższych kosztów
  paliwowych spowodowanych spadkiem ceny węgla i biomasy o ok. 9%.
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Kos zt wytworzeni a s przeda nych produktów (807 373) (815 867)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów (9 500) (21 948)
  (816 873) (837 815) w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Amortyza cj a (142 316) (146 452)
  Zużyci e ma teri a łów i energi i (415 139) (427 721)
  Us ługi obce (100 260) (100 567)
  Poda tki i opła ty, w tym: (78 044) (75 972)
  uprawnienia do emisji CO 2 (35 569) (49 051)
  Kos zty ś wi a dczeń pra cowni czych (71 476) (66 456)
  Pozos ta łe kos zty rodza j owe (10 513) (8 102)
  Razem koszty rodzajowe (817 748) (825 270)
  Wa rtoś ć s przeda nych towa rów i ma teri a łów (9 500) (21 948)
  Łączne koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów,
  koszty sprzedaży oraz koszty ogólnego zarządu (827 248) (847 218)
  Kos zty s przeda ży 3 236 2 903
  Kos zty ogól nego za rządu 7 139 6 500
  Koszt własny sprzedaży (816 873) (837 815)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  38
  Wzrost podatków i opłat o 2 072 tys. zł jest głównie efektem wzrostu rezerwy na niedobór uprawnień CO 2
  w związku ze zmniejsz ającym się z każdym rokiem limitem darmowych uprawnień CO 2 przyznawanym jednostkom wytwórczym
  oraz wzrostem kosztów opłat koncesyjnych i opłat transakcyjnych związanych ze sprzedażą certyfikatów.
  Na wzrost kosztów świadczeń pracowniczych o 5 020 tys. zł w 2017 roku miał a przede wszystkim wpływ: zapłata zaległych
  składek ZUS od wypłaconych świadczeń będących przedmiotem wykupów pracowniczych oraz utworzenie rezerwy
  na programy pracownicze .
  7. Pozostałe przychody operacyjne
  8. Pozostałe koszty operacyjne
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Otrzyma ne ods zkodowa ni a , ka ry umowne 1 494 1 047
  Przychody z ma j ątku trwa łego (w tym dota cj e) 6 635 7 042
  Odwróceni e odpi s ów a ktua l i zuj ących wa rtoś ć
  za pa s ów i na l eżnoś ci 735 -
  Rozwi ąza ni e rezerwy (l i kwi da cj a ś rodków trwa łych i
  rekul tywa cj a s kła dowi s k popi ołów) 299 4 858
  Zys k ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych 1 949 4
  Wykorzys ta ni e odpi s ów a ktua l i zuj ących wa rtoś ć
  ś rodków trwa łych w budowi e 293 -
  I nne 469 437
  11 874 13 388 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Stra ta ze zbyci a ni efi na ns owych a ktywów trwa łych (673) (1 138)
  Odpi s a ktua l i zuj ący wa rtoś ć za pa s ów i na l eżnoś ci - (334)
  Odpi s a ktua l i zuj ący wa rtoś ć a ktywów przezna czonych do
  s przeda ży (740) (2 922)
  Spi s a ni e na kła dów i nwes tycyj nych - (586)
  Utworzeni e rezerwy na rekul tywa cj ę s kła dowi s k popi ołów (2 853) -
  Utworzeni e rezerwy na pozos ta łe kos zty - (220)
  Da rowi zny (714) (714)
  Za pła cone ka ry, ods zkodowa ni a i grzywny (58) (77)
  Kos zty l i kwi da cj i ś rodków trwa łych i ma teri a łów (71) (330)
  Kos zty utrzyma ni a ESP Młoty (835) (38)
  Kos zty utrzyma ni a obi ektów s ocj a l nych (87) (107)
  Spi s a ni e na l eżnoś ci (11) (96)
  Kos zty a ktywów odda nych w l ea s i ng (507) (261)
  I nne (579) (468)
  (7 128) (7 291)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  39
  9. Koszty świadczeń pracowniczych
  Zmniejszenie zmiany stanu zobowiązań z tytułu świadczeń pracowniczych jest efektem wykupu likwidowanych świadczeń
  pracowniczych w 2016 r.
  10. Koszty fina nsowe netto
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Wypła cone wyna grodzeni a (50 145) (50 583)
  Ubezpi eczeni a s połeczne (11 517) (10 147)
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 941 20 624
  Wypła ty z tytułu progra mów pra cowni czych (3 671) (21 179)
  = nne ś wi a dczeni a pra cowni cze (7 084) (5 171)
  (71 476) (66 456) w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Przychody z tytułu ods etek od pożyczek i na l eżnoś ci 4 490 2 880
  Przychody z tytułu ods etek od depozytów ba nkowych 108 195
  Doda tni e różni ce kurs owe 168 -
  Ods etki z tytułu l ea s i ngu 1 445 -
  Pozos ta łe przychody fi na ns owe 5 34
  RAZEM przychody finansowe 6 216 3 109
  Ods etki od zobowi ąza ń fi na ns owych (2 732) (2 535)
  Uj emne różni ce kurs owe - (169)
  Aktua l i za cj a wa rtoś ci i ns trumentów fi na ns owych (1 174) (64)
  Kos zty ods etek dotyczące zobowi ąza ń z tytułu przys złych
  ś wi a dczeń pra cowni czych (74) (63)
  Dys konto dot. kos ztów os i eroconych KDT (2 657) (4 532)
  Pozos ta łe kos zty fi na ns owe (149) (72)
  RAZEM koszty finansowe (6 786) (7 435)
  Koszty finansowe netto (570) (4 326)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  40
  11. Podatek dochodowy
  a. Podatek dochodowy w ykazany w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  b. Efekty wna stopa podatkowa
  12. Należność i zobowiązanie z tyt ułu podatku dochodowego
  Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił o zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego w kwocie 15 310 tys. zł
  (na dzień 31 grudnia 2016 r. wystąpiła należność w kwocie 1 415 tys. zł oraz zobowiązanie: 24 027 tys. zł ).
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Poda tek dochodowy za rok bi eżący (42 828) (36 709)
  Poda tek odroczony 10 559 1 408
  Poda tek dochodowy odnos zący s i ę do el ementów i nnych
  ca łkowi tych dochodów 29 17
  Podatek dochodowy wykazany w sprawozdaniu z całkowitch
  dochodów (32 240) (35 284) w tysiącach złotych Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (dane przeks ztałcone)
  Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (dane przeks ztałcone) % tys. zł % tys. zł
  Zys k przed opoda tkowa ni em 164 544 186 241
  Poda tek w opa rci u o obowi ązuj ącą s ta wkę
  poda tkową 19,00% (31 263) 19,00% (35 385)
  Różni ce trwa łe 0,53% (870) (0,12%) 220
  I nne (przeka za ne da rowi zny) 0,08% (136) 0,07% (136)
  19,61% (32 269) 18,95% (35 301)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  41
  13. Rzec zowe aktywa trwałe
  w tysiącach złotych Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Inne środki
  trwałe
  Środki trwałe
  w budowie RAZEM
  Wartość brutto na dzień
  1 stycznia 2016 r. 1 843 1 167 954 2 404 414 2 295 10 559 338 282 3 925 347
  Zwi ęks ze n i a (tra n s fe ry) z tytu łu
  p rzyjęci a ś ro d kó w trwa łych
  d o u żytko wa n i a
  - 148 716 291 492 298 2 686 (443 192) -
  Zwi ęks ze n i a z tytu łu za ku p u - - - - - 157 522 157 522
  Za l i czki n a n a b yci e ś ro d kó w
  trwa łych - - - - - 2 465 2 465
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - (2 259) (2 712) (87) (45) - (5 103)
  Re kl a s yfi ka cje - (177) 177 - - - -
  Wartość brutto na dzień
  31 grudnia 2016 r. 1 843 1 314 234 2 693 371 2 506 13 200 55 077 4 080 231
  Wartość brutto na dzień
  1 stycznia 2017 r. 1 843 1 314 234 2 693 371 2 506 13 200 55 077 4 080 231
  Zwi ęks ze n i a (tra n s fe ry) z tytu łu
  p rzyjęci a ś ro d kó w trwa łych
  d o u żytko wa n i a
  - 14 282 62 177 38 1 631 (78 128) -
  Zwi ęks ze n i a z tytu łu za ku p u - - - - - 80 300 80 300
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - (7 705) (2 585) (420) (581) - (11 291)
  Re kl a s yfi ka cje - (32) 32 - - - -
  Re kl a s yfi ka cja d o a ktywó w
  p rze zn a czo n ych d o s p rze d a ży - (1 534) (15 233) - (18) - (16 785)
  Wartość brutto na dzień
  31 grudnia 2017 r. 1 843 1 319 245 2 737 762 2 124 14 232 57 249 4 132 455


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  42
  a. Zabezpieczenia
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r. rzeczowe aktywa trwałe nie były obciążone z tytułu zobowiązań Grupy .
  b. Zmiana stawek amortyzacy jnych
  Na koniec k ażdego roku obrotowego dokonuje się weryfikacji przewidywanych okresów użytkowania środków trwałych,
  a następnie na tej podstawie dokonuje się zmiany stawek amortyzacyjnych środków trwałych. W wyniku w tysiącach złotych Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Inne środki
  trwałe
  Środki trwałe
  w budowie RAZEM
  Umorzenie na dzień
  1 stycznia 2016 r. (2) (734 611) (1 509 067) (1 694) (8 447) - (2 253 821)
  Amo rtyza cja za o kre s - (37 374) (105 251) (220) (395) - (143 240)
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - 1 358 2 108 87 45 - 3 598
  Re kl a s yfi ka cje - 51 (51) - - - -
  Umorzenie na dzień
  31 grudnia 2016 r. (2) (770 576) (1 612 261) (1 827) (8 797) - (2 393 463)
  Umorzenie na dzień
  1 stycznia 2017 r. (2) (770 576) (1 612 261) (1 827) (8 797) - (2 393 463)
  Amo rtyza cja za o kre s - (37 593) (102 786) (166) (644) - (141 189)
  Zmn i e js ze n i a z tytu łu
  l i kwi d a cji /s p rze d a ży - 6 988 2 434 327 581 - 10 330
  Re kl a s yfi ka cja d o a ktywó w
  p rze zn a czo n ych d o s p rze d a ży - 1 424 9 296 - 18 - 10 738
  Umorzenie na dzień
  31 grudnia 2017 r. (2) (799 757) (1 703 317) (1 666) (8 842) - (2 513 584) w tysiącach złotych Grunty Budynki
  i budowle
  Maszyny
  i urządzenia
  Środki
  transportu
  Inne środki
  trwałe
  Środki trwałe
  w budowie RAZEM
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2016 r. - - - - - (9 530) (9 530)
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 31 grudnia 2016 r. - - - - - (9 530) (9 530)
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 1 stycznia 2017 r. - - - - - (9 530) (9 530)
  Odpisy z tytułu utraty wartości
  na dzień 31 grudnia 2017 r. - - - - - (9 237) (9 237)
  Wartość netto
  Na d zi e ń 1 s tyczn i a 2016 r. 1 841 433 343 895 347 601 2 112 328 752 1 661 996
  Na d zi e ń 31 gru d n i a 2016 r. 1 841 543 658 1 081 110 679 4 403 45 547 1 677 238
  Na d zi e ń 31 gru d n i a 2017 r. 1 841 519 488 1 034 445 458 5 390 48 012 1 609 634


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  43
  przeprowadzonej w 2016 r. weryfikacji okresów użytkowania Zarząd KOGENERACH= S.A. podjął decyzję o zmianie stawek
  amortyzacyjnych dla wybranych pozycji w celu dostosowania ich do okresów ekonomicznej użyteczności poszczególnych
  bloków z nimi związanych. Ponadto w 2017 r. zweryfikowano również okresy żywotności dla urządzeń
  okołoprodukcyjnych i konsekwentnie wydłużono dla nich okresy żywotności ze skutkiem od 1 stycznia 2017 roku. Zmiana
  skutkowała obniżeniem poziomu amortyzacji w 2017 roku o 11 775 tys. zł.
  c. Odsetki aktywowane na rzeczowych a ktywach trwałych
  W 2016 r. Spółka Dominująca aktywow ała odsetki w łącznej kwocie 1 268 tys. zł (w tym: 161 tys. zł od pożyczki udzielonej
  przez EDF =nvestissements Groupe SA oraz 1 107 tys. zł od pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW).
  W 2017 r. nie aktywow ano odsetek na rzeczowe aktywa trwałe.
  14. Wartości niematerialne
  w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe
  Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne RAZEM
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 54 507 842 9 317 64 666
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 54 507 842 9 317 64 666
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 54 507 842 9 317 64 666
  Na byci e - - 807 807
  Pozos ta łe zmni ej s zeni a - - (7 075) (7 075)
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 54 507 842 3 049 58 398 w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe
  Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne RAZEM
  Skumulowana amortyzacja na dzień
  1 stycznia 2016 r. (689) (6 973) (7 662)
  Amortyza cj a za okres (37) (1 858) (1 895)
  Skumulowana amortyzacja
  na dzień 31 grudnia 2016 r. (726) (8 831) (9 557)
  Skumulowana amortyzacja na dzień
  1 stycznia 2017 r. (726) (8 831) (9 557)
  Amortyza cj a za okres (37) (116) (153)
  Pozos ta łe zmni ej s zeni a - 7 075 7 075
  Skumulowana amortyzacja
  na dzień 31 grudnia 2017 r. (763) (1 872) (2 635)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  44
  Test na utratę wartości ośrodków generujących przepływy pieniężne, do których została alokowana wartość firmy
  Na koniec 2017 r. Grupa przeprowadziła testy na utratę wartości związane z ośrodkami generującymi środki pieniężne,
  do których alokowano wartość firmy, tj. dla jednostki zależ nej, EC Zielona Góra S.A. oraz Hednostki D ominującej.
  Metodologia testów jest zg odna z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36 „Utrata wartości aktywów”. Testy
  polegały na porównaniu wartości bilansowej ośrodków wypracowujących środki pieniężne (CGU) , do których została
  przypisana wartość firmy z jego wartością odzyskiwalną. Ok reślenie wartości godziwej dla bardzo dużych grup aktywów,
  dla których nie ma aktywnego rynku i mało jest porównywalnych transakcji, jest w praktyce bardzo trudne. W przypadku
  elektrociepłowni, dla których należy określić wartość na lokalnym rynku, nie ist nieją obserwowalne wartości godziwe.
  W przeprowadzonych testach przyjęto za wartość odzyskiwalną tzw. wartość użytkową. Zgodnie ze standardem wartość
  użytkowa jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuj e się z tytułu
  dalszego użytkowania ośrodka wypracowującego środki pieniężne - metoda DCF . Zastosowany model zakłada obliczenie
  wartości KOGENERACH= S.A. na podstawie metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w latach 2018 - 20 42 ,
  a w przypad ku EC Zielona Góra S.A. w latach 2018 -2047 . Zdaniem Spółki przyjęcie projekcji finansowych dłuższych niż ,
  rekomendowane przez MSR 36, pięcioletnich jest zasadne ze względu na istotny i długoterminowy wpływ szacowanych
  zmian w otoczeniu regulacyjnym.
  Poniżej przedstawiono kluczowe założenia wpływające na oszacowanie wartości użytkowej testowanych CGU:
   prognozy cen energi i elektrycznej na lata 2018 -2042 , zakładające wzrost rynkowe j ceny hurtowej o 49 % do roku 2035
  w KOGENERACJI S.A. , (porównanie do realnie wy stępujących cen w KOGENERACH= S.A. może się różnić ze względu na
  profil p rodukcji i sposób kontraktacji) oraz prognozy cen energii elektrycznej na lata 2018 -2047 w EC Zielona Góra S.A.
  (wzrost ceny o 47%) ,
   prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 na lata 2018 -2042 w KOGENERACJI S.A. , zakładające wzrost ceny o 269%
  (porównanie do realnie występujących cen w KOGENERACH= S .A. może się różnić ze względu na sposób kontraktacji)
  oraz prognozy cen uprawnień do emisji CO 2 na lata 2018 -2047 w EC Zielona Góra S.A. (wzros t ceny o 286%) ,
   prognozy rynkowych cen węgla kamiennego na lata 2018 -2042 , zakładające wzrost cen o 9%, (porównanie do realnie
  występujących cen w KOGENERACH= SA może się różnić ze względu na sposób kontraktacji),
   prognozy cen gazu na lata 2018 -2047, zakła dające wzrost ceny o 100% (EC Zielona Góra S.A.),
   przyjęcie ilości otrzymanych nieodpłatnie uprawnień do emisji CO 2 dla potrzeb produkcji energii elektrycznej na lata
  2015 - 2020 zgodnie z Wnioskiem Polski o przejściowy przydział bezpłatnych uprawnień do e misji na modernizację
  wytwarzania energii elektrycznej na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/8 7/WE Parlamentu Europejskiego
  i Rady (tzw. wnioskiem derogacyjnym), który spełnia wymogi Decyzji Komisji z 13 lipca 2012 roku. W zakresie produkcji
  ciepła u względniono darmowe uprawnienia zgodnie z wykazem wielkości przydziałów uprawnień do emisji CO 2
  na ciepło na lata 2013 - 2020 opublikowanych przez Ministerstwo Środowiska, w tysiącach złotych Wartość firmy Koncesje, licencje, oprogramowanie i pozostałe
  Inne wartości niematerialne Wartości niematerialne RAZEM
  Skumulowane odpisy aktualizujące
  na dzień 1 stycznia 2016 r. (12 948) - - (12 948)
  Skumulowane odpisy aktualizujące
  na dzień 31 grudnia 2016 r. (12 948) - - (12 948)
  Skumulowane odpisy aktualizujące
  na dzień 31 grudnia 2017 r. (12 948) - - (12 948)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2016 r. 41 559 153 2 344 44 056
  Na dzi eń 31 grudni a 2016 r. 41 559 116 486 42 161
  Na dzi eń 31 grudni a 2017 r. 41 559 79 1 177 42 815


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  45
   uwzględnienie przydziału darmowych uprawnień do emisji CO 2 na ciepło w okresie 2021 -20 42 w KOGENERACJI S.A. ,
  oraz w okresie 2021 -2047 dla EC Zielona Góra S.A. na podstawie prognoz opartych o dotychczasowy sposób ich
  alokacji,
   uwzględnienie systemu wsparcia dla wysokosprawnej ko generacji w okresie 2018 -2022,
   utrzymanie zdolności produkcyjn ych w wyniku prowadzenia inwestycji o charakterze odtworzeniowym,
   przyjęcie średniego ważonego kosztu kapitału po opodatkowaniu (WACC) w o kresie projekcji na poziomie 7,56 %,
   otrzymanie przez uprawnionych wytwórców rekompensat z tytułu przedterminowego rozw iązania kontraktów
  długoterminowych oraz częściowy ich zwrot.
  W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie średnioważonego kosztu kapitału (WACC)
  o 0,5% na wartość bieżącą netto (NPV).
  KOGENERACJA S.A. - test na utratę wart ości Wartość bieżąca netto (NPV)
  % mln zł
  Analiza wrażliwości ( ;0,5%) 7,06Ę 1 473
  Średnioważony koszt kapitału ; WACC 7,56% 1 398
  Analiza wrażliwości (+0,5%) 8,06Ę 1 328
  EC Zielona Góra S.A. - test na utratę wartości Wartość bieżąca netto (NPV )
  % mln zł
  Analiza wrażliwości ( ;0,5%) 7,06Ę 407
  Średnioważony koszt kapitału ; WACC 7,56% 403
  Analiza wrażliwości (+0,5%) 8,06Ę 399
  Wartość firmy, która powstaje na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego została przypisana do ośro dka
  generującego przepływy pieniężne EC Zielona Góra S.A.
  Wyniki przeprowadzonego testu wykazują, że wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa
  od wartości bilansowej . Test nie wykazał konieczności dokonywania odpisu aktualizują cego wartość firmy
  EC Zielona Gó ra S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r. W artość użytkowa przewyższa wartość bilansową tego ośrodka
  wypracowującego przepływy pieniężne, do którego alokowano wartość firmy.
  Wartość nadwyżki między wartością odzyskiwalną z testu a wartością testowaną wynosi odpowiednio dla EC Zielona
  Góra S.A. 289 mln złotych i dla KOGENERACJI S.A. 165 mln złotych.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  46
  15. Grunty w użytkowaniu wieczystym
  Grunty w użytkowaniu wieczystym zaliczane są do umów leasingu operacyjnego (por. nota nr 36 ).
  Większość gruntów użytkowanych przez Grupę została uzyskana nieodpłatnie na drodze decyzji administracyjnych,
  w związku z tym nie są one wy kazywane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej . W pozycji Grunty w użytkowaniu
  wieczystym wykazano tylko te grunty , które Grupa nabyła odpłatnie od osób trzecich.
  w tysiącach złotych
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 14 574
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 14 574
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 14 574
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 14 574
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (1 264)
  Amortyza cj a za okres (188)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (1 452)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (1 452)
  Amortyza cj a za okres (187)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (1 639)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2016 r. 13 310
  Na dzi eń 31 grudni a 2016 r. 13 122
  Na dzi eń 31 grudni a 2017 r. 12 935


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  47
  16. Nieruchomości inwestycyjne
  Składnikami inwestycji w nieruchomości Grupy są: częściowo przeznaczone pod wynajem budynki socjalno -biurowe,
  budynek mieszkalny, parkingi samochodowe, plac postojowy jednostek transportowych, s kładowisko złomu i odpadów
  oraz wiaty o wartości bilansowej na dzień na dzień 31 grudnia 201 7 r. 16 075 tys. zł . (31 grudnia 2016 r.: 16 776 tys. zł).
  Odpis aktualizując y nieruchomości inwestycyjne wynosi na dzień 31 grudnia 201 7 r. 3 590 tys. zł (31 grudnia 2016 r.:
  3 590 tys. zł) i dotyczy wycenionego w 2008 r. budynku stołówki, który obecnie jest przedmiotem dzierżawy.
  Wartość godziwa nieruchomości inwesty cyjnych na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 32 666 tys. zł (zaklasyfikowana jako
  wartość godziwa poziomu 3 zgodnie z MSSF 13).
  17. Inwestycje w jednostkach powiązanych
  Spółka Dominująca nie posiada akcji i udziałów w jednostkach powiązanych nie podlegających konsolidacji.
  w tysiącach złotych
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2016 r. 50 790
  Zwi ęks zeni a 351
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2016 r. 51 141
  Wartość brutto na dzień 1 stycznia 2017 r. 51 141
  Zwi ęks zeni a 86
  Wartość brutto na dzień 31 grudnia 2017 r. 51 227
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2016 r. (33 236)
  Amortyza cj a za okres (1 129)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2016 r. (34 365)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 1 stycznia 2017 r. (34 365)
  Amortyza cj a za okres (787)
  Umorzenie oraz odpisy z tytułu utraty wartości na dzień 31 grudnia 2017 r. (35 152)
  Wartość netto
  Na dzi eń 1 s tyczni a 2016 r. 17 554
  Na dzi eń 31 grudni a 2016 r. 16 776
  Na dzi eń 31 grudni a 2017 r. 16 075


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  48
  18. Test na utratę wartości aktywów
  Wyniki przeprowadzonych testów wykazują, że wartość użytkowa ośrodka wypracowującego środki pieniężne jest wyższa
  od wartości bilansowej . Testy nie wykazały konieczności dokonywania odpisu aktualizującego aktywów trwałych.
  Dla potrzeb wyceny przyjęt o stopę dyskonta w wysokości 7,56 %.
  W 2014 r. Spółka Dominująca zidentyf ikowała grupę aktywów związaną z EC Muchobór, która ze względu na niskie
  wykorzystanie zdolności produkcyjnych oraz brak perspektyw na zmianę tej sytuacji uległa utracie wartości. Wartość
  księgowa tych aktywów na dzień 31 grudnia 2014 r. była niższa od ich wartości godziwej o 20 124 tys. zł.
  W dniu 21 lipca 2015 r. KOGENERACHA S.A. podpisała porozumienie z Wrocławskim Parkiem Technologicznym
  o zakończeniu współpracy z dniem 30 września 2015 r. W ramach procesu dezinwestycji majątek EC Muchobór częściowo
  został sprzedany, utworzone w 2014 i 2015 r. odpisy zostały częściowo rozwiązane, a pozostałe aktywa wyceniono
  po demontażu i zakwalifikowano jako aktywa przeznaczone do sprzedaży.
  W 2016 r. dokonano ponownej wyceny aktywów przeznaczonych do sprzedaży i d okonano odpisu aktualizującego ich
  wartość ( 2 922 tys. zł). Wartość netto środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2016 r. jako aktywa
  przeznaczone do sprzedaży wynosi 2 550 tys. zł (wartość brutto: 16 345 tys. zł, umorzenie: 2 357 tys. zł, od pis aktualizujący:
  11 438 tys. zł).
  W 2017 r. po ponownym oszacowaniu wartości majątku przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego w kwocie
  740 tys. zł. Wartość środków trwałych zaprezentowanych na dzień 31 grudnia 2017 r. jako aktywa przeznaczone
  do sprzedaży wynosi 1 810 tys. zł (wartość brutto: 16 345 tys. zł, umorzenie: 2 357 tys. zł, odpis aktualizujący: 12 178 tys. zł ).
  19. Pozostałe inwestycje
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Inwestycje długoterminowe
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu 4 4
  Razem pozostałe inwestycje długoterminowe 4 4
  Inwestycje krótkoterminowe
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu 12 12
  Razem pozostałe inwestycje krótkoterminowe 12 12
  Pozostałe inwestycje razem 16 16


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  49
  20. Podatek odroczony
  a. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  zostały ujęte w odniesieniu do poniższych pozycji aktywów i zobowiązań .
  b. Nieujęte aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. nie ujęto rezerwy z tytułu odroczonego pod atku dochodowego w wysokości 6 9 84 tys. zł
  (31 grudnia 201 6 r.: 20 139 tys. zł) z tytułu różnic przejściowych na kwotę 36 756 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.: 105 996 tys. zł)
  dotyczącego inwestycji w jednostkach zależnych ponieważ Spółka Dominująca kontroluj e moment powstania zobowiązania
  i jest przekonana, że zobowiązanie to nie powstanie w dającej się przewidzieć przyszłości.
  c. Kompensata aktywów i rezerw na odroczony podatek
  Zgodnie z § 74 MSR 12 aktywa i zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodow ego podlegają kompensacie wt edy
  i tylko wtedy , gdy jednostka:
  - posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensaty aktywów z tytu łu podatku
  odroczonego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
  - aktywa z tytułu odrocz onego podatku dochodowego i rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczą
  podatku dochodowego nałożonego przez tę samą władzę podatkową na tego samego podatnika lub różnych podatników,
  którzy rozliczają się wspólnie.
  Powyższe warunki są spełni one na poziomie po szczególnych spółek należących d o Grupy, dlatego kompensacie podlegają
  aktywa i rezerwy odrębnie dla każdej ze spółek.
  W konsekwencji w ykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej aktywa z tytułu od roczonego podatku dochodowego
  w wysoko ści 35 052 tys. zł oraz rezerwy na podatek odroczony w wysokości 81 121 tys. zł są efektem kompensaty
  aktywów i rezerwy na podatek odroczony dla poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2016 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2016 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia
  2016 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z
  ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 50 106 43 872 (107 906) (105 296) (57 800) (61 424)
  Za pa s y 897 874 (5 103) (6 049) (4 206) (5 175)
  Na l eżnoś ci 169 437 (699) (753) (530) (316)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 4 048 4 108 - - 4 048 4 108
  Rezerwy 12 321 11 491 - (5 321) 12 321 6 170
  Pozos ta łe 153 93 (55) (112) 98 (19)
  Aktywa /zobowiązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego 67 694 60 875 (113 763) (117 531) (46 069) (56 656)
  Kompens a ta (32 642) (42 579) 32 642 42 579 - -
  Aktywa /zobowiązania z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego
  wykazane w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej
  35 052 18 296 (81 121) (74 952) (46 069) (56 656)
  Aktywa Rezerwy Wartość netto


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  50
  d. Zmiana różnic przejściowych w okresie
  21. Zapasy
  W 2017 r. i w 2016 r. nie wystąpiły obciążenia z tytułu zabezpieczeń na zapasach.
  Zapasy przedstawione są w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualizujące w kwocie 4 719 tys. zł (31 grudnia
  201 6 r.: 4 601 tys. zł).
  W 201 7 r. wartość zapasów ujętych w koszcie własnym sprzedaży wyniosła 409 440 tys . zł (201 6 r.: 422 430 tys. zł). w tysiącach złotych Stan na 1 stycznia 2017 r.
  Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z ni eruchomoś ci
  i nwes tycyj ne (323 288) 19 076 (304 212)
  Pozos ta łe i nwes tycj e 1 (1) -
  Za pa s y (27 235) 5 100 (22 135)
  Na l eżnoś ci (1 662) (1 123) (2 785)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 21 623 (317) 21 306
  Rezerwy 32 468 32 378 64 846
  Pozos ta łe (103) 611 508
  (298 196) 55 724 (242 472) w tysiącach złotych Stan na 1 stycznia 2016 r.
  Zmiana różnic przejściowych ujęta w sprawozdaniu z całkowitych dochodów
  Stan na 31 grudnia 2016 r.
  Rzeczowe a ktywa trwa łe ora z ni eruchomoś ci
  i nwes tycyj ne (284 251) (39 038) (323 289)
  Pozos ta łe i nwes tycj e - 1 1
  Za pa s y (22 627) (4 608) (27 235)
  Na l eżnoś ci (2 486) 824 (1 662)
  Świ a dczeni a pra cowni cze 42 047 (20 424) 21 623
  Rezerwy 38 248 (5 780) 32 468
  Pozos ta łe (62 210) 62 108 (102)
  Stra ty poda tkowe podl ega j ące odl i czeni u
  w przys złych okres a ch 34 130 (34 130) -
  (257 149) (41 047) (298 196) w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Ma teri a ły 75 556 70 189
  Za l i czki na dos ta wy 569 512
  Certyfi ka ty energi i ze źródeł odna wi a l nych 23 192 29 359
  99 317 100 060


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  51
  22. Należności długoterminowe oraz należności z tytułu dosta w i usług oraz pozostałe
  a. Należności długoterminowe
  b. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Nal eżności z tytułu dostaw i usług są przedstawione w kwotach netto pomniejszonych o odpisy aktualiz ujące w kwocie
  2 215 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.: 4 165 tys. zł).
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu 6 819 5 802
  Na l eżnoś ci z tytułu s przeda ży ś rodków trwa łych 1 910 2 517
  Pozos ta łe na l eżnoś ci 209 87
  8 938 8 406 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone )
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek powi ąza nych 48 274 46 479
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek pozos ta łych 77 570 80 451
  Na l eżnoś ci z tytułu poda tków , ceł ubezpi eczeń s połecznych
  i zdrowotnych ora z i nnych ś wi a dczeń 3 031 6 543
  Na l eżnoś ci z tytułu rozl i czeni a KDT 2 043 3 352
  Na l eżnoś ci z tytułu dopła t ga zowych 6 938 9 521
  Na l eżnoś ci z tytułu s przeda ży ś rodków trwa łych 718 743
  Na l eżnoś ci dotyczące fundus zu gwa ra ncyj nego 2 892 1 613
  Na l eżnoś ci dotyczące rynku bi l a ns uj ącego 420 420
  Rozl i czeni a mi ędzyokres owe z tytułu progra mu przyła czeń
  budynków do s i eci ci epłowni czej 2 644 1 076
  Rozl i czeni a mi ędzyokres owe z tytułu ubezpi eczeń
  ma j ątkowych i OC 2 911 72
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 446 688
  Pozos ta łe na l eżnoś ci i rozl i czeni a mi ędzyokres owe 530 332
  148 417 151 290


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  52
  Poniższa tabela zawiera wiekowanie należności z tytułu dostaw i u sług oraz pozostałych.
  Poniższa tabela zawiera wiekowanie należności przeterminowanych oraz informacje o wysokości odpisów aktualizujących .
  23. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash -pool
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  do 1 m-ca 148 032 150 907
  powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 38 19
  powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 303 334
  powyżej 6 m-cy do 1 roku 44 30
  148 417 151 290 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Należności przeterminowane brutto
  do 1 m-ca 810 537
  powyżej 1 m-ca do 3 m-cy 38 1 028
  powyżej 3 m-cy do 6 m-cy 4 6
  powyżej 6 m-cy do 1 roku 10 221
  powyżej 1 roku 2 124 2 595
  2 986 4 387
  Odpi s y a ktua l i zuj ące wa rtoś ć na l eżnoś ci przetermi nowa nych (2 215) (4 165)
  Należności przeterminowane netto 771 222 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Środki pi eni ężne na ra chunka ch ba nkowych 14 761 31 319
  Ca s h-pool ora z l oka ty ba nkowe 335 920 183 478
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
  wartość wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej 350 681 214 797
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool , wa rtoś ć
  wyka za na w s pra wozda ni u z przepływów pi eni ężnych 350 681 214 797


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  53
  24. Odpisy aktualizujące wartość aktywów
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. odpis na zapasy wynosił 4 719 tys. zł, w tym odpis na certyfikaty 3 662 tys. zł, natomiast odpis
  na pozostałe zapasy 1 057 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2016 r. odpowiednio: 3 842 tys. zł i 759 tys. zł).
  W 2017 r. po oszacowaniu wartości majątku EC Muchobór przez rzeczoznawcę dokonano odpisu aktualizującego aktywa
  przeznaczone do sprzedaży w kwocie 740 tys. zł. Powyższe aktywa zostały już objęte odpisem w 2016 r. w kwocie
  2 922 tys. zł oraz w 2015 r. w wysokości 8 516 tys. zł.
  w tysiącach złotych 1 stycznia 2017 r. Utworzenie odpisu Odwrócenie/
  wykorzystanie odpisu 31 grudnia 2017 r.
  Wa toś ci ni ema teri a l ne (12 948) - - (12 948)
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (9 530) - 293 (9 237)
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne (3 590) - - (3 590)
  Za pa s y (4 601) (303) 185 (4 719)
  Na l eżnoś ci krótkotermi nowe (4 165) (2) 1 952 (2 215)
  Aktywa przezna czone do
  s przeda ży (11 438) (740) - (12 178)
  Odpisy aktualizujące razem (46 272) (1 045) 2 430 (44 887) w tysiącach złotych 1 stycznia 2016 r. Utworzenie odpisu Odwrócenie/
  wykorzystanie odpisu 31 grudnia 2016 r.
  Wa rtoś ci ni ema teri a l ne (12 948) - - (12 948)
  Rzeczowe a ktywa trwa łe (9 530) - - (9 530)
  Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne (3 590) - - (3 590)
  Za pa s y (4 405) (217) 21 (4 601)
  Na l eżnoś ci krótkotermi nowe (3 022) (1 696) 553 (4 165)
  Aktywa przezna czone do
  s przeda ży (8 516) (2 922) - (11 438)
  Odpisy aktualizujące razem (42 011) (4 835) 574 (46 272)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  54
  25. Kapitał własny
  a. Kapitał zakładowy
  Od daty zarejestrowania kapitału akcyjnego w rok u 1991 do grudnia 1996 r. Grupa funkcjonowała w w arunkach
  hiperinflacji. MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji wymaga przekształcenia każdego składnika
  kapitału akcjonariuszy (z wyjątkiem niepod zielonych zysków i nadwyżki z przeszacowania) przez ogólną indeksację cen
  w okresie hiperinflacji. Takie retrospektywne zastosowanie MSR 29 skutkowało wzrostem kapitału akcyjnego
  o 178 003 tys. zł, kapitału z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej o kwotę 56 671 tys. zł oraz spadkiem
  niepodzielonego zysku w tym okresie na łączną kwotę 234 674 tys. zł.
  Opisane powyżej zmiany zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kapitale akcyjnym, kapitale z emisji akcji
  powyżej ich wartości nominalnej oraz w wyniku z lat ubiegłych.
  Posiadacze akcji zwykłych są uprawnieni do otrzymywania uchwalonych dywidend oraz mają prawo do jednego głosu
  na akcję podczas Walnego Zgromadzenia Spółki Dominującej . Wszystkie akcje upr awniają w jednakowym stopniu
  do majątk u Spółki Dominującej w przypadku podziału majątku.
  b. Pozostałe kapitały rezerwowe
  Pozostałe kapitały rezerwowe są tw orzone z części lub całości zatwierdzonych zysków S półki D ominującej. Walne
  Zgromadzenie może również wskazać konkretny cel , na który środ ki te mają być przeznaczone (np. inwestycje,
  restrukturyzacja).
  Pozostałe kapitały rezerwowe powiększono ponadto o wartość akcji EDF prz yznanych pracownikom w ramach programu
  AC T 2007 (4 704 tys. zł, w tym: 3 384 tys. zł w KOGENERACH= S.A. oraz 1 320 t ys. zł w EC Zielona Góra S.A.) . Program
  powyższy został zakończony w latach ubiegłyc h i nie obowiązywał na dzień 31 grudnia 2017 i 31 grudnia 2016 r.
  c. Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej
  Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej obejmuje kapitał zapasowy utworzony w dniu przekształcenia
  Hednostki Dominującej z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną z części funduszu założycielskiego i funduszu
  przedsiębiorstwa po wydzieleniu kapitału akcyjnego, przeliczenie hipe rinflacyjne oraz kapit ał z dodatkowej emisji akcji
  na Giełdzie Papierów Wartościowych. Warunek określony w art. 396 KS: dotyczący tworzenia kapitału zapasowego
  na pokrycie straty w wysokości 8% zysku za dany rok obrotowy do osiągnięcia przez kapitał zapaso wy poziomu co najmniej
  jednej trzeciej kapitału zakładowego został spełniony.
  w tysiącach akcji Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  = l oś ć a kcj i na początek okres u 14 900 14 900
  = l oś ć a kcj i na koni ec okres u (w pełni opła cone) 14 900 14 900
  Wa rtoś ć nomi na l na 1 a kcj i (w zł) 5 5
  w tysiącach złotych
  Wa rtoś ć emi s j i s eri i A 54 500 54 500
  Wa rtoś ć emi s j i s eri i B 20 000 20 000
  :i peri nfl a cj a 178 003 178 003
  252 503 252 503


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  55
  d. Dywidendy proponowane przez Zarząd
  KOGENERACJA S.A.
  Zgodnie z Uchwałą nr 5/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrocie płowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. z dnia 20 kwietnia 2017 r., Spółka przeznaczyła z zysku netto za 2016 r. kwotę 98 042 tys. zł, tj. 6,58 zł
  na akcję na wypłatę dywidendy oraz kwotę 51 114 tys. zł na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowych.
  KOGENERACHA S.A. dokonała wypłat y dywidendy w dni u 9 sierpnia 2017 r.
  Zysk netto Spółki Dominującej w 2017 roku wyniósł 101 339 tys. zł. Zarząd S półki nie podjął decyzji w przedmiocie
  propozycji podziału wyniku finansowego za 2017 rok .
  EC Zielona Góra S.A.
  Zgodnie z uchwałą nr 3 Zwyczajnego Walnego Z gromadzenia Elektrociepłow ni „Zielona Góra” S.A. z dnia 31 maja 2017 r.
  Spółka przeznaczyła z wyniku finansowego za 2016 r. kwotę 35 785 tys. zł na wypłatę dywidendy ( 64,58 zł na akcję) oraz
  kwotę 52 003 tys. zł na zasilenie pozostałych kapitałów rezerwowy ch.
  Spółka zależna EC Zielona Góra S.A. dokonała wypłaty dywidendy w dniu 7 czerwca 2017 r.
  Zysk netto spółki zależnej EC Zielona Góra w 2017 roku wyniósł 63 673 tys. zł. Zarząd spółki zależnej nie podjął decyzji
  w przedmiocie propozycji podziału wyniku finansowego za 2017 rok.
  26. Zysk przypadający na jedną akcję
  a. Podstawowy zysk przypadający na akcję
  Kalkulacja podstawowego zysku przypadającego na jedną akcję dokonana została w oparciu o zysk netto akcjonariuszy
  Spółki Dominującej w kwocie 131 225 tys. zł (201 6 r.: 149 620 tys. zł ) oraz o średnią ważoną liczbę akcji na dzień
  sporządzenia sprawozdania finansowego w liczbie 14 900 tys. szt. (31 grudnia 201 6 r.: 14 900 tys. szt. ). Wielkości te zostały
  ustalone w sposób przeds tawiony poniżej.
  b. Zysk a kcjona riuszy Jednostki Dominującej
  c. Średnia ważona lic zba akcji zwykłych
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zys k a kcj ona ri us zy Hednos tki Domi nuj ącej 131 225 149 620 w tysiącach akcji Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Średni a wa żona l i czba a kcj i zwykłych na koni ec okres u 14 900 14 900


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  56
  d. Zysk akcjonariuszy na akcję zwykłą
  Na dzień 31 grudnia 2017 roku oraz 31 g rudnia 2016 roku nie występowały instrumenty rozwadniające.
  27. Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, instrumentów dłużnych oraz inne oprocentowane
  zobowiązania finansow e
  a. Harmonogram spłat kredytów i pożyczek
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Pods ta wowy zys k a kcj ona ri us zy Hednos tki Domi nuj ącej na
  1 a kcj ę (w złotych) 8,81 10,04 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Długotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek 24 750 49 500
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 105 478
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na wa l utę obcą 292 -
  Zobowiązania długoterminowe 25 147 49 978
  Krótkotermi nowa częś ć kredytów i pożyczek 24 811 24 842
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu fi na ns owego 172 114
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na wa l utę obcą 58 3
  Zobowiązania krótkoterminowe 25 041 24 959 Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.
  w tysiącach złotych RAZEM do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów ba nkowych , dywi dend ,
  i nnych i ns trumentów 50 188 25 041 25 147 -
  KOGENERACJA S.A.
  Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 49 561 24 811 24 750 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 215 148 67 -
  EC Zielona Góra S .A.
  Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 350 58 292 -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 62 24 38 -


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  57
  b. Terminy i warunki spłat kredytów i pożyczek
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach złotych RAZEM do 1 roku od 1-go roku do 3 lat od 3 do 5 lat
  Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów ba nkowych , dywi dend ,
  i nnych i ns trumentów 74 937 24 959 49 870 108
  KOGENERACJA S.A.
  Otrzymana pożyczka z WFOŚiGW 74 342 24 842 49 500 -
  Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 1 1 - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 351 64 192 95
  EC Zielona Góra S .A.
  Zobowiązania z tytułu zawartego kontraktu na walutę obcą 2 2 - -
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 241 50 178 13 w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa
  (w %) Rok spłaty
  Początkowa
  wartość
  zobowiązania
  Wartość
  bilansowa
  Kredyty bankowe
  KOGENERACJA S.A.- ca s h-pool PLN WI BOR 1M+0,53 2018 250 000 -
  EC Zi el ona Góra S .A. - ca s h -pool PLN WI BOR 1M+0,53 2018 70 000 -
  Otrzymane pożyczki
  KOGENERACJA S .A. - WFOŚi GW PLN 3,00 2019 99 000 49 561
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego
  KOGENERACJA S.A. PLN 4,20 2020 342 215
  EC Zi el ona Góra S .A. PLN 2,80 2019 322 62
  Inne
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na
  wymi a nę wa l ut EUR - 2019 350 350
  420 014 50 188
  Stan na dzień 31 grudnia 2017 r.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  58
  c. Zabezpieczenia ustanowione na ma jątku G rupy
  W dniu 29 października 2013 r. KOGENERACHA S.A. podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej umowę pożyczki na zaprojektowani e i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według
  technologii wapienno -gipsowej w Elektrociepłowni Wrocław. Zabezpieczeniem zwrot u pożyczki oraz prawidłowej
  jej obsługi jest weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł, przelew wierzyte lności od PGE Energia Ciepła S.A.
  (dawniej: EDF Polska S.A. ) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (na leżność na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosiła
  33 131 tys. zł; 31 grudnia 2016 r.: 35 619 tys. zł ) oraz oświadczenie w formie aktu notarialnego o dobrowo lnym poddaniu się
  egzekucji do kwoty 118 800 tys. zł.
  28. Świadczenia pracownicze
  a. Świadczenia pracownicze długoterminowe i krótkoterminowe
  w tysiącach złotych Waluta Nominalna stopa
  (w %) Rok spłaty
  Początkowa
  wartość
  zobowiązania
  Wartość
  bilansowa
  Kredyty bankowe
  KOGENERACJA S.A.- ca s h-pool PLN WI BOR 1M+0,53 2017 250 000 -
  EC Zi el ona Góra S .A. - ca s h -pool PLN WI BOR 1M+0,53 2017 70 000 -
  Otrzymane pożyczki
  KOGENERACJA S .A. - WFOŚi GW PLN 3,00 2019 99 000 74 342
  Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego PLN
  KOGENERACJA S.A. PLN 4,20 2020 342 351
  EC Zi el ona Góra S .A. 2,800 2019 322 241
  Inne
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego kontra ktu na
  wa l utę obcą EUR 2017 - 3
  419 664 74 937
  Stan na dzień 31 grudnia 2016 r. w tysiącach złotych
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
  Odpra wy emeryta l no rentowe 3 252 633 3 885 2 694 325 3 019
  Zobowiązania określonych
  świadczeń 3 252 633 3 885 2 694 325 3 019
  Progra m i ndywi dua l nych odej ś ć 2 556 3 056 5 612 3 398 3 783 7 181
  Na grody roczne - 4 229 4 229 - 4 091 4 091
  Premi e o cel e - 1 661 1 661 - 1 714 1 714
  Url opy - 1 228 1 228 - 897 897
  Za ka z konkurencj i 1 855 - 1 855 1 787 - 1 787
  Na groda za wyni ki - 838 838 - 997 997
  Zobowi ąza ni a z tyt. wyna grodzeń - 3 121 3 121 - 4 748 4 748
  ZUS - 2 892 2 892 - 2 958 2 958
  Wykup ś wi a dczeń pra cowni czych - 317 317 - 317 317
  RAZEM 7 663 17 975 25 638 7 879 19 830 27 709
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  59
  b. Świadczenia emerytalne i rentowe
  w tysiącach złotych
  Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok
  zakończony 31 grudnia 2017 r.
  Odprawy emerytalno -
  rentowe RAZEM
  Wa rtoś ć bi eżąca zobowi ąza ni a na początek okres u 3 019 3 019
  Kos zty ods etek 101 101
  Kos zty bi eżącego za trudni eni a 129 129
  Kos zty przes złego za trudni eni a 581 581
  Wypła cone ś wi a dczeni a (182) (182)
  Stra ty a ktua ri a l ne 237 237
  Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  na koniec okresu sprawozdawczego 3 885 3 885
  Wa rtoś ć bi l a ns owa zobowi ąza ń długotermi nowych 3 252 3 252
  Wa rtoś ć bi l a ns owa zobowi ąza ń krótkotermi nowych 633 633 w tysiącach złotych
  Zmiana stanu zobowiązań określonych świadczeń za rok
  zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Odprawy emerytalno -
  rentowe RAZEM
  Wa rtoś ć bi eżąca zobowi ąza ni a na początek okres u 2 677 2 677
  Kos zty ods etek 92 92
  Kos zty bi eżącego za trudni eni a 120 120
  Wypła cone ś wi a dczeni a (51) (51)
  Stra ty a ktua ri a l ne 181 181
  Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
  na koniec okresu sprawozdawczego 3 019 3 019
  Wa rtoś ć bi l a ns owa zobowi ąza ń długotermi nowych 2 694 2 694
  Wa rtoś ć bi l a ns owa zobowi ąza ń krótkotermi nowych 325 325 w tysiącach złotych
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Kos zty ods etek 101 92
  Kos zty bi eżącego za trudni eni a 129 120
  Kos zty przes złego za trudni eni a 581 -
  Stra ty a ktua ri a l ne 84 91
  895 303
  Stra ty a ktua ri a l ne uj ęte w i nnych ca łkowi tych dochoda ch 153 90
  1 048 393


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  60
  Na podstawie przepisów prawa pracy, w tym w szczególności Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz
  Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy, Spółki Grupy są zobowiązane do wypłaty określonych w tych aktach
  świadcz eń. W związku z powyższym Grupa wycenia i ujawnia w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zdyskontowane kwoty
  tych zobowiązań. Wysokość rezerw jest obliczana metodą aktuarialną i podlega corocznej aktualizacji.
  Podstawowe założenia przyjęte do aktuarialnego wyliczenia r ezerw na dzień 31 grudnia 2017 r.:
  a) dyskonto na poziomie 3,2% rocznie,
  b) prawdopodobieństwo pozostania pracownikiem Grupy wyliczono na podstawie historycznych danych dotyczących
  rotacji zatrudnienia oraz szacunków rotacji w branży, uwzględniając wpływ wewnętr znych programów
  restrukturyzacyjnych,
  c) warunki uzyskania uprawnień określono na podstawie obowiązujących Grupę przepisów prawa pracy,
  d) długookresowy wzrost wynagrodzeń zdefiniowany na poziomie korporacyjnym,
  e) umieralność i prawdopodobieństwo dożycia – zgodnie z Tablicami Trwania Życia 2015 publikowanymi przez Główny
  Urząd Statystyczny .
  29. Przychody przyszłych okresów
  Przychody przyszłych okresów obejmują długoterminowe rozliczenia międzyokresowe przychodów, tj. dotyczące okresów
  przekraczających najbliższe 12 miesięcy.
  W 201 7 roku w pozy cji Przychodach przyszłych okresów ujęto następujące dotacje:
  KOGENERACJA S.A.
   W dniu 17 grudnia 2009 r. została podpisana przez Hednostkę Dominującą umowa dotacji z Narodowym Funduszem
  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w rama ch działania 4.5 priorytetu Programu
  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Przedmiotem umowy jest dofinansowanie projektu „Zmiana
  technologii spalania – przebudowa kotła węglowego OP130/K2 w EC Czechnica na kocioł biomasowy” w wysokości
  26,75 % kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu, nie więcej niż 20 000 tys. zł. Spółka
  przedłożyła wniosek o płatność końcową 31 lipca 2011 r. W dniu 1 lutego 2011 r. Spółka otrzymała płatność pośrednią
  w wysokości 18 930 tys. zł, natomiast pozostała część dotacji 1 070 tys. zł została przekazana w czerwcu 2011 r.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  8 826 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 10 563 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 1 765 tys. zł wykazano
  w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozost ałe a część długoterminową w kwocie 7 061 tys. zł w pozycji
  Przychody przyszłych okresów.
   W dniu 11 czerwca 2012 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Budowa źródła skojarzonego
  opartego na gazie w EC Zawidawie” . Projekt został rozlic zony i zakończony 30 czerwca 2014 r. Na realizację projektu
  przyznane zostało dofinansowanie pochodzące z budżetu środków europejskic h, stanowiące pomoc publiczną
  w kwocie 2 771 tys. zł i stanowiącej nie więcej niż 40% kwoty całkowitych wydatków kwal ifikow anych projektu. w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Dota cj e 98 192 96 491
  Pozos ta łe 73 77
  98 265 96 568


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  61
  Całkowita wartość projektu wyniosła 8 945 tys. zł, a kwota wydatków kwalifikowanych związanych z realizacją projektu
  6 927 tys. zł.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosł a
  2 226 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 473 tys. zł) , w tym część krótkoterminową w kwocie 247 tys. zł wykazano w pozycji
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 1 979 tys. zł w pozycji Przychody
  przyszłych okres ów.
   W dniu 11 marca 2014 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
  dotycząca dotacji dla Projektu „Wykonanie instalac ji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Wrocław dla
  kotłów K1, K2, K3” dofinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009 -2014
  w wysokości 11,82 % kwoty wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu, nie więcej jednak niż
  20 000 tys. zł. Obiekt został już zrealizowany lecz do dnia dzisiejszego nie została w ydana decyzja na użytkowanie.
  W dniu 3 listopada 2014 r. wpłynęła pierwsza transza dotacji w kwocie 3 763 tys. zł, 15 maja 2015 r. wpłynęła druga
  transza w kwocie 10 589 tys. zł, a 2 września 2015 r. trzecia – w wysokości 3 706 tys. zł. Pozostała kwota, tj. 1 942 tys. zł
  została przekazana po usunięciu usterek stwierdzonych w trakcie pomiarów gwarancyjnych oraz po rozliczeniu
  i sporządzeniu raportu ko ńcowego inwestyc ji w dniu 9 czerwca 2017 r.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  18 615 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 17 531 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 804 tys. zł wykazano
  w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 17 811 tys. zł
  w pozycji Przychody przyszłych okresów.
   W dniu 27 maja 2013 r. została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci ciepłowniczej
  w południowo -zachodniej Św. Katarzynie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
  Dolnośląskiego na lata 2007 -2013. Całkowita wartość dotacji z budżetu środków europejskich wynosi 295 tys. zł
  co stanowi 40% wydatków kw alifikowanych. Całkowita wartość projektu wynosi 1 599 tys. zł, wkład własny 442 tys. zł,
  a udział środków własnych 1 304 tys. zł. Wkład własny odpowiada co najmniej 25% wydatków kwalifikowanych. Projekt
  został zakończony 9 maja 2014 r. oraz rozliczony.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazana w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  266 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 274 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 7 tys. zł wykazano w pozycji
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usł ug oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 259 tys. zł w pozycji Przychody
  przyszłych okresów.
   W dniu 5 lipca 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich
  KOGENERACJA S.A. a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie
  dotycząca dotacji dla Projektu „Instalacja odazotowania spalin w Elektrociepłowni Wrocław dla kotła nr 3”
  dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego =nfrastruktura i Środowisko, w ramach działania 4.5 Prior ytetu
  IV na lata 2007 – 2013. Zakończenie i przekazanie instalacji DeNO x do eksploatacji nastąpiło 31.08.2015 r. Zgodnie
  z umową projekt otrzymał pełne dofinansowanie w kwocie 10 800 tys. zł.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. wartość powyższej dotacji wykazan a w sprawozdaniu z sytuacji finansowej wyniosła
  9 501 tys. zł, (31 grudnia 2016 r.: 9 893 tys. zł), w tym część krótkoterminową w kwocie 391 tys. zł wykazano w pozycji
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe a część długoterminową w kwocie 9 11 0 tys. zł w pozycji Przychody
  przyszłych okresów.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  62
  EC Zielona Góra S.A.
   Spółka zależna Elek trociepłownia Zielona Góra S.A. otrzymała dotacje rzą dowe z EKO Funduszu, związane z inwestycją
  budowy Bloku Gazowo Parowego w łącznej wysokości 40 000 tys. zł . Uru chomienie bloku miało miejsce w sierpniu
  2004 r. Kwota dotacji, uznana jako przychody przyszłych okresów, jest odpisywana przez okres użytkowania o biektu.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. wartość powyższej dotacji wyniosła 11 392 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 13 122 tys. zł) ,
  w tym część długoterminowa ujęta w Przychodach prz yszłych okresów : 9 662 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 11 331 tys. zł)
  oraz część krótkoterminowa ujęta w Zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe : 1 730 tys. zł (31 grudn ia
  201 6 r.: 1 791 tys. zł) .
   W grudniu 2007 r. Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. uzyskała pierwszą z dwóch transzy dotacji z NFOŚiGW
  dotyczącą współfinansowania budowy magistrali ciepłowniczej, zamykającej pierścień wokół śródmieścia Zielonej
  Góry. Warto ść pierwszej transzy wyniosła 3 450 tys. zł, wypłata drugiej transzy w wysokości 1 042 tys. zł
  nastąpiła w lipcu 2008 r.
  Wartość powyższej dotacji na dzień 31 grudnia 201 7 r. wyniosła 2 806 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 2 954 tys. zł), w ty m
  część długoterm inowa ujęta w Przychodach przyszłych okresów : 2 657 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.: 2 805 tys. zł) oraz
  część krótkoterminowa ujęta w Zobowiązaniach z tytułu d ostaw i usług oraz pozostałe : 149 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.:
  149 tys. zł) .
   W 2011 r. w ramac h projektu : „M odernizacja i przebudowa systemu ciepłowniczego w mieście Zielona Góra ”
  przyznana została d otacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska , która ujęta z ostała w przychodach przyszłych
  okresów w wartości 8 992 tys. zł. W kolejnym roku w wynik u niezakwalifikowania części poniesionych wydatków,
  wartość dotacji z ostała obniżona o 2 442 tys. zł do wartości 6 550 tys. zł. W 2014 r. E C Zielona Góra S.A. otrzymała
  w formie pieniężnej dotacje w wysokości 14 445 tys. zł w ramach wydatków poniesionych w latach 2012 -2013.
  W 2015 r. wpłynęła dotacja w wysokości 8 473 tys. zł w ramach wydatków poniesionych w latach 2014 -2015 , z czego
  kwota 7 268 tys. zł rozliczna będzie po utworzeniu środka trwałego . W 2016 roku Spółka otrzymała w formie
  pieniężnej dotacj ę w kwocie 6 750 tys. zł. w ramach wydatków poniesionych w roku 2015. Kwota dotacji, uznana jako
  przychody przyszłych okresów, jest odpisywana przez okres użytkowania dotowanej części majątku cieplnego.
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. w Przychodach przyszłych okresów ujęto kwotę 31 970 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.: 33 005
  tys. zł) i w Zobowiązaniach z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe ujęto 1 036 tys. zł (31 grudnia 201 6 r.: 1 036 tys. zł).
   Spółka zależna EC Zielona Góra S.A. otrzymała w listopadzie 2011 r. dotację na budowę olejowo -gazowych kotłów
  wodnych w wysokości 1 296 tys. zł rozpoznając ją w przychodach przyszłych okresów. W 2012 roku spółka zależna
  otrzymała kolejną transzę dotacji w wysokości 14 007 tys. zł. W 2013 r. wartość otrzymanej dotacji po dlegała korekcie,
  i jej wartość zmniejszyła się o 693 tys. zł.
  Na dzień 31 grudnia 2 01 7 r. w sprawozdaniu z sytuacji finansowej ujęto krótkoterminową część dotacji w kwocie
  464 tys. zł w pozycji Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe (31 gru dnia 201 6 r.: 465 tys. zł) a część
  długoterminową w kwocie 11 543 tys. zł w pozycji Przychody przyszłych okresów (31 grudnia 2016 r.: 12 016 tys. zł) .
   W dniu 16 października 2017 r. oraz 19 listopada 2017 r. s półka zależna EC Zielona Góra S.A. podpisała z NFOŚiGW
  umowy na dofinansowanie projektów Z=T w firmach Programu Operacyjnego =nfrastruktura i Środowisko 2014 -2020
  dotyczących m.in. budowy i przebudowy sieci, przyłączy ciepłowniczych, instalacji węzłów indywidualnych oraz
  konwersji kotłowni lokalnych na węzły cieplne w Zielonej Górze.
  Spółka korzysta z finansowania projektów w formie zaliczek. Na dzień 31.12.2017r. EC Zielona Góra S.A. otrzymała
  zaliczkę w wysokości 6 140 tys. zł.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  63
  30. Rezerwy
  a. Rezerwa na niedobór uprawnień do emisji CO 2
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami spółki Grupy K apitałowej zobowią zane są do pokrycia emisji CO 2 związanej
  z prowadzoną działalnością uprawnieniami do emisji.
  Od 2013 r. Spółka Dominująca tworzy rezerwę na niedobór uprawnień do emisji CO 2 z powodu między innymi:
   zmniejszających się z każdym rokiem limitów darmowych up rawnień CO 2 przyznawanych jednostkom
  wytwórczym,
   zastąpienia w EC Wrocław produkcji z biomasy produkcją z węgla, co spowodowało wyższe emisje CO 2,
   zmniejszenia produkcji energii zielonej w EC Czechnica i zastąpienie produkcją energii z węgla.
  Zgodnie z obowiązują cą polityką rachunkowości w 2017 r. w Spółce Dominującej i w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.
  wykorzystano rezerwę w wysokości 47 996 tys. zł (w 2016 r.: 22 903 tys. zł) oraz utworzono rezerwę w wysokości
  49 387 tys. zł (w 2016 r.: 47 996 tys . zł) .
  Wartość rezerwy na dzień 31 grudnia 201 7 r. wynosiła 49 387 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 47 996 tys. zł), w tym rezerwa
  w spółce Dominującej : 35 583 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 31 604 tys. zł), a w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.:
  13 804 tys. zł (31 g rudnia 2016 r.: 16 392 tys. zł) . Rezerwa została zakwalifikowana do rezerw krótkoterminowych.
  b. Rezerwy na rekultywację składowisk odpadów
  Zgodnie z art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm. ) KOG ENERACJA S.A.
  jako zarządzający składowiskiem odpadów w Siechnicach i Kamieniu tworzy fundusz rekultywacyjny na realizację
  obowiązków związanych z jego zamknięciem, rekultywacją, nadzorem i monitoringiem. Rezerwa na rekultywację
  składowisk odpadów szacowan a jest do wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których mowa w ust. 1 ustawy,
  z wyłączeniem kosztów budowy i wynosi na dzień 31 grudnia 201 7 r. 14 884 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 12 031 tys. zł) .
  W 2017 r. utworzono rezerwę w kwocie 2 853 tys. z ł. W 2016 r. rozwiązano rezerwę w kwocie 2 508 tys. zł.
  Zmiany wynikają z tytułu aktualizacji stopy dyskonta. Rezerwa została zakwalifikowana do rezerw długoterminowych.
  c. Rezerwy na likwidację środków trwałych
  W związku z wyłączeniem z eksploatacji i rozb iórką komina żelbetowego utworzono rezerwę w wysokości 3 800 tys. zł.
  W 2017 r. po rozbiórce komina rozwiązano /wykorzystano rezerwę w kwocie 1 450 tys. zł. W 2016 r. rozwiązano rezerwę
  w kwocie 2 350 tys. zł.
  w tysiącach złotych
  Rezerwa na
  niedobór
  uprawnień do
  emisji CO 2
  Rezerwa na
  rekultywację
  Rezerwa na
  likwidację
  środków
  trwałych
  Inne rezerwy RAZEM
  Wartość na dzień 1 stycznia 2016 r. 22 903 14 539 3 800 - 41 242
  Zwi ęks zeni a 47 996 - - 220 48 216
  Wykorzys ta ni e (22 903) - - - (22 903)
  Rozwi ąza ni e - (2 508) (2 350) - (4 858)
  Wartość na dzień 31 grudnia 2016 r. 47 996 12 031 1 450 220 61 697
  Wartość na dzień 1 stycznia 2017 r. 47 996 12 031 1 450 220 61 697
  Zwi ęks zeni a 49 387 2 853 - - 52 240
  Wykorzys ta ni e (47 996) - (1 151) - (49 147)
  Rozwi ąza ni e - - (299) (220) (519)
  Wartość na dzień 31 grudnia 2017 r. 49 387 14 884 - - 64 271


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  64
  d. Inne rezerwy
  W 2016 r. s półka zależna EC Ziel ona Góra S.A. utworzyła rezerwę w wysokości 220 tys. zł na franszyzę związaną
  z rozliczeniem naprawy dokonanej przez firmę Ethos. W 2017 r. rezerwa została rozwiązana.
  31. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wobec jednostek powiązanych obejmują zobowiązania wyni kające z :
   zakupu paliwa produkcyjnego od spółki PGE Paliwa Sp. z o.o. (dawniej: EDF Paliwa Sp. z o.o .) na kwotę 23 6 94 tys. zł
  (31 grudnia 201 6 r.: 17 027 tys. zł) ,
   zobowiązania z tytułu usług świadczonych przez PGE Ekoserwis Sp. z o.o. (dawniej: EDF Ekos erwis Sp. z o.o.) na kwotę
  3 705 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 4 410 tys. zł)
   zobowiązania wobec spółki PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: EDF Polska S.A.) z tytułu: zakupu zakontraktowanej
  energii elektrycznej na kwotę 816 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 508 tys. zł z tytułu zakupu zakontraktowanej energii
  elektrycznej i uprawnień do emisji CO 2) oraz zawartych umów SLA i innych zobowiązań w wysokości 4 569 tys. zł
  (31 grudnia 2016 r.: 6 340 tys. zł),
   zobowiązania wobec Spółek Skarbu Państwa (w tym m.in. PGNiG S .A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o., Tauron Dystrybucja
  S.A., PSE S.A., TGE S.A., Spółki Grupy LOTOS, PKP Cargo S.A.) na kw otę 25 245 tys. zł.
  32. Pozostałe zobowiązania długoterminowe
  Pozostałe zobowiązania długoterminowe obejmu ją zobowiązanie wobec PGNiG S.A. prze jęte przez Spółkę Dominującą
  od spółki Z.C . „Term -:ydral” Sp. z o.o. po połączeniu obu spółek w kwocie 661 tys. zł (31 grudnia 2016 r.: 1 579 tys. zł.) .
  Zobowiązanie objęte jest porozumieniem w sprawie ratalnej spłaty zadłużenia.
  Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązań z tytułu rekompensat K DT przedstawiono w nocie 4. w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek powi ąza nych 58 029 26 619
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług od j ednos tek pozos ta łych 14 573 35 219
  Zobowi ąza ni a z tytułu poda tków, ceł, ubezpi eczeń s połecznych
  i i nnych ś wi a dczeń 26 885 26 329
  Zobowi ąza ni a z tytułu na byci a rzeczowych a ktywów trwa łych 41 410 46 930
  Opła ty za korzys ta ni e ze ś rodowi s ka 1 193 2 812
  Zobowi ąza ni e z tytułu ubezpi eczeni a ma j ątkowego 3 339 -
  Dota cj e 6 593 6 841
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a ora z rozl i czeni a mi ędzyokres owe
  kos ztów 1 357 1 546
  153 379 146 296 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zobowi ąza ni a z tytułu rekompens a t KDT 330 446 265 489
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a 661 1 579
  331 107 267 068


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  65
  33. Informacja dodatkowa do sprawozdania z przepływów pieniężnych
  a. Uzgodnienie zmiany stanu należności
  b. Uzgodnienie z miany stanu zobowiązań , przychodów przyszłych okresów oraz rezerw
  c. Uzgodnienie wydatków inwestycyjnych
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Zmiana stanu należności wynikająca ze sprawozdania
  z sytuacji finansowej: 2 341 40 033
  Na l eżnoś ci długotermi nowe (532) 1 035
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 2 873 38 998
  Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci i nwes tycyj nych (632) (664)
  Zmiana stanu należności w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych 1 709 39 369 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Zmiana stanu zobowiązań wynikająca ze sprawozdania
  z sytuacji finansowej: 75 393 54 340
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe
  (długotermi nowe ora z krótkotermi nowe) 71 122 (25 195)
  Przychody przys złych okres ów 1 697 59 080
  Rezerwy (długotermi nowe ora z krótkotermi nowe) 2 574 20 455
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń i nwes tycyj nych 5 520 2 955
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu na l eżnych dota cj i (8 081) (6 750)
  Zmiana stanu zobowiązań w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych 72 832 50 545 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Wydatki inwestycyjne: (81 193) (160 338)
  Na kła dy i nwes tycyj ne (ta bel e ruchu) (81 193) (157 873)
  Za l i czki na na byci e a ktywów - (2 465)
  Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń i nwes tycyj nych (5 520) (2 955)
  Ods etki od kredytu i nwes tycyj nego a ktywowa ne na rzeczowych
  a ktywa ch trwa łych - (469)
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów
  trwałych w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych (86 713) (163 762)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  66
  d. Uzgodnienie pozycji Inne korekty
  34. Instrumenty finansowe
  a. Klasyfikacja instrumentów finansowych
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Wycena kontra któw na za bezpi eczeni e kurs u wa l uty obcej 347 (59)
  Lea s i ng fi na ns owy (222) 118
  Upra wni eni a do emi s j i CO 2 na byte w cel u umorzeni a - 11 944
  Ods etki memori a łowe (31) (30)
  = nne ca łkowi te dochody (124) (73)
  Inne korekty wykazane w sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych (30) 11 900 w tysiącach złotych
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy - 12 12
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h -pool - 350 681 350 681
  Pożyczki i na l eżnoś ci 8 938 145 386 154 324
  Aktywa fi na ns owe dos tępne do s przeda ży 4 - 4
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez
  wyni k fi na ns owy (397) (230) (627)
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe zobowi ąza ni a (355 857) (152 274) (508 131)
  (347 312) 343 575 (3 737)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych
  długoterminowe krótkoterminowe RAZEM
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy - 12 12
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h -pool - 214 797 214 797
  Pożyczki i na l eżnoś ci 8 406 144 747 153 153
  Aktywa fi na ns owe dos tępne do s przeda ży 4 - 4
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez
  wyni k fi na ns owy (478) (117) (595)
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe zobowi ąza ni a (316 568) (146 455) (463 023)
  (308 636) 212 984 (95 652)
  Na dzień 31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone )


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  67
  b. Efektywne stopy procentowe i analizy kategorii wiekowych
  W poniższych tabelach przedstawiona została efektywna stopa procentowa dotycząca aktywów i zobowiązań, od których
  naliczane jest oprocentowanie, w podziale na poszczególne kategorie wiekowe.
  w tysiącach złotych Efektywna
  stopa Razem do 6 miesięcy 6 -12
  miesięcy 1-3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat
  Środki pi eni ężne i i ch
  ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 1,40% 350 681 350 681 - - - -
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu 4,28% 7 265 376 70 533 1 659 4 627
  Otrzyma ne pożyczki 3,00% (49 561) (12 436) (12 375) (24 750) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wa l utę obcą 0,00% (350) (28) (30) (292) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu
  rekompens a t KDT 3,85% (330 446) - - - - (330 446)
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu
  fi na ns owego 9,13% (277) (46) (126) (105) - -
  (22 688) 338 547 (12 461) (24 614) 1 659 (325 819)
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych Efektywna
  stopa Razem do 6 miesięcy 6 -12
  miesięcy 1-3 lata 3-5 lat powyżej 5 lat
  Środki pi eni ężne i i ch
  ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 1,37% 214 797 214 797 - - - -
  Na l eżnoś ci z tytułu l ea s i ngu 4,28% 6 490 555 133 786 1 837 3 179
  Otrzyma ne pożyczki 3,00% (74 342) (12 467) (12 375) (49 500) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wa l utę obcą 0,00% (3) (3) - - - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu
  rekompens a t KDT 3,70% (247 071) - - - - (247 071)
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu
  fi na ns owego 9,13% (592) (57) (57) (370) (108) -
  (100 721) 202 825 (12 299) (49 084) 1 729 (243 892)
  Na dzień 31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  68
  c. Wartości bilansowe i wartości godziwe
  Poniższa tabela zawiera zestawienie wartości godziwych (szacunki Zarządu) z wartościami bilansowymi wraz z hierarchią
  instrumentu finansowego. Tabela nie zawiera informacji o wartości godziwe j aktywów i zobowiązań niewycenianych
  do wartości godziwej w przypadku, gdy ich wartość bilansowa jest zbliżona do wartości godziwej.
  d. Wycena w wartości godziwej – techniki wyceny
  Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź zapłacona
  w celu p rzeniesienia zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów
  między uczestnikami rynku na dzień wyceny w aktualnych warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na
  założeniu, że transakcja sprzedaży skła dnika aktywów lub przeniesienia zobowiązania odbywa się albo:
  - na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
  - w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
  Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
  Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy ustalaniu
  ceny składnika aktywów lub zobowiązania działają w swoim najlepszym intere sie gospodarczym.
  w tysiącach złotych Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2017 r.
  Wartość godziwa na dzień 31 grudnia 2017 r. Hierarchiainstrumentufinansowego
  Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 r. (dane przeks ztałcone)
  Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2016 r. (dane przeks ztałcone)
  Hierarchiainstrumentufinansowego
  Aktywa
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  Aktywa fina ns owe dos tępne do s przeda ży 4 4 3 4 4 3
  Aktywa fina ns owe przezna czone do obrotu 12 12 2 12 12 2
  Aktywa finansowe niewyceniane w wartości
  godziwej
  Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 147 058 147 058 2 146 662 146 663 2
  Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 350 681 350 681 2 214 797 214 797 2
  Na leżnoś ci z tytułu lea s ingu 7 265 7 265 2 6 490 6 490 2
  Zobowiązania
  Zobowiązania finansowe wyceniane
  w wartości godziwej
  Zobowiąza nia z tytułu za wa rtego kontra ktu
  na wa lutę obcą (350) (350) 2 (3) (3) 2
  Zobowiązania finansowe niewyceniane
  w wartości godziwej
  Otrzyma ne pożyczki (49 561) (49 561) 2 (74 342) (74 342) 2
  Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług ora z
  pozos ta łe (458 570) (458 570) 2 (388 680) (388 680) 2
  Zobowiąza nia z tytułu lea s ingu fina ns owego (277) (277) 2 (592) (592) 2


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  69
  Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do wytworzenia
  korzyści ekonomicznych poprzez jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu
  uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze wykorzystanie tego składnika aktywów.
  Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne
  dane do wyceny wartości godziwej, przy maksymal nym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych
  wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych danych wejściowych.
  Wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych notowanych na aktywnych rynkach ustalana jest na podstawie
  notowań rynkowych (tzw. Poziom 1). W pozostałych przypadkach, wartość godziwa jest ustalana na podstawie innych
  danych dających się zaobserwować bezpośrednio lub pośrednio (tzw. Poziom 2), lub danych nieobserwowalnych
  (tzw. Poziom 3).
  Poniższa tabela przedstawia techniki wyceny użyte do pomiaru wartości godziwych należących do poziomu 2 i poziomu 3
  hierarchii wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2017 r. oraz 31 grudnia 2016 r.
  Rodzaj Technika wyceny
  Dłużne pa piery wa rtoś ciowe
  przeds iębiors tw/a ktywa fina ns owe przezna czone do
  obrotu/kontra kty typu forwa rd ora z s wa p
  procentowy
  Metoda porówna ń rynkowych: Wa rtoś ci godziwe opa rte s ą na notowa nia ch brokers kich.
  Obrót podobnymi kontra kta mi odbywa s ię na a ktywnym rynku a notowa nia odzwierciedla ją
  rzeczywis te tra ns a kcje dla zbliżonych ins trumentów fina ns owych.
  Aktywa fina ns owe dos tępne do s przeda ży
  Do a ktywów dos tępnych do s przeda ży za liczono udzia ły i a kcje jednos tek innych niż za leżne
  i s towa rzys zone, które s ą prezentowa ne w wa rtoś ci godziwej. Odpis y z tytułu trwa łej utra ty
  wa rtoś ci obciąża ją kos zty fina ns owe. Spółka monitoruje s ta n fina ns owy podmiotów, w
  których pos ia da a kcje, a w ra zie za is tnienia przes ła nek utra ty wa rtoś ci zleca zewnętrznym
  eks pertom wykona nie wyceny.
  Instrumenty wyceniane w wartości godziwej Rodzaj Technika wyceny
  Na leżnoś ci/zobowiąza nia z tytułu lea s ingu
  fina ns owego
  Wa rtoś ć godziwą s za cuje s ię ja ko wa rtoś ć bieżącą przys złych przepływów pieniężnych,
  zdys kontowa ną rynkową s topą procentową dla podobnego rodza ju umów lea s ingowych.
  Os za cowa na wa rtoś ć godziwa uwzględnia zmia nę s tóp procentowych.
  Oprocentowa ne kredyty, pożyczki i wyemitowa ne
  dłużne pa piery wa rtoś ciowe
  Wa rtoś ć godziwa kredytów, pożyczek i wyemitowa nych dłużnych pa pierów wa rtoś ciowych
  jes t s za cowa na na pods ta wie zdys kontowa nych oczekiwa nych przys złych przepływów
  ka pita łowych i ods etkowych.
  Instrumenty niewyceniane w wartości godziwej


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  70
  35. Zarządzanie ryzykiem finansowym oraz wybranymi ryzykami operacyjnymi
  a. Informacje ogólne
  Działalność Grupy Kapitałowej podlega następującym kategoriom ryzyk a związanego z instrumentami finansowymi:
   Ryzyko kredytowe ,
   Ryzyko utraty płynności finansowej ,
   Ryzyko rynkowe ,
   Ryzyko w zarządzaniu kapitałami .
  Niniejsza nota zawiera informacje o ekspozycji Grupy na każdy rodzaj ryzyka wskazanego powyżej a także opisuje cele,
  politykę oraz procedury związane z zarządzaniem ryzykiem oraz kapitałami. Ujawnienia danych liczbowych zostały zawarte
  w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  Polityka zarządzania ryzykiem Grupy jest zestandaryzowana z wytycznymi jedn ostki dominującej na jwyższego szczebla
  (Grup y PGE ). Odpowiedzialność za wyznaczenie oraz wypełnianie polity ki zarządzania ryzykiem ponosi Z arząd Spółki
  Dominującej.
  W 2011 roku S półka Dominująca i jednostka zależna EC Zielona Góra S.A. zawarły niezależne umowy z PGE Energia
  Ciepła S.A. (wcześniej: EDF Polska S.A. ) o świadczenie usług w zakresie audytu i kontroli wewnętrznej oraz zarządzania
  ryzykiem. Na podstawie umów Dział Audytu Wewnętrznego koordynuj e proces zarządzania ryzykiem w spółkach.
  W aktualiza cji Map i Kart ryzyk biorą udział właściciele ryzyk odpowiedzialni za identyfikację, analizę i ocenę ryzyk
  poszczególnych obszarów działal ności spółek Grupy oraz Dział Audytu Wewnętrznego, który wspiera właścicieli ryzyk
  a także odpowiada za regularne moni torowanie działań ograniczających ryzyka. Dział Audytu Wewnętrznego składa
  raporty ze swoich prac Zarządom Spółek .
  b. Ryzyko kredytowe
  Ryzyko kredytowe jest to ryzyko poniesienia przez Grupę strat finansowych na skutek niewypełni enia przez klienta
  lub kont rahenta będącego stroną instrumentu finansowego swoich kontraktowych zobowiązań .
  Ryzyko kredytowe jest głównie związane z należnościami Grupy od klientów oraz inwestycjami finansowymi .
  Poniższa tabela przedstawia maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko kr edytowe .
  Inwestycje
  Grupa dokonuje inwestycji finan sowych:
  - krótkoterminowych obejmujących głównie lokaty bankowe - overnight, bezpieczne fundusze inwestycyjne o minimalnym
  ryzyku kredytowym oraz zakup bonów dłużnych spółki zależnej,
  - długoterminowych - akcje i udziały w podmiotach zewnętrznych. Spółka Dominu jąca prowadzi w tym zakresie stały
  nadzór właścicielski, którego celem jest przyrost wartości inwestycji i minimalizacja związanego z nimi ryzyka. W razie
  spadku wartości inwestycji dokonuje się odpowiednich odpisów aktualizujących.
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h -pool 350 681 214 797
  Aktywa fi na ns owe wyceni a ne w wa rtoś ci godzi wej przez wyni k
  fi na ns owy przezna czone do obrotu 12 12
  Pożyczki i na l eżnoś ci 154 323 153 152
  505 016 367 961


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  71
  Należności z tytułu d ostaw i usług oraz pozostałe
  W Grupie Kapitałowej KOGENERACHA S.A. ryzyko kredytowe w odniesieniu do należności różni się dla poszczególnych grup
  klientów :
  - należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz ciepła od dużych odbiorcó w zajmujących się d ystrybucją
  i obrotem energią nie jest obarczony znaczącym ryzykiem kredytowym,
  - należności z tytułu sprzedaży ciepła do odbiorc ów indywidualnych charakteryzują się większą ilością należności
  przeterminowanych. Ryzyko związane z tym segmentem nie stanowi jed nak znaczącego zagrożenia dla finansów Grupy ,
  - należności dotyczące pozostałej działalności również nie są obarczone znaczącym dla Grupy ryzykiem kredytowym.
  Grupa monituje na bieżąco wysokość przeterminowanych należności, w uzasad nionych przypadkach wystę puje
  z roszczeniami prawnymi i dokonuje odpisów aktualizujących.
  Pożyczki
  W ramach Grupy udzielane są pożyczki jedynie dla podmiotów powiązanych, nad którymi spółki sprawują pełną kontrolę,
  dlatego też ich spłata nie jest obciążona ryzykiem.
  Środki pie niężne
  Grupa posiada środki pieniężne głównie na rachunkach bankowych o minimalnym ryzyku.
  Poręczenia
  Grupa ogranicza udzielanie poręczeń do podmiotów powiązanych oraz najważniejszych dla działalności Grupy
  kontrahentów, z którymi współpracuje na płaszc zyźnie handlowej.
  c. Ryzyko utraty płynności finansowej
  Ryzyko utraty płynności finansowej jest to ryzyko wystąpienia braku możliwości spłaty przez Grupę jej zobowiązań
  finansowych w momencie ich wymagalności.
  Polityka zarządzania ryzykiem utraty płynnoś ci finansowej polega na zapewnieniu środków finansowych niezbędnych
  do wywiązywania się Grupy ze zobowiązań finansowych i inwestycyjnych przy wykorzystaniu najbardziej atrakcyjnych
  źródeł finansowania. W 201 7 r. Spółka Dominująca i spółka zal eżna EC Zielon a Góra S.A. Spółki korzystały z finansowania
  wewnętrznego w zakresie wprowadzonego w dniu 25 czerwca 2012 roku systemu wspólnego zarządzania płynnością
  finansową cash -pool w ramach Grupy PGE Energia Ciepła (wcześniej Grupa EDF) w Polsce, którego agentem je st PGE
  Energia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polska S.A.) , a usługę świadczy =NG Bank Śląski S.A. W ramach tego systemu
  KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. w okresie występowania niedoboru gotówki korzystają ze środków
  udostępnionych przez pozostałych ucz estników systemu cash -pool. W przypadku występowania nadwyżki finansowej
  środki są udostępniane pozostałym uczestnikom. Ze względu na sezonowe zapotrzebowanie na środki finansowe w branży
  ciepłowniczej, niedobory w systemie cash -pool uzupełniane są okresow o przez głównego akcjonariusza – Grupę PGE
  Energia Ciepła (wcześniej Grupa EDF) .
  Zarządzanie płynnością G rupy koncentruje się na szczegółowej analizie, planowaniu i podjęciu odpowiednich działań
  w trzech obszarach:
  - CAPEX – obszar obejmujący inwestycje w a ktywa trwałe,
  - kapitał pracujący,
  - zadłużenie finansowe netto.
  W październiku 2013 roku, Spółka Dominująca zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na finansowanie instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą (DeSO x).
  Stałe zarządzanie ryzykiem w wymienionych obszarach oraz pozycja rynkowa i finansowa Grupy pozwala na stwierdzenie,
  że ryzyko utraty płynności utrzymuje się na poziomie minimalnym. Spadek płynności bieżącej jest spowodowany przede
  ws zystkim znacznymi nakładami inwestycyjnymi związanymi z dostosowaniem urządzeń do wymogów środowiskowych.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  72
  Poniższ e tabel e przedstawi ają maksymalną ekspozycję Grupy na ryzyko utraty płynności .
  d. Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe jest związane z zajściem zmian w zakresie kursów walut zagranicznych, stóp procentowych, ceny kapitału,
  które wpływają na w yniki Grupy lub wartość posiadanych aktywów. Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest
  utrzymanie ekspozycji na to ryzyko w akceptowalnych ramach, przy jednoczesnej optymalizacji zwrotu z ryzyka.
  Na dzień 31 grudnia 2017 r.
  w tysiącach złotych Wartość cash flow do 6 m-cy 6-12 mcy 1 - 3 lat 3-5 lat powyżej 5 lat
  Zobowiązania finansowe z wyłączeniem
  instrumentów pochodnych
  Otrzyma ne pożyczki - WFOŚiGW (49 561) (12 436) (12 375) (24 750) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i pozos ta łe (458 570) (127 463) (661) - - (330 446)
  w tym: zobowiązania z tytułu rekompensat KDT (330 446) - - - - (330 446)
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu
  fi na ns owego (277) (46) (126) (105) - -
  Zobowiązania finansowe - instrumenty
  pochodne
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wa l utę obcą (350) (28) (30) (292) - -
  (508 758) (139 973) (13 192) (25 147) - (330 446) Na dzień 31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  w tysiącach złotych Wartość cash flow do 6 mcy 6-12 mcy 1 - 3 lat 3-5 lat powyżej 5 lat
  Zobowiązania finansowe z wyłączeniem
  instrumentów pochodnych
  Otrzyma ne pożyczki - WFOŚiGW (74 342) (12 467) (12 375) (49 500) - -
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i pozos ta łe (388 682) (139 552) (480) (1 579) - (247 071)
  w tym: zobowiązania z tytułu rekompensat KDT (247 071) - - - - (247 071)
  Zobowi ąza ni a z tytułu l ea s i ngu
  fi na ns owego (592) (57) (57) (370) (108) -
  Zobowiązania finansowe - instrumenty
  pochodne
  Zobowi ąza ni a z tytułu za wa rtego
  kontra ktu na wa l utę obcą (3) (3) - - - -
  (463 619) (152 079) (12 912) (51 449) (108) (247 071)


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  73
  Ryzyko stóp procentowych
  Poniższa tabela przedstawia p rofil podatności (maksymalną ekspozycję) Grupy na ryzyko zmiany stóp procentowych
  poprzez prezentację zobowiązań finansowych w podziale według zmiennych i stałych stóp procentowych.
  Grupa nie posiada instrumentów finansowych o stałej stopie wycenianych w wartości godziwej prz ez wynik finansowy,
  a także nie wyznaczyła instrumentów pochodnych (swapy na stopy procentowe) jako instrumentów zabezpieczających
  wartość godziwą. W związku z tym zmiana stopy procentowej na koniec okresu nie wpłynie na sprawozdanie z całkowitych
  dochodów .
  Grupa nie posiada także instrumentów o stałej stopie procentowej odnoszonych bezpośrednio na kapitały, dlatego zmiana
  stopy procentowej nie wpłynie na wysokość kapitałów własnych.
  Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości instrumentów finansowych o zmie nnej stopie procentowej na zmianę
  rynkowych stóp procentowych. W poniższej tabeli zaprezentowano wpływ jaki ma zwiększenie i zmniejszenie stopy
  procentowej o 100 bp na wynik finansowy i na kapitały własne. Analiza została przeprowadzona przy założeniu że
  wszystkie inne zmienne jak np. kursy wymiany walut pozostają niezmienione. Analizę przeprowadzono dla roku bieżącego
  oraz dla okresu porównywalnego roku poprzedniego.
  * kapitał własny nie obejmuje zysku/straty netto
  Ryzyko walutowe
  Spółk i Grupy nie są narażon e na istotne ryzyko walutowe .
  Wartość bieżąca Wartość bieżąca
  w tysiącach złotych
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane przekształcone)
  Instrumenty o stałej stopie procentowej
  Aktywa fi na ns owe ora z pozos ta łe 154 340 153 169
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe (508 131) (463 026)
  (353 791) (309 857)
  Instrumenty o zmiennej stopie procentowej
  Aktywa fi na ns owe ora z pozos ta łe 350 681 214 797
  Zobowi ąza ni a fi na ns owe ora z pozos ta łe (627) (592)
  350 054 214 205 w tysiącach złotych zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  1 s tyczni a - 31 grudni a 2017 3 501 (3 501) - -
  1 s tyczni a - 31 grudni a 2016 2 142 (2 142) - -
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Kapitał własny *


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  74
  Pozostałe ryzyka rynkowe nie związane z instrumentami finansowymi:
  Ceny i dostawy węgla
  Węgiel kamienny jest podstawowym paliwem produkcyjnym Spółki Dominującej . Polityka w zakresie zaopatrzenia w to
  paliwo polega na wspólnych zakupach węgla dla spółe k Grupy PGE Energia Ciepła S.A. (dawniej: Grupy EDF) poprzez
  wyspecjalizowany podmiot PGE Paliwa Sp. z o.o. (dawniej: EDF Paliwa Sp. z o.o.).
  Polityka wspólnych zakupów oraz prowadzone na bieżąco analizy i prognozy cenowe pozwalają na uzyskanie atrakcyjn ych
  cen zakupu węgla i znaczące ograniczenie ryzyka poniesienia strat na skutek niekorzystnych ruchów cen.
  W związku z obowiązującymi od 1 stycznia 2016 roku nowymi normami emisyjnymi SO 2 i NO x wybudowano w EC Wrocław
  instalację DeSO x i DeNO x, i zmienion o rodzaj spalanego węgla z niskozasiarczonego na węgiel standardowy. EC Czechnica
  nadal będzie spalać węgiel niskozasiarczony w ramach derogacyjnych limitów CO 2.
  Dostawy węgla dla EC Wrocław realizowane są drogą wodną, która w sezonie zimowym (grudzień – marzec) może być
  zamknięta ze względu na niskie temperatury powodujące zamarznięcie wody w Odrze.
  Ze względu na występujące okresowo na wiosnę:
   wydłużone okresy niskich temperatur (zamarznięta Odra),
   wysokie stany wód (opady, topnienie śniegów),
   prace re montowe na jazach na rzece Odrze,
  mogą występować opóźnienia we wznowieniu dostaw (lub zmniejszenie ich intensywności), co z kolei mogłoby
  potencjalnie spowodować pewne problemy z dotrzymaniem wymaganych zapasów strategicznych paliw (spełnienie
  wymogów pr awa, jak i zapewnienie niezawodności dostaw energii dla klientów). W celu zmniejszenia ryzyka wynikającego
  z uwarunkowań transportu wodnego Spółka Dominująca podejmuje działania w kierunku umożliwienia i maksymalnego
  wykorzystania dostaw drogą kolejową. Pojawiające się w ostatnim okresie problemy wydobywcze kopalń i problemy
  z dostępnością kolejowych środków transportu mogą mieć wpływ na ilość i cenę dostarczanego węgla przy zmianie źródła
  węgla i przewoźnika.
  Niestabilność polskiego prawodawstwa w zakres ie energii z Odnawialnych Źródeł Energii może powodować okresowe
  wstrzymywanie lub wznawianie produkcji energii uzyskanej ze spalania biomasy. =lość spalanej biomasy ma bezpośredni
  wpływ na ilość spalanego węgla, co może powodować potrzebę zakupu, bądź rez ygnacji z zakupu pewnej ilości tego
  paliwa. Zmienność zapotrzebowania na węgiel może skutkować zmiennością cen zakupu tego paliwa.
  Ceny i dostawy biomasy
  Polityka w zakresie zaopatrzenia spółek Grupy PGE w Polsce w biomasę polega na zakupach tego surow ca poprzez
  wyspecjalizowany podmiot PGE Paliwa Sp. z o.o. (dawniej: EDF Paliwa Sp. z o.o.).
  Rozwój energetycznego wykorzystania biomasy związany jest ze zobowiązaniami Polski w zakresie udziału energii
  odnawialnej w zużyciu energii finalnej. Niestabilność polskiego prawodawstwa w zakresie mechanizmów wsparcia
  produkcji energii z Odnawialnych Źródeł może doprowadzać do okresowych zmian koniunkturalnych na rynku „zielonej”
  energii, a tym samym na rynku biomasy. Brak stabilizacji może skutkować dużą zmiennośc ią cen i dostępności tego paliwa
  dla sektora energetycznego.
  Źródła pozyskiwania biomasy są zdywersyfikowane. Szczególnie poszukiwaną na rynku biomasą jest biomasa „agro ”
  z uwagi na konieczność rosnących z roku na rok obowiązków w zakresie zwiększenia je j udziału w strumieniu spalanej
  biomasy. Ryzyko dostaw biomasy „agro” związane jest z możliwością wystąpienia nieurodzajów ograniczających podaż
  tego paliwa. Występująca aktualnie ograniczona podaż szczególnie poszukiwanej biomasy „agro” w postaci wierzby
  energetycznej może powodować okresowe niedobory tego rodzaju biomasy lub wzrosty jej cen w zakupie. Nałożenie
  obowiązków przedstawiania świadectw pochodzenia biomasy leśnej w znacznym stopniu ograniczyło podaż tego rodzaju
  biomasy na rynku, co może skutkow ać okresowymi niedoborami tego rodzaju paliwa lub wzrostami cen.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  75
  Ceny gazu
  Umowa na dostawy gazu do bloku gazowo -parowego, podstawowego źródła produkcji energii elektrycznej i ciepła
  w EC Zielona Góra S.A., została zawarta na okres 20 lat do roku 2024 . Cena gazu ze złóż krajowych, zgodnie z umową
  z PGNiG, ulega corocznej indeksacji na podstawie formuły opartej o kształtowanie się dwóch wskaźników:
   wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu ogółem,
   wskaźnik cen produkcji sprzedanej przemysłu - wytwarzan ie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.
  Cena ta jest raz w roku aktualizowana, poczynając od dnia 1 stycznia w oparciu o dane z Biuletynu Statystycznego GUS.
  W prognozach wzrostu cen gazu na kolejne lata EC Zielona Góra S.A. posługuje się prognozowanymi wskaźnikami wzrostu
  inflacji, które można uznać za bardzo wiarygodny element prognozy.
  W świetle powyższych uregulowań ryzyko dotyczące cen gazu nie wydaje się być wysokie.
  Ceny produktów
  Główne obszary występowania ryzyka cenowego dla pr oduktów Grupy są ściśle powiązane ze zmianami
  na konkurencyjnym rynku hurtowym energii elektrycznej oraz regulacjami prawnymi tj. mechanizmami wsparcia
  dla energii wyprodukowanej ze źródeł odnawialnych i energii z wysokosprawnej kogeneracji. Ceny ciepła w dalszym ciągu
  są objęte regulacją prowadzoną przez Urząd Regulacji Energetyki. Na szczególną uwagę zasługują następujące kwestie:
   Rynek cen energii elektrycznej w obrocie hurtowym jest rynkiem konkurencyjnym, na którym działa wielu
  producen tów energii el ektrycznej. W 2017 roku odnotowaliśmy stabilizację cen energii elektrycznej na rynku
  hurtowym na poziomie nieznacznie wyższym w p orównaniu do 2016 roku.
   Wprowadzono istotne zmiany w przepisach regulujących mechanizmy wsparcia dla energii wyprodukowanej
  w Odnawialnych Źródłach Energii (OZE). Uchwalona ustawa o OZE wprowadza nowe mechanizmy wsparcia
  dla producentów w oparciu o mechanizm aukcyjny. W 2017 r. odnotowano znaczący spadek cen za zielone certyfikaty
  będące w obrocie rynkowym.
   Mechanizm wsparcia dl a wysokosprawnej kogeneracji tzw. czerwone i żółte certyfikaty obowiązują do 2018 roku.
  W 2017 r. nie wypracowano nowej formuły wsparcia dla technologii wysokosprawnej kogeneracji.
  Grupa przeprowadziła analizę wrażliwości cen podstawowych produktów. W p oniższej tabeli zaprezentowano wpływ
  na wynik finansowy, jaki ma zwiększenie i zmniejszenie ceny o 100 bp. Analizę przeprowadzono dla roku bieżącego
  oraz dla roku poprzedniego.
  w tysiącach złotych
  Parametr zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  Cena energi i el ektrycznej 3 838 (3 838) - -
  Cena certyfi ka tu zi el onego 36 (36) - -
  Cena certyfi ka tu żółtego 686 (686) - -
  Cena ci epła (2 884) 2 884 - -
  Cena węgl a w zużyci u (1 756) 1 756 - -
  Cena bi oma s y w zużyci u (147) 147 - -
  Cena ga zu w zużyci u (1 967) 1 967 - -
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Kapitał własny *
  Za rok zakończony 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  76
  * kapitał własny nie obejmuje zysku/straty netto
  Przydział praw do emisji CO 2
  Regulacje prawne nakładają obowiązek posiadania i odpowiedniego umarzania praw do emisji CO 2.
  Dyrektywa 2009/29/WE zmieniająca dyrektywę z roku 2003 o europejskim systemie handlu emisjami wprowadziła
  rozwiązania obowiązujące w handlu emisjami CO 2 od roku 2013. Spółka Dominująca na podstawie Rozporządzenia
  Ministra Gospodarki dotyczącego aloka cji CO 2 otrzymała przydział darmowych uprawnień do emisji CO 2, który będzie
  wyemitowany w związku z produkcją ciepła na potrzeby gospodarki mieszkaniowej oraz produkcji energii elektrycznej.
  Spółka zrealizowała jeden z istotnych warunków skorzystania z da rmowych uprawnień do emisji CO 2 dla energii
  elektrycznej, jakim jest realizacja modernizacji i inwestycji związanych z ograniczan iem emisji o wartości równej
  co najmniej wartości przydzielanych darmowych uprawnień. Pozostałą potrzebną ilość uprawnień do em isji CO 2
  niezbędnych do umorzenia za rok 2017 r. Spółka Dominująca kupiła na rynku.
  Zakupy uprawnień do emisji CO 2 będą także kontynuowane w latach następnych === okresu rozliczeniowego.
  Zmiany cen uprawnień do emisji CO 2
  Spółka Dominująca i jednostka zal eżna EC Zielona Góra S.A. narażone są na ryzyko zmian cen w związku z transakcjami
  wymiany uprawnień do emisji CO 2 (EUA/CER ) oraz terminowymi transakcjami zakupu uprawnień do emisji CO 2.
  Spadek przychodów ze sprzedaży ciepła
  Podstawowymi przyczynam i występowania ryzyka spadku przychodów ze sprzedaży ciepła są:
   obniżanie przez odbiorców zamówionej mocy cieplnej (na skutek termomodernizacji budynków, zastosowania
  energooszczędnych technologii i rozbudowy automatyki sieci ciepłowniczych),
   utrzymania konkurencyjności cen ciepła sieciowego w stosunku do innych nośników energii a zwłaszcza do cen gazu
  ziemnego,
   niekorzystne warunki pogodowe ( gdy średnie miesięczne temperatury w okresie jesienno – zimowym są wyższe niż
  średnie wieloletnie, co ma wpływ na zmniejszenie sprzedaży ciepła na potrzeby ogrzewania budynków).
  Polityka Spółki Dominującej w tym zakresie koncentruje się na podejmowaniu działań służących pozyskiwaniu nowych
  i utrzymaniu dotychczasowych odbiorców oraz przygotowaniu i realizacji stra tegii obrony rynku ciepła.
  w tysiącach złotych
  Parametr zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  zwięks zenia
  100bp
  zmniejs zenia
  100bp
  Cena energi i el ektrycznej cza rnej 3 895 (3 895) - -
  Cena certyfi ka tu zi el onego 96 (96) - -
  Cena certyfi ka tu żółtego 624 (624) - -
  Cena j ednoczłonowa ci epła 4 630 (4 630) - -
  Cena węgl a w zużyci u (1 913) 1 913 - -
  Cena bi oma s y w zużyci u (228) 228 - -
  Cena ga zu w zużyci u (1 863) 1 863 - -
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Kapitał własny *
  Za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  77
  Kontrakt Dł ugoterminowy w EC Zielona Góra S.A.
  Spółka zależna EC Zielona Góra S.A. jest narażona na ryzyko związane z ostatecznym rozliczeniem rekompensat na pokrycie
  kosztów osieroconych w związku z Ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych
  u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
  elektrycznej (Ustawa o KDT).
  Zgodnie z Ustawą o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w zwi ązku z przedterminowym rozwiązaniem
  umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej w przypadku okr eślonych warunków rynkowych,
  EC Zielona Góra S.A. w programie kosztów osieroconych może otrzymać maksymalną kwotę kosztów osieroconych
  przewidzia ną przez ustawodawcę w załączniku 2 Ustawy w wysokości 464 297 tys. zł, a w przypadku środków na pokrycie
  kosztów zużycia odebranego i nieodebranego gazu ziemnego może otrzymać maksymalnie 313 477 tys. zł.
  Do roku 2015 szacunki Zarządu EC Zielona Góra S.A . wskazywały na to, że kwota otrzymanych zaliczek na pokrycie kosztów
  osieroconych będzie podlegała w całości zwrotowi w przyszłych okresach. W związku ze zmianą prognoz odnośnie ścieżek
  cenowych dla lat 2017 - 2024, a tym samym uprawdopodobnieniem się sce nariusza, w którym spółka nie będzie
  zobowiązana do zwrotu całości środków otrzymanych w trakcie trwania Programu, założeniem przyjętym w roku 2016 jest
  dodatnie saldo po zakończeniu Programu. W związku z powyższym, część środków z Programu Kosztów Osieroc onych
  w dalszym ciągu będzie podlegać zwrotowi. Zmiany szacunków związane z obliczaniem korekty końcowej są uwzględniane
  prospektywnie poprzez ujęcie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu, w którym nastąpiła z zmiana oraz okresów
  przyszłych , jeżeli zmiana ta dotyczy wszystkich tych okresów .
  Pozostałe informacje dotyczące kontraktów długoterminowych zaprezentowano w części Noty objaśniające , punkt 4.
  e. Zarządzanie kapitałami
  Podstawowym założeniem polityki Grupy w zakresie zarządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy kapitałowej, która
  będzie podstawą zaufania ze strony inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która zapewni przyszły rozwój Grupy . Ryzyko
  w zakresie zarządzania kapitałami polega na nieuzy skaniu powyższych celów. Grupa monitoruje zmiany w akcjonariacie,
  wskaźniki rentowności kapitału oraz poziom dywidend wypłacanych akcjonariuszom.
  Celem Grupy jest osiągnię cie wskaźnika rentowności kapitału na poziomie satysfakcjonującym a kcjonariuszy.
  Zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek :andlowych a kcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu
  finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty
  akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Spółka Dominująca w swoim s tatucie nie przewiduje innego
  niż wskazany w Kodeksie spółek handlowych sposobu podziału zysku. Zgodnie z jego zapisami Walne Zgromadzenie może
  przeznaczyć część zysku na:
   pozostałe kapitały i fundusze lub inne cele, określone uchwałą Walnego Zgromadzenia,
   dywidendę.
  Zgodnie z art. 348 KS: kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy (dywidenda) nie może przekraczać z ysku
  za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegły ch oraz o kwoty przeniesione z utworzonych
  z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy
  pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być
  przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Hednostki Dominującej (będącej spółką publiczną) ustala dzień, na który ustala się listę
  akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany ro k obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień
  dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolej nych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
  Hednostka Dominująca jest zobowiązana na podstawie art. 396 KSH do t worzenia kapitału zapasowego na pokrycie straty,
  do którego przelewa co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej
  trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego należy przelewać nadwyżki, osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich
  wartości nominalnej, a pozostałe - po pokryciu kosztów emisji akcji. Do kapitału zapasowego wpływają również dopłaty,
  które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty
  nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  78
  Pon adto s tatut Spółki przewiduje tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały
  rezerwowe). O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga W alne Zgromadzenie, jednakże części kapitału
  zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej
  w sprawozdaniu finansowym.
  36. Leasing operacyjny
  a. Umowy leasingu operacyjnego, w których Grupa jest leasi ngobiorcą
  Płatności z tytułu umów leasingu operacyjnego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej.
  Grupa zakwalifikowała do umów leasingu operacyjnego przyznane nieodpłatnie prawo użytkowania wieczyste go gruntów.
  W 1991 roku KOGENERACJA S.A. na mocy Ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsi ębiorstw nabyła prawo
  użytkowania wieczystego gruntów na okres 99 lat. Za korzystanie z tego prawa ponoszone są opłaty. Zwiększenie opłat
  z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów w roku 2017 wynika z otrzymanych decyzji administracyjnych
  ustalających nowe opłaty roczne z tytułu prawa użytkowania wieczystego gruntów. Zmiana szacunkowych opłat
  w kolejnych latach jest przede wszystkim efektem ua ktualnienia stopy dyskonta z 3,7% do poziomu 3,2 %.
  b. Umowy leasing u operacyjnego, w których Grupa jest leasin godawcą
  Płatności z tytułu umów leasingu operacyjnego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej .
  Grupa wynajmuje powierzchnie biurowe oraz niektóre inne aktywa dostawcom usług prawnych, informatycznych,
  technicznych. Okres trwania zawartych umów z reguły nie jest dłuższy niż 5 lat, a w większości p rzypadków jest to czas
  nieokreślony. W takich sytuacjach Grupa do obliczeń szacunkowych przyszłych płatności przyjęła okres wypowiedzenia
  6 miesięcy. Przyczyną zmiany wartości leasingu operacyjnego są kończące się terminy podpisanych umów lub aneksów
  do um ów , nowo podpisane umowy oraz przyjęty do obliczeń 6 -cio miesięczny okres wypowiedzenia, dotyczący tychże
  umów. w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  do roku 2 012 1 998
  od roku do 5 l a t 14 181 14 187
  powyżej 5 l a t 44 143 38 010
  60 336 54 195 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  do roku 2 998 2 660
  od roku do 5 l a t 3 372 3 297
  powyżej 5 l a t 2 362 2 320
  8 732 8 277


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  79
  37. Leasing finansowy
  a. Umowy leasin gu finansowego, w których Grupa jest leasingobiorcą
  Szacunkowe zdyskontowane płatności z tytułu umów leasingu f inansowego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej .
  b. Umowy leasin gu finansowego, w których Grupa jest leasingodawcą
  Szacunkowe zdyskontowane płatności z tytułu umów leasingu finansowego kształtują się w sposób przedstawiony poniżej.
  w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Odsetki Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 183 (11) 172
  od roku do 5 l a t 108 (3) 105
  291 (14) 277
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Odsetki Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 140 (26) 114
  od roku do 5 l a t 500 (22) 478
  640 (48) 592
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Dyskonto Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 753 (307) 446
  od roku do 5 l a t 3 336 (1 144) 2 192
  powyżej 5 l a t 6 106 (1 479) 4 627
  10 195 (2 930) 7 265
  Na dzień 31 grudnia 2017 r.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  80
  W celu pozyskania nowych odbiorców ciepła sieciowego Spółka Dominująca prowadzi działalność polegającą
  na finansowaniu, współfinansowaniu i bud owie węzłów cieplnych, które następnie są wydzierżawiane kontrahentom.
  Umowy dzierżawy zawierane są zwykle na okres 6 lub 12 lat.
  Po zakończeniu umowy odbiorca ma prawo do przedłużenia jej na następny okres bądź wyboru opcji wykupu
  na korzystnych warunka ch. Na dzierżawców nałożono ponadto obowiązek bieżącej konserwacji i napraw węzłów cieplnych
  (przeniesienie ryzyka). Z tego względu umowy zostały rozpoznane w sprawozdaniu finansowym zgodnie z MSR 17 jako
  leasing finansowy. Umowy nie przewidują płatności w arunkowych.
  Dzierżawa węzłów jest bezpośrednio skorelowana z zawartymi umowami na sprzedaż ciepła i mocy. Dlatego też przy
  księgowym rozliczaniu umów leasingu finansowego zastosowano konstrukcję dostaw wieloelementowych (multiple
  deliverables) polegającą na zaliczeniu do przychodów leasingowych poza ratami dzierżawnymi także odpowiedniej części
  opłaty za moc cieplną.
  Na koniec okresu sprawozdawczego Spółka Dominująca miała zawartych 117 umów leasingu finansowego, z czego
  5 umów zawarto w 2017 roku. Stron ami tych umów są głównie spółdzielnie i wspólnoty miesz kaniowe oraz deweloperzy.
  W 2017 roku po zakończe niu okresu dzierżawy sprzedano 17 węzłów na kwotę 240 tys. zł.
  W dniu 3 września 2014 r. została zawarta umowa pomiędzy KOGENERACHĄ S.A. a spółką PGE Ekoserwis Sp. z o.o.,
  na mocy której KOGEN ERACHA S.A. przekazała spółce PGE Ekoserwis Sp. z o.o. instalację waloryzacji popiołów w dzierżawę
  na okres do 31 grudnia 2039 r. Powyższa umowa została ujęta w księgach Grupy jako leasing finansowy. Należność z te go
  tytułu na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 3 781 tys. zł.
  38. Roszczenia i zobowiązania warunkowe
  a. Porozumienia transakcyjne na zakup brakujących uprawnień do emisji CO 2
  Do dnia 31 grudnia 2017 r. KOGENERACHA S.A. zawarła porozumienia transakcyjne na z akup brakujących w 2017 roku
  uprawnień do emisji CO 2 z datą realizacji na rok 2018 w ilości 1 520 tys. ton za kwotę 41 122 tys. zł, z datą realizacji na rok
  2019 w ilości 1 027 tys. ton za kwotę 25 924 tys. zł oraz z datą realizacji na rok 2020 w ilości 34 7 tys. ton za kwotę
  9 261 tys. zł.
  Do dnia 31 grudnia 2017 r. spółka zależna EC Zielona Góra S.A. zawarła porozumienia tran sakcyjne na zakup brakujących
  w 2017 roku uprawnień do emisji CO 2 z datą realizacji na rok 2018 w ilości 560 tys. ton za kwotę 14 85 1 tys. zł, z datą
  realizacji na rok 2019 w ilości 490 tys. ton za kwotę 12 281 tys. zł oraz z datą realizacji na ro k 2020 w ilości 152 tys. ton
  za kwotę 4 098 tys. zł.
  Powyższe transakcje są kwalifikowane jako standardowe transakcje zakupu i sprzedaży na potrzeby własne ujmowane
  w księgach (i tym samym w sprawozdaniu finansowym) w momencie realizacji dostaw.
  w tysiącach złotych
  Wartość przyszłych płatności
  leasingowych Dyskonto Wartość bieżąca płatności
  leasingowych
  do roku 851 (163) 688
  od roku do 5 l a t 3 170 (547) 2 623
  powyżej 5 l a t 4 011 (832) 3 179
  8 032 (1 542) 6 490
  Na dzień 31 grudnia 2016 r.


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  81
  b. Zobowiązania warunkowe
  W dniu 25 czerwca 2012 r. zostały zawarte umowy w ramach systemu cash -pool, których przedmiotem jest świadczenie
  przez =NG Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach na rzecz KOGENERACH= S.A. i EC Zielona Góra S.A. oraz innych spółek
  Grupy PGE w Polsce nieobjętych niniejszym sprawozdaniem finansowym, usługi kompleksowego zarządzania wspólną
  płynnością finansową.
  Zabezpieczeniem umów w ramach systemu cash -pool jest system wzajemnych poręczeń pomiędzy spółkami Grupy PGE
  Energia Ciepła S.A. (w tym KOGENERACH= S.A. i EC Zielona Góra S.A.). Ogólna wartość poręczeń udzielonych przez Spółkę
  Dominującą wynosi 143 000 tys. zł. Wartość poręczeń udzielonych przez spółkę zależną EC Zielona Góra S.A. wynosi
  42 500 tys. zł.
  W dniu 7 stycznia 2016 r. zostały zawarte aneksy do umowy w ramach systemu cash -pool ( Raport bieżący nr 1/2016 )
  zmieniające m. in. limity zadłużenia oraz wysokość poręczeń. Od dnia 7 stycznia 2016 r. wartość poręczeń udzielonych
  przez Spółkę Do minującą wynosi 77 000 tys. zł, a przez spółkę zależną EC Zielona Góra S.A. 27 500 tys. zł .
  c. Pozostałe zobowiązania warunkowe, poręczenia i gwarancje
  KOGENERACJA S.A.:
   Zabezpieczeniem wystąpienia negatywnych skutków oraz szkód w środowisku związanych z prowadzeniem
  składowiska odpadów paleniskowych w EC Czechnica w Siechnicach jest gwarancja bankowa w wysokości 600 tys. zł.
   W dniu 9 października 2017 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. otworzył odnawialną linię na wystawianie gwarancji
  bankowych do maksymalnej łącznej wysokości 10 000 tys. zł. Zabezpieczeniem r oszczenia jest weksel własny
  in blanco do kwoty 12 000 tys. zł.
  EC Zielona Góra S.A.
   W dniu 18 września 2017 roku na zlecenie spółki Bank =NG Bank Śląski zmienił gwarancję zapłat y na rzecz Polskich Sieci
  Elektroenergetyczne S.A. tytułem zabezpieczenia płatności zgodnie z umową UPE/WEC/Z=EC/2012 o świadczenie usług
  przesyłania energii elektrycznej. Gwarancja obowiązuje do 20 listopada 2018 r. Zobowiązanie warunkowe z tego tytułu
  wynosi 800 tys. zł. w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2017 r.
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  31 grudnia 2017 r.
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 104 500 - 104 500 31-08-2019
  104 500 - 104 500 w tysiącach złotych Stan na
  1 stycznia 2016 r.
  zwiększenia /
  (zmniejszenia)
  Stan na
  31 grudnia 2016 r.
  Termin wygaśnięcia
  gwarancji/poręczenia
  Po ręcze n i a z tyt. u mo wy ca s h -p o o l 185 500 (81 000) 104 500 31-08-2019
  185 500 (81 000) 104 500


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  82
   W dniu 8 grudnia 2017 roku na zle cenie spółki Bank Pekao S.A. wystawił gwarancję bankową na rzecz =zby
  Rozliczeniowej Giełd Towarowych jako depozyt transakcyjny i depozyt zabe zpieczający wniesiony zgodnie
  z Regulaminem Giełdowej =zby Rozrachunkowej określającym zasady rozliczania i rozrac hunku transakcji, których
  przedmiotem są towary giełdowe, o których mowa w art. 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 2000 roku o giełdach
  towarowych (tj.: Dz.U. z 2010 r., Nr 48 poz. 284 z później zm.). Gwarancja obowiązuje do 7 grudnia 2018 r. Zobowiąza nie
  warunkowe z tego tytułu wynosi 15 000 000 zł.
   W dniu 9 października 2017 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. otworzył odnawialną linię na wystawianie gwarancji
  bankowych do maksymalnej łącznej wysokości 3 0 000 tys. zł. Zabezpieczeniem roszczenia jest weks el własny in blanco
  do kwoty 36 000 tys. zł.
  39. Przyszłe zobowiązania z tytułu zawartych umów inwestycyjnych
  Wartość przyszłych zobowiązań z tytułu najistotniejszych umów inwestycyjnych zawartych przez Grupę Kapitałową
  nieujętych jeszcze w sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosła 11 295 tys. zł .
  Nakłady w Spółce Dominującej zostaną poniesione głównie na modernizację urządzeń pomocniczych maszynowni
  w EC Czechnica, wykona nie cyklicznej oceny instalacji oraz badanie pobranych próbek katalizatorów na tej instalacji, a także
  zaprojektow anie oraz dostawę jedno - i dwu funkcyjnych kompaktowych węzłów cieplnych wraz z modułami
  przyłączeniowymi.
  =nwestycje w spółce zależnej związane są z budową i uruchomieniem zasilania awaryjnego w Elektrociepłowni Zielona
  Góra S.A. oraz z przebudową odcinka sieci cieplnej wraz z przyłączami.
  40. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  a. Podmioty powiązane
  Grupa jest powiązana z jednostkami należącymi do Grupy PGE a także z kadrą kierowniczą obejmując ą Zarząd oraz
  członków Rady Nadzorczej .
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. Prezes Zarządu Spółki Dominującej KOGENERACHA S.A. Wojciech Heydel pełnił jednocześnie
  funkcję Członka Rady Nadzorczej w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A.
  b. Transakcje z kadrą kierowniczą
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze
  Całkowite wynagrodzenie zostało przedstawione w nocie Koszty świadczeń pracowniczych (patrz nota 9) natomiast łączne
  wynagrodzenie (płaca całkowita wraz z dodatkowymi ś wiadczeniami) osiągnięte przez oso by zarządzające Spółką
  Dominującą i nadzorując e kształtowało się zgodnie z poniższą tabelą.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  83
  Szczegółowe informacje dotyczące wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej przedstawiono w Sprawozdaniu
  Zarządu z działalności w nocie numer 11 System wynagradzania.
  Inn e informacje
  W 2017 i 2016 r. nie udzielano pożyczek w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych członkom Zarządu i Rady
  Nadzorczej.
  c. Transakcje z pozostałymi podmiotami powiązanymi
  Transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczą przede wszystkim:
  - usług dostawy węgla energetyc znego i biomasy (PGE Paliwa Sp. z o. o., spółka należąca do Grupy PGE ),
  - sprzedaży energii elektrycznej i handlu prawami majątkowymi, usług wsparcia funkcji nietechnicznych, usług
  konsultingowych oraz usługi kompleksowego zarządza nia wspólną płynnością finansową tzw. cash -pool, ( PGE Energia
  Ciepła S.A., spółka należąca do Grupy PGE),
  - usługi ubezpieczeniowe (EDF Assurances),
  - obsługi składowisk węgla, obsługi urządzeń odpopielania, nawęglania, zagospodarowania odpadów produkcyjnych,
  zarządzanie składowiskiem odpadów ( PGE Ekoserwis Sp. z o.o., spółka należąca do Grupy PGE ),
  - pożyczki inwestycyjnej na finansowanie zadania: zaprojektowanie, wybudowanie, uruchomienie i przekazanie
  do użytkowania instalacji odazotowania spalin (EDF Investis sements Groupe SA . Transakcje dotyczą danych
  porównawczych ),
  - sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej, zakupu gazu, oleju opałowego, opłaty koncesyjne i OZE, transport
  kolejowy (Spółki Skarbu Państwa, w tym m.in. PGNiG S.A., Tauron Sprzedaż Sp. z o.o ., Tauron Dystrybucja S.A.,
  PSE S.A., TGE S.A., Spółki Grupy LOTOS, PKP Cargo S.A. ).
  Wszystkie transakcje z jednostkami powiązanymi, według oceny Zarządu Hednostki Dominującej, są przeprowadzane
  na warunkach rynkowych.
  a) wzajemne należności
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Za rząd - wyna grodzeni e w okres i e pełni eni a funkcj i 3 300 2 622
  Za rząd - wyna grodzeni e potencj a l ni e na l eżne 2 353 2 383
  Ra da Na dzorcza 84 72
  5 737 5 077 w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  PGE Energi a Ci epła S.A. 47 308 46 428
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 818 2 704
  EDF I nves ti s s ements Groupe SA - 74
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 929 -
  52 055 49 206
  Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług 48 274 46 479
  Pozos ta łe na l eżnoś ci 3 781 2 727
  52 055 49 206


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  84
  b) wzajemne zobowiązania
  c) przychody osiągnięte we wzajemnych transakcjach (łącznie z przychodami finansowymi)
  d) koszty poniesione we wzajemnych transakcjach (łączni e z kosztami finansowymi)
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 23 694 17 027
  PGE Energi a Ci epła S.A. 6 246 6 848
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 3 705 4 410
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 25 245 -
  58 890 28 285
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług 58 029 26 619
  Zobowi ąza ni a z tytułu na byci a rzeczowych a ktywów trwa l ych 861 1 641
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a - 25
  58 890 28 285 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. - 7
  PGE Energi a Ci epła S.A. 363 122 364 457
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 446 586
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 9 272 -
  372 840 365 050 w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2017 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  PGE Pa l i wa Sp. z o.o. 198 310 180 541
  PGE Energi a Ci epła S.A. 85 947 59 058
  PGE Ekos erwi s Sp. z o.o. 18 944 20 093
  EDF As s ura nces 3 567 4 032
  EDF I nves ti s s ements Groupe SA - 811
  Spółki Ska rbu Pa ńs twa 30 358 -
  337 126 264 535


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  85
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE nabyła polskie aktywa od EDF. Po transakcji nabycia zmienione zostały nazwy
  spółek Grupy:
   PGE Paliwa Sp. z o.o. – dawniej EDF Paliwa Sp. z o.o.
   PGE Energia Ciepła S.A. – dawniej EDF Polska S.A.
   PGE Ekoserwis Sp. z o.o. – EDF Ekoserwis S p. z o.o.
  W ramach transakcji ze spółkami powiązanymi zaprezentowano wzajemne rozrachunki, przychody i koszty ze Spółkami
  Skarbu Państwa. Od dnia 13 listopada 2017 roku kontrolę nad Grupą objęła Grupa PGE S.A. i z tym dniem Spółki Skarbu
  Państwa wykazywa ne są jako podmioty powiązane z Grupą Kapitałową KOGENERACHA S.A.
  41. Szacunki księgowe i założenia
  a. Odpisy z tytułu utraty wartości
  Grupa dokonuje szacunku wartości udziałów i akcji w jednostkach powiązanych, udziałów w spółkach niepowiązanych,
  wartości firmy oraz aktywów trwałych . Szczegółowe informacje o dokonanych odpisach aktualizujących zostały
  przedstawione w nocie 24.
  b. Założenia dotyczące odpraw emerytalnych
  Grupa dokonuje oszacowań aktuarialnych zobow iązań (rezerw) na odprawy emerytalne . Założenia dotyczące tych
  zobowiązań zostały przedstawione w nocie nr 28 .
  c. Amortyzacja
  Omówiono w =nfor macji dodatkowej, w rozdziale II Opis ważniejszych stosowanych zasad r achunkowości w punkci e 6f oraz
  w rozdziale III Noty objaśniając e, punkt 13 b.
  d. Rezerwy
  Omówiono w rozdziale III. Noty objaśniające punkt 30 .
  e. Rekompensaty z tytułu rozwiązania KDT
  Omówiono w rozdziale III Noty objaśniające punkt 4.
  f. Klasyfik acja leasingów
  Spółka dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko
  i pożytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta
  opie ra się na treści ekonomicznej każdej transakcji. Szczegółowe informacje dotyczące umów leasingowych przedstawiono
  w nocie 36 i 37 .
  g. Ujawnianie przychodów
  Przychody są wpływami korzy ści ekonomicznych brutto danego okresu, powstałymi w wyniku (zwykłej) działalności
  gospodarczej Spółki, skutkującymi zwiększeniem kapitału własnego.
  h. Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
  Omówiono w =nformacji dodatkowej, w rozdziale == Opis waż niejszych stosowanych zasad rachunkowości w punkcie 3.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  86
  42. Zdarzenia po końcu okresu sprawozdawczego
  Po dniu 31 grudnia 2017 r. miały miejsce zdarzenia opisane poniżej.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezyg nacja od Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport bieżący nr 2/2018 ).
  W dniu 1 lutego 2018 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprze daż 2 383 999
  (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) zdematerializowanych akcji z wykłych
  na okaziciela wyemitowanych przez KOGENERACHĘ S.A. , po cenie 81,80 PLN za każdą Akcję, uprawniających do
  wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki . Podmiotem nabywającym Akcje jest PGE
  En ergia Ciepła S.A . W przypadku braku przedłużen ia okresu przyjmowania zapisów , zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r.
  do 6 marca 2018 r. (Raport bież ący nr 3 /2018 ).
  Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosława
  Woszczyka do Komitetu Audytu ( Raport EBI 1/2018 ),
  W dniu 12 lutego 2018 r. KOGENERACJA S.A. przekazała do publicznej wiadomości w stępne wybrane skonsolidowane
  wyniki finansowe i operacyjne za 2017 r. ( Raport bieżący nr 4/2018 ).
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. przekazał do publicznej
  wiadomości swoje stanowisko dotyczące wezwani a do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu
  1 lutego 2018 r. przez PGE Polską Grupę Energetyczną S.A. z siedzibą Warszawie ( Raport bieżący nr 5/2018 ).  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  87
  43. Korekta bilansu otwarcia związana z ujęciem księgow ym programu KDT
  W trakcie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia
  2017 roku dokonano weryfikacji ujęcia księgowego i sprawozdawczego rozliczeń z tytułu rekompensat z tytułu KDT.
  W ramach przeprow adzonej analizy uznano ujęcie księgowe zaprezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku za odmienne w stosunku do zapisów polityki rachunkowości
  GK PGE S.A. W związku z tym w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku
  dokonano zmiany metodologii ujęcia księgowego z tytułu KDT oraz adekwatnie skorygowano bilans otwarcia.
  Wprowadzona przez Grupę zmiana sposobu ujęcia rozliczeń z tytułu KDT odzwierci edla metodologię r ozrachunków
  z tytułu KDT przyjętą przez nową jednostkę dominującą Grupy – PGE S.A.
  Korekta ta obejmowała zmianę sposobu rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat z t ytułu KDT, szacowanie rezerwy
  z tytułu rozliczenia z tytułu korekty końcowej oraz sposob u ujmowania związanych z nią kosztów.
  Ponadto w ramach korekty zastosowano tzw. warunek ograniczający polegający na tym, że na każdy dzień bilansowy
  stosowane jest następujące ograniczenie: skumulowany wynik finansowy z tytułu KDT nie może przekroczyć wa rtości
  środków przewidzianych do otrzymania od Zarządcy Rozliczeń w całkowitym rozliczeniu. Po przekroczeniu tej wartości –
  środki z tytułu KDT nie stanowią przychodów Spółki i ponieważ będą podlegały zwrotowi, odnoszone są na zobowiązanie
  z tytułu korekty końcowej.
  Szczegóły zastosowanej p olityki zostały opisane w informacji dodatkowej w rozdziale II Opis ważniejszych stosowanych
  zasad rachunkowości w punkcie 21 d.
  Wpływ poszczególnych elementów o pisanych powyżej korekt na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
  zakończony dnia 31 grudnia 2016 r. jest następujący:
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej:
   korekta z tytułu zmiany sposobu ujmowania rezerwy końcowej (rozłożenie ujmowani a rezerwy na cały okres
  uczestnictwa w systemie KDT) - zmniejszenie rezerwy zaprezentowanej na dzień 1 stycznia 2016 w korespondencji
  z wynikiem lat ubiegłych: 57 528 tys. zł ,
   korekta z tytułu zmiany szacunków z uwzględnieniem warunku ograniczającego - zwię kszenie rezerwy
  zaprezentowanej na dzień 31 grudnia 2016: 3 6 575 tys. zł ,
   wyksięgowanie kwoty ujętych przychodów przyszłych okresów rozpoznanych w 2016 roku: 85 126 tys. zł,
   wpływ na podatek odroczony: 9 225 tys. zł .
  Skonsolidowane spra wozdanie z całkowit ych dochodów:
   zmniejszenie przychodów z tytułu rekompensat KDT: 14 304 tys. zł,
   zmniejszenie kosztów finansowych(dyskonto dotyczące kosztów osieroconych): 5 326 tys. zł,
   wpływ na podatek dochodowy : 1 706 tys. zł.
  Poniżej zaprezentowan o wpływ zmiany metod ologii na dane wykazane w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, w rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku, a także w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu
  z przepływów pieniężnych oraz zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 ro ku do dnia 31 grudnia
  2016 roku.  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  88
  a. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
  Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Korekty Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  I. Przychody ze s przeda ży 1 027 157 - 1 027 157
  II. Kos zt wła s ny s przeda ży (837 815) - (837 815)
  III. Przychody/(kos zty) z tytułu rekompens a t KDT 18 835 (14 304) 4 531
  -
  IV. Zysk brutto ze sprzedaży 208 177 (14 304) 193 873
  V. Pozos ta łe przychody opera cyj ne 13 388 - 13 388
  VI . Kos zty s przeda ży (2 903) - (2 903)
  VI I . Kos zty ogól nego za rządu (6 500) - (6 500)
  VI I I . Pozos ta łe kos zty opera cyj ne (7 291) - (7 291)
  IX. Zysk na działalności operacyjnej 204 871 (14 304) 190 567
  X. Przychody fi na ns owe 3 109 - 3 109
  XI . Kos zty fi na ns owe (12 761) 5 326 (7 435)
  XII. Koszty finansowe netto (9 652) 5 326 (4 326)
  XIII. Zysk przed opodatkowaniem 195 219 (8 978) 186 241
  XI V. Poda tek dochodowy (37 007) 1 706 (35 301)
  XV. Zysk netto 158 212 (7 272) 150 940
  XVI. Inne całkowite dochody netto (73) - (73)
  Pozycje niepodlegajace reklasyfikacji
  na zyski lub straty:
  Zys ki/(s tra ty) a ktua ria lne z tytułu progra mu
  okreś lonych ś wia dczeń (90) - (90)
  Poda tek dochodowy odnos zący s ię do elementów
  innych ca łkowitych dochodów 17 - 17
  XVII. Całkowite dochody ogółem 158 139 (7 272) 150 867
  Zysk netto przypadający na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki D o mi n u jące j 156 775 (7 155) 149 620
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące 1 437 (117) 1 320
  Całkowite dochody przypadające na:
  1. Wła ś ci ci e l i He d n o s tki D o mi n u jące j 156 702 (7 155) 149 547
  2. Ud zi a ły n i e ko n tro l u jące 1 437 (117) 1 320
  Zys k p o d s ta wo wy i zys k ro zwo d n i o n y
  a kcjo n a ri u s zy He d n o s tki D o mi n u jące j
  n a 1 a kcję (w zło tych )
  10,52 (0,48) 10,04
  w tysiącach złotych


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  89
  b. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuac ji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Korekty Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porównawczy
  (dane przekształcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 1 677 238 - 1 677 238
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne, w tym: 42 161 - 42 161
  - w a r t o ś ć fi r m y j e d n o s t e k p o d p o r ząd ko w a n yc h 41 559 - 41 559
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 13 122 - 13 122
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 16 776 - 16 776
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 8 406 - 8 406
  6. Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 4 - 4
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 27 521 (9 225) 18 296
  Aktywa trwałe razem 1 785 228 (9 225) 1 776 003
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 100 060 - 100 060
  2. = nwes tycj e krótkotermi nowe 12 - 12
  3. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 1 415 - 1 415
  4. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 151 290 - 151 290
  5. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 214 797 - 214 797
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży 2 550 - 2 550
  Aktywa obrotowe razem 470 124 - 470 124
  Aktywa razem 2 255 352 (9 225) 2 246 127


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  90
  Skonsolidowane spr awozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 r. (ciąg dalszy)
  w tysiącach złotych Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  Korekty Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  okres porównawczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 - 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci
  nomi na l nej 251 258 - 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 548 700 - 548 700
  4. Zys ki za trzyma ne 378 021 38 698 416 719
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 430 482 38 698 1 469 180
  Udzi a ły ni ekontrol uj ące 3 065 628 3 693
  Kapitał własny razem 1 433 547 39 326 1 472 873
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 49 978 - 49 978
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 7 879 - 7 879
  3. Przychody przys złych okres ów 163 276 (66 708) 96 568
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego
  poda tku dochodowego 74 952 - 74 952
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 230 493 36 575 267 068
  6. Rezerwy długotermi nowe 12 031 - 12 031
  Zobowiązania długoterminowe razem 538 609 (30 133) 508 476
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 24 842 - 24 842
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe 117 - 117
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 24 027 - 24 027
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 164 714 (18 418) 146 296
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 19 830 - 19 830
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 49 666 - 49 666
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 283 196 (18 418) 264 778
  Zobowiązania razem 821 805 (48 551) 773 254
  Pasywa razem 2 255 352 (9 225) 2 246 127


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  91
  c. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2016 r.
  w tysiącach złotych Na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  Korekty Na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  okres porówna wczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 1 661 996 - 1 661 996
  2. Wa rtoś ci ni ema teri a l ne, w tym: 44 056 - 44 056
  - w a r t o ś ć fi r m y j e d n o s t e k p o d p o r ząd ko w a n yc h 41 559 - 41 559
  3. Grunty w użytkowa ni u wi eczys tym 13 310 - 13 310
  4. Ni eruchomoś ci i nwes tycyj ne 17 554 - 17 554
  5. Na l eżnoś ci długotermi nowe 9 441 - 9 441
  6. Pozos ta łe i nwes tycj e długotermi nowe 4 - 4
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 11 802 (10 930) 872
  Aktywa trwałe razem 1 758 163 (10 930) 1 747 233
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 128 127 - 128 127
  2. Upra wni eni a do emi s j i CO 2 na byte w cel u
  umorzeni a 11 944 - 11 944
  3. = nwes tycj e krótkotermi nowe 12 - 12
  4. Na l eżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego 1 297 - 1 297
  5. Na l eżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 197 979 - 197 979
  6. Środki pi eni ężne i i ch ekwi wa l enty ora z ca s h-pool 129 992 - 129 992
  7. Aktywa przezna czone do s przeda ży 5 472 - 5 472
  Aktywa obrotowe razem 474 823 - 474 823
  Aktywa razem 2 232 986 (10 930) 2 222 056


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  92
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 1 stycznia 2016 r. (ciąg dalszy)
  Stan na dzień 1 stycznia 2016 roku
  w tysiącach złotych Na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  Korekty Na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  okres porówna wczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pi ta ł za kła dowy 252 503 - 252 503
  2. Ka pi ta ł ze s przeda ży a kcj i powyżej i ch wa rtoś ci
  nomi na l nej 251 258 - 251 258
  3. Pozos ta łe ka pi ta ły rezerwowe 500 090 - 500 090
  4. Zys ki za trzyma ne 363 054 45 853 408 907
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 366 905 45 853 1 412 758
  Udzi a ły ni ekontrol uj ące 2 946 745 3 691
  Kapitał własny razem 1 369 851 46 598 1 416 449
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 74 570 - 74 570
  2. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 11 224 - 11 224
  3. Przychody przys złych okres ów 104 196 - 104 196
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego
  poda tku dochodowego 60 660 - 60 660
  5. Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 278 032 (57 528) 220 504
  6. Rezerwy długotermi nowe 18 039 - 18 039
  Zobowiązania długoterminowe razem 546 721 (57 528) 489 193
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowi ąza ni a z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z i nnych i ns trumentów dłużnych 92 649 - 92 649
  2. = nne krótkotermi nowe zobowi ąza ni a fi na ns owe 159 - 159
  3. Zobowi ąza ni a z tytułu poda tku dochodowego 5 300 - 5 300
  4. Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 159 039 - 159 039
  5. Zobowi ąza ni a z tytułu ś wi a dczeń pra cowni czych 36 064 - 36 064
  6. Rezerwy krótkotermi nowe 23 203 - 23 203
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 316 414 - 316 414
  Zobowiązania razem 863 135 (57 528) 805 607
  Pasywa razem 2 232 986 (10 930) 2 222 056


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  93
  d. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Korekty Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres porówna wczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk brutto za okres 195 219 (8 978) 186 241
  II. Korekty
  1. Amortyza cj a 146 452 - 146 452
  2. Utworzone odpi s y a ktua l i zuj ące 2 922 - 2 922
  3. Zys k z tytułu dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej 170 - 170
  4. (Zys k)/s tra ta ze s przeda ży ś rodków trwa łych 1 138 - 1 138
  5. Ods etki i dywi dendy 2 094 - 2 094
  6. I nne korekty 11 900 - 11 900
  III. Przepływy z działalności operacyjnej przed zmianą
  kapitału pracującego 359 895 (8 978) 350 917
  1. Zmi a na s ta nu na l eżnoś ci 39 369 - 39 369
  2. Zmi a na s ta nu za pa s ów 28 067 - 28 067
  3. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń krótkotermi nowych ora z
  pozos ta łych, z wyłączeni em kredytów i pożyczek 41 567 8 978 50 545
  4. Zmi a na s ta nu zobowi ąza ń z tytułu ś wi a dczeń
  pra cowni czych (19 579) - (19 579)
  IV. Środki pieniężne netto wygenerowane na działalności
  operacyjnej 449 319 - 449 319
  1. Poda tek dochodowy za pła cony (19 824) - (19 824)
  V. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 429 495 - 429 495


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  94
  Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2016 r. (ciąg dalszy)
  w tysiącach złotych Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  Korekty Za rok zakończony
  31 grudnia 2016 r.
  okres porówna wczy
  (dane zatwierdzone)
  okres porówna wczy
  (dane przekształcone)
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy inwestycyjne 1 035 - 1 035
  1. Sprzeda ż wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych 1 035 - 1 035
  II. Wydatki inwestycyjne (163 762) - (163 762)
  1. Na byci e wa rtoś ci ni ema teri a l nych ora z rzeczowych
  a ktywów trwa łych (163 762) - (163 762)
  III. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (162 727) - (162 727)
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy finansowe 6 750 - 6 750
  1. Za ci ągni ęci e kredytów i pożyczek - - -
  2. Dota cj e otrzyma ne 6 750 - 6 750
  II. Wydatki finansowe (188 713) - (188 713)
  1. Dywi dendy i i nne wypła ty na rzecz wła ś ci ci el i (94 443) - (94 443)
  2. Wyda tki na s pła tę kredytów i pożyczek (91 573) - (91 573)
  3. Ods etki za pła cone (2 573) - (2 573)
  4. Pła tnoś ci zobowi ąza ń z tytułu umów
  l ea s i ngu fi na ns owego (124) - (124)
  III. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (181 963) - (181 963)
  D. Przepływy pieniężne netto, razem 84 805 - 84 805
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 84 805 - 84 805
  F. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na początek okresu 129 992 - 129 992
  G. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz cash-pool
  na koniec okresu 214 797 - 214 797


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  95
  e. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym na dzień 1 stycznia 2016 r.
  i 31 grudnia 2016 r.
  w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  (dane zatwierdzone)
  252 503 251 258 500 090 363 054 1 366 905 2 946 1 369 851
  Korekta - - - 45 853 45 853 745 46 598
  Kapitał własny na dzień
  1 stycznia 2016 r.
  (sprawozdanie po przekształceniach)
  252 503 251 258 500 090 408 907 1 412 758 3 691 1 416 449 w tysiącach złotych Kapitał zakładowy
  Kapitał ze s przedaży akcji powyżej ich wartoś ci nominalnej
  Pozos tałe kapitały rezerwowe Zys ki zatrzymane
  Kapitał własny akcjonariuszy Je dnostki Dominującej Udziały niekontrolujące
  Kapitał własny
  RAZEM
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (dane zatwierdzone)
  252 503 251 258 548 700 378 021 1 430 482 3 065 1 433 547
  Korekta - - - 38 698 38 698 628 39 326
  Kapitał własny na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  (sprawozdanie po przekształceniach)
  252 503 251 258 548 700 416 719 1 469 180 3 693 1 472 873


  Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
  96
  Wrocław, 5 marc a 2018 r.
  ................... ................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ...................................................
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  1
  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI
  ZESPOŁU ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.
  ORAZ
  GRUPY KAPITAŁOWEJ KOGENERACJA S.A.
  201 7  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  2
  Spis treści
  I. Charakterystyka Grupy ................................ ................................ ................................ ................. 5
  1. Podstawa prawna ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 5
  2. Podstawowe informacje o Grupie ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 5
  3. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ................................ .............................. 6
  4. Zasoby ludzkie ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ... 8
  II. Podstawowe dane produkcyjno -finansowe ................................ ................................ ............... 10
  1. Dostawcy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ................................ ........... 10
  2. Podstawowe produkty i usługi oraz odbiorcy Grupy ................................ ................................ ................................ ....... 10
  3. Podstawowe produkty ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 11
  4. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe KOGENERACJA S.A. ................................ ................................ ............. 13
  5. Podstawowe wielk ości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej ................................ ................................ .............. 14
  6. Otoczenie rynkowe i regulacyjne ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 24
  7. Charakterystyka struktury aktywów i pas ywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej ..................... 26
  8. Umowy znaczące dla działalności Grupy zawarte w 2017 roku ................................ ................................ ...................... 28
  9. G łówne inwestycje krajowe i zagraniczne ................................ ................................ ................................ ....................... 28
  10. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ........................ 28
  11. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredy tów i pożyczki ................................ ................................ ............................ 28
  12. Udzielone pożyczki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 29
  13. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje ................................ ................................ ................................ ............. 30
  14. Informacje o postępowaniach sądowych ................................ ................................ ................................ ...................... 30
  15. Emisja papierów wartościowych ................................ ................................ ................................ ................................ ... 30
  16. Wyniki fina nsowe wykazane w raporcie a publikowane prognozy wyników ................................ ................................ 30
  17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi ................................ ................................ ................................ ................... 31
  III. Inwestycje i rozw ój w Grupie ................................ ................................ ................................ ... 32
  1. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych ................................ ................................ ................................ .. 32
  2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy ................................ ................................ ................................ ...... 34
  3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik Grupy za 2017 rok ................................ ............... 35
  4. Charakterystyka wewnętrznych i zewnę trznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy ................................ .............. 35
  5. Zrównoważony Rozwój i odpowiedzialność społeczna ................................ ................................ ................................ .... 39
  6. Działalność sponsorin gowa i charytatywna ................................ ................................ ................................ .................... 42
  7. Polityka Różnorodności ................................ ................................ ................................ ................................ ................... 42
  8. Ochrona środowiska ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 43
  9. Opis perspektyw rozwoju Grupy ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 44
  10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ................................ ................................ ................................ ... 44


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  3
  11. Opis istotnych c zynników ryzyka i zagrożeń ................................ ................................ ................................ .................. 45
  12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową ................................ .............................. 47
  IV. Oświadczenie o sto sowaniu zasad ładu korporacyjnego ................................ ........................... 48
  1. Zasady ładu korporacyjnego ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 48
  2. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w o dniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań ........................ 50
  3. Akcjonariusze Spółki ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 51
  4. Papiery wartościowe o specjalnych uprawnieniach k ontrolnych ................................ ................................ .................... 51
  5. Ograniczenia przenoszenia prawa własności i wykonywania prawa głosu ................................ ................................ .... 51
  6. Zasady zmiany statutu ................................ ................................ ................................ ................................ .................... 51
  7. Walne Zgromadzenie: działanie, uprawnienia, prawa akcjonariuszy ................................ ................................ ............. 51
  8. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ................................ 52
  9. Zasady dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających ................................ ................................ ............ 55
  10. Zarząd, Rada Nadzorcza: opis działania organów ................................ ................................ ................................ ........ 56
  11. System wynagradzania ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 59
  12. Akcje Spółki oraz jednostek powiązanych w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ................................ ....... 62
  V. Notowania ................................ ................................ ................................ ................................ 63
  1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ................................ ........................ 63
  2. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A. ................................ ...... 63
  3. Indeks sWIG80 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ . 63
  4. Respect Index ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 64
  5. Indeks sektorowy WIG -Energia ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 64
  6. Polityka dywidendy ................................ ................................ ................................ ................................ ......................... 65
  7. Umowy a zmiany w proporcjach posiadanych akcji ................................ ................................ ................................ ........ 65
  8. System kontroli programów akcji pracowniczych ................................ ................................ ................................ ........... 65
  9. Umow a zawarta z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych ................................ .................... 66
  10. Metodologia liczenia wskaźników ................................ ................................ ................................ ................................ . 66
  11. Słownik termin ów branżowych i skrótów ................................ ................................ ................................ ...................... 67
  Oświadczenie o ujawnianiu danych niefinansowych
  Wstęp ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .................. 69
  I. Obszar zarządczy ................................ ................................ ................................ ........................ 69
  1. Model biznesowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............................. 69
  2. Struktura Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 70
  3. Certyfikowane systemy zar ządzania ................................ ................................ ................................ ............................... 70
  4. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 71
  5. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Grupy KOGENERACJ A S.A. ........................... 72


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  4
  II. Obszar środowiskowy ................................ ................................ ................................ ............... 72
  1. Polityki i zarządzanie obszarem: Środowisko ................................ ................................ ................................ .................. 72
  2. Paliwa, energia i inne surowce ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 73
  3. Emisje do atmosfery ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 74
  4. Odpady ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 74
  III. Obszar społeczny i pracowniczy ................................ ................................ ................................ 75
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) ................................ ................................ ................................ ............................. 75
  2. Polityki i zarządzanie obszarem pracowniczy m ................................ ................................ ................................ ............... 76
  3. Relacje ze stroną pracowniczą ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 76
  4. Rozwój i edukacja ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 77
  5. Poziom zatrudnienia ................................ ................................ ................................ ................................ ........................ 77
  6. Zarządzanie różnorodnością ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 79
  7. Przeciwdziałanie korupcji i prawa człowieka ................................ ................................ ................................ .................. 80
  8. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne ................................ ................................ ................................ ........... 80  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  5
  I. Charakterystyka Grupy
  1. Podstawa prawna
  Sprawozdanie Zarządu z działalności przygotowano zgodnie z § 91 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
  19 lutego 20 09 r.- Dz.U. Nr 33, poz.259 („ Rozporządzenie ”) oraz Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.- Dz.U.
  2017 poz. 2342 („Ustawa ”).
  2. Podstawowe i nformacje o Grupie
  Hednostką Dominującą G rupy Kapit ałowej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. („Grupa”, „Grupa
  Kapitałowa” , „Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. ”) jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  (KOGENERACHA S.A., „Hednostka Dominująca”, „Spółka Dominująca”, „Spó łka”), spółka a kcyjna zarejestrowana w Polsce.
  Siedziba Spółki Dominującej mieści się we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24.
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
  Adres: ul. Łowiecka 24, 50 ;220 Wrocław
  Telefon: 71/[email protected] ;38 ;11?
  Fax: 71/[email protected] ;93 ;52?
  Strona internetowaH http://www.kogeneracja.com.pl
  e;mailH [email protected]
  REGON: 93102006F
  NIP: 89D ;00> ;00 ;32
  KRS: 0000001010
  W skład przedsiębiorstwa Spółki wchodzą trzy zakłady produkcyjne:
   Elektrociepłownia Wrocław, zlokal izowana we Wrocławiu przy ul. Łowieckiej 24,
   Elektrociepłownia Czechnica, zlokalizowana w miejscowości Siechnice k. Wrocławia,
   Elektrociepłownia Zawidawie, zlokalizowana we wschodniej części miasta Wrocław, w dzielnicy Psie Pole,
  o łącznej mocy elektryczn ej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW t, co pozwala na zajęcie czołowej pozycji w grupie elektrociepłowni
  zawodowych.
  Elektrociepłownie stanowią centralne źródła ciepła dla Wrocławia i okolic w zakresie pokrycia potrzeb na ogrzewanie, ciepłą
  wodę użytkową i ci epło technologiczne oraz źródła energii elektrycznej stanowiące część krajowego systemu
  elektroenergetycznego. Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia
  uzyskiwanie średniorocznie wysokiej sprawności wytwar zania, tj. najbardziej efektywne wykorzystanie energii chemicznej
  paliw pierwotnych wśród przedsiębiorstw energetyki zawodowej.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  6
  3. Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A.
  a. Jednostka Dominująca najwyższego szczebla
  KOGENERACHA S.A. oraz jednostka zależna EC Zi elona Góra S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku były spółkami objętymi
  konsolidacją metodą pełną przez PGE Energia Ciepła S.A. oraz Hednostkę Dominującą najwyższego szczebla PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. (PGE S.A.) z siedzibą w Warszawie .
  PGE S.A.
  Gru pa Kapitałowa PGE (GK PGE) jest największym zintegrowanym pionowo producentem oraz wiodącym dostawcą energii
  elektrycznej w Polsce. Podmiotem dominującym GK PGE jest PGE P olska Grupa Energetyczna S.A. ( PGE S.A. ) notowana
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Działalność Grupy Kapitałowej PGE jest obecnie zorganizowana w pięciu segmentach:
   Energetyka Konwencjonalna, tj. wydobycie węgla brunatnego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w źródłach
  konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła. W segmencie Energetyka Konwencjonalna została ujęta
  działalność PGE Energia Ciepła S.A. ,
   Energetyka Odnawialna , tj. wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach odnawialnych oraz w elektrowniach
  szczytowo -pompowych,
   Obrót, tj . obrót energią elektry czną na terenie całego kraju, hurtowy obrót energią elektryczną na rynku krajowym
  i zagranicznym, świadczenie usług na rzecz spółek z Grupy PGE związanych z zarządzaniem handlowym zdolnościami
  wytwórczymi Grupy Kapitałowej i wytworzoną energią elektryczną oraz obrót pozwoleniami do emisji CO 2, prawami
  majątkowymi i paliwami,
   Dystrybucja , tj. świadczenie usług dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych za pomocą sieci i urządzeń
  elektroenergetycznych wysokich, średnich i niskich napięć ,
   Pozostała dzi ałalność, tj. świadczenie usług przez spółki zależne na rzecz Grupy Kapitałowej PGE, m.in. organizacja
  pozyskiwania finansowania, świadczenie usług informatycznych, telekomunikacyjnych i księgowo -kadrowych. To także
  działalność spółki zależnej powołanej do przygotowania i realizacji projektu budowy elektrowni jądrowej, inwestycje
  w start -upy czy budowanie systemu elektromobilności.
  EDF S.A.
  Do dnia 13 listopada 2017 roku Hednostką Dominująca najwyższego szczebla była spółka EDF S.A. z siedzibą we Francji.
  EDF S.A. to firm a zintegrowan a, działającą w dziedzinach wytwarzania, przesyłu, obrotu, sprzedaży energii oraz usług
  energetycznych. EDF jest światowym lide rem energetyki niskoemisyjnej i dysponuje zróżnicowanym miksem produkcyjnym
  obejmującym elektrownie atomowe, wodne, odnawialne i konwencjonalne.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  7
  b. Struktura Grupy Kapitałowej
  Hednostką Dominującą Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. jest Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  z siedzibą we Wrocławiu, notowany na Giełdzie Papierów Wartościo wych w Warszawie. W skład Grupy wchodzi jedna spółka
  zależna EC Zielona Góra S.A . z siedzibą w Zielonej Górze (98,4% udziału w kapitale i głosach KOGENERACH= S.A.).
  Wykres: Graficzn a struktur a Grupy Kapitałowej KOGENERACH A S.A.
  Stan na 31 grudnia 201 7 roku
  LEGENDA: Akcje w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
  Spółki PGE Energia Ciepła S.A. i PGE Paliwa Sp. z o.o. są wykazywane jako jednos tki powiązane, gdyż KOGENERACHA S.A.
  realizuje istotne transakcje z tymi podmiotami.
  c. Spółki objęte skonsol idowanym sprawozdaniem finansowym
  KOGENERACJA S.A. – Hednostka Dominująca Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 201 7 r. objęła skonsolidowanym
  sprawozdaniem finansowym jedną jednostkę zależną EC Zielona Góra S.A. (konsolidacja pełna).
  d. Jednostki zależne
  Tabela: Udział w kapitale spółki zależnej i wartość nominalna akcji w posiadaniu KOGENERACJI S.A.
  e. Charakterystyka działalności jednostk i zależn ej
  EC Zielona Góra S.A.
  EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii
  elekt rycznej oraz wytwarzania i dystrybucj i ciepła.
  Jednostki
  powiązane
  - nie
  podlegające konsolidacji
  Jednostk
  a zależn
  a
  - konsolidowan
  a
  K O G E N E R A C J A S . A .
  EC Zielo na Góra S.A. PGE Paliwa Sp. z o.o.
  PGE Energia Ciepła S.A.
  98,4 % Ilość udziałów/akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  udziału/akcji
  (zł)
  %
  kapitału/
  głosów
  EC Zi el ona Góra S.A. 13 853 150 554 126 25 545 277 13 631 925 98,40
  Stan na 31 grudnia 2017 r. i 31 grudnia 2016 r.
  Kapitał
  zakładowy
  Ilość
  udziałów/akcji
  (szt.)
  Wartość
  nominalna
  udziału/akcji
  (zł)
  Ilość udziałów/akcji pozostających w posiadaniu
  KOGENERACJI S.A. (bezpośrednio)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  8
  Do końca lipca 2004 r. produkcja ciepła i energii elektrycznej prowadzona była w procesie skojarzonego wytwarzania przy
  wykorzystaniu węgla jako paliwa produkcyjnego. Od sierpnia 2004 r ., po uruchomieniu bloku gazowo -parowego (BGP ),
  nastąpiło odwrócenie proporcji produkcji energii elektrycznej i ci epła i obecnie produkowana jest głównie energia
  elektryczna w BGP w procesie częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (gaz z lokalnych źródeł). Zainstalowana moc
  elektryczna wynosi 198 MW (blok gazowo - parowy). Zainstalowana moc cieplna wynosi 303,594 MW t w tym: 135,00 MW t (blok
  gazowo - parowy), 167,00 MW t (kotłownia gazowo – olejowa), 1,594 MW t (lokalne kotłownie gazowe).
  Spółka stanowi podstawowe źródło dost aw ciepła i ogrzewanej wody uż ytkowej dla miasta Zielona Góra, a od 1 kwietnia
  20 09 r. jest również dystrybutorem ciepła.
  f. Pozostałe jednostki powiązane
  KOGENERACHA S.A. nie posiadała na dzień 31 grudnia 201 7 r. udziałów w pozostałyc h jednostkach powiązan ych.
  g. Charakterystyka działalności pozostałych jednostek powiązanych
  PGE Paliwa Sp. z o.o.
  Przedmiotem działalności spółki są zakupy i dostawy paliw (węgiel i biomasa) dla wszystkich oddziałów PGE Energia Ciepła S.A.
  oraz jej spółek zależnych, a także do stawy sorbentów do instalacji odsiarczania spalin oraz mazut u i olei lekki ch. Spółka
  prowadzi także sprzedaż węgla do klientów zewnętrznych. W ofercie są także usł ugi logistyczne kontraktowane
  z największymi firmami logistycznymi w kraju.
  PGE Energia Ciep ła S.A.
  PGE Energia Ciepła S.A. jest producentem energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, czy li w kogeneracji, zaopatrując w ciepło
  miasta: Kraków, Gdańsk i Gdynię (Oddziały PGE Energia Ciepła). PGE Energia Ciepła jest ponadto właścicielem systemowej
  elektrowni węglowej w Rybniku (Oddział PGE Energia Ciepła) oraz spółek zależnych - elektrociepłowni PGE Toruń oraz
  Elektrociepłowni w Zielonej Górze, posiadających sieci ciepłownicze w Toruniu i Zielonej Górze, oraz spółek zależnych
  usługowych: PGE Paliwa – realizującej zakup i dostawę paliw produkcyjnych i PGE Ekoserwis, świadczącej usługi
  zagospodarowania ubocznych produktów spalania i inne kompleksowe usługi (w obszarach nawęglania, odpopielania,
  zarządzania składowiskami) na rzecz elektrociepłowni i el ektrowni. Ponadto PGE Energia Ciepła prowadzi obrót energią
  elektryczną wytworzoną w zakładach n ależących do PGE Energia Ciepła . PGE Energia Ciepła sprzedaje także usługi
  inżynieryjne oraz energię elektryczną dla klientów biznesowych.
  h. Zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej
  W 201 7 r. nie miały miejsca zmiany w strukturze Grupy Kapitałowej.
  i. Inwestycje kapitałowe dokonane w ramach Grupy Kapitałowej
  W 201 7 r. w ramach Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. nie były dokonywane inwestycje kapitałowe.
  j. Pozostałe l okaty kapitałowe
  Na dzień 31 grudnia 2017 i 201 6 roku Grupa Kapitałowa KOGENERACHA S.A. nie posiadała udziałów/akcji innych spółek.
  4. Zasoby ludzkie
  Na dzień 31 grudnia 201 7 r. w Hednostce Dominującej pracowało 356 osób , w tym 5 3 kobiety i 303 mężczyzn (na dzień
  31 grudnia 201 6 r. w Spółce pracowało 347 osób, w tym 52 kobiet y i 295 mężczyzn ).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  9
  Spadek zatrudnienia w latach 2008 -2016 był efektem przeprowadzanej restrukturyzacji zatrudnienia, a w latach 2010 -2014
  był to efekt wydzielenia działalności okołop rodukcyjnej i sukcesywnego przenoszenia pomocniczych obszarów działalności
  Spółki do Centrum Usług Wspólnych w Krakowie realizującego wówczas usługi na r zecz spółek Grupy EDF w Polsce (obecnie
  PGE Energia Ciepła S.A.).
  W 2010 roku outsourcingiem objęto ob szary: =nżynieria, Finanse, Logistyka i Zakupy, =nformatyka, w 2011 roku obszary: HR,
  Audyt wewnętrzny, Badania i Rozwój, w 2012 roku Administracja i usługi telekomunikacyjne, a w grudniu 2013 roku obszar
  remontów. W 2013 wydzielony został także obszar odp opielania do ówczesnej spółki zależnej Renevis Sp. z o.o. (obecnie
  PGE Ekoserwis Sp. z o.o.) i obszar Komunikacji wewnętrznej do EDF Polska S.A. (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.) W 2014
  roku przekazano obszar nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.) .
  Tabela: Liczba zatrudnionych w KOGENERACJI S.A. w latach 2008 -2017
  Spadek zatrudnienia w Grupie Kapitałowej był efektem : procesu restrukturyzacji w Hednostce Dominującej oraz w EC Zielona
  Gór a S.A. (utworzenie w 2010 r. Centrum Usług Wspólnych dla Grupy EDF w Polsce w Krakowie i przeniesienie pracowników
  w trybie art. 231 Kodeksu Pracy ), sprzedaż y spółki PPO Siechnice Sp. z o.o. w 2012 r. i spółki Renevis Sp. z o.o. oraz pozostał ych
  zmian w składzie Grupy Kapitałowej.
  Tabela: Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej KOGENERACJ A S.A. w latach 2008 -2017
  300
  380
  460
  540
  620
  700
  780
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  687
  650
  598
  559 536
  463
  366 361 347 356
  Liczba pracowników
  Rok 300
  500
  700
  900
  1 100
  1 300
  1 500
  1 700
  1 900
  2 100
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
  1 867
  1 406
  1 245
  1 151
  877 842
  537 518 491 485 Liczba pracowników
  Rok


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  10
  II. Podstawowe dane produkcyjno -finansowe
  1. Dostawcy Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.
  Tabela: Główn i dostaw cy w ramach Grupy Kapitałowej i dostarczane produkty
  2. Podstawowe produkty i usługi oraz odbiorcy Grupy
  Wykaz podstawowych produktów/usług oraz odbiorców w Grupie Kapitałowej i udział w przychodach
  Podstawowymi produktami Grupy Kapitałowej są energia elektryczna i ciepło produkowane głównie w skojarzeniu
  oraz świadectwa pochodzenia energii tzw. certyfikaty majątkowe .
  Podstawową grupą odbiorców produktów/usług Grupy są przedsiębiorstwa dz iałające na rynku krajowym, a w przypadku
  ciepła, na rynku lokalnym. Najistotni ejszym odbiorcą w Grupie w 201 7 roku był a spółka pośrednicząca w sprzedaży energii
  elektrycznej i praw majątkowych – PGE Energia Ciepła S.A.
  Tabela: Produkty/usługi spółek Grupy z uwzględnieniem podziału na odbiorców na rynku krajowym
  DOSTAWCY PRODUKTY/USŁUGI ODBIORCY
  PGE Pa liwa Sp. z o.o. węgiel i bioma s a
  ORLEN Południe S.A. ma zut
  PGNiG S.A. ga z
  OT Logis tics obs ługa bocznic kolejowych, tra ns port węgla
  PGE Energia Ciepła S.A. us ługi nietechniczne i us ługi ws pa rcia
  PGE Ekos erwis Sp. z o.o. us ługi na węgla nia , odpopiela nia ,
  za gos poda rowa nia odpa dów
  PGNiG S.A. ga z
  PGE Energia Ciepła S.A. us ługi nietechniczne i us ługi ws pa rcia
  KOGENERACJA S.A.
  EC Zielona Góra S.A. DOSTAWCY PRODUKTY/USŁUGI ODBIORCY % przychodówze sprzedaży
  KOGENERACJA S.A. ciepło rynek krajowy-lokalny
  Fortum Power a nd :ea t Sp. z o.o. O/Wrocła w 92,7%
  s ieć ciepłownicza w Siechnica ch 7,0%
  pozos ta li odbiorcy 0,3%
  energia elektryczna rynek krajowy
  PGE Energia Ciepła S.A. 99,9%
  klienci końcowi 0,1%
  EC Zielona Góra S.A. energia elektryczna rynek krajowy
  PGE Energia Ciepła S.A. 36%
  PSE-Opera tor S.A. 1%
  TGE S.A. 63%
  ciepło (produkcja , dys trybucja i przes ył) rynek krajowy-lokalny
  budownictwo mies zka niowe 70%
  obiekty handlowo-us ługowe i użytecznoś ci publicznej 26%
  przemys ł 4%


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  11
  3. Podstawowe produkty
  a. Podstawow e produkty – KOGENERACJA S.A.
  Podstawowymi produktami Spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia ener gii, tzw. certyfikaty
  zielone, czerwone , żółte i białe .
  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wolumen sprzedaży produktów w 2017 i w 20 16 roku
  Sprzedaż ciepła wzrosła w 20 17 r. o 1% ( 139 TH). Wzrost sprzedaży ciepła w 201 7 r. spowodowany był wzrostem mocy
  zamówionej przez nowych odbiorców.
  Sprzedaż energii elektrycznej spadła w 20 17 r. o 2% (18 206 MWh) . Spadek sprzedaży energii elektrycznej t o efekt niższej
  sprzedaży „na wezwanie” (generacja wymuszona) w 2017 r. oraz niższej produkcji i s przedaży energii elektrycznej w pseudo
  kondensacji spowodowanej niskimi cenami na rynku energii elektrycznej .
  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okre sie wyniosła 13 391 TJ (w tym 9 617 TH przypada na ciepło) i osiągnęła
  poziom wyższy o 1% w porównaniu do roku ubiegłego.
  Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 201 7 i w 201 6 roku kształtowały się zgodnie z poniższą tabelą
  (przychody z dystrybucji ciepła i energii elektrycznej uwzględniono odpowiednio: 3 943 tys. zł w przychodach ze sprzedaży
  ciepła (w 2016 r.: 3 755 tys. zł) i 4 350 tys. zł w przychodach ze sprzedaży energii elektrycznej (w 2016 r.: 3 950 tys. zł).
  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży produktów w 2017 i w 2016 roku
  Ci epło TJ 9 617 9 478 139
  Energi a el ektryczna MWh 1 048 442 1 066 648 (18 206)
  Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 13 391 13 318 73
  Zmiana
  (ilość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  J.m. Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Zmiana
  (wartość)
  Ci epło 378 533 65 373 805 62 4 728
  Energi a el ektryczna 179 103 31 188 545 32 (9 442)
  Us ługi s ys temowe-
  energi a el ektryczna 516 0 3 019 1 (2 503)
  Certyfi ka ty 18 564 3 26 306 4 (7 742)
  Pozos ta łe 5 837 1 6 312 1 (475)
  Przychody ze sprzedaży
  produktów 582 553 100 597 987 100 (15 434)
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  12
  b. Podstawowe produkty – EC Zielona Góra S.A.
  Podstawowymi produktami spółki są: ciepło i energia elektryczna a także świadectwa pochodzenia energii, tzw. certyfikaty
  żółte. EC Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem, podobnie jak KOGENERACHA S.A., prowadzącym działalność gospodarczą
  w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, ale w odmiennych proporcjach produkcji, tj. z przewagą produkcji
  energii elektrycznej. Odmien ne jest też paliwo produkcyjne, EC Zielona Góra S.A. wytwarza głównie energię w oparciu o gaz
  ziemny w bloku gazowo -parowym. Spółka jest także właścicielem sieci ciepłowniczej oraz dystrybutorem ciepła w Zielonej
  Górze.
  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wolu men sprzedaży produktów w 2017 i w 2016 roku
  Sprzedaż ciepła w 201 7 r. osiągnęła poziom 1 281 TJ i była wyższa, w porównaniu do roku poprzedniego o 9 TJ (tj. o 0,7 %).
  Wyższa sprzedaż ciepła wynikała przede wszystkim z wyższego zapotrzebowania na ciepło sieci grz ewczej w okresie
  korzystnych warunków pogodowych (niższe średnie temperatury).
  Sprzedaż energii elektrycznej w 201 7 r. ukształtowała się na poziomie 1 393 044 MWh i była wy ższa w porównaniu
  ze sprzeda żą w 201 6 roku o 7 679 MWh (tj. o ok. 0,6%). W 2016 r. był prowadzony remont generalny bloku
  gazowo -parowego (BPG), co spowodowało dłuższy post ój BGP o 25 dni aniżeli w 201 7 r. i w konsekwencji niższą sprzedaż
  w okresie porównawczym. W związku z dłuższym okresem pracy BGP w 2017 r. niższy był o 50% wolumen za kupu
  i odsprzedaży energii elektrycznej.
  Sprzedaż globalna produktów w analizowanym okresie wyniosła 6 296 TH i była wyższa w porównaniu do roku 201 6 o 37 TJ,
  tj. o 0,6 %.
  Tabela: EC Zielona Góra S.A. - Wartość oraz struktura przychodów ze sprzedaży pr oduktów w 2017 i w 2016 roku
  Główną pozycją w pozostałych przychodach ze sprzedaży produktów jest dopłata gazowa należna z tytułu art. 46 ust. 5
  ustawy o KDT. W 201 7 roku jednostka zależna uzyskała przychody z tego tytułu w wysokości 43 204 tys. zł wobec
  41 910 tys. zł w 201 6 r. Ci epło TJ 1 281 1 272 9
  Energi a el ektryczna MWh 1 393 044 1 385 365 7 679
  -blok gazowo-parowy MWh 1 335 950 1 265 918 70 032
  -odsprzedaż MWh 57 094 119 447 (62 353)
  Sprzedaż globalna w jednostkach TJ 6 296 6 259 37
  J.m.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  Zmiana
  (ilość) Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Wartość
  (tys. zł)
  Struktura
  (%)
  Zmiana
  (wartość)
  Ci epło 90 142 21 89 232 22 910
  Energi a el ektryczna 219 492 52 215 446 52 4 046
  Certyfi ka ty 69 260 16 62 627 15 6 633
  Pozos ta łe 44 247 11 42 372 11 1 875
  Przychody ze sprzedaży
  produktów 423 141 100 409 677 100 13 464
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  13
  4. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe KOGENERACJA S.A.
  Tabela: KOGENERACJA S.A. - Podstawowe dane finansowe i wskaźniki za lata 2008 -2017
  Metodologia liczenia wskaźników została zaprezentowana w punkcie V 10 niniejszego sprawo zdania.
  w tysiącach złotych od 1 sty czniado 31 grudnia 2017 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2016 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2015 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2014 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2013 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2012 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2011 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2010 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2009 r.
  od 1 sty czniado 31 grudnia 2008 r.
  Przychody ze s przeda ży, w tym: 583 245 598 709 551 212 508 431 550 626 595 204 604 872 587 237 531 802 429 667
  Przychody ze s przeda ży en. elektrycznej 179 619 191 564 187 752 164 753 223 553 218 073 208 538 220 220 226 709 214 057
  Przychody ze s przeda ży en. cieplnej 378 533 373 805 329 423 311 245 315 810 286 000 258 388 274 668 239 109 174 741
  Certyfika ty 18 564 26 306 22 457 22 929 3 774 69 180 96 792 84 421 57 058 35 073
  Kos zt wła s ny s przeda ży (495 462) (512 425) (490 824) (492 971) (513 859) (558 700) (532 074) (506 352) (437 802) (386 022)
  Zys k brutto na s przeda ży 87 783 86 284 60 388 15 460 36 767 36 504 72 798 80 885 94 000 43 645
  Kos zty za rządu (5 064) (3 966) (3 834) (4 294) (3 887) (5 317) (6 294) (6 916) (7 135) (7 340)
  Kos zty s przeda ży (2 276) (1 761) (1 736) (1 489) (1 394) (1 558) (1 023) (939) (920) (1 009)
  Wynik na pozos t. dzia ła lnoś ci opera cyjnej 1 137 4 022 (366) (15 877) (7 440) (7 265) 155 (6 136) 5 742 (4 538)
  Wynik na dzia ła lnoś ci opera cyjnej (EB=T) 81 580 84 579 54 452 (6 200) 24 046 22 364 65 636 66 894 91 687 30 758
  Wynik na dzia ła lnoś ci fina ns owej 36 328 80 373 98 964 172 747 51 794 51 376 42 466 39 506 29 459 25 055
  Poda tek dochodowy (16 569) (15 796) (11 681) 1 943 (2 972) (4 456) (9 788) (13 438) (17 680) (8 266)
  Wynik fina ns owy netto 101 339 149 156 141 735 168 490 72 868 69 284 98 314 92 962 103 466 47 547
  Aktywa trwa łe 1 408 880 1 462 339 1 451 459 1 339 287 1 166 325 1 129 220 1 080 294 1 052 987 966 291 847 183
  Aktywa obrotowe 316 254 266 294 334 679 288 397 250 114 294 756 287 466 269 798 293 977 202 676
  Aktywa ra zem 1 725 134 1 728 633 1 786 138 1 627 684 1 416 439 1 423 976 1 367 760 1 322 785 1 260 268 1 049 859
  Zobowiąza nia długoterminowe 164 229 180 962 204 909 234 281 121 321 103 683 131 711 136 045 125 611 64 110
  Zobowiąza nia krótkoterminowe 185 637 175 576 265 092 218 996 289 935 386 933 306 313 302 704 290 094 215 247
  Ka pita ł wła s ny 1 375 268 1 372 095 1 316 137 1 174 407 1 005 183 933 360 929 736 884 036 844 563 770 502
  Przepływy z dzia ła lnoś ci opera cyjnej 194 170 229 856 183 781 44 111 167 647 57 776 85 975 150 209 69 903 27 587
  Przepływy z dzia ła lnoś ci inwes tycyjnej (21 216) (39 694) (135 645) (75 643) (38 495) (35 428) (37 517) (116 266) (121 533) (72 549)
  Przepływy z dzia ła lnoś ci fina ns owej (122 987) (187 345) 29 120 31 145 (128 897) (25 578) (57 847) (28 161) 52 553 50 622
  Przepływy pieniężne netto, ra zem 49 967 2 817 77 256 (387) 255 (3 230) (9 389) 5 782 923 5 660
  Na kła dy inwes tycyjne 54 292 120 620 222 990 301 140 134 250 114 550 126 202 136 575 151 603 144 791
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 5,87 8,48 7,94 10,35 5,14 4,87 7,19 7,03 8,26 4,52
  Rentownoś ć ka pita łów wła s nych (ROE) 7,37 10,87 10,77 14,35 7,25 7,42 10,57 10,52 12,25 6,17
  Zwrot z za a nga żowa nego ka pita łu (ROCE) 6,50 6,62 4,14 (0,53) 2,52 2,29 7,13 11,05 11,98 5,05
  Płynnoś ć bieżąca 1,70 1,44 1,24 1,32 0,86 0,76 0,87 0,89 1,01 0,94
  Płynnoś ć s zybka 1,28 1,08 0,84 0,64 0,48 0,41 0,45 0,51 0,52 0,48
  Sprzeda ż ciepła (TH) 9 617 9 478 8 328 8 237 9 217 9 068 8 669 8 943 9 061 8 717
  Sprzeda ż energii elektrycznej (MWh) 1 048 442 1 066 648 1 008 309 988 076 1 059 571 1 033 946 1 041 248 1 126 308 1 125 446 1 175 336
  w tym energia z biomasy (MWh) 42 391 60 411 66 612 77 832 23 882 295 603 280 812 191 040 132 211 56 348
  Wypła cona dywidenda (zł/a kcja ) 6,58 6,25 - - - 4,41 3,50 3,50 2,05 2,05


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  14
  5. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej
  Tabela: Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. - Podstawowe dane finansowe i wskaźniki za lata 2008 -2017
  Metodologia liczenia wskaźników została zaprezentowana w punkcie V 10 niniejszego sprawozdania.
  w tysiącach złotych od 1 s tyczniado 31 grudnia 2012 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2011 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2010 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2009 r.
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2008 r.
  (d a n e p rzekszta łco n e) (d a n e p rzekszta łco n e) (d a n e p rzekszta łco n e) (d a n e p rzekszta łco n e)
  Przychody ze s przeda ży 1 014 796 1 027 157 972 881 880 318 904 659 1 098 452 1 033 060 981 490 974 415 808 485
  Kos zt wła s ny s przeda ży (816 873) (837 815) (813 549) (824 221) (831 980) (929 059) (820 330) (763 987) (724 587) (703 126)
  Przychody / (kos zty) z tyt. rekompens a t KDT (27 180) 4 531 18 119 17 726 65 750 12 859 8 546 10 244 18 340 25 674
  Zys k brutto na s przeda ży 170 743 193 873 177 451 73 823 138 429 182 252 221 276 227 747 268 168 131 033
  Kos zty s przeda ży (3 236) (2 903) (3 002) (3 226) (3 828) (8 164) (10 083) (3 859) (12 412) (12 609)
  Kos zty za rządu (7 139) (6 500) (6 189) (5 874) (14 139) (28 304) (29 113) (31 527) (37 966) (36 985)
  Wynik na pozos ta łej dzia ła lnoś ci opera cyjnej 4 746 6 097 772 (7 042) 3 465 (10 192) 576 (7 666) 8 095 10 321
  Wynik na dzia ła lnoś ci opera cyjnej (EB=T) 165 114 190 567 169 032 57 681 123 927 135 592 182 656 184 695 225 885 91 760
  Wynik na dzia ła lnoś ci fina ns owej (570) (4 326) (10 630) (9 403) (1 083) (16 400) (20 730) (15 429) (18 012) (16 122)
  Poda tek dochodowy (32 269) (35 301) (31 665) (9 173) (22 717) (24 127) (34 101) (30 758) (37 276) (15 887)
  Wynik fina ns owy netto 132 275 150 940 126 737 39 105 100 127 95 065 127 825 138 508 167 399 60 127
  =nne ca łkowite dochody netto (124) (73) (5) - - - - - - -
  Dzia ła lnoś ć za niecha na - - - 10 913 (20 345) (1 167) (5 525) 791 - -
  Ca łkowite dochody ogółem 132 151 150 867 126 732 50 018 79 782 93 898 122 300 139 299 167 399 60 127
  Aktywa trwa łe 1 725 453 1 776 003 1 747 233 1 631 474 1 455 091 1 438 536 1 385 872 1 343 012 1 258 444 1 144 868
  Aktywa obrotowe 600 237 470 124 474 823 440 641 474 112 410 742 493 309 507 811 551 722 370 336
  Aktywa ra zem 2 325 690 2 246 127 2 245 579 2 072 115 1 929 203 1 849 278 1 879 181 1 850 823 1 810 166 1 515 204
  Zobowiąza nia długoterminowe 558 187 508 476 489 193 538 408 382 633 258 957 363 544 424 543 442 787 395 323
  Zobowiąza nia krótkoterminowe 261 092 264 778 316 414 288 975 349 714 471 237 423 915 396 384 418 315 306 443
  Ka pita ł wła s ny 1 506 411 1 472 873 1 416 449 1 244 732 1 196 856 1 119 084 1 091 722 1 029 896 949 064 813 438
  Przepływy z dzia ła lnoś ci opera cyjnej 330 694 429 495 340 229 115 051 389 807 228 035 204 533 281 582 256 603 153 038
  Przepływy z dzia ła lnoś ci inwes tycyjnej (77 361) (162 727) (287 176) (276 705) (135 339) (129 925) (155 817) (187 880) (174 420) (122 775)
  Przepływy z dzia ła lnoś ci fina ns owej (117 449) (181 963) 35 956 43 563 (106 463) (183 592) (128 359) (101 261) (650) (20 244)
  Przepływy pieniężne netto, ra zem 135 884 84 805 89 009 (118 091) 148 005 (85 482) (79 643) (7 559) 81 533 10 019
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 5,68 6,72 5,62 2,41 4,14 5,08 6,50 7,53 9,24 3,97
  Rentownoś ć ka pita łów wła s nych (ROE) 8,77 10,24 9,25 4,02 6,67 8,39 11,20 13,53 17,64 7,39
  Zwrot z za a nga żowa nego ka pita łu (ROCE) 10,61 13,24 11,01 4,10 9,23 9,85 12,56 12,62 16,15 7,63
  Płynnoś ć bieżąca 2,30 1,78 1,45 1,52 1,36 0,87 1,10 1,28 1,32 1,21
  Płynnoś ć s zybka 1,92 1,52 1,07 0,94 1,01 0,51 0,72 0,91 0,93 0,82
  Sprzeda ż ciepła (TH) 10 898 10 750 9 483 9 383 10 595 10 439 10 001 10 556 11 228 10 275
  Sprzeda ż energii elektrycznej (MWh) 2 441 486 2 452 013 2 402 515 2 387 326 2 437 622 2 740 176 2 357 099 2 323 653 2 322 410 2 341 809
  w tym energia z biomasy (MWh) 42 391 60 411 66 612 77 832 23 882 295 603 280 812 191 040 132 211 56 348
  Wypła cona dywidenda (zł/a kcja ) 6,58 6,25 - - - 4,41 3,50 3,50 2,05 2,05
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2014 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2015 r .
  od 1 s tyczniado 31 grudnia 2013 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  15
  a. Zmiana metodologii rozliczania rekompensat z tytułu KDT
  W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok zakończony 31 grudnia 2017 roku dokonano zmiany metodologii
  ujęcia księgowego rekompensat z tytułu KDT. Wprowadzona pr zez Grupę zm iana sposobu ujęcia rozliczeń z tytułu KDT
  odzwierci edla metodologię rozrachunków z tytułu KDT stosowaną w Jednost ce Dominując ej najwyższego szczebla –
  PGE S.A. , która objęła kontrolę nad Grupą Kapitałową KOGENERACHA S.A. w dniu 13 listopada 20 17 roku.
  W ramach nowej metodologii zastosowano tzw. warunek ograniczający polegający na tym, że na każdy dzień bilansowy
  stosowane jest następujące ograniczenie: skumulowany wynik finansowy z tytułu KDT nie może przekroczyć wartości
  środków przewidzianyc h do otrzymania od Zarządcy Rozliczeń w całkowitym rozliczeniu. Po przekroczeniu tej wartości środki
  z tytułu KDT nie stanowią przychodów Grupy i ponieważ będą podlegały zwrotowi, odnoszone są na zobowiązanie z tytułu
  korekty końcowej. Dotychczas stosowany model rozliczenia rekompensat z tytułu KDT polegał na alokacji korekty końcowej
  do okresu sprawozdawczego dokonywanej w oparciu o planowany rozkład przychodów ze s przedaży energii elektrycznej
  i usług systemowych w okresie korygowania , proporcjonalnie prz ez okres trwania rozliczenia .
  W związku z przyjęciem nowej metodologii w 2017 roku adekwatnie skorygowano sprawozdania na dzień 31 grudnia 2016 r.
  Korekta dotyczyła zmian y sposobu rozpozna wa nia przychodów z tytułu rekompensat KDT, szacowani a rezerwy z tyt ułu
  rozliczenia z tytułu korekty końcowej oraz sposobu ujmowani a związanych z nią kosztów.
  Tabela: Skonsolidowane s prawozdani e z całkowitych dochodów w 2016 roku po przekształceniu
  Tabela: Skonsolidowane s prawozdani e z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2016 roku ( korygowane pozycje)
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 1 027 157 - 1 027 157
  Przychody z tyt. rekompens a t KDT 18 835 (14 304) 4 531
  Kos zt wła s ny s przeda ży (837 815) - (837 815)
  Zys k brutto na s przeda ży 208 177 (14 304) 193 873
  Kos zty s przeda ży (2 903) - (2 903)
  Kos zty za rządu (6 500) - (6 500)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 6 097 - 6 097
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 204 871 (14 304) 190 567
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej (9 652) 5 326 (4 326)
  Poda tek dochodowy (37 007) 1 706 (35 301)
  Wyni k fi na ns owy netto 158 212 (7 272) 150 940
  = nne ca łkowi te dochody netto (73) - (73)
  Całkowite dochody ogółem 158 139 (7 272) 150 867
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (dane zatwierdzone)
  Korekty
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (dane przekształcone) w tysiącach złotych
  Aktywa razem, w tym: 2 255 352 (9 225) 2 246 127
  Aktywa z tytułu odroczonego poda tku
  dochodowego 27 521 (9 225) 18 296
  Pasywa razem, w tym: 2 255 352 (9 225) 2 246 127
  Ka pi ta ł wła s ny (zys ki za trzyma ne) 1 433 547 39 326 1 472 873
  Przychody przys złych okres ów 163 276 (66 708) 96 568
  Pozos ta łe zobowi ąza ni a długotermi nowe 230 493 36 575 267 068
  Zobowi ąza ni a z tytułu dos ta w i us ług i pozos ta łe 164 714 (18 418) 146 296
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.
  (dane zatwierdzone)
  Korekty
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.
  (dane przekształcone)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  16
  Najbardziej kluczowe czynniki modelu kalkulacji rozliczenia rekompensat z tytułu KDT , które mają wpływ na rozpoznawane
  w sprawozdaniu finansowym przychody, koszty i rozrachunki to ceny sprzedaży energii elektrycznej oraz stopa procentowa
  wykorzystywan a do dyskonta długoterminowego zobowiązania. Zmiany szacunków związane z obliczaniem korekty
  końcowej są uwzględniane prospektywnie poprzez ujęcie w sprawozdaniu z całkowitych dochodów okresu, w którym
  nastąpiła zmiana oraz okresów przyszłych, jeżeli zmian a ta dotyczy wszystkich tych okresów .
  W 2017 roku przyjęto nową metodologię rozliczenia rekompensat z tytułu KDT oraz dodatkowo dokonano zmiany
  szacunków.
  b. Elementy całkowitych dochodów
  W 2017 roku Grupa Kapitałowa odnotowała spadek całkowitych dochodó w ogółem o 18 716 tys. zł, tj. o 1 2%.
  Tabela: Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej w 2017 r. i 2016 r.
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 1 014 796 1 027 157 (12 361)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (816 873) (837 815) 20 942
  Przychody / (kos zty) z tyt. rekompens a t KDT (27 180) 4 531 (31 711)
  Zys k brutto na s przeda ży 170 743 193 873 (23 130)
  Kos zty s przeda ży (3 236) (2 903) (333)
  Kos zty za rządu (7 139) (6 500) (639)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 4 746 6 097 (1 351)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 165 114 190 567 (25 453)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej (570) (4 326) 3 756
  Poda tek dochodowy (32 269) (35 301) 3 032
  Wyni k fi na ns owy netto 132 275 150 940 (18 665)
  = nne ca łkowi te dochody netto (124) (73) (51)
  Całkowite dochody ogółem 132 151 150 867 (18 716)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  17
  c. Wpływ wyników Spółek Grupy Kapitałowej na skonsolidowany wynik finansowy w latach 2017 i 2016
  Całkowite dochody ogółem KOGENERACJA S.A.
  W 2017 r oku Hednostka Dominująca osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 10 1 339 tys. zł, niższy o 4 7 817 tys. zł
  w stosunku do roku 2016, kiedy osiągnął poziom 149 156 tys. zł.
  Tabela: Podstawowe dane finansowe Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  Przychody KOGENERACJA S.A.
  Tabela: Przychody Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  W 2017 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 15 464 tys. zł (3%) w porównaniu do 2016 roku.
  Niższe przychody ze sprzedaży produktów osiągnięte w 2017 roku to efekt netto głównie:
  a) niższych przychodów z tytułu sprzedaży ener gii elektrycznej o 4,6% (łącznie o 11 945 tys. zł, w tym: niższych przychodów
  z tytułu sprzedaży energii elektrycznej o 9 442 tys. zł i ni ższych przychodów z tytułu sprzedaży usług systemowych
  o 2 503 tys. zł). Spadek wolumenu sprzedaży wyniósł 1,7% przy średniej cenie energii elektrycznej niższej o ok. 5,5%
  w porównaniu do 2016 roku, w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 583 245 598 709 (15 464)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (495 462) (512 425) 16 963
  Zys k brutto na s przeda ży 87 783 86 284 1 499
  Kos zty za rządu (5 064) (3 966) (1 098)
  Kos zty s przeda ży (2 276) (1 761) (515)
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 1 137 4 022 (2 885)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 81 580 84 579 (2 999)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej 36 328 80 373 (44 045)
  Poda tek dochodowy (16 569) (15 796) (773)
  Wynik finansowy netto 101 339 149 156 (47 817)
  = nne ca łkowi te dochody netto (124) (73) (51)
  Całkowite dochody ogółem 101 215 149 083 (47 868)
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r. w tysiącach złotych
  Przychody 583 245 598 709 (15 464)
  Przychody ze s przeda ży produktów 582 553 597 987 (15 434)
  w tym: certyfikaty 18 564 26 306 (7 742)
  w tym: usługi systemowe, energia elektryczna 516 3 019 (2 503)
  Przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 692 722 (30)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  Zmiana
  (wartość)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  18
  b) niższych przychodów z certyfikatów (o 7 742 tys. zł); w 2017 roku Spółka uzyskała przychody z certyfikatów w wysokości
  18 564 tys. zł: certyfikaty zielone (4 888 tys. zł), c ertyfikaty czerwone (11 789 tys. zł), żółte i białe (1 887 tys. zł). W 2016
  roku przychody z certyfikatów wyniosły 26 306 tys. zł: certyfikaty zielone (10 089 tys. zł ), certyfikaty czerwone
  (13 012 tys. zł), certyfikaty żółte i białe 3 205 tys. zł,
  c) niższyc h pozostałych przychodów ze sprzedaży (o 475 tys. zł),
  d) wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła (o 4 728 tys. zł, tj. o 1%), jako efekt wzrostu wolumenu sprzedaży o ok.1%
  przy porównywalnych cenach wynikających z taryfy dla ciepła.
  Produkcja energii „zielonej” otrzymywanej w wyniku współspalania biomasy w 2017 roku spadła o 29,8 % (w 2017 r.:
  42 391 MWh , w 2016 r.: 60 411 MWh). Spadek ten spowodowany był przede wszystkim niskimi cenami certyfikatów
  zielonych, co skutkowało zmniejszeniem spalania bioma sy mokrej w EC Czechnica do poziomu utrzymania bezpieczeństwa
  produkcji w sezonie grzewczym. Ceny sprzedaży certyfikatów zielonych w 2017 roku w porównaniu do roku 2016 były niższe
  o ok. 7%.
  W 2017 r. odnotowano spadek ceny certyfikatów czerwonych o 4,3 %. Wolumen produkcji czerwonych certyfikatów był
  niższy o 3% ze względu na niższą produkcję energii brutto, w tym głównie energii elektrycznej w pseudo kondensacji.
  Koszty stałe i koszty zmienne KOGENERACJA S.A.
  W 2017 roku koszty zmienne wytworzenia spr zedanych produktów ukształtowały się na poziomie niższym o ponad 7%
  w relacji do 2016 roku, tj. o 19 806 tys. zł.
  Niższe koszty zmienne to spadek kosztów paliwowych o 23 935 tys. zł oraz wzrost kosztów niedoboru uprawnień CO 2
  o 2 976 tys. zł i pozostałyc h kosztów zmiennych o 1 153 tys. zł.
  Wzrost kosztów z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 o 2 976 tys. zł (w tym rezerwa na niedobór uprawnień wyższa o 3 979 tys . zł)
  to efekt wyższego wolumenu zakupu uprawnień CO 2 w wyniku zmniejszające go się z każdym rokiem l imit u darmowych
  uprawnień CO 2 przyznawanych jednostkom wytwórczym (w 201 7 r.: 304 997 Mg, w 201 6 r.: 665 993 Mg) . Emisj a CO 2 w 2017
  roku była niższa ze względu na niższą produkcj ę energii brutto. U prawnienia CO 2 otrzymane w 201 7 r. pokryły 20 % emisji,
  upra wnienia CO 2 otrzymane w 2016 r. pokryły 43% emisji . C en y zakupu CO 2 w 2017 roku były niższe o 18%.
  Spadek kosztów paliwowych o 23 935 tys. zł to konsekwencja głównie niższych kosztów zakupu węgla o 15 716 tys. zł
  i biomasy o 8 043 tys. zł, ni ższych kosztó w paliw płynnych o 655 tys. zł przy wyższych kosztach zużycia gazu o 366 tys. zł oraz
  chemikaliów o 113 tys. zł.
  Koszty zużycia węgla spadły o 15 716 tys. zł głównie ze względu na niższ e cen y węgla oraz przy nieznacznie wyższym
  wolumenie jego zużycia . Spadek cen węgla wyniósł ok . 9,8% (średnia cena spalonego węgla wraz z kosztami dodatkowymi
  w roku 201 7: 10 ,95 zł/GH, a w roku 201 6: 11 ,93 zł/GH). Wolumen zużytego węgla wzrósł o ok. 0,9 % i wyniósł odpowiednio
  16 334 TJ w 201 7 roku i 16 319 TJ w 2016 roku.
  Koszty zużycia biomasy spadły o 8 043 tys. zł, głównie ze względu na niższy wolumen produkcji energii „zielonej” z powodu
  niskich cen certyfikatów zielonych . Wolumen spalonej biomasy wyniósł 696 TJ w 2017 roku i 966 TJ w 2016 roku.
  Jednostkowe ceny biomasy spadły o ok. 9% . Ś rednia cena spalonej biomasy w 201 7 roku wyniosła 23,12 zł/GH, w 2016
  roku : 25,49 zł/GH .
  Wzrost pozostałych kosztów zmiennych o 1 153 tys. zł (15 873 tys. zł w 201 7 r. i 14 720 tys. zł w 2016 r. ) to głównie:
   wzrost kosztów umorzenia cer tyfikatów o 1 035 tys. zł,
   wzrost kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej na rynku bilansującym o 510 tys. zł,
   wzrost pozostałych kosztów związanych z zakupem energii o 237 tys. zł,
   spadek kosztów ochrony środowiska o 99 tys. zł,
   spadek kosztów pozostałych usług o 547 tys. zł.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  19
  Tabela: Koszty stałe i zmienne Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  Koszty stałe wytworzenia sprzedanych produktów w 201 7 roku wzrosły o 4 606 tys. zł w porównaniu do 201 6 roku.
  Na wzrost kosztów stałych miały wpływ głównie wyższe koszty pracy oraz wyższe koszty remontów przy niższych kosztach
  amortyzacji.
  Spadek kosztów amortyzacji urządzeń wytwórczych o kwotę 5 989 tys. zł to wpływ zmiany okresów żywotności środków
  trwałych w 2017 roku, które zostały dokonane we wrześniu 2017 roku ze skutkiem od 1 styczni a 2017 roku. Korekta dotyczyła
  okres ów żywotności dla urządzeń okołoprodukcyjnych w elektrociepłowni Wrocław, dla których okresy żywotności zostały
  dostosowane do podstawowych urządzeń produkcyjnych.
  Na wzrost kosztów pracy o 6 795 tys. zł w 201 7 roku mia ły wpływ przede wszystkim:
   wyższy poziom ubezpieczeń społecznych o 1 976 tys. zł oraz innych świadczeń pracowniczych o 4 060 tys. zł, łącznie
  o 6 036 tys. zł,
   wy ższy poziom wynagrodzeń o 759 tys. zł.
  Na wyższy poziom świadczeń pracowniczych wpłynęły dwa jednorazowe wydarzenia: zapłata zobowiązań z tytułu
  ubezpieczeń społecznych związanych z porozumieniami z organizacjami związkowymi w sprawie wykupu świadczeń
  pracowniczych w 2015 roku oraz utworzenie rezerwy na programy indywidualnych odejść do roku 2020.
  Wyższy poziom wynagrodzeń to efekt zwiększenia zatrudnienia w 201 7 roku o 9 osób (stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia
  201 7 r. 356 osób, stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. 347 osób, przeciętne zatrudnienie w 201 7 r. 352 osoby,
  przeciętne zatr udnienie w 2016 r. 357 osób ).
  Koszty remontów wzrosły o 2 163 tys. zł, głównie ze względu na zwiększenie zakresu harmonogramu remontów w porównaniu
  do 201 6 roku , w tym o koszty utrzymania instalacji odsiarczania . Koszty usług obcych spadły o 365 tys. zł.
  Pozostałe koszty stałe wzrosły o 1 638 tys. zł z powodu wzrostu kosztów opłat koncesyjnych i opłat transakcyjnych
  związanych ze sprzedażą certyfikatów .
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej KOGENERACJA S.A.
  Dodatni wynik na pozostałej działalno ści operacyjnej w roku 201 7 wyniósł 1 137 tys. zł w stosunku do 4 022 tys. zł w 201 6
  roku ( spadł o 2 885 tys. zł ), na co wpłynęły następujące zdarzenia:
  w tysiącach złotych
  Koszty zmienne (253 246) (273 052) - - - - (253 246) (273 052)
  kos zty pa liwowe (201 804) (225 739) - - - - (201 804) (225 739)
  upra wnienia CO 2 (35 569) (32 593) - - - - (35 569) (32 593)
  pozos ta łe kos zty zmienne (15 873) (14 720) - - - - (15 873) (14 720)
  Koszty stałe (241 976) (238 983) (5 064) (3 966) (2 276) (1 761) (249 316) (244 710)
  kos zty pra cy (47 418) (41 468) (4 156) (3 348) (973) (936) (52 547) (45 752)
  remonty (19 949) (17 786) - - - - (19 949) (17 786)
  a mortyza cja (102 203) (108 183) (86) (95) - - (102 289) (108 278)
  us ługi (52 039) (52 377) (641) (304) - - (52 680) (52 681)
  pozos ta łe kos zty s ta łe (20 367) (19 169) (181) (219) (1 303) (825) (21 851) (20 213)
  Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów (240) (390) - - - - (240) (390)
  Koszty razem (495 462) (512 425) (5 064) (3 966) (2 276) (1 761) (502 802) (518 152)
  Koszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  Razem
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  20
  a) Zdarzenia o ujemnym wpływie na różnicę na wynik u na pozostałej działalności operacyjnej:
   5 36 1 tys. z ł: 2 85 3 tys. zł zwiększenie rezerwy na rekultywację składowisk w 2017 r.; 2 508 tys. zł zmniejszenie
  rezerwy na rekultywację składowisk w 2016 r.,
   1 465 tys. zł niższe przychody z tytułu rozwiązania rezerw na likwidację środków trwałych,
   79 7 tys. zł wy ższe koszty utrzymania inwestycji ESP Młoty ,
   719 tys. zł niższe otrzymane odszkodowania w 2017 r. ,
   174 tys. zł niższe pozostałe koszty.
  b) Zdarzenia o pozytywnym wpływie na różnicę na wynik u na pozostałej działalności operacyjnej:
   3 62 3 tys. zł efekt net to utworzonych i rozwiązanych odpisów aktualizujących (w tym o 2 182 tys. zł niższy odpis
  w 2017 r. na aktywa przeznaczone do sprzedaży)
   2 008 tys. zł: efekt netto na sprzedaży aktywów trwałych (w tym 2 377 tys. zł sprzedaż rozdzielni do dystrybutora).
  Wynik na działalności finansowej KOGENERACJA S.A.
  Niższy wynik na działalności finansowej w 201 7 roku o kwotę 44 045 tys. zł to przede wszystkim efekt uzyskania niższych
  przychodów finansowych z tytułu niższej dywidendy od spółki zależnej EC Zielona Góra S.A. o 46 027 tys. zł ( 35 214 tys. zł
  w 201 7 r. i 81 241 tys. zł w 201 6 r.).
  Przychody finansowe spadły o 43 949 tys. zł z powodu niższej dywidendy o 46 027 tys. zł. Z drugiej strony w 2017 roku
  wzrosły przychody finansowe (efekt dyskonta) z tytułu zmia ny harmonogramu leasingu urządzeń o 1 445 tys. zł oraz odsetki
  naliczone w syst emie cash -pool i od należności, łącznie o 635 tys. zł.
  Koszt y finansow e był nieznacznie niższe w porównaniu do 2016 r. i kształtowały się na poziomie 2 784 tys. zł.
  Wynik f inansowy netto KOGENERACJA S.A.
  Spółka w 201 7 roku osiągnęła wynik finansowy netto w kwocie 101 339 tys. zł, natomiast w 201 6 roku wynik ten ukształtował
  się na poziomie 149 156 tys. zł. Ni ższy wynik netto z całokształtu działalności o 32 %, tj. o 47 817 tys. zł to efekt:
   niższego wyniku z działalności finansowej o 44 045 tys. zł z powodu niższej dywidendy od spółki zależnej EC Zielona
  Góra S.A. (o 46 027 tys. zł),
   wyższych kosztów zakupu CO 2 o 3 618 tys. zł (niższe limity darmowych uprawnień) ,
   niższych ko sztów paliwowych o 23 935 tys. zł przy wyższych kosztach stałych o 4 606 tys. zł,
   wyższego wyniku na sprzedaży o 1 499 tys. zł aniżeli w 201 6 r. na skutek wzrostu przychodów ze sprzedaży ciepła,
  przy niższym wolumenie i cenach sprzedaży energii elektryczne j.
  Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE KOGENERACJA S.A.
  Tabela: Podstawowe wskaźniki Spółki w 2017 r. i 2016 r.
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 5,87 8,48 (31)
  Rentownoś ć ka pi ta łów wła s nych (ROE) 7,37 10,87 (32)
  Zwrot z za a nga żowa nego ka pi ta łu (ROCE) 6,50 6,62 (2)
  Zmiana
  (%)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  21
  Zmiana metodologii rozliczania rekompensat z tytułu KDT w EC Zielona Góra S.A.
  W ramach przeprowadzonej analizy rozliczania rekompensat z tytułu kosztów osieroc onych uznano ujęcie księgowe
  zaprezentowane w sprawozdaniu finansowym EC Zielona Góra S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2016 roku za odmienne
  w stosunku do zapisów polityki rachunkowości GK PGE S.A. Ujęci e księgowe z tytułu KDT różni ło się podejściem rozł ożenia
  kosztów w czasie.
  W 2017 roku spółka dostosowa ła metodologi ę rozliczania kosztów osieroconych do Grup y Kapitałowej PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. oraz adekwatnie skorygowa ła bilans otwarcia. Przychody z tytułu KDT w 20 16 r. skorygowano
  o 14 304 tys. zł (wpływ na EB=TDA). W 2017 roku w pozycji z tytułu rekompensat KDT spółka wykazała koszty 27 181 tys. zł .
  Szczegółowy opis zmiany metodologii rozliczania rekompensat z tytułu KDT oraz wpływu zmian na wynik 2017 roku i lata
  ubiegłe przedstawiono w nocie 5. Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe Grupy Kapitałowej .
  Wynik finansowy netto EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 roku Spółka osiągnęła wynik finansowy netto w wysokości 63 673 tys. zł i był on niższy o 16 84 4 tys. zł. w stosunku
  do roku poprze dniego.
  Tabela: Podstawowe wielkości ekonomiczno -finansowe EC Zielona Góra w 2017 r. i 2016 r.
  Dane finansowe spółki zależnej na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z ustawą
  o rachunkowości, dostosowane do zasad Grupy.
  Przychody EC Zielona Góra S.A.
  Tabela: Przychody EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  w tysiącach złotych
  Przychody ze s przeda ży 431 551 428 448 3 103
  Przychody/(kos zty) z tytułu rekompens a t KDT (27 181) 4 531 (31 712)
  Kos zt wła s ny s przeda ży (325 196) (328 874) 3 678
  Zys k brutto na s przeda ży 79 174 104 105 (24 931)
  Kos zty s przeda ży (960) (1 142) 182
  Kos zty za rządu (2 139) (2 891) 752
  Wyni k na pozos ta łej dzi a ła l noś ci opera cyj nej 4 334 2 751 1 583
  Wyni k na dzi a ła l noś ci opera cyj nej (EB= T) 80 409 102 823 (22 414)
  Wyni k na dzi a ła l noś ci fi na ns owej (1 684) (3 458) 1 774
  Poda tek dochodowy (15 052) (18 848) 3 796
  Wyni k fi na ns owy netto 63 673 80 517 (16 844)
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r. w tysiącach złotych
  Przychody ze sprzedaży 431 551 428 448 3 103
  Przychody ze s przeda ży produktów 423 141 409 677 13 464
  w tym: certyfikaty 69 260 62 627 6 633
  Przychody ze s przeda ży towa rów i ma teri a łów 8 410 18 771 (10 361)
  Przychody z tytułu rekompensat KDT - 4 531 (4 531)
  Zmiana
  (wartość)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  22
  W 2017 r. EC Zielona Góra S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży produktów w wysokości 423 141 tys. zł wyższe
  o 13 464 tys. zł (o 3%) niż w 2016 roku, gdy kształtowały się na poziomie 4 09 677 tys. zł.
  Wyższ e przychody ze sprzedaży produktów to głównie efekt:
  a) wyższych przychodów z białych certyfikatów (o 6 155 tys. zł), w wyniku wyższego wolumenu sprzedaży,
  b) wyższych przychodów z tytułu sprzedaży ciepła (o 910 tys. zł), ze względu na wyższy o 0,7% wolumen spr zedaży oraz
  wyższą cenę sprzedaży wynikającą z zatwierdzonej przez URE nowej taryfy cen dla ciepła (od listopada 2016 r.),
  c) wyższych przychodów z żółtych certyfikatów (o 478 tys. zł), w wyniku wyższego o 2,7% wolumenu wytworzonych
  certyfikatów w związku z wyższą produkcją ciepła, przy jednocześnie niższej cenie wytworzenia certyfikatów o 2,1%,
  d) wyższych przychodów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej (o 4 0 46 tys. zł), głównie w wyniku wyższego wolumenu
  produkcji energii elektrycznej ,
  e) wyższ ych pozostał ych przychod ów ze sprzedaży o ( 1 875 tys. zł), w tym głównie wyższe przychody z tytułu dopłaty
  gazowej o 3% .
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów wyniosły 8 410 tys. zł i były niższe od osiągniętych w 2016 r. o 10 361 tys. zł,
  co związane było z niższy m wolumenem zakupionej energii elektrycznej w 2017 r. celem dalszej odsprzedaży. W 2016 r.
  przeprowadzono remont generalny BGP, co przy braku produkcji własnej energii elektrycznej obligowało spółkę do jej
  zakupu a następnie odsprzedaży.
  W wyniku zmiany m etodologii rozliczania KDT w 2017 r. spółka nie odnotowała Przychod ów z tytułu rekompensat KDT ,
  a koszty, które wyniosły 27 181 tys. zł. W 2016 roku Przychod y z tytułu rekompensat KDT kształtowały się na poziomie
  4 531 tys. zł . Różnica netto z tytułu roz liczenia rekompensat KDT wyniosła 31 712 tys. zł.
  Koszty stałe i koszty zmienne EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 roku koszty zmienne wytworzenia sprzedanych produktów wyniosły 222 190 tys. zł i były wyższe o 9 740 tys. zł
  w porównaniu do kosztów w 2016 r. Wzrost kosztów zmiennych nastąpił głównie w obszarze kosztów zużycia paliw oraz
  pozostałych kosztów zmiennych.
  Tabela: Koszty stałe i zmienne EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  Wyższe koszty zużycia gazu ziemnego spowodowane było głównie wyższym o ok. 5% wolumenem zużyc ia gazu w 2017 r.
  ze względu na wyższ ą produkcj ę energii elektrycznej stosunku do 2016 r. przy jednocześnie wyższej cenie gazu. Wyższa
  produkcja energii elektrycznej związana była z większą dyspozycyjnością BGP (w 2017 r.: 93 ,4%, w 2016 r.: 86,04%).
  W 201 6 r. miał miejsce długi postój BGP spowodowany jego generalnym remontem . w tysiącach złotych
  Koszty zmienne (222 190) (212 450) - - - - (222 190) (212 450)
  kos zty pa liwowe (197 409) (186 373) - - - - (197 409) (186 373)
  upra wnienia CO 2 (13 764) (16 458) - - - - (13 764) (16 458)
  pozos ta łe kos zty zmienne (11 017) (9 619) - - - - (11 017) (9 619)
  Koszty stałe (93 746) (94 867) (2 139) (2 891) (960) (1 142) (96 845) (98 900)
  kos zty pra cy (17 563) (18 609) (1 302) (1 738) - - (18 865) (20 347)
  remonty (11 193) (11 854) - - - - (11 193) (11 854)
  a mortyza cja (41 369) (40 614) - - (14) (17) (41 383) (40 631)
  us ługi (15 658) (16 084) (113) (380) (10) (6) (15 781) (16 470)
  pozos ta łe kos zty s ta łe (7 963) (7 706) (724) (773) (936) (1 119) (9 623) (9 598)
  Wartość sprzedanych
  towarów i materiałów (9 260) (21 557) - - - - (9 260) (21 557)
  Koszty razem (325 196) (328 874) (2 139) (2 891) (960) (1 142) (328 295) (332 907)
  Razem
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.
  Koszt własny sprzedaży Koszt zarządu Koszt sprzedaży


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  23
  Niższe koszty z tytułu niedoboru i zakupu CO 2 o 2 694 tys. zł to efekt głównie niższej ceny zakupionych uprawnień CO 2
  o 21,9% przy wyższ ej emisj i CO 2 w związku z wyższym wolumenem produkcj i energii elektrycznej i ciepła. P rzydział
  darmowych uprawnień CO 2 przyznanych EC Zielona Góra S.A. był niższy o 13% w porównaniu z 2016 rokiem.
  Pozostałe koszty zmienne były wyższe o 1 398 tys. zł , na co wpłynęły głównie wyższe koszty wody zużywane j do celów
  produkcyjnych, wyższe koszty zagospodarowania odpadów i ścieków oraz koszty ochrony środowiska.
  Koszty stałe w 2017 r. wyniosły 9 6 84 5 tys. zł i ukształtowały się na poziomie niższym o 2 05 5 tys. zł w porównaniu
  do 2016 roku.
  Wzrost kosztów stałych odnotowano jedynie na kosztach amortyzacji o 752 tys. zł, co było wynikiem przekazania na majątek
  nowych zadań inwestycyjnych związanych z modernizacją sieci magistralnej. Pozostałe koszty stałe były na porównywalnym
  poziomie w stosunku do roku 201 6 lub nastąpił ich spadek.
  Koszty pracy w 2017 roku okresie były niższe o 1 482 tys. zł w porównaniu do 2016 r. Było to efektem spadku kosztów
  wynagrodzeń z tytułu osobowego funduszu płac (spadek zatrudnienia o 1 5 osób, spadek przeciętnego zatrudnienie o 26
  etat ów ) oraz z tytułu niższych kosztów świadczeń pracowniczych.
  W 2017 r. koszty remontów były niższe o 661 tys. zł w porównaniu do 2016 r., głównie z tytułu remontu kapitalnego bloku
  BGP i aktywowania wydatków na nakłady inwestycyjne, a nie jako cykl iczny koszt remontu, jak w latach poprzednich. Koszty
  usług obcych kształtowały się na niższym poziomie.
  Wartość sprzedanych materiałów i towarów w 2017 r. wyniosła 9 260 tys. zł i była niższa o 12 29 7 tys. zł w porównaniu
  do 2016 r., co wynikało z niższ ego wolumenu zakupu energii elektrycznej celem dalszej odsprzedaży.
  Wynik na pozostałej działalności operacyjnej - EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 r. wynik na pozostałej działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 4 334 tys. zł i był wyższy od wynik u
  osiągniętego w 2016 roku o 1 583 tys. zł. W 2017 r. wpływ na wynik na pozostałej działalności operacyjnej miały po stronie
  przychodów : rozliczeni e dotacji, odpis ujemnej wartości firmy oraz odszkodowani e z tytułu awarii turbiny w 2015 r.,
  natomiast po st ronie kosztów częściowa likwidacja składników majątk u trwałego (sieci ciepłownicze) oraz koszty darowizn.
  Wynik na działalności finansowej - EC Zielona Góra S.A.
  W 2017 r. wynik na działalności finansowej EC Zielona Góra S.A. był ujemny i wyniósł 1 684 t ys. zł (w 2016 roku : ujemny
  wynik finansowy 3 45 8 tys. zł). W 2017 roku spółka osiągnęła wyższe przychody finansowe o 1 029 tys. zł (w tym: wyższe
  odsetki otrzymane z tytułu cash -pool o 998 tys. zł). Koszty fina nsowe były niższe o 744 tys. zł, głównie ze w zględu na niższe
  koszty dyskonta z tytułu kosztów osieroconych będące efektem zmiany metodol ogii rozliczania rekompensat KDT.
  Wynik finansowy netto EC Zielona Góra S.A.
  W 201 7 roku spółka uzyskała wynik finansowy netto w wysokości 63 673 tys. zł. W 201 6 r. spółka osiągnęła wynik finansowy
  w kwocie 80 517 tys. zł. Wynik netto niższy o 16 844 tys. zł kształtował w głównej mierze ujemny efekt z tytułu rozliczenia
  rekompensat KDT (31 712 tys. zł) skompensowany częściowo przez wyższy wynik na sprzedaży ciepła, wyższe przychody
  z wytworzon ych żółt ych certyfikat ów oraz wyższe przychody z tytułu rekompensaty gazowej , przy negatywnym wpływie
  na wynik niższych cen energii elektrycznej.
  Podstawowe wskaźniki ROA, ROE, ROCE EC Zielona Góra S.A.
  Tabela: Podstawowe ws kaźniki EC Zielona Góra S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  w %
  Rentownoś ć a ktywów (ROA) 8,43 11,74 (28)
  Rentownoś ć ka pi ta łów wła s nych (ROE) 24,85 42,59 (42)
  Zwrot z ka pi ta łu za na ga żowa nego (ROCE) 66,20 189,54 (65)
  Zmiana
  (%)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2016 r.
  (po przekształceniu)
  od 1 stycznia
  do 31 grudnia
  2017 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  24
  6. Otoczenie rynkowe i regulacyjne
  a. Sytuacja makroekonomiczna
  KOGENERACJA SA i EC Zielona Góra są spółkami działając ymi na rynku polskim. Tym samym tempo rozwoju gospodarczego,
  jak i kondycja polskiej gospodarki wpływają istotnie na osiągane przez Grupę wyniki.
  b. Otoczenie regulacyjne
  KOGENERACHA S.A. spełnia wymogi prawa określone w art. 32 i art. 47 Prawa Energetycznego , posiada stosowne koncesje
  Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) na prowadzoną działalność gospodarczą w zakr esie wytwarzania energii
  elektrycznej i ciepła oraz przesyłu i dystrybucji ciepła, a w rozliczeniach z odbiorcami energii stosuje ceny, których wysoko ść
  ustalona została w taryfach.
  W 2016 r. Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE w dni u 10 października decyzją nr OWR -4210 -
  39/2016/1276/XVII -A/AŁ. Weszła w życie od 1 listopada 2016 r. i miała zastosowanie do 31 grudnia 2017 roku.
  Nowa Taryfa dla ciepła została zatwierdzona przez Prezesa URE 12 grudnia 2017 roku decyzją nr
  OWR.4210.35.201 7.1276.XV===.A.GM i została wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.
  Dla taryfy na energię elektryczną Spółka uzyskała zwolnienie z obowiązku jej przedkładania do zatwierdzenia decyzją nr
  OWR -4211 -5(4)/2005/1276/SS Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2005 r.
  Ponadto, uzyskano decyzję o zmianie taryfy dystrybucyjnej dla energii elektrycznej – nr decyzji
  OWR.4211.37.2.2018.1276.V=.B.RP z dnia 4 stycznia 2018 r. Nowy wniosek taryfowy został złożony w URE w dniu 18 stycznia
  2018 roku.
  c. Opis branży i rynki zbytu
  KOGENERACHA S.A. jest głównym producentem ciepła we Wrocławiu oraz producentem energii elektrycznej .
  RYNEK CIEPŁA
  Rynek ciepła w Polsce jest dobrze rozwiniętym sektorem gospodarki. Rynek ciepła jest rynkiem lokalnym, gdyż transport
  nośników ciep ła jest bardzo ograniczony w przeciwieństwie do energii elektrycznej czy gazu ziemnego, które mogą być
  przesyłane na znaczne odległości. Polska jest w czołówce krajów europejskich, które posiadają znaczący udział zaopatrzenia
  w ciepło z istniejących system ów ciepłowniczych w zaopatrzeniu w ciepło ogółem. Około 40% produkcji ciepła do ogrzewania
  w kraju pochodzi z systemów ciepłowniczych.
  W KOGENERACH= S.A. ciepło sieciowe jest produkowane jednocześnie z energią elektryczną w procesie wysokosprawnej
  kogener acji w 3 zakładach: dwie elektrociepłownie we Wrocławiu (EC Wrocław i EC Zawi dawie) oraz elektrociepłownia
  w Siechnicach (EC Czechnica). Spółka pokrywa 53% całkowitego zapotrzebowania na ciepło we Wrocławiu i 56%
  zapotrzebowania na ciepło w Siechnicach.
  Zakłady produkcyjne KOGENERACJI S.A.
  EC WROCŁAW EC CZECHNICA EC ZAWIDAWIE
  Hednostka węglowa
   812 MWt
   263 MWe
  Sieć lokalnego dystrybutora
  ciepła (Fortum)
  Hednostka węglowa
   247 MWt
   100 MWe
  Sieć ciepłownicza: 27 km
  Jednostka gazowa
   21 MWt
   3 MWe
  Sieć ciepłownicza: 2,7 km
  Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Rozwój rynku ciepła to efekt
  głównie nowych przyłączeń związanych z budową nowych budynków oraz likwidacji kotłowni lokalnych lub indywidua lnych
  pieców (programy likwidacji „niskiej emisji” prowadzone we współpracy z władzami lokalnymi).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  25
  Wykres: Odbiorcy podłączeni do systemu ciepłowniczego
  Zapotrzebowanie na ciepło
  Wzrost zapotrzebowania na ciepło jest spodziewany w ciągu najbliższych lat z powodu ogólnego wzrostu
  makroekonomicznego Polski, migracji ludności do obszarów miejskich, przyłączania semi -scentralizowanych źródeł ciepła
  do sieci ciepłownicz ej i ograniczaniem lokalnej emisji poprzez przepisy dotyczące ochrony środowiska. W tym samym czasie
  podniesienie efektywności energetycznej, ograniczanie strat w istniejących budynkach i instalacjach ograniczy dynamikę
  wzrostu do umiarkowanego poziomu. Efektywność energetyczna powoduje zmniejszen ie zużycia ciepła na rynku
  pierwotnym i wtórnym, ale z drugiej strony jest także okazją do rozwoju scentralizowanej sieci ciepłowniczej, do której ciepło
  jest dostarczane przez elektrociepłownie z procesu wysokosprawnej kogeneracji.
  Wsparcie wysokosprawn ej kogeneracji
  W Polsce są 3 programy certyfikatów wspierających rozwój kogeneracji (w zależności od rodzaju zużywanego paliwa). Firmy
  sprzedające energię odbiorcom końcowym są prawnie zobowiązane do nabywania i uma rzania świadectw pochodzenia
  do wysokości odpowiadającej ustalonej części dostarczanej energii elektrycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej. Świadectwa
  pochodzenia energii wydawane są elektrociepłowniom przez Prezesa URE jako dowód poch odzenia energii. Certyfikaty
  po zamianie na prawa majątkowe są przedmiotem obrotu na Towarowej Giełdzie Energii (TGE). KOGENERACHA S.A. korzysta
  z dwóch rodzajów wsparcia – certyfikatów dla energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji – tzw. certyfikaty
  „czerwone” dla energii wytworzonej w EC Wrocław i EC Czech nica oraz certyfikaty dla energii wytworzonej z gazu
  w EC Zawidawie oraz w spółce zależnej EC Zielona Góra S.A. – certyfikaty „żółte”
  RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Polski rynek energii elektrycznej jest na szóstym miejscu pod względem wielkości gen eracji i na siódmym miejscu
  pod względem łącznej mocy zainstalowanej generacji w Unii Europejskiej. Roczne zużycie energii elektrycznej w Polsce
  w roku 2017 wyniosło 169,9 TWh (w 2016 roku: 167 TWh). Według Polityki energetycznej do 2030 roku zużycie energii
  elektr ycznej na mieszkańca w Polsce ma wzrosnąć o ponad 50% w tym okresie. Produkcja energii elektrycznej w Polsce jest
  głównie oparta na węglu kamiennym i brunatnym.
  Cztery polskie firmy energetyczne (PGNiG, Enea, Energa, Tauron) posiadają łączny udział w rynk u wytwarzania energii
  elektrycznej na poziomie 60%. Grupa PGE Energia Ciepła S.A. , której częścią jest KOGENERACHA S.A. ma 9% udziału w rynku,
  z czego 3% udziału to elektrociepłownie.
  KOGENERACHA S.A. jest największym producentem ciepła i energii elektryc znej dla Wrocławia. EC Wrocław posiada koncesje
  na wytwarzanie energii elektrycznej o mocy 263 MWe. EC Czechnica posiada koncesje na wytwarzanie energii elektrycznej
  o mocy 100 MWe. Stanowi to ok. 0,9% mocy zainstalowanych w Polsce, które na chwilę obecną wynoszą ponad
  38 000 MWe.
  Energia elektryczna powstająca w KOGENERACH= S.A. wytwarzana jest jednocześnie z ciepłem sieciowym w procesie
  wysokosprawnej kogeneracji. Hej część produkowana jest z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (OZE). Biomasa
  spa lana jest w dedykowanych instalacjach zastępując węgiel i obniżając w ten sposób emisję CO 2. Fo rtu m Po we r
  a n d Heat Po lska
  Sp . z o .o . O/
  Wro cła w ; 92,7 %
  Si e ć ci epłownicza
  w Si e ch nicach ;
  7,0 %
  Si e ć ci epłownicza
  z EC Za wi dawie ;
  0,3 %


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  26
  Wykres: Odbiorcy energii elektrycznej
  KOGENERACHA S.A. świadczy także na rzecz PSE – Operator S.A. usługi dyspozycyjności jedno stek wytwórczych (usługi
  systemowe).
  7. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
  a. Struktura aktywów Grupy Kapitałowej
  Wzrost sumy bilansowej w 201 7 roku o 79 563 tys. zł to efekt głównie wzrostu poziom u aktywów obrotowych . Spadek
  rzeczowych aktywów trwałych był efektem niższych nakładów inwestycyjnych ponoszony ch przez Hednostkę Dominującą
  w 2017 roku . W grupie aktywów obrotowych nastąpił wzrost poziomu środków pieniężnych .
  Tabela : Sprawozdanie z sytua cji finansowej Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r. – struktura a ktyw ów
  PGE En e rgi a
  Ci e p ła S.A. ;
  99,9 %
  Kl i e nt "koń cowy" ;
  0,1 % 31 grudnia 2017 r. % sumybilansowej 31 grudnia 2016 r. % sumybilansowej
  okres bieżący okres bieżący okres porównawczy(dane przeks ztałcone) okres porównawczy
  AKTYWA
  I. Aktywa trwałe
  1. Rzeczowe a ktywa trwa łe 1 609 634 69,2 1 677 238 74,7
  2. Wa rtoś ci niema teria lne, w tym: 42 815 1,7 42 161 1,8
  - wa rtoś ć firmy jednos tek podporządkowa nych 41 559 1,7 41 559 1,8
  3. Grunty w użytkowa niu wieczys tym 12 935 0,6 13 122 0,6
  4. Nieruchomoś ci inwes tycyjne 16 075 0,7 16 776 0,7
  5. Na leżnoś ci długoterminowe 8 938 0,4 8 406 0,4
  6. Pozos ta łe inwes tycje długoterminowe 4 0,0 4 0,0
  7. Aktywa z tytułu odroczonego poda tku dochodowego 35 052 1,5 18 296 0,8
  Aktywa trwałe razem 1 725 453 74,1 1 776 003 79,0
  II. Aktywa obrotowe
  1. Za pa s y 99 317 4,3 100 060 4,5
  2. =nwes tycje krótkoterminowe 12 0,0 12 0,0
  3. Na leżnoś ci z tytułu poda tku dochodowego - - 1 415 0,1
  4. Na leżnoś ci z tytułu dos ta w i us ług ora z pozos ta łe 148 417 6,4 151 290 6,7
  5. Środki pieniężne i ich ekwiwa lenty ora z ca s h-pool 350 681 15,1 214 797 9,6
  6. Aktywa przezna czone do s przeda ży 1 810 0,1 2 550 0,1
  Aktywa obrotowe razem 600 237 25,9 470 124 21,0
  Aktywa razem 2 325 690 100 2 246 127 100


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  27
  b. Struktura pasywów Grupy Kapitałowej
  W strukturze pasywów wzrosły pozostałe zobowiązania długoterminowe, głównie ze względu na zmianę metodologii
  rozliczania KDT oraz spadły długoterminowe zobowiązan ia z tytułu kredytów i pożyczek z tytułu zbliżającego się terminu
  zakończenia spłaty pożyczki z WFOŚiGW w 2019 r.
  Tabela : Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r. – struktura p asyw ów
  w tysiącach złotych 31 grudnia 2017 r. % sumybilansowej 31 grudnia 2016 r. % sumybilansowej
  okres bieżący okres bieżący okres porównawczy(dane przeks ztałcone) okres porównawczy
  PASYWA
  I. Kapitał własny
  1. Ka pita ł za kła dowy 252 503 10,9 252 503 11,2
  2. Ka pita ł ze s przeda ży a kcji powyżej ich wa rtoś ci
  nomina lnej 251 258 10,8 251 258 11,2
  3. Pozos ta łe ka pita ły rezerwowe 599 814 25,8 548 700 24,5
  4. Zys ki za trzyma ne 398 664 17,1 416 719 18,5
  Kapitał własny akcjonariuszy Jednostki Dominującej 1 502 239 64,6 1 469 180 65,4
  Udzia ły niekontrolujące 4 172 0,2 3 693 0,2
  Kapitał własny razem 1 506 411 64,8 1 472 873 65,6
  II. Zobowiązania
  Zobowiązania długoterminowe
  1. Zobowiąza nia z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z innych ins trumentów dłużnych 25 147 1,1 49 978 2,2
  2. Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 7 663 0,3 7 879 0,4
  3. Przychody przys złych okres ów 98 265 4,2 96 568 4,3
  4. Rezerwa z tytułu odroczonego pod. dochodowego 81 121 3,5 74 952 3,3
  5. Pozos ta łe zobowiąza nia długoterminowe 331 107 14,2 267 068 11,8
  6. Rezerwy długoterminowe 14 884 0,6 12 031 0,5
  Zobowiązania długoterminowe razem 558 187 23,9 508 476 22,5
  Zobowiązania krótkoterminowe
  1. Zobowiąza nia z tytułu kredytów, pożyczek
  ora z innych ins trumentów dłużnych 24 811 1,1 24 842 1,1
  2. =nne krótkoterminowe zobowiąza nia fina ns owe 230 0,0 117 0,0
  3. Zobowiąza nia z tytułu poda tku dochodowego 15 310 0,7 24 027 1,1
  4. Zobowiąza nia z tytułu dos ta w i us ług
  ora z pozos ta łe 153 379 6,6 146 296 6,6
  5. Zobowiąza nia z tytułu ś wia dczeń pra cowniczych 17 975 0,8 19 830 0,9
  6. Rezerwy krótkoterminowe 49 387 2,1 49 666 2,2
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 261 092 11,3 264 778 11,9
  Zobowiązania razem 819 279 35,2 773 254 34,4
  Pasywa razem 2 325 690 100 2 246 127 100


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  28
  8. Umowy znaczące dla działalności Grupy zawarte w 20 17 roku
  W 2017 roku nie były zawierane umowy znaczące dla działalności Grupy ani Spółki.
  9. Główne inwestycje krajowe i zagraniczne
  W 201 7 roku Grupa Kapitałowa nie in westowała w papiery wartościowe, udziały spółek nie będących jednostkami zależnymi ,
  wart ości niematerialne ani też w nieruchomości.
  10. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Najistotniejsze transakcje z podmiotami powiązanymi przeprowadzone w 201 7 roku przedstawiono w Skonsolidowanym
  Sprawozdaniu Finansowym Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. na dzień i za rok obroto wy kończący się 31 grudnia
  201 7 r., III Noty objaśniające , nota 40 Transakcje z podmiotami powiązanymi i w Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym
  KOGENERACJI S.A. na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201 7 r., III Noty obj aśniające , nota 3 7 Transakcje
  z podmiotami powiązanymi.
  Transakcje pomiędzy spółkami Grupy są zawierane i realizowane na ogólnych warunkach rynkowych.
  11. Zaciągnięte i wypowiedziane umowy kredyt ów i pożyczki
  Tabela: Zestawienie umów kredytowych wg stanu na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  a. Umowy kredytów i pożyczek zaciągnięte w 201 7 roku
  W 201 7 r. spółki Grupy nie zawierał y umów kredytów lub pożyczek.
  b. Umowy kredytów i pożyczek zaciągnięte w latach poprzednich
  KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A.
  1) Cash -pool – ING Bank Śląski S.A.
  W dniu 2 5 czerwca 2012 r. zostały zawarte następujące umowy znaczące w ramach pakietu umów tzw. systemu cash -pool;
  ▪ Umowa ramowa,
  ▪ Umowa Świadczenia Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, Kredyty
  I NG Ca s h-pool 250 000 WIBOR 1M + 0,53% PLN 25-06-2012 - 2018
  Pożyczki
  WFOŚ i GW Pożyczka
  inwes tycyjna 99 000 3% PLN 29-11-2013 49 561 2019
  Stan na 31 grudnia 2017 r.
  w tysiącach złotych Kwota wg
  umowy Stopa procentowa Waluta Zaciągnięcie kredytu/pożyczki Wartość do
  spłaty
  Termin
  wymagalności


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  29
  ▪ Porozumienie Uczestników Umowy Świadczenia Usługi Zarządzan ia Płynnością W Formie Limitów Dziennych
  (Raport Bieżący 14/2012 ) zmienione kolejnymi aneksami w dniu 7 stycznia 2016 r. ( Raport Bieżący 1/2016).
  Oprocentowanie dla salda ujemnego zostało określone na podstawie zmiennej stawki oprocentowania zależnej od s tawki
  bazowej jaką jest W=BOR1M powiększony o marżę banku w wysokości 0,53%.
  Zabezpieczeniem spłaty kredytu jest system wzajemnych poręczeń opisany w punkcie 10 Udzielone i otrzymane poręczenia
  i gwarancje . Zadłużenie Spółki i Grupy z tego tytułu na dzień 31 grudnia 201 7 r. wynosiło 0 zł.
  2) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  W dniu 29 października 2013 r. Spółka zawarła umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwoci e 99 000 tys. zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego Zaprojektowanie
  i wykonanie instalacji odsiarczania spalin metoda mokrą według technologii wapienno -gipsowej w Elektrociepłowni
  Wrocław (Raport Bieżący 27/2013). Wypłata pożyczki nastąpiła w transzac h zgodnych z harmonogramem zakończonym
  w 2015 r. Spłata pożyczki w półrocznych ratach rozpoczęła się w czerwcu 2016 r. i zostanie zakończona w grudniu 2019 r.
  Na podstawie aneksu z dnia 23 maja 2014 r. zmieniono oprocentowanie rat pożyczek wypłacanych po dniu 16 czerwca 2014 r.,
  z 3,5% na 3,0%.
  Zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest:
  - weksel in blanco na sumę wekslową 118 800 tys. zł,
  - przelew wierzytelności z umowy sprzedaży energii elektrycznej, zawartej z EDF Energia Sp. z o.o. (obecnie PGE Energia Ciepła S.A.),
  - oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 par. 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 118 800 tys. zł.
  Saldo do spłaty na dzień 31 grudnia 201 7 r. wyniosło 49 561 tys. zł.
  12. Udzielone pożyczki
  a. Pożyczk i udzielone w 201 6 roku
  W 201 7 roku Hednostka Dominująca nie udzieliła pożyczek spółkom zależnym.
  b. Pożyczki udzielone Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki
  W 201 7 r. w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie udzielano pożyczek jednostkom powiązanym –
  pracownikom Spó łki: członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  30
  13. Udzielone i otrzymane poręczenia i gwarancje
  a. Gwarancje i poręczenia udzielone
  W dniu 25 czerwca 2012 roku Spółka udzieliła poręczenia zobowiązań w ramach systemu cash -pool, których łączna wartość
  stanowi ponad 10% kapitałów własnych KOGENERACH= S.A. W 2017 r. zawarto kolejne aneksy do powyższych umów, które
  zmieniły strukturę spółek uczestniczących w systemie cash -pool (wyłącz enie uczestnika FENICE Poland Sp. z o.o.) oraz
  wydłużyły okres wypowiedzenia umów. =NG Bank Śląski S .A. zrezygnował z poręczeń wszystkich spółek za zobowiązania PGE
  Energia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polska S .A.) z tytułu Umowy Kredytowej i ograniczył zabezpieczenie zobowiązań z Umowy
  Ramowej na linię gwarancyjną do poręczenia przez PGE Ene rgia Ciepła S.A. (wcześniej EDF Polska S .A.).
  Obowiązujące poręczenie to p oręczenie do maksymalnej wysokości 77 000 tys. zł na rzecz =NG Bank Śląski S.A. na wypadek
  braku spłaty zobowiązań, w tym Limitów Dziennych oraz odsetek od tych Limitów Dziennych, z tytułu Umowy Świadczenia
  Usługi Zarządzania Płynnością W Formie Limitów Dziennych, przez dłużników – Spółki Grupy PGE Energia Ciepła, tj.:
  - PGE Energia Ciepła S.A.,
  - PGE Paliwa Sp. z o.o.,
  - PGE Toruń S.A.,
  - Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. ,
  - PGE Gaz Toruń sp. z o.o.
  Przedmiotowe poręczenie jest terminowe i zachowuje swoją ważność do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  Łączna kwota zobowiązań, które w części zostały poręczone przez Spółkę to kwota 450 000 tys. zł. Poręczenie zostało
  udzielone odpłatnie.
  Model funkcj onowania systemu cash -pool zakłada udzielenie przez spółki Grupy PGE Energia Ciepła wzajemnych poręczeń,
  dzięki którym będą dokonywane transfery środków pieniężnych.
  Możliwe ryzyka związane z systemem poręczeń cash -pool oraz szczegółowy wykaz wszystkich poręczeń i gwarancji
  udzielonych spółkom przedstawiono i opisano w Hednostkowym sprawozdaniu finansowym KOGENERACH= S.A. na dzień
  i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r., III Noty objaśniające, nota 3 5 Roszczenia i zobowiązania warunkowe .
  b. Gwa rancje i poręczenia otrzymane
  W 201 7 roku Hednostka Dominująca nie otrzymała poręczenia kredytu, nie udzielono jej też gwarancji, których łączna
  wartość stanowi ponad 10% kapitałów własnych KOGENERACH= S.A.
  14. Informacje o postępowaniach sądowych
  W 201 7 roku nie były prowadzone przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej względem Hednostki Dominującej ani jej podmiotów zależnych żadne postępowania dotyczące
  zobowiązań albo wierzytelności, których wart ość przekraczałaby 10% kapitałów własnych Hednostki Dominującej .
  15. Emisja papierów wartościowych
  Na dzień 31 grudnia 201 7 roku Spółka nie posiadała wyemitowanych papierów wartościowych. Hednostka Dominująca
  nie aktywowała też programu emisji obligacji.
  16. Wynik i finansow e wykazan e w raporcie a publikowan e prognoz y wyników
  Prognozy wyników Spółki ani Grupy Kapitałowej na 201 7 rok nie były publikowane .
  W dniu 12 lutego 2018 roku Spółka opublikowała szacunek wybranych skonsol idowanych wyników finansowych
  i operacyjnych za 201 7 rok (Raport Bieżący 4/2018) .


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  31
  17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi
  a. Elementy skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
  Tabela: Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  W 201 7 roku w relacji do roku 201 6, nastąpił spadek przepływów z działalności operacyjnej o 98 80 1 tys. zł. Spadek
  przepływów operacyjnych to efekt niższego wyniku finansowego brutto o 21 697 tys. zł, różnicy na korektach o 21 580 tys. zł
  (w tym: spadek na pozycjach : amortyzacja, podatki, zysk ze sprzedaży środków trwałych) i kapita le pracując ym netto
  o 25 18 9 tys. zł.
  W 201 7 roku przepływy z działaln ości inwestycyjnej były ujemne tak jak w roku 201 6, jednak na poziomie niższym
  o 85 366 tys. zł . Spadek był efektem niższych wydatków na nabycie środków trwał ych , głównie w Hednostce Dominującej
  oraz wyższych przychodów o 8 317 tys. zł ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych.
  Przepływy z działalność finansowej były ujemne w 201 7 r. i wyniosły 117 449 tys. zł (w 201 6 r. były także ujemne i wyniosły
  181 96 3 tys . zł). Różnica 64 51 4 tys. zł była efektem niższych wydatków na spłatę kredytów o 66 823 tys. zł oraz nieznacznie
  wyższych wpływów finansow ych o 1 331 tys. zł. W 201 6 r. Hednostka Dominująca dokonała jednorazowej spłat y pożyczki
  inwestycyjnej do ED F IG SA w wysokości 67 310 tys. zł.
  Przepływy pieniężne netto razem wykazały wartość dodatnią w 201 7 roku w kwocie 135 884 tys. zł. W 201 6 roku kwota ta
  była dodatnia i wynosiła 84 805 tys. zł. Zarządzanie zasobami finansowymi w 201 7 roku pozwoliło na zrównoważan ie
  przepływów pieniężnych Grupy , tj. sfinansowanie działalnością operacyjną wydatk ów inwestycyjnych i finansowych .
  b. Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej
  Tabela: Wskaźniki płynności Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. w 2017 r. i 2016 r.
  Wskaźnik płynności bieżącej wzrósł o 29 % i wskaźnik płynności szybkiej wzrósł o 27 % jako efekt : porównywalnego poziomu
  zobowiązań krótkoterminowych przy wzroście a ktywów obrotowych o 28 %, w tym głównie środków pieniężnych.
  w tysiącach złotych
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci opera cyj nej 330 694 429 495 (98 801)
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci i nwes tycyj nej (77 361) (162 727) 85 366
  Przepływy pi eni ężne netto z dzi a ła l noś ci fi na ns owej (117 449) (181 963) 64 514
  Przepływy pieniężne netto, razem 135 884 84 805 51 079
  Środki pieniężne na początek okresu 214 797 129 992 84 805
  Środki pieniężne na koniec okresu 350 681 214 797 135 884
  Za okres
  od 1 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r.
  Zmiana
  (wartość)
  Za okres
  od 1 stycznia 2016 r.
  do 31 grudnia 2016 r. Płynnoś ć bi eżąca 2,30 1,78 29
  Płynnoś ć s zybka 1,92 1,52 27
  31 grudnia 2017 r. 31 grudnia 2016 r. Zmiana (%)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  32
  III. Inwestycje i rozwój w Grupie
  1. Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych
  a. Informacje ogólne dotyczące najważniejszych inwestycji w Grupie w 201 7 roku
  =nwestycje rzeczowe w Grupie ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem d ziałań proekologicznych oraz
  na modernizację i odtworzenie środków trwałych. Inwestycj e zewnętrzne maj ą z kolei na celu zdobywanie nowych rynków
  energii, umacnianie posiadanej pozycji rynkowej i powiększanie zdolności produkcyjnych.
  W ocenie Hednostki Dominującej nie istnieją istotne przeszkody, które utrudniłyby lub uniemożliwiłyby realizację zamierzeń
  inwestycyjnych Grupy. Planowane wydatki są zabezpieczone przez środki pieniężne z różnych źródeł: środki własne
  posiadane przez spółki , system wzajemnego finansowania cash -pool , pożyczka z WFOŚiGW (KOGENERACJA S.A. ), dotacj e
  z Narodoweg o Funduszu Ochrony Śr odowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
  Wydatki inwestycyjne Grupy na nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych wyniosły w 201 7 roku
  86 713 tys . zł ( 163 762 tys. zł w 201 6 roku).
  Tabela: Wartość nakładów inwestycyjnych w 2017 r. i 201 6 r.
  b. Inwestycje wew nętrzne
  Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych ukierunkowane są na rozwój, z uwzględnieniem ekologi cznych rozwiązań
  oraz na modernizację i odtworzenie środków trwałych.
  Przedsięwzięcia z obszaru inwestycji wewnętrznych mają na celu sukcesywne odtwarzanie zdekapitalizowanych składników
  majątku produkcyjneg o, połączone z ich modernizacją oraz wzrost sprawności, dyspozycyjności i obniżenie awaryjności układów
  produkcyjnych a także popraw ę bezpieczeństwa pracy.
  W 201 6 roku znacząca część ogólnych nakładów skierowana była na kontynuację zadań zwią zanych z dostosowaniem kotłów
  w EC Wrocław do nowych standardów emisyjnych w zakresie SO x i NO x: dostosowanie kotłów w EC Wrocław do nowych
  standardów emisyjnych w zakresie SO 2 (25 855 tys. zł) oraz dostos owanie kotłów w EC Wrocław do nowych standardów
  emisyjnych w zakresie NO x (6 492 tys. zł).
  Do najważniejszych zadań zrealizowanych w 201 7 roku należy zaliczyć:
   modernizacj ę sprężarkowni w EC Wrocław ,
   modernizację w ybranych obiektów pozablokowych w EC Wroc ław ,
   remont kapitalizowany instalacji młynowych w EC Czechnica,
   rozb iórka komina : -120 w EC Wrocław.
  Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 201 7 roku były finansowane głównie ze środków własnych Spółki oraz cz ęściowo
  ze środków zewnętrznych w ramach syste mu cash -pool. KOGENERACJA S.A. 54 292 120 620
  =nwes tycje wewnętrzne 48 021 115 674
  =nwes tycje zewnętrzne 6 271 4 946
  EC Zielona Góra S.A. 26 901 37 253
  Nakłady inwestycyjne razem 81 193 157 873
  Za okres
  od 1 stycznia 2016 r.
  do 31 grudnia 2016 r.
  Za okres
  od 1 stycznia 2017 r.
  do 31 grudnia 2017 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  33
  Szczegółowy opis d otacj i przedstawiono w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowy m Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A.
  na dzień i za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 201 7 r., III Noty objaśniające , nota 29 Przychody przyszłych okresów .
  c. Inwe stycje wewnętrzne planowane w Grupie na rok 20 18
  Do pozostałych najważniejszych zadań zaplanowanych na 201 8 rok należy zaliczyć:
   remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Wrocław ,
   remont kapitalizowany turbiny TG1 w EC Czechnica ,
   remont kapitalizowany insta lacji młynowych w EC Wrocław ,
   modernizacja wybranych układów oczyszczania spalin w EC Wrocław ,
   zabudowa powłok ochronnych K -1 w EC Wrocław ,
   remont kapitalizowany kotła K -1 w EC Czechnica .
  Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 201 8 roku będą finanso wane ze środków własnych Spółki.
  d. Inwestycje zewnętrzne
  Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC Zielona Góra S.A. realizuj ą inwestycje zewnętrzne w zakresie nowych przyłączeń do miejskiej
  sieci ciepłowniczej odpowiednio we Wrocławiu i w Zielonej Górze , które mają na c elu powiększenie rynku ciepła i wynikają
  z celów strategicznych Spół ek oraz , w przypadku Hednostki Dominującej, inwe stycje w rozwój sieci własnej i przyłączanie
  nowych odbi orców w miejscowości Siechnice.
  W roku 201 7 przyłączono do sieci ciepłowniczej odb iorców o łącznej mocy 15 ,7 MW t (w 201 6 r. 19,16 MW t,):
   15,7 MW t - na terenie Wrocławia 35 węzłów o mocy 12,3 MW t, poprzez budowę własnych węzłów u odbiorców
  ze środków własnych Spółki i węzłów sfinansowanych przez odbiorców; w tym na rynku pierwotnym 8,9 MW t i na rynku
  wtórnym 3,4 MW t. Hednocześnie w Siechnicach i Świętej Katarzynie wybudowano i przyłączono do własnej sieci
  ciepłowniczej 26 węzłów o łącznej mocy 3,4 MW t.
   8,3 MW t na terenie Zielonej Góry.
  Zadania inwestycyjne przeprowadzane w 2018 roku b ędą finansowane ze środków własnych Spółki oraz ze środków
  zewnętrznych, tj. dotacj e z NFOŚiGW.
  W dniu 21 grudnia 201 7 r. Hednostka Dominująca podpisała dwie umowy z NFOŚiGW na re alizację projektów związanych
  z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość do tacji w ramach umów wynosi 4 634 tys. zł przy nakładach 13 476 tys. zł
  z czasem realizacji w latach 2017 – 202 0.
  W dniu 16 października 201 7 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra umowy z NFOŚiGW na dofinansowanie, w ramach
  Zintegrowanych Inwestycji Ter ytorialnych, dotyczące czterech projektów związanych z rozwojem systemu ciepłowniczego.
  W dniu 19 grudnia 201 7 r. zostały zawarte przez EC Zielona Góra trzy umowy z NFOŚiGW na realizację projektów związanych
  z rozwojem systemu ciepłowniczego. Wartość dotac ji dla 7 projek tów w ramach powyższych umów podpisanych wynosi
  29 15 8 tys. zł przy nakładach 63 538 tys. zł (średnie dofinansowania i nwestycji na poziomie 46 %), z czasem realizacji w latach
  2017 – 2021 . Powyższe umowy dotacji zabezpieczone zostały wekslam i in -blanco.
  e. Inwestycje zewnętrzne planowane w Grupie na 20 18 rok
  W 201 8 roku działania związane z nowymi przyłączeniami będą kontynuowane i rozwijane. KOGENERACJA S.A. planuje
  przyłączyć 47 ,6 MW t a EC Zielona Góra S.A. planuje przyłączenie 9,63 MW t.
  f. Inwestycje kapitałowe
  W 20 17 roku KOGENERACJA S.A. nie do konała inwestycji kapitałowych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  34
  2. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy
  1) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej w roku obrotowym
  W 201 7 roku należy odnotować na stępujące zdarzenia, które miały wpływ na finansową działalność Grupy:
   sprzyjające warunki atmosferyczne, wpływające na wyższy wolumen produkcji ciepła ,
   niższe ceny energii elektrycznej,
   zmniejszanie z każdym rokiem liczby otrzymanych nieodpłatnie uprawn ień emisji CO 2 w okresie 2013 -2020, konieczno ść
  zakupu brakujących uprawnień,
   zmiana akcjonariusza dominującego.
  Tabela: Istotne zdarzenia w 2017 r.
  Data Zdarzenia
  27.01.2017 Podpisanie porozumienia (Memorandum of Understanding) między EDF =nternationa l oraz
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A.
  14.02.2017 Zakończenie sporu zbiorowego i podpisanie porozumienia płacowego
  03.03.2017 „Wrocław – łączy nas ciepło” – rozpoczęcie programu edukacyjnego dla dziec i dot. walki ze
  smogiem w mieście we współpracy z Fundacją Open Mind
  07.03.2017 Publikacja na GPW Raportu Rocznego 2016
  07.03.2017 Deklaracja Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2016 r.
  10.03.2017 Powołanie Członków Zarządu na kolejn ą kadencję w n iezmienionym składzie
  13.04.2017 Otwarcie Centrum Szkoleniowego "0 wypadków" przy EC Wrocław
  20.04.2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  11.05.2017 Umowa opcji sprzedaży pomiędzy PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. a EDF International
  SAS i EDF Investment II B.V.
  12.05.2017 Publikacja na GPW Raportu za = kwartał 2017
  16.05.2017 Konferencja Finansowa w Warszawie
  18.05.201 7 Raport Roczny 2016 on -line (2. Edycja)
  18.05.2017 Biały Listek CSR "Polityki" dla KOGENERACH= S.A.
  19.05.2017 Podpisanie warunkowej u mowy sprzedaży akcji pomiędzy EDF =nternational SAS i EDF
  Investment II B.V. a PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  09.06.2017 Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie (Porozumienie z Gminą Siechnice)
  26.06.2017 X=V edycja Międzynarodowego Turnieju Te nisa na Wózkach Wrocław CUP
  27.07.2017 Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie (Porozumienie z Gminą Wrocław)
  09.08.2017 Dzień wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy; 6,58 zł/akcję
  29.08.2017 Publikacja na GPW Raportu za = półrocze 2017
  21.09.2017 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  25.09.2017 KOGENERACHA wyróżniona statuetką Orła „Wprost” dla Lidera Regionu w dziedzinie biznesu
  29.09.2017 XXI edycja Dni Otwartych Drzwi w KOGENERACJI S.A.
  23 -27.10.2017 Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy
  2016 –17 - Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie"
  30.10.2017 Zakończenie rozbiórki 120 -metrowego komina rozpoczętej 23 maja 2017 r.
  10.11.2017 Publikacja na GPW Raportu za === kwartał 2017
  13.11.2017 Zamknięcie transa kcji zakupu aktywów EDF w Polsce przez PGE oraz pośrednie nabycie akcji
  KOGENERACJI przez PGE
  13.11.2017 Rezygnacje Członków Rady Nadzorczej: Thierry Doucerain, Adriana Carrez, Nicolas Deblaye.
  Powołanie Członków Rady Nadzorczej: Piotr Czak, Hakub Frejlic h, Krzysztof Skóra, Radosław
  Woszczyk
  16.11.2017 Laur BiałegoTygrysa Polskiej Energetyki dla Prezesa KOGENERACH= S.A. Wojciecha :eydla
  05.12.2017
  Złoty i Srebrny Spinacz 2017 dla KOGENERACH= S.A. za projekt "Rozbiórka komina
  wrocławskiej elektrociepłow ni"
  08.12.2017 Złoty sponsor "Fabryki św. Mikołaja"
  13.12.2017 Taryfa dla ciepła zatwierdzona przez Prezesa URE (obowiązująca od 01.01.2018)


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  35
  13.12.2017 Zatwierdzenie Strategii Ciepłownictwa dla Grupy Kapitałowej PGE
  14.12.2017 KOGENERACHA w gronie spó łek odpowiedzialnych społecznie Respect =ndex
  18.12.2017 Wybór Jakub Frejlich a na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Radosław a Woszczyk a
  na Wicep rzewodniczącego Rady Nadzorczej
  Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej: Piotr Czak
  21.12.2017 Umowa dotacji z NFOŚ na rozwój sieci na 4,6 MPLN
  2) Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Grupy Kapitałowej po zakończeniu roku obrotowego, do dnia
  zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  Po zakończeniu roku obrotowego, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego wystąpiły następujące zdarzenia:
   w dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia fun kcji członka Rady Nadzorczej
  ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport Bieżący 2/2018 ),
   w dniu 1 lutego 2018 roku PGE Polska Gru pa Energetyczna S.A. za pośrednictwem Powszechnej Kasy Oszczędności Bank
  Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwani e do zapisyw ania się na sprzedaż
  2.383.999 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela KOGENERA CJI S.A. , po cenie 81,80 PLN za każdą akcję
  (16,00% ogólnej liczby głosów na W alnym Zgromadzeniu Spółki). Podmiotem nabywającym akcje jest PGE Energia Ciepła
  S.A. W przypadku braku przedłużenia okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy potrwają od 21 lutego 2018 r.
  do 6 marca 2018 r. (Raport Bieżący 3/2018 ),
   Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania ze swojego składu z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosła wa
  Woszczyka do Komitetu Audytu (Raport EBI 1/2018 ),
   w dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Spółki przedstawił swoje stanowisko w sprawie ogłoszenia wezwania do zapisyw ania
  się na sprzedaż akcji KOGENERACH= S.A. (Raport Bieżący 5/2018 ),
   na dzień 6 marca 201 8 r. Zarząd Hednostki Dominującej nie przedstawił deklaracj i dotycząc ej podziału wyniku
  za rok 20 17.
  3. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik Grupy za 201 7 rok
  W 201 7 r. nie odnotowano nietypowych zdarzeń mających wpływ na działalność Grupy.
  4. Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Grupy
  a. Czynniki z ewnętrzne
  1) Tendencje spadkowe w zużyciu ciepła i sprzedaży energii elektrycznej
  Ponieważ KOGENERACHA S.A. produkuje energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem, niezwykle istotnym aspektem
  produkcji jest stabilizacja wolumenu ciepła odbierane go przez klientów, co jest zadaniem ambitnym wobec ciągle
  postępującej termomodernizacji budynków i wdrażania energooszczędnych technologii przez odbiorców.
  W 201 7 roku zostało przyłączone na terenie Wrocławia i Siechnic 15,7 MW t (12, 08 MW t w 201 6 r.) i 8,3 MW t (6,08 MW t
  w 201 6 r.) w Zielonej Górze.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  36
  2) System handlu uprawnieniami do emisji CO 2
  Nieodpłatny przydział uprawnień do emisji dwutlenku węgla jest dokonywany w ramach Krajowego Planu Rozdziału
  Uprawnień do Emisji zgodnie z Rozporządzeniem Rady Minist rów z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu instalacji
  wytwarzających energię elektryczną oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu
  instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną.
  Podstawowym warunkiem do otrzymania bezpłatnych uprawnień do emisji CO 2 na produkcję energii elektrycznej jest
  wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w Krajowym Planie =nwestycyjnym oraz wykorzystanie nakładów na ich realizację
  do rozliczenia przyznanych uprawnień. Liczba uprawnie ń przyznanych do wydania może być niższa aniżeli wynikająca
  z Rozporządzenia.
  W oparciu o rozporządzenia obejmujące lata 2013 -2020 przyznawany limit darmowych uprawnień do emisji CO 2 jest coraz
  niższy.
  Na 2017 rok Spółce przyznano limit w ilości 585 956 Mg , jednak wartość nakładów inw estycyjnych będąca warunkiem
  do otrzymania uprawnień pozwala na oszacowanie wolumenu darmowych uprawnień w ilości 304 997 Mg, w tym darmowe
  przydziały do emisji CO 2 przypadające na produkcję energii elektrycznej po oszacowan iu przez Spółkę wynoszą 11 775 Mg
  a na produkcję cieplną 293 222 Mg (665 993 Mg limit w 2016 roku, 882 819 Mg limit w 2015 roku , 1 091 947 Mg limit w 2014
  roku, 1 280 830 limit w 2013 roku, 1 626 966 Mg limit w 2012 roku wg KPRU II ):
  rzeczywista emisja w 2017 r. wynosiła – 1 53C 40C Mg
  roczny przydział uprawnień – 30B 99E Mg
  bilans roku 20? E po rozliczeniu całkowitym (niedobór) – 1 23> 40F Mg
  transakcje forward (netto) zakontraktowane na marzec 2018 r. – 1 27B 26D Mg
  Elektrociepłownia Zi elona Góra S.A. otrzymała limit na rok 201 7 w ilości 55 354 Mg , w tym wyłącznie darmowe przydziały
  do emisji CO 2 na produkcję ciepła wynoszą 55 354 Mg (63 477 limit na 2016 rok, 187 443 Mg limit na 2015 rok wynosił, 343 161
  Mg limit na 2014 roku, 380 712 Mg limit na 2013 roku wynosił i 606 639 Mg CO 2 limit na 2012 rok wg KPRU II) .
  rzeczywista emisja w 201 7 r. wynosiła – 56D 71G Mg
  roczny przydział emisji – 55 35B Mg
  bilans roku 20? E po rozliczeniu całkowitym (niedobór) – 51? 36C Mg
  transakcje forwa rd (netto) zakontraktowane na marzec 2018 r. – 52B 24B Mg
  Zgodnie z obowiązującą polityką rachunkowości Grupa utworzyła rezerwy na niedobór uprawnień CO 2 w łącznej wysokości
  49 387 tys. zł ( w 201 6 r.: 47 996 tys. zł), w tym Hednostka Dominująca w wysoko ści 35 583 tys . zł (w 201 6 r.: 31 604 tys. zł)
  oraz jednostka zal eżna 13 804 tys. zł (w 201 6 r.: 16 392 tys. zł).
  3) Sytuacja sektora energetycznego
  W 201 7 r. sytuację przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej kształtowały następujące czynniki zewnętr zne:
  - zapotrzebowanie na energię elektryczną
  Zapotrzebowanie na energię elektryczną w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) było stabilne i porównywalne
  do roku ubiegłego. Do głównych wskaźników wpływających na zapotrzebowanie na energię elektryczn ą należały:
  utrzymujący się poziom produkcji przemysłowej oraz niższe niż w poprzednich latach temperatury zewnętrzne w pierwszym
  kwartale 2017 r. Ponownie, jak w roku 2016, w grudniu 2017 wystąpiła n adpodaż energii elektrycznej ze względu na dużą
  produkcj ę z energetyki wiatrowej (okres silnej wietrzności) przy ograniczonym zapotrzebowaniu odbiorców w okresie
  świątecznym.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  37
  - ceny energii elektrycznej
  Odnotowano kontynuację okresu „niskich” cen energii elektrycznej, na który wpłynęły: niska wycena notowań upr awnień
  do emisji CO 2, rosnąca generacja z OZE (wzrost mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych) oraz zwiększenie
  możliwości importu energii elektrycznej.
  - ceny certyfikatów zielonych i czerwonych
  W 2017 roku nastąpiła dalsza obniżka cen certyfikatów zielonych. Główną przyczyną takiej sytuacji była nadpodaż praw
  majątkowych na rynku z lat poprzednich oraz zwiększona podaż certyfikatów z energetyki wiatrowej.
  b. Czynniki w ewnętrzne
  Celem Nadrzędnym KOGENERACH= S.A. jest uzyskiwanie wysokiej rentowności na poziomie oczekiwanym przez
  akcjonariuszy, działając w zgodzie z misją firmy.
  1) Strategia KOGENERACJI S.A.
  W roku 2017 KOGENERACHA S.A. kontynuowała realizację przyjętej w roku 2015 Strategii, w której celem nadrzędnym Spółki
  jest uzyskiwanie wysokie j rentowności na poziomie oczekiwanym przez akcjonariuszy. W związku z tym realizowano przyjęte
  w 2015 roku cele strategiczne obejmujące:
  1. Rozwój kultury bezpieczeństwa
  2. Zabezpieczanie przyszłości Spółki w perspektywie długoterminowej
  3. Zwiększenie konkure ncyjności aktywów i ograniczanie wpływu procesu wytwarzania na środowisko
  4. Rozwój rynku i sprzedaży, w tym do klienta końcowego
  5. Zapewnienie planowanej rentowności
  6. Zostanie preferowanym partnerem dla miasta Wrocławia i władz regionu
  7. Rozwój organizacji i kom petencji w zgodzie ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
  Powyższe cele strategiczne przełożone na konkretne działania operacyjne, zebrane zostały w szczegółowym Planie
  Operacyjnym KOGENERACJI S.A. na lata 2015 -2018.
  Zgodnie z ideą kontynuowanego w Spó łce zarządzania przez cele, monitoring i ocena stopnia zaawansowania realizacji
  poszczególnych celów strategicznych dokonywana jest przez poprzez cykliczne analizowanie wykonania działań
  przypisanych Członkom Zarządu i skaskadowanych na poziom menedżerów o peracyjnych.
  W związku ze zmianą w dniu 13 listopada 2017 r. inwestora strategic znego Zarząd KOGENERACH= S.A. w kolejnych pracach
  nad aktualizacją Strategii Spółki zamierza kierować się Strategią ciepłownictwa ogłoszoną w grudniu 2017 roku przez PGE Polska
  Grupa Energetyczna S.A .
  2) Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Priorytetem dla Spółki jest całkowite wyeliminowanie wypadków przy pracy. Działania mają na celu ciągłe podnoszenie
  kultury bezpieczeństwa wśród pracowników KOGENERACH= S.A. i pracujących na jej t erenie firm wykonawczych, m.in.
  poprzez realizację Planu poprawy B:P i wynikających z niego działań organizacyjno -technicznych. W 201 7 r. kontynuowano
  rozpoczętą w 2015 r. akcję Pracuj z głową , która jest element em projektu Partnerstwo dla bezpieczeństwa , w ramach
  którego zespoły robocze pracują nad kształtowaniem wspólnej kultury bezpieczeństwa, jednakowo wysokiej wśród
  pracowników jak i wykonawców.
  W 2017 roku odnotowano 2 wypadki przy pracy pracowników i nie odnotowano wypadk ów przy pracy podwykonawców
  (w 2016 r.: 1 wypadek przy pracy wśród podwykonawców i 0 wypadków przy pracy pracowników ; w 2015 r.: 2 wypadki przy
  pracy podwykonawców oraz 2 wypadki przy pracy pracowników).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  38
  3) Zarządzanie przez Cele (Management by Objectives – MBO)
  W 2013 r. wdrożono w KOGENERACH= S.A. „ Instrukcję Zarządzania przez Cele MBO ”, która umożliwia powiązanie służących
  realizacji Strategii kontraktów o cele z wdrożonym w Spółce systemem oceny okresowej pracowników. Dokument precyzuje
  także sposób oceny stopnia realizacji celów i obliczanie wag przypisanych do poszczególnych zadań.
  Na początku 2017 roku zostały zawarte szczegółowe Kontrakty MBO pomiędzy Dyrektorem Generalnym a poszczególnymi
  Dyrektorami Operacyjnymi. Zadania wyszczególnione w Kontraktach MBO na rok 201 7 wynikały bezpośrednio ze Strategii
  KOGENERACH= S.A. W dalszej kolejności zadania objęte Kontraktami Dyrektorów Opera cyjnych zostały skaskadowane
  na Kierowników Działów, z którymi także zawarto Kontrakty MBO, zgodnie z metodą określoną w znowelizowanej instrukcji.
  4) Pozwolenia Zintegrowane, decyzje środowiskowe
  W roku 2017 nie było zmian w obowiązując ych pozwoleniach zintegrowanych w Hednostce Dominującej.
  Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. uzyskała, decyzją z dnia 28 grudnia 2017 r. zmianę Pozwolenia Zintegrowan ego
  wydanego 6 lutego 2012 r. przez Marszałka Województwa Lubuskiego . Zmiana decyzji była podyktowana włączeniem
  do eksploatacji agregatu prądotwórczego. Pozostałe zapisy Pozwolenia Zintegrowanego nie uległy zmianie. Pozwolenie jest
  wydane na czas nieoznac zony.
  5) Zintegrowany System Zarządzania
  KOGENERACHA S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:
  1. System Zarządzania Hakością zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:2009,
  2. System Zarządzania Środow iskowego zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 14001:2005,
  3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i :igieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN -N 18001:2004 oraz OHSAS
  18001:2007.
  W dniach 11 -22 maja 2017 roku audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audyt nadzoru
  certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hakością, Środowiskowego i B:P w KOGENERACH I S.A.
  Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydany przez PCBC w Warszawie ważny jest do 15 września 2018 r.
  dla System u Zarządzania Hakością i Zarządzania Środowiskowego oraz do 5 maja 2019 r. dla Systemu Zarządzania
  Bezpieczeństwem i :igieną Pracy.
  EC Zielona Góra S.A. posiada certyfikat Zintegrowanego Sytemu Zarządzania, który swoim zakresem obejmuje trzy systemy:
  1. Syst em Zarządzania Hakością zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:200 9,
  2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 14001:2005,
  3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i :igieną Pracy zgodny z wymaganiami standardu PN -N 18001:2004 ora z
  OHSAS 18001:2007.
  W czerwcu 201 7 roku audytorzy z Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC) przeprowadzili audyt odnowienia certyfikatu
  Zintegrowanego Systemu Zarządzania Hakością, Środowiskowego i B:P w EC Zielona Góra S.A.
  Powyższe c ertyfikat y są ważn e do 6 sierpnia 2018 r.
  6) Polityka Zatrudnienia
  W 2013 r. przyjęto programy wsparcia mające na celu restrukturyzację zatrudnienia: Program =ndywidualnych Odejść (P=O),
  Program Urlop do Emerytury (PUE), Program Wcześniejszych Emerytur (PWE), Program Transferu Pracowników (PTP),
  Program Obniżania Czasu Pracy (POC), Program Odejść Emerytalnych (POE). W 201 7 r. z Programów Wsparcia skorzystało
  27 osób: 9 osób w Hednostce Dominującej i 18 osób w jednostce zależnej EC Zielona Góra S.A. (35 osób w 2016 r. : 19 osób
  w Hednostce Dominującej i 1 1 osób w jednostce zależnej EC Zielona Góra S.A. ).
  W 2017 r. zatrudniono w Hednostce Dominującej 22 osoby (9 osób w 2016 r.).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  39
  7) Centralizacja obszarów działalności
  Poszukując synergii w spółkach powiązanych ówczesna Grupa EDF utworzyła w Krakowie Centrum Usług Wspólnych
  (obecnie Centrum Usług Wspólnych PGE Energia Ciepła S.A.). Od 1 lipca 2010 r. Centrum to świadczy usługi w obszarach
  inżynierii, zakupów i logis tyki, finansów oraz =T, od 2011 r. również w obszarach HR, Audyt wewnętrzny i R&D, w 2012 r.
  przekazano obszar Telekomunikacji i Administracji, a w 2013 r. obszar Komunikacji przeszedł do EDF Centrala oraz obszar
  Remontów do CUW =nżynieria. W związku z potrzebą koordynacji działań w obszarze odpopielania ówczesna spół ka zależna
  Renevis Sp. z o.o. ( obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o. ) przejęła Wydział Odpopielania i rozpoczęła kompleksowe świadczenie usług
  na rzecz ówczesnej Grupy EDF w Polsce. W roku 2014 r. ze struktur Dyrekcji Technicznej przekazano do EDF Ekoserwis Sp. z o.o.
  (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.) obszar nawęglania.
  8) Rozwój kompetencji pracowników
  W 201 7 roku średnia liczba dni szkoleń na pracownika wyniosła ok. 3 ,6 dni a (w 201 6 r.: 2,8 dni a). Łącznie w 201 7 roku
  zrealizowano 10,2 tys. godzin szkoleń (w 201 6: 7,9 tys. godzin szkoleń).
  Projekt „Gotowi na przyszłość ”- w programie szkoleń bierze udział 107 osób. Program szkolenia jest ściśle dostosowany
  do potrzeb szkoleniowych pracowników nim objętych i wpisuje się w docelową strukturę organizacyjną S półki. W 201 7 r.
  zorganizowano dodatkowo dwie sesje szkoleniowe dla Dyżurnych Ruchu i Mistrzów z udziałem pracowników ze spółek
  Grupy PGE Energia Ciepła S .A. Szkolenia miały na celu zapoznanie średniej kadry zarządzającej z procesami wspomagającymi
  proces produkcji (ekonomika produkcji, KP= itp.) oraz integrację pomiędzy poszczególnymi lokalizacjami.
  Letnia Akademia Rozwoju - organizowana od 4 lat Letnia Akademia Rozwoju dla pracowników Spółki ma na celu pogłębienie
  znajomości tematów, na które w ciągu rok u brakuje pracownikowi czasu, a często mają one istotne znaczenie w codziennej
  pracy, tj.: szkolenia informatyczne, techniki przekonywania, prezentacji, asertywność, automotywacja, zarządzanie energią
  życiową w stresie, prezentacje biznesowe.
  5. Zrównoważon y Rozwój i odpowiedzialność społeczna
  Zrównoważony Rozwój jest filozofią rozwoju umożliwiającą pogodzenie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego
  z głęboką troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
  ŚRODOWISKO NATURALNE
  a. Zakończono kluczowe i nwestycje środowiskowe
  Pod koniec 2015 roku uruchomiono w EC Wrocław instalację odsiarczania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób znaczący
  wpłynęło na poprawę jakości powietrza oraz zapewni długoterminowe bezpieczeństwo dostaw energii dla stolicy Dolnego
  Śląska. Dzięki instalacji odsiarczania spalin w EC Wrocław emisje tlenków siarki zmniejszyły się pięciokrotnie, a dzięki
  instalacji odazotowania spalin emisje tlenków azotu spadły trzykrotnie.
  b. Działania na rzecz bioróżnorodności
  Wspólnie z instytucjami zewnętrznymi KOGENERACHA S.A. zrealizowała następujące działania w obszarze edukacji
  ekologicznej:
   realizacja programu Uciepłownienie wrocławskich kamienic z wykorzystaniem Programu KAWKA, prowadzonego przez
  Gminę Wrocław w celu likwidacji źródeł niskiej e misji i poprawy jakości powietrza we Wrocławiu, w którym
  wykorzystywane są środki z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
  wkład własny samorządu.
  W ramach programu KOGENERACHA S.A. wspierała projekty przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Prowadziła
  też promocję ciepła sieciowego, jako najkorzystniejszej alternatywy dla indywidualnych palenisk węglowych
  z popularyzacją wiedzy na temat negatywnych skutków niskiej emisji, zarówno poprzez szkolenia dla zarządc ów,
  spotkania ze wspólnotami mieszkaniowymi, jak i uczestnictwo w festynach organizowanych na terenie osiedla


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  40
  Nadodrze, na którym zlokalizowana jest elektrociepłownia Wrocław a równocześnie występuje wysokie skupisko
  budynków, w których wykorzystywane są p aleniska na paliwo stałe.
   kontynuacja współpracy z Dolnośląskim Klubem Ekologicznym (lekcje o tematyce ekologicznej we wrocławskich
  szkołach podstawowych i gimnazjach, warsztaty ekologiczne dla uczniów, poświęcone ekologicznym aspektom ciepła
  sieciowego, współorganizacja Konkursu Ekologicznego dla uczniów wrocławskich gimnazjów).
  c. Współpraca ze spółdzielniami mieszkaniowymi przy uzyskaniu białych certyfikatów
  W 2017 r. za przedsięwzięcia zgłoszone do 5 . przetargu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 1/2 016 uzyskano 20
  świadectw efektywności ene rgetycznej o łącznej wartości 8 925 toe, w tym 1 278 toe za zrealizowane przedsięwzięcie
  na majątku własnym. Zakres przedsięwzięć obejmował: modernizację sieci i rurociągów ciepłowniczych, sprężarkow ni,
  termomodern izację budynków, modernizację zakładu przemysłowego, wymianę niskosprawnych węzłów cieplnych oraz
  zamianę lokalnych , niskoefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne węzły cieplne.
  W 2017 r. KOGENERACHA S.A. kontynuowała działania służące poprawie efektywności ene rgetycznej na majątku własnym
  i zasobach odbiorców końcowych ciepła. Złożono do URE 6 wniosków zbiorczych na świadectwa efektywności energetycznej
  o łącznej wartości 490 toe, w tym 244 toe dotyczyło działań poprawiających efektywność zużycia energii na majątku
  własnym. Przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji obejmowały : modernizacj ę oświetlenia i urządzeń potrzeb
  własnych, termomodernizacj ę oraz wymian ę starych, niskoefektywnych węzłów cieplnych.
  OTOCZENIE SPOŁECZNE
  Społeczna odpowiedzi alność Spółki, wpisująca się w zasady Zrównoważonego Rozwoju, wyraża się poprzez Wartości Grupy
  PGE : Partnerstwo , Rozwój , Odpowiedzialność .
  Partnerstwo
   podejmujemy działania wyprzedzające i socjalne wspomaganie planowanych restrukturyzacji,
   przygotowujem y do tzw. wymiany pokoleniowej Ready for the Future,
   badamy nastroje społeczne ( Badanie Opinii Pracowników 2017 ),
   współpracujemy z czterema reprezentatywnymi Związkami Zawodowymi,
   finansujemy Pracowniczy Program Emerytalny,
   współfinansujemy działalność Sto warzyszenia Seniorów, emerytowanych pracowników KOGENERACH= S.A.,
   włączamy pracowników oraz emerytowanych pracowników w organizację Dni Otwartych Drzwi ,
   współpracujemy ze Stowarzyszeniem KARAN we Wrocławiu w ramach programu niesienia pomocy osobom
  mającym problem z nadużywaniem środków psychoaktywnych.
   przeciwdziałamy wykluczeniu (energetycznemu), dzięki następującym inicjatywom:
  - Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie*,
  - wsparcie Stowarzyszenia S=EMAC:A opiekującego się młodzieżą ze środowisk wrażliw ych społecznie,
  - patronat energetyczny i edukacyjny nad Ośrodkiem Socjoterapii dla Młodzieży nr 2 we Wrocławiu, przy
  współpracy z Fundacją MiserArt (warsztaty wypiekania chleba i nauki techniki sitodruku ),
  - Fundacja im. Hózefa Pupki - wsparcie niezam ożnych, uzdolnionych studentów,
   współdziałanie pracowników:
  - Klub :onorowych Dawców Krwi „Kropelka” przy KOGENERACJI S.A. (3 akcje, ok. 4 0 l krwi, 4 6-lecie w 201 7 r.),
  - akcje charytatywne z inicjatywy pracowników n a rzecz lokalnych beneficjentów, np. Wrocławski ego
  Centrum Pomocy i Wychowania pod Patronatem Prezydenta Miasta Wrocławia
  * Program Pomocy Odbiorcom Wrażliwym Społecznie dla mieszkańców Wrocławia i Siechnic. Podstawą programów są porozumienia
  podpisane z władzami Wrocławia i Gminy Siechnice w 2016 r. KOGENE RACJA S.A. wspiera swoich odb iorców w opłacaniu rachunków
  za ciepło. Program skierowany jest do osób w trudnej sytuacji materialnej oraz placówek opiekuńczo -wychowawczych posiadających
  umowy sprzedaży z wrocławskim producentem ciepła. O podziale środków de cydują Ośrodki Pomocy Społecznej.
  Rozwój
   realizujemy roczną ocenę jakości pracy, która jest podstawą do Rocznego Planu Szkoleń,
   aktywizujemy osoby niepełnosprawne:
  - edukacja dzieci we wrocławskich szkołach we współpracy z Fundacją L’Arche - etiudy z udzia łem lalek
  teatralnych poruszające tematykę niepełnosprawności. W 201 7 roku w 1 10 przedstawieniach w szkołach,
  przedszkolach i ośrodkach wychowawczych udział wzięło 3,5 tys. wrocławskich dzieci,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  41
  - patronat nad Międzynarodowym Turniejem Tenisa na Wózkach Wrocł aw Cup – w 201 7 r. odbyła się X V
  edycja Turnieju,
   aktywizujemy społeczności lokalne:
  - „Wrocław – łączy nas ciepło” – rozpoczęcie programu edukacyjnego dla dzieci dot. walki ze smogiem
  w mieście we współpracy z Fundacją Open Mind .
  Odpowiedzialność
   dbamy o najwyższe standardy Bezpieczeństwa i :igieny Pracy, za pomocą:
  - programów podnoszących świadomość pracowników, podwykonawców i gości,
  - wizyt medżerskich w terenie (WMT),
  - „Wiadomości bezpieczeństwa” na każdy dzień,
  - nominacji „Bezpiecznego pracownika kwartału/ roku” w Spółce,
  - promocji Kampanii OSHA,
   promujemy zdrowy tryb życia wśród pracowników poprzez:
  - pakiet dodatkowych usług medycznych (porozumienie w ramach trójstronnej współpracy pomiędzy
  ubezpieczycielem, placówką medyczną a KOGENERACHĄ S.A.),
  - Towarzystw o Sportowo Turystyczne,
  - działania prozdrowotne w ramach akcji Zdrowy Tydzień ,
   planujemy i zapewniamy bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i ciepła,
   działamy na rzecz poprawy jakości powietrza we Wrocławiu - program KAWKA (wymiana pieców na ciepło
  siec iowe),
   edukujemy społeczność lokalną realizując szeroko zakrojone działania komunikacyjne dotyczące realizowanej przez
  nas produkcji przyjaznej dla środowiska, poprzez:
  - Dni Otwartych Drzwi – zwiedzanie zakładów produkcyjnych umożliwione szerokiej publiczno ści, połączone
  z edukacja ekologiczną, XX I edycja w dni u 29 września 201 7 r. w elektrociepłowni Wrocław ,
  - warsztaty dla uczniów gimnazjum przy współpracy z D olnośląskim Klubem Ekologicznym.
  a. Kodeks i Rada Etyki
  W Spółce od 2004 roku działa Rada Etyki, w sk ład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Funkcjonuje ona poza
  strukturami formalnymi i jest to działalność społeczna. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie wśród pracowników postaw
  i zachowań etycznych.
  W styczniu 2018 roku Zarząd KOGENERAC H= S.A. przyjął do stosowania Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. Wdrożono również Politykę zapobiegania korupcji i oszustwom oraz Regulamin przeciwdziałania
  mobbingowi.
  b. Respect Index
  W dniu 14 grudnia 201 7 r. Giełda Papieró w Wartościowych S.A. w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek
  odpowiedzialnych. KOGENERACJA S.A. po raz ósmy znalazła się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm notowanych
  na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
  c. Dodatkowe inicjatywy
  Spółka znalazła się w gronie 38 firm wyróżnionych przez tygodnik Polityka „Białym Listkiem CSR”, w V zestawieniu firm
  odpowiedzialnych społecznie opublikowanym w 201 7 rok u. Biały Listek CSR otrzymują firmy, które deklarują wdrażanie
  wszystkich najistotniejsz ych kategorii zarządczych rekomendowanych przez normę =SO 26000 oraz ciągle doskonalą swoje
  działania w tym zakresie na rzecz efektywnego zarządzania wpływem swojej firmy.
  Począwszy od 2014 r. KOGENERACHA S.A. jest członkiem UN Global Compact i tym samym zobowiązuje się do popierania, przyjęcia
  i stosowania, we wszystkich sferach działalności, praw człowieka, standardów pracy oraz zasad ochrony środowiska
  i przeciwdziałania korupcji.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  42
  6. Działalność sponsoringowa i charytatywna
  Działalność sponsoringowa i charytatywna KOGENERACH= S.A. ma pozytywny wpływ na otoczenie, buduje wizerunek Spółki
  odpowiedzialnej społecznie, prowadzącej działalność w zgodzie z polityką Zrównoważonego Rozwoju, wartościami
  etycznymi Spółki oraz wartościami Grupy PGE , takimi jak: Par tnerstwo, Rozwój, Odpowiedzialność .
  W dniu 30 stycznia 2018 roku Zarząd KOGENERACH= S.A. przyjął do stosowania Procedurę Ogólną dotyczącą Zasad
  Prowadzenia Działalności Sponsoringowej w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i w innych Spółkach Grupy Kapitało wej PGE .
  Założenia i cele działalności sponsoringowej i charytatywnej
  Działalność sponsoringowa i charytatywna KOGENERACH= S.A. realizowana jest w obszarach:
   Wsparcie odbiorców wrażliwych społecznie, tj. odbiorców ciepła sieciowego w trudnej sytuacji mate rialnej ,
   Ochrona i promocja zdrowia ,
   Wspomaganie kształcenia zdolnej młodzieży, szczególnie w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
   Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia,
   Aktywizacja środowiska osób niepełnosprawnych,
   Inne – np. aktywizacja środowiska seniorów, występowanie jako mecenas kultury i sztuki w regionie.
  Beneficjenci
  Beneficjentami są przede wszystkim podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w obrębie Dolnego Śląska,
  głównie z Wrocławia i pobliskich gmin, w szczególnoś ci tam, gdzie prowadzona jest działalność produkcyjna Spółki.
  Wspieramy wyłącznie podmioty prawne.
  Regulacje
  Zgodnie z par. 17 pkt 5 ust.7 Statutu Spółki Zarząd opracowuje roczny Plan darowizn, który jest przyjmowany w formie
  uchwały. Następnie Zarząd Spó łki występuje do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie rocznego Planu darowizn.
  Każdorazowe dokonanie darowizny w imieniu Spółki wymaga uchwały Zarządu (zgodnie z par. 12 pkt 2 ust.12 Statutu
  Spółki), a dokonanie darowizny w kwocie przekraczającej 100 tys. zł w ymaga dodatkowo zgody Rady Nadzorczej udzielanej
  na wniosek Zarządu Spółki.
  7. Polityka Różnorodności
  Realizacja polityki różnorodności
  Działania na rzecz różnorodności oznaczają wszelkie formy aktywności zmierzające do akceptacji i efektywnego wykorzystan ia
  w organizacji różnorodności, tj. różnic m.in. w takich aspektach jak: płeć, wiek, pochodzenie, zdolności i wygląd, religia i opinie,
  orientacja seksualna, niepełnosprawność, czy równowaga pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym.
  Promując ideę różnorodno ści, KOGENERACHA S.A. pragnie w szczególny sposób zwrócić uwagę swoich pracowników
  na cztery kwestie:
  1. równość pozycji kobiet i mężczyzn,
  2. różnorodność wiekowa w pracy,
  3. równowaga pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym,
  4. zawodowa integracja niepełnosprawnych.
  Celem zarządzania różnorodnością jest stworzenie środowiska pracy atrakcyjnego dla rozwoju zawodowego i osobistego
  oraz budowa atmosfery szacunku i tolerancji dla różnorodności, co przyczynia się do efektywności organizacji i rozwijania
  zdolności do innow acji, a także jest realizacją odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.
  Spółka podejmuje działania skierowane do wybranych grup pracowniczych:
   utworzona została Sieć Kobiet, której celem jest wspiera nie rozwoju zawodowego kobiet w organizacji poprzez :
  cykl specjalistycznych szkoleń z zakresu budowania kompetencji, konferencje,
   spółka przyjęła zasadę różnorodności w procesie rekrutacji,
   projekt Ready for the future (Gotowi na przyszłość), będący odpowiedzią na wymianę pokoleniową w Spółce,
   Zdrowy Tydzi eń - budowa społeczności promującej aktywne wspieranie działań na rzecz zdrowia i równowagi życie
  zawodowe -życie prywatne.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  43
  Spółka komunikuje wewnętrznie i zewnętrznie swoje podejście do zagadnienia różnorodności:
   KOGENERACJA S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności czyli międzynarodowej inicjatywy promowanej przez
  Komisję Europejską, która zobowiązuje organizacje do prowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania
  różnorodnością, zapewnienia równości w zakresie dostępu do awansów i szkoleń, a tak że aktywnego
  przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w miejscu pracy,
   wydano Praktyczny przewodnik zarz ądzania różnorodnością dla menedżerów ,
   przeprowadzono kampanię dotyczącą stereotypów na temat płci, niepełn osprawności, dostępu do awansów,
   obchodzony jest każdego roku Diversity Day – Dzień Różnorodności ,
   wdrożono monitorowanie i raportowanie w podziale na wiek i płeć, zatrudnienie, wykształcenie, wynagrodzenia,
   wydano Regulamin przeciwdziałania mobbingowi, przeprowadzono szkolenia dla kierow ników, Zarządu i Rady Etyki
  w ramach realizacji idei środowiska pracy wolnego od mobbingu,
   propagowana jest aktywność fizyczna, równowaga między pracą a życiem osobistym, profilaktyka antystresowa,
  zdrowe odżywianie – programy Zdrowa Wiosna oraz Tydzień Zd rowia ,
   organizowane są konferencje, szkolenia, wydano Przewodnik Cztery filary kobiecego sukcesu w ramach Sieci Kobiet
  Polityka różnorodności w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących
  Według stanu na dzień publikacji spraw ozdania, Spółka nie ustanowiła jeszcze for malnej polityki różnorodności
  w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących. Od listopada 2017 r. Spółka należy do grupy
  PGE i jest w okresie integracji KOGENERACH= S.A. z grupą PGE.
  PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., jako spółka giełdowa deklaruje, że proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz
  menedżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświad czenie zawodowe, kwalifikacje
  i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dyskwalifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie =.Z.1.15
  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW elementy polityki różnorodności. Wobec aktualnego brzmienia Statutu
  KOGENERACH= S.A., to spółki z grupy PGE mają decydujący wpły w na obsadę kluczowych stanowisk zarządczych, co – wobec
  wyżej przytoczonej deklaracji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – gwarantuje stosowanie ww. zasady także w Spółce.
  8. Ochrona środowiska
  KOGENERACHA S.A. wytwarza w skojarzeniu (kogeneracji) energię e lektryczną i ciepło, dzięki czemu przyczynia się
  do pełniejszego wykorzystania energii chemicznej paliwa, a tym samym ogranicza zanieczyszczenie środowiska. Podstawą
  działalności Spółki jest Zrównoważony Rozwój umożliwiający osiągnięcie satysfakcjonującego wyniku ekonomicznego
  z troską o otoczenie społeczne i środowisko naturalne.
  W dniach 21 listopada 2017 r. i 5 lutego 2018 roku zaktualizowano Polityk ę Hakości, Środowiskowej i B:P Zespołu
  Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. i Polityk ę BHP Zes połu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.
  Wykres: Emisje rzeczywiste w 201 7 i 201 6 roku oraz emisje dopuszczalne w KOGENERACJI S.A.
  -
  2 000
  4 000
  6 000
  8 000
  SO2 NOx Pyły
  1 937 1 870
  5 058
  1 726 1 677
  2 620
  95 83 497
  Emisje w Mg
  Emisje zrealizowane w 2017 roku
  Emisje zrealizowane w 2016 roku
  Emisje dopuszczalne w 2017 roku


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  44
  9. Opis per spektyw rozwoju Grupy
  Perspektywy rozwoju Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. i jej spółki zależnej - Elektrociepłowni
  „Zielona Góra” S.A. są ściśle powiązane z realizacją Strategii Ciepłownictwa nowej linii biznesowej PGE Energia Ciep ła
  w Grupie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (jednostka dominująca naj wyższego szczebla ).
  Niezmiennym celem dla KOGENERACH= S.A. i EC „Zielona Góra” S.A. pozostanie utrzymanie wysokiej rento wności i stabilnych
  wyników operacyjnych (EB=TDA), co skutkować będzie wzrostem wartości obydwu firm. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez
  dalszą optymalizację przychodów obu spółek, minimalizację kosztów zmiennych, kontrolowanie kosztów stałych,
  zwiększanie sprzedaży usług okołociepłowniczych i multienergetycznych oraz optymalizację majątku. Na wyniki Grupy
  Kapitałowej będą też miały wpływ rozliczenia rekompensaty na pok rycie kosztów osieroconych w EC „Zielona Góra” S.A.
  Biorąc pod uwagę dostępne prognozy cen energii elektrycznej, otrzymane kwoty rekompensaty będą podle gały
  częściowemu zwrotowi w przyszłości.
  Ważnym celem spółek Grupy Kapitałowej pozostaje wzrost efektywności. Konsekwentnie prowadzone działania
  modernizacyjne pozytywnie wpływają na sprawność wytwarzania, dzięki czemu w latach kolejnych utrzymana zostanie
  zarówno wysoka niezawodność posiadanych aktywów produkcyjnych, gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne
  odbiorcom, jak i konkurencyjność wytwarzanych produktów, tj. ciepła i energii elektrycznej. Kluczową sprawą dla przyszłości
  KOGENERACH= S.A. jest podję cie decyzji o budowie nowych urządzeń w Elektrociepłowni Cz echnica, które powinny wejść
  do eksploatacji przed 1 stycznia 2023 roku. Obecnie trwają zaawansowane prace analityczne nad tym projektem, a decyzja
  inwestycyjna oczekiwana jest do końca roku 2018. W innej sytuacji jest EC „Zielona Góra” S.A., która posiada nowoczesne
  urządzenia produkcyjne (blok gazowo -parowy i kotły gazowo -olejowe), skutkiem czego pozostanie pr oekologicznym
  i niezawodnym wytwórcą ciepła i energii elektrycznej także w przyszłości. A ktualnie Grupa Kapitałowa prowadzi także analizy
  w temacie dostosowania posiadanych urządzeń do wymogów ko nkluzji BAT/BREF, które wejdą w życie w roku 2021.
  Po planowanych modernizacjach spółki spełnią wszystkie restrykcyjne normy w tym zakresie.
  Zarówno K OGENERACHA S.A. jak i EC „Zielona Góra” S.A. są liderami na lokalnych rynkach ciepła i zamierzają pozostać
  firmami ciepłowniczymi pierwszego wyboru dla odbiorców ciepła także w przyszłości. Dzięki sprawnie funkcjonującym
  instalacjom odsiarczania i odazotow ania spalin we Wrocławiu, KOGENERACHA S.A. pozostanie ekologicznym wytwórcą ciepła
  dla mieszkańców miasta. Promowanie ciepła sieciowego jest ważnym elementem w ogranic zaniu tzw. „niskiej emisji”
  i smogu, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powie trza w regionie. W tym zakresie KOGENERACHA będzie nadal
  utrzymywać partnerskie relacje i ściśle współpracować z lokalnymi władzami oraz z dystrybutorem ciepła. Efektem
  wspólnych działań będzie coroczne przyłączanie do sieci ciepłowniczej 40 -50 MW nowych k lientów, również dzięki
  finansowaniu w ramach programu KAWKA oraz Zintegrowanych Inwestycji Te rytorialnych (ZIT). Podobnie EC „Zielona Góra”
  S.A., jako właściciel miejskiej sieci ciepłowniczej w Zielonej Górze, zamierza modernizować i rozbudowywać swą sieć
  w kolejnych latach. Generalną zasadą w obu spółkach pozos tanie pozytywne odpowiadanie na pojawiające się wyzwania
  i wykorzystywanie szans rozwoju.
  Priorytetem pozostanie dla Grupy Kapitałowej bezpieczeństwo pracowników i wykonawców – cel jest niezmienny:
  „0 wypadków”. W obszarze tym kontynuowane będą działania poprawiające bezpieczeństwo i zwiększające zaangażowanie
  pracowników w budowanie kultury bezpiecznej pracy.
  Nie zmieni się również pozytywne zaangażowanie KOGENERACH= S.A. i EC „Zielonej Góry” S.A. w życie regionów. Spółki Grupy
  Kapitałowej dalej prowadzić będą partnerski dialog z lokalnymi społecznościami oraz wspierać zrównoważony rozwój
  w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu i wartości obowiązujące w całej Grupie Kapitałowej PGE S.A.
  Zarzą d Spółki Dominującej jest przekonany, że realizacja wszystkich opisanych wyżej działań stanowi solidną gwarancję
  uzyskiwania dobrych wyników przez spółki Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. również w przyszłości.
  10. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
  W 201 7 roku, w ramach Umowy o świadczenie usług w zakresie badań i rozwoju z PGE Energia Ciepła S.A. , KOGENERACJA S.A.
  brała udział w realizacji projektów badawczych dotyczą następujących obszarów tematycznych:
  1. Działania w obszarze sprawności energetycznej,
  2. Działania dotyczące efektywności środowiskowej,
  3. Działania związane z optymalizacją żywotności,
  4. Działania w zakresie niezawodności, diagnostyki i pomiarów,
  5. Działania w obszarze sieci ciepłowniczych, energetyki odnawialnej oraz nowych technolo gii.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  45
  W 2017 roku prowadzono realizację projektów badawczych:
   Wykorzystanie ciepła sieciowego do produkcji chłodu,
   Badanie emisji rtęci do środowiska pod kątem nowych wymagań środowiskowych oraz Najlepszych dostępnych
  Technologii (BREF/BAT),
   Optymalizacja j akości ubocznych produktów spalania,
   Ograniczenie zjawiska zanieczyszczania się powierzchni ogrzewalnych w kotle typu BFB -100 w EC Czechnica,
   Optymalizacja pracy hydrocyklonów gipsu,
   Badanie katalizatora do redukcji tlenków azotu bez użycia amoniaku,
   Rozwó j cieplnych mocy szczytowych,
   Optymalizacja pracy zdmuchiwaczy parowych w oparciu o pomiar on -line stopnia zanieczyszczenia ,
   Analiza i weryfikacja nowych technik czyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotła,
   Opracowanie dodatku antyszlakującego na bazie osad u ściekowego z =nstalacji Mokrego Oczyszczania Spalin,
   Pomiar i kontrola zawartości amoniaku w popiele lotnym,
   Rozwój systemu monitoringu ciągłego warstwy przyściennej do oceny zagrożenia korozyjnego,
   Redukcja azotanów w ściekach z =nstalacji Oczyszczania Spalin,
   Optymalizacja zużycia wody na cele energetyczne,
   Optymalizacja pracy układów Oczyszczania Spalin i przygotowanie do wymagań Najlepszych dostępnych
  Technologii (BREF/BAT).
  11. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń
  Istotne czynniki ryzyka i zagr ożenia związane z działalnością KOGENERACH= S.A. przedstawiono poniżej.
  1) Uzależnienie Spółki od odbiorców, plan budowy konkurencyjnej elektrociepłowni
  Działalność gospodarcza Spółki uzależniona jest w zakresie sprzedaży ciepła przede wszystkim od Fortum P ower and Heat Polska
  Sp. z o.o. (dalej Fortum), będącej operatorem sieci dystrybucyjnej ciepła. =stotnym czynnikiem ryzyka i zagrożeniem dla
  KOGENERACH= S.A. jest przedsięwzięcie Fortum polegające:
  - w = wersji na budowie elektrociepłowni z Blokiem Gazowo -Parowym o mocy 400 MW, zlokalizowanej we Wrocławiu przy ulicy
  Obornickiej 195,
  - w II wersji na budowie instalacji energetycznego spalania paliw o mocy cieplnej 225 MWt opartej o wykorzystanie paliwa
  alternatywnego, węgla kamiennego i biomasy we Wrocławiu przy ul. Obornickiej 195.
  Zarząd KOGENERACH= S.A. prowadził akcję informacyjną skierowaną do władz Gminy Wrocław ora z Urzędu Regulacji Energetyki
  o skutkach takiej decyzji , powodującej nadmiar zainstalowanej mocy w systemie i potencjalny wzrost cen ciepł a sieciowego.
  W 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wstrzymał się z wydaniem uzgodnień budowy spalarni przy ul. Obornickiej,
  ponieważ dostał dokumenty niezgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.
  W dniu 7 sierpnia 2017 roku, Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz wydał oświadczenie, kierowane do przedstawicieli
  mieszkańców (Komitet Społeczny NASZE OS=EDLE „STOP Spalarni Odpadów”), w którym zapewnił m.in., że nie jest przewidywana
  realizacja inwestycji związanej ze spalaniem odpadów przy u licy Obornickiej we Wrocławiu. Prezydent oświadczył, że jakakolwiek
  tego typu inwestycja musi być poprzedzona wiążącymi konsultacjami społecznymi.
  2) Zmiany Prawa Energetycznego
  Ustawa – Prawo energetyczne i akty wykonawcze do tej ustawy kształtują polityk ę energetyczną kraju, zasady i warunki
  zaopatrywania oraz użytkowania paliw i energii oraz określają organy właściwe w sprawie gospodarki paliwami i energią.
  W 2017 r. ustawa Prawo energetyczne zmieniana była kilkakrotnie:
  - zmiany z dnia 1 stycznia 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
  o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
  - zmiany z dnia 10 stycznia 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
  konsumenckich,
  - zmia ny z dnia 1 marca 2017 r. – wynikają z ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę
  o Krajowej Administracji Skarbowej,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  46
  - zmiany z dnia 29 kwietnia 2017 r. - wynikają z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumen tami
  finansowymi oraz niektórych innych ustaw,
  - zmiany z dnia 21 czerwca 2017 r. – zmiany wynikają z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach
  audytorskich oraz nadzorze publicznym,
  - zmiany z dnia 2 sierpnia 2017 r. - wynikają z ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej,
  produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
  paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw.
  3) Emisje CO 2
  Ryzyko związane z wprowadzaniem do atmosfery CO 2 oraz koniecznością umorzenia odpowiedniej ilości uprawnień
  do emisji CO 2 dotychczas nie było tak istotne, gdyż rzeczywista emisja CO 2 była niższa aniżeli przyznane w ramach Krajowego
  Planu Rozdziału Upraw nień (KPRU) limity dla Spółki. Niska ilość uprawnień do emisji CO 2 przyznanych w ramach KPRU III
  na lata 2013 -2020 oznacza:
  - zmianę sposobu przydziału uprawnień na system aukcyjny wg nowej Dyrektywy o handlu emisjami,
  - tylko część uprawnień dla Spółki jest p rzy znawana nieodpłatnie, w ramach K rajowych Środków Wykonawczych (KŚW)
  przydziały na ciepło i w ramach Krajowego Planu =nwestycyjnego (KP=) przydziały na energię elektryczną
  udokumentowane dokonanymi inwestycjami,
  - od 2020 roku wszystkie uprawnienia będą na bywane w drodze sprzedaży na aukcjach.
  Oznacza to wzrost kosztów wytwarzania w związku z koniecznością zakupu uprawnień do emisji lub koniecznością
  dodatkowych inwestycji w poprawę sprawności wytwarzania. Dodatkowym ryzykiem jest też niestabilność cen upr awnień
  do emisji CO 2.
  4) Czynniki związane ze zmianami zapotrzebowania na moc cieplną przez odbiorców
  Spadek zapotrzebowania na ciepło związany z termomodernizacją zasobów mieszkaniowych, ograniczeniem strat
  w przesyłaniu ciepła, instalowaniem automatyki po godowej w węzłach cieplnych został w ostatnich latach zahamowany.
  Aktywne działania KOGENERACH= S.A., polegają na pozyskiwaniu nowych odbiorców, w tym szczególne znaczenie ma
  współpraca z Gminą Wrocław w zakresie przyłączania do sieci nowych budynków i ist niejących budynków komunalnych,
  która pozwala na rekompensowanie zmniejszonego zapotrzebowania i stabilizowanie sprzedaży ciepła. W ostatnim roku
  nastąpił wzrost sprzedanej zamówionej moc y cieplnej o 13,76 MWt, tj.1,35 %.
  5) Czynniki związane ze zróżnicowanie m poziomów sprzedaży ciepła i energii elektrycznej
  Sprzedaż produktów Spółki podlega znacznym wahaniom sezonowym. W okresach październik -kwiecień zapotrzebowanie
  odbiorców na ciepło jest znacznie większe niż w pozostałych miesiącach. Oznacza to, że możli wości wytwarzania energii
  elektrycznej w procesie skojarzonym również podlegają sezonowym wahaniom, przy czym w obu elektrociepłowniach Spółki
  istnieją techniczne możliwości wytwarzania energii elektrycznej również w okresach zmniejszonego zapotrzebowania na
  ciepło (w tzw. pseudo kondensacji), ale od 1 lipca 2007 r., tj. po wejściu w życie kolejnej nowelizacji ustawy Prawo
  energetyczne, zostały one znacznie ograniczone z uwagi na dotrzymanie granicznej sprawności przetwarzania energii
  chemicznej w energię e lektryczną i ciepł o w kogenera cji tj. 75%. W 2017 r. sprawność w EC Wrocław osiągnęła wartość
  84,9% (w 2016 r. 82,5%), a w EC Czechnica 76,2% (w 2016 r.: 78,0%).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  47
  12. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową
  W 201 7 roku nie na stąpiły zmian y w zasadach zarządzania Spółką i Grupą.
  Z dniem 1 lipca 2010 r. rozpoczęto wdrażanie wieloetapowego projektu związanego z wydzieleniem obszarów nietechnicznych
  do Centrum Usług Wspólnych w Krakowie. W efekcie połączenia i powstania CUW zmian ie uległa struktura organizacyjna
  KOGENERACH= S.A. Kolejne zmiany zostały wprowadzone w grudniu 2013 roku. Ze struktury organizacyjnej wyłączono Dział
  Komunikacji, którego funkcje przejęła Dyrekcja Komunikacji Korporacyjnej EDF Polska S.A. (obecnie PGE En ergia Ciepła S.A.).
  W związku z potrzebą koordynacji działań w obszarze odpopielania spółka EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.)
  przejęła Wydział Odpopielania i rozpoczęła świadczenie usług na rzecz Grupy. W roku 2014 r. w ramach Dyr ekcji Technicznej
  przekazano obszar nawęglania do EDF Ekoserwis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.).
  Wykres: Struktura organizacyjna KOGENERACH= S.A. wg stanu na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  Struktura organizacyjna KOGENERACJI S.A.
  Controlling i Giełda
  Kontrola techniczno - ekonomiczna
  Sprzedaż
  Rozwój rynku ciepła
  Eksploatacja i rozwój infrastruktury sieciowej
  Bezpieczeństwo i środowisko
  Organizacja
  Wydziały produkcyjne: EC Wrocław EC Czechnica
  Wydział koordynacji i wsparcia ruchu EC Wrocław i EC Czechnica
  Wydział produkcyjny EC Zawidawie
  =nżynieria
  Produkcji
  Laboratorium chemiczne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  48
  IV. Oświadc zenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
  1. Zasady ładu korporacyjnego
  a. Zbiory zasad ładu korporacyjnego
  KOGENERACHA S.A. jako Spółka notowana na GPW w Warszawie podlega zasadom „Dobr e Praktyki Spółek Notowanych
  na GPW 2016” obowiązującym od 1 styczni a 2016 roku i do nich odnosi się poniższe Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu
  korporacyjnego.
  Treść dokumentów dostępna jest na stronie internetowej GPW dedykowanej zasadom ładu korporacyjnego www.corp -gov.gpw.pl .
  b. Stosowane dobre praktyki ładu korporacyjnego i odstąpienie od stosowanych zasad
  =nformacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek
  Notowanych na GPW 2016” została opublikowana w formie ra portu EB= 2/2016. Według aktualnego stanu stosowania
  Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje 2 rekomendacji: =V.R.2., V=.R.3 oraz 7 zasad szczegółowych: =.Z.1.20., ==.Z.2., II.Z. 3., II.Z.7.,
  II.Z. 8., =V.Z.2., V.Z.5. Pełna treść raportu dostępna jest na korporac yjnej stronie internetowej.
  Zgodnie z zasadą comply or explain poniżej przedstawiono wyjaśnienie do niestosowanych przez Spółkę zasad Dobrych
  Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
  ZASADA KOMENTARZ KOGENERACJA S.A.
  1 I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad wa lnego
  zgromadzenia, w formie audio lub wideo
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Ze względu na strukturę akcjonariatu Spółka nie planuje
  zapisu przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.
  2 II.Z.2. Zasiadanie członków zarządu spółki w
  zarządach lub radach nadzorczych s półek
  spoza grupy kapitałowej spółki wymaga
  zgody rady nadzorczej
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Obowiązki dotyczące uzyskiwania zgód na zasiadanie
  w Radach Nadzorczych innych spółek przez członków
  Zarządu zostały uregulowane przez Akcjonariuszy
  w Statucie S półki. Wolą Akcjonariuszy było uzyskiwanie
  zgód na zasiadanie członków Zarządu w Radach
  Nadzorczych spółek Grupy – taka zasada została
  zapisana i jest przestrzegana. Aktualnie 1 członek
  Zarządu KOGENERACJI S.A. zasiada w 2 Radach
  Nadzorczych spółek spoza G rupy Kapitałowej oraz 1
  członek Zarządu KOGENERACJI S.A. zasiada w 1 Radzie
  Nadzorczej spółki spoza Grupy Kapitałowej.
  3 II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady
  nadzorczej spełnia kryteria niezależności,
  o których mowa w zasadzie ==.Z.4.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zasada jest stosowana, jednak na dzień publikacji
  raportu Spółka nie zmieniła jeszcze swojego
  oświadczenia w tym zakresie.
  4 II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania
  komitetów działających w radzie nadzorczej
  zastosowanie mają postanowienia
  Załącznika = do Zalecenia Komisji
  Europejskiej, o którym mowa w zasadzie
  ==.Z.4. W przypadku gdy funkcję komitetu
  audytu pełni rada nadzorcza, powyższe
  zasady stosuje się odpowiednio.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zasada ta nie może być stosowana obecnie, gd yż
  aktualnie żaden z członków Komitetu Wynagrodzeń
  Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. nie spełnia
  kryteriów niezależności, o których mowa w zasadzie
  II.Z.4., stąd niemożliwym jest, aby większość członków
  Komitetu ds. Wynagrodzeń była niezależna.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  49
  5 II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu
  spełnia kryteria niezależności wskazane w
  zasadzie II.Z.4.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zasada jest stosowana, jednak na dzień publikacji
  raportu Spółka nie zmieniła jeszcze swojego
  oświadczenia w tym zakresie.
  6 IV.Z.2. Heż eli jest to uzasadnione z uwagi na
  strukturę akcjonariatu spółki, spółka
  zapewnia powszechnie dostępną
  transmisję obrad walnego zgromadzenia w
  czasie rzeczywistym.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Zarząd Spółki podjął decyzję o niewykorzystywaniu
  w toku Walneg o Zgromadzenia środków komunikacji
  elektronicznej ze względu na koszty stosowania tego
  typu rozwiązań (które są niewspółmierne do
  ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy). Obecna
  struktura akcjonariatu oraz dotychczasowe
  doświadczenia Spółki nie przemawiaj ą ponadto za
  przyjęciem takiego rozwiązania. Spółka przestrzega
  wszystkich przepisów prawa obowiązujących w zakresie
  organizacji Walnych Zgromadzeń oraz dokłada starań,
  aby polityka informacyjna była pełna, przejrzysta i
  efektywna. Powyższe, w opinii Zarzą du Spółki, niweluje
  ewentualne skutki niestosowania wyżej opisanej
  zasady.
  7 V.Z.5. Przed zawarciem przez spółkę
  istotnej umowy z akcjonariuszem
  posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby
  głosów w spółce lub podmiotem
  powiązanym zarząd zwraca się do rady
  nadzorczej o wyrażenie zgody na taką
  transakcję. Rada nadzorcza przed
  wyrażeniem zgody dokonuje oceny wpływu
  takiej transakcji na interes spółki.
  Powyższemu obowiązkowi nie podlegają
  transakcje typowe i zawierane na
  warunkach rynkowych w ramach
  prowadzone j działalności operacyjnej przez
  spółkę z podmiotami wchodzącymi w skład
  grupy kapitałowej spółki. W przypadku, gdy
  decyzję w sprawie zawarcia przez spółkę
  istotnej umowy z podmiotem powiązanym
  podejmuje walne zgromadzenie, przed
  podjęciem takiej decyzji s półka zapewnia
  wszystkim akcjonariuszom dostęp do
  informacji niezbędnych do dokonania
  oceny wpływu tej transakcji na interes
  spółki.
  Zasada nie
  jest
  stosowana.
  Interes inwestorów zabezpiecza § 7 ust. 8 Regulaminu
  Zarządu KOGENERACJI S.A., zgodnie z który m przy
  dokonywaniu transakcji z akcjonariuszami oraz innymi
  osobami, których interesy wpływają na interes Spółki,
  Zarząd powinien działać ze szczególną starannością, aby
  transakcje były dokonywane na warunkach rynkowych.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  50
  2. Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
  a. System kontroli wewnętrznej
  Hednostka Dominująca posiada system kontroli wewnętrznej, który dostarcza racjonalnego zapewnienia dotyczącego
  osiągania celów Spółki w następujących obsza rach:
  • efektywność i skuteczność operacji,
  • rzetelność sprawozdań finansowych,
  • zgodność działań ze stosownymi przepisami i regulacjami.
  Hednostka Dominująca wykorzystuje model COSO do budowy i rozwoju swojego systemu kontroli wewnętrznej. Kontrola
  wewnętrzna wg modelu COSO składa się z pięciu wzajemnie powiązanych elementów: środowisko kontroli, ocena ryzyk,
  czynności kontrolne, informacja i komunikacja, sterowanie kontrolą wewnętrzną.
  System kontroli wewnętrznej KOGENERACH= S.A. obejmuje kontrolę funkcjonaln ą i kontrolę instytucjonalną. Kontrola
  wewnętrzna funkcjonalna sprawowana przez wszystkich pracowników Hednostki Dominującej, jest regularnie
  monitorowana w ramach kontroli wewnętrznej instytucjonalnej, realizowanej przez Dyrekcję Zarządz ania Ryzykiem
  i Na dzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. na podstawie umowy o świadczenie usług (tzw. umowa SLA). Spółka
  corocznie dokonuje samooceny systemu kontroli wewnętrznej, a prace z tym związane koordynuje Dyrekcja Zarz ądzania
  Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A.
  Na podstawie podpisanej umowy SLA za realizację audytów wewnętrznych w Hednostce Dominującej oraz monitorowanie
  realizacji rekomendacji poaudytowych odpowiedzialne są odpowiednio Departament Audytu Wewnętrznego oraz Dyrekcja
  Zarząd zania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. Plan Audytów 2017 dla KOGENERACH= S.A.
  sporządzony został w oparciu o Mapę Ryzyk oraz o wyniki Samooceny system u kontroli wewnętrznej Spółki i zatwierdzony
  przez Zarząd. Wyniki audytów wewnętr znych były raportowane do Zarządu.
  Spółka oraz Grupa Kapitałowa posiadają stosowne procedury sporządzania sprawozdań finansowych mające na celu
  zapewnienie kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie. Funkcjonują ca
  w Spółce polityka rachunkowości w zakresie sprawozdawczości finansowej stosowana jest zarówno w procesie
  budżetowania, prognozowania, jak i okresowej sprawozdawczości zarządczej. Dane finansowe będące podstawą
  sprawozdań finansowych i raportów okresowyc h są przygotowywane przez kierownictwo średniego i wyższego szczebla,
  po zamknięciu ksiąg każdego miesiąca kalendarzowego. Spółka prowadzi księgi rachunkowe w systemie informatycznym
  SAP, dzięki któremu możliwa jest analiza wszelkich zagadnień ekonomiczno -finan sowych, które są udostępnione
  w odpowiednim zakresie we wszystkich jednostkach organizacyjnych Spółki. System SAP posiada pełną dokumentację
  techniczną, a dostęp do zasobów informacyjnych określony jest odpowiednimi uprawnieniami.
  Na potrzeby Giełdy Papierów Wartościowych wszystkie spółki zależne KOGENERACH= S.A. korzystają z tego samego systemu
  do konsolidacji i stosują te same zasady prezentacji. Konsolidacja na Giełdzie Papierów Wartościowyc h dokonywana jest
  w KOGENERACH= S.A. i jest każdorazowo w eryfikowana w przypadku zmiany w strukturze udziałów. KOGENERACHA S.A.
  posiada system gromadzenia i przetwarzania danych ze spółek zależnych.
  Za sporządzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz Grupy Kapitałowej odpowiedzialny jest Dział Controlingu i Gi ełdy
  w Dyrekcji Finansów. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad sporządzeniem sprawozdania finansowego sprawuje
  Dyrektor Finansów – Członek Zarządu Spółki. Sprawozdanie finansowe jest weryfikowane przez Zarząd, następnie badane
  przez niezależnego audytor a i oceniane przez Radę Nadzorczą.
  b. System zarządzania ryzykiem
  System zarządzania ryzykiem w KOGENERACH= S.A. obejmuje wszystkie obszary jej działalności, w tym obszar działalności
  finansowej, i prowadzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami. W Spółce two rzona jest i regularnie aktualizowana Mapa
  ryzyk Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej. Ryzyka zidentyfikowane dla wszystkich obsz arów działalności są oceniane
  i hierarchizowane według 3 kryteriów: wpływ - prawdopodobieństwo - poziom kontroli. W przypadku, gdy ryzyko jest
  ocenione jako wysokie, ustala się osobę odpowiedzialną oraz plan działań dla jego opanowania. Dla głównych ryzyk
  dokonuje się okresowej oceny realizacji planów opanowania ryzyka. W ocenie ryzyk udział biorą Kontrolerzy Ryzyk oraz
  Dyrektorzy . Dyrekcja Zarzadzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. w ramach umowy SLA
  koordynuje proces raportowania ryzyk Spółki do właściciela.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  51
  W celu określenia zagrożeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółki na rynku, prowadzona jest tabela ryzyk
  kontrahenckich, w której wyliczane są kwoty ewentualnych strat wynikające z bankructwa kontrahenta.
  Spółka sprawuje funkcje kontrolne w stosunku do spółki zależnej (konsolidowan ej na potrzeby sporządzania sprawozdania
  finansowego Grupy Kapitałowej ) za pośrednictwem swoich przedstawicieli w radzie nadzorczej tej spółk i.
  3. Akcjonariusze Spółki
  Stan na dzień 31 grudnia 201 7 roku
  W dniu 13 listopada 2017 r. Grupa PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. nabyła aktywa EDF w Polsce ( Raport Bieżący 26/2017 )
  i w związku z pośrednim nabyciem akcji KOGENERACH= S.A. jest właścicielem 50% plus 1 akcja oraz posiada 50% plus 1 głos
  na Walnym Zgromadzeniu.
  W dniu 30 stycznia 2018 r. dokonano rejestracji zmiany nazwy spółki zależnej PGE Energia Ciepła S.A. z dotychcza sowej EDF
  Investment III B.V. na Investment III B.V.
  4. Papiery wartościowe o specjalnych uprawnieniach kontrolnych
  Wszystkie akcje KOGENERACH= S.A. są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie dają specjalnych uprawnień.
  5. Ograniczenia przenoszenia prawa wła sności i wykonywania prawa głosu
  Nie występują żadne ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych oraz ograniczenia
  w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.
  6. Zasady zmiany statutu
  Zasady zmiany sta tutu Spółki wynikają z art. 430 i 402 § 2 Kodeksu Spółek :andlowych. Ostatnich zmian w Statucie Spółki
  dokonano na mocy uchwały 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 kwietnia 2014 r. ( Raport Bieżący 6/2014 )
  poprzez wpis do Rejestru Przedsiębi orców KRS nowej treści Statutu Spółki w dniu 26 maja 2014 r.
  7. Walne Zgromadzenie: działanie, uprawnienia, prawa akcjonariuszy
  Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia zamieszczone są w Statucie KOGENERACH= S.A.
  i Regulaminie Wa lnego Zgromadzenia.
  I nves tment I I I B.V. 4 807 132 4 807 132 32,26 32,26
  PGE Energi a Ci epła S.A. 2 642 869 2 642 869 17,74 17,74
  Avi va OFE BZ WBK 1 489 000 1 489 000 9,99 9,99
  OFE PZU "Złota Hes i eń" 1 160 000 1 160 000 7,79 7,79
  Na ti ona l e-Nederl a nden OFE 1 100 000 1 100 000 7,38 7,38
  Aegon OFE 960 690 960 690 6,45 6,45
  Pozos ta l i a kcj ona ri us ze 2 740 309 2 740 309 18,39 18,39
  Razem 14 900 000 14 900 000 100,00 100,00
  ilość akcji zwykłych
  na okaziciela
  ilość głosów
  na WZA
  % kapitału
  zakładowego
  % ogólnej liczby
  glosów na WZA


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  52
  Do spraw wymagających uchwały Walnego Zgromadzenia, zgodnie z § 24 Statutu Spółki należy w szczególności:
   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania za ubiegły rok obrotowy
  Spółki oraz udz ielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
   podział zysków lub pokrycie strat,
   zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,
   zmiana statutu Spółki,
   podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
   sposób i warunki umor zenia akcji,
   połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
   rozwiązanie i likwidacja Spółki,
   emisja obligacji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
   zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustanowienie na n ich ograniczonego
  prawa rzeczowego,
   wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
   tworzenie i znoszenie kapitałów i funduszy,
   wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nie ruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
  o wartości przekraczającej w złotych polskich kwoty 5 000 tys. euro,
   pozostałe sprawy zastrzeżone przepisami kodeksu spółek handlowych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
  Prawa akcjonarius zy wykonywane i sposób ich wykonywania wynika z Kodeksu Spółek :andlowych.
  a. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.
  W dniu 21 września 201 7 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w trakcie którego dokonano zmiany
  w składzie osobow ym Rady Nadzorczej Spółki, obciążono Spółkę kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia, zmieniono zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
  b. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KOGENERACJI S.A.
  W dniu 20 kwietnia 201 7 r. odbyło się Zwy czajne Walne Zgromadzenie, którego przed miotem były sprawy wynikające
  z zapisu art. 395 par. 2 Kodeksu spółek handlowych ( Raport Bieżący 9/201 7).
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej ( Raport Bieżą cy
  9/201 7), dokonało podziału zysku ( Raport Bieżący1 1/201 7) oraz powoła ło nowych członków Rady Nadzorczej ( Raport
  Bieżący12/2017 ).
  8. Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących
  a. Zmiany w składzie Zarządu
  Skład Zarządu od dnia 26 czerwca 2014 rok u nie uległ zmianie i przedstawia się następująco:
  1. Wojciech Heydel – Prezes Zarządu
  2. Marek Salmonowicz – Członek Zarządu
  3. Maciej Tomaszewski – Członek Zarządu
  4. Krzysztof Wrzesiński – Członek Zarządu
  Doświadczenie i kompetencje członków Zarządu KOG ENERACJI S.A.
  Wojciech Heydel - Prezes Zarządu
  Absolwent Politechniki Śląskiej, Wydział Transportu Samochodowego Specjalizacja Silniki Spalinowe. Pracownik Naukowy
  Instytutu Technologii Nafty w Krakowie (1985 -1990).


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  53
  Doświadczenie zdobywał w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych (14 lat p racy), w tym Prezesa Zarządu
  BP POLSKA, 4 lata w centrali koncernu w Londynie (1991 -2004). Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A.
  (2004 -2008). Prezes Zarządu PKN ORLEN S.A. (2008). Prezes Zarządu Ruch S.A. (2010 -2012). W lata ch 2013 -2016 członek
  Zarządu EC Zielona Góra S.A. Od czerwca 2016 r. do obecnie członek Rady Nadzorczej EC Zielona Góra S.A. Były członek Rad
  Nadzorczych: BP Gaz, Orlen Gaz, Orlen Deutschland AG, Orlen Oil, Unipetrol Rafinerie, Może jki Nafta, Equus SA, Polkomtel
  SA, KOELNER S.A. (obecnie Rawlplug S.A.) . Od listopada 2012 r. Członek Rady Nadzorczej Renevis Sp. z o.o. (obecnie
  PGE Ekoserwis Sp. z o.o.), w tym, w okresie: listopad 2012 – grudzień 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej. Od czerwca 2016
  roku do obecnie członek Rady Nadzorczej Elektrotim S.A.
  Funkcję Prezesa Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni od 1 października 2012 r. Aktualnie nadzoruje całość funkcjonowania
  Spółki oraz kontakty zewnętrzne Spółki, kieruje pracą Zarządu, nadzoruj e obszar działania Dyrekcji Wsparcia i obszar B:P
  oraz kształtowanie polityki kadrowej i płacowej w Spółce. Odpowiada za realizację polityki socjalnej oraz za relacje społeczne
  wewnątrz i na zewnątrz Spółki.
  Marek Salmonowicz - Członek Zarządu
  Absolwent Politechniki Wrocławskiej, specjalność Maszyny i urządzenia energetyczne oraz studiów podyplomowych
  Systemy zarządzania i nowe technologie w energetyce, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studia
  podyplomowe Analiza i ocena ekonomiczna organizacj i gospodarczych .
  Od 1986 roku w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A.: Operator Urządzeń Energetycznych, Mistrz
  zmianowy Kotłowni, Starszy Mistrz Kotłowni, Kierownik Wydziału Produkcji Cieplnej EC Czechnica (1996 -2002), Kierownik
  Wydziału =nżynierii Produkcji (EC Wrocław i EC Czechnica) (2002 -2005), Zastępca Dyrektora Produkcji (2005 -2008), Zastępca
  Dyrektora Rozwoju Przemysłowego Ds. =nfrastruktury EC Czechnica (2008 -2010), Główny =nżynier EC Czechnica (2010 -2012),
  Kierownik =nżynierii P rodukcji (2012 -2013), Dyrektor Techniczny od 2013 r. Były członek Rad Nadzorczych: PPO Siechnice Sp. z o.o.,
  KOGENERACHA S.A. (członek Rady Nadzorczej a następnie Wiceprzewodniczący), Diagpom Sp. z o.o.
  Funkcję Członka Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni od 24 września 2013 r. Aktualnie pełni nadzór nad obszarem działania
  Dyrekcji Technicznej.
  Maciej Tomaszewski - Członek Zarządu
  Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (1996), studia podyplomowe: Zarządzanie Systemami Przemysłowymi -
  Studium Polskie - Politechnika Wrocławska – Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint Etienne (2002 -2003).
  Od ukończenia studiów związany z Elektrociepłownią „Zielona Góra” S.A. Początkowo z obszarem finansów. W 1997 roku
  uczestniczył w przygotowaniu i wdrożeniu contr ollingu w Elektrociepłowni Zielona Góra a od 2004 roku kierownik Wydziału
  Budżetu i Controllingu. W 2009 roku objął funkcję Zastępcy Dyrektora ds. handlu i jakości. Dyrektor ds. handlu i jakości
  w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w latach 2010 -2016.
  W latach 2006 -2009 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Remontowego Elektrociepłowni
  „ECeRemont” Spółka z o.o. Zaangażowany w rozwój kogeneracji, działając miedzy innymi na rzecz Polskiego Towarzystwa
  Elektrociepłowni Zawodowych. Brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawą rozwiązu jącą Kontrakty Długoterminowe
  w 2008 roku. Lider wielu projektów prowadzonych w ramach ówczesnej grupy EDF.
  Funkcję Członka Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni od 26 czerwca 2014 r. Aktualnie pełni nadz ór nad obszarem działania
  Dyrekcji :andlu i Rozwoju w tym eksploatacją urządzeń energetycznych systemu ciepłowniczego będących własnością
  Spółki. W szczególności odpowiada za efekty handlowe rynków: energii elektrycznej i ciepła, certyfikatów oraz uprawnie ń
  do emisji CO 2.
  Krzysztof Wrzesiński - Członek Zarządu
  Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Mat. -Fiz. -Chem. - specjalność Fizyka doświadczalna oraz
  Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania - kierunek: Zarządzanie finansami. Ab solwent podyplomowych studiów
  menedżerskich w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, dyplom Master of Business
  Administration brytyjskiej uczelni Nottingham Trent University.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  54
  Wcześniejsze doświadczenia zawodowe związane były m.in. z „PROF=L” Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC w Pile, Philips
  Lighting Poland S.A. w Pile, Pomorskim Bankiem Kredytowym S.A. i PKO BP S.A.
  Od 2002 r. w Zespole Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. na stanowisku Dyrektora Finansowego, a w latach
  2009 - 2011 również jako Dyrektor :R. W okresie od lipca 2003 r. do lipca 2013 r. w składzie Rady Nadzorczej
  w Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. w Zielonej Górze. Członek Zarządu Renevis Sp. z o.o. (obecnie PGE Ekoserwis Sp. z o.o.)
  w okresie od 2012 r. do 2013 r.
  Funkcję Członka Zarządu KOGENERACH= S.A. pełni o d 2006 r. Aktualnie p ełni nadzór nad obszarem działania Dyrekcji
  Finansów (w tym nad obszarem Giełdy Papierów Wartościowych i Strategią KOGENERACH= S.A. w stosunku do spółek córek)
  oraz r ealizowanymi dla Spółki usługami informatycznymi.
  b. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
  Skład Rady Nadzorczej od dnia 1 stycznia do 20 kwietnia 2017 r. przedstawiał się następująco:
  W dni u 20 kwietnia 2017 r., z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KOGENERACH= S.A., w związku
  z upływem czasu trwania kadencji wygasły mandaty 2 członków Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  akcjonariuszy powołało 2 członków Rady Nadzorc zej ( Raport Bieżący 12/2017 ):
  W dniu 21 września 2017 r. wpłynęły rezygnacje złożone pod warunkiem zbycia przez EDF =nternational SAS oraz EDF =nvestment
  == BV wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Pols ka S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. od:
  1. Thierry Doucerain z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Rady
  Nadzorczej oraz Przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń Spółki,
  2. Adriany Carrez z pełnienia fun kcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Zastępcy Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej,
  3. Nicolas Deblaye z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodniczącego Komitetu
  Audytu oraz członka Komitetu Wynagrodzeń Spółki (Rapo rt Bieżący 21/2017 ).
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 września 2017 r. powołało do Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. z dniem
  21 października 2017 r.:
  1. Krzysztofa Skórę,
  oraz pod warunkiem otrzymania przez Spółkę pisemnych oświadczeń (tj. kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
  przez radcę prawnego lub adwokata) złożonych przez lub w imieniu następujących akcjonariuszy EDF Polska S.A.: (i) EDF
  =nternational SAS oraz (ii) EDF =nvestment == BV, przenoszących posiadanie wszystkich przys ługują cych im akcji imiennych
  w EDF Polska S.A. oraz potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa
  Energetyczna S.A. następujących członków (Raport Bieżący 22 /2017 ):
  2. Piotra Czaka,
  3. Jakuba Frejlicha,
  4. Radosława Woszczyka.
  1. Adriana Carrez – Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
  2. Nicolas Deblaye – Członek Rady Nadzorczej
  3. Thierry Doucerain – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  4. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
  5. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  6. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  7. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  1. Adriana Carrez
  2. Laurent Guillermin


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  55
  Spółka w dniu 13 listopada 2017 roku otrzymała informację o zbyciu przez EDF =nternational SAS oraz EDF =nvestment == BV
  wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., z tym dniem
  został spełn iony warunek rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki:
  - Thierry Doucerain,
  - Adriany Carrez,
  - Nicolas Deblaye.
  Spółka otrzymała w dniu 14 listopada 2017 roku pisemne oświadczenia złożone w imieniu EDF =nternational SAS oraz EDF
  Investment == BV, o przeniesieniu posiadania wszystkich przysługujących im akcji imiennych w EDF Polska S.A. oraz
  potwierdzających wydanie dokumentów tychże akcji imiennych na rzecz PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., a tym samym
  został spełniony warunek w sprawie po wołania do Rady Nadzorczej Spółki Panów (Raport Bieżący 29 /2017 ):
  - Piotra Czaka,
  - Jakuba Frejlicha,
  - Radosława Woszczyka.
  Skład Rady Nadzorczej od dnia 14 listopada 2017 r. przedstawiał się następująco:
  Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2017 r. dokonała wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Rady Nadzorczej.
  Hednocześnie w dniu 18 grudnia 2017 r. wpłynęła rezygnacja Pana Piotra Czaka z pełnienia funkcji czło nka Rady Nadzorczej
  Spółki ze skutkiem na dzień 18 grudnia 2017 r. (Raport Bieżący 35 /201 7).
  Skład Rady Nadzorczej od 18 grudnia 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. przedstawia ł się następująco:
  W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACJI S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. (Raport Bieżący 2/2018 ).
  Doświadczenie i kompetencje członków Rady Nadzorcz ej KOGENERACJI S.A.
  Życiorysy członków Rady Nadzorczej zamieszczono na stronie internetowej Spółki: http://www.kogeneracja.com.pl/pl/dla -
  inwestora/lad -korporacyjny/ .
  9. Zasad y dotyczące powoływania i odwoływania osób zarządzających
  Powoływanie i odwoływanie osób zarządzających odbywa się na zasadach ustalonych w Kodeksie Spółek :andlowych. Statut
  Spółki nie ustalił odmiennych zasad od przedstawionych powyżej. W 201 7 roku nie dokonano żadnej zmiany zasad
  powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz uprawnień osób zarządzających, w szczególności prawa do podjęcia
  decyzji o emisji lub wykupie akcji.
  1. Piotr Czak – Członek Rady Nadzorczej
  2. Jakub Frejl ich – Członek Rady Nadzorczej
  3. Raimondo Eggink – Członek Rady Nadzorczej
  4. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  5. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  6. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  7. Krzysztof Skóra – Członek Rady Nadzorczej
  8. Radosław Woszczyk – Członek Rady Nadzorczej
  1. Jakub Frejlich – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  2. Raimondo Eggi nk – Członek Rady Nadzorczej
  3. Mariusz Grodzki – Członek Rady Nadzorczej
  4. Laurent Guillermin – Członek Rady Nadzorczej
  5. Roman Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej
  6. Krzysztof Skóra – Członek Rady Nadzorczej
  7. Radosław Woszczyk – R;ca Przewodniczącego Rady Nadzor czej


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  56
  10. Zarząd, Rada Nadzorcza: opis działania organów
  a. Zasady działania Zarządu
  Ogólny sposób działania Zarządu i jego zasadnicze uprawnienia zamieszczone są w Statucie Spółki KOGENERACHA S.A., tryb
  działania szczegółowo określa Regulamin Zarządu.
  Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi wszystkie sprawy Spółki, które nie są zastrzeżon e dla kompetencji Walnego
  Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki wymagają uchwały Zarządu.
  Do spraw tych zalicza się w szczególności:
  • przyjęcie planu strategicznego oraz obszarów rozwoju Spółki, uchwale nie budżetu, oraz planów Spółki a także map i tabel
  ryzyka, sprawozdań z kontroli wewnętrznej,
  • przyjęcie regulaminu organizacyjnego określającego organizację działalności Spółki,
  • zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nie ruchomości a także środków trwałych
  o wartości przekraczającej 2 000 tys. zł,
  • zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, wystawianie weksli własnych, emitowanie
  obligacji i bonów komercyjnych,
  • zakup lub umorzenie jednos tek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych o wartości przekraczającej jednorazowo
  40 000 tys. zł a także zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych lub obligacji innych emitentów,
  • zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowej o wartości przekraczając ej jednorazowo 10 000 tys. zł,
  • zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów dotyczących rozporządzania, sprzedaży lub kupna, energii, ciepła, paliw oraz
  transportu paliw, CO 2, CER, świadectw pochodzenia o wartości ponad 30 000 tys. zł,
  • wykonywanie transakcj i powiązanych ze sobą o wartości ponad 4 000 tys. zł lub podejmowanie innych czynności
  skutkujących zaciągnięciem przez Spółkę zobowiązań finansowych na kwotę powyżej 4 000 tys. zł,
  • dokonywanie darowizny w imieniu Spółki,
  • nabycie i/lub zapis na jakiek olwiek prawa, akcje i/lub inne jednostki uczestnictwa we wszelkiego rodzaju podmiotach,
  • powoływanie prokurentów,
  • ustalanie sposobu wykonywania praw głosu na walnych zgromadzeniach/zgromadzeniach wspólników spółek, których
  Spółka jest akcjonariuszem/wsp ólnikiem,
  • wykonywanie czynności, które wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia.
  Zarząd Spółki działając na podstawie KS: zobowiązany jest do sporządzenia sprawozdania finansowego
  wraz ze sprawozdaniem z działalności Spółki za dany rok obrotowy oraz zlecenia badania sprawozdania finansowego
  przez biegłego rewidenta celem przedstawienia Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu.
  Zgodnie z zapisem Statutu Spółki Zarząd ma obowiązek informować Radę Nadzorczą o każdej istotnej tran sakcji, nie
  przewidzianej w zaakceptowanym przez Radę Nadzorczą Spółki budżecie, która może mieć istotny wpływ na rentowność lub
  płynność Spółki.
  Zarząd zobowiązany jest także zapewnić, aby organy zarządzające jednostek zależnych Spółki miały takie same obowiązki
  informacyjne względem swoich organów nadzorczych (Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia), jakie Zarząd
  ma względem Rady Nadzorczej Spółki.
  Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy na koniec roku ob rotowego, jeżeli
  Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata ta wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  b. Zasady działania Rady Nadzorczej
  Ogólny sposób działania Rady Nadzorczej i jej zasadnicze uprawnienia zamieszczone są w Statucie Spółki KOGENERACHA S.A.,
  tryb działania szczegółowo określa Regulamin Rady Nadzorczej.
  Podstawowe obowiązki Rady Nadzorczej wynikające z zapisu Statutu Spółki:
  1. Stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Obowiązki dotyczące rocznych s prawozdań finansowych , w tym:
   ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, wniosków dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat a także ocena
  zgodności sprawozdań finansowych zarówno z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  57
   składanie Wa lnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników ww. ocen,
   wyznaczanie biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych,
   uchwalenie budżetu Spółki oraz przyjęcie planu strategicznego oraz obszarów rozwoju Spółki.
  3. Obowiązki dotyczące Zarządu i Człon ków Zarządu:
   powołanie, odwołanie, zawieszenie członka lub wszystkich członków Zarządu,
   delegowanie członka/członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki,
   zatwierdzanie Regulaminu Zarządu i opiniowanie regulaminu organ izacyjnego,
   określanie zasad wynagradzania członków Zarządu i ustalanie wysokości wynagrodzenia,
   wyrażanie zgody na zajmowanie przez Członków Zarządu stanowisk we władzach spółek, w których Spółka jest
  wspólnikiem/akcjonariuszem i otrzymywanie przez nich wynagrodzenia z tego tytułu;
  a także m.in. udzielanie zgody (na wniosek Zarządu) na m.in.:
   zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości za kwotę przekraczającą
  1 000 tys. zł,
   zbycie środków trwałych o wartości umowne j przekraczającej 20 000 tys. zł,
   zaciąganie kredytów i pożyczek, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, wystawianie weksli własnych, emitowanie
  obligacji lub bonów komercyjnych, przekraczających jednorazowo kwotę 40 000 tys. zł,
   udzielenie zgody na r ealizację inwestycji rozwojowych, w związku z którymi dochodzi do powstania nowych środków
  trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 tys. zł,
   zakup lub sprzedaż papierów komercyjnych i obligacji o wartości umownej przekraczającej jednorazowo kwotę
  40 000 tys. zł,
   udzielanie zgody na zawarcie terminowych transakcji wymiany walutowych (FX forward).
  Dodatkowe, obowiązki związane z zarządzaniem sprawami Spółki i reprezentowaniem Spółki (realizowane na wniosek Zarządu):
   wyrażanie zgody na utworzenie lub likwidację innych spółek lub zagranicznych oddziałów Spółki,
   upoważnianie Spółki, do wszczęcia postępowania sądowego lub arbitrażowego lub zawarcia ugody, o ile takie
  postępowania i ugody dotyczą spraw, gdzie całkowita wartość roszczeń przekracza kwotę 2 000 tys. zł,
   wyrażanie zgody, na nabycie lub zbycie przez Spółkę akcji/udziałów w spółkach, a także określanie warunków i procedur
  dla takich transakcji,
   udzielanie zgody, na wypłatę przez Zarząd zaliczki na poczet dywidendy dla akcjonariuszy,
   udzielanie zgody, na wykonywanie prawa głosu wynikającego z udziałów/akcji lub innych praw w danym podmiocie
  przysługujących Spółce, jeżeli jest to związane z rozporządzeniem prawem lu b zaciągnięciem zobowiązania
  do świadczenia przez daną spółkę oraz w przypadku inwe stycji rozwojowych, w związku z którymi dochodzi do powstania
  nowych środków trwałych o wartości przekraczającej kwotę 10 000 tys. zł,
   udzielanie zgody, na zawarcie umowy społecznej/przyjęcie planu społecznego oraz innych regulacji dotyczących
  określenia p olityki socjalnej/społecznej a przewidujących zobowiązania Spółki o wartości ponad 20 000 tys. zł,
   udzielanie zgody, na wniosek Zarządu, na dokonanie darowizny w kwocie przekraczającej 100 tys. zł oraz zatwierdzanie
  rocznego planu darowizn przygotowanego p rzez Zarząd.
  Pozostałe obowiązki Rady Nadzorczej:
   opiniowanie wszelkich wniosków Zarządu skierowanych do Walnego Zgromadzenia,
   przyjmowanie, w formie uchwały, tekstu jednolitego Statutu Spółki sporządzonego przez Zarząd,
   wyrażanie zgody na przyjęcie plan u audytu oraz map i tabel ryzyka,
   wyrażanie zgody na powoływanie prokurentów.
  Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem postanowień Statutu
  i odpowiednich przepisów prawa.
  W ramach Rady Nadzorczej powołano dwa komitety stałe, których zadaniem jest doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej:
   Komitet Wynagrodzeń,
   Komitet Audytu.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  58
  Komitet Wynagrodzeń
  Na dzień 31 grudnia 2016 r. skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
  1. Thierry Doucerain Przewodniczący K omitetu Wynagrodzeń ,
  2. Nicolas Deblaye ,
  3. Roman Nowak.
  W związku ze złożon ymi rezygnacj ami w dniu 21 września 2017 r. ze skutkiem na dzień 14 listopada 2017 r.:
  - Thierry Doucerain z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i jednocześnie Przewodnicząc ego Komitetu
  Wynagrodzeń Spółki oraz
  - Nicolas Deblaye z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki i członka Komitetu Wynagrodzeń Spółki
  W dniu 18 grudnia 2017 r. Rada Nadzorcza uzupełniła dotychczasowy skład Komitetu ( Uchwała nr 27/645/2017 ) powołu jąc :
  - Jakuba Frejlicha ,
  - Radosława Woszczyka .
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. skład Komitetu Wynagrodzeń przedstawiał się następująco:
  1. Jakub Frejlich Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń ,
  2. Radosław Woszczyk ,
  3. Roman Nowak.
  Do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
   tworzenie projektów umów w procesie zatrudniania nowych członków Zarządu,
   monitorowanie realizacji systemu wynagrodzeń Zarządu zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Zarządu,
   rekomendowanie wynagrodzeń premiowych Zarządu,
   monitorowanie świadczeń dodatkowych d la Zarządu wynikających z umów.
  Komitet Audytu
  Od dnia 8 listopada 2016 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
  1. Nicolas Deblaye Przewodniczący Komitetu Audytu ,
  2. Raimondo Eggink ,
  3. Mariusz Grodzki ,
  4. Laurent Guillermin.
  Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 października 2017 r., działając na podstawie: art. 128 ust. 1 i 129 Ustawy z dnia 11 maja
  2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), Regulaminu Rady
  Nadzorczej i Regulaminu Komitetu Audytu, p odjęła uchwałę, ze skutkiem na dzień 21 października 2017 r., w sprawie
  powołania ze swojego składu Pana Krzysztofa Skóry do Komitetu Audytu, powierzając mu rolę Przewodniczącego, którą
  pełnił dotychczas Pan Nicolas Deblaye.
  Do Spółki wpłynęły dwie rezyg nacje złożone na dzień 21 października 2017 r.:
  - Pana Nicolas Deblaye z pełnie nia funkcji Przewodniczącego i c złonka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki ,
  - Pana Mariusza Grodzkiego z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki .
  Od dnia 21 października 2017 r. do 29 stycznia 2018 r. skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
  1. Krzysztof Skóra Przewodniczący Komitetu Audytu ,
  2. Raimondo Eggink,
  3. Laurent Guillermin.
  W dniu 29 stycznia 2018 r. wpłynęła rezygnacja Pana Laurent Gu illermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej
  KOGENERACH= S.A. ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r. ( Raport Bieżący 2/2018 ). Rada Nadzorcza uzupełniła
  dotychczasowy skład Komitetu działając na podstawie §13 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, pow ołując ze swojego składu
  z dniem 8 lutego 2018 r. Pana Radosława Woszczyka do Komitetu Audytu ( Raport EBI 1/2018 ).  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  59
  Od dnia 8 lutego 2018 r. skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
  1. Raimondo Eggink ,
  2. Krzysztof Skóra Przewodniczący Komitetu Aud ytu ,
  3. Radosław Woszczyk.
  Do zadań Komitetu Audytu należy:
   monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,
   monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem,
   monitorowanie wykonywania czynności rewizj i finansowej,
   monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań
  finansowych,
   rekomendowanie radzie nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
  Członkami spełnia jącymi kryteria niezależnoś ci, o których mowa w art. 129 ust.3 Us tawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych
  rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzor ze publicznym (Dz.U . poz. 1089) oraz zgodnie z Zaleceniem Komisji
  Europejskiej (Załącznik ==) z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym ro li dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami
  rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) są Pan Raimondo Eggink i Pan Krzysztof Skóra.
  11. System wynagradzania
  a. Ogólna informacja na temat przyjętego w Spółce systemu wy nagrodzeń
  Dokumentami regulującymi zasady wynagradzania pracowników Spółki są: Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy
  dla pracowników Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A., Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń
  Socjalnych oraz dodatkowe porozum ienia ze stroną społeczną.
  Pracownicy Spółki otrzymują następujące składniki wynagrodzenia:
  • wynagrodzenie zasadnicze,
  • premia miesięczna,
  • ryczałt zmianowy dla pracowników pracujących w systemie zmianowym,
  • premia roczna,
  • PPE (Pracowniczy Program Emerytalny ) opłacany przez pracodawcę,
  • dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne (Pakiet PZU),
  • nagroda za wyniki Spółki,
  • dofinansowanie z funduszu świadczeń socjalnych.
  Zasady wynagradzania Zarządu Spółki i Dyrektorów zapisane są w indywidualnych umowach o pracę.
  b. Warunki i wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu
  System wynagradzania Członków Zarządu składa się z części stałej, części zmiennej oraz świadczeń pozapłacowych.
  Wynagrodzenie stałe Członków Zarządu
  W Radzie Nadzorczej KOGENERACJI S.A. funkcjonuje Komitet Wyna grodzeń. Zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest
  wspomaganie osiągania celów strategicznych Spółki poprzez przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii i wniosków w sprawie
  kształtowania polityki płacowej i systemu wynagradzania.
  W szczególności do zadań Komitetu Wynagrodzeń należy:
  • okresowy przegląd i rekomendowanie zasad określania wynagrodzeń i polityki płacowej odnoszącej się do Członków
  Zarządu oraz przedkładanie Radzie Nadzorczej propozycji ich kształtowania;
  • przedstawianie Radzie Nadzorczej opinii dotyczącej określenia wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu.
  Członkowie Zarządu otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu wykonywania powierzonych obowiązków związanych
  z reprezentowaniem i prowadzeniem spraw spółki na podstawie umowy o pracę oraz umow y cywilnoprawnej (kontrakt
  menedżerski), zawieranych z Radą Nadzorczą Spółki.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  60
  Wynagrodzenie zmienne Członków Zarządu
  Premię roczną (wynagrodzenie zmienne) przyznaje Rada Nadzorcza przez podjęcie uchwały. Zasady przyznawania premii
  rocznej określa Regula min premiowania Członków Zarządu KOGENERACH= S.A., przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej.
  Premie dla Członków Zarządu przyznawane są na podstawie oceny Rady Nadzorczej wyników osiągniętych przez Spółkę
  i stopnia realizacji innych celów Zarządu, zatwierdzonych uchwałą Rady Nadzorczej i zgodnych ze strategią Spółki.
  Motywacyjny system premiowy Członków Za rząd u oparty jest na ocenie realizacji celów MBO ( Management by Objectives
  – Zarządzanie przez Cele ) w pięciu kategoriach: wyniki finansowe oraz wskaźniki oper acyjne, rozwój i zarządzanie ryzykiem,
  projekty strategiczne i rozwojowe, bezpieczeństwo, zaangażowanie pracowników i relacje społeczne oraz cele indywidualne.
  Kwota premii rocznej nie może przekroczyć czterokrotności miesięcznego wynagrodzenia Członka Zar ządu.
  Pozafinansowe składniki wynagrodzenia przysługujące Członkom Zarządu
  Zgodnie z Ogólnymi zasadami wynagradzania Członków Zarządu mogą oni uzyskać prawo do korzystania również
  z dodatkowych świadczeń, których zakres wymaga określenia w umowie zawarte j pomiędzy Członkiem Zarządu a Radą
  Nadzorczą, w szczególności takich jak:
  • wynajem mieszkania dla członka Zarządu wraz z pokryciem kosztów z nim związanych,
  • pokrycie kosztów korzystania z prywatnego samochodu na przejazdy lokalne lub alternatywnie udostępn ienie
  samochodu służbowego,
  • nieodpłatne udostępnienie środków technicznych, niezbędnych do wykonywania powierzonej funkcji, w tym
  m. in. telefonu komórkowego,
  • korzystanie z innych świadczeń (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, Pracowniczy Program Emer ytalny oraz
  dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne),
  • inne świadczenia przyznane w trybie uchwały przez Radę Nadzorczą.
  Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu z a okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 r.
  *) Wynagrodzenie z tytułu doda tkowej premii zawiera wypłaconą zaliczkowo część premii o cele za 2017 r. oraz dochody uzyskane
  w spółkach powiązanych. W 2016 roku Członkowie Zarządu nie uzyskali wynagrodzenia z powyższego tytułu.
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Zarządu z a o kres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 r.
  w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2017 r.
  Pens ja
  pods ta wowa
  Premia o cele
  za 2016 r.
  Premia
  doda tkowa *
  Doda tkowe
  ś wia dczenia
  RAZEM dochody
  w 2017 r.
  Woj ci ech Heydel 01.01.2017-31.12.2017 660 207 391 66 1 324
  Ma rek Sa l monowi cz 01.01.2017-31.12.2017 327 102 81 9 519
  Ma ci ej Toma s zews ki 01.01.2017-31.12.2017 355 118 91 44 608
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 01.01.2017-31.12.2017 508 164 127 50 849
  1 850 591 690 169 3 300 w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2016 r.
  Pens ja
  pods ta wowa
  Premia o cele
  za 2015 r.
  Doda tkowe
  ś wia dczenia
  RAZEM dochody
  w 2016 r.
  Woj ci ech Heydel 01.01.2016-31.12.2016 641 209 87 937
  Ma rek Sa l monowi cz 01.01.2016-31.12.2016 303 96 30 429
  Ma ci ej Toma s zews ki 01.01.2016-31.12.2016 358 111 59 528
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 01.01.2016-31.12.2016 498 158 72 728
  1 800 574 248 2 622


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  61
  Umowy między Spółką a osobami zarządzającymi przewidujące rekompensaty
  Tabela: Wynagrodzenie potencjalnie należne Członków Zarządu na dzień 31 grudnia 201 7 r.
  Pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu, a także Członkami Zarządu zawarte zostały indywidualnie umowy o zakazie
  konkure ncji przewidujące zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki w okresie zatrudnienia oraz
  12 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy. Zakaz konkurencji obowiązuje na terytorium Polski, za wyjątkiem
  wskazanych w umowie spółek. Umo wy przewidują rekompensatę równą 100% wynagrodzenia zasadniczego brutto
  wypłaconego z tytułu umowy o pracę i umowy menedżerskiej za okres ostatnich 12 miesięcy poprzedzających rozwiązanie
  ww. umów.
  g. Istotne zmiany, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń
  W roku 2017 nie dokonano żadnych istotnych zmian w polityce wynagradzania.
  h. Ocena funkcjonowania polityki wynagrodzeń
  Polityka wynagradzania w KOGENERACH= S.A. oparta jest na konkurencyjności wobec ryn ku zewnętrznego (a trakcyjność
  i budowanie lojalności) oraz sprzyja stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. W szczególności część zmienna
  wynagrodzeń posiada charakter motywacyjny, gdyż wspiera realizowanie celów przez Członków Zarządu, menadżerów
  Spółki i jej pracownik ów. Cele te są spójne ze Strategią KOGENERACH= S.A. oraz umożliwiają budowę długoterminowej
  wartości Spółki dla akcjonariuszy.
  i. Wynagrodzenie Rady Nadzorczej
  Zgodnie z § 4 Regulaminu Rady Nadzorczej Członkom Rady Nadzorczej może zostać przyznane wynagrod zenie.
  Wynagrodzenie określa Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot kosztów poniesionych
  w związku z pełnieniem obowiązków w Radzie.
  Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej w 2017 r oku
  Zgodnie z Uchwałą 5/2017 Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia z dnia 21 września 2017 roku prawo do wynagrodzenia
  z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki przyznano członkom Rady Nadzorczej, spełniającym kryteria niezależności
  określone w zasadach ładu korporacyjnego uchwalanych przez Radę G iełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Miesięczne wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej to iloczyn przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze
  przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego ogłoszonego przez Prezesa Głównego
  Urzędu Statystycznego oraz mnożnika 1. Członkom tym przysługuje wynagrodzenie bez względu na liczbę zwołanych
  posiedzeń. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym Członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym
  z prawidłowo zwołanych posiedzeń, a nieobecność nie została usprawiedliwiona. O usprawiedliwieniu albo
  nieusprawiedliwieniu nieobecności Członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
  Do dnia 21 września 2017 r. zasady wynagradzania C złonków Rady Nadzorczej KOGENERACH= S.A. regulowała uchwała
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 roku, na mocy której prawo do wynagrodzenia z tytułu
  członkostwa w Radzie Nadzorczej Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACH= S .A. miał wyłącznie członek Rady
  Nadzorczej, którego kandydatura została zgłoszona przez akcjonariuszy mniejszościowych. Wynagrodzenie ustalano w tysiącach złotych
  Premia
  o cele
  za 2017 r.
  Świa dczenia
  z tyt. za ka zu
  konkurencji
  RAZEM
  Woj ci ech Heydel 109 659 768
  Ma rek Sa l monowi cz 106 322 428
  Ma ci ej Toma s zews ki 117 365 482
  Krzys ztof Wrzes i ńs ki 167 508 675
  499 1 854 2 353


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  62
  w wysokości 1,1 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc poprzednieg o
  kwartału opublikowanego przez Prezesa GUS.
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 7 r.
  Tabela: Wartość brutto wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 201 6 r.
  12. Akcje Spółki oraz jednostek powiązanych w posiadaniu osób zarzą dzających i nadzorujących
  Członek Rady Nadzorczej Pan Raimondo Eggink posiada 25 000 akcji o łącznej wartości nominalnej 125 000 zł, w tym:
  bezpośrednio 24 000 akcji Spółki, a za pośrednictwem spółki zależnej 1 000 akcji.
  W 201 7 roku nie nastąpiły zmiany w zakresie posiadanych akcji i udziałów przez osoby zarządzające i nadzorujące. w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2017 r.
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2017 r.
  Świa dczenia
  doda tkowe
  RAZEM
  Wyna grodzenie
  otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2017 r.
  Adri a na Ca rrez 01.01.2017-13.11.2017 - 6 6
  Pi otr Cza k 13.11.2017-18.12.2017 - - -
  Ni col a s Debl a ye 01.01.2017-13.11.2017 - 6 6
  Thi erry Doucera i n 01.01.2017-13.11.2017 - - -
  Ra i mondo Eggi nk 01.01.2017-31.12.2017 58 1 59
  Ja kub Frej l i ch 13.11.2017-31.12.2017 - - -
  Ma ri us z Grodzki 01.01.2017-31.12.2017 - 1 1
  La urent Gui l l ermi n 01.01.2017-31.12.2017 - - -
  Roma n Nowa k 01.01.2017-31.12.2017 - 2 2
  Krzys ztof Skóra 21.10.2017-31.12.2017 10 - 10
  Ra dos ła w Wos zczyk 13.11.2017-31.12.2017 - - -
  68 16 84 w tysiącach złotych Okres pełnienia funkcji
  w 2016 r.
  Wyna grodzenie otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2016 r.
  Świa dczenia
  doda tkowe
  RAZEM
  Wyna grodzenie
  otrzyma ne
  za rok za kończony
  31 grudnia 2016 r.
  Rya dh Boudj ema di 01.01.2016-13.01.2016 - - -
  Adri a na Ca rrez 01.01.2016-31.12.2016 - 10 10
  Ni col a s Debl a ye 13.01.2016-31.12.2016 6 6
  Thi erry Doucera i n 01.01.2016-31.12.2016 - 1 1
  Ra i mondo Eggi nk 01.01.2016-31.12.2016 57 1 58
  Ma ri us z Grodzki 01.01.2016-31.12.2016 - 1 1
  La urent Gui l l ermi n 01.01.2016-31.12.2016 - - -
  Roma n Nowa k 01.01.2016-31.12.2016 - 2 2
  57 21 78


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  63
  V. Notowania
  1. Kurs akcji KOGENERACJI S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
  Akcje KOGENERACH= S.A. notowane są na Rynku Głównym GPW od 26 maja 2000 r.
  Na pierwsze j sesji w 201 7 roku cena akcji KOGENERACH= S.A. na zamknięciu wynosiła 91,95 zł za akcję . Najwyższa cena
  w analizowanym okresie 201 7 roku, tj. 10 4,95 zł została osiągnięta 18 maja 201 7 r., najniższa, tj. 74,10 zł odnotowana została
  25 października 201 7 r. Rok 201 7 został zakończony ceną 85 zł za akcję przy obrotach 7 882 szt.
  2. Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji KOGENERACJI S.A. ogłoszone przez PGE S.A.
  W dniu 1 lutego 2018 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za pośrednictwem Powszechnej Kasy O szczędności Bank Polski
  Spółka Akcyjna Oddział – Do m Maklerski PKO Banku Polskiego ogłosiła wezwani e do zapisywania się na sprzedaż 2 383 999
  zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, po cenie 81,80 PLN za każdą akcję,
  uprawniających do wykonywania 16,00% ogólnej liczby głosó w na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podmiotem nabywającym
  Akcje jest PGE Energia Ciepła S.A. W przypadku braku przedłużeni a okresu przyjmowania zapisów w Wezwaniu, zapisy
  potrwają od 21 lutego 2018 r. do 6 marca 2018 r.
  W dniu 15 lutego 2018 r. Zarząd Spółki przedstawi ł swoje stanowisko dotyczące powyższego wezwania. Zgodnie z opinią
  sporządzoną przez KMPG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. , proponowana w wezwaniu cena nabycia
  akcji K OGENERACH= S.A. w wysokości 81,80 PLN mieści się w przedziale wartości godziwej 100% akcji KOGENERACH= S.A.
  (w przeliczeniu na jedną akcję Spółki), oszacowanym przez KPMG n a dzień wydania tejże Opinii, z punktu widzenia
  mniejszościowych akcjonariuszy Spółk i. W oparciu o wskazane w Stanowisku Zarządu przesłanki (Raport Bieżący 5/2018 ),
  uwzględniając także uzyskaną niezależną opinię KPMG, w ocenie Zarządu Spółki proponowana w wezwaniu cena za akcję
  Spółki w wysokości 81,80 PLN odpowiada wartości godziwej Spół ki.
  3. Indeks sWIG80
  KOGENERACJA S.A. jest spółką indeksu sW=G80.
  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w 2017 roku vs. Notowania s WIG
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  13 000
  13 500
  14 000
  14 500
  15 000
  15 500
  16 000
  16 500
  17 000
  17 500
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania sWIG


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  64
  4. Respect Index
  Od 1 4 grudnia 201 7 r. obowiązuje nowy skład uczestników Respect =ndex (X I edycja). KOGENERACJA S. A. po raz ósmy znalazła
  się w gronie najbardziej odpowiedzialnych firm na warszawskiej Giełdzie. Spółka weszła do prestiżowego indeksu w lutym
  2012 r. (=V edycja) i kolejne weryfikacje przechodzi pomyślnie utrzymując wysoki poziom jakości raportowania, rel acji
  inwestorskich i ładu korporacyjnego, także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.
  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w 2017 roku vs. Respect Index
  5. Indeks sektorowy WIG -Energia
  W dniu 4 stycznia 2010 r. Gieł da Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczęła obliczanie i publikację dziesiątego
  subindeksu sektorowego WIG -energia Obecnie indeks tworzą: Będzin, CEZ, Enea, Energa, =nteraolt, KOGENERACHA, PEP,
  PGE, Tauron Polska Energia, Zespół Elektrowni Pątnów -Adam ów -Konin.
  Wykres: Notowania akcji KOGENERACJI S.A. w 2017 roku vs. WIG Energia
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  2500
  2700
  2900
  3100
  3300
  3500
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania Respect Index
  65
  70
  75
  80
  85
  90
  95
  100
  105
  110
  115
  120
  2400
  2600
  2800
  3000
  3200
  3400
  3600
  3800
  4000
  Notowania akcji KOGENERACJI S.A.
  Notowania WIG Energia


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  65
  6. Polityka dywidendy
  Wypłata dywidendy zależy od uwarunkowań finansowych Jednostki Dominującej . Najistotniejszymi czynnikami są nakłady
  inwestycyjne, wysokości zadłużenia o raz związany z tym poziom płynności finansowej. Spółka wypłacała dywidendę z wyniku
  finansowego netto z a lata 2005 -2011 oraz 2015 -2016.
  Tabela: Dywidenda w latach 2005 -20 16
  W dniu 2 czerwca 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę dotyczącą przyjęcia Polityki Dywidendy Spółki (Raport Bieżący
  18/2014 ). Zgodnie z niniejszą Polityką intencją Zarządu Spółki jest regularne wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia
  o wypłacenie dywidendy w wysokości 65% wykazanego przez Spółkę w danym roku obrotowym zysku netto .
  Hednakże realizacja powy ższej Polityki uzależniona jest w znacznym stopniu od aktualnej sytuacji rynkowej, potrzeb
  finansowania rozwoju Spółki, w szczególności związanych z wysokością planowa nych wydatków inwestycyjnych
  na strategiczne dla Spółki inwestycje oraz uwzględniać będzi e potrzebę utrzymania odpowiedniego poziomu płynności
  finansowej.
  Wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za lata 2012 -2014 zakładały przeznaczenie zysku w pełnej kwocie na zasilenie
  kapitału rezerwowego, który był wykorzystany na finansowanie ważnych dl a Spółki inwestycji strategicznych, w tym m.in.:
  budowa instalacji odsiarczania i odazotowania w Elektrociepłowni Wrocław.
  Do dnia publikacji sprawozdania Zarząd Spółki nie przedstawił propozycji podziału zysku za 201 7 r.
  Przedstawiając w poprzednich la tach Walnemu Zgromadzeniu propozycję dnia ustanowienia prawa do dywidendy i dnia
  wypłaty dywidendy Spółka rekomendowała, zgodnie z pkt =V Z 16 Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, aby okres pomiędzy
  tymi dwoma datami nie przekraczał 15 dni.
  Tabela: Dzień u stanowienia prawa i dzień wypłaty dywidendy w latach 200 6-2017
  7. Umowy a zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  KOGENERACHA S.A. nie powzięła żadnych informacji o umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku
  których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy
  i obligatariuszy.
  8. System kontroli programów akcji pracowniczych
  W Hednostce Dominującej nie występują systemy kontroli programów akcji pracowniczych.
  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
  Wyni k netto (w tys. zł) 149 156 141 735 168 490 72 868 69 284 98 314 92 962 103 466 47 547 60 026 37 793 10 652
  Kwota zys ku przezna czona
  na dywi dendę (w tys. zł) 98 042 93 125 - - - 65 709 52 150 52 150 30 545 30 545 27 565 11 920
  Procent zys ku przezna czony
  na dywi dendę (w %) 66 66 - - - 67 56 50 64 51 73 112
  Li czba a kcj i (w tys. szt.) 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900 14 900
  Dywidenda za rok (w zł/akcja) 6,58 6,25 - - - 4,41 3,50 3,50 2,05 2,05 1,85 0,80 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
  Dzień ustanowienia prawa
  do dywidendy 20 lipca 10 s ierpnia - - - 14 s ierpnia 22 lipca 22 wrześ nia 22 wrześ nia 8 lipca 13 lipca 14 lipca
  Dzień wypłaty dywidendy 9 s ierpnia 30 s ierpnia - - - 28 s ierpnia 10 s ierpnia 13 października 13 października 8 s ierpnia 24 s ierpnia 28 s ierpnia


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  66
  9. Umowa zawarta z podmiotem uprawnio nym do badania sprawozdań finansowych
  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego KOGENERACJI S.A. za 2017 rok
  oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. za 2017 rok jest spółka
  Ernst&You ng Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  Podmiotem uprawnionym do badania jednostkowego sprawozdania finansowego KOGENERACJI S.A. za 2016 rok oraz
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. za 2016 rok a także przeglądu
  jednostkowego i skonsolid owanego sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2017 roku była spółka KPMG Audyt
  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
  10. Metodologia liczenia wskaźników
  ROA = Zysk netto/Aktywa ogółem,
  ROE = Zysk netto/Kapitał własny,
  ROCE =EBIT/kapitał zaangażowany, gdzie kapitał zaangażow any = kapitał własny + (kredyty i pożyczki długoterminowe i krótkoterminowe – inwestycje
  krótkoterminowe – inwestycje długoterminowe).
  Płynność bieżąca = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,
  Płynność szybka = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowią zania krótkoterminowe.
  EBIT - Zysk (strata) operacyjny, EBITDA - Zysk (strata) operacyjny + Amortyzacja Da ta za wa rci a umowy o przegl ąd s pra wozda ni a
  fi na ns owego - -
  Da ta za wa rci a umowy o ba da ni e s pra wozda ni a
  fi na ns owego 27 lis topa da 2017 r. -
  Okres obowi ązywa ni a umowy o ba da ni e 30 wrześ nia 2019 r. -
  Wynagrodzenie łącznie ( w złotych) bez podatku VAT: 293 500 -
  za ba da nie rocznego s pra wozda nia fina ns owego 163 300 -
  za us ługi poś wia dcza jące: 130 200 -
  w tym przegląd sprawozdania finansowego -
  za us ługi dora dztwa - -
  za pozos ta łe us ługi -
  Sprawozdania za rok 2016 E&Y Sprawozdania za rok 2017 Wynagrodzenie łącznie ( w złotych) bez podatku VAT: 90 000 230 000
  za ba da nie rocznego s pra wozda nia fina ns owego - 139 400
  za us ługi poś wia dcza jące: 90 000 90 600
  w tym przegląd sprawozdania finansowego 60 000 80 600
  za us ługi dora dztwa - -
  za pozos ta łe us ługi
  KPMG Sprawozdania za rok 2017 Sprawozdania za rok 2016


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  67
  11. Słownik terminów branżowych i skrótów
  Biomasa Sta łe lub ciekłe s ubs ta ncje pochodzenia roś linnego lub zwierzęcego, które ulega ją biodegra da cji, pochodzące z produktów,
  odpa dów i pozos ta łoś ci z produkcji rolnej ora z leś nej, a ta kże przemys łu przetwa rza jącego ich produkty, lub częś ci pozos ta łych
  odpa dów, które ulega ją biodegra da cji. W EC Wrocła w kocioł K-1 jes t przys tos owa ny do s pa la nia bioma s y s uchej (do 13 %
  wilgotnoś ci) w formie pelet. W EC Czechnica kocioł K-2 jes t przys tos owa ny do s pa la nia bioma s y mokrej (od 30 do 50 % wilgotnoś ci)
  w pos ta ci zrębek.
  Capex (a ng. Ca pita l Expenditures ) - na kła dy inwes tycyjne
  CER (a ng. Certified Emis s ion Reduction) – jednos tka poś wia dczonej redukcji emis ji – wyra żona w ekwiwa lencie emis ja zredukowa na
  ga zów ciepla rnia nych lub emis ja uniknięta ga zów ciepla rnia nych, otrzyma na w wyniku rea liza cji projektu mecha nizmu czys tego
  rozwoju
  Ciepło sieciowe Ciepło produkowa ne w proces ie kogenera cji, wykorzys tywa ne na potrzeby centra lnego ogrzewa nia , ciepłej wody użytkowej,
  wentyla cji ora z proces ów technologicznych
  CO2 Dwutlenek węgla
  Cash pooling Sys tem fina ns owa nia krótkoterminowego, który umożliwia wza jemne bila ns owa nie za potrzebowa nia na gotówkę z na dwyżka mi
  fina ns owymi s półek na leżących do tej s a mej grupy ka pita łowej
  Certyfikaty pra wa ma jątkowe wynika jące ze ś wia dectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w s pos ób podlega jący ws pa rciu, tzw.
  kolorowe certyfika ty:
  1) zielone – ś wia dectwa pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odna wia lnych (OZE),
  2) czerwone – ś wia dectwa pochodzenia energii z kogenera cji
  3) żółte – ś wia dectwa pochodzenia energii wytworzonej w kogenera cji ze źródeł opa la nych pa liwa mi ga zowymi lub o łącznej mocy
  za ins ta lowa nej poniżej 1 MW
  4) bia łe - ś wia dectwa pochodzenia wynika jące z efektywnoś ci energetycznej
  CSR (a ng. Corpora te Socia l Res pons ibility) s połeczna odpowiedzia lnoś ć biznes u
  CUW Centrum Us ług Ws pólnych Grupy EDF w Kra kowie
  Instalacja DeSO x Ins ta la cja ods ia rcza nia s pa lin, pa trz: IMOS
  Instalacja DeNO x Ins ta la cja oda zotowa nia s pa lin, pa trz: SNCR
  Dobre Praktyki 2016 Dobre Pra ktyki Spółek Notowa nych na GPW 2016 (od 1 s tycznia 2016 r.)
  EC Elektrociepłownia
  EDF Electricite de Fra nce- fra ncus kie przeds iębiors two zintegrowa ne, dzia ła jące w obs za ra ch wytwa rza nia , przes yłu, obrotu, s przeda ży
  energii
  EUA (a ng. Europea n Union Allowa nces ) – upra wnienie do emis ji w ra ma ch Europejs kiego Sys temu :a ndlu Emis ja mi
  GJ Giga dżul – (milion kilodżuli), 1 GH - to jednos tka pra cy i energii odpowia da jąca 277,8 kWh. W energetyce s tos owa na do okreś la nia
  iloś ci produkowa nego ciepła ora z iloś ci energii chemicznej zużywa nego pa liwa .
  GPW Giełda Pa pierów Wa rtoś ciowych w Wa rs za wie S.A. z s iedzibą w Wa rs za wie
  generacja wymuszona Sprzeda ż na wezwa nie, tj. wytwa rza nie energii elektrycznej wymus zone ja koś cią i nieza wodnoś cią pra cy Kra jowego Sys temu
  Elektroenergetycznego
  GWh Giga wa togodzina
  IMOS / IOS Ins ta la cja ods ia rcza nia s pa lin
  Investment III B.V. Akcjona rius z Spółki (do dnia 30 s tycznia 2018 roku s półka za rejes trowa na była pod na zwą EDF =nves tment === B.V.)
  KDT Kontra kty Długoterminowe na s przeda z energii elektrycznej (dotyczy s półki za leżnej EC Zielona Góra S.A.)
  kogeneracja Proces technologiczny jednoczes nego wytwa rza nia energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej w elektrociepłowni
  KPRU III Kra jowy Pla n Rozdzia łu Upra wnień do emis ji CO 2 na la ta 2013-2020
  Ksh Kodeks s półek ha ndlowych
  Mg Mega gra m – milion gra mów (1 000 000 g) tj. tona
  MSSF Międzyna rodowe Sta nda rdy Spra wozda wczoś ci Fina ns owej
  MWe Mega wa t mocy elektrycznej
  MWh Mega wa togodzina
  MWt Mega wa t mocy cieplnej
  NFOŚiGW Na rodowy Fundus z Ochrony Środowis ka i Gos poda rki Wodnej
  NWZ Na dzwycza jne Wa lne Zgroma dzenie
  PGE Akcjona rius z Spółki (50% + 1 a kcja ) PGE Pols ka Grupa Energetyczna S.A.
  PGE Energia Ciepła S.A. Akcjona rius z Spółki (dotychcza s EDF Pols ka S.A.)
  PGE Ekoserwis Sp. z o.o. Spółka za leżna PGE Energia Ciepła prowa dząca za gos poda rowa nie ubocznych produktów s pa la nia , ś wia dczenie kompleks owych
  us ług w obs za ra ch na węgla nia , odpopiela nia , za rządza nia s kła dowis ka mi; http://www.pgeekos erwis .pl/pl
  RESPECT Index =ndeks giełdowy s półek s pełnia jących kryteria ESG
  toe Tona oleju ekwiwa lentnego
  OZE Odna wia lne Źródła Energii
  SNCR Ins ta la cja oda zotowa nia s pa lin
  Taryfa na ciepło Ta ryfa (cena ) za twierdza na przez Prezes a URE, który reguluje dzia ła lnoś ć przeds iębiors tw energetycznych zmierza jąc do
  równowa żenia interes ów przeds iębiors tw energetycznych i odbiorców energii
  URE Urząd Regula cji Energetyki
  Węgiel niskozasiarczony Węgiel ka mienny (mia ł węglowy energetyczny kla s y M == A) o za wa rtoś ci s ia rki do 0,6 %.
  Węgiel standardowy Węgiel ka mienny (mia ł węglowy energetyczny kla s y M == A) o za wa rtoś ci s ia rki powyżej 0,6 %.
  WFOŚiGW Wojewódzki Fundus z Ochrony Środowis ka i Gos poda rki Wodnej
  WZ Wa lne Zgroma dzenie
  Zarządca Rozliczeń Spółka Za rządca Rozliczeń S.A. rea lizująca od roku 2007 progra m pomocy publicznej okreś lony w us ta wie z dnia 29 czerwca 2007 r.,
  tzw.us ta wy KDT
  ZiT Zintegrowa ne Inwes tycje Terytoria lne


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  68
  OŚWIADCZENIE O UJAWNIANIU
  DANYCH NIEFINANSOWYCH
  GRUP A KAPITAŁOW A
  KOGENERACJA S.A.
  2017  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  69
  Wstęp
  Oświ adczenie sporządzon o zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, która zobowiązuje jednostki zainteresowania
  publicznego do uj awniania danych pozafinansowych.
  Oświadczenie obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grup y Kapitałow ej KOGENERACJA S.A . za okr es od 1 stycznia
  do 31 grudnia 2017 roku oraz dane porównawcze i stanowi integralną część sprawozdania z działalności Grup y Kapitałow ej
  KOGENERACJA S.A.
  Oświadczenie obejmuje wybrane wskaźniki własne oparte na strategii Spółki , podlegające okresowemu moni torowaniu,
  raportowaniu i korygowaniu w procesie zarządzania.
  I. Obszar zarządczy
  1. Model biznesow y
  Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACHA S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy ele ktrycznej
  365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW. KO GENERACHA S.A. jest producentem ciepła sieciowego i energii elektrycznej w układzie
  skojarzonym.
  Jako producent ciepła dla Wrocławia i okolic , Spółka pokrywa potrzeb y na ogr zewanie, ciepłą wodę użytkową i ciepło
  technologiczne oraz jest producentem energ ii elektrycznej stanowiące j część krajowego systemu elektroenergetycznego.
  Wytwarzanie ciepła oraz energii elektrycznej odbywa się w procesie skojarzonym, co zapewnia uzyskiwanie średniorocznie
  wysokiej sprawności wytwarzania, tj. najbardziej efektywne wyk orzystanie energii chemicznej paliw pierwotnych wśród
  przedsiębiorstw energetyki zawodowej. Paliwo, które wykorzystuje się do produkcji ciepła sieciowego i energii elektrycznej
  to głównie węgiel kamienny i biomasa.
  Wykres: Model biznesowy KOGENERACJI S.A.
  Ciepło
  Lokalny dystrybutor ciepła (FORTUM)
  Klienci indywidualni (TPA) Sieć dystrybucyjna w Siechnicach
  Gospodarstwa domowe
  Klient biznesowy
  Energia
  elektryczna
  Przedsiebiorstwo obrotu (PGE Energia Ciepła) Obrót energią elektryczną
  Sieć dystr. EC Zawidawie
  Wolny rynek (klient biznesowy)
  Wytwarzanie i sprzedaż praw majątkowych
  Certyfikaty czerwone
  Certyfikaty zielone
  Certyfikaty żółte
  Certyfikaty białe
  Obrót uprawnieniami do emisji CO 2


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  70
  Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest przedsiębiorstwem energetyki zawodowej prowadzącym działalność gospodarczą
  w zakresie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Spółka wytwarza ener gię elektryczną w k ogeneracji
  w bloku gazowo – parowym o mocy zainstalowanej 198 MW oraz jest właścicielem sieci ciepłowniczej i dystrybutorem
  ciepła .
  Wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucja ciepła
  Głównym produktem wytwarzanym w układzie skojarzonym w KOGENERACH= S.A. jest ciepło. Sprzedawane jest ono
  do klientów lokalnych (Wrocław, Siechnice) w postaci ciepłej wody .
  Cena ciepła jest regulowana (taryfy dla ciepła podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE). Odbiorcą hurtowym ciepła jest
  przedsiębiorstwo dystrybucji Fortum Wroc ław oraz klienci indywidualni. Spółka prowadzi też dystrybucję ciepła na własnej
  sieci w Siechnicach.
  EC Zielona Góra S.A. również wytwarza ciepło w układzie skojarzonym oraz dodatkowo jest właścicielem sieci ciepłowniczej
  i dystrybutorem ciepła. Hest jed ynym źródłem ciepła zasilającym system ciepłowniczy w Zielonej Górze na potrzeby
  ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. jest właścicielem tego systemu). Udział
  Elektrociepłowni Zielona Góra S.A. w rynku ciepła w Zielonej G órze wynosi 44 %. Długość si eci ciepłowniczych wynosi
  119,6 km (w tym 68,5 km to sieci preizolowane). Spółka posiada 13 lokalnych kotłowni gazowych.
  Wytwarzanie i sprzedaż energii elektrycznej
  Energia elektryczna w KOGENERACJI S.A. wytwarzana jest w proce sie skojarzenia z ciepłem przez 3 jednostki wytwórcze:
  EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie i przesyłana do rozdzielni dystrybutorów .
  Sprzedaż energii elektrycznej odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A.
  W EC Zielona Góra S.A . od sierpnia 2004 r., po uruchomieniu bloku gazowo -parowego (BGP), nastąpiło odwrócenie proporcji
  produkcji energii elektrycznej i ciepła i obecnie produkowana jest głównie energia elektryczna w BGP w procesie
  częściowego skojarzenia, z paliwa gazowego (g az z lokalnych źródeł).
  Wytwarzanie i sprzedaż praw majątkowych
  KOGENERACHA S.A. uzyskuje świadectwa pochodzenia głównie z produkcji w skojarzeniu (czerwone i żółte) oraz
  ze współspalania biomasy (certyfikaty zielone). EC Zielona Góra S.A. uzyskuje świad ectwa pochodzenia z produkcji
  w skojarzeniu (żółte).
  Obrót certyfikatami odbywa się za pośrednictwem spółki obrotu PGE Energia Ciepła S.A. Spółki realizują obowiąz ek
  umorzenia certyfikatów w związku ze sprzedaż ą energii do odbiorców końcowych także za pośr ednictwem spółki obrotu
  PGE Energia Ciepła S.A.
  Obrót uprawnieniami do emisji CO 2
  Zakup i sprzedaż u prawnie ń do emisji CO 2 jest realizowany w Grupie za pośrednictwem s półki obrotu PGE Energia Ciepła S.A.
  Spółki niezależnie umarzają pozwolenia do emisji C O2 w powiązaniu z rzeczywistą emisją.
  2. Struktura Grupy Kapitałowej
  W skład Grupy Kapitałowej KOGENERACHA S.A. wchodzi J ednostka Dominująca KOGENERACHA S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  oraz 1 jednostka zależna Elektrociepłownia Zielona Góra S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (98,4% udziału w kapitale
  zakładowym). Wskaźniki w raporcie niefinansowym zostały zaprezentowane osobno dla każdego z powyższych podmiotów.
  Hednostką Dominująca najwyższego szczebla jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE S.A.)
  3. Certyfi kowane systemy zarządzania
  W każdej s półce Grupy funkcjonuj ą Zintegrowan e System y Zarządzani a, które swoim zakresem obejmują :
  1. System Zarządzania Hakością zgodny z wymaganiami normy PN -EN ISO 9001:200 9,
  2. System Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymagani ami normy PN -EN ISO 14001:2005,
  3. System Zarządzania Bezpieczeństwem i :igieną Pracy zgodny z wymaganiami normy PN -N 1 8001:2004 oraz
  OHSAS 18001:2007 .
  Powyższe systemy podlegają corocznym audytom prowadzonym przez niezależne jednostki certyfikujące.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  71
  4. Zarząd zanie ryzykiem
  W Spółkach Grupy obowiązuje Procedur a Zarządzania Ryzykiem . Procedura określa organizację działań kontrolnych
  zapewniających prawidłowe zarządzanie ryzykiem w Grupie, w tym sposób postępowania przy opracowaniu i aktualizacji
  mapy ryzyk. Dod atkowo w tym obszarze obowiązują Procedura zarządzania ryzykiem kontrahenckim, Procedura i standardy
  kontroli wewnętrznej oraz Procedura audytu wewnętrznego .
  System zarządzania ryzykiem w KOGENERACH= S.A. obejmuje wszystkie obszary jej działalności, w tym obszar działalności
  finansowej, i prowadzony jest zgodnie z przyjętymi zasadami. W Spółce tworzona jest i regularnie aktualizowana Mapa ryzyk
  Spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej. Ryzyka zidentyfikowane dla wszystkich obsz arów działalności są oceniane
  i hierarchizowane według 3 kryteriów: wpływ - prawdopodobieństwo - poziom kontroli. W przypadku, gdy ryzyko jest
  ocenione jako wysokie, ustala się osobę odpowiedzialną oraz plan działań dla jego opanowania. Dla głównych ryzyk dokonuje
  się okresowej oceny real izacji planów opanowania ryzyka. W ocenie ryzyk udział biorą Kontrolerzy Ryzyk oraz Dyrektorzy.
  Dyrekcja Zarzą dzania Ryzykiem i Nadzoru Bezpieczeństwa PGE Energia Ciepła S.A. w ramach umowy SLA koordynuje proces
  raportowania ryzyk Spółki do właściciela.
  W celu określenia zagrożeń finansowych związanych z funkcjonowaniem Spółki na rynku, prowadzona jest tabela ryzyk
  kontrahenckich, w której wyliczane są kwoty ewentualnych strat wynikające z bankructwa kontrahenta.
  Zarząd każdej ze Spół ek prowadzi niezależ ny monitoring ryzyk: finansowych, prawnych i środowiskowych, operacyjnych,
  rynkowych i związanych z opinią publiczną i mediami oraz inwestycyjnych. Mapy ryzyk przestawiane są na posiedzeniach
  Rady Nadzorczej.
  =dentyfikując ryzyka wraz z analizą prawdopodo bieństwa ich wystąpienia i możliwego wpływu na Spółkę wybrano kluczowe
  ryzyka niefinansowe:
  Ryzyka społeczne
  1. Niewystarczające kompetencje pracowników - potencjał obecnych pracowników technicznych w odniesieniu do modelu
  referencyjnego RFF (Ready for the f uture), Ryzyko nie zrealizowania Szczegółowych :armonogramów Szkoleń
  Działania w stałej realizacji:
  a) Szkolenie pracowników technicznych w ramach szkoleń RFF, według =ndywidualnych Planów Szk oleń (=PS)
  i Szczegółowych :armonogramów Szkoleń (S:S). Dostosowan ie organizacji w Dyrekcji Technicznej do modelu
  referencyjnego RFF do 2020 r.
  b) Zapewnienie przestrzeni szkoleniowej w celu realizacji S:S zgodnie z Planem szkoleń.
  c) Rekrutowanie nowych pracowników zgodnie z profilem kompetencji wpisującym się w Model RFF.
  2. Ryzyko wypadku przy pracy w wyniku nieprawidłowego zachowania pracownika Spółki lub podwykonawcy
  Działania w stałej realizacji:
  a) Plany poprawy BHP
  b) Wizyty Menadżerskie w Terenie
  c) Współpraca z podwykonawcami w zakresie bezpieczeństwa
  d) Wymiana dobrych praktyk w ramach sieci BHP
  e) Dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje
  f) Przegląd funkcjonowania systemu PnP z uwzględnieniem POR
  g) Szkolenia pracowników i podwykonawców w „ Centrum 0 wypadków"
  Ryzyka środowiskowe
  Niedotrzymanie wymagań wynikających z dyr ektywy IED w E C Czechnica. Od 1 stycznia 2016 r. obowiązujące standardy
  emisyjne przy spalaniu węgla zostały zaostrzone i wynoszą: SO 2 - 250mg/Nm3, NO x - 200mg/Nm3, pył - 25mg/Nm3.
  Do końca roku 2022 EC Czechnica może pracować na bazie uzyskanych derogacji. Po tej dacie niezbędne jest uruchomienie
  nowych urządzeń spełniających zaostrzone normy środowiskowe.
  Działania planowane:
  Podjęcie decyzji o budowie nowych urządzeń w EC Czechnica po 2022 r.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  72
  5. Kluczowe niefinansowe wskaźniki efektywności związane z działalnością Gr upy KOGENERACJ A S.A.
  W procesie zarządzania i podejmowania decyzji analizowane są w szczególności poniższe kluczowe wskaźniki niefinansowe:
   Całkowita liczba wypadków związanych z pracą pracowników ,
   Całkowita liczba wypadków związanych z pracą podwykonawc ów ,
   Zużycie surowców ,
   Emisje do atmosfery ,
   Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń ,
   Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach) .
  II. Obszar ś rodowisko wy
  1. Polityki i zarządzanie obs zarem: Środowisko
  Zwiększenie konkurencyjności aktywów i ograniczanie wpływu procesu wytwarzania na środowisko jest jednym z celów
  Strategii Spółki. Grupa zidentyfikowała i udokumentowała istotne obszary wpływu działalności na środowisko naturalne .
  Wdrożo no certyfikowan e system y zarządzania środowiskowego PN -EN ISO 14001: 2005. Systemy są monitorowane
  i audytowane przez niezależne jednostki certyfikujące. W Jednostce D ominującej certyfikat jest ważny do 15 września 2018
  roku oraz w spółce zależnej certyfik at jest ważny do 6 sierpnia 2018 roku.
  Niezależne Zintegrowan e System Zarządzania (ZSZ) w KOGENERACH= S.A . i EC Zielona Góra S.A. funkcjonuj ą w oparciu
  o Polityk i Hakości, Środowisk a i BHP .
  Mając pełne rozeznanie rodzajów i świadomość skali zagrożeń dla środowiska naturalnego i środowiska pracy Spółka
  zobowiązuje się do:
   zapewnienia klientom dostaw ciepła i energii elektrycznej oraz usług o wymaganej jakości w sposób bezpieczny
  i efektywny ekonomicznie
   przestrzegania wymagań i przepisów prawnych, wymagań GK PGE oraz innych wymagań, mających zastosowanie
  do prowadzonej działalności
   podnoszenia kwalifikacji, umiejętności zawodowych i świadomości pracowników oraz aktywnego wspierania
  wszelkich inicjatyw w zakresie poprawy jakości, bezpieczeństwa i higieny pr acy oraz ochrony środowiska oraz
  motywowanie pracowników do realizacji zaplanowanych celów,
   systematycznego identyfikowania i analizowania ryzyk i szans związanych z procesem produkcji i sprzedaży
  energii elektrycznej i ciepła oraz realizacji usług, jak ró wnież podejmowania niezbędnych działań w tym obszarze,
   współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, w szczególności z lokalnymi władzami i społecznościami,
   zaangażowania najwyższego kierownictwa w kreowaniu kultury zarządzania jakością,
   podejmowania działań zmierzających do ograniczania niekorzystnego oddziaływania Spółki na środowisko
  naturalne oraz do zachowania jego bioróżnorodności,
   spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami: PN -EN
  ISO 9001, P N-EN ISO 14001, PN -N-18001 oraz OHSAS 18001.
  Grupa wytwarza energię w sposób przyjazny środowisku dzięki wykorzystaniu efektywnych technologii, do których należy
  wysokosprawna kogeneracja, czyli produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Ciepł o w postaci gorącej wody jest
  dostarczane do odbiorców za pośrednictwem miejskich sieci ciepłowniczych.
  Kogeneracja (produkcja ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu) charakteryzuje się dużo wyższą efektywnością niż
  oddzielne wytwarzanie energii elek trycznej w elektrowni i ciepła w ciepłowni. Zawart a w paliwie energia pierwotna
  w elektrociepłowniac h jest przetwarzana na ciepło i elektryczność ze sprawnością ok. 80%, gdy dla porównania średnia
  sprawność polskich elektrowni wynosi 36%. Dzięki mniejszemu zużyciu paliwa i wody oraz niższej emisji kogeneracja jest
  dużo bardziej przyjazna dla środowiska.  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  73
  Przyjęt a p olityk a zarządzania obszarem środowiskowym podlega weryfikacji prowadzonej zarówno w trakcie audytów
  wewnętrznych jak i przez zewnętrzne niezależ ne instytucje (np. audyt ZSZ, audyt emisji CO 2).
  Tabela: Kary pieniężne za nieprzestrzegania prawa i regulacji dot. ochrony środowiska
  2. Paliwa, energia i inne surowce
  Naszym nadrzędnym celem jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej zgodnie z oczekiwaniami i z poszanowaniem
  środowiska natur alnego. Grupa dokłada starań, aby zapewnić rosnące potrzeby energetyczne z jednoczesną dbałością
  o jakość powietrza w obliczu zmian klimatycznych i wyczerpywania się surowców. Grupa regularnie monitoruje zużycie
  surowców i dąży do ich optymalnego wykorzyst ania.
  Tabela: Zużycie surowców
  Energ ia elektryczna
  W celu z apewnienie efektywnego wykorzystania energii:
   prowadzone są analizy procesów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w celu o kreślenia miejsc i wielkości st rat
  energetycznych a następnie ich eliminowanie lub minimalizacja.
   prowadz ona jest stała kontrola parametrów i wskaźników decydujących o ekonomice pracy elektrociepłowni wraz
  z ocen ą dotrzymywania optymalnych parametrów pracy urządzeń energetycznych.
  Woda
  Spółka korzysta z u jęci a wody dla obiegu głównego zlokalizowanego na praw ym brzegu Odry w EC Wrocław oraz na lewym
  brzegu rzeki Oławy w EC Czechnica z przeznaczeniem wody na cele technologicz ne i chłodnicze (dla głównego
  i pomocniczego obiegu chłodzenia). Spółka w racjonalny sposób gospodaruje zasobami wodnymi i dba o ich jakoś ć.
  Prowadzone są działania mające na celu ogranicz enie zużycia wody w produkcji poprzez podniesienie dyscypliny pracy
  urządzeń produkcyjnych, optymalizacj ę odzysku ciepła, likwidację przecieków w instalacjach technologicznych,
  optymalizację sprzętu do t echnologii próbkowania wody .
  w tysiącach złotych Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Wa rtoś ć ka r pi eni ężnych na łożonych
  w da nym roku za ni eprzes trzega ni e
  pra wa i regul a cj i dotyczących ochrony
  ś rodowi s ka
  0 0 0 0
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A. Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  węgi el (TH) 16 334 16 319 - -
  bi oma s a (TJ) 696 966 - -
  ga z zi emny (TJ) 223 212 10 364 9 890
  woda (tys . m3) 1 053 1 092 1 012 917
  energi a el ektryczna (GWh) 228 238 36 34
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  74
  3. Emisje do atmosfery
  Aktualnym problemem dużych miast jest szkodliwa dla zdrowia niska emisja generowana podczas spalania paliw kopalnych
  i odpadów w niskosprawnych przydomowych piecach. KOGENERACHA S.A. w ramach ograniczan ia tzw. niskiej emisji zawarła
  z miastem Wrocław i dystrybutorem Fortum trójstronne Porozumienie w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego
  Rozwoju.
  KOGENERACJA S.A. włącza się w realizowany przez miasto Wrocław program KAWKA , w ramach którego wspólnie
  z dystrybutorem ciepła ułatwia spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym proces przyłączania kamienic do miejskiej sieci
  ciepłowniczej. W programie przewidziano również edukację mieszkańców nt. możliwości korzystania z ciepła sieciowego.
  W styczniu 2016 r . w EC Wrocław uruchomiono instalacje : odsiarczania i odazotowania spalin. Przedsięwzięcie to w sposób
  znaczący wpły nęło na poprawę jakości powietrza – emisj a tlenków siarki zmniejszyła się pięciokrotnie, a tlenków azotu
  trzykrotnie. Spółka EC Zielona Góra S.A. produkuje ciepło i energię elektryczną z paliwa gazowego, co ogranicza emi sje
  do atmosfery.
  Tabela: Emisje do atmosfery
  4. Odpady
  Uboczne produkty spalania powstającym w procesie technologicznym Hednostki Dominującej to głównie mieszanki żużlowe,
  popiół lotny, gips . Przekaz ywane są one w 100% do spółki PGE Ekoserwis Sp. z o.o. zajmującej się zagospodarowaniem
  a następnie lokowaniem popiołów i żużlu w inwestycjach drogowych, hydrotechnicznych czy przemyśle budowlanym.
  Hednostka Dominująca prowadzeni zintegrowan y system gospo darowania odpadami poprzez:
   racjonalne gospodarowanie materiałami i surowcami,
   gospodarcze wykorzystanie odpadów paleniskowych (żużli i popiołów lotnych jako surowca dla drogownictwa,
  przemysłu cementowego, budownictwa, etc.),
   selektywne zbieranie odpadów,
   poddawanie wytworzonych odpadów w pierwszej kolejności procesom odzysku, a w dalszej kolejności procesom
  unieszkodliwiania,
   magazynowanie odpadów do czasu odbioru, w sposób ograniczający ich negatywny wpływ na środowisko oraz
  specjalnie w tym celu przygot owanych i wyznaczonych miejscach,
   magazynowanie odpadów niebezpiecznych w specjalnych, przystosowanych do tego celu pojemnikach
  umieszczonych w wannach lub w specjalnie przygotowanych do tego celu miejscach z utwardzonym lub
  uszczelnionym podłożem w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo -wodnego przed zanieczyszczeniem,
   przekazywanie odpadów wyłącznie odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki
  odpadami,
   utrzymywanie poszczególnych instalacji w dobrym stanie technicznym.
  Decyzja n a wytwarzanie odpadów dla EC Zielona Góra S.A. wydana 31 maja 2012 r. przez Marszałka Województwa
  Lubuskiego reguluje zasady gospodarki odpadami, z uwzględnieniem zezwolenia na transport odpadów, w związ ku
  z eksploatacją instalacji do przesyłu, dystrybucji oraz produkcji ciepła w lokalnych kotłowniach (gazowych) na terenie miasta
  i gminy Zielona Góra.
  (Mg) Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku
  SO 2 1 937 1 870 7,5 7,2
  NO x 1 724 1 677 405 307
  Pyły 95 83 0 0
  CO 2 1 535 622 1 551 437 570 888 544 875
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  75
  III. Obszar społeczny i pracowniczy
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
  Kultura organizacyjna Grupy opiera się przede wszystkim na stałym doskonaleniu środowi ska pracy poprzez zapewn ienie
  bezpieczeństwa pracowników a także pracowników podwykonawców i gości przebywających na terenie Spółek.
  W dniu 5 lutego 2018 roku Zarząd KOGENERACH= S.A. a 15 grudnia 201 7 r., Zarząd EC Zielona Góra przyjął do stosowania
  zakt ualizowaną Politykę Hakości, Środowiskową, Bezpieczeństwa i :igieny Pracy. Wprowad zone zmiany wynikają głównie
  ze zmian właścicielskich. Rozwinięciem polityk ZSZ w obszarze bezpieczeństwa są Polityk i BHP w każdej ze spółek.
  Polityka BHP oparta jest na prz ekonaniach:
   można zapobiec wszystkim wypadkom i poważnym awariom ,
   żadna praca nie jest tak ważna, żadna usługa nie jest tak pilna, aby nie móc poświęcić jej tyle czasu, ile potrzeba,
  aby bezpiecznie wykonać wszystkie czynności,
   bezpieczne podejście do prac y jest zasadniczym elementem profesjonalizmu,
   wysoka kultura techniczna jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności urządzeń instalacji,
   wysoki poziom bezpieczeństwa jest istotnym warunkiem trwałego sukcesu w biznesie.
  Tabela: Całkowita l iczba wypadków związanych z pracą
  Ocena i monitoring bezpieczeństwa
  Grupa KOGENERACHA dąży do ograniczania ryzyka związanego z bezpieczeństwem pracy dzięki kreowaniu kultury
  bezpieczeństwa. Osiągane jest to m.in. przez:
   wdrażanie środków korygujących i zaradczych opartych na wielowymiarowej identy fikacji i ocenie ryzyk ,
   wyciąganie wniosków z zaistniałych zdarzeń ,
   poszukiwanie najlepszych praktyk zarówno wewnątrz Grupy, jak i poza nią ,
   obserwacje zachowań.
  By móc dokonać pełnej oceny postępów w rozwoju kultury bezpieczeństwa, Grupa w 2010 r. wdroż yła system audytów
  kultury bezpieczeństwa. Audyty obejmują 13 obszarów działalności, m.in. zarządzanie bezpieczeństwem, efektywną
  komunikację, procedury i standardy jakości oraz zaangażowanie kierownictwa. Kultura bezpieczeństwa jest oceniana
  w pięciostopn iowej skali. Oznacza to efektywne wykorzystanie systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz ich
  systematyczny rozwój.
  Bezpieczeństwo elementem oceny pracowniczej
  Działania w zakresie bezpieczeństwa są jednym z istotnych wskaźników oceny jakości pracy pracow ników. Z drugiej strony
  pracownicy co roku oceniają środowisko pracy pod wzglę dem BHP w ankiecie satysfakcji, np. priorytetowość kwestii
  bezpieczeństwa czy zaangażowanie bezpośredniego przełożonego w zapobieganie zagrożeniom w zakresie BHP.
  Wizyty Menadże rskie w terenie (WMT)
  System obserwacji menedżerskich w terenie ma na celu identyfikację i eliminowanie niewłaściwych warunków oraz działań,
  które mogą być przyczyną groźnych incydentów. Efekt wizyt (pozytywny jak i negatywny) jest rejestrowany w systemie
  informatycznym. Takie usystematyzowanie obserwacji pozwala monitorować zagrożenia B:P i dostosować działania
  zapobiegawcze. Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2016 roku
  Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tycznia do31 grudnia 2016 roku
  Li czba wypa dków przy pra cy pra cowni ków 2 0 1 0
  Wypa dki ś mi ertel ne 0 0 0 0
  Wypa dki zbi orowe 0 0 0 0
  Ws ka źni k częs totl i woś ci wypa dków pra cowni cy 3,5 0 4,6 0
  Ws ka źni k a bs encj i 0,4 0 0,2 0
  Li czba wypa dków przy pra cy podwykona wców 0 1 1 0
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  76
  Centrum szkoleniowe 0 wypadków
  W 2017 roku w lokalizacjach spółek Grupy (Wrocław, Zielona Góra) powstał o Centr um 0 wypadków , utworzo ne w ramach
  programu Partnerstwo dla Bezpieczeństwa , którego celem jest zwiększanie świadomości w obszarze B:P głównie wśród
  pracowników firm zewnętrznych.
  Metody promowania BHP
  Grupa wdraża programy rozwoju pracowników w obszarze B:P: Champion BHP, Pracu j z głową, Lider BHP w zespole - SOWA
  oraz konkursy wiedzy o bezpieczeństwie w pracy.
  2. Polityki i zarządzanie obszarem pracowniczym
  Spółka opracowała i stosuje politykę personalną Zarządzanie Personelem , której cele są monitorowane.
  Niezależnymi d okume ntami regulującymi zasady wynagradzania pracowników w spółkach Grupy są: Zakładowy Układy
  Zbiorowy Pracy , Regulaminy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dodatkowe regulaminy i poro zumienia
  ze stroną społeczną.
  Spółk i prowadz ą wśród pracowników cykliczne badania dotyczące nastrojów, satysfakcji, których wynik stanowi przedmiot
  dalszych a naliz oraz działań naprawczych. W yniki ankiety przedstawiane są wszystkim pracownikom oraz stanowią jeden
  z kluczowych elementów oceny członków zarządu KOGENERACJ = S.A. i EC Zielona Góra S.A.
  Spółki Grupy oferuj ą dodatkową opiekę medyczną dla wszystkich pracowników, Pracowniczy Program Emerytalny,
  częściową refundację kosztów zajęć sportowych czy wydarzeń kulturalnych.
  Ponadto S półka przyjęła uporządkowane podejś cie do zarządzania różnorodnością , jednak nie uregulowała tej problematyki
  w sposób formalny . Podejmuje my działania skierowane do wybranych grup pracowniczych ( Program Dobrowolnych Odejść,
  Urlop do emerytury, Sieć Kobiet). W 2017 r. w KOGENERACH= S.A. wpro wadzono ruchomy czas pracy na stanowiskach
  jednozmianowych.
  3. Relacje ze stroną pracowniczą
  Dialog społeczny jest preferowanym sposobem konsultacji z pracownikami. KOGENERACJA S.A. i EC Zielona Góra S.A. działają
  w tym w tym zakresie samodzielnie i niez ależn ie.
  W KOGENERACJ I S.A. pracowni cy zrzeszeni są w 4 organizacjach związkowych:
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Pracowników Ruchu Ciągłego
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność”
   Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Związku Zawodowego Energetyków
   Związ ek Zawodow y Pracowników Kadrowych
  W EC Zielona Góra S.A. pracowni cy zrzeszeni są w 3 organizacjach związkowych:
   Międzyzakładowa Komisja Związkowa NSZZ Solidarność Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
   Związek Zawodowy Pracowników Ruchu Ciągłego Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
   Związek Zawodowy „Alternatywa” Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.
  Tabela: Pracownicy objęci układem zbiorowym
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Li czb a p ra co wn i kó w o b jętych u kła d e m
  zb i o ro wym
  357 349 122 142
  Pro ce n t p ra co wn i kó w o b jętych u kła d e m
  zb i o ro wym
  98 98 95 96
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  77
  4. Rozwój i edukacja
  Dla wszystkich pracowników Grupy dostępne są szkolenia z szerokiego zakresu tematów : zawodowe, BHP, doskonalenie
  umiejętności miękkich, informatyczne, językowe, menedżerskie oraz z zakresu systemów zarządzania czy wspierające rozwój
  zawodowy kobiet. Zakres szkoleń jest ustalany podczas corocznych rozmów indywidualnych. Grupa oferuje częś ciową lub
  pełną refundację kosz tów nauki w szkołach wyższych lub nauki języków obcych . Zasady szkoleń reguluje procedura:
  Zarządzanie szkoleniami oraz Organizacja dokształcania .
  Tabela : Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku i koszty szkoleń
  Tabela: Średnia liczba dni szkoleniowych w p odziale na strukturę zatrudnienia
  Pracownicy podlegają corocznej ocenie kompetencji. Proces jest regulowany w i nstrukcj i: Ocena okresowa pracowników
  i monitoring oceny . Wyniki okresowych rozmów oceniających są podstawą do ustalania potrzeb szkoleniowych
  i rozwojowych pracowników.
  Tabela: Pr ocent pracowników podlegających regularnej ocenie
  5. Poziom zatrudnienia
  Zasady , odpowiedzialności i przebieg procesu rekrutacji oraz narzędzia wykorzystywane podczas procesu rekrutacji zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa, Kodeksem Etyki oraz zasadami dotyczącymi zakazu dyskryminacji w zatru dnieniu
  określa instrukcja : Rekrutacja pracowników . Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Li czba godzi n s zkol eń 10 185 7 906 3 859 5 689
  Kos zty s zkol eń 601 541 268 318
  Kos zty s zkol eń na za trudni onego (w zł) 1 707 1 515 2 145 2 111
  Li czba pra cowni ków przes zkol onych 342 343 118 141
  Li czba godzi n s zkol eń na za trudni onego 29 22 31 38
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A. Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2017 roku
  Za okres od 1 s tyczniado 31 grudnia 2016 roku
  Liczba dni szkoleniowych w roku 3,6 2,8 4,1 5,0
  Ki erowni ctwo wyżs zego s zczebl a 5,4 2,7 4,7 5,0
  Sta nowi s ka ki erowni cze 5,4 4,8 5,0 5,5
  Eks perci , s pecj a l i ś ci 2,6 4,3 5,2 5,5
  Pra cowni cy a dmi ni s tra cyj ni 2,8 2,7 1,3 3,5
  Pra cowni cy produkcyj ni 3,6 2,2 3,9 4,2
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A. Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2016 roku Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2017 roku Za okres od 1 styczniado 31 grudnia 2016 roku
  Pra cowni cy podl ega j ący oceni e 322 352 127 142
  Procent pra cowni ków obj ętych oceną 93 97 88 90
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  78
  Instrukcja: Zasady zatrudniania i zmiany warunków zatrudnienia określa schemat postępowania w procesie zatrudniania
  a instrukcja: Adaptacja pracowników ustala zasady procesu adaptacji pracowników nowozatr udnionych lub zmieniających
  stanowisko.
  Tabela: Liczba pracowników według typu zatrudnienia i rodzaju umowy o pracę w podziale na płeć (w osobach).
  Tabela: Liczba i udział pracowników nowo zatrudnionych i pracowników, którzy odeszli z pracy
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  Pra cowni cy za trudni eni na :
  pełen eta t 53 303 52 295 31 98 33 111
  ni epełny eta t 0 1 0 1 0 0 0 0
  cza s ni eokreś l ony 0 0 0 0 0 0 0 0
  cza s okreś l ony 0 0 0 0 0 4 0 0
  Umowy zl eceni e 0 0 0 0 3 2 4 2
  Umowy o dzi eło 0 0 0 0 1 0 1 0
  Li czba pra cowni ków wg płci 53 304 52 296 31 98 33 111
  Łączna l i czba pra cowni ków
  wg eta tów
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  357 348
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.
  Na dzień
  31 grudnia 2017 r.
  Na dzień
  31 grudnia 2016 r.
  129 144 Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku Na dzień 31 grudnia 2017 roku Na dzień 31 grudnia 2016 roku
  Łączna liczba pracowników nowo zatrudnionych 22 9 4 1
  Kobi ety 3 4 0 1
  Mężczyźni 19 5 4 0
  <30 l a t 1 8 2 0
  30-50 l a t 19 1 2 1
  >50 l a t 2 0 0 0
  Udział pracowników nowo zatrudnionych (%) 6 3 3 1
  Kobi ety 1 1 0 1
  Mężczyźni 5 1 3 0
  <30 l a t 0 2 2 0
  30-50 l a t 5 0 2 1
  >50 l a t 1 0 0 0
  Łączna liczba pracowników, którzy odeszli z pracy 16 21 19 14
  Kobi ety 1 6 1 0
  Mężczyźni 15 15 18 14
  <30 l a t 0 1 0 0
  30-50 l a t 2 2 0 1
  >50 l a t 14 19 19 13
  Udział pracowników, którzy odeszli z pracy (%) 4 6 15 10
  Kobi ety 0 2 1 0
  Mężczyźni 4 4 14 10
  <30 l a t 0 0 0 0
  30-50 l a t 1 1 0 1
  >50 l a t 3 5 15 9
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  79
  6. Zarządzanie różnorodnością
  Według stanu na dzień publikacji sprawozdania, Spółka nie us tanowiła jeszcze for malnej polityki różnorodności
  w odniesieniu do organów nadzorujących, zarządzających i administrujących. Od listopada 2017 r. Spółka należy do grupy
  PGE i jest w okresie integracji KOGENERACH= S.A. z grupą PGE.
  PGE Polska Grupa Energe tyczna S.A., jako spółka giełdowa deklaruje, że proces wyboru osób na stanowiska zarządcze oraz
  menedżerskie uwzględnia takie elementy jak odpowiednie wykształcenie, doświad czenie zawodowe, kwalifikacje
  i kompetencje kandydatów oraz w żaden sposób nie dysk walifikuje kandydatów ze względu na wskazane w zasadzie =.Z.1.15
  Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW elementy polityki różnorodności. Wobec aktualnego brzmienia Statutu
  KOGENERACH= S.A., to spółki z grupy PGE mają decydujący wpływ na obsadę kluczowych stanowisk zarządczych, co – wobec
  wyżej przytoczonej deklaracji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – gwarantuje stosowanie ww. zasady także w Spółce.
  Tabela: Skład Zarządu i Rady Nadzorczej KOGENERACJI S.A. w podziale na kategorie według płci i wie ku (w osobach)
  Skład Zarząd u nie uległ zmianie na dzień publikacji raportu rocznego. Skład Rady Nadzorczej zmienił się w związku
  z rezygnacj ą Pana Laurent Guillermin z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień 29 stycznia 2018 r.
  Tabela: Skład kadry pracownicz ej w podziale na kategorie według płci i wie ku (w osobach)
  Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  <30 l a t 0 0 0 0
  30-50 l a t 0 1 0 1
  >50 l a t 0 3 0 3
  Zarząd 0 4 0 4
  <30 l a t 0 0 0 0
  30-50 l a t 0 6 1 7
  >50 l a t 0 1 0 0
  Rada Nadzorcza 0 7 1 7
  Na dzień 31 grudnia 2017 r. Na dzień 31 grudnia 2016 r. Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni Kobiety Mężczyźni
  <30 l a t 5 14 6 6 0 0 0 0
  30-50 l a t 22 118 25 118 22 72 26 78
  >50 l a t 26 171 21 171 9 26 7 33
  Łączna liczba pracowników 53 303 52 295 31 98 33 111
  <30 l a t 1 4 2 2 0 0 0 0
  30-50 l a t 6 33 7 34 17 56 18 54
  >50 l a t 7 48 6 49 7 20 5 23
  Udział pracowników (%) 15 85 15 85 24 76 23 77
  KOGENERACJA S.A. EC Zielona Góra S.A.
  Na dzień 31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.
  Na dzień 31 grudnia
  2017 r.
  Na dzień 31 grudnia
  2016 r.


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  80
  7. Przeciwdziałanie korupcji i p rawa człowieka
  Działania biznesowe Grupy prowadzone są w oparciu o standardy etyki i transparentność.
  W dniu 31 grudnia 2013 r. Grupa przystąpiła do Global Compact ONZ – największej na świe cie inicjatywy na rzecz społecznej
  odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Grupa zobowiązała się w ten sposób do realizowania
  strategii rozwoju przestrzegając jednocześnie dziesięciu zasad w zakresie ochrony praw człowieka, praw prac owniczych,
  ochrony środowiska oraz zwalczania korupcji.
  W 2013 roku wdrożono formalny dokument Polityka zapobiegania oszustwom . Wydano Praktyczny przewodnik
  zapobiegania oszustwom oraz Postępowanie z oszustwami w KOGENERACJI S.A. Dokumenty te obowiązywał y również
  w 2017 roku. W każdym roku przeprowadza no szkolenia antykorupcyjne. W 2017 roku została przeszkolona w tym obsza rze
  cała kadra zarządzająca Spółki.
  Na początku 2018 r. została wdrożona Polityka Antykorupcyjna Grupy Kapitałowej PGE , która reguluj e zasady
  przeciwdziałania korupcji oraz unikania k onfliktu interesów w Grupie Kapitałowej PGE oraz stosowania środków
  przyczyniających się do zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  Polityka Antykorupcyjna ma na celu:
   określenie kluczowych działań realizowanych w GK PGE w celu przeciwdziałania korupcji oraz unikania k onfliktu
  interesów,
   określenie zasad, uprawnień i odpowiedzialnoś ci w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz unikania k onfliktu
  interesów,
   określenie zasad wręczania i przyjmowania upominków biznesowych i innych korzyści,
   stałe podnoszenie świadomości pracowników oraz i nnych os ób w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz k onfliktu
  interesów.
  Polityka stanowi uszczegółowienie zapisów Kodeksu Etyki Grupy Kapitałow ej PGE , w szczególności zasady Nie tolerujemy
  korupcji oraz nieuczciwych zachowań . Nawiązuje również do Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych .
  W spółkach Grupy obowiązuje Kodeks Etyki Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. , w którym zosta ła
  zawarta deklaracja „Szanujemy prawa człowieka”. Rozwinięciem tej zasady jest poszanowanie praw, takich jak: godność,
  prawo do zrzeszania się, wolność poglądów, wolność słowa czy prawo do prywatności. W KOGENERACJI S.A. od 2004 roku
  działa Rada Etyki, w skład której wchodzą przedstawiciele pracowników Spółki. Zadaniem Rady Etyki jest propagowanie
  wśród pracowników postaw i zachowań etycznych.
  8. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne
  Spółki Grupy wspiera ją zrównoważony rozwój budując partnerskie relacje z lokalnymi społecznościami. Głównym celem
  współpracy jest ograniczanie niskiej emisji. W tym celu zostało zawarte w 2016 roku t rójstronne Porozumienie dla
  Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia pomiędzy KOGENERACJ Ą S.A., Fortum i władz ami Wrocławia , któ re działały razem
  na lokalnym rynku ciepła w ramach Porozumienia w sprawie Partnerstwa na rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Współpraca
  tych podmiotów obejmowała cztery obszary: bezpieczeństwo i efektywność ener getyczna, ochrona środowiska
  (w szczególności likw idacja „niskiej emisji”) i odpowiedzialność społeczna. W ramach bezpieczeństwa i efektywności
  energetycznej oraz ochrony środowiska strony porozumienia skupiały się na projektach umożliwiające szerszy dostęp
  mieszkańców do ciepła sieciowego. Szerszy dost ęp do ciepła sieciowego będzie działał na rzecz poprawy jakości powietrza
  w mieście, a ściślej – przeciwdziałaniu zjawisku tzw. niskiej emisji.
  W ramach odpowiedzialności społecznej były realizowane działania na rzecz promocji postaw proekologicznych. Spółka
  inicjuje działania edukacyjne. W 2017 roku rozpoczęto program edukacyjn y dla dzieci dot yczący walki ze smogiem w mieście
  we współpracy z Fundacją Open Mind „Wro cław – łączy nas ciepło”.
  KOGENERACJA S.A. organizuje warsztaty ekologiczne dla uczniów gimnazjów we współpracy z Dolnośląskim Klubem
  Ekologicznym. Wspólnie z lokalnymi organizacjami pożytku publicznego działa na rzecz wrocławskiej dzielnicy Nadodrze –
  aktywnie rewitalizowanej dzielnicy, na której terenie mieści się główna siedziba spółki. C iepło sieciowe promowane jest


  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  81
  wśród mieszkańców starych kamienic podczas letnich festynów podwórkowych pod hasłem Dbam to mam! Są one nie tylko
  okazją do aktywizacji mieszkańców, ale także do rozmów na temat uciepłownienia budynków.
  Spółki Grupy wspierają odbiorców wrażliwych społecznie w gminie Wrocław i Siechnice oraz Zielona Góra. Beneficjentami
  programów są organizacje pozarządowe oraz fundacje i stowarzyszenia działające na rzecz osób w trudnej sytuacji życiowej
  lub materialnej.
  Wspierana przez KOGENE RACHĘ Fundacja im. Hózefa Pupki, pierwszego prezesa Spółki, pomaga szczególnie utalentowanym
  studentom i słuchaczom szkół wyższych, którym sytuacja materialna uniemożliwia rozwijanie zdolności oraz wspiera
  działania w zakresie szerzenia oświaty wśród młodz ieży mającej do niej utrudniony dostęp.
  Spółka wspomaga kształcenie zdolnej młodzieży w trudnej sytuacji materialnej i życiowej realizując Patronat energetyczny
  i edukacyjny nad Ośrodkiem Socjoterapii dla Młodzieży we Wrocławiu. Spółka we współpracy ze zw iązkami
  zawodowymi wspiera wychowanków tej placówki poprzez aktywny wolontariat pracowniczy, darowizny finansowe
  i rzeczowe oraz działania w zakresie efektywności energetycznej i ochrony środowiska.
  W 2018 roku Grupa przyjęła do stosowania Zasady prowadz enia działalności sponsoringowej w GK PGE i w innych spółkach
  Grupy Kapitałowej PGE .  Sprawozdanie Zarządu z działalności KOGENERACJI S.A. oraz Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017
  82
  Wrocław, 5 marca 201 8 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ........................................ ...........
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Wrocław, 5 marca 2018 r.
  Szanowni Akcjonariusze !
  Niniejszym przedstawiam Państwu Raport z działalności Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.
  w 201 7 roku.
  W rok u 2017 Grupa Kapitałowa KOGENERACJA S.A. po raz kolejny osiągnęła dobre wyniki, wypracowując
  ponad 132 mln zł skonsolidowanego wyniku netto. Wyniki na poziomie operacyjnym były nawet nieco
  wyższe niż w roku poprzednim, jednak zmiana sposobu ujęcia księgowego rekompensat z tytułu kosz tów
  osieroconych w EC „Zielona Góra” S.A. w roku 2017 (wynik niższy o b lisko 32 mln zł w porównaniu
  do roku 2016) spowodował a, że ostatecznie skonsolidowany wynik netto Grup y Kapitałowej był niższy
  niż w roku poprzednim.
  Z istotnych wydarzeń roku 2017 dla Grupy Kapitałowej należy wymienić przede wszystkim zmianę
  akcjonariusza większościowego . Po blisko dw uletnim procesie sprzedaży aktywów, w listopad zie 2017
  roku nastąpiło sfinalizowanie transakcji zakupu aktywów EDF w Polsce (w tym KOGENERACJI S.A. oraz
  Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. ) przez Grupę PGE S.A. Tym samym PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
  pośrednio stała się akcjonariuszem większościowym Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. Dokonano
  także zmian w składach Rad ach Nadzorczych KOGENERACJ I S.A. oraz EC „Zielona Góra ” S.A.
  Również w 2017 roku Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ogł osił Strategię Ciepłownictwa
  na lata 2018 -2023 z perspektywą do roku 2030. Zakłada ona promowanie produkcji energii elektrycznej
  w skojarzeniu z produkcj ą ciepła, znaczne nakłady inwestycyjne na modernizację aktywów wytwórczych
  i rozwój sieci ciepłowniczych. Zapisy te są bardzo korzystne z punktu widzenia Grupy Kapitałowej
  KOGENERACJA S.A., gdyż stwarzają szans e np. na finalną decyzję odnośnie realizacji i nwestycji
  odbudowy mocy zainstalowanej w Elektrociepłowni Czechnica w KOGENERACJI S.A. (Spółka
  zintensyfikowała prace nad projekt em „Nowa Czechnica” w 2017 roku) , a także na modernizację i rozwój
  sieci ciepłowniczej należącej do EC „Zielona Góra” S.A.
  Duż ym zainteresowaniem mediów w 2017 roku ciesz yła się rozbiórka 120 -metrow ego komin a
  w Elektrociepłowni Wrocław w KOGENERACJI S.A. Ta żelbetowa konstrukcja była demontowana
  przy zastosowaniu specjalnej maszyny kruszącej zainstalowanej na kominie . Prace rozbiórkowe
  prowadzone w sąsiedztwie pracujących instalacji wykonano bezpiecznie i z sukcesem .
  Priorytetem Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. pozostaje bezpieczeństwo. W obu Spółkach są
  prowadzone działania doskonalące w tym obszarze oraz rozwijana jest kultura bezpieczeństwa. Zarówno
  w KOGENERACJI S.A. , jak i EC Zielona Góra S.A. w 2017 roku zostały otwarte Centra szkoleniowe
  „0 wypadków ”. Miejsca te mają służyć zwiększaniu świadomości wykonawców oraz pracowników Spółek
  w ob szarze bezpieczeństwa. Warto też dodać, że Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. zajęła pierwsze
  miejsce w kraju w organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy konkursie „Pracodawca –
  organizator pracy bezpiecznej” w kategorii średnich przedsiębiorstw.
  W obu spółkach Grupy Kapitałowej je dnym z celów strategicznych jest pozostawanie niezawodnym
  dostawcą energii. Prowadz one są regularne modernizacje i wdrażane programy optymaliz ujące . Dzięki
  temu utrzymywana jest wysoka dyspozycyjność urządzeń produkcyjnyc h i relatywnie niskie koszty
  produkcji . Dużą wagę w Grupie Kapitałowej przykłada się do realizacji programów prośrodowiskowych
  oraz d ziała ń na rzecz rozwoju lokalnego rynku ciepła . Przykładowo w 2017 roku KOGENERACJA S.A.
  kontynuowa ła współpracę z władzami Wrocławia oraz z dystrybutorem ciepła – firmą Fortum Power and
  Heat Polska Sp. z o.o. w ramach realizacji programu KAWKA , mającego na celu ograniczenie tzw. niskiej
  emisji.
  Zarówno KOGENERACJA S.A. jak i EC „Zielona Góra” S.A. realiz owały w 2017 roku dzia łania z zakresu
  społecznej odpowiedzialności. Obejmowały one m.in. pomaganie odbiorc om ciepła w trudnej sytuacji
  materialnej, wspieranie organizacj i pożytku publicznego i osób niepełnosprawnych. Działania
  KOGENERACJI S.A. w tym zakresie zostały docenione przez Giełdę Papierów Wartościowych
  w Warszawie i Spółka już po raz ósmy z ostała laureatem Respect Index . EC „Zielona Góra ” S.A. również
  wspierała potrzebujących , przekazując np. darowizny dla organizacji pożytku publicznego.
  Zapraszam gorąco do lektury skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 201 7, w którym znajdą
  Państwo szczegółow e dane i informacj e na temat Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A.
  Z wyrazami szacunku
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu KOGENERACJI S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE
  Zarząd KOGENERACJI S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania
  rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 20 17 został wyb rany
  zgodnie z przep isami prawa . Podmiot ten i biegli rewidenci, dokonujący badania sprawozdania, spełnili war unki
  do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie z obowiązującymi
  przepisami i standardami zawodowymi.
  Wroc ław, 5 marca 20 18 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ...................................................
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ................................................ ...
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik

  OŚWIADCZENIE
  Zarząd KOGENERACJI S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Grupy Kapitałowej KOGENERACJA S.A. za rok 2017 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi
  zasadami rachun kowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy
  oraz jej wynik finansowy.
  Sprawozdanie Zarządu z działalności Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz Grupy Kapitałowej
  KOGENERACJA S.A. zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis
  podstawowych ryzyk i zagrożeń.
  Wrocław, 5 marca 2018 r.
  ...................................................
  Wojciech Heydel
  Prezes Zarządu
  ...................................................
  Marek Salmonowicz
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Maciej Tomaszewski
  Członek Zarządu
  ...................................................
  Krzysztof Wrzesiński
  Członek Zarządu  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 6

  Pobierz plik

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA
ISIN:PLKGNRC00015
NIP:896-000-00-32
EKD: 35.30 wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Adres: ul. Łowiecka 24 50-220 Wrocław
Telefon:+48 71 3238111
www:www.kogeneracja.com.pl
Kalendarium raportów
2020-05-12Raport za I kwartał
2020-08-11Raport półroczny
2020-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZESPÓŁ ELEKTROCI...
2020-04-03 10-04-31
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649