Raport.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2019 QSr

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 817 160 577 37 093 37 752 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 267 -2 816 -1 455 -662 Zysk (strata) brutto -7 378 -4 031 -1 712 -948 Zysk (strata) netto -6 578 -4 335 -1 527 -1 019 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 539 -913 -2 910 -215 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 107 -790 -489 -186 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 290 -2 353 2 620 -553 Przepływy pieniężne netto, razem -3 357 -4 056 -779 -954 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 198 004 200 839 45 273 48 153 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 549 83 925 20 246 20 122 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 732 19 358 5 198 4 641 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 817 64 567 15 049 15 480 Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 226 116 160 24 974 27 850 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106 029 112 177 24 243 26 895 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 166 1 223 Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,54 -0,24 -0,12 -0,06 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,24 -0,12 -0,06 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,28 4,56 0,98 1,09 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,28 4,56 0,98 1,09 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Grupa Otmuchów
  Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A.
  Rozszerzony s konsolidowany raport kwartalny
  za trzeci kwarta ł roku obrotowego 201 9
  obejmującego okres od 201 9-01 -01 do 201 9-09 -30


  (zawiera skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF oraz skrócone sprawozdanie
  finansowe jednostki dominującej według MSSF w walucie PLN )

  Otmuchów, 8 listopada 201 9 r.

  Strona 1 z 37

  SPIS TREŚ CI
  SPIS TABEL: ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 2
  Wprowadzenie ................................ ................................ ................................ ................................ ................ 3
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ........................ 4
  2. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe ................................ ................................ .......................... 7
  2.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ ................................ ............................ 7
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów ZPC Otmuchów S.A. ................................ ................................ ................................ ...................... 7
  Normalizacja wyników finansowych ZPC Otmuchów S.A. ................................ ................................ ................................ ........................... 7
  Omówienie wyników finansowych ZPC Otmuchów S.A. ................................ ................................ ................................ .............................. 8
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Otmuchów ................................ ................................ ................................ ......................... 9
  Normalizacja wyników finansowych Grupy Otmuchów ................................ ................................ ................................ .............................. 9
  Omówienie wyników finansowych Grupy Otmuchów ................................ ................................ ................................ ............................... 10
  2.2. Sprawozdania z sytuacji finansowej ................................ ................................ ................................ 11
  2.3. Sprawozdania z przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........................ 13
  2.4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym ................................ ................................ .................... 16
  3. =nformacje dodatkowe do śródrocznego (kwartalnego) skonsolidowanego sprawozdania finansowego ....... 19
  3.1. =nformacje wstępne ................................ ................................ ................................ ...................... 19
  Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania ................................ ................................ ............... 19
  Zastosowane zasady i metody rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 19
  3.2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Otmuchów w podziale na segmenty .......................... 19
  3.3. Działalność zaniechana i aktywa/grupy aktywów zakwalifikowane jako przeznaczone do sprzedaży .... 21
  3.4. Rynki zbytu ................................ ................................ ................................ ................................ ... 22
  3.5. Zmiany w strukturze Grupy i Jednostki ................................ ................................ ............................ 22
  3.6. Rodzaj oraz kwoty pozycji, które są nietypowe ze względu na ich wielkość, rodzaj lub częstotliwość ... 22
  3.7. =nformacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych ................................ ................................ 22
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ................................ ................................ .............................. 22
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 23
  Rezerwy na świadczenia pracownicze ................................ ................................ ................................ ................................ ..................... 24
  3.8. Emisja, wykup oraz spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów wartościowych. ......................... 24
  3.9. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda ................................ ................................ ...................... 24
  3.10. Sezonowość sprzedaży Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ...................... 24
  3.11. Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ 24
  3.12. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu 30 września 2019 roku, które nie zostały odzwierciedlone w
  niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym ................................ ................................ ......... 25
  4. Pozostałe informacje ................................ ................................ ................................ ............................. 25
  4.1. Podst awowe informacje o ZPC Otmuchów S.A. ................................ ................................ ................ 25
  4.2. Organizacja Grupy Kapitałowej Otmuchów ................................ ................................ ...................... 26
  4.3. Zarząd ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 27
  4.4. Rada Nadzorcza ................................ ................................ ................................ ............................ 27
  4.5. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ ................................ ... 27
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów ................................ ................................ ................................ .............. 28
  Zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 28
  Akcje Emitenta w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących ................................ ................................ ................................ ........... 28
  4.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ........................... 29  Strona 2 z 37

  4.7. Udzielone poręczenia i gwarancje ................................ ................................ ................................ ... 29
  4.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania
  arbitrażowego lub organem administracji publicznej ................................ ................................ ................ 30
  4.9. Stanowisko wobec publikowanych prognoz ................................ ................................ ..................... 31
  4.10. Opis działalności w okresie trzech kwartałów 2019 roku ................................ ................................ ... 31
  4.11. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki
  finansowe w trzech kwartałach 2019 r. ................................ ................................ ................................ ... 31
  4.12. =nne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej .................... 31
  4.13. Czynniki istotne dla rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów ................................ ............ 31
  4.14. Strategia Grupy Kapitałowej Otmuchów ................................ ................................ .......................... 32
  4.15. Zarządzanie ryzykiem ................................ ................................ ................................ .................... 33
  SPIS TABEL:
  Tabela 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe – wyniki finansowe i rachunek przepływów pieniężnych ................................ 4
  Tabela 2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe – wyniki finansowe i rachunek przepływów pieniężnych ........................... 4
  Tabela 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe - dane bilansowe ................................ ................................ ....................... 5
  Tabela 4 Wybrane skonsolidowane dane finansowe - dane bilansowe ................................ ................................ ................... 5
  Tabela 6 Jednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z całkowitych dochodów ................................ ................................ 7
  Tabela 5 Zdarzenia o nietypowym charakterze – działalność jednostkowa ................................ ................................ ............. 8
  Tabela 7 Wyniki finansowe – ZPC Otmuchów S.A. ................................ ................................ ................................ ............... 8
  Tabela 9 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z całkowitych dochodów ................................ .............................. 9
  Tabela 8 Zdarzenia o niety powym charakterze – działalność skonsolidowana ................................ ................................ ...... 10
  Tabela 10 Wyniki finansowe - Grupa Otmuchów ................................ ................................ ................................ .............. 10
  Tabela 11 Hednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z sytuacji majątkowej - aktywa ................................ ................... 11
  Tabela 12 Hednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z sytuacji majątkowej – kapitały i zobowiązania ........................... 12
  Tabela 13 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z sytuacji majątkowej - aktywa ................................ ................. 12
  Tabela 14 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z sytuacji majątkowej - kapitały i zobowiązania .......................... 13
  Tabela 15 Hednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z przepływów pieniężnych ................................ ......................... 13
  Tabela 16 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z przepływów pieniężnych ................................ ........................ 14
  Tabela 17 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach ZPC Otmuchów S.A. w okresie od 01.01.2019 – 30.09.2019 ........................... 16
  Tabela 18 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach ZPC Otm uchów S.A. w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 ........................... 16
  Tabela 19 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach ZPC Otmuchów S.A. w okresie od 01.01.2018 – 30.09.2018 ........................... 17
  Tabela 20 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach Grupy Otmuchów w okresie od 01.01.2019 – 30.09.2019 .............................. 17
  Tabela 21 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach Grupy Otmuchów w okresie od 01.01.2018 – 31.12.2018 .............................. 18
  Tabela 22 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach Grupy Otmuchów w okresie od 01.01.2018 – 30.09.2018 .............................. 18
  Tabela 23 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na segmenty Grupy Otmuchów w okresie
  01.01.2019 - 30.09.2019 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 20
  Tabela 24 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na segmenty Grupy Otmuchów w okresie
  01.01.2018 - 30.09.2018 ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 21
  Tabela 25 Sprawozdanie z całkowitych dochodów działalności zaniechanej ................................ ................................ ......... 21
  Tabela 26 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane jednostkowe ................................ ............................ 22
  Tabela 27 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane skonsolidowane ................................ ....................... 23
  Tabela 28 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane jednostkowe ................................ .......................... 23
  Tabela 29 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane skonsolidowane ................................ ..................... 23
  Tabela 30 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych - dane jednostkowe ................................ ................................ .......... 24
  Tabela 31 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych - dane skonsolidowane ................................ ................................ ..... 24
  Tabela 32 Zobowiązania i aktywa warunkowe na dzień 30.09.2019 ................................ ................................ ..................... 24
  Tabela 33 Zakłady produkcyjne ZPC Otmuchów S.A. ................................ ................................ ................................ .......... 26
  Tabela 34 Zakłady produkcyjne Spółek Zależnych ................................ ................................ ................................ .............. 26
  Tabela 35 Struktura Grupy Kapitałowej Otmuchów na dzień 30.09.2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu
  kwartalnego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 26
  Tabela 36 Struktura akcjonariatu ZPC Otmuchów S.A. na dzień 30.09.20 19 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu
  kwartalnego ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 28
  Tabela 37 Liczba będących w posiadaniu Członków Zarządu oraz Rad y Nadzorczej ZPC Otmuchów na dzień sporządzania
  niniejszego sprawozdania. ................................ ................................ ................................ ................................ .............. 29
  Tabela 38 Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ............. 29
  Tabela 39 Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy z podmiotami powiązanymi ................................ ...................... 29
  Strona 3 z 37  Wprowadzenie

  Niniejszy rozszerzony skonsolidowany raport za okres trzech kwartał ów 2019 roku został sporządzony
  zgodnie z § 66 ust. 1 -11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] i obejmuje dane
  finansowe spółki ZPC Otmuchów S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”, „Hednostka Dominująca”) oraz
  podmiotów zależnych tworzących łącznie Gru pę Otmuchów (dalej jako: „Grupa”, „Grupa Kapitałowa”,
  „Grupa Otmuchów”). Hednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe zawarte w niniejszym
  raporcie sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz
  Międzynarodowymi Sta ndardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF). Dane finansowe, jeżeli nie
  wskazano inaczej , są wyrażone w tysiącach złotych.

  Hednocześnie Spółka informuje, iż działając na podstawie § 62 ust. 1 ww. rozporządzenia ZPC Otmuchów
  S.A. nie przekazuje odrębne go kwartalnego raportu jednostkowego. Elementy skróconego jednostkowego
  sprawozdania finansowego ZPC Otmuchów S.A. przekazywane są w niniejszym rozszerzonym
  skonsolidowanym raporcie kwartalnym.

  Ponadto Spółka informuje, iż w niniejszym rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym przyjęła
  formę prezentacji poszczególnych elementów odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego
  skróconego sprawozdania finansowego, poprzez zestawienie analogicznych pozycji odpowiednio
  jednostkowego oraz skonsolido wanego sprawozdania finansowego w odrębnych tabelach w ramach
  danego elementu sprawozdania finansowego. W opinii Spółki przyczyni się to do lepszej oceny udziału
  wyników finansowych Hednostki Dominującej na tle wyników finansowych Grupy Kapitałowej Otmuchó w.
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny ZPC Otmuchów za III kwartał roku obrotowego 2019
  S t r o n a | 4

  1. Wybrane dane finansowe

  Tabela 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe – wyniki finansowe i rachunek przepływów pieniężnych
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  DANE JEDNOSTKOWE
  01.01. 201 9-30.09. 2019 01.01. 201 8-30.09. 201 8 01.01. 2019 -30.09. 2019 01.01. 201 8-30.09. 201 8
  tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 108 147 104 808 25 100 24 640
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 971 -4 698 -690 -1 105
  Zysk (strata) brutto -3 526 -5 828 -818 -1 370
  Zysk (strata) netto -3 042 -6 621 -706 -1 557
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -15 109 1 637 -3 507 385
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 779 270 -413 63
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 12 835 -2 153 2 979 -506
  Przepływy pieniężne netto, razem -4 052 -246 -941 -58


  Tabela 2 Wybrane skonsolidowane dane finansowe – wyniki finansowe i rachunek przepływów pieniężnych
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  DANE SKONSOLIDOWANE
  01.01. 2019 -30.09. 2019 01.01. 201 8-30.09. 201 8 01.01. 2019 -30.09. 2019 01.01. 201 8-30.09. 201 8
  tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 159 817 160 577 37 093 37 752
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 267 -2 816 -1 455 -662
  Zysk (strata) brutto -7 378 -4 031 -1 712 -948
  Zysk (strata) netto -6 578 -4 335 -1 527 -1 019
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -12 539 -913 -2 910 -215
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 107 -790 -489 -186
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 290 -2 353 2 620 -553
  Przepływy pieniężne netto, razem -3 357 -4 056 -779 -954  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny ZPC Otmuchów za III kwartał roku obrotowego 2019
  S t r o n a | 5  Tabela 3 Wybrane jednostkowe dane finansowe - dane bilansowe
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  DANE JEDNOSTKOWE
  30.09. 2019 31.12. 201 8 30.09. 2019 31.12. 201 8
  tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
  Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 173 789 179 496 39 736 43 035
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 586 69 184 15 225 16 587
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 028 15 824 3 207 3 794
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 52 558 53 360 12 017 12 793
  Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 107 203 110 312 24 511 26 448
  Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 166 1 223
  Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,24 -0,52 -0,05 -0,12
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,24 -0,52 -0,05 -0,12
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,20 4,33 0,96 1,04
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
  obrotowego) 4,20 4,33 0,96 1,04
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -

  Tabela 4 Wybrane skonsolidowane dane finansowe - dane bilansowe
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  DANE SKONSOLIDOWANE
  30.09. 2019 31.12. 201 8 30.09. 2019 31.12. 201 8
  tys. PLN tys. PLN tys. EUR tys. EUR
  Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 198 004 200 839 45 273 48 153
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 88 549 83 925 20 246 20 122
  Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22 732 19 358 5 198 4 641
  Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 65 817 64 567 15 049 15 480
  Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 109 226 116 160 24 974 27 850
  Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106 029 112 177 24 243 26 895
  Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 099 5 099 1 166 1 223
  Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25 496 500 25 496 500 25 496 500 25 496 500
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,54 -0,24 -0,12 -0,06
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,54 -0,24 -0,12 -0,06
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4,28 4,56 0,98 1,09
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku
  obrotowego) 4,28 4,56 0,98 1,09
  Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 6


  Wybrane dane finansowe zaprezentowane powyżej zostały przeliczone na EUR zgodnie z opis aną poniżej
  metodą.
  Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
  pieniężnych zaprezentowane powyżej zostały przeliczone wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
  kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za okres III kwartałów
  odpowiednio 2019 oraz 2018 roku, przy czym z godnie z przedstawioną poniżej metodologią:
  - w okresie styczeń – wrzesień 2019 roku kurs EUR wynosił 4,3086 zł;
  - w okresie styczeń – wrzesień 2018 roku kurs EUR wynosił 4,2535 zł.
  Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej oraz dane porównawcze przeliczono na EUR
  wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP odpowiednio na:
  - dzień 3 0 września 2019 roku, który wynosił 4,3736 zł,
  - dzień 31 grudnia 2018 roku, który wynosił 4,3000 zł,
  - dzień 30 września 2018 roku, który wynosił 4,2714 zł.
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 7

  2. Skrócone śródroczne sprawozdania finansowe
  2.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów ZPC Otmuchów S.A.

  Tabela 5 Jednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z całkowitych dochodów
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  DANE JEDNOSTKOWE
  01.01. 2019 - 30.09. 2019 01.01. 2018 - 30.09. 2018 01.07. 2019 - 30.09. 2019 01.07. 2018 - 30.09. 2018
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. P LN
  Przychody 108 147 104 808 34 414 36 229 Przychody ze sprzedaży 107 722 104 409 34 286 36 126 Pozostałe przychody 425 399 128 103 Koszty własny sprzedaży 87 760 87 269 28 198 30 270 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 387 17 539 6 216 5 959 Pozostałe przychody operacyjne 2 803 1 985 876 510 Koszty sprzedaży 17 934 13 593 6 148 4 617 Koszty ogólnego zarządu 6 92 7 6 927 2 366 2 274 Pozostałe koszty operacyjne 1 300 3 702 802 290 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 971 - 4 698 -2 224 - 712 Przychody finansowe 290 157 138 - 22 Koszty finansowe 845 1 287 306 399 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 526 - 5 828 -2 392 - 1 133 Podatek dochodowy - 484 793 -294 285 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 042 - 6 621 -2 098 - 1 418 Działalność zaniechana - - - - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - - - - Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej -3 042 - 6 621 -2 098 - 1 418
  Inne całkowite dochody 68 - 10 118 - 4 Rachunkowość zabezpieczeń 68 - 10 118 - 4 Całkowite dochody ogółem - 2 974 - 6 631 -1 980 - 1 422 Zysk (strata) przypadająca na: Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 974 - 6 631 -1 980 - 1 422 Udziałowcom niesprawującym kontroli - - Całkowite dochody ogółem przypadająca na: Akcjonariuszom jednostki dominującej -2 974 - 6 631 -1 980 - 1 422 Udziałowcom niesprawującym kontroli - - Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) - 0,24 - 0,52 -0,16 - 0,11
  Zysk (strata) netto rozwodniony na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) - 0,24 - 0,52 -0,16 - 0,11
  Zwykły - 0,24 - 0,52 -0,16 - 0,11 Rozwodniony -0,24 - 0,52 -0,16 - 0,11
  Normalizacja wyników finansowych ZPC Otmuchów S.A.

  ZPC Otmuchów , celem ustalenia realnej wartości podstawowych wyników finansowych normalizuje
  wyniki finansowe o zdarzenia mające charakter nietypowych zdarzeń jednorazowych.
  Poziomy EB=TDA i EB=TDA znormalizowana nie są zdefiniowane przez Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej , jednakże stanowią użyteczny wskaźnik finansowy zdolności zaciągania
  i obsługi zadłużenia. Należy mieć na uwadze, że wskaźnik EB=TDA może być wyliczany inaczej przez inne
  podmioty.


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 8

  Tabela 6 Zdarzenia o nietypowym charakterze – działalność jednostkowa
  ZDARZENIA NIETYPOWE O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM 01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2018 - 30.09.2018
  ZPC OTMUCHÓW - DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKOWA tys. PLN tys. PLN
  Odszkodowania otrzymane z tytułu wycofania produktów pod marką Angry Birds -850 -
  Kary umowne zapłacone (związane z przesunięciem harmonogramu inwestycji) - -
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów związane z produktami pod marką Angry Birds - -370
  Likwidacje majątku obrotowego produktów pod marką Angry Birds - 370
  Odprawy wynikające z procesów inwestycyjnych - -
  Zysk (strata) ze sprzedaży środków trwałych -23 -38
  Zawiązane rezerwy na sprawy sądowe przegrane w sądach = instancji - 2 436
  Wp ływ na wynik dzia łalno ści kontynuowanej łącznie -873 2 398

  Omówienie wyników finansowych ZPC Otmuchów S.A.
  Tabela 7 Wyniki finansowe – ZPC Otmuchów S.A.
  SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW - DZ=AŁALNOSĆ JEDNOSTKOWA
  01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2018 - 30.09.2018 Zmiana Zmiana
  tys. PLN tys. PLN tys.PLN w %
  Działalność kontynuowana
  Przychody 108 147 104 808 3 339 3,2% Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 971 -4 698 1 727 nd Zysk (strata) znormalizowany z działalności operacyjnej -3 844 -2 300 -1 544 nd Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 526 -5 828 2 302 nd Zysk (strata) znormalizowany przed opodatkowaniem -4 399 -3 430 -969 nd Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -3 042 -6 621 3 579 nd Zysk (strata) netto znormalizowana z działalności kont. -4 081 -3 767 -314 nd EBITDA 5 591 3 870 1 721 44,5% EBITDA znormalizowana 4 718 6 268 -1 551 -24,7%

  Przychody spółki ZPC Otmuchów S.A. w okresie pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniosły 108 147
  tys. PLN i w porównaniu do 2018 roku wzrosły o 3 339 tys. PLN (tj. 3,2%). Koszt własny sprzedaży wyniósł
  87 760 tys. PLN, co oznacza wzrost o 491 tys. PLN (tj. 0,6%), w stosunku do analogicznego okres u roku
  poprzedniego. W efekcie powyższego marża brutto w okresie trz ech kwartałów 2019 roku wyniosł a 18,9%
  i była wyższa w ujęciu r/r o 2,1 p.p .
  Koszty sprzedaży wyniosły 17 934 tys. PLN, co oznacza wzrost o 4 341 tys. PLN (tj. 31,9%) względem
  analogicznego okresu roku ubiegłego. Relacja kosztów sprzedaży do przychodów zwi ększyła się o 3,6 p.p.
  i wyniosła 16,6% , g łównie w efekcie wyższych kosztów marketingowych, transportowych oraz
  wynagrodzeń. Koszty zarządu wyniosły 6 927 tys. PLN i nie zmieniły się w porównaniu do roku 2018.
  W okresie trzech kwartałów 2019 roku nadwyżka pozostałych przychodów operacyjnych nad pozostałymi
  kosztami operacyjnymi wyniosła 1 503 tys. PLN, w p orównaniu do ( -) 1 717 tys. PLN w okresie
  analogicznym. Wpływ na polepszenie salda miało głównie otrzymanie odszkodowania z tytułu wyco fania
  produktów pod marką Angry Birds jakie miało miejsce w roku 2016 oraz zawiązanie rezerw na sprawy
  sądowe w ciężar wyników 2018 roku.
  W efekcie powyższego spółka wypracowała znormalizowaną stratę z działalności operacyjnej w wysokości
  (-) 3 844 tys. P LN względem ( -) 2 300 tys. PLN w roku 2018. Znormalizowany wynik EB=TDA Spółki wyniósł
  4 718 tys. PLN i był niższ y o 1 551 tys. PLN (tj. 24,7%) względem analogicznego okresu roku ubiegłego.
  Przychody finansowe Spółki wyniosły 290 tys. PLN i były wyższe o 133 tys. PLN (tj. 84,7%), głównie
  w efekcie przychodów z tytułów udzielonych gwarancji i poręczeń spółkom z Grupy Kapitałowej . Koszty
  finansowe wyniosły 845 tys. PLN i były niższe o 442 tys. PLN (tj. 34,3%), co jest efektem niższych kosztów


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 9

  odsetek bankow ych, których wartość za pierwsze trzy kwartały 2019 roku wyniosła 560 tys. PLN,
  względem 1 287 tys. PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego.
  W efekcie powyższych czynników znormalizowany wynik netto Spółki wyniósł ( -) 4 081 tys. PLN, względem
  (-) 3 7 67 tys. PLN w analogicznym okresie 2018 roku, co oznacza pogorszenie o 314 tys. PLN
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Otmuchów

  Tabela 8 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z całkowitych dochodów
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
  DANE SKONSOLIDOWANE
  01.01. 2019 - 30.09. 2019 01.01. 2018 - 30.09. 2018 01.07. 2019 - 30.09. 2019 01.07. 2018 - 30.09. 2018
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN tys. PLN
  Działalność kontynuowana Przychody 159 817 160 577 50 702 57 171 Przychody ze sprzedaży 159 318 160 040 50 528 57 058 Pozostałe przychody 499 537 174 113 Koszty własny sprzedaży 132 317 128 731 42 406 45 091 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 27 500 31 846 8 296 12 080 Pozostałe przychody operacyjne 2 333 1 060 710 174 Koszty sprzedaży 26 091 22 552 8 634 8 727 Koszty ogólnego zarządu 8 180 8 429 2 790 2 785 Pozostałe koszty operacyjne 1 829 4 742 1 169 518 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 267 - 2 816 -3 587 224 Przychody finansowe 96 154 81 - 82 Koszty finansowe 1 207 1 369 443 411 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 378 - 4 031 -3 949 - 269 Podatek dochodowy - 800 304 -497 133 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -6 578 - 4 335 -3 452 - 402 Działalność zaniechana - 289 1 226 - 155 - 68 Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - 289 1 226 - 155 - 68 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej -6 867 - 3 109 -3 607 - 470
  Inne całkowite dochody 68 - 10 118 - 4 Rachunkowość zabezpieczeń 68 - 10 118 - 4 Całkowite dochody ogółem -6 799 - 3 119 - 3 489 - 474 Zysk (strata) przypadająca na: Akcjonariuszom jednostki dominującej -6 08 1 - 5 160 - 3 302 - 913 Udziałowcom niesprawującym kontroli -786 846 - 305 369 Całkowite dochody ogółem przypadająca na: - 6 799 - 4 324 - 3 489 - 548 Akcjonariuszom jednostki dominującej -6 013 - 5 170 - 3 184 - 917 Udziałowcom niesprawującym kontroli -786 846 - 305 369 Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) -0,5 4 - 0,24 -0,2 8 - 0,0 4
  Zysk (strata) netto rozwodniony na jedną akcję (w zł/gr na jedną akcję) -0,5 4 - 0,24 -0,28 - 0,04
  Z działalności kontynuowanej: -0,52 - 0,34 -0,27 - 0,03 Zwykły -0,52 - 0,34 -0,27 - 0,03 Rozwodniony -0,52 - 0,34 -0,27 - 0,03
  Normalizacja wyników finansowych Grupy Otmuchów

  Grupa Otmuchów celem ustaleni a realnej wartości podstawowych wyników finansowych normalizuje
  wyniki finansowe o zdarzenia mające charakter nietypowych zdarzeń jednorazowych.
  Poziomy EB=TDA i EB=TDA znormalizowana nie są zdefiniowane przez Międzynarodowe Standardy
  Sprawozdawczości Finansowej jednakże stanowią użyteczny wskaźnik finansowy zdolności zaciągania


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 10

  i obsługi zadłużenia. Należy mieć na uwadze, że wskaźnik EB=TDA może być wyliczany inaczej przez inne
  podmioty.
  Tabela 9 Zdarzenia o nietypowym charakterze – działalność skonsolidowana
  ZDARZENIA NIETYPOWE O CHARAKTERZE JEDNORAZOWYM 01.01.2019 - 30.09.2019 01.01.2018 - 30.09.2018
  GRUPA OTMUCHÓW - DZIAŁALNOŚĆ SKONSOLIDOWANA tys. PLN tys. PLN
  Odszkodowania otrzymane z tytułu wycofania produktów pod marką Angry Birds -850 -
  Kary umowne zapłacone (związane z przesunięciem harmonogramu inwestycji) - 584
  Odpisy aktualizujące wartość zapasów związane z produktami pod marką Angry Birds - -370
  Likwidacje majątku obrotowego produktów pod marką Angry Birds - 370
  Odprawy wynikające z procesów inwestycyjnych - 8
  Zysk (strata) ze sprzedaży środków trwałych -258 4
  Zawiązanie rezerwy na sprawy śądowe przegrane w sądach = instancji - 2 470 Wpływ rozliczenia spornych należności z lat poprzednich - 87
  Wp ływ na wynik dzia łalno ści kontynuowanej łącznie -1 108 -3 153

  Omówienie wyników finansowych Grupy Otmuchów
  Tabela 10 Wyniki finansowe - Grup a Otmuchów
  SPRAWOZDAN=E Z CAŁKOW=TYC: DOC:ODÓW - DZ=AŁALNOSĆ
  SKONSOLIDOWANA
  01.01.2019 -
  30.09.2019
  01.01.2018 -
  30.09.2018 Zmiana Zmiana
  tys. PLN tys. PLN tys. PLN w %
  Działalność kontynuowana

  Przychody 159 817 160 577 -760 -0,5%
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 267 -2 816 -3 451 nd
  Zysk (strata) znormalizowany z działalności operacyjnej -7 375 337 -7 712 nd
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 378 -4 031 -3 347 nd
  Zysk (strata) znormalizowany przed opodatkowaniem -8 486 -878 -7 608 nd
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -6 578 -4 335 -2 243 nd
  Zysk (strata) netto znormalizowana z działalnosći kont. -7 896 -583 -7 313 nd
  EBITDA 4 384 6 387 -2 002 -31,3%
  EBITDA znormalizowana 3 277 9 540 -6 263 -65,7%

  Skonsolidowana sprzedaż z działalności kontynuowanej Grupy Otmuchów w okresie trzech kwartałów
  2019 roku wyniosła 159 817 tys. PLN i w ujęciu r/r spadły o 760 tys. PLN (tj. 0,5%). Przychody w segmencie
  pozostałe były niższe w porównaniu do okresu analogicznego o 1 672 tys. PLN, co było spowodowane
  wygaszaniem działalności l ogistyczno – spedycyjnej w spółce zależne j. Wyższe przychody zanotowano
  w obu podstawowych segmentach działalności: wzrost w segmencie słodyczy wyniósł 0,46%, natomiast
  wzrost w segmencie produktów śniadaniowych i zbożowych wyniósł 5,94%. Wzrost przychodów był
  przede wszystkim efektem rozwoju współpracy z obecnymi kontrahentami. Pozytywny trend sprzedaży
  względem roku 2018 został osiągnięty mimo dalszego ograniczania handlu w niedzielę oraz czynnik a
  sezonowości związanego z wysoką temperaturą jak a miała miejsce w 2Q 2019. Koszt własny sprzedaży
  wyniósł 132 317 tys. PLN, co oznacza wzros t o 3 586 tys. PLN (tj. 3%) w stosunku do analogiczn ego okres u
  roku poprzedniego. Większa dynamika wzrostu kosztu własnego sprzedaży względem poziomu
  wygenerowanych przychodów wynika głównie z dynamicznego wzrostu kosztów wynagrodzeń oraz
  mediów. Hednocześnie w trzecim kwartale rb na wyniki Grup y wpływ miał wzrost cen żelatyny z uwagi na
  chorobę afrykańskiego pomoru świń na świecie . Dodatkowym czynnikiem wpływającym na marżę brutto
  jest mniej korzystna struktura sprzedaży grup asortymentowych w porównaniu do analogicznego okresu
  2018 roku.


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 11

  Koszty sprzedaży wyniosły 26 091 tys. PLN, co oznacza wzrost o 3 539 tys. PLN (tj. 15,7%) względem okresu
  porównawczego. Relacja kosztów sprzedaży do przychodów zwiększyła się o 2,3 p.p. i wyniosła 16,3%.
  Większa dynamika wzrostu kosztów sprzedaży względem poziomu wygenerowanych przychodów jest
  przede wszystkim efektem wyższych kosztów usług marketingowych, transportowych oraz wynag rodzeń.
  Koszty zarządu wyniosły 8 180 tys. PLN co oznacza spadek o 249 tys. PLN ( -2,95%) względem okresu
  porównawczego i jest wynikiem dyscypliny kosztowej w obszarze usług zewnętrznych . Udział kosztów
  zarządu w przychodach wyniósł 5,1% i był niższy o 0, 1 p.p. względem okresu trzech kwartał ów 2018 roku.
  W okresie sprawozdawczym saldo pozostałej działalności operacyjnej wyniosło (+) 504 tys. PLN względem
  (-) 3 682 tys. PLN w analogicznym okresie roku 2018. Poprawa salda wynika w głównej mierze z wypłat y
  odszkodowania z tytułu wycofania produktów pod marką Angry Birds co miało miejsce w roku 2016 .
  Wynik roku 2018 obciążały natomiast rezerwy na koszty spraw sadowych.
  W efekcie powyższego Grupa wypracowała znormalizowaną stratę z działalności operacyjnej w wysokości
  (-) 7 375 tys. PLN względem znormalizowane go zysku na poziomie 337 tys. PLN w roku 2018.
  Znormalizowany wynik EB=TDA wyniósł 3 277 tys. PLN, co oznacza wyni k niższy o 6 263 tys. PLN względem
  roku 2018 kiedy to wynik EB=TDA był równy 9 540 tys. PLN.
  Przychody finansowe wyniosły 96 tys. PLN co oznacza spadek o 58 tys. PLN (tj. 37,66%) głównie w efekcie
  niższych dodatnich różnic kursowych. Koszty finansowe wyni osły 1 207 tys. PLN, co oznacza spadek o 162
  tys. PLN (tj. 11,83%), na co wpływ miały głównie niższe koszty odsetek bankowych, które wyniosły 560 tys.
  PLN względem 960 tys. PLN w analogicznym okresie 2018 roku.
  W efekcie powyższego Grupa Kapitałowa w okresie trzech kwartał ów 2019 roku zanotowała
  znormalizowaną stratę netto z działalności kontynuowanej w wysokości 7 896 tys. PLN, względem
  znormalizowanej straty na poziomie 583 tys. PLN osiągniętej w trzech kwartałach roku 2018.
  2.2. Sprawozdania z sytuacji finansowej
  Dane jednostkowe:
  Tabela 11 Jednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z sytuacji majątkowej - aktywa
  AKTYWA
  30.09 .2019 31.12. 2018
  tys. PLN tys. PLN
  Aktywa trwałe 108 220 112 348 Wartość firmy - -
  Wartości niematerialne 1 682 2 977
  Rzeczowe aktywa trwałe 83 898 86 892
  Nieruchomości inwestycyjne - - =nwestycje w udziały i akcje 19 452 19 452
  Aktywa na podatek odroczony 3 188 3 027
  Aktywa obrotowe 63 024 64 599 Zapasy 14 936 13 681
  Pożyczki 248 298
  Należności z tytułu dostaw i usług 33 547 38 986
  Należności z tytułu podatku bieżącego - - Należności pozostałe 10 516 4 389
  Pozostałe aktywa finansowe - -
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 2 721 6 642
  Pozostałe aktywa 1 056 603
  Aktywa przeznaczone do sprzedaży 2 545 2 549
  Aktywa razem 173 789 179 496


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 12


  Tabela 12 Jednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z sytuacji majątkowej – kapitały i zobowiązania
  KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA
  30.09. 2019 31.12. 2018
  tys. PLN tys. PLN
  Razem kapitały 107 203 110 312 Kapitał podstawowy 5 099 5 099 Akcje własne - - Kapitał zapasowy 114 523 114 523 Pozostałe kapitały rezerwowe 3 728 3 796 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych -13 105 241 Wynik finansowy za rok obrotowy -3 042 -13 347 Zobowiązanie długoterminowe 14 028 15 824 Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku odroczonego 3 038 3 361 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 109 109 Pozostałe rezerwy długoterminowe - - Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 9 290 10 450 Pozostałe zobowiązania finansowe 1 591 1 076 Pozostałe zobowiązania - 828 Zobowiązania krótkoterminowe 52 558 53 360 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 19 180 4 080 Pozostałe zobowiązania finansowe 1 277 734 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 21 343 29 383 Pozostałe zobowiązania 6 498 14 696 Rezerwy krótkoterminowe 4 260 4 467 Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia - -
  Kapitały i zobowiązania razem 173 789 179 496


  Dane skonsolidowane:

  Tabela 13 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z sytuacji majątkowej - aktywa
  AKTYWA 30.09. 2019 31.12. 2018
  tys. PLN tys. PLN
  Aktywa trwałe 114 980 113 382 Wartość firmy 471 471 Wartości niematerialne 531 806 Rzeczowe aktywa trwałe 109 811 108 237 Nieruchomości inwestycyjne - - Pozostałe aktywa finansowe - - Aktywa na podatek odroczony 4 167 3 868 Aktywa obrotowe 76 225 79 803 Zapasy 21 264 19 850 Pożyczki - - Należności z tytułu dostaw i usług 46 604 47 358 Należności z tytułu podatku bieżącego 91 89 Należności pozostałe 1 225 2 491 Pozostałe aktywa finansowe - - Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 804 8 107 Pozostałe aktywa 2 237 1 908 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 6 799 7 654 Aktywa razem 198 004 200 839  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 13

  Tabela 14 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z sytuacji majątkowej - kapitały i zobowiązania
  KAPITAŁY I ZOBOWIĄZANIA 30.09 .2019 31.12. 2018
  tys. PLN tys. PLN
  Razem kapitały 109 22 6 116 160 Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 106 029 112 177 Kapitał podstawowy 5 099 5 099 Kapitał zapasowy 119 752 119 752 Pozostałe kapitały rezerwowe 1 824 1 892 Niepodzielony wynik z lat ubiegłych - 14 565 - 952 Wynik finansowy za rok obrotowy - 6 081 - 13 614 Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli 3 198 3 983 Zobowiązanie długoterminowe 22 732 19 358 Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku odroczonego 6 712 7 161 Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych 241 241 Pozostałe rez erwy długoterminowe - - Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 9 290 10 450 Pozostałe zobowiązania finansowe 6 089 1 076 Pozostałe zobowiązania 400 430 Zobowiązania krótkoterminowe 65 817 64 567 Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 19 179 4 079 Pozostałe zobowiązania finansowe 2 823 1 190 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 32 957 48 130 Pozostałe zobowiązania 6 586 6 648 Rezerwy krótkoterminowe 4 272 4 520 Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia 229 754 Kapitały i zobowiązania razem 198 004 200 839

  2.3. Sprawozdani a z przepł ywów pieniężnych
  Dane jednostkowe:
  Tabela 15 Jednostkowe sprawozdanie ZPC Otmuchów S.A. z przepływów pieniężnych
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  DANE JEDNOSTKOWE
  01.01. 2019 - 30.09. 2019 01.01. 2018 - 30.09. 2018
  tys. PLN tys. PLN
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) brutto - 3 526 - 5 828
  Korekty razem - 11 58 3 7 465 Amortyzacja 8 560 8 568 Zyski (straty) udziałów niesprawujących kontroli 0 0 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -131 -24 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 542 1 022 Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej -23 -38 Zmiana stanu rezerw -207 2 437 Zmiana stanu zapasów -1 255 -2 541 Zmiana stanu należności - 1 688 2 730 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz podatku bieżącego -17 066 -4 223
  Podatek dochodowy zapłacony - - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -314 -466 Inne korekty - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej razem -15 109 1 637 Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 1 112 1 597 Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 61 458 Sprzedaż inwestycji w udziały, akcje oraz wspólne przedsięwzięcia 1 000 1 000 Odsetki otrzymane 1 39 Spłata udzielonych pożyczek 50 100


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 14

  Wydatki 2 891 1 327 Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 891 1 327 =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne - - Nabycie inwestycji w udziały, akcje oraz wspólne przedsięwzięcia - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej razem -1 779 270 Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 16 300 2 672 Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Kredyty i pożyczki zaciągnięte 16 300 2 672
  Wydatki 3 465 4 825 Płatności z tytułu kosztów emisji akcji / wydania udziałów - 337 Nabycie akcji /udziałów własnych - - Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - Spłaty kredytów i pożyczek 2 360 3 035 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 562 392 Odsetki zapłacone 543 1 061 Inne wydatki finansowe
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej razem 12 835 -2 153
  Przepływy pieniężne netto, razem - 4 052 - 246
  Środki pieniężne na początek okresu 6 642 1 349
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 131 -24
  Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 2 721 1 127

  Dane skonsolidowane:
  Tabela 16 Skonsolidowane sprawozdanie Grupy Otmuchów z przepływów pieniężnych
  SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  DANE SKONSOLIDOWANE
  01.01. 2019 - 30.09. 2019 01.01. 2018 - 30.09. 2018
  tys. PLN tys. PLN
  Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  Zysk (strata) brutto - 7 66 7 - 4 772 Korekty razem - 4 872 3 859 Amortyzacja 10 866 9 294 Zyski (straty) udziałów niesprawujących kontroli - 847 (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -62 -126 Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 825 1 110 Zysk (strata) z tytułu działalności inwestycyjnej - 258 4 Zmiana stanu rezerw - 248 2 470 Zmiana stanu zapasów -1 631 -3 827 Zmiana stanu należności 445 -4 881 Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek, kredytów oraz podatku bieżącego -15 661 340 Podatek dochodowy zapłacony - - Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 851 -1 372 Inne korekty
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej razem - 12 539 - 913
  Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  Wpływy 2 807 1 665
  Sprzedaż wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 806 602 Sprzedaż inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne - - Sprzedaż inwestycji w udziały, akcje oraz wspólne przedsięwzięcia 1 000 1 000 Odsetki otrzymane 1 63 Dywidendy otrzymane


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 15

  Wydatki 4 914 2 455
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 914 2 455 =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne - -
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej razem - 2 107 -790
  Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  Wpływy 16 300 2 672 Wpływy z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału - - Kredyty i pożyczki zaciągnięte 16 300 2 672
  Wydatki 5 010 5 025 Płatności z tytułu kosztów emisji akcji / wydania udziałów - 337 Nabycie akcji /udziałów własnych - - Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - Spłaty kredytów i pożyczek 2 360 3 035 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 1 824 480 Odsetki zapłacone 826 1 173 Inne wydatki finansowe
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej razem 11 290 -2 353
  Przepływy pieniężne netto, razem -3 357 -4 056
  Środki pieniężne na początek okresu 8 107 6 110
  Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pieniężnych w walutach obcych 62 126
  Środki pieniężne na koniec okresu, w tym: 4 812 2 180


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 16

  2.4. Sprawozdani a ze zmian w kapitale własnym

  Dane jednostkowe:
  Tabela 17 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach ZPC Otmuchów S.A. w okresie od 01.01. 2019 – 30.09. 2019
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH KAPITAŁ PODSTAWOWY KAPITAŁ ZAPASOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH
  WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2019 roku 5 099 114 523 3 796 -13 105 110 313 Całkowite dochody: Zysk (strata) netto -3 042 -3 042 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży =nne całkowite dochody - 68 - 68 Transakcje z właścicielami: Zmiany w strukturze udziałowej Podział wyniku Na dzień 30 września 2019 roku 5 099 114 523 3 728 -13 105 - 3 042 107 203

  Tabela 18 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach ZPC Otmuchów S.A. w okresie od 01.01. 2018 – 31.12. 2018
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH KAPITAŁ PODSTAWOWY KAPITAŁ ZAPASOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH
  WYNIK FINANSOW Y ZA ROK OBROTOWY RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 2 550 90 662 3 792 1 619 98 623 Całkowite dochody: Zysk (strata) netto 1 378 - 1 378 - 13 347 -13 347 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży =nne całkowite dochody Transakcje z właścicielami: Emisja akcji 2 550 22 947 25 497 Koszt emisji akcji - 539 -539 Inne 75 4 79 Na dzień 31 grudnia 2018 roku 5 099 114 523 3 796 241 -13 347 110 313

  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 17


  Tabela 19 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach ZPC Otmuchów S.A. w okresie od 01.01. 2018 – 30.09. 2018
  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH KAPITAŁ PODSTAWOWY KAPITAŁ ZAPASOWY POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
  NIEPODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH
  WYNIK FINANSOW Y ZA ROK OBROTOWY RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 2 550 90 662 3 792 1 619 98 623 Całkowite dochody: Zysk (strata) netto -6 621 -6 621 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży =nne całkowite dochody 10 10 Transakcje z właścicielami: Zmiany w strukturze udziałowej 75 75 Podział wyniku 1 378 -1 378 Na dzień 30 września 2018 roku 2 550 92 115 3 802 241 -6 621 92 087


  Dane skonsolidowane:
  Tabela 20 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach Grupy Otmuchów w okresie od 01.01. 2019 – 30.09. 2019
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH KAPITAŁ PODSTAWOWY KAPITAŁ ZAPASOWY
  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
  NIE PODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH
  WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY
  KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ
  KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY UDZIAŁOWCOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI
  RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2019 roku 5 099 119 75 2 1 892 -14 565 112 177 3 983 116 160 Całkowite dochody: Zysk (strata) netto - 6 081 - 6 081 - 786 -6 866 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży =nne całkowite dochody - 68 - 68 - 68 Transakcje z właścicielami: Nabycie udziałów w jednostkach zależnych Zmiany w strukturze udziałowców Podział wyniku Na dzień 30 września 2019 roku 5 099 119 75 2 1 824 -14 565 - 6 081 106 02 9 3 198 109 226

  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów

  S t r o n a | 18

  Tabela 21 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach Grupy Otmuchów w okresie od 01.01. 2018 – 31.12. 2018
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH KAPITAŁ PODSTAWOWY KAPITAŁ ZAPASOWY
  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
  NIE PODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH
  WYNIK FINANSO WY ZA ROK OBROTOWY
  KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ
  KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY UDZIAŁOWCOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI
  RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 2 550 95 965 1 888 622 101 025 3 687 104 712 Całkowite dochody: - - 8 4 - 186 - 13 614 - 13 804 296 - 13 508 Zysk (strata) netto - 13 614 - 13 614 378 - 13 236 =nne całkowite dochody 4 - 4 - 4 Inne korekty - 8 - 186 - 194 - 82 - 276 Transakcje z właścicielami: 2 549 23 794 - - 1 387 - 24 956 - 24 956 Zmiany w strukturze udziałowej - - - - Emisja akcji 2 549 22 948 - - - 25 497 - 25 497 Koszt emisji akcji - - 540 - - - - 540 - - 540 Podział wyniku - 1 387 - 1 387 - - - Wypłata dywidendy - - - - - - - - Na dzień 31 grudnia 2018 roku 5 099 119 751 1 892 - 951 - 13 614 112 177 3 983 116 160

  Tabela 22 Sprawozdanie ze zmian w kapitałach Grupy Otmuchów w okresie od 01.01. 2018 – 30.09. 2018
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH KAPITAŁ PODSTAWOWY KAPITAŁ ZAPASOWY
  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE
  NIE PODZIELONY WYNIK Z LAT UBIEGŁYCH
  WYNIK FINANSOWY ZA ROK OBROTOWY
  KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY AKCJONARIUSZOM JEDNOSTCE DOMINUJĄCEJ
  KAPITAŁ PRZYPADAJĄCY UDZIAŁOWCOM NIESPRAWUJĄCYM KONTROLI
  RAZEM
  Na dzień 1 stycznia 2018 roku 2 550 95 965 1 888 622 101 025 3 687 104 712 Całkowite dochody: Zysk (strata) netto -5 160 -5 160 846 -4 314 Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży =nne całkowite dochody 10 10 10 Transakcje z właścicielami: Nabycie udziałów w jednostkach zależnych Zmiany w strukturze udziałowców 1 378 - 1 378 - 1 378 Podział wyniku Na dzień 30 września 2018 roku 2 550 97 343 1 898 - 756 - 5 160 95 875 4 533 100 407


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 19

  3. Informacje dodatkowe do śródrocznego (kwartalnego)
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego

  3.1. Informacje wstępne

  Zasady przyjęte przy sporz ądzaniu skonsolidowanego i jednostkowego
  sprawozdania
  Kwartalne sprawozdania finansowe za okres 3 kwartałów 2019 roku zostały przygotowane zgodnie z
  przepisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów
  Sprawozdawczości Finansowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2019 roku
  w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]
  i przedstawia sytuację finansową Grupy Kapitałowej Otmuchów oraz spółki dominującej ZPC Otmuchów S.A.
  Śródroczne skrócone kwart alne sprawozdania finansowe zawarte w niniejszym raporcie zostały sporządzone
  przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Grupę i Hednostkę Dominującą w dającej się
  przewidzieć przyszłości. Na dzień prezentacji niniejszych śródrocznych spr awozdań finansowych nie
  stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę
  i Grupę Kapitałową .
  Sprawozdania jednostek zależnych sporządzane są za ten sam okres sprawozdawczy,
  co sprawozdanie Jednostki D ominującej, przy wykorzystaniu spójnych zasad rachunkowości,
  w oparciu o jednolite zasady rachunkowości zastosowane dla transakcji i zdarzeń gospodarczych
  o podobnym charakterze.
  Sprawozdania finansowe są przedstawione w złotych („PLN”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej,
  podane są w tysiącach złotych („tys. PLN”).
  Zastosowane zasady i metody rachunkowości
  W skróconym kwartalnym sprawozdaniu finansowym oraz w kwartalnym skonsolidowanym sprawozdaniu
  finansowym przestrzegano tych samych zasad rachunkowości i metod obliczeniowych,
  co w ostatnim, odpowiednio, rocznym sprawozdaniu finansowym oraz rocznym skonsolidowanym
  sprawozdaniu finansowym.

  3.2. Sprawozdanie z cał kowitych dochodów Grupy Otmuchów w podziale
  na segmenty
  Grupa Kapitałowa Otmuchów prowadzi działalność, którą można zakwalifikować do dwóch segmentów rynku
  spożywczego. Ponadto wyszczególniony został segment uwzględniający pozostałe źródła przychodów
  niesklasyfikowane w dwóch podstawowych segmentach operacyjnych. Segmentami tym i są:
  1) SŁODYCZE - segment obejmuje następujące grupy asortymentowe: mleczko, galanteria, żelki,
  chałwa, galaretki w cukrze, karmelki i sezamki.


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 20

  2) PRODUKTY ŚN=ADAN=OWE ORAZ ZBOŻOWE - segment obejmuje grupy asortymentowe: płatki
  śniadaniowe, batony, chr upki, prażynki oraz snacksy wielozbożowe.
  3) POZOSTAŁE - segment obejmuje świadczenie usług logistycznych oraz transportowych
  i spedycyjnych. Do tego segmentu zaliczana jest również sprzedaż materiałów i towarów.
  W ocenie Zarządu Spółki, aktualnie żadna grupa asortymentowa składająca się na segment Pozostałe nie
  stanowi elementu istotnego z punktu widzenia strategii Grupy Kapitałowej.
  W celu wyznaczenia wyniku finansowego segmentów do każdego z segmentów operacyjnych alokowane są
  koszty bezpośrednie pr odukcji oraz k oszty pośrednie produkcji . Koszty zarządu, sprzedaży, pozostałe
  przychody i koszty operacyjne, przychody i koszty finansowe oraz podatek dochodowy monitorowane są na
  poziomie Grupy i alokowane są do segmentu Pozostałe.
  Produkty składające si ę na ofertę Grupy Kapitałowej w ramach poszczególnych segmentów obejmują szereg
  produktów występujących w wielu wersjach, przy czym ceny poszczególnych produktów cechują się
  relatywnie dużym zróżnicowaniem. Mając powyższe na uwadze w niniejszym sprawozdani u pominięto
  prezentację ilościową sprzedaży, gdyż taka prezentacja mogłaby wprowadzić w błąd co do rzeczywistego
  znaczenia danego segmentu dla działalności Grupy Kapitałowej.
  Zgodnie z MSSF 8 pkt. 4 segmenty operacyjne nie zostały wyszczególnione w sprawoz daniu finansowym
  jednostkowym, a jedynie w sprawozdaniu finansowym skonsolidowanym.
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na segmenty zawiera wynik działalności zaniechanej, czyli
  spółki Aero Snack Sp. z o. o.
  Dane za okres: 01.01. 2019 - 30.09 .2019 :

  Tabela 23 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na segmenty Grupy Otmuchów w okresie 01.01. 2019 -
  30.09. 2019
  SEGMENT OPERACYJNY SŁODYCZE PRODUKTY ŚNIADANIOWE ORAZ ZBOŻOWE POZOSTAŁE* RAZEM SEGMENTY
  Przychody ze sprzedaży 115 496 43 256 4 772 163 524 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 115 159 43 065 4 772 162 996 Pozostałe przychody 336 192 0 528 Koszty własny sprzedaży 92 898 37 101 6 131 136 131 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 597 6 155 -1 359 27 393 Pozostałe przychody operacyjne 2 352 Koszty sprzedaży 26 143 Koszty ogólnego zarządu 8 217 Pozostałe koszty operacyjne 1 871 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -6 486 Przychody finansowe 96 Koszty finansowe 1 277 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -7 667 Podatek dochodowy -800 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej -6 867
  * nieistotne z punktu widzenia Jednostki i MSSF 8

  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 21


  Dane za okres: 01. 01. 2018 - 30.09. 2018 :
  Tabela 24 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w podziale na segmenty Grupy Otmuchów w okresie 01.01. 2018 -
  30.09. 2018
  SEGMENT OPERACYJNY SŁODYCZE PRODUKTY ŚNIADANIOWE ORAZ ZBOŻOWE POZOSTAŁE* RAZEM SEGMENTY
  Przychody ze sprzedaży 114 967 40 831 6 444 162 242 Sprzedaż na rzecz klientów zewnętrznych 114 571 40 675 6 444 161 690 Pozostałe przychody 396 156 0 552 Koszty własny sprzedaży 88 356 34 081 7 706 130 143 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 26 611 6 750 -1 262 32 099 Pozostałe przychody operacyjne 1 066 Koszty sprzedaży 22 592 Koszty ogólnego zarządu 8 470 Pozostałe koszty operacyjne 4 868 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 765 Przychody finansowe 156 Koszty finansowe 1 419 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -4 028 Podatek dochodowy 304 Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej -4 332
  * nieistotne z punktu widzenia Jednostki i MSSF 8

  3.3. Działalność zaniechana i aktywa/grupy aktywów zakwalifikowane jako
  przeznaczone do sprzedaży
  Na dzień 30 września 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego sprawozdania do działalnoś ci zaniechan ej
  kwalifik owana jest spółk a Aero Snack Sp. z o. o.

  Tabela 25 Sprawozdanie z całkowitych dochodów działalności zaniechanej
  SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW DLA DZIAŁALNOŚCI ZANIECHANEJ
  01.01.2019 -30.09.2019 01.01.2018 -30.09.2018
  tys. PLN tys. PLN
  Działalność zaniechana
  Przychody 3 707 3 801 Przychody ze sprzedaży 3 678 3 786 Pozostałe przychody 29 15 Koszt własny sprzedaży 3 814 2 894 Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -107 907 Pozostałe przychody operacyjne 19 6 Koszty sprzedaży 52 643 Koszty ogólnego zarządu -7 93 Pozostałe koszty operacyjne 42 126 Zysk (strata) z działalności operacyjnej -219 51 Przychody finansowe - 2 Koszty finansowe 70 50 Zysk (strata) przed opodatkowaniem -289 3 Podatek dochodowy - - Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej -289 3  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 22

  3.4. Rynki zbytu
  Głównym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej Otmuchów w obszarze działalności kontynuowanej jest rynek
  polski , którego udział w sprzedaży ogółem w okresie trzech kwartałów 2019 roku wyniósł 86,4 %, przy 82,9 %
  w okresie trzech kwartałów 2018 roku. Hednocześnie udział sprzedaży eksportowej wyniósł 13,6 % w okresie
  trzech kwartałów 2019 roku względem 17,1 % w okresie porównawczym .
  3.5. Zmiany w s trukturze Grupy i J ednostki
  W okresie spraw ozdawczym nie miały miejsca zmiany organizacji Grupy Otmuchów, w tym w wyniku
  połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami
  długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności.
  3.6. Rodzaj oraz kwot y pozycji, które są nietypowe ze względu na ich wielkość,
  rodzaj lub częstotliwość
  Poza zdarzeniami i okolicznościami opisanymi w nin iejszym sprawozdaniu w okresie trzech kwartałów
  2019 roku nie wystąpiły żadne czynniki i zdarz enia o nietypowym charakterze, które mogły mieć wpływ na
  wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta i Grupę Kapitałową.
  3.7. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych
  Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego wymaga dokonania przez Zar ządy jednostek
  konsolidowanych pewnych szacunków i założeń, które znajdują odzwierciedlenie w tym sprawozdaniu.
  Większość szacunków oparta jest na analizach i jak najlepszej wiedzy Zarządu. Pomimo szacunków oraz
  najlepszej wiedzy Zarządu na temat bieżących działań i zdarzeń, rzeczywiste wyniki mogą się różnić
  od przewidywanych. Szacunki i związane z nimi założenia podlegają weryfikacji. Zmiana szacunków
  księgowych jest ujęta w okresie, w którym dokonano zmiany szacunku lub w okresach bieżącym i przyszłym,
  jeżeli dokonana zmiana szacunku dotyczy zarówno okresu bieżącego, jak i okresów przyszłych.
  Szacunki te dotyczą, miedzy innymi, weryfikacji rezerw dotyczących świadczeń pracowniczych
  i przewidywanych zobowiązań oraz podatku odroczonego.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
  Tabela 26 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane jednostkowe
  AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - DANE JEDNOSTKOWE
  STAN NA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN NA STAN NA
  31.12. 2018 30.09. 2019 30.09. 2018
  Z tytułu:
  Rezerwy na koszty wynagrodzeń i pochodne: 131 19 - 150 129
  Rezerwy na odprawy emerytalne 21 - - 21 122
  Rezerwy na niewykorzystane urlopy 85 - 14 71 78
  Rezerwy na roszczenia sporne - - - 387
  Rezerwy na koszty usług obcych 32 41 1 72 48
  Odpisów aktualizujących należności i zapasy 52 52 - 104 84
  Odsetek od kredytów i pożyczek 23 1 - 24 38
  Różnicy między podatkową a bilansową wartością środków trwałych i wartości niematerialnych 912 - 2 910 912
  Straty podatkowe 1715 - 1 715 1 715
  Pozostałe 56 72 7 121 46
  Razem 3 027 185 24 3 188 3 559
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem 3 027 185 24 3 188 3 559


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 23

  Tabela 27 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane skonsolidowane
  AKTYWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - DANE SKONSOLIDOWANE
  STAN NA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN NA STAN NA
  31.12. 2018 30.09. 2019 30.09. 2018
  Z tytułu:
  Rezerwy na koszty wynagrodzeń i pochodne (w tym: premie, nagrody jubileuszowe, wynagrodzenia bezosobowe) 220 19 28 211 231
  Rezerwy na odprawy emerytalne 46 - - 46 137
  Rezerwy na niewykorzystane urlopy 141 - 34 108 155
  Rezerwy na roszczenia sporne 39 - 39 - 425
  Rezerwy na koszty usług obcych 207 317 20 504 547
  Odpisów aktualizujących należności 96 54 1 149 202
  Odsetek od kredytów i pożyczek 24 8 - 31 39
  Różnicy między podatkową a bilansową wartością środków trwałych i wartości niematerialnych 890 - 6 884 845
  Strat podatkowych 1715 1 715 1 715
  Pozostałe 477 74 32 519 401
  Razem 3 855 472 160 4167 4 697
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tyt. odroczonego podatku dochodowego - - - - -
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego, razem 3 855 472 160 4 167 4 697
  Wartości na dzień bilansow y obejmują również wartości dotyczące działalności zaniechanej.
  Rezerwa na odroczony podatek dochodowy
  Tabela 28 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane jednostkowe
  REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - DANE JEDNOSTKOWE
  STAN NA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN NA STAN NA
  31.12. 2018 30.09. 2019 30.09. 2018
  Z tytułu:
  Odsetek od udzielonych pożyczek/należności 12 - 9 3 34
  Różnicy między podatkową a bilansową wartością środków trwałych i wartości niematerialnych 3 266 - 426 2 840 3 126
  Przychodów z najmu - - - - -
  Leasingu finansowego 83 99 - 182 89
  Wycena ST wg wartości godziwej - - - - -
  Wycena krótkoterm.aktywów finansowych - - - - -
  Pozostałych tytułów - 13 - 13 12
  Razem 3 361 112 435 3 038 3 261
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego - - - - -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 361 112 435 3 038 3 261

  Tabela 29 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego - dane skonsolidowane
  REZERWA Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO - DANE SKONSOLIDOWANE
  STAN NA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN NA STAN NA
  31.12. 2018 30.09. 2019 30.09. 2018
  Z tytułu:
  odsetek od udzielonych pożyczek/należności 12 1 9 4 113
  różnicy przejściowej pomiędzy zarachowaną należną kwotą dotacji a jej faktycznym otrzymaniem - 6
  rozliczeń międzyokresowych - -
  różnicy między podatkową a bilansową wartością środków trwałych i wartości niematerialnych 7 021 8 603 6 426 3 478
  przychodów z najmu -
  leasingu finansowego 116 177 23 270 738
  wycena ST wg wartości godziwej 497
  wycena krótkoterm.aktywów finansowych -
  pozostałych tytułów 12 13 13 12 148
  Razem 7 161 199 648 6 712 4 980
  Dokonana kompensata aktywa z rezerwą z tytułu odroczonego podatku dochodowego -
  Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 7 161 199 648 6 712 4 980
  Wartości na dzień bilansow y obejmują również wartości dotyczące działalności zaniechanej.


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 24

  Rezerwy na świadczenia pracownicze
  Tabela 30 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych - dane jednostkowe
  REZERWA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH - DANE JEDNOSTKOWE
  STAN NA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN NA STAN NA
  31.12. 2018 30.09. 2019 30.09. 2018
  Z tytułu
  rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 109 - - 109 646
  rezerwy na nagrody jubileuszowe - - - 0 0
  rezerwa na niewykorzystane urlopy 449 - 74 375 412
  Razem 558 - 74 484 1 058

  Tabela 31 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych - dane skonsolidowane
  REZERWA Z TYTUŁU ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH - DANE SKONSOLIDOWANE
  STAN NA ZWIĘKSZENIA ZMNIEJSZENIA STAN NA STAN NA
  31.12. 2018 30.09. 2019 30.09. 2018
  Z tytułu
  rezerwa na odprawy emerytalne i podobne 240 - - 240 810
  rezerwy na nagrody jubileuszowe - - - - -
  rezerwa na niewykorzystane urlopy 744 - 176 568 858
  Razem 984 - 176 808 1 668
  Wartości na dzień bilansowy obejmują również wartości dotyczące działalności zaniechanej.

  3.8. Emisja, wykup oraz spłata nie udziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych.
  W okresie trzech kwartałów 2019 roku nie dokonywano wykupu lub spłaty nie udziałowych
  i kapitałowych papierów wartościowych.
  3.9. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda
  W okresie trzech kwartałów 2019 roku Emitent nie wypłacił ani też nie deklarował wypłaty dywidendy.
  3.10. Sezonowość sprzedaży Grupy Kapitałowej
  Grupa działa w branży ulegającej cyklicznym wahaniom popytu, zwłaszcza na produkty czekoladowe.
  Najniższy poziom sprzedaży tych produktów jest odnotowywany w miesiącach wiosennych i letnich (drugi
  i trzeci kwartał), co jest zauważalne w przychodach Grupy w tym okresie.
  3.11. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  Tabela 32 Zobowiązania i aktywa warunkowe na dzień 30.09. 2019
  RODZAJ KONTRAKTU PODLEGAJĄCY ZABEZPIECZENIU:
  Kwota wynikająca z umowy (tys.zł)
  Potencjalne zobowiązanie warunkowe
  Zabezpieczenie spłaty długu przez poręczyciela
  Poręczenie ZPC Otmuchów leasingu w Grupie ING Lease dla PWC Odra S.A. 5 701 3 523 + odsetki Weksel własny in blanco
  Poręczenie ZPC Otmuchów leasingu w Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. dla PWC Odra S.A. 3 000 3 000 + odsetki Przystąpienie do długu
  Poręczenie ZPC Otmuchów -gwarancja w ZPC Gryf dla PWC Odra 5 000 5 000 + odsetki Przystąpienie do długu
  Poręczenie ZPC Otmuchów leasingu w Millenium Leasing dla Otmuchów Logistyka Sp. z o.o. 908 349 + odsetki Weksel własny in blanco
  Poręczenie ZPC Otmuchów w BZWBK akredytywy dla PWC Odra S.A 5 500 5 500 + odsetki Weksel własny in blanco


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 25

  Niezależnie od powyższego Emitent wskazuje na następujące potencjalne zobowiązania względem Spółki,
  których prawdopodobieństwo ziszczenia się w ocenie Spółki nie jest istotne na dzień sporządzenia niniejszego
  sprawozdania finansowego:
  • p otencjalne zobowiązanie w łącznej wysokości 3.550 tys. zł w sprawie ewentualnego sporu wynikającego
  z przeszłych zdarzeń i umownych uzgodnień pomiędzy akcjonariuszami PWC Odra oraz jednostką powiązaną
  ze Spółką. Hednakże ZPC Otmuchów nie był stroną powyższych uzgod nień jak również Spółka nie posiada
  wiedzy nt. jakiegokolwiek postępowania sądowego z jej udziałem w powyższym przedmiocie,
  • potencjalne zobowiązanie w łącznej wysokości 3.663 tys. zł związane z ewentualnymi roszczeniami
  akcjonariuszy PWC Odra w zakresie ewentualnego odkupu przez Spółkę akcji PWC Odra od jej akcjonariuszy.
  Spółka nie posiada wiedzy nt. postępowań sądowych z jej udziałem w powyższym przedmiocie.
  3.12. Zdarzenia , które wystąpiły po dniu 30 września 2019 roku, które nie zostały
  odzwierciedlone w ni niejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
  W obrębie Grupy Kapitałowej nie wystąpiły inne zdarzenia po dacie bilansu, które miałyby istotny wpływ
  na wyniki Spółki lub Grupy Kapitałowej i nie zostały odzwierciedlone w niniejszym sprawozdaniu finansowym.
  4. Pozostałe informacje
  4.1. Podstawowe informacje o ZPC Otmuchów S.A.
  Spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. powstała w wyniku zawarcia umowy sporządzonej
  w dniu 28 czerwca 1997 roku, w formie aktu notarialnego, Repertorium nr A2494/97 w Kancelarii Notarialnej
  :anny Przystup, 48 300 Nysa, ul. Grodzka 7. Spółka powstała z przekształcenia Spółki Zakłady Przemysłu
  Cukierniczego Otmuchów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Spółkę Akcyjną.
  Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu V===
  Wydział Gospodarczy Krajow ego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028079. Spółce nadano numer
  statystyczny REGON 531258977. Siedziba Spółki mieści się w Otmuchowie przy ul. Nyskiej 21.
  Czas trwania Jednostki jest nieograniczony.
  Według statutu Spółki podstawowym przedmiotem dzia łalności jest:
  • Wytwarzanie produktów przemiału zbóż;
  • Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
  • Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowanych.
  W skład jednostki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne
  sprawozdania finansowe. Spółka jest jednostką dominującą wobec Grupy Kapitałowej Otmuchów i sporządza
  skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
  Podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki jest Xarus Limited (spółka prawa cypryjs kiego).
  Podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej, do której należy Xarus Limited jest Spółka Warsaw Equity
  Management S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 126/134 .
  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 26

  ZPC Otmuchów S.A. posiada obecnie trzy działające zakłady w następujących lokalizacjach:
  Tabela 33 Zakłady produkcyjne ZPC Otmuchów S.A.

  4.2. Organizacja Grupy Kapitałowej Otmuchów
  Grupa Kapitałowa Otmuchów na dzień 30 września 2019 roku składała się z posiadającej status jednostki
  dominującej ZPC Otmuchów S.A. oraz dwóch operacyjnych spółek zależnych: PWC Odra S.A. oraz Aero Snack
  Sp. z o. o. Działalność podstawowa wspomagana była przez spółkę wspierającą tj. Otmuchów Logistyka Sp.
  z o. o.
  Na 30 września 2019 roku Grupa Otmuchów posiadała łącznie 4 zakłady produkcyjne. Oprócz wymienionych
  w pkt. 4.1 zakładów należących do ZPC Otmuchów, Grupa posiadała zakład produkcyjny funkcjonujący w PWC
  Odra S.A. w Brzegu.
  Tabela 34 Zakłady produkcyjne Spółek Zależnych
  ZAKŁADY PRZEZNACZENIE
  Brzeg, ul. Starobrzeska 4, 7 Zakład produkcyjny słodyczy

  Struktura udziałowa Grupy K apitałowej na 30 września 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego
  sprawozdania finansowego przedstawiała się następująco:

  Tabela 35 Struktura Grupy K apitałowej Otmuchów na dzień 30.09. 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu
  kwartalnego
  JEDNOSTKA ZALEŻNA
  UDZIAŁ W GŁOSACH (BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO)
  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI METODA KONSOLIDACJI
  Otmuchów Logistyka Sp. z o.o. 100,00% Usługi logistyczne i transportowe Pełna
  PWC Odra S.A. 68,76 % Produkcja słodyczy Pełna
  Aero Snack Sp. z o.o. 100,00% 1 Produkcja prażynek i snacksów Pełna
  1W związku z posiadaniem przez Emitenta 100% udziałów w spółce Otmuchów Logistyka Sp. z o.o. posiadającej 100% udziałów w spółce Aero Snack Sp. z o.o. pośredni udział Emitenta w spółce Aero Snack Sp. z o.o. wynosił 100%.

  W okresie od dnia publikacji raportu okresowego za = półrocze 2019 roku, tj. od dnia 20 września 2019 roku
  do dnia bilansowego, jak również do dnia publik acji niniejszego raportu udział Hednostki Dominującej
  w ogólnej liczbie głosów w Spółkach Zależnych nie uległ zmianie.
  Opis spółek wchodzących w skład Grupy Otmuchów

  Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
  Hednostka Dominująca, której przedmiot działalności obejmu je przede wszystkim produkcję i sprzedaż
  słodyczy, słonych przekąsek, żelek , wyrobów śniadaniowych oraz batonów .

  ZAKŁADY PRZEZNACZENIE
  Otmuchów, ul. Nyska 21 Siedziba, zakład produkcyjny słodyczy
  Otmuchów, ul. Grodkowska 12 Zakład produkcyjny żelek oraz galaretek w cukrze
  Nysa, ul. Nowowiejska 20 Zakład produkcyjny wyrobów śniadaniowych, batonów , słonych przekąsek oraz magazyn wyrobów gotowych


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 27

  Przedsiębiorstwo Wyrobów Cukierniczych Odra S.A.
  Przedmiot działalności PWC Odra S.A. obejmuje produkcję i sprzedaż słodyczy w tym wyrobów w czekoladzie,
  chałwy, karmelków twardych i nadziewanych oraz draży.
  Aero Snack Sp. z o. o.
  Przedmiot działalności Aero Snack sp. z o.o. obejmuje przede wszystkim produkcję i sprzedaż prażynek oraz
  snacków.
  Otmuchów Logistyka Sp . z o. o.
  Przedmiot działalności Otmuchów Logistyka Sp. z o.o. obejmuje świadczenie usług logistycznych oraz
  transportowych i spedycyjnych.

  4.3. Zarząd
  Skład Zarządu Spółki, na dzień 1 stycznia 2019 roku oraz na dzień 30 września 2019 roku przedstawiał się
  nastę pująco:
  • Pan Bogusław Szladewski – Prezes Zarządu,
  • Pan Harosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu .
  W dniu 14 października 2019 roku Rada Nadzorcza po odwołaniu Pana Bogusława Szladewskiego z funkcji
  Prezesa Zarządu oraz Pana Harosława Kredoszyńskiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu na tym samym
  posiedzeniu postanowiła określić, że Zarząd Spółki będzie trzyosobowy. Następnie powołała z tym samym
  dniem do Zarządu Spółki na wspólna pięcioletnią kadencję Pana Bogusława Szladewskiego jako Prezesa
  Zarządu, Pa na Harosława Kredoszyńskiego jako Wiceprezesa Zarządu oraz Pana Marka Piątkowskiego jako
  Wiceprezesa Zarządu.
  W efekcie powyższego skład Zarządu Spółki na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawiał się
  następująco:
  • Pan Bogusław Szladewski – Prez es Zarządu,
  • Pan Harosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu
  • Pan Marek Piątkowski – Wiceprezes Zarządu .
  4.4. Rada Nadzorcza
  W dniu 19 czerwca 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki [ZWZ] odwołało Pana Marcina Wrzosa
  z funkcji Członka Rady Nadzorczej. Hednocześnie ZWZ powołało z dniem 19 czerwca 2019 roku w skład Rady
  Nadzorczej Spółki Pana Łukasza Dobosza.
  Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 30 września 2019 roku przedstawiał się następująco:
  • Krzysztof Dziewicki – Przewodniczący Rady Na dzorczej,
  • Jacek Dekarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Piotr Kuffel – Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 28

  • Maciej Matusiak – Członek Rady Nadzorczej.
  W dniu 14 października 2019 roku Pan Piotr Kuffel złożył rezygn ację z pełnienia funkcji Członka Rady
  Nadzorczej nie podając przyczyn rezygnacji. W tym samym dniu Rada Nadzorcza powołała poprzez kooptację
  Pana Przemysława Danowskiego jako Członka Rady Nadzorczej.
  Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień publikacji niniej szego raportu przedstawiał się następująco:
  • Krzysztof Dziewicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Jacek Dekarz – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej,
  • Łukasz Dobosz – Członek Rady Nadzorczej,
  • Maciej Ma tusiak – Członek Rady Nadzorczej.
  Na dzień bilansowy , tj. na 30 września 2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu skład Komitetu
  Audytu przedstawiał się następująco:
  • Jacek Dekarz – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  • Krzysztof Dziewicki – Czł onek Komitetu Audytu,
  • Maciej Matusiak – Członek Komitetu Audytu.
  W okresie sprawozdawczym nie nastąpiły zmiany w składzie Komitetu Audytu.
  4.5. Akcjonariat
  Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów
  Wykaz akcjonariuszy , posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5 %
  ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki na dzień przekazania niniejszego rozszerzonego
  skonsolidowanego raportu kwartalnego za okres trzech kwartałów 2019 roku, tj . na dzień 8 listopada
  2019 roku zawi era poniższa tabela.
  Tabela 36 Struktura akcjonariatu ZPC Otmuchów S.A. na dzień 30.09.2019 roku oraz na dzień publikacji niniejszego raportu
  kwartalnego
  Akcjonariusz Liczba akcji/głosów przypadających z
  tych akcji
  Udział w kapitale zakładowym / ogólnej
  liczbie głosów
  Xarus Holding Limited 16. 335.244 64.07 %
  PZU PTE S.A. 3.810.552 14,95 %
  PKO BP Bankowy PTE S.A. 2.233.540 8,76%

  Zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy
  W okresie od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego, tj. od dnia 20 września 2019 roku do dnia
  publikacji niniejszego raportu nie nastąpiły zmiany w strukturze znaczących akcjonariuszy.
  Akcje Emitenta w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
  Poniżej zamieszczono informacje nt. akcji Spółki posiadanych przez osoby zarządzające i nadzorujące na dzień
  publikacji niniejszego oraz poprzedniego raportu okresowego.


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 29

  Tabela 37 Liczba będących w posiadaniu Człon ków Zarządu oraz Rady Nadzorczej ZPC Otmuchów na dzień publikacji niniejszego
  raportu kwartalnego
  Osoba zarządzająca Liczba akcji Wartość nominalna akcji (zł)
  Bogusław Szladewski – Prezes Zarządu 80 718 16 143,60
  Jarosław Kredoszyński – Wiceprezes Zarządu 130 000 26 000,00
  Marek Piątkowski – Wiceprezes Zarządu 20 385 4 077,00
  Krzysztof Dziewicki – Przewodniczący Rady Nadzorczej 99 224 19 844,80
  Przemysław Danowski – Członek Rady Nadzorczej 45 000 9 000,00
  Razem 375 327 75 065,40
  Poza powyżej wskazanymi osobami pozostałe osoby nadzoru jące nie posiadają akcji Spółki, ani uprawnień do
  nich.
  Emitent nie posiada wiedzy aby o d dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego , tj. od dnia 20
  września 2019 roku nastąpiły zmiany w zakresie stanu posiad ania akcji oraz uprawnień do nich przez osoby
  zarządzające i nadzorujące.
  4.6. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  Wykaz pozostałych transakcji z podmiotami powiązanymi zawiera tabela poniżej:
  Tabela 38 Transakcje z podmiotami powiązanymi
  30.09.2019 30.09.2018
  Jednostka Dominująca Zarząd 645 646 Rada Nadzorcza 161 153
  Jednostki zależne Zarząd 55 60 Rada Nadzorcza 5 4

  Tabela 39 Transakcje oraz stan rozrachunków spółek Grupy z podmiotami powiązanymi
  Rodzaj powiązania Okres
  transakcje salda zakup od podmiotów powiązanych
  sprzedaż dla podmiotów powiązanych
  zobowiązania do podmiotów powiązanych
  należności od podmiotów powiązanych
  Hednostki współkontrolowane 3 kwartały 2019 - - - -
  Hednostki współkontrolowane Rok 2018 - - - -
  Jednostki stowarzyszone 3 kwartały 2019 - - - -
  Jednostki stowarzyszone Rok 2018 - - - -
  Pozostałe jednostki powiązane 3 kwartały 2019 - - - -
  Pozostałe jednostki powiązane Rok 2018 - - - -
  W okresie trzech kwartałów 2019 roku ZPC Otmuch ów S.A. ani Hednostki Z ależne nie zawarły żadnych
  transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.
  4.7. Udzielone poręczenia i gwarancje
  W okresie trzech kwartałów 2019 roku spółka ZPC Otmuchów S.A. nie udzieliła nowych poręczeń podmiotom
  zależn ym.
  Szczegółowe informacje nt. udzielonych poręczeń zostały zaprezentowane w punkcie 3.11 Zobowiązania i
  aktywa warunkowe.  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 30

  4.8. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla
  postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej
  Nie są prowadzone istotne postępowania dotyczące zobowiązań albo wierzytelności Spółki lub Hednostki
  Zależnej, w tym w szczególności takie, których wartość stanowi co najmniej 10% kapitałów własnych ZPC
  Otmuchów S.A.
  Szczegółowe zestawienie spraw sądowych Emitent przekazywał w rocznych sprawozdaniach finansowych
  opublikowanych w dniu 10 kwietnia 2019 roku. Ponadt o wymaga wskazania:
  W dniu 7 maja 2019 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach wydał w sprawie sygn.. akt V ACa 65/18 prawomocny
  wyrok korzystny dla Spółki w sprawie o zwolnienie spod egzekucji ruchomości będących zabezpieczeniem
  pożyczki dla spółki Otmuchów Logi styka na kwotę 837.250 zł. Wskazany wyrok (oddalający apelację powódki)
  nie wpływa na wyniki finansowe Spółki i Grupy. W dniu 10 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Nysie wydał
  nieprawomocny wyrok = instancji w sprawie sporu dotyczącego roszczeń o zakup przez Sp ółkę od 65
  akcjonariuszy łącznie 316 261 akcji spółki zależnej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. zobowiązującego Spółkę w
  szczególności do złożenia oświadczeń woli w sprawie zakupu ww. akcji PWC Odra oraz do poniesienia kosztów
  sądowych. Spółka złożyła 6 sierp nia 2019 r. apelację od wyroku. Termin rozprawy odwoławczej wyznaczono
  na 18 lutego 2020 roku.
  W dniu 25 czerwca 2019 roku Sąd Okręgowy w Opolu wydał nieprawomocny wyrok = instancji w sprawie
  sporu dotyczącego roszczeń o zakup przez Spółkę od 4 akcjonarius zy łącznie 52 630 akcji spółki zależnej od
  Emitenta tj. PWC Odra S.A. zobowiązującego Spółkę w szczególności do zapłaty ceny sprzedaży ww. akcji PWC
  Odra oraz do poniesienia kosztów sądowych. Spółka złożyła 6 sierpnia 2019 r. apelację od wyroku. W dniu 14
  sierpnia 2019 Powodowie złożyli apelację do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu zaskarżając wyrok w części ,
  tj. w pkt = oddalającym żądanie powodów o zapłatę.
  W dniu 14 czerwca 2019 r. w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu zapadł nieprawomocny wyrok = =nstancji w
  sprawie sporu dotyczącego roszczeń o zakup przez Spółkę od 8 akcjonariuszy łącznie 50933 akcji spółki
  zależnej od Emitenta, tj. PWC odra S.A. zobowiązującego Spółkę w szczególności do złożenia oświadczenia
  woli powodom o nabycie akcji PWC. W dniu 21 sierpn ia 2019 r. Spółka złożyła apelację od wyroku.
  W Sądzie Okręgowym w Opolu prowadzone jest postępowanie w sprawie sporu dotyczącego roszczeń o
  zakup przez Spółkę od akcjonariusza akcji spółki zależnej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. Sprawa została
  odroczona b ez terminu, toczy się nadal przed sądem pierwszej instancji.
  W dniu 26 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Opolu wydał korzystny dla Spółki wyrok oddalający powództwo 40
  byłych pracowników Spółki zależnej w sprawie zapłaty odprawy w łącznej wysokości 660 865 zł . Powodowie
  złożyli apelację od wyroku. Termin rozprawy odwoławczej wyznaczono na dzień 28 listopada 2019r.
  W związku z powyższymi sprawami spornymi utworzona została rezerwa na poziomie wyniku jednostkowego
  i skonsolidowanego w wysokości 4 461 tys. PLN. Wskazana rezerwa została uwzględniona w wynikach 2018
  roku, w związku z czym nie wpływa na wyniki okresu sprawozdawczego. Spółka odwołała się od wyroku do
  sądu == instancji.
  Spółka złożyła 26 czerwca 2019 r. skargę kasacyjną od prawomocnego wyroku Sądu Ap elacyjnego we
  Wrocławiu z 10 grudnia 2018 r. w sprawie sporu dotyczącego roszczeń o zakup przez Spółkę od 14
  akcjonariuszy łącznie 257 497 akcji spółki zależnej od Emitenta tj. PWC Odra S.A. zobowiązującego Spółkę w


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 31

  szczególności do złożenia oświadczeń wol i w sprawie zakupu ww. akcji PWC Odra oraz do poniesienia kosztów
  sądowych.
  Oprócz opisanych powyżej nie wystąpiły inne istotne zmiany w obszarze postępowań sądowych Emitenta
  oraz Grupy Kapitałowej w okresie od dnia publikacji raportów za 2018 rok.
  4.9. Stanowi sko wobec publikowanych prognoz
  Zarząd ZPC Otmuchów S.A. nie publikował prognoz tak jednostkowych , jak i skonsolidowanych wyników
  na 2019 rok.
  4.10. Opis działalności w okresie trzech kwartałów 2019 roku
  Poza zdarzeniami opisanymi w innych punktach niniejszego raportu , w okresie sprawozdawczym oraz do dnia
  publikacji niniejszego sprawozdania nie wystąpiły jakakolwiek istotne zdarzenia.
  4.11. Opis czynników i zdarzeń o nietypowym charakterze mających znaczny
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe w trzech kwartałach 2019 r.

  W 2019 roku Emitent prowadził działania związane ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych w
  Gorzyczkach. Szczegółowe informacje nt. powyższej umowy zostały przekazane w raporcie bieżącym 3/2019
  z 7 maja 2019 r. oraz 12/2019 z 30 sierpnia 2019 r. W trak cie okresu sprawozdawczego oraz po jego
  zakończeniu Emitent prowadzi analizy dotyczące różnych scenariuszy efektywnego zainwestowania środków
  pozyskanych z emisji akcji serii E celem poprawy konkurencyjności. Emitent wskazuje, iż środki z emisji akcji
  seri i E jakie zostały pozyskane w 2018 roku na dzień bilansowy pomniejszają kredyty obrotowe w instytucjach
  kredytowych, z którymi współpracuje Emitent. Natomiast Spółka zastrzega sobie możliwość zmiany
  przeznaczenia wpływów z emisji akcji, w szczególności z u wagi na zaistnienie zdarzeń uzasadniających zmianę
  lub brak możliwości realizacji wskazanego powyżej celu emisyjnego jakim jest budowa nowoczesnego
  zakładu produkcyjnego produkującego słodycze.
  Poza zdarzeniami i okolicznościami opisanymi w niniejszym rapo rcie w okresie trzech kwartałów 2019 roku
  nie wystąpiły żadne czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze, które mogły mieć wpływ na wyniki
  finansowe osiągnięte przez Emitenta lub Grupę Kapitałową .
  4.12. Inne informacje, które zdaniem Spółki są istotne dla sytuacji Spółki i Grupy
  Kapitałowej
  Poza informacjami zamieszczonymi odpowiednio w niniejszym raporcie Zarząd Emitenta nie identyfikuje
  innych informacj i, które zdaniem Spółki są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowe go i ich zmian dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej, oraz informacj i, które są istotne dla oceny
  możliwości realizacji zobowiązań przez Spółkę i Hednostki Zależne .
  4.13. Czynniki istotne dla rozwoju działalności Grupy Kapitałowej Otmuchów
  Zarząd Emitenta stoi na st anowisku, że dalszy rozwój Grupy Kapitałowej w najbliższych kwartałach będzie
  zdeterminowany zarówno przez czynniki wewnętrzne, jak również zewnętrzne, które
  są ściśle związane z działalnością operacyjną.
  Do najistotniejszymi czynników zaliczyć należy:


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 32

  • utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i w Europie,
  • zmiany cen kluczowych surowców oraz walut,
  • rozwój nowych prozdrowotnych trendów żywieniowych,
  • otwarcie się nowych kierunków eksportu,
  • zmiany w strukturze handlu detalicznego w Polsce,
  • zmiany regulacyjne w zakresie ograniczenia handlu w niedziele,
  • wzrost konkurencji, w tym producentów z krajów o niższych kosztach produkcji,
  • realizacja zaplanowanego planu inwestycyjnego ,
  • dostępność wykwalifikowanych pracowników oraz koszty związane z ich zatrudnieniem ,
  • utrzymanie dotychczasowego zakresu współpracy z instytucjami finansowymi (banki, firmy
  ubezpieczeniowe).
  4.14. Strategia Grupy Kapitałowej Otmuchów
  Rozwój Grupy Kapitałowej będzie prowadzony poprzez intensyfikację działań we wskaza nych poniżej
  obszarach:
  Rozwój własnych marek producenckich
  Zgodnie z przyjętą strategią, Grupa podjęła szereg działań mających na celu wielowymiarowy rozwój marki
  Odra. W tym celu została opracowana spójna architektura marki, określone zostały jej kompetencje oraz
  pozycjonowanie. Przygotowana platforma komunikacyj na oparta o hasło: „Najlepiej Razem” komunikuje
  markę i produkty w nowej odsłonie opakowań i z nowo wprowadzonym logiem Odra. Do logotypu dodana
  została cecha pozycjonująca markę „Oryginalna od 1946”, czego zamiarem jest podkreślenie tradycji, historii
  i jakości niezmiennej od lat, a także powrót do symbolu marki tj. „Kotwicy”, który obecny był w logotypie
  ponad 55 lat. W 2018 roku została również opracowana koncepcja marki FreeYFu. FreeYu to marka będąca
  odpowiedzią na trendy oraz potrzeby konsumentów . Kie rowana jest do osób świadomych, aktywnych
  w każdej dziedzinie życia, spragnionych czegoś nowego, smacznego i zdrowego zarazem. Zgodnie z planami
  marketingowymi, marka kierowana jest również do osób spragnionych wolności, bo to ona jest
  przewodnikiem do os iągnięcia dobrego samopoczucia, chęci do działania i realizacji celów. Wolność wyrażana
  w wyborach życiowych, w tym również w wyborach składników, produktów itp. to smakowanie życia. Taka
  filozofia marki stała się punktem wyjścia do zbudowania platformy ko munikacji „Głodni Wolności” z hasłem
  wspierającym „Smakuj życie tak jak lubisz”. Marka FreeYu jest alternatywą dla klasycznych słodyczy. Są to
  przede wszystkim batony warzywno -owocowe, owocowo -zbożowe, proteinowe. która w ramach swojej
  kompetencji zawiera produkty w rupie batonów oraz produktów śniadaniowych. W 2019 roku planowany
  jest dalszy rozwój marki w zakresie oraz oferty produktowej, komunikacji oraz budowy dystrybucji.
  Utrzymanie istotnej roli biznesu w obszarze sprzedaży B2B oraz private label, w s zczególności organiczny
  rozwój współpracy z kluczowymi klientami w Polsce i za granicą
  Grupa w ramach dotychczasowej współpracy w zakresie sprzedaży private label oraz B2B wypracowała opinię
  solidnego partnera biznesowego. Zamiarem Grupy jest stały rozwój współpracy z dotychczasowymi
  kontrahentami oraz pozyskanie nowych klientów. Zdaniem Spółki realizacja tego celu wpłynie na rozwój
  organiczny Grupy i tym samym wzrost przychodów. Wspólny rozwój realizowany przez Grupę wraz
  z klientami, w tym sieciami handl owymi, pozwoli obu stronom na zwiększenie możliwości konkurowania
  z najbardziej znanymi markami producenckimi na świecie. Ze względu na posiadane przez Grupę zaplecze


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 33

  technologiczne oraz doświadczenie w procesie produkcyjnym, Grupa, wraz z klientami, będz ie dążyć do
  ciągłej poprawy jakości oferowanych produktów w obszarze marek własnych, co powinno przynieść
  wymierne korzyści obu stronom, tym samym zacieśniając dotychczasową współpracę. Wraz ze wzrostem
  jakości oraz różnorodnością oferowanych produktów Gru pa będzie miała większy udział w rozwoju kategorii
  produktowych zarządzanych przez klientów.
  Poprawa rentowności poprzez rozwój kanałów sprzedaży i eksportu
  W celu zwiększenia sprzedaży i rentowności działalności Grupa zamierza dokonać rozwoju eksportu pop rzez
  poszerzanie zakresu współpracy z obecnymi klientami, a także przeprowadzić dywersyfikację kanałów
  sprzedaży dzięki pozyskaniu nowych rynków oraz klientów w tym obszarze. Rozwój eksportu odbywać będzie
  się na płaszczyźnie rozwoju dystrybucji za sprawą dostarczania produktów na odpowiednie rynki zbytu
  w zależności od potrzeb i trendów na nich panujących oraz za sprawą wzrostu poziomu obsługi klientów.
  Drugim czynnikiem wpływającym na rozwój eksportu jest poszerzenie asortymentu, który odpowiadać ma na
  oczekiwania konsumentów w danych regionach i krajach. Budowanie wiarygodności na rynkach
  zagranicznych Grupa osiągnie dzięki udziałowi w najważniejszych targach branżowych na całym świecie oraz
  uzyskaniu stosownych certyfikacji odpowiadających potrzebom kon kretnych rynków .
  Inwestycje w rozwój istniejących technologii oraz pozyskanie nowych celem rozwoju oferty o produkty
  odpowiadające obecnym i przyszłym trendom konsumenckim
  Dzięki rozwojowi posiadanych technologii oraz wdrożeniu nowych rozwiązań, Grupa plan uje w dalszym ciągu
  dostosowywać ofertę do zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz trendów konsumenckich.
  Na przestrzeni ostatnich lat Grupa zainwestowała w modernizację posiadanych maszyn i urządzeń oraz
  dokonała zakupu nowych technologii. Obecnie Gru pa planuje zwiększyć automatyzację produkcji, a także
  dokonać inwestycji w nowe linie produkcyjne. Przeprowadzenie inwestycji będzie zrealizowane m.in. ze
  środków pozyskanych z emisji nowych akcji. Rozwój technologiczny przyniesie wymierne korzyści w rozwo ju
  dotychczas oferowanych produktów oraz pozwoli na wprowadzenie nowych linii produktowych.
  Niezależnie od wskazanych powyżej obszarów rozwoju Zarząd Emitenta na bieżąco analizuje otoczenie
  zewnętrzne oraz uwarunkowania działalności w tym posiadane zasoby z punktu widzenia ich
  najefektywniejszego zaangażowania.
  4.15. Zarządzanie ryzykiem
  Grupa Otmuchów w każdym segmencie prowadzonej działalności narażona jest na ryzyka. =ch materializacja
  może w istotny sposób wpłynąć na sytuacje finansową Emitenta oraz Spółek Zależnych. Świadomość tych
  zagrożeń wymaga utrzymywania oraz ciągłego udoskonala nia narzędzi mitygujących ryzyka. Grupa
  monitoruje ekspozycję oraz przygotowuje i aktualizuje plany celem minimalizacji poniższych ryzyk, które
  w toku wieloletniej działalności zostały zidentyfikowane jako najistotniejsze:
  • Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym związane jest z możliwym wystąpieniem
  negatywnych zmian w generowanych przez Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym
  w skutek ewentualnych zawirowań w obszarze wzrostu światowego PKB, wojny celnej lub brexitu. Działalność
  go spodarcza Grupy prowadzona jest głównie na rynku polskim, który w latach 2018 -2019 odpowiadał za
  około 80% - 90% przychodów ze sprzedaży. Znaczący wpływ na wysokość osiąganych przychodów oraz rozwój
  Grupy ma tempo wzrostu PKB, poziom dochodów oraz wydatków gospodarstw domowych, poziom
  wynagrodzeń, kształtowanie się polityki fiskalnej oraz monetarnej w Polsce oraz na świecie. Pogorszenie
  koniunktury gospodarczej na rynku może wpłynąć na zmniejszenie wydatków konsumpcyjnych gospodarstw


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 34

  domowych, siły nabywcze j społeczeństwa i wysokości popytu konsumpcyjnego, a co za tym idzie,
  spowodować spadek sprzedaży produktów spożywczych (zwłaszcza nie będących produktami pierwszej
  potrzeby). Ewentualne spowolnienie gospodarcze na rynku może negatywnie wpłynąć na zakładan ą przez
  Grupę rentowność oraz planowaną dynamikę rozwoju.
  • Ryzyko zmiany koniunktury w branży produkcji cukierniczej związane jest z możliwym wystąpieniem
  negatywnych zmian w generowanych przez Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym
  w skut ek spadku wartości rynku produktów cukierniczych. Koniunktura w branży produkcji produktów
  cukierniczych, w której Grupa prowadzi działalność, jest skorelowana z koniunkturą w branży sprzedaży
  detalicznej. Zarówno na rynku polskim, jak i europejskim, czynn iki wpływające na spadek wielkości sprzedaży
  detalicznej w sposób bezpośredni wpływają na pogorszenie sytuacji w każdym sektorze produkcyjnym.
  Ewentualne spowolnienie gospodarcze w branży, w której działa Grupa, może negatywnie wpłynąć na
  zakładaną przez G rupę rentowność oraz planowaną dynamikę rozwoju.
  • Ryzyko braku podaży pracowników związane jest z możliwym wystąpieniem negatywnych zmian
  w generowanych przez Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym w skutek braku
  pracowników na rynku, nawet przy uwzględnieniu pracowników zagranicznych. Obecny rynek pracy w Polsce
  jest rynkiem trudnym dla pracodawców, co może przełożyć się na konieczność ponoszenia przez Grupę
  w przyszłości wyższych kosztów wynagrodzenia. Angażowanie pracowników zagranicznyc h oznacza dla Grupy
  konieczność ciągłego inwestowania w proces ich adaptacji do nowego środowiska pracy. W związku
  z wysokim stopniem skłonności pracowników zagranicznych do migracji, czas i środki zainwestowane w ich
  wyszkolenie nie zawsze będą przekłada ć się na pozyskanie przez Grupę wykwalifikowanego pracownika na
  dłuższy okres.
  • Ryzyko cen surowców związane jest z możliwym wystąpieniem negatywnych zmian w generowanych
  przez Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym w skutek wzrostu cen suro wców.
  Minimalizacja ryzyka odbywa się poprzez bieżącą analizę cen surowców i trendów rynkowych oraz
  podejmowanie decyzji o rodzaju kontraktacji z uwzględnieniem obecnej sytuacji rynkowej. Kontrakty na
  zakup surowców zawierane są na podstawie planów sprzeda ży/zapotrzebowania na surowce w określonym
  okresie i uwzględniają ilość, cenę oraz okres obowiązywania, co zabezpiecza Grupę przed zmianami cen
  w okresie kontraktacji. Dla strategicznych surowców kontrakty zawierane są najczęściej jednocześnie
  z kilkoma dostawcami, aby uniknąć ryzyka braku surowca spowodowanego nieprzewidywalnymi
  zdarzeniami. Dodatkowo Grupa wymaga aby dostawcy posiadali i stosowali systemy jakościowe typowe dla
  przemysłu spożywczego (:ACCP, BRC).
  • Ryzyko zmiany kursu walutowego związan e jest z możliwym wystąpieniem zmian w generowanych
  przez Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym w skutek istotnych wahań kursów walut.
  Grupa minimalizuje ryzyko zmiany kursów walut poprzez intensyfikację eksportu w związku z zakupem
  niektóry ch surowców w walutach obcych (headging naturalny) oraz kalkulowania w cenach wyrobów
  gotowych otwartych ekspozycji walutowych. Główną walutą obcą w jakiej następują rozliczenia transakcji
  handlowych zagranicznych jest EUR. Emitent oraz Spółki Zależne nie korzystały w okresie raportowym
  z instrumentów pochodnych zabezpieczających kursy walut.
  • Ryzyko koncentracji sprzedaży związane jest z możliwym wystąpieniem zmian w generowanych przez
  Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym w skutek zaburz eń współpracy z głównym odbiorcą.
  Udział głównego odbiorcy w przychodach ze sprzedaży działalności kontynuowanej w okresie pierwsz ych
  trzech kwartałów 2019 roku wzrósł o 1,7 p.p. względem analogicznego okresu roku poprzedniego i wyniósł


  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 35

  37,8%, natomiast w okresie porównawczym 2018 roku udział ten był równy 36,1%. Grupa minimalizuje ryzyko
  poprzez m.in. rozwój współpracy z innymi klientami oraz ciągłe rozszerzanie oferty produktowej.
  • Ryzyko braku realizacji zamówień związane jest z możliwym wystąpieniem zm ian w generowanych
  przez Grupę przepływach pieniężnych oraz wyniku finansowym w efekcie braku realizacji otrzymanych
  zamówień na produkty. Zapisy umów z głównymi kontrahentami Grupy są obostrzone postanowieniami
  dotyczącymi kar umownych za nieprzestrzegani e przez Spółki postanowień tych umów oraz mogą
  powodować możliwość zapłaty kar umownych m.in. w przypadkach: niedostępności, opóźnień bądź
  niezgodności produktów, ujawnienia informacji objętych tajemnicą handlową lub dostarczenia innym
  odbiorcom produktów będących przedmiotem umowy z głównymi odbiorcami Grupy. W przypadku
  wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń wartość kar może osiągnąć poziom od kilkudziesięciu tysięcy do
  kilku milionów złotych. Konieczność zapłaty tego typu kar mogłaby mieć negatywny wpływ na działalność
  finansową Grupy, która minimalizuje powyższe ryzyko dzięki wypracowanym schematom, procesom
  i procedurom umożliwiającym realizację zamówień klientów bez istotniejszych zakłóceń.
  • Ryzyko zmiany stóp procentowych związane jest z możliwym w ystąpieniem zmian w przepływach
  wyniku zawartych umów kredytowych oraz leasingowych, w których obowiązuje zmienna stopa procentowa.
  Wszystkie formy finansowania działalności oparte są na zmiennej stopie procentowej bazującej na stawce
  W=BOR. Zarząd Hednost ki Dominującej na bieżąco monitoruje sytuację związaną z decyzjami Rady Polityki
  Pieniężnej, mającymi bezpośredni wpływ na rynek stóp procentowych w kraju. W celu ograniczenia ryzyka
  zmienności stóp procentowych kredytów inwestycyjnych Emitent korzysta z t ransakcji zabezpieczających
  zmianę stóp procentowych =nterest Rate Swap (=RS). Po zakończeniu okresu sprawozdawczego Emitent
  zawarł z BNP Paribas Bank Polska S.A. aneks o technicznym charakterze przedłużający okres obowiązywania
  umowy kredytowej zawartej p omiędzy stronami na listopad 2019 roku. =ntencją stron jest uzgodnienie
  w tym okresie zasad współpracy pomiędzy Grupą Kapitałową Emitenta a powyższym bankiem
  w perspektywie kolejnych okresów sprawozdawczych.
  • Ryzyko kredytowe związane jest z możliwym w ystąpieniem zmian w przepływach pieniężnych oraz
  wyniku finansowym w efekcie niewypełnienia przez kontrahenta swoich zobowiązań. Ryzyko kredytowe
  wiąże się głównie ze ściągalnością należności. Spółki z Grupy zawierają transakcje wyłącznie z renomowanymi
  firmami posiadającymi zdolność kredytową. Wszyscy klienci, którzy chcą korzystać z kredytów kupieckich,
  poddawani są procedurom weryfikacyjnym przed rozpoczęciem współpracy oraz cyklicznym w trakcie jej
  trwania. Ponadto, dzięki bieżącemu monitorowaniu stanów należności, narażenie Spółek na ryzyko
  nieściągalnych należności jest nieznaczne. Dodatkowo Grupa obniża ryzyko poprzez ubezpieczenie należności
  z tytułu dostaw i usług u jednego z wiodących ubezpieczycieli. W procesie oceny ryzyka kredytowego brane
  pod u wagę są różne scenariusze zaburzeń wpływu należności.
  • Ryzyko utraty płynności finansowej związane jest z możliwym wystąpieniem braku zdolności do
  spłaty przez Grupę jej zobowiązań finansowych oraz handlowych. W zakresie zarządzania płynnością Grupa
  konce ntruje się na szczegółowej analizie kształtowania się przepływów pieniężnych, rotacji należności
  i zobowiązań oraz monitoringu salda gotówki na rachunkach bankowych. W celu zapewnienia finansowania
  działalności bieżącej oraz optymalizacji procesu zarządza nia płynnością spółki wchodzące w skład Grupy
  Otmuchów wykorzystują mechanizm cash poolingu. Minimalizacja ryzyka w tym obszarze odbywa się poprzez
  korzystanie z różnorodnych źródeł finansowania, takich jak: kredyty w rachunku bieżącym, kredyty
  inwestycyjn e, faktoringi oraz leasingi .  Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał roku obrotowego 2019 ZPC Otmuchów
  S t r o n a | 36
  Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Spółki  Bogusław Szladewski
  Prezes Zarządu

  Jarosław Kredoszyński Marek Piątkowski
  Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu


  Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
  ul. Nyska 21
  48 -385 Otmuchów
  Tel. +48 77 431 50 83, 431 51 10
  Fax +48 77 431 50 85
  [email protected]


  8 listopada 2019 r., Otmuchów


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
ISIN:PLZPCOT00018
NIP:7530012546
EKD: 10.82 produkcja i sprzedaż słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów śniadaniowych
Adres: ul. Nyska 21 48-385 Otmuchów
Telefon:+48 77 4315083
www:http://www.grupaotmuchow.pl
Kalendarium raportów
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZAKŁADY PRZEMYSŁ...
2020-08-10 23-08-42
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649