Raport.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (37/2018) Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że w związku z rejestracją w dniu 6 grudnia 2018 r. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 12.748.250 akcji zwykłych na okaziciela serii E,
w tym samym dniu do Spółki wpłynęło sporządzone w języku angielskim zawiadomienie od znaczącego Akcjonariusza Spółki tj. XARUS Holdings Limited z siedzibą w Larnace (Cypr) dotyczące zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Oryginał zawiadomienia Emitent przekazuje w formie załącznika do niniejszego raportu bieżącego, natomiast tłumaczenie zawiadomienia na język polski Emitent przekazuje poniżej, z tym jednak zastrzeżeniem, że wiążąca pozostaje oryginalna, anglojęzyczna wersja zawiadomienia.
Tłumaczenie otrzymanego zawiadomienia:
"Spółka Xarus Holdings Limited zarejestrowana w Larnace (Republika Cypru), będąca spółką prawa cypryjskiego z siedzibą na ul. Lordou Vyronos 61, Budynek Lumiel 4 piętro, 6023, Larnaka, Cypr, wpisana do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE:260354 ("Xarus") w oparciu o art. 69b par. 1 pkt 1 i 2 w związku z art. 69 par. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 69 par. 4 pkt 1)-9) ustawy z 29 lipca 2005 roku o Ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 poz.1639 ze zm.) ("Ustawa"), informuje, że:
w wyniku zamiany w dniu 06.12.2018 r. 8.981.938 praw do akcji nowej emisji ("PNE") dotyczących 8.981.938 akcji spółki publicznej Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. z siedzibą w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej 21, 48-385 Otmuchów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028079 ("Spółka"), na 8.981.938 akcji Spółki ("Transakcja") nastąpiła zmiana w stanie posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce.
Zmiana w stanie posiadania ogólnej liczby głosów w Spółce wynikała z decyzji KDPW (centralny depozyt papierów wartościowych, instytucja odpowiedzialna za prowadzenie i nadzorowanie systemu rejestracji papierów wartościowych oraz systemu rozrachunku transakcji zawieranych w obrocie instrumentami finansowymi) dotyczącej zarejestrowania w dniu 22.11.2018 r. wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w wyniku SPO w depozycie papierów wartościowych KDPW pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"). Zarząd GPW w dniu 04.12.2018 r. podjął uchwałę w przedmiocie notowania tych akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 06.12.2018 r. Ostatni dzień notowań PNE na Głównym Rynku GPW to 05.12.2018 r. KDPW wydał w dniu 05.12.2018 r. komunikat techniczny, że akcje Spółki zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych KDPW w dniu 06.12.2018 r.
W dniu poprzedzającym Transakcję Xarus posiadał 7.353.306 akcji Spółki, reprezentujących 57,68% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7.353.306 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 57,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 8.981.938 PNE Spółki uprawniających do 8.981.938 akcji Spółki (8.981.938 głosów).
Obecnie, po Transakcji Xarus posiada 16.335.244 akcji Spółki, reprezentujących 64,07% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 16.335.244 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących 64,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Xarus nie ma jednostek zależnych, które bezpośrednio lub pośrednio posiadają akcje Spółki.
Nie występują okoliczności wskazane w art. 87 par.1 pkt 3 lit. c) w połączeniu z art. 69 par. 4 pkt 6 Ustawy, nie istnieją podmioty odnoszące się do tego przepisu.
Nie występują instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7-9 Ustawy."

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
ISIN:PLZPCOT00018
NIP:7530012546
EKD: 10.82 produkcja i sprzedaż słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów śniadaniowych
Adres: ul. Nyska 21 48-385 Otmuchów
Telefon:+48 77 4315083
www:http://www.grupaotmuchow.pl
Kalendarium raportów
2019-09-20Raport półroczny
2019-11-08Raport za III kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce ZAKŁADY PRZEMYSŁ...
2019-05-22 18-05-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649