Raport.

ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA (4/2018) Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 5 marca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. (Spółka) z siedzibą w Otmuchowie przekazuje w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 marca 2018 roku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  - 1 -
  Załącznik do raportu bieżącego nr 04 /201 8
  Uchwała nr 1/ 3/201 8
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
  z dni a 5 ma rca 201 8 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”
  S.A. z siedzibą w Otmuchowie dokonuje wyboru Przewodniczącego Wa lnego Zgromadzenia
  w osobie Pana Krzysztofa Dziewickiego.
  § 2
  Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym .
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  W głosowaniu tajnym wzięło udział 9.543.618 akcj i, co stanowi 74,86 % kapitału
  zakładowego, na które przypada 9.543.618 głosów ,
  - za przyjęciem uchwały oddano 9.533.618 ważnych głos ów ,
  - przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymujących się oddano 10.000 ważnych głosów.
  Uchwała nr 2/ 3/2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
  z dnia 5 marca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”
  S.A. z siedzibą w Otmuchowie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu poniższym:
  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego
  zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach
  subskrypcji zamkniętej w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia
  dnia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki .
  6. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o
  dopuszczenie i wprowad zenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku


  - 2 -
  regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
  S.A.
  7. Zamknięcie obrad.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu wzięło udział 9.543.618 akcj i, co stanow i 74,86 % kapitału zakładowe go, na
  które przypada 9.543.613 głos ów ,
  - za przyjęciem uchwały oddano 9.543.618 ważn ych głos ów ,
  - przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymujących się oddano 0 głosów.
  Uchwała nr 3/ 3/2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
  z dnia 5 marca 2018 r.
  w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach subskrypcji
  zamkniętej
  w drodze oferty publicznej akcji na okaziciela serii E, ustalenia dnia prawa poboru
  akcji serii E oraz zmiany statutu Spółki
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów”
  S.A. z siedzibą w Ot muchowie („ Spółka ”), działając na podstawie art. 430, 431, 432, 433 i 436
  ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ KSH ") uchwala, co następuje:
  § 1
  1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.549.650,00 PLN (dwa miliony
  pięćset c zterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt) złotych do kwoty nie
  niższej niż 2.549.650,20 PLN (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy
  sześćset pięćdziesiąt złotych 20/100) oraz nie wyższej niż 5.099.300,00 PLN (pięć
  milionów dziewięćdzie siąt dziewięć tysięcy trzysta złotych), o kwotę nie niższą niż 0,20
  PLN (dwadzieścia groszy) oraz nie wyższą niż 2.549.650,00 PLN (dwa miliony pięćset
  czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nie mniej
  niż 1 (jednej) ora z nie więcej niż 12.748.250. (dwanaście milionów siedemset
  czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E o
  wartości nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda („ Akcje Serii E ”).
  2. Emisja Akcji Serii E nastąpi w fo rmie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2
  pkt 2 KSH przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1
  ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
  publicznych („ Ustawa o Ofercie Publicznej ”).


  - 3 -
  3. Akcje Serii E zostaną zaoferowane na zasadach określonych w prospekcie emisyjnym
  („Prospekt ”) sporządzonym i zatwierdzonym zgodnie z właściwymi przepisami prawa
  w związku z ofertą publiczną Akcji Serii E, oraz w związku z ubieganiem się o
  dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii E, praw do Akcji Serii E („ Prawa do Akcji
  Serii E ") oraz praw poboru do Akcji Serii E do obrotu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („ GPW ”).
  4. W przypadku gdy Akcje Serii E zostaną wydane akcjonariuszom (zapisane na
  rachunku papierów wartościowych danego akcjonariusza) nie później niż w dniu
  dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o podzia le zysku za
  rok obrotowy 2017, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia 1
  stycznia 2017 roku na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.
  W przypadku, gdy Akcje Serii E zostaną wydane akcjonariuszom po dniu dywidendy
  ust alonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki o podziale zysku za rok obrotowy
  2017, Akcje Serii E uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy
  2018 tj. od dnia 1 stycznia 2018.
  5. Akcje Serii E mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
  § 2
  1. Ustala się dzień 7 czerwca 2018 r. jako dzień prawa poboru Akcji Serii E w rozumieniu
  art. 432 § 2 KSH („ Dzień Prawa Poboru ”)
  2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru
  będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii E, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję
  Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi Spółki będzie
  przysługiwało 1 (jedno) prawo poboru („ Prawo Poboru ”). Jedno Prawo Poboru
  uprawnia do subskrybowania 1 (jednej) Akcji Serii E („ Współczynnik ”). Os tateczną
  liczbę Akcji Serii E przydzielanych akcjonariuszowi, który złożył zapis na Akcje Serii E
  w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w
  wykonaniu których akcjonariusz ten złożył ważne zapisy, przez Współczynnik, a
  nas tępnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby
  całkowitej.
  3. Akcjonariusze, którym przysługuje Prawo Poboru będą mogli, zgodnie z art. 436 § 2
  KSH, ponadto złożyć, w terminie wykonania Prawa Poboru, dodatkowy zapis na Akcje
  Serii E, w razie niewykonania Prawa Poboru przez pozostałych akcjonariuszy. Akcje
  Serii E objęte dodatkowymi zapisami, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną
  przydzielone akcjonariuszom proporcjonalnie do złożonych przez nich dodatkowych
  zapisów (zgł oszeń).
  4. Termin, w którym będzie możliwe wykonanie Prawa Poboru, zostanie określony
  w Prospekcie.
  5. Akcje Serii E nieobjęte w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 powyżej zostaną
  przydzielone przez Zarząd Spółki według jego uznania, jednak po cenie niższej niż
  cena emisyjna określona na podstawie § 3 lit. d niniejszej Uchwały.
  § 3
  Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych
  z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz do określenia szczegółowych warunków
  subskrypcji i przydziału Akc ji Serii E, w tym do:
  a. zaoferowania Akcji Serii E w sposób, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej
  Uchwały;


  - 4 -
  b. określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy
  Spółki, z zastrzeżeniem wartości wskazanych w § 1 ust. 1 niniejszej
  Uchwały;
  c. określenia ostatecznej liczby oferowanych Akcji Serii E stosownie do art. 54
  Ustawy o Ofercie Publicznej; jeżeli Zarząd Spółki nie skorzysta z niniejszego
  upoważnienia, liczbą Akcji Serii E oferowanych w ofercie publicznej będzie
  maksymalna liczba Akcji Se rii E wskazana w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały;
  d. ustalenia ceny emisyjnej Akcji Serii E;
  e. zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia oferty publicznej akcji
  Spółki, w tym Akcji Serii E, zarówno na zasadzie odpłatnej, jak i nieodpłatnej,
  w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w
  odniesieniu do akcji Spółki objętych ofertą publiczną, w tym Akcji Serii E, o
  ile Zarząd uzna to za niezbędne;
  f. określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Serii E,
  w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii E,
  ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Serii E (w tym zasad
  dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii E przydzielonych na rzecz
  akcjonariusza, który złożył zapis w wykonaniu Prawa Poboru) oraz zasad
  przydziału i subskrypcji Akcji Serii E, które nie zostaną objęte w wykonaniu
  Prawa Poboru ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art.
  436 § 2 KSH;
  g. złożenia oświadczenia, o którym mowa w §4 ust. 3 niniejszej uchwały;
  h. ustalenia liczby Praw Poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii E;
  i. podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub
  zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  j. podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji
  Serii E;
  k. podjęcia decyz ji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Serii
  E w każdym czasie, przy czym podejmując taką decyzję, Zarząd Spółki może
  nie wskazywać nowego terminu przeprowadzenia tej oferty publicznej, który
  to termin może zostać ustalony oraz udostępnio ny do publicznej wiadomości
  później.
  § 4
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, w związku z postanowieniami paragrafów 1 -3
  niniejszej Uchwały, zmienia § 4 statutu Spółki , w taki sposób, że otrzymuje on nowe,
  następujące brzmienie:
  㤠4
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi od 2.549.650,20 zł (dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć
  tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych dwadzieścia groszy) do 5.099.300,00 PLN ( pięć milionów
  dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta złotych ).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na nie mniej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset
  czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji i nie więcej niż
  25.496.500 (dwadzieścia pięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset ) akcji
  na okaziciela o wartośc i nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:


  - 5 -
  1) 2.550.000 (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii A o numerach od 0000001
  do 2550000;
  2) 3.521.000 (trzy miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) akcji serii B o numerach od
  2550001 do 6071000;
  3) 2.427.250 (dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt)
  akcji serii C o numerach od 6071001 do 8498250;
  4) 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji serii D o numerach od
  8498251 do 12748250;
  5) nie mniej n iż 1 (jeden) i nie więcej niż 12.748.251 (dwanaście milionów siedemset
  czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden) akcji serii E o numerach od
  12748251 do 25496500.”
  3. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być po dwyższony
  kapitał zakładowy Spółki w związku z emisją Akcji Serii E, przy czym suma podwyższenia
  kapitału zakładowego w związku z emisją Akcji Serii E określona przez Zarząd Spółki nie może
  być niższa niż suma minimalna, ani wyższa niż suma maksymalna podw yższenia określona
  w § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały.
  4. Zarząd Spółki na podstawie art. 310 w związku z art. 431 § 7 KSH określi ostateczną treść
  § 4 statutu Spółki poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości
  objętego kapitału zakładowego po przydziale Akcji Serii E .
  5. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, w tym
  z uwzględnieniem zmiany, o której mowa w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały i oświadczenia
  Zarządu, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej uchwały. ’’
  § 5
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu wzięło udział 9 .543 .618 akcj i, co stanowi 74 ,86 % kapitału zakładowe go, na
  które przypada 9.543.618 głos ów ,
  - za przyjęciem uchwały oddano 9.533.618 ważn ych głos ów ,
  - przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymujących się oddano 10.000 ważnych głosów.  - 6 -
  Uchwała nr 4/3/ 2018
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie
  z dnia 5 marca 2018 r.
  w sprawie dematerializacji akcji Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie i
  wprowadzenie akcji Spółki i praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  Działając na podstawie art. 27 us t. 2 pkt 3a i 3b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych („ Ustawa o Ofercie Publicznej ”) i art. 5 ustawy z dnia 29
  lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („ Ustawa o Obrocie Instrumentami
  Finansowymi "), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego
  „Otmuchów” S.A. z siedzibą w Otmuchowie („ Spółka ”) uchwala, co następuje:
  § 1
  1. Nadzwyczajne Walne Zg romadzenie Spółki niniejszym postanawia o dematerializacji,
  w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi:
  a) 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy
  dwieście pięćdziesiąt) praw poboru akcji serii E Spółki („ Ak cje Serii E ”),
  emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Spółki nr 3/3/2018 z dnia 5 marca 2018 r. („Prawa Poboru ”);
  b) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem
  tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcje Serii E; oraz
  c) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem
  tysięcy dwieście pięćdziesiąt) praw do Akcji Serii E („ Prawa do Akcji Serii
  E”).
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o i upoważnia
  Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu przeprowadzenie
  oferty publicznej („ Oferta Publiczna ”) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów
  siedemset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji Serii E, o wartości
  nominalnej 0,20 PLN (dwadzieścia groszy) każda.
  3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia o ubieganiu się
  przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) :
  a) 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem tysięcy
  dwieście pięćdziesiąt) Praw Poboru;
  b) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem
  tysięcy dwieści e pięćdziesiąt) Akcji Serii E;
  c) nie więcej niż 12.748.250 (dwanaście milionów siedemset czterdzieści osiem
  tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Praw do Akcji Serii E;
  przy czym papiery wartościowe wskazane w punktach a -c powyżej zwane
  będą dalej jako „ Papiery War tościowe Dopuszczane do Obrotu ”.
  § 2


  - 7 -
  1. Niniejszym upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności
  prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień,
  zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami
  bądź wytycznymi GPW, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w
  Warszawie („ KDPW ”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, związanych z:
  a) przeprowadzeniem Oferty Publicznej;
  b) ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Papierów Wartościowych
  Dopuszczanych do Obrotu, w tym do złożenia odpowiednich wniosków; oraz
  c) dematerializacją Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu, w tym
  w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia, o ile to będzie konieczne,
  umowy z KDPW o rejestra cję Papierów Wartościowych Dopuszczanych do
  Obrotu w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
  2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności
  faktycznych i prawnych, koniecznych do dopuszczenia i wprowadzenia Papi erów
  Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do:
  a) złożenia wszelkich wniosków, oświadczeń, dokumentów lub zawiadomień do
  Komisji Nadzoru Finansowego;
  b) złożenia odpowiednich wniosków i dokumentów do GPW;
  c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań faktycznych i prawnych, w tym
  przed KNF, KDPW i GPW, związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem
  Papierów Wartościowych Dopuszczanych do Obrotu do obrotu na rynku
  regulowanym prowadzonym przez GPW.
  3. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania niniejszej uchwały lub
  zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia Oferty Publicznej;
  c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przepr owadzenia Oferty Publicznej w każdym
  czasie, przy czym podejmując taką decyzję, Zarząd Spółki może nie
  wskazywać nowego terminu przeprowadzenia Oferty Publicznej, który to
  termin może zostać ustalony oraz udostępniony do publicznej wiadomości
  później.
  § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu wzięło udział 9.543.618 akcj i, co stanowi 74 ,86 % kapitału zakładowego, na
  które przypada 9.543.618 głos ów ,
  - za przyjęciem uchwały oddano 9.533.618 ważn ych głos ów ,
  - przeciw oddano 0 głosów,
  - wstrzymujących się oddano 10.000 ważnych głosów .


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA
ISIN:PLZPCOT00018
NIP:7530012546
EKD: 10.82 produkcja i sprzedaż słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów śniadaniowych
Adres: ul. Nyska 21 48-385 Otmuchów
Telefon:+48 77 4315083
www:http://www.grupaotmuchow.pl
Kalendarium raportów
2020-09-18Raport półroczny
2020-11-27Raport za III kwartał
Komentarze o spółce ZAKŁADY PRZEMYSŁ...
2020-05-29 01-05-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649