Raport.

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW SA (27/2017) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 października 2017 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Zakładów Urządzeń Kotłowych "STAPORKÓW" S. A. ("Spółka", "Emitent") z siedzibą
w Stąporkowie działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 4021 - 4022 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 19 października 2017 roku na godzinę 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Stąporkowie przy ul. Górniczej 3 (budynek biurowca sala konferencyjna I piętro).
Treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał, Emitent przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...] (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133, z późn. zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NAD ZWYCZAJNEGO
  WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.
  Z SIEDZIBĄ W STĄPORKOWIE

  I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY
  PORZĄDEK OBRAD

  Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urzą dzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna z
  siedzibą w Stąporkowie (adres: ulica Górnicza numer 3, 26 -220 Stąporków, REGON: 290552938,
  NIP: 6580001142 ), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  00000 81300 („Spółka ”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 kodeksu
  spółek handlowych informuje, że na dzień 19 października 2017 roku zwołuje Nadz wyczajne
  Walne Zgromadzenie Spółk i., które rozpocznie się o godz. 11: 00 pod adresem : ul. Górnicza 3,
  26 -220 Stąporków , z następującym porządkiem obrad :
  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości z wołania Walnego Zgromadzenia i jego zd olności do podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki
  7. Podjęcie uchw ały w sprawi e zmiany Statutu Spółki .
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorc zej.
  10. Zamknięcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  II. PRECYZYJNY OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICZENIA
  W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYW ANIA PRAWA GŁOSU
  1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  przysługuje prawo żądania umieszczenia okre ślonych spraw w porządku obrad Walnego


  Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na
  21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej pr oponowanego punktu porządku obrad. Żądanie
  może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220
  Stąporków lub przesłane w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki:
  [email protected]

  2. Prawo akcjo nariusza do zgłaszania projektów uchwał
  Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego
  mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod
  adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220 St ąporków lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, na adr es poczty elektronicznej Spółki: [email protected] projekty
  uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
  które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Każdy z akcjonariuszy może podczas
  Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad.

  3. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
  Akcjonariusz bę dący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą
  fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę
  uprawnioną do skła dania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
  Pełnomocnictwo winno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i
  doręczone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
  Pełnomocnictwo udzielone w p ostaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
  Spółka od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej udostępnia do pobrania
  formularz zawiera jący wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. O udzieleniu
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego
  pocztą ele ktroniczną w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie
  przez Spółkę) na dedykowany adres mailowy [email protected] , bądź w formie pisemnej na
  adres siedziby Spółki. Informacja o udzieleniu pe łnomocnictwa powinna dokładne oznaczenie
  pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, adresu, telefonu i adresu


  poczty elektronicznej obu tych osób), jak również powinna określać zakres tj. wskazywać
  liczbę akcji, z których wykonywa ne będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki,
  na którym prawa te będą wykonywane. Wszelkie konsekwencje związane z nieprawidłowym
  wystawieniem pełnomocnictwa oraz ryzyko związane z wykorzystaniem elektronicznej formy
  komunikacji w tym zakres ie ponosi mocodawca. W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego
  pełnomocnictwa, jako załącznik w formacie PDF lub w innym formacie pozwalającym na jego
  odczytanie przez Spółkę należy dołączyć:
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopi ę dowodu osobistego,
  paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  b) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu z
  właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby
  fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu
  (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).
  Celem weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka
  zastrzega sobie prawo identyfikacji akcjonariusza i pełno mocnika. W szczególności weryfikacja ta
  może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie
  telefonicznym, mającym na celu potwierdzenie danych dotyczących tożsamości akcjonariusza i
  pełnomocnika oraz potwierdzenie faktu udzielen ia pełnomocnictwa i jego zakresu. Brak
  udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak
  możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy
  dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Ponadto w przypadku
  wątpliwości co do prawdziwości kopii ww. dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do
  żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności dokumentów:
  a) w przypadku akcjonariusza będącego osobą f izyczną – kopii potwierdzonej za zgodność
  z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za
  zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego
  dokumentu tożsamości akcjonariusza;
  b) w przypadku akcjonar iusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej
  za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
  potwierdzania za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub
  innego dokumentu potwierdzająceg o umocowanie do udzielenia upoważnienia
  pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.


  Osoba bądź osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą
  fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z w łaściwego rejestru ewentualnie
  wynikać z przedstawionego ciągu pełnomocnictw.
  4. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej

  Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  5. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elekt ronicznej

  Statut Spółki w obecnym brzmieniu nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  6. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu
  środków kom unikacji elektronicznej

  Spółka nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego lub głosowania przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  III. DZIEŃ REJESTRACJI UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

  Prawo uczestnictwa w Walnym Zgroma dzeniu mają tylko podmioty będące akcjonariuszami
  Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 3 października 201 7
  roku (tzw. dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, dalej: „ Dzień Rejestracji ”).

  IV. INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU

  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki
  w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 3 października 2017 r.

  Akcjonariusz uprawniony z akcji zdematerializowanych Spółki na okaz iciela będzie miał prawo
  uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli na Dzień Rejestracji będzie akcjonariuszem


  Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spó łki; oraz - nie
  wcześniej niż 22 września 201 7 roku i nie p óźniej niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu
  Rejestracji tj. nie później niż w dniu 4 października 2017 roku złoży żądanie o wystawienie
  imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w podmiocie
  prowadzącym rachunek papierów wartośc iowych, na którym zapisane są akcje Spółki. Imienne
  zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 3 § 3 KSH
  powinno zawierać:
  1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcj i,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.
  Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym
  zgromadzeniu Spółki, jeżeli dokumenty akc ji zostaną złożone w spółce nie później niż w Dniu
  Rejestracji, uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego
  dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u
  notariusza, w banku lub firmi e inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii
  Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospoda rczym,
  wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazu je się
  numery dokumentów akc ji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia
  rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.
  Spółka sporządzi listę uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu na podstawie
  wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papieró w Wartościowych S.A. w Warszawie oraz
  dokumentów akcji na okaziciela bądź zaświadczeń złożonych w siedzibie Spółki.

  Na trzy dni powszednie przed termine m Walnego Zgromadzenia tj. od 16 października 201 7
  roku, w siedzibie Spółki pod adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220 Stąporków , w godzinach
  od 9 do 17 , zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w


  Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz y będzie mógł zażądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej
  sporządzenia lub przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając
  adres, na który lista powinna być wysłana.

  V. DOKUMENTY ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO
  ZGROMADZENIA

  Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst
  dokumentacji, która ma być przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w
  siedzibie Spółki od adresem ulica Górnicza numer 3, 26 -220 Stąporków lub na stronie
  internetowej Spółki www.zuk. com .pl w sekcji Relacje inwes tor skie / Spółka/ Walne Zgromadzenie
  Akcjonariuszy .

  VI. ADRES STRONY INTERNETOWEJ ORAZ ADRES POCZTY
  ELEKTRONICZNEJ

  Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia na stronie
  internetowej Spółki pod adresem www.zuk. com .pl w sekcji Relacje inwestorskie/ Spółka/ Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy . Adres poczty elektronicznej Spółki w sprawach związanych z Walnym
  Zgromadzeniem: [email protected]

  VII. INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI I LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH
  AKCJI

  Realizując obowiązek określony w art. 402 3 § 1 pkt 2 KSH Zarząd Zakładów Urządzeń
  Kotłowych „Stąporków” S.A. informuje, iż na dzień ogłoszenia zwołania Walnego
  Zgromadzenia ogólna lic zba akcji wyemitowanych przez Spółkę wynosi 6.503.790 (sześć
  milionów pięćset trzy tysi ące siedemset dziewięćdziesiąt ) sztuk i odpowiada liczbie głosów z tych
  akcji , w tym:
  - 4.103 .790 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
  - 400 .000 akcji zwykłych na okaz iciela serii B
  - 2.000 .000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  1

  PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
  ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” S.A.
  ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 19 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

  Projekt uchwały do punktu nr 2 planowanego porządku obrad

  Uchwała Nr ___ /201 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadz wyczajn e Walne
  Zgromadzenie ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna
  postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
  Pana/Panią _________________.  2

  Projekt uchwały do punktu nr 5 planowanego porządku obrad

  Uchwała Nr ___ /201 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH
  „STĄPORKÓW” Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia obejmujący:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
  3. Sporządzenie listy obecności.
  4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  5. Przyjęcie porządku obrad.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekst u jednolitego Statutu Spółki .
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  3

  Projekt y uchwa ł do punktu nr 6 planowanego porządku obrad

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 28 marca 2017 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  § 1.
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych or az § 1 8 pkt 5 Statutu Spółki,
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki
  Pana …………………….

  § 2 .
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

  § 1.
  Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych or az § 18 pkt 5 Statutu Spółki,
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki
  Pana…………

  § 2 .
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  4

  Projekt y uchwał do punktu nr 7 planowanego porządku obrad

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
  „Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej spółki
  oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie
  publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu
  obrotu oraz o spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia sześć dni przed terminem
  Walnego Zgromadzenia. ”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 2 otrzymuje brzmienie :
  „Organizację Rady Nadzorczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin Rady
  Nadzorczej .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  5

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 3 otrzymuje brzmienie :
  „Z zastrzeżeniem ust. 5 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu jako ciało
  opiniodawcze i doradcze, składający się przynajmniej z trzech członków, wybieranych spośród
  członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady
  Nadzorczej .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 4 otrzymuje brzmienie :
  „Powołanie Komitetu Audytu jest obligatoryjne w przypadku, gdy Spółka przekracza na koniec
  danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzającego dany rok obrotowy
  co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
  a) 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  b) 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
  obrotowy,
  c) 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  6

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 5 otrzymuje brzmienie :
  „W przypadku, gdy nie są spełnione co najmniej dwa kryteria, o których mowa w ust. 4 powyżej
  zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie. W takim przypadku
  postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz funkcjonowania
  Komitetu Audytu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. ”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 6 otrzymuje brzmienie :
  „Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać kryteria
  niezależności. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia następujące
  kryteria:
  1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
  wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego
  Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
  2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub jednostki
  z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Kom itetu Audytu jest pracownik nienależący
  do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady nadzorczej lub innego
  organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel pracowników;  7

  3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu odpowiednic h przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Spółką;
  4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Spółki
  lub jednostki z nią powiąza nej, z wyjątkiem wynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek rady
  nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;
  5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych
  stosunków gospodarcz ych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc
  właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu
  nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
  członk iem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
  6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
  a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
  poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub
  jednostki z nią powiązanej lub
  b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
  poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawo zdania finansowego Spółki, lub
  c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem
  zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej
  przeprowadzającej badanie sprawozdania finansoweg o Spółki lub jednostki z nią powiązanej, lub
  d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia
  firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarząd zającego jednostki, w której członkiem rady
  nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu
  zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
  8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego danej
  jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
  9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w
  linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu
  zarządzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1 -8;
  10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego
  organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1 -8.”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  8

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 7 otrzymuje brzmienie :
  „Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych 8.”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 8 otrzymuje brzmienie :
  „Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa
  Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu
  posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni członkowie w określonych
  zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


  9

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §20a ust. 11 otrzymuje brzmienie :
  „Szczegółowy zakres zadań oraz zasady działania Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w Spółce
  powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada zasięga opinii
  Komitetu Audytu określa odpowiednio Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin Komitetu
  Audytu zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może tworzyć również inne
  komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej. W przypadku powołania innych
  komitetów niż Komitet Audytu niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §21 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
  „W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada
  Nadzorcza, w okresie swojej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez Walne
  Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy ustąpili w czasie
  kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przysługuje Radzie
  Nadz orczej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej pięciu  10

  członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
  Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio również do członków Komitetu Audytu .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  w sprawie zmiany Statutu Spółki
  § 1.
  Na podstawie Artykułu 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,
  dokonuje zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że §28 otrzymuje brzmienie :
  „Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania członków
  Zarządu;
  2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również
  w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu;
  3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych
  lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do czasowego
  wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych czynności;
  4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki;
  5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do bad ania sprawozdań finansowych Spółki;
  6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami
  i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, ocena sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu
  co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Wal nemu Zgromadzeniu corocznego
  sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny;
  7) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki,  11

  8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w
  nieruchom ości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości,
  9) wyrażanie zgody na wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie
  poręczeń lub gwarancji,
  10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki
  zobowiąz ania o wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej,
  11) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki
  na poczet przyszłej dywidendy.
  2. Ponadto Rada Nadzorcza wykonuje zadania wynikające z przepisów powszechnie
  obowiązujących oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .”
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Projekt uchwały do punktu nr 8 planowanego porządku obrad

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  W sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki

  §1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postan awia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki
  uwzględniający zmiany dokonane uchwałami od nr …. do nr …. z dnia 19 października 2017 roku ,
  w brzmieniu jak poniżej:
  STATUT
  SPÓŁKI ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  SPÓŁKA AKCYJNA

  (Tekst jednolity Statutu przyjęty uchwałą nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Zakłady
  Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW”S.A. z dnia 19 października 2017 r. uwzględniający zmiany
  przyjęte decyzjami ww. Walnego Zgromadzenia)
  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  12

  §1
  1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Kotłowych „Stąporków” Spółka Akcyjna. Spółka
  może używać w obrocie skrótu: ZUK „Stąporków” S.A.
  2. W obrocie zagranicznym Spółka może posługiwać się odpowiednimi
  w danym języku pełnymi lub skróconymi określeniami spółki akcyjnej, zgodnie z
  wymaganiami prze pisów prawa kraju, na obszarze którego będzie prowadzona działalność.
  3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.
  §2
  Siedzibą Spółki jest miasto Stąporków.
  §3
  1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
  2. Sp ółka może nabywać i zbywać udziały i akcje w innych spółkach, nabywać, zbywać,
  dzierżawić i wynajmować przedsiębiorstwa, zakłady, nieruchomości, ruchomości i prawa
  majątkowe, nabywać i zbywać tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku innych
  podmiotów, tw orzyć spółki prawa handlowego i cywilne, przystępować do wspólnych
  przedsięwzięć, powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki
  organizacyjne, a także dokonywać wszelkich czynności prawnych i faktycznych w zakresie
  przedmiotu swego przed siębiorstwa, dozwolonych przez prawo.
  §4
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
  II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
  §5
  1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -------------------------------- -------------------------------- ---
  1/ produkcja opakowań drewnianych – 16.24.Z, -------------------------------- ---------------------
  2/ produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, -------------------
  słomy i materiałów używanych do wyplatania – 16.29.Z, -------------------------------- -------
  3/ produkcja wyrobów formowanych na zimno – 24.33.Z, -------------------------------- --------
  4/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części – 25.1 1.Z, -------------------------------- -------
  5/ produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania – 25.21.Z, ----------------------------
  6/ produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych –
  25.29.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  7/ produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ----------------------------
  ogrzewania gorącą wodą – 25.30.Z, -------------------------------- -------------------------------- -
  8/ obróbka metali i nakładanie powłok na metale – 25.61.Z, -------------------------------- ------
  9/ obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z, -------------------------------- ------  13

  10/ produkcja zamków i zawiasów – 25.72.Z, -------------------------------- --------------------------
  11/ produkcja pojemników metalowych – 25.91.Z, -------------------------------- --------------------
  12/ produkcja złączy i śrub – 25.94.Z, -------------------------------- -------------------------------- ---
  13/ produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych gdzie indziej ------------------------
  niesklasyfikowanych – 25.99.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------
  14/ produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów ----------------------------
  napędowych – 28.15.Z, -------------------------------- -------------------------------- ----------------
  15/ produkcja pieców, palenisk i palników piecowych – 28.21.Z, -------------------------------- ---
  16/ produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków – 28.22.Z, -------------------------------- -------
  17/ produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
  niesklasyfikowana – 28.99.Z, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  18/ produkc ja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – --------------------------
  32.99.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  19/ naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z, ---------------------------
  20/ naprawa i konserwacja maszyn – 33.12.Z, -------------------------------- --------------------------
  21/ instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – 33.20.Z, ---------------------
  22/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna – 56.29.Z, -------------------------------- ---
  23/ badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii – --------------------------
  72.11.Z, -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  24/ pozostałe badani a i analizy techniczne – 71 -20.B, -------------------------------- ----------------
  25/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – 74.10.Z. ---------------------------

  2. Podjęcie działalności gospodarczej, na prowadzenie której przepisy ------------------------------
  powszechnie obowiązującego prawa wymagają koncesji, zezwolenia lub zgody wł aściwych
  organów państwowych, możliwe jest po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub zgody. -------

  III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

  §6
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 1.837.288,60 zł (jeden milion osiemset
  trzydzieści siedem tysięcy dwieście osiemdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy) i nie
  więcej niż 2.211.288,94 zł (dwa miliony dwieście jedenaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt
  osiem złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze) i dzieli się na: -------------------------------- ---------
  - 4.103.790 (cztery mi liony sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt) -----------------------------  14

  akcji Serii A zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,34 zł -------------------------------- -
  (trzydzieści cztery grosze) każda, -------------------------------- -------------------------------- ----------
  - 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Serii B zwykłych na okaziciela -------------------------------- -----
  o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda, -------------------------------- ----
  - nie mniej niż 900.000 (dziewięćset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 ------------------------------
  (dwa miliony) akcji Serii C zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej
  0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda.” -------------------------------- -------------------------------
  2. Akcje mo gą być pokryte wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. ------------------------------
  3. Zmiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. --------------------------------
  4. Akcje imienne mogą zostać na wniosek zainteresowanego Akcjonariusza zamienione na
  akcje na okaziciela. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  5. Kapitał zakładowy m oże być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia przez emisje
  nowych akcji, imiennych lub na okaziciela, albo przez podwyższenie wartości nominalnej
  dotychczasowych akcji. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------
  §7
  Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, -----------------------
  a także obligacje z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki. -------------------------------- ---
  §8
  1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne („Zbywca”) składa je -----------------------------
  w Spółce i informuje na piśmie Zarząd Spółki o swym zamiarze. Uzyskaną ------------------------
  od Zbywcy informację Zarząd przekazuje na piśmie po zostałym Akcjonariuszom
  posiadającym akcje imienne, w terminie 7 (siedmiu) dni od jej uzyskania. Cena zbycia 1 (jednej)
  akcji ustalona zostaje według wartości bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny.
  2. Informację, o której mowa w ust. 1 powyżej, uważa się za ofertę zbycia akcji kierowaną
  przez Zbywcę do pozostałych Akcjonariuszy posiadających akcje imienne. ------------------------
  3. W terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania przekazanej przez Zarząd informacji, każdy z
  Akcjonariuszy posiadających akcje imien ne może przyjąć ofertę zbycia akcji w całości lub w
  części, składając odpowiednie oświadczenie Zarządowi Spółki. Oświadczenie o przyjęciu
  oferty Zbywcy ze zmianami (nie dotyczy to liczby zbywanych akcji) oraz oświadczenie o
  przyjęciu oferty złożone po upły wie terminu, są bezskuteczne. -------------------------------- -------
  4. Jeśli oferta została przyjęta przez jednego Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przydziału akcji
  na rzecz tego Akcjonariusza. Jeśli natomiast oferta została przyjęta przez więcej niż jednego
  Akcjonariusza, Zarząd dokonuje przyd ziału akcji na rzecz zainteresowanych Akcjonariuszy
  proporcjonalnie -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  do posiadanych przez nich akcji Spółki. Jeśli z uwagi na liczbę zbywanych akcji,
  niepodzielność jednej akcji oraz liczbę przyjmujących ofertę Akcjonariuszy i ich udział w
  kapitale zakłado wym, proporcjonalne nabycie nie jest możliwe, Zarząd przydziela największą  15

  w danych okolicznościach liczbę akcji poddającą się proporcjonalnemu nabyciu. W terminie 14
  (czternastu) dni od upływu terminu, o którym mowa w postanowieniu ust. 3, Zarząd
  przekazu je Zbywcy oraz nabywcy lub nabywcom oświadczenie o przydziale akcji. ---------------
  5. Każdy z Akcjonariuszy, którzy mogą nabyć akcje w trybie postanowień -------------------------
  ust. 1 - 4 powyżej, obowiązany jest uiścić na rzecz Zbywcy cenę za akcje ----------------------------
  w terminie 7 (siedmiu) dni od otrzymania informacji o przydziale akcji. Własność akcji
  przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty ceny. -------------------------------- ----------------------------
  6. Zbycie akcji, które nie zostały zbyte w trybie opisanym w ust. 1 - 5 powyżej, może nastąpić
  bez ograniczeń. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -
  7. Zastawienie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zastaw może być ustanowiony bez
  ograniczeń, jeśli Spółka nie odmówi zgody w terminie -------------------------------- -----------------
  30 (trzydziestu) dni od wystąpienia przez zastawcę do Zarządu z wnioskiem ----------------------
  o udzielenie zgody. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  §9
  1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów kodeksu spółek handl owych o
  obniżeniu kapitału zakładowego. -------------------------------- -------------------------------- ------------
  2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą Akcjonariusza, którego akcje mają zostać
  umorzone. Warunki i sposób umorzenia określi każdorazowo Walne Zgromadzenie. -----------
  3. Wypłata wynagrodzenia za umorzone akcje dokonywana jest, co najmniej według wartości
  bilansowej obliczonej w oparciu o ostatni bilans roczny. -------------------------------- ---------------
  4. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w kodeksie spółek handlowych, Spółka nie
  może na swój rachunek nabywać ani przyjmować w zastaw własnych akcji. ------------------------

  IV. ORG ANY SPÓŁKI
  §10 Organami Spółki są:
  1) Walne Zgromadzenie, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  2) Rada Nadzorcza, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  3) Zarząd. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  Walne Zgromadzenie
  §11
  1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne albo nadzwyczajne. -------------------------------- ----
  2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie w przypadkach przewidzianych ---------------------------
  w niniejszym S tatucie lub przepisach kodeksu spółek handlowych. -------------------------------- --
  16

  3. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej
  Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami
  o ofercie publicznej i waru nkach wprowadzania instrumentów finansowych do
  zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie później niż na dwadzieścia
  sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- ---------------------
  4. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Walne Zgromadzenie jest
  ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji. -------------------------------- ---------
  §12
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć nie później niż w ciągu sześciu miesięcy
  po zakończeniu roku obrotowego. -------------------------------- -------------------------------- ----------
  §13
  1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. W przypadkach określonych ------------------------------
  w Kodeksie spółek handlowych Walne Zgromadzenie może zostać zwołane przez Radę
  Nadzorczą lub Akcjonariuszy. -------------------------------- -------------------------------- ---------------
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd: ------------------------------
  1) z własnej inicjatywy, -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  2) na wniosek Rady Nadzorczej albo -------------------------------- -------------------------------- -----
  3) na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących -------------------------------- -
  co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, -------------------------------- -----
  3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapita łu
  zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia
  określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Żądanie należy zgłosić na piśmie
  lub w postaci elektronicznej. Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzeni e w
  terminie czternastu dni od daty otrzymania żądania. -------------------------------- --------------------
  4. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne
  materiały będą przedstawiane akcjonariuszom w sposób określony w przepisach kodeksu
  spółek handlowych i w term inach tam przewidzianych. -------------------------------- ----------------
  §14
  1. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwał zapewnia się możliwość zwięzłego uzasadnienia
  sprzeciwu. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  2. Rada Nadzorcza, za wyjątkiem przypadku określonego w § 13 ust. 1 pkt 3 Statutu, ma
  prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgrom adzenia ilekroć złoży wniosek o jego
  zwołanie, a Zarząd nie zwoła zgromadzenia -------------------------------- ------------------------------
  w przepisanym terminie. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  §15
  1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem
  obrad, z zastrzeżeniem przepisu z art. 404 kodeksu spółek hand lowych. ---------------------------  17


  2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść
  jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie
  powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź za niechanie
  rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga
  podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich
  obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów wa lnego
  zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ---
  3. Akcjonariusze mają prawo uczestniczyć i wykonywać na Walnym Zgromadzeniu prawo
  głosu osobiście lub przez swych pełnomocników. -------------------------------- -----------------------
  §15a
  1. Porządek obrad Walnych Zgromadzeń ustala Zarząd Spółki. -------------------------------- ------
  2. Akcjonariusze reprezentujący co najmn iej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą
  żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego
  Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  3. Żądanie zgłasza się Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadze nia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub
  projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać
  złożone pisemnie lub w postaci elektronicznej. -------------------------------- --------------------------
  4. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed
  wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany -------------------------------- ---
  w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. -------------------------------- -----------
  5. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obr ad. -------------------------------- -----------------
  §16
  Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień kodeksu spółek handlowych oraz Statutu, uchwały
  Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy czym za
  oddane uważa się głosy "za", "przeciw" -------------------------------- -------------------------------- ----
  i "wstrzymujące się”. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  §17
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej -------------------------------- --
  lub Wiceprzewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności tych osób – Prezes Zarządu albo
  osoba przez niego wskazana przez Zarząd., po czym spośród osób uprawnionych do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w ybiera się przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  2. W razie niemożności otwarcia Walnego Zgromadzenia w sposób określony --------------------
  w ust. 1, otwiera je Akcjonariusz, reprezentujący najwyższy pakiet głosów -------------------------
  na Walnym Zgromadzeniu, lub jego pełnomocnik. -------------------------------- ----------------------  18

  §18
  Uchwał y Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy: -------------------------------- -----
  1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły ----------------------
  rok obrotowy, a także sprawozdania z działalności Spółki; -------------------------------- ---------
  2) udzielanie absolutorium członkom Rady Nadzorczej i członkom Z arządu ----------------------
  Spółki z wykonania przez nich obowiązków; -------------------------------- --------------------------
  3) decydowanie o podziale zysku oraz o pokrywaniu strat, a także sposobie ------------------------
  wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, z zastrzeżeniem przepisów ----------------------
  szczególnych regulujących w sposób odmienny try b wykorzystania takich ----------------------
  funduszy; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- -----
  4) określenie dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy -------------------------------- ------
  uprawnionych do dywidendy za dany rok (dnia dywidendy); -------------------------------- -------
  5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad
  wynagradzania członków Rady Nadzorczej; -------------------------------- ---------------------------
  6) podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego; -------------------------------- ---------------------
  7) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody --------------------------------
  wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki oraz sprawowaniu nadzoru -------------------------------- --
  lub zarządu; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  8) wyrażan ie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego -------------------------
  zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa -------------------------
  rzeczowego; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --
  9) zmiana Statutu; -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  10) tworzenie i likwidowanie kapitałów rezerwowych i innych kapitałów ---------------------------
  oraz funduszy Spółki; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  11) decydowanie o umorzeniu akcji oraz nabywaniu akcji w celu ich --------------------------------
  umorzenia i określenie warunków ich umorzenia; -------------------------------- --------------------
  12) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa; -------------------------------- --------
  13) rozwiązanie, likwidacja i przekształcenie Spó łki oraz jej połączenie z inną spółką; -----------
  14) uchwalenie regulaminu Walnego Zgromadzenia; -------------------------------- --------------------
  15) inne sprawy, dla których kodeks spółek handlowych wymaga uchwały -------------------------
  Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -------------------------------- ------------------
  19

  §19
  1. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału ---------------------------
  w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. -------------------------------- -----
  2. Z zachowaniem właściwych przepisów kodeksu spółek handlowych, zmiana przedmiotu
  działalności przedsiębiorstwa Spółki może nastąpić bez wykupu akcji. ------------------------------
  Rada Nadzorcza
  §20
  W skład Rady Nad zorczej wchodzi nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu)
  członków, w tym Przewodniczący, nie więcej niż dwóch Wiceprzewodniczących i Sekretarz
  Rady Nadzorczej -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  §20a
  1. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety wewnętrzne. -------------------------------- --------------
  2. Organizację Rady Nadzo rczej i sposób wykonywania przez nią czynności określa Regulamin
  Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------
  3. Z zastrzeżeniem ust. 5 w ramach Rady Nadzorczej ustanawia się Komitet Audytu jako ciało
  opiniodawcze i doradcze, składający się przynajmniej z trzech członków, wybieranyc h spośród
  członków Rady Nadzorczej, powoływanych i odwoływanych w drodze uchwały Rady
  Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ------
  4. Powołanie Komitetu Audytu jest obligatoryjne w przypadku, gdy Spółka przekracza na
  koniec danego roku obrotowego oraz na koniec roku obrotowego poprzedzaj ącego dany rok
  obrotowy co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
  a) ------------- 17 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  b) -- 34 000 000 zł – w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok
  obrotowy,
  c) ---------- 50 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.
  5. W przypadku, gdy nie są spełnione co najmniej dwa kryteria, o których mowa w ust. 4
  powyżej zadania Komitetu Audytu wykonuje Rada Nadzorcza kolegialnie. W takim przypadku
  postanowienia Statutu oraz regulaminów wewnętrznych w zakresie zadań oraz
  funkcjonowania Komitetu Audytu stosuje się w stosunku do Rady Nadzorczej odpowiednio. -
  6. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinna spełniać
  kryteria niezależności. Członek Komitetu Audytu jest niezależny od Spółki, jeżeli spełnia
  następujące kryteria:
  1) nie należy ani w okresie ostatnich 5 lat od dnia powołania nie należał do kadry kierowniczej
  wyższego szczebla, w tym nie jest ani nie był członkiem zarządu lub innego organu
  zarządzającego Spółki lub jednostki z nią powiązanej;
  2) nie jest ani nie był w okresie ostatnich 3 lat od dnia powołania pracownikiem Spółki lub
  jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem sytuacji gdy członkiem Komitetu Audytu jest
  pracownik nienależący do kadry kierowniczej wyższego szczebla, który został wybrany do rady  20

  nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Spółki jako przedstawiciel
  pracowników;
  3) nie sprawuje kontroli w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuje osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad
  Spółką;
  4) nie otrzymuje lub nie otrzymał dodatkowego wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od
  Spółki lub jednostki z nią powiązanej, z wyjątkiem w ynagrodzenia, jakie otrzymał jako członek
  rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, w tym Komitetu Audytu;
  5) nie utrzymuje ani w okresie ostatniego roku od dnia powołania nie utrzymywał istotnych
  stosunków gospodarczych ze Spółką lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc
  właścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu
  nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w
  tym członkiem zarządu lub in nego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie
  stosunki;
  6) nie jest i w okresie ostatnich 2 lat od dnia powołania nie był:
  a) właścicielem, wspólnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub
  poprzedniej firmy audytorskiej przep rowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki
  lub jednostki z nią powiązanej lub
  b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub
  poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki,
  lub
  c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym
  członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy
  audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Spółki lub jedno stki z nią
  powiązanej, lub
  d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub
  poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;
  7) nie jest członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki , w której członkiem
  rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub
  innego organu zarządzającego danej jednostki zainteresowania publicznego;
  8) nie jest członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub ko ntrolnego danej
  jednostki zainteresowania publicznego dłużej niż 12 lat;
  9) nie jest małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym
  w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu
  zarz ądzającego Spółki lub osoby, o której mowa w pkt 1 -8;
  10) nie pozostaje w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub
  innego organu zarządzającego Spółki lub osobą, o której mowa w pkt 1 -8.
  21

  7. Przynajmniej jeden członek Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.
  8. Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której
  działa Spółka. Warunek ten uznaje się za spełniony, jeżeli przynajmn iej jeden członek
  Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży lub poszczególni
  członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży.
  9. Komitet Audytu wydaje opinie i rekomendacje dla Rady Nadzorcze j we wszystkich
  sprawach Spółki o charakterze finansowym oraz dotyczących kontroli wewnętrznej i
  zarządzania ryzykiem, przy czym opinie
  czy rekomendacje przedkładane przez Komitet Audytu nie są dla Rady Nadzorczej wiążące. --
  10. W ramach swoich kompetencji Rada Nadzorcza ma obowiązek zasięgać opinii Komitetu
  Audytu we wszystkich sprawach dotyczących finansów Spółki, kontroli wewnętrznej oraz
  zarządzania ryzykiem. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------
  11. Szczegółowy zakres zadań oraz zasady działania Komitetu Audytu (o ile taki zostanie w
  Spół ce powołany) oraz spraw należących do kompetencji Rady Nadzorczej, w których Rada
  zasięga opinii Komitetu Audytu określa odpowiednio Regulamin Rady Nadzorczej oraz
  Regulamin Komitetu Audytu zatwierdzany uchwałą Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może
  tworzyć również inne komitety lub zespoły spośród Członków Rady Nadzorczej. W
  przypadku powołania innych komitetów niż Komitet Audytu niniejszy ustęp stosuje się
  odpowiednio. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----
  §21
  1. Członków Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji,
  która trwa pięć lat. -------------------------------- -------------------------------- ------------------------------
  2. Poszczególni członkowie Rady oraz cała Rada Nadzorcza mogą zostać odwołani w każdym
  czasie przed upływem kadencji. -------------------------------- -------------------------------- -------------
  3. W razie śmierci lub złożenia rezygnacji przez członka (członków) Rady Nadzorczej - Rada
  Nadzorcza, w okresie swo jej kadencji - ma prawo dokooptowania, do czasu powołania przez
  Walne Zgromadzenie nowego członka (nowych członków) w miejsce tego (tych), którzy
  ustąpili w czasie kadencji. Prawo dokooptowania, o którym mowa w zdaniu poprzednim,
  przysługuje Radzie Nadzorc zej wyłącznie w przypadku, kiedy ilość członków Rady
  Nadzorczej spadnie poniżej pięciu członków. Taki członek Rady Nadzorczej działa do
  najbliższego Walnego Zgromadzenia. Niniejszy ustęp stosuje się odpowiednio również do
  członków Komitetu Audytu. -------------------------------- -------------------------------- -----------------
  4. W pr zypadku, gdy komitet działający w ramach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności
  Komitet Audytu nie spełnia wymogów co do składu wymaganego przepisami powszechnie
  obowiązującego prawa, Zarząd Spółki zobowiązany jest we współpracy z Radą Nadzorczą
  podjąć nie zwłocznie działania mające na celu przywrócenie stanu zgodnego z wymogami
  prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności zwołać Walne Zgromadzenie Spółki w
  celu dostosowania składu Rady Nadzorczej, o ile byłoby to konieczne.
  22

  5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. Udział w
  posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
  Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności
  na piśmie. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  §22
  Przewodniczący Rady Nadzo rczej, Wiceprzewodniczący i Sekretarz wybierani są przez Radę
  Nadzorczą z grona członków Rady, w głosowaniu tajnym. -------------------------------- ------------
  §23
  Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy
  w roku obrotowym. Ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej powinno zostać zwołane na
  pisemny wniosek złożony przez Zarząd Spółki lub członka Rady Nadzorczej; posiedzenie
  powinno zostać zwołane w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku, na dzień
  przypadający nie później niż przed upływem trzec h tygodni od dnia otrzymania takiego
  wniosku. -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- ----------
  §24
  1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego
  nieobecności lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia przez
  Przewodniczącego jego funkcji – Wiceprzewodniczący Rady, a następnie odpowiednio
  Sekretarz Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek uprawnionych. -------------------------------- -
  2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje Przewodniczący Walnego
  Zgromadzenia na którym wybrano Radę w ciągu 7 dni. -------------------------------- ----------------
  3. Posiedzenia Rady N adzorczej zwoływane są za pomocą pisemnych zaproszeń, które
  powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. W
  zaproszeniu podaje się datę, miejsce oraz proponowany porządek obrad posiedzenia.
  Wysyłanie zaproszeń nie jest konieczne, jeżeli o miejscu, terminie i porządku obrad
  członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni na poprzednim posiedzeniu Rady
  Nadzorczej.
  4. Zaproszenie alternatywnie można przesłać również za pomocą telefaksu, poczty
  elektronicznej, poczty kuri erskiej albo w inny sposób (o ile ta forma została pisemnie
  wskazana przez członka Rady Nadzorczej), pod warunkiem osobistego potwierdzenia odbioru
  i z zachowaniem siedmiodniowego terminu, o którym mowa powyżej. Zaproszenia wysyła się
  w formie i na adresy uprzednio pisemnie wskazane przez członków Rady Nadzorczej. W
  przypadku odbioru zaproszenia przez inną osobę niż członek Rady Nadzorczej, wymagane
  jest pisemne potwierdzenie otrzymania zaproszenia przez członka Rady Nadzorczej. ------------
  §25
  Posiedzenia Rady Nadzor czej mogą się odbywać, jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali
  prawidłowo zaproszeni. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez
  formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie
  posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad. -------------------------------- ---
  23

  §26
  1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w
  obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego lub
  Wiceprzewodniczącego. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  2. Z zastrzeżeniem post anowień kodeksu spółek handlowych, uchwała Rady Nadzorczej
  może być podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość. -------------------------------- -------------------------------- -----------
  3. Rada Nadzorcza uchwala regulamin, określający jej organizację i sposób wykonywa nia
  czynności, a także sposób głosowania w trybie pisemnym i przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. -------------------------------- ----------------------
  §27
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -------------------------------- ----
  §28
  1. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: -------------------------------- ------------
  1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie zasad wynagradzania
  członków Zarządu; -------------------------------- -------------------------------- ----------------------------
  2) reprezentowanie Spółki w umowach z członkami Zarządu, w tym również
  w zakresie warunków zatrudniania członków Zarządu; -------------------------------- -----------------
  3) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych
  lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady do
  czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swych
  czynności; -------------------------------- -------------------------------- -------------------------------- --------
  4) zatwierdzanie r egulaminu Zarządu i regulaminu organizacyjnego Spółki; ------------------------
  5) wybór biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki; ------
  6) ocena sprawozdania finansowego, zarówno co do zgodności z księgami
  i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oc ena sprawozdania Zarządu oraz wniosków
  Zarządu co do podziału zysku i pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu
  corocznego sprawozdania pisemnego z wyników tej oceny; -------------------------------- -----------
  7) coroczne przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji spółki, -------------
  8) wyrażanie zgody na nabycie albo zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
  udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, ----------------------------
  9) wyrażanie zgody na wystawianie weksli, zaciąganie kredytów lub pożyczek oraz udzielanie
  poręcz eń lub gwarancji, -------------------------------- -------------------------------- -----------------------
  10) wyrażanie zgody na podejmowanie czynności skutkujących powstaniem dla Spółki
  zobowiązania o wartości przekraczającej wielkości określone uchwałą Rady Nadzorczej, -------
  11) wyrażanie zgody na wypłatę przez Spółkę akcjonariuszom zaliczki
  na poczet przyszłej dywidendy. -------------------------------- -------------------------------- --------------  24

  2. Ponadto Rada Nadzorcza wykonuje zadania wynikające z przepisów powszechnie
  obowiązujących oraz zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW .
  §29
  Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. U dział w
  posiedzeniu Rady Nadzorczej jest obowiązkiem członka Rady Nadzorczej. Członek Rady
  Nadzorczej podaje przyczyny swojej nieobecności na piśmie. -------------------------------- ---------
  Zarząd
  §30
  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. -------------------------------- -----------------
  §31
  1. Zarząd składa się z dwóch do pięc iu członków, w tym Prezesa Zarządu
  oraz nie więcej, niż dwóch Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza.
  2. Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą. -------------------------------- ---------------------
  3. Kadencja członków Zarządu jest kadencją wspólną i trwa pięć lat. Mandaty człon ków
  Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego
  sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji. -------------------------
  4. Mandat członka powołanego do Zarządu przed upływem danej kadencji wygasa
  równocześnie z wygaśn ięciem mandatów pozostałych członków Zarządu. -------------------------
  5. Członkowie Zarządu mogą być powoływani spoza grona Akcjonariuszy. -----------------------
  §32
  Oświadczenia woli w imieniu Spółki składa dwóch członków Zarządu działających łącznie lub
  członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. -------------------------------- ---------------------
  §33
  1. Zarząd uchwala Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób
  prowadzenia przezeń spraw Spółki. Regulamin, a także każda jego zmiana, nabiera mocy
  obowiązującej z chwilą zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Do cz asu uchwalenia
  Regulaminu Zarządu, Zarząd działa w oparciu o przepisy kodeksu spółek handlowych i
  niniejszego statutu. -------------------------------- -------------------------------- -----------------------------
  2. Zarząd działa kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
  Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo
  zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. -------------------------------- -------------------------------- ------
  3. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na miesiąc. -------------------------------- -----
  4. Członek Zarządu może zajmować się interesami konkurencyjnymi
  lub też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik lub członek władz po uzyskaniu
  zgody Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  25

  §34
  Członkowie Zarządu mogą sprawować funkcje w organach innych przedsiębiorców jedynie za
  zgodą Rady Nadzorczej. -------------------------------- -------------------------------- ----------------------
  V. GOSPODARKA SPÓŁKI
  §35
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. -------------------------------- ----------------------
  §36
  1. Spó łka tworzy kapitał zapasowy na pokrycie strat, jakie mogą powstać
  w związku z działalnością Spółki. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co
  najmniej 8 % zysku za każdy rok obrotowy i powinny być dokonywane dopóki kapitał ten nie
  osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Wysokość odpisów na kapitał
  zapasowy ustala Walne Zgromadzenie. Do kapitału zapasowego przelewa się nadwyżki
  osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów
  emisj i. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części
  kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego można użyć jedynie na
  pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -------------------------------- ---------------
  2. Ponadto Spółka może tworzyć u chwałą Walnego Zgromadzenia inne fundusze
  przewidziane w przepisach prawa, na początku i w trakcie roku obrotowego. ---------------------
  §37
  Czysty zysk Spółki przeznacza się na wypłatę dywidendy, kapitały i fundusze Spółki oraz inne
  cele, na zasadach określanych przez Walne Zgromadzenie. -------------------------------- ------------
  §38
  1. Zarząd Spółki uprawniony jest do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom
  zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka
  posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zg ody Rady Nadzorczej. ---
  2. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli zatwierdzone
  sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić
  może najwyżej połowę zysku osiągniętego
  od końca poprzed niego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym,
  zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku,
  którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte
  straty i akcje wł asne. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------
  §39
  1. Rozwiązanie Spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia lub w inny sposób prawem
  przewidziany następuje po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. -------------------------------- -------
  2. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki z dodatkiem „w likwidacji”. ---------------------------
  3. Likwidację przeprowadzają członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie powoła
  innych likwidatorów. -------------------------------- -------------------------------- ---------------------------  26

  4. Akcjonariusze uczestniczą w podziale majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub
  zabezpieczeniu wierzycieli proporcjonalnie do posiadanych akcji

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Projekt uchwały do punktu nr 9 planowanego porządku obrad

  Uchwała Nr ___ / 2017
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH „STĄPORKÓW”
  Spółka Akcyjna
  z dnia 19 października 2017 roku
  ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej

  §1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej w
  wysokości …
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:
ISIN:
NIP:
EKD:
Adres:
Telefon:
Komentarze o spółce
2019-05-22 18-05-28
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649