Raport.

YOLO SA (34/2018) Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii G3

Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii G3 w ramach Programu Emisji Obligacji Spółki z dnia 9 lutego 2018 roku ("Program"), o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2018.
Na mocy powyższej uchwały Spółka wyemituje, w trybie oferty prywatnej, 2 000 (dwa tysiące) szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G3 ("Obligacje"), o wartości nominalnej 1 000 zł (tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 mln zł (dwa miliony złotych). Cena emisyjna Obligacji będzie równa ich wartości nominalnej.
Zgodnie z przyjętym Programem, Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Termin wykupu Obligacji ustalono na 24 miesiące licząc od daty przydziału Obligacji. Wykup nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w Warunkach Emisji Obligacji, które ustali Zarząd Spółki.
Obligacje będą emitowane, jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Obligacje zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka nie określiła celu emisji Obligacji. Spółka nie będzie się ubiegała o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.
Będzie to trzecia emisja obligacji Spółki w ramach przyjętego Programu, który obowiązuje do 31 grudnia 2018 r. i przewiduje emisję obligacji maksymalnie w 5 transzach o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł (dwadzieścia milionów złotych).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
Kalendarium raportów
2021-09-24Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
2021-09-24Raport półroczny
2021-11-24Raport za III kwartał
Komentarze o spółce YOLO
2021-07-29 04-07-33
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor