Raport.

YOLO SA (18/2018) Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") podaje do wiadomości treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w Pile w dniu 21 marca 2018 r. wraz z informacją odnośnie liczby oddanych głosów przy głosowaniach nad poszczególnymi uchwałami.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Uchwała nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 marca 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 ksh , uchwala co
  następuje:
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego
  Nadzwyczajnego Wa lnego Zgromadzenia Spółki Pana Bartosza Ostrowskiego.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  * * *
  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
  ==================================================================================
  Uchwała nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 marca 2018 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. uchwala co następuje:
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia .
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwycz ajnego W alnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do
  pode jmowania uchwał.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
  5. Dopuszczenie mediów do relacjonowania przebiegu obrad Nadzwyczajnego Wa lnego
  Zgromadzenia.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitałów rezerwowych.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
  8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spół ki i zmiany Statutu Spółki.
  9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad Nadzwyc zajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  * * *  Liczba akcji, z których oddano głosy 7 600 000
  Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
  zakładowym
  57.35 %
  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 7 600 000
  Za 7 600 000
  Przeciw 0
  Wstrzymujące się 0
  ==================================================================================
  Uchwała nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 marca 2018 r.
  w sprawie dopuszczenia mediów do relacjonowania przebiegu obrad
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 17 ust. 3 Regulaminu Walnego
  Zgroma dzenia, uchwala co następuje:
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A. postanawia dopuścić media do relacjonowania
  przebiegu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  * * *
  Liczba akcji, z których oddano głosy 7 600 000
  Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
  zakładowym
  57.35 %
  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 7 600 000
  Za 7 600 000
  Przeciw 0
  Wstrzymujące się 0
  ==================================================================================
  Uchwała nr 4
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 marca 2018 r.
  w sprawie u tworzenia kapitałów rezerwowych
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie YOLO S.A., działając na podstawie § 24 ust. 2 lit c) Statutu Spółki
  uchwala co następuje:
  §1
  W Spółce tworzy s ię kapitał rezerwowy na rozliczenie wydatków poniesionych w związku ze skupem
  akcji własnych, przeprowadzonym przez Spółkę i rozliczonym w dniu 21.02.2018 roku.
  §2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  * * *


  Liczba akcji, z których oddano głos y 7 600 000
  Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
  zakładowym
  57.35 %
  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 7 600 000
  Za 7 600 000
  Przeciw 0
  Wstrzymujące się 0
  ==================================================================================
  Uchwała nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 marca 2018 r.
  w sprawie umorzenia akcji własnych
  Działając na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spół ek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki YOLO
  S.A. („ Spółka ”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:
  §1
  Działając na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 stycznia
  2018 roku w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania w imieniu Spółki jej akcji w celu
  umorzenia oraz w związku z ofertą skupu akcji własnych spółki YOLO S.A. z dnia 7 lutego 2018 r.
  skierowaną do akcjonariuszy Spółki za pośrednictwem Biura Maklerskiego Alior Banku z siedzibą w
  Warszawie („ Skup Akcji Własnych ”), Spółka nabyła w celu umorzenia 4.373.333 (cztery miliony trzysta
  siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji własnych, zwykłych na okaziciela o wartości
  nominalnej 1,00 zł (słownie : jeden złoty) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy
  Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem papierów wartościowych: PLPRESC00018 („ Akcje ”) za
  wynagrodzeniem w wysokości 15.087.998,85 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt siedem
  tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem i 85/100) zło tych.
  § 2
  Umarza się w drodze umorzenia dobrowolnego 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy
  tysiące trzysta trzydzieści trzy) akcji Spółki na okaziciela, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty)
  każda akcja, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPRESC00018, nabytych przez Spółkę w
  celu ich umorzenia. Umorzenie Akcji odbędzie się poprzez obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z
  art. 360 § 1 i 4 k.s.h., w trybie i na zasadach ws kazanych w art. 455 § 1 i 2 k.s.h.
  § 3
  Umorzenie Akcji dokonywane jest na podstawie art. 359 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z §
  10 pkt 2 Statutu Spółki. Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji
  umarzanych, nie przy sługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
  § 4
  W związku z umorzeniem Akcji kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o kwotę w wysokości łącznej
  wartości nominalnej umarzanych Akcji, tj. o kwotę 4.373.333 (cztery miliony trzysta siedemdziesiąt trzy
  tysiące trzysta trzydzieści trzy) złotych.
  §5
  Na podstawie art. 456 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
  zobowiązuje Zarząd do zainicjowania postępowania konwokacyjnego w terminie 14 dni od dnia
  przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.  §6
  1. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąp i na podstawie odrębnej
  uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie.
  §7
  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia
  * * *
  Liczba akcji, z których oddano głosy 7 600 000
  Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
  zakładowym
  57.35 %
  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 7 600 000
  Za 7 600 000
  Przeciw 0
  Wstrzymujące się 0
  ==================================================================================
  Uchwała nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia YOLO S.A.
  z dnia 21 marca 2018 roku
  w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany Statutu Spółki
  §1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki YOLO S.A. („ Spółka ”) w związku z podjęciem Uchwały nr 5
  z dnia 21 marca 2018 roku w sprawie umorzenia akcji w łasnych tj. 4.373.333 (czterech milionów trzystu
  siedemdziesięciu trzech tysięcy trzystu trzydziestu trzech) akcji, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden
  złoty 00/100 ) każda („ Akcje ”), na podstawie art. 360 § 1 i 4 k.s.h. i art. 455 § 1 i 2 k.s.h., dokonuj e
  obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze umorzenia Akcji. Obniżenie kapitału zakładowego jest
  motywowane realizacją podjętej przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o
  umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu ich umorzen ia i dostosowanie wartości
  kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia Akcji.
  §2
  Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
  §3
  Działając na podstawie a rt. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 pkt. 2 Statutu Spółki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Art. 6 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że
  otrzymuje on brzmienie:
  „1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.879.194 (osiem milionów osiemset s iedemdziesiąt dziewięć
  tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) złotych i dzieli się na 8.879.194 (osiem milionów osiemset
  siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery) zwykłych akcji na okaziciela serii A o
  wartości nominalnej 1,00 zł (jeden zł oty) każda akcja.”  §4
  Celem zmiany Statutu jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki w związku umorzeniem Akcji i tym
  samym dostosowanie określenia kapitału zakładowego w Statucie do jego wysokości po umorzeniu
  Akcji.
  §5
  Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej
  niniejszą uchwałą.
  §6
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem
  zmian wprowadzonych w § 3 niniejszej uchwały.
  §7
  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania
  zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.
  * * *
  Liczba akcji, z których oddano głosy 7 600 000
  Procentowy udział akcji, z których oddano głosy w kapitale
  zakładowym
  57.35 %
  Łączna liczba ważnych głosów, w tym: 7 600 000
  Za 7 600 000
  Przeciw 0
  Wstrzymujące się 0  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
gpwlink:yolo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce YOLO
2019-03-24 04-03-48
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649