Raport.

YOLO SA (8/2018) Przyjęcie Programu Emisji Obligacji

Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że działając na podstawie art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz. U. 2015, poz. 238) w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Emisji Obligacji Serii G ("Program").
Na mocy powyższej uchwały Spółka wyemituje, w trybie oferty prywatnej, do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) szt. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii G ("Obligacje"). Jednostkowa wartość nominalna obligacji wynosić będzie 1.000,00 zł (tysiąc złotych), a łączna wartość, liczona według wartości nominalnej jednej obligacji, do 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych). Cena emisyjna odpowiadać będzie wartości nominalnej Obligacji.
Program obowiązywać będzie do 31 grudnia 2018 r. Obligacje będą emitowane maksymalnie w 5 transzach o numeracji od G1 do G5, z planowanym końcowym terminem wykupu przypadającym na 24 miesiące od daty przydziału Obligacji. W ramach pojedynczej transzy Spółka może wyemitować od 1.000 do 10.000 obligacji. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 3M powiększonej o stałą marżę w wysokości 7.28 punktu procentowego w skali roku. Wykup Obligacji nastąpi na warunkach określonych szczegółowo w Programie Emisji Obligacji serii G, który ustali Zarząd Spółki.
Obligacje będą emitowane jako papiery wartościowe nie mające formy dokumentu. Obligacje zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. Spółka nie określiła celu emisji Obligacji. Spółka nie będzie się ubiegała o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku Catalyst, ani też o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji na rynek regulowany.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
gpwlink:yolo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce YOLO
2019-04-20 14-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649