Raport.

YOLO SA (66/2017) Raport korygujący dotyczący rejestracji zmian w kapitale zakładowym oraz zmiany Statutu

Zarząd YOLO S.A. ("Spółka") przekazuje korektę raportu bieżącego nr 66/2017 z dnia 24 listopada 2017 r. We wskazanym raporcie Spółka informowała o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla M St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS ("KRS") umorzenia 6 527 363 szt. akcji własnych Spółki, zwykłych na okaziciela, oznaczonych kodem papierów wartościowych PLPRESC00018, a tym samym obniżenia kapitału zakładowego Spółki do 13 252 527 zł.
Umorzenie akcji nastąpiło w drodze umorzenia dobrowolnego. Umorzonym akcjom odpowiadało 6 527 363 głosów na Walnym Zgromadzeniu. Umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego dokonano na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia YOLO S.A. z dnia 21 sierpnia 2017 r. (raport bieżący numer 47/2017). Ponieważ Spółka umarza akcje własne, Spółce jako akcjonariuszowi akcji umarzanych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
Jednocześnie KRS dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w przedmiocie oznaczenia serii wszystkich akcji Spółki literą "A".
Kapitał zakładowy Spółki po rejestracji powyższych zmian wynosi 13 252 527 zł i dzieli się na 13 252 527 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda, w tym 13 252 527 akcji zwykłych na okaziciela serii A. Ogólna liczba głosów wynikająca z wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 13 252 527 głosów. Żadne akcje nie są uprzywilejowane co do prawa głosu.
W związku z powyższym zmianie uległ § 6 Statutu Spółki:
•dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.779.890,00 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) złotych i dzieli się na:
a)16.000.000 (słownie: szesnaście milionów) zwykłych akcji na okaziciela serii A, o kolejnych numerach od 1 (słownie: jeden) do 16.000.000 (słownie: szesnaście milionów), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
b)3.700.000 (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela serii B, o kolejnych numerach od 16.000.001 (słownie: szesnaście milionów jeden) do 19.700.000 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja.
c)78.900 (słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset) zwykłych akcji na okaziciela serii C, o kolejnych numerach od 19.700.001 (słownie: siedemnaście milionów jeden) do 19.779.890 (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy), o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda akcja. "
nowe brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.252.527,00 (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) złotych i dzieli się na 13.252.527 (słownie: trzynaście milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset dwadzieścia siedem) zwykłych akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja."
•w § 6 Statutu Spółki dodaje się ust. 10 w następującym brzmieniu:
"Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) złotych i dzieli się na nie więcej niż 444.000 (słownie: czterysta czterdzieści cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii B posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie i warunkach uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 sierpnia 2017 roku. Uprawnionymi do objęcia akcji serii B będą posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych serii B wyemitowanych przez Spółkę. Prawo objęcia akcji serii B może być wykonane do dnia 31 grudnia 2021 roku."
Treść jednolitą Statutu sporządziła Rada Nadzorcza Spółki, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2017 z dnia 31 października 2017 r. Zmiany Statutu Spółki weszły w życie z dniem zarejestrowania zmian przez KRS. Tekst jednolity Statutu znajduje się na stronie korporacyjnej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 64/2017.
Szczegółowa podstawa prawna:
- § 5 ust. 1 pkt 9,
- § 5 ust. 1 pkt 12,
- § 38 ust. 1 pkt 2
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych [...]

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Yolo SA
ISIN:PLPRESC00018
NIP:8971702186
EKD: 66.30 działalność związana z zarządzaniem funduszami
Adres: al. Jana Pawła II 15 00-828 Warszawa
Telefon:+48 22 6976455
www:www.presco.pl
gpwlink:yolo.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-03-29Raport roczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-20Raport półroczny
Komentarze o spółce YOLO
2019-03-24 03-03-53
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649