Raport.

XTPL SA (1/2018) Raport miesięczny grudzień 2017r.

Zarząd Spółki XTPL S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść raportu miesięcznego za grudzień 2017 r.
Informacja znajduje się w załączonym pliku.
Podstawa prawna: Pkt. 16 Załącznika do Uchwały Nr 293/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  RAPORT MIESIĘCZNY
  Grudzień 2017
  XTPL S.A .
  Wrocław, 12 .01 .201 8 r.  1
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 169.522 ,00 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062
  1. Podstawowe informacje o Spółce
  Nazwa (firma): XTPL Spółka Akcyjna
  Siedziba: Wrocław
  Adres: Ul. Stabłowicka 147, 54 -066 Wrocław
  KRS 0000619674
  Numer telefonu: +48 71 707 22 04
  Adres internetowy: www.xt -pl.com
  E-mail [email protected] -pl.com
  XTPL S.A. jest innowacyjną spółką technologiczną, komercjalizującą prace badawczo -rozwojowe (B+R) mające
  na celu rozwinięcie przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów.
  Od 14/09/2017 r. spółka notowana jest w Alternatywnym Sys temie Obrotu na rynku New Connect.
  Zarząd:
  ■ Filip Granek – Prezes Zarządu
  ■ Maciej Adamczyk – Członek Zarządu
  Rada Nadzorcza:
  ■ Konrad Pankiewicz - Przewodniczący Rady
  ■ Agnieszka Młodzińska -Granek
  ■ Sebastian Młodziński
  ■ Bartosz Wojciechowski
  ■ Piotr Janczewski
  2. Informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka realizacja, choćby w części
  miała miejsce w okresie objętym raportem oraz inne istotne wydarzenia.
  • Podjęcie decyzji o zmianie systemu notowań - 12 grudnia 2017 r. Z arząd XTPL poinformował o podjęciu
  decyzji dotyczącej przejścia z New Connect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w
  Warszawie.
  Komentarz dr Filip a Grank a, prezes a i założyciel a XTPL :
  Zależy nam na debiucie na „dużej giełdzie” m.in. dlatego, by znaleźć się w kręgu zainteresowań
  inwestorów instytucjonalnych, doceniających innowacje w skali globalnej. Na dziś większość z nich z
  założenia nie inwestuje w spółki notowane na New Connect. Tymczasem XTPL szybko rośnie, rozwija
  swoje technologie i lin ie biznesowe, co powoduje, że zgłasza się do nas coraz więcej instytucji
  finansowych, zainteresowanych kupnem akcji spółki. Obecnie w akcjonariacie XTPL jest dwóch
  inwestorów zagranicznych, mających więcej niż 5 proc. akcji spółki. To niemieckie fundusze
  inwestycyjne Heidelberger Beteiligungsholding AG oraz Universal -Investment GmbH . Chętnych jest
  więcej, zaczynamy zatem prace m.in. nad prospektem emisyjnym przy wsparciu kancelarii Spaczyński,
  Szczepaniak i Wspólnicy . Zarząd szacuje, że za kilka miesięcy XTPL zadebiutuje na GPW.
  • Decyzja o dual listingu spółki na Open Market we Frankfurcie - 12 grudnia 2017 r. Z arząd XTPL
  poinformował o planach notowań równoległych spółki na otwartym rynku giełdowym Open Market
  (Freiverkehr), funkcjonującym przy Deutsche Borse . Dual listing przybliży XTPL inwestorom z Europy
  Zachodniej . D ostęp do szerszego grona inwestorów wesprze płynnoś ć akcji Spółki i może doprowadzić
  do zwiększenia ich wyceny . Open Market to regulowany, równoległy rynek powołany do życia w
  1987 r. pod auspicjami Deutsche Borse. Zrzesza małe i średnie spółki, niemiecka solidność regulacyjna
  wymaga od emitentów spełnienia dodatkowych wymagań, aby zapewnić przejrzystość rynku.  2
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 169.522 ,00 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062
  • Podpisanie umowy o dofinansowanie - 13 grudnia 2017 r. S półka podpi sała umowę na grant w
  wysokości 2,5 mln zł, wspierając y projekt wart 4,5 mln zł. XTPL otrzyma dofinansowanie w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 -2020. Środki
  przeznaczone zostaną na opracowanie demonstracyjnych proto typów drukarki laboratoryjnej wraz z
  odpowiednimi formułami nanotus zów . Wyprodukowane urządzenia poddane zostaną testom m.in. w
  centrach R&D dużych korporacji i instytutów badawczych. To będzie kolejny, kluczowy krok XTPL na
  drodze do komercjalizacji i wprowadzenia na rynek technologii drukowania ultracienkich linii
  przewodzą cych do zastosowań w obszarze elektroniki drukowanej .
  • Intensywny miesiąc Działu Rozwoju Biznesu w drodze do JDA - w grudniu 2017 r. S półka prowadziła
  intensywne działania rynkowe w celu m.in. poszukiwań kluczowych partnerów w procesie
  podpisywania umów o wspólnym rozwoju technologii XTPL do poziomu umożliwiającego wdrożenie
  produkcyjne (tzw. JDA - Joint Development Agreement). XTPL pokazywał na forum
  międzynarodowym swoje rozwiązania w obszarze open -defect, koncentrując się na segmencie
  producentów paneli LCD oraz płytek PCB. Dokonania i plany spółki w tym obszarze prezentowano
  m.in. partnerom poznanym podczas konferencji TechInovation w Singapurze oraz IDTechEx Show w
  Santa Clara.
  • Udział w konferencji “Made in Wroclaw” - 14 grudnia dr Filip Granek, prezes XTPL, był jednym z
  prelegentów konferencji „Made in Wroclaw”, skupiającej najlepsze projekty technologiczne ze stolicy
  Dolnego Śląska. Założyciel XTPL wystąpił przed publicznością z prezentacją pt. “Muzyka dla
  cząsteczek”, pokazującą przełomowe projekty na d którymi pracuje spółka. Filip Granek podkreślał,
  że technologia oraz model biznesowy opracowany przez XTPL mogą zmienić standardy rozwijającego
  się „Przemysłu 4.0 ”. Oprócz XTPL swoje osiągnięcia, pomysły i wizje zaprezentowało ponad 30 spółek
  technologicznych, które właśnie we Wrocławiu budują produkty o globalnych ambicjach i zasięgu.
  3. Zestawienie wszystkich informacji opublikowanych przez Emitenta w trybie raport u
  bieżącego w okresie objętym raportem.
  Raporty bieżące i okresowe EBI:
  1) Raport nr 15 , (14.12.2017 r.) – Raport miesięczny listopad 2017 r.
  Raporty bieżące ESPI:
  1) Raport nr 7 (4.12.2017 r.) - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na
  Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu , które odbyło się 29.11.2017 r.
  2) Raport nr 8 (12.12.2017 r.) - podjęcie decyzji o zmianie systemu notowań
  3) Raport nr 9 (13.12.2017 r.) - Zawarcie umowy dotacji dla projektu demonstracyjnych prototypów drukarki
  laboratoryjnej w ram ach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 –
  2020
  3
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 169.522 ,00 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062
  4. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w styczniu 201 8 r.
  (lub później), które dotyczą Emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów,
  w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych
  zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz
  oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  Do końca stycznia 201 8 roku Emitent ogłosi harmonogram publikacji raportów okresowych, jakie zamierza
  publikować w 2018 roku.
  5. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta,
  które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej
  oraz wyników finansowych Emitenta.
  W ocenie Zarządu Emitenta, w okresie objętym raportem miesięcznym nie wystąpiły zdarzenia i nie pojawiły
  się nowe istotne tendencje w otoczeniu rynkowym Spółki, które mogłyby mieć istotne znaczenie dla
  kondycji finansowej oraz wyników finansowych.
  4
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 169.522 ,00 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062
  Profil działalności Emitenta:
  Emitent jest innowacyjną spółką technologiczną, komercjalizującą prace badawczo -rozwojowe (B+R) mające
  na celu rozwinięcie przełomowej technologii ultraprecyzyjnego drukowania szerokiej gamy nanomateriałów.
  Spółka zamierza dostarczać odbiorcom z branży ele ktroniki drukowanej sprzęt do nanodruku, nanotusze oraz
  głowice drukujące. W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek
  laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac R&D dla klientów, a w późniejszym okresie
  drukarki przemysłowe (również z nanotuszem).
  Opracowywane przez XTPL rozwiązanie umożliwi m.in. produkowanie nowej
  generacji warstw TCF (Transparent Conductive Films), tj. przezroczystych
  warstw przewodzących, wykorzystywanych przede wszystkim w branżach
  producentów wyświetlaczy, monitorów, ekranów dotykowych, a także w
  sektorze producentów ogniw fotowoltaicznych, charakteryzujących się:
  ■ niższym kosztem jednostkowym (m.in. ze względu na brak
  konieczności stosowania pierwiastków ziem rzadkich),
  ■ bardzo wysoką optyczną transparentnością przy zachowaniu wysokiej wydajności energetycznej
  (bardzo niskiej rezystancji powierzchniowej) oraz
  ■ warstwami elastycznymi, odpornymi na zginanie (istotna właściwość z punktu widzenia kierunków
  rozwoju rynku elektroniki).
  Kolejn ym, zweryfikowanym już, zastosowaniem technologii XTPL jest naprawa uszkodzonych metalicznych
  połączeń pr zewodzących (do zastosowania m.in. w wyświetlaczach, obwodach drukowanych oraz ogniwach
  fotowoltaicznych), gdzie pozwoli na:
  ● znaczne przyśpieszenie tego procesu względem metod dziś stosowanych;
  ● eliminację wysoce toksycznych substancji z procesu;
  ● poszerzenie zakresu naprawianych połączeń (możliwość naprawiania węższych niż dotychczas
  ścieżek).
  Dzięki osiąganym parametrom wdrażanych rozwiązań technologi a XTPL określana jest jako „technologia
  przełomowa” (z ang. „disruptive technology”). Metodę druku XTPL można postrzegać jako czynnik wpływający
  na funkcjonowanie kluczowych podmiotów biznesowych na ww. rynkach.
  Jednocześnie, ze względu na platformowy char akter rozwijanej technologii Spółka poszukuje możliwości
  zastosowań również w innych obszarach, takich jak m.in:
  ■ produkcja biosensorów;
  ■ technologia zabezpieczeń antypodróbkowych.
  Siedziba spółki oraz laboratoria badawcze znajdują się na terenie Wrocławskie go Centrum Badań EIT+. Zespół
  tworzący XTPL składa się z naukowców i technologów o interdyscyplinarnym doświadczeniu w zakresie: chemii,
  fizyki, elektroniki, inżynierii materiałowej oraz symulacji numerycznych, a także specjalistów z zakresu zarządzania
  strategicznego i komercjalizacji technologii.
  5
  Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu. VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Wysokość kapitału: 169.522 ,00 PLN wpłacony w całości. KRS: 0000619674 NIP: 9512394886 REGON: 36189062
  Model biznesowy (rozwój działalności XTPL) :
  Spółka zamierza dostarczać odbiorcom z branży elektroniki drukowanej kompleksowe rozwiązania
  technologiczne do ultraprecyzyjnego drukowania nanomateriałów: drukarkę wraz z głowica drukującą i
  kompatybilny z nią nanotusz. W pierwszej kolejności Emitent zamierza rozwinąć produkt w postaci drukarek
  laboratoryjnych (wraz z nanotuszem) z przeznaczeniem do prac R&D dla klientów, a w późn iejszym okresie
  drukarki przemysłowe (również z nanotuszem).
  Nanotusze Drukarki laboratoryjne i przemysłowe
  Kompleksowe rozwiązania nanodruku
  KOMERCJALIZACJA
  Proces rozpoczęcia pełnej komercjalizacji rozwiązań XTPL przebiega w trzech fazach.
  Filip Granek Maciej Adamczyk
  prezes zarządu członek zarządu
  1
  FAZA I. Opracowania prototypu . Etap opracowywania laboratoryjnego prototypu drukarki i formuły tuszu kompatybilnego z drukarką. Na tym etapie Emitent nie osiąga przychodów z działalności operacyjnej, działalność finansowana jest w większości przy wykorzyst aniu zewnętrznych źródeł w postaci m.in. grantów, dotacji a także środków pozyskanych z emisji akcji.
  ▪ FAZA II. Sprzedaż urządzeń do centrów R&D . Na tym etapie Spółka zaoferuje produkt w fazie MVP (minimum viable product – produkt o kluczowej funkcjonalności) w postaci drukarki laboratoryjnej. Drukarka ta będzie kierowana do jednostek B+R biznesowych i naukowych, które można postrzegać jako grupę testerów. Klienci realizować mogą w oparciu o przekazane im rozwiązanie włas ne projekty R&D. Celem tej fazy jest: walidacja technologii (zaprezentowanie jej działom badawczym i technologicznym potencjalnych klientów) ▪ zbudowanie relacji na poziomie technologicznym ▪ umożliwienie klientom prototypowania ▪ uzyskanie informacji zwrotnej o dnośnie potencjalnych innych zastosowań technologii ▪ potwierdzenie możliwości komercjalizacji technologii
  W tej fazie Emitent zakłada uzyskanie pierwszych przychodów (sprzedaż i wynajem drukarek laboratoryjnych oraz sprzedaż nanotuszy). Uzyskanie przychodó w możliwe będzie po zakończeniu fazy beta testów rozwiązania technologicznego (najwcześniej po ok. 4 – 6 miesiącach od rozpoczęcia tej fazy).
  FAZA III. Sprzedaż urządzeń przemysłowych i oferowanie kompleksowych rozwiązań . Na tym etapie XTPL będzie oferował kompleksowe rozwiązania dla przemysłu. Drukarka przemysłowa będzie różniła się od laboratoryjnej zarówno rozmiarem, funkcjonalnością (większa wydajność), jak i stopniem dojrzałości technologicznej . W ramach tej fazy Emitent zakłada, że drukarka produkowana będzie przez zewnętrznego partnera (na zlecenie XTPL), głowica drukująca przez XTPL, a nanotusz przez podwykonawcę. XTPL bezpośrednio sprzedawać będzie nanotusz (wykonany w oparciu o zdolności produkcyjne partnera) oraz głowice drukar ki a także usługę wdrożenie technologii u klienta (doradztwo technologiczne). W tej fazie Emitent zakłada uzyskanie przychodów (sprzedaż głowic drukujących tj. przychody jednorazowe, nanotuszu tj. sprzedaż powtarzalna oraz usługi wdrożeniowe dedykowane now ej technologii tj. sprzedaż jednorazowa).
  2
  3


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:XTPL SA
ISIN:PLXTPL000018
NIP:9512394886
EKD: 72.19 badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Adres: ul. Stabłowicka 147 54-066 Wrocław
Telefon:+48 71 7072204
www:www.xt-pl.com
Kalendarium raportów
2019-08-14Raport za II kwartał
2019-11-14Raport za III kwartał
2019-09-30Raport półroczny
2019-11-29Raport za III kwartał
2019-08-14Raport za II kwartał
2019-09-30Raport półroczny
Komentarze o spółce XTPL
2019-06-26 01-06-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649