Raport.

XPLUS SA (21/2017) Raport miesięczny za październik 2017

Pkt 16 Załącznika do Uchwały nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  `
  `
  1
  ul. Puławska 435 A 02-801 W arszawa
  tel.: +48 22 295 02 50 fax: +48 22 295 02 99
  e-mail: [email protected] web: www.xplus.pl NIP: 521 -346 -31-69 KRS: 0000296278
  Kapitał zakładowy: 673.468,04 zł. W płacony w całości. Sąd rejonowy dla m. st. W arszawy XIII W ydział Gospodarczy KRS
  RAPORT MIESIĘCZNY XPLUS S.A.
  ZA OKRES OD 01. 1 0 .201 7 DO 31 .1 0 .201 7
  Spis treści
  Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w oto czeniu rynkowym emitenta, które
  mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych
  emitenta. . ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 2
  Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem. ................................. ..................... 2
  Informacje na temat realizacji celów emisji. ................................ ................................ ..................... 2
  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu,
  które dotyczą emitenta i są is totne z punktu widzenia interesów inwestorów. ............................. 2  `
  `
  2
  ul. Puławska 435 A 02-801 W arszawa
  tel.: +48 22 295 02 50 fax: +48 22 295 02 99
  e-mail: [email protected] web: www.xplus.pl NIP: 521 -346 -31-69 KRS: 0000296278
  Kapitał zakładowy: 673.468,04 zł. W płacony w całości. Sąd rejonowy dla m. st. W arszawy XIII W ydział Gospodarczy KRS
  Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta,
  które mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników
  finansowych emitenta .
  W październiku w otoczeniu rynkowym Emitenta nie miały miejsca żadne tendencje ani
  zdarzenia mające wpływ na kondycję finansową i osiągane wyniki finansowe XPLUS SA .
  Spółka kontynuowała prace wynikające z dotychcz as zawartych umów wdrożeniowych,
  a także związane z obsługą serwisową klientów posiadają cych już wdrożone systemy .
  Zestawienie raportów bieżących w okresie objętym raportem.
  Raport bieżący EBI 20 /201 7 z 14.10 .2017 „Raport miesięcz ny za wrzesień 201 7”
  Raport bieżący ESPI 6/2017 z 20.10.2017 „ Zmiana akcjonariatu - Zawiadomienie
  akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów ”
  Raport bieżący ESPI 7/2017 z 20.10.2017 „ Zmiana akcjonariatu - Zawiadomienie
  akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów”
  Raport bieżący ESPI 10/2017 z 20.10.2017 „ Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR”
  Raport bieżący ESPI 11/2017 z 20.10.2017 „ Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR ”
  Raport bieżący ESPI 12/2017 z 20.10.2017 „ Powiadomienie o transakcji w trybie art. 19 MAR”
  Raport bieżący ESPI 13/2017 z 20.10.2017 „ Powiadomienie o tra nsakcji w trybie art. 19 MAR”
  Informacje na temat realizacji celów emisji.
  W październiku 201 7 roku nie realizowano inwestycji ze środków pozyskanych z emisji.
  Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym
  miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów inwestorów.
  W listopadzie 2017 są planowane zdarzenia, które mogą być istot ne z punktu widzenia
  inwestorów:
  2 listopada 2017 - dzień wypłaty dywidendy, zgodnie z Uchwałą ZWZ XPLUS SA , z dnia 20
  lipca 2017
  14 listopada 2017 – publikacja raportu kwartalnego za III kwartał 2017  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:XPlus SA
ISIN:PLXPLUS00013
NIP:521 346 31 69
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Puławska 435A 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 2950250
www:www.xplus.pl
Komentarze o spółce XPLUS
2019-05-24 02-05-00
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649