Raport.

XPLUS SA (14/2017) Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki Emitenta ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 10 listopada 2017 r. do Spółki wpłynęło od spółki QBS Partnership z siedzibą w Mriehel, Malta, pod adresem: Fino Buildings, Notabile Road, Mriehel, BKR 3000, Mriehel, Malta, wpisanej do rejestru spółek pod numerem P COMM 222 (dalej "QBS") zawiadomienie o pośrednim nabyciu 60 293 865 akcji na okaziciela Emitenta.
Pośrednie nabycie przez QBS ww. akcji nastąpiło dnia 07.11.2017 r., poprzez wniesienie do QBS przez spółkę FCBSL 1 k.s. z siedzibą w Žilinie pod adresem: M. R. Stefanika 57, 010 01 Žilina, Republika Słowacka, posiadającą Numer Identyfikacyjny: 47 240 741, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Žilina, oddział: Sr, numer akt: 10141/L wkładu niepieniężnego tj. ogółu praw i obowiązków stanowiących stuprocentowy (100 %) udział w spółce FCBSL LLC z siedzibą w Dover, pod adresem: 28 Old Rudnick Lane, Dover, Stan Delaware 19901, County Kent, Stan Delaware, Stany Zjednoczone Ameryki, zarejestrowanej pod numerem 6548118 (dalej: " FCBSL LLC"), która jest właścicielem 89.53 % akcji w XPLUS (dalej: "Transakcja").
Przed Transakcją QBS nie posiadała ani pośrednio ani bezpośrednio akcji Emitenta i nie była uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu XPLUS.
W związku z tym, że spółka FCBSL LLC jest właścicielem 60 293 865 akcji na okaziciela w XPLUS, stanowiących łącznie 89,53 % udziału w kapitale zakładowym XPLUS i bezpośrednio uprawniających do oddania 60 293 865 (słownie: sześćdziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy osiemset sześćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu XPLUS, co stanowi 89,53 % głosów w ogólnej liczbie głosów w XPLUS, na skutek Transakcji QBS pośrednio nabyła 60 293 865 akcji na okaziciela w XPLUS, stanowiących łącznie 89,53 % udziału w kapitale zakładowym XPLUS i uprawniających do oddania 60 293 865 (słownie: sześćdziesięciu milionów dwustu dziewięćdziesięciu trzech tysięcy osiemset sześćdziesięciu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu XPLUS, co stanowi 89,53 % głosów w ogólnej liczbie głosów w XPLUS.
QBS nie posiada innych niż FCBSL LLC podmiotów zależnych posiadających akcje XPLUS.
QBS nie zawarła z osobami trzecimi jakichkolwiek umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji Emitenta.
QBS nie posiada uprawnienia ani zobowiązania do nabycia akcji Emitenta.
QBS nie posiada instrumentów finansowych Emitenta, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:XPlus SA
ISIN:PLXPLUS00013
NIP:521 346 31 69
EKD: 62.09 pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
Adres: ul. Puławska 435A 02-801 Warszawa
Telefon:+48 22 2950250
www:www.xplus.pl
Komentarze o spółce XPLUS
2019-04-20 16-04-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649