Raport.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (16/2018) Informacja nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Emitent", "Spółka", "XTB") informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2018 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Emitent informuje przy tym, iż ostateczne wyniki finansowe oraz operacyjne za I półrocze 2018 roku zostaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2018 roku, którego publikacja została przewidziana na 23 sierpnia 2018 roku.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.
  Załącznik do raportu bieżącego
  nr 16/2018 z dnia 6 sierpnia 2018  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 2
  Wybrane skonsolidowane dane finansowe
  (w tys. PLN) OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 30.06 .2017
  Przychody z działalności operacyjnej razem 197 937 125 331
  Koszty działalności operacyjnej razem (81 985) (72 625)
  Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 115 952 52 706
  Odpisy aktualizujące wartości niematerialne - (5 612)
  Przychody finansowe 10 319 2 421
  Koszty finansowe (3 456) (12 716)
  Zysk przed opodatkowaniem 122 815 36 799
  Podatek dochodowy (21 670) (7 441)
  Zysk netto 101 145 29 358

  (w tys. PLN) STAN NA DZIEŃ
  30.06.2018 30.06.2017
  Środki pieniężne własne 499 189 251 987
  Kapitał własny 500 005 340 965
  Wybrane skonsolidowane dane operacyjne (KPI)

  OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06.2018 30.06 .2017
  Nowi klienci 1 10 046 8 130
  Średnia liczba aktywnych klientów 2 22 135 17 748
  Klienci razem 107 214 95 819
  Nowe rachunki 3 24 052 22 915
  Średnia liczba aktywnych rachunków 4 24 918 20 016
  Rachunki razem 215 237 178 008
  Depozyty netto (w tys. PLN) 5 178 586 215 986
  Średnie przychody operacyjne na aktywnego klienta (w tys. PLN) 6 8,9 7,1
  Średnie przychody operacyjne na aktywny rachunek (w tys. PLN) 7 7,9 6,3
  Obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach 8 1 291 426 1 053 896
  Rentowność na lota (w PLN) 9 153 119
  1) Liczba nowych klientów Grupy w poszczególnych okresach. 2) Średnia kwartalna liczba klientów, którzy przeprowadz ili co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy. 3) Liczba rachunków otworzonych przez klientów Grupy w poszczególnych okresach. 4) Średnia kwartalna liczba rachunków za pośrednictwem których przeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech mi esięcy. 5) Depozyty netto stanowią depozyty wpłacone przez klientów, pomniejszone o kwot y wycofane przez klientów, w danym okresie. 6) Przychody z działalności operacyjnej Grupy w danym okresie podzielone przez średnią kwartalną liczbę klientów, k tórzy przeprowadz ili co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy. 7) Przychody z działalności operacyjnej Grupy w danym okresie podzielone przez średnią kwartalną liczbę rachunków za pośrednictwem których p rzeprowadzono co najmniej jedną transakcję w okresie trzech miesięcy. 8) Lot stanowi jednostkę obrotu instrumentami finansowym; w p rzypadku transakcji walutowych lot odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej; w przypadku instrumentów innych niż instrumenty pochodne CFD oparte na walutach kwota jest określona w tabeli instrumentów i jest różna d la różnych instrumentów. 9) Przychody z działalności operacyjnej razem podzielone przez obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach.


  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 3
  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 4
  Komentarz Zarządu do wstępnych wyników

  W I półroczu 2018 r. XTB odnotowało rekordowe 101,1 ml n zł skons olidowanego zysku netto wobec 29,4 mln zł zysku
  rok wcześniej. To wzrost o 71 ,8 mln zł, tj. 244 ,5%. Zysk z działalności op eracyjnej (EBIT) wzrósł o 63 ,2 mln zł rdr , tj.
  120,0% os iągając wartość 116,0 mln zł. Skons olidowane przychody wyniosły 197,9 mln zł wobec 125, 3 mln zł rok
  wcześniej.

  Przychody
  Wzrost przychodów w I półroczu 201 8 r. o 57,9 % r dr, tj. 7 2,6 mln zł z e 12 5,3 mln zł na 197 ,9 mln zł wynika gł ównie ze wzrostu
  wolumenu obrotu klientów liczonego w lotach , jak i rentowności n a lota. Obroty były wyższe o 2 37,5 tys. lotów rdr ,
  a rentowność jednostkowa o 34,3 zł.
  OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 31.03.2018 31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Przychody z działalności
  operacyjnej razem
  (w tys. PLN) 84 200 113 737 76 145 73 115 66 613 58 718 93 959 42 802
  Obrót instrumentami
  pochodnymi CFD w lotach 1 616 082 675 344 618 893 523 769 513 814 540 082 488 660 468 686
  Rentowność na lota (w PLN) 2 137 168 12 3 140 130 109 192 91
  1) Lot stanowi jednostkę obrotu instrumentami finansowymi; w przypadku transakcji walutowych lot odpowiada 100 000 jednostek waluty bazowej; w przypadku instrumentów innych niż instrumenty pochodne CFD oparte na walutach kwota jest określona w tabeli instrumentów i jest różna d la różnych instrumentów. 2) Przychody z działalności operacyjnej razem podzielone przez obrót instrumentami pochodnymi CFD w lotach.

  XTB posiada solidny fundament w postaci st ale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów . W I półroczu 201 8 r.
  Grupa pozyskała 10 046 nowych klientów, co daje wzrost o 23,6% rdr. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa
  o 4 387 rdr, tj. o 24,7% rd r.
  OKRES ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 31.03.2018 31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Nowi klienci 1 4 734 5 312 6 582 4 201 3 860 4 270 3 918 3 023
  Średnia liczba aktywnych
  klientów 2 22 135 22 317 18 667 17 920 17 748 17 959 15 548 15 010
  Nowe rachunki 3 11 321 12 731 4 16 530 11 278 9 635 13 280 9 624 8 060
  Średnia liczba aktywnych
  rachunków 5 24 918 25 279 21 088 20 194 20 016 20 408 17 243 16 531
  1) Liczba nowych klientów Grupy w poszczególnych kwartałach. 2) Średnia kwartalna liczba klientów odpowiednio za okres 6 i 3 miesięcy 2018 roku oraz 12, 9, 6 i 3 m iesięcy 2017 roku oraz 12 i 9 miesięcy 2016 roku. 3) Liczba rachunków otworzonych przez klientów Grupy w poszczególnych kwartałach. 4) Dane za okres skorygowane o wpływ omyłki technicznej uwzgledniającej konta testowe. 5) Średnia kwartalna liczba rachunków odpowiednio za okres 6 i 3 miesięcy 2018 roku oraz 12, 9, 6 i 3 m iesięcy 2017 roku oraz 12 i 9 miesięcy 2016 roku.


  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 5
  Analogicznie do wcześniejszych kwartałów poprzedniego roku , w I półroczu 2018 r. XTB realiz owała zoptymalizowan ą
  strategi ę sprzedażowo -marketingow ą oraz wprowadz ała now e produkt y. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym
  przyrost bazy klienckiej była sprzyjająca sytuacja na rynkach finansowych.
  W kolejnych kwartałach 2018 r. Zarząd będzie dążył do stabilizacji liczby nowych klientów oraz średniej liczby aktywnych
  klientów na poziomach obserwowanych w poprzednich , rekordowych kwartałach . Ponadto największy potencjał wzrostu
  biznesu Zarząd upatruje w ryn ku niemiecki m, francuski m i Amery ce Łacińsk iej.
  Patrząc na przychody pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich pow stanie widać, że podobnie jak we
  wcześniejszych okresach, prym wiodły CFD oparte na indeksach akcji. Ich udział w strukturze przychodów z operacji na
  instrumentach finansowych w I półroczu 2018 roku wyniósł 51,0% wobec 50 ,5% rok wcześniej. Tradycyjnie już
  najpopularniejszym instrumentem wśród klientów był CFD oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) . Dużą popularnością
  cieszyły się także CFD oparte o indeksy amerykańskie. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty st anowiły 2 9,3%
  wszystkich przychodów wobec 31,9% rok wcześniej. Wśród tej klasy instrumentów największą popularnością wśród
  klientów XTB cieszyła się para walutowa EURUSD .
  (w tys. PLN) OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 30.06 .2017
  CFD na indeksy 100 228 64 525
  CFD na waluty 57 621 40 742
  CFD na towary 32 318 17 844
  CFD na akcje 2 268 1 097
  CFD na obligacje 322 (257)
  CFD razem 192 757 12 3 951
  Instrumenty pochodne opcyjne 3 947 3 743
  Akcje i pochodne instrumenty giełdowe (34) -
  Wynik z operacji na instrumentach finansowych brutto 196 670 127 694
  Bonusy i rabaty wypłacane klientom (1 582) (1 775)
  Prowizje wypłacane brokerom współpracującym (772) (2 872)
  Wynik z operacji na instrumentach finansowych netto 194 316 123 047


  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 6
  W ujęciu geograficznym przychody XTB były dobrze zdywersyfikowane. Ich wzrost wystąpił zarówno w Europie Środkowo -
  Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów są: Polska
  z udziałem wynoszącym 32,3% ( I półrocze 201 7 r.: 19,5%) ora z Hiszpania z udziałem równym 15 ,0% ( I półrocze 2017 r.:
  23 ,0%). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%.
  W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która zast ąpiła lukę po Turcji.
  (w tys. PLN) OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 30.06 .2017
  Europa Środkowo -Wschodnia 104 718 50 247
  - w tym Polska 63 999 24 405
  Europa Zachodnia 83 133 67 046
  - w tym Hiszpania 29 725 28 791
  Ameryka Łacińska i Turcja 10 086 8 038
  - w tym Turcja - 5 073
  Przychody z działalności operacyjnej razem 197 937 125 331

  XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację segmentową przychodów. W tym celu od 2013 roku rozwija działalność
  instytucjonalną (X Open Hub), w ramach której dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym, w tym
  domom maklerskim. Przychody z tego segmentu potrafią podlegać istotnym wahaniom z kwartału na kwartał, analogicznie
  jak w segmencie detalicznym, co jest zjawisk iem typowym dla przyjętego przez Grupę modelu biznesowego.
  (w tys. PLN) OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 30.06 .2017
  Działalność detaliczna 186 943 105 187
  Działalność instytucjonalna (X Open Hub) 10 994 20 144
  Przychody z działalności operacyjnej razem 197 937 125 331  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 7
  Koszty
  Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2018 r. ukształtowały się na poziomie 82,0 mln zł (I półrocze 2017 r.: 72 ,6 mln
  zł) i były wyższe o 9 ,4 mln zł, tj. 12, 9% rdr. Na wzrost ten złożyły się wyższe o:
   3,0 mln zł koszty marketingowe wynikające głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online;
   2,8 mln zł koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, głównie za sprawą wzrostu zmiennych składników
  wynagrodzeń (bonusów);
   2,6 mln zł koszty pozostałych usług obcych w następstwie poniesienia większych nakładów na: 1) systemy IT
  i licencje (wzrost o 1,281 tys. zł rdr) ; 2) usługi prawne i doradcze (wzrost o 705 tys. zł rdr); 3) łączność internetow ą
  i telekomunikacyjn ą (wzrost o 314 tys. zł rdr);
   1,4 mln zł koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za
  pośrednictwem których klienci deponują swoje środk i na rachunkach transakcyjnych.
  (w tys. PLN) OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 30.06 .2017
  Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 39 041 36 267
  Marketing 16 775 13 807
  Pozostałe usługi obce 12 729 10 125
  Koszty utrzymania i wynajmu budynków 3 915 3 763
  Amortyzacja 2 254 3 021
  Podatki i opłaty 923 1 346
  Koszty prowizji 4 034 2 621
  Pozostałe koszty 2 314 1 675
  Koszty działalności operacyjnej razem 81 985 72 625

  W ujęciu kdk koszty działalności operacyjnej kształtowały się na porównywalnym poziomie co w I kwartale 2018 r. i uległy
  nieznacznemu zmniejszeniu o 0,2%.
  OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
  30.06 .2018 31.03.2018 31.12.2017 30.09.2017 30.06.2017 31.03.2017 31.12.2016 30.09.2016
  Koszty działalności
  operacyjnej razem, w tym:
  (w tys. PLN) 40 942 41 043 38 919 34 777 36 060 36 565 38 889 34 378
  - Marketing 8 976 7 799 6 243 5 615 6 632 7 175 8 997 8 041
  Nowi klienci 4 734 5 312 6 582 4 201 3 860 4 270 3 918 3 023
  Średnia liczba aktywnych
  klientów 22 135 22 317 18 667 17 920 17 748 17 959 15 548 15 010  X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.
  ZAŁĄCZNIK DO RB NR 16/2018  www.xtb.pl 8
  Zarząd przewiduje, że w całym 2018 r. koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie porównywalnym
  (nieznacznie wyższym ) do tego, jaki obserwowaliśmy w 201 7 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości
  zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom , od poziomu wydatków marketingowych oraz od wpływu
  interwencji produktowej ESMA na poziom przychodów osiąganych przez Grupę . Na wysokość zmiennych składników
  wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich
  wpływu na wyniki i rent owność Grupy oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Wpływ i nterwencj i
  produktow ej ESMA na przychody Grupy determinował będzie z kolei, jeżeli zajdzie taka potrzeba, rewizję założeń
  kosztow ych dla kolejnych kwartałów br.

  Perspektywy rozwoju
  Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz
  ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belize
  jako pu nktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu.
  Wejści e w życie interwencji produktowej ESMA stwarza dla XTB zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z jednej strony możliwy
  jest chwilowy spadek wolumenów handlowych u europejskich brokerów . Z drugiej strony Zarząd XTB przekonany jest
  o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym. Prawdopodobne wydaje się stopniowe dostosowywanie strategii
  tradingowych przez klientów do niższego poziomu dźwigni fina nsowej oraz konsolidacja ryn ku FX/CFD . Zmiany
  w regulacjach mogą uczynić działalność biznesową nieatrakcyjną dla części podmiotów, szczególnie tych nastawionych
  na szybki zysk i agresywn e strategie marketing owe . Brokerzy posiadając y szeroką ofertę produktową i ugruntowaną
  pozycję biznesową , jak to ma miejsce w przypadku XTB, mają szansę na zwiększenie dotychczasowych udziałów w rynku .
  Obecna sytuacja finansowa XTB jest bardzo dobra . Otrzymana w lipcu br. ocena nadzorcza BION mieści się na poziomie
  zalecanych przez KNF kryteriów i o twiera drogę do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018 . Polityka dywidendowa XTB
  zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50 -100 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy, przy
  uwzględnieniu wyników i możliwości finansowych spółki, jak równie ż mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego
  poziomu współczynników adekwatności kapitałowej i kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
ISIN:PLXTRDM00011
NIP:5272443955
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 2019570
www:www.xtb.pl
Kalendarium raportów
2021-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce X-TRADE BROKERS DO...
2021-09-24 23-09-08
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor