Raport.

X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SA (14/2018) Aktualizacja informacji nt. powołania osoby zarządzającej

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2018 z 25 kwietnia 2018 roku Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka", "XTB", "Emitent") informuje, że w dniu 10 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z tym samym dniem Pana Jakuba Kubackiego na Członka Zarządu ds. Prawnych. Jednocześnie również w dniu 10 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki ustaliła, iż pod warunkiem, że z chwilą udzielenia przez Komisję Nadzoru Finansowego zgody zgodnie z art. 102a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi Członek Zarządu ds. Prawnych stanie się odpowiedzialny za nadzór nad systemem zarządzania ryzykiem i w następstwie stanie się Członkiem Zarządu ds. Prawnych i Ryzyka.
Pan Jakub Kubacki ukończył w 2009 r. z tytułem magistra prawa Akademię Leona Koźmińskiego, następnie aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Warszawie, a w 2013 r. uzyskał tytuł adwokata. Karierę zawodową rozpoczął w XTB w 2010 roku w Dziale Prawnym i Compliance, gdzie od 2012 r. pełnił funkcję Compliance Officera. Od 25 kwietnia br. objął funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Specjalizuje się w prawie rynków kapitałowych.
Pan Jakub Kubacki jest wspólnikiem zarządzającym w Integrated Systems Logistics LLC (USA), przy czym spółka ta nie rozpoczęła jeszcze prowadzenia działalności gospodarczej, a po rozpoczęciu nie będzie to działalność konkurencyjna w stosunku do Emitenta.
Emitent informuje również, iż zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pan Jakub Kubacki nie prowadzi w zakresie innym niż wskazany powyżej żadnej działalności, w szczególności działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Jakub Kubacki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:X-Trade Brokers Dom Maklerski SA
ISIN:PLXTRDM00011
NIP:5272443955
EKD: 66.12 działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
Adres: ul. Ogrodowa 58 00-876 Warszawa
Telefon:+48 22 2019570
www:www.xtb.pl
Kalendarium raportów
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-09Raport za III kwartał
Komentarze o spółce X-TRADE BROKERS DO...
2020-05-29 21-05-17
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649