Raport.

WORK SERVICE SA (41/2018) Zmniejszenie progu zaangażowania poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Zarząd Spółki Work Service S.A. (dalej: "Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym - w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1639 ze zm.), od spółki Franklin Resources Inc. z siedzibą w Delaware, U.S.A., będącej podmiotem dominującym wobec spółek: a) Franklin Templeton Investments (Asia) Limited; oraz b) Templeton Asset Management Ltd. ("Podmioty Powiązane") - powiadomienia datowanego na dzień 1 sierpnia 2018 roku, zawierającego informację (w języku angielskim) o zbyciu akcji Spółki w dniu 30 lipca 2018 roku, w wyniku czego łączny udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.
Powyższa zmiana stanu posiadania nastąpiła wskutek dokonania sprzedaży 35.341 akcji Spółki. Franklin Resources Inc. z siedzibą w Delaware, U.S.A., powiadomił Spółkę, że:
• Przed sprzedażą, klienci i fundusze zarządzane przez Podmioty Powiązane posiadały 3.255.895 akcji Spółki, stanowiące 5% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujące 3.255.895 głosów w Spółce, stanowiące 5% liczby wszystkich głosów w Spółce.
• Po sprzedaży klienci i fundusze zarządzane przez Podmioty Powiązane posiadały 3.220.354 akcji Spółki, stanowiące 4,95% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujące 3.220.354 głosów w Spółce, stanowiące 4,95% liczby wszystkich głosów w Spółce.
Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, stanowi Załącznik numer 1 do niniejszego raportu.

Lista plików:

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Work Service SA
ISIN:PLWRKSR00019
NIP:897-16-55-469
EKD: 78.20 działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników
Adres: ul. Ruska 51 50-079 Wrocław
Telefon:+48 71 3710900
www:www.workservice.pl
Kalendarium raportów
2021-04-30Raport roczny
2021-05-31Raport za I kwartał
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-30Raport za III kwartał
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WORK SERVICE
2021-04-16 21-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor