Raport.

WITTCHEN SA (19/2018) Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Wittchen S.A. przez Radę Nadzorczą

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 marca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. obradujące w dniu 5 marca 2018 roku ("NWZ") przyjęła tekst jednolity Statutu Emitenta, uwzględniający zmiany przyjęte uchwałą nr 4 NWZ. Zmiany Statutu Spółki wejdą w życie pod warunkiem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy. Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego niezwłocznie po otrzymaniu stosownej informacji o wydaniu przez sąd rejestrowy postanowienia w tym przedmiocie. Tekst jednolity Statutu Spółki, przyjęty przez Radę Nadzorczą Emitenta, stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do Statutu Spółki został zaprezentowany w raporcie bieżącym nr 14/2018 z dnia 5 marca 2018 roku.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  STATUT WITTCHEN SPÓKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE
  §1
  1. Firma spóki brzmi „ WITTCHEN” Spóka Akcyjna.
  2. Spóka mo że u żywa ć skrótu firmy „ WITTCHEN ” S.A.
  §2
  Siedzib ą Spóki s ą Palmiry gm. Czosnów.
  §3
  1. Spóka dziaa na podstawie niniejszego Statutu, prz episów ustawy z dnia 15 września 2000
  roku Kodeks spóek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1 037 ze zm.) oraz innych obowiązuj ących
  przepisów prawa.
  2. Spóka zostaa utworzona na czas nieoznaczony.
  §4
  1. Spóka dziaa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
  2. Spóka na obszarze swego dziaania mo że tworzy ć i likwidowa ć oddziay, przedstawicielstwa,
  a tak że by ć udziaowcem lub akcjonariuszem w innych spókach k rajowych oraz poza
  granicami Rzeczypospolitej Polskiej ponadto Spóka może uczestniczy ć w innych
  przedsi ęwzi ęciach.
  PRZEDMIOT DZIAALNO ŚCI SPÓKI
  §5
  1. Przedmiotem dziaalno ści Spóki jest:
  1) Produkcja tkanin (PKD 13.20),
  2) Produkcja dzianin metra żowych (PKD 13.91.Z),
  3) Produkcja odzie ży skórzanej (PKD 14.11. Z),
  4) Produkcja pozostaej odzie ży wierzchniej (PKD 14.13.Z),
  5) Produkcja pozostaej odzie ży i dodatków do odzie ży (PKD 14.19.Z),
  6) Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych (PKD 15.11.Z),
  7) Produkcja toreb baga żowych, toreb r ęcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja
  wyrobów rymarskich (PKD 15.12.Z),
  8) Produkcja obuwia (PKD 15.20.Z)
  9) Produkcja artykuów pi śmiennych (PKD 17.23.Z),
  10) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),


  11) Produkcja pozostaych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z),
  12) Produkcja pozostaych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z),
  13) Produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z)
  14) Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32. 12.Z),
  15) Produkcja sprz ętu sportowego (PKD 32.30.Z),
  16) Dziaalno ść agentów zajmuj ących si ę sprzeda żą wyrobów tekstylnych, odzie ży, wyrobów
  futrzarskich, obuwia i artykuów skórzanych (PKD 46 .16.Z),
  17) Dziaalno ść agentów zajmuj ących si ę sprzeda żą towarów ró żnego rodzaju (PKD 46.19.Z),
  18) Sprzeda ż hurtowa żywno ści, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.3),
  19) Sprzeda ż hurtowa artykuów u żytku domowego (PKD 46.4),
  20) Sprzeda ż hurtowa drewna, materiaów budowlanych i wyposa żenia sanitarnego (PKD
  46.73.Z),
  21) Sprzeda ż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
  22) Sprzeda ż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych skl epach z przewagą żywno ści,
  napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
  23) Pozostaa sprzeda ż detaliczna prowadzona w nie wyspecjalizowanych skl epach (PKD
  47.19.Z),
  24) Sprzeda ż detaliczna żywno ści, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.2),
  25) Sprzeda ż detaliczna narz ędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prow adzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.4),
  26) Sprzeda ż detaliczna artykuów u żytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklep ach
  (PKD 47.5),
  27) Sprzeda ż detaliczna wyrobów zwi ązanych z kultur ą i rekreacj ą prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.6),
  28) Sprzeda ż detaliczna odzie ży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47. 71.Z),
  29) Sprzeda ż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (PKD 47.72.Z),
  30) Sprzeda ż detaliczna kosmetyków i artykuów toaletowych prow adzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (PKD 47.75.Z),
  31) Sprzeda ż detaliczna kwiatów, ro ślin, nasion, nawozów, żywych zwierz ąt domowych, karmy dla
  zwierz ąt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
  32) Sprzeda ż detaliczna zegarków, zegarów i bi żuterii prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (PKD 47.77.Z),
  33) Sprzeda ż detaliczna pozostaych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych
  sklepach (PKD 47.78.Z),


  34) Sprzeda ż detaliczna prowadzona przez domy sprzeda ży wysykowej lub Internet (PKD
  47.91.Z),
  35) Transport l ądowy pasa żerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z),
  36) Pozostay transport l ądowy pasa żerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z ),
  37) Transport drogowy towarów (PKD 49.41. Z),
  38) Magazynowanie i przechowywanie pozostaych towarów (PKD 52.10.B),
  39) Dziaalno ść usugowa wspomagaj ąca transport l ądowy (PKD 52.21.Z),
  40) Dziaalno ść pozostaych agencji transportowych (PKD 52.29.0,
  41) Hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10. Z),
  42) Restauracje i inne stae placówki gastronomiczne (P KD 56.10.A),
  43) Przygotowywanie i dostarczanie żywno ści dla odbiorców zewn ętrznych (katering) (PKD
  56.21.Z),
  44) Pozostaa usugowa dziaalno ść gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
  45) Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
  46) Wydawanie czasopism i pozostaych periodyków (PKD 5 8.14.Z),
  47) Pozostaa dziaalno ść wydawnicza (PKD 58.19.Z),
  48) Przetwarzanie danych; zarz ądzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna d ziaalność
  (PKD 63.ll.Zh
  49) Dziaalno ść portali internetowych (PKD 63.12.Z),
  50) Pozostae po średnictwo pieni ężne (PDK 64.19.Z),
  51) Kupno i sprzeda ż nieruchomo ści na wasny rachunek (PKD 68.10.Z),
  52) Wynajem i zarz ądzanie nieruchomo ściami wasnymi lub dzier żawionymi (PKD 68.20.Z),
  53) Zarządzenie nieruchomo ściami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
  54) Pozostae doradztwo w zakresie prowadzenia dziaaln ości gospodarczej i zarz ądzania (PKD
  70.22.Z),
  55) Pozostae badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B ),
  56) Dziaalno ść agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
  57) Dziaalno ść zwi ązana z reprezentowaniem mediów (PKD 73.12),
  58) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
  59) Wynajem i dzier żawa pozostaych pojazdów samochodowych, z wy ączeniem motocykli (PKD
  77.12.Z),
  60) Dzier żawa wasno ści intelektualnej i podobnych produktów z wy ączeniem prac chronionych
  prawem autorskim (PKD 77.40.Z.),


  61) Pozostaa dziaalno ść zwi ązana z udost ępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
  62) Pozostaa dziaalno ść usugowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nies klasyfikowana (PKD
  79.90.C),
  63) Dziaalno ść usugowa zwi ązana z administracyjn ą obsug ą biura (PKD 82.11.Z),
  64) Pozostaa dziaalno ść wspomagaj ąca prowadzenie dziaalno ści gospodarczej, gdzie indziej nie
  sklasyfikowana (PKD 82.99.Z).
  2. Jeżeli na podj ęcie lub prowadzenie przez Spók ę dziaalno ści, o której mowa w §5 ust. l
  wymagane jest uzyskanie koncesji lub zezwolenia, dz iaalność taka zostanie podj ęta przez
  Spók ę dopiero po uzyskani stosownej koncesji lub zezwole nia.
  KAPITA ZAKADOWY, AKCJE, ZBYCIE AKCJI, UMORZENIE A KCJI, EMISJA OBLIGACJI
  ORAZ WARRANTÓW SUBSKRYPCYJNYCH
  §6
  1. Kapita zakadowy Spóki wynosi 3.620.000 z (trzy miliony sześćset dwadzie ścia tysi ęcy
  zotych) i dzieli si ę na 18.100.000 akcji zwykych na okaziciela o warto ści nominalnej 0,20 z
  (sownie: dwadzie ścia groszy) ka żda, w tym :
  a) 16.500.000 (szesna ście milionów pi ęćset tysi ęcy) akcji zwykych na okaziciela serii A ;
  b) 1.600.000 (sownie: jeden milion sze śćset tysi ęcy) akcji serii B ;
  2. Akcje Spóki s ą akcjami zwykymi na okaziciela.
  3. Akcje na okaziciela dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym nie mogą zosta ć
  zamienione na akcje imienne.”.
  §6a
  1. Warunkowy kapita zakadowy Spóki wynosi nie wi ęcej ni ż 28.200 z (sownie: dwadzie ścia
  osiem tysi ęcy zotych) i dzieli si ę na nie wi ęcej ni ż 141.000 (sownie: sto czterdzie ści jeden
  tysi ęcy) akcji zwykych na okaziciela serii C o warto ści nominalnej 0,20 z (sownie:
  dwadzie ścia groszy) ka żda.
  2. Celem warunkowego podwy ższenia kapitau zakadowego, o którym mowa w § 6a u st. 1
  powy żej jest przyznanie prawa do obj ęcia akcji serii C posiadaczom warrantów
  subskrypcyjnych emitowanych przez Spók ę w na podstawie uchway nr 4 Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia z dnia 9 wrze śnia 2015 r.
  3. Uprawnionymi do obj ęcia Akcji Serii C b ęd ą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o
  których mowa w ust. 2.
  4. Prawo do obj ęcia Akcji Serii C mo że by ć wykonane nie pó źniej ni ż do dnia 31 grudnia 2019 r.
  §7
  1. Wpaty na akcje mog ą by ć dokonywane w gotówce lub wkadami niepieni ężnymi (aport), w
  zale żno ści od postanowie ń Walnego Zgromadzenia.
  2. Dokumenty akcji mog ą by ć wydawane w odcinkach zbiorowych.


  3. Kapita zakadowy Spóki mo że by ć podwy ższony uchwa ą Walnego Zgromadzenia w drodze
  emisji nowych akcji lub w drodze podwy ższenia warto ści nominalnej dotychczasowych akcji.
  4. Podwy ższenie kapitau zakadowego mo że nast ąpi ć równie ż przez przeniesienie cz ęści kapitau
  zapasowego lub rezerwowego na kapita zakadowy lub przez wydanie akcji w miejsce
  nale żnej Akcjonariuszom dywidendy.
  5. Podwy ższenie kapitau zakadowego mo że nast ąpi ć w drodze emisji akcji uprzywilejowanych
  oraz mo że by ć uzale żnione od dodatkowych dopat, których wysoko ść okre śla Walne
  Zgromadzenie z tym zastrze żeniem, że przyznanie takich uprawnie ń nie dotyczy spóki
  publicznej.
  6. W przypadku, gdy w wyniku podwy ższenia kapitau zakadowego akcje nowej emisji
  pokrywane s ą wkadami pieni ężnymi, Walne Zgromadzenie, z uwzgl ędnieniem odpowiednich
  przepisów prawa okre śli, jaka cz ęść kapitau zakadowego ma by ć wpacona przed
  zarejestrowaniem zmiany statutu oraz termin, w jaki m Akcjonariusze będ ą zobowi ązani
  uzupeni ć wpaty na akcje do penej wysoko ści.
  §8
  Z zastrze żeniem powszechnie obowi ązuj ących przepisów akcje Spóki s ą zbywalne.
  §9
  1. Akcje mog ą by ć umorzone za zgod ą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spók ę
  (umorzenie dobrowolne). Z zachowaniem obowi ązuj ących przepisów Spóka mo że nabywa ć
  wasne akcje w celu umorzenia. Spóka mo że wypaca ć Akcjonariuszom wynagrodzenie z
  tytuu umorzonych akcji z kwot, które zgodnie z art . 348 § 1 kodeksu spóek handlowych mogą
  by ć przeznaczone do podziau.
  2. Umorzenie akcji nast ępuje w drodze uchway Walnego Zgromadzenia. Uchwaa powinna
  okre śla ć w szczególno ści podstaw ę prawn ą umorzenia, wysoko ść wynagrodzenia
  przysuguj ącego Akcjonariuszowi za umarzane akcje oraz sposób obniżenia kapitau
  zakadowego.
  3. W przypadku zaistnienia okoliczno ści uzasadniaj ących dobrowolne umorzenie akcji wysoko ść
  wynagrodzenia przysuguj ącego Akcjonariuszowi za umarzane akcje nie mo że by ć ni ższa od
  warto ści bilansowej akcji ustalonej na podstawie bilansu Spóki sporządzonego za ostatni rok
  obrotowy.
  4. Spóka mo że utworzy ć z odpisów z corocznego zysku, fundusz rezerwowy na pokrywanie
  ewentualnych przyszych umorze ń akcji. Utworzenie funduszu rezerwowego wymaga uchw ay
  Walnego Zgromadzenia.
  5. Uchwaa o umorzeniu akcji podlega ogoszeniu zgodni e z obowiązuj ącymi przepisami.
  6. W zamian za umorzone akcje Spóka mo że wydawa ć Akcjonariuszom imienne świadectwa
  u żytkowe bez okre ślonej warto ści nominalnej. Świadectwa u żytkowe uczestnicz ą na równi z
  akcjami w dywidendzie wypacanej przez Spók ę oraz nadwy żce maj ątku Spóki, pozostaej po
  pokryciu warto ści nominalnej akcji.
  §10
  Spóka ma prawo emitowa ć obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje Spók i, obligacje dające w
  przyszo ści prawo pierwsze ństwa do obj ęcia emitowanych przez Spók ę akcji oraz obligacje daj ące
  prawo do udziau w przyszych zyskach Spóki a tak że warranty subskrypcyjne.  ORGANY SPÓKI §11
  Organami Spóki s ą:
  a) Walne Zgromadzenie,
  b) Rada Nadzorcza,
  c) Zarząd.
  A. WALNE ZGROMADZENIE §12
  1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne albo nad zwyczajne.
  2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno si ę odby ć w ci ągu sze ściu miesi ęcy po upywie
  ka żdego roku obrotowego.
  3. Sposób i tryb zwoania Walnego Zgromadzenia okre śla Regulamin Walnego Zgromadzenia.
  §13
  1. Walne Zgromadzenie mo że podejmowa ć uchway jedynie w sprawach obj ętych porz ądkiem
  obrad, chyba że cay kapita zakadowy jest reprezentowany na Zgr omadzeniu, a nikt z
  obecnych nie wniós sprzeciwu dotycz ącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia
  poszczególnych spraw do porz ądku obrad. Wniosek o zwoanie Nadzwyczajnego Walneg o
  Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porz ądkowym mog ą by ć zawsze uchwalane,
  chocia żby nie byy umieszczone obrad.
  2. Porządek obrad ustala podmiot zwouj ący Walne Zgromadzenie.
  §14
  Walne Zgromadzenia mog ą odbywa ć si ę w siedzibie Spóki oraz w Warszawie.
  §15
  1. Walne Zgromadzenie jest wa żne bez wzgl ędu na liczb ę reprezentowanych na nim akcji.
  2. Uchway Walnego Zgromadzenia zapadaj ą bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą gosów chyba, że
  przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Statut u przewidują surowsze warunki
  podejmowania uchwa.
  §16
  1. Gosowanie jest jawne. Tajne gosowanie zarz ądza si ę przy wyborach oraz nad wnioskami o
  odwoanie czonków organów spóki lub likwidatorów, o pociągni ęcie ich do
  odpowiedzialno ści, jak równie ż w sprawach osobowych. Poza tym nale ży zarz ądzi ć tajne
  gosowanie na żądanie cho ćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentow anych na
  Walnym Zgromadzeniu.
  2. Uchway w sprawie zmiany przedmiotu dziaalno ści Spóki zapadaj ą zawsze w jawnym
  gosowaniu imiennym.
  3. Każda akcja daje prawo do jednego gosu na Walnym Zgro madzeniu.


  §17
  1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodnicz ący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego
  wskazana. W razie nieobecno ści na Walnym Zgromadzeniu Przewodnicz ącego Rady
  Nadzorczej lub nie wskazania przez niego osoby do j ego otwarcia:, Walne Zgromadzenie
  b ędzie otwarte przez Prezesa Zarz ądu albo osob ę wyznaczon ą przez Zarz ąd. Spo śród osób
  uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się Przewodnicz ącego
  Walnego Zgromadzenia.
  2. Akcjonariusze mog ą uczestniczy ć w obradach Walnego Zgromadzenia osobi ście lub przez
  penomocnika.
  3. Walne Zgromadzenie uchwala swój Regulamin okre ślaj ący szczegóowo tryb prowadzenia
  obrad.
  §18
  1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia nale ży w szczególno ści:
  a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowe go Spóki oraz sprawozdania Zarządu z
  dziaalno ści Spóki za ubiegy rok obrotowy;
  b) podejmowanie uchway o podziale zysków albo o pokry ciu strat;
  c) udzielanie absolutorium czonkom organów Spóki z w ykonania przez nich obowiązków;
  d) zmiana statutu Spóki;
  e) podwy ższenie albo obni żenie wysoko ści kapitau zakadowego;
  f) poączenie, podzia lub przeksztacenie Spóki;
  g) rozwiązanie i likwidacja Spóki;
  h) emisja obligacji podlegaj ących zamianie na akcje Spóki, obligacji daj ących w przyszo ści
  prawo pierwsze ństwa do obj ęcia emitowanych przez Spók ę akcji, obligacji daj ących prawo
  do udziau w przyszych zyskach Spóki i warrantów subskrypcyjnych;
  i) zbycie i wydzier żawienie przedsi ębiorstwa lub jego zorganizowanej cz ęści oraz ustanowienie
  na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  j) tworzenie i znoszenie kapitaów rezerwowych oraz ok reślanie ich przeznaczenia;
  k) wszelkie postanowienia dotycz ące roszcze ń o naprawienie szkody wyrz ądzonej przy
  zawi ązaniu Spóki lub sprawowaniu zarz ądu lub nadzoru;
  l) powoywanie i odwoywanie czonków Rady Nadzorczej Spóki;
  m) ustalenie wynagrodzenia dla czonków Rady Nadzorcze j Spóki;
  n) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
  2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
  okre ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3
  poni żej.
  3. Nabycie lub zbycie przez Spók ę nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau w
  nieruchomo ści, których warto ść nie przekracza 10.000.000 zotych nie wymaga uchwa y


  Walnego Zgromadzenia.
  B. RADA NADZORCZA
  §19
  1. Rada Nadzorcza skada si ę od 3 do 5 czonków, powoywanych i odwoywanych pr zez Walne
  Zgromadzenie. W przypadku uzyskania przez Spók ę statusu spóki publicznej, Rada
  Nadzorcza skada si ę z od 5 do 7 czonków.
  2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat. Czonkowie Rad y Nadzorczej powoywani są na okres
  wspólnej kadencji.
  3. Liczbę czonków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie .
  4. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej i jego Zast ępc ę.
  W miar ę potrzeby Rada Nadzorcza mo że wyznaczy ć te ż Sekretarza Rady Nadzorczej.
  Sekretarzem Rady Nadzorczej mo że by ć osoba nie b ęd ą ca jej czonkiem.
  5. Rada Nadzorcza mo że ustanawia ć komitety (w tym Komitet Audytu). W przypadku
  ustanowienia komitetu, Rada Nadzorcza powouje i od wouje jego czonków, a także
  ustanawia jego sposób organizacji. Rada Nadzorcza, która liczy pięciu czonków, mo że
  wykonywa ć zadania Komitetu Audytu.
  6. Jeżeli w wyniku wyga śni ęcia mandatów niektórych czonków Rady Nadzorczej po woanych
  przez Walne Zgromadzenie liczba czonków Rady Nadzo rczej danej kadencji spadnie poniżej
  minimalnej liczby czonków okre ślonej zgodnie z § 14 ust. 1 niniejszego Statutu, po zostali
  czonkowie Rady Nadzorczej mog ą w drodze kooptacji powoa ć nowego czonka Rady
  Nadzorczej, który b ędzie sprawowa swoje czynno ści do czasu dokonania wyboru jego
  nast ępcy przez najbli ższe Walne Zgromadzenie lub zatwierdzenia czonka Ra dy Nadzorczej
  powoanego w drodze kooptacji przez Walne Zgromadze nie.
  7. Rada Nadzorcza uzupeniona o czonka Rady Nadzorcze j powoanego w drodze kooptacji
  niezwocznie zwoa Walne Zgromadzenie w celu zatwie rdzenia czonka Rady Nadzorczej
  powoanego w drodze kooptacji albo wyboru jego nast ępcy.
  8. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spóki umowy z cz onkami Zarządu i reprezentuje Spók ę
  w sporach z czonkami Zarz ądu.
  9. Przy czynno ściach okre ślonych w ust. 7 powy żej, Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez
  Przewodnicz ącego albo Zast ępc ę Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej po uprzednim podj ęciu
  przez Rad ę Nadzorcz ą stosownej uchway.
  10. Począwszy od chwili dopuszczenia akcji Spóki do obrotu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez Gied ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A., w skad Rady
  Nadzorczej mo że zosta ć powoanych co najmniej dwóch czonków speniaj ących kryteria
  niezale żno ści przewidziane dla niezale żnego czonka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia
  Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyc zą cego roli dyrektorów niewykonawczych
  lub b ęd ących czonkami rady nadzorczej spóek giedowych i komisji rady (nadzorczej)
  (2005/162/WE) z uwzgl ędnieniem Dobrych Praktyk Spóek Notowanych na Gied zie Papierów
  Warto ściowych w Warszawie S.A. Kandydat na czonka Rady N adzorczej, o którym mowa
  powy żej, skada Spóce, przed jego powoaniem do skadu Rady Nadzorczej, pisemne
  o świadczenie o spenieniu kryteriów niezale żno ści.
  11. W sytuacji, gdy nie s ą spenione wymogi okre ślone w ust. 10 powy żej, Zarz ąd zobowi ązany
  jest niezwocznie zwoa ć Walne Zgromadzenie i umie ści ć w porz ądku obrad tego
  Zgromadzenia punkt dotycz ący zmian w skadzie Rady Nadzorczej. Do czasu dokon ania zmian


  w skadzie Rady Nadzorczej polegających na dostosowaniu liczby niezale żnych czonków do
  wymaga ń statutowych, Rada Nadzorcza dziaa w skadzie doty chczasowym.
  §20
  1. Przewodnicz ący Rady Nadzorczej zwouje i przewodniczy posiedzen iom Rady Nadzorczej oraz
  kieruje jej pracami. Przewodnicz ący mo że na okres nie du ższy ni ż sze ść miesi ęcy powierzy ć
  penienie swej funkcji Zast ępcy Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej.
  2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoywane s ą, co najmniej raz na kwarta.
  3. Przewodnicz ący Rady Nadzorczej lub jego Zast ępca ma obowi ązek zwoa ć posiedzenie Rady
  Nadzorczej, tak że na wniosek Zarz ądu lub czonka Rady Nadzorczej. Posiedzenie Rady
  Nadzorczej zwouje si ę w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosk u.
  4. Jeżeli Przewodnicz ący Rady Nadzorczej nie zwoa posiedzenia, zgodnie z trybem określonym
  w ust. 3 powy żej', wnioskodawca mo że je zwoa ć samodzielnie, podaj ąc dat ę, miejsce i
  proponowany porz ądek obrad.
  5. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoywane s ą przez dor ęczenie wszystkim czonkom Rady
  zawiadomie ń, w formie pisemnej, faksu, poczty elektronicznej b ądź w jakiejkolwiek innej
  formie umo żliwiaj ącej czonkowi Rady Nadzorczej zapoznanie si ę z tre ści ą zawiadomienia,
  okre ślaj ących dat ę, miejsce i porz ądek obrad, na co najmniej 5 (pi ęć) dni roboczych przed
  ustalon ą dat ą posiedzenia.
  6. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej pod rygo rem bezskuteczności powinno zawiera ć
  dat ę, godzin ę, miejsce i szczegóowy porz ądek obrad posiedzenia.
  7. Uchway w przedmiocie nie obj ętym porz ądkiem dziennym podj ąć nie mo żna, chyba że na
  posiedzeniu obecni s ą wszyscy czonkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecny ch nie zgosi w tej
  sprawie sprzeciwu.
  8. Posiedzenie Rady Nadzorczej mo że si ę odby ć bez formalnego zwoania, je śli wszyscy jej
  czonkowie wyra żą na to zgod ę najpó źniej w dniu posiedzenia i potwierdz ą to pismem lub
  zo żą podpisy na li ście obecno ści.
  9. Rada Nadzorcza z zastrze żeniem ust. 12 niniejszego paragrafu podejmuje uchwa y zwyką
  wi ększo ści ą gosów przy obecno ści co najmniej 2 / 3 czonków Rady Nadzorczej. W przy padku
  równo ści gosów, rozstrzyga gos Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej.
  10. Zgodnie z obowi ązuj ącymi w tym zakresie przepisami czonkowie Rady Nadz orczej mogą bra ć
  udzia w podejmowaniu uchwa Rady Nadzorczej oddaj ąc swój gos na pi śmie za
  po średnictwem innego czonka Rady Nadzorczej.
  11. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia R ady Nadzorczej mogą odbywa ć si ę
  równie ż w drodze telekonferencji, za pomoc ą ś rodków ączno ści umo żliwiaj ących jednoczesne
  porozumiewanie si ę czonków Rady Nadzorczej. Uchway podj ęte w tym trybie b ęd ą wa żne
  pod warunkiem uprzedniego powiadomienia wszystkich czonków Rady Nadzorczej o treści
  projektu uchwa oraz podpisania protokou przez ka żdego czonka Rady Nadzorczej, który
  bra w nim udzia. W takim wypadku przyjmuje si ę, że miejscem odbycia posiedzenia i
  sporz ądzenia protokou jest miejsce pobytu Przewodnicz ącego Rady Nadzorczej lub jego
  Zast ępcy, je żeli posiedzenie odbywa si ę pod jego przewodnictwem. Za dat ę podj ęcia uchway
  uwa ża si ę dzie ń zo żenia podpisu przez Przewodnicz ącego, gdy posiedzenie odbywao si ę pod
  jego przewodnictwem.
  12. Rada Nadzorcza mo że podejmowa ć uchway w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu
  ś rodków bezpo średniego porozumiewania si ę na odlego ść, z zastrze żeniem art. 388 § 4


  Kodeksu spóek handlowych. Podjęcie uchway w tym trybie wymaga uzasadnienia oraz
  uprzedniego przedstawienia projektu uchway wszystk im czonkom Rady Nadzorczej.
  §21
  Rada Nadzorcza mo że uchwali ć swój Regulamin okre ślaj ący szczegóowo tryb prowadzenia obrad.
  §22
  1. Rada Nadzorcza sprawuje stay nadzór nad dziaalno ści ą Spóki.
  2. Oprócz spraw zastrze żonych postanowieniami Kodeksu spóek handlowych ora z niniejszego
  Statutu, do szczególnych obowi ązków Rady Nadzorczej nale ży:
  a) ocena sprawozdania finansowego Spóki w zakresie je go zgodności z ksi ęgami i dokumentami,
  jak i ze stanem faktycznym,
  b) ocena sprawozdania Zarz ądu z dziaalno ści Spóki oraz wniosków Zarz ądu co do podziau
  zysku albo pokrycia strat,
  c) skadanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdan ia z wyników czynności, o których
  mowa w lit. a) i b) oraz przedstawianie wniosku o u dzielenie Zarządowi absolutorium z
  wykonania obowi ązków,
  d) zawieszanie w czynno ściach poszczególnych czonków Zarz ądu lub caego zarz ądu z wa żnych
  powodów, takich jak podj ęcie dziaalno ści konkurencyjnej, utrata kwalifikacji, dugotrwaa
  choroba, wszcz ęcie post ępowania karnego w zwi ązku z podejrzeniem popenienia
  przest ępstwa pozostaj ącego w zwi ązku z penion ą funkcj ą, naruszenie dobrego imienia Spóki,
  nara żenie Spóki na straty;
  e) delegowanie czonka lub czonków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności
  czonków Zarz ądu w razie zawieszenia lub odwoania czonków Zarz ądu, lub gdy Zarz ąd nie
  mo że skutecznie dziaa ć;
  f) opiniowanie regulaminu Zarz ądu Spóki;
  g) powoywanie i odwoywanie czonków Zarz ądu;
  h) zawieranie umów pomi ędzy Spók ą:, a czonkami Zarz ądu;
  i) wyrażenie zgody dla czonka Zarz ądu w prowadzeniu interesów konkurencyjnych dla Spó ki,
  udzia w spókach konkurencyjnych jako wspólnik lub czonek wadz takiej spóki,
  j) ustalenie zasad wynagradzania Zarz ądu oraz jego wysoko ści;
  k) wybór biegego rewidenta przeprowadzaj ącego badanie sprawozdania finansowego Spóki;
  l) uchwalenie regulaminu dziaania Rady Nadzorczej;
  m) wyrażanie zgody na zaci ąganie przez Spók ę zobowi ąza ń lub rozporz ądzanie prawami,
  których jednorazowa warto ść lub ączna warto ść transakcji dokonywanych z jednym
  podmiotem w okresie 12 miesi ęcy przekracza kwot ę 5.000.000 (pi ęć milionów) zotych, z
  wy ączeniem transakcji podejmowanych w normalnym toku d ziaalności Spóki,
  dokonywanych na warunkach rynkowych oraz z wy ączeniem transakcji przewidzianych w
  bud żecie Spóki na dany rok obrotowy;
  n) wyrażanie zgody na wypat ę przez Zarz ąd zaliczki na poczet dywidendy;
  o) przyjmowanie jednolitego tekstu Statutu Spóki;


  p) rozpatrywanie i opiniowanie spraw maj ących by ć przedmiotem uchwa Walnego
  Zgromadzenia;
  q) zawarcie przez Spók ę istotnej umowy z podmiotem powi ązanym, za wyj ątkiem transakcji
  typowych, zawieranych na warunkach rynkowych w rama ch dziaalności operacyjnej
  prowadzonej przez Spók ę z podmiotem zale żnym, w którym Spóka posiada wi ększo ściowy
  udzia kapitaowy;
  r) zbywanie akcji, udziaów lub innych tytuów uczestn ictwa w spókach, w których Spóka
  posiada akcje, udziay lub innych tytuów uczestnic twa.
  §23
  1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowi ązki kolegialnie z tym, że Rada Nadzorcza mo że
  delegowa ć swoich czonków do indywidualnego wykonywania okre ślonych czynno ści
  nadzorczych.
  2. Wynagrodzenie czonków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
  C. ZARZĄD
  §24
  Zarz ąd Spóki skada si ę od 1 do 5 osób, tym Prezesa Zarz ądu. Zarz ąd powoywany jest i odwoywany
  przez Rad ę Nadzorcz ą z zastrze żeniem pierwszego Zarz ądu powoanego w uchwale o przeksztaceniu
  spóki Wittchen Spóka z ograniczon ą odpowiedzialno ści ą w Wittchen Spóka akcyjna. Kadencja
  Zarz ądu trwa 5 lata. Czonkowie Zarz ądu powoywaniu s ą na okres wspólnej kadencji.
  §25
  1. Do skadania o świadcze ń woli i podpisywania w imieniu Spóki uprawnieni s ą : w przypadku
  Zarz ądu jednoosobowego Prezes Zarz ądu dziaaj ący samodzielnie, a w przypadku Zarz ądu
  wieloosobowego: Prezes Zarz ądu lub Wiceprezes Zarz ądu dziaaj ący samodzielnie albo
  dwóch czonków Zarz ądu dziaaj ących ącznie lub czonek Zarz ądu dziaaj ący ącznie z
  prokurentem.
  2. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich czonk ów Zarządu. Odwoa ć prokur ę mo że
  ka żdy czonek Zarz ądu.
  3. Do dokonywania czynno ści okre ślonego rodzaju lub poszczególnych czynno ści mog ą by ć
  ustanawiani penomocnicy Spóki dziaaj ący samodzielnie w granicach udzielonego im
  penomocnictwa. Udzielenie i odwoanie penomocnict wa następuje w trybie przewidzianym
  do skadania o świadcze ń woli w imieniu Spóki.
  4. Czonek Zarz ądu nie mo że bez zgody rady nadzorczej zajmowa ć si ę interesami
  konkurencyjnymi w stosunku do Spóki, ani te ż uczestniczy ć w spóce konkurencyjnej jako
  wspólnik spóki cywilnej, spóki osobowej lub jako czonek organu spóki kapitaowej bąd ź
  uczestniczy ć w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako czone k organu. Zakaz ten obejmuje
  równie ż udzia w konkurencyjnej spóce kapitaowej, w przy padku posiadania przez czonka
  Zarz ądu, co najmniej 10% udziaów lub akcji b ądź prawa do powoywania, co najmniej
  jednego czonka zarz ądu tej spóki.
  §26
  1. Uchway Zarz ądu zapadaj ą bezwzgl ędn ą wi ększo ści ą gosów przy obecno ści, co najmniej
  poowy czonków Zarz ądu. W przypadku równo ści gosów decyduje gos Prezesa Zarz ądu.


  2. Posiedzenie Zarz ądu zwouje Prezes Zarz ądu sam lub na pisemny wniosek innego czonka
  Zarz ądu. Zwoanie posiedzenia winno nast ąpi ć nie pó źniej ni ż w ci ągu 7 dni od dnia zo żenia
  wniosku. Posiedzenia Zarz ądu otwiera Prezes Zarz ądu, który kieruje jego pracami.
  3. Posiedzenie Zarz ądu mo że si ę odby ć bez formalnego zwoania, je śli wszyscy jego czonkowie
  wyra żą na to zgod ę najpó źniej w dniu posiedzenia i potwierdz ą to pismem lub zo żą podpisy
  na li ście obecno ści.
  4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach posiedzenia Z arządu mog ą odbywa ć si ę równie ż w
  drodze telekonferencji, za pomoc ą środków ączno ści umo żliwiaj ących jednoczesne
  porozumiewanie si ę czonków Zarz ądu. Uchway podj ęte w tym trybie b ęd ą wa żne pod
  warunkiem powiadomienia wszystkich czonków Zarz ądu o tre ści projektu uchway oraz
  podpisania protokou przez ka żdego czonka Zarz ądu, który bra w nim udzia. W takim
  wypadku przyjmuje si ę, że miejscem odbycia posiedzenia i sporz ądzenia protokou jest miejsce
  pobytu Prezesa Zarz ądu.
  5. Uchway Zarz ądu s ą protokoowane. Protokoy powinny zawiera ć porz ądek obrad, imiona i
  nazwiska obecnych czonków zarz ądu, liczb ę gosów oddanych na poszczególne uchway oraz
  zdania odr ębne. Protokoy podpisuj ą obecni czonkowie Zarz ądu.
  6. Zarząd mo że w formie uchway okre śli ć szczegóowy Regulamin Zarz ądu, który nast ępnie
  opiniuje Rada Nadzorcza.
  §27
  1. Czonkowie Zarz ądu mog ą by ć zatrudniani przez Spók ę na podstawie umowy o prac ę lub
  zlecenia, kontraktu menad żerskiego lub otrzymywa ć wynagrodzenie za udzia w posiedzeniach
  Zarz ądu.
  2. W umowach pomi ędzy Spók ą, a czonkami Zarz ądu oraz w sporach z nimi, Spók ę
  reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy, w tym umowy o p racę z czonkami Zarz ądu podpisuje
  Przedstawiciel Rady Nadzorczej delegowany spo śród jej czonków. W tym samym trybie
  dokonuje si ę innych czynno ści zwi ązanych ze stosunkiem pracy czonka Zarz ądu.
  GOSPODARKA SPÓKI, RACHUNKOWO ŚĆ SPÓKI
  §28
  Organizacj ę przedsi ębiorstwa Spóki okre śla Regulamin Organizacyjny ustalony przez Zarz ąd Spóki.
  §29
  1. Spóka tworzy kapita zapasowy, na który b ędzie przelewa ć, co najmniej 8% zysku za dany rok
  obrotowy do czasu uzyskania w ramach tego kapitau kwoty odpowiadającej 1/3 wysoko ści
  kapitau palladowego. Walne Zgromadzenie mo że postanowi ć o kontynuacji dokonywania
  odpisów na kapita zapasowy równie ż po osi ągni ęciu przez ten kapita wysoko ści 1 / 3 kapitau
  zakadowego. O wykorzystaniu kapitau zapasowego ro zstrzyga Walne Zgromadzenie, z tym
  jednak, że cz ęść kapitau zapasowego w wysoko ści 1 / 3 kapitau zakadowego mo że by ć
  wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
  2. Walne Zgromadzenie mo że tworzy ć z corocznych odpisów z zysku kapita rezerwowy na
  pokrycie szczególnych strat lub wydatków oraz inne fundusze celowe. O wykorzystaniu
  ś rodków znajduj ących si ę na kapitale rezerwowym lub funduszach celowych roz strzyga Walne
  Zgromadzenie.
  3. Spóka ma obowi ązek tworzenia innych funduszy przewidzianych przez obowiązuj ące przepisy
  prawa.


  §30
  Rokiem obrotowym Spóki jest rok kalendarzowy. §30a
  1. Akcjonariusze maj ą prawo do udziau w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym,
  zbadanym przez biegego rewidenta, który zosta prz eznaczony przez Walne Zgromadzenie do
  wypaty akcjonariuszom.
  2. Zysk przeznaczony do podziau rozdziela si ę pomi ędzy akcjonariuszy proporcjonalnie do
  liczby posiadanych akcji, a je śli akcje nie s ą cakowicie pokryte, proporcjonalnie do
  wysoko ści dokonanych wpat na akcje.
  3. Dzień, wedug którego ustala si ę list ę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany ro k
  obrotowy (dzie ń dywidendy) oraz termin wypaty dywidendy okre śla uchwaa Walnego
  Zgromadzenia.
  4. Zarząd mo że wypaci ć akcjonariuszom zaliczk ę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec
  roku obrotowego, je żeli Spóka posiada ć b ędzie środki wystarczaj ące na wypat ę.
  POSTANOWIENIA KO ŃCOWE
  §31
  1. Rozwiązanie Spóki nast ępuje po przeprowadzeniu post ępowania likwidacyjnego. Je żeli nic
  innego nie wynika z obowi ązuj ących przepisów prawa, do dnia zo żenia wniosku o wykre ślenie
  spóki z rejestru rozwi ązaniu mo żna zapobiec uchwa ą Walnego Zgromadzenia powzi ęte
  wi ększo ści ą 3/4 gosów, oddanych przy obecno ści Akcjonariuszy reprezentuj ących, co
  najmniej poow ę kapitau zakadowego.
  2. Likwidatorów Spóki powouje Walne Zgromadzenie w l iczbie od jednego do trzech. W
  przypadku, gdyby Walne Zgromadzenie nie powoao li kwidatorów, likwidatorami są
  czonkowie Zarz ądu.
  3. Spóka zamieszcza swe ogoszenia w Monitorze S ądowym i Gospodarczym, o ile przepis
  szczególny nie stanowi inaczej.
  4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem ma ją zastosowanie odpowiednie przepisy
  kodeksu spóek handlowych oraz inne bezwzgl ędnie obowi ązuj ące przepisy prawa.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-05-29 08-05-49
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649