Raport.

WITTCHEN SA (14/2018) Zmiana Statutu Spółki dokonana przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 r.

Zarząd Wittchen S.A. ("Spółka") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. obradujące w dniu 5 marca 2018 r. dokonało zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
1. dotychczasowy § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"Siedzibą Spółki jest Kiełpin."
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"Siedzibą Spółki są Palmiry gm. Czosnów."
2. dotychczasowy § 18 ust. 2 Statutu Spółki w brzmieniu:
"2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie."
otrzymał nowe, następujące brzmienie:
"2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w kodeksie spółek handlowych i niniejszym Statucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poniżej."
3. w § 18 Statutu Spółki dodano nowy ust. 3 o następującym brzmieniu:
"3. Nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, których wartość nie przekracza 10.000.000 złotych nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia."
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-06-02 10-06-12
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649