Raport.

WITTCHEN SA (13/2018) Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały dotyczącej sprawy objętej porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Wittchen S.A. ("Spółka") informuje, że podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen S.A. w dniu 5 marca 2018 r. roku ("NWZ") na podstawie art. 401 §5 KSH akcjonariusz Spółki, SIMEI INVESTMENTS LIMITED ("Akcjonariusz"), zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
Zarząd Spółki niniejszym przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść ww. projektu uchwały, treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 5 marca 2018 r. oraz plan połączenia stanowiący załącznik do uchwały nr 3 NWZ.
Podstawa prawna:
§38 ust. 1 pkt 5 i 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik

  Projekt uchway zgoszony przez SIMEI INVESTMENTS LIMITED, akcjonariusza
  WITTCHEN S.A. („Spóka”), w czasie Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia Spóki
  zwoanego na dzie ń 5 marca 2018 r.
  Do pkt 6 porz ądku obrad
  UCHWAA NR [


  ]
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wittchen Spóka Akcyjna z siedzibą w Kiepinie z
  dnia …………. 2018 roku w sprawie zmiany siedziby Spó ki oraz zmiany Statutu Spóki
  (projekt)
  Na podstawie art. 430 Kodeksu spóek handlowych ora z § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen S.A.
  („Spóka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spóki p ostanawia:
  § 1.
  1. Zmieni ć siedzib ę Spóki z miejscowo ści Kiepin na miejscowo ść Palmiry gm. Czosnów oraz w
  zwi ązku ze zmian ą siedziby Spóki, zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 2 Statutu Spóki o
  dotychczasowej tre ści:
  „Siedzib ą Spóki jest Kiepin.”
  otrzymuje nowe, nast ępuj ące brzmienie:
  „Siedzib ą Spóki s ą Palmiry gm. Czosnów.”
  2. Zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spóki o dotychczasowej tre ści:
  „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
  okre ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie.”
  otrzymuje nowe nast ępuj ące brzmienie:
  „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagają inne sprawy
  okre ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 poni żej.”
  3. Zmieni ć Statut Spóki poprzez dodanie w § 18 Statutu Spók i nowego ust. 3 o następuj ącym
  brzmieniu:
  „3. Nabycie lub zbycie przez Spók ę nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau w
  nieruchomo ści, których warto ść nie przekracza 10.000.000 zotych nie wymaga uchwa y Walnego
  Zgromadzenia.”
  § 2.
  Dziaaj ąc na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spóki postanawia upowa żni ć Rad ę Nadzorcz ą Spóki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego
  Statutu Spóki. § 3.
  Niniejsza uchwaa wchodzi w życie z dniem podj ęcia, z zastrze żeniem, że zmiany Statutu Spóki
  okre ślone w § 1 powy żej wchodz ą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spóek handlow ych, z
  dniem ich zarejestrowania przez s ąd rejestrowy.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  UCHWAY PODJ ĘTE
  PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE WITTCHEN S.A.
  W DNIU 5 MARCA 2018 ROKU
  Uchwaa nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie wyboru Przewodnicz
  ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wittchen S.A. z siedzib
  ą w Kiepinie dokonuje
  wyboru Przewodnicz
  ącego Zgromadzenia w osobie Pana Pawa Minda.------- -----------------
  § 2. Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia. ---------------------------------------------- ------
  Uchwa
  ę nr 1 podj ęto w gosowaniu tajnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
  „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
  ___________________________________________________ ________________________
  Uchwaa nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie przyj
  ęcia porz ądku obrad
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Wittchen S.A . („Spóka”), postanawia przyj
  ąć
  nast
  ępuj ący porz ądek obrad:----------------------------------------- ------------------------------------
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------ -------------------------------------
  2. Wybór Przewodnicz ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------- ------------
  3. Stwierdzenie prawidowo ści zwoania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ora z
  zdolno
  ści do podejmowania uchwa.------------------------- -----------------------------------
  4. Przyj ęcie porz ądku obrad.----------------------------------------- --------------------------------
  5. Podj ęcie uchway w sprawie po ączenia Wittchen S.A. ze spók ą pod firm ą JR Wittchen
  Premium sp. z o.o.--------------------------------- --------------------------------------------------
  6. Podj ęcie uchway w sprawie zmiany siedziby Spóki oraz z miany Statutu Spóki.-------
  7. Podj ęcie uchway w sprawie powoania czonka Rady Nadzor czej.--------------------------
  8. Podj ęcie uchway w sprawie odwoania upowa żnienia udzielonego Radzie Nadzorczej
  na podstawie uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zg romadzenia z dnia 14 marca
  2014 r. w sprawie udzielenia upowa
  żnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia
  wynagrodzenia swoich czonków.--------------------- --------------------------------------------
  9. Uchwaa w sprawie ustalenia wysoko ści wynagrodzenia dla czonków Rady  Nadzorczej.---------------------------------------- ---------------------------------------------------
  10. Zamkni ęcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- ---------------------------
  § 2.
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ------------
  Uchwa
  ę nr 2 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
  „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
  ___________________________________________________ ________________________
  Uchwaa nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie po
  ączenia Wittchen S.A. ze spók ą JR Wittchen Premium sp. z o.o.
  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóki Wittchen Sp óka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  („Spóka”), dziaaj
  ąc na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 506 § 1, 2 i 4 w zwi ązku art. 499
  Kodeksu spóek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. f) Statutu Spóki, po zapoznaniu si
  ę z
  planem po
  ączenia Wittchen S.A. i JR Wittchen Premium sp. z o. o. z dnia 31 stycznia 2018 r.
  wraz z za
  ącznikami („Plan Po ączenia”), niniejszym uchwala, co nast ępuje:---------------------
  § 1
  1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóki Wittchen Sp óka Akcyjna z siedzib
  ą w
  Kiepinie postanawia po
  ączy ć w trybie art. 492 § 1 pkt 1), art. 515 § 1 oraz ar t. 516 § 5 i
  § 6 Kodeksu spóek handlowych, spók
  ę Wittchen Spóka Akcyjna z siedzib ą w
  Kiepinie, ul. Ogrodowa 27/29, Kiepin, 05-092 omi anki, wpisan
  ą do rejestru
  przedsi
  ębiorców Krajowego Rejestru S ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla
  m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru
  S
  ądowego pod nr 0000352760 („Spóka Przejmuj ąca”), ze spók ą JR Wittchen Premium
  spóka z ograniczon
  ą odpowiedzialno ścią z siedzib ą w Kiepinie, ul. Ogrodowa 27/29,
  Kiepin 05-092 omianki, wpisan
  ą do rejestru przedsi ębiorców Krajowego Rejestru
  S
  ądowego prowadzonego przez S ąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV
  Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru S
  ądowego pod nr KRS 0000699002 („Spóka
  Przejmowana”), przez przeniesienie caego maj
  ątku Spóki Przejmowanej na Spók ę
  Przejmuj
  ącą, na zasadach ustalonych w Planie Po ączenia uzgodnionym przez Zarz ądy
  Wittchen S.A. i JR Wittchen Premium sp. z o.o. w dn iu 31 stycznia 2018 r., który
  zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spóek handlowych z osta udost
  ępniony na stronie
  internetowej pod adresem www.wittchen.com w dniu 31 stycznia 2018 r. (w zakadce
  relacje inwestorskie) oraz opublikowany w raporcie bie
  żą cym Wittchen S.A. nr 3/2018 z
  dnia 31 stycznia 2018 r.. Plan Po
  ączenia stanowi za ącznik do niniejszej uchway.--------  2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wittchen Spóka Ak cyjna z siedzib ą w Kiepinie
  wyra
  ża niniejszym zgod ę na Plan Po ączenia, o którym mowa w ust. 1. ------------------- -
  § 2
  Upowa
  żnia si ę Zarz ąd Spóki Przejmuj ącej do dokonania wszystkich niezb ędnych czynno ści
  zwi
  ązanych z przeprowadzeniem procedury po ączenia Spóki Przejmuj ącej i Spóki
  Przejmowanej. ------------------------------------- --------------------------------------------------------
  § 3
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia. Po ączenie Spóki Przejmuj ącej i Spóki
  Przejmowanej nast
  ąpi z chwil ą jego wpisania do rejestru przedsi ębiorców przez wa ściwy
  s
  ąd rejestrowy.-------------------------------------- --------------------------------------------------------
  Uchwa
  ę nr 3 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
  „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
  ___________________________________________________ ________________________
  Uchwaa nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie zmiany siedziby Spóki oraz zmiany Statut u Spóki
  Na podstawie art. 430 Kodeksu spóek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. d) Statutu Wittchen
  S.A. („Spóka”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spó ki postanawia: -----------------------
  § 1.
  1. Zmieni
  ć siedzib ę Spóki z miejscowo ści Kiepin na miejscowo ść Palmiry gm. Czosnów
  oraz w zwi
  ązku ze zmian ą siedziby Spóki, zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 2
  Statutu Spóki o dotychczasowej tre
  ści: ----------------------------------------------- --------------
  „Siedzib
  ą Spóki jest Kiepin.” ---------------------------- -------------------------------------------
  otrzymuje nowe, nast
  ępuj ące brzmienie: ------------------------------------- ----------------------
  „Siedzib
  ą Spóki s ą Palmiry gm. Czosnów.”----------------------------- ---------------------------
  2. Zmieni ć Statut Spóki w ten sposób, że § 18 ust. 2 Statutu Spóki o dotychczasowej
  tre ści: ----------------------------------------------- --------------------------------------------------- ---
  „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagaj ą
  inne sprawy okre
  ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie.”---------------
  otrzymuje nowe nast
  ępuj ące brzmienie:-------------------------------------- -----------------------
  „2. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1 uchway Waln ego Zgromadzenia wymagaj
  ą
  inne sprawy okre
  ślone w kodeksie spóek handlowych i niniejszym Stat ucie,
  z zastrze
  żeniem § 18 ust. 3 poni żej.”----------------------------------------------- -----------------
  3. Zmieni
  ć Statut Spóki poprzez dodanie w § 18 Statutu Spók i nowego ust. 3
  o nast
  ępuj ącym brzmieniu:------------------------------------- ---------------------------------------
  „3. Nabycie lub zbycie przez Spók
  ę nieruchomo ści, u żytkowania wieczystego lub udziau
  w nieruchomo
  ści, których warto ść nie przekracza 10.000.000 zotych nie wymaga
  uchway Walnego Zgromadzenia.”--------------------- ----------------------------------------------
  § 2.
  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spóek handlowy ch Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Spóki postanawia upowa
  żnić Rad ę Nadzorcz ą Spóki do ustalenia jednolitego
  tekstu zmienionego Statutu Spóki.----------------- -----------------------------------------------------
  § 3.
  Niniejsza uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia, z zastrze żeniem, że zmiany Statutu
  Spóki okre
  ślone w § 1 powy żej wchodz ą w życie, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spóek
  handlowych, z dniem ich zarejestrowania przez s
  ąd rejestrowy.”-----------------------------------
  Uchwa ę nr 4 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.043.768 gosami „za", p rzy braku gosów
  „przeciw" i 487.078 gosach wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów –
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
  ___________________________________________________ ________________________
  Uchwaa nr 5
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie powoania czonka Rady Nadzorczej
  Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spóek handlowych oraz § 18 ust. 1 lit. l) Statutu
  Wittchen S.A. („Spóka”), Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Spóki postanawia, co
  nast
  ępuje: --------------------------------------------- ------------------------------------------------------
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spók i powouje Pana Adama Sobieszka
  w skad Rady Nadzorczej Spóki. ------------------- ----------------------------------------------------  § 2.
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ----------
  Uchwa
  ę nr 5 podj ęto w gosowaniu tajnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
  „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
  ___________________________________________________ ________________________
  Uchwaa nr 6
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie odwoania upowa
  żnienia udzielonego Radzie Nadzorczej na podstawie
  uchway nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 marca 2014 r. w
  sprawie udzielenia upowa
  żnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia
  swoich czonków
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki Wittchen S.A . („Spóka”), postanawia odwoa
  ć
  upowa
  żnienie udzielone Radzie Nadzorczej Spóki na podsta wie uchway nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spóki z dnia 1 4 marca 2014 r. w sprawie
  udzielenia upowa
  żnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia wynagrodzenia swoich czonków.--
  § 2.
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ------------
  Uchwa
  ę nr 6 podj ęto w gosowaniu jawnym – 13.530.846 gosami „za", p rzy braku gosów
  „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------
  ___________________________________________________ ________________________
  Uchwaa nr 7
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  WITTCHEN Spóka Akcyjna z siedzib
  ą w Kiepinie
  z dnia 05 marca 2018 r.
  w sprawie okre
  ślenia wysoko ści wynagrodzenia dla czonków Rady Nadzorczej Spók i
  Na podstawie art. 392 Kodeksu spóek handlowych ora z § 21 Regulaminu Rady Nadzorczej
  Wittchen S.A. („Spóka”), Nadzwyczajne Walne Zgroma dzenie Spóki uchwala co nast
  ępuje:  § 1.
  Ustala si
  ę miesi ęczne wynagrodzenie czonków Rady Nadzorczej Spóki w nast ępuj ącej
  wysoko
  ści: ----------------------------------------------- ---------------------------------------------------
  a) Przewodnicz
  ący Rady Nadzorczej – 3.300 (sownie: trzy tysi ące trzysta zotych) brutto, ---
  b) Czonek Rady Nadzorczej – 3.000 z (sownie: trz y tysi
  ące zotych) brutto.------------------
  § 2.
  1. Wynagrodzenie patne b
  ędzie z dou do 10-go dnia miesi ąca nast ępuj ącego po miesi ącu,
  którego wynagrodzenie dotyczy. -------------------- -------------------------------------------------
  2. Wynagrodzenie obliczane jest proporcjonalnie do ilo
  ści dni penienia funkcji w
  przypadku, gdy powoanie lub odwoanie nast
  ąpio w trakcie trwania miesi ąca
  kalendarzowego. ----------------------------------- -----------------------------------------------------
  3. Wynagrodzenie czonka Rady Nadzorczej (w tym Przewo dnicz
  ącego) obci ąż a koszty
  dziaalno
  ści Spóki. Spóka równie ż ponosi inne koszty czonków Rady Nadzorczej
  zwi
  ązane z udziaem w pracach Rady Nadzorczej.--------- ----------------------------------------
  § 3.
  Uchwaa wchodzi w
  życie z dniem podj ęcia.----------------------------------------------- ------------
  Uchwa
  ę nr 7 podj ęto w gosowaniu tajnym – 13.530.846 gosami „za", przy braku gosów
  „przeciw" i braku gosów wstrzymuj
  ących si ę tj. w ącznej liczbie wa żnych gosów -
  13.530.846; liczba akcji, z których oddano wa
  żne gosy: 13.530.846, co stanowi 74,66%
  kapitau zakadowego. ----------------------------- ---------------------------------------------------------  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wittchen SA
ISIN:PLWTCHN00030
NIP:9511022154
EKD: 46.16 działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych
Adres: ul. Ogrodowa 27/29 05-092 Łomianki
Telefon:+48 22 7663333
www:www.wittchen.com
Kalendarium raportów
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-17Raport półroczny
2020-11-19Raport za III kwartał
Komentarze o spółce WITTCHEN
2020-04-03 10-04-39
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649