Raport.

WISTIL SA (11/2018) Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie par 19 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.
Treść projektów uchwał
UCHWAŁA NR 1 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: wyboru przewodniczącego zgromadzenia.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. powołuje na Przewodniczącego Zgromadzenia :
Panią /a .......................................................................
§ 2.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący NWZA
UCHWAŁA NR 2 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s t ę p u j e :
§ 1.
Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .
Wyniki głosowania :
Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................
Przewodniczący NWZA
UCHWAŁA NR 3 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje :
§ 1.
Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniki głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................
Przewodniczący

NWZA
UCHWAŁA NR 4 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
W sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie :
1. .................................................................................................................
2. .................................................................................................................
3. .................................................................................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................


Przewodniczący

NWZA
UCHWAŁA NR 5 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r.
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
§1
W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A. ("Spółka"), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstawie art. 400 § 1 KSH w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512,685) zgłoszonym w dniu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:
1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92-208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS 0000080914; które reprezentuje Adam Samiec - Prezes Zarządu,
2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych "Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497, którą reprezentuje Marian Kwiecień - Prezes Zarządu
3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
4) Iwona Kwiecień - Poborska zamieszkała w Łodzi,
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. działając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkich akcji Spółki.
§2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności do:
a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji),
b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
§3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................
Przewodniczący

NWZA
UCHWAŁA NR 6 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r
w sprawie zmian w Statucie Spółki
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w sposób następujący -
1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym:
"§ 8
1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne.
2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom imiennych świadectw depozytowych.
3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami."
- ustępy 2 i 3 skreśla się.
Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje imienne."
2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu:
"§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."
zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:
"§ 14
1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych nrzez Walne Zgromadzenie.",
3) W § 19 ust. 3 skreśla się.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie akcjom formy dokumentu.
§ 3
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu Rejestrowego
Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA
UCHWAŁA NR 7 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje:
§ 1
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu Spółki.

Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................

Przewodniczący

NWZA
UCHWAŁA NR 8 /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
z dnia 13 września 2018 r
w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§1
Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 400 § 1 KSH pokrywa Spółka.
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Wyniku głosowania :
Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
Łączna liczba ważnych głosów .....................
w tym :
Liczba głosów "za" ..................
Liczba głosów "przeciw" ................
Liczba głosów wstrzymujących się ....................


Przewodniczący

NWZA
Informacja o ogólnej liczbie akcji "WISTIL" S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji.
Ogólna liczba akcji w Spółce "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi - 1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.
Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Raport bieżący nr 11 /2018

  Temat : Treść projektów uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki „WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.

  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  Na podstawie par 19 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U.
  2018 poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
  papierów wartościowych oraz warunkó w uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , Zarząd WISTIL S.A. przekazuje
  nin iejszym treść projektów uchwał Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
  „WIS TIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 13 września 2018 roku.  Treść projektów uchwał


  UCHWAŁA NR 1 /2018

  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r.


  W sprawie : wyboru przewodniczą cego zgromadzenia.

  § 1.

  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL” S.A. powołuje na
  Przewodniczącego Zgromadzenia :

  Panią /a ……………………………………………………………..

  § 2.

  Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym i wchodzi w życie z chwilą podjęcia .


  Wyniki głosowania :

  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ………………
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ………………..
  Łączna liczba ważnych głosów …………………
  w tym :
  Liczba głosów „za” ………………
  Liczba głosów „przeciw” ……… …….
  Liczba głosów wstrzymujących się ………………..  Przewodniczący NWZA
  UCHWAŁA NR 2 /2018
  Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r.

  W sprawie : przyjęcia porządku obrad.

  Na dz wyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. u c h w a l a , c o n a s
  t ę p u j e :

  § 1.
  Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje poniższy porządek obrad:

  1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór
  Przewodniczącego Zgromadzenia
  2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3) Przyjęcie porządku obrad.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjo m Spółki formy dokumentu (zniesienia
  dematerializacji akcji )
  6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
  7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego
  zmienionego Statutu Spółki
  8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
  9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .

  Wyniki głosowania :
  Liczba akcji , z których odda no ważne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
  Łączna liczba ważnych głosów .....................
  w tym :
  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosó w wstrzymujących się ....................
  Przewodniczący NWZA

  UCHWAŁA NR 3 /2018

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r.

  W sprawie : uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  Na podstawie art. 420 § 3 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co
  następuje :
  § 1.
  Uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .


  Wyniki głosowania :

  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ..... ...............
  Łączna liczba ważnych głosów .....................
  w tym :
  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosów wstrzymujących się ....................  Przewodniczący

  NWZA

  UCHWAŁA NR 4 /2018

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 20 18 r.

  W sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej .
  § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „WISTIL" S.A. wybiera Komisję
  Skrutacyjną w składzie :
  1. .................................................................................................................
  2. ..................... ............................................................................................
  3. .................................................................................................................

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęci a.

  Wyniku głosowania :

  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
  Łączna liczba ważnych głosów .....................
  w tym :
  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosów wstrzymujących się ....................  Przewodniczący

  NWZA

  UCHWAŁA NR 5 /2018

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r.

  w sprawie przywrócenia akcj om Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji )

  §1
  W związku z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WISTIL S.A.
  („Spółka”), w celu zniesienia dematerializacji akcji, zgłoszonym na podstaw ie art. 400 § 1 KSH w
  zw. z art. 91 u st. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
  instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018
  r. poz. 512,685) zgłoszonym w d niu 07 sierpnia 2018 r. przez Akcjonariuszy:

  1) Zakłady Przetwórcze Surowców Chemicznych I Mineralnych "Piotrowice" Sp. z o.o. z
  siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana, nr 2/6, 92 -208 ŁÓDZ, NIP: 8640002259, KRS
  0000080914; które reprezentuje Adam Samiec – Prezes Zarządu,
  2) Zakład Surowców Chemicznych i Mineralnych „Piotrowice II" Sp. z o.o. z siedzibą w
  Tarnobrzegu, ul. Górnicza 739 - 402 Tarnobrzeg, , NIP: 8671879845, KRS 0000070497,
  którą reprezentuje Marian Kwiecień – Prezes Zarządu
  3) Zenona Kwiecień zamieszkała w Łodzi
  4) Iwona Kwiecień – Poborska zamieszkała w Łodzi,

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. dział ając na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o
  ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
  obrotu oraz o spółkach publi cznych postanawia przywrócić formę dokumentu (znieść
  demateriali zację) wszystkich akcji Spółki.

  §2
  Zobowiązuje się Zarząd Spółki WISTIL S.A. do wykonania niniejszej uchwały, w szczególności
  do:

  a) wystąpienia do KNF z wnioskiem o udzielenie zezwolenia n a przywrócenie a kcjom formy
  dokumentu (zniesienie dematerializacji),
  b) złożenia wniosku o wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW,
  c) dokonania wszelkich innych czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji
  z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

  §3
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Wyniku głosowania :

  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
  Łączna liczba ważnych głosów .....................
  w tym :
  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosów wstrzymujących się ....................
  Przewodniczący

  NWZA
  UCHWAŁA NR 6 /2018

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r


  w sprawie zmian w Statu cie Spółki


  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadz enie Spółki WISTIL S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w
  sposób następujący –
  1) w §8 Statutu Spółki w brzmieniu dotychczasowym :
  㤠8
  1. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje
  imienne.
  2. W celu wydania akcji Spółka złoży je w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
  lub depozycie innego podmiotu uprawnionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do
  przyjmowania i przechowywania papierów wartościowych i spowoduje wydanie akcjonariuszom
  imiennych świadectw depozytowych.
  3. Świadectwo depozytowe jest wyłącznym dokumentem stwierdzającym uprawnienie do
  rozporządzania akcjami i wykonywania innych praw związanych z akcjami.”
  - ustępy 2 i 3 skreśla się.
  Po zmianie § 8 otrzymuje brzmienie:
  㤠8
  Wszystk ie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela i nie podlegają zamianie na akcje
  imienne.”
  2) w § 14 dotychczasową treść ust. 1 w brzmieniu :
  㤠14
  1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu ( 5 ) członków powoływanych i odwoływanych
  przez Walne Zgrom adzenie.”
  zastępuje się nową treścią ust. 1 w brzmieniu:
  㤠14
  1.Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech ( 3 ) członków powoływanych i odwoływanych
  nrzez Walne Zgromadzenie.”,
  3) W § 19 ust. 3 skreśla się.


  § 2

  Uchwała wchodzi w życie po uzyskaniu przez Spółkę zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego
  na przyw rócenie akcjom formy dokumentu.

  § 3
  Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do zgłoszenia zmian Statutu Spółki do Sądu
  Rejestrowego


  Wyniku głosowania :
  Liczba akcji , z których oddano waż ne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
  Łączna liczba ważnych głosów .....................
  w tym :


  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosów wstr zymujących się ....................


  Przewodniczący

  NWZA
  UCHWAŁA NR 7 /2018

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r


  w sprawie upoważnienia Rad y Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu
  Spółki

  Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
  uchwala, co następuje:

  § 1
  Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmien ionego Statutu Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian
  Statutu Spółki.

  Wyniku głosowania :
  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapi tale zakładowym ....................
  Łączna liczba ważnych głosów .....................
  w tym :
  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosów wstrzymujących się ....................


  Przewodniczący

  NWZA


  UCHWAŁA NR 8 /2018

  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  Spółki pod firmą „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu.
  z dnia 13 września 2018 r


  w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


  Dział ając na podstawie art. 400 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co
  następuje:

  §1

  Postanawia się, że koszty zwołania i odbycia w dniu dzisiejszym Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zw ołanego na żądanie akcjonariuszy Spółki w trybie art. 4 00 § 1 KSH pokrywa
  Spółka.

  §2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia .


  Wyniku głosowania :

  Liczba akcji , z których oddano ważne głosy ..................
  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym ....................
  Łączna liczba ważnych g łosów .....................
  w tym :
  Liczba głosów „za" ..................
  Liczba głosów „przeciw" ................
  Liczba głosów wstrzymujących się ....................


  Przewodniczący

  NWZA  Informacja o ogólnej liczbie akcji „WISTIL” S.A. oraz liczbie głosów z tych akcji.

  Ogólna liczba akcji w Spółce „WISTIL” S.A. z /s w Kaliszu na dzień ogłoszenia wynosi –
  1.000.000 akcji i daje tyle samo głosów z tych akcji.
  Wszystkie akcje są akcjami na okaziciela.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wistil SA
ISIN:PLWSTIL00012
NIP:6180041735
EKD: 17.24 tkanie materiałów jedwabnych
Adres: ul. Majkowska 13 62-800 Kalisz
Telefon:+48 62 7686100
www:www.wistil.pl
Komentarze o spółce WISTIL
2021-06-19 01-06-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor