Raport.

WISTIL SA (10/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "WISTIL" S.A. na dzień 13 września 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie par 19 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd WISTIL S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 września 2018 roku.
Treść ogłoszenia
Ogłoszenie
Zarządu WISTIL S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd Spółki "WISTIL" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 618-004-17-35, oraz statystycznej REGON 250024679, w odpowiedzi na żądanie wszystkich Akcjonariuszy otrzymane dnia 07 sierpnia 2018 r., działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 13 września 2018 r. na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL"S.A., które odbędzie się w Kaliszu przy ul. Złotej 40 (Sala Konferencyjna w Spółce "HAFT" S.A).
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WISTIL S.A. w dniu 13 września 2018 roku:
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji)
6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki
8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu WISTIL S.A. ("WZA")
1. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w sekretariacie Spółki przy ul. Złotej 42 lub w postaci elektronicznej i przesłane na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
2) Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt. 1, powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo, akcjonariusz/akcjonariusze, o których mowa w pkt 1 powyżej, będący osobami fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W przypadku wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w przypadku wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
2. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.
1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w sekretariacie Spółki w Kaliszu przy ul. Złotej 42 lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki [email protected]) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
2) W sposób wskazany w pkt. 1. ppkt 2) i 3) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację wnioskodawcy/wnioskodawców.
3. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze podczas obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA. Propozycje, o których mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.
4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze Spółki mogą zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub jego odwołania drogą elektroniczną na adres [email protected] . Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. Akcjonariusz wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła tekst udzielonego pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] kodeksu cywilnego (k.c.). W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym pełnomocnik jest zarejestrowany. Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Postanowienia niniejszej części nie zwalniają pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszej części dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące identyfikacji mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na ustalenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną, powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) i z ciągu pełnomocnictw. Spółka informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402[3] k.s.h. udostępniony będzie na stronie www.wistil.pl, a także będzie dostępny w sekretariacie Spółki przy ul. Złotej 42 oraz może zostać przesłany bezpłatnie za pośrednictwem poczty oraz e-mail na żądanie akcjonariusza. Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w pełnomocnictwie i działania osób posługujących się pełnomocnictwami.
5. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
III. Dzień rejestracji uczestnictwa w WZA.
Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień 28 sierpnia 2018 roku. ("Dzień rejestracji")
IV. Informacja o prawie uczestnictwa w WZA.
Prawo uczestnictwa w WZA mają tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. 28 sierpnia 2018 roku, będą akcjonariuszami WISTIL S.A..
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki WISTIL S.A. nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w WZA, zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZA.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).
V. Dostęp do dokumentacji.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie dostępna w sekretariacie Spółki w Kaliszu przy ul. Złotej 42 w godzinach pracy na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 10-12 września 2018. Tam też udostępniane będą akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres email, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [email protected] Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiana WZA wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.wistil.pl.
Zarząd Spółki

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  Raport bieżący nr 10 /2018

  Temat: Ogłoszenie o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  „WISTIL ” S.A. na dzień 13 września 2018 roku.  Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

  Na pod stawie par 19 ust 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r .
  (Dz. U. 2018 poz. 757) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
  wy maganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim , Zarząd
  WISTIL S.A. przekazuje ni niejszym informacje o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego
  Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 września 2018 roku .

  Treść ogłoszenia


  Ogłoszenie
  Zarządu WIS TIL S.A.
  o zwołaniu Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

  I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

  Zarząd Spółki „WISTIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu, przy ul. Majkowskiej 13,
  wpisanej do rejest ru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000026570 prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w
  Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej numer
  identyfikac ji podatkowej NIP 618 -004 -17 -35, oraz statystycznej REGON 250024679, w
  odpowiedzi na żądanie ws zystkich Akcjonariuszy otrzymane dnia 07 sierpnia 2018 r.,
  działając na podstawie art. 398 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 4 Statutu Spółki,
  zwołu je na dzień 13 września 2018 r. na godz. 10 :00 Nadz wyczajne Walne Zgromadzeni e
  Akcjonariuszy Spółki „WISTIL”S.A. , które odbędzie się w Kaliszu przy ul. Złotej 40 ( Sala
  Konferencyjna w Spółce „HAFT” S.A) .

  Porządek obrad Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WISTIL S.A.
  w dniu 13 września 2018 roku:

  1) Otwarcie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór
  Przewodniczącego Zgromadzenia
  2) Stwie rdzenie prawidłowości zwołania Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  3) Przyjęcie porządku obrad.
  4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5) Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu
  (zniesienia dematerializacji akcji )
  6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statu cie Spółki .


  7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rad y Nadzorczej do ustalenia jednolitego
  tekstu zmienionego Statutu Spółki
  8) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .
  9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .


  II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu WISTIL S.A. („WZA”)

  1. Prawa akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w po rządku obrad
  Walnego Zgromadzenia.

  1) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w
  porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Walnego
  Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały
  dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zost ać złożone
  na piśmie w sekretariacie Spółk i przy ul. Złotej 42 lub w postaci elektronicznej i
  przesłane na adres poczty elektroniczn ej Spółki [email protected] . Adres poczty
  elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
  2) Akcjonariusz lub akcjonariusze, o których mowa w pkt. 1, powinien/p owinni
  wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania
  załączając do żądania świadectwo/a depozytowe lub zaświadczenie wystawione
  przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Dodatkowo,
  akcjonariusz/akcjonariusze, o któr ych mowa w pkt 1 powyżej, będący osobami
  fizycznymi powinien/powinni złożyć kopię dowodu osobistego (paszportu lub
  innego dokumentu pozwalającego zidentyfikować akcjonariusza; w przypadku
  wniosku przesyłanego drogą elektroniczną skan tych dokumentów). W pr zypadku
  wniosku składanego przez akcjonariusza/akcjonariuszy będących osobami
  prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, o których mowa w art. 33[1] k.c.,
  akcjonariusz/ akcjonariusze powinien/powinni przesłać odpis z rejestru (w
  przypadku wniosku przesyłane go drogą elektroniczną skan tego dokumentu), w
  którym podmiot jest zarejestrowany. Wszystkie przekazywane Spółce dokumenty
  w tym przesyłane drogą elektroniczną, powinny być przetłumaczone na język
  polski przez tłumacza przysięgłego. Dodatkowo, w przypadku akcjonariuszy
  zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji
  wszystkie dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
  3) Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
  jego pełnomocnika, w cel u weryfikacji przysługujących mu uprawnień
  wykonywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  2. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania pro jektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które m ają
  zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia .

  1) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału
  zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w
  sekretariacie Spółki w Kaliszu przy ul. Złotej 42 lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki


  [email protected]) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami
  spamującymi.
  2) W sposób wskazany w pkt. 1. ppkt 2) i 3) powyżej akcjonariusz/akcjonariusze
  powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień
  złożen ia żądania oraz dołączyć dokumenty pozwalające na identyfikację
  wnioskodawcy/wnioskodawców.

  3. Prawa akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw
  wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

  Akcjonariusze podczas obra d Walnego Zgromadzenia mają prawo do zgłaszania projektów
  uchwał dotyczących spraw w prowadzonych do porządku obrad WZ A. Propozycje, o których
  mowa powyżej, powinny być przedstawione w języku polskim na piśmie osobno do każdego
  projektu uchwały i zawierać: imię i nazwisko albo firmę akcjonariusza, projektowaną treść
  uchwały oraz jej krótkie uzasadnienie.

  4. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wyk onywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Wymagane jest aby pełnomocnictwo do udziału w walnym
  zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone było na piśmie lub w postaci
  elektronicznej. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania ze
  skutkiem dla niego oświadczeń woli lub przez pełnomocnika. Akcjonariusze Spółki mogą
  zawiadamiać Spółkę o udzieleniu w postaci elektronicznej pełnomocnictwa do uczestn iczenia
  w Walnym Zgromadzeniu i jego odwołaniu, a także przesyłać dokument pełnomocnictwa lub
  jego odwołania drogą elektroniczną na adres [email protected] . Adres poczty elektronicznej
  jest chroniony przed robotami sp amującymi. Akcjonariusz wraz z zawiadomieniem o
  udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, przesyła tekst udzielonego
  pełnomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalającego
  zidentyfikować akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika, w tym osobę
  fizyczną działającą za pełnomocnika, którym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
  o której mowa w art. 33[1] kodeksu cywilnego (k.c.). W przypadku gdy pełnomocnictwa
  udziela osoba prawna lub jednostka org anizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c.,
  akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru, w którym
  mocodawca jest zarejestrowany. W przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba prawna lub
  jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33[1] k.c., akcjonariusz jako mocodawca
  dodatkowo przesyła skan odpisu z rejestru , w którym pełnomocnik jest zarejestrowany.
  Przesyłane drogą elektroniczną dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski
  przez tłumacza przysięgłego. Akcjonariusz prze syłający zawiadomienie o udzieleniu
  pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres mailowy (adres poczty
  elektronicznej), za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła komunikować się z
  akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Postanowienia niniejszej cz ęści nie zwalniają
  pełnomocnika z obowiązku przedstawienia przy sporządzaniu listy obecności osób
  uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, określonych w niniejszej części
  dokumentów służących jego identyfikacji. Powyższe zasady dotyczące ident yfikacji
  mocodawcy, stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego
  pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania
  wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Spółka


  może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika,
  w celu weryfikacji przysługujących mu uprawnień wykonywanych przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie
  jego oryginał pełnomocnik zobowiązany jest pozostawić w Spółce. Ponadto, pełnomocnicy
  akcjonariusza/akcjonariuszy, przy sporządzaniu listy obecności, powinni wylegitymować się
  dowodem osobistym, paszportem lub innym wiarygodnym dokumentem, pozwalającym na
  us talenie tożsamości. Prawo do reprezentowania akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną,
  powinno wynikać z aktualnego odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) i z ciągu pełnomocnic tw. Spółka
  informuje, że wzór formularzy pozwalających na wykonywanie prawa głosu przez
  pełnomocnika zawierającego dane określone art. 402[3] k.s.h. udostępniony będzie na stronie
  www.wistil.pl, a także będzie dostępny w sekretariacie Spółki przy ul. Złot ej 42 oraz może
  zostać prz esłany bezpłatnie za pośrednictwem poczty oraz e -mail na żądanie akcjonariusza.
  Stosowanie formularzy nie jest obowiązkowe. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika
  należy do akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za bł ędy w pełnomocnictwie i
  działania osób posługujących się pełnomocnictwami.

  5. Możliwość i sposób uczestnictwa w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej .
  Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości
  wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie
  walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  III. Dz ień rejestracji uczestnictwa w WZ A.

  Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzień 28 sierpnia 2018 roku . („Dzień
  rejestracji”)

  IV . Info rmacja o prawie uczestnictwa w WZ A.

  Prawo uczestnictwa w WZA mają tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnic twa w
  Walnym Zgromadzeniu tj. 28 sierpnia 2018 roku, będą akcjonariuszami WISTIL S.A..

  Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki WISTIL S.A. nie wcze śniej
  niż po ogłoszeniu o zwołaniu WZA i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu
  rejestracji uczestnictwa w WZA , zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów
  wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnict wa w
  WZA.
  Osob y uprawnione do uczestnictwa w WZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie
  karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad.
  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie ustalona na podstawie
  informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW).

  V. Dostęp do dokumentacji .

  Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ A będzie dostępna w sekretariacie
  Spółki w Kaliszu przy ul. Złotej 42 w godzinach pr acy na trzy dni powszednie przed dniem
  odbycia Zgromadzenia, tj. w dnia ch 10 -12 września 2018. Tam też udostępniane będą
  akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad. Akcjonariusz może żądać


  przesłania mu listy akcjonariuszy up rawnionych do uczestniczenia w WZ A nieodpłatnie
  pocztą elektroniczną, podając adres email, na który lista powinna być wysłana. Żądanie to
  może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki: [email protected]
  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi.
  Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiana WZA wraz z
  projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki, pod adresem:
  www.wistil.pl.

  Zarząd Spółki


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wistil SA
ISIN:PLWSTIL00012
NIP:6180041735
EKD: 17.24 tkanie materiałów jedwabnych
Adres: ul. Majkowska 13 62-800 Kalisz
Telefon:+48 62 7686100
www:www.wistil.pl
Komentarze o spółce WISTIL
2021-06-18 16-06-10
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor