Raport.

WIERZYCIEL SA (8/2018) Jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. za II kwartał 2018r.

Zarząd Wierzyciel S.A. z siedzibą w Mikołowie przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1. pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl
  Jednostkowy r aport kwartalny
  Wierzyciel S.A.
  II kwartał 201 8 r.
  (dane za okres 01 -04 -201 8r. do 30 -06 -201 8r.)

  Mikołów, dnia 02 sierpnia 201 8 r.  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 2 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl  RAPORT ZAWIERA :

  1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE ................................ ................................ ................................ ................. 3
  2. OŚWIADCZENIE ZARZĄD U ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 4
  3. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSO WE ................................ ................................ ............................ 4
  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPO RZĄDZENIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O ZMIANACH STOSOWANYCH
  ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI ................................ ................................ ................................ ................................ . 6
  5. CHARAKTERYSTYKA DOKON AŃ I NIEPOWODZEŃ EMI TENTA WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA
  OSIĄGNIĘTE WYNIKI ................................ ................................ ................................ ................................ .......................... 8
  6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTY WNOŚCI , JAKĄ PODEJMOWAŁ W O KRESIE OBJĘTYM RAPOR TEM W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI , W TYM DZIAŁANIA NAS TAWIONE NA WPROWADZENIE ROZWIĄ ZAŃ INNOWACYJNYCH .. 9
  7. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY STA NU REALIZACJI PUBLIK OWANYCH PROGNOZ ................................ ................... 10
  8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ EMITENTA , W PRZELICZENIU NA P EŁNE ETATY ............. 10
  9. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ ZE WSK AZANIEM JEDNOSTEK PO DLEGAJĄCYCH KONSOLID ACJI ..................... 10
  10. WSKAZANIE PRZYCZYN NI ESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOW ANYCH SPRAWOZDAŃ FIN ANSOWYCH I
  WYBRANE DANE FINANSO WE SPÓŁKI ZALEŻNEJ ................................ ................................ ................................ ................ 10
  11. INFORMACJA O STRUKTUR ZE AKCJONARIATU EMIT ENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJO NARIUSZY POSIADAJĄCY CH , NA DZIEŃ
  SPORZĄDZENIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM Z GROMADZENIU ................................ ............................ 11
  12. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJ I EMITENTA ORAZ HARMONO GRAMU ICH REALIZACJI , O KTÓRYCH EMITENT
  INFORM OWAŁ W DOKUMENCIE IN FORMACYJNYM . ................................ ................................ ................................ .............. 11
  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 3 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  1. PODSTAWOWE I NFORMACJE O EMITENCIE


  Nazwa (firma): WIERZYCIEL Spółka akcyjna
  Kraj: Polska
  Siedziba: Mikołów
  Adres siedziby: ul. Wyzwolenia 27, 43 -190 Mikołów
  Numer KRS: 0000190266
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach
  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  REGON: 278157364
  NIP: 635 -168 -70 -20
  Telefon: (32) 738 -79 -60; (32 ) 738 -08 -47
  Fax: (32 ) 738 -79 -99
  Poczta e -mail: biuro@wierzycielsa.pl
  Strona www : www.wierzycielsa.pl
  Ilość akcji: 7 531 100 szt uk akcji o wartości nominalnej 1,00 PLN każda, w tym:

  ➢ 2.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,0 0 PLN,
  ➢ 650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 1,0 0 PLN,
  ➢ 1.000.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii C o wartości nominal nej 1,0 0 PLN,
  ➢ 1.15 0.000 akcji imie nnych uprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 1,0 0 PLN,
  ➢ 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,0 0 PLN,
  ➢ 331 .100 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,0 0 PLN ,
  ➢ 100.000 akcji imiennych nie uprzywilejowanych serii G o wartości nominalnej 1,00 PLN .
  Zarząd: Krzysztof Rzepka – Prezes Zarządu
  Dariusz Rzepka – Wiceprezes Zarządu  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 4 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

  Zarząd Wierzyciel S.A. oświadcza, że według jego najlepszej wiedzy wyb rane informacje finansowe za
  II kwartał 201 8 roku sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Emitenta, oraz że niniejszy
  jednostkowy raport kwartalny Wierzyciel S.A. zawiera rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki.

  3. JEDNOSTKOWE SKR ÓCONE SPRAWOZDANIE F INANSOWE

  BILANS – AKTYWA ( DANE W PLN ) STAN NA :
  30-06-201 8r. 30-06-201 7r.
  A. Aktywa trwałe 67.511,97 72.348,40
  I. Wartości niematerialne i prawne 24.500,00 24.500
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 43.011,97 47.848,40
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  B. Aktywa obrotowe 11.027.131,46 11.892.894,65
  I. Zapasy 960,20 709,52
  II. Należności krótkoterminowe 9.113.581,13 11.534.890,58
  III. Inwestycje krótkoterminowe 1.874.729,73 304.058,69
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 37.860,40 53.235,86
  SUMA AKTYWÓW 11.094.643,43 11.965.243,05  BILANS – PASYWA ( DANE W PLN ) STAN NA :
  30-06-201 8r. 30-06-201 7r.
  A. Kapitał ( fundusz ) własny 10 808 755,53 10.932.598,60
  I. Kapitał ( fundusz ) podstawowy 7 531 100,00 7.531.100,00
  II. Kapitał ( fundusz ) zapasowy 3 432 105,74 3.302.686,90
  III. Kapitał ( fundusz ) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały ( fundusze ) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk ( strata ) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI. Zysk ( strata ) netto -154 450,21 98.811,70
  VII. Odpisy z zysku ne tto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna ) 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 285 887,90 1.032.644,45
  I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 600.000,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 186 931,93 191.300,29
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 98 955,97 241.344,16
  SUMA PASYWÓW 11 094 643,43 11.965.243,05


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 5 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  RACHUNEK WYNIKÓW ( DANE W PLN )
  Narastająco wg
  stanu na dzień
  30-06-201 8r.
  Narastająco wg
  stanu na dzień
  30-06-201 7r.
  II Q 201 8r. II Q 201 7r.
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 899.089,22 1.333.152,70 430 743,62 633.762,34
  - od jednostek powiązanych 0,00 I Przychody netto ze sprzedaży produktów 899.089,22 1.333.152,70 430 743,62 633.762,34
  II Zmiana stanu produktów ( zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) - - - -
  III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki - - - -
  IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów - - - -
  B. Koszty działalności operacyjnej 571.307,78 645.712,62 287 433,91 337.423,08 I Amortyzacja 15.354,68 9.623,83 9 111,39 5.403,16 II Zużycie materiałów i energii 15.539,25 17.844,62 7 356,85 11.121,45
  III Usługi obce 160.014,43 255.892,26 79 053,96 133.289,20
  IV Podatki i opłaty, w tym: 17.506,78 14.779,61 7 328,42 7.837,58
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00 0,00 0,00
  V Wynagrodzenia 262.340,90 260.246,74 131 408,44 128.974,19
  VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia , w tym: 20.625,69 20.196,35 10 605,88 10.053,78
  - emerytalne 10.053,55 9.697,42 5 212,65 4.799,16
  VII Pozostałe koszty rodzajowe 79.926,05 67.129,21 42 568,97 40.743,72
  VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów - - - -
  C. Zysk ( strata ) ze sprzedaży ( A - B ) 327.781,44 687.440,08 143 309,71 296.339,26
  D. Pozostałe przychody operacyjne 330.882,30 586.467,49 146 403,73 311.155,51 I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II Dotacje
  III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  IV Inne przychody operacyjne 330.882,30 586.467,49 146 403,73 311.155,51
  E. Pozostałe koszty operacyjne 774.309,63 1.030.592,29 358 380,69 453.662,89 I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 724.687,13 893.974,75 334 326,74 363.840,91
  III Inne koszty operacyjne 49.622,50 136.617,54 24 053,95 89.821,98
  F. Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej ( C + D - E ) -115.645,89 243.315,28 -68 667,25 153.831,88
  G. Przychody finansowe 5.854,68 10.452,92 836,59 5.237,19
  I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a) od jednostek powiązanych , w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  b) od jednostek po zostałych, w tym:
  - w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
  II Odsetki, w tym: 5.854,68 10.452,92 836,59 5.237,19
  - od jednostek powiązanych
  III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednostkach powiązanych
  IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  V Inne
  H. Koszty finansowe 36,00 66.978,50 36,00 31.645,76
  I Odsetki, w tym: 36,00 66.978,50 36,00 31.645,76 - od jednostek powiązanych
  II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
  - w jednost kach powiązanych
  III Aktualizacja wartości aktywów finansowych
  IV Inne
  I. Zysk ( strata ) brutto ( F + G - H ) -109.827,21 186.789,70 -67 866,66 127.423,31 J. Podatek dochodowy 44.623,00 87.978,00 15 658,00 43.911,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku ( zwiększenie straty ) 0,00
  L. ZYSK ( STRATA ) NETTO ( I - J - K ) -154.450,21 98.811,70 -83 524,66 83.512,31


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 6 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl
  RACHUNEK PRZEPŁYWÓW P IENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA ) ( DANE W PLN ) OD: 01-01-201 8r. DO: 30-06-201 8r. OD: 01-01-201 7r. DO: 30-06-201 7r. II Q 201 8r. II Q 201 7r.
  A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto: -154 .450,21 98.811,70 -83.524,66 83.512,31
  II. Korekty razem: 853 .171,77 974.508,99 411 .342,79 478.712,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej ( I+/ -II ): 698 .721,56 1.073.320,69 327 .818,13 562.224,31
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy: 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki: 3 702,30 17.231,51 3.702,30 10.881,91
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II) -3 702,30 -17.231,51 -3.702,30 -10.881,91
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  I. Wpływy: 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Wydatki: 0,00 785.427,10 0,00 375.000,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I - II) 0,00 -785.427,10 0,00 -375.000,00
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III +/ - B.III +/ - C.III) 695 .019,26 270.662,08 324 .115,83 176.342,40
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:
  F. Środki pieniężne na początek okresu 1.179 .710,47 33.396,61 127 .716,29 1.550 .613,90
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F +/ - D), w tym: 1.874 .729,73 304.058,69 304 .058,69 1.874 .729,73
  - o ograniczonej możliwości dysponowania - - - -


  4. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPO RZĄDZENIU RAPORTU , W TYM INFORMACJE O ZMIANACH
  STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI ) RACHUNKOWOŚCI

  Jednostkowy raport kwartalny Wi erzyciel S.A. za I I kwartał 201 8 roku nie podlegał badaniu ani przeglądowi przez
  podmiot uprawniony do badania spr awozdań finansowych.
  Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z postanowieniami:
  • Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe
  przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect ”;
  • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 -09 -1994r. (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz. 1223 z 2009 roku,
  z późn. zm.).
  ZESTAWIENIE ZMIAN W K APITALE (FUNDUSZU ) WŁASNYM ( DANE W PLN ) OD: 01-01-201 8r. DO: 30-06-201 8r. OD: 01-01-201 7r. DO: 30-06-201 7r. II Q 201 8r. II Q 201 7r.
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 10.963.205,74 10.833.786,90 10.892.280,19 10.849.086,29
  I.A. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) , po korektach 10.963.205,74 10.833.786,90 10.892.280,19 10.849.086,29
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10.808.755,53 10.932.598,60 10.808.755,53 10.932.598,60
  III. Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału
  zysku (pokrycia straty)


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 7 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  Raport zawiera skrócone jed nostkowe sprawozdanie finansowe, w skład którego wchodzą bilans, rachunek
  zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych zawierające dane
  narastająco za okres od początku roku do dnia 30 -06 -201 8r., wyodrębnione dane za II kwartał 201 8 roku wraz
  z danymi porównywalnymi obejmuj ącymi okresy analogiczne za 201 7 rok.
  Rachunkowość w Spółce prowadzona jest przy zastosowaniu techn iki i technologii komputerowej. Jednostka
  sporządza porównawczy rachunek wyn ików zgodnie z załącznikiem do ustawy o r achunkowości. Koszty w Spółce
  rejestrowane są tylko w układzie rodzajowym.
  Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
  Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową z zastosowanie m stawek podatkowych zgodnie z ustawą o podatku
  dochodowym od osób p rawnych. W przypa dku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  o w artości jednostkowej mniejszej niż 3.500,00 zł jednostka dokonuje jednorazowego odpisu amortyzacyjnego,
  środki te podobnie jak środki o wartości początkowej większej niż 3.500,00 zł ewiden cjonowane są w ujęciu ilościowo
  – wartościowym.
  Materiały przekazywa ne bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno - biurowe oraz paliwo odpisywane są
  bezpośrednio w koszty działalności bieżącej w pełnej wysokości wynikającej z faktur.
  Wycena poszczególnych składników aktywów i pasywów:
  a) środki trwałe oraz wartości ni ematerialne i prawne – według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, lub
  wartości przeszacowanej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu
  trwałej utraty ich wartości,
  b) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółu kosztów p ozostających w bezpośrednim związku z ich
  nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytu łu trwałej utraty ich wartości,
  c) akcje w innych jednostkach - według wartości rynkowej - cen zamknięcia z ostatniego roboczego dnia roku
  ogłaszanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ,
  d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych – według cen nabycia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na
  dzień bilansowy,
  e) należności i udzielone pożyczki w kwocie wymagającej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
  f) wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa zapłaty poprzez dokonanie
  odpisu aktualizującego,
  g) zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,
  h) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.
  Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy podzielony na okresy sprawozdawcze odpowiadające
  poszczególnym miesiącom w roku obrotowym.
  Spółka nie przeprowadzała w prezentowanym okresie żadnych zmian zasad (polityki) rachunkowości.


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 8 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  5. CHARAKTERYSTYKA DOKON AŃ I NIEPOWODZEŃ E MITENTA WRAZ Z OPISE M CZYNNIKÓW I ZDARZE Ń MAJĄCYCH WPŁYW
  NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI

  Przychody ze sprzed aży osiągnięte przez Spółkę w I I kwartale 201 8 roku w porównaniu do przychodów
  osiągniętych w analogicznym o kresie roku 201 7 były niższe o 32,03 % ( tj. spadek o 203 ,0 tys. zł z kwot y 633 ,8 tys. zł
  w I I kwart ale 201 7r. do 430 ,7 tys. zł w II kwartale roku 201 8 ). Porównując przychody ze sprzedaży osiągnięte przez
  Spółkę w I p ółroczu 201 7 roku do przychodó w osiągniętych w I półroczu 201 8 roku obserwuje my również spadek na
  poziomie 3 2,56% ( 1. 333 ,2 tys. zł przych odu wg stanu na dzień 30 -06 -201 7r., 899 ,1 tys. zł wg stanu na dzień 30 -06 -
  201 8r.). Do głównych przyczyn spadku przyc hodów Spółki z tytułu sprzedaży w analizowanym okresie należy
  za liczyć:
  • niższy wolumen realizowanej przez Spółkę sprzedaży własnych produktów finansowych przekładający się
  zarazem na niższe przychody z tytułu prowizji.
  • utrzymujący się na przestrzeni sprawoz dawanego okresu rekordowo niski po ziom rynk owych stóp procentowych
  NBP ( cykl obniżek podstawowych stóp procentowych NBP zakończył się 5 marca 2015r. w następstwie czego
  nastąpił spadek oprocentowania obliga pożyczkowego Spółki do 10%). Dodatkowo z dniem 01 -01 -2016r. weszły
  w życie znowelizowane przepisy regul ujące wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie (tutaj spadek z 8% do
  7%), co również w istotny sposób wpłynęło na obserwowany spadek przychodów Spółki ;
  Spółka po wejściu w życie z dniem 11 marca 2016 roku ustawy ograniczającej koszty pożyczek obniżyła
  wol umen sprzedaży swoich produktów finansowych , co w konsekwencji powoduje spadek obliga pożyczkowego.
  W II kwar tale 201 8r. Spółka udzieliła pożyczek pieniężnych na łączną kwotę 0, 22 mln zł, co w porównaniu do
  osiągniętego poziomu sprzedaży przez Spółkę w analogicznym okresie roku ubiegłego przełożyło się na wartościowy
  spadek o 62 ,71 % - II kwartał 201 7r. - 0,59 mln zł . Powyższe spowodowało s padek obliga pożycz kowego
  wykazywanego w bilansie jako należności krótkote rminowe (spadek o 20 ,99 % tj. z 11.534 ,9 tys. zł na koniec II
  kwartału 201 7r. do 9.113 ,6 tys. zł na koniec II kwartału 201 8r.). Obecnie Zarząd Spółki koncentruje się na wdrożeniu
  mechanizmów obniżających ryzyko pożyczkowe oraz analizuje wprowadzone zmiany wer yfikacji portfela
  pożyczkowego.
  Spółk a w II kwartale 201 8 roku wygenerowała stratę brutto w kwocie 67 ,9 tys. zł wobec zysku brutto
  osiągniętego na przestrzeni II kwartału 201 7 roku w wysokości 127 ,4 tys. zł. Osiągnięty wynik brutto, analizowanego
  okresu, obciąż ony został podatkiem dochodowym w wysokości 15,6 tys. zł. W wyniku powyższego wynik finansowy
  Spółki w II kwartale bieżącego roku zakończył się stratą w wysokości 83,5 tys. zł. Porównując natomiast wynik netto
  osiągnięty przez Spółkę na dzień 30 -06 -2018 roku (strata netto w wysokości – 154,5 tys. zł) do wyniku osiągniętego
  w analogicznym okresie roku ubiegłego widać istotny jego spadek (Spółka na dzień 30 -06 -2017r. wykazała zysk
  netto w wysokości 98,8 tys . zł).


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 9 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  Obserwowan y ujemny wynik finansowy Spółki na przestrzeni I i II kwartału 2018 roku związany jest głównie
  z istotnym ograniczeniem generowanej przez Spółkę sprzedaży, spadkiem wolumenu obliga pożyczkowego
  stanowiącego bazę do generowania przychodów o raz koniecznością ponoszenia kosztów aktualizacji wartości
  niefinansowych.
  Poziom zobowiązań długoterminowych wg stanu na dzień 30 -06 -201 8r. w porównaniu do stanu na dzień
  30 -06 -201 7r. uległ znacznemu obniżeniu w konsekwencji całkowitej spłaty kredytu bankowego . Wg stanu na dzień
  30 -06 -2018r. Spółka wykazała zerowe saldo zobowiązań długoterminowych podczas gdy wg stanu na dzień
  30 -06 -201 7r. saldo to zamknęło się kwotą 600 tys. zł.
  Obserwowany, wg stanu na koniec II kwartału 201 8 roku, spadek zo bowiązań krótkoterminowych do
  poziomu 186 ,9 tys. zł, w porównaniu do stanu na koniec II kwartału 201 7 roku (spadek o 2,28 %), związany jest
  głównie z sukcesywną spłatą zobowiązań. Spółka ze względu na mniejszą sprzedaż swoich produktów finansowych
  dużą częś ć środków pochodzących ze spłat klientów przeznacza na spłatę zobowiązań oraz lokuje środki na
  rachunkach bankowych .

  6. INFORMACJA ZARZĄDU NA TEMAT AKTY WNOŚCI , JAKĄ PODEJM OWAŁ W OKRESIE OBJĘT YM RAPORTEM W OBSZARZE
  ROZWOJU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI , W TYM DZIAŁANIA NASTAWIONE NA WPROWADZENIE ROZ WIĄZAŃ
  INNOWACYJNYCH

  Pierwsze półrocze 201 8 roku był o dla Wi erzyciel S.A. okresem dalszego usprawniania kanałów dystrybucji
  pożyczek pieniężnych oraz mechanizmów zarządzania ryzykiem kredytowym. Do najważniejszych zadań jakie
  Zarząd realizował w przedmiotowym okresie należy zaliczyć:

  ➢ organizacja Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy – w dniu 29 czerwca 201 8 roku w siedzibie
  Spółki odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgodnie z uchwałą nr 6 podjętą przez
  Akcjonariuszy na przedmiotowym ZWZA całość wypracowanego w 201 7r. zysku została przeznaczona na
  zasilenie kapitału zapasowego. Treść podjęt ych uchwał została opublikowana przez Spółkę Raportem EBI
  7/201 8.
  ➢ poszerzenie funkcjonalności systemu operacyjnego SKOP – w sprawozdawanym okresie Zarząd Spółki
  nadzorował szereg działań zmierzających do poszerzenia i usprawnienia działania systemu operacy jnego
  głównie w zakre sie dostosowania jego funkcjonalności do wymogów wprowadzonej w marcu bieżącego roku
  nowej oferty produktowej uwzględniającej nowelizację ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim .
  Zasadniczo implementacja została ukończona (w pierwszym kwartale 2016 roku) w zakresie podstawowym tzn.
  umożliwiającym sprawną obsługę nowej oferty produktowej Emitenta, niemniej jednak Zarząd kontynu uje


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 10 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl

  wdrażanie dodatkowych poszerzonych funkcjonalności usprawniających proces sprzedaży i zarządzanie
  ryzykiem kredytowym .
  ➢ regulacje sektora firm pożyczkowych – zasadniczy wpływ na otoczenie rynkowe, w którym działa Spółka ma
  regulacja sektora firm pożyczkowych, związana z nowelizacją ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz
  niektórych inn ych ustaw. Zmiany wynikające z nowelizacji ustaw mają na celu zwiększ enie poziom u ochrony
  konsumentów korzystających z usług finansowych firm pożyczkowych. Spośród zmian, które wprowadzi ustawa
  należy w szczególności wyróżnić :
  ✓ zwiększenie wymogów formalnych dla firm działających na rynku pożyczkowym ,
  ✓ zwiększenie kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego - możliwość prowadz enia postępowań
  wyjaśniających,
  ✓ ograniczenie wszystkich pozaodsetkowych kosztów pożyczki oraz wysokości odse tek za opóźnienia
  w sp łacie rat i opłat windykacyjnych.
  Przyjęte w sierpniu przepisy zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw dnia 10 wrześ nia 2 015r. Większoś ć zmian
  weszła w życie po upływie 30 dni (11 października 2015 r.), z wyjątkiem zapisów dotyczą cych firm
  pożyczkowych, m.in. limity maksymalnych kosztów poza odsetkowych oraz odsetek za opóź nienie w spłacie
  kredytu, które weszły w życi e po upływie 6 miesięcy, czyli 11 marca 2016 r. Zarzą d Spółki dokonał implementacji
  nowych przepisów poprzez modyfikację dotychczasowej oferty Spółki w połączeniu z implementacją nowych
  funkcjonalności w systemie operacyjnym SKOP.

  7. KOMENTARZ ZARZĄDU DOTYCZĄCY STA NU REALIZACJI PUBLIK OWANYCH PROGNOZ

  Emiten t nie publikował prognoz na 201 8 rok.

  8. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNI ONYCH PRZEZ E MITENTA , W PRZELICZENIU NA P EŁNE ETATY

  Według stanu na dzień 30 -06 -201 8 r. Emitent zatr udniał łącznie 8 osób na 6 etatach .

  9. OPIS ORGANIZACJI GRUP Y KAPITAŁOWEJ ZE WSK AZANIEM JEDNOSTEK PO DLEGAJĄCYCH KONSOLID ACJI

  Nie dotyczy. Emitent nie jest spółką zależną ani dominującą w stosunku do innych podmiotów gospodarczych.

  10. WSKAZANIE PRZYCZYN NI ESPORZĄDZANIA PRZEZ EMITENTA SKONSOLIDOW ANYCH SPRAWOZDAŃ FIN ANSOWYCH
  I WYBRANE DANE FINAN SOWE SPÓŁKI ZALEŻNEJ


  Raport okresowy za II kwartał 2018 r.

  Wierzyciel Spółka Akcyjna
  Kapitał zakładowy: 7 531 100,00 zł w całości opłacony
  NIP: 635 -168 -70 -20
  KRS: 0000190266
  REGON: 278157364 Strona : 11 z 11
  Siedziba Spółki :
  43 -190 Mikołów
  ul. Wyzwolenia 27
  Tel. : +48 32 738 79 60
  +48 32 738 08 47
  Fax. : +48 32 738 79 99
  e-mail : biuro@wierzycielsa.pl
  Internet : www.wierzycielsa.pl


  Emitent nie tworzy grupy kapitałowej i w związku z tym nie sp orządza skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

  11. INFORMACJA O STRUKTUR ZE AKCJONARIATU EMIT ENTA , ZE WSKAZANIEM AKCJO NARIUSZY POSIADAJĄCY CH , NA DZIEŃ
  SPORZĄDZENIA RAPORTU , CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZG ROMADZENIU

  Tabele 1 i 2 przedstawiają informację o aktualnej strukturze akcjonariatu Emitenta.

  Tabela nr 1 . Informacja o ogólnej liczbie akcji i przysługujących z nich głosów z podziałem na poszczególne serie akcji.
  L.p.: Seria akcji:
  Wprowadzone do
  obrotu na rynku
  NewConnect:
  Wartość
  nominalna
  [w PLN]:
  Ilość akcji: Kapitał
  [w PLN]:
  Liczba
  głosów
  ogólnie
  Liczba głosów
  [w %]
  1. A (imienne uprzywilejowane) NIE 1,0 0 2.000.000 2.000.000,00 4.000.000 32, 44
  2. B (imienne uprzywilejowane) NIE 1,0 0 650 .000 650.000,00 1.300.000 10, 54
  3. C (imienne uprzywilejowane) NIE 1,0 0 1.000.000 1.000.000,00 2.000.000 16, 22
  4. D (imienne uprzywilejowane) NIE 1,0 0 1.1 50.000 1.150.000,00 2.300.000 18, 65
  5. E (zwykłe na okaziciela) TAK 1,0 0 2.300 .000 2.300.000,00 2.3 00.000 18, 65
  6. F (zwykłe na okaziciela) TAK 1,0 0 331.100 331.100,0 0 331.100 2,69
  7. G (imienne nie uprzywilejowane) NIE 1,0 0 100.000 100.000,00 100.000 0,8 1
  Razem wszystkie serie akcji: 7.531.1 00 7.531.100,0 0 12.331.100 100,0 0
  Źródło: Emitent

  Tabela nr 2 . Struktura akcjonariatu Emitenta ze wskazaniem akcjonariuszy posiadając ych co najmniej 5% głosów na WZ .
  L.p. Imię i nazwisko
  (firma) Ilość akcji Kapitał (PLN) Ilość posiadanych
  głosów na WZA
  Udział % w
  kapitale
  zakładowym
  Udział % w
  głosach na WZA
  1. Helikon Sp. z o.o. 2.0 00.000 2.0 00.000,00 4.0 00.000 26,56 32,44
  2. Krzysztof Rzepka 1.16 0.079 1.16 0.079,00 1.9 50.079 15,40 15,81
  3. Dariusz Rzepka 1.13 7.000 1.13 7.000,00 1.9 27.000 15,10 15,63
  4. Róża Brąclik 733.191 733.191,00 1.133.191 9,74 9,19
  6.. Pozostali 2.500.830 2.500.830,00 3.320.830 33,2 0 26,93
  RAZEM : 7.531.100 7.531.100,00 12.331.100 100,00 100,00
  Źródło: Emitent

  12. OPIS STANU REALIZACJI DZIAŁAŃ I INWESTYCJ I EMITENTA ORAZ HARMONO GRAMU ICH REALIZACJI , O KTÓRYCH
  EMITENT INFORMOWAŁ W DOKUMENCIE INFORMACY JNYM .

  Nie dotyczy. Dokument informacyjny Emitenta nie zawierał informacji, o których mowa w § 10 pkt 13a)
  Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wierzyciel SA
ISIN:PLWRZCL00014
NIP:635-168-70-20
EKD: 64.92 pozostałe formy udzielania kredytów
Adres: ul. Wyzwolenia 27 43-190 Mikołów
Telefon:+48 32 7380847
www:www.wierzycielsa.pl
Komentarze o spółce WIERZYCIEL
2021-08-04 21-08-35
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor