Raport.

WERTH-HOLZ SA (11/2019) Raport okresowy za II kwartał 2018/2019

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. („Spółka”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał roku obrotowego 2018/2019 obejmujący okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.03.2019 r.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA II KWARTAŁ ROKU 201 8/201 9
  ZACZYNAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 201 8 ROKU

  OBEJMUJĄCY SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  ZA II KWARTA Ł ROKU 2018/2019

  GRUPA KAPITAŁOWA WERTH -HOLZ


  WARSZ AWA
  15-05-201 9


  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  2


  SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁ ROKU 2018/2019
  ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 31 MARCA 201 9 ROKU


  GRUPA KAPITAŁOWA WERTH -HOLZ

  WARSZAWA
  15-05-2019


  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  3


  Spis treści
  1. PODSTAWOWE INFORMACJE ................................ ................................ ................................ ................................ ............................ 4
  2. WYBRANE DANE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ........................... 5
  3. SKRÓCONE SKONSOLIDO WANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ................................ ................................ ................................ 7
  4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................ ................................ ........ 15
  5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O ZMIANACH
  STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚC I................................ ................................ ................................ ........... 15
  6. PODPISANIE SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ................................ .................... 15
  7. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓR E MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  FINANSOWE ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ...................... 15
  8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚCI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ................................ ..................... 16
  9. INFORM ACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU .. 17
  10. INFORMACJE DOTYCZĄC E LICZBY OSÓB ZATRU DNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU NA PEŁNE
  ETATY ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .. 17
  11. INFORMACJE DOTYCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH ................................ ................................ ................................ ....... 17
  12. ZYSK (STRATA) PRZYPAD AJĄCY/ -A NA JEDNĄ AKCJĘ ................................ ................................ ................................ ............... 17
  13. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W II KWARTALE 2018/2019 ROKU
  (W OKRESIE OD 01. 01 .201 9 - 31.03 .201 9) ................................ ................................ ................................ ................................ ... 18
  14. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ ROKU 2018/2019 ................................ ................................ ............... 21
  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  4  1. PODSTAWOWE INFORMACJE

  Nazwa Grupy Kapitałowej GRUPA KAPITAŁOWA WERTH -HOLZ

  Nazwa jednostki
  dominującej
  WERTH -HOLZ SP ÓŁKA AKCYJNA

  Siedziba jednostki
  dominującej
  ul. Jasna nr 14 /16A, 00 -041 Warszawa
  NIP 9570985492
  REGON 220503759
  KRS 0000292194
  Sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Telefon +48 95 749 22 3 0
  Fax +48 95 749 22 31
  Strona internetowa www.werth -holz.eu
  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  5

  2. WYBRANE DANE FINANSOWE
  2.1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE 31. 03 .201 9 31. 03 .201 8 31. 03 .201 9 31. 03 .201 8
  Z SYTUACJI FI NANSOWEJ (PLN) (PLN) (EUR) (EUR)
  Aktywa trwałe 16 457 796 17 230 205 3 826 238 4 094 144
  Aktywa obrotowe 29 027 0 00 23 927 180 6 748 4 25 5 685 441
  Aktywa razem 45 484 796 41 157 385 10 574 6 63 9 779 585
  Kapitały własne 19 008 714 17 918 921 4 419 295 4 257 793
  Zobowiązania długo terminowe 3 056 009 11 535 044 710 485 2 740 892
  Zobowiązania krótkoterminowe 23 420 139 11 703 419 5 444 898 2 780 900


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE od 01.10.2018 do 31. 03 .201 9 od 01.10.2017 do 31. 03 .201 8 od 01.10.2018 do 31. 03 .201 9 od 01.10. 2017 do 31. 03 .201 8
  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (PLN) (PLN) (EUR) (EUR)
  Przychody netto ze sprzedaży 15 662 072 16 487 661 3 640 198 3 931 656
  Zysk / (strata) na sprzedaży 558 499 309 496 129 807 73 803
  EBITDA 1 021 742 685 862 237 475 163 554
  Zysk / (strat a) na działalności operacyjnej 640 497 195 070 148 865 46 516
  Zysk / (strata) brutto 479 013 -109 879 111 333 -26 202
  Zysk / (strata) netto 327 297 -154 032 76 071 -36 731
  Amortyzacja -381 245 -490 792 -88 609 -117 036

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.10.2017 do 31.03.2018 od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.10.2017 do 31.03.2018
  Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (PLN) (EUR) (EUR)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 234 569 -4 701 432 -1 216 625 -1 12 1 124
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 165 -5 277 -15 611 - 1 258
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 368 109 6 622 648 1 015 241 1 579 240
  Przepływy pieniężne netto razem -933 626 1 915 940 -216 994 456 883

  Skonsolidowane dane za drugi kwartał 2018/2019 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 3 niniejszego sprawozdania.

  2.2 WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE 31. 03 .201 9 31. 03 .201 8 31. 03 .201 9 31. 03 .201 8
  Z SYTUACJI FINANSOWEJ (PLN) (PLN) (EUR) (EUR)
  Aktywa trwałe 17 422 714 17 464 784 4 050 569 4 149 883
  Aktywa obrotowe 28 551 086 23 801 400 6 637 781 5 655 554
  Aktywa razem 45 973 800 41 266 184 10 688 350 9 805 438
  Kapitały własne 20 246 499 18 148 437 4 707 065 4 312 329
  Zobowi ązania długoterminowe 3 056 009 11 535 044 710 485 2 740 892
  Zobowiązania krótkoterminowe 22 671 291 11 582 702 5 270 800 2 752 216
  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  6


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.10.2017 do 31.03.2018 od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.10. 2017 do 31.03.2018
  Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (PLN) (PLN) (EUR) (EUR)
  Przychody netto ze sprzedaży 15 515 189 16 007 337 3 606 059 3 817 118
  Zysk / (strata) ze sprzedaży 1 219 897 469 237 283 530 111 894
  EBITDA 1 683 140 893 416 391 197 213 045
  Zysk / (st rata) na działalności operacyjnej 1 301 895 419 887 302 588 100 126
  Zysk / (strata) brutto 1 149 123 119 637 267 081 28 529
  Zysk / (strata) netto 869 616 75 484 202 117 18 000
  Amortyzacja -381 245 -473 529 -88 609 -112 918

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.10.2017 do 31.03.2018 od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.10.2017 do 31.03.2018
  Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (PLN) (PLN) (EUR) (EUR)
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 557 928 -4 849 887 -1 059 359 -1 156 506
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -714 299 -83 134 -166 018 -19 824
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 368 109 6 621 346 1 015 241 1 578 929
  Przepływy pieniężne netto razem -904 118 1 688 325 -210 136 402 599

  Jednostko we dane za drugi kwartał 2018/2019 r. zostały zaprezentowane w rozdziale 14 niniejszego sprawozdania.
  Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu
  ogłoszonego przez NBP ob owiąz ującego na dzień bilansowy tj. 31 marca 2018 r. (1 EUR= 4,2085 PLN) i na dzień 31 marca 2019 r.
  (1 EUR= 4,3013 PLN).
  Poszczególne pozycje skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego i
  jednostkowego sprawo zdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich
  kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu
  od 1 października 2018 do 31 marca 201 9 r. (1 EUR = 4, 3025 PLN) oraz dla okresu 1 października 2017 do 31 marca 201 8 r. (1
  EUR = 4, 1936 PLN).  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  7

  3. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE
  SKONSOLIDOWAN E SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)
  DZIAŁALNOŚĆ KON TYNUOWANA 01.10.2018 31.03.2019 01.01.2019 31.03.2019 01.10.2017 31.03.2018 01.01.2018 31.03.2018

  I Przychody ze sprzedaży produktów i usług 14 735 098 11 755 806 15 206 934 11 669 595
  II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 926 973 285 286 1 280 728 352 043
  A Przychody ze sprzedaży 15 662 072 12 041 091 16 487 661 12 021 638

  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 11 033 416 8 567 890 11 998 304 9 154 900
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 509 999 114 105 663 145 38 340
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 543 416 8 681 994 12 661 449 9 193 240

  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 118 656 3 359 097 3 826 213 2 828 398
  D Koszty sprzedaży 2 112 720 1 516 962 1 603 396 1 174 976
  E Koszty ogólnego zarządu 1 447 438 693 756 1 913 321 1 079 926
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 558 499 1 148 379 309 496 573 496
  I Pozostałe przychody operacyjne 83 294 56 530 52 335 40 917
  II Pozostałe koszty operacyjne 1 29 6 903 166 761 81 853
  G Zysk (strata) z działalności operacyjnej 640 497 1 204 006 195 070 532 560

  I Przychody finansowe 132 433 -33 930 30 965 -30 231
  II Koszty finansowe 293 917 22 741 335 914 184 547
  H Przychody i koszty finanso we netto -161 484 -56 671 -304 949 -214 778

  I Zysk (strata) przed opodatkowaniem 479 013 1 147 335 -109 879 317 783

  J Podatek dochodowy 151 717 264 530 44 153 96 540
  K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 327 297 882 805 -154 032 221 243

  L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0
  M Zysk (strata) za rok 327 297 882 805 -154 032 221 243
  I Przeszacowanie środków trwałych
  II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do
  sprz edaży 0 0 0 0
  II
  I
  Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów
  ogółem 0 0 0 0
  N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po
  opodatkowaniu 0 0 0 0

  O DOCHODY CAŁKOWITE 327 297 882 805 -154 032 221 243  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  8

  Zysk (strata) netto przypisan y 01.10.2018
  31.03.2019
  01.01.2019
  31.03.2019
  01.10.2017
  31.03.2018
  01.01.2018
  31.03.2018
  Akcjonariuszom jednostki dominującej 327 297 882 805 -154 032 221 243
  Udziałom niekontrolującym 0 0 0 0

  Zysk (strata) na akcję przypadający
  akcjonariuszom jednostki dominującej
  od 01.10.2018 do 31.03.2019 od 01.01.2019 do 31.03.2019 od 01.10.2017 do 31.03.2018 od 01.01.2018 do 31.03.2018
  Podstawowy 0,01 0,02 0,0 0 0,0 0
  Rozwodniony 0,01 0,02 0,0 0 0,0 0

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans )
  AKTYWA 2019 -03 -31 2018 -09 -30 2018 -03 -31
  A Aktywa trwałe
  I Rzeczowe aktywa trwałe 14 991 239 15 216 483 15 490 632
  1. Grunty 591 750 591 750 591 750
  2. Budynki i budowle 13 279 663 13 470 992 13 662 322
  3. Maszy ny i urządzenia 319 407 432 222 568 129
  4. Środki transportu 529 754 567 055 638 006
  5. Pozostałe 13 847 21 797 30 425
  6. Środki trwałe w budowie 256 818 132 667 0
  II Wartości niematerialne 220 340 460
  III Prawo wieczystego uż ytkowania gruntów 1 148 325 1 148 325 1 148 325
  IV Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0
  V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0
  VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 0 0 346
  VII Aktywa z tytułu podatku odro czonego 318 012 374 358 590 442
  16 457 796 16 739 506 17 230 205
  B Aktywa obrotowe
  I Zapasy 18 445 825 13 661 574 17 193 336
  1. Materiały 2 771 701 1 334 708 2 318 549
  2. Produkcja w toku 3 471 883 3 048 102 3 460 117
  3. Wyroby gotowe 11 993 376 9 150 262 11 360 134
  4. Towary 0 0 0
  5. Zaliczki na dostawy 208 865 128 503 54 537
  II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9 647 683 5 150 441 4 034 521
  1. Należności z tytułu dostaw i usłu g - jednostki powiązane 0 0 0
  2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe 8 062 416 4 106 497 3 182 888
  3. Należności publiczno - prawne 1 508 666 855 705 828 698
  4. Inne należności 76 601 188 240 22 935
  III Krótkotermino we aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 0 20 703 0
  IV Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa 665 412 63 243 178 782


  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  9

  V Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 268 081 1 202 586 2 520 540
  VI Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone d o sprzedaży 0 0 0
  29 027 000 20 098 548 23 927 180
  SUMA BILANSOWA 45 484 796 36 838 054 41 157 385

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans )
  PASYWA 2019 -03 -31 2018 -09 -30 2018 -03 -31

  A Kapitał własny
  I Kapitał po dstawowy 5 438 400 5 438 400 5 280 000
  II Kapitał zapasowy/rezerwowy 4 565 293 3 611 816 3 770 216
  III Kapitał z aktualizacji wyceny 9 373 190 9 373 190 9 373 190
  1. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 9 373 190 9 373 190 9 373 190
  2. Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania
  wieczystego 0 0 0
  3. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 0 0 0
  IV Zyski (straty) zatrzymane (695 532) (560 454) (350 453)
  V Zysk (strata) netto roku bieżącego 327 297 902 562 (154 032)
  19 008 648 18 765 514 17 918 921
  B Zobowiązania długoterminowe
  I Długoterminowe kredyty i pożyczki 0 0 8 500 000
  1. Kredyty bankowe 0 0 8 500 000
  2. Pożyczki od podmiotów powiązanych 0 0 0
  3. Pożyczki od podmiotów pozostałych 0 0 0
  II Długoterminowe dłużne papiery wartościowe 2 638 281 2 60 0 000 2 600 000
  1. Podmioty powiązane 1 319 140 1 300 000 1 300 000
  2. Podmioty pozostałe 1 319 140 1 300 000 1 300 000
  III Długoterminowe rezerwy na zobowi ązania 2 200 2 200 2 200
  1. Rezerwa na świadczenia pracownicze 2 200 2 200 2 200
  2. Pozostałe rezerwy 0 0 0
  IV Pozostałe zobowiązania długoterminowe 359 697 359 697 432 845
  1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 359 697 359 697 432 845
  V Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 55 832 0 0
  3 056 009 2 961 897 11 535 044
  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  10

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans )

  C Zobowiązania krótkoterminowe
  I Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostał e
  zobowiązania 7 298 761 3 263 419 3 591 211
  1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane 0 0 0
  2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe 5 910 376 2 984 482 3 190 130
  w tym zaliczki na dostawy 0 13 270 7 4 77
  3. Zobowiązania publiczno - prawne 791 978 86 647 217 400
  4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 575 434 120 552 166 434
  5. Inne zobowiązania 20 973 71 738 17 246
  II Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 14 720 305 10 077 640 6 513 667
  1. Kredyty bankowe 14 720 305 10 077 640 6 513 667
  2. Pożyczki od podmiotów powiązanych 0 0 0
  3. Pożyczki od podmiotów pozostałych 0 0 0
  III Krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe 0 0 0
  1. Podmioty powiązane 0 0 0
  2. Podmioty pozostałe 0 0 0
  IV Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania 846 735 1 433 648 1 361 774
  1. Rezerwa na świadczenia pracownicze 4 563 4 563 4 563
  2. Pozostałe rezerwy 842 172 1 429 085 1 357 211
  V Zobowiązania z tytułu podatku dochodoweg o 0 0 0
  VI Pozostałe zobowiązania finansowe 65 175 149 919 149 400
  1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 65 175 149 919 149 400
  VII Przychody przyszłych okresów i dotacje 489 163 186 017 87 367
  1. Przychody przyszłych okresów 416 68 6 98 650 0
  2. Dotacje 72 477 87 367 87 367
  23 420 139 15 110 643 11 703 419
  SUMA BILANSOWA 45 484 796 36 838 054 41 157 385
  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  11

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA od 01.10.2018 do 3 1.03 .201 9 od 01 .10.2017 do 31.03 .201 8

  Zysk netto z działalności kontynuowanej 479 013 -109 879
  Zysk/(strata) brutto z działalności zaniechanej 0 0
  Zysk brutto 479 013 -109 879
  Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto

  Niepieniężne:

  Amortyzacja 381 245 490 792
  Koszty z tytułu płatności w formie akcji 0 0
  Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych 0 0
  Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych 0 0
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -60 000 -28 303
  Przychody finansowe 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 209 584 213 764
  Koszty finansowe (odsetki i różnice kursowe) 41 573 34 107
  Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 0 0
  Zmiany pozycji kapitału obro towego:

  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności -5 204 449 -1 623 556
  Zmiana stanu zapasów -4 597 624 -4 278 044
  Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań 4 631 459 582 250
  Zmia na stanu rezerw -1 035 702 87 880
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -79 668 -280 443
  Inne korekty 0 210 000
  Podatek dochodowy zapłacony 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 234 569 -4 701 432
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYC YJNA

  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych 60 000 28 303
  Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych -127 165 -33 580
  Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0
  Nabycie aktywów finan sowych 0 0
  Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych 0 0
  Nabycie instrumentów finansowych 0 0
  Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 0 0
  Otrzymane dotacje rządowe 0 0
  Nabycie udziałów mniejszości 0 0
  Otrzy mane odsetki 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -67 165 -5 277  Grupa Kapitałowa Werth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  12


  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA od 01.10.2018 do 3 1.03 .201 9 od 01.10.2017 do 31.03 .201 8
  Wpływ netto z tytułu emisj i akcji 0 0
  Wpływy z tytułu realizacji opcji 0 0
  Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 642 665 7 811 249
  Inne wpływy finansowe 0 0
  Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0
  Koszty transakcyjne emisji kapitału 0 0
  Spłata zobowi ązań z tytułu leasingu finansowego -84 744 -89 133
  Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 0 -851 303
  Zapłacone odsetki -189 812 -150 576
  Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 -97 589
  Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0 0
  Śro dki pieniężne netto z działalności finansowej 4 368 109 6 622 648
  Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -933 626 1 915 940
  Różnice kursowe netto 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 201 706 604 601
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 268 081 2 520 540

  Grupa Kapitałowa W erth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  13

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 3 1 MARCA 201 9 ROKU
  Kapitał przypadający na udziałowców je dnostki dominującej
  Udziały
  mniejszości
  Kapitał
  własny
  ogółem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy/rezerwowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Zyski (straty)
  zatrzymane
  Dochody
  (straty) Razem

  Według stanu na dzień
  01 paździer nika 2018 roku 5 438 400 3 611 816 9 373 190 -562 273 820 217 18 681 351 0 18 681 351

  Dochody (straty) za rok 0 0 0 0 327 297 327 297 0 327 297

  Rozliczenie wyniku za lata poprzednie 0 953 477 0 -133 259 -820 217 0 0 0
  Pokrycie strat z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaży ST 0 0 0 0 0 0 0 0
  Błędy lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0
  Przeszacowanie aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0

  Według stanu na dzień
  31 marca 2019 roku 5 438 400 4 565 293 9 373 190 -695 532 327 297 19 008 648 0 19 008 648
  Grupa Kapitałowa W erth -Holz Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za II Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  14

  SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDA NIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 201 7 ROKU DO 3 1 MARCA 201 8 ROKU
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
  Udziały
  mniejszości
  Kapitał
  własny
  ogółem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy/rezerwowy
  Kapit ał z
  aktualizacji
  wyceny
  Zyski (straty)
  zatrzymane
  Dochody
  (straty) Razem

  Według st anu na dzień
  1 października 2017 roku 5 280 000 1 427 940 9 373 190 - 350 453 2 342 276 18 072 953 0 18 072 953

  Dochody (straty) za rok 0 0 0 0 -154 032 -154 032 0 -154 032

  Rozliczenie wyniku za lata poprzednie 0 2 342 276 0 0 - 2 342 276 0 0 0
  Pokrycie strat z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaży ST 0 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty transakcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0
  Błędy lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0
  Przeszacowanie aktywów trwałych 0 0 0 0

  0

  0 0 0
  Według stanu na dzień
  31 marca 2018 roku 5 280 000 3 770 216 9 373 190 - 350 453 -154 032 17 918 921 0 17 918 921  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  15

  4. WSKAZANIE JEDNOSTEK WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ
  Na ostatni dzień okresu objętego niniejszym raportem Grupa Kapitałowa Werth -Holz składa się ze spółki Werth -Holz S.A. („Sp ółka
  dominująca”) oraz spółki zależnej Werth -Haus IBS Sp. z o.o. (dawniej Werthaus Sp. z o.o.). Spółka zależna jest podmi otem, w
  którym skupiona jest działalność związana z budownictwem prefabrykowanym, w tym modułowym.

  5. INFORMACJE O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU, W TYM INFORMACJE O
  ZMIANACH STOSOWANYCH ZASAD (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI
  Rok obrotowy 2018/2019 rozpoczął się 1.10.2018 roku i będzie trwał do 30.09.2019 roku.
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporzą dzone zgodnie z MSR 34. Skrócone skonsolidowane
  sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej obejmuj e okres od 1.10.2018 r. d o 31.03.2019 r. oraz dane porównywalne , obejmując e
  okres od 1.10.2017 r. do 31.03.2018 r., a w przypadku sprawozdania z sytu acji finanso wej – na dzień 31.03 .2018 r.
  Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadą kosztu historycznego , z wyjątkiem nieruchomości inwestycyjnych,
  gruntów i budynków oraz aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
  Sprawozdanie finansowe jest przedstawione w polskich złotych. Polski złoty jest walutą funkcjonalną i sprawozd awczą Grupy
  Kapitałowej.
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej
  przez spółki Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień zatwierdzenia niniejszego skró conego
  skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie stwierdza się istnienia okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania
  działalności przez spółki Gr upy.
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasad ami rachunkowości, które zostały
  zaprezentowane w ostatnim sprawozdaniu finansowym Spółki dominującej za rok zakończony 30 września 201 8 roku. Zastosowano
  taki e same zasady rachunkowości dla okresu bieżącego i porównywalnego.
  Szczegółowy opis przyjętych za sad rachunkowości został przedstawiony w sprawozdaniu finansowym Werth -Holz S.A. za rok 2015 /
  2016.
  Od początku roku 2018/2019 zmianie uległ sposób rozpoznawa nia bonusów od sprzedaży w wyniku finansowym. W celu
  ujedn olicenia podejścia, niezależnie od form y bonusu i umów z poszczególnymi klientami, wszystkie bonusy wystawiane są jako
  korekty sprzedaży. Z tego względu, aby uzyskać porównywalność danych między latami , należałoby zmniejszyć koszty sprzedaży
  oraz sprzedaż o 623 tys zł za okres od 01.10.2017 do 3 1.03.2018. , porównując go z bieżącym rokiem obrotowym.
  6. PODPISANIE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
  Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający zgodnie z art. 53 ustawy
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. Skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe podpisuje kierownik jednostki, tj.
  Zarząd Werth -Holz S.A. oraz w przypadku wyznaczenia, osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych.
  Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało podpisane w dniu 1 5 maja 2019 r.
  Spółka dominująca nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego, gdyż niniejszy skonsolidowany raport zawiera informacje
  określone w § 5 ust. 4.1 pkt 1) oraz ust. 4.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu .

  7. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE WYNIKI
  FINANSOWE
  Skonsolidowane wyniki
  W drugim kwartale roku obrachunkowego 2018/2019 Spółka zanotowała przychody skonsolid owane na poziomie 12,0 mln zł. Był to
  taki sam poziom przychodów skonsolidowanych jak w analogicznym okresie roku 2017/2018. Spadek przychodów Spółki dominującej
  o 0.2 mln zł został skompensowany taki m samym wzrostem przychodów w spółce zależnej. Należy je dnak zaznaczyć, że aby uzyskać
  porównywalność przychodów w tych samych okresach , należy od przychod ów za II kwartał 2017/2018 odjąć kwotę 623 tys zł,


  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  16

  wynikającą ze zmiany rozpoznawania bonusów, o której mowa na końcu działu 5 niniejszego sprawozdania. Po do konaniu korekty ,
  przychody w II kwartale 2017/2018 wynoszą 11,4 mln zł. Tym samym Grupa wypracowując w II kwartale 2018/2019 r. przychody
  na poziomie 12,0 ml zł uzyskała wzrost przychodów o 5 .6% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
  W drugi m kwartale 2018/2019 Grupa wypr acowała skonsolidowane EBITDA na poziomie 1,4 mln zł , o 79 .7% większe , niż w tym
  samym okresie roku poprzedniego , kiedy to EBITDA był o na poziomie 0,8 mln zł.
  W drugim kwartale 2018/2019 r. skonsolidowan y zysk netto Grupy wyniós ł 0,9 mln zł w stosunku do 0,2 mln zł zysku netto w tym
  samym okresie roku poprzedniego (+299.1%).

  Porównanie wyników skonsolidowanych za II kwartał 2018/2019
  PLN II kw 2017/2018 II kw 2017/2018 po
  korekcie* II kw 2018/2019 % Δ
  Przychody 12 021 638 11 398 638 12 041 092 +5.6%
  EBITDA 774 305 774 305 1 391 587 +79.7%
  Zysk netto 221 243 221 243 882 805 +299.0%
  (*) z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zmiany zasady ujmowania w przychodach i kosztach sprzedaży bonusów. Przychody i k oszty sprzedaży
  zos tały zmniejszone o kwotę 6 23 tys zł, o której mowa w dziale 5 niniejszego raportu

  Jednostkowe wyniki
  Spółka dominująca Werth -Holz S.A. uzy skała w II kwartale 2018/2019 sprzedaż na p oziomie 11, 9 ml n zł (+4 .4%). W drugim
  kwartale wypracowała jednostkowe EBITDA na poziomie 1,8 mln zł (tj. o 106 .6% więcej , niż w tym samym okresie roku
  poprzedniego). J ednostkowy zysk netto wyniósł 1, 2 mln zł (wzrost o 2 63.6 % w stosunku do Q2 2017/2018). Lepsze wyniki
  jednostkowe to efekt wzrostu sprzedaży (na bazie porównywaln ej) oraz poprawieni e się marżowości produktów sprzedawanych przez
  Spółkę do sieci DIY.

  Porównanie wyników jednostkowych za II kwartał 2018/2019
  PLN II kw 2017/2018 II kw 2017/2018 po
  korekcie* II kw 2018/2019 % Δ
  Przychody 12 021 638 11 398 638 11 898 274 +4.4%
  EBITDA 871 498 871 498 1 800 523 +106.6%
  Zysk netto 333 289 333 289 1 211 748 +263.6 %
  (*) z uwzględnieniem korekty wynikającej ze zmiany zasady ujmowania w przychodach i kosztach sprzedaży bonusów. Przychody i k oszty sprzedaży
  zostały zmniejs zone o kwotę 623 tys zł, o której mowa w dziale 5 niniejszego raportu

  8. INFORMACJE NA TEMAT AKTYWNOŚ CI W OBSZARZE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI
  Obecnie trwają prace nad poszerzeniem gamy płotów , jakie posiada Spółka dominująca w swoim portfelu. Produkty te poten cjalnie
  będą wykorzystane do wejścia do kolejnej sieci DIY na terenie Niemiec.
  W spółce Werth -Haus IBS kontynuowane są prace nad nowym produktem, jakim są całoroczne domy prefabrykowane na szkielecie
  drewnianym i rozwojem sieci sprzedaży na terenie Niemie c.

  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  17

  9. INFORMACJE O STRUKTURZE AKCJONARIATU SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY
  POSIADAJĄCYCH NA DZIEŃ SPORZĄDZENIA RAPORTU CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM
  ZGROMADZENIU
  Spółka dominująca informuje, iż zgodnie z posiadanymi informacjami, akcjona riuszami posiadającymi ponad 5% głosów na WZA
  Spółki dominującej są:
  a) Sovereign Capital S.A. – 16.789.891 ak cji oraz głosów co stanowi 30,87 % ogólnej liczby głosów na WZA
  b) Cantorelle Limited – 15.590.612 ak cji oraz głosów co stanowi 28,67 % ogólnej liczby gło sów na WZA
  c) Grassalen Investments Limited – 12.723.764 ak cji oraz głosów co stanowi 23,40 % ogólnej liczby głosów na WZA
  d) Jarosła w Gniadek – 2.866.849 a kcji oraz głosów co stanowi 5,27 % ogólnej liczby głosów na WZA
  e) JC WIBO NV – 4.350.000 a kcji oraz głosów co stanowi 8,00 % ogólnej liczby głosów na WZA

  10. INFORMACJE DOTYCZĄCE LICZBY OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZEZ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ W PRZELICZENIU
  NA PEŁNE ETATY
  Na dzień 31 marca 201 9 roku w przeliczeniu na pełne etaty Grupa Kapitałowa zatrudniał a 32 osoby .

  11. INFORMACJE DOT YCZĄCE SEGMENTÓW OPERACYJNYCH
  W ramach działalności Grupy wyodrębniono dwa segmenty: galanteria ogrodowa i budownictwo prefabrykowane. W niniejszym
  raporcie Grupa wyodrębniła i zaprezentowała informacje o segmentach działalności oraz wynik i tych segmentów.
  Za okres od 1.10.2018 -31.03 .201 9

  Galanteria
  ogrodowa
  Budownictwo
  modułowe i
  prefabrykowane
  Korekty
  konsolidacyjne Ogółem
  Przychody ze sprzedaży 15 515 189 236 060 -89 177 15 662 072
  w ramach segmentów 89 177 0 -89 177 0
  do kl ientów zewnętrznych 15 426 012 236 060 0 15 662 072
  Koszty działalności operacyjnej -14 295 292 -888 540 80 259 -15 103 573
  Pozostała działalność operacyjna i finansowa netto 81 998 0 0 81 998
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 301 895 -652 480 -8 918 640 497
  Przychody finansowe 141 144 0 -8 712 132 433
  Koszty finansowe -293 917 -8 712 8 712 -293 917
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 149 123 -661 192 -8 918 479 013
  Podatek dochodowy 279 507 -127 790 0 151 717
  Zysk (strata) netto 869 616 -533 402 -8 918 327 297

  Aktywa segmentu 45 973 800 869 109 -1 358 112 45 484 796


  12. ZYSK (STRATA) PRZYPADAJĄCY/ -A NA JEDNĄ AKCJĘ
  Zysk podstawowy , przypadający na jedną akcję , oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres , przypadającego na zwykłych
  akcjonariuszy Spółki dominującej , przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych występujących w ciągu okresu.


  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  18

  Zysk rozwodniony , przypadający na jedną akcję , oblicza się poprzez podzielenie zysku netto za okres , przypadają cego na zwykłych
  akcjonarius zy, przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji zwykłych , występujących w ciągu okresu , skorygowaną o wpływ
  emisji potencjalnych akcji zwykłych lub innych instrumentów.
  Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące liczby akcji, które posłużyły do wyliczen ia podstawowego i rozwodnionego zysku
  (straty) na jedną akcję:


  od
  01.10.2018
  do
  31.03 .201 9
  od
  01. 01 .201 9
  do
  31. 03 .201 9
  od
  01.10.201 7
  do
  31.03 .201 8
  od
  01. 01 .201 8
  do
  31. 03 .201 8 Średnioważona liczba akcji w okresie * 54 384 000 54 384 000 54 384 000 54 384 000
  Rozwadniający wpływ potencjalnych akcji zwykłych 0 0 0 0
  Średnioważona rozwodniona liczba akcji w okresie 54 384 000 54 384 000 54 384 000 54 384 000

  * całkowita liczba 54 384 000 akcji zwykłych zawi era liczbę 1 584 000 akcji serii E objętych i opłaconych przez Członka Zarządu
  zgodnie z uchwałą 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Werth -Holz Spółki Akcyjnej z dnia 19 maja 2017 r .
  W okresie objętym niniejszym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupa nie prowadziła żadnych programów,
  które skutkował yby rozwodnieniem zysku (straty).

  13. WYKAZ RAPORTÓW BIEŻĄCYCH PRZEKAZANYCH DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W II KWARTALE
  2018/2019 ROKU (W OKRESIE OD 1. 01 .201 9 - 31. 03 .201 9)
  Raporty bieżą ce EBI:
  Nr rap ortu Data raportu Tytuł raportu
  10/201 9 30.03.201 9 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
  Akcjonariuszy w dniu 29 marca 2019 r.

  09/201 9 01.03.2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Werth -Holz S.A. na dzień 29 marca 2019 r.
  08/201 9 28.02.2019 Raport roczny skonsolidowany za rok obrotowy 2017/2018
  obejmujący okres od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.
  07/201 9 28.02.2019 Raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2017/2018
  obejmujący okres od dnia 01. 10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.
  06/201 9 25.02.2019 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego Werth -Holz S.A. za rok
  2017/2018
  05/2019 14.02.2019 Raport okresowy za I kwartał 2018/2019

  04/2019 25.01.2019 Życiorys zawodowy członka zarządu
  03/2019 22. 01.2019 Powołanie członka zarządu  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  19

  02/2019 19.01.2019 Podpisanie umowy na badanie sprawozdań finansowych
  01/2019 19.01.2019 Rezygnacja członka zarządu

  Raporty bieżące ESPI:
  02/2019 30.03.2019
  Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na
  Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu
  29 marca 2019 r.

  01/2019 01.03.2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
  spółki Werth -Holz S.A. na dzień 29 marca 2019 r.  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  20
  SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTAŁ ROKU 2018/2019
  ZACZY NAJĄCEGO SIĘ 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU

  WERTH -HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA  WARSZAWA

  15-05-2019  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  21

  14. SKRÓCONY JEDNOSTKOWY RAPORT ZA II KWARTA Ł ROKU 2018 /201 9
  JEDNOSTKOW E SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW (Rachunek zysków i strat)
  DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA 01.10.2018 31.03.201 9 01.01.2019 31.03.2 019 01.10.2017 31.03.2018 01.01.2018 31.03.2018

  I Przychody ze sprzedaży produktów i usług 14 588 215 11 612 988 14 726 610 11 669 595
  II Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 926 973 285 287 1 280 728 352 043
  A Przychody ze sprzedaży 15 515 189 11 898 274 16 007 337 12 021 638

  I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 10 893 069 8 427 543 11 792 311 9 154 900
  II Wartość sprzedanych towarów i materiałów 509 999 114 105 663 145 38 340
  B Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 11 403 069 8 541 647 12 455 456 9 193 240
  C Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 112 120 3 356 627 3 551 8 82 2 828 398
  D Koszty sprzedaży 1 693 111 1 213 931 1 603 396 1 174 976
  E Koszty ogólnego zarządu 1 199 112 585 381 1 479 249 969 209
  F Zysk (strata) ze sprzedaży 1 219 897 1 557 315 469 237 684 212
  I Pozostałe przychody operacyjn e 83 294 56 530 52 334 40 917
  II Pozostałe koszty operacyjne 1 296 903 101 684 81 853
  G Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 301 895 1 612 941 419 887 643 277
  I Przychody finansowe 141 144 -29 465 33 902 -27 294
  II Koszty finansowe 293 917 22 741 334 152 186 153
  H Przychody i koszty finansowe netto -152 772 -52 207 -300 250 -213 447

  I Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 149 123 1 560 735 119 637 429 829

  J Podatek dochodowy 279 507 348 987 44 153 96 540
  K Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 869 616 1 211 748 75 484 333 289

  L Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0
  M Zysk (strata) za rok 869 616 1 211 748 75 484 333 289

  I Przeszacowanie środków trwałyc h 0 0 0 0
  II Zyski / (straty) z wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do
  sprzedaży 0 0 0 0
  III Podatek dochodowy dotyczący składników pozostałych dochodów
  ogółem 0 0 0 0

  N Pozostałe dochody całkowite za dany rok po opodatkowaniu 0 0 0 0

  O DOCHODY CAŁKOWITE ZA ROK 869 616 1 211 748 75 484 333 289


  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  22


  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans )
  AKTYWA 31. 03 .201 9 30.09.201 8 31.03.2018

  A Aktywa trwałe
  I Rzeczowe aktywa trwałe 14 991 239 15 216 483 15 490 632
  1. Grunty 591 750 591 750 591 750
  2. Budynki i budowle 13 279 663 13 470 992 13 662 322
  3. Maszyny i urządzenia 319 407 432 222 568 129
  4. Środki transportu 529 754 567 055 638 006
  5. Pozostałe 13 847 21 797 30 425
  6. Środki trwałe w budowi e 256 818 132 667 0
  II Wartości niematerialne 220 340 460
  III Prawo wieczystego użytkowania gruntów 1 148 325 1 148 325 1 148 325
  IV Nieruchomości inwestycyjne 0 0 0
  V Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 0 0 0
  VI Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe 1 092 708 445 326 234 925

  VII Aktywa z tytułu podatku odroczonego 190 222 374 358 590 442
  17 422 714 17 184 832 17 464 784
  B Aktywa obrotowe
  I Zapasy 18 326 501 13 640 293 17 148 849
  1. Materiały 2 771 701 1 334 708 2 318 549
  2. Produkcja w toku 3 373 953 2 963 588 3 354 611
  3. Wyroby gotowe 11 993 376 9 150 262 11 360 134
  4. Towary 0 0 0
  5. Zaliczki na dostawy 187 470 191 735 115 555
  II Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  należności 9 528 649 5 064 543 4 210 161
  1. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki powiązane 256 420 256 420 256 420
  2. Należności z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe 7 852 393 3 937 166 3 117 815
  3. Należności publiczno - prawne 1 348 151 812 415 813 799
  4. Inne należności 71 684 58 542 22 127
  III Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do
  obrotu 0 0 0

  IV Rozliczenia międzyokresowe i pozostałe aktywa 432 779 61 118 178 585
  V Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 263 157 1 167 275 2 263 805
  VI Aktywa sklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 0 0 0
  28 551 086 19 933 229 23 801 400
  SUMA BILANSOWA 45 973 800 37 118 061 41 266 184


  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  23


  JEDNOSTKOW E SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (Bilans )
  PASYWA 31. 03 .201 9 30.09.201 8 31.03.2018
  A Kapitał własny
  I Kapitał podstawowy 5 438 400 5 438 400 5 280 000
  II Kapitał zapasowy/rezerwowy 4 565 293 3 611 816 3 770 216
  III Kapitał z aktualizacji wyceny 9 373 190 9 373 190 9 373 190
  1. Kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych 9 373 190 9 373 190 9 373 190
  2. Kapitał z aktualizacji wyceny prawa użytkowania
  wieczystego 0 0 0
  3. Kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów finansowych 0 0 0
  IV Zyski (straty) zatrzymane 0 -350 453 - 350 453
  V Zysk (strata) netto roku bieżącego 869 616 1 339 026 75 484
  20 246 499 19 411 979 18 148 437
  B Zobowiązania długoterminowe
  I Długoterminowe kredyty i pożyczki 0 0 8 500 000
  1. Kredyty bankowe 0 0 8 500 000
  2. Pożyczki od podmiotów powiązanych 0 0 0
  3. Pożyczki od podmiotów pozostałych 0 0 0
  II Długoterminowe dłużne papiery wartościowe 2 638 281 2 600 000 2 600 000
  1. Podmioty powiązane 1 319 140 1 300 000 1 300 000
  2. Podmioty pozostałe 1 319 140 1 300 000 1 300 000
  III Długoterminowe rezerwy na zobowiązania 2 200 2 200 2 200
  1. Rezerwa na świadczenia pracownicze 2 200 2 200 2 200
  2. Pozostałe rezerwy 0 0 0
  IV Pozostałe zo bowiązania długoterminowe 359 697 359 697 432 845
  1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 359 697 359 697 432 845
  V Rezerwy z tytułu podatku odroczonego 55 832 0 0
  3 056 009 2 961 897 11 535 044
  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  24


  C Zobowiązania krótkotermino we
  I Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 7 031 673 3 060 684 3 535 567
  1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki
  powiązane 0 0 0
  2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - jednostki pozostałe 5 839 267 2 790 519 3 163 912 w tym zaliczki na dostawy 0 13 270 7 477
  3. Zobowiązania publiczno - prawne 636 209 79 545 207 876
  4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 543 685 120 552 148 536
  5. Inne zobowiązania 12 512 70 069 15 243
  II Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 14 720 305 10 077 640 6 513 667
  1. Kredyty bankowe 14 720 305 10 077 640 6 513 667
  2. Pożyczki od podmiotów powiązanych 0 0 0
  3. Pożyczki od podmiotów pozostałych 0 0 0
  III Krótkoterminowe dłużne p apiery wartościowe 0
  1. Podmioty powiązane 0 0 0
  2. Podmioty pozostałe 0 0 0
  IV Krótkoterminowe rezerwy na zobowiązania 781 662 1 368 575 1 296 701
  1. Rezerwa na świadczenia pracownicze 4 563 4 563 4 563
  2. Pozostałe rezerwy 777 099 1 364 012 1 292 138
  V Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 0 0 0
  VI Pozostałe zobowiązania finansowe 65 175 149 919 149 400
  1. Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 65 175 149 919 149 400
  VII Przychody przyszłych okresów i dotacje 72 477 87 367 87 367
  1. Przychody przyszłych okresów 0 0 0
  2. Dotacje 72 477 87 367 87 367
  22 671 291 14 744 185 11 582 702

  SUMA BILANSOWA 45 973 800 37 118 061 41 266 184


  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  25


  JEDNOSTKO WE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA 01.10.2018
  31.03 .201 9
  01.10.2017
  31.03 .201 8
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 149 123 119 637
  Zysk/(Strata) brutto z działalności zaniechanej 0 0
  Zysk brutto 1 149 123 119 637

  Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pieniężnych netto
  Niepieniężne: Amortyzacja 381 245 473 649
  Koszty z tytułu płatności w formie akcji 0 0
  Zmniejszenie wartości godziwej nieruchomości inwestycyj nych 0 0
  Zmniejszenie wartości instrumentów finansowych 0 0
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -60 000 -28 303
  Przychody finansowe 0 0
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 209 584 213 764
  Koszty finansowe (odsetki i różnice kurs owe) 41 573 32 818 Udział w zysku jednostki stowarzyszonej 0 0
  Zmiany pozycji kapitału obrotowego:

  Zmiana stanu należności z tytułu dostaw i usług i pozostałych należności -4 975 103 -1 810 575
  Zmiana stanu zapasów -4 606 789 -4 608 973 Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług i pozostałych zobowiązań 4 527 756 840 687 Zmiana stanu rezerw -1 035 702 22 807
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -189 615 -105 399
  Inne korekty 0 0
  Podatek dochodowy zapłacony 0 0

  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 557 928 -4 849 887

  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  26

  JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA

  Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałyc h 60 000 28 303
  Nabycie wartości niematerialnych i rzeczowych aktywów trwałych -127 165 -16 437
  Nabycie nieruchomości inwestycyjnych 0 0
  Nabycie aktywów finansowych 0 0
  Wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych 0 0
  Nabycie instrumentów finansowych -647 134 -95 000
  Nabycie jednostki zależnej, po potrąceniu przejętych środków pieniężnych 0 0
  Otrzymane dotacje rządowe 0 0
  Nabycie udziałów mniejszości 0 0
  Otrzymane odsetki 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności inwe stycyjnej -714 299 -83 134

  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływ netto z tytułu emisji akcji 0 0
  Wpływy z tytułu realizacji opcji 0 0
  Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 4 642 665 7 811 249
  Inne wpływy finansowe 0 0
  Emisja dł użnych papierów wartościowych 0 0
  Koszty transakcyjne emisji kapitału 0 0
  Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego -84 744 -89 133
  Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek 0 -851 303
  Zapłacone odsetki -189 812 -151 878
  Wykup dłużnyc h papierów wartościowych 0 - 97 589
  Dywidendy wypłacone akcjonariuszom mniejszościowym 0 0
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej 4 368 109 6 621 346

  Zwiększenie/zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -904 118 1 688 325
  Różnice kursowe netto 0 0
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 167 275 575 480
  ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO I ICH EKWIWALENTY NA KONIEC OKRESU 263 156 2 263 805  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  27


  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018 ROKU DO 3 1 MARCA 201 9 ROKU
  Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
  Udziały
  mniejszości
  Kapitał
  własny
  ogółem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy/rezerwowy
  Kapitał z
  aktualizacji
  wyceny
  Zyski (straty)
  zatrzymane
  Dochody
  (straty) Razem

  Według stanu na dzień
  01 października 2018 roku 5 438 400 3 611 816 9 373 190 - 350 453 1 303 930 19 376 883 0 19 376 883

  Dochody (straty) za rok 0 0 0 0 869 616 869 616 0 869 616

  Rozliczenie wyniku za lata poprzednie 0 953 477 0 350 453 -1 303 930 0 0 0
  Pokrycie strat z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaży ST 0 0 0 0 0 0 0
  Błędy lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0
  Przeszacowanie aktywów trwałych 0 0 0 0 0 0 0 0

  Według stanu na dzień
  31 marca 201 9 roku 5 438 400 4 565 293 9 373 190 0 869 616 20 246 499 0 20 246 499  Werth -Holz S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I I Kwartał 2018/2019 (dane w zł, jeśli nie wskazano inaczej)

  28

  SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAL E WŁASNYM ZA OKRES OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU DO 3 1 MARCA 201 8 ROKU Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
  Udziały
  mniejszości
  Kapitał własny
  ogółem

  Kapitał
  podstawowy
  Kapitał
  zapasowy/rezerwowy
  Kapitał z aktualizacji
  wycen y
  Zyski (straty)
  zatrzymane
  Dochody
  (straty) Razem

  Według st anu na dzień
  1 października 2017 roku 5 280 000 1 427 940 9 373 190 - 350 453 2 342 276 18 072 953 0 18 072 953

  Dochody (straty) za rok 0 0 0 0 75 484 75 484 0 75 484

  Rozliczenie wyniku za lata
  poprzednie 0 2 342 276 0 0 -2 342 276 0 0 0
  Pokrycie strat z lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emisja akcji 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sprzedaży ST 0 0 0 0 0 0 0 0
  Koszty transakcyjne 0 0 0 0 0 0 0 0
  Błędy lat poprzednich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dywidendy 0 0 0 0 0 0 0 0
  Przeszacowanie aktywów
  trwałych 0 0 0 0

  0

  0 0 0
  Według stanu na dzień
  31 marca 2018 roku 5 280 000 3 770 216 9 373 190 - 350 453 75 484 18 148 437 0 18 148 437  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Werth-Holz SA
ISIN:PLWRTHL00016
NIP:957-098-54-92
EKD: 02.20 pozyskiwanie drewna
Adres: ul. Szarych Szeregów 27 60-462 Poznań
Telefon:+48 95 7492230
www:www.werth-holz.pl
Komentarze o spółce WERTH-HOLZ
2020-06-04 06-06-15
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649