Raport.

WERTH-HOLZ SA (1/2018) Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Werth-Holz S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej "k.s.h."), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA").
Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostaje zwołane na dzień 29 marca 2018 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku Obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZA ("dzień rejestracji" uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA
  W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
  ____________________________________________________________________________
  Akcjonariusz:
  Imię i nazwisko/Firma:
  Adres zamieszkania/Siedziby:
  Numer dokumentu tożsamości /
  numer właściwego rejestru
  Liczba akcji objętych pełnomocnictwem:
  Dane kontaktowe:
  Ustanawia pełnomocnikiem Pana/Panią:
  Imię i nazwisko:
  Numer dokumentu tożsamości:
  Dane kontaktowe:
  do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu Spółki Werth -Holz S.A.
  z siedzibą w Poznaniu , które zostało zwołane na dzień 29 marca 201 8 r.
  Pełnomocnik uprawniony jest w trakcie wyżej wskazan ego Walnego Zgromadzenia Spółki
  do wykonywania wszelkich praw wynikających z akcji, w tym prawa głosu.
  Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia .
  _____________________________
  Data i podpis A kcjonariusza


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  1
  OGŁOSZENIE ZARZĄDU WERTH -HOLZ S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU O ZWOŁANIU
  WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY (NWZA)
  Zarząd Werth -Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej „ Spółka ”), działając na podstawie a rt. 399
  § 1 Kod ek su spółek handlowych (dalej „ k.s.h. ”), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy („ZWZA” ).
  Zgodnie z brzmieniem art. 402 2 k.s.h ., Zarząd prze dstawia następujące informacje:
  ZWZA zostaje zwołane na dzień 29 marca 201 8 r. na godzin ę 11:00 , w kancelarii notarialnej
  notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z
  następującym porządkiem obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego z dolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z
  działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do
  30.09.2017 r.
  7. Podjęcie u chwał w sprawach:
  a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
  okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
  30.09.201 7 r.
  d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
  w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.
  Zasady uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu („WZ”)
  1. Zgodnie z art. 406 1 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w W alnym Zgromadzeniu Spółki mają
  osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia
  („dzień rejestracji ” uczestnictwa w WZA ).
  2. Akcjonariusze uprawni eni z świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu ,


  2
  jeżeli będą wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu .
  3. W celu zapewnienia udziału w WZ , Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji
  na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania WZ i nie później
  niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnic twa, od podmiotu
  prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia
  o prawie uczestnictwa w WZ.
  4. Akcje na okaziciela mające postać dokumen tu dają prawo uczestniczenia w WZ , jeżeli
  dok umenty akcji zostaną złożone w biurze zarządu Spółki w Pszcze wie (kod pocztowy 66 -
  330 ), ul. Dworcowa 5 nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w WZ i nie będą
  odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie
  wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie in westycyjnej mających
  siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy
  o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
  5. Listę uprawnionych do uczestnictwa w WZ z akcji zdematerializowanych na okaziciela
  ustala Spółka na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt
  papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
  6. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie
  instrumentami finansowymi, sporządza wykaz, o którym mowa powyżej, na podstawie
  wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą WZ przez podmioty
  uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą
  sporządzenia wykazów przek azywanych , podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów
  wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, są wystawione
  zaświadczenia o prawie uczestnictwa w WZ Spółki .
  7. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZ zostanie wyłożona w biurze
  zarządu Spółki w Pszczewie kod pocztowy 66 -330 , ul. Dworcowa 5 na trzy dni powszednie
  przed dniem odbycia WZ w godzinach od 8:00 do 1 6:00 .
  8. Akcjonariusz może żądać przesłania mu nieodpłatnie pocztą elektroniczną listy
  akcjonarius zy uprawnionych do uczestnictwa w WZ podając adres, na który lista powinna
  być wysłana. Żądanie to może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy
  Spółki werth -holz [email protected] -holz.eu . Do żądania należy dołączyć skan świadectwa
  depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez
  Akcjonariusza, potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna jest Akcjonariuszem
  Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne odpisy z
  odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych
  podmiotów. W przypadku gdy żądanie wystosowane jest przez pełnomocnika, niezależnie
  od w w. dokumentów należy dołączyć także skan dokumentu pełnomocnictwa.
  9. Zgodnie z brzmieniem art. 402³ k.s.h. informacje oraz dokumentacja dotycząca WZ będzie
  dostępna na stronie internetowej Spółki www.werth -holz.eu w zakładce Relacje
  Inwestorskie / Walne Zgromadzenia począwszy od dnia zwołania WZ . Jednocześnie Zarząd


  3
  Spółki informuję, że papierowa wersja dokumentacji dla Akcjo nariuszy nie będzie
  zapewniona.
  10. Zgodnie z art. 402³ § 1 pkt 2 k.s.h. Zarzą d informuję, iż w dniu opublikowania niniejszego
  ogłoszenia ogólna liczba akcji w Spółce to 52.800.000 akcji na okaziciela . N a każdą akcję
  przypada jeden głos.
  11. Akcjonariusz może uczestniczyć w WZ oraz wykonywać prawo głosu os obiście lub przez
  pełnomocnika.
  12. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na WZ , chyba że co innego
  wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego
  Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz
  posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może
  ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na
  każd ym z rachunków.
  13. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w WZ i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia
  go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Na stronie internetowej Spółki w zakładce
  Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia znajduje się formularz zawierający wzór
  pełnomocnictwa , a także formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika zgodny z
  art. art . 402 3 § 3 k.s.h . Posługiwanie się przedmiotowymi formularzami przez Akcjonariusza
  nie jest obligatoryjne. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy
  zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres
  werth -holz [email protected] -holz.eu . Równocześnie Z arząd informuje, iż w przypadku
  skorzystania z formularza do wykonywania głosu przez pełnomocnika Spółka nie będzie
  weryfikowała czy pełnomocnicy wykon ują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które
  otrzymali od Akcjonariuszy. W związku z powyższym instrukcje do głosowania powinny być
  przekazane wyłącznie peł nomocnikowi.
  14. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa Akcjonariusz przesyła drogą
  elektroniczną na adres Spółki werth -holz [email protected] -holz.eu skan udzielonego
  pełnomocnictwa oraz skan świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez
  podmiot prowadzący rachunek pa pierów wartościowych, na którym zapisane są akcje
  Spółki posiadane przez Akcjonariusza – mocodawcę , potwierdzające, że dana osoba
  fizyczna / prawna jest Akcjonariuszem Spółki. Przedstawiciele osób prawnych powinni
  również dołączyć aktualne odpisy z odpowie dnich rejestrów potwierdzające uprawnienia
  do reprezentowania tych podmiotó w. Jeśli pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna,
  Akcjonariusz dodatkowo przesyła do Spółki zeskanowany odpis z rejestru, w którym
  zarejestrowany jest pełnomocnik lub skan innego dok umentu, potwierdzającego fakt
  istnienia takiego pełnomocnika. Zasady dotyczące zgłoszenia pełnomocnictwa oraz
  identyfikacji pełnomocnika i mocodawcy stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki
  o odwołaniu udzielonego pełnomocn ictwa.
  15. Wybór sposobu ustan owienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi
  odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularza pełnomocnictwa i działania osób
  posługujących się pełnomocnictwami. P rzesłanie drogą elektroniczną w w. dokumentów
  nie zwalnia z obowiązku p rzedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy


  4
  obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ dokumentó w służących jego
  identyfikacji : (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – dowodu
  osobistego, paszportu lub innego urzędowego do kumentu tożsamości pełnomocnika albo
  (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna – oryginału lub kopii
  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do
  potwierdzania za zgodność z oryg inałem odpisu z właściwego rejestru lub innego
  dokumentu potwier dzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do
  reprezentowania pełnomocnika na WZA (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz
  dowodu osobistego paszportu lub innego urzędowego dokum entu toż samośc i osoby
  fizycznej (osób fizycznych) uprawnionych do rep rezentowania pełnomocnika na WZ .
  16. Stosowanie do art. 401 § 1 k.s.h. Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom Spółki,
  reprezentującym, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo
  żądani a umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZ . Żądanie to , zawierające
  uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad,
  powinno być złożone Zarządowi Spółki (tj. dojść do wiadomości Spółki) nie później, niż 21
  dni prz ed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia . Żądanie to może zostać
  złożone w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki werth -holz [email protected] -
  holz.eu bądź w formie pisemnej na adres: biura zarządu Werth -Holz S.A. w Pszczewie kod
  pocztowy 66 -330, ul. Dworcowa 5. Projekty uchwał o których mowa powyżej powinny być
  przedstawione w języku polskim.
  17. Stosowanie do art. 401 § 4 k.s.h. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej
  jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
  zgłaszać na piśmie do biura zarządu Werth -Holz S.A. w Pszczewie kod pocztowy 66 -330, ul.
  Dworcowa 5 lub w postaci elektronicznej na adres mailowy Spółki werth -holz -
  [email protected] -holz.eu projekty uchwał dotyczące spraw wpr owadzonych do porządku
  obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka
  niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej www.werth -holz.eu w
  zakładce Relacje Inwestorskie / Walne Zgromadzenia . Projekty te po winny być
  przedstawione w języku polskim.
  18. Do żądań i zgłoszeń dokonywanych przez Akcjonariuszy należy dołączyć świadectwo
  depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów
  wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posia dane przez Akcjonariusza,
  potwierdzające, że dana osoba fizyczna / prawna jest Akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że
  reprezentuje ona co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki.
  Przedstawiciele osób prawnych powinni również dołączyć aktualne od pisy z odpowiednich
  rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku
  gdy żądania i zgłoszenia wystosowane są przez pełnomocników, niezależnie od w/w
  dokumentów należy dołączyć także dokument pełnomocnictwa.
  19. Stosownie do a rt. 401 § 5 k.s.h. każdy z Akcjonariusz y może podczas WZ zgłaszać projekty
  uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być
  przedstawione w języku polskim.


  5
  20. Zarząd Spółki informuje, iż Statut Spółki nie dopuszczają możliwośc i udziału w WZ przy
  wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej jak również oddawani a głosu drogą
  korespondencyjną.
  21. Dla sprawnego przebiegu obrad, zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie około 15
  minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Zgromadzenia. Osoby uprawnione do
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (Akcjonariusze lub pełnomocnicy Akcjonariuszy)
  otrzymają karty do głosowania po okazaniu oryginału dowodu tożsamości i podpisaniu listy
  obecności. Przedst awiciele osób prawnych powinni również okazać aktualne odpisy z
  odpowiednich rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentowania tych
  podmiotów. Pełnomocnicy powinn i również legitymowa ć się oryginałem pełnomocnictwa.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik

  Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto wypracowanego przez
  Werth -Holz S.A. („Spółka”) w okresie od 01 października 2016 r. do 30 września 2017 r.
  Zarząd Spółki Werth -Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto
  wypracowanego w roku obrotowym zaczynającym się 01 października 2016 r. i kończącym się 30
  września 20 17 r . w całości na kapitał zapasowy. W chwili obecnej Sp ółka bardzo intensywnie rozwija
  sprzedaż do sieci DIY („Do -it-Yourself”) wprowadzając do oferty nowe pozycje towarowe. Rozwój
  sprzedaży do sieci wymaga przygotowania odpowiednich stanów magazynowych przed sezonem aby
  bez zakłóceń zaopatrywać markety w okre sie wiosenny m i letnim. Zatrzymanie całości
  wypracowanego zysku w Spółce korzystnie wpłynie na struktur ę finansowania oraz na wskaźnik i
  płynności Spółki. Podjęcie takiej decyzji przez Akcjonariuszy będzie również pozytywnie postrzegane
  przez instytucje fina nsowe. Ponadto Spółka zamierza zapewnić środki na rozwój działalności produkcji
  domów prefabrykowanych na szkielecie drewnianym prowadzonej w ramach spółki córki - Werthaus
  Sp. z o.o..
  Zarząd Werth -Holz S.A.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  FORMULARZ INSTRUKCJI DO GŁOSOWANIA DLA PEŁNOMOCNICKA AKCJONARIUSZA
  NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI WERTH -HOLZ S.A.
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 MARCA 201 8 R.
  WAŻNE: Zamieszczone poniżej tabele umożliwiające zamieszczenie instrukcji dla pełnomocnika
  odwołują się do projektów uchwał opublikowanych wraz z ogłoszeniem o zwołaniu WZA Spółki.
  Należy jednak zwrócić uwagę, iż projekty te mogą różnić się od treści uchwał fakt ycznie poddanych
  pod głosowanie podczas obrad zgromadzenia. W tym zaleca się poinstruowanie pełnomocnika o
  sposobie postępowania w takim przypadku w miejscu „dalsze instrukcje”.
  Uchwała nr 1
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc -ego/ą
  Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza  Uchwała nr 2
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30. 09.2017 r. oraz sprawozdania zarządu z
  działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do
  30.09.2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01. 10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  b. Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
  okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
  30.09.201 7 r.
  d. Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
  w roku obro towym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  Uchwała nr 3
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________


  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 4
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego .
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 5
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki .
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 6
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy .
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału finansowego wykazanego w
  sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
  30.09.201 7 r. w ten sposób, że zysk netto zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 7
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi
  Madejowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
  Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
  obejmującym okres 01. 08 .201 7 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 8
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi
  Klimczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 18 .11 .2016 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 9
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi
  Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 10
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
  Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 1 1
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Madejowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Thomasowi
  Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18 .11.201 6 r. do dnia 31 .07.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 1 2
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pan i Katarzynie Gniadek
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pan i Katarzynie
  Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18 .11.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 13
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo
  Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18 .11.201 6 r. do dnia 30.09.2016 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 1 4
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
  Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18 .11.201 6 r. do dnia 30.09.2016 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 15
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Pan u Jarosławowi
  Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WSTRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Uchwała nr 1 6
  Walnego Zgromadzenia spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Białek
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pan i Renacie Białek
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.201 6 r.
  do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ZA PRZECIW WS TRZYMUJĄCY
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  …………………………….
  Liczba akcji
  W przypadku głosowania przeciw zgłoszenie sprzeciwu o następującej treści:
  Dalsze instrukcje:
  ________________________
  Podpis Akcjonariusza
  ___________________________________________________________________________  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik
  Projekty uchwał na Walne Zgromadzenie
  Spółki Werth -Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu
  zwołane na dzień 29 marca 201 8 roku na godzinę 11:00
  Uchwała nr 1
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki wybiera Pana/Panią .................................. na Przewodnicząc -ego/ą
  Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 2
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:
  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
  podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. oraz sprawozdania za rządu z
  działalności Spółki w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.2016 r. do
  30.09.2017 r.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a. Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  b. Za twierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący
  okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.


  c. Podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
  30.09.201 7 r.
  d. Udzielenia absolutorium członkom Rady N adzorczej Spółki z wykonywania przez nich
  obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  e. Udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków
  w roku obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  Uchwała nr 3
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki w głosowaniu tajnym powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
  1. …………………………………………..
  2. …………………………………………..
  3. …………………………………………..
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 4
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego .
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy
  obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 5
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki .
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku
  obrotowym obejmującym okres od 01.10.201 6 r. do 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 6
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  w przedmiocie podziału wyniku finansowego za rok obrotowy .
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać podziału wyniku finansowego wykazanego w
  sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.201 6 r. do
  30.09.201 7 r. w ten sposób, że zysk netto zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 7
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Panu Andreasowi
  Madejowi
  § 1


  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu
  Andreasowi Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym
  obejmującym okres 01. 08 .201 7 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 8
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium C złonkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Klimczykowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszard owi
  Klimczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 18.11 .2016 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 9
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ryszardowi Pinkerowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Ryszardowi
  Pinkerowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________


  Uchwała nr 10
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Pełce
  § 1
  Walne Zgr omadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi
  Pełce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01 .10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 1 1
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Thomasowi Madejowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Thomasowi
  Madejowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18.1 1.201 6 r. do dnia 3 1.07.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 12
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Gniadek
  § 1


  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie
  Gniadek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18 .11.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  __________________________________________________________________________
  Uchwała nr 1 3
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Iwo Gabrysiakowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Iwo
  Gabrysiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18.11.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  __ _________________________________________________________________________
  Uchwała nr 1 4
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Grzegorzowi Kidybińskiemu
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi
  Kidybińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  18 .11.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.
  § 2


  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podj ęcia.
  ___________________________________________________________________________
  Uchwała nr 1 5
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Jarosławowi Gniadkowi
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Panu Jarosławowi
  Gniadkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres
  01.10.201 6 r. do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  ______ _____________________________________________________________________
  Uchwała nr 1 6
  Walnego Zgromadzenia Spółki Werth -Holz S.A.
  z dnia 29 marca 201 8 r.
  udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Renacie Białek
  § 1
  Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić Członkowi Zarządu Pan i Renacie Białek
  absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres 01.10.201 6 r.
  do dnia 30.09.201 7 r.
  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
  _____________ ______________________________________________________________  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Werth-Holz SA
ISIN:PLWRTHL00016
NIP:957-098-54-92
EKD: 02.20 pozyskiwanie drewna
Adres: ul. Szarych Szeregów 27 60-462 Poznań
Telefon:+48 95 7492230
www:www.werth-holz.pl
Komentarze o spółce WERTH-HOLZ
2020-04-02 06-04-48
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649