Raport.

WEALTH BAY SA (13/2018) Korekta raportu za IV kwartał 2017 roku

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") przekazuje do wiadomości publicznej korektę raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku opublikowanego w raporcie EBI nr 4/2018 z 14 lutego 2018 roku. Korekta wynika z uwag wniesionych przez biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2017.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  KOREKTA RAPORTU KWARTALNEGO WEALTH BAY S.A.
  ZA IV KWARTAŁ 2017 ROKU,
  ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2017 ROKU  Łódź, dnia 31 lipca 2018
  Wealth Bay S.A.
  Wólczańska 128/134, 90-527 Łódź

  www.wealthbay.pl


  2  Spis treści


  1. Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Wealth B ay S.A. za IV kwartał 2017 roku… ....... ……..3

  2. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o zmianach
  stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ........ ................................................................. ……..6

  3. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepo wodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy
  raport, wraz z opisem najważniejszych czynników i z darzeń, w szczególności o nietypowym
  charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki……… ……………………………………………………………….6

  4. Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizowani a publikowanych prognoz wyników na dany
  rok w świetle wyników zaprezentowanych w danym rapo rcie kwartalnym.………..………………………..7

  5. Opis stanu realizacji działań i inwestycji Wealth B ay S.A. oraz harmonogramu ich realizacji…………..7

  6. Informacje Zarządu Wealth Bay S.A. na temat aktywno ści, jaką w okresie objętym raportem
  Wealth Bay S.A. podejmował w obszarze rozwoju prowa dzonej działalności w szczególności
  poprzez działania nastawione na wprowadzenie rozwią zań innowacyjnych w przedsiębiorstwie w
  okresie objętym raportem. ......................... ......................................................................... ……….8

  7. Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem j ednostek podlegających konsolidacji..... ……….8

  8. Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych w przypadku,
  gdy emitent tworzy grupę kapitałową i nie sporządza takich sprawozdań………………….………………….8

  9. Informacja o strukturze akcjonariatu Wealth Bay S.A ., ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających,
  na dzień przekazania raportu, co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu……………...............8

  10. Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych prze z emitenta, w przeliczeniu na pełne etaty…….9
  3


  1) Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe Wealth Bay S.A. za IV
  kwartał 2017 roku.

  Bilans
  AKTYWA Stan na dzień (zł, gr. )
  31.12 .2017 31.12 .2016
  A. Aktywa trwałe 1 250 488,43 1 877 622,50
  I. Wartości niematerialne i prawne 10 666,67 12 366,67
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 4 298,00 31 034,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 16 960,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 1 235 523,76 1 607 593,55
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 209 668,28
  B. Aktywa obrotowe 152 275,97 503 119,42
  I. Zapasy 0,00 142 968,37
  II. Należności krótkoterminowe 33 183,98 164 261,10
  III. Inwestycje krótkoterminowe 117 454,61 190 648,27
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 637,38 5 604,25
  C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
  D. Udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  Aktywa razem 1 402 764,40 2 381 104,49

  PASYWA Stan na dzień (zł, gr. )
  31.12.2017 31.12.2016
  A. Kapitał (fundusz) własny - 208 705,84 661 703,98
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 15 000 000,00 15 000 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy 0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych - 14 338 296,02 -11 850 853,42
  VI. Zysk (strata) netto - 870 409,82 - 2 487 442,60
  VII.
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielk ość
  ujemna) 0,00 0,00
  B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 611 470,24 1 719 400,51
  I. Rezerwy na zobowiązania 8 149,00 3 558,00
  II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 1 573 321,24 1 685 842,51
  IV. Rozliczenia międzyokresowe 30 000,00 30 000,00
  Pasywa razem 1 402 764,40 2 381 104,49
  4


  Rachunek Zysków i Strat (wariant porównawczy)
  od 01.10.2017
  do 31.12.2017
  od 01.10.2016
  do 31.12.2016
  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 801,00 462 744,19 207 687,50 3 334 864,39
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 801,00 31 731,04 46 236,07 96 393,04
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość
  dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)
  0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne
  potrzeby jednostki
  0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów
  0,00 431 013,15 161 451,43 3 238 471,35
  B. Koszty działalności operacyjnej
  47 669,49 478 346,00 372 523,78 3 521 725,02
  I. Amortyzacja 1 663,97 1 663,98 6 656,00 5 969,33
  II. Zużycie materiałów i energii 3 267,94 5 969,83 13 007,19 33 110,81
  III. Usługi obce 23 357,21 52 783,26 124 773,16 258 528,39
  IV. Podatki i opłaty
  142,72 848,00 159,72 7 673,00
  V. Wynagrodzenia 13 762,23 27 592,58 55 202,10 180 587,90
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
  1 720,32 4 474,29 6 962,59 33 572,88
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 149,86 2 186,53 4 846,60 11 299,17
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 605,24 382 827,53 160 916,42 2 990 983,54
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) - 40 868,49 -15 601,81 - 164 836,28 -186 860,63
  D. Pozostałe przychody operacyjne 9,34 7 584,87 376 603,63 7 602,16
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
  0,00 0,00 1 000,00 0,00
  II. Dotacje 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 7 557,12 374 381,79 7 557,12
  IV Inne przychody operacyjne 9,34 27,75 1 221,84 45,04
  E. Pozostałe koszty operacyjne 229 704,11 293 540,14 229 705,44 293 546,32
  I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów
  trwałych
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
  206 367,97 250 016,54 206 367,97 250 016,54
  III. Inne koszty operacyjne
  23 336,14 43 523,60 23 337,47 43 529,78
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)
  - 270 563,26 -301 557,08 - 17 938,09 -472 804,79
  G. Przychody finansowe
  21 688,49 32 848,07 47 419,77 45 246,90
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 22,50 0,00 22,50
  II. Odsetki 10 098,38 32 825,57 34 134,91 45 224,40
  III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00 0,00 0,00 0,00
  V. Inne
  11 590,11 0,00 13 284,86 0,00
  H. Koszty finansowe 626 299,47 1 825 865,55 686 986,50 1 687 965,71
  I. Odsetki 50 014,01 34 538,92 70 566,22 65 532,28
  II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych 0,00 35 000,00 71 341,57 35 000,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 576 285,46 1 754 183,34 545 078,71 1 547 489,86
  IV. Inne
  0,00 2 143,29 0,00 39 943,57
  I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) - 875 174,24 -2 094 574,56 - 657 504,82 -2 115 523,60
  J. Podatek dochodowy
  39 177,00 389 159,00 212 905,00 371 919,00
  K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  L. Zysk (strata) netto(I-J-K)
  - 914 351,24 -2 483 733,56 - 870 409,82 -2 487 442,60  5


  Rachunek Przepływów Pieniężnych (metoda pośrednia)
  od
  01.10.2017
  do
  31.12.2017
  od
  01.10.2016
  do
  31.12.2016
  od
  01.01.2017
  do
  31.12.2017
  od
  01.01.2016
  do
  31.12.2016
  A.
  Przepływy środków pieniężnych z działalności
  operacyjnej

  I. Zysk (strata) netto
  - 914 351,24 -2 483 733,56 - 870 409,82 -2 487 442,60
  II. Korekty razem 880 874,88 2 525 524,08 662 673,56 2 890 586,39
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I ± II)
  - 33 476,36 41 790,52 - 207 736,26 403 143,79
  B. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  inwestycyjnej
  I. Wpływy
  9 000,00 4 551,29 311 378,93 4 551,29
  II. Wydatki 0,00 274 431,14 94 000,00 504 040,25
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I-II)
  9 000,00 -269 879,85 217 378,93 -499 488,96
  C. Przepływy środków pieniężnych z działalności
  finansowej
  I. Wpływy
  16,78 345,59 54,29 693,82
  II. Wydatki
  0,00 117 627,23 37 076,10 155 993,69
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I-II)
  16,78 -117 281,64 - 37 021,81 -155 299,87
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III ± B.III ±
  C.III)
  - 24 459,58 -345 370,97 - 27 379,14 -251 645,04
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych
  - 24 459,58 -345 370,97 - 27 379,14 -251 645,04
  F. Środki pieniężne na początek okresu
  98 329,53 446 620,06 101 249,09 352 894,13
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F ± D) 73 869,95 101 249,09 73 869,95 101 249,09


  Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym

  od 01.01.2017
  do 31.12.2017
  od 01.01.2016
  do 31.12.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 661 703,98 3 149 146,58
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), p
  o korektach 661 703,98 3 149 146,58
  II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) - 208 705,84 661 703,98
  III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponow anego podziału
  zysku (pokrycia straty) - 208 705,84 661 703,98

  6

  2) Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzan iu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości.
  Raport kwartalny Wealth Bay S.A. został sporządzony zgodnie z wytycznymi Załącznika nr 3
  do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Inform acje bieżące i okresowe przekazywane
  w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect ” (postanowienia § 5 ust. 4.1 i 4.2).
  Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało s porządzone zgodnie z Ustawą
  o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachu nek Zysków i Strat Spółka sporządziła
  w wariancie porównawczym, a rachunek przepływów pie niężnych metodą pośrednią. Spółka nie
  zmieniała stosowanych zasad rachunkowości w stosunk u do zasad obowiązujących w 2016 roku
  .
  3) Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub ni epowodzeń emitenta w
  okresie, którego dotyczy raport, wraz z opisem najw ażniejszych czynników i
  zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na
  osiągnięte wyniki.
  Szanowni Państwo,
  W czwartym kwartale 2017r. działania Emitenta były nakierowane na organizację logistyki składu
  drewna zlokalizowanego przy fabryce należącej do sp ółki Moderndach Sp. z o.o. (której 27,2%
  udziałów posiada Emitent). Przedmiotowe działania b yły związane głównie z organizacją
  przestrzeni składowania drewna i portfela odbiorców .
  Zmniejszenie sprzedaży drewna konstrukcyjnego w 201 7r. było spowodowane głównie trudną
  sytuacją finansową historycznie kluczowego odbiorcy tj. spółki Moderndach Sp. z o.o. Dlatego
  zostały podjęte działania związane zarówno z ograni czeniem kosztów bezpośrednich i pośrednich
  związanych z prowadzoną działalnością jak również p odjęte zostały działania związane
  z optymalizacją portfela odbiorców i warunków płatn ości .
  Przychody ze sprzedaży jednostkowo Spółki zmniejszy ły się w stosunku do 2016r z 3,3 mln. zł
  narastająco na koniec 2016r. do 207,6 tys. zł naras tająco na koniec 2017r., co było związane
  ze znaczącym zmniejszeniem sprzedaży drewna konstru kcyjnego spowodowanym głównie trudną
  sytuacją finansową historycznie kluczowego odbiorcy tj. spółki Moderndach Sp. z o.o.
  Na koniec czwartego kwartału 2017r. Emitent osiągną ł stratę z działalności operacyjnej
  w wysokości -270,5 tys. zł. w stosunku do straty z działalności operacyjnej w czwartym kwartale
  2016r w wysokości -301,5 tys. zł. W całym 2017r. Sp ółka osiągnęła mniejszą stratę z działalności
  operacyjnej w wysokości -17,5 tys. zł. w stosunku d o straty z działalności operacyjnej w
  wysokości -472,8 tys. zł. w całym 2016r.
  Wyjaśnienia do zmian:
  Inwestycje długoterminowe : zmniejszenie - odpis aktualizujący wartość udział ów Moderndach
  Sp. z o.o. na 199 815,20 zł.


  7

  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe : zmniejszenie o 42 857,00 zł - odpis na całą
  wartość aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowe go z powodu braku możliwości
  zrealizowania, zmiana ta spowodowała wzrost podatku dochodowego w rachunku zysków i strat.

  Należności krótkoterminowe : zmniejszenie na skutek odpisów aktualizujących wa rtość
  należności o 206 367,97 zł i tym samym zwiększenie pozostałych kosztów operacyjnych
  w rachunku zysków strat.
  Inwestycje krótkoterminowe : zmniejszenie z powodu odpisów aktualizujących do pożyczek
  udzielonych na kwotę 359 826,66zł
  Koszty finansowe : zwiększenie na skutek odpisów na udziały Modernda ch Sp. z o.o. oraz
  pożyczki
  Przychody finansowe : wykazane per saldo w pozycji kosztów.

  Z poważaniem,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek

  4) Stanowisko Zarządu odnośnie możliwości zrealizow ania publikowanych
  prognoz wyników na dany rok w świetle wyników zapre zentowanych w
  danym raporcie kwartalnym.

  Emitent wskazuje, iż w roku 2017 nie przekazywał do publicznej wiadomości prognozy wyników
  finansowych i wyjaśnia, iż aktualnie Zarząd Spółki nie zamierza publikować projekcji wyników
  finansowych na rok 2017.

  5) Opis stanu realizacji działań i inwestycji Wealt h Bay S.A. oraz
  harmonogramu ich realizacji.

  Nie dotyczy. Emitent osiąga regularne przychody z p rowadzonej działalności operacyjnej.  8

  6) Informacje Zarządu Wealth Bay S.A. na temat akty wności, jaką w okresie
  objętym raportem Wealth Bay S.A. podejmował w obsza rze rozwoju
  prowadzonej działalności, w szczególności poprzez d ziałania nastawione na
  wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych w przedsiębior stwie w okresie
  objętym raportem.

  Szanowni Państwo,
  W czwartym kwartale 2017r. działania Emitenta były nakierowane na organizację logistyki składu
  drewna zlokalizowanego przy fabryce należącej do sp ółki Moderndach Sp. z o.o. (której 27,2%
  udziałów posiada Emitent). Przedmiotowe działania b yły związane głównie z organizacją
  przestrzeni składowania drewna i portfela odbiorcó w .

  Z poważaniem,
  Prezes Zarządu
  Piotr Wiaderek

  7) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazanie m jednostek
  podlegających konsolidacji.

  Wealth Bay S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.

  8) Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowan ych sprawozdań
  finansowych w przypadku gdy emitent tworzy grupę ka pitałową i nie
  sporządza takich sprawozdań.

  Wealth Bay S.A. nie tworzy grupy kapitałowej.  9

  9) Informacja o strukturze akcjonariatu Wealth Bay S.A., ze wskazaniem
  akcjonariuszy posiadających, na dzień przekazania r aportu, co najmniej 5%
  głosów na walnym zgromadzeniu.
  Skład akcjonariuszy i strukturę kapitału akcyjnego na dzień 14 lutego 2018 roku przedstawia
  poniższa tabela:

  Akcjonariusz

  Liczba akcji

  Liczba głosów

  Udział w
  kapitale
  zakładowym

  Udział w
  ogólnej liczbie
  głosów

  Alicja Wiaderek ze
  spók ą zale żn ą  105.835
  105.835
  14,11 %
  14,11 %
  ASSETUS S.A
  100.000
  100.000
  13,33%
  13,33%

  W ENTERPRISE S.A.
  94.120
  94.120
  12,55%
  12,55%
  Pozostali
  450.045
  450.045
  60,01%
  60,01%

  SUMA

  750.000
  750.000
  100 %
  100%

  10) Informacje dotyczące liczby osób zatrudnionych przez emitenta, w
  przeliczeniu na pełne etaty.


  Na dzień 31 grudnia 2017 roku Spółka zatrudniała je dną osobę na umowę o pracę oraz Prezesa
  Zarządu w ramach wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Większość prac przy realizacji projektów
  wykonywanych jest na podstawie umów współpracy.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wealth Bay SA
ISIN:PLWLTHB00010
NIP:6772320794
EKD: 70.20 wynajem nieruchomości na własny rachunek
Adres: ul. Drewnowska 48 91-002 Łódź
Telefon:+48 42 6547131
www:www.wealthbay.pl
Komentarze o spółce WEALTH BAY
2021-09-22 16-09-13
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor