Raport.

WASKO SA (19/2018) Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 07.06.2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 7 czerwca 2018 r. w Gliwicach.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r, poz. 757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Strona 1 z 4
  Załącznik do Uchwały nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WASKO S. A. z dnia 7 czerwca 2018
  roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej WASKO S.A.

  REGULAMIN RADY NADZORCZEJ
  WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach


  Spis treści:
  Rozdział 1. Postanowienia ogólne.
  Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej.
  Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  Rozdział 4. Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
  Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej
  Rozdział 6. Komitet Audytu .
  Rozdział 7. Postanowienia końcowe .


  DEFINICJE

  Jeżeli w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

  a) Spółce – należy przez to rozumieć spółkę działającą pod firmą WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach,
  przy ul. Berbeckiego 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Katowicach Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod nr KRS 0000026949,
  b) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Nadzorczą Spółki działającej pod firmą WASKO Spółka Akcyjna
  z siedzibą w Gliwicach,
  c) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Spółki działającej pod firmą WASKO Spółka Akcyjna z siedzibą
  w Gliwicach ,
  d) Komitecie Audytu – należy przez to rozumieć Komitet Audytu wybierany spośród Członków Rady Nadzorczej
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi powoływania i funkcjonowania komitetów audytu.
  Rozdział 1. Postanowienia ogólne

  1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
  2. Skład Rady Nadzorczej, sposób jej wyboru, jak też prawa i obowiązki Rady Nadzorczej oraz poszczególnych
  jej Członków określają stosowne przepisy prawa, w szczególności :
  a) Kodeksu Spółek Handlowych ,
  b) Statutu Spółki ,
  c) ogólnie obowiązujących przepisów niniejszego Regulaminu.
  3. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego oraz
  Sekretarza , o ile Walne Zgromadzenie Spółki nie dokona tego wyboru.

  Rozdział 2. Tryb zwoływania posiedzeń Rady Nadzorczej

  1. Rada Nadzorcza Spółki zbiera się na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku.


  Strona 2 z 4
  2. Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. Przewodniczący Rady po uzyskaniu zgody
  wszystkich Członków Rady może ustalić inne miejsce do odbycia posiedzenia.
  3. Posiedzenie Rady jest zwoływane przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady z własnej
  inicjatywy, bądź na żądanie Członka Rady lub też na żądanie Zarządu Spółki, złożone na ręce
  Przewodniczącego Rady w formie pisemnego wniosku zawierającego proponowany porządek obrad.
  4. Posiedzenie Rady winno być zwołane w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia złożenia wniosku z żądaniem jego
  zwołania. Jeżeli posiedzenie nie zostanie zwołane w tym terminie wnioskodawca może zwołać je
  samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad posiedzenia.
  5. W przypadku powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, pierwsze
  posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje i otwiera Przewodniczący bądź Wiceprzewodniczący ustępującej Rady
  i przewodniczy obradom do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.
  6. Jeżeli Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący ustępującej Rady nie zwoła posiedzenia Rady w trybie pkt 5
  niniejszego Rozdziału Regulaminu w przeciągu 1 ( jednego ) miesiąca d dnia wyboru nowej Rady
  Nadzorczej, to posiedzenie Rady może być zwołane przez co najmniej trzech członków nowej Rady.
  7. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady zwołuje posiedzenia Rady poprzez wysłanie zaproszeń do
  wszystkich Członków Rady listem poleconym , za pośrednictwem faks u, bądź w postaci elektronicznej
  poprzez wysłanie zaproszeń na wskazane przez Członków Rady adresy poczty elektronicznej e-mail.
  Członek Rady może na piśmie wskazać inny sposób zawiadamiania go o posiedzeniach Rady.
  8. Posiedzenia Rady uznaje się za zwołane prawidłowo, jeżeli Przewodniczący Rady poinformuje wszystkich
  członków Rady o terminie posiedzenia w trakcie poprzedniego posiedzenia, a nikt nie zażądał zwoływania
  Rady w trybie pkt 7 niniejszego Rozdziału Regulaminu, jednak w takim przypadku nieobecnych członków
  Rady zaprasza się zgodnie z pkt 7.
  9. Posiedzenie Rady Nadzorczej może się również odbyć bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy
  członkowie Rady, a nikt nie sprzeciwia się odbyciu posiedzenia , ani nie zgłasza uwag do porządku obrad.
  10. W zaproszeniu do udziału w posiedzeniu należy podać miejsce i godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz
  planowany porządek obrad posiedzenia Rady.
  11. Obsługę odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej powierza się Zarządowi Spółki.
  12. Zaproszenie do udziału w posiedzeniu wraz z porządkiem obrad rozsyła Członkom Rady zwołujący
  posiedzenie Przewodniczący , Wiceprzewodniczący lub Sekretarz Rady lub w ich imieniu Zarząd Spółki.
  13. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad na polecenie zwołującego posiedzenie przygotowuje
  i rozsyła Zarząd Spółki w porozumieniu ze zwołującym lub Sekretarzem Rady. Rozesłanie powyższych
  materiałów powinno nastąpić co najmniej na 3 (trzy) dni przed planowanym terminem posiedzenia.

  Rozdział 3. Porządek obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej

  1. Porządek obrad posiedzenia ustalany jest przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku wymienionym
  w punkcie 6 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu – przez Członków Rady nowej kadencji zwołujących
  posiedzenie.
  2. W przypadku opisanym w punkcie 3 Rozdziału 2 niniejszego Regulaminu ustalony przez Przewodniczącego
  Rady porządek obrad musi uwzględniać proponowany przez wnioskodawców porządek obrad.
  3. Obowiązkowym punktem porządku obrad pierwszego posiedzenia Rady kolejnej kadencji jest wybór ze


  Strona 3 z 4
  swego grona:
  a) Przewodniczącego Rady , o ile tego wyboru nie dokonało Walne Zgromadzenie Spółki,
  b) Komitet Audytu.
  Wybór Wiceprzewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady nie jest obligatoryjny.
  4. Rada z ważnych powodów w każdym czasie może w drodze uchwały odwołać ze swego grona
  Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego , Sekretarza Rady lub Członka Komitetu Audytu.
  5. Jeżeli w okresie kadencji Przewodniczący, Wiceprzewodniczący , Sekretarz Rady lub Członek Komitetu
  Audytu z jakichkolwiek powod ów przestaną pełnić swoje funkcje, w tym z powodu rezygnacji lub odwołania
  wówczas regulacje zawarte w pkt 3 niniejszego Rozdziału Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  Rozdział 4 Sposób odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej

  1. Posiedzenia odbywają się według przyjętego przez Radę porządku obrad.
  2. Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczący Rady , a w przypadku jego nieobecności
  Wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego posiedzeniom
  przewodzi Członek Rady wybrany większością głosów spośród obecnych na posiedzeniu Członków Rady.
  3. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
  4. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej sporządza Sekretarz Rady lub inna osoba zaproponowana przez
  Przewodniczącego i zaakceptowana przez Radę. W razie braku akceptacji protokół sporządza
  Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności –Wiceprzewodniczący.
  5. Protokół powinien stwierdzać ważność zwołania posiedzenia Rady, uwzględniać treść podjętych uchwał,
  wynik głosowania, a także wymieniać osoby obecne na posiedzeniu. Do protokołu dołączona winna być lista
  obecności własnoręcznie podpisana przez obecnych członków Rady.
  6. W celu ułatwienia sporządzenia protokołu, posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być utrwalone na taśmie
  magnetycznej, urządzeniach pamięci masowej lub innym nośniku za zgodą wszystkich członków Rady
  obecnych na posiedzeniu.
  7. Wszelkie wątpliwości członków Rady co do trybu zapraszania na posiedzenia, umieszczenia poszczególnych
  spraw w porządku obrad oraz trybu głosowania rozstrzyga Przewodniczący Rady, a pod jego nieobecność
  Wiceprzewodniczący.
  8. Zarząd Spółki, poszczególni członkowie Zarządu lub inne osoby mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady
  Nadzorczej, gdy zostaną na nie zaproszone, z wyłączeniem spraw dotyczących ich osobiście. Zaproszenia
  dokonuje Przewodniczący Rady bądź w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Rady.
  9. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane są przez
  Członków Rady zgłaszających wniosek o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad posiedzenia Rady,
  Przewodniczącego Rady , Członka Zarządu lub osobę przez niego wskazaną.
  10. Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej podpisują wszyscy obecni na tym posiedzeniu Członkowie Rady,
  jednak nie później, niż na następnym posiedzeniu Rady.
  11. Niezależnie od momentu podpisania protokołu z posiedzenia Rady, podejmowane uchwały są ważne z chwilą
  ich podjęcia, to jest z chwilą ogłoszenia wyników głosowania i oznajmienia o przyjęciu uchwały.
  12. Członkowie Rady mogą zgłaszać uwagi do protokołu nie później niż na następnym posiedzeniu Rady
  przed podpisaniem protokołu. Uwagi co do treści powinny być zgłaszane w formie pisemnej.


  Strona 4 z 4
  13. Czas trwania obrad, ilość i długość przerw, czas trwania zabierania głosu w dyskusji i inne kwestie
  proceduralne ustala Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący prowadzący posiedzenie pod
  nieobecność Przewodniczącego.
  14. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywane są w siedzibie Spółki. Każdy z członków Rady ma
  prawo otrzymania kopii przyjętego przez Radę protokołu.

  Rozdział 5. Uchwały oraz głosowanie na posiedzeniach Rady Nadzorczej

  1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest potwierdzone zaproszenie wszystkich członków.
  Zaproszenie powinno być dostarczone co najmniej n a 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia.
  Postanowienia rozdziału 2 stosuje się odpowiednio. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na
  posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
  2. Głosowania na posiedzeniach Rady są jawne.
  3. Rada może w drodze uchwały postanowić o tajnym głosowaniu.
  4. Głosowanie przeprowadza się według wniosków najdalej idących. W pierwszej kolejności głosuje się wnioski i
  sprzeciwy w kwestiach formalnych, a w następnej kolejności wnioski w sprawach merytorycznych.
  5. Osoba zgłaszająca wniosek zobowiązana jest przedstawić projekt uchwały.
  6. W głosowaniu oblicza się głosy: „za”, „przeciw” i głosy „wstrzymujące się”.
  7. Każdemu z członków Rady przysługuje prawo wniesienia do protokołu „zdania odrębnego”.
  8. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równej ilości głosów
  decydujący głos należy do Przewodniczącego.
  9. Członkowie Rady mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków
  porozumiewania się na odległość. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały.

  Rozdział 6. Komitet Audytu

  1. Komitet Audytu jest wybierany w sposób określony w Rozdziale 3 niniejszego Regulaminu.
  2. Liczba Członków Komitetu Audytu ustalana jest w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym
  zakresie.
  3. Członkowie Audytu powinni spełniać wymagania, w tym w zakresie wiedzy i doświadczenia oraz niezależności,
  które zostały określone przez przepisy prawa.
  4. Zadania i kompetencje dotyczące Komitetu Audytu określaj ą przepisy prawa regulujące powoływanie i
  funkcjonowanie komitetów audytu.


  Rozdział 7. Postanowienia końcowe

  1. Koszty działalności Rady ponosi Spółka.
  2. Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić w drodze uchwały Rady Nadzorczej Spółki i j e g o
  zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy lub w drodze uchwały podjętej przez Walne
  Zgromadzenie Spółki.
  3. Niniejszy Regulamin, jak również jego zmiana wchodzi w życie z momentem jego zatwierdzenia przez Walne
  Zgromadzenie Akcjonariuszy.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Wasko SA
ISIN:PLHOGA000041
NIP:954-23-11-706
EKD: 72.30 przetwarzanie danych
Adres: ul. Berbeckiego 6 44-100 Gliwice
Telefon:+48 32 3325500
www:www.wasko.pl
Kalendarium raportów
2019-05-31Raport za I kwartał
2019-08-31Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-05-30Raport za I kwartał
2019-08-31Raport półroczny
Komentarze o spółce WASKO
2019-05-24 16-05-27
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649