Raport.

VOXEL SA (37/2018) Emisja obligacji serii K

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 1 sierpnia 2018 roku podjął uchwałę nr 01/08/2018 w sprawie emisji Obligacji serii K, ich dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst, na mocy której Spółka wyemituje nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych (dalej: "Obligacje").
Emitent wykupi Obligacje w terminie 30 (słownie: trzydzieści) miesięcy od dnia ich przydziału, z zastrzeżeniem prawa Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji, którego zasady realizacji zostaną opisane w szczegółowych Warunkach Emisji Obligacji serii K. Oprocentowanie Obligacji serii K będzie zmienne i będzie ustalone w oparciu o stopę procentową WIBOR (WIBOR 6M) ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 6 (słownie: sześć) miesięcy. Obligacje nie będą zabezpieczone. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
Emisja Obligacji serii K nastąpi poprzez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 (słownie: sto czterdzieści dziewięć) oznaczonych adresatów, w sposób niestanowiący oferty publicznej.
Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Wartość oszacowanych przez Emitenta jednostkowych zobowiązań zaciągniętych na ostatni dzień kwartału poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia w/w Obligacji serii K, czyli na dzień 30 czerwca 2018 roku, wynosiła 84.759,5 tysięcy złotych (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych), w tym wartość zobowiązań przeterminowanych wynosiła 324,2 tysięcy złotych (słownie: trzysta dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych). Wskazane dane nie podlegały badaniu ani przeglądowi przez biegłego rewidenta.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Voxel SA
ISIN:PLVOXEL00014
NIP:6792854642
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
Telefon:+48 12 6511302
www:www.voxel.pl
Kalendarium raportów
2021-08-23Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
2021-08-23Raport półroczny
2021-11-25Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VOXEL
2021-08-04 21-08-53
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor