Raport.

VOXEL SA (34/2018) Promesa udzielenia finansowania

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się zgromadzenie wierzycieli w celu zawarcia układu w przyspieszonym postępowaniu układowym dłużnika Emitenta tj. spółki VITO-MED. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Gliwicach będącego podmiotem leczniczym prowadzącym szpital w ramach którego działają: Oddział Wewnętrzny, Oddział Neurologii i Oddział Udarowy oraz Poradnie Specjalistyczne i Pracownie Diagnostyczne, jak również Zakład Opiekuńczo - Leczniczy o specjalności neurologiczno - rehabilitacyjnej (dalej: "Szpital" lub "Spółka").
W związku z treścią przyjętego i zatwierdzonego przez sędziego - komisarza w dniu dzisiejszym układu, Emitent jako jeden z wierzycieli Szpitala, będąc zainteresowany kontynuacją działalności Szpitala oraz odzyskaniem swoich należności, przyjął na siebie obowiązek udzielenia finansowania Szpitala w kwocie 4.441.272,00 zł, które to środki Szpital przeznaczy w całości na spłatę wszystkich wierzycieli z wyłączeniem wierzytelności Emitenta.
Zgodnie z treścią przyjętego układu, wierzytelność Emitenta w kwocie 950.966,93 zł zostanie skonwertowana na kapitał zakładowy Spółki, na skutek czego Emitent obejmie w kapitale zakładowym 3.451 udziałów o wartości nominalnej 264,00 zł każdy. Ponadto z uwagi na udzielenie Szpitalowi finansowania, o którym mowa powyżej, w oparciu o treść art. 162 ust. 2 ustawy Prawo restrukturyzacyjne, kapitał zakładowy Spółki zostanie dodatkowo podwyższony o kwotę 4.441.272,00 zł, na skutek czego Emitent obejmie dodatkowe 16.823 udziały w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 264,00 zł każdy, w wyniku czego w kapitale zakładowym Spółki Emitent będzie posiadać 20.274 udziałów o wartości nominalnej 264,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.352.336,00 zł co stanowić będzie 91,45% udziału w kapitale zakładowym i będzie uprawniać do 91,45% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki.
Przyjęty układ ma charakter warunkowy, gdyż wymaga on jeszcze zatwierdzenia przez sąd restrukturyzacyjny.
Emitent, w razie uzyskania statusu większościowego wspólnika Szpitala, po spełnieniu się warunku opisanego powyżej, zamierza w pierwszej kolejności kontynuować dotychczasowy profil działalności Szpitala oraz rozwinąć działalność w kierunku poszerzenia oferty Szpitala w zakresie diagnostyki obrazowej, rehabilitacji, spersonalizowanej medycyny i innowacyjnych terapii medycznych.
Emitent identyfikuje szereg synergii pomiędzy swoim profilem a działalnością Szpitala, albowiem kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej jest kluczowym elementem jego strategii.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Voxel SA
ISIN:PLVOXEL00014
NIP:6792854642
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
Telefon:+48 12 6511302
www:www.voxel.pl
Kalendarium raportów
2020-05-26Raport za I kwartał
2020-08-21Raport półroczny
2020-11-23Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VOXEL
2020-04-02 00-04-59
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649