Raport.

VOXEL SA (23/2018) uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 17 maja 2018 roku

Zarząd VOXEL S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") działając na podstawie § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 maja 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy z zysku netto za rok 2017 w łącznej wysokości 10.502.600,00 zł (dziesięć milionów pięćset dwa tysiące sześćset złotych), która zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w kwocie 1,00 zł (jeden złoty) na jedną akcję Spółki (liczba akcji objętych dywidendą: 10.502.600 akcji).
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą VOXEL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie określiło dzień dywidendy na dzień 28 maja 2018 r., a termin wypłaty dywidendy na dzień 7 czerwca 2018r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Voxel SA
ISIN:PLVOXEL00014
NIP:6792854642
EKD: 86.22 praktyka lekarska specjalistyczna
Adres: ul. Wielicka 265 30-663 Kraków
Telefon:+48 12 6511302
www:www.voxel.pl
gpwlink:voxel.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
2019-11-25Raport za III kwartał
2019-05-24Raport za I kwartał
2019-09-02Raport półroczny
Komentarze o spółce VOXEL
2019-03-26 19-03-43
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649