Raport.

VOTUM SA (49/2018) Poręczenie weksla in blanco wystawionego przez spółkę zależną

W dniu 2 października 2018 r. Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent", "Poręczyciel") poręczył weksel in blanco wystawiony przez spółkę zależną - Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Kredytobiorca") w celu zabezpieczenia roszczeń z umowy o kredyt w wysokości 7 700 000 PLN (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy PLN 00/100) ("Umowa Kredytu") zawartej w dniu 2 października 2018 r. przez Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. z siedzibą w Krakowie z Bankiem ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank").
W razie nieuregulowania przez Kredytobiorcę w sposób terminowy wierzytelności Banku z tytułu Umowy Kredytu, Bank ma prawo wypełnić weksel na łączną sumę odpowiadającą wysokości wymagalnej wierzytelności Banku wraz z odsetkami, prowizjami oraz wszelkimi innymi kosztami wynikającymi z wyżej wymienionej Umowy Kredytowej.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Votum SA
ISIN:PLVOTUM00016
NIP:899-25-49-057
EKD: 66.21 działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Adres: ul. Wyścigowa 56i 53-012 Wrocław
Telefon:+48 71 3343800
www:www.votum-sa.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce VOTUM
2019-05-20 19-05-24
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649