Raport.

VOTUM SA (48/2018) Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

W dniu 2 października 2018 r. Zarząd VOTUM S.A. ("Emitent") powziął informację o zawarciu umowy kredytowej pomiędzy spółką zależną od Emitenta - Polskim Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. z siedzibą w Krakowie ("Kredytobiorca") a Bankiem ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach ("Bank").
Celem umowy kredytowej ("Kredyt") jest refinansowanie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna oraz pożyczek otrzymanych od VOTUM S.A. Wartość umowy kredytowej wynosi 7 700 000 PLN (słownie: siedem milionów siedemset tysięcy PLN 00/100). Kredyt jest udzielany na okres do dnia 30 września 2028 r. Oprocentowanie Kredytu ustalone jest w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o 1,9 (słownie: jeden i dziewięć dziesiątych) punktu procentowego.
Zabezpieczeniem Kredytu jest:
1. Weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową poręczony przez VOTUM Spółkę Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu.
2. Przystąpienie do długu spółki Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Krakowie.
3. Hipoteka umowna łączna do sumy 11 550 000 PLN (słownie: jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy PLN 00/100) wraz z roszczeniem o przeniesienie hipoteki na wyższe miejsce hipoteczne na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Golikówka 6, objętej księgami wieczystymi KW nr KR1P/00151938/2 oraz KW nr KR1P/00151939/9 prowadzonymi przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
4. Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku, dotyczącej powyższej nieruchomości.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Votum SA
ISIN:PLVOTUM00016
NIP:899-25-49-057
EKD: 66.21 działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat
Adres: ul. Wyścigowa 56i 53-012 Wrocław
Telefon:+48 71 3343800
www:www.votum-sa.pl
Kalendarium raportów
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
2019-11-26Raport za III kwartał
2019-05-27Raport za I kwartał
2019-09-06Raport półroczny
Komentarze o spółce VOTUM
2019-05-20 19-05-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649