Raport.

VIVID GAMES SA (25/2017) Decyzja Zarządu w przedmiocie działań podjętych w wyniku kontroli celno - skarbowej.

W nawiązaniu do otrzymanego w dniu 24 lipca 2018 wyniku kontroli z kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez Naczelnika Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu (ESPI nr 23/2018) Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Emitent", "Spółka") postanowił, że:
1. Spółka przyjmuje wynik kontroli i dokona korekty uprzednio złożonej deklaracji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016,
2. Spółka dokona również dodatkowej korekty deklaracji, o której mowa w pkt. 1, niezależnej od ustaleń wyniku kontroli. Dodatkowa korekta będzie polegała na odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, o których mowa w art. 18d Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w kwocie 1.007.173,44 PLN. Wskazane koszty wynikają z poniesionych wydatków związanych z prowadzoną działalnością badawczo - rozwojową. Korekta, o której mowa w niniejszym punkcie zostanie dokonana w najkrótszym możliwym terminie po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia korekty o której mowa w pkt. 1 od Naczelnika III Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.
3. W związku z korektami, o których mowa w pkt. 1 i 2 Spółka dokona zapłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2016. Biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa w pkt. 1 i 2 podstawa opodatkowania wynosiła będzie 3.382.838 PLN zaś kwota należnego podatku 642.739 PLN. Kwota ta zostanie powiększona o należne odsetki.
Emitent przekaże korektę do raportu rocznego za rok 2016 niezwłocznie, tj. po przekazaniu do właściwego Urzędu Skarbowego korekt rocznych deklaracji podatkowych o których mowa w pkt. 1 i 2.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vivid Games SA
ISIN:PLVVDGM00014
NIP:9671338848
EKD: 62.01 działalność związana z oprogramowaniem
Adres: ul. Gdańska 160 85-674 Bydgoszcz
Telefon:+48 52 3215728
www:www.vividgames.pl
Kalendarium raportów
2021-09-30Raport półroczny
2021-11-29Raport za III kwartał
Komentarze o spółce VIVID GAMES
2021-06-18 17-06-41
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor