Raport.

VIGO SYSTEM SA Raport okresowy roczny za 2018 R

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik
  Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E 61-131 Poznań Polska T +48 61 62 51 100 F +48 61 62 51 101 www.GrantThornton.pl

  Audyt – Podatki – Outsourcing – Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa. Firma audytorska nr 4055. Komplementariusz: Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Zarząd komplementariusza: Tomasz Wróblewski – Prezes Zarządu, Dariusz Bednarski – Wiceprezes Zarządu, Jan Letkiewicz – Wiceprezes Zarządu. Adres siedziby: 61 -131 Poznań, ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E. NIP: 782 -25-45-999, REGON: 302021882. Rachunek bankowy: 31 1090 1476 0000 0001 3554 7340. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000407558.
  Sprawozdanie
  niezależnego
  biegłego rewidenta
  z badania rocznego
  sprawozdania finansowego
  Dla Akcjonariuszy VIGO System S.A.
  Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
  Opinia
  Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego VIGO System S.A. (Spółka) z siedzibą
  w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133 , na które składa się sprawozdanie z sytuacji finansowej
  sporządzon e na dzień 31 grudnia 2018 roku, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian
  w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do
  31 grudnia 2018 roku, informacje dodatkowe i objaśnienia do s praw ozdania finansowego .
  Naszym zdaniem, załączone roczne sprawozdanie finansowe:
   przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień
  31 grudnia 2018 roku oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy
  od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
  Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z
  nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej i przyj ętymi zasadami
  (polityką) rachunkowości,
   zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych prawidłowo zgodnie z
  przepisami rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity: Dz.U. z
  2019 roku poz. 351 ) (Ustawa o rachunkowości) ,
   jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i postanowieniami statutu
  Spółki.
  Niniejsza o pinia jest spójna z e sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu wydanym z dniem niniejszego
  sprawozdania z badania.  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 2
  Podstawa opinii
  Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z
   ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1089 z późniejszymi zmianami ) (Ustawa o biegłych rewidentach),
   Krajowymi Standardami Badania (KSB) w brzmieniu Międzynarodowy ch Standardów Badania
  przyjętymi uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2039 /37a /201 8 z dnia 19 lutego 201 8 roku
  i nr 2041 /37a /201 8 z dnia 5 marca 201 8 roku oraz
   rozporządzeniem Parlamen tu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku
  w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych
  jednostek interesu publicznego, uchylającym decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. Urz. UE L 158 z
  27.05.201 4, str. 77 oraz Dz. Urz. UE L 170 z 11.06.2014, str. 66) (Rozporządzenie 537/2014) .

  Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego .
  Jesteśmy niezależni od Spółki zgodnie z Kodeksem etyki zawodowych księgowych Międzynarodowej Federacji
  Księgowych (Kodeks IFAC ) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2042/38/2018 z dnia 13
  marca 2018 roku jako zasady etyki z awodowej biegłych rewidentów oraz z innymi wymogami etycznymi, które
  mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. W szczególności w trakcie
  przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od Spół ki
  zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach oraz w Rozporządzeniu
  537/2014 . Ponadto w ypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IFAC.

  Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy są w ystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
  naszej opinii .
  Kluczowe sprawy badania
  Kluczowe sprawy badania są to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące
  podczas badania rocznego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
  najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego znie kształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka
  istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego
  badania rocznego sprawozdania finansowego jako całości oraz uwzględniliśmy je przy formułowaniu naszej
  opinii o tym sprawozdaniu. Poniżej podsumowaliśmy również naszą reakcję na te rodzaje ryzyka,
  a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne, przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z
  tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
  Ryzyko ominięcia kontroli wewnętrznej przez
  kierownictwo Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
  Z uwagi na trudny d o prz ewidzenia sposób
  obejścia kontroli wewnętrznej , jest to ryzyko
  wystąpienia istotnego zniekształcenia
  powstałego w wyniku oszustwa, dlatego
  zidentyfikowaliśmy je jako ryzyko znaczące
  zgodnie z Krajowym Standardem Badania 240 w
  brzmieniu Międzynarodowego S tandardu
  Badania 240 Odpowiedzialność biegłego
  rewidenta podczas badania sprawozdań
  finansowych dotycząca oszustw .
  W ramach badania przeprowadziliśmy następujące
  procedury w zakresie szacunków Zarządu:
   ocena polityki rachunkowości w zakresie
  kalkulacji odpisów aktualizujących,
   weryfikacja odpisów aktualizujących należności
  oraz zapasy,
   weryfikacja testów na utratę wartości aktywów
  trwałych, w tym nakładów na prace rozwojowe
  w toku,
   testy na potwierdzenie kompletności i
  poprawności ujęcia rezerw.
  Ponadto przeprowadziliśmy na wybranej próbie analizę
  nietypowych i istotnych transakcji, przeprowadziliśmy
  również analizę próby dokumentów księgowanych
  ręcznie.


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 3
  Ryzyko związane z rozpoznaniem
  przychodów ze sprzedaży na skutek błędu
  lub oszustwa
  Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
  Przychody Spółki w roku zakończonym dnia 31
  grudnia 2018 roku wynosiły 37 416 tys. złotych.
  Przychody ze sprzedaży rozpoznawane i
  ujmowane są zgodnie z MSSF 15 Przychody z
  umów z klientami .
  Istotnym elementem w ocenie prawidłowości
  ujęcia przychodów ze sprzedaży jes t ocena ,
  kiedy nabywca uzyska kontrolę nad produktem,
  czyli w którym momencie będzie miał możliwość
  kierowania i uzyskiwania korzyści z produktu.
  Ocena momentu przekazania prawa do
  kierowania i uzyskiwania korzyści zależna jest
  od zbadania okoliczności tow arzyszących
  transakcji i rozważenia, czy przeniesienie
  kontroli następuje w momencie bądź na
  przestrzeni czasu. W ocenie tej, Spółka stosuje
  w szczególności reguły INCOTERMS 2010
  ustalone z kontrahentami. Główną zasadą jaką
  stosuje Spółka jest reguła EXW o znaczająca, że
  momentem uznania dostawy za zrealizowaną
  jest moment postawienia produktów do
  dyspozycji nabywcy w oznaczonym miejscu.
  Powoduje to ryzyko niewłaściwego rozpoznania
  przychodów w odpowiednim okresie
  sprawozdawczym.
  Ponadto, ocenie i osądom po dlega
  przyporządkowanie ustalonej ceny transakcyjnej
  do poszczególnych obowiązków w ramach
  zawartej umowy z klientem. W przypadku Spółki,
  co do zasady identyfikowany jest jeden
  obowiązek związany z wypełnieniem obietnicy
  przekazania klientowi produktów , a ceną
  transakcyjną jest wynagrodzenie określone w
  zamówieniu z klientem.
  Istnieje ryzyko, że jeżeli umowa zawiera odrębne
  obowiązki do wypełnienia , cena transakcji
  powinna być odpowiednio do nich przypisana na
  podstawie ceny indywidualnej za jaką Spółka
  może odrębnie sprzedać dobro lub usługi.
  Polityka rachunkowości dotycząca metody
  ujmowania przychodów została opisana w
  sprawozdaniu finansowym w noc ie 2 .11.19.
  Procedury audytowe przeprowadzone w tym obszarze
  obejmowały między innymi:

   przegląd polityki rachunkowości w części
  dotyczącej rozpoznawania przychodów i ocena
  zgodności tych zasad z MSSF 15,

   weryfikacj ę kluczowych procesów sprzedaży w
  tym o cen ę zaprojektowania i wdrożenia
  procesów kontrolnych,

   szczegółowe badania wiarygodności w
  odniesieniu do sprzedaży rozpoznanej w trakcie
  roku i uzgodnienie losowo wybranej pr óby
  przychodów ze sprzedaży do dokumentacji
  źródłowej oraz ocen ę prawidłowości
  identyfikacji obowiązków oraz przypisania do
  nich ceny transakcyjnej,

   dla sprzedaży z końca roku 2018 oraz początku
  roku 201 9 wybrano istotne faktury sprzedaży i
  zweryfikowano prawidłowość ujęcia ich na
  prz ełomie okresów sprawozdawczych. W celu
  oceny praw idłowości ujęcia sprzedaży
  pozyskaliśmy odpowiednie dokumenty
  potwierdzające moment przeniesienia kontroli
  na d produktem na klienta (dokumenty
  transportowe),

   potwierdzenie sald należności na dzień
  bilansowy na losowo wybranej próbie
  kontrahentów ,

   procedury analityczne polegające w
  szczególności na analizie miesięcznych danych
  oraz trendó w.
  .

  Ryzyko prawidłowości kwalifikacji nakładów
  na prace rozwojowe Jak nasze badanie odniosło się do tej sprawy
  Na dzień 31 grudnia 2018 roku wartość
  nakładów na prace rozwojowe w toku ujęta w
  sprawozdaniu z sytuacji finansowej wynosiła
  14 368 tys. złotych i stanowiła 16% wartości
  aktywów Spółki.
  Zgodnie z MSR 38 Wartości niematerialne
  nakłady na prace rozwojowe są aktywowane
  Procedury audytowe przeprowadzone w tym obszarze
  obejmowały między innymi:

   przegląd polityki rachunkowości w części
  dotyczącej aktywowania nakładów na prace
  rozwojowe zgodnie z MSR 38 ,

   rozmowy z Zarządem oraz osobami
  odpowiedzialnymi za realizację projektów


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 4
  tylko wtedy, gdy spełniają łącznie wszystkie
  poniższe kryteria:
   możliwość z technicznego punktu
  widzenia, ukończenia składnika
  wartości niematerialnych tak aby
  nadawały się do użytkowania lub
  sprzedaży,
   Spółka ma zamiar ukończenia
  składnika wartości niematerialnych oraz
  jego użytkowania lub sprzedaży,
   zdolność do użytkowania lub sprzedaży
  składnika wartości niematerialnych,
   Spółka jest w stanie ustalić sposób w
  jaki składnik wartości niematerialnych
  będzie wytwarzał prawdopodobne
  przyszłe korzyści ekonomiczne,
   dostępność stosowanych środków
  technicznych, finansowych i innych,
  które mają służyć ukończeniu prac
  rozwojowych oraz użytkowaniu lub
  sprzedaży składnika aktywów,
   możliwość wiarygodne go ustalenia
  nakładów poniesionych w czasie prac
  rozwojowych.
  Dokonanie pr awidłowego rozliczenia nakładów
  na projekty rozwojowe, na część aktywowaną i
  odnoszoną na wynik finansowy, wymaga
  dokonania wiel u osądów, przyjęcia wielu
  założeń oraz oszacowania ich wartości.
  Polityka rachunkowości Spółki w zakresie
  ujmowania i wyceny nak ładów na prace
  rozwojowe opisane zostały w punkcie 2.11.2
  wprowadzenia do sprawozdania finansowego.

  rozwojowych na temat zasadności ujmowania
  nakładów na prace rozwojowe w sprawozdaniu
  z sytuacji finansowej,

   weryfikacj ę kluczowych procesów związan ych z
  nakładami na prace rozwojowe w tym ocen ę
  zaprojektowania i wdrożenia procesów
  kontrolnych,

   analiz ę założeń i osądów Zarządu w zakresie
  aktywowania nakładów jak i również
  kontynowania prac zmierzających do ich
  zakończenia i oddania do użytkowania,

   analiz ę korzyści szacowanych przez Zarząd,
  które możliwe są do osiągnięcia poprzez
  realizację prac rozwojowych,

   testy analityczn e w zakresie nakładów
  aktywowanych w trakcie 2018 roku oraz ocen ę
  kompletności i prawidłowości zwiększeń,

   testy szczegółowe na wybranej próbie
  polegające na uzgodnieniu do odpowiednich
  dokumentów źródłowych nakładów , co
  pozwoliło na potwierdzenie prawidłowości
  aktyw owania nakładów .  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za roczne sprawozdanie finansowe
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
  rachunkowych, rocznego sprawozdania finansowego , które przedstawia rzetelny i jasny obraz sy tuacji
  majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego i przepływów pieniężny ch Spółki zgodnie z
  Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
  Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej ,
  przyjętymi zasadami (polityką) rachunkow ości oraz obowiązującymi przepisami prawa a także statutem Spółki .
  Zarząd Spółki jest również odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną dla
  sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego zniekształcenia
  spo wodowanego oszustwem lub błędem.
  Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Spółki do
  kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją
  działalności oraz za przyjęcie założenia kontynuowania działalności, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo
  zamierza dokonać likwidacji Spółki, albo zaniechać prowadzenia działalności albo nie ma żadnej realnej
  alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
  Zgodni e z Ustawą o rachunkowości Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są zobowiązan i do
  zapewnienia, aby roczne sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o
  rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej są odpowiedzialni za nadzorowan ie procesu sprawozdawczości
  finansowej Spółki.


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 5
  Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie rocznego sprawozdania finansowego
  Naszym celem jest uzyskanie racjonalnej pewności, czy roczne sprawozdanie finansowe jako całość nie
  zawiera istotnego zniekształ cenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z
  badania zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie
  gwarantuje, że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne znieksz tałcenie.
  Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i są uważane za istotne, jeżeli można
  racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników
  podjęte na podstawie tego rocznego sprawozdania finansowego.
  Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności lub skuteczności
  prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
  Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
   identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia rocznego sprawozdania finansowego
  spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
  odpowiadające na te ryzyka i uzyskuje my dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby
  stanowić podstawę naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z
  oszustwa jest większe niż tego wynikającego z błędu, ponieważ oszustwo może być związane ze
  zmową, fał szerstwem, celowymi pominięciami, wprowadzeniem w błąd lub obejściem kontroli
  wewnętrznej;
   uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur
  badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w c elu wyrażenia opinii na temat
  skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
   oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalność
  szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
   oceniamy odpowiedn iość przyjęcia przez Zarząd Spółki założenia kontynuacji działalności oraz, na
  podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami
  lub warunkami, któr e mo gą pod awać w znaczącą wątpliwość zdolność Spółki do kontynua cji
  działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas
  zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na związane z tym ujawnienia w
  rocznym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia są nie adekwatne, zmodyfikowanie
  naszej opini i. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia
  naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą
  spowodować, że Spółka nie będzie kontynuować działaln ości;
   oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość rocznego sprawozdania finansowego, w tym
  ujawnienia, oraz czy roczne sprawozdanie finansowe przedstawia będące jego podstawą transakcje i
  zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.

  Przeka zujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie przeprowadzenia
  badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli wewnętrznej,
  które zidentyfikujemy podczas badania.
  Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
  dotyczących niezależności oraz informujemy ją o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby
  być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależnoś ci, a tam gdzie ma to zastosowanie,
  informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
  Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej określiliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące
  podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy i dlat ego uznaliśmy je za kluczowe
  sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa
  lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że
  kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 6
  oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści dla interesu publicznego wynikające z
  upublicznienia takiej informacji .
  Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
  Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018
  roku wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego , które jest wyodrębnion ą części ą tego
  sprawozdania z działalności oraz raport r oczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku (z
  wyłączeniem rocznego sprawozdania finansowego i naszego sprawozdania biegłego rewidenta) .
  Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
  Za sporządzenie innych informacji zgodnie z Ustawą o rachunkowości oraz i nnymi obowiązującymi przepisami
  prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki. Ponadto Zarząd oraz Członkowie Rady Nadzorczej Spółki są
  zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
  o rachunkowości.
  Odpow iedzialność biegłego rewidenta
  Nasza opinia o rocznym sprawozdaniu finansowym nie obejmuje innych informacji i nie wyrażamy o nich żadnej
  formy zapewnienia wynikającej z KSB. W związku z badaniem rocznego sprawozdania finansowego naszym
  obowiązkiem jest za poznanie się z innymi informacjami , i podczas wykonywania tego, rozpatrzenie, czy są one
  istotnie niespójne z rocznym sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas b adania, lub w
  inny sposób wydają się istotnie zniekształcone . Jeś li na podstawie wykonanej pracy stwierdzimy istotne
  zniekształceni a innych informacji , jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z
  badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami Ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie
  opinii , czy s prawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z
  informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania
  opinii, czy Spółka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
  Sprawozdanie z działalności Spółki , pismo Prezesa Zarządu, wybrane dane finansowe, oświadczenie Zarządu
  o sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności, informacj e Zarządu o dokonaniu wyboru firmy
  audytorskiej przeprowa dzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami,
  oświadczenie Rady Nadzorczej na temat Komitetu Audytu, ocenę dokonaną przez Radę Nadzorczą dotycząca
  sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego uzyskaliśmy przed datą nini ejszego sprawozdania z
  badania.
  Opinia na temat sprawozdania z działalności
  Naszym zdaniem sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie
  przepisami , to jest zgodnie z postanowienia mi art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra
  Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
  emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
  przepisami prawa państwa niebędącego pa ństwem członkowskim (Dz. U. z 2018 roku, poz. 757)
  (Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) i jest zgodne z informacjami zawartymi
  w załączonym rocznym sprawozdaniu finansowym. Ponadto, oświadczamy, iż w świetle wiedzy o Spółce i jej
  otoczeniu uzyskanej podczas badania rocznego sprawozdania finansowego, nie stwierdziliśmy w sprawozdaniu
  z działalności istotnych zniekształceń .
  Opinia na temat oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu kor poracyjnego Spółka zawarła informacje określone
  w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Informacje
  wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c -f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących
  i okresowych zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie
  przepisami oraz informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym.


  © Grant Thornton. Wszystkie prawa zastrzeżone 7
  Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
  Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
  Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że nie świadczyliśmy usług niebędących
  badaniem, które są zabronione przepisami art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach ora z art. 5 ust. 1
  Rozporządzenia 537/2014.
  Wybór firmy audytorskiej
  Zostaliśmy wybrani do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z
  dnia 6 października 2017 roku . Sprawozdania finansowe Spółki badamy po raz pierwszy za rok 2018.


  Elż bieta Grześkowiak
  Biegły Rewident nr 5014
  Kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu
  Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,
  Poznań, ul. Abpa Antoniego Baran iaka 88 E, firma audytorska n r 4055


  Poznań, 14 marca 201 9 roku  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik
  VIGO System S.A. - Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2015 r.
  VIGO System S.A.
  Raport roczny za 2018 r.

  Obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grud nia 2018 roku

  SPORZĄDZONY ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI
  STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZATWIERDZONYMI PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ


  Ożarów Mazowiecki, 14 marca 2019 r.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 2
  Spis treści
  SPIS TREŚCI....................................................................................................................................................... 2
  LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY ............. ...................................................................................... 3
  1 WYBRANE DANE FINANSOWE ............................ ...................................................................................... 4
  2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .......... ................................................................. 5
  2.1 PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE ..................................................................................................... ........ 5
  2.2 SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ORAZ RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI ................................................................................ 7
  2.3 OKRESY PREZENTOWANE .................................................. ................................................... .......................... 7
  2.4 WALUTA FUNKCJONALNA I WALUTA PREZENTACJI ............................................................................................... 7
  2.5 ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ...................................................................................... 8
  2.6 FIRMA AUDYTORSKA UPRAWNIONA DO BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ..................................................... 8
  2.7 POWIĄZANIA ORGANIZACYJNE LUB KAPITAŁOWE SPÓŁKI . ...................................................................................... 8
  2.8 ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO PUBLIKACJI .................................................. .......................... 9
  2.9 POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH ................................................... ............................................................... 9
  2.10 ODNIESIENIE DO PUBLIKOWANYCH SZACUNKÓW ................................................................................................. 9
  2.11 PRZYJĘTE ISTOTNE DLA SPÓŁKI ZASADY RACHUNKOWOŚCI .................................................. ................................. 10
  2.12 ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH ............................................................ 22
  2.13 CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM FINANSOWYM .................................................. ..................................... 24
  2.14 PORÓWNYWALNOŚĆ DANYCH FINANSOWYCH ZA BIEŻĄCY I POPRZ EDNI ROK ............................................................ 28
  2.15 KURSY WYMIANY ZŁOTEGO ..................................................................................................... ...................... 28
  3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ............................ .................................................................................... 29
  4 INFORMACJE DODATKOWE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO .................................. 33
  4.1 AKTYWA ..................................................................................................... .............................................. 33
  4.2 PASYWA ..................................................................................................... .............................................. 43
  4.3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ................................................................................................. 58
  4.4 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE ..................................................................................................... ........ 62
  4.5 POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE ..................................................................................................... .............. 62
  4.6 PRZYCHODY FINANSOWE ..................................................................................................... ......................... 63
  4.7 KOSZTY FINANSOWE ..................................................................................................... .............................. 63
  4.8 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ..................................................................................................... ..... 63
  4.9 INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA FINANS OWEGO ZA 2018: ................................................... 65
  5 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2018 R OKU. ....................................................... 68
  5.1 PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2018 R. WRAZ Z OPISEM CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ , KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA
  WYNIKI FINANSOWE
  .................................................. ................................................... ........................................... 68
  5.2 BADANIA I ROZWÓJ ..................................................................................................... ................................ 75
  5.3 PERSPEKTYWY ROZWOJU SPÓŁKI ..................................................................................................... .............. 80
  5.4 CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA FUNKCJONOWANIA I RO ZWOJU SPÓŁKI ........................................................... 85
  5.5 KAPITAŁ LUDZKI .................................................. ................................................... .................................... 88
  5.6 OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO ................................................................................... 89
  5.7 KAPITAŁ AKCYJNY I STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ................................................... .......................................... 103
  5.8 INNE INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2018 ................................... 104
  6 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU .............................. ...................................................................................... 107  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 3
  List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy
  Szanowni Państwo,
  Z dużą radością przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności VIGO
  System S.A. w 2018 roku. Rok zakończył się z rekord owym poziomem sprzedaży
  – 37,4 mln zł, co stanowi wzrost o prawie 38% w sto sunku do 2017 roku przy
  bardzo wysokim zysku netto 13,02 mln zł.
  Było to bardzo istotny rok z punktu widzenia realiz acji długofalowej wizji rozwoju
  spółki i realizacji założeń strategii VIGO 2020 ogł oszonej w 2015 roku. W latach
  2015 – 2018 przychody Spółki wzrosły o ponad 80%. J esteśmy bardzo blisko do
  osiągnięcia śródokresowych celów strategicznych
  – zwiększenia przychodów do 40 mln zł oraz EBITDA d o 17 mln zł. Wyniki te
  potwierdzają założenia przyjęte przez Zarząd po wej ściu na GPW,
  a jednocześnie wskazują na bardzo duży potencjał wz rostowy rynku sensorów podczerwieni.
  Mogę z całą pewnością stwierdzić, że Spółka jest go towa do sprostania wyzwaniu jakim jest szybko
  rosnący rynek oraz wymaganiom klientów. Przez ostat nie dwa lata mocno pracowaliśmy nad
  zwiększeniem mocy produkcyjnych oraz wdrożeniem now ych, tańszych produktów, które będą mogły
  być powszechnie stosowane w przemyśle, ochronie śro dowiska czy w zastosowaniach medycznych.
  W ciągu niespełna roku pusty teren obok naszej doty chczasowej siedziby zamienił się w nowoczesny
  budynek produkcyjny z pomieszczeniami dla inżynieró w konstruktorów i centrum aplikacyjnego dla
  klientów i partnerów technologicznych. W pierwszym półroczu 2019 będziemy stopniowo zapełniać
  pomieszczenia przenosząc lub tworząc od nowa stanow iska produkcyjne.
  Znacznie większe wolumeny zamówień przy rosnących o czekiwaniach dotyczących jakości
  i powtarzalności oraz dotychczasowych ograniczeniac h Spółki wymusiły przyspieszoną transformację
  i wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie zarządzania dostawcami, jakością czy organizacją produkcji.
  Zmiany te jednak znacznie nam ułatwią dalsze zwięks zanie produkcji i efektywności.
  Jestem przekonany, że 2019 r. będzie kolejnym rokie m wzrostu Spółki oraz realizacji długoterminowych
  celów strategicznych. Spodziewamy się szczególnie w zrostów zamówień
  w segmencie przemysłowym oraz w zastosowaniach wojs kowych. Istotnym faktem jest to, że wzrosty
  generowane są zarówno przez nowych klientów, zainte resowanych najnowocześniejszymi rozwiązaniami
  technologicznymi w atrakcyjnych cenach, jak i przez dotychczasowych klientów, zwiększających skale
  działania i powierzając nam odpowiedzialność za cor az większą wartość dodaną do detektora
  podczerwieni jako elementu półprzewodnikowego.
  W 2018 r., mając świadomość rosnącego rynku oraz ko rzystnych wyników Spółki, podjęliśmy decyzję o
  rozszerzeniu naszej Strategii o nowe kierunki rozwo ju. Chcemy skorzystać z szybko rosnącego popytu
  na zaawansowane przyrządy fotoniczne, szczególnie d etektory i lasery działające w szerokim zakresie
  podczerwieni.
  Jeszcze w 2019 r. uruchomimy produkcję nowych mater iałów półprzewodnikowych, które są
  wykorzystywane do produkcji urządzeń elektroniki uż ytkowej, jak laserowe systemy rozpoznawania
  twarzy w smartfonach czy skanery 3D, lidary w samoc hodach. Zamierzamy również wykorzystać swoją
  silną pozycję głównego dostawcy detektorów do syste mów opartych o lasery kaskadowe i rozwinąć
  własne produkty oparte o technologie laserów kaskad owych. W ciągu kilku lat nowe kierunki rozwoju
  powinny stanowić znaczącą część sprzedaży Spółki. W 2019 r. rozpoczniemy też kolejny etap
  transformacji Spółki w nowoczesny zakład przemysłow y poprzez budowę nowych cleanroomów oraz
  inwestycje w poprawę jakości i powtarzalności produ kcji.
  Jestem przekonany, że zmiany te w krótkim okresie p rzyniosą wymierne korzyści i przyczynią się do
  szybkiego rozwoju Spółki.
  Z wyrazami szacunku,
  Adam Piotrowski
  Prezes Zarządu VIGO System S.A.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 4
  1 Wybrane dane finansowe
  Wybrane dane finansowe (w tys. zł.)
  01.01.2018-31.12.2018 01.01.2017-31.12.2017
  PLN EUR PLN EUR
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 37 416 8 769 27 180 6 403
  Koszt własny sprzedaży 16 936 3 969 11 317 2 666
  Zysk (strata) na działalności
  operacyjnej 12 768 2 992 9 751 2 297
  Zysk (strata) brutto 13 040 3 056 9 640 2 271
  Zysk (strata) netto 13 021 3 052 9 542 2 248
  Liczba udziałów/akcji w sztukach 729 000 729 000 729 000 729 000
  Zysk (strata) netto na akcję zwykłą
  (zł/euro) 17,86 4,19 13,09 3,08
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej
  Aktywa trwałe 67 417 15 678 38 024 9 116
  Aktywa obrotowe 22 796 5 301 18 398 4 411
  Kapitał własny 54 221 12 609 41 203 9 879
  Zobowiązania długoterminowe 17 885 4 159 6 566 1 574
  Zobowiązania krótkoterminowe 18 107 4 211 8 653 2 075
  Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 74,38 17,30 56,52 13,55
  Rachunek przepływów pieniężnych
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 9 074 2 127 12 326 2 904
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej -24 575 -5 759 -5 038 -1 187
  Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej 13 253 3 106 -6 420 -1 512

  Kurs EUR/PLN 2018 2017
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej 4,3000 4,1709
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  i Rachunku przepływów pieniężnych 4,2669 4,2447

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewsk a-Filipiak
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 5
  2 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  2.1 Podstawowe informacje o Spółce
  VIGO System Spółka Akcyjna („ Spółka”) w Ożarowie Mazowieckim powstała w dniu 20 lutego 2002 r.
  z przekształcenia spółki pod firmą VIGO System Spół ka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miasta stołecznego
  Warszawy w Warszawie pod numerem KRS nr 0000110129.
  VIGO System Spółka Akcyjna zawiązana została aktem notarialnym Rep. 1459/2002 z dnia 20 lutego
  2002 r. w Kancelarii Notarialnej Krzysztof Łaski – Notariusz w Warszawie i wpisana została do Krajoweg o
  Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców dnia 2 1 maja 2002 r. pod numerem KRS: 0000113394.
  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółce nad ano numer identyfikacji podatkowej NIP:
  5270207340 i statystyczny numer identyfikacji REGON : 010265179.
  Spółka została utworzona na czas nieoznaczony.
  Dane teleadresowe:
  Nazwa (firma): VIGO System Spółka Akcyjna
  Siedziba: Ożarów Mazowiecki
  Adres: ul. Poznańska 129/133, 05 - 850 Ożarów Mazow iecki
  Numery telekomunikacyjne: tel. (+48 22) 733 - 54 - 00
  Faks (+48 22) 733 - 54 -26
  Adres poczty elektronicznej: [email protected]
  Adres strony internetowej: www.vigo.com.pl
  Spółka na podstawie otrzymanego zezwolenia nr 116/A RP S.A./2005 wydanego dnia 9 listopada 2005
  od dnia 1 marca 2008 swą działalność gospodarczą pr owadzi na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy
  Ekonomicznej („TSSE”) EURO-PARK WISŁOSAN w Ożarowie Mazowieckim i na tej podstawie ma prawo
  do zwolnienia z PDOP z tyt. poniesionych nakładów i nwestycyjnych na terenie Strefy. Spółka spełniła
  wszystkie zawarte w zezwoleniu warunki, aby móc kor zystać ze zwolnienia podatkowego.
  Decyzją Ministra Gospodarki w sprawie bezterminoweg o przedłużenia zezwolenia na działalność
  w Specjalnej Strefie Ekonomicznej Euro-Park Wisłosa n zwolnienie będzie obowiązywało do dnia
  zakończenia funkcjonowania TSSE (31 grudnia 2026 ro ku).
  Dochód uzyskany z działalności gospodarczej objętej zezwoleniem na terenie strefy ekonomicznej
  zwolniony jest na podstawie Art. 17, ust. 1, pkt 34 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  Wielkość uzyskanej pomocy dla Emitenta wynosi 65% z dyskontowanych, poniesionych w okresie
  obowiązywania zezwolenia nakładów inwestycyjnych na środki trwałe i zakupione wartości
  niematerialne i prawne. Pomoc ta pomniejszana jest o wszelkie zdyskontowane dofinansowania ze
  środków publicznych uzyskanych do zakupu środków tr wałych.
  Spółka na terenie Tarnobrzeskiej SSE, jak wskazuje zezwolenie, prowadzi następującą działalność
  produkcyjną, handlową oraz usługową w zakresie wyro bów i usług wytworzonych na terenie strefy,
  określonych w następujących pozycjach ówczesnej Pol skiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego
  Urzędu Statystycznego:
  a. Sekcja D, podsekcja DL, Dział 32,
  Klasa 32.10 – Lampy elektronowe i pozostałe element y elektroniczne,
  b. Sekcja D, podsekcja DL, Dział 33,
  Klasa 33,20 – Instrumenty i przyrządy pomiarowe, ko ntrolne, nawigacyjne i podobne
  instrumenty i przyrządy,
  Klasa 33.30 – Instrumenty optyczne i sprzęt fotogra ficzne,
  c. Sekcja K, Dział 73,
  Klasa 73.10 – Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzini e nauk przyrodniczych i technicznych.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 6
  2.1.1 Profil działalności VIGO System S.A.
  VIGO System S.A. jest technologiczną spółką produkc yjną, kładącą bardzo duży nacisk na działalność
  badawczo rozwojową, dzięki czemu spółka od wielu la t wytwarza i oferuje na rynku globalnym
  najbardziej zaawansowane technologicznie detektory podczerwieni. Spółka zajmuje czołową pozycję na
  światowym rynku niechłodzonych detektorów podczerwi eni produkowanych w technologii MOCVD
  (Metal Organic Chemical Vapor Deposition).
  Produkty oferowane przez VIGO System S.A. znajdują zastosowanie w takich dziedzinach gospodarki
  jak: bezpieczeństwo w transporcie (wykrywanie stanó w awaryjnych taboru kolejowego dużych
  prędkości podczas jazdy), ochrona środowiska (monit orowanie zanieczyszczeń atmosfery), energetyka
  (weryfikacja stanu infrastruktury przesyłowej energ ii elektrycznej), technika wojskowa (systemy
  obserwacyjno-celownicze na bezzałogowych obiektach latających, amunicja inteligentna
  i samonaprowadzająca), medycyna (wykrywanie na wcze snym etapie markerów chorób
  nowotworowych, zmian onkologicznych w tkankach mięk kich lub zaburzeń w systemie krążenia krwi),
  motoryzacja (analiza składu spalin), oraz przemysł (monitorowanie i kontrola procesów chemicznych).
  Dodatkowo produkty VIGO System wykorzystywane są w badaniach naukowych w dziedzinie
  spektroskopii, techniki laserowej i kontrolowanej s yntezy termojądrowej, oraz aparaturze kosmicznej
  (precyzyjne analizatory atmosfery i gruntu na Marsi e).
  Początki badań nad niechłodzonymi detektorami podcz erwieni sięgają lat 70. XX wieku, kiedy to
  późniejsi założyciele Spółki opracowali nowatorską na skalę światową technologię produkcji fotonowych
  detektorów podczerwieni opartą o technologię epitak sji z fazy gazowej (VPE), z wykorzystaniem tellurku
  kadmowo-rtęciowego (MCT), które mogą pracować w tem peraturze otoczenia, w odróżnieniu od
  produkowanych wcześniej na świecie detektorów wymag ających chłodzenia ciekłym azotem. Dzięki
  opracowanej technologii detektory dodatkowo cechują się:
   znacząco mniejszymi rozmiarami (nie potrzebują do p racy kriostatu, w którym znajdował się
  ciekły azot),
   bezobsługową pracą,
   dużo większą wygodą użytkowania,
   niższymi kosztami użytkowania,
   bardzo krótką stałą czasową, co pozwala rejestrować impulsy o bardzo krótkim czasie
  narastania (detektory mają krótki czas reakcji na s ygnał),
   porównywalną z detektorami chłodzonymi ciekłym azot em wykrywalnością, która jest istotnym
  parametrem określającym jakość detektora.
  Opracowana technologia zrewolucjonizowała podejście do budowy detektorów podczerwieni, otworzyła
  nowe pola ich zastosowań i jednocześnie była fundam entem do powstania w późniejszym czasie Spółki.
  W roku 2002 zespół badawczy opracował i wdrożył kol ejny, doskonalszy rodzaj technologii produkcji
  detektorów oparty o metodę MOCVD. Technologia ta do dzisiaj stanowi podstawę procesu
  produkcyjnego detektorów.
  Spółka kładzie duży nacisk na badania i rozwój nowy ch produktów, dzięki czemu nieprzerwanie od lat
  90. XX wieku utrzymuje wysoką konkurencyjność i jak ość oferowanych produktów. Potwierdzeniem
  zaawansowania technologicznego spółki VIGO System S .A i jakości jej wyrobów, oraz jej pozycji na
  światowym rynku jest zastosowanie detektorów podcze rwieni produkcji VIGO w łaziku marsjańskim
  Curiosity, który 6 sierpnia 2012 r. wylądował na Cz erwonej Planecie w ramach programu NASA
  a następnie wykrycia śladów metanu na Marsie w grud niu 2014 r. za pomocą tych detektorów.
  Detektory Spółki zostały również wykorzystane przez Europejską Agencję Kosmiczną w ramach misji
  Exomars. W październiku 2016 r. przeprowadzono lądo wanie na Marsie modułu lądownika Schiaparelli,
  wyposażonego w detektory VIGO System.
  Detektory produkowane obecnie przez Spółkę znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach badań
  i produkcji zaawansowanych urządzeń technicznych, w tym:
   bezpieczeństwie ruchu kolejowego (systemy wykrywani a awarii w układach jezdnych kolei
  dużych prędkości oraz systemy wykrywania pożarów),
   ochronie środowiska (pomiary zagrożenia środowiska szkodliwymi substancjami chemicznymi,
  monitoring emisji substancji niebezpiecznych do pow ietrza, monitoring jakości powietrza),


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 7
   zastosowaniach przemysłowych (skanery przemysłowe d o badania rozkładu temperatury,
  urządzenia automatyki przemysłowej),
   zastosowaniach wojskowych (systemy naprowadzania po cisków, ostrzegacze przed
  namierzaniem pojazdów przy pomocy wiązki laserowej) ,
   bezpieczeństwie (wykrywanie substancji wybuchowych i niebezpiecznych, systemy prewencji
  przed działalnością terrorystyczną, systemy kontrol i zawartości bagażu pasażerów),
   naukowych (pomiary parametrów wysokotemperaturowej plazmy w badaniach nad syntezą
  termojądrową, pomiary ultrakrótkich impulsów promie niowania podczerwonego emitowanego
  przez lasery i synchrotrony, spektrometry do pomiar u skrajnie niskich stężeń substancji),
   kosmicznych (łączność laserową w otwartej przestrze ni kosmicznej, urządzenia pomiarowe do
  zastosowań kosmicznych).
  W celu poszerzenia asortymentu produktów (w rozumie niu osiąganych parametrów i możliwych
  zastosowań) VIGO System równolegle rozwija alternat ywną technologię produkcji detektorów z użyciem
  technologii MBE (Molecular Beam Epitaxy). Detektory wytwarzane w technologii MBE mogą zastępować
  detektory MCT w zastosowaniach, gdzie konieczne jes t zapewnienie wyższej odporności na trudne
  warunki eksploatacji i wysoką jednorodność parametr ów detektorów wieloelementowych. Znajdują
  m.in. zastosowanie do produkcji niektórych typów ma cierzy detektorów do badania i obserwacji
  rozkładu temperatur, wykorzystywanych m.in. w techn ice wojskowej.
  2.2 Skład osobowy Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki
  Skład Zarządu na dzień bilansowy oraz na dzień spor ządzenia sprawozdania:
   Adam Piotrowski – Prezes Zarządu, Dyrektor Generaln y
   Łukasz Piekarski – Członek Zarządu, Dyrektor Finans owy
  W roku obrotowym nie nastąpiły zmiany w składzie Za rządu.
  Skład Rady Nadzorczej na dzień bilansowy i w dniu s porządzenia sprawozdania:
   Przemysław Danowski – Przewodniczący Rady Nadzorcze j;
   Marek Wiechno – Członek Rady Nadzorczej;
   Zbigniew Piotr Więcław – Członek Rady Nadzorczej;
   Janusz Kubrak – Członek Rady Nadzorczej;
   Piotr Nadolski – Członek Rady Nadzorczej;
   Krzysztof Kaczmarczyk – Członek Rady Nadzorczej;
   Mirosław Grudzień – Członek Rady Nadzorczej.
  W roku obrotowym nastąpiły następujące zmiany w skł adzie Rady Nadzorczej:
   Marta Jackowska – rezygnacja z pełnienie funkcji Cz łonka Rady Nadzorczej złożona w dniu 22
  czerwca 2018;
   Krzysztof Kaczmarczyk – powołanie na Członka Rady N adzorczej w dniu 13 lipca 2018;
   Mirosław Grudzień – powołanie na Członka Rady Nadzo rczej w dniu 13 lipca 2018.
  2.3 Okresy prezentowane
  Jednostkowe sprawozdanie finansowe zawiera dane za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku.
  Dane porównawcze prezentowane są według stanu na dz ień 31 grudnia 2017 roku dla jednostkowego
  sprawozdania z sytuacji finansowej oraz za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku dla
  sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania z przepływów pieniężnych oraz sprawozdania ze
  zmian w kapitale własnym.
  2.4 Waluta funkcjonalna i waluta prezentacji
  Pozycje zawarte w sprawozdaniu finansowym wycenia s ię w walucie podstawowego środowiska
  gospodarczego, w którym Spółka prowadzi działalność (waluta funkcjonalna). Sprawozdanie finansowe


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 8
  prezentowane jest w złotych polskich (PLN), która jest walutą funkcjonalną i walutą prezentacji Spółki.
  O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie kwoty przed stawione w jednostkowym sprawozdaniu
  finansowym wykazywane są w tysiącach złotych.
  Transakcje wyrażone w walutach obcych przelicza się na walutę funkcjonalną według kursu
  obowiązującego w dniu transakcji. Zyski i straty ku rsowe z rozliczenia tych transakcji oraz wyceny
  bilansowej aktywów i zobowiązań pieniężnych wyrażon ych w walutach obcych ujmuje się
  w Sprawozdaniu z całkowitych dochodów, o ile nie od racza się ich w Kapitale własnym, gdy kwalifikują
  się do uznania za zabezpieczenie przepływów pienięż nych i zabezpieczenie udziałów w aktywach netto.
  Ze względu na prezentację kwot w sprawozdaniu finan sowym w zaokrągleniu do tysięcy złotych w
  raporcie mogą pojawiać się różnice +/- 1.
  2.5 Założenie kontynuacji działalności gospodarczej
  Sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone p rzy założeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej przez Spółkę w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym, czyli do 31.12.2019
  roku.
  Zarząd Spółki nie stwierdza na dzień podpisania spr awozdania istnienia faktów i okoliczności, które
  wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuow ania działalności w okresie 12 miesięcy po
  zakończeniu okresu sprawozdawczego na skutek zamier zonego lub przymusowego zaniechania bądź
  istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności.
  Do dnia sporządzenia jednostkowego sprawozdania fin ansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia
  2018 roku nie wystąpiły zdarzenia, które nie został y, a powinny być ujęte w księgach rachunkowych
  okresu sprawozdawczego. Jednocześnie w niniejszym s prawozdaniu finansowym nie występują istotne
  zdarzenia dotyczące lat ubiegłych.
  2.6 Firma audytorska uprawniona do badania sprawozdania finansowego
  W raporcie bieżącym nr 17/2017 z dnia 06.10.2017 ro ku Zarząd poinformował, iż zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i standardami podmiot u prawniony, tj. Rada Nadzorcza Spółki, w dniu
  06.10.2017 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru fi rmy upoważnionej do przeprowadzenia badania
  i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2018, 20 19 i 2020. Wybór nastąpił zgodnie z
  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  Wybraną do pełnienia tej funkcji została spółka Gra nt Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-131 Poznań, ul. Arcybiskupa
  Baraniaka 88 E, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4055.
  Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności
  i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zada ń przez biegłego rewidenta.
  W dniu 9 października 2017 r. Spółka zawarła umowę z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Spółka komandytowa o dokonanie b adania i przeglądu jednostkowego
  sprawozdania finansowego. Umowa została zawarta na okres trzech lat.
  Wynagrodzenie Grant Thornton Polska Spółka z ograni czoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  wyniesie odrębnie za:
   badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 20 18 – 24 000,00 zł, za rok 2019 –
  25 500,00 zł i za rok 2020 – 27 000,00 zł;
   przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30.06.20 18 – 13 800,00 zł, na dzień 30.06.2018
  – 14 000,00 zł i na dzień 30.06.2020 – 14 900,00 zł .
  2.7 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe Spółki.
  Spółka VIGO System S.A. posiada 50% udziałów w spó łce VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. („VWI”)
  Celem tej inwestycji było stworzenie wehikułu inwes tycyjnego, którego zadaniem będzie rozwój
  innowacyjnych przedsięwzięć (start-upów i spin-offó w) z zakresu produkcji zaawansowanych
  technicznie urządzeń i komponentów. Strategia inwes tycyjna VWI obejmować będzie w szczególności
  przedsięwzięcia z zakresu fotoniki.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 9
  Decyzje dotyczące istotnych działań VWI wymagają jednogłośnej zgody stron dzielących kontrolę. W
  skład jednego z decyzyjnych organów Spółki Rady Nad zorczej wchodzi trzech członków. Na dzień bilan-
  sowy byli to:

  1. Kuffel Piotr (Spółka współkontrolująca)
  2. Piekarski Łukasz (Członek Zarządu VIGO)
  3. Piotrowski Adam ( Prezes Zarządu VIGO).
  Zgodnie z zapisami umowy spółki VWI, Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad jej działalnością we
  wszystkich dziedzinach funkcjonowania. Uchwały tego organu zarządzającego zapadają tylko jednogło-
  śnie w obecności wszkich jego członków.

  Wszyscy inwestorzy wspólnie sprawują kontrolę nad j ednostką, w której dokonano inwestycji. Działają
  wspólnie w celu kierowania istotnymi działaniami. W związku z tym żaden inwestor pojedynczo nie
  sprawuje kontroli nad jednostką, w której dokonano inwestycji, ponieważ pojedynczo żaden inwestor
  nie może kierować tą jednostką.
  W związku z powyższym Zarząd VIGO oświadcza, że na dzień 31 grudnia 2018 r. w Jego ocenie nie
  nastąpiła żadna zmiana jednego lub więcej elementów współkontroli nad VWI.
  Na dzień bilansowy tj. 31.12.2018 Spółka posiada na stępujące udziały w spółce VWI:
  Data objęcia Ilość udziałów Cena nabycia (w
  złotych)
  Wartość
  (w złotych)
  maj 2016 25 160,00 4 000,00
  luty 2017 2 600 100,00 260 000,00
  sierpień 2017 4 978 100,00 497 800,00
  luty 2018 5 000 100,00 500 000,00
  Razem 12 603 X 1 261 800,00

  Na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 do publikacja przez Zarząd stan
  udziałów w spółce VWI przedstawiał się następująco:

  Data objęcia Ilość udziałów Cena nabycia (w
  złotych)
  Wartość
  (w złotych)
  maj 2016 25 160,00 4 000,00
  luty 2017 2 600 100,00 260 000,00
  sierpień 2017 4 978 100,00 497 800,00
  luty 2018 5 000 100,00 500 000,00
  styczeń 2019 114 1 300 148 200,00
  Razem 12 717 x 1 410 000,00

  Znaczni akcjonariusze nie mają praw głosu innych niż wynikające z posiadanych akcji.
  2.8 Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do publikacj i
  Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzo ne do publikacji przez Zarząd w dniu 14 marca
  2019 roku i będzie opublikowane w dniu 15 marca 201 9 roku.
  2.9 Połączenie spółek handlowych
  W okresie sprawozdawczym, za który sporządzono spra wozdanie finansowe, Spółka nie połączyła się
  z żadną inną jednostką gospodarczą.
  2.10 Odniesienie do publikowanych szacunków
  Spółka nie publikowała danych szacunkowych dotycząc ych prezentowanego okresu.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 10
  2.11 Przyjęte istotne dla Spółki zasady rachunkowości
  2.11.1 Zgodność z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawc zości Finansowej
  Niniejsze roczne sprawozdanie finansowe zostało spo rządzone zgodnie z Międzynarodowymi
  Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standar dami Sprawozdawczości Finansowej oraz
  związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w for mie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi
  dalej „MSSF UE”.
  MSSF UE obejmują standardy i interpretacje zaakcept owane przez Radę Międzynarodowych Standardów
  Rachunkowości (RMSR) oraz Komisję ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  (KIMSF), zatwierdzone do stosowania w UE.
  Sporządzając roczne sprawozdanie finansowe za rok 2 018 jednostka stosuje takie same zasady
  rachunkowości jak przy sporządzaniu rocznego sprawo zdania finansowego za rok 2017, z wyjątkiem
  zmian do standardów i nowych standardów i interpret acji zatwierdzonych przez Unię Europejską dla
  okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku. W 2018 roku
  Spółka przyjęła wszystkie nowe i zatwierdzone stand ardy i interpretacje wydane przez Radę
  Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych
  Standardów Rachunkowości i zatwierdzone do stosowan ia w UE, mające zastosowanie do prowadzonej
  przez nią działalności i obowiązujące w okresach sp rawozdawczych od 1 stycznia 2018r.
  Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone z zasto sowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz
  pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzi eń bilansowy. Zasady rachunkowości nie uległy
  zmianie w stosunku do opisanych w raporcie rocznym Spółki za 2017 r. z wyjątkiem ujmowania i wyceny
  instrumentów finansowych (zastosowano nowy standard MSSF 9) i rozpoznawania i ujmowania
  przychodów (zastosowano nowy standard MSSF 15).
  1. MSSF 9 „Instrumenty finansowe” obowiązuje w odniesi eniu do okresów sprawozdawczych roz-
  poczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 r.
  Nowy standard zastępuje wytyczne zawarte w MSR 39 I nstrumenty Finansowe: ujmowanie
  i wycena, na temat klasyfikacji oraz wyceny aktywów finansowych. Standard eliminuje istniejące
  w MSR 39 kategorie utrzymywane do terminu wymagalno ści, dostępne do sprzedaży oraz pożyczki i
  należności. W momencie początkowego ujęcia aktywa f inansowe występujące w Spółce są
  klasyfikowane do jednej z dwóch kategorii:
   aktywa finansowe wyceniane według zamortyzowanego k osztu; lub
   aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej.
  Składnik aktywów finansowych jest wyceniany według zamortyzowanego kosztu jeżeli spełnione są
  następujące dwa warunki: aktywa utrzymywane są w ra mach modelu biznesowego, którego celem jest
  utrzymywanie aktywów w celu uzyskiwania przepływów wynikających z kontraktu; oraz, jego warunki
  umowne powodują powstanie w określonych momentach p rzepływów pieniężnych stanowiących
  wyłącznie spłatę kapitału oraz odsetek od niespłaco nej części kapitału.
  Do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzo wanego kosztu Spółka zakwalifikowała
  należności handlowe z odpisem aktualizującym zgodny m z modelem oczekiwanych strat kredytowych,
  środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowyc h i w kasie.
  Zyski i straty z wyceny aktywów finansowych wycenia nych w wartości godziwej ujmowane są
  w wyniku finansowym bieżącego okresu, z wyjątkiem s ytuacji, gdy inwestycja w instrument finansowy
  nie jest przeznaczona do obrotu.
  Do aktywów finansowych wycenianych w wartości godzi wej ujmowanych w wyniku finansowym
  bieżącego okresu Spółka zaliczyła instrumenty pocho dne typu forward.
  Do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowa nym koszcie Spółka zakwalifikowała
  zobowiązania handlowe i kredyty bankowe.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwe j ujmowane w wyniku finansowym bieżącego
  okresu obejmują instrumenty pochodne typu forward.
  Zarząd Spółki podjął decyzję, że zastosowanie MSSF 9 w zakresie klasyfikacji i wyceny odbędzie się
  retrospektywnie bez korekty danych porównawczych. S kutki wdrożenia standardu zostały ujęte jako


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 11
  zmiana bilansu otwarcia zysków zatrzymanych (lub innej odpowiedniej pozycji kapitałów) na dzień 1
  stycznia 2018 roku.
  W przypadku wszystkich klas aktywów i zobowiązań fi nansowych zmiana kategorii wyceny w związku z
  pierwszym zastosowaniem MSSF 9 w dniu 1 stycznia 20 18 roku następowała bez zmiany wartości bilan-
  sowej, za wyjątkiem skutków zastosowania nowego mod elu szacowania oczekiwanych strat kredyto-
  wych, co zostało opisane poniżej.

  Na dzień 31 grudnia 2017 roku odpis aktualizujący w artość należność ujęty w księgach spółki wynosił
  39 tys. złotych. Zgodnie z zastosowaniem nowego pod ejścia kalkulacji odpisu na bazie oczekiwanych
  strat, odpis na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosił 46 tys. złotych.
  Spółka ujęła przez zyski z lat ubiegłych różnice w kwocie 7 tys. złotych. Porównanie kalkulacji i
  zestawienia danych liczbowych przedstawiono w rapor cie rocznym sporządzonym za okres zakończony
  31 grudnia 2017 roku w punkcie 2.11.1.
  Wyliczenie odpisu aktualizującego należności na dzi eń 31 grudnia 2018 roku zgodnie z MSSF 9
  przedstawiono w punkcie 4.1.6 niniejszego raportu.
  Spółka nie wyodrębniła w sprawozdaniu z wyniku pozy cji „Straty z tytułu oczekiwanych strat
  kredytowych” ze względu na nieistotną wartość tej p ozycji.
  2. MSSF 15 „Przychody z umów z klientami” obowiązuje w odniesieniu do okresów sprawozdaw-
  czych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 r.
  Standard określa, w jaki sposób i kiedy należy rozp oznawać przychody, jak również wymaga
  od podmiotów stosujących MSSF istotnych ujawnień. S tandard wprowadza jednolity model pięciu
  kroków, który ma być stosowany dla wszystkich umów z klientami przy rozpoznawaniu przychodu.
  Spółka ujmuje przychody na podstawie reguł INCOTERM S 2010. Główną zasadą stosowaną przez VIGO
  jest reguła EXW, co oznacza, że dostawa zostaje uzn ana za dokonaną w momencie postawienia towarów
  do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez zobligowania do dalszych czynności ze strony
  sprzedającego.
  Zgodnie z MSFF 15 Przychody ujmuje się w momencie, gdy klient uzyska kontrolę nad towarem lub
  usługą. Klient uzyskuje taką kontrolę, kiedy ma moż liwość kierowania użytkowaniem towaru lub usług i
  uzyskiwania z nich korzyści. Zgodnie z każdorazowym i ustaleniami z kontrahentami, Spółka, w imieniu
  i na ich polecenie pośredniczy w zamawianiu firm ku rierskich w celu dostawy wyrobów. Kontrahenci
  sami decydują, gdzie dana przesyła ma zostać dostar czona. W związku z tym VIGO stoi na stanowisku,
  że kontrola nad towarem lub usługą każdorazowo prze chodzi na kontrahenta w momencie pośrednictwa
  Spółki w organizowaniu transportu. W roku 2018 nie zaszły zmiany w ujęciu w stosunku do lat
  poprzednich.
  3. Zmiany do MSSF 2 „Płatności oparte na akcjach”:
   sposób ujmowania w wycenie programu regulowanego w środkach pieniężnych warunków
  innych niż warunki nabywania uprawnień,
   klasyfikacja płatności akcjami w przypadku, gdy jed nostka jest zobowiązana pobrać podatek od
  pracownika,
   modyfikacja programu, która skutkuje zmianą z progr amu rozliczanego w środkach pieniężnych
  na program rozliczany w instrumentach kapitałowych.
  Standard ten nie ma wpływu na sprawozdanie Spółki, ponieważ w Spółce nie występują takie transakcje.
  4. Zmiany do MSSF 4: „Umowy ubezpieczeniowe” Zastosowa nie MSSF 9 ,,Instrumenty finansowe”
  wraz z MSSF 4 ,,Umowy ubezpieczeniowe”
  Zmiany dotyczą podmiotów prowadzących działalność u bezpieczeniową i mają na celu usunięcie z
  rachunków zysków i strat przypadków niedopasowania księgowego
  5. Zmiany MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszo nych i wspólnych przedsięwzięciach”
  Zmiany wynikające z „Projektu corocznych poprawek: cykl 2014-2016”, w ramach których
  doprecyzowano, że w sytuacjach, gdy MSR 28 dopuszcz a wycenę inwestycji albo metodą praw własności
  albo w wartości godziwej (przez organizacje zarządz ające kapitałem wysokiego ryzyka, fundusze
  wzajemne itd. lub udziały w jednostkach inwestycyjn ych), wyboru tego można dokonać odrębnie dla
  każdej z takich inwestycji.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 12
  Spółka nie posiada inwestycji w jednostkach stowarzyszonych, w związku z czym opisana zmiana nie
  miała wpływu na sprawozdanie finansowe.
  6. Zmiany do MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
  Zmiany dotyczą uściślenia przepisów dotyczących zmi any kwalifikacji nieruchomości do i z inwestycji.
  Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości występuje wtedy, gdy dana nieruchomość spełnia lub
  przestała spełniać definicję nieruchomości inwestyc yjnych. Zmiana intencji kierownictwa co do sposobu
  użytkowania nieruchomości nie stanowi przesłanki, ż e nastąpiła zmiana sposobu użytkowania. Spółka
  nie posiada nieruchomości inwestycyjnych, a więc zm iana nie wpłynęła na sprawozdanie finansowe.
  7. KIMSF nr 22 Transakcje w walucie obcej - obowiązują ce w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2018 roku
  Interpretacja wyjaśnia ujęcie księgowe transakcji u względniających otrzymanie lub zapłatę zaliczki w
  walucie obcej. Interpretacja dotyczy transakcji w w alucie obcej, wówczas, gdy jednostka ujmuje
  niepieniężne aktywo lub zobowiązanie wynikające z o trzymania lub zapłaty zaliczki w walucie obcej,
  zanim jednostka ujmuje odnośne aktywo, koszt lub pr zychód.
  Interpretacja nie ma wpływu na sprawozdanie finanso we Spółki.
  Opublikowane standardy i interpretacje, które jeszc ze nie obowiązują i nie zostały wcześniej
  zastosowane przez Spółkę, a które Spółka ocenia, że będą bez wpływu na jej sprawozdania finansowe.
  Standardy i interpretacje przyj ęte przez RMSR, które nie zostay jeszcze zatwierdzo ne przez UE do
  stosowania:
  1. MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe – obowiązujący w odni esieniu do okresów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2021 roku
  MSSF 17 zastępuje MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe. MS SF 17 wprowadza jednolite zasady ujmowania
  i wyceny umów ubezpieczenia i reasekuracji według i ch wartości bieżącej. MSSF 17 wymaga, aby umowy
  ubezpieczenia były ujmowane w oparciu o bieżące sza cunki i założenia, które odzwierciedlają
  oczekiwane przyszłe przepływy pieniężne oraz niepew ności z nimi związane. Przychody z tytułu umowy
  ubezpieczenia (umowna marża) są rozpoznawane wraz z e świadczeniem usługi objętej umową
  ubezpieczenia przez okres objęty ubezpieczeniem.
  Zmiany w szacunkach dotyczących przyszłych przepływ ów pomiędzy datami bilansowymi ujmowane są
  w sprawozdaniu z wyniku lub jako korekta oczekiwane j marży umownej
  w zależności od charakteru zmiany oraz przyczyny je wystąpienia. Jednostka ma wybór w jaki sposób
  rozpoznawać niektóre zmiany w stopie dyskontowej: w sprawozdaniu z wyniku lub
  w sprawozdaniu z całkowitych dochodów za dany okres .
  Wcześniejsze zastosowanie MSSF 17 jest możliwe pod warunkiem wdrożenia MSSF 9 oraz MSSF 15.
  W związku z tym, iż niniejszy standard nie ma zasto sowania w przypadku działalności prowadzonej prze
  Spółkę, nie wpłynie na on jej sprawozdanie finansow e.
  2. KIMSF 23 Niepewność interpretacji dotyczących podat ku dochodowego - obowiązujące
  w odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczyna jących się w dniu lub po 1 stycznia 2019
  roku.
  Interpretacja wyjaśnia jak odzwierciedlić w sprawoz daniu finansowym niepewność związaną
  z ujmowaniem podatku dochodowego. Interpretacja dot yczy sytuacji gdy ujęcie danej transakcji lub
  okoliczności w prawie podatkowym jest niejasne lub sytuacji gdy jednostka nie jest pewna czy organy
  podatkowe zaakceptują podejście jednostki lub jej i nterpretację prawa podatkowego.
  Spółka uważa, iż niżej interpretacja ta nie będzie miała wpływu na jej sprawozdanie finansowe.
  3. Zmiany do MSSF 9 „Instrumenty finansowe” - Kontrakt y z cechami przedpłat z ujemną
  rekompensatą (opublikowane w dniu 12 października 2 017 roku, obowiązujące w odniesieniu
  do okresów sprawozdawczych rozpoczynających się w d niu lub po 1 stycznia 2019)
  Zmiana doprecyzowuje, iż instrumenty finansowe, któ re zawierają możliwość wczesnej ich spłaty
  (przedpłaty) mogącą skutkować ujemną rekompensatę m ogą być wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie lub w wartości godziwej przez pozostałe cał kowite dochody, w zależności od modelu
  biznesowego jednostki w zakresie zarządzania aktywa mi finansowymi.
  Spółka ocenia, że niniejsza zmiana do standardu nie wpłynie na jej sprawozdanie finansowe istotnie.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 13
  4. Poprawki do MSSF (2015-2017) - zmiany w ramach proc edury wprowadzania corocznych
  poprawek do MSSF – obowiązujące w odniesieniu do ok resów sprawozdawczych
  rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku
  (i) Zmiana do MSSF 3 Połączenia jednostek MSSF 11 Wspól ne ustalenia umowne Precyzuje, co nastę-
  puje:
  a) jednostka dokonuje ponownej wyceny udziału we wspól nej działalności, która spełnia definicję
  przedsięwzięcia, gdy uzyskuje nad nim kontrolę.
  b) jednostka nie dokonuje ponownej wyceny udziału we w spólnej działalności, która spełnia defi-
  nicję przedsięwzięcia, jeśli zmiana udziału we wspó lnej działalności powoduje powstanie współ-
  kontroli lub jej utrzymanie.
  (ii) Zmiana do MSR 12 Podatek dochodowy precyzuje, iż ko nsekwencje podatkowe wypłaty dywidend
  są ujmowane w taki sam sposób jak innych transakcji .
  (iii) Zmiana do MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego p recyzuje, iż jednostka traktuje jako część
  finansowania zewnętrznego o ogólnym charakterze każ de finansowanie związane z wytworzeniem
  aktywa, kiedy aktywo to jest gotowe do użytkowania lub sprzedaży.
  Spółka ocenia, że niniejsza zmiana do standardu nie wpłynie na jej sprawozdanie finansowe.
  5. Zmiany dotyczące MSR 19 Świadczenia pracownicze - o bowiązujące w odniesieniu do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu lub po 1 stycznia 2019 roku
  Zmiana ta wymaga, aby w przypadku zmian, ograniczeń lub rozliczenia programu określonych świadczeń
  jednostka
  a) przyjmowała aktualne założenia w celu ustalenia kos ztów bieżącego zatrudnienia oraz wartości
  bieżącej zobowiązania z tytułu określonych świadcze ń dotyczącego pozostałego okresu,
  b) ujmowała w wyniku, jako „koszty przeszłego zatrudni enia” lub „zyski lub strat” z tytułu rozli-
  czenia programu, kwoty wynikające z wyceny wartości bieżącej zobowiązania z tytułu określo-
  nych świadczeń, przed i po zmianie, przy obecnych z ałożeniach i wartości godziwej aktywów
  programu na dzień dokonania zmiany, w tym także zmi anę nadwyżki nierozpoznanej.”
  6. Zmiana MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka)
  rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i koryg owanie błędów” - obowiązujące w
  odniesieniu do okresów sprawozdawczych rozpoczynają cych się w dniu lub po 1 stycznia 2019
  roku
  Zmiana polega na wprowadzeniu nowej definicji pojęc ia „istotny” (w odniesieniu do pominięcia lub
  zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym). Dotychc zasowa definicja zawarta w MSR 1 i MSR 8 różniła
  się od zawartej w Założeniach Koncepcyjnych Sprawoz dawczości Finansowej, co mogło powodować
  trudności w dokonywaniu osądów przez jednostki spor ządzające sprawozdania finansowe. Zmiana
  spowoduje ujednolicenie definicji we wszystkich obo wiązujących MSR i MSSF.
  7. Zmiana MSR 28 „Inwestycje w jednostkach stowarzyszo nych i wspólnych przedsięwzięciach”
  Zmiana standardu uściśla, że do instrumentów finans owych innych, niż wyceniane metodą praw
  własności, w jednostkach stowarzyszonych i wspólnyc h przedsięwzięciach należy stosować MSSF 9
  nawet jeśli instrumenty te stanowią element inwesty cji netto w takiej jednostce.
  Spółka szacuje, że nowy standard nie wpłynie na jej sprawozdania finansowe, ponieważ nie posiada
  takich instrumentów finansowych.
  Zmiana obowiązuje dla okresów rocznych rozpoczynają cych się 1 stycznia 2019 roku lub później
  8. MSSF 16 „Leasing” obowiązuje w odniesieniu do okres ów sprawozdawczych rozpoczynających
  się w dniu lub po 1 stycznia 2019 r.
  1 stycznia 2019 roku wszedł w życie nowy MSSF 16 „L easing”. Nowy standard regulujący umowy
  leasingu (w tym umowy najmu i dzierżawy) zawiera no wą definicję leasingu.
  Znaczące zmiany dotyczą leasingobiorców: standard w ymaga ujęcia w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej dla każdej umowy leasingowej „prawa do k orzystania ze składnika aktywów” i analogicznego
  zobowiązania finansowego. Prawo do korzystania z ak tywów jest następnie amortyzowane, natomiast
  zobowiązanie wyceniane w zamortyzowanym koszcie. Pr zewidziano uproszczenia dla umów
  krótkoterminowych (do 12 miesięcy) i aktywów o nisk iej wartości.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 14
  Podejście księgowe do leasingów od strony leasingodawcy jest zbliżone do zasad określonych w
  dotychczasowym MSR 17.
  Spółka dokonała analizy wpływu standardu na sprawoz danie finansowe, szacunki wskazują na to, że
  MSSF 16 nie ma istotnego wpływu na sprawozdanie fin ansowe Spółki.
  Wszystkie umowy mają charakter najmu niskocennych a ktywów tj. drukarki, butle gazowe, dystrybutory
  wody, w związku z tym skorzystano z możliwości nieu jmowania wyżej wymienionych aktywów jako
  leasing.
  W związku z oceną wpływu MSSF 16 na sprawozdanie fi nansowe z sytuacji finansowej Spółki,
  skorzystano z praktycznego rozwiązania i Spółka nie dokonywała ponownej oceny tego, czy umowa jest
  leasingiem czy zawiera leasing w dniu pierwszego za stosowania. Spółka nie stosuje MSF 16 do umów,
  których wcześniej nie zidentyfikowano jako umowy za wierające leasing zgodnie z MSR 17 oraz KIMSF
  4. W związku z tym prawa wieczystego użytkowania gr untów, na których położone są wszystkie
  nieruchomości będące w posiadaniu Spółki ujmowane b ędą przez spółką według dotychczasowych
  zasad i nie wpłynie to na zmiany w sprawozdaniu z s ytuacji finansowej.
  2.11.2 Wartości niematerialne oraz nakłady na prace rozwoj owe
  Wartości niematerialne są ujmowane w księgach Spółk i w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia. Po
  początkowym ujęciu wartości niematerialne i prawne są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie
  wytworzenia pomniejszonych o umorzenie i odpisy z t ytułu utraty wartości. Spółka nie dokonuje wyceny
  prac rozwojowych w wartości godziwej, ze względu na brak aktywnego rynku dla unikalnych
  zakończonych prac rozwojowych. Do wartości niemater ialnych zaliczane są aktywa o przewidywanym
  okresie ekonomicznej użyteczności przekraczającym 1 2 miesięcy.
  Spółka dzieli wartości niematerialne na następujące grupy:
   skapitalizowane prace rozwojowe,
   prawo wieczystego użytkowania gruntów,
   inne wartości niematerialne.
  Prace rozwojowe są kapitalizowane tylko wtedy, gdy spełniają łącznie wszystkie poniższe kryteria:
   możliwość, z technicznego punktu widzenia, ukończen ia składnika wartości niematerialnych tak,
  aby nadawały się do użytkowania lub sprzedaży,
   Spółka ma zamiar ukończenia składnika wartości niem aterialnych oraz jego użytkowania lub
  sprzedaży,
   zdolność do użytkowania lub sprzedaży składnika war tości niematerialnych,
   Spółka jest w stanie ustalić sposób, w jaki składni k wartości niematerialnych będzie wytwarzał
  prawdopodobne przyszłe korzyści ekonomiczne,
   dostępność stosownych środków technicznych, finanso wych i innych, które mają służyć
  ukończeniu prac rozwojowych oraz użytkowaniu lub sp rzedaży składnika wartości
  niematerialnych,
   możliwość wiarygodnego ustalenia nakładów poniesion ych w czasie prac rozwojowych.
  W przypadku braku możliwości oddzielenia wartości n akładów poniesionych na prace badawcze od
  nakładów na prace rozwojowe, prace rozwojowe są odp isywane w całości w koszty.
  Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntów. Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest
  ujmowane jako wartości niematerialne o nieokreślony m okresie ekonomicznej użyteczności. W skład
  innych wartości niematerialnych wchodzą w szczególn ości nabyte oprogramowanie i licencje.
  W przypadku wartości niematerialnych o nieokreślony m okresie użytkowania Spółka nie dokonuje
  odpisów amortyzacyjnych, a dokonuje jedynie regular nie testów na utratę wartości tych składników
  aktywów.
  Dla wartości niematerialnych o określonym okresie u żytkowania Spółka stosuje następujące okresy
  amortyzacji:


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 15
  Grupa Okres amortyzacji
  skapitalizowane prace rozwojowe 3 -5 lat
  inne wartości niematerialne 3 lata
  W uzasadnionych przypadkach na podstawie decyzji Zarządu, popartych prognozami wykorzystania
  technologii, okres amortyzacji skapitalizowanych pr ac rozwojowych może zostać wydłużony powyżej
  5 lat.
  Koszty amortyzacji obciążają w sprawozdaniu z docho dów pozycję „Koszt własny sprzedaży”, „Koszty
  Zarządu” lub „Koszty sprzedaży”, zaś będące konsekw encją utworzonych odpisów aktualizujących
  obciążają „Pozostałe koszty operacyjne”.
  2.11.3 Środki trwałe
  Na rzeczowe aktywa trwałe składają się środki trwał e i środki trwałe w budowie. Do środków trwałych
  zaliczane są aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności przekraczającym 12
  miesięcy.
  Spółka wyróżnia następujące grupy środków trwałych:
   budynki,
   urządzenia techniczne i maszyny,
   środki transportu,
   meble i wyposażenie.
  Wszystkie grupy środków trwałych są wyceniane w cen ie nabycia lub koszcie wytworzenia
  a po
  początkowym ujęciu pomniejszonych o odpisy umorzeni owe i odpisy z tytułu utraty wartości.
  pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne. Spółka nie do konuje przeszacowań żadnej z grup środków
  trwałych.
  Spółka dla wszystkich grup środków trwałych stosuje amortyzację liniową.
  Dla poszczególnych grup środków trwałych stosowane są następujące okresy amortyzacji:
  Grupa Okres amortyzacji
  Budynki 40 lat
  urządzenia techniczne i maszyny, w tym:
  sprzęt laboratoryjny 20 lat
  pozostałe urządzenia techniczne 10 lat
  sprzęt komputerowy 5 lat
  środki transportu 5 lat
  meble i wyposażenie 10 lat

  Zgodnie z postanowieniami MSR 16 Spółka okresowo, n ie rzadziej niż na dzień bilansowy, weryfikuje
  przyjęte stawki amortyzacyjne, analizując czy odpow iadają one okresom ekonomicznej użyteczności
  posiadanych środków trwałych.
  Koszty amortyzacji obciążają w sprawozdaniu z całko witych dochodów pozycję „Koszt własny
  sprzedaży”, „Koszty Zarządu” lub „Koszty sprzedaży” , zaś koszty będące konsekwencją utworzonych
  odpisów aktualizujących obciążają „Pozostałe koszty operacyjne”.
  Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży są wycenian e zgodnie z postanowieniami MSSF 5, tj.
  w wartości niższej spośród wartości bilansowej nett o środka trwałego oraz jego wartości godziwej
  pomniejszonej o koszty doprowadzenia do sprzedaży, oraz są osobno prezentowane w sprawozdaniu z
  sytuacji finansowej.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 16
  W przypadku umów, które spełniają warunki uznania je za leasing finansowy na gruncie MSR 17, tj.
  przenoszą one na Spółkę zasadniczo całe ryzyko i po żytki z tytułu posiadania przedmiotu leasingu,
  Spółka prezentuje w środkach trwałych, w odpowiedni ch grupach, zaś część kapitałowa zobowiązania
  z tytułu leasingu prezentowana jest w pasywach, jak o zobowiązania finansowe, z podziałem na część
  krótko i długoterminową.
  2.11.4 Inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przed sięwzięciach i jednostkach
  stowarzyszonych
  Na podstawie MSR 27 przy sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych jednostka ujmuje
  inwestycje w jednostkach zależnych, wspólnych przed sięwzięciach i jednostkach stowarzyszonych
  według kosztu.
  2.11.5 Zapasy
  Zapasy to aktywa przeznaczone do sprzedaży w toku z wykłej działalności gospodarczej, będące
  w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż lub mające postać materiałów lub dostaw surowców
  zużywanych w procesie produkcyjnym lub w trakcie św iadczenia usług. Spółka w tej pozycji
  sprawozdania z sytuacji finansowej wyróżnia następu jące grupy: materiały, półprodukty i produkcja w
  toku, produkty gotowe, towary, zaliczki na poczet d ostaw.
  Spółka ujmuje towary i materiały w księgach w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od
  możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają
  się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia o raz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania
  zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.
  Spółka do wyceny rozchodu zapasów stosuje metodę FI FO.
  W sytuacji kiedy cena nabycia lub koszt wytworzenia ujęte w księgach przekraczają możliwą do
  uzyskania cenę sprzedaży, Spółka dokonuje odpisów a ktualizujących ich wartość. Ponadto Spółka
  dokonuje okresowej oceny zapasów pod kątem ich dals zej przydatności i dokonuje odpisów
  aktualizujących bazując na terminie ich zalegania n a magazynie. Dokonywane odpisy aktualizujące
  obciążają koszty okresu i są ujmowane w innych kosz tach operacyjnych. Politykę dokonywania odpisów
  na zapasy zalegające przedstawia poniższa tabela:
  Okres zalegania w magazynie Wartość odpisu
  1 - 180 dni 0%
  181 - 365 dni 25%
  366 - 548 dni 50%
  549 - 730 dni 75%
  powyżej 730 dni 100%

  W wyjątkowych sytuacjach, pomimo spełnienia powyższ ych warunków, Spółka może nie tworzyć odpisu
  aktualizującego dotyczącego zapasów, jeśli Zarząd S półki uzna, iż zostaną one zużyte lub sprzedane w
  ciągu najbliższego roku obrotowego.
  2.11.6 Udzielone pożyczki i inne należności
  Spółka wycenia pożyczki i należności według zamorty zowanego kosztu z zastosowaniem modelu
  oczekiwanych strat kredytowych.
  Spółka dokonuje odpisu aktualizującego ich wartość na podstawie współczynnika niewypełnienia
  zobowiązania. Kwota odpisu należności jest odnoszon a na pozostałe koszty operacyjne, zaś rozwiązanie
  odpisu zwiększa pozostałe przychody operacyjne w sp rawozdaniu z całkowitych dochodów.
  Spółka stosuje następująca metodologię wyliczenia w spółczynnika niewypełnienia zobowiązania:
  Dla obliczenia wskaźnika niewypełnienia zobowiązani a, dzieli się salda na jednorodne grupy na bazie
  podobieństwa ryzyka kredytowego oraz zachowania kli entów w przeszłości. W Spółce występuje jedna
  jednorodna grupa: należności od klientów


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 17
  Dla powyższej grupy przeprowadza się analizę w następujących krokach:
   Krok 1: zdefiniuje się okresy historyczne, za które zostaje przeprowadzona analiza wielkości
  odpisów na nieściągnięte należności oraz na przedzi ały wiekowe. Spółka zdecydowała, iż analiza
  nieściągalności przeprowadzana będzie za ostatnie 3 lata w celu ustalenia ogólnego wskaźnika
  niewypełnienia zobowiązania. Ustalono, że współczyn nik niespłacalności zostanie ustalony dla
  przedziałów wiekowych: (1) do 30 dni; (2) od 31-90 dni; (3) od 91-180 dni, (4) od 181-365 dni
  i (5)powyżej 365 dni.
   Krok 2: Wylicza się profil spłaty należności odrębn ie dla należności od klientów korporacyjnych
  w ostatnich trzech latach obrotowych. Następnie dla ustalenia wskaźnika niewypełnienia
  zobowiązania w danym przedziale dokonuje się porówn ania salda spisanych należności do salda
  nieprzeterminowanych należności.
   Krok 3: Dokonuje się analizy prawdopodobnego wpływu przyszłych czynników na wielkość strat
  kredytowych.
   Krok 4: Wylicza się odpis z tytułu utraty wartości przy wykorzystaniu wskaźnika ustalonego w
  Kroku 3.
  2.11.7 Inwestycje krótkoterminowe
  Inne inwestycje krótkoterminowe, z wyłączeniem środ ków pieniężnych i instrumentów finansowych,
  wyceniane się według ceny nabycia lub ceny (wartośc i) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest
  niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których n ie istnieje aktywny rynek w wartości godziwej
  określonej przez ekspertów.
  Skutki wzrostu lub obniżenia wartości inwestycji kr ótkoterminowych wycenionych według cen (wartości)
  rynkowych zalicza się odpowiednio do przychodów lub kosztów finansowych.
  2.11.8 Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
  Środki pieniężne w banku i w kasie wyceniane są wed ług zamortyzowanego kosztu.
  Wykazana w sprawozdaniu z przepływu środków pienięż nych pozycja środki pieniężne składa się
  z gotówki w kasie oraz lokat bankowych o terminie z apadalności nie dłuższym niż 3 miesiące, które nie
  zostały potraktowane jako działalność lokacyjna.
  2.11.9 Kapitał własny
  Kapitał zakładowy . To kapitał wniesiony przez akcjonariuszy, który j est wykazywany według wartości
  nominalnej, w wysokości zgodnej z aktem założyciels kim Spółki oraz wpisem do Krajowego Rejestru
  Sądowego.
  Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji powyżej ceny no minalnej. W tej pozycji Spółka wykazuje
  kwotę nadwyżki przychodów ze sprzedaży akcji ponad ich wartość nominalną (agio).
  Kapitał z aktualizacji wyceny. W tej pozycji Spółka wykazuje m.in. wartość kapitał ów wynikającą
  z dokonanych wycen, które są wykazywane w innych ca łkowitych dochodach oraz zyski i straty
  aktuarialne, prezentowane zgodnie z postanowieniami MSR 19.
  Pozostałe kapitały. W tej pozycji Spółka prezentuje skumulowane wyniki z lat ubiegłych,
  niepodzielony wynik finansowy. Spółka wykazuje w po zostałych kapitałach kapitał tworzony zgodnie
  z postanowieniami art. 396 Kodeksu Spółek Handlowyc h.
  Wynik finansowy bieżącego okresu. W tej pozycji Spółka prezentuje wynik bieżącego ro ku
  obrotowego.
  2.11.10 Rezerwy
  Rezerwy są zobowiązaniem, którego kwota lub termin zapłaty są niepewne. Spółka tworzy rezerwy,
  kiedy ciąży na niej obecny obowiązek (prawny lub zw yczajowo oczekiwany) wynikający ze zdarzeń
  przeszłych i jest prawdopodobne, aby konieczne było wydatkowanie środków zawierających w sobie
  korzyści ekonomiczne w celu wypełnienia obowiązku o raz można dokonać wiarygodnego szacunku
  kwoty tego obowiązku.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 18
  Spółka dokonuje weryfikacji stanu rezerw na koniec każdego okresu sprawozdawczego pod kątem
  spełniania powyższych warunków oraz tworzenia najba rdziej właściwego szacunku co do wysokości
  kwoty rezerwy. Spółka dyskontuje rezerwy, jeśli sku tek tego działania jest istotny.
  Szczegółowy opis znajduje się w punkcie 4.2.9.
  2.11.11 Aktywa finansowe
  W momencie początkowego ujęcia aktywa finansowe kla syfikowane są do jednej
  z dwóch kategorii:
   wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub
   wyceniane w wartości godziwej.
  Składnik aktywów jest wyceniany według zamortyzowan ego kosztu jeżeli spełnione są następujące dwa
  warunki: składniki utrzymywane są w ramach modelu b iznesowego, którego celem jest utrzymywanie
  ich w celu uzyskiwania przepływów wynikających z ko ntraktu; oraz, ich warunki umowne powodują
  powstanie w określonych momentach przepływów pienię żnych stanowiących wyłącznie spłatę kapitału
  oraz odsetek od niespłaconej części kapitału.
  Do aktywów finansowych wycenianych według zamortyzo wanego kosztu Spółka kwalifikuje należności
  handlowe z odpisem aktualizującym zgodnym z modelem oczekiwanych strat kredytowych, środki
  pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i w k asie.
  Zyski i straty z wyceny aktywów i zobowiązań finans owych wycenianych w wartości godziwej ujmowane
  są w wyniku finansowym bieżącego okresu.
  Do aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej ujmowanych w wyniku
  finansowym bieżącego okresu Spółka zalicza instrume nty pochodne typu forward.
  Spółka wyksięgowuje składnik aktywów wyłącznie wted y, gdy wygasną prawa umowne do przepływów
  pieniężnych generowanych przez taki składnik, albo gdy składnik aktywów finansowych wraz z
  zasadniczo całym ryzykiem i wszystkimi korzyściami związanymi z jego posiadaniem zostają przeniesione
  na inny podmiot. Jeżeli Jednostka nie przenosi ani nie zatrzymuje zasadniczo całego ryzyka i wszystkic h
  korzyści związanych z posiadaniem składnika i utrzy muje nad nim kontrolę, ujmuje zatrzymany udział
  w takim składniku aktywów i związane z nim zobowiąz ania z tytułu potencjalnych płatności. Jeśli
  natomiast Jednostka zatrzymuje zasadniczo całe ryzy ko i korzyści związane z przeniesionym składnikiem
  aktywów, to nadal ujmuje stosowny składnik aktywów finansowych.
  2.11.12 Zobowiązania finansowe
  W momencie początkowego ujęcia zobowiązania finanso we klasyfikowane są do jednej
  z dwóch kategorii:
   wyceniane według zamortyzowanego kosztu; lub
   wyceniane w wartości godziwej.
  Do zobowiązań finansowych wycenianych w zamortyzowa nym koszcie Spółka kwalifikuje zobowiązania
  handlowe i kredyty bankowe.
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwe j przez wynik finansowy wykazuje się w wartości
  godziwej, a wynikające z nich zyski lub straty fina nsowe ujmuje się w rachunku zysków i strat z
  uwzględnieniem odsetek zapłaconych od danego zobowi ązania finansowego.
  Spółka dokonuje wyceny zobowiązań finansowych wedłu g zamortyzowanego kosztu.
  Zamortyzowany koszt to kwota, w jakiej zobowiązanie finansowe wycenia się w momencie
  początkowego ujęcia, pomniejszona o spłaty kapitału oraz powiększona lub pomniejszona o ustaloną z
  zastosowaniem efektywnej stopy procentowej skumulow aną amortyzację wszelkich różnic pomiędzy
  wartością początkową a wartością w terminie wymagal ności.
  Wyliczenie efektywnej stropy procentowej obejmuje w szelkie płacone i otrzymywane przez strony
  umowy prowizje i punkty stanowiące integralną część efektywnej stopy procentowej, koszty transakcji
  oraz wszelkie inne premie lub dyskonta.
  Spółka wyksięgowuje zobowiązania finansowe wyłączni e wtedy, gdy odpowiednie zobowiązania
  Jednostki zostaną wykonane, unieważnione lub gdy wy gasną.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 19
  2.11.13 Odroczony podatek dochodowy
  Spółka, jako spółka akcyjna, jest podatnikiem podat ku dochodowego od osób prawnych (podatku
  „CIT”). Pozycja „Podatek dochodowy” w sprawozdaniu z całkowitych dochodów składa się z części
  bieżącej oraz odroczonej podatku.
  Część bieżąca obciążająca wynik Spółki jest kalkulo wana na koniec każdego okresu sprawozdawczego
  w oparciu o podstawę opodatkowania, ustaloną z uwzg lędnieniem różnic występujących pomiędzy
  rachunkowym a podatkowym zyskiem brutto.
  Część odroczona podatku jest kalkulowana przy zasto sowaniu metody bilansowej, tj. poprzez
  porównanie bilansowej wartości poszczególnych pozyc ji aktywów i pasywów, wynikającej ze
  sprawozdania z sytuacji finansowej z ich wartością podatkową.
  Spółka rozpoznaje Rezerwy z tytułu podatku odroczon ego, kiedy różnice przejściowe pomiędzy
  wartością podatkową a bilansową są dodatnie, co zna czy, że w przyszłości będą prowadzić
  do zwiększenia opodatkowania podatkiem bieżącym.
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego występują wtedy , gdy:
  a. występują ujemne różnice przejściowe, czyli takie, które zmniejszą podstawę opodatkowania
  w przyszłości,
  b. następuje przeniesienie na kolejny okres nierozlicz onych strat podatkowych,
  c. Spółka przenosi na kolejny okres niewykorzystane ul gi podatkowe.
  Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ożarowie
  Mazowieckim. Spółka nie ujmuje aktywa z tytułu poda tku odroczonego (zwolnienia strefowego)
  z uwagi na fakt, iż trudno jest ocenić czy wpływ pr zyszłych korzyści będzie prowadził do jego
  wykorzystania w całości. Stosując zasadę ostrożnośc i, oraz biorąc pod uwagę fluktuacje
  w przychodach, wynikające z aktualnego zapotrzebowa nia klientów na dobra Spółki, Spółka
  zdecydowała o nieujmowaniu aktywów z tytułu podatku odroczonego dotyczących tzw. zwolnienia
  strefowego.
  Ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego następuj e, gdy jest prawdopodobne, że będzie przyszły
  dochód, od którego będzie można odpisać ulgę podatk ową. Aktywa z tytułu podatku odroczonego
  Spółka ujmuje w korespondencji z wynikiem okresu, w którym warunek ujęcia został spełniony.
  Rozliczanie aktywów z tytułu podatku odroczonego na stępuje w korespondencji z rachunkiem wyników,
  w kwocie wykorzystania zwolnienia podatkowego w dan ym okresie rachunkowym.
  2.11.14 Świadczenia pracownicze
  W Spółce funkcjonują następujące świadczenia pracow nicze:
   bieżące, tj. płace, doroczny urlop, zwolnienia chor obowe, premie, Zakładowy Fundusz
  Świadczeń Socjalnych,
   odprawy emerytalne.
  Koszty świadczeń pracowniczych Spółka ujmuje w okre sie, w którym dany pracownik pracuje na rzecz
  Spółki, a nie wtedy, gdy świadczenie jest wypłacane lub należne.
  Krótkoterminowe świadczenia pracownicze (tj. takie, których rozliczenia oczekuje się w całości w ciągu
  12 miesięcy po okresie rocznym, w którym dana usług a została wykonana) ujmuje się jako koszty
  okresu, w którym pracownik świadczy pracę. Niezapła cone zobowiązania z tytułu świadczeń wycenia się
  w wartości niezdyskontowanej.
  Premie ujmuje się jedynie wtedy, gdy Spółka ma wiąż ące prawnie lub zwyczajowo oczekiwane
  zobowiązanie do ich wypłaty i można wiarygodnie osz acować ich koszt.
  Aktywa funduszu socjalnego nie spełniają definicji aktywów zawartej w Założeniach koncepcyjnych
  MSSF, ponieważ nie są kontrolowane, a jedynie admin istrowane przez Spółkę, natomiast decyzje
  w sprawie sposobu ich wykorzystywania podejmuje zak ładowa komisja socjalna.
  Pełne wyłączenie funduszu będzie możliwe jedynie, g dy wartość jego aktywów będzie identyczna
  z wartością odpisów i zwiększeń. W sprawozdaniu fin ansowym zostaną skompensowane aktywa
  i zobowiązania funduszu oraz pokazana zostanie w sp rawozdaniu z sytuacji finansowej nadwyżka -


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 20
  najczęściej jako elementu zobowiązań pracowniczych. Jednocześnie w informacji dodatkowej zawarta
  zostanie szersza informacja na temat ZFŚS.
  2.11.15 Otrzymane dotacje
  Dotacji rządowej nie ujmuje się aż do momentu, w kt órym istnieje uzasadnione przekonanie, że Spółka
  gospodarcza spełni warunki związane z dotacją oraz, że dotacja zostanie otrzymana.
  Spółka dla celów rozliczenia dotacji stosuję opisan a w MSR 20 metodą przychodów, zgodnie z którą
  dotacje zalicza się do przychodu na przestrzeni jed nego lub większej ilości okresów. Dotacje ujmuje si ę
  w systematyczny sposób jako przychód w poszczególny ch okresach, aby zapewnić ich współmierność z
  odnośnymi kosztami, które dotacje mają w zamierzeni u kompensować.
  W przypadku dotacji do aktywów, Spółka rozlicza dof inansowanie przez przychody przyszłych okresów
  poprzez okres amortyzacji składnika objętego dotacj ą.
  Przychody z tytułu dotacji Spółka ujmuje w pozycji „Pozostałe przychody operacyjne”.
  2.11.16 Przychody przyszłych okresów
  Spółka, oprócz rozliczanych dotacji i ulgi inwestyc yjnej dotyczącej działalności strefowej opisanych
  w innych sekcjach, ujmuje w przychodach przyszłych okresów kwoty przychodów zafakturowanych,
  które, w celu zachowania zasady współmierności kosz tu i przychodów, nie są wykazywane jeszcze jako
  przychody zrealizowane. Spółka nie wyodrębniła pozy cji zobowiązania z tyt. umowy ze względu na
  nieistotną wartość przedpłat.
  2.11.17 Przychody z tytułu odsetek
  Przychody z tytułu odsetek ujmuje się w odniesieniu do głównej kwoty należnej, uwzględniając
  efektywną stopę procentową.
  2.11.18 Segmenty operacyjne
  Segment operacyjny jest częścią składową Spółki:
  a. która angażuje się w działalność gospodarczą, w zwi ązku z którą może uzyskiwać przychody
  i ponosić koszty (w tym przychody i koszty związane z transakcjami z innymi częściami
  składowymi tej samej Spółki),
  b. której wyniki działalności są regularnie przeglądan e przez główny organ odpowiedzialny
  za podejmowanie decyzji operacyjnych w Spółce oraz wykorzystujący te wyniki przy
  podejmowaniu decyzji o zasobach alokowanych do segm entu i przy ocenie wyników działalności
  segmentu,
  c. w przypadku której są dostępne oddzielne informacje finansowe.
  W Spółce nie można wydzielić segmentów operacyjnych spełniających wymogi opisane w MSSF 8, zaś
  sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne nie odbiega od tej stosowanej na cele statutowe,
  w związku z czym cała działalność Spółki jest rapor towana jako jeden segment.
  Spółka nie posiad oddziałów.
  2.11.19 Uznawanie przychodów
  Głównym przedmiotem działalności Spółki jest działa lność polegająca na produkcji i sprzedaży
  detektorów. Przez przychody rozumie się wpływy korz yści ekonomicznych brutto danego okresu,
  powstałe w wyniku (zwykłej) działalności gospodarcz ej Spółki, skutkującymi zwiększeniem kapitału
  własnego, innymi niż zwiększenie kapitału wynikając ego z wpłat udziałowców.
  Spółka rozpoznaje przychody zgodnie z MSSF 15.
  Przychody ujmuje się w momencie, gdy klient uzyska kontrolę nad towarem lub usługą. Klient uzyskuje
  taką kontrolę, kiedy ma możliwość kierowania użytko waniem towaru lub usług i uzyskiwania z nich
  korzyści. Przy czym przeniesienie kontroli zgodnie z MSSF 15 może nastąpić
  w określonym momencie, bądź na przestrzeni czasu np . w sytuacji realizacji usług.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 21
  W tym drugim przypadku musi być spełnione jedno z trzech kryteriów:
  1. nabywca równocześnie otrzymuje i konsumuje korzyści dostarczane w miarę realizacji zobo-
  wiązań do wykonania świadczeń,
  2. tworzony lub ulepszany składnik aktywów jest kontro lowany przez nabywcę w miarę postępu
  prac,
  3. działania jednostki nie powodują wytworzenia składn ika aktywów, który mógłby być wykorzy-
  stany przez nią alternatywnie oraz ma ona możliwe d o wyegzekwowania prawo zapłaty za wy-
  konane do tej pory świadczenia.
  Jeśli żaden z trzech wymienionych warunków nie jest spełniony, to przeniesienie kontroli następuje
  w określonym momencie. W takim przypadku można posł użyć się następującymi kryteriami:
  1. jednostka obecnie ma prawo do zapłaty za składnik a ktywów
  2. nabywca posiada tytuł prawy do składnika aktywów
  3. na nabywcę przeszły znaczące ryzyka i korzyści wyni kające z posiadania składnika aktywów
  4. nabywca zaakceptował składnik aktywów.
  Spółka na podstawie poniższego 5-cio elementowego p rocesu rozpoznawania przychodu ustala, czy
  przychody należy rozkładać w czasie, czy też ujmowa ć je jednorazowo w określonym momencie.
  Etap 1: Identyfikacja umów z klientami.
  Jednostka może ująć przychody, jeżeli sprzedaż zost ała ujęta w formie umowy. Umowa może mieć
  charakter pisemny, ustny lub może wynikać z zachowa nia stron, które ujawnia ich wolę
  w sposób dostateczny. Przy określeniu, czy umowa z klientem została zawarta, istotne mogą okazać się
  warunki jej rozwiązania. Znaczenie może mieć równie ż zawieranie umów równocześnie lub w powiązaniu
  z innymi umowami.
  Etap 2: Identyfikacja obowiązków, które jednostka m usi wykonać zgodnie z postanowieniami
  umowy.
  Przychody związane są z wypełnieniem obietnicy prze kazania klientowi dóbr lub usług będących
  przedmiotem sprzedaży, spełniające łącznie następuj ące warunki (§ 22 MSSF 15):
  1) klient może odnieść z nich korzyści niezależnie lub w połączeniu z innymi dostępnymi dla klienta
  zasobami (tj. dobra lub usługi można wydzielić),
  2) przyrzeczenie jednostki dotyczące przeniesienia dóbr lub usług na klienta można wyodrębnić
  spośród innych przyrzeczeń zawartych w umowie (tj. wyróżnia się ono w treści umowy). Przykład:
  jednostka powinna ująć osobno obowiązki z tytułu do stawy produktów oraz świadczonej usługi,
  jeżeli sprzedając produkty, zapewnia klientom fakul tatywną usługę serwisowania na podstawie
  udzielonej gwarancji.
  Etap 3: Ustalenie ceny transakcji w kwocie wynagrod zenia, do której jednostka oczekuje, że ma
  tytuł.
  W zależności od charakteru umowy sprzedaży wynagrod zenie może być kwotą stałą lub (jeżeli zależy
  od wystąpienia przyszłego zdarzenia) kwotą zmienną, zależną od rabatów, upustów cenowych,
  refundacji, zachęt, premii za wyniki itp.
  Etap 4: Przyporządkowanie ceny transakcji do poszcz ególnych obowiązków.
  Jeżeli umowa zawiera odrębne obowiązki do wypełnien ia (zidentyfikowane w etapie 2), cena transakcji
  powinna zostać do nich odpowiednio przypisana. Najl epszą podstawą do ustalenia ceny indywidualnej
  jest cena, za jaką jednostka może oddzielnie sprzed ać dane dobro lub usługę.
  Etap 5: Ujęcie przychodów w chwili wypełnienia obow iązku przez jednostkę.
  Określone w umowie obowiązki są wypełnione, gdy jed nostka dokonuje transferu obiecanych dóbr lub
  usług na klienta, tj. kiedy klient uzyskuje nad nim i kontrolę. Kwotą przychodów jest kwota
  wynagrodzenia przypisana do wypełnionego obowiązku. Obowiązek ten może być zaspokojony
  w określonym momencie (typowo przy dostawie dóbr) l ub w pewnym przedziale czasowym (typowo
  przy świadczeniu usług). W tym drugim przypadku jed nostka powinna wybrać odpowiednią metodę
  pomiaru postępu wypełnienia obowiązku.
  Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółka ujm uje przychody na podstawie reguł INCOTERMS
  2010 w odniesieniu do tych transakcji gdzie ocenion e, że przychód ujmowany jest w punkcie czasu.
  Główną zasadą stosowaną przez VIGO jest reguła EXW, co oznacza, że dostawa zostaje uznana za


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 22
  dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, bez
  zobligowania do dalszych czynności ze strony sprzed ającego.
  Istotne warunki płatności: płatność zazwyczaj staje się należna w momencie prz ekazania ryzyka na odbiorcę, standardowe
  terminy płatności wynoszą 30 dni.
   umowy nie zawierają istotnego elementu finansowania ,
   kwota wynagrodzenia nie jest zmienna w związku z ty m wartość szacunkowa wynagrodzenia
  zmiennego nie podlega zwykle ograniczeniom,
  udzielana jest gwarancja handlowa na okres jednego roku, która nie odbiega od standardowych
  warunków odpowiedzialności z produkty.
  W roku 2018 wartość prac wykonanych w trakcie reali zacji z tytułu świadczenia usług długoterminowych
  wyniosła 150 tys. zł i przychody te ujmowane były w czasie, jednak na dzień bilansowy usługi nie były
  zakończone.
  2.12 Istotne wartości oparte na profesjonalnym osądzie i szacunkach
  Zarząd Spółki zobowiązany jest do dokonywania szacu nków, osądów i założeń dotyczących kwot wyceny
  poszczególnych składników aktywów i zobowiązań. Sza cunki i związane z nimi założenia opierają się o
  doświadczenia historyczne i inne czynniki uznawane za istotne. Rzeczywiste wyniki mogą odbiegać od
  przyjętych wartości szacunkowych.
  Szacunki i leżące u ich podstaw założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmianę wielkości
  szacunkowych ujmuje się w okresie, w którym nastąpi ła weryfikacja, jeśli dotyczy ona wyłącznie tego
  okresu, lub w okresie bieżącym i okresach przyszłyc h, jeśli zmiana dotyczy ich na równi z okresem
  bieżącym.
  Poniżej przedstawiono podstawowe założenia dotycząc e przyszłości oraz inne podstawy szacunku
  niepewności na dzień bilansowy, mające znaczący wpł yw na ryzyko istotnych korekt wartości bilansowej
  aktywów i zobowiązań w następnym roku obrotowym.
  2.12.1 Profesjonalny osąd
  W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowośc i wobec zagadnień podanych poniżej, największe
  znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profes jonalny osąd kierownictwa.
  Odpis na przeterminowane należności.
  Spółka dokonuje aktualizacji wartości należności ha ndlowych na każdy dzień bilansowy. Określając
  poziom odzyskiwalności należności z tytułu dostaw i usług uwzględniane są zmiany ich jakości od dnia
  udzielenia kredytu kupieckiego do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
  W danym okresie obrotowym dokonano odpisów należnoś ci zgodnie z zapisem w polityce
  rachunkowości.
  Odpis aktualizujący zalegające zapasy na magazynie.
  Na każdy dzień bilansowy Spółka dokonuje analizy wi ekowania zapasów znajdujących się
  w magazynach towarów oraz dokonuje indywidualnej oc eny ceny możliwej do uzyskania na dzień
  bilansowy i na tej podstawie podejmuje decyzję o ut worzeniu odpisu aktualizacyjnego.
  W danym okresie obrotowym dokonano zmniejszenia odp isu zapasów zalegających na magazynach w
  wysokości 40 tys. zł.
  Spółka dopuszcza do sprzedaży wyroby gotowe, wcześn iej utrzymywane jedynie jako produkty
  zamienne na wypadek opóźnień w procesie produkcyjny m ze względu na osąd kierownictwa, które
  uznało, że w związku z planowanym zwiększeniem wolu menu produkcji większość zalegających zapasów
  zostanie zużyta w procesie produkcyjnym w następnym roku obrotowym.
  Odpis aktualizujący prawo wieczystego użytkowania gr untu.
  Spółka, na podstawie otrzymanego od niezależnego rz eczoznawcy operatu szacunkowego określającego
  wartość godziwą prawa wieczystego użytkowania grunt u, dokonała odwrócenia odpisu aktualizującego


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 23
  jego wartość zarachowanego w 2017 roku w wysokości 542 tys. zł. Odwrócenia dokonano uznając konto
  pozostałych przychodów operacyjnych.
  Moment oddania prac rozwojowych do użytkowania
  Nakłady poniesione na realizację prac rozwojowych S półka rozlicza po zakończonej kontroli finansowej
  ze strony instytucji nadzorującej. Po otrzymaniu of icjalnego protokołu potwierdzającego zakończenie si ę
  pracy z pozytywnym wynikiem Spółka rozlicza wykazan e nakłady.

  2.12.2 Niepewność szacunków
  Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące prz yszłości i inne kluczowe źródła niepewności
  występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości
  bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku f inansowym.
  Utrata wartości aktywów. Na każdy dzień bilansowy jednostka ocenia, czy istn ieją jakiekolwiek
  przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utra ta wartości któregoś ze składników aktywów.
  W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, jednostka szacuje wartość odzyskiwalną tego
  składnika aktywów.
  Wycena rezerw. Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały os zacowane za pomocą metod
  aktuarialnych. Stopa dyskontowa, stopa wzrostu wyna grodzeń oraz wskaźnik rotacji są kluczowymi
  założeniami aktuarialnymi mającymi wpływ na stan re zerw na świadczenia pracownicze. Wybór stopy
  dyskontowej jest związany z bieżącą sytuacją na ryn ku obligacji skarbowych, natomiast wybór
  planowanych wzrostów wynagrodzeń jest odzwierciedle niem strategii Spółki w zakresie kształtowania
  polityki płacowej w przyszłości. Dodatkowo na stan rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych ma wpływ
  wskaźnik rotacji pracowników zależący od historyczn ej rotacji pracowników Spółki.
  Zgodnie z MSR 19 Spółka ujawnia analizę wrażliwości dla każdego istotnego założenia aktuarialnego na
  koniec okresu sprawozdawczego, pokazującą, jaki wpł yw na zobowiązanie miałyby zmiany
  odpowiednich założeń aktuarialnych.
  W związku z powyższym dokonano analizy wrażliwości dla następujących założeń:
  a. zmiana stopy dyskontowej ± 0,5 p.p,
  9. zmiana stopy wzrostu przyszłych wynagrodzeń ± 0,5 p .p,
  10. zmiana wskaźnika rotacji pracowników ± 0,5 p.p.
  Analiza wrażliwości została przeprowadzona, przy za łożeniu, że wszystkie inne założenia aktuarialne
  pozostają niezmienione. Wyniki przeprowadzonych kal kulacji kształtują się następująco:
  Pozycja
  (w tys. zł)
  Wartość
  bilansowa
  Analiza wrażliwości
  Stopa dyskontowa Stopa wzrostu
  wynagrodzeń Wskaźnik rotacji
  - 0,5% + 0,5% - 0,5% + 0,5% - 0,5% + 0,5%
  Odprawy
  emerytalne 112 121 104 104 121 118 106
  Odprawy
  rentowe 14 15 13 13 15 15 14
  Niewykorzystane
  urlopy 415 415 415 415 415 415 415
  Razem 541 551 532 532 551 548 535

  Rezerwy z tytułu przyszłych reklamacji. W danym okresie obrotowym zarachowano rezerwę na
  ewentualne koszty reklamacji do poniesienia w 2019 r w wysokości 318 tys. zł. Na podstawie
  profesjonalnego osądu kierownictwa Spółki kwota tej rezerwy kształtuje się na poziomie 0,85%
  przychodów ze sprzedaży roku 2018. Gdyby poziom ten był o 0,5 p.p wyższy niż oszacowania Spółki, to
  kwota rezerwy uległaby zwiększeniu do 505 tys. zł.
  Rezerwy z tytułu zobowiązań w związku ze zobowiązan iami spornymi. W danym okresie kresie
  obrotowym nie zarachowano rezerwy na ewentualne prz yszłe zobowiązania.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 24
  Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego. Spółka nie rozpoznaje składników aktywów
  z tyt. podatku odroczonego.
  Wartość godziwa instrumentów pochodnych i pozostałych instrumentów finansowych.
  Wartość godziwa instrumentów finansowych oparta jes t na podstawie otrzymanych od instytucji
  finansowych wycen tych instrumentów na dzień bilans owy. Pozostałe instrumenty finansowe nie są
  wyceniane do wartości godziwej ze względu na to, że przyjmuje się że wartość godziwa jest zbliżona do
  wartości bilansowej.
  Ujmowanie przychodów. Spółka stosuje metodę procentowego zaawansowania pr ac przy rozliczaniu
  kontraktów długoterminowych transakcji w trakcie re alizacji z tytułu świadczenia usług. Stosowanie tej
  metody wymaga od Spółki szacowania proporcji dotych czas wykonanych prac do całości usług do
  wykonania. W roku 2018 wartość prac wykonanych w tr akcie realizacji z tytułu świadczenia usług
  długoterminowych wyniosła 150 tys. zł.
  Stawki amortyzacyjne. Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na po dstawie
  przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności skł adników rzeczowego majątku trwałego oraz
  wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej
  użyteczności na podstawie bieżących szacunków.
  Wartości bilansowe wszystkich wyżej opisanych szacu nków i ich zmiany w trakcie roku i wpływ na wynik
  są przedstawione w informacji dodatkowej w odpowied nich notach.
  2.13 Cele i zasady zarządzania ryzykiem finansowym
  Poza instrumentami pochodnymi, do głównych instrume ntów finansowych, z których korzysta Spółka,
  należą kredyty bankowe, środki pieniężne, należnośc i i zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe, lokaty krótkoterminowe, które powstają b ezpośrednio w toku prowadzonej przez nią
  działalności.. Głównym celem tych instrumentów fina nsowych jest pozyskanie środków finansowych na
  działalność Spółki.
  Spółka zawiera również transakcje z udziałem instru mentów pochodnych, przede wszystkim walutowe
  kontrakty terminowe typu forward. Celem tych transa kcji jest zarządzanie ryzykiem walutowym
  powstającym w toku działalności Spółki oraz wynikaj ących z używanych przez nią źródeł finansowania.
  Zasadą stosowaną przez Spółkę obecnie i przez cały okres objęty badaniem sprawozdania finansowego
  jest nieprowadzenie obrotu instrumentami finansowym i.
  Główne rodzaje ryzyka wynikającego z instrumentów f inansowych Spółki obejmują ryzyko stopy
  procentowej, ryzyko związane z płynnością, ryzyko w alutowe oraz ryzyko kredytowe. Zarząd weryfikuje
  i uzgadnia zasady zarządzania każdym z tych rodzajó w ryzyka – zasady te zostały w skrócie omówione
  poniżej. Spółka monitoruje również ryzyko cen rynko wych dotyczące wszystkich posiadanych przez nią
  instrumentów finansowych. Wielkość tego ryzyka w ok resie została przedstawiona poniżej.
  Podstawowe zasady zarządzania ryzykiem
  Zarząd ponosi odpowiedzialność za ustanowienie i na dzór nad zarządzaniem ryzykiem przez Spółkę.
  Zasady zarządzania ryzykiem przez Spółkę mają na ce lu identyfikację i analizę ryzyk, na które Spółka
  jest narażona, określenie odpowiednich limitów i ko ntroli, jak też monitorowanie ryzyka i stopnia
  dopasowania do niego limitów. Zasady zarządzania ry zykiem i systemy podlegają regularnym
  przeglądom w celu uwzględnienia zmiany warunków ryn kowych i zmian w działalności Spółki. Poprzez
  odpowiednie szkolenia, przyjęte standardy i procedu ry zarządzania, Spółka dąży do zbudowania
  mobilizującego i konstruktywnego środowiska kontrol i, w którym wszyscy pracownicy rozumieją swoją
  rolę i obowiązki.
  Ryzyko rynkowe
  Ryzyko rynkowe polega na tym, że zmiany cen rynkowy ch, takich jak kursy walutowe, stopy procentowe
  i ceny akcji będą wpływać na wyniki Spółki lub na w artość posiadanych instrumentów finansowych.
  Celem zarządzania ryzykiem rynkowym jest utrzymanie i kontrolowanie stopnia narażenia Spółki na
  ryzyko rynkowe w granicach przyjętych parametrów, p rzy jednoczesnym dążeniu do optymalizacji stopy
  zwrotu.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 25
  W ocenie Zarządu ryzyko rynkowe w odniesieniu do Spółki dotyczy przede wszystkim ekspozycji na
  ryzyko zmiany kursu PLN/EUR z uwagi na to, iż Spółk a prowadzi wymianę handlową głównie jako
  eksporter.
  Inne ryzyka rynkowe odnoszą się do zmian oprocentow ania zobowiązań finansowych, środków
  pieniężnych i ich ekwiwalentów. Należności handlowe krótkoterminowe w walucie obcej stanowiły na
  dzień 31 grudnia 2018 r. 91% należności handlowych ogółem natomiast krótkoterminowe zobowiązania
  z tytułu dostaw i usług w walucie obcej stanowiły n a ten dzień 10% zobowiązań z tytułu dostaw i usług
  ogółem (31.12.2017 r.: odpowiednio 98% i 52%).
  Spółka korzysta z instrumentów finansowych w celu z abezpieczenia przed ryzykiem zmian kursów walut.
  Ryzyko walutowe
  Spółka w sposób ciągły analizuje wahania kursu EUR/ PLN. Poniższa tabela przedstawia szacunkową
  wrażliwość wyniku finansowego brutto na wahania kur su EUR (przy założeniu braku zabezpieczeń
  poprzez instrumenty finansowe):
  Rok zakończony 31.12.2018 (w tys. zł.)
  Wpływ na wynik
  finansowy brutto
  Wpływ na wynik
  finansowy brutto
  EUR + 5%/- 5%* USD + 5%/-5%
  Środki pieniężne 308 -308 4 -4
  Pożyczki i należności 245 -245 10 -10
  Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg
  zamortyzowanego kosztu 35 -35 1 -1
  Kredyty 366 -366
  Razem 152 -152 13 -13

  Rok zakończony 31.12.2017 (w tys. zł.)
  Wpływ na wynik
  finansowy brutto
  Wpływ na wynik
  finansowy brutto
  EUR + 5%/- 5%* USD + 5%/-5%
  Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej
  przez wynik finansowy 461 -461 2 -2
  Pożyczki i należności 117 -117 1 -1
  Pozostałe zobowiązania finansowe wyceniane wg
  zamortyzowanego kosztu 22 -22 1 -1
  Razem 600 -600 4 -4

  W analizie uwzględniono zmiany o 5% ze względu na z ałożenie, że ryzyko związane z możliwością wahań
  kursu jednej waluty w stosunku do innej nie będzie wyższe Z analizy ryzyka kredytowego wyłączono
  instrumenty pochodne ze względu na nieistotną warto ść bilansową pozycji na dzień 31 grudnia 2018
  roku.
  Wartość bilansowa aktywów oraz zobowiązań pieniężny ch Spółki denominowanych w walutach obcych
  na dzień bilansowy przedstawia się następująco:
  Aktywa (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Waluta w EURO 10 995 4 552
  Waluta w USD 284 60

  Zobowiązania (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Waluta w EURO 8 015 435
  Waluta w USD 14 14


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 26
  Ryzyko stóp procentowych
  Ryzyko stóp procentowych występuje głównie w związku z korzystaniem przez Spółkę z kredytów
  bankowych. Zaciągnięte kredyty oparte są na zmienne j stopie procentowej co naraża Spółkę na ryzyko
  zmiany wyniku i przepływów pieniężnych. Biorąc pod uwagę obecny poziom finansowania kredytowego
  zakłada się, że skutki zmiany stóp procentowych mog ą mieć umiarkowany wpływ na wynik roku 2019.
  W celu przeprowadzenia analizy wrażliwości na zmian y stóp procentowych, na podstawie historycznych
  zmian wartości oraz na podstawie wiedzy i doświadcz enia Spółki w zakresie rynków finansowych, zmiany
  stóp procentowych, które są „racjonalnie możliwe” o szacowane zostały na dzień 31.12.2018 r. na
  poziomie -1/+1 punktu procentowego dla złotego w pr zypadku kredytów bankowych.
  W tys. zł
  Wpływ
  na wynik
  finansowy
  netto
  Wpływ
  na kapitał
  własny
  Wpływ
  na wynik
  finansowy
  brutto
  Wpływ na
  kapitał
  własny
  31.12.2018 31.12.2017
  + 1%/- 1% + 1%/- 1%
  Aktywa wyceniane w zamortyzowanym
  koszcie, w tym:
  - należności z tyt. dostaw i usług + / - 57 + / - 24
  - inne + / - 36 + / - 10
  Zobowiązania wyceniane w zamortyzo-
  wanym, koszcie, w tym
  - otrzymane kredyty i pożyczki + / - 133 + / - 0
  - zobowiązani z tyt. dostaw i usług + / - 70 + / - 9
  - inne + / - 7 + / - 5
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  Zarząd opracował politykę kredytową, według której każdy klient jest oceniany pod kątem wiarygodności
  kredytowej zanim zostaną mu zaoferowane terminy pła tności oraz inne warunki umowy. Przy ocenie, o
  ile to możliwe, brany jest pod uwagę rating klienta dokonany przez zewnętrzne firmy, a w niektórych
  przypadkach referencje bankowe. Dla każdego klienta jest wyznaczony limit transakcyjny, który oznacza
  maksymalną kwotę transakcji, dla której nie jest wy magana aprobata Zarządu.
  Spółka regularnie monitoruje terminowość regulowani a należności, w razie opóźnień wzywa klientów do
  zapłaty, a w ostateczności podejmuje działania wind ykacyjne.
  Znacząca większość klientów prowadzi transakcje ze Spółką co najmniej od trzech lat. Straty poniesione
  przez Spółkę w wyniku nieotrzymania płatności są ma rginalne. Narażenie Spółki na ryzyko kredytowe
  wynika głównie z indywidualnych cech każdego klient a. W ocenie Zarządu ryzyko kredytowe jest niskie,
  ponieważ kontrahentami są głównie firmy o uznanej r eputacji.
  Największy klient Spółki w 2018 roku generuje 15,2% (2017 r.: 12,9%) przychodów Spółki. Saldo
  należności od największego klienta Spółki stanowi 1 9,1% łącznej kwoty należności z tytułu dostaw
  i usług brutto na dzień 31 grudnia 2018 r. (31.12.2 017 r.: 35,2%). Wszystkie należności są spłacane
  zgodnie z umowami pisemnymi. Spółka nie widzi istot nego ryzyka w tym zakresie.
  Maksymalna ekspozycja na ryzyko kredytowe
  Aktywa finansowe (w tys. zł) Wartość bilansowa
  31.12.2018 31.12.2017
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe na leżności 9 149 3 386
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 345 11 352
  Ryzyko płynności
  Ryzyko płynności jest to ryzyko wystąpienia trudnoś ci w spełnieniu przez Spółkę obowiązków
  związanych ze zobowiązaniami finansowymi, które roz liczane są w drodze wydania środków pieniężnych
  lub innych aktywów finansowych. Zarządzanie płynnoś cią przez Spółkę polega na zapewnianiu, w
  możliwie najwyższym stopniu, aby Spółka zawsze posi adała płynność wystarczającą do regulowania
  wymaganych zobowiązań, zarówno w normalnej jak i kr yzysowej sytuacji, bez narażania na
  niedopuszczalne straty lub podważenie reputacji Spó łki.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 27
  Spółka minimalizuje ryzyko płynności prowadząc windykację w sposób ciągły, co zapewnia stały dopływ
  gotówki. Ponadto kontroluje i prowadzi działania ma jące na celu spełnianie warunków umów
  kredytowych. Aby zapewnić środki finansowe Spółka w spomaga się finansowaniem zewnętrznym –
  kredytem bankowym.
  Do narzędzi zarządzania ryzykiem płynności w Spółce należą m.in.:
   regularne monitorowanie potrzeb i wydatków gotówkow ych,
   prowadzenie windykacji w sposób ciągły, co zapewnia stały dopływ środków pieniężnych,
   działania mające na celu spełnienie warunków,
   korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania w po staci kredytów bankowych.
  Ryzyko związane z płynnością
  Wyszczególnienie
  (w tys. zł)
  Na
  żądanie
  <3
  miesięcy
  Od 3 do
  12
  miesięcy
  Od 1 do
  5 lat >5 lat
  31.12.2018 7 721 7 849 5 474
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 7 847 5 474
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe zobowiązania 7 709 2
  Instrumenty pochodne 12
  31.12.2017 1 393
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz
  pozostałe zobowiązania 1 393

  Spółka ocenia, że w ramach posiadanych środków fina nsowych w odniesieniu do bieżącego zadłużenia
  ryzyko związane z płynnością jest umiarkowane.
  Zarządzanie kapitałem
  Podstawowym założeniem polityki Spółki w zakresie z arządzania kapitałami jest utrzymanie silnej bazy
  kapitałowej, która będzie podstawą zaufania ze stro ny inwestorów, kredytodawców oraz rynku i która
  zapewni przyszły rozwój Spółki. Ryzyko w zakresie z arządzania kapitałami polega na nieuzyskaniu
  powyższych celów. Spółka monitoruje zmiany w akcjon ariacie, wskaźniki rentowności kapitału oraz
  poziom dywidend wypłacanych akcjonariuszom.
  Celem Spółki jest osiągnięcie wskaźnika rentowności kapitału na poziomie satysfakcjonującym
  akcjonariuszy. Zarząd monitoruje poziom wskaźnika z wrotu z kapitału, który jest definiowany jako
  stosunek wyniku działalności operacyjnej do kapitał u własnego. Zarząd dąży do utrzymania równowagi
  pomiędzy wyższą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia przy wyższym poziomie zadłużenia
  i korzyściami oraz bezpieczeństwem osiąganym przy s olidnym kapitale. W okresie sprawozdawczym od
  1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wskaźnik t en, liczony jako iloraz zysku netto za okres
  sprawozdawczy oraz kapitału własnego pomniejszonego o zysk netto, wyniósł 31,6% (2017 r.: 30,14%).
  Stopa zadłużenia Spółki, liczona jako relacja sumy zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i
  pożyczek do kapitału własnego ogółem, wynosiła 24,5 8%na dzień 31 grudnia 2018 r. (31.12.2017 r.:
  0%).
  W okresie sprawozdawczym od 1 stycznia 2018 r. do 3 1 grudnia 2018 r. nie było zmian w podejściu
  Spółki do zarządzania kapitałem.
  Spółka monitoruje stan kapitałów stosując również w skaźnik dźwigni, który jest liczony jako stosunek
  zadłużenia netto do sumy kapitałów powiększonych o zadłużenie netto. Do zadłużenia netto Spółka
  wlicza oprocentowane kredyty i pożyczki, zobowiązan ia z tytułu dostaw i usług i inne zobowiązania,
  pomniejszone o środki pieniężne i ekwiwalenty środk ów pieniężnych.
  Zarządzanie kapitałem
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Oprocentowane kredyty i pożyczki 13 322 -
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania 7 711 1 393


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 28
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Minus środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 345 11 352
  Zadłużenie netto 11 688 -9 959
  Kapitał własny 54 221 41 203
  Kapitał razem 54 221 41 203
  Kapitał i zadłużenie netto 65 908 31 244
  Wskaźnik dźwigni 0,1773 -0,3188
  2.14 Porównywalność danych finansowych za bieżący i popr zedni rok
  W badanym okresie Spółka nie dokonywała zmian, któr e powodowały by konieczność przedstawiania
  danych porównywalnych z poprzednim okresem obrotowy m.
  2.15 Kursy wymiany złotego
  W okresie objętym sprawozdaniem finansowym zastosow ano następujące kursy wymiany złotego
  w stosunku do EURO, ustalanych przez Narodowy Bank Polski:
  Lp. Treść 1.01.2018 –
  31.12.2018
  1.01.2017 –
  31.12.2017
  1. Średni kurs NBP na dzień bilansowy 4,3000 4,1709
  2. Średni kurs okresu 4,2669 4,2447
  3. Najwyższy średni kurs w okresie 4,3978 4,4157
  4. Najniższy średni kurs w okresie 4,1423 4,1709
  Do przeliczenia danych sprawozdania z sytuacji finansowej użyto kursu średniego NBP na dzień
  bilansowy. Do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych użyto
  kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego
  miesiąca w danym okresie na podstawie informacji pu blikowanych przez Narodowy Bank Polski.

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewsk a-Filipiak
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 29
  3 Sprawozdanie finansowe
  Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.20 18
  Pozycja Nota
  Stan na
  31.12.2018
  (w tys. zł)
  Stan na
  31.12.2017
  (w tys. zł)
  AKTYWA
  Aktywa trwałe 67 417 38 024
  Rzeczowe aktywa trwałe 4.1.2 45 031 19 881
  Wartości niematerialne 4.1.1 6 755 6 329
  Nakłady na projekty rozwojowe 4.1.4 14 368 11 052
  Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych 4.1.3 1 262 762
  Rozliczenia międzyokresowe 4.1.4 1
  Aktywa obrotowe 22 796 18 398
  Zapasy 4.1.5 4 142 3 449
  Należności handlowe 4.1.6 5 585 2 365
  Pozostałe należności 4.1.6 3 564 1 021
  Rozliczenia międzyokresowe 4.1.4 160 211
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4.1.7 9 345 11 352
  AKTYWA RAZEM 90 213 56 422
  PASYWA
  Kapitał własny 54 221 41 203
  Kapitał zakładowy 4.2.1 729 729
  Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości no minalnej 4.2.2 8 865 8 865
  Kapitał z aktualizacji wyceny 4.2.3 -15 -18
  Pozostałe kapitały 4.2.5 31 620 22 085
  Wynik finansowy bieżącego okresu 4.2.4
  4.2.2 13 021 9 542
  Zobowiązanie długoterminowe 17 885 6 566
  Kredyty i pożyczki 4.2.10 5 474
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 4.2.15 12 026 6 461
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4.2.9 120 105
  Pozostałe rezerwy 4.2.9 265
  Zobowiązania krótkoterminowe 18 107 8 653
  Kredyty i pożyczki 4.2.10 7 847
  Pozostałe zobowiązania finansowe 4.2.13 12
  Zobowiązania handlowe i inne 4.2.11 6 993 862
  Pozostałe zobowiązania 4.2.11 718 531
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów 4.2.15 1 314 6 571
  Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 4.2.9 421 361
  Pozostałe rezerwy 4.2.9 802 328
  PASYWA RAZEM 90 213 56 422

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewsk a-Filipiak
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 30
  Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 1.01.2018 - 31.12.2018
  Wyszczególnienie NOTA
  1.01.2018-
  31.12.2018
  (w tys. zł)
  1.01.2017-
  31.12.2017
  (w tys. zł)
  Przychody ze sprzedaży 4.3.1 37 416 27 180
  Przychody ze sprzedaży produktów 36 848 26 700
  Przychody ze sprzedaży usług 491 398
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 78 82
  Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 4.3.5 16 936 11 317
  Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług 16 933 11 285
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 32
  Zysk (strata) brutto na sprzedaży 20 481 15 863
  Pozostałe przychody operacyjne 4.4 2 776 2 306
  Koszty sprzedaży 2 151 1 622
  Koszty ogólnego zarządu 7 684 5 466
  Pozostałe koszty operacyjne 4.5 653 1 330
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 768 9 751
  Przychody finansowe 4.6 332 66
  Koszty finansowe 4.7 60 177
  Zysk (strata) przed opodatkowaniem 13 040 9 640
  Podatek dochodowy 4.3.4 19 98
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 13 021 9 542
  Zysk (strata) netto 13 021 9 542
  Składniki innych całkowitych dochodów: 3 - 2
  Pozycje, które nie będą przekwalifikowane do
  rachunku zysków i strat w kolejnych okresach 3 - 2
  Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych świadczeń 4.3.3 3 -2
  Suma dochodów całkowitych 13 024 9 540
  Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł) 4.2.7
  Podstawowy za okres obrotowy 17,86 13,09
  Rozwodniony za okres obrotowy 17,86 13,09
  Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności
  kontynuowanej (w zł) 17,86 13,09
  Podstawowy za okres obrotowy 17,86 13,09
  Rozwodniony za okres obrotowy 17,86 13,09

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewsk a-Filipiak
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 31
  Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
  (w tys. zł)
  Kapitał zakładowy
  Kapitały zapasowy ze
  sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej
  Kapitał z aktualizacji
  wyceny
  Pozostałe kapitały
  Wynik finansowy bieżącego okresu

  Kapitał własny
  ogółem
  Skumulowane wyniki

  z lat ubiegłych
  Niepodzielony wynik fi-
  nansowy
  Dwanaście miesięcy zakończone w dniu 31 grudnia 2018 roku
  Kapitał własny na dzień 01.01.2018 r.
  729

  8 865

  -18

  22 085

  9 542


  41 203

  Odpisy aktualizujące na- leżności MSR 9 (ECL)  -7


  -7
  Kapitał własny po korektach
  729

  8 865

  -18

  22 078

  9 542

  13 021

  54 217

  Podział zysku netto  9 542

  -9 542  Wypłata dywidendy


  0
  Inne całkowite dochody: zy- ski/straty aktuarialne


  3  3
  Kapitał własny na dzień 31.12.2018 r.
  729

  8 865

  -15

  31 620

  0
  13 021

  54 221

  Dwanaście miesięcy zakończone w dniu 31 grudnia 201 7 roku
  Kapitał własny na dzień 01.01.2017 r.
  729

  8 865

  -16

  18 086

  10 006


  37 670

  Kapitał własny po korektach
  729

  8 865

  -16

  18 086

  10 006

  9 542

  47 212

  Podział zysku netto  3 999

  -3 999  Wypłata dywidendy
  -6 007


  -6 007

  Inne całkowite dochody: zy- ski/straty aktuarialne


  -2  -2
  Kapitał własny na dzień 31.12.2017 r.
  729

  8 865

  -18

  22 085


  9 542

  41 203

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewska-Filipiak Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 32
  Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (Nota 4.8)
  (w tys. zł)
  za okres
  01.01.2018 -
  31.12.2018
  za okres
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA
  Zysk / Strata brutto 13 040 9 640
  Podatek dochodowy 19 98
  Zysk / Strata netto 13 021 9 542
  Korekty razem: -3 947 2 784
  Amortyzacja 3 459 2 815
  Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -241 317
  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 0 3
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -521 534
  Zmiana stanu rezerw 817 -465
  Zmiana stanu zapasów -693 -654
  Zmiana stanu należności -5 763 911
  Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 544 326
  Zmiana stanu przedpłat -113 51
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów -1 477 -1 051
  Inne korekty 42 -3
  Gotówka z działalności operacyjnej 9 094 12 424
  Podatek dochodowy (zapłacony) / zwrócony -19 -98
  A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacy jnej 9 074 12 326
  DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA
  Wpływy 1 899 4 024
  Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 14
  Otrzymane dofinansowania 1 899 4 010
  Wydatki -26 474 -9 062
  Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych akt ywów trwałych -21 634 -2 397
  Wydatki na nabycie udziałów -500 -758
  Nakłady na niezakończone prace rozwojowe -4 340 -5 907
  B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwesty cyjnej -24 575 -5 038
  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA
  Wpływy 13 335
  Kredyty i pożyczki 13 335
  Wydatki -82 -6 420
  Dywidendy i inne wpłaty na rzecz właścicieli -6 007
  Spłaty kredytów i pożyczek -410
  Odsetki -82 -3
  C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansow ej 13 253 -6 420
  D. Przepływy pieniężne netto razem - 2 247 870
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w ty m -2 008 553
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -240 317
  F. Środki pieniężne na początek okresu 11 580 10 709
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 9 333 11 580

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewsk a-Filipiak
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 33
  4 Informacje dodatkowe i objaśnienia do sprawozdania
  finansowego
  4.1 Aktywa
  4.1.1 Wartości niematerialne
  Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w 2018 r.
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu
  Zakończone prace rozwojowe
  Inne (w tym oprogramowanie komputerowe) Ogółem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2018 3 050 5 448 589 9 087
  Zwiększenia, z tytułu: 1 311 103 1 414
  - nabycia 103 103
  - inne 1 311 1 311
  Zmniejszenia, z tytułu: 129 129
  - likwidacji 129 129
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2018 3 050 6 630 692 10 372
  Umorzenie na dzień 01.01.2018 1 763 452 2 215
  Zwiększenia, z tytułu: 1 444 87 1 531
  - amortyzacji 1 444 87 1 531
  Zmniejszenia, z tytułu: 129 129
  - likwidacji 129 129
  Umorzenie na dzień 31.12.2018 3 078 539 3 617
  Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2018 542 542
  Zmniejszenia, z tytułu: 542 542
  - odwrócenia z tytułu utraty wartości 542 542
  Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2018 0 0
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 3 050 3 552 153 6 755

  Zmiany wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w 2017 r.
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu
  Zakończone prace rozwojowe
  Inne (w tym oprogramowanie komputerowe) Ogółem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2017 3 050 4 274 617 7 941
  Zwiększenia, z tytułu: 1 989 21 2 009
  - nabycia 21 21
  - inne 1 989 1 988
  Zmniejszenia, z tytułu: 815 48 863
  - likwidacji 815 48 863
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2017 3 050 5 448 589 9 087
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 1 399 342 1 741
  Zwiększenia, z tytułu: 1 179 158 1 337


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 34
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  Prawo wieczystego użytkowania gruntu
  Zakończone prace rozwojowe
  Inne (w tym oprogramowanie komputerowe) Ogółem
  - amortyzacji 1 179 158 1 337
  Zmniejszenia, z tytułu: 815 48 863
  - likwidacji 815 48 863
  Umorzenie na dzień 31.12.2017 1 763 452 2 215
  Odpisy aktualizujące na dzień 01.01.2017
  Zwiększenia, z tytułu: 543 543
  - utraty wartości 543 543
  Odpisy aktualizujące na dzień 31.12.2017 543 543
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 2 507 3 685 137 6 329

  Wartość i powierzchnia gruntów użytkowanych wieczyście
  Adres nieruchomości
  Nr księgi wieczystej lub zbiorów dokumentów
  Powierzchnia działki [m2] na 31.12.2018
  Powierzchnia działki [m2] na 31.12.2017
  Wartość na 31.12.2018 (w tys. zł)
  Wartość na 31.12.2017 (w tys. zł)
  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 WA1P/00087633/6 1 302 1 302 363 363
  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 WA1P/00082343/1 2 750 2 750 252 252
  05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 129/133 WA1P/00083348/3 4 928 4 928 2 435 1 892
  Ogółem 8 980 8 980 3 050 2 507

  Spółka ocenia, że z punktu widzenia jej sprawozdania finansowego istotne są następujące wartości
  niematerialne:
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Wartość bilansowa Pozostały okres amortyzacji (w miesiącach)
  Technologia PLAISIR 385 48
  Technologia INTIR 243 12
  Technologia fotodiod INAS 243 39
  Technologia processingu elementów 293 21
  Technologia montażu i hermetyzacji 211 21
  Technologia modułu Petra 1 256 46

  Zarząd Spółki dokonał analizy istotnych czynników m ających wpływ na okres użytkowania praw wieczy-
  stego użytkowania gruntów i na tej podstawie stwier dził, że nie istnieje żadne dające się przewidzieć
  ograniczenie okresu, w którym można spodziewać się, że składnik aktywów będzie generował wpływy
  pieniężne netto dla jednostki. W ciągu długiego okr esu czasu PWUG nie będą w ocenie Spółki wymagały
  ponoszenia znacznych nakładów na utrzymanie ich prz ydatności do użytkowania. Czas użytkowania
  PWUG wynika wprost z tytułu prawnego będącego podst awą użytkowania tych praw, ale nie jest wy-
  kluczona możliwość aneksowania i przedłużenia okres u użytkowania albo zawarcia kolejnej umowy do-
  tyczącej tych praw. Spółka nie jest również w stani e przewidzieć końca okresu swojej działalności i
  uznaje się, że czas jest ten nieograniczony. W zwią zku z tym prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  na których położone są wszystkie nieruchomości będą ce w posiadaniu Spółki, kwalifikuje się do nieo-
  graniczonego okresu użytkowania. Dodatkowo Zarząd S półki uznaje, że koszt uzyskania odnowienia


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 35
  możliwości użytkowania PWUG w przyszłości nie będzie znaczący, a punktem odniesienia są tu spodzie-
  wane korzyści ekonomiczne oczekiwane przez jednostk ę z tytułu tego odnowienia. Spółka, dzięki moż-
  liwości użytkowania praw wieczystego użytkowania gr untów będzie mogła uzyskiwać korzyści ekono-
  miczne w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej.
  Wartość bilansowa na dzień 31 grudnia 2018 wartości niematerialnych o nieokreślonym okresie użytko-
  wania (prawa wieczystego użytkowania gruntów) wynos i 3 050 tys. zł.
  W związku z tym, że cała działalność Spółki jest ra portowana jako jeden segment wszystkie posiadane
  przez VIGO prawa wieczystego użytkowania gruntów na leżą do jednego ogólnego segmentu
  działalności.
  Na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego w roku 2018 dokonano odwrócenia odpisu aktualizu-
  jącego z tytułu utraty wartości prawa wieczystego u żytkowania gruntu (działki o numerach 59/2, 58/2,
  44/4 – KW WA1P/00083348/3) zawiązanego w roku poprz ednim. Kwota odwrócenia odpisu wynosi 543
  tys. zł i została ujęta w pozostałych przychodach o peracyjnych. Wycena przeprowadzona została na
  podstawie:
  1. oględzin nieruchomości,
  2. informacji zawartych w księdze wieczystej o numerze WA1P/00083348/3,
  3. informacji z ewidencji gruntów, decyzji dotyczących nieruchomości,
  4. informacji ze stron internetowych,
  5. fragmentu mapy zasadniczej,
  Wartość gruntu określono na podstawie cen, za jakie w dacie wykonania operatu szacunkowego można
  nabyć grunty o podobnym przeznaczeniu, uwzględniają c, iż grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste
  do końca obowiązywania tytułu prawnego będącego pod stawą użytkowania tego prawa.
  4.1.2 Rzeczowe aktywa trwałe
  Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych ) 2018 r.
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2018 8 910 12 472 643 5 528 1 815 29 368
  Zwiększenia, z tytułu: 511 274 26 602 27 387
  - nabycia środków trwałych 417 274 691
  - inne 94 26 602 26 696
  Zmniejszenia, z tytułu: 117 99 216
  - likwidacji 117 99 216
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2018 8 910 12 866 643 5 703 28 417 56 539
  Umorzenie na dzień 01.01.2018 1 928 4 950 302 2 306 9 487
  Zwiększenia, z tytułu: 272 1 250 125 567 2 215
  - amortyzacji 272 1 250 125 567 2 215
  Zmniejszenia, z tytułu: 96 99 195
  - likwidacji 96 99 195
  Umorzenie na dzień 31.12.2018 2 201 6 104 427 2 775 11 507


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 36
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2018 6 709 6 762 216 2 928 28 417 45 031
  Zmiany rzeczowych aktywów trwałych (wg grup rodzajowych) 2017 r.
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Budynki i budowle Maszyny i urządzenia Środki transportu
  Pozostałe środki trwałe
  Środki trwałe w budowie Razem
  Wartość bilansowa brutto na dzień 01.01.2017 8 867 11 803 702 4 628 860 26 859
  Zwiększenia, z tytułu: 43 737 912 1 636 3 328
  - nabycia środków trwałych 43 187 638 868
  - wytworzenia we własnym zakresie środków trwałych 550 120 670
  - inne 154 1 637 1 790
  Zmniejszenia, z tytułu: 68 59 11 681 820
  - zbycia 59 59
  - likwidacji 68 11 79
  - inne 681 681
  Wartość bilansowa brutto na dzień 31.12.2017 8 910 12 472 643 5 528 1 816 29 367
  Umorzenie na dzień 01.01.2017 1 657 3 940 226 1 728 7 551
  Zwiększenia, z tytułu: 271 1 074 135 590 2 070
  - amortyzacji 271 1 074 135 590 2 070
  Zmniejszenia, z tytułu: 64 59 11 134
  - likwidacji 64 11 75
  - zbycia 59 59
  Umorzenie na dzień 31.12.2017 1 928 4 950 302 2 307 9 487
  Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2017 6 981 7 522 341 3 222 1 816 19 881

  Środki trwałe w budowie (w tys. zł)
  Stan na 01.01.2018
  Poniesione nakłady w roku obrotowym
  Rozliczenie nakładów
  Odpisy aktualizujące na BZ
  Stan na 31.12.2018
  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  Urządzenia techniczne i maszyny
  Środki transportu Inne środki trwałe
  1 815 26 602 28 417
  Stan na 01.01.2017
  Poniesione nakłady w roku obrotowym
  Rozliczenie nakładów
  Odpisy aktualizujące na BZ
  Stan na 31.12.2017
  Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
  Urządzenia techniczne i maszyny
  Środki transportu Inne środki trwałe
  860 1 637 550 132 1 815  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 37
  Aktywowane koszty finansowania zewnętrznego (w tys. zł)
  Wyszczególnienie 01.01.2018-
  31.12.2018
  01.01.2017-
  31.12.2017
  Rzeczowe aktywa trwałe 22
  Razem 22

  Nakłady inwestycyjne w 2018 r. oraz planowane nakłady na 2019 r.
  W roku obrotowym 2018 Spółka poniosła nakłady inwes tycyjne na zakup środków trwałych i wartości
  niematerialnych w wysokości 27,5 mln zł (w roku 201 7 – 2,4 mln zł).
  Spółka w 2018 roku poniosła również nakłady na naby cie udziałów w spółce VWI na kwotę 500 tys. zł.
  Inwestycje Spółki związane były przede wszystkim z budową nowego zakładu produkcyjnego, zakupem
  maszyn do produkcji wyrobów i wymianą starej infras truktury na nowoczesną. Szczegółowy opis
  postępu w realizacji programu inwestycyjnego znajdu je się w punkcie 5.3 Raportu.
  Program <2017 2017 2018 2019 2020 Razem
  Budowa nowego zakładu 2 671 1 585 22 336 15 000 0 41 592
  Materiały dla fotoniki - - 4 676 15 826 0 20 502
  Processing 2.0 (cleanroom) - - - 9 500 14 500 24 000
  Razem 2 671 1 585 27 012 40 326 14 500 86 094

  W 2019 r. Spółka będzie kontynuowała inwestycje zwi ązane z wyposażeniem nowego zakładu
  produkcyjnego w sprzęt do produkcji wyrobów, jak i z rozbudową starej hali produkcyjnej.
  Spółka w bieżącym roku nie poniosła nakładów inwest ycyjnych na ochronę środowiska. Nie planuje się
  nakładów na ochronę środowiska w roku następnym.
  Wartość godziwa rzeczowych aktywów trwałych nie róż ni się w sposób istotny od ich wartości
  bilansowej.
  Pozostałe informacje dotyczące środków trwałych
  Spółka nie dokonuje lokat w nieruchomości. Spółka n a koniec roku 2018 nie posiada istotnych nie
  amortyzowanych lub nie umarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu,
  dzierżawy lub leasingu. Spółka nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów leasingu
  finansowego.
  4.1.3 Inwestycje w jednostkach współkontrolowanych
  Nazwa spółki, forma prawna, miejscowość, w której mieści się siedziba zarządu
  Wartość udziałów wg ceny nabycia (w tys. zł)
  Korekty aktualizujące wartość
  Wartość bilansowa udziałów (w tys. zł)
  Procent posiadanych udziałów
  Procent posiadanych głosów
  VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o. ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań
  1 262 - 1 262 50% 50%
  Zgodnie z umową podpisaną w roku 2016 VIGO posiada 50% udziałów w spółce VWI. Spółka nie
  kontroluje ww. jednostki, kwalifikuje ją jako inwes tycję we wspólnym przedsięwzięciu i zgodnie z
  paragrafem 10 litera a) MSR 27 ujmuje ją w księgach rachunkowych na dzień bilansowy według kosztu.
  Decyzje dotyczące istotnych działań Spółki VWI wyma gają jednogłośnej zgody stron dzielących kontrolę.
  W skład jednego z decyzyjnych organów Spółki Rady N adzorczej wchodzi trzech członków. Na dzień
  bilansowy byli to:

  1. Kuffel Piotr (Spółka współkontrolująca),
  2. Piekarski Łukasz (Członek Zarządu VIGO),
  3. Piotrowski Adam ( Prezes Zarządu VIGO).


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 38
  Zgodnie z zapisami umowy Spółki VWI, Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad jej działalnością we
  wszystkich dziedzinach funkcjonowania. Uchwały tego organu zarządzającego zapadają tylko jednogło-
  śnie w obecności wszystkich jego członków. Nie zach odzi więc przesłanka sprawowania indywidualnej
  kontroli nad VWI przez VIGO pomimo posiadania 50 % praw głosu w jej kapitale zakładowym. Przed-
  miotowa umowa inwestycyjna daje wszystkim stronom z biorową kontrolę nad ustaleniami umownymi.
  Zarząd przeprowadził testy i na ich podstawie stwie rdził, że nie wystąpiły przesłanki utraty wartości
  inwestycji w VWI.
  W danym roku obrotowym Spółka nie zwierała z VWI ża dnych transakcji.
  Dane z zestawienia obrotów i sald spółki VWI za okr es 01.01.2018-31.12.2018 przedstawiają się
  następująco (w tys. zł):
  Kapitał własny Kapitał zakładowy Pozostałe kapitały Zysk / strata netto Wartość aktywów Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Wartość zobowiązań Wartość przychodów
  1 337 2 521 -409 -774 1 379 1 026 352 42 6
  4.1.4 Nakłady na prace rozwojowe i rozliczenia międzyokre sowe
  Zestawienie poniesionych nakładów na prace rozwojow e przedstawia poniższa tabela:
  Nakłady na prace rozwojowe (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  NARAŻENIA 4 769 4 337
  PETRA 1 311
  MIREGAS 830 807
  CHEQUERS 2 065 1 798
  MIRPHAB 1 846 1 086
  WATERSPY 1 335 625
  INDI5 1 065 479
  AQUARIUS 1 383 608
  ACCORDS 720
  TRANSFER 254
  Materiały dla fotoniki 101
  Nakłady na prace rozwojowe, w tym: 14 368 11 052
  długoterminowe 14 368 11 052

  Pozostałe rozliczenia międzyokresowe kosztów
  (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  - ubezpieczenia majątkowe 62 60
  - prenumeraty, opłaty 12 4
  - faktury do rozliczenia w nowym okresie 48 139
  - składki członkowskie 6 8
  - faktury zaliczkowe 33
  Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów: 161 211
  długoterminowe 1
  krótkoterminowe 160 211

  Szczegółowy opis prowadzonych prac badawczych i rozwojowych znajduje się w punkcie 5.2 Raportu.

  4.1.5 Zapasy
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Materiały na potrzeby produkcji 2 627 1 846


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 39
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Dostawa w drodze 317 256
  Półprodukty i produkcja w toku 1 207 1 066
  Produkty gotowe 86 414
  Zapasy brutto 4 236 3 582
  Odpis aktualizujący wartość zapasów 93 133
  Zapasy netto 4 142 3 449

  Analiza wiekowa zapasów w okresie 01.01.2018-31.12.2 018
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Okres zalegania w dniach Razem 1-180 181-365 366-548 549 - 730 powyżej 730
  Materiały (brutto) 1 796 378 255 90 106 2 626
  Materiały (odpisy) 2 11 1 72 86
  Materiały netto 1 796 376 245 90 34 2 540
  Półprodukty i produkcja w toku (brutto) 1 082 78 18 1 2 1 181
  Półprodukty i produkcja w toku (netto) 1 082 78 18 1 2 1 181
  Produkty gotowe (brutto) 19 6 3 4 31
  Produkty gotowe (odpisy) 1 2 4 8
  Odchylenia od cen ewidencyjnych 56 17 8 81
  Produkty gotowe (netto) 74 21 8 104
  Zaliczki na dostawy (netto) 317 317
  Zapasy razem 3 270 475 262 100 36 4 142

  Analiza wiekowa zapasów w okresie 01.01.2017-31.12.2 017
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Okres zalegania w dniach Razem 1-180 181-365 366-548 549 - 730 powyżej 730
  Materiały (brutto) 1 196 365 74 134 76 1 846
  Materiały (odpisy) 2 46 48
  Materiały netto 1 196 365 72 134 30 1 797
  Półprodukty i produkcja w toku (brutto) 678 240 96 42 11 1 066
  Półprodukty i produkcja w toku (odpisy) 14 6 20
  Półprodukty i produkcja w toku (netto) 678 240 82 42 5 1 046
  Produkty gotowe (brutto) 43 26 35 41 146
  Produkty gotowe (odpisy) 6 17 41 64
  Odchylenia od cen ewidencyjnych 111 66 91 269
  Produkty gotowe (netto) 154 86 110 350
  Zaliczki na dostawy (netto) 256 256
  Zapasy razem 2 283 691 264 176 35 3 449

  Zmiana stanu odpisów aktualizujących zapasy
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Odpisy aktualizujące materiały
  Odpisy aktualizujące półprodukty i produkcję w toku
  Odpisy aktualizujące produkty gotowe
  Razem odpisy aktualizujące zapasy
  Stan na dzień 01.01.2018 roku 49 20 64 133
  Zwiększenia w tym: 37 37
  - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 37 37
  Zmniejszenia w tym: 20 57 77


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 40
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Odpisy aktualizujące materiały
  Odpisy aktualizujące półprodukty i produkcję w toku
  Odpisy aktualizujące produkty gotowe
  Razem odpisy aktualizujące zapasy
  - rozwiązanie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi przy-chodami operacyjnymi 20 57 77
  Stan na dzień 31.12.2018 roku 86 8 93
  Stan na dzień 01.01.2017 roku 46 13 59
  Zwiększenia w tym: 3 7 64 74
  - utworzenie odpisów aktualizujących w korespondencji z pozostałymi kosztami operacyjnymi 3 7 64 74
  Zmniejszenia w tym:
  Stan na dzień 31.12.2017 roku 49 20 64 133
  Materiały znajdujące się w magazynie stanowią zapas dla zabezpieczenia procesów technologicznych
  i będą wykorzystane w następnym okresie obrotowym. Zaleganie elementów na magazynach
  materiałowych spowodowane jest:
   utrzymywaniem elementów wycofanych z produkcji prze z dostawców do celów realizacji
  serwisu,
   utrzymywaniem elementów używanych do zamówień, któr e pojawiają się sporadycznie, ale
  w dużych ilościach,
   elementami, które używane są do rzadko pojawiającyc h się zamówień o specjalnych
  parametrach.
  Produkty gotowe zalegające na magazynie powyżej 365 dni to produkty wytworzone w nadwyżkach
  w trakcie minimalnej serii procesu technologicznego , które mogą w przyszłości być sprzedane, jeżeli
  będzie na nie indywidualne zapotrzebowanie.
  W związku z planowanym zwiększeniem wolumenu produk cji większość zalegających zapasów zostanie
  zużyta w procesie produkcyjnym w 2019 roku.
  Utrzymywanie gotowych produktów na magazynie spowod owane jest:
   posiadaniem zapasów magazynowych do zamówień produk cyjnych wysokoseryjnych,
   posiadaniem na magazynie pojedynczych detektorów wy produkowanych nadmiarowo
  w ramach pojedynczych zamówień o bardzo specyficzny ch parametrach, gdzie powtórzenie tak
  specjalnych parametrów zdarza się w odstępach kilku nastomiesięcznych,
   wyprodukowaniem w ramach obniżania ceny dla klienta produktów w większych partiach, gdzie
  część partii jest sprzedawana od ręki, a pozostałe w ciągu następnych kilku miesięcy.
  Wartość zapasów ujętych jako koszt w okresie przeds tawia się następująco:
   w koszcie wytworzenia koszt materiałów bezpośrednic h 4 523 tys. zł. a koszty pośrednie i inne
  materiały 12 410 tys. zł.
   w kosztach ogólnego zarządu i w koszcie sprzedaży z apasów nie ujęto.
  Wartość zapasów ujętych jako sprzedane towary wynos i 3 tys. zł. Odwrócenia odpisu wartości zapasów
  dokonano w związku z ich zużycie albo likwidacją. S półka nie posiada zabezpieczeń zobowiązań na jej
  zapasach.
  4.1.6 Należności
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Należności handlowe 5 585 2 365
  - od pozostałych jednostek 5 585 2 365
  Odpisy aktualizujące 148 39
  Należności handlowe brutto 5 733 2 404


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 41

  Zmiana odpisu aktualizującego należności handlowe
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności
  handlowych na początek okresu 39 25
  Korekta odpisów MSSF 9 7
  Zwiększenia, w tym: 127 14
  - dokonanie odpisów na należności przeterminowane i sporne 127 14
  Zmniejszenia w tym: 25
  - zakończenie postępowań sadowych 25
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności
  handlowych od jednostek pozostałych na koniec okres u 148 39
  Stan odpisów aktualizujących wartość należności
  handlowych ogółem na koniec okresu 148 39

  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Pozostałe należności, w tym: 3 564 1 021
  - z tytułu podatków, 3 384 753
  - inne 150 104
  - zaliczki na środki trwałe w budowie i wartości niematerialne 30 164
  Pozostałe należności brutto 3 564 1 021

  W pozycji „inne” kwota 150 tys. zł to zaliczki na w artości niematerialne dotyczące pracy rozwojowej
  realizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną. Pr ojekt już się zakończył, jednak na dzień
  bilansowy Spółka nie otrzymała jeszcze raportu z os tateczną akceptacją pracy od instytucji finansującej
  czyli NCBiR. Przewidywany okres przyjęcia pracy na wartości niematerialne to rok 2019.

  Struktura walutowa należności krótkoterminowych
  brutto (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  w walucie polskiej 4 200 1 071
  w walutach obcych (według walut i po przeliczeniu n a
  zł) 5 096 2 354
  EUR 1 138 559
  po przeliczeniu na zł 4 895 2 333
  USD 54 6
  po przeliczeniu na zł 201 21
  Należności krótkoterminowe razem 9 297 3 425

  Struktura należności
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Razem Nieprzetermi nowane
  Przeterminowanie w dniach
  do 1 miesiąca do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 12 miesięcy
  powyżej 12 miesięcy
  31.12.2018
  Należności z tytułu dostaw i usług 5 733 3 755 1 252 636 18 65 7
  odpisy aktualizujące 148 39 23 51 13 16 6
  Pozostałe należności 3 564 3 564
  Razem 9 149 7 280 1 229 585 5 49 1
  31.12.2017


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 42
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Razem Nieprzetermi nowane
  Przeterminowanie w dniach
  do 1 miesiąca do 3 miesięcy do 6 miesięcy do 12 miesięcy
  powyżej 12 miesięcy
  Należności z tytułu dostaw i usług 2 404 1 368 939 12 24 31 30
  odpisy aktualizujące -39 -9 -30
  Pozostałe należności 1 021 1 021
  Razem 3 386 2 389 939 12 24 22 0
  Wysokość należności wynika ze standardowych warunkó w płatności udzielanych klientom przez Spółkę.
  W ocenie Zarządu Spółki nie ma znaczącego ryzyka ni eotrzymania płatności wynikających
  z ww. należności.
  4.1.7 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Środki pieniężne kasie i na rachunkach bankowych:
  Kasa PLN 2 1
  Kasa EURO 4 3
  w przeliczeniu na zł 18 13
  Kasa USD 3 4
  w przeliczeniu na zł 10 14
  Bank PLN 3 160 2 088
  Bank EURO 1 414 2 206
  w przeliczeniu na zł 6 082 9 201
  Bank USD 20 10
  w przeliczeniu na zł 74 35
  Razem 9 345 11 352
  Przyczyną różnicy pomiędzy zmianą stanu pozycji śro dków pieniężnych w sprawozdaniu z sytuacji
  finansowej, a zmianą tej pozycji wykazanej w rachun ku przepływów pieniężnych są dodatnie różnice
  kursowe – jako zysk z tyt. różnic kursowych w kwoci e 12 tys. zł z wyceny bilansowej na 31.12.2018.
  Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponow ania:
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Środki pieniężne otrzymane na realizację prac rozwojowych 620 2 388
  Razem 620 2 388
  Środki pieniężne do dyspozycji jednostki, nie wykaz ane w pozycji bilansowej
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Środki pieniężne ZFŚS 20 21
  Razem 20 21  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 43
  4.2 Pasywa
  4.2.1 Kapitał zakładowy (struktura)
  Seria/
  emisja Rodzaj akcji
  Rodzaj
  uprzywilejo
  wania akcji
  Rodzaj
  ograniczeni
  a praw do
  akcji
  Liczba akcji
  (w szt.)
  Wartość
  serii/emisji
  wg wartości
  nominalnej
  (w zł)
  Sposób
  pokrycia
  kapitału
  Data
  rejestracji
  Prawo do
  dywidendy
  (od daty)
  Seria A na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane brak 547 000 547 000
  z przekształcenia kapitału udziałowego
  20.02.2002 zgodnie z KSH
  Seria C na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane brak 147 000 147 000 emisja prywatna 29.09.2010 zgodnie z KSH
  Seria D na okaziciela akcje nie są uprzywilejowane brak 35 000 35 000 emisja publiczna 15.12.2014 zgodnie z KSH
  Liczba akcji razem 729 000
  Kapitał zakładowy, razem 729 000,00
  Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00
  Strukturę własności kapitału zaprezentowano w pkt 5 .7 Raportu.
  4.2.2 Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominal nej
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej 8 866 8 866
  Razem 8 866 8 866
  4.2.3 Kapitał z aktualizacji wyceny
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Kapitał z aktualizacji wyceny -15 -18
  Razem -15 -18
  4.2.4 Wynik finansowy bieżącego okresu
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Wynik finansowy bieżącego okresu 13 021 9 542
  Razem 13 021 9 542
  4.2.5 Pozostałe kapitały
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Skumulowane wyniki z lat ubiegłych 22 085 18 085
  Odpisy aktualizuj ące nale żno ści MSR 9 (ECL) - 7
  Zysk roku poprzedniego niewypłacony w formie dywide ndy 9 542 3 999
  Razem 31 620 22 085

  Zmiana stanu pozostałych kapitałów:
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Skumulowane wyniki z lat ubiegłych
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  01.01.2018 22 085 9 542 31 627


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 44
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Skumulowane wyniki z lat ubiegłych
  Niepodzielony wynik finansowy Razem
  Zwiększenia w okresie 9 542 9 542
  Podzia zysku netto 2017 na skumulowane wyniki z lat ubiegych 9 542 9 542
  Zmniejszenia w okresie -7 -9 542 -9 549
  Odpisy aktualizujące nale żno ści MSR 9 (ECL) -7 -7
  Podzia zysku netto 2017 na skumulowane wyniki z la t ubiegych -9 542 -9 542
  31.12.2018 31 620 31 620
  01.01.2017 18 085 10 006 28 091
  Zwiększenia w okresie 3 999 3 999
  Podział zysku netto 2016 na skumulowane wyniki z lat ubiegłych 3 999 3 999
  Zmniejszenia w okresie -10 006 -10 006
  Podział zysku netto 2016 na skumulowane wyniki z lat ubiegłych -3 999 -3 999
  Podział zysku netto 2016 wypłata dywidendy -6 007 -6 007
  31.12.2017 22 085 22 085

  4.2.6 Kwoty niepodlegające wypłacie w formie dywidendy
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Kapitał z KSH – 1/3 kapitału zakładowego 243 243
  Korekty w związku z przekształceniem z UoR na MSSF/ MSR 2 090 2 090
  Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej 8 866 8 866
  Razem kapitały 11 199 11 199
  Zakończone prace rozwojowe 6 630 5 448
  Nakłady na prace rozwojowe 14 368 11 052
  Razem nierozliczone prace rozwojowe 20 998 16 500
  Ogółem 32 197 27 699
  4.2.7 Zysk przypadający na jedną akcję
  Wyliczenie zysku na jedną akcje – założenia (w tys. zł) 01.01.201 8 - 31.12.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Zysk netto z działalności kontynuowanej 13 021 9 542
  Zysk netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy, zastosowany do obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję 13 021 9 542
  Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości rozwo dnionego zysku przypadającego na jedną akcję 13 021 9 542

  Liczba wyemitowanych akcji 01.01.201 8 - 31.12.2018 01.01.201 7 - 31.12.2017
  Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości podstawowego zysku na jedną akcję w szt. 729 000 729 000
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych wykazana dla p otrzeb wyliczenia wartości rozwodnionego zysku na jedną akcję w szt. 729 000 729 000
  Zysk na jedną akcję (w złotych) 17,86 13,09
  4.2.8 Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokryci a straty za rok obrotowy:
  Nie przewiduje się wypłaty w formie dywidendy z zys ku netto za rok 2018. Kwota zysku netto zostanie
  zaliczona do zysków zatrzymanych. Zysk netto za rok 2017 w wysokości 9 542 tys. zł został w całości
  przeznaczony na powiększenie kapitału zapasowego.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 45
  Spółka nie prezentowała prognoz wyników za dany rok
  4.2.9 Rezerwy
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Rezerwy na odprawy emerytalne i rentowe 126 125
  Rezerwy na urlopy wypoczynkowe 415 341
  Razem, w tym: 541 466
  - długoterminowe 120 105
  - krótkoterminowe 421 361

  Zmiana stanu rezerw na świadczenia emerytalne i podob ne
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  Rezerwy na
  odprawy
  emerytalne i
  rentowe
  Rezerwy na urlopy
  wypoczynkowe
  Stan na 01.01.2018 125 341
  Utworzenie rezerwy 2 415
  Rozwiązanie rezerwy 1 341
  Stan na 31.12.2018, w tym: 126 415
  - długoterminowe 120
  - krótkoterminowe 6 415
  Stan na 01.01.2017 104 291
  Utworzenie rezerwy 21 341
  Rozwiązanie rezerwy 291
  Stan na 31.12.2017, w tym: 125 341
  - długoterminowe 105
  - krótkoterminowe 20 341

  Wyszczególnienie (w tys. zł) Rezerwy na odprawy
  emerytalne i rentowe 2018 2017
  Wartość bieżąca zobowiązania na początek okresu 125 104
  Koszty bieżącego zatrudnienia 16 14
  Koszty odsetek 5 4
  Zyski/straty aktuarialne związane ze zmianami założ eń
  demograficznych -4 3
  Wypłacone świadczenia -17
  Wartość bieżąca zobowiązania na koniec 126 125

  Spółka nie posiada programu akcji pracowniczych.
  Koszty ujęte w rachunku zysków i strat z tytułu odpraw emerytalnych i rentowych.
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 2018 2017
  Koszty bieżącego zatrudnienia 16 14
  Koszty odsetek 5 4
  Razem rachunek zysków i strat 21 18
  Zyski/straty aktuarialne związane ze zmianami założeń
  demograficznych -3 2
  Razem inne całkowite dochody -3 2

  Główne założenia przyjęte przez aktuariusza na dzie ń bilansowy do wyliczenia kwoty zobowiązania są
  następujące:


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 46
  Wyszczególnienie 31.12.2018 31.12.2017
  Stopa dyskontowa (%) 3,40% 3,70%
  Wskaźnik rotacji pracowników (%) 5,00% 4,50%
  Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń (%) 5,00% 5,00%

  Analiza wrażliwości dla rezerwy utworzonej na dzień bilansowy
  Wyszczególnienie (w tys. zł) +0,50% -0,50%
  Stopa dyskontowa (%) 551 -532
  Przewidywana stopa wzrostu wynagrodzeń 532 -551
  Przewidywany wskaźnik rotacji (%) 548 -535

  Jednostka szacuje, że w poniższych okresach spodzie wa się następujących płatności z programu
  określonych świadczeń:
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Najbliższy rok 7 23
  Od roku do 5 lat 67 46
  Powyżej 5 lat 1 020 847

  Pozostałe rezerwy
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Rezerwa na wynagrodzenia (wyrównanie premii za IV k wartał) 459 53
  Rezerwy na naprawy gwarancyjne oraz zwroty 318 228
  Rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 24 17
  Rezerwa na przyszłe prawdopodobne zobowiązania 265
  Razem, w tym: 1 066 328
  - długoterminowe 265
  - krótkoterminowe 802 328

  Zmiana stanu pozostałych rezerw
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  Rezerwy na
  naprawy
  gwarancyjne
  oraz zwroty
  Inne
  rezerwy Ogółem
  Stan na 01.01.2018 228 100 328
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 318 748 1 066
  Rozwiązane 228 100 328
  Stan na 31.12.2018, w tym: 318 748 1 066
  - długoterminowe 0 265 265
  - krótkoterminowe 318 484 802
  Stan na 01.01.2017 130 734 864
  Utworzone w ciągu roku obrotowego 98 100 198
  Rozwiązane 734 734
  Stan na 31.12.2017, w tym: 228 100 328
  - długoterminowe
  - krótkoterminowe 228 100 328  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 47
  Spółka zarachowała rezerwę długoterminową na premię dla Zarządu zgodnie w wysokości 265 tyś zł
  zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej numer 5/28/3/20 18 uchwalonej w dniu 28 marca 2018 roku i
  numer 6/28/3/2018 uchwalonej w dniu 28 marca 2018 r oku.
  Panu Adamowi Piotrowskiemu i Panu Łukaszowi Piekars kiemu może przysługiwać premia
  w wysokości 1 % kwoty łącznej zysku netto Spółki os iągniętego w latach obrotowych 2018, 2019 i 2020
  wynikających ze sprawozdań finansowych Spółki za te lata obrotowe zbadanych przez biegłego
  rewidenta, co do których ten wyda w tym zakresie po zytywną opinię i raport dotyczący takich
  sprawozdań finansowych Spółki i w przypadku gdy sku mulowane przychody netto z działalności
  podstawowej za lata obrotowe 2018, 2019 i 2020 osią gną łącznie nie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt)
  milionów złotych.
  Zarząd szacuje, że warunki konieczne do wypłaty ww. premii zawarte w uchwałach Rady Nadzorczej
  zostaną spełnione.
  W związku z przejściowymi różnicami między wykazywa ną w księgach rachunkowych wartością
  aktywów i pasywów a ich wartością podatkową jednost ka ustala aktywa lub rezerwy z tytułu
  odroczonego podatku dochodowego, którego jest podat nikiem z tytułu działalności nieobjętej
  zwolnieniem na terenie TSSE. Na dzień 31 grudnia 20 18 rok w spółce nie wystąpiły zdarzenia,
  powodujące konieczność ujęcia rezerwy z tytułu odro czonego podatku dochodowego.
  4.2.10 Umowy kredytowe i zobowiązania długoterminowe
  Kredyty, stan na 31.12.2018
  Nazwa banku i rodzaj
  kredytu
  Kwota
  kredytu
  wg
  umowy
  (w tys. zł
  / w tys.
  euro)
  Kwota
  pozostała
  do spłaty
  (w tys.
  zł/ w tys.
  euro)
  Nominalne
  oprocentowanie
  Termin
  spłaty Zabezpieczenia
  ING Bank Śląski -
  korporacyjny kredyt
  dewizowy inwestycyjny
  5 800 EUR 869 EUR
  EURIBOR 1M /1,0
  p.p. w stosunku
  rocznym
  31.03.2026 opisano poniżej
  ING Bank Śląski -
  korporacyjny kredyt
  dewizowy inwestycyjny
  3 600 EUR 834 EUR
  EURIBOR 1M / od
  1,0 p.p. do 1,5 w
  stosunku rocznym
  31.12.2026 opisano poniżej
  ING Bank Śląski kredyt
  inwestycyjny - kredyt
  technologiczny złotowy
  inwestycyjny
  6 000 PLN 6 000 PLN
  WIBOR 1M /1,0
  p.p. w stosunku
  rocznym
  31.03.2019 opisano poniżej
  RAZEM

  Spółka zawarła następujące umowy kredytowe w banku ING Bank śląski S.A.:
  a. Umowa o kredyt technologiczny złotowy na finansowan ie inwestycji.
  Kredyt w wysokości 6 000 000,00 zł przeznaczony na prefinansowanie premii technologicznej,
  przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze ś rodków Funduszu Kredytu
  Technologicznego- Poddziałanie 3.2.2 Programu Opera cyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  „Kredyt na innowacje technologiczne”. Kredyt udziel any jest na okres od dnia 01.04.2017r. do dnia
  31.03.2019 r (zmiana daty zakończenia kredytu Aneks em nr 3 z dnia 27 grudnia 2018) .
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy pro centowej ustalonej przez Bank
  w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozyt ów międzybankowych powiększonej
  o marżę.
  Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formi e:
  a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 12 060 000,00 zł (zmieniono Aneksem nr 2 z dnia
  06 czerwca 2018 dotychczasowo było 9 000 000, 00 zł ) na: (i) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej wraz z prawem własności
  znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożaro wie Mazowieckim przy ul.
  Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00087 633/6, (ii) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej wraz z prawem własności


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 48
  znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożarowie Mazowieckim przy ul.
  Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00082 343/1, (iii) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej (docelowo wraz z prawem
  własności aktualnie budowanego na niej budynku) poł ożonej w Ożarowie Mazowieckim
  przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr W A1P/00083348/3. Ustanowienie
  hipoteki nastąpi w terminie 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;
  b) weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;
  c) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budow lanych Generalnego Wykonawcy
  minimum na kwotę zgodną z wartością netto robót Gen eralnego Wykonawcy.
  d) Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych
  w umowach tego typu.
  b. Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowani e inwestycji i na refinansowanie
  poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji.
  Kredyt w wysokości 5 800 000,00 EURO (kwota kredytu i data jego rozpoczęcia i zakończenia została
  zmieniona Aneksem nr 1 z dnia 6 czerwca 2018 r.) – 24 940 000,00 zł (przeliczone po kursie 4,3000),
  na finansowanie inwestycji i refinansowanie poniesi onych nakładów inwestycyjnych. Kredyt
  udzielany jest na okres od dnia 06.06.2018 r. do dn ia 31.03.2026 r.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy pro centowej ustalonej przez Bank
  w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1 miesięcznych depoz ytów międzybankowych powiększonej
  o marżę.
  Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formi e:
  a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 14 100 000,00 EUR (zmieniono Aneksem nr 2 z dnia
  22 października 2018 dotychczasowo było 6 000 000, 00 EUR) na: (i) przysługującym
  Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomośc i gruntowej wraz z prawem
  własności znajdującego się na niej budynku, położon ej w Ożarowie Mazowieckim przy
  ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/0 0087633/6, (ii) przysługującym
  Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z prawem
  własności znajdujących się na niej urządzeń, położo nej w Ożarowie Mazowieckim przy
  ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/0 0082343/1, (iii) przysługującym
  Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (docelowo wraz z
  prawem własności aktualnie budowanego na niej budyn ku) położonej w Ożarowie
  Mazowieckim przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wi eczystą nr WA1P/00083348/3.
  Ustanowienie hipoteki nastąpi w terminie 180 dni ka lendarzowych od zawarcia Umowy;
  b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zab ezpieczenia opisanego w lit. a).
  c) weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z d eklaracją wekslową;
  d) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach za kupionych w ramach
  prowadzonej Inwestycji,
  e) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zab ezpieczenia opisanego w lit. d),
  f) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej od ryzyk budow lanych / montażowych kontraktu.
  g) Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych
  w umowach tego typu.
  c. Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym
  Kredyt do wysokości maksymalnego pułapu zadłużenia 3 000 000,00 na finansowanie bieżącej
  działalności gospodarczej Spółki. Kredyt udzielany jest na okres od dnia udostępnienia do dnia
  05.06.2019 r.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy pro centowej ustalonej przez Bank
  w oparciu o stawkę WIBOR dla 1 miesięcznych depozyt ów międzybankowych powiększonej
  o marżę.
  a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 12 060 000,00 zł na: (i) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej wraz z prawem własności
  znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożaro wie Mazowieckim przy ul.
  Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00087 633/6, (ii) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej wraz z prawem własności
  znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożar owie Mazowieckim przy ul.
  Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00082 343/1, (iii) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej (docelowo wraz z prawem


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 49
  własności aktualnie budowanego na niej budynku) położonej w Ożarowie Mazowieckim
  przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr W A1P/00083348/3. Ustanowienie
  hipoteki nastąpi w terminie 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;
  b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zab ezpieczenia opisanego w lit. a);
  c) weksla in blanco wystawionego przez Spółkę wraz z deklaracją wekslową;
  d) Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych
  w umowach tego typu.
  d. Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowani e inwestycji.
  Kredyt w wysokości 3 600 000,00 EURO – 15 480 000,0 0 zł (przeliczone po kursie 4,3000), na
  finansowanie polegającej na zakupie systemu epitaks jalnego MOCVD oraz wdrożeniu technologii w
  produkcji materiałów półprzewodnikowych z grupy III -V układu okresowego pierwiastków,
  przeznaczonych do produkcji zaawansowanych produktó w elektronicznych i optoelektronicznych..
  Kredyt udzielany jest od dnia udostępnienia do dnia 31.12.2026 r.
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy pro centowej ustalonej przez Bank
  w oparciu o stawkę EURIBOR dla 1 miesięcznych depoz ytów międzybankowych powiększonej
  o marżę.
  Strony ustaliły Zabezpieczenie w następującej formi e:
  a) hipoteki umownej łącznej do kwoty 14 100 000,00 EUR na: (i) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej wraz z prawem własności
  znajdującego się na niej budynku, położonej w Ożaro wie Mazowieckim przy ul.
  Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00087 633/6, (ii) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej wraz z prawem własności
  znajdujących się na niej urządzeń, położonej w Ożar owie Mazowieckim przy ul.
  Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr WA1P/00082 343/1, (iii) przysługującym Spółce
  prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grunto wej (docelowo wraz z prawem
  własności aktualnie budowanego na niej budynku) poł ożonej w Ożarowie Mazowieckim
  przy ul. Poznańskiej, objętej księgą wieczystą nr W A1P/00083348/3. Ustanowienie
  hipoteki nastąpi w terminie 180 dni kalendarzowych od zawarcia Umowy;
  b) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zab ezpieczenia opisanego w lit. a);
  c) zastawu rejestrowego na maszynach i urządzeniach za kupionych w ramach
  prowadzonej Inwestycji,
  d) cesji praw z polisy ubezpieczeniowej przedmiotu zab ezpieczenia opisanego w lit. c),
  e) pełnomocnictwa do dysponowania środkami zgromadzony mi na wszystkich obecnych i
  przyszłych rachunkach otwartych i prowadzonych prze z Bank na rzecz Spółki w walucie
  PLN, EUR i USD.
  f) oświadczenia o poddaniu się egzekucji Spółki, w try bie art. 777 par 1 pkt 5 Kodeksu
  postępowania cywilnego, dotyczącego obowiązku zapła ty sumy pieniężnej do wysokości
  5 400 000,00 EUR.
  g) Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych
  w umowach tego typu.

  Na dzień 31.12.2017 Spółka nie posiadała żadnych zo bowiązań z tytułu otrzymanych kredytów.
  Struktura zapadalności kredytów i pożyczek
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  31.12.2018 31.12.2017
  wartość
  w złotych
  wartość
  w złotych
  Kredyty i pożyczki krótkoterminowe 7 847
  Kredyty i pożyczki długoterminowe 5 474
  - płatne powyżej 1 roku do 3 lat 5 474
  Kredyty i pożyczki razem 13 321  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 50
  Kredyty struktura walutowa
  Wyszczególnienie (w tys. zł)
  31.12.2018 31.12.2017
  wartość
  w walucie
  wartość
  w złotych
  wartość
  w walucie
  wartość
  w
  złotych
  PLN 6 000
  EURO 1 703 7 321
  Kredyty i pożyczki razem 13 321

  Kwota kredytów dostępna do wykorzystania na koniec okresu sprawozdawczego:
  1. Umowa o kredyt technologiczny złotowy na finansowan ie inwestycji w wysokości 6 000 000 zł
  – kredyt uruchomiony w całości,
  2. Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowani e inwestycji i na refinansowanie
  poniesionych przez Spółkę nakładów inwestycyjnych w ramach inwestycji w wysokości
  5 800 000 euro – kwota do wykorzystania 4 931 493,6 2 euro,
  3. Umowa o kredyt złotowy w rachunku bankowym w wysoko ści 3 000 000 zł – kwota do
  wykorzystania w całości,
  4. Umowa o korporacyjny kredyt dewizowy na finansowani e inwestycji w wysokości 3 600 000
  euro – kwota do wykorzystania 2 765 824 euro.
  Tabela ruchów kredytów (w tyś. zł/eur)
  Kwota kredytu stan na
  01.01.2018 + / - kapitał
  + / - odsetki
  zapłacone /
  naliczone
  + / -
  wycena
  stan na
  31.12.2018
  5 800 EURO - + 3 722 2 / - +12 3 734
  3 600 EUR - + 3 613 6 / - -26 3 587
  6 000 PLN - + 6 000 30 / - - 6 000
  Razem - 13 335 38 / - -14 13 321

  Inne zobowiązania długoterminowe
  Spółka nie posiada innych zobowiązań długoterminowy ch

  Udzielone pożyczki, poręczenia i gwarancje
  W 2018 r. Spółka nie udzieliła pożyczek, poręczeń lub gwarancji.
  4.2.11 Zobowiązania handlowe i pozostałe
  Struktura zapadalności zobowiązań handlowych
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Razem Nieprzetermi nowane
  Przeterminowane
  < 60 dni 60 – 90 dni 90 –180 dni 180 – 360 dni >360 dni
  31.12.2018 6 993 6 922 68 1 2
  Wobec jednostek pozostałych 6 993 6 922 68 1 2
  31.12.2017 862 570 289 3
  Wobec jednostek pozostałych 862 570 289 3  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 51
  Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków, ceł,
  ubezpieczeń społecznych i innych, z wyjątkiem
  podatku dochodowego od osób prawnych, w tym:
  681 515
  Podatek dochodowy od osób fizycznych 178 140
  Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS) 490 364
  Opłaty celne 1
  PFRON 13 10
  Pozostałe zobowiązania 37 16
  Inne zobowiązania 23 16
  Zobowiązania wobec pracowników z tytułu
  wynagrodzeń 14
  Razem inne zobowiązania 718 531
  Struktura przeterminowania pozostałych zobowiązań krótkoterminowych
  Wyszczególnienie (w tys. zł) Razem Nie
  przeterminowane
  31.12.2018 718 718
  Wobec jednostek pozostałych 718 718
  31.12.2017 531 531
  Wobec jednostek pozostałych 531 531

  Struktura walutowa zobowiązań krótkoterminowych
  Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w 2018 (w tys. zł) Kwota
  a) w walucie polskiej 7 055
  b) w walutach obcych (według walut i po przeliczeniu na zł) 656
  EUR 149
  po przeliczeniu na zł 642
  USD 4
  po przeliczeniu na zł” 14
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 7 711

  Zobowiązania krótkoterminowe (struktura walutowa) w 2017 (w tys. zł) Kwota
  a) w walucie polskiej 944
  b) w walutach obcych (według walut i po przeliczeniu na zł) 449
  EUR 106
  po przeliczeniu na zł 435
  USD 4
  po przeliczeniu na zł 14
  Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 393
  4.2.12 Majątek socjalny oraz zobowiązania ZFŚS
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Pożyczki udzielone pracownikom 3 1
  Środki pieniężne 20 21
  Zobowiązania z tytułu Funduszu 23 22


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 52
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Saldo po skompensowaniu
  Odpisy na Fundusz w okresie obrotowym 130 108
  4.2.13 Instrumenty finansowe
  Wartości godziwe poszczególnych klas instrumentów fin ansowych
  Wartość aktywów finansowych prezentowana w sprawozd aniu z sytuacji finansowej według stanu na
  dzień 31 grudnia 2018 roku odnosi się do następując ych kategorii instrumentów finansowych
  określonych w MSSF 9:
   aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie (AZK) – należności handlowe oraz
  pozostałe należności oraz środki pieniężne i ich ek wiwalenty.
  W Spółce nie występują inne kategorie aktywów finan sowych. W 2017 roku aktywa finansowa
  kwalifikowane były jako pożyczki i należności własn e.
  Wartość zobowiązań finansowych prezentowana w spraw ozdaniu z sytuacji finansowej według
  stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku odnosi się do n astępujących kategorii instrumentów
  finansowych określonych w MSSF 9
   zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym k oszcie,
  zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwe j przez wynik – wyznaczone jako
  wyceniane w ten sposób przy początkowym ujęciu lub później
  Aktywa finansowe (w tys. zł)
  Wartość bilansowa Wartość godziwa Kategori a kwalifikacji w roku 2018
  Kategori a kwalifikacji w roku 2017
  31.12.20 18 31.12.20 17 31.12.20 18 31.12.20 17
  Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 9 148 3 386 9 148 / * 3 386 / * AZK pożyczki i należności
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 9 345 11 352 9 345 11 352 / * AZK pożyczki i należności
  *Przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego nie zastosowano żadny ch technik do wyceny
  tych pozycji bilansowych
  Zobowiązania finansowe (w tys. zł)
  Wartość bilansowa Wartość godziwa Kategoria kwalifikacji w roku 2018
  Kategoria kwalifikacji w roku 2017 31.12.20 18 31.12.20 17 31.12.20 18 31.12.20 17
  Oprocentowane kredyty bankowe i po-życzki, w tym: 13 321 13 321 / *
  - pozostałe - krótkoterminowe 7 847 7847 / * zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
  zobowiązania finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie - pozostałe - długoterminowe 5 474 5 474 / *
  Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania 7 711 1 393 7 711 /* 1 393 /*
  Zobowiązania finansowe, w tym: 12 12
  pochodne instrumenty finansowe, w tym: 12 12
  pochodne instrumenty finansowe - forward EURO 12 12
  zobowiązania finansowe wyceniane w wartości go-dziwej przez wynik
  zobowiązania finansowe wyceniane w wartości go-dziwej przez wynik
  *Przyjmuje się, że wartość godziwa jest zbliżona do wartości bilansowej, dlatego nie zastosowano żadny ch technik do wyceny
  tych pozycji bilansowych
  Spółka na 31.12.2017 nie posiadała żadnych kontrakt ów forward, na dzień 31.12.2018 stan kontraktów
  forward przedstawiał się następująco:


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 53
  Typ transakcji Data zawarcia Czas transakcji
  Kwota bazowa (w tys. zł)
  Wartość godziwa (w tys. zł)
  Wg stanu na dzień 31.12.2018 -12
  pochodne instrumenty finansowe - forward EURO 09.02.2018 15.01.2019 634 -12

  01.01.2018– 31.12.2018
  Aktywa finansowe wg zamortyzowanego (w tys. zł)
  Zobowiązania finansowe wg zamortyzowanego kosztu (w tys. zł)
  Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy (w tys. zł)
  Razem wycena instrumentów finansowych (w tys. zł)
  Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej
  - - Koszty: - 12 Koszty: - 12
  Przychody/koszty z tytułu odsetek - - - -
  Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
  Zyski : 197
  Straty : - 103
  Zyski : 16
  Straty : - 21
  Zyski : 153
  Straty : - 216
  Zyski : 366
  Straty : - 340
  Razem zysk/strata 94 - 5 - 75 14

  01.01.2017– 31.12.2017
  Pożyczki udzielone i należności własne (w tys. zł)
  Pozostałe zobowiązania finansowe (w tys. zł)
  Razem wycena instrumentów finansowych (w tys. zł)
  Przychody/koszty z tytułu wyceny do wartości godziwej - - -
  Przychody/koszty z tytułu odsetek - Koszty: - 3 Koszty: -3
  Zyski/straty z tytułu różnic kursowych
  Zyski : 90
  Straty :-217
  Zyski : 33
  Straty :-11
  Zyski : 123
  Straty : -228
  Razem zysk/strata -127 19 -108
  W trakcie czterech kwartałów 2018 roku Spółka, w zakresie ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych
  zakłóceń przepływów środków pieniężnych w wyniku zm iany stóp procentowych oraz utraty płynności
  finansowej, nie stosowała innych instrumentów finan sowych niż kontrakty walutowe typu forward.
  Spółka ocenia, iż ryzyko związane z należnościami h andlowymi jest ograniczone z uwagi na fakt, że
  dokonuje transakcji wyłącznie z kontrahentami o pot wierdzonej wiarygodności. Ponadto, Spółka
  w sposób ciągły monitoruje zaległości kontrahentów w regulowaniu płatności.
  Spółka ocenia, iż ryzyko związane z regulowaniem zo bowiązań handlowych jest ograniczone z uwagi na
  fakt, iż w sposób ciągły prowadzi analizę wpływów i wydatków- z wyprzedzeniem zna kwoty
  wymaganych zobowiązań do uregulowania. Ponadto w oc enie Zarządu Spółka posiada bardzo wysoką
  zdolność kredytową, co sprawia, iż Spółka może pozy skać dodatkowe finansowanie dłużne, zgodnie
  z planem strategicznym.
  Do przychodów i kosztów finansowych przy rozliczani u instrumentów pochodnych okresu
  sprawozdawczego zaliczone zostały odpowiednio kwoty 153 tys.
  zł i 216 tys. zł.
  4.2.14 Inne zobowiązania warunkowe
  Spółka na dzień 31.12.2018 nie posiada aktywów waru nkowych.
  1. kaucja w celu zabezpieczenia wszelkich wierzytelnoś ci banku mBank S.A. wynikających z Umowy
  Zabezpieczającej nr 38/078/15/Z/ND w rozumieniu umo wy ramowej dla transakcji rynku
  finansowego nr N1/594033/15, na następujących warun kach:


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 54
   sposób wyliczania wartości ekspozycji Spółki - bież ąca wartość rynkowa netto pakietu transakcji
  (o ile jest liczbą dodatnią),
   kwota limitu aneksowana do wysokości 2 160 000,00 z ł,
   weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie umowy N1 /594033/15.
   Bank ma prawo do wykorzystania kaucji w celu zaspok ojenia swoich wierzytelności wynikają-
  cych z Umowy Ramowej lub Transakcji zawartych na je j podstawie.
  2. Zabezpieczenia dotyczące zawartych umów kredytowych opisane zostały w punkcie 4.2.10
  niniejszego raportu.
  3. weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie należneg o wykonania Umowy o dofinansowanie
  projektu nr POIR.01.01.01-00-0389/15-00 „Niechłodzo ne i minimalnie chłodzone detektory
  podczerwieni o wysokiej niezawodności i odporności na narażenia środowiskowe” realizowanego w
  ramach programu POIR 2014-2020. Narodowe Centrum Ba dań i Rozwoju ma prawo wypełnić
  weksel, w każdym czasie na kwotę przyznanego dofina nsowania podlegającego zwrotowi, wraz z
  odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania
  środków na konto Beneficjenta do dnia zwrotu.
  4. weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie należneg o wykonania Umowy nr E9768/23/NCBR/2016
  o wykonanie i finansowanie projektu pt. PETRA „Anal izator petrochemiczny” realizowanego w
  ramach programu EUROSTARS 2. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ma prawo wypełnić weksel,
  w każdym czasie do sumy 200% kwoty przyznanego fina nsowania odpowiadającej wysokości
  finansowego naruszenia powiększonej o przysługujące Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju
  odsetki oraz poniesione koszty windykacji.
  5. weksel in blanco stanowiący zabezpieczenie należneg o wykonania umowy nr POIR.03.02.02-00-
  0209/16 pt. „Nowa generacja hermetyzowanych miniatu rowych modułów detekcyjnych z
  szerokopasmową elektroniką” realizowanego w ramach programu POIR 2014-2020. Bank
  Gospodarstwa Krajowego ma prawo wypełnić weksel, w każdym czasie na kwotę przyznanego
  dofinansowania podlegającego zwrotowi, wraz z odset kami w wysokości określonej jak dla zaległości
  podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na konto Beneficjenta do dnia zwrotu.
  6. 8 października 2018 roku Spółka otrzymała od produc enta - spółki Aixtron SE z siedzibą w Herzo-
  genrath w Niemczech - potwierdzenie zawarcia umowy dostawy systemu epitaksjalnego. Umowa ta
  obejmuje dostarczenie urządzenia, jego instalację i uruchomienie oraz przeszkolenie pracowników
  w zakresie korzystania z urządzenia.
  Umowa została zawarta w związku z realizacją przez VIGO przedsięwzięcia, o którym Spółka
  informowała w raporcie bieżącym numer 25/2018 z dni a 20 września 2018 roku, którego celem jest
  rozpoczęcie produkcji epitaksjalnych warstw związkó w półprzewodnikowych III-V w ramach
  bieżącej działalności.
  Przedmiot umowy opiewa na kwotę 2,6 mln EUR, termin dostarczenia urządzenia to 20 maja 2019
  r. Producent udziela VIGO pisemnej 12-sto miesięczn ej gwarancji na urządzenie. Umowa przewiduje
  następujące kary umowne zawarte w umowie nałożone n a producenta:
  a. za opóźnienie w dostarczeniu urządzenia - kara w wy sokości 0,1% wartości
  wynagrodzenia za każdy dzień roboczy opóźnienia, je dnak maksymalnie w wysokości
  5% wartości wynagrodzenia;
  b. za odstąpienie od umowy przez VIGO ze względu na op óźnienie w dostarczeniu
  Urządzenia przekraczające 90 dni – kara w wysokości 5% wartości wynagrodzenia.
  c. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez Sp ółkę szkody, VIGO może
  dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
  Pozostałe warunki powyższej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla umów podobnego
  rodzaju.
  Zawarcie umowy zostało pozytywnie zaopiniowane i za akceptowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
  W związku z powyższą umową Spółka ma zobowiązanie d o zakupu wyżej wymienionego systemu
  epitaksjalnego.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 55
  7. W związku z opisaną poniżej umową na realizację wsp ólnego przedsięwzięcia z dr Włodzimierzem
  Strupińskim Spółka rozpoznała w 2018 premię specjal ną jako zobowiązanie warunkowe. Ze względu
  na wczesny etap projektu Spółka na dzień bilansowy nie jest w stanie oszacować wartości, co do
  których premia będzie należna.
  W dniu 20 września 2018 roku Spółka zawarła z dr Wł odzimierzem Strupińskim umowę o realizację
  wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego Spółka zakupi urządzenia do produkcji warstw
  półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie pr odukcyjnym w Ożarowie Mazowieckim,
  natomiast dr Włodzimierz Strupiński, w ramach umowy o pracę, świadczyć będzie na rzecz VIGO
  kompleksowe prace dotyczące wytwarzania epitaksjaln ych warstw związków półprzewodnikowych
  III-V oraz będzie prowadzić i zarządzać działem epi taksji VIGO, z wykorzystaniem jego know-how i
  wiedzy z zakresu wytwarzania różnych typów warstw p ółprzewodnikowych.
  Wartość inwestycji oszacowana została na 20,5 mln z ł. Okres realizacji projektu został podzielony
  na dwa etapy („Okres wdrożeniowy” do końca 2019 r. oraz „Okres produkcji” przez lata 2020-2024).
  Umowa zawiera procedury weryfikacyjne dotyczące osi ągnięcia we współpracy z dr Włodzimierzem
  Strupińskim zdolności produkcyjnych VIGO w zakresie wytwarzania związków półprzewodnikowych
  III-V, jak również określa zasady odpowiedzialności dr Włodzimierza Strupińskiego, w tym kary
  umowne, z tytułu jej naruszenia.
  Zgodnie z warunkami umowy Spółka zobowiązała się do wypłacenia dr Włodzimierzowi
  Strupińskiemu wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, jak również oddzielnego wynagrodzenia
  stanowiącego udział procentowy w zyskach generowany ch przez VIGO z tytułu sprzedaży związków
  półprzewodnikowych. Wysokość premii rocznej stanowi ć będzie 15% zysku netto ze sprzedaży
  związków półprzewodnikowych wykazywanego przez Dzia ł Epitaksji VIGO w danym roku
  obrotowym.
  Dodatkowo dr Strupińskiemu przysługiwać będzie wyna grodzenie uzależnione od sukcesu całego
  przedsięwzięcia, tj. od wzrostu wartości Spółki w w yniku sprzedaży materiałów
  półprzewodnikowych.
  Premia specjalna będzie zależna od wysokości „Kwoty Referencyjnej”, stanowiącej iloczyn proporcji
  EBITDA Działu Epitaksji (EBITDA EPI) do EBITDA całe j Spółki oraz średniej kapitalizacji Spółki
  obliczonych za ostatni rok obrotowy w okresie Produ kcji (rok 2024), pomniejszonych o oczekiwany
  zwrot z inwestycji VIGO w rozwój Działu Epitaksji p rzy założeniu stopy zwrotu w wysokości 10%
  rocznie. W zależności od wysokości EBITDA Działu Ep itaksji premia wyniesie 15% (gdy EBITDA EPI
  nie przekroczy 13 mln PLN) lub 24% (gdy EBITDA EPI przekroczy 13 mln PLN) Kwoty Referencyjnej.
  Wynagrodzenie z tytułu realizacji wspólnego przedsi ęwzięcia może zostać wypłacone dr
  Włodzimierzowi Strupińskiemu poprzez przyznanie akc ji VIGO System lub w formie pieniężnej, mogą
  być też zastosowane obie te formy łącznie. 80% prem ii będzie wypłacone w formie zależnej od
  wyboru VIGO (w formie akcji lub opcji na akcję lub w formie pieniężnej) a 20% w formie zależnej
  od wyboru dr Strupińskiego.
  8. Zobowiązanie wniesienia wkładu do budżetu Inkubator a VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o.
  W dniu 21 grudnia 2017 roku został zawarty aneks („ Aneks”) do umowy inwestycyjnej pomiędzy
  VIGO System S.A. a Greenlight Funduszem Inwestycyjn ym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych
  („Fundusz” - poprzednia nazwa - WARSAW EQUITY PE FU ND I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
  Aktywów Niepublicznych) oraz VIGO WE Innovation Sp. z o.o. („Inkubator” dawniej Ron Investment
  Sp. z o.o.) zawartej w dniu 9 lutego 2017 r. („Umow a”).
  Przedmiotowy Aneks przedłuża okres obowiązywania Um owy do dnia 31 grudnia 2022 r., z
  zastrzeżeniem możliwości jej przedłużenia na czas n ieokreślony po uprzednim otrzymaniu zgody
  Rady Nadzorczej Spółki.
  Jednocześnie w ramach postanowień Aneksu, strony Um owy przewidziały budżet Inkubatora na lata
  2018-2022 w kwocie nie większej niż 25.000.000 zł. Spółka oraz Fundusz zobowiązali się do
  dofinansowania w równych częściach działalności Ink ubatora. Kwota budżetu ma charakter
  wstępny, niewiążący i może w każdym czasie ulec zmi anie. Wszelkie rozporządzenia udziałami, w
  tym także emitowania nowych udziałów będą wymagały zgody pozostałych stron umowy
  inwestycyjnej.
  W związku z powyższym na dzień bilansowy, Spółka zo bowiązanie do wniesienia wkładu pieniężnego
  do budżetu Inkubatora w kwocie 12.000.000 zł rozpoz nała jako zobowiązanie warunkowe.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 56
  4.2.15 Rozliczenia międzyokresowe przychodów:
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Dotacje do środków trwałych 1 780
  FMIŚP UM.2003/004-379/05/04/0014 5 8
  SPOWPK/2/7/14/1769 72 75
  SPOWPK/2.2.1/14/0155 262 334
  POIG UM 30/026/12 1 259 1 363
  Przychody przyszłych okresów (środki otrzymane na realizację prac rozwojowych) 11 642 11 013
  HOT 122 245
  SENSORMED 71 136
  INTIR 182 364
  EDEN 373 586
  PHOTO-GRAF 59 118
  NARAŻENIA 2 867 2 820
  PETRA 628 655
  LASERY 10 16
  PLAISIR 295 369
  EMPHAISIS 97 193
  HYPERION 99 198
  MIREGAS 707 713
  CHEQUERS 1 755 835
  MIRPHAB 699 832
  WATERSPY 1 048 1 225
  INDII5 606 270
  AQUARIUS 1 452 1 438
  ACCORDS 399
  TRANSFER 173
  Otrzymane w darowi źnie środki trwae 81 105
  Przedpaty otrzymane na realizacje przyszych zobow ią za ń 21 134
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: 13 341 13 032
  Długoterminowe 12 026 6 461
  Krótkoterminowe 1 314 6 571
  4.2.16 Dofinansowanie ze środków publicznych
  Spółka otrzymuje dofinansowanie do prac badawczo-ro zwojowych ze środków funduszy europejskich
  oraz środków krajowych, jak również do prowadzonych inwestycji w środki trwałe.
  Dofinansowanie nakładów inwestycyjnych
  W dniu 05.10.2016 Spółka zawarła umowę o dofinansow anie projektu POIR.03.02.02-00-0209/16 pt:
  „Nowa generacja hermetyzowanych miniaturowych moduł ów detekcyjnych z szerokopasmową
  elektroniką” („Projekt”) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie
  3.2.2 – „Kredyt na innowacje technologiczne”. O umi eszczeniu projektu Spółki na Liście projektów
  wybranych do dofinansowania w ramach ww. Programu f inansowanego ze środków Unii Europejskiej,
  Zarząd informował w raporcie nr 19/2016 z dnia 01.07.2016 roku.
  Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych Projektu wy nosi 21 943 080,00 zł, zaś wysokość
  dofinansowania wynosi 6 000 000,00 zł, co stanowi 2 7,34 % całkowitych kosztów kwalifikujących się
  do objęcia wsparciem.
  Zgodnie z Umową o dofinansowanie czas trwania Proje ktu i dofinansowania zarazem wynosi 38
  miesięcy. Realizacja Projektu rozpoczęła się 1 lute go 2016 roku. Spółka pod koniec 2018 roku


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 57
  wnioskowała o wydłużenie terminu realizacji projektu o 3 miesiące, to jest do dnia 30.06.2019 roku oraz
  i przesunięcia kosztów między pozycjami Harmonogram u Rzeczowo-Finansowego.
  Postanowienia umowy przewidują następujące kary umo wne:
   zwrot finansowania wraz z odsetkami w przypadku roz wiązania umowy,
   zwrot środków lub wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności - w przypadkach
  wskazanych w umowie takich jak wykorzystanie środkó w niezgodnie z przeznaczeniem lub
  z naruszeniem procedur, pobraniem dofinansowanie ni enależnie lub w nadmiernej wysokości.
  Projekt obejmuje inwestycję technologiczną, polegaj ącą na wdrożeniu własnej, innowacyjnej technologii
  poprzez budowę nowego budynku produkcyjnego oraz wy posażenie go w niezbędną sprzęt produkcyjny.
  Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych
  1. W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała następu jące projekty dofinansowane przez Komisję
  Europejską w ramach programu Horizon 2020:
  Lp. Projekt
  Budżet
  projektu dla
  Spółki
  [tys. EUR]
  Kwota
  dofinansowanie dla
  Spółki
  [tys. EUR]
  Okres realizacji Projektu
  1. MIREGAS 255 255 01.01.2015 – 31.10.2018
  2. CHEQUERS 634 634 01.03.2015 – 28.02.2019
  3. MIRPHAB 633 443 01.01.2016 - 31.12.2019
  4. AQUARIUS 485 485 01.01.2017 - 31.12.2019
  5. WATERSPY 416 416 01.11.2016 - 31.10.2019
  Umowy w ramach programu Horizon 2020 przygotowywane są wg jednolitego wzorca. Zgodnie
  z umowę Komisja Europejska może nałożyć kary finans owe, polegające na odebraniu części
  dofinansowania jeżeli beneficjenci: Popełnili istotne błędy, nieprawidłowości lub naduż ycia, lub w poważny sposób naruszyli swoje
  obowiązki wynikające z umowy, lub
   Złożyli fałszywe oświadczenia o informacjach wymaga nych na podstawie umowy lub podczas
  składania wniosku (lub nie dostarczyli takich infor macji).
  Kary finansowe będą wynosiły od 2% do 10% maksymaln ego wkładu UE wskazanego dla danego
  beneficjenta. Jeśli beneficjent dokona innego narus zenia w ciągu pięciu lat od daty pierwszego
  naruszenia, Komisja może zwiększyć stopę kar finans owych od 4% do 20%.
  2. W okresie sprawozdawczym Spółka realizowała następu jące projekty dofinansowane przez
  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków fundusz y europejskich w ramach Programu
  Operacyjnego Inteligentny Rozwój:
  Lp. Projekt
  Data
  podpisania
  umowy
  Budżet
  projektu dla
  Spółki
  Kwota
  dofinansowanie dla
  Spółki
  Okres
  realizacji
  Projektu
  1. Narażenia 13.11.2015 5 791 3 824 01.07.2015-
  31.03.2018
  2. Indi5 1.06.2017 1 290 905 1.02.2017-
  31.12.2018
  Postanowienia umowy przewidują następujące kary umo wne:
   zwrot finansowania wraz z odsetkami w przypadku roz wiązania umowy,
   zwrot środków lub wyrażenie zgody na pomniejszenie kolejnych płatności - w przypadkach
  wskazanych w umowie takich jak wykorzystanie środkó w niezgodnie z przeznaczeniem lub
  z naruszeniem procedur, pobraniem dofinansowanie nienależnie lub w nadmiernej wysokości.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 58
  3. Spółka realizuje projekty dofinansowane przez Narod owe Centrum Badań
  i Rozwoju ze środków funduszy europejskich w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych
  i Prac Rozwojowych „Nowoczesne Technologie Materiał owe” – TECHMATSTRATEG oraz z w ramach
  Programów Międzynarodowych – EUREKA.
  Lp. Projekt
  Data
  podpisania
  umowy
  Budżet
  projektu dla
  Spółki
  Kwota
  dofinansowanie dla
  Spółki
  Okres
  realizacji
  Projektu
  1. TRANSFER 19.12.2017 1 535 946 01.01.2018-
  31.12.2020
  2. ACCORDS 09.02.2018 1 564 782 01.01.2018-
  28.02.2020
  Umowa przewiduje następujące kary umowne:
   zwrot dofinansowania wraz z odsetkami bankowymi w p rzypadku rozwiązania umowy.
   kary umowne w wysokości 0,1% kwoty finansowania za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, w
  przypadku niedotrzymania terminów składania raportów wskazanych w umowie.
  Prace w projektach, których termin realizacji przewidziany był na rok 2018 zostały zakończone
  zgodnie z harmonogramami. Obecnie Spółka oczekuje n a wyniki oceny merytorycznej i finansowej
  raportów końcowych przekazanych do instytucji finansujących.
  4.3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów
  4.3.1 Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów
  i materiałów
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Działalność kontynuowana 40 524 29 552
  Sprzedaż towarów i materiałów 78 82
  Sprzedaż produktów 36 848 26 700
  Sprzedaż usług 491 398
  SUMA przychodów ze sprzedaży 37 416 27 180
  Pozostałe przychody operacyjne 2 776 2 306
  Przychody finansowe 332 66
  SUMA przychodów ogółem z działalności
  kontynuowanej 40 524 29 552
  Przychody z działalności zaniechanej n/d n/d
  SUMA przychodów ogółem 40 524 29 552

  Wyszczególnienie 01.01.2018 - 31.12.2018 01.01.2017- 31.12.2017
  w tys. zł w % w tys. zł w %
  Kraj 2 588 6,92% 1 951 7,18%
  Eksport, z tego: 34 828 93,08% 25 229 92,82%
  Unia Europejska 24 724 66,08% 17 982 66,16%
  Kraje trzecie 10 104 27,00% 7 247 26,66%
  Razem 37 416 100,00% 27 180 100,00%
  W Spółce nie można wydzielić segmentów operacyjnych spełniających wymogi opisane w MSSF 8, zaś
  sprawozdawczość na potrzeby wewnętrzne nie odbiega od tej stosowanej na cele statutowe,
  w związku z czym cała działalność Spółki jest rapor towana jako jeden segment.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 59
  Procentowy udział kontrahentów w całkowitej sprzedaży w okresie:
  01.01.2018-31.12.2018
  Lp. Kontrahent Kwota (w tys. zł) Udział w całkowitej sprzedaży (w %)
  1. Spółka z grupy Caterpillar 5 672 15%
  2. Zodiac Aerotechnics 5 622 15%
  3. Emerson Electric Co. 3 782 10%
  4. Spółka niemiecka 3 438 9%
  Razem 18 514 49%

  01.01.2017-31.12.2017
  Lp. Kontrahent Kwota (w tys. zł) Udział w całkowitej sprzedaży (w %)
  1. BEC 4 460 16%
  2. Spółka z grupy Caterpillar 3 507 13%
  3. Zodiac Aerotechnics 3 495 13%
  4. Emerson Electric Co. 2 842 10%
  Razem 14 304 52%
  4.3.2 Działalność zaniechana
  W 2018 roku nie zaprzestano żadnej działalności.
  4.3.3 Pozostałe dochody całkowite
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Zyski (straty) aktuarialne z programów określonych
  świadczeń: 3 -2
  Zyski aktuarialne z programów określonych świadczeń 1
  Straty aktuarialne z programów określonych świadczeń 3 3
  Suma dochodów całkowitych 3 -2

  W związku z prowadzeniem działalności na terenie TS SE efekt podatkowy pozostałych dochodów
  całkowitych jest zerowy.
  (w złotych) 01.01.2018- 31.12.2018 01.01.2017 - 31.12.2017
  Kwota przed opodatkowaniem Podatek Kwota po opodatkowaniu Kwota przed opodatkowaniem Podatek Kwota po opodatkowaniu
  Zyski (straty)
  aktuarialne z
  programów
  określonych
  świadczeń:
  3 3 -2 -2
  Suma dochodów
  całkowitych 3 3 -2 -2
  4.3.4 Bieżący podatek dochodowy
  Bieżące obciążenie podatkowe jest obliczane na pods tawie obowiązujących przepisów podatkowych.
  Zastosowanie tych przepisów różnicuje zysk (stratę) podatkową od księgowego zysku (straty) netto,
  w związku z wyłączeniem przychodów nie podlegającyc h opodatkowaniu i kosztów nie stanowiących
  kosztów uzyskania przychodów oraz pozycji kosztów i przychodów, które nigdy nie będą podlegały
  opodatkowaniu. Obciążenia podatkowe są wyliczane w oparciu o stawki podatkowe obowiązujące
  w danym roku obrotowym. Od 2004 roku obowiązującą, według znowelizowanych przepisów jest stawka
  19%. Obecne przepisy nie zakładają zróżnicowania st awek podatkowych dla przyszłych okresów. W
  związku z prowadzeniem działalności na terenie Spec jalnej Strefy Ekonomicznej
  w zakresie podatku dochodowego, VIGO System S.A. ko rzysta ze zwolnienia odnośnie dochodów


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 60
  uzyskiwanych zgodnie z uzyskanym zezwoleniem strefowym. Rok podatkowy jak i bilansowy pokrywają
  się z rokiem kalendarzowym.
  W roku 2018 Spółka osiągnęła dochód na działalności w SSE w wysokości 13 109 tys. zł. Podatek,
  którego Spółka nie zapłaciła w związku ze zwolnieni em strefowym wyniósł w 2 491 tys. zł. Pozostała
  pomoc do wykorzystania w następnych latach podatkow ych na dzień 31 grudnia 2018 wynosi 9 837 tys.
  zł. Jest to kwota wynosząca 65% zdyskontowanych wyd atków kwalifikowanych na środki trwałe
  pomniejszona o zdyskontowaną pomoc do tych środków trwałych uzyskana z innych źródeł, jak i o
  zdyskontowany niezapłacony w poprzednich latach pod atek dochodowy z działalności na terenie SSE.

  Podatek dochodowy wykazany w SzCD (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Bieżący podatek dochodowy 19 98
  Dotyczący roku obrotowego 19 98
  Odroczony podatek dochodowy
  Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic prze jściowych
  Obciążenie podatkowe wykazane w SzCD 19 98

  Pozycja (w tys. zł) 01.01.201 8 - 31.12.2018 01.01.201 7 - 31.12.2017
  I. Zysk brutto 13 040 9 640
  II. Przychody zwiększające podstawę opodatkowania – otrzymane dofinansowanie 2 328 5 196
  1. PETRA 231
  2. NARAŻENIA 84 1 956
  3. MIREGAS 434
  4. CZEQUERS 987
  5. MIRPHAB 295
  6. AQUARIUS 208 1 590
  7. INDII5 400 331
  8. TRANSFER 211
  9. ACCORDS 489
  Inne -51 359
  10. Różnica w rozliczeniu dofinansowań między MSSF a PDOP -61 116
  11. Przychody rachunkowe z poprzedniego okresu obrachun kowego 146
  12. Przychody z otrzymanych bezpłatnie środków trwałych 10 97
  III. Koszty uznawane za koszty uzyskania przychodu, w ty m: 406 322
  1. Amortyzacja środków trwałych – różnica w okresach użytkowania 406 322
  IV. Koszty i straty nie uznawane za koszty uzyskania przychodu, w tym: 4 223 3 410
  1. Amortyzacja środków trwałych – do wysokości dofinansowań (różnice trwałe) 1 086 1 074
  2. Koszty pośrednie i inne koszty do prac badawczych (różnice trwałe) 762 1 122
  3. Odpis utrata wartości PWUG (różnice trwałe) 542
  4. Inne koszty nie uznawane za koszty uzyskania przych odów (różnice trwałe) 2 374 672
  V. Przychody nie zaliczane do podlegających opodatkowaniu, w tym - 3 596 -2 780


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 61
  Pozycja (w tys. zł) 01.01.201 8 - 31.12.2018 01.01.201 7 - 31.12.2017
  1. Amortyzacja środków trwałych – do wysokości dofinansowań -1 111 -1 083
  2. Koszty pośrednie i inne przychody do prac badawczo-rozwojowych -762 - 1 040
  3. Inne przychody nie uznawane za przychody podatkowe -1 723 - 657
  VI. Podstawa opodatkowania z uwzględnieniem różnic (I+II-III+IV+V) 15 589 15 143
  VII. Dochód w związku z działalnością na terenie TSSE (A rt. 17 ust.1 p.34 UoPDOP) 13 109 9 793
  VIII. Odliczenia od dochodu – otrzymane dofinansowanie, w tym: 2 378 4 837
  1. PETRA 231
  2. NARAŻENIA 84 1 956
  3. MIREGAS 434
  4. CZEQUERS 987
  5. MIRPHAB 295
  6. AQUARIUS 208 1 590
  7. INDII5 400 331
  8. TRANSFER 211
  9. ACCORDS 489
  IX. Dochód podlegający opodatkowaniu 102 513
  X. Obowiązkowe obciążenia wyniku 19 98
  1. Należny podatek dochodowy – bieżący 19 98
  XI. Wynik finansowy netto 13 021 9 542
  1. Podatek dochodowy od osób prawnych – zobowiązanie do US
  2. Podatek dochodowy od osób prawnych w SzCD 19 98
  XII. Efektywna stawka podatku (udział obciążenia podatkowego wykazanego w rachunku zysków i strat w zysku przed opodatkowaniem) 0,0015 0,0101
  4.3.5 Koszty w układzie rodzajowym
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017-
  31.12.2017
  Amortyzacja 3 456 2 815
  Zużycie materiałów i energii 6 419 4 449
  Usługi obce 2 244 1 431
  Podatki i opłaty 158 153
  Wynagrodzenia 11 887 7 238
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 246 1 580
  Pozostałe koszty rodzajowe 371 814
  Koszty według rodzajów ogółem, w tym: 26 780 18 480
  Zmiana stanu produktów -13 -107
  Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -2 151 -1 622
  Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -7 684 - 5 466
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług 16 933 11 285  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 62
  Koszty amortyzacji i odpisów aktualizujących ujętych w Sprawozdaniu z całkowitych
  dochodów.
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży: 3 211 2 551
  Amortyzacja środków trwałych 1 710 1 242
  Amortyzacja wartości niematerialnych 1 501 1 309
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 27 45
  Amortyzacja środków trwałych 23 44
  Amortyzacja wartości niematerialnych 4 1
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu: 219 219
  Amortyzacja środków trwałych 193 202
  Amortyzacja wartości niematerialnych 26 17

  Kwota amortyzacji stanowiąca część kosztu wytworzen ia prac rozwojowych w 2018 roku wyniosła 87
  tys. zł, kwota 287 tys. zł stanowi koszty amortyzac ji, które zostały aktywowane i ujęte w nakładach na
  prace rozwojowe w roku 2018 i będą do rozliczone w przyszłych okresach (w roku 2017 odpowiednio
  300 tys. zł i 591 tys. zł).
  Wartość brutto używanych, całkowicie zamortyzowanyc h środków trwałych na dzień 31.12.2018 wynosi
  494 tys. zł.
  Koszty świadczeń pracowniczych
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Wynagrodzenia 11 887 7 238
  Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 713 1 164
  Pozostałe świadczenia pracownicze 533 416
  Suma kosztów świadczeń pracowniczych, w tym: 14 132 8 818
  Pozycje ujęte w koszcie własnym sprzedaży 8 341 4 069
  Pozycje ujęte w kosztach sprzedaży 1 264 953
  Pozycje ujęte w kosztach ogólnego zarządu 4 527 3 796
  4.4 Pozostałe przychody operacyjne
  Pozostałe przychody operacyjne (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Zysk ze zbycia majątku trwałego 14
  Dofinansowania do grantów - koszty pośrednie - rycz ałt do
  kosztów bezpośrednich 806 979
  Rozliczenie dofinansowań do grantów i środków trwał ych 1 161 1 032
  Nadwyżki magazynowe 27 14
  Rozwiązane rezerwy na zobowiązania 98
  Rozwiązany odpis na zalegające zasoby na magazynie 40 169
  Rozwiązany odpis na utratę wartości prawa wieczystego
  użytkowania gruntów 542
  Pozostałe 199
  Razem 2 776 2 306
  4.5 Pozostałe koszty operacyjne
  Pozostałe koszty operacyjne (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Darowizny 7 15
  Niezawinione niedobory składników majątku obrotowego 61 174


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 63
  Utworzone rezerwy na koszty reklamacji 90 98
  Odpis na zalegające zasoby na magazynie 74
  Odpis utrata wartości PWUG 542
  Odpis należności nieściągalne 127 14
  Likwidacja wyrobów i materiałów 188 309
  Rozliczenie nakładów własnych do prac rozwojowych
  zakończonych niepowodzeniem 23
  Pozostałe 158 104
  Razem 653 1 330

  Ze względu na nieistotną wartość, Spółka nie wyodrębnia w sprawozdaniu finansowym straty z tytułu
  oczekiwanych strat kredytowych jako osobnej pozycji sprawozdania całkowitych dochodów. Przychody
  i koszty z tytułu utraty wartości aktywów finansowy ch za rok 2017 i 2018 zostały zaprezentowane jako
  pozostałe przychody i koszty operacyjne w odniesien iu do należności dotyczących działalności
  operacyjnej. Nie wystąpiły w obu okresach przychody i koszty z tytułu utraty wartości aktywów
  finansowych ujmowane jako przychody i koszty finans owe.

  Utworzenie odpisów aktualizujących wartość (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Należności 109 14
  Zapasy 74
  Wartości niematerialne 542
  Razem 109 630
  4.6 Przychody finansowe
  Przychody finansowe (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Nadwyżka dodatnich różnic kursowych 332
  Pozostałe 66
  Razem 332 66
  4.7 Koszty finansowe
  Koszty finansowe (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Koszty z tytułu odsetek 1 3
  Nadwyżka ujemnych różnic kursowych 153
  Wycena instrumentów pochodnych 12
  Pozostałe 47 21
  Razem 60 177
  4.8 Rachunek przepływów pieniężnych
  W tabeli poniżej przedstawiono wyjaśnienie niezgodn ości pomiędzy bilansowymi zmianami stanu pozycji
  oraz zmianami stanu tych pozycji w rachunku przepły wów pieniężnych
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Środki pieniężne w bilansie 9 345 11 352
  Różnice kursowe z wyceny bilansowej -12 228
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ogółem wykazane w
  rachunku przepływów pieniężnych 9 334 11 580

  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  Amortyzacja: 3 459 2 815


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 64
  Wyszczególnienie (w tys. zł) 31.12.2018 31.12.2017
  amortyzacja wartości niematerialnych 1 531 1 327
  amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 1 928 1 488

  Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) składają się z: 3
  odsetki zapłacone od kredytów 3

  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej wynika z: -521 533
  Zysk ze zbycia majątku trwałego 21 -9
  Odpis prawa wieczystego użytkowania gruntów -542 542

  Zmiana stanu rezerw wynika z następujących pozycji: 817 -465
  bilansowa zmiana stanu rezerw na zobowiązania 97 -89
  bilansowa zmiana stanu rezerw na świadczenia pracownicze 720 -377

  Zmiana stanu zapasów wynika z następujących pozycji : -693 -654
  bilansowa zmiana stanu zapasów -693 -654

  Zmiana należności wynika z następujących pozycji: -5 763 911
  zmiana stanu należności krótkoterminowych wynikająca z
  bilansu -5 763 911

  Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z
  wyjątkiem zobowiązań finansowych, wynika z
  następujących pozycji:
  544 326
  zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych wynikając a z
  bilansu 6 318 326
  zmiana stanu zobowiązań inwestycyjnych wynikająca z bilansu -5 774

  Zmiana stanu przedpłat: -113 51
  zmiana stanu przedpłat wynikająca z bilansu -113 51

  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  przychodów, wynika z następujących pozycji: -1 477 -1 051
  zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych przychodów
  wynikająca z bilansu 309 3 076
  korekta o otrzymane dofinansowania na inwestycje -1 889 -4 010
  korekta o otrzymane środki trwałe -10 -117
  zmiana stanu przedpłat wynikająca z bilansu 113
  Na wartość pozycji "inne korekty" składają się: 42 -3
  zyski/straty aktuarialne -3
  zmiana stanu pozostałych rozliczeń międzyokresowych 49
  wycena odpisu należności za 2017 rok według ECL -7

  Kwoty przychodów/kosztów z tytułu odsetek i zysków/ strat z tytułu różnic kursowych w związku
  z posiadanymi przez Spółkę instrumentami finansowym i zostały przedstawione w punkcie 4.2.13.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 65
  4.9 Inne informacje uzupełniające do sprawozdania finan sowego za 2018:
  4.9.1 Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym, z podział em na grupy zawodowe wyrażone
  w etatach
  Zatrudnienie w poszczególnych działach 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Zarząd 2,00 2,00
  Administracja 11,23 10,82
  Dział Sprzedaży 8,82 6,58
  Dział Zakupów i Logistyki 8,17 5,71
  Zespół IT 4,77 3,81
  Dział Produkcji 53,85 36,53
  Dział Badań i Rozwoju 20,63 25,70
  Razem 109,47 91,17
  Rotacja pracowników 01.01.2018-
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Liczba pracowników przyjętych 34 19
  Liczba pracowników zwolnionych 9 4
  Razem 25 15
  4.9.2 Wynagrodzenie i transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
  i nadzorujących
  Świadczenia wypłacone członkom Zarządu
  Wyszczególnienie (w złotych) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Z tytułu pełnienia funkcji w organach 1 101 597,00 180 000,00
  Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 481 134,58 852 437,40
  Razem 1 582 721,58 1 032 437,40

  Imię i nazwisko Funkcja 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Wynagrodzenia Członków Zarządu (w złotych)
  Adam Piotrowski Prezes Zarządu 838 860,58 536 623,89
  Łukasz Piekarski Członek Zarządu 743 871,00 495 813,51
  Razem 1 582 721,58 1 032 437,40

  Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (w złotych)
  Imię i nazwisko Funkcja 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Przemysław Danowski Przewodniczący Rady
  Nadzorczej 27 250,00 18 000,00
  Marta Jackowska Członek Rady Nadzorczej 7 040,00 14 400,00
  Janusz Kubrak, w tym: Członek Rady Nadzorczej 122 416,67 134 400,00
  z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  z tytułu umów cywilnoprawnych 100 000,00 120 000,00
  Marek Wiechno Członek Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  Zbigniew Więcław Członek Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  Piotr Nadolski Członek Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej 15 216,67
  Mirosław Grudzień Członek Rady Nadzorczej 15 216,67
  Razem 254 390,02 210 000,00


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 66
  Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom Zarządu, ani członkom Rady
  Nadzorczej.
  Spółka nie ma zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych
  osób zarządzających, nadzorujących albo byłych czło nków organów administrujących, ani nie posiada
  zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emerytura mi.
  4.9.3 Wynagrodzenie biegłego rewidenta
  Wynagrodzenie należne za rok obrotowy (w tys. zł) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  - za badanie rocznego sprawozdania finansowego 24 18
  - przegląd sprawozdania finansowego 14 13
  Razem 38 31
  4.9.4 Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu
  finansowym roku obrotowego:
  W związku z tym, że intencją prowadzenia prac rozwo jowych jest przyjęcie ich wyników na stan wartości
  niematerialnych, w roku 2018 zmieniono prezentację w Sprawozdaniu z sytuacji finansowej nakładów
  na prace rozwojowe, ujmując całą kwotę jako nakłady długoterminowe.
  W Rachunku przepływów pieniężnych prezentację otrzy manych dofinansowań, które przeniesiono z
  działalności finansowej do działalności inwestycyjn ej, jak również został skorygowany zapis w pozycji
  zysk/strata w działalności inwestycyjnej o pozycję odpisu na prawo wieczystego użytkowania gruntów,
  którego nie ujęto w roku 2017, wyłączono z pozycji korekt podatek dochodowy i przedstawiono go
  osobno odejmując od dochodu netto.
  Pozycje Sprawozdania z sytuacji
  finansowej za 2017 (w tys. zł)
  Dane
  porównawcze Korekty
  Przekształcone
  dane
  porównawcze
  Aktywa trwałe 29 291 +8 733 38 024
  Nakłady na projekty rozwojowe 2 319 +8 733 11 052
  Aktywa obrotowe 27 131 -8 733 18 398
  Nakłady na projekty rozwojowe 8 733 8 733
  Pozycje Sprawozdania z rachunku prze-
  pływów za 2017 (w tys. zł)
  Dane porównaw-
  cze Korekty
  Przekształcone
  dane porównaw-
  cze
  Działalność operacyjna
  Zysk / Strata brutto 0 9 640 9 640
  Podatek dochodowy 0 98 98
  Zysk / Strata netto 0 9 542 9 542
  Korekty razem: 1 513 1 271 2 784
  Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -9 542 534
  Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych
  przychodów -1 878 827 -1 051
  Podatek dochodowy 98 -98 0
  A. Przepływy pieniężne netto z działal-
  ności operacyjnej 11 055 1 271 12 326
  Działalność inwestycyjna
  Wpływy 14 4 010 4 024
  Otrzymane dofinansowania 0 4 010 4 010
  B. Przepływy pieniężne netto z działal-
  ności inwestycyjnej -9 048 4 010 -5 038
  Działalność finansowa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 67
  Wpływy 4 837 -4837 0
  Otrzymane dofinansowania 4 837 -4 837 0
  C. Przepływy pieniężne netto z działal-
  ności finansowej -1 583 -4 837 -6 420
  D. Przepływy pieniężne netto razem 326 544 870
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym 9 544 553
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 11 035 544 11 580
  4.9.5 Zdarzenia po dniu bilansowym
  1. Dnia 21 stycznia 2019 na podstawie Aktu Notarialneg o Repertorium A 555/2019 objęto 114 sztuk
  nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym VIG O WE Innovation Sp. z o.o. o wartości
  nominalnej 100,00 zł każdy i łącznej wartości nomin alnej 11 400,00 zł w zamian za wkład pieniężny
  w kwocie 148 200,00 zł. Środki pieniężne zostały pr zekazane na konto VWI w dniu 23 stycznia 2019.
  2. 15 lutego 2019 przekazano do publicznej wiadomości (Raport bieżący 3/2019), że 14 lutego 2019
  roku Spółka została poinformowana o umieszczeniu je j projektu pt: „Wdrożenie opracowanej w
  ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji c hipów detekcyjnych” na Liście projektów
  wybranych do dofinansowania w ramach Programu Opera cyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
  Poddziałanie 3.2.2 – „Kredyt na innowacje technolog iczne”, finansowanego ze środków Unii
  Europejskiej. Rekomendowana kwota dofinansowania w ramach Projektu wynosi 6.000.000 złotych.
  Otrzymanie dofinansowania wymaga podpisania umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z
  siedzibą w Warszawie, działającym jako Instytucja P ośrednicząca. W umowie o dofinansowanie
  określone zostaną o szczegółowe warunki wykorzystan ia i rozliczania przekazanych środków
  finansowych.
  Całkowita wartość Projektu wynosi 23.172.000 zł net to, a projekt ma być zrealizowany do
  30.06.2021 roku.
  Projekt będzie dotyczył wdrożenia produkcyjnego wła snej, nowej technologii opracowanej w VIGO
  (projekt „Narażenia) poprzez inwestycję technologic zną oraz uruchomienie produkcji nowych i
  znacząco ulepszonych detektorów podczerwieni i modu łów detekcyjnych pracujących bez
  chłodzenia kriogenicznego o zwiększonej niezawodnoś ci i odporności na narażenia środowiskowe.
  Planowane główne działania w ramach inwestycji:
   zakup robót budowlano-montażowych w celu przebudowy i rozbudowy hali produkcyjnej;
   nabycie instalacji cleanroom-u;
   wyposażenie hali i cleanroom-u w niezbędna aparatur ę i urządzenia kontrolno-pomiarowe;
   zakup usług doradczych związanych z ochroną środowi ska.

  Adam Piotrowski Łukasz Piekarski Sylwia Wiśniewsk a-Filipiak
  Prezes Zarządu Członek Zarządu Główna Księgowa
  Ożarów Mazowiecki, 14 marca 2019


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 68
  5 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r oku.
  5.1 Podsumowanie działalności Spółki w 2018 r. wraz z o pisem czynników i zdarzeń, które miały
  wpływ na wyniki finansowe
  5.1.1 Przychody ze sprzedaży
  Wolumen produkcji
  W 2018 r. Spółka odnotowała rekordowy wolumen produ kcji ponad 7,6 tys. detektorów i modułów
  detekcyjnych. Liczba sprzedanych modułów wzrosła o 37% r/r.
  Wykres 1. Wolumen produkcji modułów detekcyjnych [s zt.]


  Informacje o podstawowych produktach
  W 2018 roku Spółka wypracowała 37,4 mln zł przychod ów ze sprzedaży produktów, usług, materiałów
  i towarów, tym samym notując 38 % wzrost (o 10,2 ml n zł), w stosunku do 2017 r.
  Znaczące umowy
  Istotny wpływ na wysokość osiągniętych przychodów m iała realizacja z następującymi klientami:
   Emerson Electric – do końca 2018 r. kontrakt (zawar ty na lata 2016-2019, podany do publicznej
  wiadomości w raporcie bieżącym nr 21/2016 z 26 lipc a 2016 r.) o wartości 2,2 mln euro został
  zrealizowany w 82,4%
   umowa ze spółką z grupy Caterpillar z dnia 24 wrześ nia 2018 r. o wartości 2,06 mln euro
  (informacja o zamówieniu podana w raporcie bieżącym nr 26/2018 z 25 września 2018 r.)
  została zrealizowana w 22,6% do końca 2018 r.
   Zodiac Aerospace – zamówienie opublikowane w raporc ie bieżącym nr 30/2018 z 12
  października 2018 r. o wartości 1,6 mln euro nie by ło realizowane w 2018 r. Dostawy
  przewidziano dopiero na rok 2019.
  Rynki zbytu
  W 2018 r. największy udział w sprzedaży produktów i usług przypadł na:
   zastosowania przemysłowe (54,3% łącznych przychodów ze sprzedaży). W tej grupie
  największy udział mają detektory wykorzystywane do analizatorów gazów, systemów
  monitoringu emisji oraz wykrywania wycieków gazów, jak również systemy przeznaczone dla
  producentów półprzewodników najnowszej generacji.
  0
  1 000
  2 000
  3 000
  4 000
  5 000
  6 000
  7 000
  8 000
  9 000
  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 69
   zastosowania kolejowe (15,4% sprzedaży) - systemy d o wykrywania awarii w kolejach dużych
  prędkości oraz systemy do wykrywania pożarów w poci ągach,
   zastosowania wojskowe (21,6% sprzedaży) – detektory wykorzystywane w systemach
  sterowania inteligentnej amunicji oraz detektory w systemach ostrzegających przed
  namierzaniem laserowym.
  Na pozostałe zastosowania (nauka, medycyna oraz poz ostałe) przypadło łącznie 8,7% sprzedaży.
  Wykres 2. Sprzedaż produktów i usług w 2018 r. wg d ocelowych zastosowań [%]


  Kluczowy wpływ na poziom osiągniętych przychodów mi ały następujące czynniki:
  · W 2018 r. wzrosły przychody ze sprzedaży do sektora technik wojskowych (o 3,29 mln zł, tj. o
  68,68% r/r).
   Spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży do sektora bezpieczeństwa transportu
  kolejowego (o 2,26 mln zł, tj. 64,44% r/r).
   Spółka odnotowała natomiast wzrost sprzedaży detekt orów do zastosowań przemysłowych
  (wzrost o 4,67 mln zł, tj. 29,88% r/r).
   Przychody ze sprzedaży produktów do naukowych i poz ostałych zastosowań w 2018 r. były
  niższe 0,01% r/r.
  54,3%
  21,6%
  15,4%
  7,4%
  1,2% 0,0%
  Przemysł
  Wojsko
  Transport
  Nauka
  Pozostałe
  Medycyna


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 70
  Wykres 3. Sprzedaż Spółki w 2017 r. i w 2018 r. wg aplikacji [mln zł]


  Spółka odnotowuje dużą zmienność przychodów w poszc zególnych miesiącach. Spowodowane jest to
  faktem, iż bieżący portfel zamówień Spółki obejmuje zwykle stosunkowo krótki okres (do kilku miesięcy).
  Wyjątkiem są zastosowania przemysłowe, w których ut rzymuje się stały wzrost zamówień. Związane
  jest to głównie z liczną i powiększającą się bazą k lientów w tym obszarze, składających regularne i
  powtarzające się zamówienia.
  Wykres 4. Sprzedaż Spółki w 2018 r. wg aplikacji w poszczególnych miesiącach [mln zł]  Spółka zanotowała olbrzymi – 50,3% (9,3 mln zł) wzr ost sprzedaży w Europie (prócz Polski) w
  porównaniu do 2017 r. Zostało to osiągnięte dzięki 98% (9,6 mln zł) wzrostowi sprzedaży do 5
  największych klientów.
  Jednocześnie Spółka zanotowała bardzo dynamiczny - 47,5% (1,05 mln zł) wzrost sprzedaży na rynku
  azjatyckim w stosunku do 2017 r. Tak dynamiczny wzr ost był możliwy dzięki 360% (1,28 mln zł)
  wzrostowi sprzedaży do 5 największych klientów. W o cenie Zarządu pozostają one bardzo
  perspektywiczne. Spółka liczy na istotne wzrosty sp rzedaży na tych rynkach w kolejnych latach i
  koncentruje się na pozyskaniu znaczących klientów s ektora przemysłowego oraz kolejowego.
  15,6
  4,83,52,5
  0,7
  20,3
  8,15,8
  2,80,4
  0,0
  5,0
  10,0
  15,0
  20,0
  25,0
  Przemysł Wojsko Transport Medycyna i nauka Pozostałe
  2017 2018
  0,0
  0,5
  1,0
  1,5
  2,0
  2,5
  3,0
  3,5
  4,0
  4,5
  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru
  Przemysł Wojsko Transport Medycyna i nauka Pozostałe


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 71
  Spółka zanotowała również bardzo dynamiczny bo 32,8% (0,6 mln zł) wzrost sprzedaży na rynku
  polskim, a było to możliwe dzięki 43,7% (0,79 mln z ł) wzrostowi sprzedaży do największego klienta tj.
  PCO S.A.
  Przychody ze sprzedaży w Ameryce Północnej spadły o 16,5% (- 0,74 mln zł) w porównaniu do 2017
  roku. W dużej mierze z powodu niższej niż w 2017 r. sprzedaży do największego dystrybutora oraz
  klienta działającego w branży fotowoltaicznej.
  Wykres 5. Sprzedaż Spółki w 2017 i w 2018 r. wg ryn ków geograficznych [mln zł]


  5.1.2 Koszty działalności operacyjnej
  Koszty podstawowej działalności operacyjnej w 2018 r. wzrosły o 49,6% w porównaniu do roku 2017.
  Kluczowe znaczenie miał wzrost sprzedaży oraz wolum enu produkcji, co znacznie podniosło koszty
  zużycia materiałów i energii oraz przyczyniło się d o wzrostu zatrudnienia i zwiększenia kosztów
  wynagrodzeń. Ponadto w związku z trwającą transform acją organizacji, poczynionymi dużymi
  inwestycjami oraz przygotowaniem do zwiększonej pro dukcji zadeklarowanej w realizowanej Strategii
  VIGO 2020 Spółka przyspieszyła zatrudnianie persone lu obsługującego nowy zakład produkcyjny. W
  ramach transformacji szczególne znaczenie mają inwe stycje w systemy zarządzania jakością,
  pozwalające na zapewnienie wiarygodności Spółki jak o dostawcy do dużych, międzynarodowych
  korporacji. Spółka kontynuowała również rozwój syst emów informatycznych, w tym systemów
  pozwalających na zapewnienia bezpieczeństwa danych.
  W strukturze kosztów widoczne są ponadto następując e zmiany:
   zwiększona amortyzacja o 0,64 mln zł (22,8%), co je st związane z oddaniem do użytkowania
  sprzętu zakupionego w ramach inwestycji poczynionyc h w 2018 r. i latach wcześniejszych, jak
  również zakończeniem części projektów badawczo-rozw ojowych;
   zwiększonymi kosztami usług obcych o 0,81 mln zł (5 6,8%), co jest związane ze zwiększeniem
  kosztów remontów, utrzymania i konserwacji oraz dzi ałaniami związanymi z poprawą procedur
  produkcyjnych oraz zgodnością z przepisami BHP i oc hroną środowiska;
  Różnice w kosztach działalności zaprezentowane są n a poniższym wykresie.
  18,8
  2,04,4
  1,90,01
  27,8
  3,33,8
  2,6
  0,02
  0,0
  5,0
  10,0
  15,0
  20,0
  25,0
  30,0
  Europa Azja Ameryka Północna Polska Afryka, Australia i Oceania
  2017 2018


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 72
  Wykres 6. Koszty działalności operacyjnej w 2017 i 2018 r. w układzie rodzajowym [mln zł]


  5.1.3 Wynik finansowy
  Zysk na działalności operacyjnej (EBIT 1) wyniósł w 2018 r. 12,7 mln zł, tym samym był wyżs zy w
  porównaniu do roku poprzedniego o 3,01 mln zł (30,9 4%). EBITDA 2 osiągnęła poziom 16,2 mln zł i
  porównaniu do 2017 roku wzrosła o 3,66 mln zł (29,1 %). Z kolei zysk netto wyniósł 13,02 mln zł, co
  oznacza, że wzrósł o 3,48 mln zł (36,46%) w porówna niu do roku poprzedniego.

  Wykres 7. Wyniki finansowe Spółki w latach 2017-201 8 (mln zł)  1 EBIT jest wielkością ekonomiczną jaka nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rachu nkowości MSR/MSSF
  i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawczości fin ansowej. W związku z tym w opinii Spółki stanowi ona tzw. alternatywny
  pomiar wyników (APM). Zaprezentowana i wyliczona wa rtość EBIT jest tożsama z zyskiem/stratą z działalności operacyjnej.
  2 EBITDA jest wielkością ekonomiczną jaka nie znajduj e odzwierciedlenia w obowiązujących standardach rac hunkowości
  MSR/MSSF i nie ma zastosowania w ramach sprawozdawc zości finansowej. W związku z tym w opinii Spółki stanowi ona tzw.
  alternatywny pomiar wyników (APM). Zaprezentowana i wyliczona wartość EBITDA stanowi sumę wyniku (zysk u/straty) z
  działalności operacyjnej i amortyzacji.
  7,2
  4,42,81,61,4
  0,81 0,2
  11,9
  6,43,52,2 2,2
  0,40,2
  0,00
  2,00
  4,00
  6,00
  8,00
  10,00
  12,00
  14,00
  Wynagrodzenia Zużycie materiałów i
  energii Amortyzacja Świadczenia na
  rzecz
  pracowników Usługi obce Pozostałe Podatki i opłaty
  2017 2018
  9,8 12,6
  9,5
  12,816,2
  13,0
  0,00
  2,00
  4,00
  6,00
  8,00
  10,00
  12,00
  14,00
  16,00
  18,00
  EBIT EBITDA Zysk (strata) netto
  2017 2018


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 73
  Wyszczególnienie w latach
  Zysk z
  działalności
  operacyjnej
  (w mln zł)
  Amortyzacja
  (w mln zł)
  Przychody
  netto ze
  sprzedaży
  (w mln zł)
  Wynik
  finansowy
  netto (w
  mln zł)
  Razem
  w mln zł
  EBIT: zysk z działalności
  operacyjnej
  2018 12,8 - - - 12,8
  2017 9,8 - - - 9,8
  EBITDA: zysk z działalności
  operacyjnej + amortyzacja
  2018 12,8 3,4 - - 16,2
  2017 9,8 2,8 - - 12,6
  w %
  Rentowność EBIT:
  zysk z działalności
  operacyjnej/przychody ze
  sprzedaży netto
  2018 12,8 - 37,4 - 34,1
  2017 9,8 - 27,2 - 36,0
  Rentowność EBITDA:
  (zysk z działalności
  operacyjnej +
  amortyzacja)/ przychody ze
  sprzedaży netto
  2018 12,8 3,4 37,4 - 43,3
  2017 9,8 2,8 27,2 - 46,2
  Rentowność netto: wynik
  finansowy netto / przychody
  netto ze sprzedaży
  2018 - - 37,4 13,0 34,8
  2017 - - 27,2 9,5 34,9

  Rentowność Spółki utrzymuje się na bardzo wysokim p oziomie. Rentowność netto w 2018 r. wyniosła
  34,8%. Rentowność EBITDA na poziomie 43,36%, z kole i rentowność EBIT wyniosła 34,12%.
  Obserwowany spadek rentowności wynika głównie ze zw iększonych kosztów, związanych z
  przygotowaniem Spółki do uruchomienia nowego zakład u produkcyjnego oraz do zwiększonej skali
  działania, w tym rozbudowy zespołu zarządzania jako ścią oraz zespołu logistyki.
  3
  Poziom zysku na jedną akcję w 2018 roku wyniósł 17, 86 zł.
  Wykres 8. Rentowność i marże wypracowane przez Spółkę w latach 2017-2018 (%)

  5.1.4 Ocena sytuacji finansowej Spółki
  Zarząd Spółki pozytywnie ocenia wyniki finansowe os iągnięte w 2018 r. Spółka zanotowała rekordowy
  poziom przychodów (wzrost o 38% r/r) oraz zysku net to (wzrost o ponad 36%). Niewielkie obniżenie

  3 Rentowność EBITDA = wynik z działalności operacyjne j + amortyzacja / przychody netto ze sprzedaży
  Rentowność EBIT = wynik z działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży
  Rentowność netto = wynik finansowy netto / przychod y netto ze sprzedaży

  35,9%46,2%
  35,1% 34,1%43,4%
  34,8%
  0,00%
  5,00%
  10,00%
  15,00%
  20,00%
  25,00%
  30,00%
  35,00%
  40,00%
  45,00%
  50,00%
  EBIT EBITDA Zysk (strata) netto
  2017 2018


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 74
  rentowności związane jest z transformacją Spółki, przygotowaniem do uruchomienia nowego zakładu
  produkcyjnego, inwestycjami w systemy zarządzania j akością oraz systemy IT.
  Zgodnie z aktualizacją polityki dywidendowej, ogłos zoną 29 maja 2018 r. w raporcie bieżącym nr 9/2018,
  Spółka nie przewiduje wypłaty dywidendy za lata 201 7-2020. Ostateczna rekomendacja co do wypłaty
  dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotycz ących Spółki oraz jej branży, w tym przede
  wszystkim perspektyw dalszej działalności Spółki, w ysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji
  finansowej Spółki, oraz przy uwzględnianiu wszelkic h ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu
  wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów.
  Wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd będzi e uzależniona od potrzeb Spółki w zakresie
  konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w cel u ich wykorzystania na działalność Spółki oraz
  jej dalszy dynamiczny rozwój.
  W ocenie Zarządu aktualna sytuacja finansowa Spółki jest bardzo stabilna i pozwala na efektywną
  realizację kluczowych projektów strategicznych (w t ym dokończenie budowy i uruchomienie nowego
  zakładu produkcyjnego, budowa cleanroomu i poprawa jakości produkcji oraz wdrożenie do produkcji
  materiałów półprzewodnikowych dla fotoniki). Spółka pozyskała dofinansowanie z funduszy
  europejskich (6 mln zł do projektu nowego zakładu p rodukcyjnego oraz kolejne 6 mln zł do projektu
  budowy cleanroomu) oraz podpisała umowy kredytowe l ub otrzymała promesę udzielenia kredytów.
  Realizacja poszczególnych inwestycji będzie wymagać również finansowania z własnych środków Spółki.
  Ponadto Spółka stale inwestuje w nowe technologie, prowadząc prace rozwojowe.
  Z tego powodu w ocenie Zarządu nie będzie możliwośc i wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018. Zgodnie
  z aktualną polityką dywidendową wypłata dywidendy p owinna być możliwa po 2020 r.
  5.1.5 Kluczowe wydarzenia w Spółce w 2018 r. oraz do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego
  30 stycznia – 3 lutego Prezentacja Spółki podczas międzynarodowych targów
  Photonics West 2018
  w San Francisco, USA w ramach Polskiego Pawilonu, z organizowanego przez
  Polską Platformę Technologii Fotoniki (PPTF)
  14 - 16 marca VIGO System S.A. obecna na największy ch fotonicznych targach w Azji - Laser
  World of Photonics China
  5 kwietnia Podpisanie umowy na generalne wykonawstw o nowego zakładu
  produkcyjnego – firmą Anna-Bud Sp. Z o.o. Nowy zakł ad powinien pozwolić
  na produkcję do 100 tys. detektorów rocznie, zwięks zając moce produkcyjne
  Spółki ok 10 razy.
  10 kwietnia Dwoje pracowników Spółki otrzymuje dyplom doktora n
  auk technicznych z
  rąk Rektora Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab . inż. Jana Szmidta.
  16-19 kwietnia Prezentacja firmy na wystawie towarz yszącej konferencji SPIE Defence &
  Commercial Sensing (DCS), Baltimore, USA.
  25-27 kwietnia Prezentacja firmy na targach Optics & Photonics International Exhibition
  (OPIE) w Japonii.
  15-18 maja Udział Spółki w Conference for Lasers an d Electro-Optics (CLEO) w San Jose,
  USA.
  15-17 maja Prezentacja firmy podczas targów OPTATE C we Frankfurcie nad Menem w
  Niemczech.
  18 maja Wystąpienie przedstawiciela firmy na “Symposium of
  the Photonics Society of
  Poland” połączonego z Międzynarodowym Dniem Światł a na Politechnice
  Warszawskiej.
  22-24 maja Wystąpienie przedstawiciela firmy na “T he International Symposium on
  Optoelectronic Technology and Application” w Pekini e
  23 maja Prezentacja firmy na Polsko – Amerykańskim Forum Pr
  zemysłów Obronnych
  w Warszawie.
  29 maja Ogłoszenie aktualizacji strategii rozwoju VIGO Syst
  em po roku 2020. W
  związku z bardzo dobrą sytuacją rynkową oraz pojawi ającymi się
  możliwościami biznesowymi Spółka rozszerzyła strate gię o nowe obszary


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 75
  działalności, w tym zwłaszcza rozwój materiałów dla fotoniki oraz rozwój
  technologii laserowych.
  6 czerwca Nominacja VIGO System na Gali Kryształowej Brukselk
  i, organizowanej przez
  Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  18 czerwca Wystąpienie prelegenta na międzynarodowej konferenc
  ji „Optical and
  Electronic Sensors COE' 2018”.
  25-28 czerwca Prezentacja firmy podczas targów SENS OR+TEST w Norymberdze.
  17 lipca Spółka nawiązuje współpracę z dr inż. Włodzimierzem
  Strupińskim, jednym z
  pionierów technologii MOCVD (MOVPE) w Polsce. Przed miotem współpracy
  jest rozwój nowej gałęzi biznesu – produkcji zaawan sowanych związków
  półprzewodnikowych.
  3-7 września Uczestnictwo w konferencji Internation al Quantum Cascade Laser School and
  Workshop (IQCSLW) w Cassis (Francja).
  10-14 września Wystąpienie i prezentacja firmy na m iędzynarodowej konferencji Field Laser
  Applications in Industry and Research(FLAIR) w Asyż u.
  10-13 września Udział w konferencjach SPIE Security +Defence & Remote Sensing w Berlinie
  17-21 września VIGO System organizuje doroczne spotkanie dystrybut
  orów, podczas którego
  przedstawiciele Spółki z całego świata biorą udział w szkoleniach oraz
  wymieniają się doświadczeniami z działalności na ró żnych rynkach.
  20 września Zaprezentowanie pierwszego numeru kwart alnika VIGO News
  26-27 września Wystąpienie i prezentacja firmy na E uropejskim Forum Technologicznym w
  Katowicach
  17-19 października Prezentacja firmy na targach Int er OPTO w Tokio
  22 października Uczestnictwo w konferencji „Technol ogie przyszłości” w Pałacu Prezydenta RP
  14 listopada Wystąpienie i prezentacja firmy na IV Konferencji O
  ptoelektronicznej, objętej
  honorowym Patronatem Ministra Obrony Narodowej i Pa tronatem Ministra
  Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
  19 listopada VIGO System z Nagrodą Gospodarczą Prez ydenta RP. VIGO System otrzymało
  nagrodę w kategorii Międzynarodowy Sukces.
  29 listopada Spółka otrzymuje tytuł „Zasłużony dla wynalazczości” podczas uroczystości
  setnej rocznicy ustanowienia ochrony własności prze mysłowej w Polsce.
  31 grudnia VIGO System zamyka rok z rekordowym poziomem sprzed
  aży – 37,4 mln zł,
  co stanowi wzrost o prawie 38% w stosunku do 2017 r .

  5.2 Badania i rozwój
  Zgodnie z informacjami publikowanymi przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
  VIGO System znajduje się w czołówce polskich przeds iębiorstw pod względem zdobytych projektów
  w ramach Horyzontu 2020:
   IV miejsce w rankingu zdobytych projektów (5 projek tów);


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 76
  Wykres 9 . Ranking wg liczby zdobytych projektów w ramach Horyzontu 2020 (KPK, wrzesień 2018 r. Podsumowanie
  uczestnictwa po 586 konkursach)   V miejsce w rankingu zdobytego dofinansowania (2,23 mln euro)
  Wykres 10. Ranking wg łącznej kwoty dofinansowania w mln EUR (KPK, wrzesień 2018 r. Podsumowanie
  uczestnictwa po 586 konkursach)


  5.2.1 Zakończone projekty rozwojowe
  NARAŻENIA
  Projekt NARAŻENIA pt. „Niechłodzone i minimalnie ch łodzone detektory podczerwieni o wysokiej
  niezawodności i odporności na narażenia środowiskow e” (nr projektu POIR.01.01-00-0389/15)
  realizowany był w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badani a przemysłowe i prace rozwojowe realizowane
  12
  6 6
  5
  4
  0
  2
  4
  6
  8
  10
  12
  14
  ITTI Sp. z o. o. IZNAB Sp. z o. o. Bergamo Tecnologie Sp. z o. o.VIGO System S.A. Pietrzyk Sławomir
  4,6
  3,98 3,69
  2,23 1,98
  0
  0,5
  1
  1,5 2
  2,5 3
  3,5 4
  4,5 5
  ITTI Sp. z o. o. SDS Optic Sp. z o. o. SYNEKTIK S.A VIGO System S.A Cyberus LABS Sp. z o. o.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 77
  przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionaln ego.
  Celem projektu było opracowanie technologii wytwarz ania niechłodzonych i minimalnie chłodzonych
  (300-190K) heterostrukturalnych detektorów HgCdTe, optymalizowanych na każdą długość fali
  w zakresie 2-16μm, o wysokiej niezawodności i odpor ności na narażenia środowiskowe. W wyniku
  realizacji projektu dotychczasowe produkty Spółki u zyskały lepsze parametry odpornościowe. Ponadto
  powstały nowe produkty; linijka 32 elementowa i 12 elementowa linijka detektorów dwubarwnych. Do
  detektorów tych opracowane zostały niezawodne i odp orne na narażenia środowiskowe
  przedwzmacniacze i elektronika towarzysząca. W opar ciu o technologie opracowane w projekcie
  opracowano i wykonano szereg demonstratorów:
  Dla zakresu 3-5 µm wykonano siedem demonstratorów w postaci fotodiod PV-3TE-5.
  Dla zakresu 8-14 µm wykonano dwa demonstratory w po staci fotodiody PVI-4TE-10,6 i fotodiody PV-
  2TE-10,6 (o stałej czasowej τ » 0,2 ns).
  Wykonano demonstrator 32 elementowej linijki fotodi od PV-3TE-5-32el.
  Wykonano demonstrator 12 elementowej linijki fotodi od dwubarwnych D-PV-3TE-4_5-12el.
  Wykonano demonstrator modułu detekcyjnego z krótkof alową diodą PV-3TE-5-0.2x0.2.
  Wykonano demonstrator modułu detekcyjnego z długofa lową diodą PVI-3TE-10.6-1x1.
  Wykonano demonstrator modułu detekcyjnego z dwubarw ną 12 elementową linijką D-PV-3TE-4_5-12el.
  Projekt został zakończony zgodnie z planem 31.03.20 18 roku. Obecnie trwają prace ewaluacyjne i nad
  nowymi (udoskonalonymi) produkcyjnymi procedurami p rocessingu i montażu wykorzystującymi
  osiągnięcia projektu. Po zakończeniu tych prac prze widujemy wdrożone do produkcji opracowanych
  technologii i produktów.
  PETRA
  Projekt pt. „Analizator petrochemiczny” ( PETRA, 9768) realizowany w ramach programu EUROSTARS
  2 przez konsorcjum VIGO System S.A., Alpes Lasers G mbH (CH), IRsweep GmbH (CH).
  Celem projektu było opracowanie zintegrowanego modu łu optoelektronicznego do układu multi-
  heterodynowej absorpcyjnej spektroskopii laserowej. Wymagało to zastosowania odpowiednio
  wysokoczułego i szerokopasmowego zespołu detekcyjne go. Niezbędna była kompleksowa optymalizacja
  całego modułu detekcyjnego, uwzględniająca zarówno aktualne możliwości technologiczne w
  konstrukcji detektora, jak i parametry dostępnych o becnie podzespołów elektronicznych. Opracowane i
  wytworzone moduły przekazane zostały do partnera, f irmy IRsweep, do dalszych badań i wykorzystania
  w opracowywanym analizatorze petrochemicznym. Proje kt realizowany w Polsce został zakończony,
  wszystkie zadania wynikające z umowy o dofinansowan ie zostały zrealizowane. Obecnie trwają prace
  ewaluacyjne i nad wdrożeniem opracowanego produktu. Trwa końcowa faza projektu realizowana przez
  partnera zagranicznego firmyę IRsweep.
  MIREGAS
  Projekt MIREGAS , „Programmable multi-wavelength Mid-IR source for gas sensing” (Programowalne
  źródło podczerwieni do detekcji gazów) realizowany był w ramach program Horyzont 2020 przez
  konsorcjum VTT Technical Research Centre of Finland Ltd. (FI), Uniwersytet Tampere (FI), Vaisala OYJ
  (FI), ITME (PL), Airoptic (PL), VIGO System S.A. (P L), GasSecure AS (NO).
  Jego celem było opracowanie średniofalowych źródeł podczerwieni do detekcji gazów i wykonanie
  demonstratorów układów detekcji gazów. W ramach pro jektu zadaniem VIGO było opracowanie
  i wykonanie modułów detekcyjnych dedykowanych do ty ch źródeł podczerwieni i układów detekcji gazu.
  Moduły opracowane w ramach tego projektu mogą być w ykorzystywane w szerokim spektrum
  zastosowań – zwłaszcza w systemach automatyki w int eligentnych budynkach, w zastosowaniach
  petrochemicznych, przy pomiarach emisji spalin itp.
  Projekt został zakończony 31.10.2018 roku (projekt uległ przedłużeniu o 10 miesięcy), ale jeszcze trwają
  końcowe rozliczenia z instytucją finansującą.
  W ramach projektu w VIGO opracowano, wykonano i dos tarczono do partnerów moduły detekcyjne
  dedykowane do średniofalowych źródeł podczerwieni ( do 3,5 μm) i opartych o nie układów detekcji
  gazów. Są to moduły detekcyjne z pojedynczym średni ofalowym detektorem podczerwieni. Obecnie


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 78
  trwają prace ewaluacyjne, po zakończeniu których przewidujemy wdrożone do produkcji opracowanych
  technologii i produktów.
  CHEQUERS
  Projekt CHEQUERS „Compact High pErformance QUantum cascadE laseR Sen sors” (Kompaktowe
  sensory do laserów QCL) realizowany był w ramach pr ogram Horyzont 2020 przez konsorcjum KITE
  Innovation Europe Ltd (UK), M2Lasers (UK), Fraunhof er, VIGO (PL), Bundeskriminal-amt (DE).
  Jego celem było opracowanie kompaktowych sensorów d o laserów QCL. W ramach projektu zadaniem
  VIGO było opracowanie i wykonanie dedykowanych modu łów detekcyjnych, w tym opracowanie
  i wykonanie modułu z linijką długofalowych detektor ów. Moduł składa się z dwóch odrębnych części;
  części analogowej - detektor, przedwzmacniacze, ele ktronika towarzysząca z kontrolerem chłodziarki
  i przetwornik AC, oraz części cyfrowej - FPGA, wbud owany procesor, wyświetlacz LCD, zasilanie.
  W wyniku projektu powstało urządzenie umożliwiające wykrycie materiałów niebezpiecznych.
  Projekt został zakończony 28.02.2019 roku, ale jesz cze trwają końcowe rozliczenia z instytucją
  finansującą.
  W ramach projektu w VIGO opracowano moduły detekcyj ne dedykowane do kompaktowych sensorów
  z laserami QCL. Są to moduły detekcyjne z pojedyncz ym długofalowym detektorem podczerwieni i
  moduł z 20 elementową linijką długofalowych detekto rów podczerwieni. Wykonano i przebadano
  wszystkie podzespoły modułów, w tym długofalowe det ektory i 20 elementową linijkę detektorów.
  Zostały one wykorzystane do badań i konstrukcji kom paktowych sensorów z laserami QCL
  opracowywanych przez tych partnerów. Opracowano tak że szybką elektronikę do akwizycji danych i
  przetwarzania sygnału. Obecnie trwają prace ewaluac yjne, po zakończeniu których przewidujemy
  wdrożone do produkcji opracowanych technologii i pr oduktów.
  INDI5
  Projekt INDI5 pt. „Immersyjny wysokotemperaturowy d etektor z InAsSb zakresu średniej podczerwieni”
  (nr projektu POIR.04.01.04-00-0027/16 ) realizowany był w ramach Działania 4.1 „Badania nau kowe
  i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty ap likacyjne” Programu Operacyjnego Inteligentny
  Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Euro pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
  Projekt realizowany jest w konsorcjum z Wojskową Ak ademią Techniczną.
  Projekt był kontynuacją badań prowadzonych w VIGO S ystem S.A. we współpracy z Zakładem Fizyki
  Ciała Stałego WAT w zakresie konstrukcji detektorów podczerwieni pracujących w temperaturach
  bliskich temperaturze pokojowej o znacznie lepszych parametrach detekcyjnych, podwyższonej
  niezawodności i odporności na narażenia środowiskow e i co najważniejsze niższych kosztach produkcji.
  Celem projektu INDI5 było opracowanie technologii w ytwarzania immersyjnych detektorów
  średniofalowych (optymalizowanych na zakres około 5 µm, opartych o arsenek indowo antymonowy –
  InAsSb). W oparciu o technologie opracowane w proje kcie opracowano i wykonano demonstratory:
  diody PVIA-2TE-5-1x1. Projekt został zakończony 31. 12.2018 roku. Produkty zostały wdrożone do
  produkcji w 2018 r.
  5.2.2 Projekty realizowane
  MIRPHAB
  Projekt MIRPHAB , “MidInfraRed PHotonics devices fABrication for ch emical sensing and spectroscopic
  applications” (Produkcja fotonicznych komponentów ś redniej podczerwieni do analizatorów
  chemicznych i spektroskopii) realizowany jest w ram ach programu Horyzont 2020 przez europejskie
  konsorcjum obejmujące 18 firm oraz jednostek badawc zo-rozwojowych (CEA-Leti, III-V Lab, mirSense,
  EPIC, Tematys (France); Fraunhofer IAF, IPMS, IPT, Nanoplus, Robert Bosch (DE), IQE, Compound
  Semiconductor, Cascade Technologies (UK); CSEM, Alp es Laser (CH); Vigo System (PL); IMEC (BE);
  Norsk Elektro Optikk (NO); Quantared Technologies ( AT); Phoenix (NL).
  Celem projektu MIRPHAB jest utworzenie pilotażowej linii produkcyjnej do obsługi rosnących potrzeb
  europejskiego przemysłu w dziedzinie analizatorów m ikro-sensorowych.

  Jego głównymi celami jest:
   zapewnienie dostaw komponentów fotonicznych średnie j podczerwieni (MIR) dla producentów
  analizatorów pracujących w zakresie średniej podcze rwieni,


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 79
   zmniejszenie kosztów inwestycji w celu uzyskania do stępu do innowacyjnych rozwiązań MIR dla
  firm opracowujących nowe analizatory oparte na komp onentach fotonicznych średniej
  podczerwieni (MIR),
   przyciągnięcie nowych firm stosujących dotychczas i nne technologie w swoich produktach.
  MIRPHAB jest organizowany jako rozproszona linia pi lotażowa utworzona przez czołowych europejskich
  dostawców przemysłowych komponentach fotonicznych M IR, uzupełnionych o najlepsze europejskie
  instytucje B + R (razem 18 instytucji). MIRPHAB sta nie się trwałym źródłem kluczowych komponentów
  dla nowych i wysoce konkurencyjnych czujników MIR, ułatwiając ich skuteczne wprowadzenie na rynek,
  a tym samym znaczne wzmocnienie pozycji i konkurenc yjności tego sektora przemysłu europejskiego.
  Realizacja projektu MIRPHAB powinna przyczynić się do rozwoju europejskiej branży fotonicznej,
  znalezienia nowych zastosowań dla sensorów podczerw ieni oraz przejścia od nisko seryjnej produkcji
  drogich komponentów do wielkoseryjnej produkcji rel atywnie tanich systemów.
  Zakończenie realizacji projektu przewidywane jest n a 31.12.2019 roku i po tym terminie przewidujemy
  wdrożenie wyników. Przewidujemy także możliwość wdr ożeń wybranych technologii jeszcze w czasie
  trwania projektu. Całkowity budżet projektu wynosi 17,3 mln euro, z czego budżet wydatków Spółki ok.
  0,6 mln euro. Dofinansowanie z KE wyniesie ok. 13 m ln euro (z czego ok. 0,4 mln euro tj. ok. 1,7 mln
  zł dofinansowania dla Spółki).
  Na obecnym etapie prac rozwojowych Zarząd Spółki ni e przewiduje zagrożeń dla realizacji projektu.
  WaterSpy
  Projekt
  WaterSpy , 731778, “High sensitivity, portable photonic device for per vasive water quality
  analysis” realizowany jest w ramach programu Horyzo nt 2020 przez europejskie konsorcjum obejmujące
  9 firm oraz jednostek badawczo-rozwojowych: CyRIC L td (CY), Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT),
  Alpes Lasers SA (CH), National Technical University of Athens (GR), Technical University of Vienna (AT),
  University of Erlangen (DE), AUG Signals Hellas (GR ), VIGO System S.A. (PL), IREN S.p.A. (IT).
  Projekt ma na celu opracowanie przenośnego urządzen ia do monitoringu jakości wody pod względem
  zanieczyszczeń bakteryjnych w ważnych punktach siec i dystrybucji wody. VIGO System w ramach
  projektu opracuje detektor typu LWIR zintegrowany z światłowodem elektroniką wzmacniającą i
  towarzyszącą. Obecnie realizowane w firmie prace ko ncentrują się na opracowaniu dedykowanego do
  tego systemu detektora podczerwieni. Projekt rozpoc zął się 1.11.2016 r. a zakończenie realizacji
  projektu przewidywane jest na 31.10.2019 roku i po tym terminie przewidujemy wdrożenie wyników.
  Przewidujemy możliwość wdrożeń wybranych technologi i jeszcze w czasie trwania projektu.
  Na obecnym etapie prac rozwojowych Zarząd Spółki ni e przewiduje zagrożeń dla realizacji projektu.
  AQUARIUS
  Projekt
  AQUARIUS , 731465, “ BROADBAND TUNABLE QCL BASED SENSOR FOR ONLINE AND INLINE
  DETECTION OF CONTAMINANTS IN WATER” realizowany jes t w ramach programu Horyzont 2020 przez
  europejskie konsorcjum obejmujące 8 firm oraz jedno stek badawczo-rozwojowych: Quantared
  Technologies (AT), Technikon Forschungs- und Planun gsgesellschaft (AT), OMV Exploration and
  Production GmbH (AT), Technische Universit ät Wien (AT), Fraunhofer Gesellschaft zur Forderung der
  Angewandten Forschung EV (DE), Interuniversitair Mi cro-Electronicacentrum IMEC VZW (BE), KWR
  WATER B.V. (NL) oraz VIGO System S.A. (PL).
  Projekt ma na celu opracowanie demonstratora urządz enia spektrometrycznego do monitoringu
  zanieczyszczeń olejowych w sieciach przesyłowych wo dy pitnej i przemysłowej szczególnie
  w przemyśle petrochemicznym. VIGO System w ramach p rojektu opracuje optymalizowane moduły
  detekcyjne wraz z układami akwizycji i przetwarzani a danych. Realizowane w firmie prace koncentrują
  się na opracowaniu dedykowanych do tego systemu ukł adów elektronicznych. Projekt rozpoczął się
  01.01.2017 roku, a zakończenie realizacji projektu przewidywane jest na 31.12.2019 roku i po tym
  terminie przewidujemy wdrożenie wyników. Przewiduje my możliwość wdrożeń wybranych technologii
  jeszcze w czasie trwania projektu.
  Na obecnym etapie prac rozwojowych Zarząd Spółki ni e przewiduje zagrożeń dla realizacji projektu.
  ACCORDS
  W czerwcu 2017 r. Spółka uzyskała pozytywną ocenę w niosku złożonego w konkursie nr 7 programu
  Eurostars-2. Projekt ACCORDS (Active Coherent Remot e Dispersion Spectrometer) będzie realizowany


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 80
  przez konsorcjum trzech firm: Alpes Lasers GmbH (CH), MIRICO (UK) i VIGO System S.A.. Czas trwania
  projektu to 36 miesięcy. Całkowity koszt projektu 1 884 682,70 EUR w tym VIGO System S.A.
  364 250,00 EUR.
  Zadaniem Spółki jest opracowanie zintegrowanego mod ułu optoelektronicznego detektora,
  przeznaczonego do spektrometru opracowywanego przez partnerów zagranicznych. Zadanie to wymaga
  modyfikacji dotychczasowej konstrukcji samego detek tora, jego montażu i testowania oraz całego
  modułu detekcyjnego. Zakończenie realizacji projekt u przewidywane jest na 28.02.2020 roku i po tym
  terminie przewidujemy wdrożenie wyników.
  Na obecnym etapie prac rozwojowych Zarząd Spółki ni e przewiduje zagrożeń dla realizacji projektu.
  TRANSFER
  W grudniu 2017 r. została podpisana umowa na realiz acje projektu pt.: „Technologie materiałów
  i struktur dla detekcji długofalowego promieniowani a podczerwonego (LWIR)” w ramach Strategicznego
  Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „NOWOCZ ESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE”
  TECHMATSTRATEG. Projekt TRANSFER będzie realizowany przez konsorcjum: Instytut Technologii
  Elektronowej (Lider), Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowsk iego, Politechnika
  Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, VIGO System S .A. Czas trwania projektu to 36 miesięcy.
  Całkowity koszt projektu 7 078 906,00 PLN w tym VIG O System S.A. 1 534 574,00 PLN.
  Projekt jest komplementarny w stosunku do projektu Indi5 – również rozwijana jest technologia MBE,
  ale z wykorzystaniem materiałów supersieciowych. Ce lem projektu jest opracowanie technologii
  materiałów i struktur przeznaczonych do detekcji dł ugofalowego promieniowania podczerwonego (8-12
  μm). Zakończenie realizacji projektu przewidywane j est na 31.12.2020 roku i po tym terminie
  przewidujemy wdrożenie wyników.
  Na obecnym etapie prac rozwojowych Zarząd Spółki ni e przewiduje zagrożeń dla realizacji projektu.
  5.3 Perspektywy rozwoju Spółki
  5.3.1 Perspektywy krótkookresowe
  W krótkookresowej perspektywie najbliższych dwunast u miesięcy Spółka oczekuje przekroczenia progu
  40 mln zł przychodów, a tym samym osiągnięcia śródo kresowego celu Strategii VIGO 2020. Spółka
  oczekuje następujących istotnych wydarzeń, które mo gą mieć wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz
  pozwolą na osiągnięcie celów w ramach Strategii VIG O 2020:
  Segment technik wojskowych
   Realizacja dostaw do Zodiac Aerotechnics w ramach z amówienia, które zostało podane do
  publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 30/2018 z dnia 12 października 2018 r. zostanie
  przesunięta na II połowę 2019 r. na prośbę klienta. Przesunięcie terminów dostaw zmniejszy
  dynamikę wzrostu przychodów w I połowie 2019 r. Po zakończeniu dostaw w ramach ww.
  zamówienia Spółka oczekuje na kolejne zamówienia. O trzymanie nowych zamówień
  uwarunkowane jest otrzymaniem zamówienia przez Zodi ac.
   W ocenie Spółki zamówienia ze strony PCO S.A. powin ny utrzymać się na poziomie z 2017 r.
  Segment bezpieczeństwa transportu kolejowego
   Spółka oczekuje utrzymania sprzedaży do spółki z gr upy Caterpillar na podobnym poziomie co
  w 2018 r.
   Dodatkowo Spółka oczekuje na kolejne zamówienia z r ynku chińskiego.
  Segment przemysłowy
   W ocenie Spółki w 2019 r. prawdopodobne jest utrzym anie dynamiki zamówień z segmentu
  przemysłowego na poziomie ok. 20-25% r/r (średnia s topa wzrostu w latach 2015-2018
  wyniosła 25%). Doświadczenia Spółki z ostatnich lat wskazują na otwieranie się nowych
  aplikacji dla detektorów średniej podczerwieni w sz eroko rozumianym sektorze przemysłowym
  (szczególnie w zakresie detekcji gazów, monitoringu emisji zanieczyszczeń oraz do kontroli
  pracą laserów przy produkcji półprzewodników). Spół ka odnotowuje stały wzrost zamówień
  zarówno ze strony obecnych klientów, jak i pojawian ie się nowych.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 81
   Spółka stara się o pozyskanie znaczących klientów z tych rynków z sektora przemysłowego na
  rynkach dalekowschodnich, zwłaszcza w zakresie dete ktorów zanieczyszczeń powietrza
  i wykrywania skażeń środowiska. W 2018 r. wzrost pr zychodów z tego rynku był mniejszy od
  zakładanego, ale Spółka będzie kontynuować intensyw ne działania związane z ekspansją do
  Chin, Japonii oraz innych krajów regionu.
  5.3.2 Perspektywy długookresowe
  Strategia VIGO 2020
  W marcu 2016 r. Zarząd Spółki zdecydował o opracowa niu nowej strategii Spółki do 2020 roku.
  (informacja w Raporcie bieżącym nr 7/2016).
  Głównym celem Strategii jest rozwój biznesu przy je dnoczesnym zachowaniu rentowności oraz
  maksymalizację wartości Spółki i zwrotu dla akcjona riuszy. Celem strategicznym VIGO System jest
  utrzymanie pozycji lidera na dynamicznie rozwijając ym się rynku fotonowych detektorów podczerwieni,
  dostarczającego najbardziej zaawansowane rozwiązani a fotoniczne na świecie.
  Kluczowym elementem Strategii na lata 2016-2020 jes t budowa nowego zakładu produkcyjnego
  w Ożarowie Mazowieckim oraz centrum aplikacyjno-wdr ożeniowego umożliwiającego efektywną
  kosztowo seryjną produkcję nawet 100 tysięcy detekt orów rocznie.
  Inwestycja została podzielona na dwa niezależne eta py inwestycyjne:
   I etap – budowa hali montażowej, pozwalająca na wyeliminowanie obecnych wąskich
  gardeł na etapie montażu i pomiarów detektorów. Zak ończenie realizacji I etapu planowane
  było na koniec 2018 r. (szacowany koszt – 41,6 mln zł, poniesione do końca 2018: 26,6 mln zł,
  do poniesienia: 15 mln zł).
   II etap inwestycji – rozbudowa clean-roomu . Realizacja obejmie inwestycje związane
  z procesem wzrostu i obróbki struktur detekcyjnych, w tym zakup wyposażenia laboratorium
  epitaksji i processingu. II etap inwestycji zaplano wany jest na lata 2019-2020 (szacowany koszt
  – 24 mln zł).
  Aktualizacja Strategii
  Rozwiązania fotoniczne upowszechniają się w nowocze snej gospodarce, stanowiąc podstawę dla wielu
  produktów kierowanych zarówno na rynki masowe (elek troniki użytkowej – smartfonów np. laserowe
  systemy rozpoznawania twarzy, urządzeń rozrywki dom owej, samochodów), jak i wyspecjalizowane, w
  tym przemysłowe (urządzenia do kontroli procesów pr zemysłowych, monitoringu jakości powietrza i
  wody, przemysł 4.0), czy medyczne. Rosnący rynek fo toniczny powoduje również zwiększone
  zapotrzebowanie na nowoczesne materiały półprzewodn ikowe, a także na komponenty fotoniczne, takie
  jak: detektory podczerwieni oraz źródła promieniowa nia podczerwonego w szczególności silnie
  zintegrowane funkcjonalnie.
  Rynek fotoniki średniej podczerwieni, na którym fun kcjonuje Spółka, również rozwija się w szybkim
  tempie, a zapotrzebowanie na wysokiej klasy sensory stale rośnie. Istotny wpływ na poziom przychodów
  Spółki w ostatnich latach miał wzrost popytu na roz wiązania oparte o lasery kaskadowe, zapewniające
  wysoką czułość i dokładność pomiaru oraz selektywno ść badanych substancji, a także rozwój rynku
  laserów przemysłowych.
  Ze względu na szybkie tempo rozwoju rynku fotoniczn ego w maju 2018 r. Zarząd podjął decyzję o
  aktualizacji Strategii VIGO 2020 i rozszerzeniu dzi ałalności Spółki o nowe obszary:
  1. Rozwój produkcji półprzewodnikowych materiałów dla fotoniki podczerwieni. Z uwagi na szybki
  wzrost rynku i duże zapotrzebowanie na innowacyjne materiały półprzewodnikowe Spółka za-
  mierza uruchomić produkcję warstw epitaksjalnych z złożonych ze związków grupy III i V układu
  okresowego pierwiastków (pochodnych arsenku galu Ga As oraz fosforku indu InP). Materiały te
  są podstawowym składnikiem stosowanym do masowej pr odukcji szerokiego spektrum produk-
  tów fotonicznych i mikroelektronicznych (lasery i d iody podczerwieni stosowane w elektronice
  użytkowej, produkcji LIDARów, kamer 3D, systemów ro zpoznawania twarzy, skanowania 3D,
  czujników gazów, jak również tranzystory HEMT, diod y mikrofalowe, kwantowe lasery kaska-
  dowe). Produkcja będzie oparta o technologię MOCVD wdrożoną w Spółce od 2003 r. Spółka
  zamierza zainwestować w nowy, wydajny system epitak sjalny, umożliwiający masową produk-
  cję warstw epitaksjalnych.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 82
  2. Rozwój technologii kwantowych laserów kaskadowych. Spółka zamierza wykorzystać swoją silną
  pozycję głównego dostawcy detektorów do systemów op artych o lasery kaskadowe i rozwinąć
  własne produkty oparte o technologie laserów kaskad owych. W szczególności rozwój ten będzie
  dotyczył materiałów półprzewodnikowych oraz elektro niki sterującej, w tym rozwoju zintegro-
  wanych, miniaturowych modułów detektorowo-laserowyc h. Spółka zamierza rozwijać partner-
  stwo w tej dziedzinie z producentami laserów kaskad owych.
  Dodatkowo Spółka będzie kontynuować prace badawcze i rozwojowe w celu ciągłego udoskonalenia
  parametrów technicznych produktów oraz utrzymania p rzewagi technologicznej VIGO nad konkurencją.
  Spółka planuje utworzenie centrum aplikacyjno-wdroż eniowego, co pozwoli, wykorzystując wiedzę i
  doświadczenie personelu VIGO, skrócić okres wdrażan ia nowych urządzeń. Dzięki wzmocnionej
  współpracy z klientami oraz instytucjami badawczymi możliwe będzie łatwiejsze dopasowanie do
  wymagań klienta. Równolegle Spółka będzie inwestowa ć w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia poprzez
  własny inkubator nowych technologii.
  Szacowane nakłady inwestycyjne do 2020 r. wyniosą o k 86,1 mln zł, w tym 41,6 mln zł na budowę
  nowej hali montażowej (poniesione do końca 2018: 26,6 mln zł), ok. 24 mln zł na budowę clean-roomu
  i poprawę efektywności processingu oraz ok. 20,5 mln zł na rozwój technologii materiałów dla fotoniki
  (poniesione do końca 2018 4,8 mln zł). Dodatkowo Sp ółka zamierza co roku inwestować minimum 10%
  przychodów w prace badawczo-rozwojowe, posiłkując s ię przy tym dofinansowaniem ze środków
  publicznych. Spółka planuje również przeznaczyć 12,5 mln zł, w latach 2018-2022, na inwestycje w
  ramach inkubatora nowych technologii. Zarząd zamier za finansować powyższe działania rozwojowe w
  oparciu o instrumenty dłużne oraz środki operacyjne Spółki. Planowane jest pozyskanie ok. 51 mln zł w
  formie instrumentów dłużnych. Pozostałe nakłady będ ą pokryte ze środków operacyjnych Spółki oraz z
  dofinansowania ze środków publicznych.
  Tabela
  Program <2017 2017 2018 2019 2020 Razem
  Budowa nowego zakładu 2 671 1 585 22 336 15 000 0 41 592
  Materiały dla fotoniki - - 4 676 15 826 0 20 502
  Processing 2.0 (cleanroom) - - - 9 500 14 500 24 000
  Razem 2 671 1 585 27 012 40 326 14 500 86 094

  Ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne nowa p olityka dywidendowa zakłada rekomendowanie
  przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu Spółki niewypłaca nie dywidendy za lata 2018-2020. W ocenie
  Zarządu powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy uzyskane zostaną
  efekty planowanych i realizowanych obecnie inwestycji.
  Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będ zie zależała od wielu czynników dotyczących
  Spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektyw dalszej działalności Spółki, wysokości zysków
  osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej Spółk i, oraz przy uwzględnianiu wszelkich ograniczeń w
  wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, p lanów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie
  powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendow ana przez Zarząd będzie uzależniona od
  potrzeb Spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania
  na działalność Spółki oraz jej dalszy dynamiczny ro zwój. Polityka dywidendowa będzie podlegała
  okresowym przeglądom Zarządu.
  Realizacja I etapu inwestycji VIGO 2020 (budowa hali montażowej)
  W 2016 r. w ramach I etapu inwestycji zakupiono pra wo wieczystego użytkowania gruntów, a także
  wybrano project managera (Safege Suez) oraz projekt anta nowego zakładu. W kwietniu 2017 r.
  uzyskano pozwolenie na budowę (pozwolenie stało się ostateczne w dniu 12 maja 2017 r.) W I połowie
  2018 r. podpisano umowę z Generalnym Wykonawca i ro zpoczęto prace budowlane, a także rozpoczęto
  wdrażanie Systemu Zarządzania Produkcją (MES). W gr udniu 2018 r. Spółka uzyskała pozwolenie na
  użytkowanie nowego budynku. Obecnie trwają końcowe odbiory poszczególnych instalacji budynku.
  Proces przeniesienia produkcji do nowego zakładu ro zpocznie się jeszcze w I kwartale 2019 r. i zakończy
  w II kwartale. Spółka nie przewiduje przestojów w p rodukcji w trakcie procesu przeprowadzki.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 83
  Realizacja II etapu inwestycji
  Spółka jest obecnie na etapie przygotowywania szczegółowej specyfikacji wyposażenia przewidzianego
  w ramach II etapu inwestycji VIGO 2020 – tj. budowy clean roomu oraz wyposażenia mającego na celu
  poprawę jakości i efektywności processingu detektor ów. W dniu 14 lutego 2019 roku Spółka otrzymała
  informację o przyznaniu dofinansowania do realizacj i inwestycji w wysokości 6 mln zł. Dofinansowanie
  zostanie udzielone w formie premii technologicznej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny
  Rozwój. Obecnie Spółka finalizuje podpisanie umów k redytowych na realizację inwestycji oraz
  przygotowuje projekt budowy clean-roomu.
  Realizacja projektu uruchomienia produkcji materiałów półprzewodnikowych
  W dniu 20 września 2018 roku Spółka zawarła z dr Wł odzimierzem Strupińskim umowę o realizację
  wspólnego przedsięwzięcia, w ramach którego Spółka zakupi urządzenia do produkcji warstw
  półprzewodnikowych i wdroży je w swoim zakładzie pr odukcyjnym w Ożarowie Mazowieckim, natomiast
  dr Włodzimierz Strupiński, w ramach umowy o pracę, świadczyć będzie na rzecz VIGO kompleksowe
  prace dotyczące wytwarzania epitaksjalnych warstw z wiązków półprzewodnikowych III-V oraz będzie
  prowadzić i zarządzać działem epitaksji VIGO, z wyk orzystaniem jego know-how i wiedzy z zakresu
  wytwarzania różnych typów warstw półprzewodnikowych .
  Wartość inwestycji oszacowana została na 20,5 mln z ł. Okres realizacji projektu został podzielony na
  dwa etapy („Okres wdrożeniowy” do końca 2019 r. ora z „Okres produkcji” przez lata 2020-2024).
  Umowa zawiera procedury weryfikacyjne dotyczące osi ągnięcia we współpracy z dr Włodzimierzem
  Strupińskim zdolności produkcyjnych VIGO w zakresie wytwarzania związków półprzewodnikowych III-
  V, jak również określa zasady odpowiedzialności dr Włodzimierza Strupińskiego, w tym kary umowne, z
  tytułu jej naruszenia.
  Zgodnie z warunkami umowy Spółka zobowiązała się do wypłacenia dr Włodzimierzowi Strupińskiemu
  wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, jak również o ddzielnego wynagrodzenia stanowiącego udział
  procentowy w zyskach generowanych przez VIGO z tytu łu sprzedaży związków półprzewodnikowych.
  Wysokość premii rocznej stanowić będzie 15% zysku n etto ze sprzedaży związków półprzewodnikowych
  wykazywanego przez Dział Epitaksji VIGO w danym rok u obrotowym.
  Dodatkowo dr Strupińskiemu przysługiwać będzie wyna grodzenie uzależnione od sukcesu całego
  przedsięwzięcia, tj. od wzrostu wartości Spółki w w yniku sprzedaży materiałów półprzewodnikowych.
  Premia specjalna będzie zależna od wysokości „Kwoty Referencyjnej”, stanowiącej iloczyn proporcji
  EBITDA Działu Epitaksji (EBITDA EPI) do EBITDA całe j Spółki oraz średniej kapitalizacji Spółki
  obliczonych za ostatni rok obrotowy w okresie Produ kcji (rok 2024), pomniejszonych o oczekiwany zwrot
  z inwestycji VIGO w rozwój Działu Epitaksji przy za łożeniu stopy zwrotu w wysokości 10% rocznie. W
  zależności od wysokości EBITDA Działu Epitaksji pre mia wyniesie 15% (gdy EBITDA EPI nie przekroczy
  13 mln PLN) lub 24% (gdy EBITDA EPI przekroczy 13 m ln PLN) Kwoty Referencyjnej.
  Wynagrodzenie z tytułu realizacji wspólnego przedsi ęwzięcia może zostać wypłacone dr Włodzimierzowi
  Strupińskiemu poprzez przyznanie akcji VIGO System lub w formie pieniężnej, mogą być też
  zastosowane obie te formy łącznie. 80% premii będzi e wypłacone w formie zależnej od wyboru VIGO
  (w formie akcji lub opcji na akcję lub w formie pie niężnej) a 20% w formie zależnej od wyboru dr
  Strupińskiego.
  W ocenie Zarządu podpisanie umowy jest korzystne dl a Spółki i znacznie przyczyni się do jego rozwoju.
  Ponadto, dzięki współpracy z dr Włodzimierzem Strup ińskim, VIGO znacznie zwiększy swój potencjał
  naukowo-badawczy.
  5.3.3 Ocena realizacji Strategii VIGO 2020
  Realizacja celów śródokresowych
  Podstawowym celem Strategii VIGO 2020 przyjętej w m arcu 2016 r. był rozwój biznesu przy
  jednoczesnym zachowaniu rentowności oraz maksymaliz acja wartości Spółki i zwrotu dla akcjonariuszy.
  Jednocześnie Zarząd Spółki postawił sobie ambitne c ele finansowe:
   zwiększenie przychodów ze sprzedaży do poziomu 40 m ln zł w 2017 r. i 80 mln zł w 2020 r.;
   wzrost EBITDA do poziomu 17 mln zł w 2017 r. oraz 3 0 mln zł w 2020 r.,
   zwiększenie zysku netto do poziomu 20 mln zł w 2020 r.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 84
  Zarząd Spółki pozytywnie ocenia pierwszy okres realizacji Strategii. W latach 2015 – 2018 przychody
  Spółki wzrosły o ponad 80%, a cel zwiększenia przyc hodów został zrealizowany w 93%. W jeszcze
  wyższym stopniu udało się zrealizować cel zwiększen ia poziomu EBITDA.
  Wykres 11. Przychody ze sprzedaży oraz zysk netto w latach 2012-2018 (mln zł)


  W ocenie Zarządu działania podjęte w ramach Strateg ii VIGO 2020 są skuteczne i przynoszą zakładane
  efekty. W 2015 r. wprowadzono istotne zmiany organi zacyjne w Spółce. Powołano Dział Sprzedaży oraz
  wdrożono szereg działań mających na celu zwiększeni e efektywności sprzedaży:
   zwiększenie aktywności Spółki w zakresie marketingu ;
   szerszy udział w targach branży fotonicznej (w tym zwłaszcza na rynku amerykańskim oraz
  azjatyckim);
   nawiązanie intensywniejszych relacji z dotychczasow ymi klientami;
   ekspansję na nowe rynki;
   zmiany organizacyjne, w tym wprowadzenie nowego sys temu premiowego;
   przegląd dotychczasowej sieci sprzedaży.
  Działania te przyczyniły się w istotny sposób do zw iększenia backlogu zamówień (na początku 2019 r.
  dwukrotnie większy backlog niż na początku 2018 r.) , zbudowanie istotnego pipeline’u nowych
  projektów oraz, w konsekwencji, znacznego zwiększen ia przychodów.
  Wzrost przychodów jest wciąż wolniejszy od zakładan ego w 2015 r.
  Główną przyczyną są zwykle dosyć długie okresy wdra żania nowych produktów, w tym szczególnie po
  stronie klientów. Wybudowanie nowego zakładu oraz o ddanie do dyspozycji klientów nowoczesnych
  laboratoriów VIGO może przyczynić się do skrócenia tego okresu w przyszłości. Ponadto
  w 2017 r. wyodrębniono osobny zespół badawczo-rozwo jowy, co powinno pozwolić na skrócenie okresu
  niezbędnego do zaprojektowania produktów dla nowych klientów. W 2018 r. wprowadzono dalsze
  zmiany mające na celu zwiększenie efektywności prow adzonych prac rozwojowych.
  Jeszcze w 2017 r. wprowadzono istotne zmiany organi zacyjne w Dziale Sprzedaży (nowy zespół wsparcia
  technicznego, dodatkowi sprzedawcy, odciążenie zesp ołu sprzedawców od czynności stricte
  administracyjnych, wdrożenie CRM), które mają wzmoc nić efektywność zespołu. W 2018 r. zespół
  sprzedażowy został zwiększony. Zintensyfikowano rów nież działania marketingowe (m.in. uruchomiono
  nową stronę internetową, rozpoczęto publikacje nowy ch newsletterów dla klientów).
  W ocenie Zarządu Spółki zakres i dojrzałość poszcze gólnych projektów sprzedażowych daje podstawy
  do znacznego przekroczenia śródokresowego celu sprz edażowego w 2019 r., jak również stanowi
  podstawę do osiągnięcia zakładanego celu sprzedażow ego na 2020 r. (80 mln zł).
  19,1920,65
  20,48 25,60 25,60
  27,1837,42
  7,36
  6,997,239,51
  10,01
  9,5413,02
  0,00
  5,00
  10,00
  15,00
  20,00
  25,00
  30,00
  35,00
  40,00
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  Przychody ze sprzedaży Zysk (strata) netto


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 85
  Aktualna sytuacja na rynku sensorów W ocenie Zarządu Spółki perspektywy na rynku detekt orów średniej podczerwieni pozostają bardzo
  dobre i nie uległy zmianie od czasu zatwierdzenia S trategii VIGO 2020 w marcu 2016 r. Aktualne
  pozostają również informacje na temat rynku średnie j podczerwieni podane w aktualizacji Strategii VIGO
  2020.
  W ocenie Spółki istnieje bardzo duże zapotrzebowani e na szybkie detektory pracujące w paśmie
  podczerwieni. Największe perspektywy Spółka wiąże z zastosowaniami:
   przemysłowymi (przemysłowe analizatory gazów, urząd zenia do kontroli pracy laserów
  przemysłowych, urządzenia pomiarowe w przemyśle pół przewodnikowym, urządzenia do
  precyzyjnych pomiarów – np. grubości lakieru, jakoś ci paneli fotowoltaicznych),
   środowiskowymi (czujniki do monitorowania jakości p owietrza, wody i gleby oraz wykrywania
  skażeń środowiska oraz do monitorowania emisji),
   medycznymi (urządzenia diagnostyczne),
   wojskowymi (systemy naprowadzające, systemy pasywne j ochrony, termowizja).
  Kluczowym czynnikiem pozwalającym na wykorzystanie tych perspektyw jest obniżenie wysokiej ceny
  komponentów składających się na systemy sensoryczne , która obecnie stanowi barierę dla dalszego
  wzrostu rynku.
  W ocenie Zarządu Spółki budowa nowego zakładu produ kcyjnego pozwoli na realizację powyższego celu
  poprzez znaczne zwiększenie skali produkcji oraz zm niejszenie jednostkowego kosztu.
  5.4 Czynniki ryzyka i zagrożenia dla funkcjonowania i r ozwoju Spółki
  Działalność Spółki i jej sytuacja finansowa oraz wy niki działalności podlegały i mogą w przyszłości
  podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia kt óregokolwiek z czynników ryzyka opisanych
  poniżej. Wystąpienie nawet niektórych z poniższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny
  wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki f inansowe Spółki oraz może skutkować utratą części
  lub całości zainwestowanego kapitału. Inne czynniki ryzyka i niepewności niż opisane poniżej, w tym
  także i te, których Spółka nie jest obecnie świadom a lub które uważa za nieistotne, mogą także wywrzeć
  istotny negatywny wpływ na działalność Spółki, jej sytuację finansową i wyniki działalności oraz mogą
  skutkować utratą części lub całości zainwestowanego kapitału.
  5.4.1 Czynniki biznesowe i operacyjne
  Ryzyko związane z niższym zapotrzebowaniem na produk ty od oczekiwanego.
  Plany dotyczące rozwoju rynku oparte są na różnego rodzaju raportach i analizach rynkowych, planach
  klientów oraz partnerów w projektach R&D. Prognozy dotyczące wzrostu rynku niechłodzonych
  detektorów podczerwieni obarczone są stosunkowo duż ą niepewnością. Prognozy przedstawiane przez
  klientów Spółki mogą nie zostać w pełni zrealizowan e, zarówno na skutek niepowodzeń obecnie
  realizowanych projektów wdrożeniowych, jak i przyję cia błędnych założeń lub oczekiwań.
  W konsekwencji zapotrzebowanie na produkty Spółki m oże być niższe od oczekiwanego.
  Rynki, na których obecna jest Spółka, mogą zostać z aburzone na skutek różnego rodzaju czynników
  makroekonomicznych (wzrost PKB, poziom bezrobocia, popyt, konsumpcja, etc.), które mogą obniżyć
  popyt na urządzenia technologiczne. Spółka podejmuj e działania zaradcze, które polegają na procesie
  podejmowania decyzji strategicznych i operacyjnych w oparciu o proces planowania uwzględniający
  aktualne dane o rynku i popycie na produkty Spółki.
  Ryzyko to będzie neutralizowane przez VIGO przez wł asne badania oraz udział w różnych
  międzynarodowych projektach, także we współpracy z obecnymi klientami Spółki, mającymi na celu
  opracowanie nowych aplikacji dla detektorów podczer wieni.
  Ryzyko związane z utratą dystrybutorów lub odbiorców
  Głównymi kanałami sprzedaży jest sprzedaż produktów bezpośrednio do klientów oraz za
  pośrednictwem dystrybutorów. Zadaniem dystrybutorów jest prowadzenie akcji marketingowych oraz
  świadczenie podstawowego doradztwa technicznego.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 86
  Utrata któregoś z dystrybutorów może utrudnić dostęp do rynku, na którym działał dystrybutor. Z tego
  względu utrata jednego lub kilku kluczowych dystryb utorów, może negatywnie wpłynąć na wyniki
  finansowe i obniżyć wartość Spółki dla akcjonariusz y oraz osiągane wyniki finansowe.
  Ponadto istnieje ryzyko utraty kluczowych klientów, do których sprzedaje bezpośrednio produkty.
  Problemy jakościowe, ekonomiczne lub związane z obs ługą klienta może prowadzić do zniechęcenia
  partnerów do dalszej współpracy. Z tego względu utr ata kluczowych klientów, może negatywnie
  wpłynąć na wyniki finansowe i obniżyć wartość Spółk i dla akcjonariuszy.
  W celu uniknięcia ryzyka Spółka stale przeszukuje r ynki w celu wyłaniania potencjalnych nowych
  dystrybutorów, monitoruje poziom satysfakcji dotych czasowych klientów oraz w sposób ciągły szuka
  nowych potencjalnych którzy mogą zastąpić ewentualn ych utraconych.
  Ryzyko związane z dostawcami
  W procesie produkcji detektorów podczerwieni wykorz ystywane są trudno dostępne surowce (takie jak:
  tellurek kadmowo-rtęciowy, arsenek galu oraz indu), z tego względu surowce te mogę zostać
  dostarczone przez wąską grupę dostawców gwarantując ych ich wysoką jakość.
  W przypadku opóźnień w dostawach lub pogorszeniu ja kości surowców, produkcja detektorów może
  zostać czasowo przerwana lub opóźniona.
  W przypadku dłuższej przerwy w dostawach lub niemoż ności znalezienia alternatywnego dostawcy,
  produkcja detektorów może zostać czasowo przerwana.
  Wystąpienie powyższego ryzyka może negatywnie wpłyn ąć na wyniki finansowe i obniżyć wartość Spółki
  dla akcjonariuszy.
  W celu uniknięcia ryzyka Spółka w sposób ciągły kon troluje rynek dostaw.

  Ryzyko związane z konkurencją
  Wysokie bariery technologiczne oraz duża kapitałoch łonność wykorzystywanych technologii sprawiają,
  że rynek detektorów promieniowania jest rynkiem sil nie skoncentrowanym. Na rynku tym można
  wyróżnić zaledwie kilka podmiotów, stanowiących bez pośrednią konkurencję dla Spółki. Istnieje ryzyko,
  że w przypadku pojawienia się konkurencji, Spółka m oże stracić część rynku i klientów z którymi obecnie
  współpracuje. Ponadto pojawienie się nowych konkure ntów może doprowadzić do upowszechnienia się
  technologii stosowanych w produkcji detektorów podc zerwieni, to z kolei może spowodować obniżenie
  barier wejścia na ten rynek. Ryzyko będzie rosnąć w miarę rozwoju rynku.
  Wystąpienie powyższego ryzyka może negatywnie wpłyn ąć na wyniki finansowe i obniżyć wartość Spółki
  dla akcjonariuszy.
  Ryzyko jest neutralizowane przez Spółkę poprzez sta ły rozwój technologii, zapewniający przewagę
  technologiczną nad konkurentami, jak również poprze z planowane inwestycje, które pozwolą na
  obniżenie ceny oferowanych produktów. Ponadto Spółk a w sposób ciągły monitoruje rynek w celem jak
  najwcześniejszego przygotowania się na pojawienie s ię nowej konkurencji.
  Ryzyko utraty kluczowych pracowników
  Ze względu na wysokie zaawansowanie technologiczne produktów Spółki, do ich wytworzenia
  wymagana jest kadra posiadająca wysokie kwalifikacj e oraz długoletnie doświadczenie. Kompetencje,
  wiedza i doświadczenie pracowników są jedną z najwa żniejszych przewag konkurencyjnych VIGO,
  z tego względu odejście któregoś z kluczowych praco wników, może powodować trudności w procesie
  produkcyjnym, opóźnienia w dostawach ora pogorszeni e jakości produktów a tym samym negatywnie
  wpłynąć na wyniki finansowe i obniżyć wartość Spółk i dla akcjonariuszy.
  Spółka, w celu minimalizacji powyższego ryzyka stos uje atrakcyjny system premiowy dla pracowników
  oraz zapewnia możliwość dalszego rozwoju i pracy pr zy unikalnych zagadnieniach technicznych.
  W sposób ciągły prowadzona jest ocena pracowników, ich kompetencji oraz realizowany w sposób
  planowy rozwój pracowników, a także dokonywana jest selekcja osób awansowanych na stanowiska
  menedżerskie.
  Spółka od kilku lat przygotowuje się na zmianę gene racyjną w firmie. Starsi pracownicy stopniowo są
  zastępowani przez młodszych pracowników. Ich szkole nie prowadzone jest wspólnie z uczelniami
  technicznymi na świecie. Proces zmiany pokoleniowej odbywa się na bieżąco bez zaburzeń w ciągłości
  funkcjonowania firmy.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 87
  5.4.2 Ryzyka technologiczne
  Ryzyko związane z pracami badawczo - rozwojowymi
  Ciągły postęp technologiczny oraz rozwijające się m etody wytwarzania detektorów podczerwieni
  wymuszają bezustanne prowadzenie prac badawczo-rozw ojowych. Zaawansowane badania nad
  rozwojem technologii produkcji detektorów pozwalają polepszać parametry wytwarzanych produktów.
  Spółka posiada własne laboratorium badawczo-produkc yjne, w którym prowadzi prace rozwojowe
  i badania naukowe nad udoskonalaniem detektorów pod czerwieni oraz projektuje i wytwarza detektory.
  W związku z istnieniem prawdopodobieństwa uzyskania mniej satysfakcjonującego niż zakładany,
  rezultatu końcowego prowadzonych badań i prac rozwo jowych, przewidziane korzyści ekonomiczne
  mogą po zakończeniu prac odbiegać od tych założonyc h w planie. W przypadku otrzymania
  niesatysfakcjonujących wyników badań i prac rozwojo wych, Spółka może utracić zainwestowane środki
  oraz swoją pozycję konkurencyjną.
  Wystąpienie powyższego ryzyka może negatywnie wpłyn ąć na wyniki finansowe i obniżyć wartość Spółki
  dla akcjonariuszy.
  Dotychczasowe rezultaty prac badawczo-rozwojowych p otwierdzają skuteczność Spółki w doskonaleniu
  i opracowywaniu nowych technologii produkcji detekt orów podczerwieni. Mimo powyższego, istnieje
  prawdopodobieństwo, że obecne oraz przyszłe prace b adawczo- rozwojowe nie będą przynosiły tak
  satysfakcjonujących rezultatów, jak zaplanowano, kt óre byłyby zgodne z oczekiwaniami oraz
  dotychczasowym doświadczeniem.
  Ryzyko związane z pojawieniem się alternatywnych tec hnologii
  Spółka wytwarza detektory w oparciu o technologię M OCVD oraz obecnie prowadzi inwestycję w celu
  rozpoczęcia produkcji detektorów w oparciu o techno logię MBE. Technologie MOCVD oraz MBE znajdują
  się na wczesnym etapie rozwoju, a w ocenie Zarządu prowadzone aktualnie prace badawczo-rozwojowe
  pozwolą znacząco polepszyć parametry detektorów pod czerwieni produkowanych z wykorzystaniem
  tych technologii.
  Mimo wszystko, istnieje jednak ryzyko pojawienia si ę nowej alternatywnej technologii do stosowanych
  przez Spółką, co w konsekwencji może negatywnie wpł ynąć na wyniki finansowe i obniżyć wartość
  Spółki dla akcjonariuszy.
  Ryzyko będzie neutralizowane przez Spółkę poprzez r ozwój własnych produktów oraz technologii ich
  wytwarzania, a także stopniowe zwiększanie automaty zacji produkcji, co również powinno przełożyć się
  na niższe ceny oferowanych produktów.
  Ryzyko awarii lub zniszczenia aparatury
  Spółka do badań oraz wytwarzania detektorów wykorzy stuje laboratorium wyposażone w nowoczesny
  i unikalny sprzęt. Wykorzystywana aparatura została indywidualnie dostosowana do potrzeb Spółki i nie
  jest możliwe jej zakupienie na rynku.
  Ze względu na powyższe, w przypadku awarii lub znis zczenia aparatury, jej odtworzenie jest niemożliwe
  w krótkim okresie czasu. Wystąpienie powyższego ryz yka może skutkować przerwaniem produkcji lub
  opóźnieniem realizacji zamówień, a tym samym może n egatywnie wpłynąć na wyniki finansowe
  i obniżyć wartość Spółki dla akcjonariuszy.
  W celu minimalizowania skutków wystąpienia ryzyka S półka gromadzi części zapasowe do aparatury
  oraz zapasy półproduktów zabezpieczających ewentual ne przerwy w dostawach na czas likwidacji awarii
  kluczowej aparatury. Spółka ogranicza możliwość opó źnień poprzez zawieranie odpowiednich umów z
  dostawcami oraz monitorowanie jakości dostaw i usłu g. Spółka określa wymagane stany magazynowe
  poszczególnych komponentów oraz planuje produkcję z uwzględnieniem ww. ryzyka. Spółka angażuje
  wyłącznie sprawdzonych przewoźników i przenosi ryzy ko transportu na klientów (podstawowe warunki
  dostawy na zasadzie EXW) lub ubezpiecza się od szkó d w transporcie.
  5.4.3 Ryzyka finansowe
  Ryzyko utraty dofinansowania UE na realizację planowa nych inwestycji.
  Realizacja inwestycji z udziałem dotacji UE oznacza szereg dodatkowych obowiązków dla Spółki,
  zwłaszcza w zakresie udzielania zamówień i wyboru d ostawców i wykonawców. Niespełnienie


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 88
  rygorystycznych wymogów może oznaczać utratę części lub całości dofinansowania. Zgodnie
  z obecnymi warunkami umowy o dofinansowanie Spółka otrzyma 6 mln zł premii technologicznej, która
  zostanie przeznaczona na spłatę kredytu technologic znego. Utrata premii technologicznej oznaczałaby
  konieczność spłaty kredytu technologicznej ze środk ów Spółki.
  Spółka ma duże doświadczenie i jest bardzo skuteczn a w samodzielnym pozyskiwaniu dotacji UE,
  a kadra zarządzająca Spółki ma doświadczenie w real izacji projektów UE. Technologie wdrażane przez
  Spółkę są innowacyjne w skali globalnej (co oznacza maksymalną punktację w trakcie oceny wniosków),
  co jest potwierdzone opiniami niezależnych polskich naukowców.
  Pozostałe ryzyka finansowe
  Pozostałe ryzyka finansowe oraz cele i zasady zarzą dzania ryzykiem zostały opisane w pkt 2.13 Raportu.
  5.5 Kapitał ludzki
  Doskonale wykształcona oraz doświadczona kadra jest istotną przewagą konkurencyjną firmy. VIGO
  System zatrudnia ponad 80 specjalistów, posiadający ch wysokie kwalifikacje z zakresu
  interdyscyplinarnych dziedzin technicznych, w tym p rofesora, wielu doktorów oraz inżynierów. Firma
  realizuje bardzo intensywny program praktyk i staży studenckich mających na celu selekcję, rekrutację
  i szkolenie na stanowiska techniczne najlepszych pr acowników.

  Wykształcenie i stopień naukowy
  Wyższe, w tym: 82
  Profesor 1
  dr inż. 4
  dr 8
  mgr inż. 38
  mgr 20
  licencjat 3
  inż. 8
  średnie 35
  5.5.1 Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie, z podział em na grupy zawodowe w etatach
  Wyszczególnienie (średnio w etatach) 01.01.2018-
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Zarząd 2,00 2,00
  Administracja 11,23 10,82
  Dział Sprzedaży 8,82 6,58
  Dział Zakupów i Logistyki 8,17 5,71
  Zespół IT 4,77 3,81
  Dział Produkcji 53,85 36,53
  Dział Badań i Rozwoju 20,63 25,70
  Razem 109,47 91,17

  Wyszczególnienie (w osobach) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Liczba pracowników przyjętych 34 19
  Liczba pracowników zwolnionych 9 4
  Razem 25 15


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 89
  5.6 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
  Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynk u regulowanym tj. od dnia 21 listopada 2014 roku,
  Zarząd spółki VIGO System S.A., doceniając rangę za sad ładu korporacyjnego dla zapewnienia
  przejrzystości stosunków wewnętrznych oraz relacji Spółki z jej otoczeniem zewnętrznym,
  a w szczególności z obecnymi i przyszłymi akcjonari uszami, wykonując obowiązek nałożony przez §29
  pkt 3 Regulaminu Giełdy stosuje zasady ładu korpora cyjnego określane przez GPW. Do 31 grudnia 2015
  r. zasady te określał dokument „Dobre Praktyki Spół ek Notowanych na GPW” („Dobre Praktyki”) przyjęty
  Uchwałą Rady Giełdy nr 17/1249/2010 z dnia 19 maja 2010 roku zmienianej następnie kolejnymi
  uchwałami Rady Giełdy: nr 15/1282/2011 z dnia 31 si erpnia 2011 r., nr 20/1287/2011
  z dnia 19 października 2011 r. oraz nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. Natomiast 1 stycznia
  2016 r. weszły w życie nowe zasady ładu korporacyjn ego dla spółek giełdowych, które określone zostały
  w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na G PW 2016” przyjętym uchwałą Rady Giełdy z 13
  października 2015 r. (co do których stosowania stos owne oświadczenie jest dostępne na stronie
  internetowej Spółki). Jednolite teksty obu ww. doku mentów dostępne są publicznie pod adresem:
  www.corp-gov.gpw.pl w zakładce ‘Regulacje’.
  Zakres, w jakim Spółka odstąpiła od postanowień zasa d ładu korporacyjnego, którym
  podlega ze wskazaniem tych postanowień oraz wyjaśnie nie przyczyn tego odstąpienia
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje trzech rekomendacji: III.R.1.,
  IV.R.2., VI.R.1.
  Według aktualnego stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółka nie stosuje czterech zasad
  szczegółowych: I.Z.1.16., I.Z.1.201, V.Z.6., VI.Z.4 .

  Rekomendacje
  Rekomendacja III.R.1. w części III
  Systemy i funkcje wewnętrzne – „Spółka wyodrębnia
  w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za rea lizację zadań w poszczególnych systemach lub
  funkcjach, chyba że wyodrębnienie jednostek organiz acyjnych nie jest uzasadnione z uwagi na rozmiar
  lub rodzaj działalności prowadzonej przez spółkę.”
  Ze względu na rozmiar Spółka nie wyodrębnia jednost ki odpowiedzialnej za realizację systemu kontroli
  wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz compliance o raz audyt wewnętrzny. Zadanie te są przypisane
  różnym jednostkom.
  Rekomendacja IV.R.2 w części IV
  Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami – „Jeżeli
  jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonaria tu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy,
  o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia
  walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków kom unikacji elektronicznej, powinna umożliwić
  akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wy korzystaniu takich środków, w szczególności
  poprzez:
  1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzec zywistym,
  2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ram ach której akcjonariusze mogą wypo-
  wiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przeb ywając w miejscu innym niż miejsce
  obrad walnego zgromadzenia,
  3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, praw a głosu w toku walnego zgromadzenia.”
  Ze względu na strukturę akcjonariatu nie ma potrzeb y transmitowania obrad WZA. Spółka nie wyklucza
  podjęcia takich działań w przyszłości.
  Rekomendacja VI.R.1 w części VI
  Wynagrodzenia – „Wynagrodzenia członków organów spółki
  i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń.”
  Spółka nie posiada polityki wynagrodzeń wraz ze szc zegółowymi zasadami jej ustalania określającymi
  sposób wynagradzania Członków Rady Nadzorczej oraz osób zarządzających. Zasady i wysokość
  wynagrodzenia Zarządu ustala Rada Nadzorcza, natomi ast zasady wynagradzania i wysokość
  wynagrodzenia członków organu nadzorczego ustala Wa lne Zgromadzenie.
  Zasady szczegółowe


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 90
  Zasada szczegółowa I.Z.1.16. w części Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  – „informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż
  w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia”
  Spółka nie planuje transmisji obrad Walnego Zgromad zenia.
  Zasada szczegółowa I.Z.1.20. w części
  Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami
  – „zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia w for mie audio lub wideo”
  Spółka nie planuje rejestracji przebiegu najbliższy ch obrad Walnego Zgromadzenia w formie audio lub
  wideo. Spółka nie wyklucz podjęcia takich działań w przyszłości.
  Zasada szczegółowa V.Z.6. w części
  Konflikt interesów i transakcje z podmiotami
  powiązanymi
  – „Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryter ia i okoliczności, w których może
  dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasa dy postępowania w obliczu konfliktu interesów lub
  możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne s półki uwzględniają między innymi sposoby
  zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konflik tów interesów, a także zasady wyłączania członka
  zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywa niu spraw objętej lub zagrożonej konfliktem
  interesów.”
  Zasada nie jest stosowana w odniesieniu od określen ia szczegółowych kryteriów i okoliczności,
  w których może dojść w Spółce do konfliktu interesó w. Zdaniem Emitenta obowiązujące zapisy
  dotyczące możliwości wystąpienia konfliktów interes ów zawarte w Regulaminie Zarządu i Statucie są
  wystarczające.
  Zasada szczegółowa VI.Z.4. w części
  Wynagrodzenia – „Spółka w sprawozdaniu z działalności
  przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, z awierający co najmniej:
  1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce syst emu wynagrodzeń,
  2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodze nia każdego z członków zarządu,
  w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzen ia, ze wskazaniem kluczowych parametrów
  ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasa d wypłaty odpraw oraz innych płatności
  z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub i nnego stosunku prawnego o podobnym cha-
  rakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
  3) informacje na temat przysługujących poszczególnym c złonkom zarządu i kluczowym menedże-
  rom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
  4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wy-
  nagrodzeń, lub informację o ich braku,
  5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczegól-
  ności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjona riuszy i stabilności funkcjonowania przed-
  siębiorstwa.”
  Spółka nie posiada przyjętej polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenia dla Członków Zarządu, ich wysokość
  ustalane są przez Radę Nadzorczą. Jednocześnie real izując obowiązki informacyjne określone przepisami
  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2 009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
  przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowy ch oraz warunków uznawania za równoważne
  informacji wymaganych przepisami prawa państwa nieb ędącego państwem członkowskim, Spółka
  publikuje corocznie w raporcie rocznym informacje o wynagrodzeniu członków Zarządu i członków Rady
  Nadzorczej.

  5.6.1 Działalność charytatywna i sponsoringowa
  Ze względu na skalę działalności oraz specyfikę ryn ku i klientów Spółka nie prowadzi intensywnej
  działalności charytatywnej ani sponsoringowej. Spół ka angażuje się wyłącznie w sponsorowanie
  wydarzeń związanych z działalnością Spółki – tj. wy darzeniami związanymi z branżą fotoniczną, optyczną
  lub optoelektroniczną.
  5.6.2 System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem
  Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontrol i wewnętrznej w Spółce i jego skuteczność
  funkcjonowania w procesie sporządzania sprawozdań f inansowych.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 91
  Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowania sprawozdań finansowych i raportów okresowych
  Spółki sprawuje Główna Księgowa. Jednocześnie jest ona odpowiedzialna za organizację prac
  związanych z przygotowaniem sprawozdań finansowych, na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez
  przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wy mogów sprawozdawczości giełdowej.
  Służby finansowe mają dostęp do informacji o aktual nej sytuacji firmy na podstawie indywidualnych
  kodów dostępu do określonych modułów systemu inform atycznego i księgowo - finansowego. Dane na
  potrzeby sprawozdań finansowych oraz same sprawozda nia finansowe są przygotowywane przez Dział
  Księgowości Spółki. Nadzór nad przygotowaniem spraw ozdań finansowych sprawuje Dyrektor
  Finansowy Spółki.
  Co miesiąc, po zamknięciu ksiąg, Członkowie Zarządu Spółki otrzymują raporty z informacją zarządczą
  przedstawiające kluczowe dane finansowe, które nast ępnie są przez nich analizowane.
  Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowy ch i raportów okresowych pochodzą
  z systemu księgowo - finansowego, w którym rejestro wane są transakcje zgodnie z polityką rachunkową
  Spółki opartą na Międzynarodowych Standardach Rachu nkowości i Międzynarodowych Standardach
  Sprawozdawczości Finansowej. Sporządzone sprawozdan ie finansowe jest przekazywane Zarządowi do
  ostatecznej weryfikacji. Roczne i półroczne sprawoz dania finansowe podlegają niezależnemu badaniu i
  przeglądowi przez biegłego rewidenta. Wyniki badani a przekazywane są Zarządowi i Radzie Nadzorczej,
  a sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawoz dania finansowego – także Walnemu
  Zgromadzeniu.
  5.6.3 Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośredni o znaczne pakiety akcji
  Akcjonariusze posiadający bezpośrednio lub pośredni o przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej
  liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy na dzień publikacji raportu rocznego:
  Akcjonariusz Liczba akcji % udział w kapitale
  zakładowym Liczba głosów
  % udział
  w głosach
  na WZA
  Piotrowski Józef 86 650 11,89 86 650 11,89
  Xarus Holding Limited 72 150 9,90 72 150 9,90
  Janusz Kubrak 48 100 6,60 48 100 6,60
  Mirosław Grudzień 37 200 5,10 37 200 5,10
  Jadwiga Nowak 42 200 5,79 42 200 5,79
  Investors TFI S.A. 42 200 5,79 42 200 5,79
  Pozostali 400 500 54,93 400 500 54,93
  Razem 729 000 100,00 729 000 100,00

  Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela. Każ da Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym
  Zgromadzeniu Spółki. Akcjonariuszom akcji serii A, C, D przysługują prawa wynikające z faktu
  posiadania tych akcji i przewidziane powszechnie ob owiązującymi przepisami prawa, w tym prawo do
  dywidendy, prawo poboru, prawo do udziału w nadwyżk ach w przypadku likwidacji Spółki.
  Z akcjami Spółki nie są związane żadne szczególne p rawa, przywileje ani ograniczenia, które nie byłyby
  immanentnie związane z istotą praw, przywilejów lub ograniczeń inkorporowanych w zwykłych akcjach
  na okaziciela. Żadne szczególne uprawnienia, przywi leje lub ograniczenia nie są przewidziane Statutem
  Spółki.
  W Statucie przewidziane są uprawnienia osobiste dla akcjonariuszy:
  · S Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicz nych posiada uprawnienie osobiste
  w postaci prawa do powoływania i odwoływania 1 (jed nego) członka Rady Nadzorczej Spółki
  tak długo, jak posiada w Spółce akcje stanowiące ni e mniej niż 14% kapitału zakładowego
  Spółki. Powołanie i odwołanie danego członka Rady N adzorczej następuje poprzez złożenie
  Spółce pisemnego oświadczenia, które będzie skutecz ne z chwilą doręczenia go Spółce.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 92
  · Józef Piotrowski posiada uprawnienie osobiste w pos taci prawa do powoływania i odwoływania
  1 (jednego) członka Rady Nadzorczej Spółki tak dług o, jak posiada w Spółce akcje stanowiące
  nie mniej niż 10% kapitału zakładowego Spółki. Nini ejsze uprawnienie osobiste przysługujące
  Józefowi Piotrowskiemu na podstawie Statutu będzie, z mocy Statutu, przysługiwało Adamowi
  Piotrowskiemu (syn Józefa Piotrowskiego) w przypadk u przeniesienia przez Józefa
  Piotrowskiego na rzecz Adama Piotrowskiego akcji Sp ółki stanowiących nie mniej niż 10%
  kapitału zakładowego Spółki. Powołanie i odwołanie danego członka Rady Nadzorczej następuje
  poprzez złożenie Spółce pisemnego oświadczenia, któ re będzie skuteczne z chwilą doręczenia
  go Spółce.
  Jeżeli udział odpowiednio S Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w kapitale
  zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 14% albo udzi ał Józefa Piotrowskiego lub Adama Piotrowskiego
  w kapitale zakładowym Spółki będzie mniejszy niż 10 %, wówczas członkowie Rady Nadzorczej
  powoływani dotychczas przez uprawnionych osobiście będą powoływani i odwoływani przez Walne
  Zgromadzenie.
  Jeżeli wymienieni powyżej uprawnieni osobiście nie wykonają prawa do powoływania członka Rady
  Nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia w termin ie 30 (trzydziestu) dni od dnia wygaśnięcia
  mandatu powołanego przez odpowiedniego każdego z ni ch członka Rady Nadzorczej, danego członka
  Rady Nadzorczej powołuje Walne Zgromadzenie, przy c zym uprawnionym osobiście będzie przysługiwać
  prawo odwołania tak powołanych członków Rady Nadzor czej w trybie określonym albo zwołania
  Walnego Zgromadzenia w celu powołania członka Rady Nadzorczej.
  Statut Spółki nie przewiduje ograniczeń, co do wyko nywania prawa głosu ani też zapisów, zgodnie
  z którymi przy współpracy spółki, prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi byłyby
  oddzielne od posiadania papierów wartościowych. Ogr aniczenia co do wykonywania prawa głosu mogą
  wynikać w przypadku Spółki jedynie z powszechnie ob owiązujących przepisów prawa.
  Według wiedzy Zarządu nie zostały uzgodnione, żadne ograniczenia w zakresie przenoszenia prawa
  własności akcji Spółki .
  5.6.4 Zasady powoływania i odwoływania osób nadzorujący ch i zarządzających oraz ich uprawnień
  Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmi u) członków powoływanych przez Walne
  Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję. Kadenc ja członków pierwszej Rady Nadzorczej upływa
  po okresie 2 (dwóch) pełnych lat obrotowych licząc od daty zarejestrowania Spółki.
  Liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji okre śla Walne Zgromadzenie, przy czym dotyczy to
  również wypadku wyboru Rady Nadzorczej w drodze gło sowania oddzielnymi grupami w trybie Art. 385
  Kodeksu spółek handlowych.
  Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz mogą
  wybrać spośród siebie Zastępcę Przewodniczącego lub osoby pełniące inne funkcje.
  Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej danej kadenc ji spadnie poniżej 5 (pięciu) członków w wyniku
  wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzo rczej (z innego powodu niż odwołanie),
  a uprawnienie do powołania w ich miejsce nowych czł onków Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu
  Zgromadzeniu, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w celu uzupełnienia Rady Nadzorczej do
  pięcioosobowego składu w drodze kooptacji powołać n owych członków Rady Nadzorczej. Członkowie
  Rady Nadzorczej dokonują kooptacji w drodze doręcze nia Spółce pisemnego oświadczenia wszystkich
  członków Rady Nadzorczej o powołaniu członka Rady N adzorczej.
  W wypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorcz ej posiadającego Statut niezależnego członka
  komitetu audytu dokooptowany członek Rady Nadzorcze j powinien spełniać kryteria niezależności,
  o których mowa w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym z dnia 11 maja 2017, i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
  Członkowie Rady Nadzorczej powołani w drodze koopta cji sprawują swoje czynności do czasu
  zatwierdzenia ich powołania przez najbliższe Walne Zgromadzenie albo dokonania wyboru następców.
  Po dokonaniu kooptacji członków Rady Nadzorczej, Ra da Nadzorcza zwoła Walne Zgromadzenie w celu
  zatwierdzenia członka powołanego w drodze kooptacji albo wyboru jego następcy.
  Członkowie Rady Nadzorczej mogą dokonać kooptacji w przypadku, gdy liczba członków Rady
  Nadzorczej wynosi co najmniej dwóch.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 93
  Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności.
  Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególnośc i:
  1. badanie i opiniowanie sprawozdania finansowego i sp rawozdania Zarządu
  z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z ks ięgami i dokumentami oraz ze stanem
  faktycznym;
  2. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania
  z czynności określonych w pkt 1) wraz ze zwięzła oc eną działalności Spółki
  z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym
  dla Spółki;
  3. rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zyskó w i strat;
  4. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania i przegląd sprawozdań finansowych
  Spółki, jak również zatwierdzanie warunków umowy z biegłym rewidentem oraz zatwierdzanie
  rozwiązania przez Spółkę takiej umowy;
  5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ust alanie warunków ich wynagrodzenia
  i zatrudnienia;
  6. rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być prze dmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia;
  7. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału
  w nieruchomości;
  8. wyrażenie zgody na dokonywanie przez Spółkę, nieprz ewidzianych
  w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie, wsze lkich czynności rozporządzających
  prawem (w szczególności w postaci zbycia, obciążeni a ograniczonym prawem rzeczowym lub
  innym prawem na rzecz osoby trzeciej, uczynienie pr zedmiotem darowizny, lub dokonanie
  czynności prawnych skutkujących wygaśnięciem prawa) oraz czynności zobowiązujących
  o wartości przekraczającej jednostkowo 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych. Obowiązek
  uzyskania zgody dotyczy również zaciągnięcia zobowi ązania z jednym podmiotem dotyczącego
  świadczeń powtarzających się lub o charakterze ciąg łym, jeśli suma wartości świadczeń z nich
  wynikających przekracza 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych w okresie roku obrotowego;
  9. zatwierdzanie rocznych budżetów Spółki i wszelkich zmian do tych dokumentów;
  10. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę z podmiote m powiązanym istotnej umowy, tj.
  umowy, której wartość przedmiotu wynosi nie mniej n iż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
  Powyższemu obowiązkowi nie podlegają transakcje typ owe, zawierane na warunkach
  rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacy jnej przez Spółkę z podmiotem
  zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udz iał kapitałowy, jak również czynności
  przewidziane w budżecie Spółki zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą;
  11. powoływanie komitetów;
  12. rozpatrywanie innych spraw powierzonych do kompeten cji Rady Nadzorczej na mocy uchwały
  Walnego Zgromadzenia, przepisów prawa lub Statutu, bądź wniesionych przez Zarząd.
  Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynk u regulowanym prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jeżeli Rad a Nadzorcza liczy więcej niż 5 osób, Rada
  Nadzorcza powołuje komitet audytu, w którego skład wchodzi co najmniej trzech jej członków, z których
  przynajmniej jeden członek powinien spełniać warunk i niezależności w rozumieniu art. 129 ust. 3
  Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewident ach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym i mieć kwalifikacje w dziedzinie rachunk owości lub rewizji finansowej.
  Od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynk u regulowanym prowadzonym przez Giełdę
  Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Rada Nadzor cza, która liczy nie więcej niż 5 członków,
  wykonuje zadania komitetu audytu.
  W Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powoła nia, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w
  tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryter iów niezależności oraz wymagań odnośnie do
  posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent oraz w zakresie
  rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 94
  Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: monitorowanie:
  a) procesu sprawozdawczości finansowej,
  b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i system ów zarządzania ryzykiem w zakresie
  sprawozdawczości finansowej,
  c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczegó lności przeprowadzania przez firmę
  audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wnio sków i ustaleń Komisji Nadzoru
  Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;
   kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłeg o rewidenta i firmy audytorskiej,
  w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Spółki św iadczone są przez firmę audytorską inne
  usługi niż badanie;
   informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania ora z wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to
  przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości fin ansowej w Spółce, a także jaka była rola
  Komitetu w procesie badania;
   dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie
  przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem;
   opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;
   opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audy torską przeprowadzającą badanie, przez
  podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej
  dozwolonych usług niebędących badaniem;
   określanie procedury wyboru firmy audytorskiej prze z Spółkę;
   przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyc zącej powołania firmy audytorskiej,
  zgodnie z politykami, o których mowa w pkt 5 i 6 po wyżej.
   Rekomendacja zawiera uzasadnienie i przynajmniej dw ie możliwości powierzenia zlecenia
  badania, a Komitet Audytu wyraża należycie uzasadni oną preferencję wobec jednej z nich.
  W swojej rekomendacji Komitet Audytu stwierdza, że jego rekomendacja jest:
  a) wolna od wpływów strony trzeciej,
  b) i że nie została nań nałożona żadnego rodzaju klauz ula, która ograniczałaby możliwość wy-
  boru firmy audytorskiej przez organ dokonujący wybo ru firmy audytorskiej, na potrzeby
  przeprowadzenia badania ustawowego sprawozdań finan sowych Spółki, do określonych ka-
  tegorii bądź wykazów firm audytorskich.
   przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości
  finansowej w Spółce.
  Komitet audytu w roku 2018, wykonywał zadania komit etu audytu przewidziane w obowiązujących
  przepisach.
  Rada Nadzorcza może powoływać spośród członków Rady komisje, zespoły problemowe lub komitety,
  zarówno stałe jak i do wyjaśnienia poszczególnych k westii – określając ich organizację, sposób działania
  i szczegółowe kompetencje – o ile przedmiot prac da nej komisji, zespołu lub komitetu mieści się
  w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej.
  W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 13 lipca 2018 roku w skład Komitetu Audytu wchodziły następujące
  osoby powołane uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dni a 17 lipca 2015 roku:
  1. Marta Jackowska – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  2. Marek Wiechno – Członek Komitetu Audytu,
  3. Zbigniew Więcław – Członek Komitetu Audytu.
  W związku z wyborem przez Zwyczajne Walne Zgromadze nie Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2018
  roku Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2018 roku Rada
  Nadzorcza Spółki podjęła uchwały o powołaniu składu Komitetu Audytu nowej kadencji. W skład
  Komitetu Audytu nowej kadencji zostali powołani:
  · Marek Wiechno – Przewodniczący Komitetu Audytu,
  · Zbigniew Więcław - Członek Komitetu Audytu,


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 95
  · Krzysztof Kaczmarczyk - Członek Komitetu Audytu.
  Wszyscy wymienieni powyżej Członkowie Komitetu Audy tu spełniali w okresie sprawowania przez nich
  funkcji w Komitecie Audytu ustawowe kryteria niezal eżności.
  Poniżej wskazano spełnienie przez Członków Komitetu Audytu kryterium posiadania wiedzy i
  umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania s prawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu
  ich nabycia:
   Marta Jackowska: Absolwentka Politechniki Warszawsk iej, na której uzyskała tytuł magistra
  inżyniera mechanika. Od 2000 roku posiada uprawnien ia biegłego rewidenta. Od 1971 roku
  pracowała jako Kierownik Działu Organizacji i Koord ynacji Obrotu Częściami Zamiennymi do
  Samochodów Produkcji Krajowej w „ Motozbyt”PP. Od 1 972 roku była Specjalistą programistą
  oraz Specjalistą organizatorem opracowania w Instyt ucie Organizacji Przemysłu Maszynowego.
  W 1975 wykonywała prace zlecone w ramach uczestnict wa w Centralnym Projekcie Badawczo-
  Rozwojowym „SIPM-ZORPOT” oraz w Katedrze Podstaw Ko nstrukcji Maszyn na Wojskowej
  Akademii Technicznej. Od roku 1980 zajmowała stano wisko Projektanta systemów
  informatycznych wykorzystywanych przez mikrokompute ry w Ośrodku Informatyki Centralnego
  Związku Spółdzielczości Pracy. W roku 1982 została Starszym Asystentem naukowo
  badawczym kierującym zespołem obudowy audiowizualne j przedmiotu „Podstawy Użytkowania
  Mikrokomputerów” na Wojskowej Akademii Technicznej. W 1987 roku pracowała jako
  Specjalista Informatyk na Wojskowej Akademii Techn icznej. Od 1988 zajmowała stanowisko
  Starszego Specjalisty Informatyka w firmie „Vigo” S p. z o.o. następnie w tej samej firmie od
  roku 1992 pracowała jako Główny Księgowy a w roku 1993 zajmowała stanowisko Głównego
  Księgowego oraz Dyrektora Finansowego. W 1997 roku została Aplikantem w firmie „ A i E
  Consult” Sp. z o.o. Od roku 2000 była Dyrektorem De partamentu Weryfikacji oraz Członkiem
  Zarządu w firmie „A i E Consult” Sp. z o.o. W 2006 roku była Biegłym Rewidentem na podstawie
  umowy o wykonanie czynności rewizji finansowej z PK F Audyt Sp. z o.o. Od 2014 r. zasiada w
  Radzie Nadzorczej VIGO System S.A.
   Marek Wiechno: w latach 1998-2003 ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej, a następnie
  liczne kursy i szkolenia w zakresie Zarządzania, HR , Finansów Przedsiębiorstw, Rachunkowości
  w tym MSSF/MSR oraz Podatków. Prowadzi własną dział alność gospodarczą pod firmą MAWAR
  Marek Wiechno. Jest Członkiem Zarządu następujących spółek: DEM Sp. z o.o., PROMO Sp z
  o.o., POL T and T Sp. z o.o. Posiada wieloletnie do świadczenie praktyczne w zarządzaniu
  przedsiębiorstwem.
   Zbigniew Więcław: w 1997 roku uzyskał stopień magis tra na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
  Warszawskiego, a następnie w 2010 roku ukończył stu dia MBA na University of Illinois. Pracę
  zawodową rozpoczął w latach 1997 - 1999 w Westdeuts che Landesbank Polska S.A. jako Risk
  Manager. Następnie od 2000 do 2003 roku był Kontrol erem Finansowym Bankowości
  Transakcyjnej oraz Departamentu Skarbu w Citibank S .A. Od ponad dekady kontynuuje karierę
  w Banku Handlowym S.A.: Dyrektor Biura Strategii i Planowania Bankowości Transakcyjnej
  (2003 – 2009), Dyrektor Finansowy Bankowości Transa kcyjnej Regionu Europy Centralnej i
  Wschodniej Citigroup (2010-2013), Dyrektor Departam entu Zarządzania Płynnością i Analiz
  Biznesowych w Sektorze Bankowości Korporacyjnej (20 13 – teraz).
   Krzysztof Kaczmarczyk: absolwent Szkoły Głównej Han dlowej w Warszawie ze specjalizacją
  finanse i rachunkowość. Jest również byłym słuchacz em Uniwersytetu Warszawskiego, kierunek
  Stosunki Międzynarodowe. W latach 1999-2008 pracowa ł w Deutsche Bank w Polsce, gdzie
  pełnił m.in. funkcję Zastępcy Dyrektora Departament u Analiz Rynku Akcji oraz Analityka Rynku
  Akcji - region Europy Środkowo-Wschodniej. W okresi e 2008-2010 pełnił różne funkcje
  zarządcze w Grupie TP S.A., w tym Dyrektora Pionu S trategii i Rozwoju. W latach 2010-2011
  pracował w szwajcarskim banku inwestycyjnym Credit Suisse w Polsce. W latach 2012-2015
  pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w spółce Emitel - wiodącym
  operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej w P olsce. Obecnie zawodowo niezależny
  członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW w Warszawie oraz Doradca Zarządu
  KGHM Polska Miedź S.A. Ponad 10-letnie doświadczeni e nadzorcze zdobywał zasiadając w
  Radach Nadzorczych, w tym w spółkach notowanych na GPW - LC Corp, GPW, KGHM, Arteria,
  Braster, BSC Drukarnia Opakowań, Action, Work Servi ce, TIM, Best, Integer, SARE, Magellan,
  Robyg, InPost, Polimex-Mostostal, Duon, Polish Ener gy Partners, Graal, Wirtualna Polska, 4fun
  Media.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 96
  Opis dotyczący spełnienia przez Członków Komitetu Audytu kryterium posiadania wiedzy i umiejętności
  z zakresu branży, w której działa Spółka, ze wskaza niem sposobu ich nabycia wygląda następująco:
  1. Marek Wiechno: posiada wiedzę i umiejętności z zakr esu branży, w której działa Spółka zdobyte
  dzięki wieloletniej obecności w Radzie Nadzorczej S półki.
  2. Zbigniew Więcław: posiada wiedzę i umiejętności z z akresu branży, w której działa Spółka
  zdobyte dzięki wieloletniej obecności w Radzie Nadz orczej Spółki.
  3. Krzysztof Kaczmarczyk: posiada wiedzę i umiejętnośc i z zakresu branży, w której działa Spółka
  zdobyte dzięki 11-letniej pracy w Deutsche Bank ora z Credit Suisse gdzie pełnił funkcje
  dyrektorskie, podczas których był odpowiedzialnym z a analizy rynkowe wielu branż rynkowych,
  w tym wliczając segment rynku, w którym działa Spół ka.
  W 2018 roku Komitet Audytu odbył 3 posiedzenia w na stępujących dniach:
  1. 9 lutego 2018,
  2. 29 maja 2018,
  3. 13 lipca 2018.
  5.6.5 Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzan ia badania sprawozdania finansowego
  Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Spółki VIGO
  System S.A. została przyjęta uchwałą Komitetu Audyt u z dnia 6 października 2017 roku. Polityka wyboru
  firmy audytorskiej reguluje zasady wyboru firmy aud ytorskiej. Zgodnie z postanowieniami Statutu
  Spółki, do obowiązków Rady Nadzorczej należy wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badania
  i przegląd sprawozdań finansowych Spółki, jak równi eż zatwierdzanie warunków umowy z biegłym
  rewidentem oraz zatwierdzanie rozwiązania przez Spó łkę takiej umowy. Z kolei Komitet Audytu
  rekomenduje Radzie Nadzorczej wybór firmy audytorsk iej do przeprowadzenia badań sprawozdań
  finansowych i przeglądów śródrocznych sprawozdań fi nansowych Spółki. Zarząd Spółki ma obowiązek
  poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego o fakcie , że wyboru firmy audytorskiej dokonuje organ
  inny niż organ zatwierdzający sprawozdanie finansow e.
  Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej rekome ndację, w której:
  a. wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierz yć badanie ustawowe;
  b. oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów st ron trzecich;
  c. stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, które ograniczałyby wybór firmy
  audytorskiej do określonych kategorii lub wykazów f irm audytorskich, stosownie do art. 66 ust.
  5a UoR.
  W przypadku gdy wybór, o którym mowa powyżej, nie d otyczy przedłużenia umowy o badanie
  sprawozdania finansowego, rekomendacja Komitetu Aud ytu zawiera:
  a. przynajmniej dwie możliwości wyboru firmy audytorsk iej wraz z uzasadnieniem oraz
  b. wskazanie uzasadnionej preferencji Komitetu Audytu wobec jednej z nich.
  Przy wyborze firmy audytorskiej Spółka nie jest zob owiązana do stosowania procedury o której mowa
  w art. 130 ust. 3 pkt 2 ustawy o biegłych rewidenta ch. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej dotycząca wyboru
  firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia przyczyny
  niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do
  wiadomości Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Wybó r firmy audytorskiej następuje w czwartym
  kwartale roku poprzedzającego rok za który będzie p rzeprowadzane badanie i przegląd półroczny
  sprawozdania finansowego Spółki. Zarząd Spółki zawi era umowę o badanie i przegląd sprawozdań
  finansowych z firmą audytorską na okres minimum 2 l at. Wyklucza się prowadzenie badań ustawowych
  i przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych pr zez podwykonawców firmy audytorskiej. Zarząd
  informuje w raporcie bieżącym Spółki o wyborze firm y audytorskiej.
  Wszystkie oferty firm audytorskich dotyczące: przeprowadzenia badań i przeglądów, oraz
   innych usług świadczonych przez te firmy audytorski e, które wpłynęły do Spółki
  przekazywane są do Komitetu Audytu.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 97
  Polityka wyboru firmy audytorskiej reguluje następującą procedurę wyboru firmy audytorskiej.
  Zarząd Spółki na podstawie wytycznych Komitetu Audy tu wysyła zapytanie ofertowe do wybranych
  podmiotów, pod warunkiem spełnienia przez te podmio ty ustawowych wymagań dotyczących rotacji
  podmiotu uprawnionego do badania oraz innych wymogó w wynikających z przepisów powszechnie
  obowiązującego prawa i wewnętrznych regulacji Spółk i.
  Zarząd Spółki odpowiadając na zapytania podmiotów u prawnionych do badania biorących udział w
  procedurze wyboru, przygotowuje dokumentację, która umożliwi im poznanie działalności Spółki oraz
  prowadzi bezpośrednie negocjacje z zainteresowanymi oferentami.
  W wyniku przeprowadzonych negocjacji, Zarząd przeka zuje Komitetowi Audytu zebrane oferty.
  Komitet Audytu dokonuje oceny i analizy przedstawio nych ofert, w wyniku której przedstawia Radzie
  Nadzorczej Rekomendację, zgodną z zasadami określon ymi w punkcie I niniejszej Polityki. Wyboru firmy
  audytorskiej dokonuje Rada Nadzorcza.
  W przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą innego podm iotu, niż podmiot preferowany przez Komitet
  Audytu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana do umotywow ania dokonanego wyboru, zgodnie z zasadami
  określonymi w niniejszej polityce.
  Głównymi założeniami Polityki wyboru firmy audytors kiej są:
   zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych
   doświadczenie firmy audytorskiej
   zapobieganie konfliktom interesów
   rotacja firmy audytorskiej
   wynagrodzenie za badanie
  W Polityce zostały rozwinięte wyżej wymienione zało żenia wyboru firmy audytorskiej:
  Zapewnienie wysokiej jakości badań ustawowych
  Komisja Nadzoru Audytowego ustawowo zapewnia jakość badania przez firmy audytorskie badające
  jednostki zainteresowania publicznego, a firmy audy torskie mają obowiązek posiadania wewnętrznego
  systemu kontroli jakości dla oceny czy biegły rewid ent lub kluczowy partner firmy audytorskiej mogli w
  sposób racjonalny dojść do opinii i wniosków wyrażo nych w projektach tych sprawozdań.
  Komitet Audytu wykorzystuje następujące źródła wied zy o firmie składającej ofertę:
   informacje zawarte w ofercie,
   roczne sprawozdanie z przejrzystości (Artykuł 13 ro zporządzenia 537/2014) zamieszczone na
  stronie internetowej firmy audytorskiej, a w szczeg ólności:
  a. opis systemu wewnętrznej kontroli jakości,
  b. oświadczenie zarządu dotyczące skuteczności funkcjo nowania wewnętrznej kontroli
  jakości,
  c. data ostatniej kontroli w zakresie systemu zapewnie nia jakości przeprowadzonej przez
  Komisję Nadzoru Audytowego,
  d. wykaz jednostek zainteresowania publicznego, dla kt órych audytor wykonywał badania
  ustawowe w poprzednim roku obrotowym,
  e. oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie zapew nienia niezależności, zawierające
  potwierdzenie, że została przeprowadzona wewnętrzna kontrola przestrzegania zasad
  niezależności,
  f. oświadczenie o stosowanej polityce w zakresie dosko nalenia zawodowego,
  g. informacja o osiągniętych przychodach,
  h. opis polityki biegłego rewidenta lub firmy audytors kiej w zakresie rotacji kluczowych
  partnerów firmy audytorskiej oraz pracowników.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 98
   ustalenia lub wnioski wynikające z kontroli przepro wadzonej w firmie audytorskiej zawarte w
  rocznym sprawozdaniu Komisji Nadzoru Audytowego, o którym mowa w art. 90 ust. 5 ustawy
  o biegłych rewidentach, mogące wpłynąć na wybór fir my audytorskiej.
  Doświadczenie
  Komitet Audytu zapoznaje się z: wykazem jednostek zainteresowania publicznego, na r zecz których firma audytorska
  przeprowadzała badania ustawowe w zakończonym roku obrotowym;
   oświadczeniem o stosowanej przez firmę audytorską p olityce w zakresie kształcenia
  ustawicznego biegłych rewidentów zamieszczonymi w o fercie oraz rocznym sprawozdaniu z
  przejrzystości.
  Zapobieganie konfliktom interesów
  Firma audytorska składa oświadczenie dotyczące prak tyk w zakresie zapewnienia niezależności,
  zawierające również potwierdzenie przeprowadzenia w ewnętrznej kontroli przestrzegania zasad
  niezależności dołączone do sprawozdania z przejrzys tości;
  Firma audytorska: a. przekazuje co roku Komitetowi Audytu pisemne potwie rdzenie, że firma audytorska oraz
  biegli rewidenci prowadzący badanie ustawowe są nie zależni od badanej jednostki;
  b. omawiają z Komitetem Audytu zagrożenia dla własnej niezależności oraz zabezpieczenia
  stosowane w celu ograniczenia tych zagrożeń.
  Rotacja firmy audytorskiej
  Dla przeciwdziałania zagrożeniu wynikającemu ze zna jomości jednostki (tzw. „zbytnia zażyłość”), a tym
  samym dla wzmocnienia niezależności biegłych rewide ntów i firm audytorskich, obowiązują zasady
  rotacji audytora.
  Sprawozdanie z przejrzystości zawiera opis polityki firmy audytorskiej w zakresie rotacji kluczowych
  biegłych rewidentów oraz pracowników.
  Dokonując wyboru firmy audytorskiej Komitet Audytu dba by nie zostały naruszone następujące zasady:
  a. pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego j est zawierana z firmą
  audytorską na okres nie krótszy niż dwa lata z możl iwością przedłużenia na kolejne co
  najmniej dwuletnie okresy; (art. 66 ust. 5 UoR)
  i. maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych
  przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z
  tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka siec i działającej w państwach Unii
  Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie , nie może przekraczać 5 lat.;(art.
  134 ust. 1 ustawy o biegłych rewidentach)
  j. kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać bad ania ustawowego w Spółce przez
  okres dłuższy niż 5 lat; (art. 134 ust. 2 ustawy o biegłych rewidentach)
  k. kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadza ć badanie ustawowe w Spółce
  po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatni ego badania ustawowego; (art. 134
  ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach)
  l. firma audytorska ani, w stosownych przypadkach, żad en z członków jej sieci
  działających w ramach Unii nie podejmują badania us tawowego tej samej jednostki
  zainteresowania publicznego w okresie kolejnych czt erech lat. (Artykuł 17 ust. 3
  rozporządzenia 537/2014)
  Wynagrodzenie za badanie
  Wynagrodzenie z tytułu wykonywania badań ustawowych na rzecz Spółki nie może mieć charakteru
  warunkowego.
  Wynagrodzenie warunkowe oznacza wynagrodzenie z tyt ułu zleceń badania obliczone na ustalonej z
  góry podstawie powiązanej z wynikiem lub efektem tr ansakcji lub wynikiem wykonanej pracy.
  Wynagrodzenia nie uznaje się za warunkowe, jeżeli z ostało ono określone przez sąd lub właściwy organ.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 99
  Poziom wynagrodzenia otrzymywanego od jednej badanej jednostki oraz struktura wynagrodzenia mogą
  zagrozić niezależności firmy audytorskiej.
  W przypadku gdy wynagrodzenie za badanie od jednego klienta, w tym jego jednostek zależnych, jest
  znaczące, powinna być ustanowiona szczególna proced ura z udziałem Komitetu Audytu zapewniająca
  jakość badania.
  Jeżeli firma audytorska staje się nadmiernie zależn a od jednego klienta, Komitet Audytu powinien z
  odpowiednim uzasadnieniem zdecydować czy firma audy torska może nadal prowadzić badania
  ustawowe.
  Zakaz świadczenia usług niebędących badaniem sprawoz dań finansowych
  Firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badania Spółki ani żaden z członków sieci, do której
  należy biegły rewident lub firma audytorska, nie św iadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz badanej
  Spółki, jej jednostki dominującej ani jednostek prz ez nią kontrolowanych w ramach Unii Europejskiej
  żadnych zabronionych usług niebędących badaniem spr awozdań finansowych w następujących
  okresach:
  a. w okresie od rozpoczęcia badanego okresu do wydania sprawozdania z badania; oraz
  b. w roku obrotowym bezpośrednio poprzedzającym okres, o którym mowa powyżej
  w odniesieniu do usług wymienionych w akapicie drug im lit. g) rozporządzenia 537/2014 (usługi prawne
  obejmujące udzielanie ogólnych porad prawnych, nego cjowanie w imieniu badanej jednostki oraz
  występowanie w charakterze rzecznika w ramach rozst rzygania sporu).
  Usługami zabronionymi są usługi wymienione w art. 5 akapit 3 rozporządzenia 537/2014, w połączeniu
  z badaniem Sprawozdań finansowych.
  Polityka świadczenia przez firmę audytorską przepro wadzającą badanie, dozwolonych usług
  niebędących badaniem w Spółce VIGO System S.A. zost ała przyjęta uchwałą Komitetu Audytu z dnia 6
  października 2017 roku.
  Kluczowymi zagadnieniami regulowanymi przez Polityk ę świadczenia przez firmę audytorską
  przeprowadzającą badanie, dozwolonych usług niebędą cych badaniem w Spółce VIGO System S.A. są:
  a. katalog usług warunkowo dozwolonych,
  b. warunki dotyczące przeprowadzania usług.
  Katalog usług warunkowo dozwolonych zawartych w ww. Polityce pokrywa się z katalogiem usług
  wymienionych w art. 136 ust. 2 ustawy o biegłych re widentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
  publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1089).
  Zgodnie z Polityką świadczenia przez firmę audytors ką przeprowadzającą badanie, dozwolonych usług
  niebędących badaniem w Spółce VIGO System S.A. waru nkami dotyczącymi przeprowadzania usług
  dozwolonych są:
  a. zatwierdzenie usług po analizie zagrożeń niezależno ści firmy audytorskiej. Świadczenie
  usług warunkowo dopuszczonych możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z
  polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń
  i zabezpieczeń niezależności (oświadczenie firmy au dytorskiej) o której mowa w art.
  69–73 ustawy o biegłych rewidentach oraz zatwierdze niu świadczenia tych usług przez
  Komitet Audytu.
  b. limity wynagrodzenia za dozwolone usługi. Stosownie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia
  537/2014 w przypadku gdy firma audytorska świadczy przez okres co najmniej trzech
  kolejnych lat obrotowych na rzecz Spółki usługi nie będące badaniem sprawozdań
  finansowych inne niż usługi, o których mowa w art. 5 ust. 1 rozporządzenia 537/2014
  (zabronione), całkowite wynagrodzenie z tytułu taki ch usług jest ograniczone do
  najwyżej 70 % średniego wynagrodzenia płaconego w t rzech kolejnych ostatnich latach
  obrotowych z tytułu badania ustawowego badanej jedn ostki.”
  Zarząd
  Kompetencje i sposób działania Zarządu określa Kode ks Spółek Handlowych oraz Statut Spółki.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 100
  Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 3 (trzech) członków, w tym Prezes Zarządu, powoływanych
  i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Liczbę członkó w Zarządu danej kadencji ustala Rada Nadzorcza.
  Kadencja członków Zarządu jest wspólna i trwa 3 (tr zy) lata.
  Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz.
  Do zakresu działania Zarządu należą wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki
  niezastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki na mocy przepisów prawa lub Statutu.
  Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki i pod pisywania w imieniu Spółki uprawniony jest każdy
  z członków Zarządu samodzielnie.
  Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 3.000.000,00 (trzy
  miliony) złotych wymaga zgody Rady Nadzorczej wyraż onej w formie uchwały. Obowiązek ten dotyczy
  również zobowiązań dotyczących świadczeń powtarzają cych się lub o charakterze ciągłym, jeśli wartość
  świadczeń z nich wynikających przekracza 3.000.000, 00 (trzy miliony) złotych w okresie roku
  obrotowego. Obowiązek ten nie dotyczy dokonywania c zynności przewidzianych w budżecie Spółki
  zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.
  Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości decyduje głos
  Prezesa Zarządu.
  Uchwały Zarządu mogą być podjęte, jeśli wszyscy czł onkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni
  o posiedzeniu zarządu.
  Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie
  za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie gł osu na piśmie nie może dotyczyć spraw
  wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarz ądu.
  Uchwały Zarządu mogą być podejmowane w trybie pisem nym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uch wała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Zarządu
  zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
  Prezes Zarządu zwołuje posiedzenia Zarządu i im prz ewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych
  członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia po siedzeniom Zarządu.
  Bez zgody Rady Nadzorczej członkowie Zarządu nie mo gą zajmować się interesami konkurencyjnymi
  ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako w spólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
  członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako
  członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w k onkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku
  posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% (dziesięć procent) udziałów albo akcji bądź
  prawa do powołania co najmniej jednego członka Zarz ądu.
  Zarząd nie ma indywidualnego prawa do podejmowania decyzji o emisji lub wykupieniu akcji Spółki.

  5.6.6 Działanie Walnego Zgromadzenie i jego uprawnienia
  Walne Zgromadzenie działa na podstawie Kodeksu Spół ek Handlowych i Statutu Spółki.
  Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne albo Nadzwycz ajne.
  Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w te rminie sześciu miesięcy po upływie każdego
  roku obrotowego.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przyp adkach określonych w przepisach Kodeksu
  spółek handlowych lub w Statucie, a także gdy podmi oty lub organy uprawnione do zwołania Walnych
  Zgromadzeń uznają to za wskazane.
  Walne Zgromadzenie może zostać odwołane. Dopuszczal na jest również zmiana terminu Walnego
  Zgromadzenia. Odwołanie oraz zmiana terminu Walnego Zgromadzenia jest dokonywana w sposób
  przewidziany dla jego zwołania.
  W wypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgroma dzenia zawiera informację o możliwości
  uczestniczenia przez akcjonariuszy w Walnym Zgromad zeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić ak cjonariuszom możliwość uczestniczenia w Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 101
  Szczegółowe zasady przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej określa Zarząd. Zarząd ogłasza zasad y na stronie internetowej Spółki. Zasady te powinny
  umożliwiać:
  1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzec zywistym;
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ram ach której akcjonariusze będą mogli
  wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia pr zebywając w miejscu innym niż miejsce
  obrad;
  3. wykonywanie przez akcjonariusza osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku
  Walnego Zgromadzenia, poza miejscem odbywania Walne go Zgromadzenia, przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej.
  Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks
  spółek handlowych nie stanowi inaczej.
  Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Z gromadzeniu.
  Zastawnik lub użytkownik nie ma prawa głosu z akcji lub świadectwa tymczasowego.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają sprawy zastrz eżone przepisami Kodeksu spółek
  handlowych, innych przepisów prawa lub postanowieni ami niniejszego Statutu.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną w iększością głosów oddanych, chyba że
  przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu nie przewidują inaczej.
  Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczeg ólności:
  1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków;
  2. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szko dy wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki
  lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  3. podejmowanie uchwał o podziale zysku albo pokryciu strat;
  4. określanie dnia i terminu wypłaty dywidendy;
  5. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej
  6. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na
  nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  7. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeńs twa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  o których mowa Art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlow ych;
  8. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Art . 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek
  handlowych oraz upoważnienie do ich nabywania w prz ypadku określonym w Art. 362 § 1 pkt
  8 Kodeksu spółek handlowych;
  9. połączenie lub podział Spółki, chyba że uchwały Spó łki nie wymagają przepisy Kodeksu spółek
  handlowych;
  10. rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  11. przekształcenie Spółki;
  12. ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorc zej, w tym także osobnego
  wynagrodzenia dla tych członków, którzy zostali del egowani do stałego indywidualnego
  wykonywania nadzoru;
  13. zmiana Statutu Spółki;
  14. zatwierdzanie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki ora z zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej
  Spółki;
  15. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących
  w tym zakresie pozostałym organom Spółki;
  16. podejmowanie uchwał o umorzeniu akcji Spółki;


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 102
  17. utworzenie kapitałów rezerwowych oraz innych fundus zy celowych;
  18. rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorcz ą, Zarząd lub akcjonariuszy;
  19. inne sprawy zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgro madzenia przepisami prawa lub
  postanowieniami niniejszego Statutu.
  Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczys tego lub udziału w nieruchomości nie wymagają
  uchwały Walnego Zgromadzenia.
  Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin okr eślający szczegółowo tryb organizacji
  i prowadzenia obrad. Uchwalenie, zmiana albo uchyle nie regulaminu wymaga dla swej ważności
  bezwzględnej większości głosów oddanych „za” podjęc iem uchwały.

  5.6.7 Zmiany osobowe i organizacyjne w Spółce
  W 2018 r. skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki uleg ł następującym zmianom:
   Marta Jackowska – rezygnacja z pełnienie funkcji Cz łonka Rady Nadzorczej złożona w dniu 22
  czerwca 2018;
   Krzysztof Kaczmarczyk – powołanie na Członka Rady N adzorczej w dniu 13 lipca 2018;
   Mirosław Grudzień – powołanie na Członka Rady Nadzo rczej w dniu 13 lipca 2018.
  W 2018 r. skład osobowy Zarządu nie uległ żadnym zm ianom.
  Skład osobowy organów zarządzających opisany jest w punkcie 2.2 niniejszego raportu.
  5.6.8 Wynagrodzenia i transakcje z osobami wchodzącymi w skład organów zarządzających
  i nadzorujących
  Świadczenia wypłacone członkom Zarządu
  Wyszczególnienie (w złotych) 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Z tytułu pełnienia funkcji w organach 1 101 597,00 180 000,00
  Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę 481 134,58 852 437,40
  Razem 1 582 721,58 1 032 437,40

  Imię i nazwisko (w złotych) Funkcja 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Wynagrodzenia Członków Zarządu (w złotych)
  Adam Piotrowski Prezes Zarządu 838 860,58 536 623,89
  Łukasz Piekarski Członek Zarządu 743 871,00 495 813,51
  Razem 1 582 721,58 1 032 437,40
  Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej (w złotych)
  Imię i nazwisko Funkcja 01.01.2018 -
  31.12.2018
  01.01.2017 -
  31.12.2017
  Przemysław Danowski Przewodniczący Rady
  Nadzorczej 27 250,00 18 000,00
  Marta Jackowska Członek Rady Nadzorczej 7 040,00 14 400,00
  Janusz Kubrak Członek Rady Nadzorczej 122 416,67 134 400,00
  z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  z tytułu umów cywilnoprawnych 100 000,00 120 000,00
  Marek Wiechno Członek Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  Zbigniew Więcław Członek Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  Piotr Nadolski Członek Rady Nadzorczej 22 416,67 14 400,00
  Krzysztof Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej 15 216,67
  Mirosław Grudzień Członek Rady Nadzorczej 15 216,67
  Razem 254 390,02 210 000,00


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 103

  Nie udzielono pożyczek i świadczeń o podobnym charakterze członkom Zarządu, ani członkom Rady
  Nadzorczej.
  Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej nie otrzymują wynagrodzeń, nagród lub innych korzyści
  wynikających z programów motywacyjnych lub premiowy ch opartych na kapitale Spółki.
  5.6.9 Wszelkie umowy z osobami zarządzającymi przewidując e rekompensatę w przypadku ich
  rezygnacji lub zwolnienia
  W przypadku rozwiązania umów o pracę zawartych z Za rządem na skutek wypowiedzenia przez Spółkę
  Zarządowi przysługuje prawo do odprawy wysokości wy nagrodzenia za okres 6 miesięcy. Odprawa nie
  przysługuje, jeżeli rozwiązanie umowy następuje w w yniku naruszenia obowiązków przez pracownika,
  popełnienia przestępstwa lub w związku z innymi pow odami stanowiącymi podstawę do rozwiązania
  umowy bez wypowiedzenia.
  5.6.10 Akcje w posiadaniu osób zarządzających i nadzorują cych
  Na dzień 31 grudnia 2018 roku kapitał zakładowy Spó łki wynosił 729 000,00 złotych i dzielił się na
  729 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje tworzące kapitał zakładowy Spółki
  zostały w pełni opłacone.
  Na dzień 31 grudnia 2018 roku członkowie Zarządu Sp ółki posiadali następujące akcje Spółki:
   Łukasz Piekarski – Członek Zarządu posiadał 115 akc ji (wartość nominalna akcji 115 zł)
  Na dzień 31 grudnia 2018 roku członkowie Rady Nadzo rczej Spółki posiadali następujące akcje Spółki:
   Janusz Kubrak posiadał 48 100 akcji (wartość nomina lna akcji 48 100 zł),
   Zbigniew Więcław posiadał 12 000 akcji (wartość nom inalna akcji 12 000 zł),
   Przemysław Danowski posiadał 180 akcji (wartość nom inalna akcji 180 zł),
   Mirosław Grudzień posiadał 37 200 akcji (wartość no minalna akcji 37 200 zł).
  Żadna z osób zarządzających i nadzorujących Spółkę nie posiada udziałów w VIGO WE Innovation Sp.
  z o.o.
  Nie są znane Spółce umowy zawarte pomiędzy akcjonar iuszami (umowy ubezpieczenia, współpracy,
  kooperacji).
  5.6.11 Zasady zmiany statusu lub umowy Spółki
  Zasady dotyczące zmiany Statutu Spółki reguluje Kod eks Spółek Handlowych. Zmiana Statutu wymaga
  uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.
  5.6.12 Postępowanie sądowe lub arbitrażowe
  Spółka nie jest stroną żadnych postępowań sądowych lub arbitrażowych.
  5.6.13 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania Spółką
  W 2018 r. nie nastąpiły istotne zmiany w zasadach z arządzania Spółką.
  5.7 Kapitał akcyjny i struktura własnościowa
  5.7.1 Akcjonariat Spółki
  Według wiedzy Zarządu akcjonariat Spółki na dzień b ilansowy oraz na dzień zatwierdzenia Sprawozdania
  prezentował się następująco:


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 104
  Akcjonariusz
  Stan na 31.12.2018 Stan na 14.03.2019
  Liczba akcji Udział% Liczba
  akcji Udział%
  Józef Piotrowski 86 650 11,89 86 650 11,89
  Xarus Holding Limited 72 150 9,9 72 150 9,9
  Janusz Kubrak 48 100 6,6 48 100 6,6
  Mirosław Grudzień 37 200 5,10 37 200 5,10
  Jadwiga Nowak 42 200 5,79 42 200 5,79
  Investors TFI S.A. 42 200 5,79 42 200 5,79
  Pozostali 400 500 54,93 400 500 54,93
  Razem 729 000 100,00 729 000 100,00

  Łączna liczba i wartość wszystkich akcji Spółki wykazana jest w punkcie 4.2.1 niniejszego raportu.
  Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania fin ansowego do publikacji, Zarząd nie posiada wiedzy
  odnośnie umów, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji
  przez dotychczasowych akcjonariuszy.
  W danym roku obrotowym Spółka nie emitowała nowych papierów wartościowych i nie nabywała akcji
  własnych.
  5.8 Inne informacje uzupełniające do Sprawozdania Zarzą du z działalności za 2018
  5.8.1 Umowa na badanie sprawozdania finansowego i wynagro dzenie firmy audytorskiej
  W dniu 06.10.2017 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy upoważnionej do przeprowadzenia
  badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019 i 2020. Wybór nastąpił zgodnie z
  obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  Wybraną do pełnienia tej funkcji została spółka Gra nt Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-131 Poznań, ul. Arcybiskupa
  Baraniaka 88 E, wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 4055.
  Rada Nadzorcza dokonała powyższego wyboru, mając na uwadze zagwarantowanie pełnej niezależności
  i obiektywizmu samego wyboru, jak i realizacji zada ń przez biegłego rewidenta.
  Firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonujące go badanie spełniają warunki do sporządzenia
  bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z
  obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
  W Spółce przestrzegane są obowiązujące przepisy zwi ązane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
  biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami kare ncji.
  VIGO posiada politykę w zakresie wyboru firmy audyt orskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na jej
  rzecz przez firmę audytorską, podmiot powiązany z f irmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych
  usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo z wolnionych z zakazu świadczenia przez firmę
  audytorską.
  Komitet Audytu w dniu 6 października 2017 roku podj ął uchwałę w sprawie rekomendowania Radzie
  Nadzorczej Spółki firmy audytorskiej do przeprowadz ania badań rocznych sprawozdań finansowych i
  przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych Spół ki.
  Stosownie do § 4 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Komitetu A udytu rekomendacja zawierała uzasadnienie i dwie
  możliwości powierzenia zlecenia badania, a Komitet Audytu wyraził preferencje wobec jednej z nich. W
  rekomendacji Komitet Audytu stwierdził, iż jego rek omendacja jest wolna od wpływów strony trzeciej
  oraz że nie została na niego nałożona żadnego rodza ju klauzula, która ograniczałaby możliwość wyboru
  firmy audytorskiej przez organ dokonujący wyboru fi rmy audytorskiej, na potrzeby przeprowadzania
  badania ustawowego sprawozdań finansowych Spółki, d o określonych kategorii bądź wykazów firm
  audytorskich.
  Do przeprowadzenia badania rocznych sprawozdań fina nsowych i przeglądów śródrocznych sprawozdań
  finansowych Spółki za lata 2018-2020 Komitet Audytu zarekomendował firmę audytorską Grant


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 105
  Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu,
  adres: 61-131 Poznań, ul. Arcybiskupa Baraniaka 88 E.
  Rekomendacja została poprzedzona szczegółową analiz ą ofert i sprawozdań z przejrzystości firm
  audytorskich ze szczególnym zwróceniem uwagi na sys tem kontroli i monitorowania niezależności
  biegłego rewidenta i firmy wprowadzony w tej firmie audytorskiej, w szczególności czy na rzecz Spółki
  świadczone są przez firmę audytorską inne usługi ni ż badanie.
  W dniu 6 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spół ki, uwzględniając rekomendację Komitetu Audytu,
  dokonała wyboru firmy audytorskiej Grant Thornton P olska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu do przepro wadzenia badania sprawozdań finansowych
  Spółki za lata 2018, 2019 i 2020 oraz wykonania prz eglądów śródrocznych sprawozdań Spółki za I
  półrocze roku 2018, 2019 i 2020.
  W konsekwencji, wybór firmy audytorskiej nastąpił z godnie z obowiązującymi przepisami, a
  rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące
  warunki oraz została sporządzona w następstwie zorg anizowanej przez Spółkę procedury wyboru
  spełniającej obowiązujące kryteria.
  W dniu 9 października 2017 r. Spółka zawarła umowę z Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością Spółka komandytowa o dokonanie b adania i przeglądu jednostkowego
  sprawozdania finansowego. Umowa została zawarta na okres trzech lat.
  Wynagrodzenie Grant Thornton Polska Spółka z ograni czoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
  wyniesie odrębnie za:
   badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 20 18 – 24 000,00 zł, za rok 2019 –
  25 500,00 zł i za rok 2020 – 27 000,00 zł; (za rok 2017 – 17 500 zł PKF Consult Sp. z o.o. sp.k)
   przegląd sprawozdania finansowego na dzień 30.06.20 18 – 13 800,00 zł, na dzień 30.06.2018
  – 14 000,00 zł i na dzień 30.06.2020 – 14 900,00 zł (za rok 2017 – 12 500 zł PKF Consult Sp. z
  o.o. sp.k).
  W roku 2018 nie były świadczone przez firmę audytor ską badającą sprawozdanie finansowe Spółki inne
  dozwolone usługi niebędące badaniem.
  5.8.2 Powiązania organizacyjne lub kapitałowe i główne in westycje Spółki
  Spółka VIGO System S.A. posiada 50% udziałów w spó łce VIGO WE INNOVATION Sp. z o.o.. Celem
  tej inwestycji było stworzenie wehikułu inwestycyjn ego, którego zadaniem będzie rozwój innowacyjnych
  przedsięwzięć (start-upów i spin-offów) z zakresu p rodukcji zaawansowanych technicznie urządzeń i
  komponentów. Strategia inwestycyjna VWI obejmować b ędzie w szczególności przedsięwzięcia z
  zakresu fotoniki.
  W roku obrotowym 2018 Spółka poniosła nakłady inwes tycyjne na zakup środków trwałych i wartości
  niematerialnych w wysokości 27,5 mln zł (w roku 201 7 – 2,4 mln zł). Spółka w 2018 roku poniosła
  również nakłady na nabycie udziałów w spółce VWI na kwotę 500 tys. zł.
  Inwestycje Spółki związane były zarówno z budową no wego zakładu produkcyjnego i zakupem maszyn
  do produkcji wyrobów, jak również wymianą starej in frastruktury na nowoczesną. Szczegółowy opis
  postępu w realizacji programu inwestycyjnego znajdu je się w punkcie 5.3 Raportu. W 2019 r. Spółka
  będzie kontynuowała inwestycje związane z budową no wego zakładu produkcyjnego i rozbudową starej
  hali produkcyjnej.
  Spółka na sfinansowanie 80% inwestycji netto zaciąg nęła kredyty bankowe, które szczegółowe opisano
  w punkcie 4.2.10 niniejszego raportu.
  Zgodnie z podpisanym Aneksem do Umowy Inwestycyjnej z dnia 9 lutego 2017, przedłużającym okres
  działania Inkubatora do dnia 31 grudnia 2022 roku S półka zobowiązana jest do poniesienia w latach
  2018-2022 wydatków inwestycyjnych w kwocie 12,5 mln zł na rzecz działalności Inkubatora. Zarząd
  planuje pokryć to zobowiązanie z bieżącej działalno ści gospodarczej jednostki.
  5.8.3 Pozostałe ujawnienia
  Pozostałe ujawnienia wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazyw anych przez emitentów papierów wartościowych
  oraz warunków uznawania za równoważne informacji wy maganych przepisami prawa państwa


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 106
  niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 r. poz. 757) oraz przez Ustawę z dnia 29 września
  1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 r. poz. 351) zo stały zaprezentowane w punkcie 4 niniejszego
  raportu.
  5.8.4 Notowania akcji na GPW w Warszawie
  Wykres 12 . Notowania akcji Spółki na GPW w 2018 r.

  Źródło: GPW
  Łukasz Piekarski Adam Piotrowski
  Członek Zarządu Prezes Zarządu
  Ożarów Mazowiecki, 14 marca 2019
  200
  220
  240
  260
  280
  300
  320
  340
  360
  2018-01-04
  2018-01-16
  2018-01-29
  2018-02-12
  2018-02-22
  2018-03-09
  2018-03-21
  2018-04-06
  2018-04-18
  2018-05-04
  2018-05-16
  2018-05-28
  2018-06-11
  2018-06-21
  2018-07-03
  2018-07-13
  2018-07-25
  2018-08-06
  2018-08-17
  2018-08-29
  2018-09-10
  2018-09-20
  2018-10-02
  2018-10-12
  2018-10-24
  2018-11-07
  2018-11-19
  2018-11-29
  2018-12-11
  2018-12-21
  2019-01-07
  2019-01-17
  2019-01-29
  2019-02-08
  2019-02-20
  2019-03-04


  Raport roczny VIGO System S.A. za 2018 rok
  S t r o n a | 107
  6 Oświadczenia Zarządu

  OŚWIADCZENIE
  Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania f inansowego
  oraz sprawozdania Zarządu z działalności VIGO Syste m S.A.
  Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dni a 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji
  bieżących i okresowych przekazywanych przez emitent ów papierów wartościowych (t.j. Dz.U. z 2014
  poz. 133 z późn. zm.), Zarząd Spółki oświadcza, że wedle swojej najlepszej wiedzy, niniejsze
  jednostkowe sprawozdanie finansowe i dane porównywa lne sporządzone zostały zgodnie
  z obowiązującymi w VIGO System S.A. zasadami rachun kowości oraz że odzwierciedlają w sposób
  prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i fi nansową Spółki, jak również jej wynik finansowy.
  Zarząd Spółki oświadcza także, że sprawozdanie z dz iałalności emitenta zawiera prawdziwy obraz
  rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym o pis podstawowych zagrożeń i ryzyka.
  Niniejsze jednostkowe sprawozdanie finansowe został o sporządzone przy zastosowaniu zasad
  rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standarda mi Sprawozdawczości Finansowej (MSSF),
  obejmującymi Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Interpretacje Stałego Komitetu
  ds. Interpretacji (SKI) i Komitetu ds. Interpretacj i Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej
  (KIMSF), które zostały zatwierdzone przez Unię Euro pejską (UE) i miały zastosowanie do okresów
  sprawozdawczych rozpoczynających się w dniu 1 stycz nia 2017, a w zakresie nieuregulowanym zgodnie
  z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o ra chunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 351)
  i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych oraz w zakresie wymaganym przez
  rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2 009 roku w sprawie informacji bieżących
  i okresowych przekazywanych przez emitentów papieró w wartościowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 133
  z późn. zm.).
  Zarząd Spółki oświadcza, że podmiot uprawniony do b adania rocznego sprawozdania finansowego,
  dokonujący badania rocznego sprawozdania finansoweg o Spółki, został wybrany zgodnie z przepisami
  prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci do konujący tego badania spełniali warunki do wydania
  bezstronnej i niezależnej opinii o badanym rocznym sprawozdaniu finansowym, zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
  Zarząd VIGO System S.A.:
  Łukasz Piekarski Adam Piotrowski
  Członek Zarządu Prezes Zarządu
  Ożarów Mazowiecki, 14 marca 2019


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vigo System SA
ISIN:PLVIGOS00015
NIP:5270207340
EKD: 26.70 produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
Adres: ul. Poznańska 129/133 05-850 Ożarów Mazowiecki
Telefon:+48 22 6660145
www:www.vigo.com.pl
gpwlink:vigo-system.gpwlink.pl
Kalendarium raportów
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-05-15Raport za I kwartał
2019-08-30Raport półroczny
Komentarze o spółce VIGO SYSTEM
2019-03-24 00-03-02
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649