Raport.

VIDIS SA (6/2018) Powołanie Członków Zarządu ViDiS S.A.

Zarząd ViDiS S.A. ("Spółka") informuje, iż na mocy Uchwały nr 4/06/2018 i 5/06/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. Rady Nadzorczej ViDiS S.A. w skład Zarządu z dniem 22 czerwca 2018 roku na kolejną - 3 letnią kadencję ponownie powołani zostali:
Bartosz Palusko jako Prezes Zarządu
Krzysztof Szymczykowski jako Członek Zarządu
Spółka przekazuje również w załączeniu życiorysy zawodowe powołanych członków Zarządu Spółki.
Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  FORMULARZ OSOBOWY
  (dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
  upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
  Bartosz Palusko, Prezes Zarządu (powołanie na kolejną kadencję od dnia 22 czerwca 2018 r.), kadencja
  Pana Bartosza Palusko wygasa w dniu 22 czerwca 2021 r.
  b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
  Ukończył studia na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego w 2005r.
  Karierę zawodową związał z branżą IT. W latach 2001-2003 był kierownikiem wrocławskiego oddziału
  spółki PPHU Jakota. Następnie od 2004r. sprawował funkcję Wiceprezesa Zarządu w spółce Projekcja
  Sp. z o. o., gdzie był współwłaścicielem. W 2005 – 2007 r. właściciel firmy Przenośne.com.
  Od 2004 r. jest Prezesem Zarządu i współwłaścicielem spółki ViDiS.
  c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta:
  Nie dotyczy.
  d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem,
  ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
  Pan Bartosz Palusko w okresie trzech ostatnich lat, był członkiem organów zarządzających albo
  wspólnikiem w następujących spółkach prawa handlowego:
  -Vidis S.A z siedzibą we Wrocławiu – Prezes Zarządu od 2004 roku (aktualnie)
  - NaviLab Sp. z o.o. (obecnie Retlab Sp. o. o.) z siedzibą we Wrocławiu – wspólnik do VII 2015 r.,
  Prokurent do II 2015r., Prezes Zarządu od III 2015 r. do VII 2015 r.,
  - RT Sp. z o. o. - Wiceprezes Zarządu od V 2011 r. do VI 2017 r., Prezes Zarządu od VI 2017 r. (aktualnie),
  wspólnik od V 2011r. (aktualnie)
  - RT Sp. z o. o. - Sp. k. – członek zarządu komplementariusza (spółki RT sp. z o. o) od V 2011 (aktualnie)
  e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
  przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia
  26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
  przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
  sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
  handlowego:
  Wobec Pana Bartosza Palusko nie zostały wydane prawomocne wyroki, na mocy których został skazany
  za w/w przestępstwa. Ponadto Pan Bartosz Palusko nie otrzymał w okresie ostatnich pięciu lat


  sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
  handlowego.
  f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub
  likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana
  osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
  W stosunku do spółek, w których Pan Bartosz Palusko pełnił funkcje zarządzające lub nadzorcze nie
  wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, likwidacji czy zarządu komisarycznego.
  g) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo
  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
  prawnej:
  Pan Bartosz Palusko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie
  jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej
  lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
  Pan Bartosz Palusko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
  ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  FORMULARZ OSOBOWY
  (dla członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej) a) Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin
  upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:
  Krzysztof Szymczykowski, Członek Zarządu (powołanie na kolejną kadencję od dnia 22 czerwca 2018
  r.), kadencja Pana Krzysztofa Szymczykowskiego wygasa w dniu 22 czerwca 2021 r.
  b) Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:
  Ukończył studia na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego w 1990 r.
  Karierę zawodową rozpoczął w 1996 w firmie Celta s.c., gdzie zajmował kolejno stanowiska kierownika
  działu sprzedaży oraz szefa działu Promocji i Reklamy. W latach 1999 - 2009 był związany z firmą ACCO
  Polska Sp. z o.o. w której kolejno pełnił funkcje: Regionalnego Przedstawiciela Handlowego, Kierownika
  ds. Klientów Kluczowych oraz Szefa Sprzedaży. Od 2009r. jest Członkiem Zarządu w spółce ViDiS.
  c) Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma
  istotne znaczenie dla emitenta:
  Nie dotyczy.
  d) Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
  trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem,
  ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:
  Od 2009r. - Członek Zarządu w spółce ViDiS S.A. (wcześniej ViDiS Sp. z o. o.).
  e) Informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym
  wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub
  przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia
  26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu
  przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała
  sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa
  handlowego:Wobec Pana Krzysztofa Szymczykowskiego nie zostały wydane prawomocne wyroki, na
  mocy których został skazany za w/w przestępstwa. Ponadto Pan Krzysztof Szymczykowski nie otrzymał
  w okresie ostatnich pięciu lat sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub
  nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
  f) Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub
  likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana
  osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:
  W stosunku do spółek, w których Pan Krzysztof Szymczykowski pełnił funkcje zarządzające lub
  nadzorcze nie wystąpiły przypadki upadłości, restrukturyzacji, likwidacji czy zarządu komisarycznego.
  g) Informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do
  działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo


  członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby
  prawnej:
  Pan Krzysztof Szymczykowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności
  Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej ani członkiem organu
  spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
  h) Informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:
  Pan Krzysztof Szymczykowski nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na
  podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vidis SA
ISIN:PLVIDIS00014
NIP:8992522420
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Ojca Beyzyma 7 53-204 Wrocław
Telefon:+48 71 3388000
www:www.vidis.pl
Komentarze o spółce VIDIS
2019-07-18 22-07-25
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649