Raport.

VIDIS SA (2/2018) Zakończenie subskrypcji akcji serii E Emitenta

Zarząd ViDiS S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji akcji serii E:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 29 grudnia 2017 r., data zakończenia subskrypcji: 2 marca 2018 r.;
2) Data przydziału akcji: oferta akcji serii E miała charakter oferty prywatnej w związku z czym przydział akcji nie miał miejsca. Emisja została przeprowadzona poprzez zawarcie umów objęcia akcji w trybie art. 431 § 2 pkt 1 KSH;
3) Liczba akcji objętych subskrypcją: 686.160 akcji serii E;
4) Stopa redukcji: nie dotyczy;
5) Liczba akcji serii E, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 686.160 akcji serii E o wartości nominalnej 0,11 zł każda akcja;
6) Cena, po jakiej akcje były obejmowane: 2,88 zł;
7) Opis sposobu pokrycia akcji: 685.763 akcji serii E zostało objętych za wkład niepieniężny w postaci 144 udziałów spółki pod firmą Projekcja Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 397 akcji serii E zostało objętych za wkład pieniężny,
8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: akcje serii E zostały objęte przez trzech (3) inwestorów (trzy osoby fizyczne);
9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte z trzema (3) inwestorami (trzema osobami fizycznymi);
10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: w ofercie akcji serii E nie uczestniczyli subemitenci;
11) Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii E: koszty emisji wyniosą ok. 15.000 zł, w tym:
- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 8.650 zł,
- koszty wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,
- koszty sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego: 0 zł;
- koszty promocji oferty: 0 zł.
Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji akcji serii E zostaną rozliczone zgodnie z art. 36 ustawy o rachunkowości.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vidis SA
ISIN:PLVIDIS00014
NIP:8992522420
EKD: 46.52 sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
Adres: ul. Ojca Beyzyma 7 53-204 Wrocław
Telefon:+48 71 3388000
www:www.vidis.pl
Komentarze o spółce VIDIS
2020-04-09 02-04-57
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649