Raport.

VIATRON SA (8/2018) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8/505, 81-350 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000400738, informuje o zwołaniu na dzień 14 czerwca 2018 r. na godz. 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, w siedzibie Spółki Herkules S.A. tj. ul. Annapol 5, 03–236 Warszawa.
Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 29 maja 2018 roku.
W załączeniu znajdują się następujące dokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 14-06-2018
2. Projekty uchwał na ZWZ zwołane na dzień 14-06-2018
3. Formularz pełnomocnictwa do głosowania na ZWZ zwołanym na dzień 14-06-2018
4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZ zwołanym na dzień 14-06-2018
5. Informacja o liczbie akcji Viatron S.A. na dzień 16-05-2018
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1 oraz pkt 3, oraz § 6. ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA


  Akcjonariusz:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (imię i nazwisko / nazwa (firma) akcjonariusza lub imiona i nazwiska osób uprawnionych
  do udzielania pełnomocnictwa w jego imieniu)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (rodzaj oraz n umer dokumentu tożsamości i PESEL/numer KRS)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (adres zamieszkania/siedziba akcjonariusza)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (liczba akcji)


  Niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:
  Pana/Panią

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (imię i nazwisko/nazwa (firma) pełnomocnika)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (rodzaj i numer dokumentu tożsamości i PESEL pełnomocnika)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (adres zamieszkania pełnomocnika)

  Do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Viatron S.A. w
  restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni w siedzibie Herkules SA tj. ul. Annopol 5, 03 -236 Warszawa , które
  zostało zwołane na dzień 14 czerwca 2018 r.  Pełnomocnik upoważniony jest do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Pełnomocnik może/nie może ustanawiać dalszych pełnomocnictw.
  Niniejsze pełnomocnictwo jest/nie jest odwołalne.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (podpis akcjonariusza/osób repreze ntujących akcjonariusza)

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  (data i miejscowość)

  INSTRUKCJA DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
  Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/wg poniższej instrukcji:
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  Projekt uchwały
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.  Projekt uchwały
  w sprawie przyjęcia porządku obrad
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.
  Projekt uchwały
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1
  stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.


  Projekt uchwały
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2017
  roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.  Projekt uchwały
  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.
  Projekt uchwały
  w sprawie udzielenia Igorowi Pawela, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.
  Projekt uchwały
  w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMU JĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.  Projekt uchwały
  w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu , Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.  Projekt uchwały
  w sprawie udzielenia Piotrowi Pawela , Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez
  niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.
  Projekt uchwały
  w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez
  nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.


  Projekt uchwały
  w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.


  Projekt uchwały
  W sprawie kontynowania działalności Spółki
  □ ZA
  Liczba akcji ________

  □ PRZECIW
  Liczba akcji ________

  □ WSTRZYMUJĘ SIĘ
  Liczba akcji ________

  □ ZGŁ. SPRZECIWU
  Liczba akcji _______


  □ INNE np. instrukcje akcjonariusza itp.
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik  FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM
  WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY VIATRON S.A. w restrukturyzacji Z SIEDZIBĄ W GDYNI
  ZWOŁANYM NA DZIEŃ 14 CZERWCA 201 8 ROKU

  DANE AKCJONARIUSZA:
  Imię i nazwisko/Firma.. .................................................................. ...........................…………………….
  Imiona i nazwiska osób reprezentujących Akcjonariusza ………………………………………….... .....................
  ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… …….
  Nr i seria dowodu tożsamości/ KRS ………………………….……….…………………………………… ……………………………
  PESEL /NIP* ……................................................................................... ............................................
  Adres zamieszkania/ siedziba akcjo nariusza ............................................................................ ..........
  Nr telefonu i adres poczty elektronicznej akcjonariusza ……………………………………………………………………..
  oświadczam(y), że ………………………………………………….………........................................... ......................
  (imię i nazwisko/firma akcjonariusza )
  („Akcjonariusz ”) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Viatron S.A. w
  restrukturyzacji oraz jest uprawniony do wykonywania prawa głosu z:
  ………………………………………….

  (słownie: ……………..………………………………..………………..……………….……….)
  akcji zwykłych na okaziciela / imiennych* („Akcje”)


  Viatron S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni (“Spółka”) i niniejszym upoważniam(y):
  Pana/Panią …………………………………………………………….., legitymującego/legitymującą się* paszportem/
  dowodem tożsamości ………………………………………………………………… ……………………………………………………..
  PESEL ……………………………………., zami eszkałym/zamieszkałą* ……………………………… ……………………………...

  ……………………………………… ………………………………..……………………………………………………………………………...…
  albo

  spółkę ..…………………………………………………… z siedzibą w ………………….………..………………………………………..
  Adres ……..………………………………………………………………………………………………………….…………….………… ……
  NIP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki,
  zwołanym na dzień _ 14.06.2018 __ r., godzina __ 12.00 __ w Warszawie, ul. Annopol 5, 03 -236
  Warszawa oraz wykonywania wszystkich uprawnień przysługujących z Akcji, a w szczególności do
  udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności
  oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych Akcji zgodnie z instrukcją co do sp osobu
  głosowania/według uznania pełnomocnika*.

  Mając wiedzę o konsekwencjach wynikających ze składania fałszywych oświadczeń
  potwierdzam/potwierdzamy*, że ww. informacje są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym.


  ...................................... ..................................
  Miejscowość, data i podpis Akcjonariusza/osób
  reprezentujących Akcjonariusza)  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 3

  Pobierz plik  INFORMACJA O OGÓLNEJ LICZBIE AKCJI ORAZ GŁOSÓW WYKONYWANYCH Z AKCJI SPÓŁKI
  VIATRON S.A. w restrukturyzacji Z SIEDZIBĄ W GDYNI
  w ZWOŁANYM NA 14 CZERWCA 201 8 r. ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY


  Na podstawie art. 402 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Viatron S.A. w
  restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni („Spółka”) niniejszym podaje informację o ogólnej liczbie akcji w
  spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Akcjonariuszy Spółki.
  Kapitał zakładowy spółki Viatron S.A. z siedzibą w Gdyni wynosi 1.141.336 zł i dzieli się na 1.057.500
  akcji zwykłych na okaziciela serii A, 58.685 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 25 151 akcji
  zwykłych na okaziciela serii C .  Lp. Seria liczba rodzaj numery akcji
  liczba
  przysługujących
  głosów
  1 A 1 057 500 na okaziciela 1 - 1 057 500 1 057 500
  2 B 58 685 na okaziciela - 58 685
  3 C 25 151 na okaziciela 1 – 25 151 25 151

  Gdynia, 2018 -05 -16
  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 4

  Pobierz plik


  1  O G Ł O S Z E N I E O Z W O Ł A N I U Z W Y C Z A J N E G O W A L N E G O Z G R O M A D Z E N I A S P Ó Ł K I
  V I A T R O N S . A . w r e s t r u k t u r y z a c j i
  Zarząd Viatron S.A. w restrukturyzacji („Spółka”) z siedzibą w Gdyni, Plac Kaszubski 8/505 , 81 -350
  Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
  Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku KRS 0000400738, N=P 585 -144 -39 -87, REGON 220689876,
  działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowyc h („Ksh”) w zw. z 395 § 1 Ksh w zw . z
  402 1 Ksh w zw. Art. 397. Ksh , w zw. z § 10 ust. 2 Statutu , zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  Spółki na dzień 14 czerwca 201 8 r, na godz. 1 2.00.
  Z g r o m a d z e n i e o d b ę d z i e s i ę w W a r s z a w i e – w s i e d z i b i e S p ó ł k i H e r k u l e s S . A . t j . u l .
  A n n a p o l 5 , 03 –2 3 6 W a r s z a w a .
  Prosimy o wcześniejsze przybycie w celu dokonania rejestracji uczestników.
  Zgromadzenie będzie obejmowało następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego z dolności do podejmowania
  uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. (w
  restrukturyzacji od 26.03.2018) za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7
  roku ;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do
  dnia 31 grudnia 201 7 roku;
  7. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w re strukturyzacji od
  26.03.2018) za rok 201 7;
  8. Udzielenie absolutorium członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Viatron S.A. (w
  restrukturyzacji od 26.03.2018) z wykonania o bowiązków w roku obrotowym 201 7;
  9. Powzięcie uchwały sprawie kontynuacji działalności Spółki; .
  10. Zamknięcie Zgromadzenia .


  Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu
  Prawo uczestniczenia w Walnym Zgroma dzeniu mają osoby będące akcjonariuszami Spó łki na
  szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, to jest w dniu 29 maja 201 8 roku (Dzień
  rejestracji) .


  2

  INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

  1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Zgromadzenia .

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać
  umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone
  Zarządowi Viatron S.A. w restrukturyzacji nie później niż na dwadz ieścia jeden dni przed terminem
  Zgromadzenia, to jest do dnia 24 maja 201 8 roku.
  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu
  porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej ( tj. poprzez
  pocztę elektroniczną) na adres: [email protected] . Żądanie powinno wskazywać adres do
  korespondencji z akcjonariuszem składającym żądanie.

  2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów u chwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku
  obrad przed terminem Zgromadzenia .

  Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed
  terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej na adres: [email protected] projekty uchwał dotyczące spra w
  wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

  Do żądań określonych w punktach 1 i 2 należy dołączyć kopie lub skany dokumentów
  potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w
  tym:
  a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek
  papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza
  lub akcjonariuszy, potwierdzające, że są oni akcjonariuszami Spółki oraz fakt, że reprezentują
  oni co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
  b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub
  paszportu akcjonariusza,
  c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru
  potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób fizycznych d o reprezentowania
  akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej/osób fizycznych
  upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,
  d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa
  podpisana przez ak cjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania
  akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu
  tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia
  odpisu z właściwego rejestru pot wierdzającego upoważnienie osoby fizycznej/osób
  fizycznych do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu
  osoby fizycznej/osób fizycznych upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika .

  3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do
  porządku obrad podczas Zgromadzenia.
  Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw
  wprowadzonych do porządku obrad
  3


  4. Uczestnict wo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w
  Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

  Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu
  osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w
  Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli
  w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Wzory formularzy do wykonywania prawa głosu przez
  pełnomocnika zos tał y zamieszczon o na stronie internetowej www.viatron.pl , zakładka Relacje
  inwestorskie.
  Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego
  przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza z ostatnich 3 m -cy
  (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
  ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu lub odpisów z właściwych rejestrów z ostatnich
  3 m -cy. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną
  powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
  Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego
  wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika
  to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i
  głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Ak cjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej
  niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do
  wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia
  na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie
  wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
  kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zaw ierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest, od dnia
  publikacji niniejszego ogłoszenia, na stronie internetowej Spółki www.viatron.pl . O udzieleniu
  pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej, w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres
  [email protected]
  Zawiadomienie powinno zostać złożone w Spółce w terminie umożliwiającym jej dokonanie
  identyfikacji akcjonariusza i jego pełnomocnika, nie później jednak niż w dniu 6 czerwca 201 8 do
  godz . 13.

  Zawiadomienie powinno zawierać:
  a) imię i nazwisko albo nazwę (firmę) mocodawcy oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do
  udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu ,
  b) rodzaj i numer identyfikacyjny dokumentu tożsamości, a także numer PESEL mocodawcy ( w
  przypadku osób fizycznych) albo numer KRS ( w przypadku podmiotów wpisanych do rejestru
  przedsiębiorców) ,
  c) imię i nazwisko pełnomocnika ,
  d) miejsce zamieszkania (siedzibę) mocodawcy oraz pełnomocnika ,
  e) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z
  mocodawcą ,
  f) datę udzie lenia pełnomocnictwa ,
  g) wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane ,
  h) zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególności wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa oraz
  wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomo cników ,
  i) wskazanie, czy pełnomocnictwo jest odwołane .
  4

  Pełnomocnictwo może zostać udzielone na odpowiednim formularzu, którego wzór znajduje się na
  stronie internetowej Spółki : www.viatron.pl w zakładce Relacje inwestorskie.
  W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie
  .pdf. =nformacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika
  i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowo du osobistego, adresu, telefonu i
  adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). =nformacja o udzieleniu
  pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z
  których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Dodatkowo, poza
  informacjami wskazanymi powyżej należy przesłać, na wskazane powyżej adresy poczty
  elektronicznej:
  a) skan dowodu osobistego lub paszportu (zawierający dane umożliwiające identyfikację
  posiadacza) pełno mocnika będącego osobą fizyczną,
  b) skan odpisu z rejestru właściwego dla pełnomocnika będącego osobą prawną lub jednostką
  organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej,
  c) adres poczty elektronicznej, przeznaczonej do komunikacji z akcjonariuszem lub jego
  pełnomocnikiem.
  Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa w
  postaci elektronicznej.
  Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu
  weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać
  może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym
  do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego
  zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie
  podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na
  Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełn omocnik powinien okazać dokument
  potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.
  Zawiadomienia przekazane przez akcjonariuszy w inny sposób niż za pośrednictwem wskazanych
  wyżej adresów poczty elektronicznej lub bez dochowani a wymogów określonych powyżej, nie
  wywołują skutków prawnych wobec Spółki i jako takie nie zostaną uwzględnione.
  Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Heżeli
  pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator lub
  pracownik Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jedny m
  Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na
  istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest
  wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielo nymi przez akcjonariusza.
  Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zgromadzeniu po okazaniu dowodu
  tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielnego
  w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (pełno mocnik powinien okazać wydruk
  pełnomocnictwa).
  Pełnomocnik nie ma obowiązku głosowania z wykorzystaniem w/w formularzy. Hednocześnie Spółka
  informuje, że w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją co do
  sposobu głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu
  zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy.

  5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.
  5  6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej .

  7. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.

  Spółka nie przewiduje możliwości głosowania w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej.

  8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

  Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście
  dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu
  przypadający 29 maja 2018 r.
  Uprawnieni z akcji zdematerializowanych w celu udziału w Zgromadzeniu, powinni zażądać, nie
  wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim
  po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie późni ej niż w dniu 30 maja 2018 roku, od
  podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o
  prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o
  których mowa w art. 406 3 § 3 Ksh, tj .:
  1) firmę / nazwę, siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
  2) liczbę akcji,
  3) rodzaj i kod akcji,
  4) firmę / nazwę, siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje
  5) wartość nominalną akcji,
  6) imię i nazwisko albo firmę / nazwę uprawnionego z akcji,
  7) siedzibę / miejsce zamieszkania i adres uprawnionego z akcji,
  8) cel wystawienia zaświadczenia,
  9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
  10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaś wiadczenia


  9. Dostęp do dokumentacji.

  Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która
  ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółk i oraz na stronie
  internetowej S półki www.viatron.pl
  Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku
  obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem
  Zgromadzenia będą udostępni ane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.  6

  10. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

  =nformacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na
  stronie internetowej Spółki pod adresem www.viatron.pl , w dziale Relacje inwestorskie oraz
  Aktualności New Connect .

  Korespondenc ja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e -mail:
  [email protected] .
  Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 783 50 95.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 5

  Pobierz plik


  1


  UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Gdyni
  działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego
  Walnego Zgromadzenia Pana /Panią _______________.
  § 2
  Uchwała wcho dzi w życie z dniem podjęcia.
  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
  Zgromadzenia , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w
  kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.
  UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie przyjęcia porządk u obrad

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji, z siedzibą w Gdyni
  niniejszym przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ;
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania
  uchwał ;
  4. Przyjęcie porządku obrad ;
  5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki Viatron S.A. (w
  restrukturyzacji od 26.03.2018) za okres od dn ia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia
  201 7 roku ;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 201 7
  roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku ;
  7. Powzięcie uchwały o przeznaczeniu wyniku finansowego spółki Viatron S.A. (w
  rest rukturyzacji od 26.03.2018) za rok 201 7;
  8. Udzielenie absolutorium członkom organów tj. Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Viatron S.A.
  (w restrukturyzacji od 26.03.2018) z wykonania obowiązków w roku obrotowym 201 7;
  9. Powzięcie uchwały sprawie kontynuacji działalności Spółki ;
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głoso waniu jawnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie przyjęcia porządku obrad, liczba akcji, z
  których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.
  2  UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia
  1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  po rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdani em Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1
  stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z
  działalności Viatron S.A. w 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głoso wani u jawnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  Zarządu z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku ,
  liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale
  zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.

  UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 201 7
  roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Waln e Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego z działalności Spółki za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku
  do dnia 31 grudnia 201 7 roku oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej z badania tego
  sprawozdania, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1
  lit. a) Statutu spółki Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić to sprawozdanie, które obejmuje:
  1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
  2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 201 7 roku, który wykazuje aktywa i pasywa w
  kwocie 4 204 tys. zł (słownie : cztery miliony dwieście cztery tysiące złotych );
  3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7
  roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 137 tys. zł (słownie: cztery milion y sto trzydzieści siedem
  tysi ęcy złotych );
  4) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31
  grudnia 201 7 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 tys. zł (słownie:
  cztery tysi ące złotych)
  5) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia
  31 grudnia 201 7 r. wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4 137 tys zł (słownie: cztery
  miliony sto trzydzieści tysi ęcy złotych);
  6) informację dodatkową.

  3

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
  finansowego za okres od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku, liczba akcji, z
  których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.

  UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 roku.


  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vi atron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek h andlowych oraz § 12 pkt. 1 lit b) Statutu spółki ,
  postanawia, iż strata netto wygenerowana w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 201 7 roku do dnia
  31 grudnia 201 7 roku w wysokości 4 136 956,51 zł (słownie: cztery miliony sto trzydzie ści sześć
  tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć 51/ 100 zł otych ) zostanie pokryta z zysków z okresów
  przyszłych.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 1
  stycznia 201 7 r. do dnia 31 grudnia 201 7 roku , liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ ,
  co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.

  UCHWA ŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie udzielenia Igorowi Pawel a, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego
  obowiązków za okres od 01 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki
  postan awia udzielić =gorowi Pawel a absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 201 7
  roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  4

  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie udzielenia Igorowi Pawel a, Prezesowi
  Zarządu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 roku , liczba akcji, z których
  oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, g łosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.

  UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu , Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki ,
  postanawia udzielić Tomaszowi Kwiecińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  W głosowaniu tajn ym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Tomaszowi Kwiecińskiemu ,
  Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 20 17 roku, liczba
  akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakła dowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.


  UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7
  roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Vi atron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki ,
  postanawia udzielić Markowi Perczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązkó w Członka Rady
  Nadzorczej w 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sprawie udzielenia Markowi Perczyńskiemu,
  Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2017 , liczba akcji,
  z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.
  5


  UCHWAŁA NR 9 ZW YCZAJN EGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w restrukturyzacji
  z dnia _______________ roku
  w s prawie udzielenia Piotrowi Pawel a, Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania
  przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku
  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki
  pos tanawia udzielić Piotrowi Pawel a absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady
  Nadzorczej w 201 7 roku .

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .
  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ Z WZ w sp rawie udzielenia Piotrowi Pawel a, Członkowi Rady
  Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 20 17 roku , liczba akcji, z których
  oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „pr zeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.


  UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w
  restrukturyzacji z dnia _______________ roku
  w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk , Członkowi Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez
  nią obowiązków za okres od 01 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie ar t. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki ,
  postanawia udzielić Sylwii Szewczyk absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej
  w 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk , Członkowi Rady
  Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku , liczba akcji, z których
  oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapital e zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.  6

  UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w
  restrukturyzacji z dnia _______ ________ roku
  w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik , Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z
  wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 stycznia 201 7 roku do dnia 31 grudnia 201 7 roku

  § 1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatron Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  działając na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki ,
  postanawia udzielić Grzegorzowi Żółcik absolu torium z wykonania obowiązków Przewodniczącego
  Rady Nadzorczej w 201 7 roku.

  § 2
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
  W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Grzegorzowi Żółcik ,
  Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 20 17
  roku, liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale
  zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „przeciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.

  UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI Viatron S.A. w
  restrukturyzacji z dnia _______ ________ roku
  w sprawie w sprawie kontynuacji działalności Spółki

  §1
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Viatro n Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni,
  na podstawie art. 395 oraz art. 397 ksh oraz § 12 pkt. 1 lit a) Statutu spółki w związku z tym, że
  sprawozdanie finansowe Spółki wykazało stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i
  rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem i
  uzasadnieniem Zarządu Spółki oraz stanowiskiem Rady Nad zorczej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
  postanawia o kontynuowaniu działalności przez Spółkę.


  §2
  Uchwała obowiązuje od chwili jej podjęcia.
  W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr __ ZWZ w sprawie udzielenia Sylwii Szewczyk, Członkowi Rady
  Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2017 roku, liczba akcji, z których
  oddano ważne głosy wynosi ___ , co stanowi ___ % udziału w kapitale zakładowym.
  Łącznie ważnych głosów oddano ____, z czego głosów „za” oddano ___, głosów „prze ciw” oddano
  ____, głosów „wstrzymujących się” oddano ___.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Viatron SA
ISIN:PLVTRON00010
NIP:5851443987
EKD: 33.20 instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
Adres: Plac Kaszubski 8/505 81-350 Gdynia
Telefon:+48 58 6208223
www:www.viatron.pl
Komentarze o spółce VIATRON
2019-06-26 02-06-02
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649