Raport.

VARSAV VR SA (30/2017) Raport okresowy za III kwartał 2017 roku

Zarząd Varsav VR S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za III kwartał 2017 roku.
Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  R APORT KWARTALNY
  VARSAV VR S.A.
  za okres
  01.07.2017 - 30.09 .2017
  Warszawa, dnia 14 listopada 2017 roku


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  2
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ... 4
  2. Informacje ogólne ................................ ................................ ................................ ............... 5
  2.1. Podstawowe informacje o Emitencie ................................ ................................ ........... 5
  2.2. Zarząd ................................ ................................ ................................ ......................... 5
  2.3. Rada Nadzorcza ................................ ................................ ................................ .......... 6
  2.4. Akcjonariat ................................ ................................ ................................ .................. 8
  2.5. Obszar działalności oraz strategia Emitenta ................................ ................................ . 9
  2.6. Zatrudnienie ................................ ................................ ................................ ............. 14
  2.7. Informacja na temat Grupy Kapitałowej oraz konsolidacji sprawozdań ...................... 14
  3. Dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................. 17
  3.1. Bilans ................................ ................................ ................................ ........................ 17
  3.2. Rachunek zysków i strat ................................ ................................ ............................ 18
  3.3. Rachunek przepływów pieniężnych ................................ ................................ ........... 20
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym ................................ ................................ ..... 21
  3.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym informacje o
  zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości ................................ ............. 21
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności w III kwartale 2017 roku ................................ ...24
  4.1. Zwięzła charakterystyka istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w III kwartale
  2017 r. oraz po jego zakończeniu do dnia publikacji sprawozdania wraz z opisem
  najważniejszych czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze,
  mających wpływ na osiągnięte wyniki. ................................ ................................ ....... 24
  4.2. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania publikowanych prognoz
  wyników finansowych na dany rok w świetle wyników zaprezentowanych w niniejszym
  raporcie kwartalnym. ................................ ................................ ................................ . 25
  4.3. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie. ................................ ................................ ................................ .. 25  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  3
  Szanowni Państwo,
  przekazuję na Państwa ręce raport VARSAV VR S.A. prezentujący wyniki finansowe oraz najważniejsze
  fakty dotyczące działalności Spółki w okresie od 01.07 .2017 r. do 30.09 .2017 r. Miniony III kwartał
  2017 roku to okres zakończenia emisji akcji serii G oraz koncentracji działań w zakresie produkcji
  własnej .
  W III kwartale Spółka zakończyła emisje prywatną akcji serii G, z której pozyskała 3,75 mln PLN.
  Wśród głównych działań Emitenta w III kwartale 2017 roku należy wymienić wzmocnienie zespołu
  produkcyjnego który koncentruje się na realizacji projektu BEE SIMULATOR (uprzednio B EE LIFE VR).
  Prototyp BEE SIMULATOR został zaprezentowany podczas targów Tokyo Game Show 2017, Poznań
  Game Arena 2017 oraz Oculus Connect 4, gdzie spotkał się z bardzo pozytywnymi reakcjami graczy
  oraz uznanych firm branżowych . Obecnie zespół odpowiedzialny za produkcję Bee Simulator jest w
  trakcie przygotowywania wersji gry na urzą dzenia PC oraz VR. W planach produkcyjnych Emitenta
  przewidziane są także wersje gry na urządzenia mobilne.
  Spółka prowadziła również pracę w zakresie opracow ywania koncepcji nowych tytułów jak również
  kontynuowała działania w zakresie dołączania zewnętrz nych zespołów deweloperskich do Spółki .
  W dniu 19 września 2017 roku Spółka nabyła 20% udziałów w Happy Birhday Sp. z o.o. Nabycie
  udziałów ma na celu nawiązanie współpracy stron służącej realizacji projektu pod roboczym tytułem
  Happy2You. Happy2You to aplikacja, która m.in . pozwali użytkownikom na składanie życzeń w formie
  krótkich filmów wideo wymienianych między użytkownikami poprzez kanały social media.
  W zakresie działań wspierających rozwój rynku VR/AR p odp isano m.in. umowę z Politechniką
  Gdańską która obejmuje m.in. współprace w zakresie tworzenia ekosystemu dla branży VR/AR.
  Spółka finalizuje obecnie tworzenie portalu c rowdinwestycyjnego Crowd Dragons ,
  wyspecjalizowanego w finansowaniu projektów z branży gier i VR, którego uruchomienie uległo
  przesunięciu i jest planowane na przełom 2017/2018. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z
  niniejszym raportem.
  Z wyrazami szacunku,
  Konrad Mroczek
  Prezes Zarządu


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  4
  1. Wybrane dane finansowe
  Rachunek zysków i strat, dane w zł 1.01.2017 -
  30.09.2017
  1.07.2017 -
  30.09.2017
  1.01.2016 -
  30.09.2016
  1.07.2016 -
  30.09.2016
  Przychody netto ze sprzedaży 663 274,70 380 308,80 418 500,00 265 000,00
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -545 538,17 -158 761,52 103 354,59 14 225,59
  Zysk (strata) brutto -380 956,61 -370 584,05 74 119,64 -10 813,93
  Zysk (strata) netto -380 956,61 -370 584,05 58 556,64 -26 376,93
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej -561 296,96 -247 749,40 -465 939,03 -358 117,94
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej -2 501 588,82 -1 584 742,93 57 400,16 5 500,00
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej 3 264 549,13 1 029 275,37 336 696,70 245 930,23
  Przepływy pieniężne netto, razem 201 663,35 -803 216,96 -71 842,17 -106 687,71
  Aktywa trwałe 3 633 116,24 3 633 116,24 4 043 229,53 4 043 229,53
  Aktywa obrotowe 4 207 770,32 4 207 770,32 927 110,47 927 110,47
  Kapitały własne 7 395 563,69 7 395 563,69 4 202 523,85 4 202 523,85
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 445 322,87 445 322,87 767 816,15 767 816,15
  Suma bilansowa 7 840 886,56 7 840 886,56 4 970 340,00 4 970 340,00
  W III kwartale 2017 r. Spółka osiągnęła 380 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży, wypracowując 158
  tys. zł straty z działalności operacyjnej oraz 371 tys. zł zysku netto.
  Sum a bilansowa Spółki na koniec I II kwartału 2017 r. wynosiła 7 841 tys. zł, w tym 7 396 tys. zł to
  kapitały własne Spółki.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  5
  2. Informacje ogólne
  2.1. Podstawowe informacje o Emitencie
  Firma: VARSAV VR S.A.
  Forma prawna: spółka akcyjna
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Puławska 11, 02 -515 Warszawa
  Tel.: + 48 22 100 48 41
  Faks: + 48 22 100 42 08
  Internet: www. varsav.com
  E-mail: [email protected]
  KRS: 0000381296
  REGON: 142844239
  NIP: 5213597881
  2.2. Zarząd
  Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Decyzją z dni a 30 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Varsav VR
  S.A. podjęła uchwałę w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki w osobie Pana Konrada Mroczka
  na nową kadencję.
  Konrad Mroczek - Prezes Zarządu
  Pan Konrad Mroczek posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona
  Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe.
  Posiada ponad 8 -letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bankowości inwestycyjnej zdobyte w
  departamencie Corporate Finance Banku Zachodniego WBK oraz firmach konsultingowych. Zakres
  jego obowiązków obejmował m.in. doradztwo przy transakcjach fuzji i przejęć oraz udział w tworzeniu
  portfela inwestycji własnych „typu private equity/ venture capital” Banku.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  6
  2.3. Rada Nadzorcza
  W dniu 30 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady
  Nadzorczej na nową wspólną III kadencję, w osobach. W dniu 4 sierpnia 2017 r. rezygnacj ę z funkcji
  członka Rady Nadzorczej złożyła Pani Iwona Rogowska. NWZ Spółki w dniu 2 października 2017 roku
  powołało Panią Annę Andrzejak jako członka Rady Nadzorczej Spółki.
  Piotr Babieno - Członek Rady Nadzorczej
  Studiował na Politechnice Krakowskiej, Warszawskiej Szkole Film owej i Polish Open University
  w Krakowie. Z branżą gier związany od kilkunastu lat. Od 2006 roku sprawował funkcje zarządzające
  w spółkach deweloperskich tworzących gry na konsole nowej generacji. Od 2008 P rezes Zarządu
  Bloober Team S.A. Jest współtwórcą programu “Europejskiej Akademii Gier” oraz członkiem jej Rady
  Programowej. Na zaproszenie rządu Kanady był wykładowcą na Jaloo Festival. W 2009 roku, dzięki
  bogatemu doświadczeniu i znajomości nowych technol ogii, został wybrany ekspertem „Perspektywy
  Technologicznej Kraków – Małopolska 2020” – Foresight.
  Obecnie Pan Piotr Babieno zasiada w Radzie Nadzorczej spółki: iFun4all S.A.
  Łukasz Rosiński - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Łukasz Rosiński posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Leona
  Koźmińskiego, specjalność: Strategie inwestycyjne i kapitałowe. Ponadto , Pan Łukasz Rosiński
  studiował na Fachhochschule Ludwigshafen am Rhein, Hochschule für Wirtschaft, Niemcy, jest także
  absolwen tem II edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego.
  Posiada blisko 10 -letnie doświadczenia w transakcjach na rynku kapitałowym, przede wszystkim w
  emisjach akcji i obligacji korporacyjnych (Prezes Zarządu Macromone y Corporate Finance Sp. z o.o.) .
  Dodatkowo Pan Łukasz Rosiński posiada bogate doświadczenie w branży gier komputerowych
  (wiceprezes Zarządu The Farm 51 Group S.A.).
  Obecnie Pan Łukasz Rosiński zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek: Huckleberry
  Games S.A. , Śląskie Kamienice S.A. , Bumech S.A. , EBC Solicitors S.A , Bloober Team S.A.
  Adam Osiński - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Adam Osiński jest ekspertem w zakresie rynku NewConnect, prawa cywilnego i handlowego,
  doradzał przy licznych projektach z zakresu M&A dla firm polskich oraz zagranicz nych. Uprzednio
  pełnił funkcję szefa działu prawnego w Dom Książki S.A. w Warszawie.


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  7
  Obecnie Pan Adam Osiński jest Prezesem Zarządu Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A. z siedzibą
  w Kielcach, Light Side sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Grupa Pr oinvest sp. z o.o. z siedzibą
  w Warszawie. Pełni również funkcję Prezesa Zarządu EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie oraz
  partnera zarządzającego w Kancelarii Adwokackiej Osiński i Wspólnicy spółka komandytowa.
  Anna Andrzejak - Członek Rady Nadzorczej
  Pani Anna Andrzejak posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej,
  inwestycji kapitałowych oraz funduszy typu private equity. Była zatrudniona w biurach maklerskich,
  firmach inwestycyjnych, jak również w departamencie banku działającym w obszarze corporate
  finance. W trakcie swojej kariery zawodowej zasiadała w radach nadzorczych kilkunastu spółek
  kapitałowych.
  Dominik Gaworecki - Członek Rady Nadzorczej
  Pan Dominik Michał Gaworecki posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Szkołę Główną
  Handlową w Warszawie. Ponadto , Pan Dominik Michał Gaworecki posiada licencję Doradcy
  Inwestycyjnego (nr 236) oraz międzynarodowy certyfikat z zakresu analizy finansowej spółek CFA
  (Chartered Financial Analyst). W latach 2010 – 2016 Pan Dominik był Zarządzający m strategiami
  akcyjnymi w mWealth Management ( obrana strategia zwyciężyła roczny rankingi dziennika „Parkiet”
  w kategorii „Portfele Akcji” ). Obecnie zarządza wspólnie z Panem Michałem Szpinem autorski fundusz
  Inwestycyjny Excalibur FIZ (w ramach OPTI TFI).  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  8
  2.4. Akcjonariat
  Struktura kapitału zakładowego na dzień sporządzenia niniejszego raportu przedstawia się
  następująco:
  L.P. Seria akcji Liczba akcji w
  (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładowym (w proc.)
  Liczba głosów
  (w sztukach)
  Udział w ogólnej
  liczbie głosów
  (w proc.)
  1 A 2 095 200 11,61% 2 095 200 11,61%
  2 B 604 800 3,35% 604 800 3,35%
  3 C 700 000 3,8 7% 700 000 3,8 7%
  4 D 770 000 4,27% 770 000 4,27%
  5 E 10 308 571 57,11% 10 308 571 57,11%
  6 F 571 428 3,17% 571 428 3,17%
  7 G 3 000 000 16,62% 3 000 000 16,62%
  Razem 18 049 999 100,00% 18 049 999 100,00%
  Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia niniejszego raportu, ze wskazaniem akcjonariuszy
  posiadających co najmniej 5 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu, przedstawia się następująco:
  L.P. Oznaczenie akcjonariusza Liczba akcji
  w (szt.)
  Udział w kapitale
  zakładow ym
  (w proc.)
  Liczba
  głosów (
  w sztukach)
  Udz iał w ogólnej
  liczbie głosów
  (w proc.)
  1 VARSAV SA 10 308 571 57,11 % 10 308 571 57,11 %
  2 Varido Investment Ltd. 1 596 077 8,84 % 1 596 077 8,84 %
  3 Pozostali 6 145 351 34,05 % 6 145 351 34,05 %
  Razem 18 049 999 100,0% 18 049 999 100,00%
  Emitent powziął informację, iż Sąd Rejonowy dla m.st . Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 24 sierpnia 2017 roku rejestracji zmiany
  Statutu Spółki związanej z podjętą w dniu 1 marca 2017 roku przez Nadzwyczajne Walne
  Zgromadzenie Emitenta uchwałą nr 3 w sprawie podw yższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
  emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy
  prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.
  W związku z powyższym, kapitał zakładowy Emitenta został podwyż szony o kwotę 300.000 zł (trzysta
  tysięcy złotych) tj. z kwoty 1.504.999,90 zł (jeden milion pięćset cztery tysiące dziewięćset
  dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy) do kwoty 1.804.999,90 zł (jeden milion
  osiemset cztery tysiące dzie więćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt groszy).  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  9
  2.5. Obszar działalności oraz strategia emitenta
  VARSAV VR S.A. koncentruje swoją działalność w zakresie produkcji gier komputerowych oraz
  aplikacji m.in. z obszaru wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rozszerzonej rzeczywistości (AR).
  Dodatkowo Spółka świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych z zakresu VR/IT oraz tworzy
  zaplecze technologiczno – biznesowe dla projektów z branży AR/VR. Emitent jest także w końcowej
  fazie tworzenia pierwszego w Polsce wyspecjalizowanego portalu crowdfundingu udziałowego -
  CrowdDragons.com.
  Na dzień sporządzenia dokument u informacyjnego Emitent tworzy i rozwija następujące projekty:
  ● Produkcja własna – w chwili obecnej działania produkcyjne koncentrują na następujących
  projektach:
  o BEE SIMULATOR - w kwietniu 2017 roku Spółka rozpoczęła fazę produkcji gry Bee
  Simulator (występująca pod roboczym tytułem: BEE LIFE VR) na urządzenia
  PlayStation VR. Bee Simulator będzie przygodową grą z perspektywy pierwszej
  i trzeciej osoby, której sce nariusz opiera się na życiu i zachowaniu pszczół. Bee
  Simulator będzie grą dla przedziału wiekowego 8 -50 lat, w której gracz wciela się
  w rolę pszczoły i będzie realizował wszystkie powierzone jej przez naturę zadania, tak
  jak to ma miejsce w prawdziwym ż yciu pszczół. Użycie wirtualnej rzeczywistości,
  a w szczególności PlayStation VR jako kluczowej platformy, pozwala na pełne
  zaangażowanie gracza w życie jednych z najmądrzejszych i najbardziej
  zhierarchizowanych owadów na świecie. Prototyp projektu Bee Si mulator został
  zaprezentowany podczas targów Tokyo Game Show 2017, Poznań Game Arena 2017
  oraz Oculus Connect 4, gdzie spotkał się z bardzo pozytywnymi r eakcjami graczy oraz
  ekspertów uznanych firm branżowych . Obecnie zespół odpowiedzialny za produkcję
  Bee Simulator jest w trakcie przygotowywania wersji gry na urządzenia PC oraz VR.
  W planach produkcyjnych Emitenta przewidziane są także wersje gry na urządzenia
  mobilne.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  10
  o
  o AR KICKER - w dniu 13 .11.2017 roku Emitent poinformował o wydzieleniu zespołu
  produkcyjnego i rozpoczęciu produkcji pierwszej w portfolio Spółki gry mobilnej z
  wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Gra będzie połączeniem
  menedżera piłkarskiego z elementami gr y akcji w postaci zadań, które gracz musi
  wykonać przy użyciu swojego telefonu komórkowego w rozszerzonej rzeczywistości.
  Planowane platformy dystrybucji gry to AppStore oraz Google Play. Planowana
  premiera gry to przełom 2018 i 2019 roku.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  11
  ● Projekty realizowane przez Spółki, w których Emitent posiada udziały:
  o HAPPY2YOU (Happy Birthday sp. z o.o.) - aplikacja mobilna, która pozwoli
  użytkownikom na składanie życzeń w formie krótkich filmów wideo. Stworzone filmy
  będzie można także łączyć w kilkuminutowe kompilacje. Ta funkcjonalność umożliwi
  integrację oraz tworzenie wspólnych, kreatyw nych treści przez użytkowników.
  Gotowe życzenia będą wysyłane poprzez aplikację oraz wybrane kanały social media.
  Integralną częścią aplikacji będzie moduł rozszerzonej rzeczywistości (AR), który
  pozwoli m.in. na nakładanie na głowę użytkownika interaktywn ych elementów
  graficznych takich, jak maski, głowy zwierząt, bajkowe elementy itp. (funkcja
  mapowania twarzy). Projekt tworzony jest we współpracy ze znanym sportowcem,
  który aktywnie wesprze promocję projektu podczas fazy jego komercjalizacji.
  Aplikacja t worzona jest głównie z myślą o rynku azjatyckim oraz europejskim.
  Obecnie trwają zaawansowane prace nad demem aplikacji, które zostanie ukończone
  do końca bieżącego roku.
  o INTERKOSMOS (Ovid Works Sp. z o.o.) – to wymagająca mini -gra w wirtualnej
  rzeczywi stości, opowiadająca komediową historię astronauty, pełną zwrotów akcji,
  międzynarodowych intryg i zimnowojennych absurdów. Gracz musi poprowadzić
  swoją w pełni interaktywną kapsułę Zvezda do bezpiecznego lądowania, korzystając
  z pomocy NASA i Roskosmosu. Gra jest inspirowana technologią kosmiczną z 1970
  roku, w której każdy przełącznik, manometr i mechaniczny bit może mieć znaczenie
  dla przetrwania gracza -astronauty w powrocie na ziemię.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  12
  o METAMORPHOSIS (Ovid Works Sp. z o.o.) - gra, która opiera swój scenariusz na
  dziwnej i urzekającej powieści Franza Kafki pod tytułem „Przemiana”. Metamorphosis
  będzie pierwszoosobową grą, w której akcja odbywa się w pięknych wnętrzach Pragi
  w latach 20. XX wieku. Świat w grze będzie widziany z fascynującej perspektywy
  robaka, na którego czekają niebezpieczeństwa ze strony krwiożerczego chrząszcza,
  bezlitosnych zwierząt domowych i olbrzymich ludzi. Gra w surrealistyczny sposób
  rozwija książkową narrację Kafk i, jednocześnie dając graczowi dawkę typowo growych
  elementów, takich jak zagadki środowiskowe, wyzwania sprawnościowe czy
  odkrywanie alternatywnych dróg ucieczki.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  13
  ● Inne projekty realizowane przez Emitenta:
  o Portal crowdinwestycyjny CrowdDragons.com będzie się skupiał na pozyskiwaniu
  finansowania dla projektów z branży gier komputerowych, VR/AR oraz technologii
  związanych z ich tworzeniem. Utworzenie portalu stanowi realizacje strategii emitenta
  (ra port ESPI z dnia 2 września 2016 roku) w zakresie podejmowania działań celem
  ułatwienia pozyskiwania kapitału przez podmioty z rynku gier komputerowych oraz
  VR/AR Europy Środkowo -Wschodniej, jak również jest częścią działań prowadzących
  do umacniania pozycji rynkowej i rozpoznawalności Spół ki oraz rynku .
  o VR dla Biznesu / Doradztwo technologiczne – zespół produkcyjny Emitenta
  wyselekcjonowanym klientom oferuje tworzenie dedykowanych aplikacji wirtualnej i
  rozszerzonej rzeczywistości. Emitent występuje w charakterze doradczym przy
  tworzeniu ko ncepcji aplikacji, następnie przygotowuje indywidualne rozwiązanie w
  oparciu o wytworzoną wspólnie koncepcję. Aplikacje wirtualnej i rozszerzonej
  rzeczywistości cechuje wysoka immersja, czyli doznanie całkowitego zanurzenia się w
  treści prezentowane przy u życiu gogli VR/AR. Jest to nowe podejście do prezentacji
  produktów i obsługi klienta, doświadczenie angażujące użytkownika, pozwalające w
  pełni doświadczyć unikalnych cech produktu lub usługi. Emitent projektuje
  aplikacje w wirtualnej i rozszerzonej rzeczy wistości nastawione na doświadczenie
  użytkownika (user experience), które pomagają rozwinąć biznes Klienta poprzez
  umożliwienie użytkownikowi unikalnego doświadczenia marki i produktu. Za
  tworzenie aplikacji VR / AR odpowiada zespół, w skład którego wchod zą projektanci,
  programiści, graficy, przedsiębiorcy oraz specjaliści z branży marketingu. Dodatkowo
  w ramach usług świadczone są usługi dla biznesu z zakresu „digital transformation”
  oraz kreowania strategii oraz wizerunku Spółek.


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  14
  2.6. Zatrudnienie
  Na dzień publikacji raportu z esp ół deweloperski Varsav VR S.A., składa się z dziesięciu
  utalentowanych specjalistów, którzy doświadczenie w produkcji gier zdobywali w firmach takich jak:
  Vivid Games, City Interactive, Fuero Games i Flying Wild Hog. Całością produkcji zarządza specjalista
  branży gamingowej w Polsce. Dodatkowo Spółka zatrudnia 3 osoby nie będące bezpośrednio
  zaangażowane w produkcje
  Zespół podzielono na trzy podstawowe piony: game design, techniczny i artystyczny. Piony
  zarządzane są przez starszych specjalistów. Całość Zespołu opiera się na ścisłym podziale zakresów
  pracy i odpowiedzialności za nią i określonych trybach współpracy między pionami. Poszczególne
  piony, jak i całość Z espołu korzysta z ustalonego łańcucha dowodzenia, zapewniającego mu
  sprawność decyzyjną zarówno w przypadkach działania całości Zespołu, współpracy między pionami,
  jak i autonomicznego dz iałania części Zespołu . Struktura organizacyjna o piera się zarządzani u przez
  przykład (leadership by example), maksymalizacji sprawności decyzyjnej, komunikacyjnej i
  operacyjnej, realistycznym planowaniu metod osiągania celów i elastyczności w dziedzinie ich
  realizacji. W praktyce przypomina styl zarządzania agile, uszczupl ony o niepraktyczne aspekty i
  procedury.
  Zespołem bezpośrednio zar ządza producent Bee Simulatora, manager z ponad 12 letnim
  doświadczeniem w branży gier, głównie jako Lider Zespołu, Główny artysta i Producent, współtwórca
  ponad 20 wydanych tytułów, zarówno mobilnych, konsolowych, jak i pecetowych, dziennikarz oraz
  szkoleniowiec w dziedzinie zarządzania w firmie Leadership Source.
  Emitent wykorzystuje ponadto, outsourcing usług w ramach prowadz onej działalności.
  2.7. Informacja na temat Grupy Kapitałowej oraz ko nsolidacji sprawozdań
  Spółka nie dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych. Na koniec I II kwartału 2017 r. Emitent
  posiada ł 42 % kapitału zakładowego Ovid Works Sp. z o.o. oraz 20% kapitału zakładowego Happy
  Birthday Sp. z o.o.
  Firma: Ovid Works Sp. z o.o.
  Forma prawna: spółka z ograniczoną działalnością
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Dobra 4/10, 00 -388 Warszawa
  Zarząd: Jacek Chojecki, Jacek Dębowski


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  15
  Profil działalności: Produkcja gier komputerowych
  Internet: http://www.ovidworks.com/
  Udział: 42% kapitału zakładowego
  Posiadane zaangażowanie w OVID WORKS Sp. z o.o. ma znaczenie strategiczne dla budowy Grupy
  branżowej skupiaj ącej producentów gier komputerowych oraz VR/AR.
  Spółka Ovid Works zgromadziła 10 -osobowy zespół specjalistów z doświadczeniem wyniesionym z
  takich spółek jak: CD Projekt Red, Flying Wild Hog oraz Creative Forge. W grudniu 2016 roku spółka
  uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Living Small Ethos in a Live Big Mythos:”, w ramach
  pierwszej edycji Programu sektorowego GameINN. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 954 tys.
  zł.
  W październiku 2017 roku spółka uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pt. “Rozgałęzienia
  w Narracji Reaktywne j: projektowanie, zasady oraz narzędzia”, w ramach drugiej edycji Programu
  sektorowego GameINN. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 1 790 tys. zł.
  Firma: Happy Birthday Sp. z o.o.
  Forma prawna: spółka z ograniczoną działalnością
  Kraj siedziby: Polska
  Siedziba: Warszawa
  Adres: ul. Zygmunta Słomińskiego 19/118, 00 -195 Warszawa
  Zarząd: Cezary Grzegorz Grabowski
  Profil działalności: Produkcja gier i aplikacji na urządzenia mobilne
  Udział: 20% kapitału zakładowego
  Dołą czenie podmiotu do grupy służy realizacji projektu pod roboczym tytułem Happy2You.
  Happy2You to aplikacja, która m.in . pozwali użytkownikom na składanie życzeń w formie krótkich
  filmów wideo wymienianych między użytkownikami poprzez kanały social media.
  Integralną częścią aplikacji będzie moduł rozszerzonej rzeczywistości (AR), którego funkcjonalność
  pozwoli m.in . na nakładanie na głowę użytkownika interaktywnych elementów takich, jak maski,
  głowy zwierząt, bajkowe elementy itp.


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwar tał 2017 roku
  16
  Projekt tworzony jest we współpracy ze znanym sportowcem, który aktywnie wesprze promocję
  projektu podcz as fazy jego implementacji. Aplikacja jest tworzona głównie z myślą o rynku azjatyckim
  oraz europejskim.
  Na koniec III kwartału 2017 r. Emitent posiadał dodatkowo m.in. 5 867 akcji The Farm 51 Group S.A.
  oraz 25 432 akcji Bloober Team S.A. Udział w żadnym z powyższych podmiotów nie przekracza 5%.
  Dodatkowo we wrześniu 2017 roku Spółka nabyła 2 000 000 akcji Site SA. Również we wrześniu 2017
  roku, dokonano zmian w Zarządzie Site SA, do którego powołano Pana Dariusza Skrzypkowskiego,
  pełniącego funkcję Prezesa Zarządu oraz Aleksandra Sierżęgi i Radomira Woźniaka pełniących funkcje
  Członków Zarządu, podjęto także decyzję o zmianie profilu działalności i rozpoczęciu działalności w
  zakresie wydawania i koprodukcji gier cyfrowych oraz zmianie nazwy Spółki na Fat Dog Games SA. .
  Nabycie udziałów w Site SA w ocenie Zarządu nie miało charakteru informacji poufnej.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  17
  3. Dane finansowe
  3.1. Bilans
  Bilans, dane w zł Stan na dzień
  30.09.2017
  Stan na dzień
  30.09.2016
  Aktywa trwałe 3 633 116,24 4 043 229,53
  Wartości niematerialne i prawne 2 622 819,53 3 366 305,51
  Rzeczowe aktywa trwałe 209 296,71 55 817,02
  Należności długoterminowe 0,00 0,00
  Inwestycje długoterminowe 801 000,00 621 107,00
  Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  Aktywa obrotowe 4 207 770,32 927 110,47
  Zapasy 1 525,34 18 214,93
  Należności 807 328,15 185 624,21
  Inwestycje krótkoterminowe 3 381 972,25 722 553,53
  Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 16 944,58 717,80
  Aktywa razem 7 840 886,56 4 970 340,00
  Kapitał (fundusz) własny 7 395 563,69 4 202 523,85
  Kapitał podstawowy 1 804 999,90 417 000,00
  Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  Kapitał (fundusz) zapasowy 6 838 767,54 668 767,79
  Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe 0,00 3 807 999,65
  Zysk (strata) z lat ubiegłych -867 247,14 -749 800,23
  Zysk (strata) netto -380 956,61 58 556,64
  Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 445 322,87 767 816,15
  Rezerwy na zobowiązania 4 000,00 4 000,00
  Zobowiązania Długoterminowe 0,00 0,00
  Zobowiązania Krótkoterminowe 242 379,08 446 880,04
  Rozliczenia międzyokresowe 198 943,79 316 936,11
  Pasywa razem 7 840 886,56 4 970 340,00  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  18
  3.2. Rachunek zysków i strat
  Rachunek zysków i strat, dane w zł 1.01.2017 -
  30.09.2017
  1.07.2017 -
  30.09.2017
  1.01.2016 -
  30.09.2016
  1.07.2016 -
  30.09.2016
  A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi: 663 274,70 380 308,80 418 500,00 265 000,00
  I. Przychody ze sprzedaży produktów 663 274,70 380 308,80 418 500,00 265 000,00
  - w tym od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość
  dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby
  jednostki 0,00 0,00 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  B. Koszty działalności operacyjnej 1 193 588,10 542 114,74 404 182,80 337 911,60
  I. Amortyzacja 495 983,36 176 889,20 69 673,40 13 707,92
  II. Zużycie materiałów i energii 46 403,47 10 904,96 174,29 174,29
  III. Usługi obce 318 246,19 129 628,08 313 621,03 308 964,95
  IV. Podatki i opłaty 6 412,76 2 654,76 8 598,38 6 227,62
  III. Wynagrodzenia 240 838,94 152 676,08 11 359,88 8 584,88
  IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 21 569,87 17 783,76 755,82 251,94
  III. Pozostałe koszty rodzajowe 64 133,51 51 577,90 0,00 0,00
  IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00 0,00 0,00 0,00
  C. Zysk (strata ze sprzedaży (A -B) -530 313,40 -161 805,94 14 317,20 -72 911,60
  D. Pozostałe przychody operacyjne 89 931,76 33 728,35 328 960,98 266 560,29
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 149 898,68 149 898,68
  II. Dotacje 83 068,08 26 881,28 86 100,24 28 700,08
  III. Inne przychody operacyjne 6 863,68 6 847,07 92 962,06 87 961,53
  E. Pozostałe koszty operacyjne 105 156,53 30 683,93 239 923,59 179 423,10
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00 0,00
  III. Inne koszty operacyjne 22 088,45 3 802,65 153 823,35 150 723,02
  IV. Koszty projektu 83 068,08 26 881,28 86 100,24 28 700,08
  F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D -E) -545 538,17 -158 761,52 103 354,59 14 225,59
  G. Przychody finansowe 902 075,28 61 506,97 1,07 0,81
  I. Dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Odsetki 111,20 0,35 1,07 0,81
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 49 506,62 49 506,62 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 852 457,46 12 000,00 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 0,00 0,00 0,00
  H. Koszty finansowe 737 493,72 273 329,50 29 236,02 25 040,33
  I. Odsetki 15 061,19 568,09 29 236,02 25 040,33
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 721 865,86 272 260,30 0,00 0,00
  IV. Inne 566,67 501,11 0,00 0,00
  I. Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G -H) -380 956,61 -370 584,05 74 119,64 -10 813,93


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  19
  J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) 0,00 0,00 0,00 0,00
  I. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  II. Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 0,00 0,00
  K. Zysk (strata) brutto (I +/ - J) -380 956,61 -370 584,05 74 119,64 -10 813,93
  L. Podatek dochodowy 0,00 0,00 15 563,00 15 563,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku
  (zwiększenia straty) 0,00 0,00 0,00 0,00
  N. Zysk (strata) netto ( K - L - M) -380 956,61 -370 584,05 58 556,64 -26 376,93  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  20
  3.3. Rachunek przepływów pieniężnych
  Rachunek przepływów pieniężnych, dane w zł 1.01.2017 -
  30.09.2017
  1.07.2017 -
  30.09.2017
  1.01.2016 -
  30.09.2016
  1.07.2016 -
  30.09.2016
  A. Przepływy środków z działalności operacyjnej
  I. Zysk (strata) netto -380 956,61 -370 584,05 58 556,64 -26 376,93
  II. Korekty razem -180 340,35 122 834,65 -524 495,67 -331 741,01
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I +/ - II) -561 296,96 -247 749,40 -465 939,03 -358 117,94
  B. Przepływy środków z działalności inwestycyjnej
  I. Wpływy 229 506,62 229 506,62 62 900,16 5 500,00
  II. Wydatki 2 731 095,44 1 814 249,55 5 500,00 0,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I +/ - II) -2 501 588,82 -1 584 742,93 57 400,16 5 500,00
  C. Przepływy środków z działalności finansowej
  I. Wpływy 3 750 000,00 1 292 500,00 391 799,80 284 999,80
  II. Wydatki 485 450,87 263 224,63 55 103,10 39 069,57
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I +/ - II) 3 264 549,13 1 029 275,37 336 696,70 245 930,23
  D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III + -
  B.III+ -C.III) 201 663,35 -803 216,96 -71 842,17 -106 687,71
  E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych 201 663,35 -803 216,96 -71 842,17 -106 687,71
  F. Środki pieniężne na początek okresu 474 580,74 1 479 461,05 595 649,59 630 495,13
  G. Środki pieniężne na koniec okresu 676 244,09 676 244,09 523 807,42 523 807,42  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  21
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale wł asnym
  Zestawienie zmian w kapitale własnym, dane w zł 1.01.2017 -
  30.09.2017
  1.07.2017 -
  30.09.2017
  1.01.2016 -
  30.09.2016
  1.07.2016 -
  30.09.2016
  I Stan kapitału własnego na początek okresu (BO) 4 192 844,94 4 009 845,36 369 545,83 454 479,40
  I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po korektach 4 192 844,94 4 009 845,36 369 545,83 454 479,40
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 7 395 563,69 7 395 563,69 4 202 523,85 4 202 523,85
  III. Kapitał własny, po uwzględnieniu podziały zysku
  (pokrycia straty) 7 395 563,69 7 395 563,69 4 202 523,85 4 202 523,85
  3.5. Informacje o zasadach przyjętych przy sporządzaniu raportu, w tym
  informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości
  Poniżej przedstawione zostały zasady obowiązujące przy sporządzaniu sprawozdania finansowego.
  Zasady rachunkowości, które zostały omówione poniżej stosuje się w spos ób ciągły całego okresu
  sprawoz dawczego.
  W zakresie ewidencji wartości niematerialnych i p rawnych
  Wartości niematerialne i prawne podlegają umarzaniu i amortyzowaniu metodą liniową przy
  zastosowaniu górnych stawek określonych w przepisach podatk owych. Wartości niematerialne
  i prawne o wartości mniejszej niż 3.500 złotych są umarzane jednorazowo w miesiącu nabycia lub
  rozpoczęcia pobierania korzyści z wykorzystywania tych praw.
  W zakresie ewidencji środków trwałych
  Środki trwałe w ciągu roku wyceniane są w cenie nabycia lub kos zcie wytworzenia po aktualizacji
  wyceny składników majątku pomniejszonych o dokonywane odpisy amortyzacyjne oraz dokonane
  odpisy aktualizujące ich wartość.
  Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu
  środków tr wałych do używania przy zastosowaniu najwyższych stawek przewidzianych w przepisach
  podatkowych. Możliwe jest w uzasadnionych przypadkach skracanie lub wydłużanie okresu
  amortyzacji , jeżeli przewidywany okres użytkowania jest dłuższy lub krótszy niż wynika jący
  z zastosowania przepisów podatkowych.
  Amortyzacja nisko cennych środków trwałych o wartości nie przekraczającej 3.500 zł dokonywana
  jest jednorazowo w miesiącu przyjęcia środków trwałych do używania.


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  22
  W zakresie inwestycji długoterminowych
  Udziały lub akcje, w tym od jednostek podporządkowanych wycenia się według ceny nabycia
  pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku podmiotów notowanych
  wyceny dokonuje się w oparciu o kursy zamknięcia z ostatniego dnia kwartału.
  W zakresie aktywów finansowych i zobowiązań finansowych
  Aktywa finansowe uznaje się za nabyte, a zobowiązania finansowe za powstałe w przypadku
  zawarcia przez jednostkę kontraktu, który powoduje powstanie aktywów finansowych u jednej ze
  stron i zobowiązania finansowe go albo instrumentu kapitałowego u drugiej ze stron.
  W zakresie rzeczowych składników aktywów obrotowych
  Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia
  nie wyższych od ich cen sprzedaży netto na dzień bilansowy .
  Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników majątku obrotowego dokonane w związku
  z trwałą utratą ich wartości lub spowodowane wyceną doprowadzającą ich wartość do cen
  sprzedaży netto możliwych do uzyskania pomniejszają wartość pozycji w bilansie i zalicza się je
  odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów wytworzenia sprzedanych
  produktów lub usług lub kosztów sprzedaży.
  W zakresie ewidencji należności
  Należności wyceniane są w ciągu roku obrotowego w wartości nominalnej. Należnośc i są wyceniane
  zgodnie z zasadą ostrożności z uwzględnieniem odpisów aktualizujących dotyczących należności
  wątpliwych.
  W zakresie ewidencji środków pieniężnych
  Krajowe środki pieniężne i kredyty bankowe wykazuje się w księgach rachunkowych w wartości
  nomi nalnej. Środki pieniężne i kredyty w walutach obcych wykazuje się w księgach rachunkowych
  zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.
  Znajdujące się w kasach środki pieniężne muszą być inwentaryzowane w drodze spisu z natury na
  ostatni dzień każdego roku obrotowego, natomiast zgroma dzone na rachunkach bankowych
  w drodze uzyskania od banków potwierdzenia ich stanu.  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  23
  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  W zakresie kapitałów (funduszy) własnych
  Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich
  rodzajów i zasad określonych przepisami prawa, statutu lub umowy spółki.
  Kapitał zapasowy tworzony jest z podziału zysku, przeniesienia z kapitału rezerwowego z aktualizacji
  wyceny oraz nadwyżki wartości emisyjnej akcji powyżej ich wart ości nominalnej pomniejszonej
  o koszty tej emisji. Pozostała część kosztów emisji zaliczana jest do kosztów finansowych.
  W zakresie rezerw
  Rezerwy tworzy się na pewne lub o dużym stopniu prawdopodob ieństwa przyszłe zobowiązania
  i wycenia się je na dzień bilansowy w wiarygodnie oszacowanej wartości. Rezerwy zalicza się
  odp owiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat
  nadzwyczajnych, zależne od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.
  W zakresie rozliczeń międzyokresowych - w pasywach
  Rozliczenia międzyokresowe kosztów dokonywane są w wysokości prawdopodobnych zobowiązań
  przypadających na bieżący okres sprawozdawczy.
  W zakresie ewidencji przychodów
  Przychody ze sprzedaży obejmują niewątpliwie należne lub uzyskane kwoty netto ze sprzedaży,
  pomniejszone o należny podatek od towarów i usług ujmowane w okresach, których dotyczą.
  W zakresie ewidencji kosztów
  Spółka prowadzi koszty w układzie porównawczym.
  Na wynik finansowy Spółki wpływają ponadto:
  a) pozostałe przychody i koszty operacyjne pośrednio związane z działalnością Spółki w za kresie
  m.in. zysków i strat ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacji wyceny aktywów
  niefinansowych, utworzenia i rozwiązania rezerw na przyszłe ryzyko, kar, grzywien i odszkodowań,
  otrzymania lub przekazania darowizn;


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  24
  b) przychody finansowe z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia
  inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi;
  c) koszty finansowe z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwest ycji,
  nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi;
  d) straty i zyski nadzwyczajne powstałe na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń nie związanych
  z ogólnym ryzykiem prowadzenia Spółki poza jej działalnością operacyjną.
  W zakresie opodatkowania
  Wynik brutto korygują:
  a) bieżące zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych;
  4. Sp rawozda nie Zarządu z działalności w I II kwartale 2017 roku
  4.1. Zwięzła charakterystyka istotnych dokona ń lub niepowodzeń Emitenta
  w III kwartale 2017 r. oraz po jego zakończeniu do dnia publikacji
  sprawozdania wraz z opisem najważniejszych czynnik ów i zdarzeń, w
  szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte
  wyniki.
  W I II kwartale 2017 r. Emitent koncentrował działania na produkcji gry BEE SIMULATOR. Dodatkowo
  prowadzone były działania ukierunkowane na promocje gry. Prototyp projektu Bee Simulator został
  zaprezentowany podczas targów Tokyo Game Show 2017, Poznań Game Ar ena 2017 oraz Oculus
  Connect 4. W ramach działań z obsz aru dołączania zewnętrznych zespołów deweloperskich do
  grupy. W dniu 19 września 2017 roku Spółka nabyła 20% udziałów w Happy Birhday Sp. z o.o.
  Nabycie udziałów ma na celu nawiązanie współpracy stron służącej realizacji projektu pod
  roboczym tytułem Hap py2You . Happy2You to aplikacja, która m.in . pozwali użytkownikom na
  składanie życzeń w formie krótkich filmów wideo wymienianych między użytkownikami poprzez
  kanały social media.
  W zakresie działań w okresie I II kwartału 2017 roku któ re miały wpływ na wyniki Spółki:
  • Emitent realiz ował umowy w zakresie segmentu VR dla Biznesu / Doradztwo
  technologiczne. W III kwartale 2017 roku emitent wy generował z tego tytułu 380 tys. PLN
  przychodu.


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  25
  • kontynuowano amortyzacje przejętych wartości niemater ialnych i prawnych (w związku
  z emisją akcji serii E). Amortyzacja z tego tytułu w III kwartale 2 016 roku wyniosła
  149 344,64 zł.
  • wzrost kosztów wynagrodzeń oraz usług obcych związany z uzupełnieniem zespołu
  produkcyjnego. Dod atkowo na zwiększenie kosztów usług obcych miały koszty zewnętrzne
  realizowanych projektów z segmentu VR dla Biznesu / Doradztwo technologiczne.
  • zmiana wartości notowanych instrumentów finansowych (akcje m.in. The Farm 51 Group
  S.A. oraz Bloober Team S.A. ) wpłynęła na pozycje „aktualizacja wartości inwestycji”.
  W zakresie istotnych zdarzeń mających wpływ na bilans Spółki dokonano:
  • W I II kwartale Spółka zakończyła emis ję prywatną akcji s erii G . Emisja akcji zwiększyła o 3,75
  mln kapitał własny Spółki i została odzwierciedlona w kapitale podstawowym oraz
  zapasowym Spółki.
  • we wrześniu 2017 roku Spółka nabyła 2 000 000 akcji Site SA za kwotę 220 000 PLN. Do
  momentu rejestracji akcji w KRS, kwota 220 000 PLN ujmowana jest w pozycji należności
  krótkoterminowy ch w cenie nabycia.
  • Spółka lokuje nadwyżki środków pieniężnych niewykorzystywane do bieżącej działalności
  w krót koterminowe papiery wartościowe (weksle, bony pieniężne, obligacje).
  4.2. Stanowisko Zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania
  publikowanych progn oz wyników finansowych na dany rok w świetle
  wyników zaprezentowanych w niniejszym raporcie kwartalnym.
  Emitent nie publikował prognoz.
  4.3. Inicjatywy nastawione na wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych
  w przedsiębiorstwie.
  W I II kwartale 2017 roku spółka złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu "GameINN",
  finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" POIR w 2017 roku.
  Przedmiotem wniosku był projekt: "BE ANIMAL VRAR - stworzenie zestawu narzędzi i algorytmów
  do silnika Unreal Engine 4 służących ultra realistycznemu odzwierciedleniu oświetlenia, efektów
  specjalnych, modeli 3D oraz zjawisk atmosferycznych w mikro świecie zwierząt z elementami fauny


  VARSAV VR S.A.
  Raport za III kwartał 2017 roku
  26
  i flory w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości". Czas realizacji proje ktu to: lipiec 2017 - styczeń
  2019. Wnioskowana kwota to 2.121.093 zł, stanowiąca 70,9% wydatków kwalifikowalnych.
  Wniosek nie został zarekomendowany do dofinansowania przez NCBiR.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Varsav VR SA
ISIN:PLYORIM00019
NIP:521-359-78-81
EKD: 70.21 stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
Adres: ul. Puławska 11 02-515 Warszawa
Telefon:+48 22 1004841
www:www.varsav.com
Komentarze o spółce VARSAV VR
2019-03-25 20-03-38
iGPW
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649