Raport.

VANTAGE DEVELOPMENT SA (8/2018) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia przez Spółkę akcji własnych

Zarząd Vantage Development S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 12 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od Spółki o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku nabycia w dniu 10 stycznia 2018 roku akcji własnych w celu ich umorzenia.
W zawiadomieniu wskazano:
"Działając w imieniu Vantage Development Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, 50-457 Wrocław, ulica Dąbrowskiego 44, posiadającej numer REGON: 930778024 oraz NIP: 8960000701, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000030117 ("Spółka"), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1639 - dalej: "Ustawa o ofercie") niniejszym zawiadamiam o zmianie liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki skutkującej przekroczeniem progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;
W dniu 10 stycznia 2018 roku, w wykonaniu umowy nabycia akcji, Spółka nabyła łącznie 4 686 308 zdematerializowanych akcji własnych o kodzie ISIN PLVTGDL00010. Akcje własne zostały nabyte na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2017 roku.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Przed zmianą udziału Vantage Development S.A. nie posiadał akcji własnych.
3. Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;
Vantage Development S.A. aktualnie posiada 4 686 308 akcji własnych, co stanowi 7,78% w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 4 686 308 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 7,78% ogólnej liczby głosów w Spółce przy czym zgodnie z przepisami prawa, głosy z tych akcji nie są wykonywane.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki.
Nie dotyczy.
5. Osoby, o których mowa a art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c) ustawy o ofercie.
Nie dotyczy.
6. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadach instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji.
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa a art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych.
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 powyżej i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów.
0 głosów, co stanowi 0% w ogólnej liczbie głosów."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vantage Development SA
ISIN:PLVTGDL00010
NIP:8960000701
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław
Telefon:+48 71 7983577
www:www.vantage-sa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce VANTAGE DEVELOPMENT
2019-07-18 21-07-43
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649