Raport.

VANTAGE DEVELOPMENT SA (7/2018) Zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia akcji Spółki

Zarząd Vantage Development S.A. (dalej "Spółka"), informuje, że w dniu 11 stycznia 2018 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie z dnia 10 stycznia 2018 roku od Fedha Sp. z o. o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zbycia w dniu 10 stycznia 2018 roku akcji Vantage Development S.A. Spółce w celu ich umorzenia.
W zawiadomieniu wskazano:
"Działając na podstawie art. 69 ust. 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt 5, w związku z art. 82 oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639 ze zm.), zwanej dalej "Ustawą o ofercie", niniejszym zawiadamiam o zmianie ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej VANTAGE DEVELOPMENT S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Spółka"), w wyniku zbycia akcji Spółki Spółce w celu ich umorzenia w dniu 10 stycznia 2018 roku (dalej "Zbycie").
Zgodnie z treścią porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 punkty 5 i 6 Ustawy o ofercie, zawartego 1 lutego 2017 r. przez następujące podmioty (dalej "Porozumienie"):
A. Fedha Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa, kontrolowana przez Nutit A.S. (wskazaną w literze D poniżej), a za jej pośrednictwem przez Grzegorza Dzika;
B. Grzegorzem Dzikiem zamieszkałym w Tyńcu Małym, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
C. Józefem Biegajem zamieszkałym we Wrocławiu, adres służbowy: Ślężna 118, 53-111 Wrocław;
D. Nutit A.S. z siedzibą w Pradze, Manesova 881/27, Vinohrady 120 00 Praha 2, Republika Czeska, kontrolowana przez Grzegorza Dzika i jest jednocześnie podmiot dominujący wobec Fedha Sp. z o.o.;
E. TradeBridge Czechy A.S. z siedzibą w Pradze, adres: Visnova 331/4, Krc, 140 00 Praga 4, Republika Czeska, kontrolowana przez Józefa Biegaja;
oraz w związku z art. 87 ust 3 Ustawy o ofercie, Fedha Sp.z o.o. została wskazana jako podmiot wykonujący obowiązki określone w Rozdziale 4 Ustawy o ofercie za wszystkich uczestników porozumienia.
1. Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie:
10 stycznia 2018 - zbycie przez Fedha Sp. z o.o. 4 686 308 akcji Spółce w celu ich umorzenia.
2. Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed Zbyciem, strony Porozumienia posiadały łącznie 60 246 505 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 60 246 505 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów.
3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Po Zbyciu, strony Porozumienia posiadają łącznie 55 560 197 akcji Spółki, stanowiących 92,22% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 55 560 197 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 92,22% ogólnej liczby głosów. Z uwzględnieniem akcji własnych Spółki, która jest podmiotem zależnym od Grzegorza Dzika, po Zbyciu strony Porozumienia posiadają łącznie 60 246 505 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 60 246 505 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów.
4. Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki:
Nie dotyczy, Fedha Sp. z o.o. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.
Relacje dominacji i zależności pomiędzy podmiotami, w imieniu których dokonywane jest zawiadomienie zostały opisane powyżej. Poza tymi podmiotami (stronami Porozumienia) oraz Spółką nie ma podmiotu zależnego od którejkolwiek strony Porozumienia, która posiada akcje Spółki.
5. Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o ofercie:
Nie dotyczy.
6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.
7. Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.
8. Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed Zbyciem, strony Porozumienia posiadały łącznie 60 246 505 akcji Spółki, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki, reprezentujących łącznie 60 246 505 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 100% ogólnej liczby głosów. Wszystkie akcje posiadane przez strony Porozumienia są akcjami tego samego rodzaju."

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

Rozmowa z Mateuszem Zawadzkim - Prezesem Zarządu Ultimate Games

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vantage Development SA
ISIN:PLVTGDL00010
NIP:8960000701
EKD: 70.22 pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Adres: ul. Dąbrowskiego 44 50-457 Wrocław
Telefon:+48 71 7983577
www:www.vantage-sa.pl
Kalendarium raportów
2019-09-13Raport półroczny
2019-11-15Raport za III kwartał
2019-09-13Raport półroczny
Komentarze o spółce VANTAGE DEVELOPMENT
2019-05-24 17-05-11
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649