Raport.

VAKOMTEK SA (5/2018) Raport roczny spółki Vakomtek S.A. za 2017 r.

Zarząd Spółki Vakomtek S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/ebi/all,0,0,0,1

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik


  RAPORT ROCZNY
  VAKOMTEK S.A.

  ZA OKRES
  od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
  Poznań, 18.05.2018 r.  Raport Vakomtek S.A. za rok 2017 został przygotowan y zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Re gulamin Alternatywnego
  Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowyc h w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obro tu na rynku NewConnect”.
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  2
  Spis Treści
  1. Pismo Zarządu .................................................. ................................................... ............................ 3
  2. Wybrane dane finansowe .................................................. ................................................... ......... 4
  3. Roczne sprawozdanie finansowe ................................................................................................... 5
  3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ..................................................................... 5
  3.2. Bilans .................................................. ................................................... .................................. 7
  3.3. Rachunek zysków i strat .................................................. ................................................... .. 10
  3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym .............................................................................. 11
  3.5. Rachunek przepływów pieniężnych ..................................................................................... 12
  3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia ................................................................................... 14
  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności ........................................................................................... 29
  4.1. Informacje podstawowe .................................................. ................................................... .. 29
  4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytua cji finansowej ............................... 31
  4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednos tki, które wystąpiły w roku
  obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zat wierdzenia sprawozdania finansowego ... 35
  4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki ...................................................................... 36
  4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju ........................................................ 37
  4.6. Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własn ych, a zwłaszcza o celu ich nabycia,
  liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego reprezentują, cenie
  nabycia oraz cenie sprzedaży tych udziałów (akcji) w przypadku ich zbycia ................................. 37
  4.7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z okreś leniem, w jakim stopniu emitent jest na
  nie narażony .................................................. ................................................... ................................. 37
  4.8. Informacje dodatkowe .................................................. ................................................... .... 43
  5. Oświadczenie Zarządu .................................................. ................................................... ............. 43
  6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z bada nia rocznego sprawozdania
  finansowego .................................................. ................................................... ..................................... 45
  7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego ................................................................. 48  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  3

  1. Pismo Zarządu

  Szanowni Państwo,
  W imieniu Zarządu Vakomtek S.A. prezentujemy Rapo rt Roczny za 2017 rok.
  W 2017 roku rynek branży IT i powiązanych z nią akc esoriów w dalszym ciągu wykazywał tendencję
  spadkową, zarówno na rynku europejskim jak i na ryn ku polskim. Nie bez znaczenia dla Spółki była również
  przegrana w Sądzie Arbitrażowym w sporze z dostawcą źródeł światłą LED, firmą Ledolux Sp z o.o..
  Zdarzenia te miały znaczny wpływ na wyniki finansow e Spółki, jednak Vakomtek stale podejmował i w dalszym
  ciągu kontynuuje działania mające na celu minimaliz ację negatywnych efektów tych zdarzeń. W minionym r oku
  Spółka między innymi pracowała nad ciągłym rozwojem oferty produktów marek wyłącznościowych, a w
  szczególności rozszerzeniem oferty produktów drobne go AGD. Dodatkowo Vakomtek wycofał się ze sprzedaży
  części produktów innych marek dystrybucyjnych, któr e wykazywały zbyt niską marżę w stosunku do kosztów
  operacyjnych.
  W związku z przyjętą strategią rozszerzenia oferty produktów Spółki wraz z poprawą marżowości
  sprzedaży, jak również zaplanowaną na bieżący rok i ntensyfikacją rozwoju sprzedaży w kanałach internet owych,
  Zarząd Spółki zakłada poprawę rentowności spółki w 2018 roku.
  Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym akcjonariusz om, klientom oraz kontrahentom za zaufanie i
  współpracę w minionym roku. Będziemy kontynuować na szą pracę w celu osiągnięcia satysfakcjonujących
  rezultatów w roku 2018.
  Zapraszamy do zapoznania się z naszym Raportem Roc znym za miniony rok i liczymy na dalszą owocną
  współpracę.  Z wyrazami szacunku
  Chun-Fu Lin

  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  4
  2. Wybrane dane finansowe
  Wybrane dane finansowe
  Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016 Stan na 31.12.2017 Stan na 31.12.2016
  PLN EUR
  Kapitał własny 8 566 089,17 9 551 266,02 2 053 774,77 2 158 966,10
  Kapitał zakładowy 8 000 000,00 8 000 000,00 1 918 051,26 1 808 318,26
  Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 8 557 257,34 11 819 310,12 2 051 657,28 2 671 634,29
  Zobowiązania długoterminowe 71 700,91 219 983,16 17 190,75 49 724,95
  Zobowiązania krótkoterminowe 8 338 520,55 11 523 346,80 1 999 213,73 2 604 734,81
  Aktywa razem 17 123 346,51 21 370 576,14 4 105 432,04 4 830 600,39
  Należności długoterminowe 0,00 0,00 0,00 0,00
  Należności krótkoterminowe 5 357 282,50 8 265 004,73 1 284 442,81 1 868 219,88
  Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44 797,95 371 739,19 10 740,60 84 027,85

  Wybrane dane finansowe
  okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
  okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
  okres od 01.01.2017 do 31.12.2017
  okres od 01.01.2016 do 31.12.2016
  PLN EUR
  Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 28 712 793,95 45 015 496,88 6 764 387,11 10 287 610,41
  Zysk (strata) ze sprzedaży -3 721,15 1 037 633,57 -876,66 237 135,45
  Amortyzacja 279 568,02 453 976,65 65 862,85 103 749,49
  Zysk (strata) z działalności operacyjnej -139 487,39 724 509,35 -32 861,54 165 575,65
  Zysk (strata) brutto -1 039 480,85 512 663,26 -244 889,12 117 161,43
  Zysk (strata) netto -985 176,85 309 013,26 -232 095,75 70 620,30
  Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -538 163,09 339 481,44 -126 784,72 77 583,34
  Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 4 509,99 -82 925,86 1 062,50 -18 951,45
  Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 206 761,70 -123 876,42 48 710,56 -28 310,08
  Przepływy pieniężne netto, razem -326 891,40 132 679,16 -77 011,66 30 321,81
  Liczba akcji (w szt.) 16 000 000 16 000 000 16 000 000 16 000 000
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą -0,06 0,02 -0,01 0,00
  Wartość księgowa na jedną akcję 0,54 0,60 0,13 0,14

  Przeliczenia kursu 2017 2016
  Kurs euro na dzień bilansowy (30.12) 4,1709 4,4240
  Średni kurs euro w okresie 01.01 do 31.12 4,2447 4,3757  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  5
  3. Roczne sprawozdanie finansowe
  3.1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
  1. VAKOMTEK S.A ., zwana w dalszej części Spółką, działająca od rok u 2011, została wpisana do
  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390 734, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego
  Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestr u Sądowego. Siedzibą firmy jest ul. Chlebowa
  22, 61-003 Poznań.
  Podstawowym przedmiotem prowadzonej przez Spółkę dz iałalności jest:
  - sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku dom owego (PKD 4643Z)
  Regon: 301792620
  NIP: 972-12-32-691
  2. Czas trwania spółki jest nieograniczony.
  3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017.
  4. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zał ożeniu kontynuowania działalności
  gospodarczej w dającej się przewidzieć przyszłości i nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania jednostki.
  5. Przyjęte zasady rachunkowości:
  Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia
  29 września 1994 (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1047 z późn .zm.)
  Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układ zie porównawczym. Do sporządzenia rachunku
  przepływów pieniężnych jednostka zastosowała metodę pośrednią.
  W sprawozdaniu jednostka wykazuje zdarzenia gospoda rcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną,
  stosując następujące metody wyceny:
  a) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe.
  Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe wyceniane są według cen nabycia lub
  kosztów wytworzenia pomniejszonych o umorzenie oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
  Odpisy amortyzacyjne dokonywane są na podstawie roc znego planu amortyzacji. Składniki
  majątkowe, których wartość nie przekracza kwoty 3 5 00 zł objęte są ewidencją pozabilansową
  i odpisywane są jednorazowo w ciężar kosztów w mome ncie przekazania ich do użytkowania /
  objęte są ewidencją bilansową i umarzane są w 100% w momencie zakupu.

  Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amo rtyzowane są metodą liniową w oparciu o
  stawki amortyzacyjne wynikające z ustawy z dnia 15. 02.1992 r. o podatku dochodowym od
  osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zmianami; § 16a -16m.).

  Spółka amortyzuje środki trwałe używane na podstawi e umów leasingowych proporcjonalnie
  do okresu trwania umowy.
  b) Zapasy
  Zapasy są wykazywane w bilansie w wartości netto tj . pomniejszonej o odpisy aktualizujące.
  Zapasy wyceniane są według cen nabycia.
  W przypadku, gdy zapasy utraciły swoje cechu użytko we lub przydatność, to ceny nabycia
  podlegają odpisom aktualizacyjnym do wysokości możl iwych do uzyskania cen sprzedaży netto.
  Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu zapasów metodą "pierwsze przyszło -
  pierwsze wyszło" FIFO
  c) Należności
  Należności długoterminowe, należności krótkotermino we i roszczenia wykazywane są w
  kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy a ktualizujące wartość należności.
  Odpisy aktualizacyjne dokonywane są w oparciu o ana lizę struktury wiekowej sald należności z
  uwzględnieniem stopnia ryzyka, jakie wiąże się z da ną należnością.
  d) Metody wyceny walut obcych


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  6
  Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujm uje się w księgach rachunkowych na
  dzień ich przeprowadzenia, odpowiednio po kursie: - faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z c harakteru operacji - w przypadku
  sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności l ub zobowiązań
  - średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
  poprzedzającego ten dzień - w przypadku pozostałych operacji a także w przypadku
  zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie faktycznie
  zastosowanego kursu, o którym mowa w powyżej,
  Spółka przyjęła zasadę ustalania wartości rozchodu środków pieniężnych wyrażonych w
  walutach obcych metodą pierwsze przyszło - pierwsze wyszło

  Nie rzadziej niż na dzień bilansowy wycenia się wyr ażone w walutach obcych:
  - składniki aktywów (z wyłączeniem udziałów w jednost kach podporządkowanych
  wycenianych metodą praw własności) i pasywów - po o bowiązującym na ten dzień
  średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Na rodowy Bank Polski,
  e) Rezerwy i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
  Spółka tworzy rezerwy na pewne lub prawdopodobne st raty oraz na jeszcze nie poniesione,
  lecz przypadające na rok obrotowy koszty (zgodnie z zasadą współmierności).
  Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego Sp ółka tworzy w wysokości kwoty
  podatku dochodowego, wymagającej w przyszłości zapł aty, w związku z występowaniem
  dodatnich różnic przejściowych, to jest różnic, któ re spowodują zwiększenie podstawy
  obliczenia podatku dochodowego w przyszłości.
  Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Spó łka ustala w wysokości kwoty
  przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatk u dochodowego, w związku z ujemnymi
  różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszło ści zmniejszenie podstawy obliczenia
  podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy
  uwzględnieniu zasady ostrożności.
  Wysokość rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego pod atku dochodowego ustala się przy
  uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązują cych w roku powstania obowiązku
  podatkowego.
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  7
  3.2. Bilans
  Wyszczególnienie

  31.12.2017 31.12.2016


  AKTYWA
  A. AKTYWA TRWAŁE 442 278,09 825 164,89
  I. Wartości niematerialne i prawne 11 542,53 145 092,86
  1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
  2. Wartość firmy 0,00 0,00
  3. Inne wartości niematerialne i prawne 11 542,53 145 092,86
  4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  II. Rzeczowe aktywa trwałe 363 348,56 645 569,03
  1. Środki trwałe 296 739,56 578 960,03
  a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 0,00 0,00
  b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 45 615,82 51 795,58
  c) urządzenia techniczne i maszyny 90 824,45 106 250,57
  d) środki transportu 137 701,51 389 472,10
  e) inne środki trwałe 22 597,78 31 441,78
  2. Środki trwałe w budowie 66 609,00 66 609,00
  3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0,00 0,00
  III. Należności długoterminowe 0,00 0,00
  1. Od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka p osiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Od pozostałych jednostek 0,00 0,00
  IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
  1. Nieruchomości 0,00 0,00
  2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67 378,00 34 503,00
  1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 67 387,00 34 503,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  8
  Wyszczególnienie

  31.12.2017 31.12.2016


  B. AKTYWA OBROTOWE 16 681 068,42 20 545 411,25
  I. Zapasy 11 262 146,74 11 856 197,87
  1. Materiały 0,00 0,00
  2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
  3. Produkty gotowe 0,00 0,00
  4. Towary 8 661 321,96 8 131 587,15
  5. Zaliczki na dostawy 2 600 824,78 3 724 610,72
  II. Należności krótkoterminowe 5 357 282,50 8 265 004,73
  1. Należności od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. Należności od pozostałych jednostek, w których j
  ednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
  - do 12 miesięcy 0,00 0,00
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  3. Należności od pozostałych jednostek 5 357 282,50 8 265 004,73
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5 018 330,55 7 551 809,36
  - do 12 miesięcy 5 018 330,55 7 551 809,36
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

  b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń spo
  łecznych i zdrowotnych oraz innych
  świadczeń 262 000,39 429 962,40
  c) inne 76 951,56 283 232,97
  d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
  III. Inwestycje krótkoterminowe 44 797,95 371 739,19
  1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 44 797,95 371 739,19

  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00

  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - udziały lub akcje 0,00 0,00
  - inne papiery wartościowe 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
  c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 44 797,95 371 739,19
  - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 34 797,95 371 739,19
  - inne środki pieniężne 10 000,00 0,00
  - inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
  2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
  IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 6841,23 52 469,46
  C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY 0,00 0,00
  D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE 0,00 0,00
  AKTYWA RAZEM: 17 123 346,51 21 370 576,14
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  9
  Wyszczególnienie

  31.12.2017 31.12.2016

  PASYWA

  A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 8 566 089,17 9 551 266,02
  I. Kapitał (fundusz) podstawowy 8 000 000,00 8 000 000,00
  II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 190 585,10 165 864,04
  - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00
  III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
  - z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
  IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w ty m: 1 360 680,92 1 076 388,72
  - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 1 360 680,92 1 076 388,72
  - na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
  V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0,00 0,00
  VI. Zysk (strata) netto roku obrotowego -985 176,85 309 013,26
  VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
  B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZ. 8 557 257,34 11 819 310,12
  I. Rezerwy na zobowiązania 99 036,64 75 156,77
  1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 484,00 24 904,00
  2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 31 599,07 33 825,80
  - długoterminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 31 599,07 33 825,80
  3. Pozostałe rezerwy 63 953,57 16 426,97
  - długoterminowa 0,00 0,00
  - krótkoterminowa 63 953,57 16 426,97
  II. Zobowiązania długoterminowe 71 700,91 219 983,16
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostk
  a posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 71 700,91 219 983,16
  a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00

  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 71 700,91 219 983,16
  d) inne 0,00 0,00
  III. Zobowiązania krótkoterminowe 8 338 520,55 11523346,80
  1. Wobec jednostek powiązanych 0,00 15 303,57
  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
  : 0,00 15 303,57
  - do 12 miesięcy 0,00 15 303,57
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  b) inne 0,00 0,00
  2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka po
  siada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00

  a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
  : 0,00 0,00

  - do 12 miesięcy 0,00 0,00

  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00

  b) inne 0,00 0,00
  3. Wobec pozostałych jednostek 8 338 520,55 11 508 043,23
  a) kredyty i pożyczki 4 992 695,84 4 427 357,61
  b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
  0,00 0,00
  c) inne zobowiązania finansowe 54 356,51 145 250,47
  d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności
  : 3 071 620,35 6 650 647,36
  - do 12 miesięcy 3 071 620,35 6 650 647,36
  - powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
  e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00
  f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
  g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych św
  iadczeń 155 296,22 216 093,11
  h) z tytułu wynagrodzeń 62 078,42 66 283,60
  i) inne 2 473,21 2 411,08
  4. Fundusze specjalne 0,00 0,00


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  10

  IV. Rozliczenia międzyokresowe 47 999,24 823,39
  1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
  2. Inne rozliczenia międzyokresowe 47 999,24 823,39
  - długoterminowe 0,00 0,00
  - krótkoterminowe 47 999,24 823,39
  PASYWA RAZEM: 17 123 346,51 21 370 576,14

  3.3. Rachunek zysków i strat
  Wyszczególnienie

  2017 2016


  A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, 28 712 793,95 45 015 496,88
  w tym: od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 501 727,33 2 855 723,31
  II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodat nia, zmniejszenie - wartość
  ujemna) 0,00 0,00
  III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn ostki 0,00 0,00
  IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 28 211 066,62 42 159 773,57
  B. Koszty działalności operacyjnej 28 716 515,10 43 977 863,31
  I. Amortyzacja 279 568,02 453 976,65
  II. Zużycie materiałów i energii 238 207,37 303 882,62
  III. Usługi obce 3 784 705,71 4 910 567,97
  IV. Podatki i opłaty, w tym: 15 140,42 49 005,76
  - podatek akcyzowy 0,00 0,00
  V. Wynagrodzenia 1 070 503,83 1 190 143,16
  VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 226 459,78 248 873,34
  -emerytalne 102 998,13 115 256,25
  VII. Pozostałe koszty rodzajowe 174 729,52 305 336,22
  VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 22 927 200,45 36 516 077,59
  C. Wynik ze sprzedaży (A-B) -3 721,15 1 037 633,57
  D. Pozostałe przychody operacyjne 122 466,06 34 046,31
  I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 5 475,61
  II. Dotacje 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00
  IV. Inne przychody operacyjne 122 466,06 28 570,70
  E. Pozostałe koszty operacyjne 258 232,30 347 170,53
  I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 4 943,78 0,00
  II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 28 453,16 67 115,71
  III. Inne koszty operacyjne 224 835,36 280 054,82
  F. Wynik z działalności operacyjnej (C+D-E) -139 487,39 724 509,35
  G. Przychody finansowe 17 794,54 89 611,67
  I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  - od jednostek pozostałych, w których jednostka pos iada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
  II. Odsetki, w tym: 17 794,54 578,38
  - od jednostek powiązanych 0,00 0,00
  III. Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  V. Inne 0,00 89 033,29
  H. Koszty finansowe 917 788,00 301 457,76


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  11

  I. Odsetki, w tym: 260 642,08 274 809,41
  - dla jednostek powiązanych 0,00 0,00
  II. Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00
  III. Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00
  IV. Inne 26 648,35 657 145,92 26 648,35
  K. Wynik brutto (I+/-J) -1 039 480,85 512 663,26
  L. Podatek dochodowy -54 304,00 203 650,00
  M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększen ia straty) 0,00 0,00
  N. Wynik netto (K-L-M) -985 176,85 309 013,26

  3.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
  Treść pozycji 2017 2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO ) 9 551 266,02 9 242 252,76
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  b) korekty błędów 0,00 0,00
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (B O), po korektach 9 551 266,02 9 242 252,76
  1. Kapitał podstawowy na początek okresu 8 000 000,00 4 000 000,00
  1.1. Zmiany kapitału podstawowego 0,00 4 000 000,00
  a) zwiększenia (z tytułu) 0,00 4 000 000,00
  - wydania udziałów (emisji akcji) 0,00 4 000 000,00
  - inne 0,00 0,00
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00
  - umorzenia udziałów (akcji) 0,00 0,00
  - inne 0,00 0,00
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 8 000 000,00 8 000 000,00
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 165 864,04 157 295,69
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 24 721,06 8 568,35
  a) zwiększenie (z tytułu) 24 721,06 8 568,35
  - z podziału zysku (ustawowo) 24 721,06 8 568,35
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - pokrycia straty 0,00 0,00
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 190 585,10 165 864,04
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na począ tek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  3.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0,00 0,00
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na po czątek okresu 1 076 388,72 4 977 852,75
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 284 292,20 -3 901 464,03
  a) zwiększenie (z tytułu) 284 292,20 98 535,97
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0,00 0,00
  - z tytułu zakupów środków trwałych (z ZFRON) 0,00 0,00
  - z wpłat na nowe akcje nie zarejestrowane z KRS na dzień bilansowy 0,00 0,00
  - podziału zysku 284 292,20 98 535,97
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 4 000 000,00
  - zarejestrowanie w KRS wcześniej dokon anych wpłat na nowe akcje 0,00 4 000 000,00
  - pokrycie kosztów emisji 0,00 0,00
  - wypłata dywidendy 0,00 0,00
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe n a koniec okresu 1 360 680,92 1 076 388,72
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 309 013,26 107 104,32
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 309 013,26 107 104,32
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  12

  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 309 013,26 107 104,32
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 309 013,26 107 104,32
  - przeznaczenia na kapitał zapasowy 24 721,06 8 568,35
  - przeznaczenia na kapitał rezerwowy 284 292,20 98 535,97
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0,00 0,00
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0,00 0,00
  - korekty błędów 0,00 0,00
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0,00 0,00
  a) zwiększenie (z tytułu) 0,00 0,00
  - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0,00 0,00
  b) zmniejszenie (z tytułu) 0,00 0,00
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0,00 0,00
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okr esu 0,00 0,00
  6. Wynik netto -985 176,85 309 013,26
  a) zysk netto 0,00 309 013,26
  b) strata netto -985 176,85 0,00
  c) odpisy z zysku 0,00 0,00
  II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 8 566 089,17 9 551 266,02
  III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

  3.5. Rachunek przepływów pieniężnych
  Wyszczególnienie

  2017 2016

  A. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERAC YJNEJ
  I. Zysk (strata) netto -985 176,85 309 013,26
  II. Korekty razem 447 013,76 30 468,18
  1. Amortyzacja 279568,02 453 976,65
  2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 49,84 483,53
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 260 642,07 254 241,38
  4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
  5. Zmiana stanu rezerw 23 879,87 24 851,28
  6. Zmiana stanu zapasów 594 051,13 900 427,66
  7. Zmiana stanu należności 2 907 722,23 -1 867 694,91
  8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 659 270,52 297 603,39
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 49 920,08 -39 111,98
  10. Inne korekty -9 548,96 5 691,18
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I +/-II) -538 163,09 339 481,44
  B. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWEST YCYJNEJ
  I. Wpływy 144 172,03 5 476,54
  1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 144 172,03 5 475,61
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 0,00 0,93
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,93
  -zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00
  - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0,00 0,00
  - odsetki 0,00 0,93
  - inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00
  4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
  II. Wydatki 139 662,04 88 402,40
  1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rz eczowych aktywów trwałych 139 662,04 36 602,40


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  13

  2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niemateria lne i prawne 0,00 0,00
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 0,00
  a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00
  b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
  - nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00
  - udzielone pożyczki długoterminowe 0,00 0,00
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 51 800,00
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 4 509,99 -82 925,86
  C. PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANS OWEJ
  I. Wpływy 572 642,39 911 367,51
  1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych 0,00 101 099,00
  2. Kredyty i pożyczki 572 642,39 810 268,51
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  4. Inne wpływy finansowe 0,00 0,00
  II. Wydatki 365 880,69 1 035 243,93
  1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0,00 0,00
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00
  3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 7 304,16 572 642,39
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finanso wego 98 327,08 183 197,59
  8. Odsetki 260 249,45 234 005,60
  9. Inne wydatki finansowe 0,00 45 398,35
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 206 761,70 -123 876,42
  D. PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM (A.III+/-B.III+/-C .III) -326 891,40 132 679,16
  E. BILANSOWA ZMIANA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH, W TYM -326 941,24 132 195,63
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -49,84 -483,53
  F. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA POCZĄTEK OKRESU 371 739,19 239 543,56
  G. ŚRODKI PIENIĘŻNE NA KONIEC OKRESU (F+/-D), W TYM 44 847,79 372 222,72
  - o ograniczonej możliwości dysponowania  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  14


  3.6. Dodatkowe informacje i objaśnienia

  1 2 34
  pr aw a do w ynalazk ów , pate ntów , z nak ów
  tow ar ow ych, w zor ów użytk ow ych or az
  zdobnicz ych k now -how
  31.12.2016
  929 322,30 15 450,00
  Nota nr 1
  Zmiany w stanie wartości niematerialnych i prawnych - warto ść brutto
  Lp. Wyszcze gólnie nie Koszty za ko
  ńczonych pra c rozw ojow ych W a rto
  ść firmy Inne w a rto
  ści nie ma te ria lne i pra w ne
  Za liczki na w a rto ści nie ma te ria lne i
  pra w ne
  Ra ze m autor s k ie pr aw a
  m aj ątk ow e , pr aw a
  pok r e w ne , lice ncje , k once s je
  0,00
  przyj ęcie z inwestycji 0,00
  zakup 944 772,30
  Zw i ększe nia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  aktualizacja warto ści 0,00
  spadek, darowizna 0,00
  wk
  ad niepieni ężny (aport) 0,00
  przemieszczenia
  0,00
  likwidacja 0,00
  sprzeda
  ż 0,00
  Zmnie jsze nia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  przemieszczenia
  0,00
  aktualizacja warto ści 0,00
  darowizna 0,00
  wk
  ad niepieni ężny (aport) 0,00
  przemieszczenia
  0,00
  31.12.2017 0,00 0,00 929 322,30 15 450,00 0,00 0,00 944 772,30
  niedobory
  1 2 3 4 5 6 7
  Nota nr 2
  Zmiany w stanie umorze ń warto ści niematerialnych i prawnych
  Lp. W yszcze gólnie nie Koszty
  za ko ńczonych pra c
  rozw ojow ych W a rto
  ść firmy Inne w a rto
  ści nie ma te ria lne i pra w ne Za liczki na w a rto ści nie ma te ria lne i
  pra w ne
  799 679,44
  Zw i ększe nia 0,00 0,00 130 460,33 3 090,00 0,00 0,00 133 550,33
  Ra ze m autor s k ie pr aw a m aj ątk ow e ,
  pr aw a pok r e w ne ,
  lice ncje , k once s je
  pr aw a do w ynalazk ów , pate ntów , znak ów
  tow ar ow ych,
  w z or ów
  użytk ow ych or az
  k now -how
  31.12.2016 794 717,76 4 961,68
  0,00
  Zmnie jsze nia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 550,33
  przemieszczenia 0,00
  naliczenie umorzenia (amortyzacja)
  130 460,33 3 090,00
  0,00
  wk
  ad niepieni ężny (aport) 0,00
  przemieszczenia 0,00
  likwidacja 0,00
  sprzeda
  ż
  0,00 933 229,77
  Odpisy z tytu
  u trw a
  e j utra ty w a rto ści
  31.12.2016
  31.12.2017
  0,00 0,00 925 178,09 8 051,68 0,00 0,00
  0,00
  darowizna
  0,00
  31.12.2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Zmniejszenia odpisów 0,00
  Zwi ększenia odpisów 0,00
  0,00 145 092,86
  W a rto ść ne tto na konie c okre su 0,00 0,00 4 144,21 7 398,32 0,00 0,00 11 542,53
  W a rto
  ść ne tto na pocz ąte k okre su 0,00 0,00 134 604,54 10 488,32 0,00
  1 2
  Nota nr 3
  Zmiany w stanie środków trwa
  ych - warto ść pocz ątkowa
  Lp. W yszcze gólnie nie Grunty (w tym praw o u żytkow ania
  w ieczystego gruntu) Budynki, lokale i
  obiekty in żynierii
  l ądow ej i w odnej Urz ądzenia
  techniczne i maszyny Środki
  transportu
  0,00
  przyj ęcie bezpo średnio z zakupu 0,00
  Zw i
  ększe nia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Inne środki trw a
  e Ra ze m
  31.12.2016 0,00 61 796,08 184 271,56 928 346,23 44 220,01 1 218 633 ,88
  0,00
  nadwy żki inwentaryzacyjne 0,00
  otrzymanie z darowizny 0,00
  otrzymanie jako aport 0,00
  przyj
  ęcie z inwestycji
  0,00
  aktualizacja wyceny śr. trwa
  ych 0,00
  przekwalifikowania do środków trwa
  ych ze środków
  obrotowych 0,00
  przej
  ęcia z leasingu finansowego


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  15
  3 4268 634,68
  przekazanie jako aport 0,00
  sprzeda
  ż 268 634,68268 634,68
  likwidacja 0,00
  Zmnie jsze nia
  0,00 0,00 0,00 268 634,68 0,00
  0,00
  0,00
  aktualizacja wyceny
  śr. trwa
  ych 0,00
  niedobory inwentaryzacyjne 0,00
  przekazanie jako darowizna
  0,00
  31.12.2017 0,00 61 796,08 184 271,56 659 711,55 44 220,01 949 999,2 0
  1 2 3 4 5 6 7
  Nota nr 4
  Zmiany w stanie umorzeń ś rodków trwa
  ych
  Lp. W yszcze gólnie nie Grunty (w tym praw o
  użytkow ania
  wieczystego gruntu) Budynki, lokale,
  praw a do lokali i
  obiekty in żynierii
  l ą dow ej i w odnej Urz
  ądzenia
  techniczne i maszyny Ś
  rodki
  transportu
  146 017,69
  amortyzacja planowa okresu bie żącego 6 179,76 15 426,12 115 567,81 8 844,00 146 017,69
  Zw i
  ększe nia 0,00 6 179,76 15 426,12 115 567,81 8 844,00
  Pozosta
  e
  ś rodki trw a
  e Ra ze m
  31.12.2016 0,00 10 000,50 78 020,99 538 874,13 12 778,23 639 673,85
  0,00
  Zmnie jsze nia 0,00 0,00 0,00 132 431,90 0,00 132 431,90 0,00
  0,00
  aktualizacja
  środków trwa
  ych
  0,00
  umorzenie śr. tr. stanowi ących niedobory 0,00
  umorzenie
  śr. trwa
  ych darowanych 0,00
  umorzenie śr. trwa
  ych sprzedanych 132 431,90 132 431,90
  umorzenie
  śr. trwa
  ych zlikwidowanych
  0,00
  0,00
  umorzenie
  śr. trwa
  ych aktualizowanych 0,00
  umorzenie środków trwa
  ych straconych 0,00
  umorzenie
  śr. tr. przekazanych w formie aportu
  0,00
  Zmniejszenia odpisów 0,00
  Zwi
  ększenia odpisów 653 259,64
  Odpisy z tytu
  u trw a
  e j utra ty w a rto ści
  31.12.2016 0,00
  31.12.2017
  0,00 16 180,26 93 447,11 522 010,04 21 622,23
  296 739,56
  W a rto ść ne tto na konie c okre su 0,00 45 615,82 90 824,45 137 701,51 22 597,78 0,00
  W a rto ść ne tto na pocz ąte k okre su 0,00 51 795,58 106 250,57 389 472,10 31 441,7 8 578 960,03
  31.12.2017
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Lp.
  1 2 3 4
  Nota nr 5 Zmiany w stanie środków trwa
  ych w budowie W yszcze gólnie nie W a rtość
  Przekazane do eksploatacji środki trwa
  e
  Przekazane do eksploatacji środki obrotowe
  Nieodp
  atne przekazanie obiektu infrastruktury tech nicznej
  Zadania inwestycyjne w
  asne
  Rozlicze nie na k
  a dów inw e stycyjnych w e d
  ug mie jsc o
  dnie sie nia na k
  a dów 0,00
  31.12.2016
  66 609,00
  Zw i ększe nia na k
  a dów w ci ągu roku 0,00
  Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych
  31.12.2017 66 609,00
  Nak
  ady sprzedane, darowizny
  Nak
  ady bez efektu gospodarczego
  1 2 3
  RAZEM
  Lp.
  W yszcze gólnie nie 31.12.2017 31.12.2016
  Ś rodki trwa
  e w
  asne 324 087,65 568 331,30
  Nota nr 6
  Struktura wykorzystywanych środków trwa
  ych - wed
  ug tytu
  ów w
  asno ści (warto ść pocz ątkowa)
  949 999,20 1 218 633,88
  Ś
  rodki trwa
  e u żywane na podstawe najmu, dzier żawy lub innej umowy o podobnym charakterze - uj ęte w aktywach 625 911,55 650 302,58
  Ś rodki trw.u żywane na podst.najmu, dzier żawy lub innej umowy o podobnym charakt.- nie wykaza ne w aktywach


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  16


  1 2 3 4 5RAZEM
  Lp. Za pa sy w e d
  ug rodza ju
  31.12.2017
  31.12.2016
  Wartość w ed
  ug
  ceny
  nabycia W arto
  ść wed
  ug
  ceny
  zakupu W arto
  ść wed
  ug
  kosztów
  w ytw orzenia W ysoko
  ść
  odpisów
  aktualizuj ących Warto
  ść
  bilansow a po
  skorygow aniu o odpis aktualiz. Warto
  ść brutto
  Nota nr 7
  Zapasy sk
  adników maj ątku obrotowego
  0,00
  surowce 0,000,00
  Wysokość
  odpisów
  aktualizuj ących W arto
  ść
  bilansowa po
  skorygowaniu o odpis aktualiz.
  Ma te ria
  y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00

  produkty i produkty w toku 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, 00
  pozosta
  e materia
  y
  0,00
  0,00 0,00 0,00
  0,00
  Produkty gotow e
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00
  Tow a ry 8 661 321,96 8 661 321,96 8 131 587,15 8 131 587,150,00
  0,00
  11 856 197,87
  3 724 610,72 3 724 610,72
  11 262 146,74 0,00 0,00 0,00 11 262 146,74 11 856 197,87 0,00
  Za liczki na dosta w y i us
  ugi 2 600 824,78
  2 600 824,78
  1 2 3 4 pona d 2 la ta
  Materia
  y
  Zapasy BRUTTO wed
  ug okresów zalegania
  Lp. Za pa sy w e d
  ug rodza ju Okre s za le ga nia w dnia ch
  Ra ze mW ysoko ść
  odpisów
  a ktua liz.
  do 6 m-cy 6 m-cy do 1 rok 1 - 2 la t
  Towary 6 224 225,55 1 281 054,73 1 077 022,93 79 018,75 8 661 321,96
  Produkty gotowe
  0,00
  0,00

  produkty i produkty w toku 0,00
  I
  1 3
  II 1 3 w a rto
  ść ne tto w a rto ść brutto odpisy
  a ktua lizuj ące w a rto
  ść ne tto
  Na le żno ści d
  ugote rminow e ogó
  e m: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Nota nr 8
  Należno ści
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017
  31.12.2016
  w a rto ść brutto odpisy
  a ktua lizuj ące
  0,00
  Od pozosta
  ych je dnoste k 0,000,00
  2
  Od pozosta
  ych je dnoste k, w których je dnostka
  posia da za a nga
  żow a nie w ka pita le 0,000,00
  Od je dnoste k pow i ąza nych 0,000,00
  0,00
  - do 12 miesi ęcy 0,000,00
  z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 0,00 0,00 0
  ,00 0,00 0,008 265 004,73
  Na le żno ści od je dnoste k pow i ąza nych: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Na le
  żno ści krótkote rminow e ogó
  e m: 5 472 807,92 115 525,42 5 3 57 282,50 8 357 110,34 92 105,61
  2 Na le
  żno ści od pozosta
  ych je dnoste k, w których
  je dnostka posia da za a nga żow a nie w ka pita le 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne 0,000,00
  - powy
  żej 12 miesi ęcy 0,00
  0,00
  - powy żej 12 miesi ęcy 0,000,00
  - do 12 miesi
  ęcy 0,000,00 0,00
  z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 0,00 0,00 0 ,00 0,00 0,00 0,00
  7 551 809,36
  - do 12 miesi ęcy 5 133 855,97 115 525,42 5 018 330,55 7 643 914,97 92 10 5,61 7 551 809,36
  z tytu
  u dostaw i us
  ug, o okresie sp
  aty: 5 133 855
  ,97 115 525,42 5 018 330,55 7 643 914,97 92 105,61 0,00
  Na le żno ści od pozosta
  ych je dnoste k: 5 472 807,92 115 525,42 5 357 282,50 8 357 110,34 92 105,61 8 265 004,73
  inne
  0,00
  283 232,97
  dochodzone na drodze s ądowej 0,000,00
  inne
  76 951,56 76 951,56 283 232,97 0,00
  z tytu
  u podatków, dotacji, ce
  , ubezpiecze ń
  spo
  ecznych i zdrowotnych oraz innych świadcze ń 262 000,39 262 000,39 429 962,40 429 962,40
  - powy
  żej 12 miesi ęcy 0,00
  0,00
  - w tym z tyt.dost.i us
  ug o okresie sp
  aty do 12 m
  -
  cy 0,00
  1 2
  innedochodz. na drodze
  sądow ej
  o okresie sp
  aty do 12 miesięcy o okresie sp
  aty
  pow y żej 12 miesi ęcy
  31.12.2016 92 105,61
  Nota nr 9
  Dane o odpisach aktualizuj ących warto ść nale żno ści od jednostek pozosta
  ych (wg tytu
  ów nale żno ści)
  Lp. W yszcze gólnie nie Odpis na na le
  żno ści od je dnoste k POZOSTA YCH
  Razem odpisy aktualizuj ące w arto ść nale żno ści od
  pozosta
  ych jednostek z tytu
  u dosta w i us
  ug z tytu
  u podatków , dotacji, ce
  ,
  ubezpiecze ń
  spo
  ecznych i
  zdrow otnych, oraz innych św iadcze ń
  28 453,16
  przesuni ęcia (zmiana klasyfikacji odpisów) 0,00
  dokonanie odpisu
  28 453,16 92 105,61
  Zw i ększe nia 28 453,16 0,00 0,00 0,00 0,00 28 453,16


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  17  3 4 zmniejszenie odpisów rozliczonych z przych. finans.
  5 033,35
  zmniejszenie odpisów rozliczonych z poz. przych.
  operac. 5 033,35
  5 033,35
  Zmnie jsze nia
  5 033,35 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00
  inne 0,00
  przesuni
  ęcia (zmiana klasyfikacji odpisów) 0,00
  wykorzystanie odpisów (z kontami zesp. 2) 0,00
  115 525,42
  31.12.2017 115 525,42 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 2
  Wysokość odpisów
  aktualizuj ących Warto
  ść bilansow a
  po skorygow aniu o odpis aktualiz. W a rto ść brutto Wysoko ść odpisów
  aktualizuj ących Warto
  ść bilansowa
  po skorygow aniu o odpis aktualiz.
  Inw e stycje krótkote rminow e 44 797,95 0,00 44 797,95 371 739,19
  Nota nr 10
  Inwestycje krótkoterminowe
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017
  31.12.2016
  W a rto ść brutto
  0,00
  - udzia
  y lub akcje 0,000,00
  w jednostkach powi
  ązanych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 371 739,19
  Krótkote rminow e a ktyw a fina nsow e 44 797,95 0,00 44 797 ,95 371 739,19 0,00 371 739,19
  0,00
  w pozosta
  ych jednostkach 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe
  0,000,00
  - udzielone po życzki 0,000,00
  - inne papiery warto
  ściowe 0,00
  0,00
  - inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,000,00
  - udzielone po
  życzki 0,000,00
  - inne papiery warto ściowe 0,000,00
  - udzia
  y lub akcje
  0,00
  0,00
  - inne aktywa pieni ężne 0,000,00
  - inne
  środki pieni ężne 10 000,0010 000,00 371 739,19
  - środki pieni ężne w kasie i na rachunkach 34 797,95 34 797,95371 739,19 371 739,19
  ś
  rodki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne 44 797,95 0,00 44 797,95 371 739,19 0,00
  0,00
  Inne inw e stycje krótkote rminow e 0,00
  Lp.
  a b
  2 a b
  3 ab
  1 Zmia ny w sta nie ka pita
  u/funduszu za pa sow e go
  31.12.2016 165 864,04
  zwi ększenie (z tytu
  u) 24 721,06
  - emisji akcji powy żej warto ści nominalnej
  - z podzia
  u zysku (ustawowo) 24 721,06
  Nota nr 11
  Zmiany w stanie kapita
  ów /funduszy zapasowych i re zerwowych
  W yszcze gólnie nie W a rtość
  - -
  31.12.2017 190 585,10
  -
  zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00
  - pokrycia straty
  - z podzia
  u zysku (ponad wymagan
  ą ustawowo minimaln ą warto ść)
  - z kapita
  u z aktualizacji wyceny - - -
  31.12.2017 0,00
  zmniejszenie (z tytu
  u)
  0,00
  - zbycia środków trwa
  ych
  - trwa
  a utrata warto ści środków trwa
  ych
  Zmia ny w sta nie ka pita
  u (funduszu) z a ktua liza cji
  w yce ny
  31.12.2016
  zwiększenie (z tytu
  u) 0,00
  - prawo wieczystego u żytkowania gruntów
  - -
  zmniejszenie (z tytu
  u) 0,00
  --
  Zmia ny w sta nie pozosta
  ych ka pita
  ów (funduszy)
  re ze rw ow ych
  31.12.2016
  1 076 388,72
  zwi ększenie (z tytu
  u) 284 292,20
  - odsetki od środków funduszu restrukturyzacji
  - z podzia
  u zysku 284 292,20
  -
  31.12.2017 1 360 680,92


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  18  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9. seria C seria D seria E
  W arto ść nominalna jednej akcji 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
  Nota nr 12
  Dane o strukturze w
  asno ści kapita
  u podstawowego oraz liczbie i warto ści nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywil ejowanych
  Lp. W yszczególnienie Akcje Razem
  seria A seria B
  16 000 000,00
  Podzia
  akcji z danej serii 0,00
  Ilo
  ść akcji w emisji (serii) 250 000,00 1 800 000,00 4 349 440,00 1 600 560,00 8 000 000,00x
  W arto ść emisyjna jednej akcji 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 x
  0,00
  – imienne, w tym: 0,00
  Podzia
  akcji z danej serii 1 800 000,00
  – zwyk
  e (szt.) 250 000,00 4 349 440,00 1 600 560,00 8 000 000,00 14 20 0 000,00
  – uprzywilejowane (szt.)
  1 800 000,00
  – na okaziciela 0,00
  5 718 194,00
  Firma 0,00
  Chun Fu Lin
  119 832,00 1 800 000,00 480 168,00 3 318 194,00
  0,00
  – w zakresie praw g
  osu (szt.) 1 800 000,00 1 800 000,00
  Rodzaj uprzywilejowanych akcji 8 959 216,00
  1 120 392,00 202 198,00 1 322 590,00
  Hanya International Corp.
  130 168,00 4 349 440,00 4 479 608,00
  8 000 000,00
  Sposób pokrycia akcji 0,00
  W arto
  ść nominalna serii 125 000,00 900 000,00 2 174 720,00 800 280,00 4 000 000 ,000,00
  – pozosta
  e (szt.) 0,00
  – w zakresie dywidendy (szt.)
  x
  1. 06.07.2011: Akcje serii A – ilo ść 125 000 – kapita
  125 000 z

  2. 03.10.2012: Akcje serii A – ilo ść 1 250 000 (podzielono 1 akcje na 10); Akcje serii B – ilość 9 000 000 (nowe); Akcje serii C – ilo ść 14 750 000 (nowe); Razem akcji 25 000 000 – kapita
  2
  500 000 z

  3. 26.04.2013: Akcje serii C – ilo ść 21 747 200 (dodano 6 997 200 akcji); Razem akcji 31 997 200 – kapita
  3 199 720 z

  4. 08.07.2013: Akcje serii A – ilo ść 250 000 (scalono 5 akcji w 1); Akcje serii B – ilo ść 9 000 000; Akcje serii C – ilo ść 4 349 440 (scalono 5 akcji w 1); Akcje serii D – i lość 1 600 560 (nowe);
  Razem akcji 15 200 000 – kapita
  4 000 000 z

  5. 29.10.2013: Akcje serii B – ilo ść 1 800 000 (scalono 5 akcji w 1); Razem akcji 8 000 000 – kapita
  4 000 000 z

  6. 01.03.2016: Akcje serii E – ilo ść 8 000 000 (nowe): Razem akcji 16 000 000 – kapita
  8 000 000 z

  Data rejestracji
  jak niżej jak ni żej jak ni żej jak ni żej jak ni żej 8 000 000,00
  – aport 0,00
  – gotówka
  125 000,00 900 000,00 2 174 720,00 800 280,00 4 000 000 ,00
  1 2
  Nota nr 13
  Zobowiązania d
  ugoterminowe wobec jednostek pozosta
  ych we d
  ug umownego okresu sp
  aty
  Lp. W yszcze gólnie nie W obec pozosta
  ych
  jednostek - kredyty i pożyczki W obec pozosta
  ych
  jednostek z tytu
  u emisji d
  u żnych
  papierów
  w arto ściow ych W obec pozosta
  ych
  jednostek - inne zobow i ązania
  finansow e
  71 700,91
  w tym:
  31.12.2017
  0,00 0,00 71 700,91 0,00 0,00
  W obec pozosta
  ych
  jednostek -
  zobow i ązania
  wekslow e W obec pozosta
  ych
  jednostek - inne Razem
  31.12.2016
  219 983,16219 983,16
  0,00
  - powy żej 5 lat 0,00
  - powy
  żej 3 lat do 5 lat 38 699,32
  - powy żej 1 roku do 3 lat 33 001,5933 001,59
  - do 1 roku
  38 699,32
  1 2 3 4d
  ugote rminow e krótkote rminow e d
  ugote rminow e krótkote
  rminow e
  31.12.2016 24 904,00 33 825,80 16 426,97
  Nota nr 14
  Zmiany w stanie rezerw
  Lp. W yszcze gólnie nieRe ze rw a z tytu
  u
  odroczone go poda tku
  dochodow e go Re ze rw y na św ia dcze nia e me ryta lne i
  podobne Pozosta
  e re ze rw y
  Ra ze m
  99 036,64
  przesuni
  ęcia (zmiana klasyfikacji rezerw) 0,00
  zwi ększenia z tytu
  u utworzenia rezerw
  3 484,0031 599,07 63 953,57 75 156,77
  Zw iększe nia 3 484,00 0,00 31 599,07 0,00 63 953,57 99 036,64
  zmniejszenie rezerw rozliczonych z przychodami
  finansowymi 75 156,77
  zmniejszenie rezerw rozliczonych z pozosta
  ymi
  przychodami operacyjnymi 24 904,00 33 825,80
  58 729,80
  Zmnie jsze nia
  24 904,00 0,00 33 825,80 0,00 16 426,97
  0,00
  0,00
  przesuni
  ęcia (zmiana klasyfikacji rezerw) 0,00
  wykorzystanie rezerw 16 426,97 16 426,97
  99 036,64
  31.12.2017 3 484,00 0,00 31 599,07 0,00 63 953,57


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  19  I
  2 2
  III 1 3 5 6 8 9
  IV
  Ra ze m Nie prze te rmino
  w a ne Zobow i
  ąza nia prze te rminow a ne
  do 90 dni 90 - 180 dni 180 - 360 dni 1 - 3 la t pow y że j 3 la t
  Nota nr 15 Zobowi ązania krótkoterminowe (stan na BZ) wed
  ug struktur y wiekowej
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2016 31.12.2017 Struktura w ie kow a
  0,00 0,00 0,00
  do 12 miesi
  ęcy 15 303,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  1 z tytu
  u dosta w i us
  ug o okre sie
  w yma ga lności:
  15 303,57 0,00 0,00 0,00 0,00
  W obe c je dnoste k pow i
  ąza nych 15 303,57 0,00 0,00 0,00 0,00
  inne 0,00
  powy
  żej 12 miesi ęcy
  0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  do 12 miesi
  ęcy 0,000,00 0,00 0,00 0,00
  1 z tytu
  u dosta w i us
  ug o okre sie
  w yma ga lności:
  0,00 0,00 0,00 0,00
  II
  W obe c pozosta
  ych je dnoste k, w
  których je dnostka posia da
  za a nga
  żow a nie w ka pita le
  0,00 0,00 0,00 0,00
  inne 0,00
  powy
  żej 12 miesi ęcy
  0,00
  2 z tytu
  u e misji d
  u
  żnych pa pie rów
  w a rto ściow ych 0,00 0,00
  kre dyty i po
  życzki
  4 427 357,61 4 992 695,84 4 992 695,84
  W obe c pozosta
  ych je dnoste k 11 508 043,23 8 338 520,5
  5 7 679 244,19 488 493,67 6 444,97 7 657,31 156 680,41 0, 00
  4 z tytu
  u dosta w i us
  ug o okre sie
  w yma ga lno
  ści:
  6 650 647,36 3 071 620,35 2 412 343,99 488 493,67 6 444
  ,97 7 657,31
  inne zobow i
  ąza nia fina nsow e
  145 250,47 54 356,51 54 356,51
  powy
  żej 12 miesi ęcy 0,00 0,00 156 680,41 0,00
  do 12 miesi ęcy 6 650 647,36 3 071 620,35 2 412 343,99 488 493,67 6 4 44,97 7 657,31 156 680,41
  7 z tytu
  u poda tków , ce
  , ube zpie cze
  ń i
  innych św ia dcze ń 216 093,11 155 296,22 155 296,22
  zobow i
  ąza nia w e kslow e
  0,00 0,00
  za liczki otrzyma ne na dosta w y
  0,00 0,00
  inne 2 411,08 2 473,21 2 473,21
  z tytu
  u w yna grodze
  ń 66 283,60 62 078,42 62 078,42
  0,00
  11 523 346,80 8 338 520,55 7 679 244,19 488 493,67 6 44 4,97 7 657,31 156 680,41
  Fundusze spe cja lne
  0,00
  1 2Aktyw a z tytu
  u odroczone go poda tku dochodow e go
  67 387,00 34 503,00
  Inne d
  ugote rminow e rozlicze nia mie dzyokre sow e 0,00 0,00
  Nota nr 16
  Rozliczenia międzyokresowe czynne - d
  ugoterminowe
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017 31.12.2016
  Koszty prac rozwojowych
  Koszty finansowe rozliczane w czasie
  Koszty przygotowania nowej produkcji
  Czynsze, dzier
  żawy p
  atne z góry
  Remonty środków trwa
  ych
  RAZEM 67 387,00 34 503,00
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  RAZEM
  Nota nr 17Rozliczenia międzyokresowe czynne - krótkoterminowe
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017 31.12.2016
  Prenumeraty 1 568,15 1 568,15
  Koszty finansowe rozliczane w czasie -7 839,04 18 750,00
  Ubezpieczenia maj
  ątkowe
  13 367,19 25 216,41
  Remonty środków trwa
  ych
  Aktywa z tytu
  u niezako
  ńczonych umów budowlanych
  0,00 0,00
  Czynsze, dzier żawy p
  atne z góry
  inne 9 744,93 6 934,90
  Koszty przygotowania nowej produkcji
  Koszty prac rozwojowych
  16 841,23 52 469,46


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  20  1 2
  RAZEM
  Nota nr 18Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - wykazane w bilansie w pozycji rezerw
  Lp.W yszcze gólnie nie 31.12.2017 pozycja w bilansie 31.12.2016
  Inne rezerwy na przewidywane koszty
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami
  Bie rne rozlicze nia mi
  ędzyokre sow e kosztów - d
  ugote rminow e 0,000,00
  Rezerwy na świadczenia emerytalne
  Rezerwy na świadczenia emerytalne
  Rezerwy na nagrody jubileuszowe
  Rozliczenia mi
  ędzyokresowe umów budowlanych - bierne RMK 0,000,00
  Rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów z tytu
  u realizacji przedsi ęwzi ęć deweloperskich 0,000,00
  Bie rne rozlicze nia mi
  ędzyokre sow e kosztów - krótkote rminow e 95 552,64 50 252,77
  95 552,64 50 252,77
  Koszty
  świadcze ń, nie b ęd ących jeszcze zobowi ązaniem
  Koszty nie wykorzystanych urlopów wraz z narzutami
  31 599,07 33 825,80
  Inne rezerwy na przewidywane koszty 63 953,57 16 426,97
  I
  II
  III
  1 2 3 4 5
  IV 1 2 3 4 5
  RAZEM
  Uje mna w a rto
  ść firmy
  Inne rozlicze nia mi ędzyokre sow e : 47 999,24 47 999,24 823,39
  Nota nr 19
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017 W tym :przychody
  podlegajace
  opodatkow aniu 31.12.2016
  Równowarto ść ś rodków trwa
  ych finansowanych ze środków PFRON
  W p
  aty na poczet przysz
  ych świadcze ń, op
  acone z góry
  Rozlicze nia mi
  ędzyokre sow e przychodów - d
  ugote rminow e 0,00 0,00 0,00
  Otrzymane dotacje, subwencje i dop
  aty na nabycie środków trwa
  ych
  W p
  aty na poczet przysz
  ych świadcze ń, op
  acone z góry
  Korekty przychodów roku bilansowego zafakturowane w roku kolejnym 47 999,24 47 999,24 823,39
  Otrzymane dotacje, subwencje i dop
  aty na nabycie
  środków trwa
  ych
  Równowarto ść ś rodków trwa
  ych finansowanych ze środków PFRON
  Rozlicze nia mi
  ędzyokre sow e przychodów - krótkote rminow e 47 999,24 47 999,24 823,39
  Rozliczenia mi ędzyokresowe umów budowlanych - RMP 0,000,00
  47 999,24 47 999,24 823,39
  I
  II 1 3 Zobow i
  ąza nia w
  a sne 0,00 0,00 0,00
  W eksel
  Zobowi ązania i zobowi ązania warunkowe zabezpieczone na maj ątku Jednostki
  Lp. Rodza j zobow i ąza nia / za be zpie cze nie Kw ota
  zobow i ąza nia Kw ota za be zpie cze nia
  na ma j ątku trw a
  ym na ma j ątku obrotow ym
  Nota nr 20
  Za be zpie czone zobow i ąza nia je dnoste k pow i ąza nych 0,00 0,00 0,00
  W eksel
  Inne
  Zow bow i
  ąza nia w a runkow e 15 900 000,00 14 550 000,00 18 273 040,00
  Hipoteka
  Zastaw
  Inne
  2 Za be zpie czone zobow i
  ąza nia pozosta
  ych je dnoste k, w których
  je dnostka posia da za a nga żow a nie w ka pita le 0,00 0,00 0,00
  Hipoteka
  Zastaw
  Za be zpie czone zobow i
  ąza nia pozosta
  ych je dnoste k 15 900 000,00 14 550 000,00 18 273 040,00
  W eksel 900 000,00
  Zastaw
  Inne
  W eksel
  Hipoteka
  Inne
  5 000 000,00 3 400 000,00 8 273 040,00
  Hipoteka
  5 000 000,00 11 150 000,00
  Zastaw 5 000 000,00
  10 000 000,00


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  21

  1 2 3 4
  Nota nr 21 Zobowiązania warunkowe
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017 31.12.2016
  indos weksli
  zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy
  udzielone gwarancje i por
  ęczenia (Vadex) 2 600 000,00 2 600 000,00
  kaucje i wadia
  Zobow i
  ąza nia w a runkow e ogó
  e m 5 600 000,00 5 600 000,00
  Zobow i ąza nia w a runkow e w obe c je dnoste k pow i ąza nych 2 600 000,00 2 600 000,00
  kaucje i wadia
  indos weksli
  Zobow i
  ąza nia w a runkow e w obe c pozosta
  ych je dnoste k, w któr ych je dnostka posia da za a ngażow a nie w ka pita le 0,00 0,00
  udzielone gwarancje i por ęczenia
  nieuznane roszczenia wierzycieli
  inne
  udzielone gwarancje i por
  ęczenia (BGK) 3 000 000,00 3 000 000,00
  kaucje i wadia
  inne
  Zobow i
  ąza nia w a runkow e w obe c pozosta
  ych je dnoste k 3 000 000,00 3 000 000,00
  zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy
  nieuznane roszczenia wierzycieli
  Zobow i
  ąza nia w a runkow e w za kre sie e me rytur i podobnych św ia dcze ń
  nieuznane roszczenia wierzycieli
  inne
  indos weksli
  zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy
  1 3
  Nota nr 22
  Przychody netto ze sprzeda ży produktów (us
  ug), towarów i materia
  ów (struktur a rzeczowa i terytorialna)
  Lp. W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017
  1.01-31.12.2016
  Kra j 6 051 561,64 45 015 496,88
  - od jednostek powi ązanych 0,000,00
  RAZEM przychody ze sprze da
  ży w tym: 25 951 932,69 2 760 861,26 28 712 793,95 -103 775,95 38 963 935,24
  Eksport Ogó
  e m w tym :
  w y
  ączone z
  opodatkow ania Kra j Eksport Ogó
  e m
  0,00
  0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00
  Przychód ze sprze daży produktów w tym : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  2
  Przychód ze sprze da ży tow a rów i ma te ria
  ów ,
  w tym: 25 561 470,28 2 649 596,34 28 211 066,62 -103 775,95 0,00
  0,00 0,00
  0,00
  42 158 380,89
  sprzeda ż materia
  ów 0,000,00 1 392,68 1 392,6837 563 935,24 4 595 838,33 42 159 773,57
  sprzeda ż towarów 25 561 470,28 2 649 596,34 28 211 066,62 -103 775,95 37 562 542,56 4 595 838,33
  0,00
  Przychód ze sprze daży us
  ug, w tym: 390 462,41 111 264,92 501 727,33 0,00 1 400 000,00 1 455 723,31 2 855 723,31
  0,00 0,00
  0,00 0,00
  0,00
  0,00
  0,00 0,00
  0,00 1 455 723,31 2 855 723,31
  0,00 0,00
  sprzeda
  ż us
  ug 390 462,41 111 264,92 501 727,33 1 400 000,00
  0,00
  0,00


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  22
  I
  1 2 3 4 5 6 7
  II
  III
  IV
  1 2 3
  Lp.
  W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017
  w tym: n.k.u.p. 1.01-31.12.2016
  Koszty w e d
  ug rodza jów x x x
  Nota nr 23
  Koszty w uk
  adzie rodzajowym
  remontowe 7 320,00 0,00 25 881,47
  czynsze i op
  aty dzier żawne 411 120,00 0,00 548 892,92
  Us
  ugi obce :
  3 784 705,71 45 520,22 4 910 567,97
  transportowe, 702 902,86 0,00 715 132,43
  Amortyza cja
  279 568,02 81 097,79 453 976,65
  Zu życie ma te ria
  ów i e ne rgii 238 207,37 1 349,78 303 882,62
  Ube zpie cze nia spo
  e czne i inne św ia dcze nia , w tym: 226 459,78 35 078,14 248 873,34
  - e me ryta lne 102 998,13 17 177,20 115 256,25
  - poda te k a kcyzow y
  0,00 0,00 0,00
  W yna grodze nia 1 070 503,83 -2 019,04 1 190 143,16
  pozosta
  e
  2 663 362,85 45 520,22 3 620 661,15
  Poda tki i op
  a ty, w tym: 15 140,42 4 190,00 49 005,76
  pozosta
  e 0,00 0,00 0,00
  koszty reprezentacji i reklamy publicznej
  56 450,02 10 030,29 112 367,69
  podró że s
  u żbowe 60 083,70 0,00 105 559,59
  Pozosta
  e koszty rodza jow e :
  174 729,52 13 738,64 305 336,22
  ubezpieczenia 58 195,80 3 708,35 87 408,94
  Koszt w ytw orz. produktów na w
  a sne potrze by je dnost ki
  Zmia na sta nu produktów +\- 0,00 x 0,00
  RAZEM koszty w g rodza jów
  5 789 314,65 178 955,53 7 461 785,72
  W a rto ść sprze da nych tow a rów i ma te ria
  ów 22 927 200,45 0,00 36 516 077,59
  rozliczenia mi ędzyokresowe kosztów x
  produkty gotowe
  x
  produkcja niezako ńczona x
  I.
  1 2 3 4
  II.
  III.
  IV. 12 3 4 5 6 7 8 9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  RAZEM
  Pozosta
  e przychody operacyjne
  Lp.W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017 w tym : w y
  ączone z
  opodatkow ania 1.01-31.12.2016
  Zysk z likwidacji niefinansowych aktywów trwa
  ych, w tym inwestycji bez efektu gospodarczego 0,00 0,00 0,00
  przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwa
  ych
  przychody ze sprzeda
  ży niefinansowych aktywów trwa
  ych 5 475,61
  warto ść netto (koszt w
  asny) sprzedanych niefinansowych ak tywów trwa
  ych
  ZYSK Z TYTU U ROZCHODU NIEFINANSOW YCH AKTYW ÓW TRW A
  YCH0,00 0,00 5 475,61
  Zysk ze sprzeda ży środ. trw., środ. trw. w budowie, W NP oraz inwestycji w nierucho mości i W NP 0,00 0,00 5 475,61
  Niedobory niefinansowych aktywów trwa
  ych
  DOTACJE 0,00 0,00 0,00
  koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwa
  ych (
  wartość netto plus koszty likwidacji)
  Nadwy żki niefinansowych aktywów trwa
  ych
  Uzyskane kary, grzywny, odszkodowania 5 390,924 222,69
  Przedawnione zobowi ązania 74 510,52
  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE
  122 466,06 16 760,50 28 570,70
  AKTUALIZACJA W ARTO
  ŚCI AKTYW ÓW NIEFINANSOW YCH 0,00 -21 840,56 0,00
  zwi ększenie przychodów podatkowych o warto ść zobowiaza ń przeterminowanych ponad 2 lata (tylko podatkowo) -21 840,56
  Nie wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem utworzone uprzednio rezerwy 11 727,15 11 727,15 9 443,51
  Ró żnice inwentaryzacyjne 0,00
  Rozwi
  ązane odpisu aktualizuj ącego warto ść nale żno ści 5 033,35 5 033,35 3 918,84
  Rozwi ązane rezerwy na przewidywane straty
  W yegzekwowane odpisane nale
  żno ści 0,00
  Darowizny środków pieni ężnych i pozosta
  ych środków obrotowych
  Zwrot op
  at s ądowych i innych wierzytelno ści 20 658,55
  W arto ść niefinansowych aktywów trwa
  ych otrzymanych nieodp
  atnie lub w formie darowizny 0,00

  żnice z zaokr ągle ń 5,309,93
  Zwrot zap
  aconych podatków
  Nadwy
  żki pieni ężne 0,00
  Nadwy żki w rzeczowych sk
  adnikach maj ątku 0,00
  122 466,06 -5 080,06 34 046,31
  sprzeda
  ż sk
  adników maj ątku nieb ędą cych środkami trwa
  ymi 2 302,11
  inne 2 838,16 10 975,73


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  23

  I. 2 3 4 5
  II.
  2 3 4
  III. 12 3 4 5 6 7 8 9
  Nota nr 25 Pozosta
  e koszty operacyjne
  Lp.W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017 w tym: n.k.u.p. 1.01-31.12.2016
  przychody ze sprzeda ży niefinansowych aktywów trwa
  ych 141 869,92
  warto ść netto (koszt w
  asny) sprzedanych niefinansowych ak tywów trwa
  ych 146 813,70
  STRATA Z TYTU U ROZCHODU NIEFINANSOW YCH AKTYW ÓW TRW
  A YCH4 943,78 0,00 0,00
  1 Strata ze sprzeda
  ży środków trwa
  ych, środków trwa
  ych w budowie, warto ści niematerialnych i prawnych oraz
  inwestycji w nieruchomo ści i W NP 4 943,78 0,00 0,00
  Nadwy żki niefinansowych aktywów trwa
  ych
  Niedobory niefinansowych aktywów trwa
  ych
  przychody z likwidacji niefinansowych aktywów trwa

  ych
  koszty likwidacji niefinansowych aktywów trwa
  ych ( wartość netto plus koszty likwidacji)
  W arto
  ść niefinansowych aktywów trwa
  ych przekazanych nieod p
  atnie lub w formie darowizny
  Strata z likwidacji niefinansowych aktywów trwa
  ych , w tym inwestycji bez efektu gospodarczego 0,00 0,00 0,00
  utrata warto ści zapasów
  utrata warto ści nale żno ści
  AKTUALIZACJA W ARTO
  ŚCI AKTYW ÓW NIEFINANSOW YCH 0,00 60 577,65 0,00
  1 trwa
  a utrata warto
  ści środków trwa
  ych, środków trwa
  ych w budowie,warto ści niematerialnych i prawnych, inwestycji w
  nieruchomo ści i prawa
  Niezawinione niedobory sk
  adników maj ątku obrotowego 1 550,96
  Niezawinione niedobory środków trwa
  ych
  INNE KOSZTY OPERACYJNE
  253 288,52 70 284,63 347 170,53
  Odpisane nale żno ści przedawnione, umorzone i nie ści ągalne 28 453,16 28 453,16 67 115,71
  równowarto
  ść kosztu dotycz ącego umorzonego zobowi ązania (tylko podatkowo) 60 577,65
  Ró żnice zaokr ągle ń 11,21 9,58 12,42
  inne 69 657,87 31 512,44 82 585,97
  Koszty post
  ępowania spornego i egzekucyjnego 144 856,83
  Utworzone rezerwy na przewidywane straty i uzasadni one ryzyko z operacji gospodarczych
  VAT od niedoborów i szkód podlegaj
  ących korekcie jako VAT naliczony
  Zap
  acone kary, grzywny i odszkodowania 10 309,45 10 309,45 195 905,47
  RAZEM 258 232,30 130 862,28 347 170,53
  I.
  II. 1 2 3
  III. 1 23
  IV. V. 1 2 3
  RAZEM
  Dyw ide ndy i udzia
  y w zyska ch, w tym:
  0,00 0,00 0,00
  od je dnoste k pow i ąza nych, w tym:
  Nota nr 26
  Przychody finansowe
  Lp.W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017w tym : w y

  ączone
  z opoda tkow a nia 1.01-31.12.2016
  - w tym od je dnoste k pow i ąza nych
  Odse tki od udzie lonych po życze k (w tym ta k że odse tki za zw
  ok ę w sp
  a cie ra t) 0,00 0,00 0,00
  - w których je dnostka posia da za a nga
  żow a nie w ka pita le
  Odse tki 17 794,54 17 794,53 578,38
  - w których je dnostka posia da za a nga
  żow a nie w ka pita le
  od je dnoste k pozosta
  ych w tym:
  nie zap
  acone
  Odse tki od na le żno ści od odbiorców 17 794,53 17 794,53 577,45
  Odse tki od
  środków i loka t na ra chunka ch ba nkow ych 0,01 0,00 0,93
  zap
  acone 0,010,93
  zap
  acone
  nie zap
  acone
  Zysk ze zbycia pa pie rów w a rto
  ściow ych
  Zysk ze zbycia udzia
  ów
  ZYSK ZE ZBYCIA INW ESTYCJI
  0,00 0,00 0,00
  zap
  acone
  577,45
  nie zap
  acone 17 794,53 17 794,53
  INNE 0,00 -94 132,00 89 033,29
  Na dw y żka przychodów na d koszta mi z tytu
  u ró żnic kursow ych 0,00 -94 132,00 89 033,29
  AKTUALIZACJA W ARTO
  ŚCI INW ESTYCJI 0,00 0,00 0,00
  Zysk ze zbycia pa pie rów w a rto
  ściow ych krótkote rminow ych
  Rozw i ąza nie odpisu a ktua lizuj ące go w a rto ść na le żno ści z tytu
  u odse te k
  Rozw i ąza nie innych re ze rw i odpisów utw orzonych w ci ę ża r kosztów fina nsow ych
  Przychody z tytu
  u ró
  żnic kursowych -94 132,00 313 721,09
  Koszty z tytu
  u ró żnic kursowych 224 687,80
  17 794,54 -76 337,47 89 611,67


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  24


  I. 1 2 3 4 56 7
  II. 12
  III.
  IV. 1 2 3
  RAZEM
  ODSETKI
  286 898,63 5 483,40 301 457,76
  w tym dla je dnoste k pow i ąza nych
  Nota nr 27
  Koszty finansowe
  Lp.W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017 w tym: n.k.u.p. 1.01-31.12.2016
  zap
  acone 192 373,73150 031,05
  nie zap
  acone
  nie zap
  acone
  Odse tki od kre dytów
  192 373,73 0,00 150 031,05
  Odse tki od za ci
  ągni ętych po życze k 0,00 0,00 0,00
  zap
  acone
  Odse tki od zobow i ąza ń ha ndlow ych w obe c dosta w ców obcych 14 873,33 392,62 35 437,74
  zap
  acone 14 480,7115 201,03
  zap
  acone
  nie zap
  acone
  Prow izje z tytu
  u kre dytów i po
  życze k 28 089,0426 648,35
  Odse tki od obliga cji w
  a snych 0,00 0,00 0,00
  STRATA ZE ZBYCIA INW ESTYCJI 0,00 0,00 0,00
  Stra ta na sprze da ży pa pie rów w a rto ściow ych
  Odse tki od zobow i
  ąza ń bud że tow ych 5 036,40 5 036,40 5 366,07
  Odse tki tytu
  e m fa ktoringu 34 600,97 54,38 60 600,65
  nie zap
  acone
  392,62 392,62 20 236,71
  Odse tki od przyj ętych w le a sing fina nsow y rze czow ych sk
  a dników ma j ątku 11 925,16 23 373,90
  INNE 630 889,37 84 923,14 0,00
  Na dw y żka kosztów na d przychoda mi z tytu
  u ró żnic kursow ych 629 056,88 84 923,14 0,00
  AKTUALIZACJA W ARTO
  ŚCI INW ESTYCJI 0,00 0,00 0,00
  Stra ta na sprze da
  ży udzia
  ów
  917 788,00 90 406,54 301 457,76
  Odpisy a ktua lizuj
  ące w a rto ść na le żno ści (odse tki i po życzki)
  Pozosta
  e 1 832,49
  Przychody z tytu
  u ró
  żnic kursowych 210 617,89
  Koszty z tytu
  u ró żnic kursowych 839 674,77 84 923,14
  I. 2 3– dolar ameryka
  ński USD 251/A/NBP/2017 3,4813
  – funt szterling GBP
  Nale
  żno ści
  – euro EUR 251/A/NBP/2017 4,1709
  Nota nr 28
  Kursy walut przyjęte do wyceny sk
  adników bilansu oraz rachunku zyskó w i strat
  Lp.Rodza j sk
  a dnika /Na zw a w a luty Kod w a luty Rodzaj kursu/tabela kursów Przyjęty kurs
  – euro EUR 251/A/NBP/2017 4,1709
  – dolar ameryka ński USD 251/A/NBP/2017 3,4813
  Ś
  rodki pieni ężne w kasie i w banku
  Zobowi ązania
  – euro EUR 251/A/NBP/2017 4,1709
  – funt szterling
  GBP
  – dolar ameryka ński USD 251/A/NBP/2017 3,4813
  – funt szterling GBP
  1 2 1 2Przychody
  o na dzw ycza jne j w a rto ści: 0,00 0,00
  Nota nr 29
  Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wyst ąpi
  y incydentalnie
  Lp. W yszcze gólnie nie 31.12.2017 31.12.2016
  Koszty
  o na dzw ycza jne j w a rto ści: 0,00 0,00
  - przychody tytu
  em umorzonego zobowi
  ązania 74 510,52
  które w yst
  ąpi
  y incyde nta lnie : 216 380,44 0,00
  - przychody ze sprzeda ży środków trwa
  ych 141 869,92
  - koszty s ądowe i arbitra żowe zwi ązane ze sporem z firm ą Ledolux 144 856,83
  - koszt w
  asny sprzedanych środków trwa
  ych 146 813,70
  które w yst
  ąpi
  y incyde nta lnie : 291 670,53 140 898,20
  - koszt przedterminowego rozwi ązania umowy najmu (biuro W arszawa) 140 898,20


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  25


  Lp.
  I
  1 2 3 4 5 6
  II
  III
  IV
  V Koszty lat ubieg
  ych stanowi
  ące koszt uzyskania przychodów w b.r. 46 288,80
  Koszty podatkowe nie stanowi ące kosztu rachunkowego 63 806,02
  Przychody lat ubieg
  ych podlegaj ące opodatkowaniu w roku badanym 0,00
  Zysk brutto
  -1 039 480,85
  Koszty nie stanowi ące kosztu uzyskania przychodu 400 224,35
  Przychody nie podlegaj ące opodatkowaniu -185 193,48
  Nota nr 30
  G
  ówne pozycje ró żni ące podstaw ę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnyc h od wyniku finansowego brutto
  W yszcze gólnie nie W a rtość
  Poda te k dochodow y po odlicze nia ch 0,00
  Podsta w a opoda tkow a nia poda tkie m dochodow ym
  0,00
  Poda te k dochodow y
  19% 0,00
  Odliczenie podatku od dywidend ( art. 23) 0,00
  Inne przychody podlegaj
  ące opodatkowaniu 0,00
  Dochód do opoda tkow a nia / Stra ta poda tkow a -564 157,84
  Inne zmniejszenia podstawy opodatkowania przewidzia ne przepisami podatkowymi 0,00
  Lp.
  1 2 3 4 5
  Nota nr 31 Zmiany rezerw i aktywów na odroczony podatek dochod owy
  W zrost rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego 3 484,00
  Zmniejszenie rezerwy z tytu
  u odroczonego podatku d ochodowego 24 904,00
  Re ze rw a z tytu
  u odroczone go poda tku dochodow e go na BZ 3 484,00
  Zmniejszenie aktywów z tytu
  u odroczonego podatku d
  ochodowego 34 503,00
  Aktyw a z tytu
  u odroczone go poda tku dochodow e go na BZ 67 387,00
  Re ze rw a z tytu
  u odroczone go poda tku dochodow e go na BO 24 904,00
  W yszcze gólnie nie
  Kw ota z

  Aktyw a z tytu
  u odroczone go poda tku dochodow e go na BO 34 503,00
  W zrost aktywów z tytu
  u odroczonego podatku dochodo wego 67 387,00
  Poda te k dochodow y - cz
  ę ść odroczona , w tym: -54 304,00
  wykazana w rachunku zysków i strat -54 304,00
  odniesiona na kapita
  w
  asny
  1 2 3 4 Pracownicy bezpo
  średnio produkcyjny 0 0
  Pracownicy po średnio produkcyjni 9 10
  Nota nr 32
  Informacje o przeci ętnym zatrudnieniu w grupach zawodowych
  Lp. W yszcze gólnie nie 1.01-31.12.2017 1.01-31.12.2016
  Za trudnie nie

  ączne 37 43
  Pozostali
  13 18
  Stanowiska nierobotnicze 15 15
  1 2 3
  Zaliczki, kredyty, pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze udzielone osobom wchodzącym w sk
  ad organów zarz ądzaj ących, nadzoruj ących i
  administruj ących
  Lp. W yszczególnienie
  G
  ówne warunki umowy
  Kwota świadczenia Kwota sp
  acona 31.12.2017
  Po życzkobiorca W ysoko
  ść
  oprocentowa
  nia Data
  udzielenia
  ś wiadcze ń
  Nota nr 33
  728 890,30 728 058,74 831,56
  – po życzka/kredyt Termin
  sp
  aty Inne
  Organ zarz ądzaj ący
  0,00
  Organ nadzoruj ący 258 002,39 258 002,39
  – zobowi
  ązania zaci ągni ęte w ich imieniu tytu
  em gwarancji i
  por ęcze ń 0,00
  – zaliczka - 2016/2017 na bieżąco
  rozliczane z kosztami 728 890,30 728 058,74 831,56
  258 002,39 0,00
  – zobowi ązania zaci ągni ęte w ich imieniu tytu
  em gwarancji i
  por ęcze ń
  – zaliczka
  - 2016/2017 na bieżąco
  rozliczane z kosztami 258 002,39 0,00
  – po życzka/kredyt 0,00
  0,00
  – zaliczka 0,00
  – po
  życzka/kredyt 0,00
  Organ administruj ący 0,00 0,00 0,00
  0,00
  RAZEM 986 892,69 986 061,13 831,56
  – zobowi
  ązania zaci ągni ęte w ich imieniu tytu
  em gwarancji i
  por ęcze ń
  1 23
  Nota nr 34
  Wynagrodzenia,
  ącznie z wynagrodzeniem z zysku, wyp
  acone lub nale żne osobom wchodz ącym w sk
  ad organów jednostki
  Lp. W yszczególnienie W ynagrodzenia brutto za rok obrotowy
  obci ążające koszty obci ążające zysk
  Organ administruj ący
  RAZEM 74 340,05 0,00
  Organ zarz
  ądzaj ący 44 364,67
  Organ nadzoruj ący 29 975,38


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  26  1 2 3
  Zobowi ązania wynikaj ące z emerytur i podobnych świadcze ń oraz zaci ągni ęte w zwi ązku z tymi emeryturami dla by
  ych cz
  onków organów jednostki
  Lp.W yszczególnienie Zobowi
  ązania
  wynikaj ące z emerytur i świad. o
  podobnym charakterze zaci
  ągni ęte w zwi ązku
  z tymi emeryturami
  Byli cz
  onkowie organu administruj ącego
  RAZEM 0,00 0,00
  Byli cz
  onkowie organu zarz
  ądzaj ącego
  Byli cz
  onkowie organu nadzoruj ącego
  Lp.
  1.
  2.
  3.
  4.
  Nota nr 35
  Informacje o wynagrodzeniu podmiotu badaj ącego sprawozdanie finansowe
  W yszcze gólnie nie Kw ota w z

  RAZEM 10 000,00
  Pozosta
  e us
  ugi:
  0,00
  Badanie rocznego sprawozdania finansowego
  10 000,00
  Inne us
  ugi po
  świadczaj ące
  Us
  ugi doradztwa podatkowego
  Lp. 1 a b 2
  Wyja śnienie przyczyn ró żnic pomi ędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie or az zmianami tych samych pozycji w rachunku przep
  yw ów
  pieni ężnych
  Lp. Pozycja w
  ra chunku
  prze p
  yw ów
  pie ni
  ę żnych W yszcze gólnie nie
  Kw ota z

  A.II.1. Amortyza cja 279 568,02
  zmiana stanu
  środków pieni ężnych wywo
  ana ró żnicami kursowymi -49,84
  przeklasyfikowanie sk
  adników krótkoterminowych pom i ędzy aktywami finansowymi (poz. B.III.1.a) i b) a środkami pieni ężnymi (poz. III.B.1.c)) Środki pie ni ę żne na konie c okre su w e d
  ug ra chunku prze p
  yw ów pie n i ę żnych - poz. G 44 847,79
  Nota nr 36
  Objaśnienie struktury środków pieni ężnych przyj ętych do rachunku przep
  ywów
  W yszcze gólnie nie Kw ota z
  Środki pie ni ę żne na konie c okre su w e d
  ug bila nsu - poz. B III. c) 44 797,95
  - inne korekty (wymieni
  ć)
  - wy

  ączenie nie zrealizowanych ró żnic kursowych nie dotycz ących dzia
  alno ści operacyjnej (nie zrealizowane zyski ze znakiem m
  inus, nie
  zrealizowane straty ze znakiem plus)
  - wy

  ączenie ró żnic kursowych z tytu
  u wyceny środków pieni ężnych zgromadzanych na rachunkach walutowych i w kas ie jednostki
  (dodatnie ze znakiem minus, ujemne ze znakiem plus) 49,84
  A.II.2. Zyski (stra ty) z tytu
  u ró
  żnic kursow ych
  49,84
  - wy
  ączenie zrealizowanych ró żnic kursowych niedotycz ących dzia
  alno ści operacyjnej (ró żnice dodatnie ze znakiem minus, ró żnice
  ujemne ze znakiem plus)
  - inne korekty (wymieni
  ć)
  - wy

  ączenie odsetek zap
  aconych (ze znakiem plus)
  260 249,45
  - wy
  ączenie odsetek i dywidend naliczonych, lecz nieotrz ymanych ani niewyp
  aconych (ze znakiem plus lub min us tj. przeciwnym do
  posiadanego) 392,62
  A.II.3. Odse tki i udzia
  y w zyska ch (dyw ide ndy)
  260 642,07
  - wy

  ączenie odsetek i dywidend otrzymanych (ze znakiem m inus)
  - korekty wynikająca z przekazania darowizn niepieni ężnych sk
  adników dzia
  alno ści inwestycyjnej (ze znakiem plus)
  - korekty dotycz ące ujawnionych nadwy żek (ze znakiem minus) i niedoborów (ze znakiem plus ) inwentaryzacyjnych sk
  adników dzia
  alności
  inwestycyjnej
  - korekta z wi
  ązana z zyskiem (ze znakiem minus) lub strat ą (ze znakiem plus) na sprzeda ży sk
  adników dzia
  alno ści inwestycyjnej
  - korekta zwi ązana z strat ą (ze znakiem plus) na likwidacji sk
  adników dzia
  al ności inwestycyjnej
  A.II.4. Zysk (stra ta ) z dzia
  a lno
  ści inw e stycyjne j 0,00
  - inne korekty (wymieni ć)
  - korekty dotycz
  ące zdarze ń losowych (ze znakiem plus lub minus)
  - korekty dotycz ące odpisów koryguj ących warto ść sk
  adników aktywów trwa
  ych oraz krótkoterminowych aktywów finansowych z tytu
  u
  trwa
  ej utraty warto ści i ich korekty (plus lub minus)


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  27


  A.II.5. Zmia na sta nu re ze rw 23 879,87
  - zmiana stanu wed
  ug bilansu 23 879,87
  A.II.6. Zmia na sta nu za pa sów 594 051,13
  - zmiana stanu wed
  ug bilansu 594 051,13
  - korekta z tytu
  u zmiany stanu rezerw na odroczon
  y podatek dochodowy utworzonych w ciężar kapita
  u (funduszu) w
  asnego
  - inne korekty (wymieni ć)
  A.II.7. Zmia na sta nu na le żno ści 2 907 722,23
  - zmiana stanu wed
  ug bilansu, poz. A. III i B. II 2 907 722,23
  - korekta wynikaj
  ąca ze zmiany stanu zapasów z tytu
  u wk
  adu niepien ięż nego otrzymanego lub przekazanego pod postaci ą sk
  adników
  aktywów obrotowych (zapasów)
  - inne korekty (wymieni ć)
  A.II.8. Zmia na sta nu zobow i ąza ń krótkote rminow ych, z w yj ątkie m po życze k i kre dytów -3 659 270,52
  - zmiana stanu wed
  ug bilansu -3 659 270,52
  - korekta z tytu
  u zmiany stanu nale
  żno ści dotycz ących dzia
  alno ści inwestycyjnej
  - inne korekty ( wymieni ć)
  - inne korekty (wymieni ć)
  - korekta z tytu
  u zmiany stanu ZF
  ŚS zwi ązana z odpisem z zysku na ten fundusz
  - korekta z tytu
  u zmiany stanu funduszu nagród z t ytu
  u zadeklarowanych, a nie wyp
  aconych nagród z zysku
  - korekta z tytu
  u zmiany stanu zobowi
  ąza ń dzia
  alno ści inwestycyjnej
  - korekta z tytu
  u zmiany stanu zobowi ąza ń dzia
  alno ści finansowej (leasingu finansowego)
  - rozliczenia mi ędzyokresowe przychodów (wzrost stanu ze znakiem plu s, zmniejszenie ze znakiem minus) 47 175,85
  - korekta dotycz ąca rozlicze ń czynnych z tytu
  u odroczonego podatku dochodowego odnoszonego bezpośrednio na kapita
  (fundusz) w
  asny
  - zmiana stanu wed
  ug bilansu
  49 920,08
  - czynne (wzrost stanu ze znakiem minus, zmniejs zenie zez znakiem plus) 2 744,23
  A.II.9. Zmia na sta nu rozlicze
  ń mi ędzyokre sow ych 49 920,08
  - korekta rozlicze ń mi ędzyokresowych przychodów z tytu
  u warto ści dotacji w roku ich otrzymania
  - zmiana stanu wykazana w rachunku przep
  ywów pieni ężnych
  - korekta dotycz
  ąca rozlicze ń mi ędzyokresowych przychodów z tytu
  u zmiany stanu ujem nej wartości firmy w roku jej powstania
  - korekta dotycz ąca rozlicze ń mi ędzyokresowych z tytu
  u warto ści darowizn niepieni ężnych aktywów trwa
  ych
  B.I.1. Zbycie w a rto ści nie ma te ria lnych i pra w nych ora z rze czow ych a ktyw ów trw a
  ych 144 172,03
  - zbycie sk
  adników maj ątku ( samochód VW CC, Fiat Freemont, Ford Focus, sp rzęt komputerowy) 144 172,03
  A.II.10. Inne kore kty
  -9 548,96
  -inne -9 548,96
  B.I.2. Zbycie inw e stycji w nie ruchomo ści ora z w a rto ści nie ma te ria lne i pra w ne 0,00
  -
  W p
  yw y z dyw ide nd i udzia
  ów w zyska ch - je dnostki pozosta
  e 0,00
  -
  - w pozosta
  ych jednostkach
  B.I.3. Zbycie a ktyw ów fina nsow ych
  0,00
  - w jednostkach powi ązanych
  Sp
  a ta udzie lonych po życze k d
  ugote rminow ych - je dnostki pozosta
  e 0,00
  -
  Inne w p
  yw y z a ktyw ów fina nsow ych - je dnostki pozos ta
  e 0,00
  -
  W p
  yw y z odse te k - je dnostki pozosta
  e
  0,00
  -
  B.I.4. Inne w p
  yw y inw e stycyjne 0,00
  -
  B.II.1. Na bycie w a rto ści nie ma te ria lnych i pra w nych ora z rze czow ych a ktyw ów trw a
  ych 139 662,04
  - nabycie samochodów poprzednio leasingowanych cela m ich sprzedaży 139 662,04


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  28  B.II.2. Inw e stycje w nie ruchomo ści ora z w a rto ści nie ma te ria lne i pra w ne 0,00
  -
  - w pozosta
  ych jednostkach
  B.II.3. Na bycie a ktyw ów fina nsow ych
  0,00
  - w jednostkach powi ązanych
  B.II.4. Inne w yda tki inw e stycyjne 0,00
  -
  Udzie lone po
  życzki d
  ugote rminow e - w pozosta
  ych je dnostka ch 0,00
  -
  C.I.1. W p
  yw y ne tto z w yda nia udzia
  ów (e misji a kcji ) i innych instrume ntów ka pita
  ow ych ora z dop
  a t do ka pita
  u0,00
  -
  C.I.3. Emisja d
  u żnych pa pie rów w a rto ściow ych 0,00
  -
  C.I.2. Kre dyty i po
  życzki 572 642,39
  - kredyt w rachunku bie żącym (Alior Bank S.A.) 572 642,39
  C.I.4. Inne w p
  yw y fina nsow e 0,00
  -
  C.II.2. Dyw ide ndy i inne w p
  a ty na rze cz w
  a ścicie li 0,00
  -
  C.II.1. Na bycie udzia
  ów (a kcji) w
  a snych
  0,00
  -
  C.II.3. Inne ni ż w yp
  a ty na rze cz w
  a ścicie li, w yda tki z tytu
  u podzia
  u zysku 0,00
  -
  C.II.5. W ykup d
  u żnych pa pie rów w a rto ściow ych 0,00
  -
  C.II.4. Sp
  a ty kre dytów i po
  życze k 7 304,16
  -sp
  aty dotycz ące kredytu w rachunku bie żącym (Alior Bank S.A.) 7 304,16
  C.II.6. Z tytu
  u innych zobow i ąza ń fina nsow ych 0,00
  -
  C.II.8. Odse tki 260 249,45
  - odsetki leasing 11 925,16
  C.II.7. P
  a tno
  ści zobow i ąza ń z tytu
  u umów le a singu fina nsow e go 98 327,08
  - wydatki kapita
  owe dotycz ące obs
  ugiwanych umów leasingowych 98 327,08
  C.II.9. Inne w yda tki fina nsow e 0,00
  -
  - odsetki po
  życzki i faktoring 248 324,29


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  29


  4. Sprawozdanie Zarządu z działalności

  4.1. Informacje podstawowe


  Nazwa (firma): Vakomtek Spółka Akcyjna
  Kraj: Polska
  Siedziba: Poznań
  Adres: 61-003 Poznań, ul. Chlebowa 22
  Numer KRS: 0000390734
  Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznani
  u, VIII Wydział
  Gospodarczy
  REGON: 301792620
  NIP: 972-12-32-691
  Telefon: + 48 61 652 91 89
  Fax: + 48 61 652 91 88
  Poczta e-mail: [email protected]
  Strona www: www.vakomtek.com

  Spółką kieruje Zarząd. Skład Zarządu w porównaniu d o roku 2016 nie uległ zmianie. Prezesem Zarządu
  jest pan CHUN-FU LIN, który zgodnie ze statutem upo ważniony jest do jednoosobowej reprezentacji spółki.

  PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

  Podstawowym obszarem działalności Spółki jest dystr ybucja produktów szeroko rozumianej elektroniki
  użytkowej, w tym w szczególności akcesoriów IT, pro duktów z grupy RTV oraz TELE, drobnego AGD, źródeł światła
  LED, produktów gamingowych oraz multimediów. Oferow ane przez Spółkę marki to w szczególności marki z
  wyłącznościowej dystrybucji: Vakoss, Xzero, Msonic i Blupop. Vakomtek S.A. sprzedaje towary w ilościac h
  2Informa cje o cha ra kte rze i ce lu gospoda rczym za w a rt
  ych prze z je dnostkę umów nie uw zgl ędnionych w
  bila nsie w za kre sie nie zb ędnym do oce ny ich w p
  yw u na sytua cj ę ma j ątkow ą, fina nsow ą i w ynik fina nsow y
  je dnostki
  Nota nr 37
  Pozosta
  e informacje
  1 Nie pe w ność co do mo żliw o ści kontynuow a nia dzia
  a lno ści Je dnostki
  nie dotyczy
  nie dotyczy
  3 Inne informa cje W sprawozdaniu finansowym nie uj ęto otwartych na dzie ń 31-12-2017 rok u transak cji terminowych FX w k wocie
  sprzedanych 50.000 USD, k tóre z dniem 30-03-2018 ro k u zosta
  y sk ompensowane z odpowiadającymi im zak upionymi
  50.000 USD, przez co transak cja na dzie ń b ilansowy uznana zosta
  a za nieistotn ą.


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  30

  hurtowych, do innych stacjonarnych wielkopowierzchn iowych sklepów detalicznych. Spółka prowadzi również
  sprzedaż do klientów indywidualnych, hurtowni oraz sklepów internetowych.
  Towary oferowane przez Spółkę zakupowane są zarówno u dystrybutorów krajowych jak i bezpośrednio
  od producentów zagranicznych. Spółka stale pracuje nad poszerzaniem swojej oferty handlowej o nowe pro dukty
  z zakresu posiadanych grup produktowych, a także wy chodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów i
  konsumentów, rozwija nowe grupy produktowe w oparci u o aktualne trendy rynkowe.


  ORGANY SPÓŁKI

  Organami Spółki zgodnie ze Statutem są: Walne Zgrom adzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Na dzień 31
  grudnia 2017 struktura własności kapitału zakładowe go, a co za tym idzie akcjonariatu Spółki była następująca:

  Akcjonariusz Liczba akcji Udział w kapitale
  zakładowym
  Liczba głosów na
  Walny Zgromadzeniu
  Udział w głosach na
  Walnym Zgromadzeniu
  HANYA International Corp. 8 960 616 56,00% 8 960 616 50,34%
  Lin Chun Fu 5 718 194 35,74% 7 518 194 42,24%
  Pozostali 1 321 190 8,26% 1 322 590 7,42%
  Razem 16 000 000 100% 17 800 000 100%


  W ramach roku obrotowego, uległ zmianie skład Rady Nadzorczej w stosunku do roku poprzedniego,
  która na dzień 31-12-2017 r., obejmowała następując ych członków:
  1. Pani Mei-Yueh Lin - Przewodnicząca Rady Nadzorcz ej
  2. Pani Shih-Yun Hsiao - Członek Rady Nadzorczej
  3. Pan Tomasz Filipowski - Członek Rady Nadzorczej
  4. Pan Wen-Hsueh Lee – Członek Rady Nadzorczej
  5. Pan Wei-Wen Chang – Członek Rady Nadzorczej


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  31

  W dniu 10 stycznia 2018 r. Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji
  zmiany członka Rady Nadzorczej Pani Shih-Yun Hsiao na Pana Ya-Lu Lin. Aktualnie spółka oczekuje również na
  rejestrację zmiany członka Rady Nadzorczej, Pana To masza Filipowskiego na Panią Mei-Chi Tsai.
  Na dzień 31 grudnia 2017 skład osobowy Zarządu nie uległ zmianie w stosunku do lat poprzednich.
  Prezesem Zarządu jest Pan Chun-Fu Lin, a prokurente m działającym na podstawie udzielonej w 2013 roku,
  prokury samoistnej jest nadal Pan Shang-Ju Lin. Pro kurent uprawniony jest do samodzielnego dokonywania
  wszelkich czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem Spółki oraz do składania
  podpisów w jej imieniu.


  4.2. Komentarz dotyczący aktualnej i przewidywanej sytua cji finansowej
  Wybrane składniki rachunku zysków i strat przedstawiają się następująco (dane w zł):
  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  Lp. Wyszczególnienie wykonanie za
  zmiana stanu
  01.01-31.12.2017 01.01-31.12.2016 01.01-31.12.2015
  2017/2016
  A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 28 712 793,95 45 015 496,88 41 668 697,25 -36,22%
  B. Koszty dzia
  alno ści operacyjnej
  28 716 515,10 43 977 863,31 40 834 946,98 -34,70%
  C. Zysk (strata) ze sprzedaży (3 721,15) 1 037 633,57 833 750,27 -100,36%
  D. Pozosta
  e przychody operacyjne
  122 466,06 34 046,31 299 816,29 259,70%
  E. Pozosta
  e koszty operacyjne 258 232,30 347 170,53 434 979,83 -25,62%
  F. Zysk (strata) z dzia
  alności operacyjnej
  (139 487,39) 724 509,35 698 586,73 -119,25%
  G. Przychody finansowe 17 794,54 89 611,67 0,32 -80,14%
  H. Koszty finansowe 917 788,00 301 457,76 418 695,73 204,45%
  K. Zysk (strata) brutto (1 039 480,85) 512 663,26 279 891,32 -302,76%
  L. Podatek dochodowy (54 304,00) 203 650,00 172 787,00 -126,67%
  M. Pozosta
  e obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwi ększenia straty)
  N. Zysk (strata) netto (985 176,85) 309 013,26 107 104,32 -418,81%
  Analizując dane wynikowe na przełomie trzech minion ych lat, należy zwrócić uwagę na spadki, jakie
  można zaobserwować na większości poziomów prezentow anego rachunku zysków i strat. Dla przykładu w roku
  2017 przychody netto ze sprzedaży zmniejszyły się o ponad 36% w stosunku do roku 2016 i choć towarzysz ył
  temu spadek kosztów działalności operacyjnej (niesp ełna 35%), to był on wolniejszy, przyczyniając się do
  powstania straty ze sprzedaży. Strata na tym poziom ie nie została zniwelowana przez wynik zarówno na
  działalności operacyjnej jak i finansowej z uwagi n a każdorazowo wyższe koszty w stosunku do przychodó w,
  doprowadzając w swojej konsekwencji do wygenerowani a straty w wysokości 1039,5 tys. zł brutto. Z uwagi
  jednak na skalkulowany podatek odroczony, wynik net to uplasował się na poziomie nieco wyższym, tj. 985,2 tys.
  zł, przy czym jest to nadal strata stanowiąca znacz ące pogorszenie w stosunku do lat wcześniejszych. S padek
  zyskowności spółki w 2017 roku, w stosunku do roku poprzedniego, spowodowany był m.in. negatywną
  tendencję jaką spółka zaobserwowała w zakresie popy tu na oferowane przez spółkę towary zwłaszcza w grupie
  IT, będącą konsekwencją analogicznego spadku popytu u swoich klientów. Można zatem stwierdzić, że tendencja
  ta dotyczyła dużej części rynku analogicznych towar ów. Jednakże działania podjęte przez Spółkę pozwoli ły z
  kwartału na kwartał minimalizować negatywne skutki tendencji rynkowych, przez co strata ulegała sukcesywnej


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  32

  redukcji, tak by ostatecznie dzięki zyskom czwarteg o kwartału, zamknąć się całorocznym wynikiem na poz iomie
  minus 985,2 tys. zł netto, czyli zdecydowanie lepsz ym od tego jaki zaprezentowano na koniec trzeciego kwartału
  2017 roku. Spółka ma świadomość, że zwiększenie spr zedaży nie jest jedynym elementem mającym zniwelowa ć
  aktualny spadek wyniku, dlatego też ma zamiar konty nuować podjęte w 2016 i 2017 roku działania zmierza jące
  do optymalizacji i redukcji kosztów, zwłaszcza tych , które mają charakter stały i przy zmniejszonych o brotach
  utrudniają osiągnięcie zadowalających wyników. Doda tkowo Spółka nadal stosuje politykę eliminowania z
  oferowanego asortymentu towarów niskomarżowych, na rzecz tych, które pozwalają wygenerować lepsze wyniki
  oraz rezygnowanie ze sprzedaży towarów generujących zbyt wysokie koszty obsługi posprzedażowej. W
  większym stopniu planowane są także działania mając e zredukować ryzyko kursowe, szczególnie dlatego, że
  ujemne różnice kursowe będące skutkiem niekorzystne go dla Spółki układu kursów dolara w minionym roku
  stanowiły ponad 60% wykazanej na koniec okresu stra ty.


  Struktura i dynamika aktywów Spółki przedstawia się następująco (dane w zł):

  Struktura i dynamika pasywów Spółki przedstawia się następująco (dane w zł):


  Analizując dane bilansowe na zakończenie 2017 roku, należy zauważyć spadek sumy aktywów i pasywów
  z kwoty 21.370.576,14 zł do poziomu 17.123.346,51 w stosunku do roku 2016. Oznacza to spadek majątku o
  blisko 20%. W strukturze majątku nie nastąpiły zna czące zmiany, nadal ponad 90% stanowią aktywa obrot owe,
  których poziom spadł o blisko 19% w 2017 roku, w st osunku do roku 2016. W tym samym czasie poziom akty wów
  AKTYWA% s truk tura % struk tura % s truktura kw ota (2 -4 ) %(8 :4) 12 3 4 5 6 7 8 9 A. AKTY WA TRWA E 4 42 27 8 ,0 9 2,6 % 8 2 5 1 64 ,8 9 3 ,9 % 1 36 3 5 4 1,64 6 ,5 % -38 2 8 8 6,8 0 -4 6,4 %
  I. Wa rto śc i nie mate rialne i pra w ne
  11 5 4 2 ,5 3 0,1 % 1 4 5 0 92 ,8 6 0 ,7 % 33 3 1 4 4,82 1 ,6 % -13 3 5 5 0,3 3 -9 2,0 %
  II. Rzec zow e a k tyw a trw a
  e
  3 63 34 8 ,5 6 2,1 % 6 4 5 5 69 ,0 3 3 ,0 % 80 8 2 8 2,82 3 ,9 % -28 2 2 2 0,4 7 -4 3,7 %
  III. Na le żno śc i d
  ugote rminow e
  0 ,0 0 0,0 % 0 ,0 0 0 ,0 % 0,00 0 ,0 % 0,0 0 -
  IV. Inw e s tyc j e d
  ugoterminow e
  0 ,0 0 0,0 % 0 ,0 0 0 ,0 % 0,00 0 ,0 % 0,0 0 -
  V . D
  ugote rminow e rozlic ze nia mi ędzyok res ow e
  67 3 8 7 ,0 0 0,4 % 3 4 5 03 ,0 0 0 ,2 % 22 2 1 1 4,00 1 ,1 % 3 2 8 8 4,0 0 9 5,3 %
  B. AKTY WA OBROTOWE
  1 6 6 81 0 6 8 ,4 2 9 7,4 % 2 0 5 4 5 4 11 ,2 5 9 6 ,1 % 19 4 3 7 3 9 1,79 93 ,0 % -3 86 4 3 4 2,8 3 -1 8,8 %
  I. Zapa s y
  1 1 2 62 1 4 6 ,7 4 6 5,8 % 1 1 8 5 6 1 97 ,8 7 5 5 ,5 % 12 7 5 6 6 2 5,53 61 ,0 % -59 4 0 5 1,1 3 -5 ,0 %
  II. Na le żno ści k rótk oterminow e
  5 3 57 2 8 2 ,5 0 3 1,3 % 8 2 6 5 0 04 ,7 3 3 8 ,7 % 6 39 7 3 0 9,82 30 ,6 % -2 90 7 7 2 2,2 3 -3 5,2 %
  III. Inw e styc j e krótk ote rminow e
  44 7 9 7 ,9 5 0,3 % 3 7 1 7 39 ,1 9 1 ,7 % 23 9 5 4 3,56 1 ,1 % -32 6 9 4 1,2 4 -8 7,9 %
  IV. Krótk ote rminow e rozlic ze nia mi ędzyok re sow e
  16 8 4 1 ,2 3 0,1 % 5 2 4 69 ,4 6 0 ,2 % 4 3 9 1 2,88 0 ,2 % -3 5 6 2 8,2 3 -6 7,9 %
  C. NALE ŻNE WP ATY NA KAPITA PODSTAWOWY
  0 ,0 0 0,0 % 0 ,0 0 0 ,0 % 10 1 0 9 9,00 0 ,5 % 0,0 0 -
  D. UDZIA Y W ASNE
  0 ,0 0 0,0 % 0 ,0 0 0 ,0 % 0,00 0 ,0 % 0,0 0 -
  AKTYWA RAZEM :
  1 7 1 23 3 4 6 ,5 1 1 0 0,0 % 2 1 3 7 0 5 76 ,1 4 10 0 ,0 % 20 9 0 2 0 3 2,43 1 00 ,0 % -4 24 7 2 2 9,6 3 -1 9,9 %
  Wys zc ze gólnie nie 2 01 7 2 0 16 20 1 5
  Zmia na 2 0 1 7/20 1 6
  PASYWA% struktura % struktura % struktura kw ota (2-4) %(8:4) 12 3 4 5 6 7 8 9 A. KAPITA (FUNDUSZ) W ASNY 8 566 089,17 50,0% 9 551 266,02 44,7% 9 242 252,76 44,2% -985 176,85 -10,3%
  I. Kapita
  (fundusz) podstaw ow y
  8 000 000,00 46,7% 8 000 000,00 37,4% 4 000 000,00 19,1% 0,00 0,0%
  II. Kapita
  (fundusz) zapasow y
  190 585,10 1,1% 165 864,04 0,8% 157 295,69 0,8% 24 721,06 14,9%
  III. Kapita
  (fundusz) z aktualizacj i w yceny
  0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 -
  IV. P ozosta
  e kapita
  y (fundusze) rezerw ow e
  1 360 680,92 7,9% 1 076 388,72 5,0% 4 977 852,75 23,8% 284 292,20 26,4%
  V . Zysk (strata) z lat ubieg
  ych
  0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 -
  V I. Zysk (strata) netto roku obrotow ego
  -985 176,85 -5,8% 309 013,26 1,4% 107 104,32 0,5% -1 294 190,11 -418,8%
  V II. Odpisy z zysku netto w ci ągu roku obrotow ego
  0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 -
  B. ZOBOWI ĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWI ĄZ.
  8 557 257,34 50,0% 11 819 310,12 55,3% 11 659 779,67 55,8% -3 262 052,78 -27,6%
  I. Rezerw y na zobow i ązania
  99 036,64 0,6% 75 156,77 0,4% 50 305,49 0,2% 23 879,87 31,8%
  II. Zobow i ązania d
  ugoterminow e
  71 700,91 0,4% 219 983,16 1,0% 318 446,07 1,5% -148 282,25 -67,4%
  III. Zobow i ązania krótkoterminow e
  8 338 520,55 48,7% 11 523 346,80 53,9% 11 072 038,32 53,0% -3 184 826,25 -27,6%
  IV. Rozliczenia mi ędzyokresow e
  47 999,24 0,3% 823,39 0,0% 218 989,79 1,0% 47 175,85 5729,5%
  P ASYWA RAZEM :
  17 123 346,51 100,0% 21 370 576,14 100,0% 20 902 032,43 100,0% -4 247 229,63 -19,9%
  Wyszczególnienie 2017 2016 2015
  Zmiana 2017/2016


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  33

  trwałych zmniejszył się o ponad 46% skutkiem sukces ywnej amortyzacji. Pośród najistotniejszych pozycji
  aktywów wyróżnić należy zapasy stanowiące 65,8% maj ątku – tu spadek o 5% w stosunku do analogicznego
  okresu roku poprzedniego oraz należności krótkoterm inowe stanowiące 31,30% aktywów, których poziom na
  koniec 2017 roku, spadł o ponad 35% w stosunku do a nalogicznego okresu 2016 roku. Należy dodatkowo
  podkreślić, że poziom zapasów zyskujących wartość 1 1.262.146,74 zł w 2017 roku, jest w 23% wygenerowan y
  przez zaliczki na dostawy, których spółka spodziewa się w kolejnych okresach. Dlatego też porównując w artości
  samych towarów handlowych posiadanych przez spółkę na koniec 2017 roku, odnotowalibyśmy wzrost ich
  poziomu o około 6%. Wracając do kwestii poziomu nal eżności krótkoterminowych, warto podkreślić, że fakt ich
  spadku (o ok. 35%) skorelowany jest ze zmniejszonym i obrotami w 2017 roku w porównaniu rokiem 2016 (o ok
  36%).

  W zakresie pasywów odnotować należy nieco zmienioną strukturę w roku 2017 w stosunku do roku
  2016. Podczas gdy w roku 2016 przeważały zobowiązan ia, w roku 2017 w strukturze źródeł finansowania
  dominuje kapitał własny, choć ta przewaga nie jest znacząca. Jest to efekt szybszego spadku zobowiązań w
  stosunku do tempa w jakim zmniejszył się kapitał wł asny. O 10,3% obniżył się kapitał własny, a to głównie za
  sprawą straty jaką odnotowano w 2017 roku. Pozostał e składowe tej części pasywów wzrosły skutkiem podziału
  pomiędzy kapitały zysku wypracowanego w roku 2016. Najszybciej bo o ponad 67% spadły zobowiązania
  długoterminowe skutkiem sprzedaży leasingowanych sa mochodów osobowych, a następnie zobowiązania
  krótkoterminowe (blisko 28%), jako konsekwencja nie tylko związanych z mniejszymi obrotami nieco mniejszych
  zakupów towarów, ale także poprawionej dyscypliny w zakresie realizacji zobowiązać, co zobrazowane zostanie
  poniżej wskaźnikiem szybkości spłaty zobowiązań.

  W Spółce zachowane zostały:
  „ złota zasada bilansowa” - w myśl której, majątek trwały w miarę możliwości powinien być sfinansowany
  kapitałem własnym i długookresowym kapitałem obcym,
  „złota zasada finansowa” - według której, kapitał nie może być dłużej związa ny czasowo z danym składnikiem
  majątku, aniżeli wynosi okres pozostawania tego kap itału w przedsiębiorstwie, tzn. że krótkoterminowy kapitał
  nie powinien finansować długoterminowego majątku.
  Podstawowe wskaźniki analizy finansowej charakteryz ujące funkcjonowanie Spółki przedstawiają się
  następująco:
  Tre ść 2017 2016 2015
  1 Wska źniki charakteryzuj ące op
  acalno ść dzia
  alno ści
  1.1. Rentowno
  ść maj ątku
  wynik finansowy netto/suma aktywów -5,8% 1,4% 0,5%
  1.2. Rentowno
  ść kapita
  ów w
  asnych wynik finansowy netto/kapita
  w
  asny -11,5% 3,2% 1,2%
  1.3. Rentowno
  ść netto sprzeda ży wynik finansowy netto/przychody ze sprzeda ży produktów i towarów -3,4% 0,7% 0,3%
  1.4. Rentowno
  ść brutto sprzeda ży wynik na sprzeda ży produktów i towarów/przychody netto ze sprzeda ży produktów i towarów -0,01% 2,3% 2,0%
  2 Wska źniki charakteryzuj ące p
  ynno ść finansow ą
  2.1. P
  ynno
  ść-wska źnik p
  ynno ści I aktywa obrotowe ogó
  em/zobowi ązania krótkoterminowe 2,0 1,8 1,8
  2.2. P
  ynno
  ść-wska źnik p
  ynno ści II aktywa obrotowe ogó
  em-zapasy/zobowi ązania krótkoterminowe 0,6 0,8 0,6
  2.3. P
  ynno
  ść-wska źnik p
  ynno ści III środki pieni ężne i inne aktywa pieni ężne/zobowi ązania krótkoterminowe 0,005 0,032 0,022
  2.4. P
  ynno
  ść d
  ugoterminowa aktywa ogó
  em/zobowiązania krótko- i d
  ugoterminowe 2,0 1,8 1,8
  3 Wska źniki efektywno ści gospodarowania maj ątkiem
  3.1. Szybko ść obrotu nale żno ści nale żno ści z tyt.dostaw i us
  ug x 365/przychód netto ze spr zedaży produktów i towarów (w
  dniach) 64 61 54
  3.2. Szybko
  ść sp
  aty zobowi ąza ń zobowi ązania z tyt. dostaw i us
  ug x 365/warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów+koszty
  wytworzenia sprzedanych produktów (w dniach) 49 67 64
  3.3. Szybko ść obrotu zapasów zapasy x 365/warto ść sprzedanych towarów i materia
  ów+koszt wytworzenia sprzedanych
  produktów (w dniach) 179 119 141
  z pomini ęciem zaliczek na dostawy 138 81 104


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  34

  4 Wskaźniki charakteryzuj ące zaanga żowanie i zwrotno ść kapita
  u
  4.1. Wska
  źniki zwrotu kapita
  u w
  asnego (w latach) kapita
  w
  asny/zysk netto - 30,91 85,35
  4.2. Wska
  źnik pokrycia maj ątku kapita
  em w
  asnym kapita
  w
  asny/aktywa ogó
  em 50,03% 44,69% 43,95%
  4.3. Wska
  źnik pokrycia maj ątku trwa
  ego kapita
  em w
  asnym kapita
  w
  asny/aktywa trwa
  e 1936,81% 1157,50% 670,40%
  4.4. Trwa
  o
  ść struktury finansowania kapita
  w
  asny+rezerwy d
  ugoterminowe+zobowi ązania d
  ugoterminowe/suma pasywów 50,44% 45,72% 45,48%

  Wskaźniki charakteryzujące opłacalność działalności wykazują na koniec 2017 roku poziomy niższe w
  stosunku do tych wykazanych na koniec zarówno 2016 jak i 2015 roku. Jest to przede wszystkim konsekwencją
  straty jaką spółka wykazała na koniec omawianego ok resu. Oznacza to, że zarówno rentowność majątku,
  kapitałów własnych jak i netto sprzedaży osiągnęły wartości negatywne i stanowią zasadniczy obszar, kt óry
  spółka będzie starała się poprawić. Warto wspomnieć , że w ramach roku 2017, porównując dane pomiędzy
  kwartałami, wskaźniki na każdym poziomie poprawiły się dzięki pozytywnym wynikom czwartego kwartału 20 17
  roku, jednakże w ujęciu całorocznym, a w szczególno ści w zestawieniu z latami poprzednimi jest to sytuacja
  wymagająca szczególnej uwagi.
  W zakresie płynności finansowej zanotowano stosunko wo niewielkie zmiany porównując przedstawione
  lata. Wskaźnik płynności pierwszego stopnia wykazuj e z końcem 2017 roku, poziom z górnej granicy wzorc owego
  przedziału t.j. 2,0 w stosunku do 1,8 w roku 2016 i 2015. Wskaźnik płynności drugiego stopnia uległ ni eznacznemu
  obniżeniu, zyskując poziom 0,6 w stosunku do 0,8 z roku poprzedniego, oddalając się nieznacznie od uzn awanego
  za wzorcowy przedziału 1,0-1,2. Warto tutaj wskazać , że choć wskaźnik ten spadł w stosunku do poprzedn iego
  roku, to porównując z rokiem 2015 utrzymał się na t ym samym poziomie. Wskaźnik płynności trzeciego sto pnia,
  obniżył się z poziomu 0,032 do 0,005 jako konsekwen cja ponad ośmiokrotnego spadku poziomu środków
  pieniężnych jakie spółka utrzymywała na koniec okre su. W tym momencie spółka byłaby w stanie spłacić
  niespełna 1% zobowiązań krótkoterminowych bez jakie jkolwiek zwłoki.
  Na kwestię kontynuowania prac związanych z uwalnian iem poziomu zapasów, podobnie jak
  w poprzednich kwartałach wskazuje wskaźnik rotacji zapasów, który nadal jest dość wysoki, jednakże jego
  poziom w dużej mierze jest wynikiem wykazania w ram ach zapasów wysokiego poziomu zaliczek
  na dostawy (2.600.824,78 zł), które pojawią się w s półce w kolejnych okresach. W przypadku wzięcia
  pod uwagę wyłącznie poziomu towarów, można bowiem z auważyć znacznie niższy poziom tego wskaźnika na
  koniec 2017 roku. W chwili obecnej spółka przechowu je towary przeciętnie ponad 8 tygodni dłużej pomiędzy
  momentem ich zakupu, a sprzedażą dla klienta, aniże li miało to miejsce w poprzednim roku. Spółka na koniec
  2017 roku otrzymywała należności przeciętnie 3 dni później aniżeli miało to miejsce w analogicznym okresie 2016
  roku i 10 dni w stosunku do roku 2015. W zakresie r otacji zobowiązań, koniec 2017 roku przyniósł także spadek
  w stosunku do wcześniejszych lat. Tu szybkość spłat y spadła z 67 w 2016 roku oraz 64 w 2015 roku do po ziomu
  49 dni i jest wynikiem wolniejszego spadku wartości sprzedanych towarów (ok. 37%), w stosunku do spadk u
  poziomu zobowiązań z tytułu dostaw i usług (ok. 54% ).
  Wskaźniki charakteryzujące zaangażowanie i zwrotnoś ć kapitału pozwalają stwierdzić, że kapitał własny
  w 50%-tach pokrywa majątek spółki , a 2017 rok jest kolejnym okresem, w którym zachowana została w spó łce
  złota reguła bilansowa, zgodnie z którą majątek trw ały powinien być w pełni pokryty kapitałem własnym
  (aktualnie ponad dziewiętnastokrotnie, w stosunku d o ponad jedenastokrotnego z roku 2016, czy blisko
  siedmiokrotnego w 2015 roku). Wskaźnik zwrotu kapit ału własnego z uwagi na powstałą stratę nie został
  przedstawiony.
  Główne pozycje przepływów finansowych (dane w zł):

  2017 2016 2015
  przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści operacyjnej -538 163,09 339 481,44 -4 497 099,72
  przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści inwestycyjnej 4 509,99 -82 925,86 -47 911,91
  przep
  ywy pieni ężne netto z dzia
  alno ści finansowej 206 761,70 -123 876,42 4 760 044,33  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  35

  W zakresie przepływów pieniężnych należy zwrócić uw agę, na zmienioną strukturę rachunku
  przepływów pieniężnych pomiędzy zaprezentowanymi la tami. Podczas gdy dane z roku 2017 wskazują ujemne
  przepływy na działalności operacyjnej oraz dodatnie na inwestycyjnej i finansowej, w 2016 roku dodatni e
  przepływy wygenerowała działalność operacyjna, a in westycyjna i finansowa ujemne. Sytuacja zaobserwowa na
  na koniec roku 2017 charakterystyczna jest dla prze dsiębiorstw przechodzących tymczasowe kłopoty i
  niegenerujących dodatnich przepływów z działalności operacyjnej. Utrzymanie płynność finansowej, wymag a
  wówczas posiłkowania się zewnętrznymi źródłami fina nsowania. Fakt, iż mogą je pozyskać, jest dobrym
  symptomem, informującym o tym, że przewidywana jest poprawa wyniku przedsiębiorstwa.

  4.3. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność jednos tki, które wystąpiły w roku
  obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zat wierdzenia sprawozdania
  finansowego
  W dniu 15 marca 2017 roku członek Rady Nadzorczej P an Ya-Lu Lin złożył oświadczenie o rezygnacji z
  pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
  W dniu 28 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza działając w trybie określonym w § 24 ust. 5 statutu Spółki,
  powołała do swego składu nowego członka Rady Nadzor czej, w osobie Pana Wei-Wen Chang na okres do dnia
  powołania przez Walne Zgromadzenie nowego członka R ady.
  W dniu 16 maja 2017 roku Rada Nadzorcza dokonała oc eny Sprawozdania Zarządu, zatwierdziła wniosek
  Zarządu dotyczący podział zysku oraz udzieliła abso lutorium Prezesowi Zarządu Panu Chun-Fu Lin.
  W dniu 18 maja 2017 r. odbyło się Zwyczajne Walne Z gromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
  Uchwałą nr 4, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierd ziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki
  w roku obrotowym 2016.
  Uchwałą nr 5, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierd ziło sprawozdanie finansowe Spółki za rok
  obrotowy 2016.
  Uchwałą nr 6, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanow iło przeznaczyć zysk wypracowany przez Spółkę
  w 2015 r. w kwocie 309.013,26 zł częściowo na kapit ał zapasowy Spółki – w kwocie 24.721,06 zł, a w pozostałej
  części na kapitał rezerwowy – w kwocie 284.292,20 z ł.
  Uchwałami nr 7-12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udzi eliło Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki
  absolutorium za wykonywanie obowiązków w roku 2016.
  Uchwałą nr 7-14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie powoła ło dotychczasowych członków Rady Nadzorczej
  na kolejną trzyletnią kadencję.
  W dniu 7 lipca 2017 Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu dokonał rejestracji nowego
  członka Rady Nadzorczej Pana Wei-Wen Chang na miejs ce Pana Ya-Lu Lin.
  W dniu 21 lipca 2017 roku członek Rady Nadzorczej P ani Shih-Yun Hsiao złożyła oświadczenie o
  rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorc zej.
  W dniu 25 lipca 2017 roku Rada Nadzorcza działając w trybie określonym w § 24 ust. 5 statutu Spółki
  powołała do swego składu nowego członka Rady Nadzor czej, w osobie Pana Ya-Lu Lin na okres do dnia powołania
  przez Walne Zgromadzenie nowego członka Rady.
  W dniu 20 grudnia 2017 roku członek Rady Nadzorczej Pan Tomasz Filipowski złożył oświadczenie o
  rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorc zej.


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  36


  W 2017 roku Spółka kontynuowała inwestycje w rozwój sprzedaży w kanale e-commerce. Vakomtek
  systematycznie pracował nad rozszerzeniem oferty pr oduktowej w tym kanale, oraz gromadzeniem pozytywny ch
  opinii jako partner handlowy. W wyniku tych działań udało się znacznie zwiększyć sprzedaż poprzez kanały
  elektroniczne.
  Należy zauważyć że w minionym roku sprzedaż do więk szości kanałów handlowych w obszarze
  działalności Spółki na rynku polskim jak i europejs kim odnotowała spadek względem tożsamego okresu 201 6
  roku. Nie zostało to bez wpływu również na wyniki V akomtek.
  Spółka świadoma tego problemu wraz z klientami prow adziła rozmowy i podejmowała działania aby
  zminimalizować negatywne efekty spadku sprzedaży.
  Spółka już wcześniej przewidywała spadki produktów z działu IT. W związku z tym od dłuższego czasu
  Vakomtek swoją uwagę koncentrował na rozwoju oferty i sprzedaży produktów z innych grup produktowych, a
  w szczególności produktów z grupy drobne AGD. Grupa ta wykazuje obecnie stałą tendencję wzrostową. W 2017
  roku Spółka wprowadziła swoje produkty z tej grupy również do sieci specjalistycznych.
  Poza rynkowym trendem, na spadek obrotów Spółki wzg lędem minionego roku, wpłynęła również
  celowa rezygnacja z wybranych dystrybucji. Spółka w ycofała się ze sprzedaży części produktów w związku ze
  zmianą polityki handlowej dostawców, przez którą of erty niniejszych dostawców przestały być korzystne dla
  Vakomtek. Spółka wycofała się również ze sprzedaży laptopów oraz tabletów na skutek wysokiego poziomu
  kosztów serwisowych u obecnego dostawcy.
  Istotnym dla Spółki był również fakt koncentracji j ednego z kluczowych klientów Spółki na rozwoju
  sprzedaży marki własnej, kosztem ograniczenia sprze daży marek dystrybucyjnych oferowanych przez Vakomt ek.
  Nie bez znaczenia dla Spółki był również wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w
  Warszawie w sprawie z powództwa Ledolux Sp. z o.o. przeciwko Vakomtek S.A. o zapłatę łącznej kwoty
  1.053.298,64 PLN, nakazujący Spółce zapłatę 956.236 ,06 zł wraz odsetkami. Powyższy spór dotyczył rozliczenia
  pomiędzy Spółką a Ledolux Sp. z o.o. Powodem sporu było wykrycie przez Vakomtek niezgodności w produkt ach
  dostarczanych przez Ledolux Sp. z o.o. zgodnie z ro zporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpni a 2007
  roku w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu ele ktronicznego Dz.U. 2007, nr 155, poz. 1089 oraz
  niedokonanie płatności z tytułu przekazanego Vakomt ek towaru. Finalnie po negocjacjach i podpisaniu
  porozumienia Spółka zapłaciła na rzecz Ledolux Sp. z o.o. kwotę 985 504,11 zł. Podpisana ugoda zaspoko iła
  wszelkie roszczenia Ledolux Sp. z o.o. względem Vak omtek.

  4.4. Przewidywania dotyczące rozwoju jednostki
  Strata jaką Spółka odnotowała w minionym roku w zna cznym stopniu powiązana była z przegraną w
  sporze z Ledolux Sp. z o.o. oraz z utrzymującą się niekorzystną tendencją spadkową popytu na rynku.
  Z tego względu, Spółka planuje w dalszym ciągu ogra niczać sprzedaż produktów generujących wysoki
  obrót ale niską marżę, zastępując te produkty produ ktami o wyższej marżowości jak również kontynuować
  weryfikację i dalszą redukcję produktów z wybranych dystrybucji w celu obniżenia kosztów operacyjnych oraz
  zwiększenia zysku brutto.
  W międzyczasie Vakomtek będzie kontynuował prace na d rozwojem sprzedaży w kanale elektronicznym
  poprzez utworzenie oddzielnego działu E-commerce, o dpowiedzialnego za rozwój i wzmocnienie sprzedaży
  internetowej.


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  37

  Vakomtek będzie również kontynuował pracę nad rozwo jem i wprowadzeniem do sprzedaży kolejnych
  nowych produktów, ze szczególną koncentracją na pro duktach z grupy RTV.

  4.5. Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

  W roku 2017 Spółka nie podejmowała działań w dziedz inie badań i rozwoju.

  4.6. Informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własn ych, a zwłaszcza o celu ich nabycia,
  liczbie i wartości nominalnej, ze wskazaniem, jaką część kapitału zakładowego
  reprezentują, cenie nabycia oraz cenie sprzedaży ty ch udziałów (akcji) w przypadku ich
  zbycia

  Emitent nie nabywał akcji własnych.
  4.7. Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z okreś leniem, w jakim stopniu emitent jest
  na nie narażony
  Przedstawiając czynniki ryzyka w poniższej kolejnoś ci, Spółka nie kieruje się prawdopodobieństwem ich
  zaistnienia ani oceną ich ważności. Nie wyklucza s ię też, że mogą istnieć inne czynniki dotychczas nierozpoznane
  przez Spółkę, które mogą mieć w przyszłości negatyw ny wpływ na jego działalność.

  4.7.1. Czynniki ryzyka związane bezpośrednio z działalnośc ią Emitenta

  Ryzyko związane z magazynowaniem towaru
  W ramach prowadzonej działalności Spółka wykorzystu je magazyn zlokalizowany w Poznaniu.
  Utrzymywanie towaru w jednym miejscu stwarza ryzyko narażenia go na szkodliwe działanie niektórych zdarzeń
  losowych (pożar, zalanie, kradzież etc.). Wystąpien ie tych zdarzeń może przejściowo ograniczyć
  lub w skrajnym przypadku nawet całkowicie wstrzymać działalność Spółki, skutkując utratą źródeł przychodów
  ze sprzedaży, wzrostem nieplanowanych kosztów i spa dkiem wyników finansowych.
  Zarząd Emitenta zwraca uwagę, że zarówno majątek Em itenta, jak i potencjalna utrata zysku z tytułu zdarzeń
  losowych są przez Emitenta ubezpieczone (Emitent do konał ubezpieczenia majątku obrotowego od ognia
  i innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży). I stnieje także ryzyko, iż na skutek spadku popytu na towary
  oferowane przez Emitenta, cześć towaru będzie zaleg ała na magazynie. W przypadku przedłużającego się o kresu
  magazynowania niesprzedanego towaru może dojść do s ytuacji, w której z uwagi na dynamiczne zmiany
  technologiczne w zakresie produktów IT, spadkowi ul egnie ich wartość.
  Emitent stara się minimalizować ryzyko wystąpienia zjawiska starzenia się stanów magazynowych
  poprzez politykę operacyjną Spółki. Sposób prowadze nia działalności przez Emitenta zakłada szybki obrót
  towarami, w związku z czym istotnie minimalizowany jest okres przechowywania towarów w magazynie.
  Jednocześnie Emitent korzysta z magazynu o odpowied nim standardzie i wyposażeniu zapewniającym
  bezpieczeństwo i właściwe warunku dla przechowywani a towarów handlowych, co w znacznym stopniu
  ogranicza możliwe wystąpienie niekorzystnych zdarze ń losowych.
  Emitent wynajmuje powierzchnię magazynową w nieruch omości przy ul. Chlebowej 22 w Poznaniu
  od spółki Vadex Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. R yzyko utraty powierzchni magazynowej zminimalizowan e jest
  z uwagi na fakt, iż Spółka Vadex Sp. z o.o. jest po wiązana osobowo z Emitentem (funkcję Członka Zarząd u
  Vadex Sp. z o.o. pełni Pan Chun-Fu Lin, pełniący je dnocześnie funkcję Prezesa Zarządu Vakomtek S.A.).
  Ponadto żona Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Chun-Fu Lin, Pani Mei-Yueh Lin, pełniąca jednocześnie obowiązki
  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta, posiada kontrolę nad większością udziałów Vadex Sp. z o.o. z
  siedzibą w Poznaniu. Umowa najmu zawarta została na warunkach rynkowych i przewiduje trzymiesięczny
  okres wypowiedzenia.

  Ryzyko związane z wadliwością towarów


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  38

  Emitent jest dystrybutorem elektroniki użytkowej or az peryferii komputerowych. Urządzenia
  elektroniczne cechują się ryzykiem występowania wad i usterek. W związku z tym istnieje ryzyko,
  że pewien odsetek urządzeń oferowanych przez Emiten ta może posiadać wady produkcyjne lub usterki nabyte
  w trakcie procesu transportu (średnio usterkę lub w adę techniczną posiada 1% dostaw). W przypadku nasi lenia
  się tego zjawiska, istnieje ryzyko, że odbiorcy str acą zaufanie do asortymentu oferowanego przez Spółk ę
  i ograniczą zamówienia w zakresie wadliwych produkt ów znajdujących się w ofercie Spółki.
  Ziszczenie się takiego scenariusza mogłoby spowodow ać pogorszenie wyników finansowych.
  Emitent stara się minimalizować wspominane ryzyko p oprzez wprowadzenie odpowiednich narzędzi
  i procedur weryfikujących asortyment, które tym sam ym ograniczają liczbę wadliwych towarów wprowadzany ch
  do obrotu. Do zabezpieczeń tych należą m.in. odpowi ednie uzgodnienia z dostawcami,
  które pozwalają Spółce na transfer odpowiedzialnośc i za uszkodzone towary na dostawców, a także
  przeprowadzanie kontroli jakości przez producentów przed wysłaniem towarów do Spółki.

  Ryzyko związane z sezonowością przychodów Wielkość osiąganej przez Emitenta sprzedaży – podob nie jak w przypadku innych podmiotów
  działających w branży dystrybucyjnej w sektorze ele ktroniki użytkowej – zależy od sezonowych wahań pop ytu.
  Nasilenie popytu zazwyczaj następuje na przełomie I II i IV kwartału roku kalendarzowego. Skutkuje to
  niemożnością precyzyjnej oceny potencjalnej sytuacj i Spółki i utrudnia szacowanie wyników za dany
  rok obrotowy na podstawie wyników kwartalnych. Pona dto w związku ze zwiększoną sprzedażą na początku
  IV kwartału (nasilenie efektu wiąże się ze wzmożoną aktywnością zakupową odbiorców w związku z procese m
  zatowarowania sieci handlowych przed świętami Bożeg o Narodzenia) mogą wystąpić trudności związane
  z zapewnieniem odpowiedniej powierzchni magazynowej , obsługą logistyczną sprzedaży oraz zwiększonym
  zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy w tym okresie.
  W odróżnieniu od innych branż, oferta Emitenta nie ulega istotnym zmianom asortymentowym
  (tak jak to ma miejsca na przykład w branży spożywc zej lub odzieżowej) w zależności od sezonu roku.
  W przypadku Emitenta efekt sezonowości odzwierciedl a się jedynie w zmianach wolumenu zakupów odbiorców ,
  a nie w zakresie wahań preferencji poszczególnych g rup asortymentowych.


  Ryzyko utraty reputacji Działalność Emitenta, jako dystrybutora urządzeń el ektronicznych powszechnego użytku, opiera się
  w znacznej części na wykorzystywaniu dobrego wizeru nku Spółki jako dostawcy dobrej jakości sprzętu
  po konkurencyjnej cenie. Istnieje ryzyko, że w wyni ku nieprzewidzianych zdarzeń, marki oferowane przez Spółkę
  utracą dobry wizerunek, co może spowodować spadek z aufania odbiorców do asortymentu oferowanego przez
  Emitenta i bezpośrednio przełożyć się na spadek gen erowanych obrotów.
  W celu minimalizacji wymienionego ryzyka Spółka pro wadzi rzetelną politykę informacyjną, zarówno
  wobec swoich dostawców, jak i odbiorców – dzięki cz emu wytworzony został wizerunek Emitenta jako solid nego
  i elastycznego kontrahenta. Podejście Spółki w zakr esie współpracy ze swoimi kontrahentami zaowocowało
  powstaniem pozytywnego wizerunku Spółki, które zost aje odzwierciedlone w wielu obszarach
  – np. poprzez zawarcie długoterminowych umów z odbi orcami, zawarcie umów na wyłączność dystrybucji
  w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z wybranymi d ostawcami, a także poprzez zaoferowanie Spółce
  atrakcyjnych warunków współpracy, zarówno przez dos tawców, jak i odbiorców. Dobry wizerunek Spółki jest
  budowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz relacje biznesowe osób zarządzających Emitentem.

  Ryzyko związane z zapotrzebowaniem na kapitał obrot owy
  W procesie dystrybucji towarów do odbiorców Emitent udziela swoim kontrahentom kredytów
  kupieckich. W związku z występowaniem okresu kredyt owania odbiorców Emitent jest narażony na ryzyko
  związane z ewentualną niewypłacalnością swoich part nerów handlowych. Należności handlowe stanowią
  znaczący składnik sumy aktywów Emitenta (na koniec 2017 r. stanowiły ponad 29% wartości sumy bilansowe j),
  dlatego opóźnienia w regulacji należności przez kon trahentów mogą spowodować trudności w utrzymaniu
  płynności przez Emitenta. Ponadto, ze względu na za mrożenie znacznej części środków pieniężnych w post aci
  należności, Spółka wykazuje rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. Jest to szczególnie istotne w fazie
  rozwoju Spółki, w trakcie której rozszerzana jest o ferta towarowa (co wymaga zaangażowania coraz więks zej
  ilość środków finansowych).


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  39

  Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest fak t, że Emitent współpracuje ze sprawdzonymi
  i renomowanymi kontrahentami, którzy regulują swoje zobowiązania w terminie oraz utrzymują ciągłość
  zamówień na towary Emitenta. Ponadto Emitent korzys ta z instrumentów pozwalających na dokonywanie
  dyskonta należności od kluczowych klientów w sytuac ji zapotrzebowania na zwiększone finansowanie. Pona dto
  Zarząd Emitenta aktywnie monitoruje zmiany zapotrze bowania na kapitał obrotowy – szczególnie w okresie
  nadchodzącego oczekiwanego wzrostu skali działalnoś ci podmiotu.

  Ryzyko utraty kluczowych pracowników
  Dla działalności prowadzonej przez Emitenta istotną rolę odgrywają wiedza oraz doświadczenie Prezesa
  Zarządu Emitenta Pana Chun-Fu Lina oraz kadry mened żerskiej. Indywidualne, wypracowane
  na przestrzeni wielu lat kontakty i relacje z dosta wcami oraz odbiorcami mają znaczący wpływ na działa lność
  Emitenta i przekładają się na wyniki finansowe wypr acowywane przez Spółkę, a także na poziom realizowa nych
  marż. Wiedza osób kluczowych ma istotne znacznie dl a dalszego rozwoju Spółki. Ewentualne odejście
  któregokolwiek z przedstawicieli kadry menedżerskie j mogłoby skutkować pogorszeniem wyników
  generowanych przez Emitenta. Należy jednak zauważyć , że członkowie kadry menedżerskiej są związani
  ze Spółką od początku jej istnienia, a dodatkowo Pa n Chun-Fu Lin jest zaangażowany kapitałowo w Spółkę .
  Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest rów nież fakt, że działalność Spółki oparta jest
  na funkcjonowaniu departamentów dedykowanych poszcz ególnym obszarom działalności (m. in. działu
  zamówień, czy działu sprzedaży). Taka struktura poz wala do pewnego stopnia uniezależnić procesy
  w przedsiębiorstwie od bezpośredniej aktywności osó b kluczowych.

  Ryzyko uzależnienia od odbiorców
  Emitent dystrybuuje towary do dużych sieci handlowy ch oraz kilku wiodących dystrybutorów sprzętu IT
  i AGD w Polsce (sieci wielkopowierzchniowe, hiperma rkety oraz sieci specjalizujące się w elektronice). Niektórzy
  klienci Spółki mogą dążyć do skrócenia długości łań cucha dostaw i pominięcia Spółki jako dystrybutora towarów
  na rynku poprzez dokonanie zakupów bezpośrednio u i mporterów lub producentów. W stosunku do kluczowych
  klientów ryzyko ich utraty minimalizowane jest popr zez zawieranie długoterminowych umów
  o współpracy, a w stosunku do pozostałych poprzez z astosowanie stosunkowo dużego rozproszenia klientów .
  Ponadto pośród odbiorców sieciowych może wystąpić z jawisko łączenia się podmiotów oraz wzajemnych przejęć,
  co skutkować może zmianami w zakresie zawartych umó w długoterminowych, a także zmianami preferencji
  zakupowych w ramach zaktualizowanych strategii oper acyjnych. Istnieje zatem ryzyko utraty części odbiorców,
  co w konsekwencji może negatywnie wpłynąć na poziom realizowanej sprzedaży i osiągane przez Spółkę wyniki
  finansowe. Emitent stara się ograniczyć wymienione ryzyko popr zez stosowanie w umowach dystrybucji zapisów
  ustanawiających dla Emitenta preferencyjność w dyst rybucji określonych towarów do wybranych sieci
  handlowych. Ponadto Emitent dąży do ciągłej dywersy fikacji odbiorców oferowanych towarów poprzez
  nawiązywanie kontaktów handlowych z nowymi podmiota mi. W celu ograniczenia tego ryzyka Zarząd Emitenta
  prowadzi nieustannie działania, które mają zacieśni ć współpracę odbiorców z Emitentem. Działania te
  przejawiają się poprzez współuczestnictwo w akcjach promocyjnych prowadzonych przez sieci handlowe ora z
  elastyczność w zakresie dostaw (zarówno w zakresie ilościowym, jak i cenowym), która pozwala
  na przeprowadzenie niemal każdej akcji promocyjnej przez danego odbiorcę.

  Ryzyko uzależnienia od dostawców
  Emitent współpracuje z dystrybutorami hurtowymi, bę dącymi importerami elektroniki użytkowej,
  peryferii komputerowych, czy sprzętów AGD oraz z wy łącznymi przedstawicielami marek produktów
  elektronicznych oraz bezpośrednio z producentami ur ządzeń elektronicznych. Istnieje ryzyko, iż w przypadku
  utraty jednego z kluczowych dostawców poziom przych odów realizowanych przez Emitenta ulegnie spadkowi,
  co negatywnie wpłynie na generowane przez niego wyn iki finansowe. Istnieje także potencjalne ryzyko, że
  rozpoczynając współpracę z nowymi dostawcami, Emite nt uzyska mniej korzystne warunki dostaw, co przełoży
  się na pogorszenie jego średniej rentowności oraz w yników finansowych. Warunki dostaw oferowane
  przez importerów najbardziej znanych marek uzależni one są od wolumenu zamówień – zatem rozpoczęcie
  współpracy z danymi importerami sprzętu wiąże się z rozpoczęciem procesu uzyskiwania coraz bardziej
  dogodnych warunków współpracy. Niemniej jednak w po czątkowej fazie współpracy należy liczyć się
  z możliwością realizowania niższej marży.


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  40

  Czynnikiem ograniczającym powyższe ryzyko jest fakt , że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu
  dla niektórych producentów Emitent pełni rolę prefe rowanego dostawcy produktów do określonej grupy
  odbiorców (sieci wielkopowierzchniowych) oraz świad czy kompleksowe usługi merchandisingu (prezentacji
  towarów w punktach sprzedaży). Ponadto z wieloma po dmiotami Emitent nawiązał trwałe relacje handlowe,
  które przekładają się na stabilność dostaw. Z wielo ma dostawcami, Spółka posiada bliskie relacje handl owe, a
  współpraca ma charakter stabilny o długoterminowych perspektywach. Ze względu na wypracowane kanały
  sprzedaży do hipermarketów Emitent jest atrakcyjnym odbiorcą towarów dla większości współpracujących z nim
  dostawców (w tym importerów). W związku z powyższym Spółka uzyskuje specjalne przywileje w zakresie cen
  zakupu towarów, które są atrakcyjniejsze od standar dowej oferty tego dostawcy.
  Ryzyko utraty kluczowych dostawców jest także minim alizowane dzięki doświadczeniu osób
  zarządzających Emitentem, którzy posiadają wielolet nią historię aktywności gospodarczej na rynku dystrybucji
  urządzeń elektronicznych, co bezpośrednio przekłada się na szerokie kontakty biznesowe oraz dobre relacje
  z obecnymi partnerami handlowymi.
  Ryzyko związane z jednoosobowym składem zarządu Jedyną osobą zasiadającą w Zarządzie Emitenta jest Pan Chun-Fu Lin. Istnieje ryzyko, iż w przypadku
  nieobecności, choroby bądź wystąpienia innych zdarz eń ograniczających możliwość pełnienia funkcji Prezesa
  Zarządu przez Pana Chun-Fu Lina, bieżące funkcjonow anie Spółki może być utrudnione.
  Powyższe ryzyko zminimalizowane zostało dzięki udzi eleniu w dniu 10 października 2013 roku
  Panu Shang-Ju Lin (synowi Pana Chun-Fu Lin) Prokury Samoistnej. Prokurent uprawniony jest do samodzielnego
  dokonywania wszystkich czynności sądowych i pozasąd owych, jakie są związane z prowadzeniem Spółki
  oraz do składania podpisów w jej imieniu. Oświadcze nia skierowane do Spółki, jak również doręczenia pism,
  mogą być dokonywanie skutecznie wobec samego Prokur enta. Prokura Samoistna została zarejestrowana
  w KRS dnia 28 października 2013 r.

  4.7.2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emit ent prowadzi działalność

  Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Prowadzona przez Vakomtek S.A. działalność uzależni ona jest od bieżącej sytuacji gospodarczej
  w Polsce, jak i na świecie. Wpływ na wyniki finanso we osiągane przez Spółkę mają takie czynniki jak po ziom
  konsumpcji oraz poziom zamożności społeczeństwa.
  Poziom koniunktury gospodarczej oraz wielkość popyt u zgłaszanego przez społeczeństwo uwarunkowane są
  wieloma czynnikami, w tym w szczególności: tempem w zrostu PKB, poziomem inflacji i stóp procentowych,
  dostępnością i oprocentowaniem kredytów. Niekorzyst ne zmiany czynników makroekonomicznych mogą
  wpłynąć na spadek popytu na usługi oferowane przez Spółkę, co może przełożyć się na pogorszenie jej sytuacji
  finansowej.
  Czynnikiem ograniczającym ryzyko niekorzystnego wpł ywu zmian wskaźników makroekonomicznych na
  popyt zgłaszany przez konsumentów jest fakt, że tow ary oferowane przez Emitenta znajdują się w grupie
  towarów konsumpcyjnych codziennego użytku o umiarko wanej jednostkowej wartości, dzięki czemu popyt
  na te towary nie jest tak wrażliwy na zmiany koniun ktury jak to ma miejsce w przypadku towarów o wysok iej
  wartości jednostkowej. Poza tym w Polsce stale umac nia się popyt na sprzęt AGD oraz elektroniczny codziennego
  użytku, stanowiący grupę peryferii innych sprzętów i urządzeń (głównie peryferii komputerowych i RTV), z
  których społeczeństwo korzysta każdego dnia niezale żnie od aktualnych warunków gospodarczych.

  Ryzyko związane ze statusem osób zarządzających i w iększościowych akcjonariuszy Spółki
  Vakomtek S.A. jest spółką prawa polskiego, zarejest rowaną i działającą na terytorium Polski. Jednakże
  Pan Chun-Fu Lin, (Prezes Zarządu), jak również Pan Shang-Ju Lin (Prokurent) i część z członków Rady Na dzorczej,
  nie posiadają obywatelstwa polskiego. Pan Chun-Fu L in jest obywatelem Republiki Chińskiej (Tajwanu), posiada
  jednakże kartę stałego pobytu na terytorium Polski, wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego. W chwili ob ecnej
  przepisy prawa nie ograniczają w żaden sposób pełni enia funkcji w organach spółek prawa handlowego prz ez
  osoby posiadające taki status prawny, jednakże nie można wykluczyć ich niekorzystnej zmiany w przyszło ści.

  Ryzyko funkcjonowania w niestabilnym otoczeniu praw nym  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  41

  Przepisy prawa obowiązujące w Polsce, w tym przepis y regulujące prowadzenie działalności
  gospodarczej oraz działalności handlowej, a także p rawa dotyczącego sprzedaży towarów importowanych,
  ulegają częstym zmianom oraz w wielu przypadkach ch arakteryzują się brakiem jednolitej wykładni. Występujące
  zmiany przepisów prawa stwarzają ryzyko, że koniecz ność dostosowania się podmiotów
  do nowych regulacji pociągnie za sobą skutki mogące mieć negatywny wpływ na popyt na towary oferowane
  przez Emitenta. Nieprzewidziane zmiany wykładni prz episów prawa powodują powstanie ryzyka związanego
  z nieprawidłową interpretacją tych przepisów i nało żenia sankcji za uchybienia wynikające z rozbieżnej
  interpretacji przepisów prawa przez podmioty gospod arcze i ustawodawcę. Istnieje również ryzyko związane
  ze zmianami przepisów i wykładni w kierunku niekorz ystnym dla Emitenta – co wiązać się może z dodatkow ymi
  nieoczekiwanymi utrudnieniami w prowadzeniu przez S półkę działalności operacyjnej, a w skrajnych przypadkach
  doprowadzić do poniesienia dodatkowych znaczących k osztów dostosowawczych i naprawczych
  z tytułu nieprawidłowego dostosowania się Spółki do zmienionych przepisów.
  Nie można wykluczyć, że częste nowelizacje i ewentu alne zmiany w przepisach prawa mogą mieć wpływ
  na zakres działalności Spółki i jej wyniki finansow e.
  Emitent minimalizuje ryzyko funkcjonowania w niesta bilnym otoczeniu prawnym, korzystając w razie
  potrzeby z pomocy podmiotów świadczących profesjona lną pomoc prawną. Spółka monitoruje zmiany prawa
  mając na celu eliminację ryzyka niedostosowania swo jej działalności do ewentualnych nowych rozwiązań
  prawnych.

  Ryzyko niekorzystnych zmian przepisów i interpretac ji podatkowych
  Niestabilność i nieprzejrzystość polskiego systemu podatkowego, spowodowana zmianami przepisów
  i niespójnymi interpretacjami prawa podatkowego, no we przepisy regulujące zasady opodatkowania, wysoki
  stopień sformalizowania regulacji podatkowych oraz rygorystyczne przepisy sankcyjne mogą powodować
  niepewność w zakresie ostatecznych efektów podatkow ych podejmowanych przez Emitenta decyzji
  biznesowych. Dodatkowo istnieje ryzyko zmian przepi sów podatkowych, które mogą spowodować wzrost
  efektywnych obciążeń fiskalnych.
  Biorąc pod uwagę, że Spółka jest dystrybutorem towa rów importowanych z poza Unii Europejskiej istnieje ryzyko
  zmiany przepisów podatkowych w zakresie opłat celny ch i innych ograniczeń w tym zakresie. Istnieje możliwość
  zmiany polityki handlowej Unii Europejskiej, która doprowadzić może do wprowadzenia
  we wszystkich Krajach Członkowskich bardziej restry kcyjnych instrumentów ochrony tych Krajów Członkows kich
  wobec importu towarów spoza Unii (w tym również z k rajów Dalekiego Wschodu). Instrumenty polityki
  handlowej, w tym instrumenty ochrony rynku, są usta nawiane przez Parlament lub Komisję Europejską w dr odze
  decyzji i rozporządzeń stosowanych bezpośrednio. Rz ąd polski od maja 2004 r. stracił prawo
  do samodzielnego ustanawiania praw importowych. W r amach tego systemu ustanawiane są w zakresie obszaru
  UE instrumenty ochronne wynikające z przeprowadzone go postępowania antydumpingowego, postępowania
  antysubsydyjnego oraz postępowania ochronnego przed nadmiernym importem. Istnieje ryzyko, że
  wprowadzenie przez Unię Europejską bardziej restryk cyjnych przepisów ochronnych doprowadzi
  do znaczącego wzrostu wartości zamawianych towarów, w wyniku czego spadkowi ulegną marże realizowane
  przez spółki. Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest fakt, że ograniczenie będzie dotyczyło wszystkich
  resellerów (odsprzedawców) dóbr elektronicznych na rynku, w związku z czym na tle konkurencji pozycja
  Emitenta nie powinna ulec pogorszeniu. Niestabilnoś ć przepisów podatkowych oraz zmiany
  w interpretacji dotyczą wszystkich podmiotów prowad zących działalność gospodarczą na terenie Polski.
  W związku z tym ziszczenie się niniejszego ryzyka n ie powinno w znaczny sposób obniżyć przewagi
  konkurencyjnej. Emitent na bieżąco monitoruje zmian y kluczowych z punktu widzenia Spółki przepisów
  podatkowych i sposobu ich interpretacji, starając s ię z odpowiednim wyprzedzeniem dostosowywać strateg ię
  Emitenta do występujących zmian.

  Ryzyko walutowe Ze względu na zależności ekonomiczne panujące w bra nży dystrybutorów produktów IT,
  które produkowane są na innych rynkach, wyniki Spół ki uzależnione są także od zmian globalnych cen elektroniki
  użytkowej. Globalne ceny denominowane są zazwyczaj w takich walutach jak EUR lub USD. Nie mniej jednak
  Vakomtek S.A. z jednej strony podlegać będzie w pod obnym stopniu zmieniającym się cenom jak inni
  dystrybutorzy sprzętu IT w Polsce, z drugiej strony poprzez docieranie w zakresie zaopatrzenia bezpośr ednio do
  producentów, ograniczając jednocześnie zakres pośre dników, starać się będzie zyskać przewagę konkurencyjną,
  pozwalającą zminimalizować wpływ negatywnych tenden cji na rynkach walutowych. Dla Emitenta korzystna jest


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  42

  tendencja umacniania się polskiej waluty. Sytuacja taka powoduje, że ceny elektroniki oferowane przez
  importerów (będących dostawcami sprzętu dla Emitent a) ulegają względnemu spadkowi. Natomiast ewentualn e
  niekorzystne wahania kursów walutowych (tj. spadek kursu waluty polskiej względem innych walut) może
  spowodować wzrost cen towarów oferowanych przez dos tawców, co może skutkować powstaniem
  dodatkowych kosztów i przełożyć się na obniżenie wy niku finansowego Spółki. Biorąc pod uwagę fakt, że Spółka
  dokonuje sprzedaży urządzeń również dystrybutorom o ferującym te urządzenia na innych rynkach sąsiadujących
  z polskim, nadmierny wzrost wartości waluty krajowe j spowoduje, że oferowane przez Emitenta ceny produ któw
  mogą okazać się niekorzystne dla tych odbiorców.
  W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu tego ryzy ka na wyniki, Emitent na bieżąco prowadzi
  monitoring zmian kursów walutowych i stara się szac ować tendencje na rynku walutowym. Niemniej jednak
  z uwagi na fakt, że waluta polska jest postrzegana wciąż jako waluta ryzykowna, istnieje ryzyko częsty ch fluktuacji
  jej kursu, co może mieć wpływ na wyniki finansowe S półki.


  Ryzyko konkurencji
  Emitent działa na rynku dystrybucji towarów elektro niki użytkowej i peryferii komputerowych.
  Podstawową działalnością Emitenta jest pośredniczen ie między importerami produktów elektronicznych
  w Polsce i zagranicznymi producentami tych wyrobów, a wielkopowierzchniowymi sieciami detalicznymi
  dostarczającymi produkty do odbiorców finalnych. Ry nek ten charakteryzuje się względnie wysokim poziom em
  konkurencji między dystrybutorami urządzeń elektron icznych. Biorąc pod uwagę skalę rynku, różnorodność
  produktów elektronicznych oraz dużą liczbę potencja lnych odbiorców, bariery wejścia na ten rynek
  są stosunkowo niskie. Intensyfikacja konkurencji sp owodowana stałym pojawianiem się nowych podmiotów
  na rynku i poszerzeniem ich skali działalności, prz ejawia się w rosnącym nasyceniu rynku oraz coraz ba rdziej
  agresywnej polityce cenowej. Nasilenie się walki ko nkurencyjnej może skutkować obniżeniem realizowanyc h
  marż, wzrostem kosztów dotarcia do klienta i w kons ekwencji pogorszeniem wyników finansowych
  realizowanych przez Emitenta.
  Emitent aktywnie reaguje na ewentualne nasilenie si ę walki konkurencyjnej, podejmując dodatkowe
  działania w zakresie wsparcia sprzedaży. Istotnym c zynnikiem zabezpieczającym Spółkę przed konkurencją jest
  fakt, że Emitent jest wyspecjalizowanym dystrybutor em towarów dla wielkopowierzchniowych sieci
  detalicznych. Sprzedaż do hipermarketów i sieciowyc h sklepów specjalistycznych generuje dominującą wie lkość
  łącznych obrotów Spółki. Spółka posiada podpisane d ługoterminowe umowy na dostawy towarów
  do większości sieci handlowych w Polsce. Kanał ten cechuje się znacznie wyższymi barierami wejścia,
  co skutecznie ochrania Spółkę przed narażeniem na n astępstwa walki konkurencyjnej na otwartym rynku.

  Ryzyko związane z tendencją do spadku marż na rynku towarów elektronicznych i AGD
  Spółka, będąc dystrybutorem elektroniki użytkowej o raz drobnego AGD, narażona jest na ryzyko spadku
  marż realizowanych na sprzedaży oferowanych towarów . Zwłaszcza towary z grupy urządzeń elektronicznych w
  początkowej fazie cyklu życia produktu, ze względu na zwiększony popyt (występujący na etapie wzrostu
  zainteresowania danym produktem i mody) oferowane s ą z reguły na wyższym poziomie cenowym i przy
  wysokich marżach. Następnie równolegle ze wzrostem dostępności danej grupy produktów na rynku (tj. w
  następstwie wprowadzenia do obrotu podobnych produk tów przez inne podmioty konkurencyjne) następuje
  stopniowy spadek realizowanych marż na danej grupie produktów. Ponadto wraz z upływem czasu technologi a
  zastosowana w danej grupie produktów ulega upowszec hnieniu i zainteresowanie konsumentów przenosi się na
  nowsze, bardziej zaawansowane towary, w związku z c zym spada atrakcyjność zakupowa wprowadzonych
  wcześniej urządzeń. Efekt ten jest szczególnie znac zący w sytuacji walki konkurencyjnej o klienta
  zainteresowanego zakupem danego asortymentu towarów . Istnieje zatem ryzyko spadku marż na sprzedaży
  urządzeń elektronicznych i peryferii komputerowych powszechnego użytku. Zarząd Spółki zaznacza, że w
  większości przypadków na rynku konsumpcyjnej elektr oniki użytkowej w miarę upowszechnienia się danego
  produktu, związany z tym zjawiskiem spadek cen sprz edaży danego towaru powodowany jest w znacznej mier ze
  spadkiem kosztów jego produkcji (ze względu na wzro st skali sprzedaży), a nie upowszechnienia się tych lub
  podobnych produktów. W związku z tym Emitent nie no tuje znacznych spadów marż jednostkowych ze sprzedaży
  tych towarów. Czynnikiem ograniczającym niekorzystny wpływ niniej szego ryzyka jest fakt, że Spółka na bieżąco
  rozszerza katalog oferowanych towarów każdorazowo w prowadzając do niego nowoczesne urządzenia, które
  dopiero wchodzą na rynek konsumpcyjny w Polsce, wyc ofując przy tym towary oparte na starszych


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  43

  technologiach. Ponadto Spółka zamierza na bieżąco m onitorować i likwidować z oferty produkty, które
  charakteryzują się najniższa marżą. Dodatkowym elem entem ograniczającym potencjalnie niekorzystny wpływ
  tego ryzyka jest fakt, że Spółka w niektórych przyp adkach jest wyłącznym dystrybutorem danej marki na rynku
  Polskim. W efekcie Emitent może w znacznym zakresie kontrolować podaż tych towarów na rynku i mieć wpływ
  na poziom realizowanych marż. Zarząd Emitenta zapew nia, że Spółka posiada wdrożone procedury kontroli
  kosztów i wydatków, które na bieżąco pozwalają kont rolować wysokość realizowanych marż i skutecznie
  planować dalsze działania operacyjne podmiotu.

  Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w segm encie IT
  Na rynku elektroniki użytkowej panuje wysoka dynami ka zmian w zakresie technologii stosowanej
  w urządzeniach elektronicznych powszechnego użytku. Zmiany te mają bezpośredni wpływ na zainteresowanie
  danymi produktami elektronicznymi ze strony odbiorc ów. Tempo tych procesów oraz ich zakres sprawia,
  że Emitent, aby zachować swoją pozycję rynkową, zmu szony jest do stałej obserwacji rynku pod względem
  aktualnych tendencji w stosowanej technologii. W zw iązku z powyższym występuje ryzyko związane
  z koniecznością ponoszenia nakładów na prowadzenie obserwacji i analiz, a także ryzyko związane
  z wdrażaniem do katalogów nowego asortymentu. Czynnikiem ograniczającym niniejsze ryzyko jest fak t, że Spółka na bieżąco aktualizuje ofertę towarów o
  produkty nowszej generacji. Poza tym Spółka wypraco wała mechanizmy stałego aktualizowania oferty
  o towary podlegające zmianom technologicznym. W opa rciu o umowy zawarte z dostawcami, Spółka dystrybuuje
  najbardziej aktualne wersje towarów poszczególnych marek.

  4.8. Informacje dodatkowe

  Funkcję Autoryzowanego Doradcy dla Vakomtek S.A. p ełniła w dalszym ciągu spółka INC S.A. Łączne
  wynagrodzenie Autoryzowanego Doradcy za usługi pełn ione na rzecz Vakomtek S.A. w 2017 r. wynosiło 1.500,00
  zł.

  Funkcję Animatora oraz Agenta emisji pełniło Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

  5. Oświadczenie Zarządu

  Oświadczenie zarządu spółki Vakomtek S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia
  sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

  Zarząd Vakomtek S.A. oświadcza, iż wedle jego najle pszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe za okre s od
  01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. i dane porównywalne sporządzane zostały zgodnie z przepisami obowiązują cymi
  Spółkę, oraz że dane zawarte w sprawozdaniu finanso wym odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny
  i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działal ności
  Spółki zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w t ym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk związanych
  z prowadzoną działalnością.


  Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółki

  Chun Fu Lin – Prezes Zarządu  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  44

  Oświadczenie zarządu spółki Vakomtek S.A. w sprawie podmiotu uprawnionego do badania
  sprawozdań finansowych.


  Zarząd Vakomtek S.A. oświadcza, iż podmiot uprawnio ny do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
  badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., został wybrany
  zgodnie z przepisami prawa, oraz że podmiot ten ora z biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozd ania,
  spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezal eżnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepi sami prawa
  krajowego.


  Podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Spółk i

  Chun Fu Lin – Prezes Zarządu
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  45

  6. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z bada nia rocznego sprawozdania
  finansowego
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  46

  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  47
  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  48

  7. Informacje o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
  Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące stosow ania przez Vakomtek S.A. zasad Ładu
  korporacyjnego, o którym mowa w dokumencie "Dobre P raktyki Spółek Notowanych na NewConnect",
  uchwalonego uchwałą Zarządu Giełdy Papierów wartośc iowych nr 293/2010 z dnia 31.03.2010 r.

  LP. ZASADA TAK/NIE/
  NIE DOTYCZY KOMENTARZ
  1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną po litykę
  informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod,
  jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniaj ących
  szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do inf ormacji.
  Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod,
  powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestor ami i
  analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walneg o
  zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejes trować
  przebieg obrad i upubliczniać go na stronie interne towej. TAK
  Spółka prowadzi własną stronę
  internetową, na której aktualizuje
  zmieniające się dane oraz publikuje
  najnowsze informacje.
  Spółka nie planuje transmisji obrad
  Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem
  sieci Internet.
  2.
  Spółka powinna zapewnić efektywny dostęp do informa cji
  niezbędnych do oceny sytuacji i perspektyw spółki o raz sposobu
  jej funkcjonowania. Tak
  3. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową
  i zamieszcza
  na niej:
  3.1. podstawowe informacje o spółce i jej działalności (strona
  startowa), Tak
  3.2.
  opis działalności emitenta ze wskazaniem rodzaju
  działalności, z której Emitent uzyskuje najwięcej p rzychodów, Tak
  3.3.
  opis rynku, na którym działa Emitent, wraz z okreś leniem
  pozycji emitenta na tym rynku, Tak
  3.4.
  życiorysy zawodowe członków organów spółki, Tak
  3.5. powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia c złonka
  rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady
  nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami
  reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby gł osów na
  walnym zgromadzeniu spółki, Tak
  3.6.
  dokumenty korporacyjne spółki, Tak
  3.7. zarys planów strategicznych spółki, Tak
  3.8. opublikowane prognozy wyników finansowych na bieżą cy
  rok obrotowy, wraz z założeniami do tych prognoz (w przypadku
  gdy emitent takie publikuje), Nie Spółka nie zamierza publikować prognoz.
  3.9.
  strukturę akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem głó wnych
  akcjonariuszy oraz akcji znajdujących się w wolnym obrocie, Tak
  3.10.
  dane oraz kontakt do osoby, która jest odpowiedzia lna w
  spółce za relacje inwestorskie oraz kontakty z medi ami, Tak
  3.11.
  Skreślony.
  3.12. opublikowane raporty bieżące i okresowe, Tak
  3.13. kalendarz zaplanowanych dat publikacji finansowych
  raportów okresowych, dat walnych zgromadzeń, a takż e spotkań
  z inwestorami i analitykami oraz konferencji prasow ych, Tak


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  49

  3.14. informacje na temat zdarzeń korporacyjnych, takich jak
  wypłata dywidendy, oraz innych zdarzeń skutkujących nabyciem
  lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, z
  uwzględnieniem terminów oraz zasad przeprowadzania tych
  operacji. Informacje te powinny być zamieszczane w terminie
  umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji
  inwestycyjnych, Tak
  3.15.
  Skreślony.
  3.16. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych
  porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walneg o
  zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pyta nia, Tak
  3.17.
  informację na temat powodów odwołania walnego
  zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wra z z
  uzasadnieniem, Tak Zdarzenie nie wystąpiło.
  3.18.
  informację o przerwie w obradach walnego zgromadze nia i
  powodach zarządzenia przerwy, Tak Zdarzenie nie wystąpiło.
  3.19.
  informacje na temat podmiotu, z którym spółka podp isała
  umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy ze
  wskazaniem nazwy, adresu strony internetowej, numer ów
  telefonicznych oraz adresu poczty elektronicznej Do radcy, Tak
  3.20.
  Informację na temat podmiotu, który pełni funkcję
  animatora akcji emitenta, Tak
  3.21.
  dokument informacyjny (prospekt emisyjny) spółki,
  opublikowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy, Nie Nie publikowano dokumentu
  informacyjnego.
  3.22.
  Skreślony.
  3.23. Informacje zawarte na stronie internetowej powinny być
  zamieszczane w sposób umożliwiający łatwy dostęp do tych
  informacji. Emitent powinien dokonywać aktualizacji informacji
  umieszczanych na stronie internetowej. W przypadku pojawienia
  się nowych, istotnych informacji lub wystąpienia is totnej zmiany
  informacji umieszczanych na stronie internetowej, a ktualizacja
  powinna zostać przeprowadzona niezwłocznie. Tak
  4.
  Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową, we dług
  wyboru emitenta, w języku polskim lub angielskim. R aporty
  bieżące i okresowe powinny być zamieszczane na stro nie
  internetowej co najmniej w tym samym języku, w któr ym
  następuje ich publikacja zgodnie z przepisami obowi ązującymi
  emitenta. Tak
  5.
  Spółka powinna prowadzić politykę informacyjną ze s zczególnym
  uwzględnieniem potrzeb inwestorów indywidualnych. W tym
  celu Spółka, poza swoją stroną korporacyjną powinna
  wykorzystywać indywidualną dla danej spółki sekcję relacji
  inwestorskich znajdującą na stronie www.GPWInfoStre fa.pl. Nie
  W 2017 r. Spółka nie publikowała na
  www.GPWInfoStrefa.pl dodatkowych
  informacji, które nie były zamieszczone na
  stronie korporacyjnej.
  6.
  Emitent powinien utrzymywać bieżące kontakty z
  przedstawicielami Autoryzowanego Doradcy, celem
  umożliwienia mu prawidłowego wykonywania swoich
  obowiązków wobec emitenta. Spółka powinna wyznaczyć osobę
  odpowiedzialną za kontakty z Autoryzowanym Doradcą. Tak
  7.
  W przypadku, gdy w spółce nastąpi zdarzenie, które w ocenie
  emitenta ma istotne znaczenie dla wykonywania przez
  Autoryzowanego Doradcę swoich obowiązków, Emitent
  niezwłocznie powiadamia o tym fakcie Autoryzowanego
  Doradcę. Tak


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  50

  8. Emitent powinien zapewnić Autoryzowanemu Doradcy do stęp
  do wszelkich dokumentów i informacji niezbędnych do
  wykonywania obowiązków Autoryzowanego Doradcy. Tak
  9. Emitent przekazuje w raporcie rocznym:
  9.1.
  informację na temat łącznej wysokości wynagrodzeń
  wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej, Tak
  9.2.
  informację na temat wynagrodzenia Autoryzowanego
  Doradcy otrzymywanego od emitenta z tytułu świadcze nia
  wobec emitenta usług w każdym zakresie. Tak
  10. Członkowie zarządu i rady nadzorczej powinni uczest
  niczyć w
  obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiaj ącym
  udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zada wane w
  trakcie walnego zgromadzenia. Tak
  11.
  Przynajmniej 2 razy w roku Emitent, przy współpracy
  Autoryzowanego Doradcy, powinien organizować public znie
  dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i med iami. Nie

  12.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie emisji akcji z prawem
  poboru powinna precyzować cenę emisyjną albo mechan izm jej
  ustalenia lub zobowiązać organ do tego upoważniony do
  ustalenia jej przed dniem ustalenia prawa poboru, w terminie
  umożliwiającym podjęcie decyzji inwestycyjnej. Tak
  13.
  Uchwały walnego zgromadzenia powinny zapewnić zacho wanie
  niezbędnego odstępu czasowego pomiędzy decyzjami
  powodującymi określone zdarzenia korporacyjne a dat ami, w
  których ustalane są prawa akcjonariuszy wynikające z tych
  zdarzeń korporacyjnych. Tak
  13a.
  W przypadku otrzymania przez zarząd emitenta od akc jonariusza
  posiadającego co najmniej połowę kapitału zakładowe go lub co
  najmniej połowę ogółu głosów w spółce, informacji o zwołaniu
  przez niego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w t rybie
  określonym w art.399 §3 Kodeksu spółek handlowych, zarząd
  emitenta niezwłocznie dokonuje czynności, do któryc h jest
  zobowiązany w związku z organizacją i przeprowadzen iem
  walnego zgromadzenia. Zasada ta ma zastosowanie rów nież w
  przypadku upoważnienia przez sąd rejestrowy akcjona riuszy do
  zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na pod stawie
  art. 400 §3 Kodeksu spółek handlowych. Tak
  14.
  Dzień ustalenia praw do dywidendy oraz dzień wypłat y
  dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypa dający
  pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym p rzypadku
  nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższe go okresu
  pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasad nienia. Tak Zdarzenie nie wystąpiło.
  15.
  Uchwała walnego zgromadzenia w sprawie wypłaty dywi dendy
  warunkowej może zawierać tylko takie warunki, który ch
  ewentualne ziszczenie nastąpi przed dniem ustalenia prawa do
  dywidendy. Tak Zdarzenie nie wystąpiło.
  16.
  Emitent publikuje raporty miesięczne, w terminie 14 dni od
  zakończenia miesiąca. Raport miesięczny powinien za wierać co
  najmniej:
  · informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w
  otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitent a
  mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji
  finansowej oraz wyników finansowych emitenta, NIE
  Spółka publikuje raporty kwartalne
  i roczne.


  RAPORT ROCZNY ZA 2017 R.


  | Strona
  51

  · zestawienie wszystkich informacji opublikowanych pr zez
  emitenta w trybie raportu bieżącego w okresie objęt ym
  raportem,
  · informacje na temat realizacji celów emisji, jeżeli taka
  realizacja, choćby w części, miała miejsce w okresi e
  objętym raportem,
  · kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające m ieć
  miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą
  emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów
  inwestorów, w szczególności daty publikacji raportó w
  okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarci a
  subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami, oraz
  oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego.
  16a. W przypadku naruszenia przez emitenta obowiązku
  informacyjnego określonego w Załączniku nr 3 do Reg ulaminu
  Alternatywnego Systemu Obrotu („Informacje bieżące i
  okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obro tu na
  rynku NewConnect”) emitent powinien niezwłocznie
  opublikować, w trybie właściwym dla przekazywania r aportów
  bieżących na rynku NewConnect, informację wyjaśniaj ącą
  zaistniałą sytuację. Tak
  17.
  Skreślony.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Vakomtek SA
ISIN:PLVKMTK00015
NIP:9721232691
EKD: 46.43 sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
Adres: ul. Chlebowa 22 61-033 Poznań
Telefon:+48 61 6529189
www:www.vakomtek.com
Komentarze o spółce VAKOMTEK
2019-04-19 14-04-44
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 Tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649