Raport.

URSUS SA (85/2018) Informacja dotycząca wstępnych wyników finansowych URSUS S.A. za I półrocze 2018 r.

Zarząd URSUS S.A., w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki URSUS S.A. za I półrocze 2018 r., tj. od 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r., przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wyniki finansowe za wyżej wymieniony okres:
- przychody ze sprzedaży: 62 mln zł;
- zysk (strata) netto: -16 mln zł.
Strata netto spółki URSUS S.A. w I półroczu 2018 r. wyniosła 16 mln zł w stosunku do 6 mln zł zysku netto analogicznego okresu roku ubiegłego, co wynikało ze spadku przychodów ze sprzedaży krajowej oraz ze sprzedaży zagranicznej w ramach kontraktów eksportowych oraz ze wzrostu kosztów finansowych z uwagi na niekorzystną relację kursu dolara amerykańskiego (waluty rozliczeniowej kontraktu) w stosunku do kursu złotego. Przychody ze sprzedaży spółki URSUS S.A. w I półroczu 2018 r. spadły o 60%, tj. o wartość 93 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosły 62 mln zł, co wynikało ze zmniejszenia się sprzedaży eksportowej o 71% w stosunku do I półrocza 2017 r. oraz zmniejszenia się sprzedaży krajowej o 48% r/r. Spadek przychodów ze sprzedaży zagranicznej spowodowany był obniżeniem przychodów z tytułu realizacji kontaktu z tanzańską spółką National Development Corporation (NDC) (Raporty bieżące nr 38/2015, 5/2016, 29/2016, 39/2016, 47/2016, 1/2018 oraz 59/2018). W I półroczu 2017 r. Spółka odnotowała przychody z tyt. realizacji ww. kontraktu w kwocie 45 380 tys. zł, natomiast w I półroczu 2018 r. sprzedaż kontraktowa wyniosła 3 026 tys. zł. Przyczyną opóźnień w realizacji tego kontraktu były problemy proceduralne związane z akceptacją płatności. Niższe o 48% r/r przychody z tytułu sprzedaży krajowej spowodowane były opóźnieniami w realizacji wniosków o dofinansowanie w ramach programu unijnego PROW na lata 2014-2020, który jest podstawowym instrumentem finansowym dla polskiego rolnictwa. Spadki przychodów ze sprzedaży krajowej wynikają w głównej mierze z braku realizacji dopłat unijnych, które mają znaczący wpływ na decyzje dotyczące zakupów inwestycyjnych w rolnictwie oraz pogarszającej się koniunktury na rynku maszyn rolniczych w Polsce. Według informacji podanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do końca I półrocza 2018 r. do Agencji wpłynęły wnioski, których wartość stanowi ok. 107% środków przeznaczonych na realizację działania "4.1 Modernizacja gospodarstw rolnych" tj. 11,6 mld zł. Do dnia 30 czerwca 2018 r. Agencja zawarła umowy opiewające na ok. 26,5% środków przeznaczonych na realizację powyższego zadania, natomiast wypłacone środki stanowiły jedynie 9% wspomnianej kwoty.
Emitent informuje, że prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Przegląd śródrocznego skróconego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta nie został jeszcze zakończony, a ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną przekazane w raportach półrocznych (odpowiednio skonsolidowanym oraz jednostkowym) za I półrocze 2018 r., które zostaną opublikowane w dniu 1 października 2018 r.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ursus SA
ISIN:PLPMWRM00012
NIP:739-23-88-088
EKD: 28.30 produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Adres: ul. Frezerów 7 20-209 Lublin
Telefon:+48 22 2660266
www:www.ursus.com.pl
Kalendarium raportów
2019-09-19Raport półroczny
2019-11-28Raport za III kwartał
2019-09-19Raport półroczny
Komentarze o spółce URSUS
2017-11-29 14:03:17
Ja
No i bardzo  ładnie :) umowa za umową.
Możemy tylko rosnąć.
2017-11-29 14:29:04
gp
to sie dopiero okaze :)
2017-11-29 16:40:12
Ja
Ja wierzę w siłę rynku.
Czego tu więcej chcieć? Mamy dobrą zmianę, która popiera tes... tfu Ursus-a
Dobra zmiana jeszcze trochę porządzi (a może i dłużej) ;) wynik...
Będzie rosło.
2018-01-11 09:22:18
js
URSUS to drukarnia akcji ...
2018-02-13 17:10:13
2.30dam
No-)
2018-02-13 17:10:32
2.30dam
No:)))
2018-02-13 17:12:07
Hehe
Ale walą w rynek.
2018-02-13 17:12:17
Hehe
Ale kto to teraz zbiera?
2018-04-11 20:20:50
MadeInPoland
Szybki powrót na 4zl.
2018-04-12 09:31:01
plepla
ciekawe ile chiny kupią sztuk
2018-05-30 20:48:10
Tomek
kurs w cipce :-)
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649