Raport.

URSUS SA (69/2018) Treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 oraz § 78 ust. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757), Zarząd Spółki URSUS S.A. w Lublinie przedstawia projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 31 sierpnia 2018 r. Projekty uchwał zawarte są w załączonym dokumencie.

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  Projekty Uchwa
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia URSUS S.A.
  zwoanego na dzie
  ń 31 sierpnia 2018 roku na godz. 11.00
  w Warszawie
  Uchwaa nr 1/2018
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. wybiera Pana …………………. na
  Przewodnicz
  ącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  Uchwaa nr 2/2018
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. dziaaj
  ąc na podstawie art. 420 § 3
  ksh postanawia uchyli
  ć tajno ść gosowania w sprawie wyborów Komisji Skrutacyjnej
  i Komisji Uchwa. Uchwaa nr 3/2018
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powouje w skad Komisji
  Skrutacyjnej:
  Pana/Pani
  ą ....................................
  Pana/Pani
  ą ....................................
  Pana/Pani
  ą ....................................
  Uchwaa nr 4/2018
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. powouje w skad Komisji Uchwa:
  Pana/Pani
  ą ....................................
  Pana/Pani
  ą ....................................
  Pana/Pani
  ą ....................................
  Uchwaa nr 5/2018
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. przyjmuj e porz
  ądek obrad
  ogoszony w dniu 3 sierpnia 2018 r. na stronie inte rnetowej Spóki.  Uchwaa nr 6/2018

  w sprawie:
  podwy
  ższenia kapitau zakadowego Spóki w drodze emisji akcji zwykych na
  okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akc jonariuszy w cao
  ści prawa
  poboru akcji serii S oraz zmiany Statutu Spóki
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki URSUS Spóka Akcyjna z siedzib
  ą
  w Lublinie („Spóka”), dziaaj
  ąc na podstawie art. 431 § 1, § 2 pkt 1), § 3a, § 6 i § 7
  w zw. z art. 432 w zw. z art. 433 § 1 i § 2 w zw. z art. 430 § 1 i § 5 w zw. z art. 415 § 1
  Kodeksu spóek handlowych, a tak
  że § 31 pkt 8 i 9 Statutu Spóki, postanawia, co
  nast
  ępuje:

  § 1.
  Podwy
  ższenie kapitau zakadowego Spóki

  1. Podwy
  ższa si ę kapita zakadowy Spóki o kwot ę nie ni ższ ą ni ż 1 (jeden) zoty i nie
  wy
  ższ ą ni ż 5 918 000 (pi ęć milionów dziewi ęć set osiemna ście tysi ęcy) zotych, tj.
  z kwoty 59 180 000 (pi
  ęć dziesi ąt dziewi ęć milionów sto osiemdziesi ąt tysi ęcy)
  zotych do kwoty nie ni
  ższej ni ż 59 180 001 (pi ęć dziesi ąt dziewi ęć milionów sto
  osiemdziesi
  ąt tysi ęcy jeden) zoty i nie wy ższej ni ż 65 098 000 (sze ść dziesi ąt pi ęć
  milionów dziewi
  ęć dziesi ąt osiem tysi ęcy) zotych.
  2. Ostateczn
  ą wysoko ść , o jak ą będzie podwy ższony kapita zakadowy Spóki, okre śli,
  na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 Kodek su spóek handlowych, Zarz
  ąd
  Spóki na podstawie sumy o
  świadcze ń o obj ęciu akcji, tj. przyj ętych w my śl art. 431
  § 2 pkt 1) Kodeksu spóek handlowych ofert, z upyw em terminu o którym mowa w
  ust. 5 tego paragrafu poni
  żej.
  3. Podwy
  ższenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwa y Walnego
  Zgromadzenia URSUS S.A., zostanie dokonane w drodze emisji nowych akcji
  zwykych na okaziciela serii S, o warto
  ści nominalnej 1,00 z (jeden zoty) ka żda,
  ka
  żda akcja b ędzie uprawniaa do jednego gosu na Walnym Zgromadz eniu,
  w liczbie, która wynika
  ć b ędzie z sumy o świadcze ń o obj ęciu akcji, tj. przyj ętych
  w my
  śl art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spóek handlowych ofe rt („Akcje Serii S”) po
  upywie terminu o którym mowa w ust. 5 tego paragra fu poni
  żej. Stanowi ące


  przedmiot emisji akcje serii S s ą akcjami zwykymi, na okaziciela, do których nie s ą
  przywi
  ązane żadne szczególne uprawnienia, ani obowi ązki i pokryte zostan ą
  wkadami pieni
  ęż nymi przed zarejestrowaniem podwy ższenia uchwalanego
  niniejsz
  ą uchwa ą.
  4. Akcje Serii S zostan
  ą zaoferowane, w drodze subskrypcji prywatnej, w roz umieniu
  art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spóek handlowych, popr zez zo
  żenie przez Spók ę ofert
  obj
  ęcia Akcji Serii S nie wi ęcej ni ż 149 oznaczonym adresatom, którzy zostan ą
  wskazani przez Zarz
  ąd Spóki w uchwale.
  5. Pisemne przyj
  ęcie ofert obj ęcia Akcji Serii S oraz podpisanie umów obj ęcia Akcji
  Serii S powinno nast
  ąpić w terminie 4 (czterech) miesi ęcy od dnia podj ęcia
  niniejszej uchway.
  6. Termin wpaty wkadu na Akcje Serii S Zarz
  ąd okre śli w uchwale.
  7. Akcje Serii S zostan
  ą wyemitowane w formie dokumentu i mog ą by ć wydawane
  w odcinkach zbiorowych.
  8. Cena emisyjna Akcji Serii S wynosi 2,50 z (dwa zote pi
  ęć dziesi ąt groszy).
  9. Akcje Serii S mog
  ą by ć pokryte wy ącznie wkadem pieni ęż nym przed
  zarejestrowaniem podwy
  ższenia kapitau zakadowego Spóki w drodze emisji Akcji
  Serii S.
  10. Akcje Serii S b
  ędą uczestniczy ć w dywidendzie pocz ąwszy od dnia 1 stycznia
  2019r.


  § 2
  Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa pob oru Akcji Serii S

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do wia domo
  ści i akceptuje wnioski
  wynikaj
  ące z pisemnej opinii Zarz ądu Spóki uzasadniaj ącej powody pozbawienia
  akcjonariuszy Spóki w cao
  ści prawa poboru Akcji Serii S.
  2. W interesie Spóki pozbawia si
  ę dotychczasowych akcjonariuszy Spóki w cao ści
  prawa poboru Akcji Serii S.
  3. Opinia Zarz
  ądu Spóki uzasadniaj ąca powody pozbawienia prawa poboru
  dotychczasowych akcjonariuszy Spóki stanowi Za
  ącznik nr 1 do niniejszej
  uchway.


  § 3
  Zmiana Statutu Spóki

  1. Maj
  ąc na uwadze postanowienia niniejszej uchway, Nadzw yczajne Walne
  Zgromadzenie postanawia niniejszym zmieni
  ć Statut Spóki w nast ępuj ący sposób:

  § 7 Statutu Spóki otrzymuje nowe nast
  ępuj ące brzmienie:

  „1. Kapita zakadowy Spóki wynosi od 59 180 001 z (pi
  ęć dziesi ęciu dziewi ęciu
  milionów stu osiemdziesi
  ęciu tysi ęcy jeden zoty) do 65 098 000 z (sze ść dziesi ęciu
  pi
  ęciu milionów dziewi ęć dziesi ęciu o śmiu tysi ęcy zotych) i dzieli si ę na: od 59 180 001
  (pi
  ęć dziesi ąt dziewi ęć milionów sto osiemdziesi ąt tysi ęcy jeden) do 65 098 000
  (sze
  ść dziesi ąt pi ęć milionów dziewi ęć dziesi ąt osiem tysi ęcy) akcji zwykych na
  okaziciela o warto
  ści nominalnej 1,00 z (jeden zoty) ka żda, na które skada si ę:
  a) 700.000 (siedemset tysi
  ęcy) akcji serii A od numeru A 0000001 (jeden) do
  numeru A 0700000 (siedemset tysi
  ęcy),
  b) 400.000 (czterysta tysi
  ęcy) akcji serii B od numeru B 0000001 (jeden) do
  numeru B 0400000 (czterysta tysi
  ęcy),
  c) 800.000 (osiemset tysi
  ęcy) akcji serii C od numeru C 0000001 (jeden) do
  numeru C 0800000 (osiemset tysi
  ęcy),
  d) 600.000 (sze
  ść set tysi ęcy) akcji serii D od numeru D 0000001 (jeden) do
  numeru D 0600000 (sze
  ść set tysi ęcy),
  e) 900.000 (dziewi
  ęć set tysi ęcy) akcji serii E od numeru E 0000001 (jeden) do
  numeru E 0900000 (dziewi
  ęć set tysi ęcy),
  f) 320.000 (trzysta dwadzie
  ścia tysi ęcy) akcji serii F od numeru F 0000001 (jeden)
  do numeru F 0320000 (trzysta dwadzie
  ścia tysi ęcy),
  g) 600.000 (sze
  ść set tysi ęcy) akcji serii G od numeru G 0000001 (jeden) do
  numeru G 0600000 (sze
  ść set tysi ęcy),
  h) 360.000 (trzysta sze
  ść dziesi ąt tysi ęcy) akcji serii H od numeru H 0000001
  (jeden) do numeru H 0360000 (trzysta sze
  ść dziesi ąt tysi ęcy),
  i) 4.000.000 (cztery milionów) akcji serii I od num eru I 0000001 (jeden) do numeru
  I 4000000 (cztery miliony),
  j) 6.000.000 (sze
  ść milionów) akcji serii J od numeru J 0000001 (jeden ) do
  numeru J 6000000 (sze
  ść milionów),


  k) 7.500.000 (siedem milionów pi ęć set tysi ęcy) akcji serii K od numeru K 0000001
  (jeden) do numeru K 7500000 (siedem milionów pi
  ęć set tysi ęcy),
  l) 4.000.000 (cztery miliony) akcji serii N od nume ru N 0000001 (jeden) do numeru
  N 4000000 (cztery miliony),
  m) 15.000.000 (pi
  ętna ście milionów) akcji serii O od numeru O 00000001 (j eden)
  do O 15000000 (pi
  ętna ście milionów),
  n) 4.100.000 (cztery miliony sto tysi
  ęcy) akcji serii P od numeru P 0000001 (jeden)
  do P 4100000 (cztery miliony sto tysi
  ęcy),
  o) 8.900.000 (osiem milionów dziewi
  ęć set tysi ęcy) akcji serii Q od numeru Q
  0000001 (jeden) do Q 8900000 (osiem milionów dziewi
  ęć set tysi ęcy),
  p) 5.000.000 (pi
  ęć milionów) akcji serii R od numeru R 0000001 (jeden ) do R
  5000000 (pi
  ęć milionów).,
  r) od 1 (jednej) do 5 918 000 (pi
  ęciu milionów dziewi ęć set osiemnastu tysi ęcy) akcji
  serii S od numeru S 0000001 (jeden) do S 5918000 (p i
  ęć milionów dziewi ęć set
  osiemna
  ście tysi ęcy).
  2. Akcje serii A zostay pokryte w cao
  ści wkadem niepieni ęż nym przed
  zarejestrowaniem Spóki. Akcje serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O, P, Q, R, S zostay
  pokryte w cao
  ści wkadem pieni ęż nym przed zarejestrowaniem podwy ższenia kapitau
  zakadowego odpowiednio w drodze emisji akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, O,
  P, Q, R, S.”
  2. Pozostae postanowienia Statutu Spóki pozostaj
  ą bez zmian.

  3. Upowa
  żnia si ę Rad ę Nadzorcz ą Spóki do sporz ądzenia tekstu jednolitego Statutu
  Spóki, uwzgl
  ędniaj ącego zmiany Statutu wynikaj ące z niniejszej uchway.
  § 4
  Upowa
  żnienie dla Zarz ądu Spóki

  Upowa
  żnia i zobowi ązuje si ę Zarz ąd Spóki do dokonania wszelkich czynno ści
  prawnych i faktycznych niezb
  ędnych do wykonania niniejszej uchway, stosownie do
  obowi
  ązuj ących przepisów prawa, w tym w szczególno ści do:
  a) okre
  ślenia, w formie uchway Zarz ądu, terminu wpaty wkadu na Akcje Serii S;


  b) wskazania, w formie uchway Zarz ądu, nie wi ęcej ni ż 149 oznaczonych adresatów,
  którym zostan
  ą zo żone przez Spók ę oferty obj ęcia Akcji Serii S;
  c) zo
  żenia nie wi ęcej ni ż 149 oznaczonym adresatom ofert obj ęcia Akcji Serii S,
  zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spóek handlo wych, na zasadach okre
  ślonych
  w niniejszej uchwale, oraz zawarcia z nimi umów obj
  ęcia Akcji Serii S;
  d) zo
  żenia o świadczenia, na zasadzie art. 310 § 2 w zw. z art. 4 31 § 7 Kodeksu spóek
  handlowych, o wysoko
  ści podwy ższenia kapitau zakadowego i w zwi ązku z tym
  okre
  ślenia wysoko ści kapitau zakadowego Spóki;
  e) zo
  żenia do S ądu rejestrowego wniosku o rejestracj ę podwy ższenia kapitau
  zakadowego i zmiany Statutu Spóki, wynikaj
  ących z niniejszej uchway;
  f) dokonania wszelkich innych czynno
  ści faktycznych i prawnych niezb ędnych do
  realizacji postanowie
  ń niniejszej uchway.

  § 5
  Wej
  ście uchway w życie i jej obowi ązywanie

  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.

  Za
  ącznik nr 1 do uchway NWZ nr 6/2018

  Opinia Zarz
  ądu URSUS S.A. uzasadniaj ąca wy ączenie prawa poboru akcji serii S

  Dziaaj
  ąc na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spóek handlowy ch, Zarz ąd URSUS S.A.
  przedstawia nast
  ępuj ącą opini ę uzasadniaj ącą pozbawienie dotychczasowych
  akcjonariuszy prawa poboru akcji serii S. Podwy
  ższenie kapitau zakadowego Spóki
  poprzez emisj
  ę akcji serii S w drodze subskrypcji prywatnej ukier unkowane jest na
  pozyskanie
  środków finansowych przeznaczonych na dalszy, dynami czny rozwój
  Spóki zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach z agranicznych. Emisja akcji nowej
  serii i pozyskanie w jej wyniku dodatkowego kapita u b
  ędzie podstaw ą realizacji
  zao
  żonej strategii Emitenta, która uwzgl ędnia m.in. zwi ększenie udziau w rynku,
  a tak
  że rozwój dywizji badawczo-rozwojowej. Kapita pozys kany z emisji akcji serii S
  pozwoli Spóce na rozwój oraz inwestycje w opracowy wanie nowych wyrobów, które
  maj
  ą uzupeni ć ofert ę Spóki, a tak że na zmian ę struktury zobowi ąza ń. Nowo
  pozyskany kapita b
  ędzie stanowi równie ż dodatkowe źródo finansowania realizacji


  bie żą cych i przyszych kontraktów zagranicznych. Jednocze śnie w wyniku emisji akcji
  podwy
  ższeniu ulegnie poziom kapitaów wasnych warunkuj ących prawidowy rozwój
  Spóki, co wpynie korzystnie na struktur
  ę bilansu Emitenta. Pozbawienie
  dotychczasowych akcjonariuszy Spóki w cao
  ści prawa poboru akcji serii S umo żliwi
  pozyskanie nowych, dugoterminowych inwestorów inst ytucjonalnych.
  Środki
  pozyskane z tytuu opacenia przez nich ceny emisyj nej akcji serii S pozwol
  ą Spóce
  na wzmocnienie pozycji rynkowej wzgl
  ędem podmiotów prowadz ących dziaalno ść
  konkurencyjn
  ą, podniesienie wiarygodno ści oraz zwi ększenie dynamiki rozwoju
  Spóki. Ponadto Zarz
  ąd ocenia, że zaoferowanie akcji serii S w drodze subskrypcji
  prywatnej skierowanej do wybranych podmiotów pozwol i na osi
  ągni ęcie wi ększej
  pynno
  ści obrotu akcjami Spóki na Giedzie Papierów Warto ściowych S.A.
  w Warszawie. Jednocze
  śnie pozyskanie inwestorów instytucjonalnych b ędzie miao
  pozytywny wpyw na dugoterminowy wzrost warto
  ści Spóki. Istotnym z punktu
  widzenia Spóki jest równie
  ż fakt, że w przypadku, gdyby prawo poboru Akcji Serii S
  nie zostao wy
  ączone, zachodziaby wówczas konieczno ść wyznaczenia terminu na
  wykonanie prawa poboru, co wydu
  żyoby proces pozyskania kapitau przez Spók ę.
  Wy
  ączenie prawa poboru, uwzgl ędniaj ąc do świadczenia i praktyk ę na rynku
  kapitaowym, skraca równie
  ż okres, przez jaki Spóka b ędzie oczekiwaa na faktyczny
  wpyw kapitau, czyli przyspiesza osi
  ągni ęcie istotnego ekonomicznie celu.
  Maj
  ąc na uwadze powy ższe, Zarz ąd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu podj
  ęcie uchway w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego
  Spóki w drodze emisji akcji zwykych na okaziciela serii S, pozbawienia akcjonariuszy
  w cao
  ści prawa poboru akcji serii S oraz zmiany Statutu S póki.
  Uchwaa nr 7/2018
  w sprawie: ubiegania si
  ę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii S do obr otu na
  rynku regulowanym prowadzonym przez Gied
  ę Papierów Warto ściowych
  w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii S

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spóki URSUS Spóka Akcyjna z siedzib
  ą
  w Lublinie („Spóka”), dziaaj
  ąc na podstawie art. 414 Kodeksu spóek handlowych,
  a tak
  że § 31 pkt 8 i 9 Statutu Spóki, w zwi ązku z podj ęciem w dniu dzisiejszym uchway


  w sprawie podwy ższenia kapitau zakadowego Spóki w drodze emisji akcji zwykych
  na okaziciela serii S, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w cao
  ści prawa
  poboru akcji serii S oraz zmiany Statutu Spóki, na podstawie której Spóka wyemituje
  do 5 918 000 (pi
  ęciu milionów dziewi ęć set osiemna ście tysi ęcy) akcji zwykych na
  okaziciela serii S, o numerach od 1 (jeden) do 5 91 8 000 (pi
  ęć milionów dziewi ęć set
  osiemna
  ście tysi ęcy), o warto ści nominalnej 1,00 z (jeden zoty) ka żda, o ącznej
  warto
  ści nominalnej do 5 918 000 (pi ęć milionów dziewi ęć set osiemna ście tysi ęcy),
  uprawniaj
  ących do 5 918 000 (pi ęć milionów dziewi ęć set osiemna ście tysi ęcy) gosów
  na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spóki („Akcje Serii S”), postanawia, co
  nast
  ępuje:

  § 1
  Dematerializacja i dopuszczenie akcji do obrotu

  1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie URSUS S.A. posta nawia ubiega
  ć si ę
  o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obro tu na rynku regulowanym
  prowadzonym przez Gied
  ę Papierów Warto ściowych w Warszawie S.A. („GPW”).
  2. W zwi
  ązku z ubieganiem si ę o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii S do obr otu
  na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Nadzwyc zajne Walne
  Zgromadzenie postanawia,
  że Akcje Serii S b ędą podlegay dematerializacji,
  w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2 005 r. o obrocie instrumentami
  finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z pó
  źn. zm.) („Ustawa o Obrocie”).

  § 2
  Upowa
  żnienie dla Zarz ądu Spóki

  Upowa
  żnia i zobowi ązuje si ę Zarz ąd Spóki do dokonania wszelkich czynno ści
  prawnych i faktycznych niezb
  ędnych do wykonania niniejszej uchway, stosownie do
  obowi
  ązuj ących przepisów prawa, w tym w szczególno ści do:
  a) podj
  ęcia wszelkich czynno ści niezb ędnych do dematerializacji Akcji Serii S, w tym
  do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Warto
  ściowych S.A. umowy
  o rejestracj
  ę w depozycie papierów warto ściowych Akcji Serii S;
  b) podj
  ęcia wszelkich czynno ści niezb ędnych do wprowadzenia Akcji Serii S do obrotu
  na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;


  c) zo żenia wszelkich odpowiednich wniosków i/lub zawiadomie ń do KNF;
  d) dokonania wszelkich innych czynno
  ści faktycznych i prawnych niezb ędnych do
  realizacji postanowie
  ń niniejszej uchway.
  § 3
  Wej
  ście uchway w życie i jej obowi ązywanie

  Uchwaa wchodzi w
  życie z chwil ą podj ęcia.  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Ursus SA
ISIN:PLPMWRM00012
NIP:739-23-88-088
EKD: 28.30 produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
Adres: ul. Frezerów 7 20-209 Lublin
Telefon:+48 22 2660266
www:www.ursus.com.pl
Kalendarium raportów
2021-08-17Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
2021-08-17Raport półroczny
2021-11-26Raport za III kwartał
Komentarze o spółce URSUS
2017-11-29 14:03:17
Ja
No i bardzo  ładnie :) umowa za umową.
Możemy tylko rosnąć.
2017-11-29 14:29:04
gp
to sie dopiero okaze :)
2017-11-29 16:40:12
Ja
Ja wierzę w siłę rynku.
Czego tu więcej chcieć? Mamy dobrą zmianę, która popiera tes... tfu Ursus-a
Dobra zmiana jeszcze trochę porządzi (a może i dłużej) ;) wynik...
Będzie rosło.
2018-01-11 09:22:18
js
URSUS to drukarnia akcji ...
2018-02-13 17:10:13
2.30dam
No-)
2018-02-13 17:10:32
2.30dam
No:)))
2018-02-13 17:12:07
Hehe
Ale walą w rynek.
2018-02-13 17:12:17
Hehe
Ale kto to teraz zbiera?
2018-04-11 20:20:50
MadeInPoland
Szybki powrót na 4zl.
2018-04-12 09:31:01
plepla
ciekawe ile chiny kupią sztuk
2018-05-30 20:48:10
Tomek
kurs w cipce :-)
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor