Raport.

UNIMOT SA (33/2018) Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. na dzień 7 września 2018 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie art. 399 § 1 KSH w związku z art. 402 (1) § 1 i § 2 KSH i art. 402 (2) KSH oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym w trybie art. 400 § 1 i 2 KSH, Zarząd Spółki UNIMOT S.A. niniejszym zwołuje na dzień 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) o godz. 10:00.
Treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał, znajduje się w poniższych załącznikach do raportu.
Podstawa prawna:
art. 402 (1) § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik
  1

  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki Unimot S. A. z siedzibą w Zawadzki em

  Zarząd Unimot Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawadzkiem przy ul. Świerklańskiej nr 2A, 47 -
  120 Zawadzkie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w
  Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
  0000382244 (dalej zwaną Spółką ) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 1
  § 1 i art. 402 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku kodeks spółek hand lowych (dalej : ksh ),
  § 12 ust. 3 Statutu Spółki oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza złożonym Spółce w
  trybie art. 400 § 1 ksh, w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia z punktem porządku
  obrad obejmującym sprawę ” Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółk i”, zwołuje
  Nadz wyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

  I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz
  szczegółowy porządek obrad.

  Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 7
  września 201 8 roku o godz. 10.00 w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Księcia Józefa
  Poniatowskiego 1 (PGE Narodowy, Moduł biurowy M10, II piętro) .

  Porządek obrad:
  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walneg o Zgromadzenia Spółki.

  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.

  4. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (sprawa wniesiona przez akcjonariusza
  w trybie art . 400 § 1 ksh ).

  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 5 Statutu Spółki ( dodanie rodzaju
  działalności PKD 85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie
  sklasyfikowane ).

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w § 6 ust.1 oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki .

  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

  8. Zamknięcie obrad.
  2

  II. Opis procedury dotyczącej uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.

  1. Informacja o prawie Akcjona riusza do żądania umieszczenia określonych
  spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
  Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać
  zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym
  terminem Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 16 sierpnia 201 8 roku włącznie.

  Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego
  punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za
  potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki za potwierdzeniem nadan ia i potwierdzeniem
  odbioru) na adres: Unimot S.A., ul. Świerklańska nr 2A, 47 -120 Zawadzkie lub w postaci
  elektronicznej (e -mail), poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e -mail:
  gielda@unimot.pl

  O właściwym terminie złożenia powyższego ż ądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia
  do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia
  powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer
  pocztowy Spółki).

  Zarząd Spółki niezwłocznie, jedn ak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym
  terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 19 sierpnia
  201 8 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub
  Akcjonariuszy. Ogłoszenie nastę puje w sposób właściwy dla zwołania Walnego
  Zgromadzenia, tj. poprzez umieszczenie nowego porządku obrad na stronie internetowej
  Spółki www.unimot.pl

  W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały
  kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie
  zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

  2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał


  3

  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromad zenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
  porządku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału
  zakładowego mogą, przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać
  Spółce na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Spółki
  za potwierdzeniem nadania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Unimot S.A., ul.
  Świerklańska nr 2A, 47 -120 Zawadzkie lub w postaci ele ktronicznej (e -mail) poprzez
  przesyłanie wiadomości elektronicznej na adres e -mail: gielda@unimot.pl projekty uchwał
  dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku ob rad. Powyższe
  projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na dzień przed terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez
  Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia
  świadczyć będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania
  formy elektronicznej data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty
  elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

  Proje kty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl

  3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał
  dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

  Każdy z akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać
  projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

  4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w
  szczególnośc i o formularzach stosowanych podczas głosowania przez
  pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu
  środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

  Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz
  wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje
  wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że


  4

  co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego
  pełnomocnictwa , jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może
  reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego
  Akcjonariusza.

  Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić
  oddzielnyc h pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku.
  Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów
  wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji
  zapisanych na k ażdym z rachunków.

  Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest
  Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki udzielone mu
  pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na jednym Walnym
  Zgromadzeniu.

  Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie
  bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest w
  takim wypadku wyłączone. Pełnomocnik ten głosuje zgodnie z instr ukcjami udzielonymi mu
  przez akcjonariusza.

  Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i
  wykonywania prawa głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
  Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie w ymaga opatrzenia bezpiecznym
  podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
  certyfikatu.

  Akcjonariusz najpóźniej na jeden dzień przed dniem Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia powinien zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnic twa w postaci
  elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e -mail: gielda@unimot.pl
  Zawiadomienie powinno zawierać:
  1. imię i nazwisko albo firmę Akcjonariusza oraz imiona i nazwiska osób uprawnionych do
  udzielenia pełnomocnictwa w jego imieniu,
  2. w przypadku osób fizycznych - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
  dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu
  PDF), 3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię aktualnego odpisu


  5

  z właściweg o rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do
  reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa),
  3. imię i nazwisko, numer PESEL pełnomocnika,
  4. miejsce zamieszkania (siedzibę) Akcjonariusza oraz pełnomocnika,
  5. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, które umożliwiają stały kontakt z
  Akcjonariuszem,
  6. datę udzielenia pełnomocnictwa,
  7. wskazanie Walnego Zgromadzenia, w związku z którym pełnomocnictwo jest udzielane,
  8. zakres pełnomocnictwa, w tym w szczególnoś ci wszelkie ograniczenia pełnomocnictwa
  oraz wskazanie, czy pełnomocnik może ustanawiać także dalszych pełnomocników,
  9. wskazanie czy pełnomocnictwo jest odwołalne.

  Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest
  prz y sporządzaniu listy obecności na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedłożyć
  dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

  Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, został
  zamieszczony na stronie internetowej Spółki po d adresem www.unimot.pl najpóźniej przed
  zakończeniem głosowania nad uchwałą, która zgodnie z dyspozycją Akcjonariusza ma być
  głosowana przy jego wykorzystaniu, pełnomocnik głosujący przy pomocy formularza musi
  doręczyć go Przewodniczącemu Nadzwyczajnego W alnego Zgromadzenia.

  5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ,
  zwołan ym niniejszym ogłoszeniem , przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej.

  7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub


  6

  przy wykorzystaniu środków komu nikacji elektronicznej.

  Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu w trakcie Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia zwołanego niniejszym ogłoszeniem przy wykorzystaniu środków
  komunikacji elektronicznej. Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgr omadzenia nie
  przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną.

  III. Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Dzień rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na
  szesnaście dni przed datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na
  dzień 22 sierpnia 2018 roku.

  IV. Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby
  będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 22 sierpnia 2018 roku tj. w dniu rejestracji
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  Dodatkowo Zarząd zawiadamia, iż w Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć i
  wykonywać prawo głosu:
  a) uprawn ieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy,
  którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
  jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu;
  b) upr awnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu, jeżeli dokumenty akcji
  zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym
  Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może
  być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub
  firmie inwestycyjnej. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i
  stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji
  uczestnictwa w Walnym Zgromadze niu;
  c) akcjonariusze będący właścicielami akcji na okaziciela, które zostały wprowadzone do
  obrotu na rynku regulowanym GPW będący akcjonariuszami na dzień rejestracji
  uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z wykazem sporządzonym przez
  Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;


  7

  d) pełnomocnicy bądź przedstawiciele ustawowi akcjonariuszy wymienionych powyżej w
  punktach a - c.

  Akcjonariusz posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela Spółki, w celu
  uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, winien ponadto zażądać od
  podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym akcje te są zapisane,
  wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu. Żądanie to może być zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. nie wcześniej niż dnia 8 sierpnia 201 8 roku) i
  nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji (tj. nie później niż 23
  sierpnia 2018 roku).

  Spółka sporządzi listę uprawnion ych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
  Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów
  Wartościo wych S.A. w Warszawie oraz na podstawie złożonych w Spółce zaświadczeń
  wydanych na dowód złożenia akcji w depozycie. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych
  S.A. sporządza ww. wykaz na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa
  w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

  V. Udostępnienie dokumentacji.

  Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu
  Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad
  lub spraw, które mają zostać wprowadzone d o porządku obrad przed terminem
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia od dnia zwołania Nadzwyczajnego Walnego
  Zgromadzenia jest umieszczony na stronie internetowej Spółki www.unimot.pl . Ponadto
  osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadz eniu może
  uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki.

  VI. Strona internetowa.

  Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie
  internetowej Spółki pod adresem www.unimot.pl.

  VII. Proponowane zmiany Statutu Spółki:


  8

  Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do
  wiadomości proponowane zmiany w Statucie Spółki:
  Zmiana § 5 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie:
  Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalnośc i jest:
  06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
  06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
  09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
  ziemnego,
  19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
  20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
  20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
  27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyr obów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
  33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wy posażenia,
  35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
  35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
  35.14.Z Handel energią elektryczną,
  35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
  38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpie czne,
  38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
  41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych,
  43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich,
  43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
  klimatyzacyjnych,
  45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
  wyłączenie m motocykli,
  46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
  przemysłowych,


  9

  46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych,
  statków samolotów,
  46.18.Z Działalność agentów specja lizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
  towarów,
  46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
  46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wypo sażenia sanitarnego,
  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspec jalizowanych sklepach z przewagą
  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach pal iw,
  49.41.Z Transport drogowy towarów,
  52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
  52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
  52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
  52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
  52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
  52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
  56.1 0.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  64.91.Z Leasing finansowy,
  64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
  64. 99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowane,


  10

  35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe,
  77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chronionych prawem autorskim.
  Proponowane brzmienie:
  Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
  06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
  06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
  09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu
  ziemnego,
  19.20.Z Wytwarzanie i przetw arzanie produktów rafinacji ropy naftowej,
  20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
  20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
  27.33.Z Produk cja sprzętu instalacyjnego,
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
  33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,
  33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposaż enia,
  33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
  35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
  35.14.Z Handel energią elektryczną,
  35.21.Z Wytwarzanie p aliw gazowych,
  38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
  38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
  41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i
  niemieszkalnych,
  43. 13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno -inżynierskich,
  43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno -kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i
  klimatyzacyjnych,
  45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
  45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z
  wyłączeniem motocykli,
  46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów
  przemysłowych,


  11

  46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemys łowych,
  statków samolotów,
  46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych
  towarów,
  46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
  46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
  46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecj alizowana,
  47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą
  żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
  47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  47.30.Z Sprz edaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,
  49.41.Z Transport drogowy towarów,
  52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
  52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  52.21.Z Działalność usługowa wspomagając a transport lądowy,
  52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,
  52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
  52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
  52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
  52.24.C Prz eładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  64.91.Z Leasin g finansowy,
  64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
  64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
  wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzi erżawionymi,
  68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr m aterialnych, gdzie
  indziej niesklasyfikowane,


  12

  35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  69.20.Z Działalność rachunkowo -księgowa; doradztwo podatkowe,
  77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac
  chroni onych prawem autorskim.
  85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.

  Zmiana § 6 ust.1 Statutu:
  Dotychczasowe brzmienie:
  §6.
  1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden tysięcy
  siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) i dzieli się na 8.031.797 (osiem milionów
  trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji, w tym:
  a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100
  000”,
  b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000
  600 000”,
  c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
  od „000 000 001” do „002 400 000”,
  d/ 103.797 (sto trzy tysiące s iedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela
  serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
  e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”,
  f/ 400.000 (czterysta tys ięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”,
  g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”,
  h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaz iciela serii H o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”
  i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000
  000 001” do „001 028 000”,
  j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od
  „000 000 001” do 002 200 000”.

  Proponowane brzmienie:
  §6.
  1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt
  siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto
  dziewię ćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:


  13

  a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100
  000”,
  b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000
  600 000”,
  c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach
  od „000 000 001” do „002 400 000”,
  d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela
  serii D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
  e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”,
  f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”,
  g/ 400.00 0 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”,
  h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000
  001” do „000 400 000”
  i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000
  000 001” do „001 028 000”,
  j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii J o numerach od
  „000 000 001” do 002 200 000”,
  k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela
  serii K o numerach od „000001” do „166021”.

  Zmiana – usunięcie § 6 a w brzmieniu:
  §6a.
  Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na
  kwotę nie wyższą niż 166.021,00 zł (sto sześć dziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden
  złotych). Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych
  akcji na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, w liczbie nie
  mniejszej niż 1 (jedna) i nie większej niż 166 021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy
  dwadzieścia jeden) akcji. Akcje na okaziciela serii K obejmowane będą przez Uprawnionego
  z warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia Spółki nr 3 z d nia 18 maja 2017r.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.
 • Załącznik nr: 2

  Pobierz plik
  Uchwała Nr 1
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 7 września 2018 roku
  w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadz enia
  § 1.
  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wybiera Pana/Panią
  ______________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadz enia.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.  Uchwała Nr 2
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Unimot Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 7 września 2018 roku
  w sprawie: zmiany w § 5 Statutu Spółki § 1.
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Statut Spół ki w ten sposób, że w § 5 dodaje się zapis „PKD
  85.59 B „Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzi e indziej nie sklasyfikowane”.
  § 2.
  Niniejsza uchwała nie stanowi istotnej zmiany przed miotu działalności Spółki.
  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


  Uchwała Nr 3
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Unimot Spółka Akcyjna („Spółka”) z dnia 7 września 2018 roku
  w sprawie: zmiany w § 6 ust. 1 Statutu Spółki oraz usunięcia § 6a Statutu Spółki
  § 1.
  Zważywszy, że w dniu 18 maja 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimot S.A. („Spółka”)
  podjęło uchwałę nr 3, objętą protokołem udokumentow anym aktem notarialnym sporządzonym przez
  Magdalenę Królak – Pojnar, notariusza w Częstochowi e, Rep. A nr 1293/2017, w sprawie emisji
  warrantów subskrypcyjnych serii E z prawem objęcia akcji serii K oraz warunkowego podwyższenia
  kapitału zakładowego Spółki - podwyższenia z kwoty 8.031.797,00 zł (osiem milionów trzydzieści jeden
  tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych) o kwotę nie mniejsza niż 1, 00 zł (jeden złoty) i nie
  większą niż 166.021,00 zł (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję
  nie więcej niż 166.021 akcji zwykłych na okaziciela serii K; oraz

  Zważywszy, że emisja akcji serii K doszła do skutku poprzez wykonanie praw z warrantów
  subskrypcyjnych serii E, a Zarząd Spółki uchwałą Za rządu z dnia 12 lipca 2017 roku zaprotokołowaną
  aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Art ura Stanisława Kozaka, Rep. A 8201/2017,
  dookreślił wysokość kapitału zakładowego w związku z emisją 166.021 akcji serii K, na kwotę 8.197.818
  zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysi ęcy osiemset osiemnaście złotych); oraz

  Zważywszy, że sąd rejestrowy właściwy dla Spółki do konał wpisu wysokości kapitału zakładowego
  Spółki w kwocie 8.197.818 zł (osiem milionów sto dz iewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset
  osiemnaście złotych) stosownie do ww. uchwały Zarzą du z dnia 12 lipca 2017 r.,

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu zaktualizow ania treści Statutu Spółki uchwalanego przez
  Walne Zgromadzenia, niniejszym:
  a) nadaje następujące brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Sp ółki:
  „§6.
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem
  tysięcy osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197.818 (osiem milionów sto
  dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset osiemnaści e) akcji, w tym:
  a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
  b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600
  000”,
  c/2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji z wykłych na okaziciela serii
  C o numerach od „000 000 001” do „002 400 000”,
  d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdzie siąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii
  D o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
  e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii E o numerach od „000 000 001”
  do „000 400 000”,
  f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii F o numerach od „000 000 001”
  do „000 400 000”,
  g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii G o numerach od „000 000 001”
  do „000 400 000”,
  h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii H o numerach od „000 000 001”
  do „000 400 000”,


  i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii I o numerach od „000 000
  001” do „001 028 000”,
  j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji n a okaziciela serii J o numerach od
  „000 000 001” do 002 200 000”,
  k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzie ścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K
  o numerach od „000001” do „166021”.”;
  b) usuwa treść § 6a Statutu Spółki.

  § 2.
  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

  Uchwała Nr 4
  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  Unimot Spółki Akcyjnej z dnia 7 września 2018 roku

  w sprawie: przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spó łki
  § 1
  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z podjęt ymi w dniu dzisiejszym uchwałami o zmianie
  Statutu Spółki, przyjmuje następujący tekst jednoli ty Statutu Spółki:

  STATUT UNIMOT S.A. Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM
  tekst jednolity §1.
  1.Spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą p od firmą: UNIMOT Spółka Akcyjna.
  2.Założycielem Spółki jest UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie.
  §2.
  Siedzibą Spółki jest miejscowość Zawadzkie. §3.
  Czas trwania spółki jest nieoznaczony. §4.
  1.Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Pols kiej oraz poza jej granicami.
  2.Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju oraz poza granicami.
  3.Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i z agranicznych.
  §5.
  Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Kl asyfikacją Działalności jest:
  06.10.Z Górnictwo ropy naftowej,
  06.20.Z Górnictwo gazu ziemnego,
  09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploata cję złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
  19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafin acji ropy naftowej,
  20.11.Z Produkcja gazów technicznych,
  20.59.Z Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych,
  27.33.Z Produkcja sprzętu instalacyjnego,
  32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indzie j niesklasyfikowana,
  33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów go towych,
  33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn,


  33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,
  33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
  35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej,
  35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej,
  35.14.Z Handel energią elektryczną,
  35.21.Z Wytwarzanie paliw gazowych,
  38.11.Z Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
  38.21.Z Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebe zpieczne,
  38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych,
  41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem bu dynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-i nżynierskich,
  43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnyc h, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
  45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów os obowych i furgonetek,
  45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych p ojazdów samochodowych, z wyłączeniem
  motocykli,
  46.12.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą paliw, rud, metali i chemikaliów
  przemysłowych,
  46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków
  samolotów,
  46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
  46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzeda żą towarów różnego rodzaju,
  46.71.Z Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodny ch,
  46.73.Z Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowla nych i wyposażenia sanitarnego,
  46.75.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych,
  46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
  46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
  46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
  47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecj alizowanych sklepach z przewagą żywności,
  napojów i wyrobów tytoniowych,
  47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w
  wyspecjalizowanych sklepach,
  47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silni kowych na stacjach paliw, 49.41.Z Transport
  drogowy towarów,
  52.10.A Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowy ch,
  52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
  52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  52.22.A Działalność usługowa wspomagająca transport morski,


  52.22.B Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy,
  52.24.A Przeładunek towarów w portach morskich,
  52.24.B Przeładunek towarów w portach śródlądowych,
  52.24.C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych,
  56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronom iczne,
  56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne,
  58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
  64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
  64.91.Z Leasing finansowy,
  64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów,
  64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, g dzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem
  ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
  68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami włas nymi lub dzierżawionymi,
  68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
  68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
  77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
  77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urz ądzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej
  niesklasyfikowane,
  35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciow ym,
  69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
  77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobn ych produktów, z wyłączeniem prac chronionych
  prawem autorskim.
  85.59 B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nie sklasyfikowane.
  §6.
  1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.197.818,00 zł ( osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy
  osiemset osiemnaście złotych) i dzieli się na 8.197 .818 (osiem milionów sto dziewięćdziesiąt siedem
  tysięcy osiemset osiemnaście) akcji, w tym:
  a/ 100.000 (sto tysięcy) akcji imiennych serii A o numerach od „000 000 001” do „000 100 000”,
  b/ 600.000 (sześćset tysięcy) akcji imiennych serii B o numerach od „000 000 001” do „000 600 000”,
  c/ 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od „000
  000 001” do „002 400 000”,
  d/ 103.797 (sto trzy tysiące siedemset dziewięćdzie siąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D
  o numerach od „000 000 001” do „000 103 797”,
  e/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii E o numerach od „000 000 001” do
  „000 400 000”,
  f/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii F o numerach od „000 000 001” do
  „000 400 000”,
  g/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na ok aziciela serii G o numerach od „000 000 001” do
  „000 400 000”,


  h/ 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od „000 000 001” do
  „000 400 000”
  i/ 1.028.000 (milion dwadzieścia osiem tysięcy) akc ji na okaziciela serii I o numerach od „000 000 001”
  do „001 028 000”,
  j/ 2.200.000 (dwa miliony dwieście tysięcy) akcji n a okaziciela serii J o numerach od „000 000 001” do
  002 200 000”,
  k/ 166.021 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy dwadzie ścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o
  numerach od „000001” do „166021”.
  2.Akcje imienne serii A i B są uprzywilejowane w pr awie głosu. Uprzywilejowanie przyznaje dwa głosy
  każdej akcji serii A i B. Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji n a
  akcję na okaziciela.
  3.W chwili zawiązania Spółki UNIMOT EXPRESS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
  w Warszawie obejmuje 100.000 (sto tysięcy) akcji im iennych serii A o numerach od „000 000 001” do
  „000 100 000”, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, pokrywając je w całości wkładem
  pieniężnym - gotówką.
  4.Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkłade m pieniężnym przed zarejestrowaniem Spółki.
  5.W przypadku, jeśli w Spółce nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego, akcje w podwyższonym
  kapitale zakładowym Spółki mogą być obejmowane zaró wno za wkłady pieniężne jak i niepieniężne.
  §7.
  Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wym aga uchwały Walnego Zgromadzenia (z
  zastrzeżeniem art.363 §5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają
  zostać umorzone.
  §8.
  1.Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na o kaziciela.
  2.Na wniosek Akcjonariusza, Zarząd Spółki zamieni a kcje imienne Akcjonariusza na akcje na
  okaziciela.
  3.Zamiana zdematerializowanych akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.
  §9.
  Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcj e i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka
  ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.
  §10.
  1.Rozporządzanie akcjami imiennymi nie jest uzależn ione od zgody Spółki ani w żaden inny sposób
  ograniczone, z zastrzeżeniem prawa pierwszeństwa ur egulowanego w ust.2 - 9 poniżej
  2.W przypadku zbycia akcji imiennych Spółki przez a kcjonariusza, prawo pierwszeństwa nabycia akcji
  przysługuje pozostałym akcjonariuszom posiadającym pozostałe akcje imienne, proporcjonalnie do
  ilości posiadanych akcji imiennych.
  3.W celu zapewnienia realizacji prawa pierwszeństwa , akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne
  ma obowiązek pisemnego zawiadomienia wszystkich poz ostałych akcjonariuszy posiadających akcje
  imienne oraz Zarządu Spółki o zamiarze zbycia akcji . Do zawiadomienia należy dołączyć ofertę nabywcy
  zawierającą informację o osobie nabywcy, liczbie ak cji przeznaczonych do zbycia oraz ustalonej cenie.
  Treść zawiadomienia powinna zawierać upoważnienie d la Zarządu Spółki do odbierania oświadczeń
  o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa. Zawiadomienie wraz z ofertą potencjalnego nabywcy


  doręczane jest na adresy akcjonariuszy wskazane w księdze akcyjnej. Doręczenie zawiadomienia jest
  równoznaczne ze złożeniem oferty zbycia akcji w lic zbie i w cenie oferowanej przez nabywcę.
  4.W przypadku zamiaru zbycia akcji imiennych, cena nabycia jednej akcji w ramach realizacji prawa
  pierwszeństwa będzie równa zadeklarowanej cenie zby cia, przedstawionej w zawiadomieniu, o którym
  mowa w ust.2, nie wyższej jednak od trzykrotności ś redniego arytmetycznego kursu akcji Spółki
  odpowiednio w alternatywnym systemie obrotu NewConn ect lub na rynku regulowanym z ostatnich
  trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia za wiadomienia, o którym mowa w ust.3.
  5.Akcjonariusze mogą wykonać prawo pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
  zawiadomienia poprzez złożenie na ręce Zarządu Spół ki oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa
  i przyjęciu oferty zbycia akcji.
  6.W przypadku, gdy oświadczenia o realizacji prawa pierwszeństwa obejmują akcje w liczbie
  przekraczającej przeznaczoną do zbycia Zarząd Spółk i dokona redukcji proporcjonalnie do liczby akcji
  objętej oświadczeniami o realizacji prawa pierwszeń stwa.
  7.Zarząd Spółki w terminie 7 (siedmiu) dni licząc o d upływu terminu do złożenia oświadczeń o zamiarze
  skorzystania z prawa pierwszeństwa, o których mowa w ust.4, przygotuje listę osób, które złożyły takie
  oświadczenia i przekaże ją akcjonariuszowi zamierza jącemu zbyć akcje oraz akcjonariuszom
  korzystającym z prawa pierwszeństwa. Lista zawierać będzie wskazanie osób korzystających z prawa
  pierwszeństwa wraz z przypisaniem każdej z nich lic zby i numerów nabywanych akcji.
  8.Termin zapłaty całej ceny za akcje nabywane w try bie prawa pierwszeństwa nie może być dłuższy niż
  90 (dziewięćdziesiąt) dni licząc od dnia przekazani a przez Zarząd Spółki zainteresowanym listy, o któr ej
  mowa w ust.7. W przypadku bezskutecznego upływu ter minu do zapłaty za akcje akcjonariusz może
  odstąpić od zawartej umowy zbycia akcji i zbyć je w całości lub części na rzecz nabywcy określonego
  w zawiadomieniu i na wskazanych tam warunkach.
  9.Zbycie akcji imiennych z naruszeniem obowiązków w ynikających z zapisów powyższych jest
  bezskuteczne wobec Spółki i akcjonariuszy uprawnion ych z prawa pierwszeństwa.
  §11.
  1.Organami Spółki są:
  -Walne Zgromadzenie,
  -Zarząd,
  -Rada Nadzorcza.
  2.Członków pierwszego Zarządu i Rady Nadzorczej pow ołuje Założyciel.
  §12.
  1.Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyc zajne.
  2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje corocznie Za rząd nie później niż na dzień 30 czerwca
  każdego roku.
  3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek
  Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, repr ezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą)
  kapitału zakładowego.
  4.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek
  handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu pr zewidują surowsze warunki podejmowania
  uchwał.
  5.Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółk i, w Częstochowie lub w Warszawie.


  6.Jeżeli Zarząd nie podejmie uchwały o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia albo zwoła je na
  dzień niemieszczący się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego, prawo do zwołania
  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje Radzie Nadzorczej.
  7.Jeżeli stosownie do postanowień ust.6 zwołane zos taną dwa Zwyczajne Walne Zgromadzenia (jedno
  przez Zarząd, a drugie przez Radę Nadzorczą), jako Zwyczajne Walne Zgromadzenie winno odbyć się
  tylko to Walne Zgromadzenie, które zwołane zostało na termin wcześniejszy i tylko to Walne
  Zgromadzenie uprawnione jest do podejmowania uchwał zastrzeżonych do kompetencji Zwyczajnego
  Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie, które zos tało zwołane na dzień późniejszy, winno się
  odbyć tylko wówczas, jeżeli porządek obrad tego Wal nego Zgromadzenia określony przez organ, który
  je zwołał, zawiera punkty nieobjęte porządkiem obra d odbytego Walnego Zgromadzenia.
  §13.
  Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:
  a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarząd u z działalności Spółki oraz sprawozdania
  finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki
  z wykonania przez nich obowiązków,
  b. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
  c. określenie dnia dywidendy,
  d. postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie s zkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub
  sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
  e. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub je go zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich
  ograniczonego prawa rzeczowego,
  f. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwsz eństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych,
  o których mowa w art.453 §2 Kodeksu spółek handlowy ch,
  g. nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art.362 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz
  upoważnienie do ich nabywania w przypadku określony m w art.362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek
  handlowych,
  h. zawarcie umowy, o której mowa w art.7 Kodeksu sp ółek handlowych,
  i. ustalanie liczby i wynagrodzenia członków Rady N adzorczej.
  §14.
  1.Dopuszcza się udział w Walnym Zgromadzeniu przy w ykorzystaniu środków komunikacji
  elektronicznej, co obejmuje w szczególności:
  a/. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, za pomocą dowolnej wybranej
  techniki transmisji danych,
  b/. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać
  się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego
  Zgromadzenia, za pomocą dowolnej wybranej techniki transmisji danych.
  2.Prawo głosu przysługujące danemu akcjonariuszowi może być wykonywane osobiście lub przez
  pełnomocnika zarówno przed jak i w toku Walnego Zgr omadzenia.
  3.Udział akcjonariuszy lub ich pełnomocników w Waln ym Zgromadzeniu odbywanym przy
  wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, j ak również wykonywanie przez nich prawa głosu,
  możliwe jest po zidentyfikowaniu przez Przewodniczą cego Walnego Zgromadzenia tych Akcjonariuszy
  lub pełnomocników, za pomocą dowolnie wybranego prz ez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
  sposobu, umożliwiającego należytą identyfikację, ja k również przy zachowaniu bezpieczeństwa
  komunikacji elektronicznej.


  4.Walne Zgromadzenie w drodze uchwały ustali „Regulamin organizacyjny Walnych Zgromadzeń
  odbywanych przy wykorzystaniu środków komunikacji e lektronicznej”, określający - między innymi -
  techniczne aspekty związane z organizacją i przebie giem tego typu Walnych Zgromadzeń.

  §15.
  1.Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powo ływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.
  Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. Możl iwa jest zmiana liczby członków Zarządu
  w trakcie trwania wspólnej kadencji Zarządu.
  2.Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólne j kadencji wynoszącej pięć lat. Dopuszczalne
  jest powoływanie tych samych osób na następne kaden cje Zarządu.
  3.Do Zarządu mogą być powoływani akcjonariusze, a t akże osoby spoza Spółki.
  4.W przypadku Zarządu wieloosobowego w razie równoś ci głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  5.Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy ni ezastrzeżone przez przepisy lub Statut dla innych
  organów Spółki.
  6.Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
  stanowi kompetencję Zarządu i nie wymaga uchwały Wa lnego Zgromadzenia.
  7.Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki moż e nastąpić bez wykupu akcji. Zmiana ta wymaga
  uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności osób
  reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakład owego.
  §16.
  1.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiąz ków majątkowych Spółki, w tym podpisywania
  umów i zaciągania zobowiązań, uprawnieni są:
  a/. w przypadku Zarządu jednoosobowego: członek Zar ządu samodzielnie,
  b/. w przypadku Zarządu wieloosobowego:
  -każdy członek Zarządu samodzielnie do kwoty 500.00 0,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
  -dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z Prokurentem powyżej kwoty
  500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
  2.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiąz ków niemajątkowych Spółki uprawniony jest
  każdy członek Zarządu samodzielnie.

  §16.a.
  1.Z zastrzeżeniem ustępu dwa niniejszego paragrafu, Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na
  posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu z j ego inicjatywy bądź na wniosek Członka Zarządu
  lub na wniosek Rady Nadzorczej.
  2.Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, uchwały Z arządu mogą być również podejmowane poza
  posiedzeniem Zarządu w trybie pisemnym lub przy wyk orzystaniu środków bezpośredniego
  porozumiewania się na odległość, pod warunkiem, że wszyscy członkowie Zarządu zostali
  powiadomieni o treści projektu uchwały. Głosowanie w trybie, o którym mowa w zdaniu
  poprzedzającym, może zarządzić Prezes Zarządu z wła snej inicjatywy bądź na wniosek któregokolwiek
  z pozostałych członków Zarządu.


  3.Członek Zarządu informuje Zarząd o każdym konflikcie interesów w związku z pełnioną funkcją lub
  o możliwości jego powstania oraz powstrzymuje się o d zabierania głosu w dyskusji i od głosowania nad
  uchwałą w sprawie, w której zaistniał konflikt inte resów.
  4.Szczegółowe zasady organizacji i sposobu działani a Zarządu mogą zostać określone w regulaminie
  Zarządu, uchwalonym przez Zarząd i zatwierdzonym pr zez Radę Nadzorczą.

  §17.
  Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom z aliczki na poczet przewidywanej dywidendy na
  koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środk i wystarczające na wypłatę, na warunkach
  wskazanych w Kodeksie spółek handlowych. Wypłata za liczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.
  §18.
  1.Rada Nadzorcza liczy od trzech do siedmiu członkó w, a w przypadku, gdy Spółka ma charakter spółki
  publicznej od pięciu do siedmiu członków, w tym Prz ewodniczącego, dwóch Wiceprzewodniczących
  oraz Sekretarza Rady. Wiceprzewodniczący Rady Nadzo rczej może pełnić jednocześnie funkcję
  Sekretarza Rady. Przewodniczący Rady Nadzorczej, Wi ceprzewodniczący Rady Nadzorczej oraz
  Sekretarz Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.
  2.Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 5 (pięć) lat.
  3.Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgro madzenie.
  4.Z zastrzeżeniem ustępu 6 (szóstego) poniżej, czło nkowie Rady Nadzorczej są powoływani
  i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.
  5.Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Re gulaminu, określającego jej organizację i sposób
  wykonywania czynności.
  6.Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności
  współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych p rzez Walne Zgromadzenie („Członkowie
  Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria:
  a/. nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotó w zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie
  5 (pięć) lat,
  b/. nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej s półkach zależnych lub dominujących na stanowisku
  członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku p rzez ostatnie 5 (pięć) lat,
  c/. nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w radzie
  nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,

  d/. nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% (dziesięć
  procent) ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen iu lub przedstawicielami, członkami zarządu,
  rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
  e/. nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspó lnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegły ch
  rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,
  f/. nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata r odzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki,
  pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowis ka, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub
  dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 (trzy) lata,
  g/. nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej
  podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, j ako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek
  organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym


  dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym
  klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne śr odki od Spółki lub jej grupy,
  h/. nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 (dwanaście) lat licząc od daty
  pierwszego wyboru,
  i/. nie są członkami zarządu w innej spółce, w któr ej członek Zarządu Spółki jest członkiem rady
  nadzorczej tej innej spółki.
  7.Niespełnienie kryteriów wymienionych w ustępie 6 (szóstym) powyżej przez żadnego z członków
  Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Cz łonka Niezależnego Rady nie ma wpływu na
  możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywan ych przez Radę Nadzorczą, w tym
  w szczególności podjętych uchwał.
  8.Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedz ialny za nadzór nad sprawami finansowymi
  Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najm niej trzech członków, w tym Przewodniczącego,
  powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmnie j dwóch Członków Niezależnych Rady,
  z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.
  Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany pr zez Radę Nadzorczą spośród Członków
  Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób dzi ałania Komitetu Audytu określi Regulamin
  Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.
  9.Członek Rady Nadzorczej powinien przekazać Zarząd owi pisemną informację na temat swoich
  powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami repr ezentującymi nie mniej niż 5% (pięć procent)
  ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Nieza leżny członek Rady Nadzorczej powinien
  przekazać Zarządowi informację na temat wszelkich o koliczności powodujących utratę przez niego tej
  cechy.
  §19.
  1.Członek Rady Nadzorczej może brać udział w podejm owaniu uchwał Rady, oddając swój głos na
  piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
  2.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie p isemnym lub przy wykorzystaniu środków
  bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  §20.
  1.Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działaln ością Spółki we wszystkich dziedzinach jej
  działalności.
  2.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
  a. ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki o raz sprawozdania finansowego za ubiegły rok
  obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dok umentami jak i ze stanem faktycznym,
  b. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysk u albo pokrycia straty,
  c. składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemn ego sprawozdania z wyników oceny
  dokumentów i wniosków, o których mowa w punkcie a i b powyżej,
  d. powołanie i odwołanie członków Zarządu z jednocz esnym określeniem ich funkcji
  w Zarządzie,
  e. wybór lub zmiana biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki,

  f. reprezentowanie Spółki w umowie pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółki, w tym ustalenie
  wynagrodzenia dla członków Zarządu, przy czym kompe tencje Rady Nadzorczej wykonuje jej Członek
  wskazany w uchwale Rady,


  g. rozpatrywanie i opiniowanie istotnych spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego
  Zgromadzenia,
  h. zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach p oszczególnych lub wszystkich członków Zarządu
  oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego
  wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zost ali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych
  przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,
  i. zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budże tów) przedłożonych przez Zarząd oraz zmian do
  tych budżetów,
  j. zatwierdzanie wieloletnich planów finansowych i strategicznych Spółki, przygotowanych przez
  Zarząd,
  k. zatwierdzanie regulaminu Zarządu,
  l. wyrażanie zgody na wypłatę zaliczek na poczet dy widendy,
  m. wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę istotne j umowy z podmiotami powiązanymi z członkiem
  Rady Nadzorczej albo Zarządu, jak również akcjonari uszem oraz z podmiotami z nimi powiązanymi, za
  wyjątkiem transakcji typowych, zawieranych na warun kach rynkowych w ramach prowadzonej
  działalności z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy,

  n. wyrażanie zgody na świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i podmioty powiązane ze
  Spółką na rzecz członków Zarządu.
  3.Członek Rady Nadzorczej informuje pozostałych czł onków Rady Nadzorczej o zaistniałym lub
  mogącym powstać konflikcie interesów oraz powstrzym uje się od zabierania głosu w dyskusji i od
  głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w któr ej zaistniał konflikt.
  §21.
  1.Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązujący mi przepisami.
  2.Rokiem obrotowym spółki jest rok kalendarzowy.
  3.Spółka tworzy kapitały i fundusze:
  a/.kapitał zakładowy,
  b/.kapitał zapasowy,
  c/.kapitały rezerwowe.
  3.Kapitały rezerwowe mogą być tworzone i znoszone s tosownie do potrzeb na mocy uchwały walnego
  zgromadzenia, chyba że powstają z mocy prawa lub up oważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje
  innemu organowi spółki. O użyciu kapitału rezerwowe go rozstrzyga Walne Zgromadzenie.
  §22.
  Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu lik widacji. Likwidację prowadzi się pod firmą spółki
  z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członk owie zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie
  postanowi odmiennie.
  §23.
  Ogłoszenia Spółki publikowane będą w Monitorze Sądo wym i Gospodarczym, chyba że przepis
  szczególny stanowi inaczej.
  §24.
  W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem ma ją zastosowanie przepisy Kodeksu spółek
  handlowych.


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny


WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unimot SA
ISIN:PLUNMOT00013
NIP:7561967341
EKD: 46.71 sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
Adres: ul. Świerklańska 2a 47-120 Zawadzkie
Telefon:+48 77 4616548
www:www.unimot.pl
Kalendarium raportów
2021-11-16Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIMOT
2017-11-27 10:41:29
Unik
Zaglądam i nie wierzę, czyżby zarząd zbierał pod rajd? Będzie dobre info w grudniu?
Ja obstawiam, że na 100%.
2017-12-12 15:53:47
Misz
Podbitka przed dalszą zwałą.
Tutaj papieru jest masa... tylko chętnych brak.
2018-01-19 11:30:09
ale_wystrzał
Ciągłe wzrost przychodów i zysków.Jest dobrze.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor