Raport.

UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QS

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwarta?(y) narastaj?co / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 DANE SKONSOLIDOWANE I. Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 29 124 29 498 6 842 6 752 II. Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 807 1 141 190 261 III. Zysk (strata) brutto 317 1 037 74 237 IV. Zysk (strata) netto 244 726 57 166 V. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 113 -707 261 -162 VI. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -60 -124 -14 -28 VII. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -766 367 -180 84 VIII. Przep?ywy pieni??ne netto, razem 287 -464 67 -106 IX. Aktywa, razem 23 938 25 672 5 555 5 803 X. Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 8 990 10 497 2 086 2 373 XI. Zobowi?zania d?ugoterminowe 1 052 1 508 244 341 XII. Zobowi?zania kr?tkoterminowe 7 938 9 557 1 842 2 160 XIII. Kapita? w?asny przypisany do podmiotu dominuj?cego 14 948 15 175 3 469 3 430 XIV. Kapita? zak?adowy 2 735 2 735 635 618 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 XVI. ?redniowa?ona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 XVII. Kapita?y mniejszo?ci 0,00 0,00 0,00 0,00 XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) 0,09 0,27 0,02 0,06 IX. Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 5,47 5,55 1,27 1,25 XX. Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 5,47 5,55 1,27 1,25 XXI. Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,18 0,37 0,04 0,09 DANE JEDNOSTKOWE I. Przychody netto ze sprzeda?y produkt?w, towar?w i materia??w 21 368 21 985 5 020 5 032 II. Zysk (strata) z dzia?alno?ci operacyjnej 596 425 140 97 III. Zysk (strata) brutto 117 433 27 99 IV. Zysk (strata) netto 118 370 28 85 V. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci operacyjnej 1 228 -1 223 288 -280 VI. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci inwestycyjnej -295 -8 -69 -2 VII. Przep?ywy pieni??ne netto z dzia?alno?ci finansowej -564 529 -133 121 VIII. Przep?ywy pieni??ne netto, razem 369 -702 87 -161 IX. Aktywa, razem 23 932 25 893 5 554 5 853 X. Zobowi?zania i rezerwy na zobowi?zania 6 984 8 592 1 621 1 942 XI. Zobowi?zania d?ugoterminowe 448 272 104 61 XII. Zobowi?zania kr?tkoterminowe 5 160 6 941 1 197 1 569 XIII. Kapita? w?asny 16 948 17 301 3 933 3 911 XIV. Kapita? podstawowy 2 735 2 735 635 618 XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 XVI. Zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/ EUR) 0,04 0,19 0,01 0,04 Rozwodniony zysk (strata) na jedn? akcj? zwyk?? (w z?/EUR) XVII. Warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) 6,20 6,32 1,44 1,43 Rozwodniona warto?? ksi?gowa na jedn? akcj? (w z?/EUR) Zadeklarowana lub wyp?acona dywidenda na jedn? akcj? (w z?/EUR) 0,18 0,37 0,04 0,09

Lista plików:

 • Załącznik nr: 1

  Pobierz plik

  201
  7
  RAPORT KWARTALNY
  SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ Unima 2000
  za okres od 1 stycznia do 3 0 września 201 7 zawierający skrócone śródroczne
  jednostkowe sprawozdanie spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A .


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 2
  Spis treści
  Spis treści ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 2
  I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000 ................................ ................................ .................... 4
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .. 4
  2. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów ................................ .............................. 6
  3. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej ................................ ................................ ..... 9
  4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ ..................... 12
  5. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ .......................... 16
  II. HEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE DANE F=NANSOWE SPÓŁK= UN=MA 2000 S.A. ................................ .......................... 19
  1. Wybrane dane finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ 19
  2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat ................................ ................................ ........................... 21
  3. Śródroczny jednostkowy bilans ................................ ................................ ................................ ....................... 24
  4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym ................................ .......................... 29
  5. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych ................................ ............................... 33
  III. =NFORMACHE DODATKOWE DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOL=DOWANEGO SPRAWOZDAN=A GRUPY UN=MA
  2000 ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 37
  1. =nformacje ogólne ................................ ................................ ................................ ................................ ............ 37
  1.1. =nformacje o jednostce dominującej oraz grupie kapitałowej. ................................ ............................ 37
  1.2. Skład grupy kapitałowej ................................ ................................ ................................ ........................ 40
  1.3. Hednostki objęte konsolidacją ................................ ................................ ................................ ............... 40
  1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000 ................................ ................................ .............. 41
  1.5. Podstawowe dane dot. sporządzenia spraw ozdania finansowego i oświadczenie o zgodności .......... 42
  2. Zasady rachunkowości ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 43
  2.1. Zmiany stosownych zasad rachunkowości ................................ ................................ ........................... 43
  2.2. Zasady konsolidacji ................................ ................................ ................................ ............................... 43
  2.3. Zmiana szacunków ................................ ................................ ................................ ................................ 44
  3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000 ................................ ............................. 44
  4. =stotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki dominującej oraz Grupy Kapitałowej Unima 2000 ........... 46
  5. Czynniki i zdarzenia, w szczególności o nietypowym charakterze, mające znaczący wpływ na
  osiągnięte wyniki finansowe ................................ ................................ ................................ ............................ 49
  6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz ................... 49
  7. Sezonowość działalności ................................ ................................ ................................ ................................ .. 49
  8. =nformacje o zapasach i odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do
  uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu ................................ ................................ ................................ 50
  8.1. Specyfikacja zapasów ................................ ................................ ................................ ........................... 50
  8.2. Odpisy aktualizujące wartość ................................ ................................ ................................ ............... 50
  9. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów operacyjnych ................................ ..................... 50
  10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych,
  wartości niema terialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów ........................ 55
  10.1. Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ............................. 55
  10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000 ................................ ................................ ................. 55
  11. Podatek dochodowy ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 56
  11.1. Podatek bieżący ................................ ................................ ................................ ................................ .... 56
  11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ................................ ......................... 57
  12. Rzeczowe aktywa trwałe ................................ ................................ ................................ ................................ .. 60
  12.1. =stotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych ................................ ............... 60
  12.2. =stotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych ............................... 60
  13. Utworzenie, zwiększenie, wykorzystanie i rozwiązanie rezerw ................................ ................................ ....... 60
  13.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ................................ ............. 61
  13.2. Dane skonsolidowane Grupy Unima 2000 ................................ ................................ ........................... 61
  14. =stotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych ................................ ................................ ................................ ... 62
  15. Korekty błędów poprzednich okresów ................................ ................................ ................................ ............ 62
  16. Kredyty i pożyczki ................................ ................................ ................................ ................................ ............. 62
  16.1. Nowe kredyty i pożyczki ................................ ................................ ................................ ....................... 62


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 3
  16.2. =nformacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub
  pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych dz iałań naprawczych do końca okresu
  sprawozdawczego ................................ ................................ ................................ ................................ 63
  17. Zobowiązania i aktywa warunkowe ................................ ................................ ................................ ................. 63
  18. Transakcje z podmiotami powiązanymi ................................ ................................ ................................ ........... 65
  18.1. Transakcje podmiotów powiązanych ................................ ................................ ................................ ... 65
  18.2. Informacje o nietypowych, istotnych transakcjach z awieranych z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe ................................ ................................ ................................ ............ 66
  19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty ................................ ................................ ....................... 66
  20. =nformacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie udziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych ................................ ................................ ................................ ................................ ................. 67
  21. Instrumenty finansowe ................................ ................................ ................................ ................................ .... 67
  21.1. Zabezpieczenie przepływu środków pieniężnych ................................ ................................ ................. 67
  21.2. Pożyczki udzielone ................................ ................................ ................................ ................................ 67
  21.3. Zobowiązania finansowe ................................ ................................ ................................ ...................... 67
  21.4. Zmiany sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które maja istotny wpływ n a
  wartość aktywów finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej
  niezależnie od tego czy te aktywa i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy skorygowanej
  cenie nabycia. ................................ ................................ ................................ ................................ ....... 68
  21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej instrumentów finansowych ................................ ........... 68
  21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów .. 69
  22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych danych finansowych ................................ ................................ . 69
  23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby zarządzające ................................ ......................... 70
  24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez osoby nadzorujące ................................ .......................... 70
  25. Zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji (w sztukach) ................................ ......................... 71
  26. Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu, a mogące w
  znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej ................................ ..... 71
  27. =nne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku
  finansow ego spółki dominujące i Grupy Kapitałowej ................................ ................................ ...................... 72
  28. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe w
  perspektywie co najmniej kolejnego kwartału ................................ ................................ ................................ 72
  29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia ................................ ................................ ................................ .... 73  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 4
  I. SKONSOLIDOWANE DANE
  FINANSOWE GRUPY UNIMA 2000
  1. Wybrane dane finansowe
  w tys. zł w tys. EUR
  01.01 -30.09
  2017
  01.01 -31.12
  2016
  01.01 -30.09
  2016
  01.01 -30.09
  2017
  01.01 -31.12
  2016
  01.01 -30.09
  2016
  I. Przychody netto ze
  sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów
  29 124 41 539 29 498 6 842 9 493 6 752
  II. Zysk (strata) z
  działalności operacyjnej 807 1 263 1 141 190 289 261
  III. Zysk (strata) brutto 317 1 121 1 037 74 256 237
  IV. Zysk (strata) netto 244 741 726 57 169 166
  V. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  operacyjnej
  1 113 854 -707 261 195 -162
  V=. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  inwestycyjnej
  -60 -168 -124 -14 -38 -28
  V==. Przepływy pieniężne
  netto z działalności
  finansowej
  -766 -1 244 367 -180 -284 84
  V===. Przepływy pieniężne
  netto, razem 287 -558 -464 67 -128 -106
  IX. Aktywa, razem 23 938 25 672 28 794 5 555 5 803 6 678
  X. Zobowiązania i rezerwy
  na zobowiązania 8 990 10 497 13 656 2 086 2 373 3 167
  X=. Zobowiązania
  długoterminowe 1 052 1 508 1 154 244 341 268


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 5
  X==. Zobowiązania
  krótkoterminowe 7 938 9 557 12 502 1 842 2 160 2 899
  X===. Kapitał własny
  przypisany do podmiotu
  dominującego
  14 948 15 175 15 138 3 469 3 430 3 511
  X=V. Kapitał zakładowy 2 735 2 735 2 735 635 618 634
  XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  XVI. Średnioważona liczba
  akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  XV==. Kapitały mniejszości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  XVIII. Rozwodniony zysk
  (strata) na jedną akcję
  zwykłą (w zł/EUR)
  0,09 0,27 0,27 0,02 0,06 0,06
  IX. Wartość księgowa na
  jedną akcję (w zł/EUR) 5,47 5,55 5,53 1,27 1,25 1,28
  XX. Rozwodniona wartość
  księgowa na jedną akcję (w
  zł/EUR)
  5,47 5,55 5,53 1,27 1,25 1,28
  XXI. Zadeklarowana lub
  wypłacona dywidenda na
  jedną akcję (w zł/EUR)
  0,18 0,37 0,37 0,0 4 0,0 9 0,0 9
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 6
  2. Śródroc zne skonsolidowane sprawozdanie
  z całkowitych dochodów
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie
  z całkowitych dochodów za okres
  dziewięciu miesięcy zakończony
  30 września 2017 roku
  01.07.2017
  30.09.2017
  01.01.2017
  30.09.2017
  01.07.2016
  30.09.2016
  01.01.2016
  30.09.2016
  Nota
  Działalność kontynuowana
  Przychody ze sprzedaży G 11 037 29 124 12 867 29 498
  Przychody ze sprzedaży produktów 10 950 28 791 12 488 28 864
  Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 87 33A 37G 63B
  Koszt własny sprzedaży G 8 363 23 996 10 421 23 780
  Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 8 31A 23 766 10 141 23 330
  Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50 23> 28> 45>
  Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 674 5 128 2 446 5 718
  Koszty sprzedaży 62A 1 56D 574 1 582
  Koszty ogólnego zarządu 89C 2 90B 1 005 2 988
  Pozostałe przychody operacyjne 16C 44? 189 386
  Pozostałe koszty operacyjne [email protected] [email protected] 196 393
  Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 219 807 860 1 141
  Przychody finansowe 1 3 -1 79
  Koszty finansowe 366 493 26 183
  Zysk ze sprzeda ży udzia łów
  Udział w zyskach jed nostek stowarzyszonych
  Zysk (strata) przed opodatkowani em 854 317 833 1 037  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 7
  Podatek dochodowy 11 131 73 176 311
  część bieżąca 123 180 166 219
  część odroczona 8 -107 10 92
  Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 723 244 657 726
  Działalność zaniechana
  Zysk/Strata z działalności zaniechanej
  Zysk (strata) netto 723 244 657 726
  Pozostałe całkowite dochody netto
  Wycena śr. trwałych powyżej ceny zakupu
  Przeniesione na wynik skutki wyceny śr. trwałych
  powyżej ceny zakupu
  -44 -55
  Pozostałe całkowite dochody netto razem 0 0 -44 -55
  Suma całkowitych dochodów netto za okres 723 244 613 671
  Zysk netto przypadający
  - akcjonariuszom jednostki dominującej 723 244 657 726
  - udziałom niedającym kontroli
  Suma całkowitych dochodów przypadająca : 723 244 613 671
  - akcjonariuszom jednostki dominującej 723 244 613 671
  - udziałom niedającym kontroli
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (szt. ) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  Zysk (strata) na jedną akcję z działalno ści
  kontynuowanej
  0,26 0,09 0,24 0,27


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 8
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję z działalno ści
  kontynuowanej
  0,26 0,09 0,24 0,27
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 9
  3. Śródroc zne skonsolidowane sprawozdanie
  z sytuacji finansowej
  Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
  na dzień 30 września 2017 roku
  Nota 30.09.2017 31.12.2016
  AKTYWA
  Aktywa trwałe
  Rzeczowe aktywa trwałe 5 354 5 543
  Nieruchomo ści inwestycyjne 0 0
  Wartość firmy 5 218 5 492
  Pozostałe aktywa niematerialne 399 345
  Inwestycje w jednostkach stow arzyszonych 0 0
  Aktywa z tytułu podatku odroczonego 624 516
  Pozostałe aktywa finansowe 329 356
  Pozostałe aktywa 35 47
  Aktywa trwałe razem 11 959 12 299
  Aktywa obrotowe
  Zapasy 1 133 1 497
  Nale żności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności 8 809 10 325
  Rozliczenia międzyokresowe 991 760
  Bieżące aktywa podatkowe 43 102
  Pozostałe aktywa finansowe 0 0
  Środki pienię żne i ich ekwiwalenty 1 003 689
  Aktywa obrotowe razem 11 979 13 373
  Aktywa razem 23 938 25 672  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 10
  PASYWA
  Kapitał własny
  Wyemitowany kapitał akcyjny 2 735 2 735
  Akcje własne -513 -513
  Nadwyżka ze sprzedaży akcji 12 145 12 145
  Pozostałe kapitały rezerwowe 1 019 1 019
  Kapitał z aktualizacji 188 188
  Kapitał rezerwowy na zakup akcji własnych 1 200 1 200
  Zyski zatrzymane -1 826 -1 599
  14 948 15 175
  Kapitał własny przypadają cy akcjonariuszom jednostki dominującej 14 948 15 175
  Kapitał przypadają cy udziałom niedającym kontroli
  Razem kapitał własny 14 948 15 175
  Zobowiązania długoterminowe
  Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 0 0
  Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe 460 349
  Zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnych 14 14
  Przychody przyszłych okresów 0 0
  Pozostałe zobowiązania 0 0
  Rezerwy długoterminowe 0
  Rezerwa na podatek odroczony 578 577
  Zobowiązania długoterminowe razem 1 052 940
  Zobowiązania krótkoterminowe
  Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 761 1 090


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 11
  Zobowią zania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe
  zobowiązania
  5 789 7 032
  Pozostałe zobowiązania finansowe 407 415
  Przychody przyszłych okresów 378 427
  Bieżące zobowiązania podatkowe 64 5
  Rezerwy krótkoterminowe 539 588
  Pozostałe zobowi ązania 0 0
  Zobowią zania krótkoterminowe razem 7 938 9 557
  Zobowią zania razem 8 990 10 497
  Pasywa razem 23 938 25 672
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 3 0.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe
  sprawozdanie spółki Unima 20 00 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 12
  4. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
  Kapitał
  podstawowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Nadwyżka
  ze
  sprzedaży
  akcji pow.
  ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitały
  rezerwowe
  na zakup
  akcji
  własnych
  Kapitał z aktu.
  wyceny
  instrumentów
  finansowych
  przeznaczonych
  do sprzedaży
  Kapitał
  rezerwowy z
  przeszacowania
  śr. trwałych
  Zyski
  zatrzymane Razem Udział
  mniejszości
  Kapitał
  własny
  ogółem
  Śródroczne skonsolidowane
  sprawozdanie ze zmian w
  kapitałach własnych na dzień 30
  września 2017
  Na 01.01.2017 2 735 1 019 11 632 1 200 0 188 -1 599 15 175 0 15 175
  Zysk za okres 244 244 244
  =nne całkowite dochody 0 0 0
  Całkowity dochód za okres 0 0 0 0 0 0 244 244 0 244
  Emisja nowych akcji 0 0
  Wypłata premi i w spółkach
  zależnych 0 0
  Wypłata premi i 0 0
  Akcje własne 0 0
  Wypłata dywidendy przez spółki
  zależne 0 0


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 3 0.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe
  sprawozdanie spółki Unima 20 00 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 13
  Utworzenie kapitału na zakup
  akcji własnych 0 0
  Wypłata dywidendy -471 -471 -471
  Korekta kapitałów udziałów
  niedaj ących kontroli
  Korekta kapitałów rezerwowych
  z łączenia udziałów 0 0
  Na dzień 3 0.09.2017 2 735 1 019 11 632 1 200 0 188 -1 826 14 948 0 14 948
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 3 0.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe
  sprawozdanie spółki Unima 20 00 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 14
  Kapitał
  podstawowy
  Pozostałe
  kapitały
  rezerwowe
  Nadwyżka ze
  sprzedaży
  akcji pow. ich
  wartości
  nominalnej
  Kapitały
  rezerwowe
  na zakup
  akcji
  własnych
  Kapitał z aktu.
  wyceny
  instrumentów
  finansowych
  przeznaczonych do
  sprzedaży
  Kapitał
  rezerwowy z
  przeszacowania
  śr. trwałych
  Zyski
  zatrzymane Razem Udział
  mniejszości
  Kapitał
  własny
  ogółem
  Śródroczne
  skonsolidowane
  sprawozdanie ze
  zmian w kapitałach
  własnych na dzień
  30 września 2016
  Na 01.01.2016 2 735 923 12 832 0 0 243 -1 174 15 559 -3 15 556
  Zysk za okres 726 726 726
  =nne całkowite
  dochody -55 -55 0 -55
  Całkowity dochód za
  okres 0 0 0 0 0 -55 726 671 0 671
  Emisja nowych akcji 0 0
  Wypłata premii w
  spółkach zależnych 0 0
  Wypłata premii -92 -92 -92
  Akcje własne 0 0
  Wypłata dywidendy
  przez spółki zależne 100 -100 0 0


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony 3 0.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe
  sprawozdanie spółki Unima 20 00 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 15
  Utworzenie kapitału
  na zakup akcji
  własnych
  1 200 -1 200 0 0
  Wypłata dywidendy -993 -993 -993
  Korekta kapitałów
  udziałów niedających
  kontroli
  Korekta kapitałów
  rezerwowych z
  łączenia udziałów
  -4 -3 -7 3 -4
  Na dzień 30.09.2016 2 735 1 019 12 832 1 200 0 188 -2 836 15 138 0 15 138
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 16
  5. Śródroc zne skonsolidowane sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych
  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
  za okres od 1 stycznia 2017 do 30 września 2017 30.09.2017 30.09.2016
  Działalność operacyjna
  Zysk (strata)brutto 317 1 037
  Uzgodnienie zysku brutto z przepływami środków pienięż nych netto 796 -1 744
  1. Amortyzacja 646 685
  2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach ( dywidendy) 62 63
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9
  5. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy 274
  6. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów
  trwałych
  7. Inne korekty 26 35
  8. Zmiana stanu rezerw -49 252
  9. Zmiana stanu zapasów 364 181
  10. Zmiana stanu należności 1 516 -5 271
  11. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych (z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów) -1 714 3 029
  12. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -268 -475
  13. Zapłacony podatek dochodowy -61 -234
  Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 113 -707  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 17
  Działalność inwestycyjna
  1. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych 9
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne
  3. Z aktywów finansowych
  4 . =nne wpływy inwestycyjne
  1. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -54 -86
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne -6 -27
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  3 . Nabycie jednostek zależnych -20
  Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -60 -124
  Działalność finansowa
  1. Wpływy netto z emisji akcji
  2. Kredyty i pożyczki 609 1 755
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 -446
  3. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących -92
  4. Spłaty kredytów i pożyczek -945 -393
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -368 -394
  7. Zapłacone odsetki -62 -63
  Środki pieniężne netto z działalności finansowej -766 367
  Przepływy pieniężne netto, razem za okres 287 -464
  Zmniejszenia /zwiększenia netto stanu środków pien iężnych 287 -464


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 18
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 1 045 1 603
  Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 332 1 139
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 19
  II. JEDNOSTKOWE ŚRÓDROCZNE
  DANE FINANSOWE SPÓŁK=
  U NIMA 2000 S.A.
  1. Wybrane dane finansowe
  WYBRANE DANE FINANSOWE
  W tys. zł W tys. EUR
  === kwartał
  2017
  === kwartał
  2016
  stan na
  31.12.2016
  === kwartał
  2017
  === kwartał
  2016
  stan na
  31.12.2016
  =. Przychody netto ze sprzedaży
  produktów, towarów i materiałów 21 368 21 985 31 411 5 020 5 032 7 179
  ==. Zysk (strata) z działalności
  operacyjnej 596 425 656 140 97 150
  III. Zysk (strata) brutto 117 433 630 27 99 144
  IV. Zysk (strata) netto 118 370 517 28 85 118
  V. Przepływy pieniężne netto z
  działalności operacyjnej 1 228 -1 223 207 288 -280 47
  V=. Przepływy pieniężne netto z
  działalności inwestycyjnej -295 -8 21 -69 -2 5
  V==. Przepływy pieniężne netto z
  działalności finansowej -564 529 -1 035 -133 121 -237
  V===. Przepływy pieniężne netto,
  razem 369 -702 -807 87 -161 -184
  IX. Aktywa, razem 23 932 28 816 25 893 5 554 6 683 5 853
  X. Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 6 984 11 686 8 592 1 621 2 710 1 942
  X=. Zobowiązania długoterminowe 448 381 272 104 88 61
  X==. Zobowiązania krótkoterminowe 5 160 9 634 6 941 1 197 2 234 1 569


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 20
  X===. Kapitał własny 16 948 17 130 17 301 3 933 3 973 3 911
  X=V. Kapitał podstawowy 2 735 2 735 2 735 635 634 618
  XV. Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  XV=. Zysk (strata) na jedną akcję
  zwykłą (w zł/ EUR) 0,04 0,14 0,19 0,01 0,03 0,04
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną
  akcję zwykłą (w zł/EUR)
  XV==. Wartość księgowa na jedną
  akcję (w zł/EUR) 6,20 6,26 6,32 1,44 1,45 1,43
  Rozwodniona wartość księgowa na
  jedną akcję (w zł/EUR)
  Zadeklarowana lub wypłacona
  dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,18 0,37 0,37 0,04 0,09 0,09
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 21
  2. Śródroczny jednostkowy rachunek zysków i strat
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
  W tys. zł W tys. zł
  III kwartały
  narastająco
  2017
  III kwartał
  2017
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  3 kwartały
  narastająco
  2016
  III kwartał
  2016
  01.07.2016 -
  30.09.2016
  =. Przychody netto ze sprzedaży produktów,
  towarów i materiałów, w tym: 21 368 6 560 21 985 9 710
  - od jednostek powiązanych 324 52 644 231
  1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 21 092 6 472 21 553 9 532
  2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i
  materiałów 276 88 432 178
  ==. Koszty sprzedanych produktów, towarów i
  materiałów, w tym: 16 723 4 685 17 707 8 055
  - jednostkom powiązanym 257 31 460 215
  1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 16 544 4 636 17 437 7 952
  2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 179 49 270 103
  ===. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 645 1 875 4 278 1 655
  =V. Koszty sprzedaży 1 503 557 1 382 494
  V. Koszty ogólnego zarządu 2 541 808 2 473 841
  V=. Zysk (strata) ze sprzedaży 601 510 423 320
  V==. Pozostałe przychody operacyjne 268 78 285 134
  1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwa łych 6 6
  2. Dotacje 38 5 50 17
  3. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych
  4. Inne przychody operacyjne 230 73 229 111
  V===. Pozostałe koszty operacyjne 273 77 283 136


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 22
  1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych
  aktywów trwa łych 0
  2. Aktualizacja wartości aktywów
  niefinansowych 72 57 0
  3. Inne koszty operacyjne 201 20 283 136
  =X. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 596 511 425 318
  X. Przychody finansowe 12 4 184 3
  1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 100 0
  a) od jednostek powiązanych 100 0
  a) od pozostałych jednostek
  2. Odsetki, w tym: 12 4 84 3
  - od jednostek powiązanych 12 4 11 3
  3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0
  - od jednostek powiązanych
  4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
  5. Inne 0 0 0
  XI. Koszty finansowe 491 90 176 26
  1. Odsetki w tym: 47 18 55 22
  - dla jednostek powiązanych 1 0
  2. Strata z tytułu rozchodu aktywów
  finansowych, w tym: 0
  - w jednostek powiązanych
  3. Aktualizacja aktywów finansowych 274 0 0
  4. Inne 170 72 121 4
  XII. Zysk (strata) brutto 117 425 433 295
  XIII. Podatek dochodowy -1 56 63 61
  a) część bieżąca 91 92 112 59


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 23
  b) część odroczona -92 -36 -49 2
  X=V. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia
  zysku (zwiększenia straty)
  XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek
  podporządkowanych wycenianych metodą
  praw własności
  XVI. Zysk (strata) netto 118 369 370 234
  Zysk (strata) netto (zanualizowany)
  Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,04 0,13 0,14 0,09
  Średnia ważona rozwodniona liczba akcji
  zwykłych (w szt.)
  Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję
  zwykłą (w zł)
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 24
  3. Śródroczny jednostkowy bilans
  JEDNOSTKOWY BILANS
  w tys. zł w tys. zł
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  koniec
  poprz.
  kwartału
  30.06.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2 016
  AKTYWA
  =. Aktywa trwałe 13 386 13 054 13 494 13 706
  1. Wartości niematerialne i prawne, w
  tym: 162 15 62 85
  wartość firmy
  2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 817 2 685 2 811 2 905
  3. Należności długoterminowe 0 0 0 0
  3.1. Od jednostek powiązanych
  3.2. Od pozostałych jednostek
  4. =nwestycje długoterminowe 9 879 9 885 10 197 10 203
  4.1. Nieruchomości
  4.2. Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
  4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 9 828 9 828 10 129 10 126
  a) w jednostkach powiązanych, w tym: 9 499 9 499 9 773 9 773
  b) w pozostałych jednostkach, w których
  jednostka posiada zaangażowanie
  c) w pozostałych jednostkach 329 329 356 353
  -inne długoterminowe aktywa
  finansowe 329 329 356 353
  4.5 =nne inwestycje długoterminowe 51 57 68 77
  5. Długoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 528 469 424 513


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 25
  5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego 497 434 381 437
  5.2. =nne rozliczenia międzyokresowe 31 35 43 76
  II. Aktywa obrotowe 10 033 10 384 11 886 14 597
  1. Zapasy 1 024 1 039 1 419 2 309
  2. Należności krótkoterminowe 7 020 5 995 9 331 11 028
  2.1. Od jednostek powiązanych 654 754 1 057 1 558
  2.1. Od pozostałych jednostek 6 366 5 241 8 274 9 470
  3. =nwestycje krótkoterminowe 1 068 1 937 391 496
  3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 068 1 937 391 496
  a) w jednostkach powiązanych 577 403 295 292
  b) w pozostałych jednostkach 89
  c) środki pieniężne i inne aktywa
  pieniężne 491 1 534 96 115
  3.2. =nne inwestycje krótkoterminowe
  4. Krótkoterminowe rozliczenia
  międzyokresowe 921 1 413 745 764
  ===. Należne wpłaty na kapitał podstawowy
  =V. Akcje własne 513 513 513 513
  A k t y w a r a z e m 23 932 23 951 25 893 28 816
  ŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 26
  JEDNOSTKOWE POZYCJE POZABILANSOWE
  W tys. zł W tys. zł
  stan na
  30.09.2017
  stan na koniec
  poprz.kwartału
  30.06.2017
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  30.09.2016
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  ; otrzymanych gwarancji i poręczeń
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  ; otrzymanych gwarancji i poręczeń
  2. Zobowiązania warunkowe 3 21A 2 76G 3 [email protected] 3 78A
  2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z
  tytułu) [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
  ; udzielonych gwarancji i poręczeń [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]
  2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 56? 2 41E 3 08> 3 43?
  ; udzielonych gwarancji i poręczeń 2 56? 2 41E 3 08> 3 43?
  3. =nne (z tytułu)
  ; gwarancje
  Pozycje pozabilansowe, razem 3 21A 2 76G 3 [email protected] 3 78A
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 27
  JEDNOSTKOWY BILANS
  w tys. zł w tys. zł
  Stan na
  30.09.2017
  Stan na
  koniec
  poprz.
  Kwartału
  30.06.2017
  Stan na
  31.12.2016
  Stan na
  30.09.2016
  PASYWA
  =. Kapitał własny 16 948 16 579 17 301 17 130
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy 2 735 2 735 2 735 2 735
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 12 895 12 895 12 849 12 825
  2.1. Nadwyżka wartości sprzedaży nad
  wartością nominalną udziałów (akcji) 13 143 13 143 13 143 13 143
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
  4. Pozostałe kapitały (fundusze)
  rezerwowe 1 200 1 200 1 200 1 200
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych
  6. Zysk (strata) netto 118 -251 517 370
  9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
  obrotowego
  ==. Zobowiązania i rezerwy na
  zobowiązania 6 984 7 372 8 592 11 686
  1. Rezerwy na zobowiązania 1 102 1 025 1 042 1 208
  1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego
  podatku dochodowego 549 521 525 532
  1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne
  i podobne 14 14 14 14
  a) długoterminowa 14 14 14 14
  b) krótkoterminowa
  1.3. Pozostałe rezerwy 539 490 503 662
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe 539 490 503 662


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 28
  2. Zobowiązania długoterminowe 448 242 299 381
  2.1. Wobec jednostek powiązanych
  2.2. Wobec jednostek pozostałych, w
  których jednostka posiada zaangażowanie
  2.3. Wobec pozostałych jednostek 448 242 272 381
  3. Zobowiązania krótkoterminowe 5 160 5 961 6 941 9 634
  3.1 .Wobec jednostek powiązanych 86 53 100 230
  3.2. Wobec pozostałych jednostek, w
  których jednostka posiada zaangażowanie
  3.3. Wobec pozostałych jednostek 5 062 5 893 6 837 9 394
  3.4. Fundusze specjalne 12 15 4 10
  4. Rozliczenia międzyokresowe 274 144 337 463
  4.1. Ujemna wartość firmy
  4.2. =nne rozliczenia międzyokresowe 274 144 337 463
  a) długoterminowe
  b) krótkoterminowe 274 144 337 463
  P a s y w a r a z e m 23 932 23 951 25 893 28 816
  Wartość księgowa 16 948 16 579 17 301 17 130
  Liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,20 6,06 6,32 6,26
  Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 735 500 2 735 500 2 735 500 2 735 500
  Rozwodniona wartość księgowa na jedną
  akcję (w zł) 6,20 6,06 6,32 6,26
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 29
  4. Śródroczne jednostkowe sprawozdanie ze zmian
  w kapitale własnym
  JEDNOSTKOWE ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE
  WŁASNYM
  stan na
  30.09.2017
  3 kwartał
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  stan na
  31.12.2016
  stan na
  30.09.2016
  I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu
  (BO) 17 301 17 488 17 845 17 332
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości
  b) korekty błędów podstawowych
  I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek
  okresu (BO), po korektach 17 301 17 488 17 845 17 332
  1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek
  okresu 2 735 2 735 2 735 2 735
  1.1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - emisji akcji (wydania udziałów)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - umorzenia akcji (udziałów)
  1.2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec
  okresu 2 735 2 735 2 735 2 735
  2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek
  okresu 12 849 12 895 11 724 12 352
  2.1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 46 0 1 125 473
  a) zwiększenia (z tytułu) 46 0 2 417 2 230
  - emisji akcji powyżej wartości nominalnej
  - z podziału zysku (ustawowo) 25 0 219 56
  - z tyt. zakończenia skupu akcji własnych 0


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 30
  - zwiększenie z tyt. dywidendy od akcji
  własnych 21 0 43 19
  - likwidacja kapitału rezerwowego 2 155 2 155
  b) zmniejszenia (z tytułu) 1 292 1 757
  - pokrycie straty
  - pokrycie straty lat ubiegłych
  - premie zarządu 92 92
  - przeznaczenie na dywidendę 465
  - przeznaczenie na zakup akcji własnych 1 200 1 200
  2.2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na
  koniec okresu 12 895 12 895 12 849 12 825
  3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  początek okresu - zmiany przyjętych zasad
  (polityki) rachunkowości
  5.1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji
  wyceny
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - aktualizacja wartości (storno)
  b) zmniejszenia (z tytułu)
  - aktualizacja wartości (storno)
  3.2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na
  koniec okresu
  4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na
  początek okresu 1 200 1 200 2 155 2 155
  4.1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy)
  rezerwowych -955 -955
  a) zwiększenia (z tytułu) 1 200 1 200
  - podziału zysku
  - zmiana prezentacji
  - utworzenie na zakup akcji własnych 1 200 1 200


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 31
  b) zmniejszenia (z tytułu) 2 155 2 155
  - premie zarządu
  - rozwiązanie (zakończenie skupu akcji
  własnych)
  - rozwiązanie - likwidacja zg. z uchwałą 2 155 2 155
  4.2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
  na koniec okresu 1 200 1 200 1 200 1 200
  5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek
  okresu 517 -251 1 231 603
  5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 517 1 231 603
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości
  b) korekty błędów podstawowych
  5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po
  korektach 517 1 231 603
  a) zwiększenia (z tytułu)
  - zysk z ubiegłego kwartału
  b) zmniejszenia (z tytułu) 517 1 231 603
  - zasilenie kapitału zapasowego 46 219 56
  - przeznaczenie na dywidendę 471 1 012 547
  5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0
  5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu -251
  a) zmiany przyjętych zasad (polityki)
  rachunkowości
  b) korekty błędów
  5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu,
  po korektach -251
  a) zwiększenia (z tytułu) -251
  - strata z ubiegłego kwartału -251
  b) zmniejszenia (z tytułu) 0


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 32
  - pokrycie straty
  - pokrycia straty lat ubiegłych
  5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -251 0
  5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec
  okresu -251 0
  6. Wynik netto 118 -133 517 370
  a) zysk netto 118 118 517 370
  b) strata netto -251
  c) odpisy z zysku
  ==. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 948 16 948 17 301 17 130
  Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu
  proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 33
  5. Śród roczne jednostkowe sprawozdanie
  z przepływów pieniężnych
  JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW
  PIENIĘŻNYCH
  W tys. zł
  3 kwartały
  narastająco
  2017
  3 kwartał
  01.07.2017 -
  30.09.2017
  3 kwartały
  narastająco
  2016
  3 kwartał
  01.07.2016 -
  30.09.2016
  A. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności operacyjnej
  (metoda bezpośrednia)
  Wpływy
  Sprzedaż
  =nne wpływy z działalności operacyjnej
  Wydatki
  Dostawy i usługi
  Wynagrodzenia netto
  Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne
  świadczenia
  Podatki i opłaty o charakterze
  publicznoprawnym
  Inne wydatki operacyjne
  Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I -II) - metoda bezpośrednia
  (metoda pośrednia)
  I. Zysk (strata) netto 118 369 370 234
  II. Korekty razem 1 110 223 -1 593 -274
  Udział w (zyskach) stratach netto jednostek
  podporządkowanych wycenianych metodą
  praw własności
  1. Amortyzacja 388 117 432 143


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 34
  2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
  3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 34 13 35 11
  4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 -6
  5. Zmiana stanu rezerw 60 76 99 215
  6. Zmiana stanu zapasów 395 15 -17 -435
  7. Zmiana stanu należności 2 301 -1 025 -4 407 -1 285
  8. Zmiana stanu zobowiązań
  krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i
  kredytów
  -2 032 435 2 557 1 228
  9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -343 563 -295 -154
  10. Inne korekty 307 29 9 9
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  operacyjnej (I+/ -II) - metoda pośrednia 1 228 592 -1 223 -40
  B. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności inwestycyjnej
  =. Wpływy 110 0 7 7
  1. Zbycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 7 7
  2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz
  wartości niematerialne i prawne
  3. Z aktywów finansowych, w tym: 110 0
  a) w jednostkach powiązanych 110 0
  - zbycie aktywów finansowych
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek 100 0
  - odsetki 10 0
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  b) w pozostałych jednostkach
  - zbycie aktywów finansowych


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 35
  - dywidendy i udziały w zyskach
  - spłata udzielonych pożyczek
  - odsetki
  - inne wpływy z aktywów finansowych
  4. =nne wpływy inwestycyjne
  II. Wydatki 405 182 15 14
  1. Nabycie wartości niematerialnych i
  prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35 12 15 14
  2. =nwestycje w nieruchomości oraz wartości
  niematerialne i prawne
  3. Na aktywa finansowe, w tym: 370 170
  a) w jednostkach powiązanych 370 170
  - nabycie aktywów finansowych 0
  - udzielone pożyczki krótkoterminowe 370 170
  b) w pozostałych jednostkach
  - nabycie aktywów finansowych
  - udzielone pożyczki krótkoterminowe
  4. Inne wydatki inwestycyjne
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  inwestycyjnej (I -II) -295 -182 -8 -7
  C. Przepływy środków pieniężnych z
  działalności finansowej
  =. Wpływy 609 -1 328 1 735 253
  1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania
  udziałów) i innych instrumentów kapitałowych
  oraz dopłat do kapitału
  2. Kredyty i pożyczki 609 -1 328 1 735 253
  3. Emisja dłużnych papierów wartościowych
  4. =nne wpływy finansowe


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 36
  II. Wydatki 1 173 124 1 206 210
  1. Nabycie akcji (udziałów) własnych
  2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz
  właścicieli 446
  3. =nne, niż wypłaty na rzecz właścicieli,
  wydatki z tytułu podziału zysku 92 92
  4. Spłaty kredytów i pożyczek 945 42 426 42
  5. Wykup dłużnych papierów wartościowych
  6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych
  7. Płatności zobowiązań z tytułu umów
  leasingu finansowego 182 65 197 63
  8. Odsetki 46 17 45 13
  9. Inne wydatki finansowe
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności
  finansowej (I -II) -564 -1 452 529 43
  D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.===+/ -
  B.III+/ -C.III) 369 -1 042 -702 -4
  E. Bilansowa zmiana stanu środków
  pieniężnych, w tym: 369 -1 042 -702 -4
  - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu
  różnic kursowych
  F. Środki pieniężne na początek okresu 452 1 863 1 259 561
  G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ - D),
  w tym: 821 821 557 557
  - o ograniczonej możliwości dysponowania 329 329 452 451
  GŁÓWNY KS=ĘGOWY
  …………………………….
  Jolanta Matczuk
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 37
  III. INFORMACJE DODATKOWE DO
  ŚRÓDROCZNEGO
  SKONSOLIDOWANEGO
  SPRAWOZDANI A GRUPY
  U NIMA 2000
  1. Informacje ogólne
  1.1. Informacje o jednostce dominującej oraz grupie
  kapitałowej.
  Hednostką dominującą w grupie jest UM=MA2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w
  Krakowie ul. Skarżyńskiego 14. Spółka została zarejestrowana w dniu 01.10.2004 pod numerem KRS
  0000218370 przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, X= Wydział Gospodarczy Krajowego
  Rejestru Sądowego.
  NIP 677 -20 -87 -174
  REGON 351570688
  Akcje spółki dominującej notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Według klasy fikacji
  GPW zakwalifikowana jest do branży informatyka. KOD w KDPW : PLUNMST00014. Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A. prowadzi działalność od 01.10.2004. Hest prawnym następcą spółki z ograniczoną
  odpowiedzialnością, która z datą 01.10.2004 roku zost ała przekształcona w spółkę akcyjną. Grupa Unima 2000
  działa w branży technologii teleinformatycznych projektując, dostarczając i integrując środowiska
  telekomunikacyjne i teleinformatyczne w przedsiębiorstwach. Szczególne miejsce w ofercie grupy Unima
  200 0 zajmują zaawansowane systemy telekomunikacyjne w tym rozwiązania =P oraz aplikacje wsparcia
  sprzedaży (Call Center , Contact Center). Grupa dostarcza technologie i aplikacje dla tej branży, opracowuje
  koncepcje i projekty zaawansowanych systemów teleinfor matycznych następnie samodzielnie je dostarcza i


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 38
  wdraża. Zapewnia również rozbudowany pakiet usług serwisowych i szkolenia techniczne personelu klienta.
  Czas trwania działalności spółki dominującej jak i spółek zależnych jest nieograniczony.
  Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień 30.09.2017 :
  Skład Zarządu:
  Krzysztof Kniszner
  Prezes Zarządu
  Jolanta Matczuk
  Członek Zarządu
  Krzysztof Sikora
  Członek Zarządu
  Skład Rady Nadzorczej :
  Zbigniew
  Pietroń
  Sławomir
  Jarosz
  Sławomir
  Kamiński
  Magdalena
  Kniszner
  Piotr
  Zając
  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Skład organów zarządczych i nadzorujących jednostki dominującej na dzień sporządzenia sprawozdania
  Na dzień sporządzenia niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skład organów
  zarządczych pozostaje bez zmian. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 14 p. 8 Statutu Spółki,
  podjęła uchwałę o uzupełnieniu z dniem 5 października 2017 r. składu Rady Nadzorczej o Panią Patrycję
  Buchowicz. Dokooptowanie członka Rady Nadzorczej jest następstwem rezygnacji z zas iadania w Radzie
  Nadzorczej jednego z dotychczasowych członków, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 32 z


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 39
  dnia 4 października 2017 r. Pani Patrycja Buchowicz pełnić będzie funkcję członka Rady Nadzorczej do czasu
  najbliższego Walnego Zgromadzenia . Rap. bieżący 33/2017 z 5 października 2017.
  Skład Rady Nadzorczej na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania:
  Zbigniew
  Pietroń
  Sławomir
  Jarosz
  Patrycja
  BuchowicY
  Magdalena
  Kniszner
  Piotr
  Zając
  Przewodniczący
  Rady Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej
  Członek Rady
  Nadzorczej  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 40
  1.2. Skład grupy kapitałowej
  Lp. Jednostka Siedziba Charakter powiązania
  Udział w
  kapitale stan
  na 30.09.2017
  Udział w
  całkowitej
  liczbie głosów
  1 IQnet Sp. z o. o Katowice
  podmiot zależny od
  Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A.
  99,9 5% 99,9 5%
  2 LOCKUS Sp. z o. o Kraków
  podmiot zależny od
  Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A.
  99,9 9% 99,9 9%
  W omawianym okresie nie miały miejsca żadne połączenia jednostek ani też nie zaniechano żadnej
  działalności.
  1.3. Hednostki objęte konsolidacją
  W okresie zakończonym 30 września 2017 wszystkie jednostki tworzące grupę kapitałową podlegały
  konsolidacji z tym, że podmioty zależne konsolidowane są metodą pełn ą, a podmioty stowarzyszone metodą
  praw własności.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 41
  1.4. Schemat graficzny Grupy Kapitałowej Unima 2000  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 42
  1.5. Podstawowe dane dot. sporządzenia sprawozdania
  finansowego i oświadczenie o zgodności
  Podstawą sporząd zenia niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
  za okres zakończony 30 września 2017 roku jest Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w
  sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
  warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
  państwem członkowskim Dz. U. Nr 33 poz.259. z póź. zmianami. Niniejsze śródroczne skrócone
  skonsolidowane sprawozdanie finanso we za okres zakończony 30.0 9.2017 roku zostało sporządzone zgodnie
  z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa, zatwierdzonym przez Unie Europejską oraz zgodnie z
  odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczoś ci
  finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania
  Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego . Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe
  nie obejmuje wszystkich informacji oraz ujawnień wym aganych w rocznym sprawozdaniu. Należy je czytać
  łącznie ze skonsolidowanym sprawozdaniem grupy Unima 2000 za rok sprawozdawczy zakończony 31 grudnia
  201 6 roku. Śródroczne skrócone s prawozdanie skonsolidowane Grupy Kapitałowej Unima 2000 sporządzone
  na dzi eń 30.0 9.2017 roku zawiera dane jednostki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  oraz dane skonsolidowane . Hednostkowe sprawozdanie spółki dominującej jak i jednostkowe sprawozdania
  spółek zależnych sporządzone zostały wg Polskich Zasad Rach unkowości. Pierwsze skonsolidowane
  sprawozdanie zgodnie z MSSF/MSR sporządzono za = kwartał 2007 oraz zaprezentowano w nim konieczne
  korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF/MSR . Śródroczne skrócone s prawozdanie finansowe
  sporządzone zostało w ty siącach złotych polskich. Złoty polski stanowi zarówno walutę prezentacji
  sprawozdania finansowego jak również walutę funkcjonalną, w której Grupa dokonuje większość transakcji
  gospodarczych. Śródroczne skrócone s prawozdanie finansowe sporządzone zostało p rzy założeniu
  kontynuowania działalności gospodarczej przez grupę kapitałową Unima 2000 w dającej się przewidzieć
  przyszłości. Według Zarządu spółki dominującej nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie
  kontynuowania działalności przez grupę kapit ałową. Grupa sporządza skonsolidowany rachunek zysków i strat
  w wersji kalkulacyjnej, natomiast skonsolidowany rachunek przepływów metodą pośrednią. Sprawozdania
  finansowe zostały sporządzone według zasady kosztu historycznego.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 43
  2. Zasady rachunkowości
  2.1. Zmiany stosownych zasad rachunkowości
  Zasady rachunkowości zastosowane do sporządzenia śródrocznego skróconego skonsolidowanego
  sprawozdania finansowego za okres zakończony 30 września 2017 nie odbiegają od tych, które zastosowano
  przy sporządzaniu roczne go skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Unima 2000 za rok
  zakończony 31 grudnia 201 6 roku. Hedyne zmiany dotyczą podziału na segmenty operacyjne opisane w pkt.9
  niniejszego sprawozdania. W niniejszym sprawozdaniu skonsolidowanym nie zastosowa no standardów i
  interpretacji przed datą wejścia ich w życie. Wszystkie zatwierdzone i ogłoszone zmiany Grupa stosuje od
  okresów określonych dla poszczególnych zmian i interpretacji. Zmiany w MSSF/MSR oraz interpretacje KIMSF
  obowiązujące dla okresów roczn ych rozpoczynających się po 1 stycznia 201 6 roku lub później pozostają bez
  znacznego wpływu na politykę finansową grupy oraz prezentowane skrócone śródroczne sprawozdanie
  finansowe za okres zakończony 30 września 2017 roku.
  2.2. Zasady konsolidacji
  Skonsolidowa ne sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej sporządzane jest na dzień bilansowy oraz za
  okres obrotowy określony dla sprawozdania jednostkowego jednostki dominującej. Hednostki zależne
  obowiązują zasady rachunkowości spójne z zasadami stosowanymi przez gru pę . Przy sporządzaniu
  skonsolidowanego sprawozdania stosuje się metodę konsolidacji, polegającą na sumowaniu poszczególnych
  pozycji sprawozdań, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt. Wszelkie transakcje, salda, przychody i koszty
  zachodzące między podmiota mi powiązanymi objętymi konsolidacją podlegają pełnej eliminacji
  konsolidacyjnej. Udziały nie sprawujące kontroli w aktywach netto konsolidowanych podmiotów zależnych
  prezentowane są odrębnie od kapitału własnego Grupy. Na udziały nie sprawujące kontroli s kładają się
  wartości udziałów na dzień połączenia jednostek gospodarczych oraz udziały mniejszościowe w zmianach w
  kapitale własnym począwszy od daty połączenia. Udziały niesprawujące kontroli mogą być początkowo
  wyceniane albo w wartości godziwej albo w p roporcji do udziału w wartości godziwej nabywanych aktywów
  netto. Wybór jednej z w/w metod jest dostępny dla każdego połączenia jednostek gospodarczych. W okresach
  kolejnych wartość udziałów niesprawujących kontroli obejmuje wartość rozpoznaną początkowo,
  skorygowaną o zmiany wartości kapitału jednostki w proporcji do posiadanych udziałów. Całkowity dochód
  jest alokowany do udziałów niesprawujących kontroli nawet wtedy gdy powoduje powstanie ujemnej
  wartości tych udziałów. Zmiany w udziale w jednostce zależ nej nie powodujące utraty kontroli ujmowane są


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 44
  jako transakcje kapitałowe. Wartości księgowe udziału Grupy jak i udziałów niesprawujących kontroli są
  odpowiednio modyfikowane w celu odzwierciedlenia zmian w strukturze udziału. Różnica pomiędzy wartością
  o jaką modyfikowana jest wartość udziałów mniejszości oraz wartością godziwą płatności otrzymanej lub
  przekazanej ujmowana jest bezpośrednio w kapitale własnym Grupy. W sytuacji utraty kontroli nad jednostka
  zależną, zysk lub strata na zbyciu jest ustalana j ako różnica pomiędzy: łączną wartością godziwą otrzymanej
  zapłaty i wartości godziwej udziałów jednostki pozostających w Grupie oraz wartością księgową aktywów
  (łącznie z wartością firmy), zobowiązań i udziałów niesprawujących kontroli. Kwoty ujęte w stosu nku do
  zbywanej jednostki, w innych składnikach całkowitego dochodu podlegają reklasyfikacji do rachunku zysków
  i strat. Wartość godziwa udziałów w jednostce pozostających w Grupie po zbyciu, uznawana jest za
  początkową wartość godziwą dla celów późniejsze go ich ujmowania zgodnie z MSR 39, lub początkowy koszt
  udziałów w jednostkach stowarzyszonych lub wspólnych przedsięwzięciach. Zyski i straty wynikające z
  transakcji pomiędzy grupą a jednostką stowarzyszoną podlegają wyłączeniom konsolidacyjnym do poziomu
  posiadanego udziału.
  2.3. Zmiana szacunków
  W okresie zakończonym 30 września 2017 roku nie nastąpiły żadne istotne zmiany wielkości szacunkowych
  oraz metod wykorzystywanych w dokonywaniu szacunków.
  3. Działalność spółki dominującej oraz Grupy
  Kapitałowej Unima 2 000
  Grupa Kapitałowa Unima oferuje kompleksowe rozwiązania dla biznesu. Tworzy, wdraża i integruje systemy
  oraz jest dostawcą usług, oprogramowania i sprzętu. Oferta Grupy Kapitałowej skierowana jest, przede
  wszystkim, do sektora średnich oraz dużych prz edsiębiorstw i instytucji.
  Spółka wiodąca - Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. działa w branży zaawansowanych rozwiązań =T,
  technologii teleinformatycznych, systemów analizy i przetwarzania danych oraz budowy i integracji systemów
  niskoprądowych.
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. od blisko 25 lat projektuje, dostarcza, wdraża i integruje wysoko
  zaawansowane systemy Call i Contact Center, Web Customer Service, systemy biometrii głosowej (Voice
  Biometrics) oraz systemy rejestracji i archiwiza cji mowy. Spółka dostarcza zunifikowane rozwiązania
  telekomunikacyjne Unified Communications, umożliwiające integrowanie wielu rozproszonych kanałów


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 45
  komunikacyjnych (takich jak: połączenia głosowe, chat, social media, aplikacje mobilne, połączenia wideo it p.)
  w jednolity system, zarządzany z jednego miejsca.
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. dynamiczn ie rozwija ofertę =T. W roku 2016 Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A. została certyfikowanym partnerem =BM w zakresie technologii IBM PureData f or
  Analytics (Netezza). Spółka oferuje rozwiązania Big Data oraz systemy raportowania i wizualizacji danych.
  Dostarcza systemy optymalizacji pracy zespołów ludzkich oraz oprogram owanie do zarządzania procesami.
  Spółka oferuje aplikacje biznesowe, w tym pla tformę do zarządzania procesami biznesowymi Axxerion.
  Platforma Axxerion jest wykorzystywana jako kluczowe oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami i
  obiektami komercyjnymi. Ważnym obszarem działalności Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. jest
  integracja systemów niskoprądowych, takich jak: systemy bezpieczeństwa, technologie transmisji danych,
  głosu i obrazu, monitoring wizyjny CCTV, systemy kontroli dostępu, systemy pożarowe, Systemy SSWiN,
  okablowanie strukturalne LAN i systemy zarządzania bu dynkiem BMS. Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A. prowadzi szkolenia oraz audyty telekomunikacyjne. Większość przychodu w obszarze
  integracji systemów niskoprądowych realizowana jest poprzez sprzedaż pośrednią do Generalnych
  Wykonawców inwestycji budowlanych, mniejsza cześć sprzedaży kierowana jest bezpośrednio do odbiorcy
  końcowego. Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapewnia kompletne wsparcie dla klientów w
  zakresie umów SL A, co czyni ją wiodącym i zaufanym partnerem biznesowym dla liderów branż: bankowości,
  logistyki, energetyki czy przemysłu.
  Grupa Unima realizuje sprzedaż głównie na rynku krajowym. Dąży do maksymalnej dywersyfikacji portfela
  odbiorców oraz świadomie i ade kwatnie do prowadzonej polityki dobiera dostawców technologii. Spółka
  dominująca jest wyłącznym przedstawicielem firmy Vocalcom w Polsce w zakresie rozwiązań Contact Center
  działających w chmurze (w modelu SaaS ). Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. p osiada również
  autoryzację oraz wysoki status partnerstwa firmy Avaya oraz pozostaje kompleksowym dostawcą i
  integratorem większości liczących się światowych dostawców technologii dla Call i Contact Center, tak ich jak:
  Verint, Sytel, Nuance. W zakresie sys temów sieci i systemów bezpieczeństwa oraz systemów automatyki
  Unima2000 Systemy Teleinformatyczne S.A jest miedzy innymi partnerem firm: Bosch Security Systems,
  Siemens, Delta Controls, Honeywell Life Safety, Schneider Electric, Schrack Seconet, HPE, Fort inet, Aruba, BKT
  Elektronik, Cisco, C&C Solution Partner (TKH Group), Reichle & De -Massari, Molex Connected Enterprise
  Solut ions, Polon -Alfa (AAT Holding).
  Lockus Sp. z o.o. specjalizuje się we wspieraniu realizacji strategii biznesowych poprzez organizac ję wydarzeń
  oraz wdrażanie projektów marketingowych. Hest organizatorem konferencji i szkoleń dla specjalistów z branży
  nowych technologii, automatyki budynkowej oraz multimediów. Zapewnia obsługę w zakresie działań
  logistycznych, marketingowych i PR. Lock us Sp. z o.o. jest również właścicielem Teleinvention - nowoczesnego
  Call i Contact Center. Dysponuje zespołem 280 konsultantów, dzięki czemu dostarcza najwyższej jakości usługi


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 46
  w zakresie: telemarketingu, telesprzedaży, prowadzenia infolinii, helpdesku, b adań ankietowych oraz
  outsourcingu sprzedaży. Specjalizuje się w kampaniach sprzedażowych i budowaniu baz potencjalnych
  klientów, badaniach marketingowych oraz prowadzeniu wielokanałowych biur obsługi klie nta dla podmiotów
  zewnętrznych.
  IQnet Sp. z o.o. s pecjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu systemów telekomunikacyjnych, systemów
  okablowania, automatyki budynkowej, integracji usług sieciowych oraz systemów niskoprądowych.
  4. Istotne dokonania oraz niepowodzenia jednostki
  dominującej oraz Grupy Kapitał owej Unima 2000
  W okresie objętym sprawozdaniem kontynuowano realizację założeń opracowanej strategii działania,
  realizowano projekty rozpoczęte w okresach poprzednich, podpisano aneksy zwiększające zakres i wartość
  prac do umów:
   na wykonanie instalacji teletechnicznych obejmujących instalacje telefoniczne, PABX, LAN, SD:,
  system radiokomunikacji, sieć kanalizacji teletechnicznej, instalację rozgłaszania przewodowego i
  system zegarów dla bloków 5 i 6 -pakiet Q60, Q61, Q62, Q65 oraz Q66. O niniejszym zlece niu Spółka
  (Rap. bieżący 9/2017, 1/2017, 44/2015 ),
   na realizację robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji DOT D zlokalizowanego przy ul.
  Czerwonych Maków w Krakowie. ( Rap. bieżący 7/2017, 28/2016 )
  Rozpoczęto realizację nowych projektów. Do największych należą:
   rozbudowa systemu telekomunikacyjnego na platformie Avaya. Stronami umowy są Unima 2000
  Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca i Nowy Styl Sp. z o.o. z siedzibą
  w Krośnie - Zlecający. Wartość umowy wynosi 2 10 6 000 zł netto. ( Rap . bieżący 5/2017 )
   kompleksowe wykonanie instalacji słaboprądowych w ramach inwestycji pod nazwą "Budowa
  budynku biurowo -usługowo -handlowego stanowiącego element zespołu budynków wraz z garażem
  podziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową oraz budową zjazdu z drogi publicznej w
  Katowicach, przy al. Roździeńskiego nr 1". Stronami umowy są Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Zleceniobiorca i Strabag Sp. z o.o . z siedzibą w
  Pruszkowie - Zleceniodawca. (Ra p. bieżący 11/2017 ,22/2017 )


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 47
   realizacja robót niskoprądowych w budynku biurowym Tertium Business Park - budynek A
  zlokalizowany w Krakowie przy ul. Lublańskiej w ramach inwestycji pod nazwą Tertium Business Park.
  Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinf ormatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie – Wykonawca
  i Buma Contractor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K. z siedzibą w Krakowie –
  Zamawiają.(Rap. bieżący 23/2017)
   wykonanie instalacji teletechnicznych Obiektu - Kompleks Biurowy "03 Business Campus" Kraków ul.
  Opolska (Etap ===). Stronami umowy są Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w
  Krakowie – Wykonawca i Echo -Opolska Business Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością -
  Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie - Zlecający. (Rap. bieżący 25 /2017)
  Spółka dominująca aktywnie pozyskuje klientów na rozwiązania big data, umożliwiające gromadzenie
  i przetwarzanie zbiorów danych o dużej objętości, zmienności lub różnorodności . Ponadto znacznie rozszerza
  ofertę rozwiązań w modelu SaaS (Sy stem As A Service), tj. aplikacji dostępnych jako usługi abonamentowe
  udostępniane w „chmurze” . Dodatkowo, Grupa promuje powyższe rozwiązanie na branżowych spotkaniach,
  przez co staję się poważnym, zauważalnym graczem na rynku w tym obszarze biznesu. W cel u zwiększenia
  portfela zamówień Grupa aktywnie działała na rynku w zakresie promocji oferowanych rozwiązań zar ówno w
  obszarze IT, jak również rozwiązań dla rynku budowlano -inwestycyjnego. Uczestniczyła w branżowych
  konferencjach jak również organizowała cykliczne warsztaty technologiczne dla klientów w siedzibie spółki
  dominującej . Podsumowując wyniki po trzech kwartałach chcieliśmy zakomunikować, że Grupa Unima 2000
  wypracowała, w ocenie Zarządu, dobre marże – marża brutto na sprzedaży po trzech kwartała ch br. wyniosła
  21,74% na poziomie jednostkowym i 17,6% na poziomie skonsolidowanym. Stwierdzenie, że są to dobre
  marże należy rozpatrywać w kontekście dość trudnych uwarunkowań rynkowych, do jakich bezsprzecznie
  należą bardzo duża presja rynku na niskie c eny ( co się przekłada na spadek marż), oraz wciąż niezbyt duża
  podaż projektów informatycznych.
  Dodatkowo należy zauważyć, że Grupa Kapitałowa Emitenta wygenerowała dodatni wynik na
  działalności operacyjnej w wysokości 0,8 mln oraz zysk netto w wysokośc i 0,2 mln zł. Znaczny spadek zysku
  netto wynika z wyższych kosztów finansowych spółki dominującej, na co złożyły się: koszty finansowania
  zewnętrznego, opłaty za gwarancje kontraktowe i niegotówkowy, księgowy odpis na udziały spółki zależnej.
  Spółka domin ująca dokonuje oceny utraty wartości inwestycji w spółki zależne na koniec roku obrotowego
  przeprowadzając test w oparciu o metodę DCF pięcioletniej prognozy danych finansowych. Wyniki finansowe
  spółek zależnych za pierwsze półrocze 2017 roku nie spełniają zaprognozowanych w 2016 roku wielkości.
  Utrzymanie negatywnej tendencji w kolejnych miesiącach 2017 roku w ocenie Zarządu Unima 2000 stanowić
  będzie przesłankę trwałej utraty wartości. Ujęty w wyniku okresu zakończonego 30 września 2017 roku odpis
  w wys okości 0,27 mln. zł związany jest z obniżeniem wartości początkowej udziałów o koszty transakcyjne.


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 48
  Mimo niższych przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, z dużym
  zadowoleniem odnotowujemy fakt wzrostu sprzedaży w obszarze projektów =T , gdzie spółka dominująca
  zanotowała wzrost przychodów blisko o 46% rok do roku. Fakt ten nie przełożył się jednak na oczekiwany
  wynik w tym segmencie sprzedaży. W opinii Zarządu Emitenta i w oparciu o uwarunkowania rynkowe wynika
  to z koncentracji dzia łań Spółki na nowych, bardzo perspektywicznych działaniach prosprzedażowych,
  związanych z ofertą spółki bazującej na portfolio =BM , a w szczególności rozwiązań związanych z obszarem
  Analityki Biznesowej i GDPR (zarządzanie danymi osobowymi). Spółka wykon ała już pierwsze projekty tego
  typu dla dużych klientów. W ocenie Zarządu Emitenta, kolejne kwartały powinno cechować się znaczącą
  poprawą marż i bezpośrednio wyniku finansowego za sprawą w/w działań, jak również dzięki konsekwentnie
  realizowanej strategi i sprzedaży w obszarze rozwiązań =T.
  W okresie dziewięciu miesięcy 2017 roku Grupa Emitenta odnotowała zdecydowany spadek
  przychodów i marż w segmencie automatyki budynkowej. W omawianym okresie nastąpiło spowolnienie prac
  w ramach realizowanych projektów w tym obszarze biznesowym, a jednocześnie w zakresie działań
  handlowych zaobserwowano zatrzymanie działań inwestycyjnych głównych zleceniodawców Grupy Emitenta
  (BUMA, ECHO, Re -Bau). W omawianym okresie nadal utrzymywała się stagnacja na rynku zamówień
  pub licznych, co spowodowało równoczesny wzrost konkurencji ze strony firm niemających odpowiedniej
  liczby zleceń. Konkurencja ta przełożyła się bezpośrednio na spadek marży na realizowanych kontraktach. Nie
  mniej jednak celem Emitenta jest przyspieszenie prac w obszarze automatyki budynkowej i wykonanie
  wewnętrznych budżetów do końca czwartego kwartału br.
  Z kolei spadek parametrów finansowych w segmencie usług call/contact center był spowodowany
  głównie rezygnacją ze współpracy dwóch istotnych klientów tj. PKO BP SA oraz SAD. W przypadku PKO BP S.A.
  zakończenie współpracy wynikało ze zmiany strategii banku, tj. odejścia od współpracy z zewnętrznymi
  contact center na rzecz pozyskiwania klientów przez pracowników oddziałów. W przypadku SAD sp. z o.o.
  (marką ha ndlową jest iSpot, dystrybutor rozwiązań Apple) po zmianie zarządu i struktur sprzedażowych
  zdecydowano o stworzeniu własnej struktury w obszarze call center. Hednocześnie u kolejnego z istotnych
  klientów, tj. dostawcy usług z zakresu telewizji satelitarne j i kablowej, nastąpił znaczny spadek obrotów
  związany z niepewnością co do nowej ustawy abonamentowej RTV oraz ze zmianą cyklu podpisywania umów
  – około półroczny okres mniejszej liczby baz i zleceń. Warto przy tym zaznaczyć, że od stycznia 2017 roku w
  ob szarze call/contact center nastąpił znaczny wzrost kosztów osobowych, wynikający ze zmian prawnych
  (wzrost pensji minimalnej i ustanowienie minimalnej stawki godzinowej dla umów -zleceń). W call/contact
  Center zmiany tego typu dotyczyły około 80% zatrudnia nych osób. Obecnie realizowany jest proces
  przeorganizowania prac na prowadzonych projektach. Hednocześnie toczą się dwa zaawansowane procesy
  handlowe, dotyczące pozyskania dwóch dużych klientów. Zarząd Emitenta uważa, że prowadzone zmiany


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 49
  organizacyjne, j ak również zintensyfikowanie działalności handlowej, pozwoli na poprawę sytuacji segmentu
  call/contact center.
  Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA podkreśla, iż zaplanowane i wdrożone inicjatywy
  wewnątrz Grupy Kapitałowej Emitenta, korespondujące ze zmianami oraz wyzwaniami rynkowymi z dużym
  prawdopodobieństwem wskazują na zdecydowaną poprawę parametrów finansowych Spółki w najbliższym
  czasie. W związku z tym Zarząd Emitenta jest przekonany o długoterminowym rozwoju biznesu Grupy
  Emitenta i wysokim potencjale do generowania wartości dla akcjonariuszy.
  5. Czynniki i zdarzenia , w szczególności
  o nietypowym charakterze, mające znaczący
  wpływ na osiągnięte wyniki finansowe
  W okresie zakończonym 30 września 2017 roku nie wystąpiły czynniki i zdarzenia o nietypowym charakterze
  mające wpływ na wyniki finansowe.
  6. Stanowisko zarządu odnośnie do możliwości
  zrealizo wania wcześniej publikowanych prognoz
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie publikuje prognoz.
  7. Sezonowość działalności
  Rodzaj działalności prowadzonej przez grupę kapitałową nie należy do działalności sezonowych , jednakże
  wielkość przychodów podleg a wahaniom sezonowym.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 50
  8. =nformacje o zapasach i odpisach aktualizujących
  wartość zapasów do wartości netto możliwej do
  uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu
  8.1. Specyfikacja zapasów
  30.0 9.2017 31.12.2016 30.0 9.2016
  materiały 1 071 1 497 958
  półprodukty i produkty w toku 30 1 534
  produkty gotowe
  towary
  zaliczki na dostawy 32
  Zapasy, razem 1 1 33 1 497 2 492
  8.2. Odpisy aktualizujące wartość
  W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 Grupa Unima 2000 utworzyła dodatkowy odpis
  aktualizujących na zapasy w kwocie 29 tys. zł . Wartość odpisów aktualizujących zapasy na dzień 30.0 9.2017
  wyniosła 1 61 tys. zł.
  9. Śródroczne skonsolidowane s prawozdanie
  wg segmentów operacyjnych
  W 2017 roku zgodnie z oczekiwaniem głównego decydenta zarządzającego dokonano zmian w podziale
  działalności grupy na segmenty operacyjne. Podstawowym czynnikiem podziału na segmenty operacyjne w
  grupie kapitałowej Unima 2000 był jak dotychczas podział na rodzaje działalności realizujące przychody przy
  uwzględnieniu progów ilościowych. Kryterium wyodrębnienia poszczególnych segmentów oparto o różnice
  między produktami i usługami. Podstawowym profilem działalności Grupy Kapitałowej jest realizacja


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 51
  projektów teleinformatycznych. Dokonano bardziej szczegółowego podziału tego segmentu. Segment usług
  serwisowych jako ściśle związany z realizacją projektów informatycznych został włączony do segmentu
  telekomunikacja i informatyka . Segment „Sprzedaż towa rów ” został włączony do poszczególnych segmentów
  głównych , sprzedaż materiałów nie związana bezpośrednio z segmentami głównymi została wł ączona do
  segmentu „Pozostałe” . Wyodrębniono następujące segment y :
   Segment „ Telekomunikac ja i informaty ka „ / IT/
   Segment „Automatyka budynkowa”
   Segment „Call/Contact Center ”
   Segment „Pozostałe ”
  W ramach segmentu telekomunikacj a i informaty ka Grupa proponuje miedzy innymi : telefonię =P, systemy
  call i contact center, systemy rejestracji i archiwizacji rozmów i danych, systemy zarządzania obiegiem
  informacji, integracja aplikacji wsparcia sprzedaży, aplikacje i systemy monitoringowe oparte o GPS oraz wiele
  innych rozwiązań informatycznych zgodnie z oczekiwaniami klientów. Ponadto w ramach tego segmentu
  prowadzone są profesjonalne usługi konsultingowe i opieka posprzedażna, zaawansowane usługi
  utrzymaniowe, szkolenia dla użytkowników i administratorów systemów, audyty oraz kompleksowe
  wdrożenia. Podstawowymi produktami w zakresie automatyki budynkowej są : monitoring wizyjny CCTV,
  systemy zarządzania budynkiem, okablowanie strukturalne, systemy kontroli dostę pu, systemy sygnalizacji
  pożaru. Ponadto w ramach segmentu Call/Contact Center świadczone są profesjonalne usługi w zakresie
  outsourcingu usług call i contact center: telemarketing, telesprzedaż, infolinia, helpdesk. Źródłem przychodu
  dla wszystkich pozostałych segmentów są usługi świadczone przez grupę w ramach zakresu działalności
  poszczególnych spółek jednak nie dotyczące podstawowych źródeł przychod u są to np. usługi reklamowe,
  prowadzenia ksiąg rachunkowych, usługi projektowe, organizowanie konferencji i szkoleń. Grupa kapitałowa
  Unima 2000 w niniejszym sprawozdaniu prezentuje przychody ze sprzedaży, koszty oraz marżę brutto w
  podziale na wyżej wymi enione segmenty operacyjne. Dane porównywalne zostały zaprezentowane wg
  nowego podziału segmentów. Dokonany podział jest spójny ze sprawozdawczością wewnętrzną,
  dostarczaną głównemu decydentowi. Głównemu organowi odpowiedzialnemu za podejmowanie decyzji
  prezentowane są następujące dane: przychody, koszty i wynik poszczególnych segmentów. Nie są
  prezentowane aktywa i pasywa bilansu w podziale na segmenty z uwagi na to, że większość środków trwałych
  jest wykorzystywana wspólnie w różnych segmentach, a wartość aktywów bezpośrednio przypisanych do
  segmentów jest nieistotna. Ponadto brak możliwości przypisania zapasów materiałów do poszczególnych
  segmentów oraz niemożliwe jest przypisanie do segmentów zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług.
  W grupie kapitałowej Unima 2000 informacje dotyczące obszarów geograficznych oparte są o kryterium
  lokalizacji klientów. Grupa wyodrębniła następujące lokalizacje geograficzne:
  Kraj – obejmujący sprzedaż na terenie kraju;


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 52
  Eksport – sprzedaż po za granice Unii Europejskiej
  Unia – sprzedaż do krajów Unii Europejskiej
  Grupa utrzymuje swoje aktywa jedynie w kraju. Dlatego też wartość aktywów trwałych innych niż instrumenty
  finansowe, aktywa z tytułu podatku odroczonego wykazane w bilansie skonsolidowanym zaliczane są do
  lokalizacji Kraj.
  Wycena prezentowanych kwot przypisanych do poszczególnych segmentów nie odbiega od wyceny przyjętej
  dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego. Brak różnic między wyceną dla celów prezentacji
  danych segmentów a wyceną dla ce lów sporządzenia sprawozdania finansowego grupy jako całości. Klientami
  grupy są głównie przedstawiciele sektora budowlanego, przemysłowego oraz finansowego w tym głównymi
  branżami są bankowość i ubezpieczenia. Przychody grupy w sposób ciągły nie są uzależ nione od jednego
  klienta czy też od kilku stałych klientów. W okresie zakończonym 30.0 9.2017 roku przychody przekraczające
  10% przychodów, od jednego klienta wyniosły łącznie 7 279 tys. zł ( 11 005 tys. zł w 201 6).
  Wynik finansowy segmentów
  branżowych za okreV
  od 01.01.2017 do 30.09.201E
  Grupa UNIMA200>
  projekty
  informatyczne
  automatyka
  budynkowa
  call/contact
  center pozostałe Razem
  Przychody ogółem 8 840 13 638 5 392 1 254 29 124
  Sprzedaż na zewnątrz 8 84> 13 638 5 [email protected] 1 25B 29 124
  Sprzedaż między segmentami >
  Koszty ogółem 5 849 11 794 5 691 662 23 996
  Koszty na zewnątrz 5 84G 11 794 5 69? [email protected] 23 996
  Koszty między segmentami >
  Wynik segmentu 2 991 1 844 -299 592 5 128
  Koszty nieprzypisane 4 321
  Zysk (strata) netto na działalności
  zaniechanej
  Zysk z działalności operacyjnej 807


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 53
  Przychody finansowe 3
  Koszty finansowe 493
  Zysk/strata na sprzedaży udziałów
  Dochód z inwestycji w jednostkach
  stowarzysz.
  Objęcie kontroli nad jednostką
  zależną
  Zysk przed opodatkowaniem 317
  Podatek dochodowy 73
  Udziały mniejszości 0
  Zysk netto 244
  Wynik finansowy segmentów
  branżowych za okres
  od 01.01.2016 do 30.09.201D
  Grupa UNIMA200>
  projekty
  informatyczne
  automatyka
  budynkowa
  call/contact
  center pozostałe Razem
  Przychody ogółem 6 [email protected] 15 913 6 391 1 132 29 498
  Sprzedaż na zewnątrz 6 [email protected] 15 913 6 391 1 132 29 498
  Sprzedaż między segmentami >
  Koszty ogółem 3 66A 13 750 5 530 837 23 780
  Koszty na zewnątrz 3 66A 13 750 5 530 837 23 780
  Koszty między segmentami >
  Wynik segmentu 2 39G 2 16A 86? 29C 5 71F
  Koszty nieprzypisane 4 57E
  Zysk (strata) netto na działalności
  zaniechanej  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 54
  Zysk z działalności operacyjnej 1 141
  Przychody finansowe 79
  Koszty finansowe 183
  Zysk/strata na sprzedaży udziałów
  Dochód z inwestycji w jednostkach
  stowarzysz.
  Objęcie kontroli nad jednostką
  zależną
  Zysk przed opodatkowaniem 1 037
  Podatek dochodowy 311
  Udziały mniejszości 0
  Zysk netto 726
  Segmenty geograficzne dane za okres od
  01.01.2017 do 30.0 9.2017
  Kraj Unia Eksport Razem
  Przychody ogółem 28 692 [email protected] > 29 124
  Sprzedaż na zewnątrz 28 692 [email protected] 29 124
  Przychody z działalności zaniechanej
  Sprzedaż między segmentami
  Rzeczowe Aktywa trwałe 5 35B
  Aktywa na podatek odroczonX 62B
  Segmenty geograficzne dane za okres od
  01.01.2016 do 30.09.2016
  Przychody ogółem 29 020 47F > 29 498
  Sprzedaż na zewnątrz 29 020 47F 29 498
  Przychody z działalności zaniechanej
  Sprzedaż między segmentami


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 55
  Rzeczowe Aktywa trwałe 5 709
  Aktywa na podatek odroczony 614
  10. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości
  aktywów finansowych, rzeczowych aktywów
  trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub
  innych aktywów oraz odwrócenie takich odpisów
  10.1. Dane dotyczące spółki dominującej
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  BO
  na 01.01.201 7 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na
  30.09.2017
  Odpis na majątek trwały
  Odpis na zapasy 130 29 159
  Odpis na należności 346 42 310 78
  Odpis na pożyczki
  Odpis na udziały 394 274 668
  Razem odpisy 870 345 310 905
  10.2. Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000
  BO
  na 01.01.201 7 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na
  30.09.2017
  Odpis na majątek trwały 0
  Odpis na zapasy 132 29 161
  Odpis na należności 53 4 42 498 78
  Odpis na pożyczki 0


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 56
  Odpis na udziały 394 274 668
  Razem odpisy 1 060 345 498 907
  11. Podatek dochodowy
  11.1. Podatek bieżący
  Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 30.09.2017
  1. Zysk (strata) brutto 117
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
  dochodowym
  - wyłączenia z przychodów podatkowych, -1481
  - włączenia do przychodów podatkowych, 459
  - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, 1388
  366
  3. Dochód do opodatkowania 483
  4.Odliczenia od dochodu
  5. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 483
  6. Podatek dochodowy według stawki 19 % 92
  7. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku -1
  8. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2017 91  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 57
  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000
  PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 30.09.2017
  1. Zysk (strata) brutto 317
  2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem
  dochodowym
  - włączenia do przychodów podatkowych, 468
  - wyłączenia z przychodów podatkowych, -1 597
  - korekty kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu, 1 285
  156
  3.Ujemne podstawy spółek konsolidowanych 34
  4.Korekty konsolidacyjne z zysku brutto 0
  5. Dochód do opodatkowania 507
  6.Odliczenia od dochodu -24
  7. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 483
  8. Podatek dochodowy według stawki 19 % 92
  9. Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 88
  10. Podatek dochodowy bieżący za okres sprawozdawczy zakończony 30 września 2017 180
  11.2. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku
  dochodowego
  Dane dotyczące spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  Aktywa na podatek BO na
  01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na
  30.0 9.2017
  Odpis na należności 17 17
  Odpis aktualizujący udziały 75 52 127


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 58
  Utrata wartości majątku rzeczowego 0 0
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 3 3
  Wynagrodzenia i ZUS 0 14 14 0
  Naliczone odsetki od zobowiązań 0 0
  Strata podatkowa 0 21 21 0
  Odpis aktualizujący zapasy 25 5 30
  Rozliczenia międzyokresowe przychodu 50 25 28 47
  Różnica wartości bilansowej i podatkowej
  środków trwałych w leasingu 99 63 11 151
  Zobowiązania przeterminowane 17 17
  Rezerwy pozostałe 95 12 2 105
  Razem aktywa 381 192 76 497
  Rezerwa na podatek BO na
  01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na
  30.0 9.2017
  Naliczone odsetki od należności 88 3 3 88
  Dodatnie różnice kursowe 0 0
  Wycena kontraktów długoterminowych 0 2 2
  Różnica w wartości bilansowej i podatkowej
  majątku 437 30 8 459
  Podatek odniesiony na wynik 525 35 11 549
  Podatek odniesiony na kapitał 0 0
  Razem rezerwa 525 35 11 549  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 59
  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Unima 2000
  Aktywa na podatek BO na
  01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na
  30.0 9.2017
  Odpis na należności 47 30 17
  Utrata wartości firmy 75 52 127
  Utrata wartości majątku rzeczowego 0 0
  Rezerwy na świadczenia pracownicze 3 3
  Wynagrodzenia i ZUS 3 122 47 78
  Nieopłacone zobowiązania 17 17
  Naliczone odsetki od zobowiązań 2 2 2 2
  Strata podatkowa 32 21 28 25
  Odpis aktualizujący zapasy 25 5 30
  Rozliczenia międzyokresowe przychodu 50 25 28 47
  Różnica wartości bilansowej i podatkowej
  środków trwałych. w leasingu 151 61 39 17 3
  Rezerwy pozostałe 111 20 26 105
  Razem aktywa 516 30 8 200 624
  Rezerwa na podatek BO na
  01.01.2017 Zwiększenia Zmniejszenia BZ na
  30.0 9.2017
  Naliczone odsetki od należności 0 0
  Dodatnie różnice kursowe 0 0
  Przychody rozliczane w czasie 0 2 2
  Różnica w wartości bilansowej i podatkowej
  majątku 535 30 29 536
  Podatek odniesiony na wynik 535 18 17 536


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 60
  Podatek ujęty w całkowitych dochodach 42 42
  Razem rezerwa na podatek 577 18 17 578
  12. Rzeczowe aktywa trwałe
  12.1. =stotne transakcje nabycia i sprzedaży rzeczowych
  aktywów trwałych
  W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku Grupa nie dokonała znaczących zakupów
  środków trwałych. Nie dokonano żadnych odpisów aktualizujących wartość rzeczowego majątku trwałego.
  W omawianym okresie podpisano umowy leasingu finansowego na zakup środków transportu. Łączna
  wartość ofertowa wyniosła 286 tys. zł.
  12.2. =stotne zobowiązania z tytułu dokonania zakupu
  rzeczowych aktywów trwałych
  W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku Grupa nie posiada zobowiązań z tytułu
  dokonania zakupu aktywów trwałych.
  13. Utworzenie , zwiększenie , wykorzystanie
  i rozwiązanie rezerw
  Na dzień 30 września 2017 w ewidencji księgowej Grupy Kapitałowej pozostawały rezerwy krótkoterminowe
  na przyszłe koszty w łącznej kwocie 539 tys. zł. Wartość rezerw długoterminowych na odprawy emerytalne
  nie uległa zmianie i wynosi 14 tys. zł.
  W dającej się przewidzieć przyszłości Grupa nie planuje działań restrukturyzacyjnych, dlatego też, na dzień 30
  września 2017 nie utworzono rezerw na tego rodzaju koszty. Specyfikację krótkoterminowych rezerw oraz
  zmiany w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 prezentują tabele poniżej .  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 61
  13.1. Dane jednostkowe spółki Unima 2000 Systemy
  Teleinformatyczne S.A.
  Rezerwa
  krótkoterminowa
  01.01.2017 zwiększenie utworzenie wykorzystanie rozwiązanie 30.09.2017
  rezerwa na
  zobowiązania z
  tytułu premii i
  prowizji
  218 135 218 135
  rezerwa na
  pozostałe koszty
  kontraktów
  115 182 63 234
  rezerwa na koszty
  usług 19 63 63 19
  rezerwa na koszty
  pozostałe 101 101
  rezerwa na koszty
  napraw
  gwarancyjnych
  50 50
  rezerwy razem 503 0 380 344 0 539
  13.2. D ane skonsolidowane Grupy Unima 2000
  Rezerwa
  krótkoterminowa
  01.01.2017 zwiększenie utworzenie wykorzystanie rozwiązanie 30.09.2017
  rezerwa na
  zobowiązania z
  tytułu premii i
  prowizji
  303 135 303 135
  rezerwa na
  pozostałe koszty
  kontraktów
  115 182 63 234
  rezerwa na koszty
  usług 19 63 63 19


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 62
  rezerwa na koszty
  pozostałe 101 101
  rezerwa na koszty
  napraw
  gwarancyjnych
  50 50
  rezerwy razem 588 0 380 429 0 539
  14. =stotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych
  W prezentowanym okresie przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem
  administracji publicznej nie toczyły się postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Unima 2000
  Systemy Teleinformatyczne S.A. lub jednostek od niej zależnych, których łączna wartość stanowiłaby co
  najmniej 10 % kapitałów własnych spółki dominującej(poziom 10% kapitałów własnych uznany jest za poziom
  istotny).
  15. Korekty błędów poprzednich okresów
  W okresie zakończonym 30 września 2017 nie dokonano korekt y błędów poprzednich okresów.
  16. Kredyty i pożyczki
  16.1. Nowe kredyty i pożyczki
  W okresie śródrocznym zakończonym 30 września 2017 spółka dominująca podpisała aneks do umowy
  o kredyt wielocelowy z Bankiem PKO BP S.A. zwiększający wartość dotychczasowego kredytu do kwoty
  6.000 tys. zł.( Rap. bieżący 13/2017 ) . Spółka zależna Lockus Sp. z o.o. podpisa ła z Bankiem PKO BP S.A. umowę
  o kredyt w rachunku bieżącym na okres od 29.08.2017 do 30.06.2019 w wysokości 200 tys. zł.
  Oprocentowanie w okresie kredytowania oparte jest o W=BOR 1M , marża banku wynosi 1,5%. Kredyt
  zabezpieczony jest poręczeniem Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. .


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 63
  Z limitów kredytow ych udzielon ych Grupie przez Bank PKO BP S.A. oraz Alior Bank S.A w łącznej kwocie
  6 700 tys. zł na dzień 30.0 9.2017 wykorzystano 151 tys. zł. w postaci kaucji gwarancyjnych , 610 tys. zł w
  rachunku bieżącym. Wartość bilansowa kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez spółkę dominującą w
  2007 roku wynosi 37 tys. zł.
  16.2. =nformacje o niepłaceniu kredytu lub pożyczki lub
  naruszeniu istotnych postanowień kredytu lub
  pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto
  żadnych działań naprawczych do końca okresu
  sprawozdawczego
  W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 nie wystąpiły powyższe zdarzenia.
  17. Zobowiązania i aktywa warunkowe
  Zobowiązania warunkowe grupy na dzień 30 września 2017 wynoszą 2 561 tys. zł. i wynikają z zabezpieczenia
  dobrego wykonania umów. Grupa korzysta z gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych. Gwarancji
  bankowych udziela PKO BP S.A. w ramach posiadanego kredytu wielocelowego . Wartość tych gwarancji na
  dzień 30.0 9.2017 wyniosła 151 tys. zł. Ponadto na zabezpieczenie realizacji kontraktu z Pol imex Opole Sp. z
  o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie gwarancji w kwocie 1 08 8 tys. zł udzielił Alior Bank - Wartość gwarancji
  ubezpieczeniowych na dzień 30.0 9.2017 wyniosła 1 322 tys. zł. Udziela ich T U Allianz Polska S.A w ramach
  limitu gwarancyjnego do k woty 3.000 tys. zł oraz =nterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  Pozycje warunkowe spółki dominującej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  POZYCJE WARUNKOWE 30.09.2017 31.12.201 6
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 64
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  2. Zobowiązania warunkowe 3 213 3 43 2
  1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 652 352
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 652 352
  1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 561 3 0 79
  - umowa inwestycyjna
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 561 3 0 79
  3. Inne (z tytułu)
  - dopłat do umów inwestycyjnych
  Pozycje warunkowe, razem 3 213 3 43 2
  Pozycje warunkowe Grupy Kapitałowej Unima2000
  POZYCJE WARUNKOWE 30.09.2017 31.12.201 6
  1. Należności warunkowe
  1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)
  - otrzymanych gwarancji i poręczeń
  1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)
  2. Zobowiązania warunkowe 2 561 3 079
  1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
  - udzielonych gwarancji i poręczeń
  1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 2 561 3 079
  - umowa inwestycyjna
  - udzielonych gwarancji i poręczeń 2 561 3 079
  3. Inne (z tytułu)
  - dopłat do umów inwestycyjnych


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 65
  Pozycje warunkowe, razem 2 561 3 079
  W omawianym okresie spółka dominująca udzieliła poręczeni a kredytu spółce zależnej w wysokości
  300 tys. zł.
  18. Transakcje z podmiotami powiązanymi
  18.1. Transakcje podmiotów powiązanych
  Poniżej wartościowe i jakościowe zestawienie transakcji miedzy podmiotami powiązanymi
  Jednostka
  dominująca
  Jednostki
  zależne
  Personel
  Kierowniczy
  Rada
  Nadzorcza
  Sprzedaż podmiotom powiązanym 30.0 G.201E 32B 65>
  30.0 G.201D [email protected] 1040
  Zakupy od podmiotów powiązanych 30.0 G.201E 65> 32B
  30.0 G.201D 66B 1018
  Należności z działalności operacyjnej 30.0 G.201E 21B 86
  30.0 G.201D 1008 30A
  Zobowiązania z działalności operacyjnej 30.0G .201E 86 21B
  30.0 G.201D 23> 1081
  Należności z operacji finansowych 30.0 G.201E 1017
  30.0 G.201D 84?
  Zobowiązania z operacji finansowych 30.0 G.201E 1017
  30.0 G.201D 84?
  Świadczenia pracownicze z tyt. zawartych
  umów 30.0G .201E 88? 36


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 66
  o pracę oraz pełnienia funkcji zarządczych
  i nadzorczych 30.0 9.2016 907 29
  Na dzień 30.0 9.2017 z tytułu operacji finansowych figurują następujące zobowiązania:
   zobowiązania =QNet Sp . z o.o . wobec Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z tytułu odsetek od
  spłaconych umów pożyczek w kwocie 25 8 tys. zł. oraz udzielonej pożyczki w kwocie 27 0 tys. zł
   zobowiązania Lockus Sp. z o.o . wobec jednostki dominującej . z tytułu udzielonych pożyczek
  krótkoterminowych wraz z naliczonymi odsetkami w łącznej kwocie 489 tys. zł.
  18.2. Infor macje o nietypowych , istotnych transakcjach
  zawieranych z podmiotami powiązanymi na
  warunkach innych niż rynkowe
  Transakcje w ramach spółek Grupy dokonane w śródrocznym okresie zakończonym 30 września 2017 roku
  były transakcjami typowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych , a ich charakter wynikał z bieżącej
  działalności operacyjnej prowadzonej przez Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i jednostki
  powiązane.
  19. Dywidendy wypłacone i zadeklarowane do wypłaty
  W okresie zakończonym 30 września 2017 roku nie wypłac ano dywidendy . Zgodnie z Uchwałą nr 8 ZWZ
  z dnia 21 czerwca 2017 roku na dywidendę przeznaczono kwotę 492.390 zł (czterysta dziewięćdziesiąt dwa
  tysiące trzysta dziewięćdziesiąt złotych), to jest po 0,18 (osiemnaście) groszy na jedną akcję. Ust alono
  20 września 2017 jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 5 października 2017
  roku jako termin wypłaty dywidendy. Dywidendę wypłacono w terminie określonym w uchwale.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 67
  20. =nformacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty nie
  udziałowych i kapitałowych papierów
  wartościowych
  W śródrocznym okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku nie miała miejsce żadna
  emisja, ani spłata dłużnych bądź kapitałowych papierów wartościowych.
  21. Instrumenty finansowe
  21.1. Zabezpieczenie pr zepływu środków pieniężnych
  W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 roku Grupa nie zaciągała zobowiązań
  kredytowych w walutach obcych. Hedyne zobowiązania walutowe to zobowiązania krótkoterminowe z tytułu
  zakupu materiałów i usług. W omawiany m okresie nie korzystano z instrumentów zabezpieczających typu
  forward i swap. Wartość zobowiązań walutowych przeliczonych na polskie złote na dzień 30 września 2017
  wyniosła 491 tys. zł. (2 412 tys. zł. 2016 ) Saldo zrealizowanych różnic kursowych za dziewięć miesi ęcy 2017
  roku wyniosło -94 tys. zł., a z wyceny bilansowej +3 tys. zł.
  21.2. Pożyczki udzielone
  W okresie sprawozdawczym zakończonym 30 września 2017 Grupa nie udzieliła żadnych pożyczek.
  21.3. Zobowiązania finansowe
  W omawianym okresie sprawozdawczym Grupa Unima 2000 wykorzystywała środki z posiadanego
  wielocelowego limitu kredytowego udzielonego przez PKOBP S.A. oraz kredytu w rachunku bieżącym
  udzielonego przez Alior Bank S.A.. Na dzień 30 września 2017 roku Grupa wykorzystała z limitu wielocelowego
  w formie gwarancji kontraktowych kwotę 151 tys. zł., 610 tys. zł w rachunku bieżącym. Grupa terminowo
  obsługuje kredyt inwestycyjny ( do spłaty pozostaje 37 tys. zł.) zaciągnięty w 2007 roku. Na dzień
  sprawozdawczy 30 września 2017 W=BOR 1M, o który opart e są stopy procentowe zaciągniętych w PKOBP


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 68
  kredytów wynosił 1,6 6 i był niższy o 3,9 8 punktu procentowego od WIBOR 1M z dnia zaciągnięcia kredytu
  inwestycyjnego oraz na tym samym poziomie co w dacie podpisania aneksu do umowy limitu wielocelowego.
  Średnia wartość W=BOR 1M w całym dotychczasowym okresie obsługi kredytu inwestycyjnego wynosi 3, 37
  (5,64 w dacie zaciągnięcia kredytu). Na dzień 30.0 9.2017 WIBOR 3M pozostaje na podobnym poziomie co w
  dacie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku z Alior Bank S.A. . Z uwagi na powyższe , nie
  korzystano z pochodnych instrumentów zabezpieczających ryzyko stóp procentowych. Wartość ewidencyjna
  zobowiązań leasingowych na dzień 30 wrześn ia 2017 wynosi 867 tys. zł. i nie odbiega w znaczny sposób od ich
  wartości godziwej.
  21.4. Zmiany sytuacji gospodarczej i wa runków
  prowadzenia działalności , które maja istotny wpływ
  na wartość aktywów finansowych i zobowiązań
  finansowych spółki dominującej oraz Grupy
  Kapitałowej niezależnie od tego czy te aktywa
  i zobowiązania ujęte są w wartości godziwej czy
  skorygowanej cenie nabycia.
  W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 2017 roku nie miały miejsca zmiany sytuacji
  gospodarczej i warunków prowadzenia działalności , które miały by istotny wpływ na wartość aktywów
  finansowych i zobowiązań finansowych spółki dominującej oraz Grupy Kapitałowej niezależnie od tego czy te
  aktywa i zobowiązania u jęte są w wartości godziwej czy skorygowanej cenie na bycia.
  21.5. Zmiany metody ustalania wartości godziwej
  instrumentów finansowych
  W okresie objętym sprawozdaniem nie zmieniono metod ustalania wartości godziwej instrumentów
  finansowych .  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 69
  21.6. Zmiany klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku
  zmiany celu lub wykorzyst ania tych aktywów
  W okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 30 września 201 7 roku nie miały miejsca zmiany klasyfikacji
  aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów.
  22. Kursy euro użyte do przeliczania wybranych
  danych finansowych
  Pozycje aktywów i pasywów przeliczono według średniego kursu obowiązującego na dzień sporządzania
  sprawozdania:
  - 30 września 2016 4,3120 PLN / EURO (tabela 190 /A/ NBP/2016)
  - 30 grudnia 201 6 4,4240 PLN / EURO (tabela 252 /A/NBP/201 6)
  - 29 września 2017 4,3091 PLN / EURO (tabela 189 /A/NBP/201 7)
  Pozycje rachunku zysków i strat oraz pozycje rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu
  średniego EURO stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NB P obowiązujących
  na ostatni dzień miesiąca:
  - I== kwartał 2016 4,3 688 PLN/EURO
  - rok 2016 4,3757 PLN /EURO
  - I== kwartał 201 7 4,2566 PLN/EURO  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 70
  23. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez
  osoby zarządzające
  Stan na
  15 .09 .201 7
  Stan na
  17.11 .201 7
  Krzysztof Kniszner 655 375 655 375
  Krzysztof Sikora 20 000 20 000
  Jolanta Matczuk 200 200
  Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących
  zmian wyżej prezentowanych danych.
  24. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji przez
  osoby nadzorujące
  Stan na
  15 .09 .201 7
  Stan na
  17.11 .201 7
  Zbigniew Pietroń 0 0
  Sławomir Harosz wraz z podmiotami powiązanymi 13 4 075 134 075
  Sławomir Kamiński 0 0
  Piotr Zając 0 0
  Magdalena Kniszner 659 414 659 414
  Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących
  zmian wyżej prezentowanych danych.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 71
  25. Zmiany w strukturze własn ości znacznych
  pakietów akcji (w sztukach )
  Stan na 15 .09.201 7 Stan na 17.11 .201 7
  Akcjonariusz ilość akcji
  %
  ogólnej
  liczby akcji
  %
  głosów
  na WZA
  ilość
  akcji
  %
  ogólnej
  liczby akcji
  %
  głosów
  na WZA
  Magdalena Kniszner 659 414 24,11 31,46 659 414 24,11 31,46
  Krzysztof Kniszner 655 375 23,96 31,36 655 375 23,96 31,36
  Cezary Gregorczuk 300 000 10,97 7,85 300 000 10,97 7,85
  Na dzień publikacji niniejszego raportu spółka dominująca nie otrzymała żadnych informacji dotyczących
  zmian wyżej prezentowanych danych.
  26. Zdarzenia po zakończeniu okresu
  sprawozdawczego nieujęte w tym sprawozdaniu,
  a mogące w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe
  wyniki spółki dominującej i grupy kapitałowej
  Po dniu bilansowym nie miały miejsca żadne zdarzeni a nie ujęte w niniejszym sprawozdaniu mające wpływ na
  sytuację finansową grupy.  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 72
  27. =nne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć
  na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej wyniku
  finansowego spółki dominujące i Grupy
  Kapitałowej
  Na dzień sporządzania raportu oraz informacji dodatkowej brak innych niż ujawnione w prezentowanych
  opracowaniach inform acji istotnych z punktu widzenia oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej,
  wyniku finansowego i ich zmian, oraz które są istotne dla oceny możliwości r ealizacji zobowiązań przez spółkę
  oraz grupę kapitałową Unima 2000 .
  28. Czynniki , które w ocenie emitenta będą miały
  wpływ na osiągnięte przez niego wyniki finansowe
  w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału
  W ocenie Zarządu spółki istotną rolę w kształtowaniu wyników w perspektywie kolejnego kwartału roku
  będą mieć czynniki wewnętrzne, takie jak:
   efektywność działania
   zwiększenie liczby zamówień i podpisywanych umów
   wz rost rentowności na kontraktach
   uzyskani e popra wy wyników przez spółki zależne
  oraz czynniki zewnętrzne
   popyt na zaawansowane tec hnologie oferowane przez spółkę
   kondycja finansowa aktualny ch i potencjalnych kontrahentów
   sytuacja makroekonomiczna w Polsce


  Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Unima 2000 za okres zakończony
  30.09.201 7 roku zawierające skrócone jednostkowe sprawozdanie spółki
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. sporządzone w tysiącach złotych polskich
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. 73
   sytuacja ekonomiczna globalnych firm maj ących siedzibę w Polsce
  i ich skłonność do inwestowania w nowoczesne technologie
   sytuacja polityczno -ekonomicz na UE oraz gospodarki światowej
  29. Zatwierdzenie sprawozdania do ogłoszenia
  W dniu 16.11 .201 7 niniejsz y raport został zatwierdzon y przez Zarząd spółk i dominującej do ogłoszenia .
  Kraków, 16 listopada 2017 roku
  PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
  ………………………………… ………………………………… …………………………………
  Krzysztof Kniszner Krzysztof Sikora Jolanta Matczuk
  201
  7
  www. unima2000 .pl
  Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.
  Siedziba główna
  ul. Skarżyńskiego 14, 31 -866 Kraków
  T +48 12 298 05 11
  www.unima2000.pl
  [email protected]
  Oddział Warszawa
  Al. Jerozolimskie 151, 02 -326 W arszawa
  T +48 22 883 36 56
  Biuro Wrocław
  ul. Muchoborska 14, 54 -424 W rocław
  T +48 693 811 815


  Treść w podglądzie może zawierać błędy powstałe podczas konwersji plików pdf.

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.

Oceń raport:


Pozytywny

Neutralny

Negatywny

WSZYSTKIE KOMUNIKATY SPÓŁKI
Informacje o spółce
Nazwa:Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA
ISIN:PLUNMST00014
NIP:677-20-87-174
EKD: 64.20 telekomunikacja
Adres: ul. Skrarżyńskiego 14 31-866 Kraków
Telefon:+48 12 2980511
www:www.unima2000.pl
Kalendarium raportów
2020-04-21Raport roczny
2020-05-21Raport za I kwartał
2020-09-23Raport półroczny
2020-11-20Raport za III kwartał
Komentarze o spółce UNIMA 2000 SYSTEMY...
2020-04-02 02-04-07
tuInwestor
Nikt jeszcze nie skomentował tej spółki,
możesz być pierwszy.
Odpowiedzialność
prawna

Zgłoś moderatorowi
Copyright © 2017 tu Inwestor
PiriBit Sebastian Urbański
ul. Okopowa 113/19 p.1
91-849 Łódź
NIP: 888-28-35-649